Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby"

Transkript

1 JI JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor zdravotnictví Žerotínovo nám. 3/5, Brno Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou podle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Analýza hospodaření Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace Zadavatel: Jihomoravský kraj se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

2 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele: Název zadavatele: Jihomoravský kraj Sídlo zadavatele: Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem IČ: DIČ: CZ , je plátcem DPH Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: /0100 Kontaktní osoba: Ing. Jan Čupera, vedoucí odboru zdravotnictví Telefon: Název veřejné zakázky Analýza hospodaření Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace Zadavatel přidělil veřejné zakázce spisovou značku: S-JMK / Účel a předmět veřejné zakázky 3.1. Účel veřejné zakázky Účelem veřejné zakázky je získat informace a podněty k optimalizaci výnosů a nákladů s cílem zajištění vyrovnaného hospodaření Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, se sídlem U nemocnice 1, Břeclav, IČ: Předmět plnění veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je: zpracování analýzy vykazovaných zdravotních výkonů na jednotlivých odděleních nemocnice a jejich úhrady, zejm. od zdravotních pojišťoven, zpracování analýzy nákladů vynaložených na jednotlivé výkony (včetně ZUM a ZULP) a jejich porovnání s obdobnými nemocnicemi v rámci ČR, zpracování analýz výkonů a nákladů komplementu včetně lékárny, návrh na zefektivnění výše uvedených činností, vč. návrhu optimalizace pohybu pacienta po akutním výkonu, zpracování analýzy ostatních nákladů a výnosů organizace s cílem jejich optimalizace, zpracování analýzy osobních nákladů nemocnice s ohledem na legislativní požadavky na personální vybavení zdravotnického zařízení, porovnání s obdobnými zařízeními v ČR, návrh na optimalizaci v oblasti osobních nákladů u zdravotnického i nezdravotnického personálu, celkové porovnání produkčních možností Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, s nákladovou náročností na zabezpečení chodu nemocnice, návrh konkrétních optimalizačních opatření k dosažení vyrovnaného hospodaření Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, v krátkodobém a střednědobém horizontu, vč. vyčíslení jejich efektu na hospodaření organizace. 2

3 3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH 4. Doba plnění veřejné zakázky Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou do tří měsíců od uzavření smlouvy o dílo, podrobnosti stanoví obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí této dokumentace. 5. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění předmětné veřejné zakázky je Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, se sídlem U nemocnice 1, Břeclav. Podrobnosti o způsobu plnění veřejné zakázky stanoví obchodní podmínky. 6. Údaje o uchazeči: Uchazeč je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje takto: Název, sídlo Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Jména, příjmení a funkce statutárního orgánu Jména jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (s doložením originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu) Kontaktní spojení telefon, fax, 7. Kvalifikace 7.1.Vymezení kvalifikace Každý dodavatel je povinen prokázat, že je kvalifikovaný pro plnění veřejné zakázky. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů a předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) zákona. 7.3.Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 3

4 orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 7.4.Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, které bude podepsáno osobou prokazatelně oprávněnou jednat za dodavatele, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel zpracuje dle předlohy, jež tvoří přílohu č. 2 této dokumentace výběrového řízení Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel: a) předložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání pro předmět veřejné zakázky, a to předložením výpisu z živnostenského rejstříku, živnostenského listu nebo koncesní listiny, 4

5 c) předložením dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost a zkušenosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zajišťuje, s využitím systému DRG (dodavatel prokáže, že alespoň jeden jeho zaměstnanec podílející se na zpracování díla je odborník v systému DRG). Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením prosté kopie výše uvedených dokladů. Výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 7.6.Technické kvalifikační předpoklady Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží seznam alespoň 2 dodávek obdobného charakteru, které byly realizovány pro různé právnické osoby na úrovni nemocnice okresního formátu v posledních 2 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž k seznamu musí být přiložena osvědčení objednatelů těchto dodávek. Dále dodavatel doloží, že zaměstnává, případně má uzavřené dohody o spolupráci se specialisty na úhradový systém DRG. 7.7.Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané osobou prokazatelně oprávněnou jednat za dodavatele. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatel zpracuje dle předlohy, jež tvoří přílohu č. 3 této dokumentace výběrového řízení. 7.8.Forma splnění kvalifikace Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů, prokazujících splnění kvalifikace, je dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je předložit, a to ve lhůtě stanovené zadavatelem. Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost ve lhůtě stanovené zadavatelem. Nabídka dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebude posuzována a hodnocena. 8. Lhůta pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídek končí ve 13:00 hodin. V této lhůtě musí být nabídky doručeny zadavateli (nestačí podání k poštovní přepravě). Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. 9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 9.1. Jako nabídková cena bude uvedena cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky Uchazeč je povinen zpracovat nabídkovou cenu v českých korunách v členění cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena s DPH. Údaj o nabídkové ceně uchazeč zpracuje do krycího listu, který tvoří přílohu č. 4 této dokumentace výběrového řízení a do návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této dokumentace výběrového řízení Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které dodavateli 5

6 při plnění předmětu veřejné zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout, zejména mzdové náklady, náklady na cestovné, telefony, poštovné apod DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč uvede v nabídce DPH ve výši platné ke dni podání nabídky. V případě, že uchazeč není registrovaným plátcem DPH, pak nevyčíslí DPH a skutečnost, že není jejím plátcem, uvede výslovně v návrhu smlouvy Jednotlivé číselné údaje je uchazeč povinen zaokrouhlit na celá čísla. 10. Platební podmínky specifikovány v obchodních podmínkách 11. Označení, obsah a způsob podání nabídky Nabídka bude obsahovat: a) návrh smlouvy zpracovaný v souladu s obchodními podmínkami podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, návrh smlouvy nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami - do doslovného textu formuláře smlouvy budou vyplněny v tištěné podobě vynechané údaje o uchazeči (zhotoviteli), o popisu předmětu dodávky a nabídkové ceně, b) doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů dle bodu 7 této části zadávacích podmínek, c) prohlášení o personálním zajištění plnění předmětné zakázky Nabídka musí být zadavateli doručena doporučeně poštou (nikoliv pouze podána k poštovní přepravě) na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Osobně se nabídka podává na podatelnu zadavatele Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, na obálce bude uvedena adresa zadavatele: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Nabídka bude předložena písemně v uzavřené neprůhledné obálce s označením názvu veřejné zakázky s označením plného názvu uchazeče a s nápisem NEOTVÍRAT. Jednotlivé písemnosti budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci přelepením. Obálka bude opatřena na uzavření razítkem uchazeče. 12. Způsob hodnocení nabídek 12.1.Hodnoceny budou pouze nabídky, které splní požadavky uvedené v těchto zadávacích podmínkách Nabídka bude hodnocena hodnotící komisí podle hodnotícího kriteria nejnižší nabídková cena. Nejnižší nabídkovou cenou se rozumí nejnižší nabídková cena včetně DPH za celý předmět veřejné zakázky. V případě, že budou podány dvě nabídky se stejnou nejnižší nabídkovou cenou, rozhodne los. 13. Další podmínky zadávacího řízení: a) vyzvaný uchazeč může podat pouze jednu nabídku, b) žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako uchazeč více než jednou, 6

7 c) náklady uchazeče zadávacího řízení spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí, d) podané nabídky nebudou uchazečům vráceny, e) zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení, f) zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadávací řízení zrušit, g) zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadávacího řízení, h) uchazeč je vázán nabídkou do uzavření smlouvy, i) zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení, která byla předmětem hodnocení nabídky Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku a zadávací dokumentace k veřejné zakázce budou v souladu s Protikorupční strategií Jihomoravského kraje uveřejněny společně se základními údaji o veřejné zakázce po celou dobu, kdy mohou dodavatelé podávat nabídky, na profilu zadavatele, aby nabídky mohli podávat také adresně nevyzvaní dodavatelé. Na požádání bude u zadavatele pro uchazeče k dispozici text zadávacích podmínek v elektronické podobě. Kontaktní osoba: JUDr. Jarmila Provazníčková. Příloha č. 1 návrh smlouvy Příloha č. 2 - čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti Příloha č. 4 krycí list V Brně dne Ing. Jan Čupera vedoucí odboru zdravotnictví 7

8 8 Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky ve formě vzoru smlouvy je uchazeč povinen zapracovat do smlouvy předkládané jako součást nabídky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč ve vzoru smlouvy měnit a doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. Vzor smlouvy o dílo uzavřené v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany 1. Jihomoravský kraj jednající: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje se sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, Brno IČ: DIČ: CZ , plátce DPH kontaktní osoba: Ing. Jan Čupera, vedoucí odboru zdravotnictví bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: /0100 tel.: fax.: (dále jen objednatel ) 2. Název dodavatele Zastoupený/jednající: se sídlem: IČ: DIČ: bankovní spojení: tel.: fax: (dále jen zhotovitel ) II. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele za úplatu specifikované dílo: Analýza hospodaření Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, dle podmínek této smlouvy. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu stejného názvu. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami provedeného výběrového řízení a nabídkou zhotovitele podanou v tomto výběrovém řízení. Předmětem smlouvy je: zpracování analýzy vykazovaných zdravotních výkonů na jednotlivých odděleních nemocnice a jejich úhrady, zejm. od zdravotních pojišťoven, zpracování analýzy nákladů vynaložených na jednotlivé výkony (včetně ZUM a ZULP) a jejich porovnání s obdobnými nemocnicemi v rámci ČR,

9 zpracování analýz výkonů a nákladů komplementu včetně lékárny, návrh na zefektivnění výše uvedených činností, vč. návrhu optimalizace pohybu pacienta po akutním výkonu, zpracování analýzy ostatních nákladů a výnosů organizace s cílem jejich optimalizace, zpracování analýzy osobních nákladů nemocnice s ohledem na legislativní požadavky na personální vybavení zdravotnického zařízení, porovnání s obdobnými zařízeními v ČR, návrh na optimalizaci v oblasti osobních nákladů u zdravotnického i nezdravotnického personálu, celkové porovnání produkčních možností Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, s nákladovou náročností na zabezpečení chodu nemocnice, návrh konkrétních optimalizačních opatření k dosažení vyrovnaného hospodaření Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, v krátkodobém a střednědobém horizontu, vč. vyčíslení jejich efektu na hospodaření organizace. III. Čas a způsob plnění 1. Plnění zakázky bude realizováno v termínu do tří měsíců od uzavření této smlouvy. 2. Budou zpracována data dodaná Nemocnicí Břeclav, příspěvkovou organizací, se sídlem U nemocnice 1, Břeclav, IČ: , po uzavření této smlouvy. 3. Objednatel zajistí součinnost Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, se zhotovitelem při plnění díla vyplývajícího z této smlouvy. Zhotoviteli bude v případě potřeby v nemocnici k dispozici místnost a zázemí pro jeho činnost, současně bude k dispozici zhotoviteli zaměstnanec nemocnice k předání potřebných informací a podkladů. 4. Analýza bude zpracována v podobě textů, grafů a bude odevzdána v písemné formě ve třech vyhotoveních a současně i v elektronické podobě ( 3x CD). 5. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnuté dílo objednateli v termínu do tří měsíců od uzavření smlouvy.. 6. O předání díla bude sepsán zápis podepsaný smluvními stranami. Místem předání díla je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/ Brno, odbor zdravotnictví. IV. Cena, lhůta a způsob úhrady 1. Cena za zhotovení díla je v souladu s platným zákonem o cenách stanovena dohodou smluvních stran ve výši.. Kč za analýzu. Bude uvedena cena za analýzu, cena bez DPH, sazba DPH, cena včetně DPH. Celková cena činí.,- Kč včetně DPH, (slovy: ). V případě zvýšení DPH ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH ve zvýšené sazbě. 2. Výše ceny je sjednána včetně nákladů, které při zhotovení díla vzniknou. 3. Platba za analýzu bude hrazena objednatelem zpětně na základě faktury vydané zhotovitelem po odevzdání hotového díla. 9

10 4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury), přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 5. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli do jeho sídla uvedeného v záhlaví smlouvy. 6. Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel pro tuto dobu v prodlení se zaplacením v ní uvedené částky. V. Povinnosti smluvních stran 1. Objednatel i zhotovitel se zavazují účinně spolupůsobit při plnění předmětu smlouvy, poskytovat si potřebné informace a dodržovat pravidla hospodářské soutěže. 2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo kvalitně a včas, odpovídá za jeho komplexnost a právní nezávadnost. V případě prodlení je zhotovitel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky, za každý den z prodlení. 3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve lhůtě sjednané dle této smlouvy. VI. Splnění díla 1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli v místě a čase sjednaném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, neztěžují použití díla pro jeho předem daný účel. 2. Dílo se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití. Dílo je objednatelem převzato protokolem o předání a převzetí podepsaným smluvními stranami. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Součástí převzetí díla je zápis obsahující popis dokončeného díla. 3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými požadavky objednatele a že je způsobilý k řádnému a včasnému plnění předmětu této smlouvy a že k tomuto plnění disponuje potřebnými kapacitami a odbornými znalostmi. VII. Závěrečná ustanovení 1. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 3. Změny a doplňky smlouvy lze provést jen po vzájemné dohodě písemnými číslovanými dodatky. 10

11 4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží zadavatel a zhotovitel. 5. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují své podpisy. Doložka podle ustanovení 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Rada Jihomoravského kraje schválila tuto Smlouvu na své.. schůzi, konané dne. usnesením č.. V.. dne.. V.. dne Za objednatele:. Jihomoravský kraj Za zhotovitele: 11

12 Příloha č. 2 dokumentace výběrového řízení Analýza hospodaření Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace Předloha čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Společnost, IČO:, se sídlem, PSČ (dále také jen dodavatel ), jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Analýza hospodaření Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení 53 odst. 1 zákona, tj. že: dle 53 odst. 1 písm. a) zákona - dodavatel, statutární orgán dodavatele, ani žádný člen statutárního orgánu dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; to platí jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště; dle 53 odst. 1 písm. b) zákona - dodavatel, statutární orgán dodavatele, ani žádný člen statutárního orgánu dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; to platí jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště; dle 53 odst. 1 písm. c) zákona - v posledních 3 letech nenaplnila skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; dle 53 odst. 1 písm. d) zákona - vůči jejímu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; dle 53 odst. 1 písm. e) zákona - dle 53 odst. 1 písm. f) zákona - není v likvidaci; nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; to platí i ve vztahu ke spotřební dani; 12

13 dle 53 odst. 1 písm. g) zákona - dle 53 odst. 1 písm. h) zákona - dle 53 odst. 1 písm. j) zákona - dle 53 odst. 1 písm. k) zákona - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; jí nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V dne..... název uchazeče osoba oprávněná jednat za uchazeče (podpis) 13

14 Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení Předloha čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Společnost, IČO:, se sídlem, PSČ, jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Analýza hospodaření Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, tímto čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilá splnit veřejnou zakázku. V dne..... název uchazeče osoba oprávněná jednat za uchazeče (podpis) 14

15 Příloha č. 4 dokumentace výběrového řízení KRYCÍ LIST NABÍDKY Název veřejné zakázky: Analýza hospodaření Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace Dodavatel: Obchodní firma/ název/jméno a příjmení Sídlo/místo podnikání/bydliště Právní forma Obchodní rejstřík/živnostenský rejstřík/jiná evidence IČ DIČ Je/není plátce DPH Bankovní ústav Číslo účtu Osoba oprávněná jednat za dodavatele, funkce Telefon Fax POKYNY PRO UCHAZEČE: při zpracování nabídky budou v případě sdružení uchazečů uvedeny v krycím listu údaje o všech sdružených uchazečích, a to přidáním dalších řádků tabulky ve stejné struktuře jako výše. Osoba oprávněná jednat za ostatní účastníky sdružení Nabídková cena cena bez DPH v Kč (doplní uchazeč) sazba DPH výše DPH (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) cena včetně DPH v Kč Razítko a podpis oprávněné osoby: 15

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH

Více