PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ"

Transkript

1 Metodický materiál pro Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji IGA MZ ČR NR /2005 PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ Časopis je určen všem zařízením, která se zabývají prevencí úrazů, krizovým centrům, sociálním zařízením pro děti, dospělé i seniory, sportovním klubům, Policii ČR, pojišťovnám, školám, neziskovým organizacím apod. Časopis vychází dvakrát ročně

2 Redakční rada: Benešová Veronika Čapková Magdalena Dunovský Jiří Janda Jan Kostner Robert Kučera Milan Lavičková Michaela Velemínský Miloš Odpovědný redaktor: Velemínský Miloš Technický redaktor: Ježková Eva Jazyková úprava: Vitoň Jan Překlad: Rakovič Miloslav Adresa redakce: Tiskárna Jihočeský Inzert Expres, s.r.o. Na Barborce Dobrá Voda u Českých Budějovic Kontaktní osoba: Eva Ježková Tel: Vydavatel Tiskárna Jihočeský Inzert Expres, s.r.o. ISSN Číslo 1/2007 vyšlo v červnu 2007

3 OBSAH Ročník 3 - Číslo OBSAH Úvodní slovo Velemínský M PŮVODNÍ PRÁCE Epidemiologie úrazových nehod v brněnském souboru ze studie ELSPAC Kukla L., Bouchalová M., Rezková B... 7 Epidemiologie nejčastějších úrazů v brněnském souboru studie ELSPAC Kukla L., Bouchalová M., Rezková B...20 Programy úrazové prevence u dětí, dospívajících a seniorů Čapková M...33 Školní úrazovost ve školách a školských zařízeních v 1. pololetí školního roku 2006/2007 Skácelík P ODBORNÉ PRÁCE Jeden ze systémů péče o těhotné uživatelky drog, drogově závislé ženy a jejich děti v České republice Sedláčková S., Žižková B Prevence úrazovosti dětí edukační činnost sestry Greplová I., Machová A Náklady na zdravotní péči v důsledku úrazu u osob starších šedesáti let Kučerová B SOUBORNÝ REFERÁT Mezinárodní únosy dětí a legislativa v České republice Pešlová E...61 Problematika dětských baby boxů Nechvátalová V...66 Užívání psychoaktivních látek v těhotenství Sedláčková K., Žižková B Vývoj tabakismu ve světě a v ČR Kastnerová M., Žižková B...77 Skrytá nebezpečí parabenů Hon Z ZPRÁVY Preventík Hanousková M., Cibulková H...88 Činnost Centra prevence sociálně patologických jevů při JU ZSF Kastnerová M., Žižková B...90 Zákon na ochranu před domácím násilím Zimmelová P Těhotné uživatelky drog Žižková B

4 Vážené čtenářky a milí čtenáři, EDITORIAL předkládám vám první letošní číslo 3. ročníku časopisu Prevence úrazů, otrav a násilí. Nechce se mi to říkat, ale musím prohlásit, že zájem o problematiku našeho časopisu vzrůstá. Bráním se této informaci proto, že ze zvýšeného zájmu je na druhou stranu patrné, nakolik je otázka prevence především úrazů a násilí v naší populaci aktuální. Což není ve své podstatě vůbec povzbudivé. Radostnější informací, jak je z obsahu patrné, je to, že se rejstřík autorů neustále rozšiřuje a tříbí a že tito autoři jsou významnými pracovníky zabývající se problematikou dětských úrazů. V tomto směru je nutné podtrhnout zájem pana docenta Lubomíra Kukly. Musím znovu zdůraznit, že časopis je určen všem, kteří mají zájem o informace z jedné z nejfrekventovanějších zdravotně sociálních oblastí dneška. Zajímavé a aktuální informace mohou na našich stránkách nalézt například zřizovatelé, poskytovatelé a pracovníci ve zdravotnických či sociálních službách, pracovníci ve státní správě, samosprávě, pracovníci v bezpečnostních složkách a složkách Integrovaného záchranného systému České republiky, dále také pedagogové, pracovníci poskytující krizovou intervenci a další profesionální pracovníci, zabývající se aktuální problematikou dětí, dospělých či seniorů. Kromě profesionálních pracovníků mohou v našem časopise nalézt zajímavé informace rodiše a široká veřejnost. Na závěr bych chtěl poděkovat paní doktorce Ivě Truellové, která velmi úzce spolupracuje s redakcí časopisu a poskytuje nám aktuální informace z problematiky prevence úrazů. Váš zájem, vážené čtenářky a milí čtenáři, je nám milou odměnou. Miloš Velemínský odpovědný redaktor 5

5 EPIDEMIOLOGIE ÚRAZOVÝCH NEHOD V BRNĚNSKÉM SOUBORU ZE STUDIE ELSPAC EPIDEMIOLOGY OF ACCIDENTS WITH INJURIES IN THE BRNO GROUP FROM THE STUDY ELSPAC PŮVODNÍ PRÁCE Kukla Lubomír¹, ², Bouchalová Marie², Rezková Bohdana² 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů 2 Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie Summary The still available information is prevalently based on statistics of persons, who died from injuries. Only few data are available about the prevalence of injuries in the living population. The target of the work is to contribute to the study of the morbidity of injuries from the standpoint of its currently existing prevalence in a sample group of inhabitants of Brno parents from the study ELSPAC. The data, though if gathered in 1990 to 1992, are still topical and unique. They serve as a basis for further stepwise analyses. Data on accidents and injuries result from health anamnesis determined by questionnaires. Information on accidents occurring during sports and games, in the course of cycling, brawls, falls, sexual attacks, transport, and on injuries caused by parents and other persons is processed. The number and relative number of persons, who experienced given accidents and number of persons, who were hospitalized, treated within ambulatory care or who only stayed at home without medical care were determined. A comparison of parameters of the prevalence between men and women suggests a higher rate of injuries in men and their higher requirements for the medical care, particularly for the hospitalization. The structure of the care was also different depending on the gender, indicating a higher severity of injuries in men. Key words: Injuries accidents prevalence epidemiology gender differences care for injured persons Souhrn Dosavadní informace o úrazovosti jsou založeny hlavně na statistice zemřelých v důsledku úrazu. Jen málo je známo o výskytu úrazů v žijící populaci. Cílem práce je přispět ke studiu úrazové morbidity z hlediska její dosavadní prevalence v souboru brněnských obyvatel-rodičů ze studie ELSPAC. Byť jsou data sbíraná v letech , jsou stále aktuální a ojedinělá. Tvoří základ k dalším postupným analýzám. Využita jsou data o nehodách a úrazech ze zdravotní anamnézy zjištěné dotazníkem. Jsou zde zpracovány informace o nehodách při sportu a hrách, při jízdě na kole, při rvačkách, při pádech, při pohlavních napadeních, v dopravě, o zraněních od rodičů a od jiných osob. Byl zjištěn počet a relativní počet osob, kterým se daná nehoda už přihodila, a počet osob, které pro ni byly hospitalizovány, léčeny ambulantně či zůstávaly ošetřovány jen doma bez lékařské péče. Srovnání ukazatelů prevalence mezi muži a ženami vypovídá o vyšší úrazovosti mužů a jejich vyšší spotřebě lékařské péče, zejména nemocniční. Podle pohlaví se lišila i struktura péče, což ukazovalo na větší závažnost úrazů u mužů. Klíčová slova: úrazy nehody prevalence epidemiologie pohlavní rozdíly péče o zraněné 7

6 EPIDEMIOLOGIE NEJČASTĚJŠÍCH ÚRAZŮ V BRNĚNSKÉM SOUBORU STUDIE ELSPAC EPIDEMIOLOGY OF MOST FREQUENT INJURIES IN THE BRNO GROUP FROM THE STUDY ELSPAC Kukla Lubomír¹, ², Bouchalová Marie², Rezková Bohdana² ¹Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů ²Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie Summary The present study of the rate of injuries in living inhabitants is further to a contribution concerning the rate of injuries in the same group of respondents parents participating in the international project WHO/ELSPAC. The target of the work is mapping of the accidental morbidity by the study of its currently existing prevalence. The data, though if gathered in 1990 to 1992, are still topical and unique. They serve as a basis for further stepwise analyses. Standard statistical procedures are used for processing data on injuries obtained from the health anamnesis in the questionnaire used in the project. Respondents presented information whether or not they had injuries of the head, fractures of proximal or distal extremity or serious cuts, and if they were drowning, strongly scalded, strongly burnt or overdosed with a medicine. In the case of an injury, they specified if they were treated in the hospital, at an outpatient department or only at home. The work follows absolute numbers of cases, density of their occurrence within the group of respondents and difference in the injury prevalence between men and women. For the estimate of the prevalence monitored in analogous populations, it reports 95% confidence intervals. It determines how many persons (per 1000 respondents) were every year hospitalized, treated in ambulatory facilities or only treated at home without medical care. For a subgroup of the persons involved, an analysis is carried out of the care consumed and the severity of each type of the injury is estimated from this. The prevalence of injuries in the group including both genders decreased in the above mentioned order. This was completely valid for men and with few exceptions for women. Considerably more men were involved by injuries compared with women, except strong scalding and overdosing with medicines, where the difference in the prevalence was negligible between genders. Their hospitalization was also more frequent except cases after drowning, strong scalding and overdose with medicines. The structure of the care was different only in fractures of extremities, where statistically higher proportions of men were hospitalized and higher proportions of women were treated at outpatient departments; after other types of injuries, the structure of the care was identical in both genders. Injuries of men were shown to be more severe than those of women. Data from the present and preceding communications were conclusively summarized in an outline of the total prevalence of injuries and accidents in this study. Key words: Epidemiological study rate of injuries prevalence of injuries sex ratio severity of injuries structure of care Souhrn Studie úrazovosti v žijícím obyvatelstvu navazuje na příspěvek o výskytu nehod v témže souboru respondentů rodičů zúčastněných na mezinárodním projektu WHO/ELSPAC. Cílem práce je 20

7 pomoci zmapovat úrazovou morbiditu studiem její dosavadní prevalence. Byť jsou data sbíraná v letech , jsou stále aktuální a ojedinělá. Tvoří základ k dalším postupným analýzám. Standardními statistickými postupy jsou zpracovány údaje o úrazech, pocházející ze zdravotní anamnézy v dotazníku k uvedenému projektu. Respondenti uváděli, zda již měli či neměli úraz hlavy, zlomeninu na horní či na dolní končetině, vážné pořezání, zda tonuli, byli silně opařeni, silně popáleni a předávkováni lékem. Když utrpěli úraz, uváděli, zda byli léčeni v nemocnici, ambulantně nebo jen doma. Práce sleduje absolutní počty případů, hustotu jejich výskytu v souboru respondentů a rozdíly v úrazové prevalenci mezi muži a ženami. Pro odhad sledovaných prevalencí v analogických populacích uvádí intervaly 95% spolehlivosti. Zjišťuje, kolik z tisíce respondentů bylo v důsledku každého z jmenovaných úrazů už hospitalizováno, léčeno ambulantně či ošetřováno jen doma bez lékařské péče. Pro podsoubor postižených je proveden rozbor struktury spotřebované péče a odtud odhadnuta závažnost každého druhu úrazu. Výskyt úrazů ve společném souboru obou pohlaví klesal v pořadí použitém shora. Pro samotné muže platilo toto pořadí plně, pro ženy s několika výjimkami. Mužů bylo všemi úrazy postiženo výrazně více než žen kromě silného opaření a předávkování lékem, kde byl pohlavní rozdíl v prevalenci zanedbatelný. Také jejich hospitalizace byly častější s výjimkou po tonutí, silném opaření a po předávkování lékem. Struktura péče věnovaná postiženým se lišila pouze při zlomeninách na končetinách, kdy statisticky významně větší podíly mužů byly hospitalizovány a větší podíly žen léčeny ambulantně, po ostatních úrazech bylo rozložení péče u obou pohlaví shodné. Jako závažnější se jevily vesměs úrazy mužů. Závěrem byla data z tohoto a z předešlého sdělení sloučena do přehledu o celkovém výskytu úrazů a nehod v této studii. PŮVODNÍ PRÁCE Klíčová slova: epidemiologická studie úrazovost prevalence úrazů poměr pohlaví závažnost úrazů struktura péče 21

8 PROGRAMY ÚRAZOVÉ PREVENCE U DĚTÍ, DOSPÍVAJÍCÍCH A SENIORŮ PROGRAMMES OF THE ACCIDENT PREVENTION IN CHILDREN, ADOLESCENTS AND SENIORS PŮVODNÍ PRÁCE Čapková Magdalena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů Summary In 2005, at Faculty of Health and Social Studies of the University of South Bohemia in České Budějovice, the Centre of the prevention of accidents in the South-Bohemian region was established. The target of the project in the first year was mapping of information concerning the preventive control of the accident rate in the region considered in the population at the highest risk. The further purpose was compilation of preventive programmes enhancing information on possibilities of the prevention and implementation of these preventive programmes in the target group. In 2005, information on the prevention of accidents was monitored and in 2006, a method and methodical materials were prepared, which were subsequently employed within the scope of the implementation of preventive programmes, which is being continued to the first half of Key words: Prevention programmes accident age method publication Souhrn V roce 2005 bylo při Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zřízeno Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji. Cílem projektu v prvním roce řešení bylo zmapování informovanosti o prevenci úrazovosti v daném regionu u nejrizikovějších věkových skupin obyvatel. Dalším cílem bylo vytvoření preventivních programů zvyšující informovanost o možnostech prevence a realizace těchto preventivních programů v cílové skupině. V roce 2005 proběhl monitoring informovanosti o prevenci úrazů a v roce 2006 byla vytvořena metodika a metodické materiály, které byly použity v rámci realizace preventivních programů, jež pokračuje do konce první poloviny roku Klíčová slova: prevence programy úraz věk metodika publikace 33

9 ŠKOLNÍ ÚRAZOVOST VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007 RATE OF ACCIDENTS IN SCHOOLS AND SCHOOL FACILITIES IN THE FIRST SIX MONTHS OF THE SCHOOL YEAR 2006/2007 PŮVODNÍ PRÁCE Skácelík Pavel Česká školní inspekce, oblast bezpečnost a ochrana zdraví Summary The Czech school inspection works with statistical data on the rate of accidents received from schools since the last year only. It is currently the only institution, which is able to analyze types, course and causes of accidents occurring in schools throughout the country. Valid and detailed statistical information can only be derived from records of school accidents. The first comparison of the first six months with the same period of the last year suggests that these data will be very valuable and beneficial in the future. The graphs presented here indicate that the negative trend of the accident rate in schools is receding, but conditions of the climate in the period of interest should be taken into account. Very mild winter made many schools impossible to organize winter courses and further school actions, which were associated with accidents in the past. This is the reason for enhanced interest in data from the second half of year and in their comparison with the last year. Key words: school acidents accident rate index Czech school inspection injuries records of accidents - prevention Souhrn Česká školní inspekce teprve druhým rokem pracuje se statistickými daty, která dostává ze škol o úrazech. V současné době je to jediná instituce, která může analyzovat druhy, průběhy a příčiny školních úrazů v celostátním kontextu. Pouze ze záznamů o školním úrazu lze vyčíst podrobné validní statistické informace. První srovnání poloviny roku s minulým obdobím poskytuje informaci o tom, že v budoucnosti budou tato data velmi cenná a prospěšná. Pro cílenou prevenci budou analýzy ČŠI nezbytné. Z uvedených grafů vyplývá, že negativní trend školní úrazovosti je na ústupu, ale je třeba brát v potaz klimatické podmínky 1. pololetí školního roku. Velmi mírná zima zabránila celé řadě škol realizovat zimní kurzy a další školní akce, kde v minulosti úrazy vznikaly. O to více budou očekávána data za druhé pololetí a srovnání s rokem minulým. Klíčová slova: školní úraz index úrazovosti Česká školní inspekce poranění záznam o úrazu prevence 39

10 JEDEN ZE SYSTÉMŮ PÉČE O TĚHOTNÉ UŽIVATELKY DROG, DROGOVĚ ZÁVISLÉ ŽENY A JEJICH DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE A SYSTEM OF TAKING CARE OF PREGNANT WOMEN WHO TAKE DRUGS, OF WOMEN DEPENDENT ON DRUGS AND OF THEIR CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC ODBORNÁ PRÁCE Sedláčková Simona 1, Žižková Blanka 2 1 Centrum pro rodinu Drop-In, o.p.s., Praha, vedoucí programu a autorka projektu Integrace rodiny původně projekt Resocializace matek užívající psychotropní návykové látky a monitoring jejich dětí v KÚ a DD 2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra psychologie a psychiatrie Summary The problem of addictive substances in the anamnesis and their use in pregnant women is a very serious social issue. Drugs affect mental and physical health of women in their child-bearing age, but they also cause complications in the future life of the child to be born. If a drug-dependent woman lives with her partner or husband, the family falls into a certain isolation or even destabilisation due to the dependence of either parent. Due to considerable financial amounts paid for the drug, standards of values are altered in the drug-dependent person; taking care and upbringing of children is stepwise shifted to the margin of the interest of parents. Children born by drug-dependent mothers are mostly taken away from their mothers and situated based on a preliminary legal provision either into the institutional care or into the care of the family of the drug-dependent mother, as far as they express their interest in the child. However, the reason for taking the child away is mostly not only the use of the drug itself but also the general adverse social-cultural situation of the mother and loss of her ability to take care of the child. Extraordinary attention should be paid to these women, but they should also be offered with a special health-psychosocial intervention with the main attempt to achieve the withdrawal of the drug and subsequent support of the mother with providing the possibility to include her into the process of taking care of her child and to make her aware of problems, which were reflected in her non-productive behaviour. Thus, all the attempts should be aimed at diminishing and maximum elimination of risk factors. Key words: Drugs pregnancy dependence child CPR intervention Souhrn Problematika návykových látek v anamnéze a jejich užívání u těhotných žen je velmi závažným společenským problémem. Drogy ovlivňují jednak psychické a fyzické zdraví žen v reprodukčním období, ale také způsobují komplikace v dalším životě ještě nenarozenému dítěti. Pokud žije závislá žena v partnerském či manželském svazku, dostává se rodina díky závislosti jednoho či obou rodičů do určité izolace až destabilizace. V důsledku vynakládání velkých finančních částek za drogu dochází ke změně hodnotového žebříčku závislého; péče a výchova dětí se posléze ocitá na okraji zájmu rodičů. Děti narozené závislým matkám jsou v drtivé většině odebrány a umístěny na základě předběžného opatření buď do ústavní výchovy, nebo jsou dávány do péče rodiny, ze které závislá matka pochází (pokud rodina projeví o dítě zájem). V drtivé většině však důvodem odebrání dítěte není braní drogy jako takové, ale celkově nepříznivá sociokulturní situace matky a ztráta její 45

11 schopnosti o dítě pečovat. Těmto ženám by tak měla být věnována nejen mimořádná pozornost, ale také nabídnuta specifická zdravotně-psychosociální intervence, jejíž hlavní snahou by měla být abstinence a následná podpora matky, jejímž cílem je získání schopnosti zapojit matku do pečovatelského procesu o své dítě a uvědomění si problémů, které se odrážely v jejím neproduktivním chování. Všechny snahy tak musí směřovat ke snížení a maximálnímu vyloučení rizikových faktorů. Klíčová slova: drogy těhotenství závislost dítě CPR intervence 46

12 PREVENCE ÚRAZOVOSTI DĚTÍ EDUKAČNÍ ČINNOST SESTRY PREVENTION OF ACCIDENTS IN CHILDREN EDUCATIONAL ACTIVITY OF NURSES ODBORNÁ PRÁCE Greplová Ivona 1, Machová Alena 2 1 ON Tábor, laboratoř EEG 2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství Summary Contemporary statistical data on children accidents are just alarming. Thus, we should be interested in a solution of the situation to affect it positively. Accidents are the most frequent cause of the death in children, adolescents and young adult individuals. The problem of children accidents presents a severe health-social issue. Concepts of health services and education and position of nurses was recently considerably changed. Suitable education of children by nurses could positively affect the accident rate in children. The target of the survey was to find, whether nurses implement educational programmes of the prevention of accidents in pupils of primary schools. After that, based on the analysis of the answers acquired from children of the older school age, it should be established, whether the children are sufficiently informed about the prevention of accidents and what the sources of their information are. Key words: Prevention children accidents education information Souhrn Současné statistiky dětských úrazů jsou přímo alarmující. Proto by mělo být v zájmu nás všech tuto situaci řešit a kladně ovlivnit. Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí u dětí, dospívajících a mladých dospělých jedinců. Problematika úrazů dětí představuje vážný zdravotně sociální problém. V poslední době se výrazně změnila i koncepce zdravotnictví, vzdělávání a postavení sester. Vhodná edukace dětí sestrami by mohla kladně ovlivnit počty úrazů u dětí. Cílem průzkumu bylo zjistit, zda jsou sestrami realizovány edukační programy prevence úrazů u žáků základních škol. Dále pak na základě analýzy získaných odpovědí od dětí staršího školního věku zjistit, zda jsou žáci dostatečně informováni o prevenci úrazovosti dětí a jaké jsou zdroje jejich informací. Klíčová slova: prevence dětské úrazy edukace informace 51

13 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI V DŮSLEDKU ÚRAZU U OSOB STARŠÍCH ŠEDESÁTI LET COSTS OF PROVIDING THE HEALTH CARE DUE TO INJURIES IN PERSONS OVER 60 YEARS OF AGE Kučerová Božena Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky, pobočka České Budějovice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra právních oborů, řízení a ekonomiky Summary The article deals with problems of costs of the health care associated with injuries of persons over 60 years of age. The statistical data are difficult to acquire, since they are included only in computer systems of health insurance companies. The analysis assumes establishing of the appropriate software serving for the comparison of necessary data from extensive data bases. From this viewpoint, information presented here exerts unique and original nature. The group of seniors monitored is characterized by enhanced rate of the damage to the health caused by injuries. Their treatment is typically long, complicated and expensive. The article offers data on numbers of injuries and most frequent types of injuries in persons over 60 years of age in 2003 to 2005 in the territory of the South-Bohemian region. Every year of the project, the number of respondents oscillates between and clients of one of health insurance companies of employees, in which injuries occurred in the period of the three years of interest with total cost of the treatment of 19,932,466 CZK. The data obtained indicate considerable financial requirements in diagnoses of injuries and thus resulting requirements for finding preventive approaches and provisions for restricting the rate of injuries and reducing the severity of accidental events and their impacts. Key words: Injuries of seniors costs of health care most frequent diagnoses in injuries Souhrn Článek se zabývá problematikou nákladů zdravotní péče vynaložených v souvislosti s úrazy osob starších šedesáti let. Dané statistické údaje je velmi obtížné získat, neboť jsou obsaženy pouze ve výpočetních systémech zdravotních pojišťoven. Provedení rozborů předpokládá vytvoření příslušných programových vybavení sloužících ke komparaci potřebných dat z rozsáhlých databází. Z tohoto pohledu mají předkládané informace jedinečný charakter a originální povahu. Sledovaná skupina seniorů je nositelem zvýšené míry poškození zdraví způsobené úrazem. Jejich léčba bývá zdlouhavá, komplikovaná a nákladná. Článek přináší údaje o počtech úrazů a nejčetnějších typech poranění osob starších šedesáti let v letech 2003 až 2005 na území Jihočeského kraje. Počet respondentů v každém roce výzkumu osciluje od do klientů jedné ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, u kterých v průběhu sledovaných tří let došlo celkem k úrazům s náklady léčení v celkové výši Kč. Ze zjištěných dat vyplývá značná finanční náročnost úrazových diagnóz a z toho plynoucí potřeba nalézání preventivních postupů a opatření k omezení četnosti výskytu a snížení závažnosti úrazových dějů a jejich dopadů. Klíčová slova: úrazy seniorů náklady na zdravotní péči nejčetnější úrazové diagnózy seniorů 56

14 MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška SOUBORNÝ REFERÁT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra právních oborů, řízení a ekonomiky Summary Cases of illegal transport of children from the country of their usual domicile to the other country are currently not unusual and thus, this problem calls for an increased attention. Appropriate solution of these cases is based on knowledge of the suitable legislation, which should be provided in each country. In the Czech Republic, a number of national and international legal regulations are available for the solution of cases of the illegal transport of children. A certain change in solving these cases occurred in the Czech Republic in1998, when the Haag Convention on legal aspects of international kidnapping of children came into effect. This international legal standard, together with the Convention on children rights, presents a crucial point in the legislation concerning the problem of illegal transport of children. Key words: International kidnapping of children national legal regulations Convention on children rights Haag Convention on legal aspects of international kidnapping of children Souhrn Případy protiprávního přemístění dětí ze státu jejich obvyklého bydliště do jiného státu nejsou v současné době ničím neobvyklým, a právě proto vyžaduje tato oblast větší pozornost. Základem pro správné řešení těchto případů je znalost vhodné legislativy, kterou by měl příslušný stát disponovat. V České republice je pro řešení případů protiprávního přemístění dětí k dispozici řada vnitrostátních i mezinárodních právních předpisů. Určitá změna v řešení těchto případů nastala v České republice v roce 1998, kdy zde vstoupila v platnost Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Tato mezinárodní norma spolu s Úmluvou o právech dítěte představuje stěžejní bod v legislativě problematiky protiprávního přemístění dětí. Klíčová slova: mezinárodní únosy dětí vnitrostátní právní předpisy Úmluva o právech dítěte Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 61

15 PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH BABY BOXŮ PROBLEMS OF CHILDREN BABY BOXES Nechvátalová Vladimíra Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce a sociální politiky Summary The work is aimed at problems of children baby boxes. It considers methods of solving considerably difficult situations conducting a woman to her decision to abandon her child. It also describes several other possibilities, particularly of putting the child into institutions for children calling for immediate assistance, taking advantage of the care of inpatient health facilities including special health facilities nursery institutions or children homes, and delivering the child into a hospital with signing a legal declaration of the mother expressing her agreement with submitting the child to adoption. The article also takes into account the prevention of the origination of the phenomenon described situation of the child into a baby box. It should include the prevention of unwanted pregnancy, planning of the parenthood and possibility of taking the advantage of the anonymous care in the period of the pregnancy, preparation for the delivery and for taking care of the newborn and secret or anonymous delivery. The author simultaneously characterizes the attitude of particular bodies of the social-legal protection of children and other authorities to these problems. She also describes the history of the origination of baby boxes in the Czech Republic and briefly also in Europe. Key words: Baby box attitude of authorities social-legal protection solution particularly difficult situations Souhrn Práce je zaměřena na problematiku dětských baby boxů. Zabývá se způsoby, jakými lze řešit zvlášť obtížnou situaci, jež vede ženu k rozhodnutí vzdát se svého dítěte. Popisuje i několik jiných možností řešení než umístit dítě do baby boxu. Zejména možnost odložit dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, využít péči lůžkových zdravotnických zařízení včetně zvláštních zdravotnických zařízení kojeneckých ústavů či dětských domovů, porodit dítě v nemocnici a podepsat zákonné prohlášení matky se souhlasem k osvojení. Článek se zabývá i prevencí vzniku popsaného jevu odložení dítěte do baby boxu. Ta by měla zahrnovat předcházení vzniku nechtěného těhotenství, plánování rodičovství, možnost využívání anonymní péče v době těhotenství, přípravu na porod a péči o novorozence, utajený nebo anonymní porod. Současně autorka charakterizuje postoj jednotlivých orgánů sociálně právní ochrany dítěte i jiných úřadů k této záležitosti. Dále také popisuje historii vzniku baby boxů v České republice a v krátkosti i v Evropě. Klíčová slova: baby box postoj orgánů sociálněprávní ochrany řešení zvlášť obtížné situace 66

16 UŽÍVÁNÍ PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK V TĚHOTENSTVÍ USE OF PSYCHOTROPIC SUBSTANCES IN PREGNANCY Sedláčková Kateřina 1, Žižková Blanka 2 SOUBORNÝ REFERÁT 1 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze, obor ošetřovatelství 2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce a sociální politiky Summary Epidemiological studies mapping the development of the drug scene in the Czech Republic indicate that the ratio of numbers of men and women taking dugs is being settled (in 2000 the ratio was of 1.9:1). In women, there is a rather different pattern of taking drugs, but they do not start taking them later than men. The phenomenon is not governed by its own laws, but changes in the drug scene suggest that causes, disproportions and specific features of taking drugs by women present a relatively independent subject of knowledge. (1). Woman fulfils her irreplaceable role role of the mother. This is also associated with the most important problem concerning the misuse of drugs in the population of women (2). With increasing incidence of the use of drugs in the population, the number of pregnant drugdependent women also increases. According to specialists, hundreds of deliveries by drugdependent women are experienced every year in the Czech Republic. The solution of this situation lies in special programmes and institutions aimed at searching for these women before the delivery and starting with their therapy (3). If this timely intervention is not implemented, then there is an essential role of the perinatal and postnatal care, which is targeted at the reduction of possible negative impacts of taking addictive substances by the mother on the foetus. Key words: dependence woman prenatal care replacement therapy FAS NAS addictive substances Souhrn Z epidemiologických studií mapujících vývoj drogové scény v České republice vyplývá, že se vyrovnává poměr mužů a žen užívajících drogy (v r byl 1,9:1). Ženy mají poněkud odlišný vzorec užívání, ale nezačínají s drogami později než muži. Změny na drogové scéně signalizují, že ačkoliv nejde o jev, který se řídí vlastními zákonitostmi, příčiny, disproporce a specifika v užívání drog ženami představují relativně samostatný předmět poznání (1). Žena plní nezastupitelnou roli matky. S tím souvisí i nejdůležitější otázka vztahující se k zneužívání drog v ženské populaci (2). S narůstajícím trendem užívání drog v populaci se také zvyšuje počet těhotných žen závislých na drogách. Podle odborníků jsou ročně v česku stovky porodů, kdy je matka drogově závislá. Řešení této situace spočívá ve specializovaných programech a zařízeních, jejichž snahou je budoucí maminku zachytit ještě před porodem a začít s léčbou (3). V případě, že k této včasné intervenci nedojde, plní další nezastupitelnou funkci odborná perinatální a postnatální péče, jejímž cílem je snížení možných negativních dopadů užívání návykových látek matkou na plod. Klíčová slova: závislost žena prenatální péče substituční léčba FAS NAS návykové látky 71

17 VÝVOJ TABAKISMU VE SVĚTĚ A V ČR DEVELOPMENT OF NICOTINISM IN THE WORLD AND IN THE CZECH REPUBLIC Kastnerová Markéta 1,2, Žižková Blanka 3 SOUBORNÝ REFERÁT 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra veřejného a sociálního zdravotnictví 2 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje sídle sídlem v Českých Budějovicích 3 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra psychiatrie a psychologie Summary About 40 species of tobacco are known, but two of them are grown most frequently: Virginia tobacco (Nicotiana tabacum) and wild tobacco (Nicotiana rustica). Each epidemic begins, achieves its peak and thereafter, it subsides. The tobacco epidemic started with the beginning of the 20 th century, when mass manufacture of cigarettes by machines was initiated. Since then, it was propagated in accordance with the same model in all countries: At the beginning, men start smoking, the prevalence of their smoking achieves its peak and subsequently decreases, but the peak of the mortality due to diseases resulting from smoking occurs with a delay of 30 to 40 years. This is also repeated with a certain delay in women. Our current situation is similar to that in the USA, Canada or Great Britain 20 to 30 years ago. The dependence on tobacco, diagnosis F 17, is an independent condition in the International classification of diseases of the American Psychiatric Society. The origination of the dependence is prevalently a paediatric problem, since most adult smokers started smoking in their childhood and adolescence periods. A reversal of this development should be provided by the framework agreement on the control of tobacco. This is the first legally binding document in the WHO history, which was agreed by WHO member states after 5-year negotiations in May A process of its ratification at national levels is currently being implemented. The agreement came in force in February Key words: Tobacco dependence epidemic Souhrn Tabáku je známo asi 40 druhů, ale nejčastěji jsou pěstovány dva: tabák viržinský (nicotiana tabacum) a tabák selský (nicotiana rustica). Každá epidemie má svůj začátek, vrchol a pak odeznívá. Tabáková epidemie začala s příchodem 20. století, kdy se cigarety začaly vyrábět masivně strojově. Od té doby se šíří podle stejného modelu ve všech zemích: nejdříve začnou kouřit muži, pak prevalence jejich kouření dosáhne vrcholu a klesá, ale se 30-40letým zpožděním ještě přichází vrchol mortality na nemoci způsobené kouřením. S jistým zpožděním se totéž opakuje u žen. To, co se odehrálo před 20 či 30 lety v USA, Kanadě nebo Velké Británii, prožíváme nyní my. Závislost na tabáku, diagnóza F 17, je samostatným stavem v Mezinárodní klasifikaci nemocí WHO a v Diagnostickém a statistickém manuálu Americké psychiatrické společnosti. Vznik závislosti je převážně pediatrický problém, neboť většina dospělých kuřáků začíná kouřit v období dětství a adolescence. Zvratem v rozvoji by měla být Rámcová úmluva o kontrole tabáku. Jedná se o první právně závazný dokument v historii WHO, který byl členskými státy WHO po pětiletém jednání odsouhlasen v květnu roku Nyní probíhá proces jeho ratifikace na národních úrovních. Úmluva vstoupila v platnost v únoru Klíčová slova: tabák závislost epidemie 77

18 SKRYTÁ NEBEZPEČÍ PARABENŮ HIDDEN DANGERS OF PARABENS Hon Zdeněk Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie a toxikologie Summary Parabens, esters of p-hydroxybenzoic acid, are the most frequently used preservatives in cosmetic, pharmaceutical and industrial products. Acute and chronic studies in rodents demonstrate that parabens are essentially non-harmful. They are readily absorbed, metabolized and excreted. In persons with normal skin, they exert neither irritating nor sensitizing effects. However, the application of medicinal products comprising parabens onto damaged or affected skin can lead to its sensitization and subsequent dermatitis. In both in vitro and in vivo genetic tests, parabens are shown to be non-harmful. The chemical structure of parabens contains no groups that could suggest their carcinogenicity; this is also supported by experimental studies. Certain studies in laboratory animals demonstrate their negative effects on the reproduction. The ability of parabens to activate oestrogen receptors in vitro increases with prolongation of their alkyl chain. However, findings of parabens in certain tissue samples of mammary carcinoma and their adverse effects on the reproduction of experimental animals suggest that the problem should be considered, whether or not their use is actually safe. Key words: Parabens preservatives - risk Souhrn Parabeny, estery kyseliny p-hydroxybenzoové, jsou nejčastěji používaná konzervační činidla v kosmetice, farmacii a průmyslových produktech. Akutní i chronické studie na hlodavcích ukazují, že parabeny jsou prakticky netoxické. Jsou rychle absorbovány, metabolizovány a exkretovány. U jedinců s normální kůží nemají iritační ani senzitizující účinek. Avšak aplikace výrobků obsahujících parabeny na poškozenou nebo porušenou kůži může vést k její senzibilizaci přecházející v dermatitidu. V genotoxických testech in vitro i in vivo se parabeny jeví jako neškodné. Chemická struktura parabenů neobsahuje nic, co by napovídalo o jejich možných karcinogenních účincích a experimentální studie to potvrzují. Některé studie na laboratorních zvířatech však svědčí o negativním účinku parabenů na reprodukci. Schopnost parabenů aktivovat in vitro estrogenové receptory se zvyšuje s prodlužujícím se alkylovým řetězcem. Nález parabenů v některých vzorcích tkáně rakoviny prsu a jejich negativní vliv na reprodukci u pokusných zvířat však vedou k zamyšlení, zda jejich další používání je opravdu bezpečné. Klíčová slova: parabeny konzervační látky riziko 84

19 Preventík Projekt v rámci Programu I - Jihočeského kraje (2006) Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji vypracovalo v roce 2006 preventivní program s názvem Preventík pro děti na prvním stupni základních škol. Program splňoval požadavky současné doby. Kladl si za cíl vytvářet u dětí sociální kompetence a dovednosti a tím snižovat vznik sociálně patologických jevů u dětí a mládeže agrese, šikana, zneužívání návykových látek, (WHO, Zdraví 21, MZ, MŠMT ). Byl schválen Krajským úřadem v rámci Programu I. Pracovníci krizového centra vidí jako nejdůležitější, začít s prevencí v časném období, kdy je prevence skutečnou prevencí a realizovat tím tvořivý a věku přiměřený primární program. S dětmi na školách pracovaly studentky Zdravotně sociální fakulty JU Miloslava Hanousková a Hana Cibulková. S žáky se pracovalo kontinuálně 2 vyučovací hodiny v každé třídě. Během činnosti se kladl důraz na rozmanitost, hravost, zábavnost, na komunikaci a diskuzi. Žáci pracovali ve dvou až třech skupinách (6-9 dětí) náhodně sestavených, bez ohledu na vzájemné sympatie mezi nimi. Ve skupině měli pracovat všichni společně. Ve vyšších třídách byl kladen důraz na jejich samostatnost, spolupráci, kooperaci, porozumění a na schopnost dokončit dílo včas a se všemi náležitostmi. V průběhu programu jsme se snažili o maximální využití času a prostoru. Všechny vědomosti a informace, které děti do témat zpracovaly, se učily předat jako přednášku svým spolužákům. Po každé prezentaci následovala diskuze v komunitním kruhu. Děti se ptaly svých spolužáků na věci, kterým nerozuměly nebo je překvapily. Do programu byly zařazovány hry na podporu kooperace ve skupině, u malých dětí: hraní rolí Sám na hřišti a neznámý předmět; Sám doma; Nabízení a odmítání různými způsoby. Cíle programu Diskutovat s dětmi o zdravém způsobu života. 88 Předat základní informace o drogách: legálních i nelegálních, legální drogy jsou nejčastěji vstupní branou k drogám nelegálním (poslední statistika říká, že cigarety kouří dětí ve věku nad 10 let). Chtěli bychom dětem předat znalosti o žádoucím chování ve styku s drogou, léčivy, s použitou injekční stříkačkou, s dealerem drog. Vytvářet a prohlubovat u dětí sociální kompetence a odmítání návykových látek: děti dostanou informace o tom, co nám škodí, pomocí herních technik, např. přehrávání rolí, se naučí ŘÍCI: NE! Budou pomáhat kamarádovi (kamarádce) v obtížné situaci (zraněný kamarád; kamarád, kterému někdo ubližuje; který chodí za školu atd. Předat základy práva v oblasti sociálně patologických jevů přiměřené k věku dětí. Děti budou diskutovat proč a od kdy mohou lidé požívat alkohol a proč je stanovena věková hranice; kdy si nejdříve mohou koupit tabákový výrobek atd. Vést děti ke komunikaci a diskuzi na dané téma drogy, šikana, agresivita, práva dětí v komunitním kruhu. Upozornit děti na zdravotní a sociální rizika a na důsledky, které přinášejí drogy: důsledek odcizení kamarádům ze školy, rozpory s rodiči a učiteli, zanedbávání školy, krádeže, nemoci atd. Upozorňovat děti na vlastní možnosti, jak předcházet návykům a agresi. Naučit děti na koho a kam se obrátit, když jsou někým ohroženy nebo poškozeny: děti si namalují sluníčko, do kterého budou vypisovat jména lidí, kterým důvěřují. Budeme dbát o rozšíření znalostí o krizové linky bezpečí a vyzdvižena bude úloha učitelů, kterým děti důvěřují. Posilovat kolektiv třídy společným tvořením: nižší ročníky budou ve skupinách malovat na velký arch papíru, vyšší ročníky budou tvořit pro kamarády vize přednášek na dané téma. Kladen bude důraz na dohodu, spolupráci, rychlost, kreativitu, úplnost a zejména na dokončení práce v určitém čase. (Téma: Co mne ohrožuje, legální drogy, nelegální drogy, agresivní chování )

20 Pomáhat pedagogům takovéto programy pro děti připravovat účastí pedagogů ve třídách, kde program probíhá a úzkou spoluprácí s Krizovým centrem pro děti a rodinu. Napomáhat plnit Minimální preventivní program sociálně patologických jevů ve škole, který MŠMT ČR školám ukládá. ZPRÁVY OBSAH PROGRAMU V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH První až třetí ročník Děti v komunitním kruhu diskutovaly, komunikovaly a řešily aktuální problémy současné doby. Kladen bude důraz na zapojení všech dětí. Děti v první části programu pomocí hry a soutěžení řešily problematiku úrazovosti na seznámení a rozehřátí. V další části vytvářely téma pomocí kreslení a psaní ve skupinách. Řešily, co je pro zdravé tělo a co mu škodí. Přiměřeně věku se zabývaly riziky, která jsou spojená s kouřením, pitím alkoholu, zneužíváním léčiv, užíváním drog a legislativou tuto problematiku řešící. V druhé části pomocí herních technik, např. přehrávání rolí, řešily náročné životní situace: Setkání s použitou injekční jehlou; Kamarád v obtížné situaci; Já v obtížné situaci; Odmítání cigarety (jiné drogy) umět ŘÍCI: NE!! atd. Někdy zbyl čas a děti si vyzkoušely dát první pomoc kamarádovi, který byl v bezvědomí. Čtvrtá třída První část programu probíhala v komunitním kruhu, kde formou diskuze a pomocí obrazového materiálu děti řešily problematiku práv dětí, násilí, drog, zdravého způsobu života a legislativy rizikového chování. Pomůckou byl dětem materiál obličej s paprsky. Na paprscích, které děti obdržely, byla napsaná hesla, která vystihovala probíranou tematiku. Každý žák se zamýšlel a pohovořil o svém paprsku. Obličeje byly dva kladné a záporné, žáci paprsky správně přiřazovaly. Ostatní děti byly vybízeny k diskuzi. V druhé polovině programu děti pracovaly ve skupinách, kde byl kladen důraz na spolupráci, rychlost, přesnost a kreativitu. Děti kreslily postavu obkreslením spolužáka a vpisováním hesel dle zadaného tématu. Děti byly poučené, že výsledek jejich snažení by měl být dokončený, pojmenovaný a podepsaný. Pátá třída Úkolem programu bylo vytvořit přednášku pro své spolužáky na dané téma za pomoci 89

Vážení kolegové, vážení přátelé, jsme rádi, že Vás prostřednictvím této Výroční zprávy můžeme informovat o činnosti společnosti SPONDEA za rok 2012.

Vážení kolegové, vážení přátelé, jsme rádi, že Vás prostřednictvím této Výroční zprávy můžeme informovat o činnosti společnosti SPONDEA za rok 2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vážení kolegové, vážení přátelé, jsme rádi, že Vás prostřednictvím této Výroční zprávy můžeme informovat o činnosti společnosti SPONDEA za rok 2012. SPONDEA, o.p.s. je poskytovatelem

Více

Fotografie k článku Perinatologická péče. Fotografie k článku Představujeme Vám - oddělení dětské onkologie

Fotografie k článku Perinatologická péče. Fotografie k článku Představujeme Vám - oddělení dětské onkologie OBSAH: Fotografie k článku Aktuality - nová ambulance pro hojení chronických ran Fotografie k článku Aktuality - nová komunikační věž v Porodnici Fotografie k článku Perinatologická péče Fotografie k článku

Více

NOR ČR. Novotvary 2009 ČR. Cancer Incidence 2009 in the Czech Republic

NOR ČR. Novotvary 2009 ČR. Cancer Incidence 2009 in the Czech Republic NOR ČR Novotvary 2009 ČR Cancer Incidence 2009 in the Czech Republic Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Národním onkologickým

Více

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

UŽÍVÁNÍ PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK V TĚHOTENSTVÍ USE OF PSYCHOTROPIC SUBSTANCES IN PREGNANCY

UŽÍVÁNÍ PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK V TĚHOTENSTVÍ USE OF PSYCHOTROPIC SUBSTANCES IN PREGNANCY UŽÍVÁNÍ PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK V TĚHOTENSTVÍ USE OF PSYCHOTROPIC SUBSTANCES IN PREGNANCY Sedláčková Kateřina 1, Žižková Blanka 2 SOUBORNÝ REFERÁT 1 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze, obor ošetřovatelství

Více

o zdraví a životním stylu dětí a školáků

o zdraví a životním stylu dětí a školáků HBSC Česká republika 2010 Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu Health Behaviour in School-aged

Více

Práce jako sociální determinanta a její vliv na zdraví zdravotnického personálu ve vybraných nemocnicích

Práce jako sociální determinanta a její vliv na zdraví zdravotnického personálu ve vybraných nemocnicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra sociální práce Diplomová práce Práce jako sociální determinanta a její vliv na zdraví zdravotnického personálu ve vybraných

Více

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Grafická úprava: Signature s. r. o. Tisk: T.A.Print Počet

Více

Zdravotnictví. v České republice

Zdravotnictví. v České republice I_obalka_Obálka 14.12.10 11:47 Stránka 1 Zdravotnictví v České republice Migranti a zdravotní politika Stárnutí populace a výdaje na zdravotní péči Analýza cen léků Zdraví obyvatel ČR Zdravotní politika

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

NOR ČR. Novotvary 2007 ČR. Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic

NOR ČR. Novotvary 2007 ČR. Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic NOR ČR Novotvary 2007 ČR Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Národním onkologickým

Více

Zdravotní pojištění a připojištění nadstandardní péče

Zdravotní pojištění a připojištění nadstandardní péče Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Zdravotní pojištění a připojištění nadstandardní péče bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Linda Dubská

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální

Více

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Obsah / Contens Úvodní slovo / Introductory remarks / 1 Poslání / Purpose / 2 Kdo jsme / Who

Více

OBSAH LIST OF CONTENTS

OBSAH LIST OF CONTENTS OBSAH LIST OF CONTENTS Vydala Friedrich Ebert Stiftung, e. V., zastoupení v České republice Copyright 2002 by Friedrich Ebert Stiftung, e. V., zastoupení v České republice Redakce: Fotografie: Obálka:

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2011 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2012 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní Sborníkpř íspě vků zvě deckékonferencesmezinárodníúč astí Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe Pardubice,10.6.2010 Univerzita Pardubice Fakulta

Více

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)...

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... Ročník 7 Číslo 3-4 2005 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... 205 207 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Klinický význam terapeutického monitorovania liekových hladín

Více

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Vydáno k 50. výročí ÚZIS ČR Září 2010 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 ÚZIS

Více

Šéfredaktor: Ivan Dylevský Odpovědný redaktor: Jiří Šimek Technický redaktor: Eva Ježková REDAKČNÍ RADA

Šéfredaktor: Ivan Dylevský Odpovědný redaktor: Jiří Šimek Technický redaktor: Eva Ježková REDAKČNÍ RADA KONTAKT 4/10 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky Časopis byl v roce 2008 zařazen Radou vlády pro vědu a výzkum do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Časopis

Více

Postupy OSPOD při práci s rodinami se členem závislým na návykových látkách

Postupy OSPOD při práci s rodinami se členem závislým na návykových látkách UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Postupy OSPOD při práci s rodinami se členem závislým na návykových látkách Michaela Lhotáková Katedra: Katedra pedagogiky a psychologie

Více

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE MARTIN 2014 Editori Mgr. Ivana Bóriková, PhD. Mgr. Ivan Farský,

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

Program Zdravá škola. Jana Brázdilová

Program Zdravá škola. Jana Brázdilová Program Zdravá škola Jana Brázdilová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Hlavním tématem mé diplomové práce je program Zdravá škola na Základní škole Mysločovice a jeho hodnocení pedagogy, kteří na této

Více

Zdravotnictví Z v obsahu České republice

Zdravotnictví Z v obsahu České republice Vážení čtenáři, zdravotnické systémy mnoha vyspělých států prochází od 80. let tržně orientovanými reformami. Země s delší zkušeností organizačních změn takového typu již měly možnost zjistit, že procesy

Více