Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem"

Transkript

1 Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti za účelem zvyšování konkurenceschopnosti a snižování emisí vypsané v rámci oblasti Specifických a pilotních projektů aktivy F.2 Projekty vzdělávání a studie Státního programu na podpor úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010 část A PROGRAM EFEKT Základní informace: Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, Praha 1 Zastoupená: Ing. Roman Portužák CSc., ředitel odboru elektroenergetiky IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČNB, pob. Praha, č.ú /0710 Poznámka: Veřejná zakázka malého rozsahu je vyhlašována v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Obsah: Článek 1. Předmět zakázky Článek 2. Termín plnění Článek 3. Cena zakázky Článek 4. Obsah a forma nabídky Článek 5. Lhůta a místo pro podání nabídek Článek 6. Vyřazení nabídek Článek 7. Hodnotící kritéria Článek 8. Ostatní podmínky Článek 1. Předmět zakázky Předmětem realizace zakázky je zpracování studie Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti za účelem zvyšování konkurenceschopnosti a snižování emisí 1.2 Rozsah prací: a) Rozbor současného stavu energetiky v Moravskoslezském kraji získaného z mapování DEZ a z mapování současných technologií. 1

2 b) Rozbor současného stavu energetických a průmyslových znečišťovatelů ovzduší a identifikování možného poklesu emisí realizací investic do využití DEZ a úspor energií. c) Identifikace bariér pro zavádění opatření k využívání DEZ a identifikace mezí řešení a neřešení. d) Doporučení a metodické postupy pro zavádění opatření ke snižování spotřeby primárních energetických zdrojů a využívání DEZ. e) Potenciální přínosy a porovnání celkového efektu DEZ. f) Rozbor právních předpisů zejména z hlediska možnosti motivovat subjekty k řešení dané problematiky g) Rozbor technických norem. Zejména z hlediska možnosti motivovat subjekty k řešení dané problematiky. h) Rozbor současných dotačních titulů v oblasti DEZ, úspor energie a ochrany ovzduší z hlediska jejich optimálního nastavení pro potenciální žadatele a návrhy na jejich úpravy. Zhodnocení potenciálu investic v krátkodobém a střednědobém horizontu z hlediska tvorby nových dotačních titulů v oblasti zvyšování energetické efektivity energetiky a průmyslu za účelem zvyšování konkurenceschopnosti státu. 1.3 Doplňující specifikace obsahu studie: a) Změna technologií procesů, které sníží množství odpadního tepla. b) Využívání odpadního tepla pro výrobu elektrické energie. c) Energetické využití odpadu. d) Připojení zdrojů tepla využívajících DEZ do stávajících sítí. e) Připojení nových zdrojů elektrické energie využívajících DEZ do stávající sítí. f) Využívání nových zdrojů elektrické energie využívajících DEZ v ostrovním režimu podniku. g) Posouzení možností energetických úspor. h) Vzorové příklady realizovaných projektů. i) Vzorové návrhy (výpočty). Orientační náklady projektů, ekonomická analýza. j) Konkrétní návrhy úprav technických norem s odůvodněním navrhovaných změn a popisem dopadů na provoz technologií využívajících DEZ (úspory energie, investice, návratnost, životní prostředí). k) Konkrétní návrhy úprav právních předpisů s odůvodněním navrhovaných změn a popisem dopadů na provoz technologií využívajících DEZ (úspory energie, investice, návratnost, životní prostředí). l) Kategorizace DEZ s uvedením technicko-ekonomických podkladů pro stanovení jejich optimální provozní podpory. m) Kvalita informovanosti energetických a průmyslových podniků o možnosti realizace úsporných opatření, čerpání dotací na tyto opatření a existence moderních technologií v oblasti DEZ a úspor energie. Článek 2. Termín a místo plnění 2.1 Termín plnění článku 1 do Místem plnění pro předání a převzetí díla je sídlo objednatele. 2

3 Článek 3. Cena zakázky 3.1. Předpokládaná cena zakázky je max ,- Kč (slovy: milion devět set tisíc korun českých). Nabídková cena je uváděna jednou částkou. Plátci DPH cenu uvádějí bez DPH, neplátci DPH cenu uvádějí včetně DPH. Článek 4. Obsah a forma nabídky 5.1 Uchazeč svou nabídku zpracuje v českém jazyce v jednom listinném a v jednom datovém (na CD) vyhotovení. Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci pevným sešitím. Uchazeč je povinen nabídku zpracovat v rozsahu požadavků zadávací dokumentace a strukturovat ji do samostatných kapitol následujícím způsobem: 1) Krycí list nabídky Identifikační údaje uchazeče, obsah nabídky (dle závazného vzoru vzor č. 1). 2) Čestné prohlášení uchazeče o veřejnou zakázku Základní kvalifikační předpoklady Uchazeč podepisuje přiložené čestné prohlášení (dle závazného vzoru vzor č. 2). 3) Cenová nabídka Uchazeč zpracuje cenovou nabídku nepřesahující částku uvedenou v článku 3 zadávacích podmínek. 4) Doklad o oprávnění osoby, která podepsala nabídku jednat jménem uchazeče Uchazeč předloží doklad o právní subjektivitě (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina). 6) Popis plnění veřejné zakázky v souladu s článkem 1 Uchazeč předloží podrobný popis postupu a použitých metod plnění veřejné zakázky, včetně popisu současné situace v oblasti odpadní energie v energetice a průmyslu v Moravskoslezském kraji. 7) Doklady o působnosti uchazeče Uchazeč zpracuje seznam působnosti v oblasti energetiky a úspor energie v průmyslu (reference, citace, odkazy). 8) Doklady o kvalifikaci uchazeče Uchazeč zpracuje seznam dokladů kvalifikace osob realizujícího týmu v oblasti energetiky a úspor energie v průmyslu v rozsahu - životopisy, diplomy, osvědčení a další případné doklady. Článek 5. Lhůta a místo pro podání nabídek 6.1 Místem pro podání nabídek je podatelna Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1. 3

4 6.2 Nabídky mohou být podány osobně nebo doručeny poštou tak, aby byly zadavateli doručeny do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 25. října 2010 (o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny Ministerstva průmyslu a obchodu). 6.3 Nabídky podepsané statutárním orgánem uchazeče, případně pověřeným zástupcem, budou předloženy v neprůhledných obálkách, zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením, opatřené nápisem PROGRAM EFEKT - NEOTVÍRAT 6.4 Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou označeny dle výše uvedených požadavků a ty, které budou poškozeny tak, že z nich bude možné obsah vyjmout. Článek 6. Vyřazení nabídek 7.1 Z poptávkového řízení budou vyřazeny nabídky: - obsahově nekompletní, - nesplňující požadavky dle zadávacích podmínek, - zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje. 7.2 Vyřazené nabídky se nevyhodnocují, neposuzují a nevracejí. 7.3 Uchazeče, jejichž nabídky byly vyřazeny, informuje zadavatel bezodkladně. Článek 7. Hodnotící kritéria 8.1. V soutěži budou jednotlivé předložené nabídky hodnoceny dle následujících kritérií: Č. Kritérium Váha 1. Plnění požadavků na předmět zakázky. 30 % 2. Kvalifikace pro oblast úspor energie v průmyslu. 20 % 3. Reference o působnosti žadatele v oblasti úspor energie v průmyslu. 20 % 4. Celková nabídková cena 30 % Kritéria 1 až 3 Pro číselně nevyjádřitelná kritéria č. 1 až 3. sestaví hodnotící komise tři samostatná pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Kritérium 4 Pro číselně vyjádřené kritérium celková nabídková cena získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem čísla 100 a poměru hodnoty ceny nejvhodnější nabídky k ceně hodnocené nabídky. Nejnižší celková nabídková cena obdrží bodovou hodnotu ve výši 100 bodů. Sestavení celkového pořadí Hodnocení probíhá tak, že hodnotitelé nejdříve stanoví počet bodů pro kritéria 1 až 3 všech nabídek. Z přidělených bodů jednotlivých hodnotitelů je stanoven aritmetický průměr pro dané kritérium. Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek, včetně celkové nabídkové ceny, podle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných 4

5 hodnot u jednotlivých nabídek zadavatel stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Článek 8. Ostatní podmínky 9.1 Smlouva o dílo bude uzavřena formou Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínkami čerpání neinvestiční dotace. 9.2 Finanční prostředky na realizaci akce musí být vyčerpány do Zadavatel nevrací podané nabídky. 9.4 Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit. 9.5 Vybraný uchazeč před podpisem rozhodnutí předloží: a) Ověřený doklad o právním postavení žadatele. b) Ověřené doklady o kvalifikaci realizátorů a kooperujících osob. c) Potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků. d) Potvrzení SSZ o neexistenci nedoplatků. e) Potvrzení zdravotních pojišťoven o neexistenci nedoplatků. Bližší informace poskytne: Mgr. Milan Kyselák, oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie Ministerstvo průmyslu a obchodu tel.: , Za zadavatele: Ing. Roman Portužák, CSc. ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 Přílohy: Vzor č. 1 a 2 v samostatných souborech ke stažení. 5

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00XTE3G* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 145543/2011 Sp. zn.: KŘ/37520/2011/Lel 091.1.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA

Více

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. se4~retar~át ř~d~et~ c~ař~tviv.v,i. Doš o 20-02- 201 Zadavaci dokumentace pro veřejnou zakazku maléh č / ~2ĺ,~ owř~ rrnsahunas[úž1 Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70,

Více