145 let. Záchranné služby hl. m. Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "145 let. Záchranné služby hl. m. Prahy"

Transkript

1 145 let Záchranné služby hl. m. Prahy 1

2 ISBN

3 Neptal se tu nikdo z nás: Kdo jest to, kdo potøebuje naší pomoci? Èím jest? Jakého jest politického smýšlení? Jakého jest náboženství? Naše jediná otázka jest: Kde jest zapotøebí naší pomoci? 3

4 Všem zneš astnìlým poskytovati rychlou pomoc. ) Velectìné shromáždìní, nic tak nevzpružuje èinnos blahodìjnou, by nìkdy i s nevdìkem se potkala, jako pohled na práci vykonanou, byla-li vykonána k blahu strádajících spolubratøí. Ve vìdomí vykonané povinnosti lásky k bližnímu najde pak každý èlen spolku lidumilného nejlepší odmìnu a pohlížeje na vykonané dílo, dílo dobré, odolá každému pocitu trpkosti, který by se chtìl vkrásti v srdce jeho v pøípadì neuznalosti. Myslím, že mi rozumíte, pánové. ) Úèelem Pražského dobrovolného sboru ochranného jest poskytovati za každé doby první pøímou pomoc, jakož i bráti podílu a podporovati úøední akci pomocnou pøi všech úrazech a nehodách, bezpeènosti osoby i majetku se týkajících, tudíž zejména pøi požárech, tøenici ledu, povodních a jiných nehodách živelních, pak v pøípadech zabití, poranìní a onemocnìní všeho druhu a zvláš též v pádu mobilizace a války. 4

5 Zdravotnická záchranná služba hlavního mìsta Prahy - územní støedisko záchranné služby

6 145 let pøednemocnièní neodkladné péèe v hlavním mìstì Praze slaví Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - územní støedisko záchranné služby (dále jen ZZS HMP ) 145. výroèí svého vzniku. Od poèátku je její èinnost zamìøena na záchranu zdraví a životù lidí v hlavním mìstì Èeské republiky. Svou dlouhou historií, širokým zábìrem èinností, objemem vykonávané práce, ale i poètem zamìstnancù a kapacitou záchranných prostøedkù je nejvìtší organizací svého druhu v naší zemi a patøí mezi nejstarší v Evropì a možná i ve svìtì. Souèasnì si letos pøipomínáme další dvì významná výroèí v historii ZZS HMP. Jedním je 15. výroèí zahájení provozu letecké záchranné služby (dále jen LZS ), které jsme oslavili spoleènì s Leteckou službou Policie ÈR dne na Spiritce. 15. výroèí vzniku LZS - Spiritka Vrtulník LZS Praha v poèátcích své pùsobnosti zajiš oval pøednemocnièní neodkladnou péèi (dále jen PNP ) nejen v Praze a Støedoèeském kraji, ale byl k dispozici obèanùm a zdravotnickým zaøízením celé dnešní Èeské republiky. LZS Praha se tak stala vzorem pro ostatní LZS v ÈR. 6

7 Druhým je 15. výroèí zahájení provozu setkávacího systému (rendez-vous systém - dále jen RVS ), pøevzatého z rancie (SAMU). Právì díky tomuto progresivnímu zpùsobu využívání sil a prostøedkù je možné zajistit provoz na území hlavního mìsta s vysokou dostupností a pøitom s relativnì nízkými náklady. Opìt i v tomto pøípadì byla ZZS HMP prùkopníkem tohoto systému zajištìní pøednemocnièní neodkladné péèe v ÈR. rancie - RLP vùz záchranné služby SAMU v RVS 7

8 8

9 Historie 9

10 10

11 Historie (z Archivu hlavního mìsta Prahy) Z historických materiálù vyplývá, že z iniciativy barona Päumanna, tehdejšího policejního øeditele, vznikla v lednu 1857 myšlenka založit v Praze dobrovolný sbor ochranný. Byly vypracovány zvláštní instrukce, které byly podány k posouzení a schválení na tehdejší c. k. místodržitelství. Schváleny byly právì 8. prosince 1857 pod èíslem Od tohoto data se odvíjí historie vzniku naší organizace. Pražský dobrovolný sbor ochranný (Prager freiwilliges Rettungskorps) byl založen nikoliv na bázi spolku, ale jako sdružení, které mìlo na poèátku 36 dobrovolníkù. V lednu 1858 byl seznam èlenù zaslán c. k. místodržitelství, 10. února byl schválen a každému èlenovi zaslán dekret. Tak byla fakticky zahájena èinnost organizovaného záchranného sboru na území Prahy. V právním smyslu se sdružení stalo spolkem teprve o 35 let pozdìji podle zákona è. 134/1867 ø. z. 11

12 Výpis ze spolkového katastru 12

13 C. k. policejní øeditelství vydalo naøízení všem policejním komisaøstvím, aby mužstvo stráže bezpeènostní sbor ve všem podporovalo. Odznakem byla èervenobílá stuha na levé paži, nahrazená 6. dubna 1859 odznakem sboru. Dne požádali obèané Karlína o založení jejich vlastní poboèky tohoto sboru. Žádosti bylo vyhovìno. 13

14 Své schopnosti prokázal sbor již rok po svém založení pøi požáru Novomìstských (Šitkovských) mlýnù, dále pak , a pøi povodních v Praze. Vídeòská záchranná spoleènost se roku 1890 zúèastnila zachraòovací akce po povodni v Praze a zøídila zde záchrannou stanici po odchodu barona Päumanna nastoupil do úøadu policejního øeditele vládní rada Václav Ullmann, který setrval ve funkci až do V tomto období došlo k útlumu èinnosti sboru. Další policejní øeditelé : dvorní rada Adolf rytíø Straub : dvorní rada Vojtìch Sedláèek, rytíø z Granthalu : dvorní rada Vilém Marx - za jeho pùsobení došlo k oživení èinnosti sboru, prvním pøedsedou sboru : JUDr. Jan Emminger, pozdìji Alois Janka : rantišek rytíø Czyhlaø, byl zvolen první stálý výbor sboru (tzv. Beirath) s pøedsedou JUDr. rantiškem Söllnerem a od jej nahradil Emanuel Suchý byl do úøadu policejního øeditele jmenován rantišek rytíø Stejskal, policejní prezident ve Vídni, a dále pak c. k. policejní øeditel Jiøí Dörfl. Oba sbor velmi podporovali. 14

15 Ambulanèní vùz V roce 1888 u pøíležitosti 40leté vlády Jeho Velièenstva rantiška Josefa byl založen jubilejní fond. Z tohoto fondu byly sboru poskytnuty finanèní prostøedky. Významným zdrojem financí pro èinnost ochranného sboru byl i osobní dar pana J. Schebka ve výši zlatých. 4. záøí 1890 postihla Prahu rozsáhlá povodeò. Pøi této živelné pohromì se sbor velmi vyznamenal a vznikla potøeba dát èinnosti sboru pevnìjší zákonný rámec a pozmìnit jeho vnitøní organizaèní strukturu. Proto byly vytvoøeny nové stanovy, byla zavedena nepøetržitá služba, sbor byl ustanoven jako spolek a název mu byl ponechán. Povodeò se stala historickým zlomem v dìjinách sboru - byla zøízena tzv. stanice záchranná Protože byly obtíže s jejím umístìním, sídlila nejprve a krátce na dolejším Václavském námìstí. Správcem byl tehdy MUc. V. J. Durdík a od byl inspektorem záchranné stanice jmenován MUDr. Cyriák Hlavièka. Po jeho odchodu jej nahradil MUDr. Václav Solil byl zvolen starostou Emanuel Suchý. V tehdejších stanovách stálo: Úèelem Pražského dobrovolného sboru ochranného jest poskytovati za každé doby první pøímou pomoc, jakož i bráti podílu a podporovati úøední akci pomocnou pøi všech úrazech a nehodách, bezpeènosti osoby i majetku se týkajících, tudíž zejména pøi požárech, 15

16 tøenici ledu, povodních a jiných nehodách živelních, pak v pøípadech zabití, poranìní a onemocnìní všeho druhu a zvláš též v pádu mobilizace a války. Mimo první pomoc zajiš oval sbor ochranný také rychlou dopravu poranìného do bytu nebo do ústavu ve dne i v noci. Pro pøípad nenadálých neštìstí, požárù a povodní mìl každý èlen sboru na domì, kde bydlel, tabulku s oznaèením, že je pøíslušníkem tohoto sboru ochranného. V souvislosti s ohrožením, které pøedstavovala Vltava, byly poøízeny lodice ochranné (dodal J. Mayer, stavitel lodic na Smíchovì) a záchranné vìnce firmy Ruston a spol. Lodice byly zakotveny na vykázaném místì a spravovány p. Mayerem. Pøi pøíležitosti Jubilejní zemské výstavy v roce 1891 zøídil sbor pøímo na výstavišti záchrannou stanici, která dùstojnì reprezentovala sbor na veøejnosti. V provozu byla od rána do noci a personál tvoøili lékaøi a medici. Byla vybavena léky a zdravotnickým materiálem. Na zøízení stanice vynaložila pražská radnice velké finanèní prostøedky. Rada královského hlavního mìsta Prahy tak uznala dùležitost tohoto spolku a nadále jej i finanènì podporovala. Záchranná stanice rok po svém založení zøídila pøi jubilejní výstavì roku 1891 doèasnou stanici na výstavišti Z dostupných údajù se dochovala i následující zajímavá statistika: v dobì od øíjna do prosince roku 1890 bylo celkem 346 pøípadù (z toho 46 chirurgických tìžkých, 214 chirurgických lehkých, 4 porody, 52 interních pøípadù tìžkých, 59 interních lehkých, 2 psychózy, 5 pokusù o sebevraždu), pøi nichž byl ambulanèní vùz použit 120krát. V roce 1891 bylo zaznamenáno už celkem pøípadù, v roce 1895 již pøípadù, z nichž jen pøi národopisné výstavì v tomto roce bylo ošetøeno lidí. Z èísel je patrný postupný nárùst poètu ošetøených a pøepravených osob. 16

17 se konala první valná hromada sboru, kde byli zvoleni: protektor sboru Jeho Excelence hrabì rantišek Thun z Hohensteinu a námìstci: starosta Prahy JUDr. Jindøich Šolc a policejní øeditel rantišek rytíø Stejskal. V tu dobu mìl sbor už celkem 216 èlenù zmìna znaku, který už nese název v obou zemských jazycích starosta sboru Emanuel Suchý byl vyznamenán rytíøským øádem rantiška Josefa a na poèest sboru se konal slavnostní banket. Ochranný sbor byl v té dobì také hojnì finanènì podporován jak od jednotlivcù, tak od rùzných spolkù, zejména od Èeské spoøitelny (Královské Vinohrady, Smíchov, Libeò, Žižkov, Karlín). Ambulanèní vùz 17

18 18

19 Z výroèních zpráv 19

20 20

21 Výroèní zprávy z let a zejména valná hromada konaná dne V roce 1898 byly znièeny lodice, poøízeny nové ze sbírky èlenù sboru a zakotveny na strategických místech u Palackého mostu, Støeleckého ostrova, Odkolkových mlýnù, Køižovnického kláštera, malostranské porážky a u mostu Na rantišku. Správcem byl loïaø J. Chroust. V této dobì byl zakoupen i sterilizátor a aparát Paqueliùv. Za rok 1897 sbor zasahoval celkem ve pøípadech. Ukázky z výroèní zprávy

22 22

23 23

24 24

25 Z výroèní zprávy z roku 1903 Redakce èasopisu Erste Hilfe zaslala záchranné stanici jedno èíslo svého èasopisu na ukázku - pojednávala o záchranných akcích, hygienì a pìstování veøejného zdravotnictví. Stanice mìla tehdy 162 èleny a 38 pøíznivcù. O její èinnosti se pochvalnì zmiòoval dobový tisk: Hlas národa, Národní listy, Národní politika, Právo lidu, Èech. Na pøelomu století se sbor zaèínal potýkat se stálým nedostatkem financí, které již neodpovídaly rostoucím nákladùm na provoz. Objevily se i první odborné posudky o stanici záchranné, a to od lékaøù publikujících v Èasopise lékaøù èeských. Z výroèní zprávy z roku 1905 Stanice záchranná získala místnosti v domì è. 979/II na Havlíèkovì námìstí. Výbor Pražského dobrovolného sboru ochranného - u pøíležitosti 50letého výroèí

26 Z výroèní zprávy z roku 1908 V tomto roce byly lodice pøedány do správy obce pražské. Asistence záchranné stanice na dostizích v Chuchli, pøi jubilejní výstavì obchodní a živnostenské komory na výstavišti, kde opìt byla zøízena stanice záchranná. Pøi kvìtinovém korzu se splašili konì, vznikla panika, pøi níž bylo mnoho lidí zranìných a ušlapaných. Proto zde byl zøízen i improvizovaný polní lazaret. Z výroèní zprávy z roku 1909 Stanice záchranná mìla v té dobì již 8 stálých lékaøù, jednotlivé stanice byly zøizovány na rùzných výstavách a u pøíležitosti poøádaných spoleèenských a sportovních akcí. Tehdy byl zakoupen i jeden ruèní vozík k pøevážení nemocných. V roce 1910 byl mìstskou pojiš ovnou zakoupen první ambulanèní automobil. Ambulanèní automobil zakoupený Pražskou mìstskou pojiš ovnou 26

27 V roce 1911 se sbor pøestìhoval do budovy staré mincovny na Staromìstském námìstí, kde se také v této dobì objevily i první motorizované prostøedky. Sanitní vozy na Staromìstském námìstí Z výroèní zprávy za rok 1914 V dùsledku mobilizace a následného váleèného stavu spolek spolupracoval zejména v souèinnosti s Hasièským sborem, dobrovolníky a Èerveným køížem hlavnì pøi nakládání a vykládání ranìných vojákù na nádražích, jejich ošetøení a dalším transportu. Pøi této èinnosti byly využívány i civilní automobily firem a soukromých osob. V té dobì sbor trpìl nedostatkem lékaøù, protože mnoho z nich bylo mobilizováno do války. Také v tomto roce byly zøízeny takzvané doèasné záchranné stanice u pøíležitosti konání rùzných akcí, napø. Pegoudùv vzlet na Letné, koòské dostihy, divadelní pøedstavení v Šárce apod. 27

28 JUDr. Bedøich hrabì Deym, c. a k. nadporuèík, rytíø suverenního maltézského øádu a prezident Pražského dobrovolného ochranného sboru Sanitní automobil, který na podnìt pøedsedy J. Nerada dal zemský správní výbor vyrobit v zemské prùmyslové škole v Mladé Boleslavi 28

29 Rok 1924 znamenal další významný mezník. Tehdy získala záchranná stanice v Praze oprávnìní používat zvuková výstražná znamení. První sanitní motocykl pro kratší vyjížïky Z jednatelské zprávy za rok 1930 Záchranná stanice v tomto roce poskytla první pomoc a bylo pøevezeno celkem osob, tj. v prùmìru asi 60 dennì, z toho chirurgických pøípadù, interních, oèních, 852 rodièky byly pøevezeny do porodnice, 778 duševnì chorých, 802 opilci, mrtvých na pitvu 588. Za obvod Velké Prahy bylo vykázáno 406 jízd za Kè ,40 a ujeto celkem km. Celkovì bylo v provozu 13 vozù, které najely celkem tis. km/rok. Doèasné záchranné stanice s lékaøskou službou byly zøízeny opìt na jarním a podzimním veletrhu, na Hospodáøské výstavì, dále byl vyslán lékaø na valnou hromadu Národní banky èeskoslovenské. Ambulanèní vùz byl pøítomen i na motoristických závodech, koòských dostizích a pøi alegorickém prùvodu. Zkušebnì byla zøízena další poboèná stanice ve Vršovicích. Za pøevozy v roce 1930 bylo pøijato ,80 korun a vydáno ,55 korun. Zároveò byla podána žádost o finanèní pøíspìvek na nové automobily, které by zùstaly majetkem obce. Nejvìtší finanèní podporu poskytla opìt Rada hl. m. Prahy, dále byly získány subvence od ministerstva zdravotnictví a dar od Zemského úøadu ve výši korun. Zástupci spolku se zúèastnili Mezinárodního kongresu záchrany a první pomoci ve francouzském Trouville, kde získal spolek za úèast a za monografii o Pražském dobrovolném sboru ochranném cenu Grand prix. Pøedseda, jednatel a MUDr. K. Slavík získali od Ministerstva války francouzské republiky èestný diplom. 29

30 30

31 Spolek byl pozván k úèasti na Mezinárodní konferenci o zamezení prùmyslových požárù a o záchranì pøi úrazech v prùmyslu v øíjnu 1930 do Vídnì. Probìhla návštìva našich zástupcù u vídeòské záchranné stanice vèetnì seznámení s její èinností. ) Ze zprávy za rok 1932 Navrhované zmìny stanov byly schváleny. Zdravotní rada MUDr. Pavlík pøednesl návrh na zøízení nemocnice na levém bøehu Vltavy. Probíhala dlouhá jednání o propùjèení pozemku U Obecního dvora na stavbu budovy, kde by byly umístìny správní budovy a byt lékaøe. Pražský dobrovolný sbor ochranný byl podporován pražským magistrátem až do roku Stanovištì bylo na Staromìstském námìstí, kde prožilo boj o Staromìstskou radnici za války. V té dobì bylo technické zázemí skuteènì malé. Obsahovalo dva telefony, skromné prostory ve formì dvou místností a ordinace. 31

32 32

33 Pováleèná doba 33

34 34

35 V kvìtnu 1945 byla znièena budova bývalé staré mincovny na Staromìstském námìstí, èinnost byla proto pøesunuta na krátkou dobu do Rùžové ulice. Zde už byly vidìt technické pokroky ve formì manuální poboèkové ústøedny pro spojení k posádkám. Okolo roku 1950 byly získány prostory u Strossmayerova námìstí v ulici Dukelských hrdinù. Zde vznikl i první dispeèink, dnes nazývaný zdravotnické operaèní støedisko. Dne byla Záchranná služba Praha zaèlenìna pod správu Ústøedního národního výboru Prahy. Sanitní automobil z roku 1950 Škoda 1201 Sanitní automobil z roku 1950 Praga Lady 35

36 Budování socializmu až do roku 1989 Radiový systém Následující informace pocházejí z archivu ZZS HMP a byly již døíve získány od pana Jaroslava Kerauše, který byl u vzniku technických øešení týkajících se vývoje záchranné služby v Praze a byl také jejich autorem. Vra me se do roku 1938 a konstatujme stav technické a øídicí úrovnì. V této dobì používal Pražský dobrovolný sbor ochranný dva telefonní aparáty jako tísòové linky. Pøedání pøípadu probíhalo ústnì a posádka vyjíždìla k pøípadu. Pro øídícího pracovníka tím však byla ztracena, a nemohla být z pøípadu odvolána, ani nemohl být upøesnìn stávající stav až do té doby, kdy se posádka odnìkud sama ozvala. Snahy o možnost vstoupit do pøípadu byly od poèátku veliké. Ke zvýšení disponibility došlo pozdìji, a to povinností posádky hlásit se ze zdravotnického zaøízení po pøedání pacienta. Hlášení probíhalo na stejná telefonní èísla, na která volali i lidé v tísni. Takto byl položen základ pozdìjším dispeèerským linkám. Po roce 1945 v souvislosti s I. Všesokolským sletem pøedstavila švýcarská firma BBC poprvé v Praze mobilní radiotelefon pro úèely øízení výjezdových skupin. K vlastnímu zavedení prvních radiostanic do provozu záchranné služby však došlo až mnohem pozdìji. První zmínky o dispeèerském pracovišti jsou okolo roku 1950 v souvislosti s pøesunem záchranné služby do prostor v ulici Dukelských hrdinù, kde na poèátku byla dvì dispeèerská pracovištì, z toho jedno pøíjmové a jedno pøedávací. Pøíjmové pracovištì pøijímalo tísòové výzvy a pracovištì pøedávací tyto výzvy pøedávalo mobilním jednotkám. Stoupající množství uskuteèòovaných zásahù bylo pøíèinou zvyšování poètu dispeèerských pracoviš. V roce 1954 byl proto poèet pracoviš zvýšen na jedno pøedávací (øídicí) a tøi pøíjmová. Z této doby jsou také první zmínky o zkoušení radiového systému v provozu. Zpoèátku byla radiostanicí vybavena jedna mobilní jednotka a dispeèink. Zkušenosti z tohoto druhu ukázaly opodstatnìnost zavádìní radiových zaøízení v podmínkách záchrany lidského života a znamenaly obrovský pøevrat ve zpùsobu øízení. Stojí za zmínku uvést, že zavádìní této techniky bylo velice obtížné. Ale obtíže, které provázely tvorbu radiového systému, pøinesly neocenitelné zkušenosti, které v roce 1972 vyústily v návrh nového systému. Ten byl v r spuštìn do zkušebního provozu a na jaøe 1977 se uskuteènil pøechod do prostor novì vytvoøeného dispeèinku, který ZZS HMP používala až do poèátku roku 1999, kdy byl nahrazen souèasným. Radiový systém využíval již tøi oddìlené kmitoèty (vedle vlastního provozního kanálu také 2 koordinaèní kanály, pozdìji nazvané krajský a celostátní). Po technické stránce pøinesl nový systém i další možnosti, mimo jiné adresné volání vozu, zobrazení pøehledu o pohybu a obsazení jednotlivých vozù èi potvrzení pøevzetí volání. Prostøednictvím nìkolika pøevadìèù bylo také výraznì zlepšeno vykrytí celého území hl. m. Prahy radiovým signálem. Systém tak dovolil nahradit nespolehlivá linková pojítka a to umožnilo podstatnì zkrátit dobu pro pøedání pøípadù posádkám. Základní koncepce systému je stále považována za nejlépe vyhovující potøebám záchranky a je používaná dodnes, by samozøejmì došlo k obmìnì technologií za moderní, poèítaèovì øízené. V 90. letech se stala Záchranná služba Praha prùkopníkem pøednemocnièní neodkladné péèe (dále jen PNP) v Èeskoslovensku i ve svìtì. V socialistickém období byla dokonce poøadatelem prvního mezinárodního kongresu o akutní medicínì. V Praze pùsobila jako samostatná, profesionálnì vysoce zdatná organizace. Disponovala i vlastním lùžkovým 36

37 zaøízením - ARO v Nemocnici Na Strahovì a pøechodnì v Nemocnici Na rantišku. S rozvojem PNP postupnì vznikaly a rozvíjely se i ostatní záchranky v celé republice, a to v rámci okresních a krajských ústavù národního zdraví jako souèást nemocnic. Rok 1987 je významným mezníkem v historii záchranné služby u nás. V Praze Ruzyni byl ve spolupráci s VIII. správou ederálního ministerstva vnitra oficiálnì zahájen provoz prvního stanovištì LZS na území tehdejší ÈSSR, a to za finanèní podpory Èeskoslovenské pojiš ovny. Po odborné stránce (lékaø a záchranáø) byl provoz zajiš ován Záchrannou službou Praha. V roce 1987 byl v Praze také úspìšnì zahájen provoz záchranné služby formou RVS. 37

38 Právì jedineèné postavení a dlouhá zkušenost umožnily zavádìt progresivní prvky do PNP u nás. Mezi nì patøilo, kromì již zmínìné LZS, také zavedení velkoobjemových sanitních vozù èi zavedení aktivace výjezdových skupin pagingem. Experimentovalo se i s dalšími novinkami, jako napø. využití RVS s použitím motocyklù, provozování vlastního anesteziologicko-resuscitaèního oddìlení i centrálního pøíjmu v Nemocnici neodkladné péèe. Rendez-vous systém s použitím motocyklù Pøedávání pacienta - letadlo + sanita poèátek 70. let 38

39 Vzpomínky na Záchrannou službu hl. m. Prahy MUDr. Zdeòka Schwarze seniora Na Záchranné službì (ZS) jsem byl zamìstnán v dobì od do Nejprve jsem pracoval jako sanitáø. Na podzim roku 1962 jsem zaèal studovat na lékaøské fakultì Univerzity Karlovy Praha, kterou jsem ukonèil v èervenci 1968, a zaèal pracovat jako lékaø rychlé zdravotnické pomoci. V prùbìhu dalších let jsem složil atestaci I. stupnì z chirurgie a pozdìji nadstavbovou atestaci z organizace a øízení zdravotnictví. Ze ZS jsem odešel v roce 1981 ze zdravotních dùvodù, po dohodì se zamìstnavatelem. V dobì mého nástupu na ZS, podle mých vzpomínek, pracovali tito lékaøi: MUDr. Bohumil Šefrna, MUDr. Jaromír Mayer, MUDr. Václav Pfeifer, MUDr. Jan Køováèek, MUDr. Libuše Jelínková, MUDr. Hana Neuwirthová, MUDr. Miroslava Bakosová, MUDr. Karel Nerad a další. Jednalo se o kmenové lékaøe, tj. v hlavním pracovním pomìru. Externí lékaøe si nepamatuji. Škoda 1201 V té dobì byla ZS vybavena zejména sanitními automobily znaèky Škoda 1201, používala též 1 vùz Mercedes 180, asi 2 vozy Aero 150 (sanitní vùz pro 2 lùžka a 4 sedící) a nìkolik vozù starších typù. Pro RZP byly vyèlenìny pouze vozy Mercedes 180 a Škoda Všechny tyto vozy byly vybaveny radiostanicí (zn. remos - ještì plnì osazenou elektronkami), dále možností inhalace kyslíku, umìlého dýchání pomocí pøístroje RK 32 (mìch s ventilem a nasazenou oblièejovou maskou s pøípojkou pro pøidávání kyslíku), gumovými škrtidly, obvazovým materiálem, vèetnì kovových a døevìných dlah, dokonce už i extenèní dlahou na dolní konèetiny a nìkteré vozy mìly již vìtší pøenosné bateriové svítilny potøebné pro práci v terénu. ZS tehdy zajiš ovala službu rychlé lékaøské pomoci (RLP) na dvou stanovištích, a to v budovì øeditelství v Praze 7, Dukelských hrdinù 21 a v Praze 2 na loøe. Službu tvoøili ve dne 3 lékaøi s posádkou a v noci a ve dnech pracovního klidu 2 lékaøi s posádkou, dále rychlopøevozovou službu (celkem 4 vozy s dvouèlennou posádkou) v denních hodinách v pracovních dnech. Samostatným úsekem byla pøevozová služba, která se skládala z pøevozù po Praze, mimo Prahu (dálkaøi), letecké pøepravy a pøevozù nedonošených dìtí (v rozsahu prakticky celých Èech). Pro pøevozy po Praze bylo ve smìnì v pracovní dny 15 dvouposádek a 3-4 vozy pouze s øidièem. V noci Prahu zajiš ovalo 5 pøevozových vozù s dvouèlennou posádkou. Dálkovou pøepravu pøes den provádìlo 4-5 vozù s øidièem. Leteckou službu tvoøila 1 dvouposádka a pro nedonošené 1 vùz s øidièem. 39

40 Základna v ul. Dukelských hrdinù Budování stanovištì na Žižkovì Pøebírání stanovištì na Žižkovì - garáže 40

41 Služba byla øízena dispeèinkem, kde pracovali pøes den 3 operátoøi, z nich 1 sestra, v noci operátor a sestra. V dobì krátce po mém nástupu byla služba dispeèinku rozšíøena v denní službì v pracovních dnech na 4 pracovníky. Dispeèink byl vybaven jednoduchými sdruženými pracovišti pro 4 pracovníky, na kterých bylo možno paralelnì pøijímat hovory ze všech pøíchozích linek. Dispeèink 70. léta Den mého nástupu na ZS, jako sanitáøe, byl shodou náhod posledním dnem, kdy øidièi a lékaøi ZS pracovali i ve všední dny ve 24hodinových smìnách. Od následujícího týdne mohli ve všední den vykonávat maximálnì smìny 12hodinové. Pouze v nedìli a ve dnech pracovního klidu z dùvodu nedostatku lékaøù i malého zatížení provozu sloužili nadále ètyøiadvacítky. Dopravní nehoda léta, MUDr. V. Randýsek 41

42 V prùbìhu dalších let docházelo k dalšímu rozšiøování a zkvalitòování služeb ZS. Pøišli noví lékaøi, ze kterých si pamatuji ty, kteøí byli na ZS delší dobu: MUDr. Jaroslav Mašín, MUDr. Milan Mináø, MUDr. Vladimír Randýsek, MUDr. Alois Ullman, MUDr. Karel Vomáèka a další. Rozšiøoval se i vozový park, byly dodány vozy Škoda 1202, další Mercedes 180 D, na poèátku 70. let jugoslávské sanitní mikrobusy zn. IMV, pozdìji sanitní modifikace furgonu Avia-Renault, zkoušela se i sanitní verze Tatry 603, skøíòový Mercedes již s plným vybavením. IMV Škoda 1203 Zlepšovalo se i zdravotnické vybavení vozù. S pøíchodem sanitních mikrobusù bylo možno instalovat do zadní kabiny držáky na infuze, pozdìji i vybavení pro pøetlakovou infuzní léèbu. Do standardního vybavení vozù byly zavedeny náhradní roztoky. Ještì pøed rokem 1968 jsme získali prvních 5 souprav kardioskopù kombinovaných s defibrilátorem 42

43 (tzv. Life-pack) firmy Hewlett-Packard, pozdìji i dalších firem, takže všechny vozy s lékaøem jimi byly vybaveny. Kromì toho mìli vybraní lékaøi kapesní kardioskopy, které mìli pøi službì trvale u sebe. Na konci 70. let byly k dispozici už i jednorázové injekèní støíkaèky a jehly, obvazový materiál v jednotlivém sterilním balení, nafukovací dlahy a pneumatické transportní matrace. Avia ourgon Koncem 70. let se rovnìž pøešlo na nové typy kombinovaných akusticko-svìtelných výstražných znamení (do té doby se používaly nevýkonné rotaèní sirény a amatérsky vyrábìná malá modrá svìtla na støeše vozu nad pøedním sklem). Kolem roku 1965 se elektronky v radiovém vybavení vozù nahrazovaly polovodièovými prvky, koncem 70. let pøišly nové èeskoslovenské plnì tranzistorované vysílaèe, pozdìji nahrazené švýcarským systémem (firmy Brown-Boweri) již s nìkolika základnovými stanicemi. Podle potøeb mìsta se také rozšiøoval poèet detašovaných stanoviš RLP po Praze. Nejprve ke stávajícím 2 pøibylo stanovištì v Praze 1 umístìné na ARO v Nemocnici Na rantišku, které bylo pozdìji pøemístìno na Prahu 6 do Nemocnice Na Strahovì. Po vybudování další základny ZS v Praze 3 na Ohradì sem bylo pøemístìno stanovištì z Prahy 2 - lory. Pozdìji byla vytvoøena ve spolupráci s pražskými hasièi další 4 stanovištì v Praze. Všechna již pracovala v nepøetržitém provozu. Rozšíøil se i poèet vozù RZP a pøevozové služby. V dobì mého odchodu ze ZS již byl zajištìn nepøetržitý provoz vrtulníkové pøepravy v rámci letecké služby ÈSSR. Na poèátku 70. let byl vybudován nový dispeèink s 10 pracovišti, rozdìlený na pøední pøíjmový polokruh, zadní dvoupracovištì k øízení pøevozové služby, dále pracovištì letecké služby a speciální pracovištì dispeèerky RLP. V dobì mého odchodu se uvádìl do provozu další nový dispeèink - vše v objektu na ulici Dukelských hrdinù. ZS uspoøádala ve dnech spoleènì s Èeskoslovenskou lékaøskou spoleèností J. E. Purkynì VII. Kongres rychlé zdravotnické pomoci s mezinárodní úèastí, kterého se úèastnili lékaøi ze všech 5 svìtadílù. Poznatky z kongresu pøinesly mnohé podnìty pro zlepšení èinnosti ZS. 43

44 Výjezdové stanovištì Vltavská Pracovníci ZS v rámci plnìní služebních povinností zasahovali u mnoha hromadných neštìstí, z nichž vyjímám ty nejvìtší èi nejzávažnìjší, kterých jsem se vìtšinou úèastnil : v srážka vlakù v Praze 9 v Hloubìtínì (asi poèátkem 70. let) - 14 mrtvých, cca 60 zranìných; v výbuch Hotelu Vítkov v Praze 3 na Žižkovì (asi na konci 70. let) - poèty neznám - neúèastnil jsem se; v srážka osobních aut v tunelu pod Vyšehradem v Praze 2 (koncem 70. let) - první pøípad v Praze, kdy byly usmrceny 4 osoby v jednom autì (èlenové revue Holiday on Ice ); v úmyslný nájezd nákladního auta do stanice tramvaje na dolním konci tø. Obráncù míru, nyní Milady Horákové (poèátkem 80. let)- 7 mrtvých a 12 zranìných; v pád letedla DC 9 linky JAT (Jugoslávských aerolinií) dne mrtvých a 63 zranìných. 44

45 Statistika výjezdù a zásahù z let originály z archivu ZZS HMP poèet jízd poèet zásahù 45

46 Mercedes Benz 409 IRAKHORDO 46

47 Období od roku 1989 Tatra 613 pro RVS Toto období se vyznaèuje nìkterými nekoncepèními a ve svìtì se nevyskytujícími kroky. Na ZZS HMP byly navìšeny rùzné pøívìsky, které byly po zmìnì vedení organizace odstranìny. V roce 1989 získala Záchranná služba Praha (døívìjší název ZZS HMP) do své péèe areál bývalého Státního ústavu národního zdraví na Malvazinkách (SANOPZ) a vznikla zde Nemocnice záchranné služby. Za dobu své krátké existence prošla trnitou cestou vývoje a zapsala se do dìjin pražského zdravotnictví. Byla pracovištìm, které se zamìøilo pøevážnì na akutní medicínu a traumatologii. Proto zde také vznikl první centrální pøíjem (CP) v Praze. Byla první nemocnicí, která mìla svou vlastní osvìtlenou pøistávací plochu pro vrtulník. Velmi èasto zdejší CP sloužil jako jediné místo v Praze, kde záchranná služba, a to i mimopražská (napø. ZS Prahazápad) mohla bez konfliktù pøedat pacienta ze sanity na lùžko. Nìkteøí pacienti zde dokonce pobývali i nìkolik hodin až dní, než pro nì bylo nalezeno místo v jiném zdravotnickém zaøízení v Praze, ale i mimo ni. Budování nového gigantického monobloku ve akultní nemocnici Motol, dále otevøení nedaleké, pro veøejnost již fungující moderní Nemocnice na Homolce, ale i chyby bývalého vedení ZZS HMP byly pøíèinou útlumu až zániku Nemocnice záchranné služby, která disponovala obrovským lidským potenciálem, ochotným dávat pacientùm i kolektivu více než v jiných zdravotnických zaøízeních v té dobì. Mezi další neopomenutelné skuteènosti této nemocnice patøilo i vlastní oddìlení soudního lékaøství a klinické zázemí pro zamìstnance pracující ve výjezdových skupinách. Tato gloriola, která se táhne vývojem ZZS obecnì, však ve své pravdivé skuteènosti nebyla naplnìna. Pouze hrstka nadšencù pracujících v nemocnici sloužila i na vozech a také minimum lékaøù RLP absolvovalo pár služeb mìsíènì na CP. Ostatní støednì zdravotnický personál z nemocnice na sanitních vozech nesloužil vùbec. Pouze nìkolik èlenù výjezdových skupin 47

48 vykonávalo služby na oddìleních nemocnice. Z toho vyplývá, že ani ve vlastním zdravotnickém zaøízení nebylo tzv. klinické zázemí využíváno ke studijním úèelùm a k získávání zkušeností z práce u lùžka pro praxi v terénu. Nemocnice definitivnì zanikla po nìkolikaletých peripetiích a útlumu èinnosti koncem roku V dùsledku zmìnìných ekonomicko-právních podmínek a nové koncepce byl nevyužitý areál vrácen mìstu. Oddìlení soudního lékaøství u ZZS HMP tak ukonèilo svou èinnost a pøešlo do akultní nemocnice Bulovka. Další pøívìsek, oddìlení RIAPS (Regionální institut ambulantní a psychosociální služby), který také nemá u žádné zdravotnické záchranné služby na svìtì své místo, byl od ZZS HMP odlouèen. Bìhem 9 let od roku 1989 pokraèoval vývoj ZZS HMP v nastoupeném trendu. Postupnì došlo k modernizaci vozového parku jak v oblasti sanitních vozù, tak v oblasti vozidel používaných pro dopravu lékaøe v rámci RVS. V roce 1995 se ZZS HMP úspìšnì prezentovala na mezinárodním záchranáøském veletrhu Interschutz v Hannoveru. V tomto období také vzniklo z rozhodnutí MZ ÈR Územní støedisko záchranné služby v Praze, které navzdory logickému vývoji PNP v hlavním mìstì a navzdory vysokým nákladùm vytvoøilo vlastní zdravotnické operaèní støedisko a pøevzalo provoz LZS. Navzdory rùzným snahám nebyly naštìstí výhradní kompetence pro obsluhu tísòové linky 155 pražské záchranné službì nikdy odejmuty a její výsadní postavení i funkce v pražském záchranném bezpeènostním systému nebyly narušeny. Jasná koncepce èinnosti ZZS HMP se vytrácela, náklady na provoz stoupaly. V roce 1997 zaznamenala historie pražské záchranky další zásadní zmìnu. Na podnìt nespokojených zamìstnancù probìhla øada kontrol ze strany zøizovatele - Magistrátu hl. m. Prahy. Zmínìné dílèí kontroly potvrdily výhrady zamìstnancù ke zpùsobu, jak je ZZS HMP øízena a jak hospodaøí. Po provedeném hlubším auditu, který potvrdil již známé skuteènosti z pøedchozích kontrol, byl tehdejší øeditel MUDr. Jan Štìch odvolán na vlastní žádost. Pro toto období je charakteristická ještì jedna významná událost. ZZS HMP zápasila o svou existenci. Její kompetence a postupnì i materiální a personální vybavení mìla v roce 1999 pøevzít jiná organizace - Ministerstvem zdravotnictví zøízené Územní støedisko záchranné služby Praha, jejímž øeditelem byl v té dobì polistopadový øeditel ZZS HMP MUDr. Pavol Getlík. Za jeho pùsobnosti utrpìla ZZS HMP ztráty jak v oblasti financí, tak i v oblasti vykonávaných èinností. Právì z tìchto dùvodù došlo na podzim roku 1998 ke kompletní výmìnì vedení záchranné služby. Nové vedení prosadilo zásadní vnitøní reorganizaci podloženou první jasnou koncepcí. Došlo k restrukturalizaci výjezdových stanoviš s cílem dosažení lepšího taktického rozložení výjezdových skupin a úspor finanèních prostøedkù. Zrušila se tak stanovištì v již nevyhovujících objektech na Ohradì a Vltavské, ale i v ul. Dukelských hrdinù. Dùvodem bylo nejen vysoké nájemné, ale i nevhodnost prostor z hlediska hygieny a provozu. Velkoobjemové sanitní vozy, které zaujímaly již vìtšinu vozového parku, do uvedených objektù nemohly ani zajíždìt, a musely parkovat pøed nimi na ulici. Postupné budování Jednotného bezpeènostního systému hl. m. Prahy od roku 1996 pøispìlo k rozvoji dispeèinkù všech složek. Tak jako Police ÈR, Hasièský záchranný sbor hl. m. Prahy a Mìstská policie hl. m. Prahy, získala i ZZS HMP nové zdravotnické operaèní støedisko, které nebylo bývalé vedení schopno ani po dvou letech zkoušení uvést do provozu. Nové vedení urychlilo jeho koneèné zprovoznìní. 48

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2005 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 3/2005: Bomby pod Londýnem Poslání a èinnost Oddìlení urgentního pøíjmu Spolupráce složek IZS pøi využití lanových technik

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2007 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI. Archiv 2000 2006 též na www.mediprax.cz Z OBSAHU ÈÍSLA 4/2007:

URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2007 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI. Archiv 2000 2006 též na www.mediprax.cz Z OBSAHU ÈÍSLA 4/2007: URGENTNÍ UM MEDICÍNA 4/2007 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Archiv 2000 2006 též na www.mediprax.cz Z OBSAHU ÈÍSLA 4/2007: Pøednemocnièní péèe o nemocné a ranìné v minulosti Záchranná služba v Izraeli

Více

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI. Archiv 2000 2005 též na www.mediprax.cz Z OBSAHU ÈÍSLA 3/2006:

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI. Archiv 2000 2005 též na www.mediprax.cz Z OBSAHU ÈÍSLA 3/2006: URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Archiv 2000 2005 též na www.mediprax.cz Z OBSAHU ÈÍSLA 3/2006: Od Bible k Safarovi (Historie resuscitace) Traumatologické plánování na

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa je významné zdravotnické zaøízení regionu poskytující lùžkovou i ambulantní péèi. Slouží

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2 2002 Novì zrekonstruovaná budova - sídlo Stomatologické kliniky. Foto PhDr. Vladimír Panoušek DNEŠNÍ SVÌT A SPOLUPRÁCE Co nám pøináší

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

S L O V A. Chaotiènost a rozpolcenost soudobého. i tím, že jsme byli dlouho vedeni k tomu, abychom si svìt pøedstavovali jako souèet

S L O V A. Chaotiènost a rozpolcenost soudobého. i tím, že jsme byli dlouho vedeni k tomu, abychom si svìt pøedstavovali jako souèet ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Snímek do archivu. Již v záøí t. r. by mìla být zahájena výstavba pavilonu interních oborù, který se rozkroèí

Více

Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 1722

Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 1722 KAPITOLA IV. Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 1722 Poštovní jízdní posel, døevoøez Hanse Schäuffleina (1496 1539) ZAVEDENÍ POŠTY V ÈESKÝCH ZEMÍCH V ROCE 1526 Po smrti èeského a uherského krále

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Archiv 2000 2003 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2003 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2005 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2005: Urgentní pøíjmy na vzestupu Vznik Oddìlení urgentního pøíjmu ve FN Olomouc Struktura pøíchozích volání na tísòovou

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Archiv 2000 2008 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2008 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2009 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Archiv 2000 2008 též na www.mediprax.cz Z OBSAHU ÈÍSLA 3/2009: Kompetence zdravotnických záchranáøù v Èeské republice Urgentní pøíjem

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH 1860 2010 NABÍZÍME VÁM STRUÈNÝ POHLED DO HISTORIE KNIHOVNICTVÍ V KLATOVECH. Z BOHATÉHO ARCHIVU MÌSTSKÉ KNIHOVNY JSME VYBRALI TO, O ÈEM SI MYSLÍME, ŽE BY VÁS MOHLO ZAUJMOUT. SLUŽBY PRO ÈTENÁØE SE VŠAK BÌHEM

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Uèební texty pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Studijní materiál pro pøípravu vedoucích a instruktorù kolektivù mladých hasièù k získání kvalifikace

Více