Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1

2 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 Ošetřovatelství 7 11 Základní ukazatele hospitalizace Základní ukazatele ambulance 14 Zdravotnická laboratoř 15 Vyhodnocení ukazatelů stanovených zřizovatelem Výsledky hospodaření Personalistika a mzdy Ostatní činnosti

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Rok 2010 byl z mého pohledu rokem velmi rozporuplným. Na straně jedné poznamenaný již konkrétními negativními dopady světové hospodářské krize resp. protikrizovými opatřeními nově zvolené politické reprezentace, na straně druhé naplněný řadou konkrétních kroků směřujících k dalšímu zvýšení prestiže naší nemocnice. Nižší obložnost na lůžkách LDN v roce 2009 (84,15%),výrazný 20% pokles úhrad za výkony laboratorního segmentu a dlouhodobě ztrátový provoz chirurgické ambulance jsou hlavními příčinami negativního hospodářského výsledku nemocnice v roce Pozitivně lze hodnotit fakt,že celkové náklady i přes řadu negativních vlivů v minulém roce nejenže nevzrostly,ale dokonce mírně poklesly. Pozitivně hodnotím i odvedený velký kus práce na poli předakreditačních příprav, posílení lékařského stavu o dalšího zkušeného kolegu,schopnost adaptace zdravotnického personálu na léčbu a ošetřovatelskou péči o stále náročnější a komplikovanější pacienty a v neposlední řadě zvýšení obložnosti lůžek LDN (93%) v roce Je třeba vzpomenout i loajální postoj všech lékařů nemocnice v rámci celorepublikové protestní akce Děkujeme, odcházíme. Zvláštní poděkování patří kolektivu zdravotnické laboratoře za úspěšné absolvování auditu NASKL I. 3

4 Ze společenských událostí uplynulého roku, které zaslouží zmínku bych za všechny jmenoval udělení čestného titulu Osobnost roku města Hořice dlouholetému zaměstnanci MěN Hořice,bývalému primáři interního oddělení a současnému ambulantnímu internímu lékaři panu doktorovi Ladislavu Havlasovi a srpnovou návštěvu pana ministra zdravotnictví Doc. MUDr. Leoše Hegera při příležitosti křtu nového vozu hořické posádky Zdravotnické záchranné služby královehradeckého kraje s neformální diskusí nad aktuálními problémy českého zdravotnictví. Z pohledu investičních akcí byl v minulém roce z prostředků nemocnice zafinancován přístroj pro vysoušení vlhkého zdiva (umístěn na spojovací chodbu obou budov nemocnice před její plánovanou letošní rekonstrukcí),v kritických místech okapového systému budov nemocnice byly umístěny kabely zabraňující jeho zamrzání s následnými škodami na majetku při vzestupu teplot nad bod mrazu a v neposlední řadě byl ve spolupráci se zřizovatelem instalován dlouho potřebný moderní server. Rekonstrukce výtahů v obou hlavních budovách je v plánu na letošní podzim. V popředí našeho zájmu pro letošní rok je finální příprava na akreditaci nemocnice a co možná nejlepší hospodářský výsledek. Ani v nejmenším si však v tuto chvíli netroufám veřejně predikovat další vývoj českého zdravotnictví, potažmo poměry v našem zdravotnickém zařízení při doposud neujasněné koncepci zdravotnictví a restriktivním charakteru většiny vládních opatření. Závěr patří jako obvykle poděkování všem s nemocnicí spřízněným institucím i osobám srdečně děkuji za spolupráci i faktickou pomoc, sympatie, názory a připomínky. Vám všem přeji v roce 2011 pevné zdraví,řadu pracovních i osobních úspěchů. MUDr. Petr Adámek ředitel MěN 4

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Městská nemocnice Hořice Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Riegrova 655, Hořice IČO: Zřizovatel: Město Hořice Datum vzniku: Předmět hlavní činnosti: poskytování léčebně preventivní péče zahrnující ambulantní i ústavní péči, využití laboratorních a jiných vyšetřovacích metod Vedení nemocnice Ředitel nemocnice Náměstek pro LPP Ekonomický náměstek Hlavní sestra MUDr. Petr Adámek MUDr. Egon Procházka Iva Václavíková Soňa Kerelová Přehled zdravotnických oddělení Léčebna dlouhodobě nemocných primář MUDr. Procházka Egon Stanice A lékař MUDr. Šťovíček Jiří staniční sestra Lenka Poláková Stanice B lékař MUDr. Němečková staniční sestra Hana Lejsková Stanice C lékař MUDr. Adámek Petr staniční sestra Soňa Kerelová Interní ambulance lékař MUDr. Havlas Ladislav Gynekologická ambulance lékař MUDr. Komancová B. Chirurgická ambulance lékař MUDr. Rufer Zdeněk MUDr. Chrzová A. Ambul.plastické chirurgie lékař MUDr. Jan Doskočil Zdravotnická laboratoř vedoucí RNDr. Korábová D. vedoucí laborant Bc. Kráčmar Michal 5

6 LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE Pokud jsme si pojmenovali rok 2009 rokem konsolidace, pak lze rok 2010 nazvat rokem stabilizace. To nejen proto, že lékařský tým posílila MUDr. Jana Němečková, velmi kvalitní, svědomitá a neobyčejně pilná odbornice s neurologickou specializací, ale i proto, že se nadále dařilo velmi trpělivě a zodpovědně zlepšovat prakticky všechny sledované parametry. Jak lze zjistit ze základních kapacitních údajů lůžkového fondu uvedených v další části výroční zprávy, zvýšil se nejen celkový počet přijatých pacientů, ale i celkový počet hospitalizací. Tato čísla jsou nejvyšší za posledních pět let. Stoupl rovněž počet ošetřovacích dnů. Průměrné využití kapacity lůžek se tak vrátilo na úroveň hodnot z let 2007 a Nemocniční obložnost je tak využívána na optimální úrovni, kdy vždy musí zůstat určitá malá reserva pro neplánované hospitalizace apod., např. nutnost vytvoření isolačního lůžka, postupné malování za plného provozu atd. Za zmínku stojí i nárůst ošetřovacích dnů pro vyšší ošetřovatelské kategorie. Zvláště upozorňuji na hodnotu 527 ošetřovacích dnů v nejvyšší páté kategorii, kam jsou po dohodě se zdravotní pojišťovnou zařazováni nejtěžší pacienti, pro něž chybí specializovaná oddělení chronické intenzivní péče nejen v našem kraji, ale v celé ČR. Všechna tato čísla jsou velmi potěšující a radost všech je násobena tím, že v době hospodářské krize se podařilo snížit náklady na jeden ošetřovací den takřka o 100 Kč. Skladba pacientů se již řadu let prakticky nemění a i nadále v popředí zůstávají pacienti po centrální mozkové příhodě, pacienti po úrazech a onkologičtí nemocní. Převažují pacienti z Oblastní nemocnice v Jičíně a pacienti z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Díky velmi dobré spolupráci se všemi praktickými lékaři z Hořic a okolí se zvýšil počet pacientů přijatých přímo na jejich doporučení bez dříve často používaného modelu odeslání nejprve na akutní lůžka a potom teprve na lůžka následné péče. S výhodou pak odpadá mezičlánek hospitalizace na akutním lůžku (v případě, že to stav nemocného umožňuje). Ambulantní provozy nemocnice fungovaly na úrovni předchozího roku. Problém zůstává 20% pokles bodového odhodnocení výkonů zdravotnické laboratoře, komentovaný na jiném místě této zprávy a již letitý ztrátový provoz chirurgické ambulance. Na závěr bych se chtěl krátce dotknout přípravy k plánované akreditaci naší nemocnice. Znovu chceme potvrdit maximální odhodlání vedení MěN k tomuto procesu. V průběhu hodnoceného roku se podařilo novelizovat a dotvořit všechny potřebné dokumenty v současně platné legislativě. Zároveň začal proces vyžadující maximální soustředěnost, trpělivost a důslednost, to je uvedení výše uvedeného do denní praxe. A jak se ukázalo to bude nejtěžší úkol, který bude stát prakticky před každým pracovníkem nemocnice na kterémkoliv stupni jeho pracovního zařazení. Protože se vyskytly problémy, které řešit neumíme, respektive bychom je museli řešit metodou pokus omyl, obrátili jsme se po velmi pečlivém zvážení o pomoc na specializovanou firmu. To je sice z hlediska finančního záležitost poněkud náročnější, ale prostředky zde vložené ušetří jednak čas a zkrátí tak období přípravy k akreditaci, jednak se nepochybně vrátí ve zvýšené kvalitě péče o naše klienty. MUDr. Egon Procházka primář LDN 6

7 OŠETŘOVATELSTVÍ Na počátku roku jsme vydali informační leták o poskytovaných službách. Zároveň jsme si připomněli 160 let od narození prvního primáře a ředitele Městské nemocnice v Hořicích MUDr. Eugena Levita a 110 let od jeho předčasné smrti. Legislativa Vypracování základních dokumentů bylo stěžejním úkolem pro úspěšné pokračování přípravy na akreditaci nemocnice. Jmenovitě Organizační řád, Pracovní řád, Provozní řád nemocnice, Domácí řád, Hygienicko protiepidemický řád, Pravidla pro systém vnitřních předpisů. Další nutné a dle zákona povinné interní normy Stravovací řád, Monitoring teplot v chladničkách, Sociální služby, Péče o pacienta vyžadující jeho fyzické omezení, Objednávání léčiv, Vedení zdravotnické dokumentace, Ranní hlášení a další jsme vypracovali a jejich zavedení včetně dodržování přispívá k bezpečí pacientů i zaměstnanců MěN. Pro proces akreditace bylo dopracováno dalších 40 standardů ošetřovatelské péče. Ty stanovují pracovní postupy pro odborné ambulance i lůžka LDN. Na vypracování těchto naposledy jmenovaných dokumentů se aktivně podílely všechny všeobecné sestry nemocnice. Informovaný souhlas je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace je používán na odborných ambulancích i na lůžkové části nemocnice. 7

8 Oddělení LDN Po celý rok pracovaly tři staniční sestry pod vedením hlavní sestry na lůžkovém oddělení a snažily se zvyšovat kvalitu poskytované péče v rámci nových trendů v ošetřovatelské péči. Poskytovaný ošetřovatelský proces řádně dokumentují v příslušné dokumentaci. Hlavní sestra zavedla pravidelné porady, kterých se zúčastňují vedoucí sestry ambulancí, staniční sestry, nutriční terapeut, vedoucí sanitář, fyzioterapeutka a sociální pracovnice. Tyto porady zajišťují velmi důležitou informovanost ostatního personálu. Přijímáním pacientů ve vigilních komatech a jiných těžkých život ohrožujících stavech ukazuje na vysokou úroveň ošetřovatelské péče. Někteří pacienti využili možnost a volili v červnových volbách do Poslanecké sněmovny, do místních zastupitelstev a do Senátu volili v říjnovém termínu. Sociální péče Sociální služby poskytované na zdravotnickém lůžku ústavní péče jsme realizovali u sedmi pacientů. Obdrželi jsme dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši ,- Kč na tuto službu a od Ministerstva práce a sociálních věcí ,- Kč. I přes tyto dotace a platby od pacientů klientů, je tato služba nerentabilní. 8

9 Velice úzce spolupracujeme jako každý rok s domovy pro seniory z celého Královéhradeckého kraje a i mimo něj. Využili jsme pozvání sociálních ústavů a navštívili jsme domovy pro seniory v Jičíně, Milíčevsi a Hořicích. Dny otevřených dveří jsou dobrou možností se přesvědčit, že pacienti jsou překládáni do důstojného prostředí. Aktivní spolupráci máme s 19 domovy pro seniory, s azylovými domy a pečovatelskými službami a v neposlední řadě i s příslušnými odbory úřadů státní správy. Z přijatých 545 pacientů v roce 2010 (pro ilustraci: 510 přijatých v roce 2009, 453 přijatých v roce 2008, 446 přijatých v roce 2007) byl do ústavů sociálních služeb předáno 61 pacient. Nejvíce pacientů jsme předali do Domova pro seniory v Hradci Králové celkem 23, do stejného typu zařízení v Hořicích 9 a do Miličevse 6 pacientů. Z celkového počtu sociálních šetření 145 u 102 pacientů prováděli většinou sociální a vedoucí pracovníci domovů pro seniory. Aktivně jsme se zapojili do připomínkování plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zejména v oblasti pacientů bez trvalého přístřeší. Rehabilitační péče Byla rozšířena o fyzioterapeutické pracoviště. Zákonnou vyhláškou o povinném věcném a technickém vybavení zdravotnického pracoviště je nutno ještě tuto tělocvičnu vybavit ultrazvukovým a elektromagnetickým přístrojem. V tomto roce se nám podařilo nakoupit další rehabilitační pomůcky. Mezi ty nejdůležitější patří a je hodně používaná rašelina.. Vzdělávání rehabilitační tým Na počátku roku jsme byli osloveni Střední zdravotnickou školou Hradec Králové o možnosti zapojení se do pilotního vzdělávacího programu UNIV 2 KRAJE, který je zcela financován z fondů EU. Po velmi složité přípravě začne toto další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví na počátku roku V průběhu roku byli proškoleni sanitáři lékařem z traumatologie FN HK v přikládání sádrových fixací. V říjnu ve spolupráci s posádkou Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje proběhl seminář o kardiopulmonální resuscitaci pro všechny zdravotnické zaměstnance. V listopadu jsme pořádali VI. Konferenci pro sestry na téma Následná péče o nemocné s neurochirurgickým onemocněním. Těžké kraniocerebrální poranění, netraumatické nitrolební krvácení u cévní výdutě, absces mozku, recidivující hemoragická cévní příhoda u normotoničky, zásady rehabilitace a psychosociální aspekty u těchto nemocných byli obsahem sdělení, která zajistili zaměstnanci nemocnice. Odbornou část přednesla MUDr. Jana Němečková, vedoucí lékařka stanice B. 9

10 Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 Dva sanitáři úspěšně absolvovali sanitářský kurz ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Splňujeme plně požadavky zdravotních pojišťoven na personální vybavení u nelékařských zdravotnických pracovníků, které je podmínkou pro nasmlouvané platby. Umožnili jsme několika studentům vysokých škol kontakt s pacienty a různé formy šetření pro jejich studijní práce, včetně praxe u lůžka. Povinnou praxi absolvovaly i dvě žákyně vyšší odborné zdravotnické školy. Vyšli jsme vstříc žákům odborného učiliště, kteří se vzdělávají v oboru přímé obslužné péče, aby se v rámci výuky seznámili se specifiky péče v nemocnici a od září 2010 v rámci školní výuky absolvují celodenní praxi 1x týdně. Ambulantní sféra Snažíme se udržovat určitý standart péče o pacienty. Na odborných ambulancích - interní, chirurgické a gynekologické - pracují kvalifikované všeobecné sestry a porodní asistentky, některé s pomaturitním specializačním vzděláním a ostatní jsou registrované a pracují bez odborného dohledu. Chirurgická ambulance poskytovala pomoc občanům nepřetržitě 24 hodin denně. Velký zájem je i o plastickou a estetickou chirurgii poskytovanou v nemocnici privátním lékařem i nemocniční ambulancí. Veřejná činnost Každoročně bez nároku na odměnu pomáhají některé sestry se zajištěním akce pořádané Svazem diabetiků - Nečekejte na doktora. Jedná se bezplatné měření glykemie, cholesterolu, krevního tlaku pro občany města. Proběhl již XI. ročník. Mezi 500 zájemci byl i starosta města pan Ivan Doležal. 10

11 Závěrem Mikulášská nadílka a předvánoční koncert pěveckého sboru Vesna a Ratibor s novou sbormistryní bylo pro pacienty opravdu úžasným zážitkem. Vhodnou a důslednou edukací pacientů a příbuzných se snažíme pomoci při propuštění pacientů do domácího prostředí. Na překlenutí počátku péče o tyto pacienty vycházíme jim vstříc a zdarma na nejbližší dny zapůjčujeme pomůcky (pokojové klozety, polohovací postele, vozíky apod.). Spektrum pacientů je velice široké. Jsou k nám překládáni pacienti ze všech klinik Fakultní nemocnice, ze standardních lůžek i z jednotek intenzivní péče. Těmto, na ošetřovatelskou péči velmi náročným pacientům, se snažíme poskytovat péči odpovídající novým trendům v tomto odboru. Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří s velkou schopností empatie se snaží pomáhat pacientům při jejich návratu do domácího prostředí. Také jim jsou nápomocni nebo oporou se smířit s jejich současným zdravotním stavem. Pomáháme jim přijmout nelehké životní rozhodnutí nastoupit do ústavů sociálních služeb. Děkuji! Soňa Kerelová hlavní sestra MěN 11

12 ZÁKLADNÍ UKAZATELÉ - lůžkový fond Příjem pacientů celkem za rok z toho: Oblastní nemocnice Jičín 212 Fakultní nemocnice Hradec Králové 164 ordinace praktických lékařů 117 ostatní počet pacientů Jičín Hradec Králové praktici ostatní Propuštění pacientů celkem v roce z toho: do domácího ošetřování 166 Domovy seniorů 76 překlad do jiných zdravotnických zařízení 93 sociální hospitalizace 2 sociálhí hosp. zdrav.zařízení Domov seniorů počet pacientů domů Úmrtní pacientů celkem v roce

13 111 lůžek Léčebny dlouhodobě nemocných a 9 lůžek pro sociální hospitalizace je rozděleno rovnoměrně do tří stanic. počet stanice A stanice B stanice C celkem 2010 celkem 2009 Index pacientů LDN ,86 hospitalizací ,17 ukončené hospit ,34 počet OD ,72 z toho propustky ,87 kategorie pacientů počet ošetřovacích dnů % , , , ,35 Náklady na jeden ošetřovací den LDN stanice náklady celkem ošetřovací dny celkem náklady na 1 oš. den A , ,83 B , ,57 C , ,90 celkem , ,22 Náklady na léky a speciální zdravotnický materiál v tis. Kč A B C léky SZM léky SZM 0 13

14 ZÁKLADNÍ UKAZATELÉ - ambulantní část ukazatel Počet ambulantních pacientů Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance Počet ošetření Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance Počet úkonů Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance Počet bodů Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance Náklady na léky v Kč Chirurgická ambulance+ plast. Gynekologická ambulance Interní ambulance , ,90 667, , ,30 826, , ,00 0, , ,37 597,70 Náklady na SZM v Kč Chirurgická ambulance + plast. Gynekologická ambulance Interní ambulance , , , , , , , , , , , ,44 14

15 ZDRAVOTNICKÁ LABORATOŘ - OKB Laboratoř provádí základní a některá speciální vyšetření v oblasti klinické biochemie, imunochemie a hematologie. Tato vyšetření zajišťuje pro lůžkovou a ambulantní složku MěN Hořice i pro ambulance praktických lékařů v blízkém okolí. Současně zprostředkovává transport biologického materiálu pro speciální analýzy na vyšší pracoviště, např. FN Hradec Králové. Laboratoř také nabízí zpracování veterinárních vzorků. Na oddělení pracuje 1 VŠ lékař se specializací v oboru klinické biochemie, 1 VŠ nelékař s atestací z vyšetřovacích metod v klinické biochemii, 4 SZP, z toho 1 s PSS v oboru klinická biochemie. statistika výkonů laboratoře celkem z toho: pro ambulantní pacienty pro hospitalizované pacienty Pracovníci laboratoře se snaží neustále rozvíjet a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb účastí na vzdělávacích aktivitách v oborech jejich činnosti, rozšiřováním nabízené palety vyšetřovacích metod a také inovací přístrojového vybavení (během roku 2010 byl instalován automatický koagulometr ACL 7000 na stanovení koagulačních parametrů). Dalším měřítkem kvality laboratoře jsou velmi dobré výsledky dosažené v pravidelném hodnocení externí mezilaboratorní kontrolou kvality (SEKK Pardubice). Laboratoř je držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL (04/2010), je evidována v Registru klinických laboratoří NASKL při ČLS JEP a je zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. 180 výkony 175 výkony výkony výkony RNDr. Dagmar Korábová vedoucí zdravotnické laboratoře OKB 15

16 Vyhodnocení ukazatelů stanovených zřizovatelem Závazný ukazatel: limit skutečnost Příspěvek na provoz chirurgické ambulance ,00 Specifické závazné ukazatele: limit skutečnost Prostředky na platy včetně odměn ,00 Zákonné odvody zaměstnavatele ,21 Zákonné sociální náklady - FKSP ,56 Spotřeba materiálu ,32 Výdaje na reprezentaci ,47 Výdaje na cestovné ,00 Opravy a udržování mimo havarií ,72 Investiční výdaje Oprava spojovací chodby - Hydrodry ,00 Ochrana okapů a svodů na budově B ,00 Server Dell Power Edge T ,00 Projektová dokumentace - výtahy ,00 Projektová dokumentace nemocniční park ,00 Stanovené limity byly dodrženy, k překročení došlo v některých položkách ve velmi malých částkách. Během roku došlo, po schválení zřizovatelem, k některým změnám ve specifických závazných ukazatelích. Rekonstrukce výtahu v budově A se v roce 2010 nerealizovala a byla přesunuta na rok 2011, kdy bude provedena rekonstrukce výtahu i v budově B nemocnice. Výběr dodavatele na provedení rekonstrukce těchto dvou výtahů bude proveden zřizovatelem, společně pro všechny organizace patřící zřizovateli. Poskytnutím případné množstevní slevy by došlo k úspoře finančních prostředků. Limit byl snížen pouze na vyhotovení projektové dokumentace. Na opravu a odizolování spojovací chodby byla stanovena vyšší částka. Původní návrh nebyl realizován, ale na základě nově vyvinutých technologií jsme zakoupili a instalovali přístroj Hydrodry v hodnotě Kč. Pro urychlení odvodňování byl podél východní strany spojovací chodby vykopán odvodňovací kanál. Další úpravy spojovací chodby (zakrytí topení a vody sádrokartonem) budou provedeny až po úplném vyschnutí zdiva. Ozdravění nemocničního parku bylo započato zadáním a vyhotovením projektové dokumentace. Další akcí bylo provedení ochrany okapů a svodů před zamrzáním a tím i zamezení vzniku škody na majetku nemocnice tj. promočení omítky severní strany budovy B a promáčení stropů místností na jižní straně budovy. Instalované topné kabely jsou opatřeny tzv. studeným koncem pro připojení k elektrickému rozvodu a jako topný kabel byl použit dvoužilový stíněný kabel. Ochranné opletení bylo vyvedeno na ochranný vodič přívodního kabelu pro zajištění maximální možné bezpečnosti těchto okruhů i ve vlhkém prostředí. 16

17 Nákup nového nemocničního serveru byl nezbytný pro bezpečný a bezproblémový chod nemocnice. Riziko možného kolapsu sítě v nemocnici z důvodu nevyhovujícího serveru potvrdilo několik IT odborníků nezávisle na sobě. Poptávka byla provedena ve spolupráci s IT pracovníky MěÚ a vybraný server byl instalován. Do nákladů na opravy a udržování byly zahrnuty i prováděné revize, a to ve výši ,20 Kč. Provozní dotace limit skutečnost Zřizovatel dotace na provoz CHA ,00 Úřad práce ,00 KÚ dotace na sociální lůžka ,00 MPSV ČR dotace na sociální lůžka ,00 Dotace na nepřetržitý provoz chirurgické ambulance byla jako každý rok nedostačující. I přes dotaci Kč činila ztráta ,27 Kč a tuto ztrátu jsme museli uhradit z provozních prostředků. Dotace od Úřadu práce na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa byla poskytnuta na dvě pracovnice. Dotaci na provoz sociálních lůžek jsme obdrželi od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a od Ministerstva práce a sociálních věcí. Obě dotace byly zcela vyčerpány. Sponzoři a dary V letošním roce byla výše poskytnutých darů nejnižší za poslední léta. Dary jsme obdrželi pouze od příbuzných pacientů a od samotných pacientů. Z darů byly zakoupeny drobné předměty pro potřeby pacientů. Po dosažení vyšší částky na účtu darů budou zakoupeny speciální rehabilitační přístroje a pomůcky pro pacienty LDN. Sponzoři a dary: Bičiště Jiří Neumannová Růžena Koželuhová Božena Ing. Kaňová Ilona Kesnerová Eva 9 000,00 Kč ,00 Kč 4 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17

18 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace účet hlavní činnost hospodářská činnost Náklady celkem Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Jiné daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 54 Ostatní finanční náklady 54 Výnosy celkem Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmů Výnosy z prodeje materiálu Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 11 úroky Výnosy z nároků na prostředky SR,ÚSC a SF Výnosy ze SR Výnosy z ÚSC Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění % z celkových nákladů % léky 3,20 speciální zdravotnický materiál 6,54 potraviny pro pacienty 4,37 ostatní materiál 4,35 energie 5,26 opravy a udržování, revize 1,45 mzdy 48,17 sociální a zdravotní pojištění 16,41 FKSP a ostatní soc. náklady 1,03 odpisy 4,41 ostatní náklady 0,56 18

19 Rozvaha příspěvkové organizace Název položky brutto korekce netto minulé Aktiva celkem A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek běžné minulé Pasiva celkem C. Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje Krátkodobé závazky Hospodaření roku 2010 bylo ukončené ztrátou ve výši ,71 Kč. V oblasti nákladů jsme na základě přijatých úsporných opatření (i při ze zákona navýšených mzdách) nepřekročili výši nákladů roku 2009 (mírná úspora 11,5 tis.kč). Problém však nastal ve výši výnosů, a to zejména v platbách VZP za výkony LDN a zdravotnické laboratoře. VZP prováděla financování hospitalizace LDN měsíční paušální sazbou s konečným vyúčtováním až následující rok. Výpočet podle skutečných výkonů za rok 2009 provedla VZP až v květnu roku 2010 s výsledkem vrátit částku ,14 Kč. Za výkony I. pololetí 2010 nám doplatila částku ,58 Kč. Od zrušila VZP měsíční paušální sazby za hospitalizaci a umožnila nám fakturaci podle skutečně vykázaných ošetřovacích dnů. U ostatních odborností ale způsob úhrady paušální sazbou zůstal. Vyúčtování za II. pololetí 2009 u odbornosti 801 zdravotnická laboratoř, provedla VZP v dubnu 2010 s výsledkem vrátit VZP částku ,60 Kč. Dne vyúčtovala VZP I. pololetí 2010 a proti zálohám, z důvodu ponížení sazby za bod z 0,88 Kč na 0,70 Kč, jsme museli vrátit ,70 Kč. Celkem došlo k vrácení částky ,84 Kč. I přes tuto vysokou částku, kterou jsme museli VZP vrátit, jsme dosáhli konečného výsledku hospodaření tis.kč. Krytí investičního fondu finančním majetkem k Účet 416 fond investiční Účet 241 běžný účet ,92 Kč ,48 Kč Částka na běžném účtu plně pokrývá investiční fond organizace. 19

20 Závazky k Závazky z obchodního styku byly ve výši ,04 Kč před dobou splatnosti. Závazky vůči zaměstnancům činí částku ,00 Kč, zúčtování s institucemi SZ a ZP ,00 Kč a jiné přímé daně ,00 Kč. Pohledávky k Celková částka pohledávek k tomuto datu činí ,95 Kč, z toho po lhůtě splatnosti ,90 Kč. Značnou část pohledávek tvoří regulační poplatky, a to před splatností Kč a po splatnosti Kč. Pohledávky od zdravotních pojišťoven byly následující: před splatností po splatnosti Všeobecná zdravotní , ,00 Vojenská zdravotní pojišťovna , ,60 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna , ,56 Oborová zdravotní pojišťovna ,90 0,00 Zdravotní pojišťovna ŠKODA ,91 0,00 Zdravotní pojišťovna MV ČR ,21 400,00 Revírní bratrská pokladna 269,78 Zdravotní pojišťovna Média ,96 Podíl výkonů dle jednotlivých zdravotních pojišťoven Inventarizace majetku Veškerý majetek je evidován podle jednotlivých nákladových středisek s uvedením odpovědné osoby a hmotné odpovědnosti. Inventarizované předměty jsou označeny štítkem s inventárním číslem. Při případném poškození nebo snížené čitelnosti štítku je nahrazen novým. K byla provedena fyzická i dokladová inventarizace majetku a zásob. Součástí inventarizačních zápisů jsou i návrhy na vyřazení majetku. 20

21 Fond kulturních a sociálních potřeb skutečnost v Kč Převod zůstatku k ,36 Příděl do FKSP ,56 Příjmy celkem ,92 Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Příspěvek na stravování ,40 Příspěvek na rekreace ,99 Příspěvek na kulturu a tělovýchovu ,00 Příspěvek ZOOS na předplatné časopisu 540,00 Peněžité dary zaměstnancům ,00 Věcné dary ,00 Výdaje celkem ,39 Výsledek hospodaření roku ,53 PERSONALISTIKA A MZDY V roce 2010 pracovalo v MěN Hořice 114 zaměstnanců, z toho 92 ženy. Mimo evidenční počet je 5 zaměstnanců. Jsou to ženy na mateřské a rodičovské dovolené. Počet pracujících důchodců je 15, z toho 10 žen. Se zdravotním postižením pracují v MěN Hořice čtyři zaměstnanci. Během roku 2010 nastoupilo do pracovního poměru 20 zaměstnanců, z toho dva zaměstnanci po ukončení školy. Pracovní poměr ukončilo 19 zaměstnanců a jeden ukončil pracovní poměr odchodem do důchodu. V roce 2010 úspěšně ukončili čtyři pracovníci specializační kurz v oboru sanitář. Počty pracovníků rok 2010 průměrný evidenční počet přepočtený evidenční počet průměrný přepočtený evid. počet lékaři JOPVŠ SZP ostatní zdrav.prac. THP provozní pracovníci celkem 8,84 2,00 43,71 22,55 9,00 28,85 114,95 7,61 1,80 39,16 22,53 8,55 27,43 107,08 7,80 1,80 38,81 22,00 8,55 27,13 106,09 21

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Městská nemocnice Hořice výroční zpráva 2013

Městská nemocnice Hořice výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Obsah: Slovo na úvod 3-4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 Ošetřovatelství 7-10 Základní ukazatele hospitalizace 11-12 Základní ukazatele ambulance 13 Zdravotnická laboratoř

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2013 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 V návrhu rozpočtu na rok 2013 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2015 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, jako každý rok Vám předkládáme výroční zprávu Thomayerovy nemocnice, tentokráte za rok 2015. Nejednalo se o nijak jednoduchý rok.

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312015 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Městská nemocnice Hořice rok 2012

Městská nemocnice Hořice rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Obsah: Slovo na úvod 3-4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 Ošetřovatelství 7-10 Základní ukazatele hospitalizace 11-12 Základní ukazatele ambulance 13 Zdravotnická laboratoř

Více

Městská nemocnice Hořice rok 2011

Městská nemocnice Hořice rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 Obsah: Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Léčebně preventivní péče 5 Ošetřovatelství 6-10 Základní ukazatele hospitalizace 11-12 Základní ukazatele ambulance 13 Zdravotnická laboratoř

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 17.01.2013 10:32:32 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 11 976 899,68 2 272 247,58 9 704 652,10 9 681 978,33 A. Stálá aktiva 11

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více