Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1

2 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 Ošetřovatelství 7 11 Základní ukazatele hospitalizace Základní ukazatele ambulance 14 Zdravotnická laboratoř 15 Vyhodnocení ukazatelů stanovených zřizovatelem Výsledky hospodaření Personalistika a mzdy Ostatní činnosti

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Rok 2010 byl z mého pohledu rokem velmi rozporuplným. Na straně jedné poznamenaný již konkrétními negativními dopady světové hospodářské krize resp. protikrizovými opatřeními nově zvolené politické reprezentace, na straně druhé naplněný řadou konkrétních kroků směřujících k dalšímu zvýšení prestiže naší nemocnice. Nižší obložnost na lůžkách LDN v roce 2009 (84,15%),výrazný 20% pokles úhrad za výkony laboratorního segmentu a dlouhodobě ztrátový provoz chirurgické ambulance jsou hlavními příčinami negativního hospodářského výsledku nemocnice v roce Pozitivně lze hodnotit fakt,že celkové náklady i přes řadu negativních vlivů v minulém roce nejenže nevzrostly,ale dokonce mírně poklesly. Pozitivně hodnotím i odvedený velký kus práce na poli předakreditačních příprav, posílení lékařského stavu o dalšího zkušeného kolegu,schopnost adaptace zdravotnického personálu na léčbu a ošetřovatelskou péči o stále náročnější a komplikovanější pacienty a v neposlední řadě zvýšení obložnosti lůžek LDN (93%) v roce Je třeba vzpomenout i loajální postoj všech lékařů nemocnice v rámci celorepublikové protestní akce Děkujeme, odcházíme. Zvláštní poděkování patří kolektivu zdravotnické laboratoře za úspěšné absolvování auditu NASKL I. 3

4 Ze společenských událostí uplynulého roku, které zaslouží zmínku bych za všechny jmenoval udělení čestného titulu Osobnost roku města Hořice dlouholetému zaměstnanci MěN Hořice,bývalému primáři interního oddělení a současnému ambulantnímu internímu lékaři panu doktorovi Ladislavu Havlasovi a srpnovou návštěvu pana ministra zdravotnictví Doc. MUDr. Leoše Hegera při příležitosti křtu nového vozu hořické posádky Zdravotnické záchranné služby královehradeckého kraje s neformální diskusí nad aktuálními problémy českého zdravotnictví. Z pohledu investičních akcí byl v minulém roce z prostředků nemocnice zafinancován přístroj pro vysoušení vlhkého zdiva (umístěn na spojovací chodbu obou budov nemocnice před její plánovanou letošní rekonstrukcí),v kritických místech okapového systému budov nemocnice byly umístěny kabely zabraňující jeho zamrzání s následnými škodami na majetku při vzestupu teplot nad bod mrazu a v neposlední řadě byl ve spolupráci se zřizovatelem instalován dlouho potřebný moderní server. Rekonstrukce výtahů v obou hlavních budovách je v plánu na letošní podzim. V popředí našeho zájmu pro letošní rok je finální příprava na akreditaci nemocnice a co možná nejlepší hospodářský výsledek. Ani v nejmenším si však v tuto chvíli netroufám veřejně predikovat další vývoj českého zdravotnictví, potažmo poměry v našem zdravotnickém zařízení při doposud neujasněné koncepci zdravotnictví a restriktivním charakteru většiny vládních opatření. Závěr patří jako obvykle poděkování všem s nemocnicí spřízněným institucím i osobám srdečně děkuji za spolupráci i faktickou pomoc, sympatie, názory a připomínky. Vám všem přeji v roce 2011 pevné zdraví,řadu pracovních i osobních úspěchů. MUDr. Petr Adámek ředitel MěN 4

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Městská nemocnice Hořice Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Riegrova 655, Hořice IČO: Zřizovatel: Město Hořice Datum vzniku: Předmět hlavní činnosti: poskytování léčebně preventivní péče zahrnující ambulantní i ústavní péči, využití laboratorních a jiných vyšetřovacích metod Vedení nemocnice Ředitel nemocnice Náměstek pro LPP Ekonomický náměstek Hlavní sestra MUDr. Petr Adámek MUDr. Egon Procházka Iva Václavíková Soňa Kerelová Přehled zdravotnických oddělení Léčebna dlouhodobě nemocných primář MUDr. Procházka Egon Stanice A lékař MUDr. Šťovíček Jiří staniční sestra Lenka Poláková Stanice B lékař MUDr. Němečková staniční sestra Hana Lejsková Stanice C lékař MUDr. Adámek Petr staniční sestra Soňa Kerelová Interní ambulance lékař MUDr. Havlas Ladislav Gynekologická ambulance lékař MUDr. Komancová B. Chirurgická ambulance lékař MUDr. Rufer Zdeněk MUDr. Chrzová A. Ambul.plastické chirurgie lékař MUDr. Jan Doskočil Zdravotnická laboratoř vedoucí RNDr. Korábová D. vedoucí laborant Bc. Kráčmar Michal 5

6 LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE Pokud jsme si pojmenovali rok 2009 rokem konsolidace, pak lze rok 2010 nazvat rokem stabilizace. To nejen proto, že lékařský tým posílila MUDr. Jana Němečková, velmi kvalitní, svědomitá a neobyčejně pilná odbornice s neurologickou specializací, ale i proto, že se nadále dařilo velmi trpělivě a zodpovědně zlepšovat prakticky všechny sledované parametry. Jak lze zjistit ze základních kapacitních údajů lůžkového fondu uvedených v další části výroční zprávy, zvýšil se nejen celkový počet přijatých pacientů, ale i celkový počet hospitalizací. Tato čísla jsou nejvyšší za posledních pět let. Stoupl rovněž počet ošetřovacích dnů. Průměrné využití kapacity lůžek se tak vrátilo na úroveň hodnot z let 2007 a Nemocniční obložnost je tak využívána na optimální úrovni, kdy vždy musí zůstat určitá malá reserva pro neplánované hospitalizace apod., např. nutnost vytvoření isolačního lůžka, postupné malování za plného provozu atd. Za zmínku stojí i nárůst ošetřovacích dnů pro vyšší ošetřovatelské kategorie. Zvláště upozorňuji na hodnotu 527 ošetřovacích dnů v nejvyšší páté kategorii, kam jsou po dohodě se zdravotní pojišťovnou zařazováni nejtěžší pacienti, pro něž chybí specializovaná oddělení chronické intenzivní péče nejen v našem kraji, ale v celé ČR. Všechna tato čísla jsou velmi potěšující a radost všech je násobena tím, že v době hospodářské krize se podařilo snížit náklady na jeden ošetřovací den takřka o 100 Kč. Skladba pacientů se již řadu let prakticky nemění a i nadále v popředí zůstávají pacienti po centrální mozkové příhodě, pacienti po úrazech a onkologičtí nemocní. Převažují pacienti z Oblastní nemocnice v Jičíně a pacienti z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Díky velmi dobré spolupráci se všemi praktickými lékaři z Hořic a okolí se zvýšil počet pacientů přijatých přímo na jejich doporučení bez dříve často používaného modelu odeslání nejprve na akutní lůžka a potom teprve na lůžka následné péče. S výhodou pak odpadá mezičlánek hospitalizace na akutním lůžku (v případě, že to stav nemocného umožňuje). Ambulantní provozy nemocnice fungovaly na úrovni předchozího roku. Problém zůstává 20% pokles bodového odhodnocení výkonů zdravotnické laboratoře, komentovaný na jiném místě této zprávy a již letitý ztrátový provoz chirurgické ambulance. Na závěr bych se chtěl krátce dotknout přípravy k plánované akreditaci naší nemocnice. Znovu chceme potvrdit maximální odhodlání vedení MěN k tomuto procesu. V průběhu hodnoceného roku se podařilo novelizovat a dotvořit všechny potřebné dokumenty v současně platné legislativě. Zároveň začal proces vyžadující maximální soustředěnost, trpělivost a důslednost, to je uvedení výše uvedeného do denní praxe. A jak se ukázalo to bude nejtěžší úkol, který bude stát prakticky před každým pracovníkem nemocnice na kterémkoliv stupni jeho pracovního zařazení. Protože se vyskytly problémy, které řešit neumíme, respektive bychom je museli řešit metodou pokus omyl, obrátili jsme se po velmi pečlivém zvážení o pomoc na specializovanou firmu. To je sice z hlediska finančního záležitost poněkud náročnější, ale prostředky zde vložené ušetří jednak čas a zkrátí tak období přípravy k akreditaci, jednak se nepochybně vrátí ve zvýšené kvalitě péče o naše klienty. MUDr. Egon Procházka primář LDN 6

7 OŠETŘOVATELSTVÍ Na počátku roku jsme vydali informační leták o poskytovaných službách. Zároveň jsme si připomněli 160 let od narození prvního primáře a ředitele Městské nemocnice v Hořicích MUDr. Eugena Levita a 110 let od jeho předčasné smrti. Legislativa Vypracování základních dokumentů bylo stěžejním úkolem pro úspěšné pokračování přípravy na akreditaci nemocnice. Jmenovitě Organizační řád, Pracovní řád, Provozní řád nemocnice, Domácí řád, Hygienicko protiepidemický řád, Pravidla pro systém vnitřních předpisů. Další nutné a dle zákona povinné interní normy Stravovací řád, Monitoring teplot v chladničkách, Sociální služby, Péče o pacienta vyžadující jeho fyzické omezení, Objednávání léčiv, Vedení zdravotnické dokumentace, Ranní hlášení a další jsme vypracovali a jejich zavedení včetně dodržování přispívá k bezpečí pacientů i zaměstnanců MěN. Pro proces akreditace bylo dopracováno dalších 40 standardů ošetřovatelské péče. Ty stanovují pracovní postupy pro odborné ambulance i lůžka LDN. Na vypracování těchto naposledy jmenovaných dokumentů se aktivně podílely všechny všeobecné sestry nemocnice. Informovaný souhlas je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace je používán na odborných ambulancích i na lůžkové části nemocnice. 7

8 Oddělení LDN Po celý rok pracovaly tři staniční sestry pod vedením hlavní sestry na lůžkovém oddělení a snažily se zvyšovat kvalitu poskytované péče v rámci nových trendů v ošetřovatelské péči. Poskytovaný ošetřovatelský proces řádně dokumentují v příslušné dokumentaci. Hlavní sestra zavedla pravidelné porady, kterých se zúčastňují vedoucí sestry ambulancí, staniční sestry, nutriční terapeut, vedoucí sanitář, fyzioterapeutka a sociální pracovnice. Tyto porady zajišťují velmi důležitou informovanost ostatního personálu. Přijímáním pacientů ve vigilních komatech a jiných těžkých život ohrožujících stavech ukazuje na vysokou úroveň ošetřovatelské péče. Někteří pacienti využili možnost a volili v červnových volbách do Poslanecké sněmovny, do místních zastupitelstev a do Senátu volili v říjnovém termínu. Sociální péče Sociální služby poskytované na zdravotnickém lůžku ústavní péče jsme realizovali u sedmi pacientů. Obdrželi jsme dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši ,- Kč na tuto službu a od Ministerstva práce a sociálních věcí ,- Kč. I přes tyto dotace a platby od pacientů klientů, je tato služba nerentabilní. 8

9 Velice úzce spolupracujeme jako každý rok s domovy pro seniory z celého Královéhradeckého kraje a i mimo něj. Využili jsme pozvání sociálních ústavů a navštívili jsme domovy pro seniory v Jičíně, Milíčevsi a Hořicích. Dny otevřených dveří jsou dobrou možností se přesvědčit, že pacienti jsou překládáni do důstojného prostředí. Aktivní spolupráci máme s 19 domovy pro seniory, s azylovými domy a pečovatelskými službami a v neposlední řadě i s příslušnými odbory úřadů státní správy. Z přijatých 545 pacientů v roce 2010 (pro ilustraci: 510 přijatých v roce 2009, 453 přijatých v roce 2008, 446 přijatých v roce 2007) byl do ústavů sociálních služeb předáno 61 pacient. Nejvíce pacientů jsme předali do Domova pro seniory v Hradci Králové celkem 23, do stejného typu zařízení v Hořicích 9 a do Miličevse 6 pacientů. Z celkového počtu sociálních šetření 145 u 102 pacientů prováděli většinou sociální a vedoucí pracovníci domovů pro seniory. Aktivně jsme se zapojili do připomínkování plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zejména v oblasti pacientů bez trvalého přístřeší. Rehabilitační péče Byla rozšířena o fyzioterapeutické pracoviště. Zákonnou vyhláškou o povinném věcném a technickém vybavení zdravotnického pracoviště je nutno ještě tuto tělocvičnu vybavit ultrazvukovým a elektromagnetickým přístrojem. V tomto roce se nám podařilo nakoupit další rehabilitační pomůcky. Mezi ty nejdůležitější patří a je hodně používaná rašelina.. Vzdělávání rehabilitační tým Na počátku roku jsme byli osloveni Střední zdravotnickou školou Hradec Králové o možnosti zapojení se do pilotního vzdělávacího programu UNIV 2 KRAJE, který je zcela financován z fondů EU. Po velmi složité přípravě začne toto další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví na počátku roku V průběhu roku byli proškoleni sanitáři lékařem z traumatologie FN HK v přikládání sádrových fixací. V říjnu ve spolupráci s posádkou Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje proběhl seminář o kardiopulmonální resuscitaci pro všechny zdravotnické zaměstnance. V listopadu jsme pořádali VI. Konferenci pro sestry na téma Následná péče o nemocné s neurochirurgickým onemocněním. Těžké kraniocerebrální poranění, netraumatické nitrolební krvácení u cévní výdutě, absces mozku, recidivující hemoragická cévní příhoda u normotoničky, zásady rehabilitace a psychosociální aspekty u těchto nemocných byli obsahem sdělení, která zajistili zaměstnanci nemocnice. Odbornou část přednesla MUDr. Jana Němečková, vedoucí lékařka stanice B. 9

10 Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 Dva sanitáři úspěšně absolvovali sanitářský kurz ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Splňujeme plně požadavky zdravotních pojišťoven na personální vybavení u nelékařských zdravotnických pracovníků, které je podmínkou pro nasmlouvané platby. Umožnili jsme několika studentům vysokých škol kontakt s pacienty a různé formy šetření pro jejich studijní práce, včetně praxe u lůžka. Povinnou praxi absolvovaly i dvě žákyně vyšší odborné zdravotnické školy. Vyšli jsme vstříc žákům odborného učiliště, kteří se vzdělávají v oboru přímé obslužné péče, aby se v rámci výuky seznámili se specifiky péče v nemocnici a od září 2010 v rámci školní výuky absolvují celodenní praxi 1x týdně. Ambulantní sféra Snažíme se udržovat určitý standart péče o pacienty. Na odborných ambulancích - interní, chirurgické a gynekologické - pracují kvalifikované všeobecné sestry a porodní asistentky, některé s pomaturitním specializačním vzděláním a ostatní jsou registrované a pracují bez odborného dohledu. Chirurgická ambulance poskytovala pomoc občanům nepřetržitě 24 hodin denně. Velký zájem je i o plastickou a estetickou chirurgii poskytovanou v nemocnici privátním lékařem i nemocniční ambulancí. Veřejná činnost Každoročně bez nároku na odměnu pomáhají některé sestry se zajištěním akce pořádané Svazem diabetiků - Nečekejte na doktora. Jedná se bezplatné měření glykemie, cholesterolu, krevního tlaku pro občany města. Proběhl již XI. ročník. Mezi 500 zájemci byl i starosta města pan Ivan Doležal. 10

11 Závěrem Mikulášská nadílka a předvánoční koncert pěveckého sboru Vesna a Ratibor s novou sbormistryní bylo pro pacienty opravdu úžasným zážitkem. Vhodnou a důslednou edukací pacientů a příbuzných se snažíme pomoci při propuštění pacientů do domácího prostředí. Na překlenutí počátku péče o tyto pacienty vycházíme jim vstříc a zdarma na nejbližší dny zapůjčujeme pomůcky (pokojové klozety, polohovací postele, vozíky apod.). Spektrum pacientů je velice široké. Jsou k nám překládáni pacienti ze všech klinik Fakultní nemocnice, ze standardních lůžek i z jednotek intenzivní péče. Těmto, na ošetřovatelskou péči velmi náročným pacientům, se snažíme poskytovat péči odpovídající novým trendům v tomto odboru. Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří s velkou schopností empatie se snaží pomáhat pacientům při jejich návratu do domácího prostředí. Také jim jsou nápomocni nebo oporou se smířit s jejich současným zdravotním stavem. Pomáháme jim přijmout nelehké životní rozhodnutí nastoupit do ústavů sociálních služeb. Děkuji! Soňa Kerelová hlavní sestra MěN 11

12 ZÁKLADNÍ UKAZATELÉ - lůžkový fond Příjem pacientů celkem za rok z toho: Oblastní nemocnice Jičín 212 Fakultní nemocnice Hradec Králové 164 ordinace praktických lékařů 117 ostatní počet pacientů Jičín Hradec Králové praktici ostatní Propuštění pacientů celkem v roce z toho: do domácího ošetřování 166 Domovy seniorů 76 překlad do jiných zdravotnických zařízení 93 sociální hospitalizace 2 sociálhí hosp. zdrav.zařízení Domov seniorů počet pacientů domů Úmrtní pacientů celkem v roce

13 111 lůžek Léčebny dlouhodobě nemocných a 9 lůžek pro sociální hospitalizace je rozděleno rovnoměrně do tří stanic. počet stanice A stanice B stanice C celkem 2010 celkem 2009 Index pacientů LDN ,86 hospitalizací ,17 ukončené hospit ,34 počet OD ,72 z toho propustky ,87 kategorie pacientů počet ošetřovacích dnů % , , , ,35 Náklady na jeden ošetřovací den LDN stanice náklady celkem ošetřovací dny celkem náklady na 1 oš. den A , ,83 B , ,57 C , ,90 celkem , ,22 Náklady na léky a speciální zdravotnický materiál v tis. Kč A B C léky SZM léky SZM 0 13

14 ZÁKLADNÍ UKAZATELÉ - ambulantní část ukazatel Počet ambulantních pacientů Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance Počet ošetření Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance Počet úkonů Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance Počet bodů Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance Náklady na léky v Kč Chirurgická ambulance+ plast. Gynekologická ambulance Interní ambulance , ,90 667, , ,30 826, , ,00 0, , ,37 597,70 Náklady na SZM v Kč Chirurgická ambulance + plast. Gynekologická ambulance Interní ambulance , , , , , , , , , , , ,44 14

15 ZDRAVOTNICKÁ LABORATOŘ - OKB Laboratoř provádí základní a některá speciální vyšetření v oblasti klinické biochemie, imunochemie a hematologie. Tato vyšetření zajišťuje pro lůžkovou a ambulantní složku MěN Hořice i pro ambulance praktických lékařů v blízkém okolí. Současně zprostředkovává transport biologického materiálu pro speciální analýzy na vyšší pracoviště, např. FN Hradec Králové. Laboratoř také nabízí zpracování veterinárních vzorků. Na oddělení pracuje 1 VŠ lékař se specializací v oboru klinické biochemie, 1 VŠ nelékař s atestací z vyšetřovacích metod v klinické biochemii, 4 SZP, z toho 1 s PSS v oboru klinická biochemie. statistika výkonů laboratoře celkem z toho: pro ambulantní pacienty pro hospitalizované pacienty Pracovníci laboratoře se snaží neustále rozvíjet a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb účastí na vzdělávacích aktivitách v oborech jejich činnosti, rozšiřováním nabízené palety vyšetřovacích metod a také inovací přístrojového vybavení (během roku 2010 byl instalován automatický koagulometr ACL 7000 na stanovení koagulačních parametrů). Dalším měřítkem kvality laboratoře jsou velmi dobré výsledky dosažené v pravidelném hodnocení externí mezilaboratorní kontrolou kvality (SEKK Pardubice). Laboratoř je držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL (04/2010), je evidována v Registru klinických laboratoří NASKL při ČLS JEP a je zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. 180 výkony 175 výkony výkony výkony RNDr. Dagmar Korábová vedoucí zdravotnické laboratoře OKB 15

16 Vyhodnocení ukazatelů stanovených zřizovatelem Závazný ukazatel: limit skutečnost Příspěvek na provoz chirurgické ambulance ,00 Specifické závazné ukazatele: limit skutečnost Prostředky na platy včetně odměn ,00 Zákonné odvody zaměstnavatele ,21 Zákonné sociální náklady - FKSP ,56 Spotřeba materiálu ,32 Výdaje na reprezentaci ,47 Výdaje na cestovné ,00 Opravy a udržování mimo havarií ,72 Investiční výdaje Oprava spojovací chodby - Hydrodry ,00 Ochrana okapů a svodů na budově B ,00 Server Dell Power Edge T ,00 Projektová dokumentace - výtahy ,00 Projektová dokumentace nemocniční park ,00 Stanovené limity byly dodrženy, k překročení došlo v některých položkách ve velmi malých částkách. Během roku došlo, po schválení zřizovatelem, k některým změnám ve specifických závazných ukazatelích. Rekonstrukce výtahu v budově A se v roce 2010 nerealizovala a byla přesunuta na rok 2011, kdy bude provedena rekonstrukce výtahu i v budově B nemocnice. Výběr dodavatele na provedení rekonstrukce těchto dvou výtahů bude proveden zřizovatelem, společně pro všechny organizace patřící zřizovateli. Poskytnutím případné množstevní slevy by došlo k úspoře finančních prostředků. Limit byl snížen pouze na vyhotovení projektové dokumentace. Na opravu a odizolování spojovací chodby byla stanovena vyšší částka. Původní návrh nebyl realizován, ale na základě nově vyvinutých technologií jsme zakoupili a instalovali přístroj Hydrodry v hodnotě Kč. Pro urychlení odvodňování byl podél východní strany spojovací chodby vykopán odvodňovací kanál. Další úpravy spojovací chodby (zakrytí topení a vody sádrokartonem) budou provedeny až po úplném vyschnutí zdiva. Ozdravění nemocničního parku bylo započato zadáním a vyhotovením projektové dokumentace. Další akcí bylo provedení ochrany okapů a svodů před zamrzáním a tím i zamezení vzniku škody na majetku nemocnice tj. promočení omítky severní strany budovy B a promáčení stropů místností na jižní straně budovy. Instalované topné kabely jsou opatřeny tzv. studeným koncem pro připojení k elektrickému rozvodu a jako topný kabel byl použit dvoužilový stíněný kabel. Ochranné opletení bylo vyvedeno na ochranný vodič přívodního kabelu pro zajištění maximální možné bezpečnosti těchto okruhů i ve vlhkém prostředí. 16

17 Nákup nového nemocničního serveru byl nezbytný pro bezpečný a bezproblémový chod nemocnice. Riziko možného kolapsu sítě v nemocnici z důvodu nevyhovujícího serveru potvrdilo několik IT odborníků nezávisle na sobě. Poptávka byla provedena ve spolupráci s IT pracovníky MěÚ a vybraný server byl instalován. Do nákladů na opravy a udržování byly zahrnuty i prováděné revize, a to ve výši ,20 Kč. Provozní dotace limit skutečnost Zřizovatel dotace na provoz CHA ,00 Úřad práce ,00 KÚ dotace na sociální lůžka ,00 MPSV ČR dotace na sociální lůžka ,00 Dotace na nepřetržitý provoz chirurgické ambulance byla jako každý rok nedostačující. I přes dotaci Kč činila ztráta ,27 Kč a tuto ztrátu jsme museli uhradit z provozních prostředků. Dotace od Úřadu práce na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa byla poskytnuta na dvě pracovnice. Dotaci na provoz sociálních lůžek jsme obdrželi od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a od Ministerstva práce a sociálních věcí. Obě dotace byly zcela vyčerpány. Sponzoři a dary V letošním roce byla výše poskytnutých darů nejnižší za poslední léta. Dary jsme obdrželi pouze od příbuzných pacientů a od samotných pacientů. Z darů byly zakoupeny drobné předměty pro potřeby pacientů. Po dosažení vyšší částky na účtu darů budou zakoupeny speciální rehabilitační přístroje a pomůcky pro pacienty LDN. Sponzoři a dary: Bičiště Jiří Neumannová Růžena Koželuhová Božena Ing. Kaňová Ilona Kesnerová Eva 9 000,00 Kč ,00 Kč 4 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17

18 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace účet hlavní činnost hospodářská činnost Náklady celkem Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Jiné daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 54 Ostatní finanční náklady 54 Výnosy celkem Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmů Výnosy z prodeje materiálu Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 11 úroky Výnosy z nároků na prostředky SR,ÚSC a SF Výnosy ze SR Výnosy z ÚSC Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění % z celkových nákladů % léky 3,20 speciální zdravotnický materiál 6,54 potraviny pro pacienty 4,37 ostatní materiál 4,35 energie 5,26 opravy a udržování, revize 1,45 mzdy 48,17 sociální a zdravotní pojištění 16,41 FKSP a ostatní soc. náklady 1,03 odpisy 4,41 ostatní náklady 0,56 18

19 Rozvaha příspěvkové organizace Název položky brutto korekce netto minulé Aktiva celkem A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek běžné minulé Pasiva celkem C. Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje Krátkodobé závazky Hospodaření roku 2010 bylo ukončené ztrátou ve výši ,71 Kč. V oblasti nákladů jsme na základě přijatých úsporných opatření (i při ze zákona navýšených mzdách) nepřekročili výši nákladů roku 2009 (mírná úspora 11,5 tis.kč). Problém však nastal ve výši výnosů, a to zejména v platbách VZP za výkony LDN a zdravotnické laboratoře. VZP prováděla financování hospitalizace LDN měsíční paušální sazbou s konečným vyúčtováním až následující rok. Výpočet podle skutečných výkonů za rok 2009 provedla VZP až v květnu roku 2010 s výsledkem vrátit částku ,14 Kč. Za výkony I. pololetí 2010 nám doplatila částku ,58 Kč. Od zrušila VZP měsíční paušální sazby za hospitalizaci a umožnila nám fakturaci podle skutečně vykázaných ošetřovacích dnů. U ostatních odborností ale způsob úhrady paušální sazbou zůstal. Vyúčtování za II. pololetí 2009 u odbornosti 801 zdravotnická laboratoř, provedla VZP v dubnu 2010 s výsledkem vrátit VZP částku ,60 Kč. Dne vyúčtovala VZP I. pololetí 2010 a proti zálohám, z důvodu ponížení sazby za bod z 0,88 Kč na 0,70 Kč, jsme museli vrátit ,70 Kč. Celkem došlo k vrácení částky ,84 Kč. I přes tuto vysokou částku, kterou jsme museli VZP vrátit, jsme dosáhli konečného výsledku hospodaření tis.kč. Krytí investičního fondu finančním majetkem k Účet 416 fond investiční Účet 241 běžný účet ,92 Kč ,48 Kč Částka na běžném účtu plně pokrývá investiční fond organizace. 19

20 Závazky k Závazky z obchodního styku byly ve výši ,04 Kč před dobou splatnosti. Závazky vůči zaměstnancům činí částku ,00 Kč, zúčtování s institucemi SZ a ZP ,00 Kč a jiné přímé daně ,00 Kč. Pohledávky k Celková částka pohledávek k tomuto datu činí ,95 Kč, z toho po lhůtě splatnosti ,90 Kč. Značnou část pohledávek tvoří regulační poplatky, a to před splatností Kč a po splatnosti Kč. Pohledávky od zdravotních pojišťoven byly následující: před splatností po splatnosti Všeobecná zdravotní , ,00 Vojenská zdravotní pojišťovna , ,60 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna , ,56 Oborová zdravotní pojišťovna ,90 0,00 Zdravotní pojišťovna ŠKODA ,91 0,00 Zdravotní pojišťovna MV ČR ,21 400,00 Revírní bratrská pokladna 269,78 Zdravotní pojišťovna Média ,96 Podíl výkonů dle jednotlivých zdravotních pojišťoven Inventarizace majetku Veškerý majetek je evidován podle jednotlivých nákladových středisek s uvedením odpovědné osoby a hmotné odpovědnosti. Inventarizované předměty jsou označeny štítkem s inventárním číslem. Při případném poškození nebo snížené čitelnosti štítku je nahrazen novým. K byla provedena fyzická i dokladová inventarizace majetku a zásob. Součástí inventarizačních zápisů jsou i návrhy na vyřazení majetku. 20

21 Fond kulturních a sociálních potřeb skutečnost v Kč Převod zůstatku k ,36 Příděl do FKSP ,56 Příjmy celkem ,92 Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Příspěvek na stravování ,40 Příspěvek na rekreace ,99 Příspěvek na kulturu a tělovýchovu ,00 Příspěvek ZOOS na předplatné časopisu 540,00 Peněžité dary zaměstnancům ,00 Věcné dary ,00 Výdaje celkem ,39 Výsledek hospodaření roku ,53 PERSONALISTIKA A MZDY V roce 2010 pracovalo v MěN Hořice 114 zaměstnanců, z toho 92 ženy. Mimo evidenční počet je 5 zaměstnanců. Jsou to ženy na mateřské a rodičovské dovolené. Počet pracujících důchodců je 15, z toho 10 žen. Se zdravotním postižením pracují v MěN Hořice čtyři zaměstnanci. Během roku 2010 nastoupilo do pracovního poměru 20 zaměstnanců, z toho dva zaměstnanci po ukončení školy. Pracovní poměr ukončilo 19 zaměstnanců a jeden ukončil pracovní poměr odchodem do důchodu. V roce 2010 úspěšně ukončili čtyři pracovníci specializační kurz v oboru sanitář. Počty pracovníků rok 2010 průměrný evidenční počet přepočtený evidenční počet průměrný přepočtený evid. počet lékaři JOPVŠ SZP ostatní zdrav.prac. THP provozní pracovníci celkem 8,84 2,00 43,71 22,55 9,00 28,85 114,95 7,61 1,80 39,16 22,53 8,55 27,43 107,08 7,80 1,80 38,81 22,00 8,55 27,13 106,09 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Zpráva o činnosti. Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 965, 697 33 Kyjov Organizace je držitelem Certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

Zpráva o činnosti. Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 965, 697 33 Kyjov Organizace je držitelem Certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 Zpráva o činnosti 2 0 1 2 Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 965, 697 33 Kyjov Organizace je držitelem Certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 Obsah ke zprávě o činnosti k 31. 12. 2012 Obsah

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Letovice příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice IČO: 00387134, zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1250 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008 Výroční zpráva VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICe V PRAZE ZA ROK 2008 L ÉČEBNÁ O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Tel.: 224

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Zpráva o činnosti v roce 011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Motto: Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým. Charles Dickens. I. I. Plnění úkolů v oblasti hlavní

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více