145 let. Záchranné služby hl. m. Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "145 let. Záchranné služby hl. m. Prahy"

Transkript

1 145 let Záchranné služby hl. m. Prahy 1

2 ISBN

3 Neptal se tu nikdo z nás: Kdo jest to, kdo potøebuje naší pomoci? Èím jest? Jakého jest politického smýšlení? Jakého jest náboženství? Naše jediná otázka jest: Kde jest zapotøebí naší pomoci? 3

4 Všem zneš astnìlým poskytovati rychlou pomoc. ) Velectìné shromáždìní, nic tak nevzpružuje èinnos blahodìjnou, by nìkdy i s nevdìkem se potkala, jako pohled na práci vykonanou, byla-li vykonána k blahu strádajících spolubratøí. Ve vìdomí vykonané povinnosti lásky k bližnímu najde pak každý èlen spolku lidumilného nejlepší odmìnu a pohlížeje na vykonané dílo, dílo dobré, odolá každému pocitu trpkosti, který by se chtìl vkrásti v srdce jeho v pøípadì neuznalosti. Myslím, že mi rozumíte, pánové. ) Úèelem Pražského dobrovolného sboru ochranného jest poskytovati za každé doby první pøímou pomoc, jakož i bráti podílu a podporovati úøední akci pomocnou pøi všech úrazech a nehodách, bezpeènosti osoby i majetku se týkajících, tudíž zejména pøi požárech, tøenici ledu, povodních a jiných nehodách živelních, pak v pøípadech zabití, poranìní a onemocnìní všeho druhu a zvláš též v pádu mobilizace a války. 4

5 Zdravotnická záchranná služba hlavního mìsta Prahy - územní støedisko záchranné služby

6 145 let pøednemocnièní neodkladné péèe v hlavním mìstì Praze slaví Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - územní støedisko záchranné služby (dále jen ZZS HMP ) 145. výroèí svého vzniku. Od poèátku je její èinnost zamìøena na záchranu zdraví a životù lidí v hlavním mìstì Èeské republiky. Svou dlouhou historií, širokým zábìrem èinností, objemem vykonávané práce, ale i poètem zamìstnancù a kapacitou záchranných prostøedkù je nejvìtší organizací svého druhu v naší zemi a patøí mezi nejstarší v Evropì a možná i ve svìtì. Souèasnì si letos pøipomínáme další dvì významná výroèí v historii ZZS HMP. Jedním je 15. výroèí zahájení provozu letecké záchranné služby (dále jen LZS ), které jsme oslavili spoleènì s Leteckou službou Policie ÈR dne na Spiritce. 15. výroèí vzniku LZS - Spiritka Vrtulník LZS Praha v poèátcích své pùsobnosti zajiš oval pøednemocnièní neodkladnou péèi (dále jen PNP ) nejen v Praze a Støedoèeském kraji, ale byl k dispozici obèanùm a zdravotnickým zaøízením celé dnešní Èeské republiky. LZS Praha se tak stala vzorem pro ostatní LZS v ÈR. 6

7 Druhým je 15. výroèí zahájení provozu setkávacího systému (rendez-vous systém - dále jen RVS ), pøevzatého z rancie (SAMU). Právì díky tomuto progresivnímu zpùsobu využívání sil a prostøedkù je možné zajistit provoz na území hlavního mìsta s vysokou dostupností a pøitom s relativnì nízkými náklady. Opìt i v tomto pøípadì byla ZZS HMP prùkopníkem tohoto systému zajištìní pøednemocnièní neodkladné péèe v ÈR. rancie - RLP vùz záchranné služby SAMU v RVS 7

8 8

9 Historie 9

10 10

11 Historie (z Archivu hlavního mìsta Prahy) Z historických materiálù vyplývá, že z iniciativy barona Päumanna, tehdejšího policejního øeditele, vznikla v lednu 1857 myšlenka založit v Praze dobrovolný sbor ochranný. Byly vypracovány zvláštní instrukce, které byly podány k posouzení a schválení na tehdejší c. k. místodržitelství. Schváleny byly právì 8. prosince 1857 pod èíslem Od tohoto data se odvíjí historie vzniku naší organizace. Pražský dobrovolný sbor ochranný (Prager freiwilliges Rettungskorps) byl založen nikoliv na bázi spolku, ale jako sdružení, které mìlo na poèátku 36 dobrovolníkù. V lednu 1858 byl seznam èlenù zaslán c. k. místodržitelství, 10. února byl schválen a každému èlenovi zaslán dekret. Tak byla fakticky zahájena èinnost organizovaného záchranného sboru na území Prahy. V právním smyslu se sdružení stalo spolkem teprve o 35 let pozdìji podle zákona è. 134/1867 ø. z. 11

12 Výpis ze spolkového katastru 12

13 C. k. policejní øeditelství vydalo naøízení všem policejním komisaøstvím, aby mužstvo stráže bezpeènostní sbor ve všem podporovalo. Odznakem byla èervenobílá stuha na levé paži, nahrazená 6. dubna 1859 odznakem sboru. Dne požádali obèané Karlína o založení jejich vlastní poboèky tohoto sboru. Žádosti bylo vyhovìno. 13

14 Své schopnosti prokázal sbor již rok po svém založení pøi požáru Novomìstských (Šitkovských) mlýnù, dále pak , a pøi povodních v Praze. Vídeòská záchranná spoleènost se roku 1890 zúèastnila zachraòovací akce po povodni v Praze a zøídila zde záchrannou stanici po odchodu barona Päumanna nastoupil do úøadu policejního øeditele vládní rada Václav Ullmann, který setrval ve funkci až do V tomto období došlo k útlumu èinnosti sboru. Další policejní øeditelé : dvorní rada Adolf rytíø Straub : dvorní rada Vojtìch Sedláèek, rytíø z Granthalu : dvorní rada Vilém Marx - za jeho pùsobení došlo k oživení èinnosti sboru, prvním pøedsedou sboru : JUDr. Jan Emminger, pozdìji Alois Janka : rantišek rytíø Czyhlaø, byl zvolen první stálý výbor sboru (tzv. Beirath) s pøedsedou JUDr. rantiškem Söllnerem a od jej nahradil Emanuel Suchý byl do úøadu policejního øeditele jmenován rantišek rytíø Stejskal, policejní prezident ve Vídni, a dále pak c. k. policejní øeditel Jiøí Dörfl. Oba sbor velmi podporovali. 14

15 Ambulanèní vùz V roce 1888 u pøíležitosti 40leté vlády Jeho Velièenstva rantiška Josefa byl založen jubilejní fond. Z tohoto fondu byly sboru poskytnuty finanèní prostøedky. Významným zdrojem financí pro èinnost ochranného sboru byl i osobní dar pana J. Schebka ve výši zlatých. 4. záøí 1890 postihla Prahu rozsáhlá povodeò. Pøi této živelné pohromì se sbor velmi vyznamenal a vznikla potøeba dát èinnosti sboru pevnìjší zákonný rámec a pozmìnit jeho vnitøní organizaèní strukturu. Proto byly vytvoøeny nové stanovy, byla zavedena nepøetržitá služba, sbor byl ustanoven jako spolek a název mu byl ponechán. Povodeò se stala historickým zlomem v dìjinách sboru - byla zøízena tzv. stanice záchranná Protože byly obtíže s jejím umístìním, sídlila nejprve a krátce na dolejším Václavském námìstí. Správcem byl tehdy MUc. V. J. Durdík a od byl inspektorem záchranné stanice jmenován MUDr. Cyriák Hlavièka. Po jeho odchodu jej nahradil MUDr. Václav Solil byl zvolen starostou Emanuel Suchý. V tehdejších stanovách stálo: Úèelem Pražského dobrovolného sboru ochranného jest poskytovati za každé doby první pøímou pomoc, jakož i bráti podílu a podporovati úøední akci pomocnou pøi všech úrazech a nehodách, bezpeènosti osoby i majetku se týkajících, tudíž zejména pøi požárech, 15

16 tøenici ledu, povodních a jiných nehodách živelních, pak v pøípadech zabití, poranìní a onemocnìní všeho druhu a zvláš též v pádu mobilizace a války. Mimo první pomoc zajiš oval sbor ochranný také rychlou dopravu poranìného do bytu nebo do ústavu ve dne i v noci. Pro pøípad nenadálých neštìstí, požárù a povodní mìl každý èlen sboru na domì, kde bydlel, tabulku s oznaèením, že je pøíslušníkem tohoto sboru ochranného. V souvislosti s ohrožením, které pøedstavovala Vltava, byly poøízeny lodice ochranné (dodal J. Mayer, stavitel lodic na Smíchovì) a záchranné vìnce firmy Ruston a spol. Lodice byly zakotveny na vykázaném místì a spravovány p. Mayerem. Pøi pøíležitosti Jubilejní zemské výstavy v roce 1891 zøídil sbor pøímo na výstavišti záchrannou stanici, která dùstojnì reprezentovala sbor na veøejnosti. V provozu byla od rána do noci a personál tvoøili lékaøi a medici. Byla vybavena léky a zdravotnickým materiálem. Na zøízení stanice vynaložila pražská radnice velké finanèní prostøedky. Rada královského hlavního mìsta Prahy tak uznala dùležitost tohoto spolku a nadále jej i finanènì podporovala. Záchranná stanice rok po svém založení zøídila pøi jubilejní výstavì roku 1891 doèasnou stanici na výstavišti Z dostupných údajù se dochovala i následující zajímavá statistika: v dobì od øíjna do prosince roku 1890 bylo celkem 346 pøípadù (z toho 46 chirurgických tìžkých, 214 chirurgických lehkých, 4 porody, 52 interních pøípadù tìžkých, 59 interních lehkých, 2 psychózy, 5 pokusù o sebevraždu), pøi nichž byl ambulanèní vùz použit 120krát. V roce 1891 bylo zaznamenáno už celkem pøípadù, v roce 1895 již pøípadù, z nichž jen pøi národopisné výstavì v tomto roce bylo ošetøeno lidí. Z èísel je patrný postupný nárùst poètu ošetøených a pøepravených osob. 16

17 se konala první valná hromada sboru, kde byli zvoleni: protektor sboru Jeho Excelence hrabì rantišek Thun z Hohensteinu a námìstci: starosta Prahy JUDr. Jindøich Šolc a policejní øeditel rantišek rytíø Stejskal. V tu dobu mìl sbor už celkem 216 èlenù zmìna znaku, který už nese název v obou zemských jazycích starosta sboru Emanuel Suchý byl vyznamenán rytíøským øádem rantiška Josefa a na poèest sboru se konal slavnostní banket. Ochranný sbor byl v té dobì také hojnì finanènì podporován jak od jednotlivcù, tak od rùzných spolkù, zejména od Èeské spoøitelny (Královské Vinohrady, Smíchov, Libeò, Žižkov, Karlín). Ambulanèní vùz 17

18 18

19 Z výroèních zpráv 19

20 20

21 Výroèní zprávy z let a zejména valná hromada konaná dne V roce 1898 byly znièeny lodice, poøízeny nové ze sbírky èlenù sboru a zakotveny na strategických místech u Palackého mostu, Støeleckého ostrova, Odkolkových mlýnù, Køižovnického kláštera, malostranské porážky a u mostu Na rantišku. Správcem byl loïaø J. Chroust. V této dobì byl zakoupen i sterilizátor a aparát Paqueliùv. Za rok 1897 sbor zasahoval celkem ve pøípadech. Ukázky z výroèní zprávy

22 22

23 23

24 24

25 Z výroèní zprávy z roku 1903 Redakce èasopisu Erste Hilfe zaslala záchranné stanici jedno èíslo svého èasopisu na ukázku - pojednávala o záchranných akcích, hygienì a pìstování veøejného zdravotnictví. Stanice mìla tehdy 162 èleny a 38 pøíznivcù. O její èinnosti se pochvalnì zmiòoval dobový tisk: Hlas národa, Národní listy, Národní politika, Právo lidu, Èech. Na pøelomu století se sbor zaèínal potýkat se stálým nedostatkem financí, které již neodpovídaly rostoucím nákladùm na provoz. Objevily se i první odborné posudky o stanici záchranné, a to od lékaøù publikujících v Èasopise lékaøù èeských. Z výroèní zprávy z roku 1905 Stanice záchranná získala místnosti v domì è. 979/II na Havlíèkovì námìstí. Výbor Pražského dobrovolného sboru ochranného - u pøíležitosti 50letého výroèí

26 Z výroèní zprávy z roku 1908 V tomto roce byly lodice pøedány do správy obce pražské. Asistence záchranné stanice na dostizích v Chuchli, pøi jubilejní výstavì obchodní a živnostenské komory na výstavišti, kde opìt byla zøízena stanice záchranná. Pøi kvìtinovém korzu se splašili konì, vznikla panika, pøi níž bylo mnoho lidí zranìných a ušlapaných. Proto zde byl zøízen i improvizovaný polní lazaret. Z výroèní zprávy z roku 1909 Stanice záchranná mìla v té dobì již 8 stálých lékaøù, jednotlivé stanice byly zøizovány na rùzných výstavách a u pøíležitosti poøádaných spoleèenských a sportovních akcí. Tehdy byl zakoupen i jeden ruèní vozík k pøevážení nemocných. V roce 1910 byl mìstskou pojiš ovnou zakoupen první ambulanèní automobil. Ambulanèní automobil zakoupený Pražskou mìstskou pojiš ovnou 26

27 V roce 1911 se sbor pøestìhoval do budovy staré mincovny na Staromìstském námìstí, kde se také v této dobì objevily i první motorizované prostøedky. Sanitní vozy na Staromìstském námìstí Z výroèní zprávy za rok 1914 V dùsledku mobilizace a následného váleèného stavu spolek spolupracoval zejména v souèinnosti s Hasièským sborem, dobrovolníky a Èerveným køížem hlavnì pøi nakládání a vykládání ranìných vojákù na nádražích, jejich ošetøení a dalším transportu. Pøi této èinnosti byly využívány i civilní automobily firem a soukromých osob. V té dobì sbor trpìl nedostatkem lékaøù, protože mnoho z nich bylo mobilizováno do války. Také v tomto roce byly zøízeny takzvané doèasné záchranné stanice u pøíležitosti konání rùzných akcí, napø. Pegoudùv vzlet na Letné, koòské dostihy, divadelní pøedstavení v Šárce apod. 27

28 JUDr. Bedøich hrabì Deym, c. a k. nadporuèík, rytíø suverenního maltézského øádu a prezident Pražského dobrovolného ochranného sboru Sanitní automobil, který na podnìt pøedsedy J. Nerada dal zemský správní výbor vyrobit v zemské prùmyslové škole v Mladé Boleslavi 28

29 Rok 1924 znamenal další významný mezník. Tehdy získala záchranná stanice v Praze oprávnìní používat zvuková výstražná znamení. První sanitní motocykl pro kratší vyjížïky Z jednatelské zprávy za rok 1930 Záchranná stanice v tomto roce poskytla první pomoc a bylo pøevezeno celkem osob, tj. v prùmìru asi 60 dennì, z toho chirurgických pøípadù, interních, oèních, 852 rodièky byly pøevezeny do porodnice, 778 duševnì chorých, 802 opilci, mrtvých na pitvu 588. Za obvod Velké Prahy bylo vykázáno 406 jízd za Kè ,40 a ujeto celkem km. Celkovì bylo v provozu 13 vozù, které najely celkem tis. km/rok. Doèasné záchranné stanice s lékaøskou službou byly zøízeny opìt na jarním a podzimním veletrhu, na Hospodáøské výstavì, dále byl vyslán lékaø na valnou hromadu Národní banky èeskoslovenské. Ambulanèní vùz byl pøítomen i na motoristických závodech, koòských dostizích a pøi alegorickém prùvodu. Zkušebnì byla zøízena další poboèná stanice ve Vršovicích. Za pøevozy v roce 1930 bylo pøijato ,80 korun a vydáno ,55 korun. Zároveò byla podána žádost o finanèní pøíspìvek na nové automobily, které by zùstaly majetkem obce. Nejvìtší finanèní podporu poskytla opìt Rada hl. m. Prahy, dále byly získány subvence od ministerstva zdravotnictví a dar od Zemského úøadu ve výši korun. Zástupci spolku se zúèastnili Mezinárodního kongresu záchrany a první pomoci ve francouzském Trouville, kde získal spolek za úèast a za monografii o Pražském dobrovolném sboru ochranném cenu Grand prix. Pøedseda, jednatel a MUDr. K. Slavík získali od Ministerstva války francouzské republiky èestný diplom. 29

30 30

31 Spolek byl pozván k úèasti na Mezinárodní konferenci o zamezení prùmyslových požárù a o záchranì pøi úrazech v prùmyslu v øíjnu 1930 do Vídnì. Probìhla návštìva našich zástupcù u vídeòské záchranné stanice vèetnì seznámení s její èinností. ) Ze zprávy za rok 1932 Navrhované zmìny stanov byly schváleny. Zdravotní rada MUDr. Pavlík pøednesl návrh na zøízení nemocnice na levém bøehu Vltavy. Probíhala dlouhá jednání o propùjèení pozemku U Obecního dvora na stavbu budovy, kde by byly umístìny správní budovy a byt lékaøe. Pražský dobrovolný sbor ochranný byl podporován pražským magistrátem až do roku Stanovištì bylo na Staromìstském námìstí, kde prožilo boj o Staromìstskou radnici za války. V té dobì bylo technické zázemí skuteènì malé. Obsahovalo dva telefony, skromné prostory ve formì dvou místností a ordinace. 31

32 32

33 Pováleèná doba 33

34 34

35 V kvìtnu 1945 byla znièena budova bývalé staré mincovny na Staromìstském námìstí, èinnost byla proto pøesunuta na krátkou dobu do Rùžové ulice. Zde už byly vidìt technické pokroky ve formì manuální poboèkové ústøedny pro spojení k posádkám. Okolo roku 1950 byly získány prostory u Strossmayerova námìstí v ulici Dukelských hrdinù. Zde vznikl i první dispeèink, dnes nazývaný zdravotnické operaèní støedisko. Dne byla Záchranná služba Praha zaèlenìna pod správu Ústøedního národního výboru Prahy. Sanitní automobil z roku 1950 Škoda 1201 Sanitní automobil z roku 1950 Praga Lady 35

36 Budování socializmu až do roku 1989 Radiový systém Následující informace pocházejí z archivu ZZS HMP a byly již døíve získány od pana Jaroslava Kerauše, který byl u vzniku technických øešení týkajících se vývoje záchranné služby v Praze a byl také jejich autorem. Vra me se do roku 1938 a konstatujme stav technické a øídicí úrovnì. V této dobì používal Pražský dobrovolný sbor ochranný dva telefonní aparáty jako tísòové linky. Pøedání pøípadu probíhalo ústnì a posádka vyjíždìla k pøípadu. Pro øídícího pracovníka tím však byla ztracena, a nemohla být z pøípadu odvolána, ani nemohl být upøesnìn stávající stav až do té doby, kdy se posádka odnìkud sama ozvala. Snahy o možnost vstoupit do pøípadu byly od poèátku veliké. Ke zvýšení disponibility došlo pozdìji, a to povinností posádky hlásit se ze zdravotnického zaøízení po pøedání pacienta. Hlášení probíhalo na stejná telefonní èísla, na která volali i lidé v tísni. Takto byl položen základ pozdìjším dispeèerským linkám. Po roce 1945 v souvislosti s I. Všesokolským sletem pøedstavila švýcarská firma BBC poprvé v Praze mobilní radiotelefon pro úèely øízení výjezdových skupin. K vlastnímu zavedení prvních radiostanic do provozu záchranné služby však došlo až mnohem pozdìji. První zmínky o dispeèerském pracovišti jsou okolo roku 1950 v souvislosti s pøesunem záchranné služby do prostor v ulici Dukelských hrdinù, kde na poèátku byla dvì dispeèerská pracovištì, z toho jedno pøíjmové a jedno pøedávací. Pøíjmové pracovištì pøijímalo tísòové výzvy a pracovištì pøedávací tyto výzvy pøedávalo mobilním jednotkám. Stoupající množství uskuteèòovaných zásahù bylo pøíèinou zvyšování poètu dispeèerských pracoviš. V roce 1954 byl proto poèet pracoviš zvýšen na jedno pøedávací (øídicí) a tøi pøíjmová. Z této doby jsou také první zmínky o zkoušení radiového systému v provozu. Zpoèátku byla radiostanicí vybavena jedna mobilní jednotka a dispeèink. Zkušenosti z tohoto druhu ukázaly opodstatnìnost zavádìní radiových zaøízení v podmínkách záchrany lidského života a znamenaly obrovský pøevrat ve zpùsobu øízení. Stojí za zmínku uvést, že zavádìní této techniky bylo velice obtížné. Ale obtíže, které provázely tvorbu radiového systému, pøinesly neocenitelné zkušenosti, které v roce 1972 vyústily v návrh nového systému. Ten byl v r spuštìn do zkušebního provozu a na jaøe 1977 se uskuteènil pøechod do prostor novì vytvoøeného dispeèinku, který ZZS HMP používala až do poèátku roku 1999, kdy byl nahrazen souèasným. Radiový systém využíval již tøi oddìlené kmitoèty (vedle vlastního provozního kanálu také 2 koordinaèní kanály, pozdìji nazvané krajský a celostátní). Po technické stránce pøinesl nový systém i další možnosti, mimo jiné adresné volání vozu, zobrazení pøehledu o pohybu a obsazení jednotlivých vozù èi potvrzení pøevzetí volání. Prostøednictvím nìkolika pøevadìèù bylo také výraznì zlepšeno vykrytí celého území hl. m. Prahy radiovým signálem. Systém tak dovolil nahradit nespolehlivá linková pojítka a to umožnilo podstatnì zkrátit dobu pro pøedání pøípadù posádkám. Základní koncepce systému je stále považována za nejlépe vyhovující potøebám záchranky a je používaná dodnes, by samozøejmì došlo k obmìnì technologií za moderní, poèítaèovì øízené. V 90. letech se stala Záchranná služba Praha prùkopníkem pøednemocnièní neodkladné péèe (dále jen PNP) v Èeskoslovensku i ve svìtì. V socialistickém období byla dokonce poøadatelem prvního mezinárodního kongresu o akutní medicínì. V Praze pùsobila jako samostatná, profesionálnì vysoce zdatná organizace. Disponovala i vlastním lùžkovým 36

37 zaøízením - ARO v Nemocnici Na Strahovì a pøechodnì v Nemocnici Na rantišku. S rozvojem PNP postupnì vznikaly a rozvíjely se i ostatní záchranky v celé republice, a to v rámci okresních a krajských ústavù národního zdraví jako souèást nemocnic. Rok 1987 je významným mezníkem v historii záchranné služby u nás. V Praze Ruzyni byl ve spolupráci s VIII. správou ederálního ministerstva vnitra oficiálnì zahájen provoz prvního stanovištì LZS na území tehdejší ÈSSR, a to za finanèní podpory Èeskoslovenské pojiš ovny. Po odborné stránce (lékaø a záchranáø) byl provoz zajiš ován Záchrannou službou Praha. V roce 1987 byl v Praze také úspìšnì zahájen provoz záchranné služby formou RVS. 37

38 Právì jedineèné postavení a dlouhá zkušenost umožnily zavádìt progresivní prvky do PNP u nás. Mezi nì patøilo, kromì již zmínìné LZS, také zavedení velkoobjemových sanitních vozù èi zavedení aktivace výjezdových skupin pagingem. Experimentovalo se i s dalšími novinkami, jako napø. využití RVS s použitím motocyklù, provozování vlastního anesteziologicko-resuscitaèního oddìlení i centrálního pøíjmu v Nemocnici neodkladné péèe. Rendez-vous systém s použitím motocyklù Pøedávání pacienta - letadlo + sanita poèátek 70. let 38

39 Vzpomínky na Záchrannou službu hl. m. Prahy MUDr. Zdeòka Schwarze seniora Na Záchranné službì (ZS) jsem byl zamìstnán v dobì od do Nejprve jsem pracoval jako sanitáø. Na podzim roku 1962 jsem zaèal studovat na lékaøské fakultì Univerzity Karlovy Praha, kterou jsem ukonèil v èervenci 1968, a zaèal pracovat jako lékaø rychlé zdravotnické pomoci. V prùbìhu dalších let jsem složil atestaci I. stupnì z chirurgie a pozdìji nadstavbovou atestaci z organizace a øízení zdravotnictví. Ze ZS jsem odešel v roce 1981 ze zdravotních dùvodù, po dohodì se zamìstnavatelem. V dobì mého nástupu na ZS, podle mých vzpomínek, pracovali tito lékaøi: MUDr. Bohumil Šefrna, MUDr. Jaromír Mayer, MUDr. Václav Pfeifer, MUDr. Jan Køováèek, MUDr. Libuše Jelínková, MUDr. Hana Neuwirthová, MUDr. Miroslava Bakosová, MUDr. Karel Nerad a další. Jednalo se o kmenové lékaøe, tj. v hlavním pracovním pomìru. Externí lékaøe si nepamatuji. Škoda 1201 V té dobì byla ZS vybavena zejména sanitními automobily znaèky Škoda 1201, používala též 1 vùz Mercedes 180, asi 2 vozy Aero 150 (sanitní vùz pro 2 lùžka a 4 sedící) a nìkolik vozù starších typù. Pro RZP byly vyèlenìny pouze vozy Mercedes 180 a Škoda Všechny tyto vozy byly vybaveny radiostanicí (zn. remos - ještì plnì osazenou elektronkami), dále možností inhalace kyslíku, umìlého dýchání pomocí pøístroje RK 32 (mìch s ventilem a nasazenou oblièejovou maskou s pøípojkou pro pøidávání kyslíku), gumovými škrtidly, obvazovým materiálem, vèetnì kovových a døevìných dlah, dokonce už i extenèní dlahou na dolní konèetiny a nìkteré vozy mìly již vìtší pøenosné bateriové svítilny potøebné pro práci v terénu. ZS tehdy zajiš ovala službu rychlé lékaøské pomoci (RLP) na dvou stanovištích, a to v budovì øeditelství v Praze 7, Dukelských hrdinù 21 a v Praze 2 na loøe. Službu tvoøili ve dne 3 lékaøi s posádkou a v noci a ve dnech pracovního klidu 2 lékaøi s posádkou, dále rychlopøevozovou službu (celkem 4 vozy s dvouèlennou posádkou) v denních hodinách v pracovních dnech. Samostatným úsekem byla pøevozová služba, která se skládala z pøevozù po Praze, mimo Prahu (dálkaøi), letecké pøepravy a pøevozù nedonošených dìtí (v rozsahu prakticky celých Èech). Pro pøevozy po Praze bylo ve smìnì v pracovní dny 15 dvouposádek a 3-4 vozy pouze s øidièem. V noci Prahu zajiš ovalo 5 pøevozových vozù s dvouèlennou posádkou. Dálkovou pøepravu pøes den provádìlo 4-5 vozù s øidièem. Leteckou službu tvoøila 1 dvouposádka a pro nedonošené 1 vùz s øidièem. 39

40 Základna v ul. Dukelských hrdinù Budování stanovištì na Žižkovì Pøebírání stanovištì na Žižkovì - garáže 40

41 Služba byla øízena dispeèinkem, kde pracovali pøes den 3 operátoøi, z nich 1 sestra, v noci operátor a sestra. V dobì krátce po mém nástupu byla služba dispeèinku rozšíøena v denní službì v pracovních dnech na 4 pracovníky. Dispeèink byl vybaven jednoduchými sdruženými pracovišti pro 4 pracovníky, na kterých bylo možno paralelnì pøijímat hovory ze všech pøíchozích linek. Dispeèink 70. léta Den mého nástupu na ZS, jako sanitáøe, byl shodou náhod posledním dnem, kdy øidièi a lékaøi ZS pracovali i ve všední dny ve 24hodinových smìnách. Od následujícího týdne mohli ve všední den vykonávat maximálnì smìny 12hodinové. Pouze v nedìli a ve dnech pracovního klidu z dùvodu nedostatku lékaøù i malého zatížení provozu sloužili nadále ètyøiadvacítky. Dopravní nehoda léta, MUDr. V. Randýsek 41

42 V prùbìhu dalších let docházelo k dalšímu rozšiøování a zkvalitòování služeb ZS. Pøišli noví lékaøi, ze kterých si pamatuji ty, kteøí byli na ZS delší dobu: MUDr. Jaroslav Mašín, MUDr. Milan Mináø, MUDr. Vladimír Randýsek, MUDr. Alois Ullman, MUDr. Karel Vomáèka a další. Rozšiøoval se i vozový park, byly dodány vozy Škoda 1202, další Mercedes 180 D, na poèátku 70. let jugoslávské sanitní mikrobusy zn. IMV, pozdìji sanitní modifikace furgonu Avia-Renault, zkoušela se i sanitní verze Tatry 603, skøíòový Mercedes již s plným vybavením. IMV Škoda 1203 Zlepšovalo se i zdravotnické vybavení vozù. S pøíchodem sanitních mikrobusù bylo možno instalovat do zadní kabiny držáky na infuze, pozdìji i vybavení pro pøetlakovou infuzní léèbu. Do standardního vybavení vozù byly zavedeny náhradní roztoky. Ještì pøed rokem 1968 jsme získali prvních 5 souprav kardioskopù kombinovaných s defibrilátorem 42

43 (tzv. Life-pack) firmy Hewlett-Packard, pozdìji i dalších firem, takže všechny vozy s lékaøem jimi byly vybaveny. Kromì toho mìli vybraní lékaøi kapesní kardioskopy, které mìli pøi službì trvale u sebe. Na konci 70. let byly k dispozici už i jednorázové injekèní støíkaèky a jehly, obvazový materiál v jednotlivém sterilním balení, nafukovací dlahy a pneumatické transportní matrace. Avia ourgon Koncem 70. let se rovnìž pøešlo na nové typy kombinovaných akusticko-svìtelných výstražných znamení (do té doby se používaly nevýkonné rotaèní sirény a amatérsky vyrábìná malá modrá svìtla na støeše vozu nad pøedním sklem). Kolem roku 1965 se elektronky v radiovém vybavení vozù nahrazovaly polovodièovými prvky, koncem 70. let pøišly nové èeskoslovenské plnì tranzistorované vysílaèe, pozdìji nahrazené švýcarským systémem (firmy Brown-Boweri) již s nìkolika základnovými stanicemi. Podle potøeb mìsta se také rozšiøoval poèet detašovaných stanoviš RLP po Praze. Nejprve ke stávajícím 2 pøibylo stanovištì v Praze 1 umístìné na ARO v Nemocnici Na rantišku, které bylo pozdìji pøemístìno na Prahu 6 do Nemocnice Na Strahovì. Po vybudování další základny ZS v Praze 3 na Ohradì sem bylo pøemístìno stanovištì z Prahy 2 - lory. Pozdìji byla vytvoøena ve spolupráci s pražskými hasièi další 4 stanovištì v Praze. Všechna již pracovala v nepøetržitém provozu. Rozšíøil se i poèet vozù RZP a pøevozové služby. V dobì mého odchodu ze ZS již byl zajištìn nepøetržitý provoz vrtulníkové pøepravy v rámci letecké služby ÈSSR. Na poèátku 70. let byl vybudován nový dispeèink s 10 pracovišti, rozdìlený na pøední pøíjmový polokruh, zadní dvoupracovištì k øízení pøevozové služby, dále pracovištì letecké služby a speciální pracovištì dispeèerky RLP. V dobì mého odchodu se uvádìl do provozu další nový dispeèink - vše v objektu na ulici Dukelských hrdinù. ZS uspoøádala ve dnech spoleènì s Èeskoslovenskou lékaøskou spoleèností J. E. Purkynì VII. Kongres rychlé zdravotnické pomoci s mezinárodní úèastí, kterého se úèastnili lékaøi ze všech 5 svìtadílù. Poznatky z kongresu pøinesly mnohé podnìty pro zlepšení èinnosti ZS. 43

44 Výjezdové stanovištì Vltavská Pracovníci ZS v rámci plnìní služebních povinností zasahovali u mnoha hromadných neštìstí, z nichž vyjímám ty nejvìtší èi nejzávažnìjší, kterých jsem se vìtšinou úèastnil : v srážka vlakù v Praze 9 v Hloubìtínì (asi poèátkem 70. let) - 14 mrtvých, cca 60 zranìných; v výbuch Hotelu Vítkov v Praze 3 na Žižkovì (asi na konci 70. let) - poèty neznám - neúèastnil jsem se; v srážka osobních aut v tunelu pod Vyšehradem v Praze 2 (koncem 70. let) - první pøípad v Praze, kdy byly usmrceny 4 osoby v jednom autì (èlenové revue Holiday on Ice ); v úmyslný nájezd nákladního auta do stanice tramvaje na dolním konci tø. Obráncù míru, nyní Milady Horákové (poèátkem 80. let)- 7 mrtvých a 12 zranìných; v pád letedla DC 9 linky JAT (Jugoslávských aerolinií) dne mrtvých a 63 zranìných. 44

45 Statistika výjezdù a zásahù z let originály z archivu ZZS HMP poèet jízd poèet zásahù 45

46 Mercedes Benz 409 IRAKHORDO 46

47 Období od roku 1989 Tatra 613 pro RVS Toto období se vyznaèuje nìkterými nekoncepèními a ve svìtì se nevyskytujícími kroky. Na ZZS HMP byly navìšeny rùzné pøívìsky, které byly po zmìnì vedení organizace odstranìny. V roce 1989 získala Záchranná služba Praha (døívìjší název ZZS HMP) do své péèe areál bývalého Státního ústavu národního zdraví na Malvazinkách (SANOPZ) a vznikla zde Nemocnice záchranné služby. Za dobu své krátké existence prošla trnitou cestou vývoje a zapsala se do dìjin pražského zdravotnictví. Byla pracovištìm, které se zamìøilo pøevážnì na akutní medicínu a traumatologii. Proto zde také vznikl první centrální pøíjem (CP) v Praze. Byla první nemocnicí, která mìla svou vlastní osvìtlenou pøistávací plochu pro vrtulník. Velmi èasto zdejší CP sloužil jako jediné místo v Praze, kde záchranná služba, a to i mimopražská (napø. ZS Prahazápad) mohla bez konfliktù pøedat pacienta ze sanity na lùžko. Nìkteøí pacienti zde dokonce pobývali i nìkolik hodin až dní, než pro nì bylo nalezeno místo v jiném zdravotnickém zaøízení v Praze, ale i mimo ni. Budování nového gigantického monobloku ve akultní nemocnici Motol, dále otevøení nedaleké, pro veøejnost již fungující moderní Nemocnice na Homolce, ale i chyby bývalého vedení ZZS HMP byly pøíèinou útlumu až zániku Nemocnice záchranné služby, která disponovala obrovským lidským potenciálem, ochotným dávat pacientùm i kolektivu více než v jiných zdravotnických zaøízeních v té dobì. Mezi další neopomenutelné skuteènosti této nemocnice patøilo i vlastní oddìlení soudního lékaøství a klinické zázemí pro zamìstnance pracující ve výjezdových skupinách. Tato gloriola, která se táhne vývojem ZZS obecnì, však ve své pravdivé skuteènosti nebyla naplnìna. Pouze hrstka nadšencù pracujících v nemocnici sloužila i na vozech a také minimum lékaøù RLP absolvovalo pár služeb mìsíènì na CP. Ostatní støednì zdravotnický personál z nemocnice na sanitních vozech nesloužil vùbec. Pouze nìkolik èlenù výjezdových skupin 47

48 vykonávalo služby na oddìleních nemocnice. Z toho vyplývá, že ani ve vlastním zdravotnickém zaøízení nebylo tzv. klinické zázemí využíváno ke studijním úèelùm a k získávání zkušeností z práce u lùžka pro praxi v terénu. Nemocnice definitivnì zanikla po nìkolikaletých peripetiích a útlumu èinnosti koncem roku V dùsledku zmìnìných ekonomicko-právních podmínek a nové koncepce byl nevyužitý areál vrácen mìstu. Oddìlení soudního lékaøství u ZZS HMP tak ukonèilo svou èinnost a pøešlo do akultní nemocnice Bulovka. Další pøívìsek, oddìlení RIAPS (Regionální institut ambulantní a psychosociální služby), který také nemá u žádné zdravotnické záchranné služby na svìtì své místo, byl od ZZS HMP odlouèen. Bìhem 9 let od roku 1989 pokraèoval vývoj ZZS HMP v nastoupeném trendu. Postupnì došlo k modernizaci vozového parku jak v oblasti sanitních vozù, tak v oblasti vozidel používaných pro dopravu lékaøe v rámci RVS. V roce 1995 se ZZS HMP úspìšnì prezentovala na mezinárodním záchranáøském veletrhu Interschutz v Hannoveru. V tomto období také vzniklo z rozhodnutí MZ ÈR Územní støedisko záchranné služby v Praze, které navzdory logickému vývoji PNP v hlavním mìstì a navzdory vysokým nákladùm vytvoøilo vlastní zdravotnické operaèní støedisko a pøevzalo provoz LZS. Navzdory rùzným snahám nebyly naštìstí výhradní kompetence pro obsluhu tísòové linky 155 pražské záchranné službì nikdy odejmuty a její výsadní postavení i funkce v pražském záchranném bezpeènostním systému nebyly narušeny. Jasná koncepce èinnosti ZZS HMP se vytrácela, náklady na provoz stoupaly. V roce 1997 zaznamenala historie pražské záchranky další zásadní zmìnu. Na podnìt nespokojených zamìstnancù probìhla øada kontrol ze strany zøizovatele - Magistrátu hl. m. Prahy. Zmínìné dílèí kontroly potvrdily výhrady zamìstnancù ke zpùsobu, jak je ZZS HMP øízena a jak hospodaøí. Po provedeném hlubším auditu, který potvrdil již známé skuteènosti z pøedchozích kontrol, byl tehdejší øeditel MUDr. Jan Štìch odvolán na vlastní žádost. Pro toto období je charakteristická ještì jedna významná událost. ZZS HMP zápasila o svou existenci. Její kompetence a postupnì i materiální a personální vybavení mìla v roce 1999 pøevzít jiná organizace - Ministerstvem zdravotnictví zøízené Územní støedisko záchranné služby Praha, jejímž øeditelem byl v té dobì polistopadový øeditel ZZS HMP MUDr. Pavol Getlík. Za jeho pùsobnosti utrpìla ZZS HMP ztráty jak v oblasti financí, tak i v oblasti vykonávaných èinností. Právì z tìchto dùvodù došlo na podzim roku 1998 ke kompletní výmìnì vedení záchranné služby. Nové vedení prosadilo zásadní vnitøní reorganizaci podloženou první jasnou koncepcí. Došlo k restrukturalizaci výjezdových stanoviš s cílem dosažení lepšího taktického rozložení výjezdových skupin a úspor finanèních prostøedkù. Zrušila se tak stanovištì v již nevyhovujících objektech na Ohradì a Vltavské, ale i v ul. Dukelských hrdinù. Dùvodem bylo nejen vysoké nájemné, ale i nevhodnost prostor z hlediska hygieny a provozu. Velkoobjemové sanitní vozy, které zaujímaly již vìtšinu vozového parku, do uvedených objektù nemohly ani zajíždìt, a musely parkovat pøed nimi na ulici. Postupné budování Jednotného bezpeènostního systému hl. m. Prahy od roku 1996 pøispìlo k rozvoji dispeèinkù všech složek. Tak jako Police ÈR, Hasièský záchranný sbor hl. m. Prahy a Mìstská policie hl. m. Prahy, získala i ZZS HMP nové zdravotnické operaèní støedisko, které nebylo bývalé vedení schopno ani po dvou letech zkoušení uvést do provozu. Nové vedení urychlilo jeho koneèné zprovoznìní. 48

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště 18.01.2012 16:11 HVĚZDAŽIVOTA.CZ Ve středu 18. ledna v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání nového výjezdového stanoviště v Trutnově. Záchranáři

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008 Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK Hradec Králové 27.11.2008 MUDr. Jaroslav Valášek,MUDr.Jiří Danda, ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz ZZSHMP-ÚSZS Význam traumamanagementu

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události

Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události Lukáš Tajčman, DiS. Útvar krizového managementu Současný stav Návěsový modul HN Tahač Mercedes Actross návěsovým přívěsem pořízen: květen 2006 Kyslíkový

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2005 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 3/2005: Bomby pod Londýnem Poslání a èinnost Oddìlení urgentního pøíjmu Spolupráce složek IZS pøi využití lanových technik

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Neodkladná resuscitace metodický pokyn odborné spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004)

Neodkladná resuscitace metodický pokyn odborné spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004) URGENTNÍ UM MEDICÍNA 1/2004 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSA HU ÈÍS L A 1/2004: Zdravotnická záchranná služba a krizový management Hromadný výskyt poranìných po explozi Neodkladná resuscitace

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Ètvrtletník - Zima 2009. Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina. Web invoicing. Mobilní diagnostika v akci. Pojistná událost léta 2009

Ètvrtletník - Zima 2009. Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina. Web invoicing. Mobilní diagnostika v akci. Pojistná událost léta 2009 Ètvrtletník - Zima 2009 Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina Web invoicing Mobilní diagnostika v akci Pojistná událost léta 2009 Letní sezóna v Europ Assistance Pojištìní asistenèních služeb AutoHelp

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Horizont 2011 nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Cvičení Horizont Celokrajské cvičení IZS nácvik likvidace hromadného neštěstí Frekvence

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více