PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ"

Transkript

1 Metodický materiál pro Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji IGA MZ ČR NR /2005 PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ Časopis je určen všem zařízením, která se zabývají prevencí úrazů, krizovým centrům, sociálním zařízením pro děti, dospělé i seniory, sportovním klubům, Policii ČR, pojišťovnám, školám, neziskovým organizacím apod. Časopis vychází dvakrát ročně

2 Redakční rada: Benešová Veronika Čapková Magdalena Dunovský Jiří Janda Jan Kostner Robert Kučera Milan Lavičková Michaela Velemínský Miloš Odpovědný redaktor: Velemínský Miloš Technický redaktor: Ježková Eva Jazyková úprava: Vitoň Jan Překlad: Rakovič Miloslav Adresa redakce: Tiskárna Jihočeský Inzert Expres, s.r.o. Na Barborce Dobrá Voda u Českých Budějovic Kontaktní osoba: Eva Ježková Tel: Vydavatel Tiskárna Jihočeský Inzert Expres, s.r.o. ISSN Číslo 1/2007 vyšlo v červnu 2007

3 OBSAH Ročník 3 - Číslo OBSAH Úvodní slovo Velemínský M PŮVODNÍ PRÁCE Epidemiologie úrazových nehod v brněnském souboru ze studie ELSPAC Kukla L., Bouchalová M., Rezková B... 7 Epidemiologie nejčastějších úrazů v brněnském souboru studie ELSPAC Kukla L., Bouchalová M., Rezková B...20 Programy úrazové prevence u dětí, dospívajících a seniorů Čapková M...33 Školní úrazovost ve školách a školských zařízeních v 1. pololetí školního roku 2006/2007 Skácelík P ODBORNÉ PRÁCE Jeden ze systémů péče o těhotné uživatelky drog, drogově závislé ženy a jejich děti v České republice Sedláčková S., Žižková B Prevence úrazovosti dětí edukační činnost sestry Greplová I., Machová A Náklady na zdravotní péči v důsledku úrazu u osob starších šedesáti let Kučerová B SOUBORNÝ REFERÁT Mezinárodní únosy dětí a legislativa v České republice Pešlová E...61 Problematika dětských baby boxů Nechvátalová V...66 Užívání psychoaktivních látek v těhotenství Sedláčková K., Žižková B Vývoj tabakismu ve světě a v ČR Kastnerová M., Žižková B...77 Skrytá nebezpečí parabenů Hon Z ZPRÁVY Preventík Hanousková M., Cibulková H...88 Činnost Centra prevence sociálně patologických jevů při JU ZSF Kastnerová M., Žižková B...90 Zákon na ochranu před domácím násilím Zimmelová P Těhotné uživatelky drog Žižková B

4 Vážené čtenářky a milí čtenáři, EDITORIAL předkládám vám první letošní číslo 3. ročníku časopisu Prevence úrazů, otrav a násilí. Nechce se mi to říkat, ale musím prohlásit, že zájem o problematiku našeho časopisu vzrůstá. Bráním se této informaci proto, že ze zvýšeného zájmu je na druhou stranu patrné, nakolik je otázka prevence především úrazů a násilí v naší populaci aktuální. Což není ve své podstatě vůbec povzbudivé. Radostnější informací, jak je z obsahu patrné, je to, že se rejstřík autorů neustále rozšiřuje a tříbí a že tito autoři jsou významnými pracovníky zabývající se problematikou dětských úrazů. V tomto směru je nutné podtrhnout zájem pana docenta Lubomíra Kukly. Musím znovu zdůraznit, že časopis je určen všem, kteří mají zájem o informace z jedné z nejfrekventovanějších zdravotně sociálních oblastí dneška. Zajímavé a aktuální informace mohou na našich stránkách nalézt například zřizovatelé, poskytovatelé a pracovníci ve zdravotnických či sociálních službách, pracovníci ve státní správě, samosprávě, pracovníci v bezpečnostních složkách a složkách Integrovaného záchranného systému České republiky, dále také pedagogové, pracovníci poskytující krizovou intervenci a další profesionální pracovníci, zabývající se aktuální problematikou dětí, dospělých či seniorů. Kromě profesionálních pracovníků mohou v našem časopise nalézt zajímavé informace rodiše a široká veřejnost. Na závěr bych chtěl poděkovat paní doktorce Ivě Truellové, která velmi úzce spolupracuje s redakcí časopisu a poskytuje nám aktuální informace z problematiky prevence úrazů. Váš zájem, vážené čtenářky a milí čtenáři, je nám milou odměnou. Miloš Velemínský odpovědný redaktor 5

5 EPIDEMIOLOGIE ÚRAZOVÝCH NEHOD V BRNĚNSKÉM SOUBORU ZE STUDIE ELSPAC EPIDEMIOLOGY OF ACCIDENTS WITH INJURIES IN THE BRNO GROUP FROM THE STUDY ELSPAC PŮVODNÍ PRÁCE Kukla Lubomír¹, ², Bouchalová Marie², Rezková Bohdana² 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů 2 Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie Summary The still available information is prevalently based on statistics of persons, who died from injuries. Only few data are available about the prevalence of injuries in the living population. The target of the work is to contribute to the study of the morbidity of injuries from the standpoint of its currently existing prevalence in a sample group of inhabitants of Brno parents from the study ELSPAC. The data, though if gathered in 1990 to 1992, are still topical and unique. They serve as a basis for further stepwise analyses. Data on accidents and injuries result from health anamnesis determined by questionnaires. Information on accidents occurring during sports and games, in the course of cycling, brawls, falls, sexual attacks, transport, and on injuries caused by parents and other persons is processed. The number and relative number of persons, who experienced given accidents and number of persons, who were hospitalized, treated within ambulatory care or who only stayed at home without medical care were determined. A comparison of parameters of the prevalence between men and women suggests a higher rate of injuries in men and their higher requirements for the medical care, particularly for the hospitalization. The structure of the care was also different depending on the gender, indicating a higher severity of injuries in men. Key words: Injuries accidents prevalence epidemiology gender differences care for injured persons Souhrn Dosavadní informace o úrazovosti jsou založeny hlavně na statistice zemřelých v důsledku úrazu. Jen málo je známo o výskytu úrazů v žijící populaci. Cílem práce je přispět ke studiu úrazové morbidity z hlediska její dosavadní prevalence v souboru brněnských obyvatel-rodičů ze studie ELSPAC. Byť jsou data sbíraná v letech , jsou stále aktuální a ojedinělá. Tvoří základ k dalším postupným analýzám. Využita jsou data o nehodách a úrazech ze zdravotní anamnézy zjištěné dotazníkem. Jsou zde zpracovány informace o nehodách při sportu a hrách, při jízdě na kole, při rvačkách, při pádech, při pohlavních napadeních, v dopravě, o zraněních od rodičů a od jiných osob. Byl zjištěn počet a relativní počet osob, kterým se daná nehoda už přihodila, a počet osob, které pro ni byly hospitalizovány, léčeny ambulantně či zůstávaly ošetřovány jen doma bez lékařské péče. Srovnání ukazatelů prevalence mezi muži a ženami vypovídá o vyšší úrazovosti mužů a jejich vyšší spotřebě lékařské péče, zejména nemocniční. Podle pohlaví se lišila i struktura péče, což ukazovalo na větší závažnost úrazů u mužů. Klíčová slova: úrazy nehody prevalence epidemiologie pohlavní rozdíly péče o zraněné 7

6 EPIDEMIOLOGIE NEJČASTĚJŠÍCH ÚRAZŮ V BRNĚNSKÉM SOUBORU STUDIE ELSPAC EPIDEMIOLOGY OF MOST FREQUENT INJURIES IN THE BRNO GROUP FROM THE STUDY ELSPAC Kukla Lubomír¹, ², Bouchalová Marie², Rezková Bohdana² ¹Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů ²Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie Summary The present study of the rate of injuries in living inhabitants is further to a contribution concerning the rate of injuries in the same group of respondents parents participating in the international project WHO/ELSPAC. The target of the work is mapping of the accidental morbidity by the study of its currently existing prevalence. The data, though if gathered in 1990 to 1992, are still topical and unique. They serve as a basis for further stepwise analyses. Standard statistical procedures are used for processing data on injuries obtained from the health anamnesis in the questionnaire used in the project. Respondents presented information whether or not they had injuries of the head, fractures of proximal or distal extremity or serious cuts, and if they were drowning, strongly scalded, strongly burnt or overdosed with a medicine. In the case of an injury, they specified if they were treated in the hospital, at an outpatient department or only at home. The work follows absolute numbers of cases, density of their occurrence within the group of respondents and difference in the injury prevalence between men and women. For the estimate of the prevalence monitored in analogous populations, it reports 95% confidence intervals. It determines how many persons (per 1000 respondents) were every year hospitalized, treated in ambulatory facilities or only treated at home without medical care. For a subgroup of the persons involved, an analysis is carried out of the care consumed and the severity of each type of the injury is estimated from this. The prevalence of injuries in the group including both genders decreased in the above mentioned order. This was completely valid for men and with few exceptions for women. Considerably more men were involved by injuries compared with women, except strong scalding and overdosing with medicines, where the difference in the prevalence was negligible between genders. Their hospitalization was also more frequent except cases after drowning, strong scalding and overdose with medicines. The structure of the care was different only in fractures of extremities, where statistically higher proportions of men were hospitalized and higher proportions of women were treated at outpatient departments; after other types of injuries, the structure of the care was identical in both genders. Injuries of men were shown to be more severe than those of women. Data from the present and preceding communications were conclusively summarized in an outline of the total prevalence of injuries and accidents in this study. Key words: Epidemiological study rate of injuries prevalence of injuries sex ratio severity of injuries structure of care Souhrn Studie úrazovosti v žijícím obyvatelstvu navazuje na příspěvek o výskytu nehod v témže souboru respondentů rodičů zúčastněných na mezinárodním projektu WHO/ELSPAC. Cílem práce je 20

7 pomoci zmapovat úrazovou morbiditu studiem její dosavadní prevalence. Byť jsou data sbíraná v letech , jsou stále aktuální a ojedinělá. Tvoří základ k dalším postupným analýzám. Standardními statistickými postupy jsou zpracovány údaje o úrazech, pocházející ze zdravotní anamnézy v dotazníku k uvedenému projektu. Respondenti uváděli, zda již měli či neměli úraz hlavy, zlomeninu na horní či na dolní končetině, vážné pořezání, zda tonuli, byli silně opařeni, silně popáleni a předávkováni lékem. Když utrpěli úraz, uváděli, zda byli léčeni v nemocnici, ambulantně nebo jen doma. Práce sleduje absolutní počty případů, hustotu jejich výskytu v souboru respondentů a rozdíly v úrazové prevalenci mezi muži a ženami. Pro odhad sledovaných prevalencí v analogických populacích uvádí intervaly 95% spolehlivosti. Zjišťuje, kolik z tisíce respondentů bylo v důsledku každého z jmenovaných úrazů už hospitalizováno, léčeno ambulantně či ošetřováno jen doma bez lékařské péče. Pro podsoubor postižených je proveden rozbor struktury spotřebované péče a odtud odhadnuta závažnost každého druhu úrazu. Výskyt úrazů ve společném souboru obou pohlaví klesal v pořadí použitém shora. Pro samotné muže platilo toto pořadí plně, pro ženy s několika výjimkami. Mužů bylo všemi úrazy postiženo výrazně více než žen kromě silného opaření a předávkování lékem, kde byl pohlavní rozdíl v prevalenci zanedbatelný. Také jejich hospitalizace byly častější s výjimkou po tonutí, silném opaření a po předávkování lékem. Struktura péče věnovaná postiženým se lišila pouze při zlomeninách na končetinách, kdy statisticky významně větší podíly mužů byly hospitalizovány a větší podíly žen léčeny ambulantně, po ostatních úrazech bylo rozložení péče u obou pohlaví shodné. Jako závažnější se jevily vesměs úrazy mužů. Závěrem byla data z tohoto a z předešlého sdělení sloučena do přehledu o celkovém výskytu úrazů a nehod v této studii. PŮVODNÍ PRÁCE Klíčová slova: epidemiologická studie úrazovost prevalence úrazů poměr pohlaví závažnost úrazů struktura péče 21

8 PROGRAMY ÚRAZOVÉ PREVENCE U DĚTÍ, DOSPÍVAJÍCÍCH A SENIORŮ PROGRAMMES OF THE ACCIDENT PREVENTION IN CHILDREN, ADOLESCENTS AND SENIORS PŮVODNÍ PRÁCE Čapková Magdalena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů Summary In 2005, at Faculty of Health and Social Studies of the University of South Bohemia in České Budějovice, the Centre of the prevention of accidents in the South-Bohemian region was established. The target of the project in the first year was mapping of information concerning the preventive control of the accident rate in the region considered in the population at the highest risk. The further purpose was compilation of preventive programmes enhancing information on possibilities of the prevention and implementation of these preventive programmes in the target group. In 2005, information on the prevention of accidents was monitored and in 2006, a method and methodical materials were prepared, which were subsequently employed within the scope of the implementation of preventive programmes, which is being continued to the first half of Key words: Prevention programmes accident age method publication Souhrn V roce 2005 bylo při Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zřízeno Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji. Cílem projektu v prvním roce řešení bylo zmapování informovanosti o prevenci úrazovosti v daném regionu u nejrizikovějších věkových skupin obyvatel. Dalším cílem bylo vytvoření preventivních programů zvyšující informovanost o možnostech prevence a realizace těchto preventivních programů v cílové skupině. V roce 2005 proběhl monitoring informovanosti o prevenci úrazů a v roce 2006 byla vytvořena metodika a metodické materiály, které byly použity v rámci realizace preventivních programů, jež pokračuje do konce první poloviny roku Klíčová slova: prevence programy úraz věk metodika publikace 33

9 ŠKOLNÍ ÚRAZOVOST VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007 RATE OF ACCIDENTS IN SCHOOLS AND SCHOOL FACILITIES IN THE FIRST SIX MONTHS OF THE SCHOOL YEAR 2006/2007 PŮVODNÍ PRÁCE Skácelík Pavel Česká školní inspekce, oblast bezpečnost a ochrana zdraví Summary The Czech school inspection works with statistical data on the rate of accidents received from schools since the last year only. It is currently the only institution, which is able to analyze types, course and causes of accidents occurring in schools throughout the country. Valid and detailed statistical information can only be derived from records of school accidents. The first comparison of the first six months with the same period of the last year suggests that these data will be very valuable and beneficial in the future. The graphs presented here indicate that the negative trend of the accident rate in schools is receding, but conditions of the climate in the period of interest should be taken into account. Very mild winter made many schools impossible to organize winter courses and further school actions, which were associated with accidents in the past. This is the reason for enhanced interest in data from the second half of year and in their comparison with the last year. Key words: school acidents accident rate index Czech school inspection injuries records of accidents - prevention Souhrn Česká školní inspekce teprve druhým rokem pracuje se statistickými daty, která dostává ze škol o úrazech. V současné době je to jediná instituce, která může analyzovat druhy, průběhy a příčiny školních úrazů v celostátním kontextu. Pouze ze záznamů o školním úrazu lze vyčíst podrobné validní statistické informace. První srovnání poloviny roku s minulým obdobím poskytuje informaci o tom, že v budoucnosti budou tato data velmi cenná a prospěšná. Pro cílenou prevenci budou analýzy ČŠI nezbytné. Z uvedených grafů vyplývá, že negativní trend školní úrazovosti je na ústupu, ale je třeba brát v potaz klimatické podmínky 1. pololetí školního roku. Velmi mírná zima zabránila celé řadě škol realizovat zimní kurzy a další školní akce, kde v minulosti úrazy vznikaly. O to více budou očekávána data za druhé pololetí a srovnání s rokem minulým. Klíčová slova: školní úraz index úrazovosti Česká školní inspekce poranění záznam o úrazu prevence 39

10 JEDEN ZE SYSTÉMŮ PÉČE O TĚHOTNÉ UŽIVATELKY DROG, DROGOVĚ ZÁVISLÉ ŽENY A JEJICH DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE A SYSTEM OF TAKING CARE OF PREGNANT WOMEN WHO TAKE DRUGS, OF WOMEN DEPENDENT ON DRUGS AND OF THEIR CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC ODBORNÁ PRÁCE Sedláčková Simona 1, Žižková Blanka 2 1 Centrum pro rodinu Drop-In, o.p.s., Praha, vedoucí programu a autorka projektu Integrace rodiny původně projekt Resocializace matek užívající psychotropní návykové látky a monitoring jejich dětí v KÚ a DD 2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra psychologie a psychiatrie Summary The problem of addictive substances in the anamnesis and their use in pregnant women is a very serious social issue. Drugs affect mental and physical health of women in their child-bearing age, but they also cause complications in the future life of the child to be born. If a drug-dependent woman lives with her partner or husband, the family falls into a certain isolation or even destabilisation due to the dependence of either parent. Due to considerable financial amounts paid for the drug, standards of values are altered in the drug-dependent person; taking care and upbringing of children is stepwise shifted to the margin of the interest of parents. Children born by drug-dependent mothers are mostly taken away from their mothers and situated based on a preliminary legal provision either into the institutional care or into the care of the family of the drug-dependent mother, as far as they express their interest in the child. However, the reason for taking the child away is mostly not only the use of the drug itself but also the general adverse social-cultural situation of the mother and loss of her ability to take care of the child. Extraordinary attention should be paid to these women, but they should also be offered with a special health-psychosocial intervention with the main attempt to achieve the withdrawal of the drug and subsequent support of the mother with providing the possibility to include her into the process of taking care of her child and to make her aware of problems, which were reflected in her non-productive behaviour. Thus, all the attempts should be aimed at diminishing and maximum elimination of risk factors. Key words: Drugs pregnancy dependence child CPR intervention Souhrn Problematika návykových látek v anamnéze a jejich užívání u těhotných žen je velmi závažným společenským problémem. Drogy ovlivňují jednak psychické a fyzické zdraví žen v reprodukčním období, ale také způsobují komplikace v dalším životě ještě nenarozenému dítěti. Pokud žije závislá žena v partnerském či manželském svazku, dostává se rodina díky závislosti jednoho či obou rodičů do určité izolace až destabilizace. V důsledku vynakládání velkých finančních částek za drogu dochází ke změně hodnotového žebříčku závislého; péče a výchova dětí se posléze ocitá na okraji zájmu rodičů. Děti narozené závislým matkám jsou v drtivé většině odebrány a umístěny na základě předběžného opatření buď do ústavní výchovy, nebo jsou dávány do péče rodiny, ze které závislá matka pochází (pokud rodina projeví o dítě zájem). V drtivé většině však důvodem odebrání dítěte není braní drogy jako takové, ale celkově nepříznivá sociokulturní situace matky a ztráta její 45

11 schopnosti o dítě pečovat. Těmto ženám by tak měla být věnována nejen mimořádná pozornost, ale také nabídnuta specifická zdravotně-psychosociální intervence, jejíž hlavní snahou by měla být abstinence a následná podpora matky, jejímž cílem je získání schopnosti zapojit matku do pečovatelského procesu o své dítě a uvědomění si problémů, které se odrážely v jejím neproduktivním chování. Všechny snahy tak musí směřovat ke snížení a maximálnímu vyloučení rizikových faktorů. Klíčová slova: drogy těhotenství závislost dítě CPR intervence 46

12 PREVENCE ÚRAZOVOSTI DĚTÍ EDUKAČNÍ ČINNOST SESTRY PREVENTION OF ACCIDENTS IN CHILDREN EDUCATIONAL ACTIVITY OF NURSES ODBORNÁ PRÁCE Greplová Ivona 1, Machová Alena 2 1 ON Tábor, laboratoř EEG 2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství Summary Contemporary statistical data on children accidents are just alarming. Thus, we should be interested in a solution of the situation to affect it positively. Accidents are the most frequent cause of the death in children, adolescents and young adult individuals. The problem of children accidents presents a severe health-social issue. Concepts of health services and education and position of nurses was recently considerably changed. Suitable education of children by nurses could positively affect the accident rate in children. The target of the survey was to find, whether nurses implement educational programmes of the prevention of accidents in pupils of primary schools. After that, based on the analysis of the answers acquired from children of the older school age, it should be established, whether the children are sufficiently informed about the prevention of accidents and what the sources of their information are. Key words: Prevention children accidents education information Souhrn Současné statistiky dětských úrazů jsou přímo alarmující. Proto by mělo být v zájmu nás všech tuto situaci řešit a kladně ovlivnit. Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí u dětí, dospívajících a mladých dospělých jedinců. Problematika úrazů dětí představuje vážný zdravotně sociální problém. V poslední době se výrazně změnila i koncepce zdravotnictví, vzdělávání a postavení sester. Vhodná edukace dětí sestrami by mohla kladně ovlivnit počty úrazů u dětí. Cílem průzkumu bylo zjistit, zda jsou sestrami realizovány edukační programy prevence úrazů u žáků základních škol. Dále pak na základě analýzy získaných odpovědí od dětí staršího školního věku zjistit, zda jsou žáci dostatečně informováni o prevenci úrazovosti dětí a jaké jsou zdroje jejich informací. Klíčová slova: prevence dětské úrazy edukace informace 51

13 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI V DŮSLEDKU ÚRAZU U OSOB STARŠÍCH ŠEDESÁTI LET COSTS OF PROVIDING THE HEALTH CARE DUE TO INJURIES IN PERSONS OVER 60 YEARS OF AGE Kučerová Božena Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky, pobočka České Budějovice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra právních oborů, řízení a ekonomiky Summary The article deals with problems of costs of the health care associated with injuries of persons over 60 years of age. The statistical data are difficult to acquire, since they are included only in computer systems of health insurance companies. The analysis assumes establishing of the appropriate software serving for the comparison of necessary data from extensive data bases. From this viewpoint, information presented here exerts unique and original nature. The group of seniors monitored is characterized by enhanced rate of the damage to the health caused by injuries. Their treatment is typically long, complicated and expensive. The article offers data on numbers of injuries and most frequent types of injuries in persons over 60 years of age in 2003 to 2005 in the territory of the South-Bohemian region. Every year of the project, the number of respondents oscillates between and clients of one of health insurance companies of employees, in which injuries occurred in the period of the three years of interest with total cost of the treatment of 19,932,466 CZK. The data obtained indicate considerable financial requirements in diagnoses of injuries and thus resulting requirements for finding preventive approaches and provisions for restricting the rate of injuries and reducing the severity of accidental events and their impacts. Key words: Injuries of seniors costs of health care most frequent diagnoses in injuries Souhrn Článek se zabývá problematikou nákladů zdravotní péče vynaložených v souvislosti s úrazy osob starších šedesáti let. Dané statistické údaje je velmi obtížné získat, neboť jsou obsaženy pouze ve výpočetních systémech zdravotních pojišťoven. Provedení rozborů předpokládá vytvoření příslušných programových vybavení sloužících ke komparaci potřebných dat z rozsáhlých databází. Z tohoto pohledu mají předkládané informace jedinečný charakter a originální povahu. Sledovaná skupina seniorů je nositelem zvýšené míry poškození zdraví způsobené úrazem. Jejich léčba bývá zdlouhavá, komplikovaná a nákladná. Článek přináší údaje o počtech úrazů a nejčetnějších typech poranění osob starších šedesáti let v letech 2003 až 2005 na území Jihočeského kraje. Počet respondentů v každém roce výzkumu osciluje od do klientů jedné ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, u kterých v průběhu sledovaných tří let došlo celkem k úrazům s náklady léčení v celkové výši Kč. Ze zjištěných dat vyplývá značná finanční náročnost úrazových diagnóz a z toho plynoucí potřeba nalézání preventivních postupů a opatření k omezení četnosti výskytu a snížení závažnosti úrazových dějů a jejich dopadů. Klíčová slova: úrazy seniorů náklady na zdravotní péči nejčetnější úrazové diagnózy seniorů 56

14 MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška SOUBORNÝ REFERÁT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra právních oborů, řízení a ekonomiky Summary Cases of illegal transport of children from the country of their usual domicile to the other country are currently not unusual and thus, this problem calls for an increased attention. Appropriate solution of these cases is based on knowledge of the suitable legislation, which should be provided in each country. In the Czech Republic, a number of national and international legal regulations are available for the solution of cases of the illegal transport of children. A certain change in solving these cases occurred in the Czech Republic in1998, when the Haag Convention on legal aspects of international kidnapping of children came into effect. This international legal standard, together with the Convention on children rights, presents a crucial point in the legislation concerning the problem of illegal transport of children. Key words: International kidnapping of children national legal regulations Convention on children rights Haag Convention on legal aspects of international kidnapping of children Souhrn Případy protiprávního přemístění dětí ze státu jejich obvyklého bydliště do jiného státu nejsou v současné době ničím neobvyklým, a právě proto vyžaduje tato oblast větší pozornost. Základem pro správné řešení těchto případů je znalost vhodné legislativy, kterou by měl příslušný stát disponovat. V České republice je pro řešení případů protiprávního přemístění dětí k dispozici řada vnitrostátních i mezinárodních právních předpisů. Určitá změna v řešení těchto případů nastala v České republice v roce 1998, kdy zde vstoupila v platnost Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Tato mezinárodní norma spolu s Úmluvou o právech dítěte představuje stěžejní bod v legislativě problematiky protiprávního přemístění dětí. Klíčová slova: mezinárodní únosy dětí vnitrostátní právní předpisy Úmluva o právech dítěte Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 61

15 PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH BABY BOXŮ PROBLEMS OF CHILDREN BABY BOXES Nechvátalová Vladimíra Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce a sociální politiky Summary The work is aimed at problems of children baby boxes. It considers methods of solving considerably difficult situations conducting a woman to her decision to abandon her child. It also describes several other possibilities, particularly of putting the child into institutions for children calling for immediate assistance, taking advantage of the care of inpatient health facilities including special health facilities nursery institutions or children homes, and delivering the child into a hospital with signing a legal declaration of the mother expressing her agreement with submitting the child to adoption. The article also takes into account the prevention of the origination of the phenomenon described situation of the child into a baby box. It should include the prevention of unwanted pregnancy, planning of the parenthood and possibility of taking the advantage of the anonymous care in the period of the pregnancy, preparation for the delivery and for taking care of the newborn and secret or anonymous delivery. The author simultaneously characterizes the attitude of particular bodies of the social-legal protection of children and other authorities to these problems. She also describes the history of the origination of baby boxes in the Czech Republic and briefly also in Europe. Key words: Baby box attitude of authorities social-legal protection solution particularly difficult situations Souhrn Práce je zaměřena na problematiku dětských baby boxů. Zabývá se způsoby, jakými lze řešit zvlášť obtížnou situaci, jež vede ženu k rozhodnutí vzdát se svého dítěte. Popisuje i několik jiných možností řešení než umístit dítě do baby boxu. Zejména možnost odložit dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, využít péči lůžkových zdravotnických zařízení včetně zvláštních zdravotnických zařízení kojeneckých ústavů či dětských domovů, porodit dítě v nemocnici a podepsat zákonné prohlášení matky se souhlasem k osvojení. Článek se zabývá i prevencí vzniku popsaného jevu odložení dítěte do baby boxu. Ta by měla zahrnovat předcházení vzniku nechtěného těhotenství, plánování rodičovství, možnost využívání anonymní péče v době těhotenství, přípravu na porod a péči o novorozence, utajený nebo anonymní porod. Současně autorka charakterizuje postoj jednotlivých orgánů sociálně právní ochrany dítěte i jiných úřadů k této záležitosti. Dále také popisuje historii vzniku baby boxů v České republice a v krátkosti i v Evropě. Klíčová slova: baby box postoj orgánů sociálněprávní ochrany řešení zvlášť obtížné situace 66

16 UŽÍVÁNÍ PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK V TĚHOTENSTVÍ USE OF PSYCHOTROPIC SUBSTANCES IN PREGNANCY Sedláčková Kateřina 1, Žižková Blanka 2 SOUBORNÝ REFERÁT 1 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze, obor ošetřovatelství 2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce a sociální politiky Summary Epidemiological studies mapping the development of the drug scene in the Czech Republic indicate that the ratio of numbers of men and women taking dugs is being settled (in 2000 the ratio was of 1.9:1). In women, there is a rather different pattern of taking drugs, but they do not start taking them later than men. The phenomenon is not governed by its own laws, but changes in the drug scene suggest that causes, disproportions and specific features of taking drugs by women present a relatively independent subject of knowledge. (1). Woman fulfils her irreplaceable role role of the mother. This is also associated with the most important problem concerning the misuse of drugs in the population of women (2). With increasing incidence of the use of drugs in the population, the number of pregnant drugdependent women also increases. According to specialists, hundreds of deliveries by drugdependent women are experienced every year in the Czech Republic. The solution of this situation lies in special programmes and institutions aimed at searching for these women before the delivery and starting with their therapy (3). If this timely intervention is not implemented, then there is an essential role of the perinatal and postnatal care, which is targeted at the reduction of possible negative impacts of taking addictive substances by the mother on the foetus. Key words: dependence woman prenatal care replacement therapy FAS NAS addictive substances Souhrn Z epidemiologických studií mapujících vývoj drogové scény v České republice vyplývá, že se vyrovnává poměr mužů a žen užívajících drogy (v r byl 1,9:1). Ženy mají poněkud odlišný vzorec užívání, ale nezačínají s drogami později než muži. Změny na drogové scéně signalizují, že ačkoliv nejde o jev, který se řídí vlastními zákonitostmi, příčiny, disproporce a specifika v užívání drog ženami představují relativně samostatný předmět poznání (1). Žena plní nezastupitelnou roli matky. S tím souvisí i nejdůležitější otázka vztahující se k zneužívání drog v ženské populaci (2). S narůstajícím trendem užívání drog v populaci se také zvyšuje počet těhotných žen závislých na drogách. Podle odborníků jsou ročně v česku stovky porodů, kdy je matka drogově závislá. Řešení této situace spočívá ve specializovaných programech a zařízeních, jejichž snahou je budoucí maminku zachytit ještě před porodem a začít s léčbou (3). V případě, že k této včasné intervenci nedojde, plní další nezastupitelnou funkci odborná perinatální a postnatální péče, jejímž cílem je snížení možných negativních dopadů užívání návykových látek matkou na plod. Klíčová slova: závislost žena prenatální péče substituční léčba FAS NAS návykové látky 71

17 VÝVOJ TABAKISMU VE SVĚTĚ A V ČR DEVELOPMENT OF NICOTINISM IN THE WORLD AND IN THE CZECH REPUBLIC Kastnerová Markéta 1,2, Žižková Blanka 3 SOUBORNÝ REFERÁT 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra veřejného a sociálního zdravotnictví 2 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje sídle sídlem v Českých Budějovicích 3 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra psychiatrie a psychologie Summary About 40 species of tobacco are known, but two of them are grown most frequently: Virginia tobacco (Nicotiana tabacum) and wild tobacco (Nicotiana rustica). Each epidemic begins, achieves its peak and thereafter, it subsides. The tobacco epidemic started with the beginning of the 20 th century, when mass manufacture of cigarettes by machines was initiated. Since then, it was propagated in accordance with the same model in all countries: At the beginning, men start smoking, the prevalence of their smoking achieves its peak and subsequently decreases, but the peak of the mortality due to diseases resulting from smoking occurs with a delay of 30 to 40 years. This is also repeated with a certain delay in women. Our current situation is similar to that in the USA, Canada or Great Britain 20 to 30 years ago. The dependence on tobacco, diagnosis F 17, is an independent condition in the International classification of diseases of the American Psychiatric Society. The origination of the dependence is prevalently a paediatric problem, since most adult smokers started smoking in their childhood and adolescence periods. A reversal of this development should be provided by the framework agreement on the control of tobacco. This is the first legally binding document in the WHO history, which was agreed by WHO member states after 5-year negotiations in May A process of its ratification at national levels is currently being implemented. The agreement came in force in February Key words: Tobacco dependence epidemic Souhrn Tabáku je známo asi 40 druhů, ale nejčastěji jsou pěstovány dva: tabák viržinský (nicotiana tabacum) a tabák selský (nicotiana rustica). Každá epidemie má svůj začátek, vrchol a pak odeznívá. Tabáková epidemie začala s příchodem 20. století, kdy se cigarety začaly vyrábět masivně strojově. Od té doby se šíří podle stejného modelu ve všech zemích: nejdříve začnou kouřit muži, pak prevalence jejich kouření dosáhne vrcholu a klesá, ale se 30-40letým zpožděním ještě přichází vrchol mortality na nemoci způsobené kouřením. S jistým zpožděním se totéž opakuje u žen. To, co se odehrálo před 20 či 30 lety v USA, Kanadě nebo Velké Británii, prožíváme nyní my. Závislost na tabáku, diagnóza F 17, je samostatným stavem v Mezinárodní klasifikaci nemocí WHO a v Diagnostickém a statistickém manuálu Americké psychiatrické společnosti. Vznik závislosti je převážně pediatrický problém, neboť většina dospělých kuřáků začíná kouřit v období dětství a adolescence. Zvratem v rozvoji by měla být Rámcová úmluva o kontrole tabáku. Jedná se o první právně závazný dokument v historii WHO, který byl členskými státy WHO po pětiletém jednání odsouhlasen v květnu roku Nyní probíhá proces jeho ratifikace na národních úrovních. Úmluva vstoupila v platnost v únoru Klíčová slova: tabák závislost epidemie 77

18 SKRYTÁ NEBEZPEČÍ PARABENŮ HIDDEN DANGERS OF PARABENS Hon Zdeněk Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie a toxikologie Summary Parabens, esters of p-hydroxybenzoic acid, are the most frequently used preservatives in cosmetic, pharmaceutical and industrial products. Acute and chronic studies in rodents demonstrate that parabens are essentially non-harmful. They are readily absorbed, metabolized and excreted. In persons with normal skin, they exert neither irritating nor sensitizing effects. However, the application of medicinal products comprising parabens onto damaged or affected skin can lead to its sensitization and subsequent dermatitis. In both in vitro and in vivo genetic tests, parabens are shown to be non-harmful. The chemical structure of parabens contains no groups that could suggest their carcinogenicity; this is also supported by experimental studies. Certain studies in laboratory animals demonstrate their negative effects on the reproduction. The ability of parabens to activate oestrogen receptors in vitro increases with prolongation of their alkyl chain. However, findings of parabens in certain tissue samples of mammary carcinoma and their adverse effects on the reproduction of experimental animals suggest that the problem should be considered, whether or not their use is actually safe. Key words: Parabens preservatives - risk Souhrn Parabeny, estery kyseliny p-hydroxybenzoové, jsou nejčastěji používaná konzervační činidla v kosmetice, farmacii a průmyslových produktech. Akutní i chronické studie na hlodavcích ukazují, že parabeny jsou prakticky netoxické. Jsou rychle absorbovány, metabolizovány a exkretovány. U jedinců s normální kůží nemají iritační ani senzitizující účinek. Avšak aplikace výrobků obsahujících parabeny na poškozenou nebo porušenou kůži může vést k její senzibilizaci přecházející v dermatitidu. V genotoxických testech in vitro i in vivo se parabeny jeví jako neškodné. Chemická struktura parabenů neobsahuje nic, co by napovídalo o jejich možných karcinogenních účincích a experimentální studie to potvrzují. Některé studie na laboratorních zvířatech však svědčí o negativním účinku parabenů na reprodukci. Schopnost parabenů aktivovat in vitro estrogenové receptory se zvyšuje s prodlužujícím se alkylovým řetězcem. Nález parabenů v některých vzorcích tkáně rakoviny prsu a jejich negativní vliv na reprodukci u pokusných zvířat však vedou k zamyšlení, zda jejich další používání je opravdu bezpečné. Klíčová slova: parabeny konzervační látky riziko 84

19 Preventík Projekt v rámci Programu I - Jihočeského kraje (2006) Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji vypracovalo v roce 2006 preventivní program s názvem Preventík pro děti na prvním stupni základních škol. Program splňoval požadavky současné doby. Kladl si za cíl vytvářet u dětí sociální kompetence a dovednosti a tím snižovat vznik sociálně patologických jevů u dětí a mládeže agrese, šikana, zneužívání návykových látek, (WHO, Zdraví 21, MZ, MŠMT ). Byl schválen Krajským úřadem v rámci Programu I. Pracovníci krizového centra vidí jako nejdůležitější, začít s prevencí v časném období, kdy je prevence skutečnou prevencí a realizovat tím tvořivý a věku přiměřený primární program. S dětmi na školách pracovaly studentky Zdravotně sociální fakulty JU Miloslava Hanousková a Hana Cibulková. S žáky se pracovalo kontinuálně 2 vyučovací hodiny v každé třídě. Během činnosti se kladl důraz na rozmanitost, hravost, zábavnost, na komunikaci a diskuzi. Žáci pracovali ve dvou až třech skupinách (6-9 dětí) náhodně sestavených, bez ohledu na vzájemné sympatie mezi nimi. Ve skupině měli pracovat všichni společně. Ve vyšších třídách byl kladen důraz na jejich samostatnost, spolupráci, kooperaci, porozumění a na schopnost dokončit dílo včas a se všemi náležitostmi. V průběhu programu jsme se snažili o maximální využití času a prostoru. Všechny vědomosti a informace, které děti do témat zpracovaly, se učily předat jako přednášku svým spolužákům. Po každé prezentaci následovala diskuze v komunitním kruhu. Děti se ptaly svých spolužáků na věci, kterým nerozuměly nebo je překvapily. Do programu byly zařazovány hry na podporu kooperace ve skupině, u malých dětí: hraní rolí Sám na hřišti a neznámý předmět; Sám doma; Nabízení a odmítání různými způsoby. Cíle programu Diskutovat s dětmi o zdravém způsobu života. 88 Předat základní informace o drogách: legálních i nelegálních, legální drogy jsou nejčastěji vstupní branou k drogám nelegálním (poslední statistika říká, že cigarety kouří dětí ve věku nad 10 let). Chtěli bychom dětem předat znalosti o žádoucím chování ve styku s drogou, léčivy, s použitou injekční stříkačkou, s dealerem drog. Vytvářet a prohlubovat u dětí sociální kompetence a odmítání návykových látek: děti dostanou informace o tom, co nám škodí, pomocí herních technik, např. přehrávání rolí, se naučí ŘÍCI: NE! Budou pomáhat kamarádovi (kamarádce) v obtížné situaci (zraněný kamarád; kamarád, kterému někdo ubližuje; který chodí za školu atd. Předat základy práva v oblasti sociálně patologických jevů přiměřené k věku dětí. Děti budou diskutovat proč a od kdy mohou lidé požívat alkohol a proč je stanovena věková hranice; kdy si nejdříve mohou koupit tabákový výrobek atd. Vést děti ke komunikaci a diskuzi na dané téma drogy, šikana, agresivita, práva dětí v komunitním kruhu. Upozornit děti na zdravotní a sociální rizika a na důsledky, které přinášejí drogy: důsledek odcizení kamarádům ze školy, rozpory s rodiči a učiteli, zanedbávání školy, krádeže, nemoci atd. Upozorňovat děti na vlastní možnosti, jak předcházet návykům a agresi. Naučit děti na koho a kam se obrátit, když jsou někým ohroženy nebo poškozeny: děti si namalují sluníčko, do kterého budou vypisovat jména lidí, kterým důvěřují. Budeme dbát o rozšíření znalostí o krizové linky bezpečí a vyzdvižena bude úloha učitelů, kterým děti důvěřují. Posilovat kolektiv třídy společným tvořením: nižší ročníky budou ve skupinách malovat na velký arch papíru, vyšší ročníky budou tvořit pro kamarády vize přednášek na dané téma. Kladen bude důraz na dohodu, spolupráci, rychlost, kreativitu, úplnost a zejména na dokončení práce v určitém čase. (Téma: Co mne ohrožuje, legální drogy, nelegální drogy, agresivní chování )

20 Pomáhat pedagogům takovéto programy pro děti připravovat účastí pedagogů ve třídách, kde program probíhá a úzkou spoluprácí s Krizovým centrem pro děti a rodinu. Napomáhat plnit Minimální preventivní program sociálně patologických jevů ve škole, který MŠMT ČR školám ukládá. ZPRÁVY OBSAH PROGRAMU V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH První až třetí ročník Děti v komunitním kruhu diskutovaly, komunikovaly a řešily aktuální problémy současné doby. Kladen bude důraz na zapojení všech dětí. Děti v první části programu pomocí hry a soutěžení řešily problematiku úrazovosti na seznámení a rozehřátí. V další části vytvářely téma pomocí kreslení a psaní ve skupinách. Řešily, co je pro zdravé tělo a co mu škodí. Přiměřeně věku se zabývaly riziky, která jsou spojená s kouřením, pitím alkoholu, zneužíváním léčiv, užíváním drog a legislativou tuto problematiku řešící. V druhé části pomocí herních technik, např. přehrávání rolí, řešily náročné životní situace: Setkání s použitou injekční jehlou; Kamarád v obtížné situaci; Já v obtížné situaci; Odmítání cigarety (jiné drogy) umět ŘÍCI: NE!! atd. Někdy zbyl čas a děti si vyzkoušely dát první pomoc kamarádovi, který byl v bezvědomí. Čtvrtá třída První část programu probíhala v komunitním kruhu, kde formou diskuze a pomocí obrazového materiálu děti řešily problematiku práv dětí, násilí, drog, zdravého způsobu života a legislativy rizikového chování. Pomůckou byl dětem materiál obličej s paprsky. Na paprscích, které děti obdržely, byla napsaná hesla, která vystihovala probíranou tematiku. Každý žák se zamýšlel a pohovořil o svém paprsku. Obličeje byly dva kladné a záporné, žáci paprsky správně přiřazovaly. Ostatní děti byly vybízeny k diskuzi. V druhé polovině programu děti pracovaly ve skupinách, kde byl kladen důraz na spolupráci, rychlost, přesnost a kreativitu. Děti kreslily postavu obkreslením spolužáka a vpisováním hesel dle zadaného tématu. Děti byly poučené, že výsledek jejich snažení by měl být dokončený, pojmenovaný a podepsaný. Pátá třída Úkolem programu bylo vytvořit přednášku pro své spolužáky na dané téma za pomoci 89

Metodický materiál pro Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji IGA MZ ČR NR 8468-3/2005 PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ

Metodický materiál pro Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji IGA MZ ČR NR 8468-3/2005 PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ Metodický materiál pro Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji IGA MZ ČR NR 8468-3/2005 PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ Časopis je určen všem zařízením, která se zabývají prevencí úrazů, krizovým centrům,

Více

Key words: Injuries of seniors costs of health care most frequent diagnoses in injuries

Key words: Injuries of seniors costs of health care most frequent diagnoses in injuries NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI V DŮSLEDKU ÚRAZU U OSOB STARŠÍCH ŠEDESÁTI LET COSTS OF PROVIDING THE HEALTH CARE DUE TO INJURIES IN PERSONS OVER 60 YEARS OF AGE Kučerová Božena Zdravotní pojišťovna Ministerstva

Více

PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH BABY BOXŮ PROBLEMS OF CHILDREN BABY BOXES

PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH BABY BOXŮ PROBLEMS OF CHILDREN BABY BOXES PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH BABY BOXŮ PROBLEMS OF CHILDREN BABY BOXES Nechvátalová Vladimíra Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce a sociální politiky Summary The work is aimed

Více

Key words: Drugs pregnancy dependence child CPR intervention

Key words: Drugs pregnancy dependence child CPR intervention JEDEN ZE SYSTÉMŮ PÉČE O TĚHOTNÉ UŽIVATELKY DROG, DROGOVĚ ZÁVISLÉ ŽENY A JEJICH DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE A SYSTEM OF TAKING CARE OF PREGNANT WOMEN WHO TAKE DRUGS, OF WOMEN DEPENDENT ON DRUGS AND OF THEIR

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

EPIDEMIOLOGIE NEJČASTĚJŠÍCH ÚRAZŮ V BRNĚNSKÉM SOUBORU STUDIE ELSPAC EPIDEMIOLOGY OF MOST FREQUENT INJURIES IN THE BRNO GROUP FROM THE STUDY ELSPAC

EPIDEMIOLOGIE NEJČASTĚJŠÍCH ÚRAZŮ V BRNĚNSKÉM SOUBORU STUDIE ELSPAC EPIDEMIOLOGY OF MOST FREQUENT INJURIES IN THE BRNO GROUP FROM THE STUDY ELSPAC EPIDEMIOLOGIE NEJČASTĚJŠÍCH ÚRAZŮ V BRNĚNSKÉM SOUBORU STUDIE ELSPAC EPIDEMIOLOGY OF MOST FREQUENT INJURIES IN THE BRNO GROUP FROM THE STUDY ELSPAC Kukla Lubomír¹, ², Bouchalová Marie², Rezková Bohdana²

Více

PREVENCE ÚRAZOVOSTI DĚTÍ EDUKAČNÍ ČINNOST SESTRY PREVENTION OF ACCIDENTS IN CHILDREN EDUCATIONAL ACTIVITY OF NURSES

PREVENCE ÚRAZOVOSTI DĚTÍ EDUKAČNÍ ČINNOST SESTRY PREVENTION OF ACCIDENTS IN CHILDREN EDUCATIONAL ACTIVITY OF NURSES PREVENCE ÚRAZOVOSTI DĚTÍ EDUKAČNÍ ČINNOST SESTRY PREVENTION OF ACCIDENTS IN CHILDREN EDUCATIONAL ACTIVITY OF NURSES Greplová Ivona 1, Machová Alena 2 1 ON Tábor, laboratoř EEG 2 Jihočeská univerzita v

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EPIDEMIOLOGIE ÚRAZOVÝCH NEHOD V BRNĚNSKÉM SOUBORU ZE STUDIE ELSPAC EPIDEMIOLOGY OF ACCIDENTS WITH INJURIES IN THE BRNO GROUP FROM THE STUDY ELSPAC

EPIDEMIOLOGIE ÚRAZOVÝCH NEHOD V BRNĚNSKÉM SOUBORU ZE STUDIE ELSPAC EPIDEMIOLOGY OF ACCIDENTS WITH INJURIES IN THE BRNO GROUP FROM THE STUDY ELSPAC EPIDEMIOLOGIE ÚRAZOVÝCH NEHOD V BRNĚNSKÉM SOUBORU ZE STUDIE ELSPAC EPIDEMIOLOGY OF ACCIDENTS WITH INJURIES IN THE BRNO GROUP FROM THE STUDY ELSPAC Kukla Lubomír¹, ², Bouchalová Marie², Rezková Bohdana²

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8 10. 10. 2013 Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2012 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 11. 29 61 Zpráva o rodičce 28 Report on mother at childbirth 28 Souhrn V posledních letech v České republice úhrnná

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

PROGRAMY ÚRAZOVÉ PREVENCE U DĚTÍ, DOSPÍVAJÍCÍCH A SENIORŮ PROGRAMMES OF THE ACCIDENT PREVENTION IN CHILDREN, ADOLESCENTS AND SENIORS

PROGRAMY ÚRAZOVÉ PREVENCE U DĚTÍ, DOSPÍVAJÍCÍCH A SENIORŮ PROGRAMMES OF THE ACCIDENT PREVENTION IN CHILDREN, ADOLESCENTS AND SENIORS PROGRAMY ÚRAZOVÉ PREVENCE U DĚTÍ, DOSPÍVAJÍCÍCH A SENIORŮ PROGRAMMES OF THE ACCIDENT PREVENTION IN CHILDREN, ADOLESCENTS AND SENIORS PŮVODNÍ PRÁCE Čapková Magdalena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

SITUACE V OBLASTI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ V ČESKÉ REPUBLICE SITUATION IN THE FIELD OF CHILDREN ACCIDENTS IN THE CZECH REPUBLIC

SITUACE V OBLASTI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ V ČESKÉ REPUBLICE SITUATION IN THE FIELD OF CHILDREN ACCIDENTS IN THE CZECH REPUBLIC SITUACE V OBLASTI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ V ČESKÉ REPUBLICE SITUATION IN THE FIELD OF CHILDREN ACCIDENTS IN THE CZECH REPUBLIC Iva Truellová Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor zdravotní péče Summary The Czech

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 52 Souhrn Zpráva o novorozenci 2012 Report on newborn 2012 V roce 2012 se v České republice živě narodilo

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2010 53 Vrozené vady u narozených v roce 2008 Congenital malformations in births in year 2008 Souhrn V roce 2008

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství POUŽÍVÁNÍ TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY PŘÍSLUŠNÍKY ČÍNSKÉ A VIETNAMSKÉ MINORITY The use of traditional Chinese medicine by members of Chinese and Vietnamese minorities Lucie Rolantová, Valérie Tóthová 11:

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 19. 10. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

PROJEKT UMÍME CHRÁNIT DĚTI PŘED ÚRAZY? THE PROJECT: ARE WE ABLE TO PROTECT CHILDREN FROM INJURIES?

PROJEKT UMÍME CHRÁNIT DĚTI PŘED ÚRAZY? THE PROJECT: ARE WE ABLE TO PROTECT CHILDREN FROM INJURIES? PROJEKT UMÍME CHRÁNIT DĚTI PŘED ÚRAZY? THE PROJECT: ARE WE ABLE TO PROTECT CHILDREN FROM INJURIES? Bohdana Rezková, Petr Okrajek LF MU v Brně, Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie Summary

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 5. 9. 2013 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center ve Zlínském

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 26. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Sylabus předmětu: Odborný jazyk

Sylabus předmětu: Odborný jazyk Sylabus předmětu: Odborný jazyk Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu: Navazující magisterské

Více

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Úrazy u dětíd Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy MUDr. Jana Daňková Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Odbor podpory zdraví Úrazy jsou hlavní příčinou

Více

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 2. 2008 4 Činnost oboru psychiatrie v roce 2006 Activity in branch of psychiatry in 2006 Souhrn Počet ambulantních

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 2011 18 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.11.26 3 Jednočetná a podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce Singleton

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.1.2005 58 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2004 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 20. 6. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

POSTAVENÍ SESTRY V MULTIDISCIPLINÁRNÍM TÝMU Position of nurse in a multidisciplinary team

POSTAVENÍ SESTRY V MULTIDISCIPLINÁRNÍM TÝMU Position of nurse in a multidisciplinary team POSTAVENÍ SESTRY V MULTIDISCIPLINÁRNÍM TÝMU Position of nurse in a multidisciplinary team Sylva Bártlová, Ivana Chloubová 11: 1 270, 2009 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5. 11. 2014 5 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více