Vysoká Škola Hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká Škola Hotelová v Praze 8, spol. s r.o."

Transkript

1 Vysoká Škola Hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vilém Vedral Podnikatelský záměr otevření bageterie Bakalářská práce 2014

2 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR OTEVŘENÍ BAGETERIE Bakalářská práce Vilém Vedral Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Místo a datum vydání: Praha

3 BUSINESS PLAN OPENING BAGETERIE Bachelor s Dissertation Vilém Vedral The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Industry Major: Hotel Industry Thesis Advisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Date of submission of the thesis: Date of thesis defense: Place and Date of publication: Prague

4 Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Podnikatelský záměr otevření bageterie zpracoval samostatně. Pouţitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloţeném seznamu literatury. V Karlových Varech dne Vilém Vedral

5 Abstrakt Vilém Vedral PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR OTEVŘENÍ BAGETERIE Bakalářská práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Místo a datum vydání: Praha, Počet stran: Bakalářská práce představuje podnikatelský záměr, který vedl k zaloţení, vzniku a rozjezdu firmy Bovisom Fresh baguettes s.r.o. Popisuje kroky, které jsou nutné jiţ před zahájením podnikatelské činnosti, dále zahrnuje nosnou podnikatelskou myšlenku a její realizaci a v neposlední řadě shrnuje poznatky ze samotného podnikání. Měl by být návodem kuchařkou, jak s malým kapitálem začít podnikat v ČR. Pro účely této práce byla pouţita metoda deskripce a pozorování. V teoretické části tak byly získány základní znalosti o podnikání v ČR, které byly v analytické části aplikovány na konkrétní firmu. Závěr práce porovnává plán s realitou a představuje návrhy na řešení situace. Klíčová slova: - Podnikatelský záměr, - Obchodní a občanský zákoník, - kolaudace, - realizace výroby a prodej

6 Abstrakt Vilém Vedral BUSINESS PLAN OPENING BAGETERIE Bachelor s Dissertation The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Thesis Advisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Place and Date of publication: Prague Number of pages: The bachelors work represents a business plan that led to the foundation, formation and start-up of company Bovisom Fresh baguettes sro. It describes the steps that are required before the commencement of business, further comprises the main business idea and its implementation ( realisation) and finally summarizes the experiences of the business itself. (The work) should function as an instruction- cookery-book- how to start a business with a small initial capital in the Czech Republic. Observation and description were used as the methods for the purpose of this study. In the theoretical part the basic knowledge about business in the Czech Republic was obtained that later in an analytical part has been applied to a particular company. In a conclusion part of the work the plan is compared with the reality and the ways of solving the situation are suggested. Keywords: - Business plan - Commercial and civil codes - Acceptance - Realization of production and sal

7 OBSAH 1 ÚVOD Teoretická část, definice základních pojmů, právní stránka zaloţení a vzniku firmy, podnikatelské prostředí v ČR Podnikatelské prostředí v ČR, podnikání Podnikání podle Ţivnostenského zákona Obchodní zákoník, občanský zákoník a jejich dopad do podnikání Obchodní zákoník, společenská smlouva, zápis do OR Občanský zákoník, obchodní zákoník a vybrané smlouvy nutné k fungování firmy Registrace k vybraným daním, daňová soustava v ČR Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Daň z přidané hodnoty Silniční daň Stavební zákon a orgány kontroly hygieny a SZPI Shrnutí podnikatelského prostředí v ČR Zaloţení, vznik a rozjezd firmy Bovisom Fresh Baguettes s.r.o Ţivnostenská oprávnění, zaloţení firmy a zápis do OR Registrace k daním Výběr objektu, nájemní smlouva, odstupné a další jednání nutná k výběru provozovny Oprava, technické zhodnocení a rekolaudace provozovny Podnikatelský plán a jeho realizace Příprava a podpis kontraktů, odběratelsko dodavatelské vztahy Realizace podnikatelského plánu, otevření prodejny a její rozjezd Nábor pracovníků, mzdová problematika, kontrola z Inspektorátu práce 43

8 3.3 Přehodnocení podnikatelského plánu a jeho změna Účetní ztráta, nedostatek finančních prostředků Druhá rekolaudace, splnění dalších podmínek a zahájení výroby v oblasti přípravy baget Shrnutí analytické části Návrhy řešení k proniknutí a udrţení firmy na trhu a její stabilita a solventnost Způsoby získání prostředků do firmy, úročená či bezúročná půjčka od společníka nebo věřitele, úroky z úvěrů a půjček, finanční náklady, vklad tichého společníka Úročená či bezúročná půjčka od společníka či věřitele Půjčka s následnou kapitalizací pohledávky Vklad tichého společníka Motivace zaměstnanců k lepším výkonům, superhrubá mzda, zaměstnanecké benefity, vazba na sociální a zdravotní pojištění Superhrubá mzda a benefity Shrnutí oddílu zaměstnanci, superhrubá mzda, zaměstnanecké benefity, vazba na sociální a zdravotní pojištění Uvedení nových produktů na trh, péče o klienty, důraz na vysokou kvalitu vyráběných výrobků, zvýšení počtu prodejen Návrh nových produktů, catering a další činnosti Vysoká kvalita výrobků a její vyuţití v rámci reklamních akcích Otevření nových prodejen s vyuţitím zkušeností z první prodejny Závěr Pouţité zdroje a literatura Knihy a skripta Úplné znění zákonů tzv. ÚZ Internetové zdroje... 54

9 7 Přílohy Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam zkratek Příloha č. 1: Tiskopis k registraci daní první strana Příloha č. 2: Výpis z ţivnostenského rejstříku Příloha č. 3: Notářský zápis, strana první a druhá Příloha č. 4: Výpis z obchodního rejstříku Příloha č. 5: Nájemní smlouva na nebytové prostory 1. a 2. strana Příloha č. 6: Pohyby na účtu č opravy :Příloha č. 7: HACCP Příloha č. 8 Vystavená faktura za cateringové zboţí Příloha č. 9 Nájemní smlouva č. 1/12/3610/ Příloha č. 10 Technická dokumentace pro přestavbu obchodního nebytového prostoru na prodejnu potravin... 79

10 1 ÚVOD Podnikatelský záměr otevření bageterie. Definovat pojem podnikatelský záměr je moţné více způsoby a z více úhlů pohledu. Kaţdý hledá v podnikatelském záměru něco jiného a má i jiné nároky na jeho formu a obsah. Neexistuje recept na ideální podnikatelský plán. Velmi důleţité je, pro jakou cílovou skupinu a pro jaký účel záměr zpracováváme. Podnikatelský záměr, tak jak jej představujeme zde, je dokument, který popisuje kroky, které jsou nutné jiţ před zahájením podnikatelské činnosti, dále zahrnuje nosnou podnikatelskou myšlenku a její realizaci a v neposlední řadě shrnuje poznatky ze samotného podnikání. Téma této práce bylo zvoleno v období, kdy vznikl reálný podnikatelský plán, který byl podkladem pro skutečné podnikání. Proto bakalářská práce neobsahuje jen samotný podnikatelský záměr, ale zahrnuje i pozorování podnikatelských aktivit, které odráţí realizaci původního podnikatelského plánu. Popisuje, zkoumá a vyhodnocuje jedno účetní období nově vzniklé firmy. Primárním cílem podnikatelských plánů je vytvoření opory, která pomůţe s realizací podnikatelské myšlenky. Podnikatelský plán je proto návod, který zaznamenává všechny myšlenky a nápady jeho tvůrce. Plánování pomáhá k lepšímu uvědomění si reality, uspořádání myšlenek, nalezení problémů a určení cílů a synchronizuje kroky k dosaţení vize podniku. Podnikatelský plán je prostředkem nikoliv cílem. Pomáhá zamyslet se důkladně nad realizací myšlenky. Tento konkrétní podnikatelský záměr nebyl vypracován proto, aby byl předkládán externím subjektům, například bankám, ale byl sepsán s hlavní myšlenkou, aby se tato práce stala jakýmsi návodem (kuchařkou), jak začít podnikat jen s malým finančním obnosem, ale s nápaditou myšlenkou ohledně obsahu činnosti a s velkým elánem. Měl by to být návod, jak hladce projít přes veškeré nutné kroky, které jsou nezbytné pro zaloţení společnosti a její rozvoj v souladu s platnou legislativou v ČR. "I cesta dlouhá tisíce mil musí začít prvním krokem." Lao-c' 1 1 Lao-c' ( př. n. l.) v Číně povaţován za světce a ve světě je uznáván jako velký filozof a zakladatel školy taoismu, 1

11 Tento první krok se rozhodli učinit tři studenti vysokých škol v Praze. Práce popisuje zaloţení, vznik a rozvoj firmy, kterou tito studenti zaloţili. Inspiraci pro výběr oboru podnikání tak bylo i to, ţe jeden z nich studuje na Vysoké škole hotelové v Praze, a proto obor činnosti odpovídá jeho zaměření. Firma se specializuje na výrobu a prodej čerstvých baget a nese název Bovisom fresh baguettes s.r.o. Sídlo firmy je v Karlových Varech na adrese U Ohře 203/13, výroba a prodej pak v Praze 3 v ulici Husinecká. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku podnikání v ČR v oblasti výroby a prodeje čerstvých baget. Cílem práce je informovat o podnikatelském záměru otevření bageterie, zhodnocení poznatků z realizace tohoto podnikatelského záměru a v neposlední řadě pak shrnutí činnosti a návrhy na zlepšení. Pro studenty obvykle není snadné zorientovat se v mnoţství norem, které regulují podnikání. Proto hlavní snahou bylo zkoumání podnikatelského prostředí v ČR. Kdy v teoretické části šlo hlavně o výzkum základní, tedy o souhrn teoretických informací a v analytické části pak o aplikování těchto poznatků v praxi. Pro větší přehlednost byla práce rozčleněna do třech kapitol. První kapitola se věnuje teorii. Definujeme v ní základní pojmy, popíšeme právní stránku zaloţení a vzniku společnosti a popíšeme podnikatelské prostředí v ČR. Z celkového výčtu právních předpisů tak představíme zejména tyto: Ţivnostenský zákon Obchodní zákoník Občanský zákoník Zákoník práce Zákon o dani z příjmů Zákon o DPH Zákon o silniční dani Stavební zákon. V kapitole 1.2 si vysvětlíme samotný pojem podnikání, a to jak podle Obchodního zákoníku, tak podle ţivnostenského zákona. Vzhledem k tomu, ţe popisujeme zaloţení firmy v r. 2012, jsou zde představeny tehdy platné zákony s odkazem na změnu od V části 1.3 probereme Obchodní zákoník, 2

12 občanský zákoník a jejich dopad do podnikání. Budeme se tak věnovat společenské smlouvě, zápisu do OR a vybraným smlouvám, které jsou nutné pro fungování firmy. Krátce se pak zmíníme o registraci k vybraným daním a zákonech, které upravují zdanění v ČR. Závěrem teoretické části poukáţeme na stavební zákon a orgány kontroly hygieny a SZPI. Druhá část je částí analytickou a věnuje se zaloţení, vzniku a rozjezdu firmy Bovisom Fresh baguettes s.r.o. Navazuje na první teoretickou část s tím, ţe teorii a zákony, které jsme si představili v první části, aplikujeme jiţ na společnost Bovisom Fresh baguettes s.r.o. Probereme tak konkrétní společenskou smlouvu, zápis do obchodního rejstříku, vyřízení potřebných ţivnostenských oprávnění a registraci společnosti k daním. V kapitole se věnujeme výběru objektu, nájemní smlouvě a odstupnému, které bylo nutné vyplatit původnímu nájemci. Věnovat se budeme i kolaudaci provozovny. V analytické části si také popíšeme hlavní obchodní partnery firmy a nabízený sortiment, podnikatelský plán a jeho realizaci. Důleţitou součástí práce jsou i různé finanční výkazy. Třetí část obsahuje návrhy řešení k proniknutí a udrţení firmy na trhu. Představíme zde moţné způsoby získání prostředků do firmy. Zmíníme se o motivaci zaměstnanců k lepším výkonům a o uvedení nových produktů na trh. Zváţíme, zda pokračovat v realizaci podnikatelského záměru tak, jak byl naplánován nebo zda jej výrazně pozměnit. Změny na trhu, nové trendy nebo úprava strategie jsou přirozenou součástí kaţdého podnikání. Podnikatelský plán není neměnný, ale ţivoucí dokument. Neustálou aktualizací se přizpůsobuje průběţnému vývoji, novým příleţitostem a problémů Vzhledem k tomu, ţe autor je jedním ze třech společníků, kteří firmu Bovisom Fresh baguettes zaloţili na základě jeho podnikatelské myšlenky, představuje tato práce jeho podnikatelský záměr a realizaci vlastními silami a měla by být návodem, kuchařkou, jak začít podnikat.rozhodní lidé, dosáhnou vrcholu. Nerozhodní nedosáhnou ničeho." 2 2 Bob Proctor, autor knihy "You were born rich", kouč, zdroj 3

13 2 Teoretická část, definice základních pojmů, právní stránka založení a vzniku firmy, podnikatelské prostředí v ČR Podnikatelský záměr by měl obsahovat: název podniku (obchodní jméno), zakladatelé podniku, datum zaloţení podniku, nosnou podnikatelskou myšlenku, poslání podniku, účel podnikatelského záměru, kontaktní údaje. Vzhledem k tomu, ţe popisujeme podnikatelský záměr společnosti, která jiţ vznikla, pojali jsme tuto práci jako návod, jak začít podnikat v prostředí ČR, jaké kroky je nutné učinit, aby se myšlenka zachycená v podnikatelském záměru dostala do praxe, jak si vybudovat firmu a v neposlední řadě, jak se udrţet na trhu. 2.1 Podnikatelské prostředí v ČR, podnikání Podnikatelské prostředí jsou faktory, které ovlivňují podnikání v dané zemi, protoţe ţádný podnik není od externího prostředí zcela izolovaný. Podnikatelské prostředí podnik obklopuje a do značné míry jej ovlivňuje či v různých směrech také omezuje. Podnikatelské prostředí je dané především legislativními a ekonomickými aspekty. A právě tyto aspekty mohou být rozhodující pro volbu státu, který zvolíme pro své podnikatelské aktivity. Pro účely této práce se budeme zabývat podnikáním v ČR, a to konkrétně podnikáním právnické osoby v oblasti vlastní výroby a prodeje zejména čerstvých baget v pronajatých prostorách přebudovaných na provozovnu. 4

14 Firma, jejíţ zaloţení, podnikatelský plán a jeho realizaci budeme popisovat, se jmenuje Bovisom Fresh Baguettes s.r.o. Firmu zaloţili tři studenti, kteří v Praze studují vysoké školy. Proto hledali pro svou činnost provozovnu, která by svou polohou vyhovovala nejen jejich dennímu studijnímu programu, ale aby také v onom místě bylo dostatek potencionálních kupujících. Pro umístění provozovny tak vybrali lokalitu na Praze 3, v ulici Husinecká, v těsném sousedství Vysoké školy ekonomické. Podnikatelské prostředí v ČR je regulováno mnoţstvím zákonů, které je třeba znát, respektovat a dodrţovat. Jedná se zejména o tyto: Ţivnostenský zákon Obchodní zákoník Občanský zákoník Zákoník práce Zákon o dani z příjmů Zákon o DPH Zákon o silniční dani Stavební zákon. Krátce se o kaţdém ze jmenovaných zákonů zmíníme v následujících odstavcích. Pro lepší vysvětlení podnikatelského prostředí si ještě vyspecifikujeme hlavní tři faktory, které zasahují, regulují a utvářejí podnikání této společnosti. Jedná se o faktory: ekonomické a finanční, makroekonomické a pracovní trh. Ekonomické a finanční faktory Z hlediska ekonomiky podnikatelské prostředí formují jak makroekonomické charakteristiky, tak situace ve finančním sektoru, která určuje přístup podniků ke kapitálu. Jak poukáţeme ve druhé části této práce, firma byla nucena získat peněţní prostředky pro své podnikání a to formou jak bankovních úvěrů, tak i nebankovních půjček. 5

15 Faktory makro-ekonomické jsou tvořeny například vlivem výše úrokových sazeb, inflací, rozmístěním kupní a pracovní síly, cenovou hladinou spotřebitelského zboţí, fiskální politikou státu či konkurenceschopností národního trhu v globálním měřítku. V praktické části pak poukáţeme hlavně na to, jak důleţité je vybrat správné místo pro podnikání, kdy rozhodující je kupní síla v dané lokalitě a porovnání s konkurencí. Také se krátce zmíníme o vlivu kurzu české koruny k ostatním měnám a poukáţeme na dopady situace, která nastala v listopadu roku 2013, kdy po intervencích ČNB se koruna ze dne na den propadla o CZK 1,18 vůči EUR, čímţ se nákupy od zahraničích dodavatelů, které je firma nucena platit v EUR, okamţitě zdraţily. Pracovní trh Tuto firmu ovlivňuje zejména volbou vhodných uchazečů pro práci ve firmě v návaznosti na cenu práce, kterou musíme počítat včetně všech odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. V současné době odvody na sociální a zdravotní pojištění představují významnou část mzdových nákladů, v součtu to je 34 % z hrubé mzdy zaměstnance. Proto se firma musela zamyslet i nad tím, kolik zaměstnanců a na jaké pracovní úvazky a poměry potřebuje, aby pokryla provozní dobu obchodu. Vycházela tak ze stávajících zákonů, které ovlivňují zaměstnání. Řízení lidských zdrojů je často definováno jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení právě toho nejcennějšího, co organizace mají, a tím jsou myšleni lidi, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosaţení cílů organizace. 3 (Amstrong, 2007, s.27) Výběr zaměstnanců je velmi důleţitý, protoţe i skvělý podnikatelský plán můţe ztroskotat na neochotě a neprofesionalitě personálu. Práva, povinnosti, podmínky, úlohy zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti práce a zaměstnávání občanů v České republice legislativně upravují následující právní akty: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 3 Michael Armstrong, Řízení lidských zdrojů, Grada 2007, str. 27 6

16 Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění (upravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost, jakoţ i zjišťování a pouţívání průměrného výdělku pro pracovněprávní účely), Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, v platném znění, Zákon č. 218/2002 Sb. o sluţbě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (sluţební zákon - účinný od ). Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění Hygienické předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR Všechny právní normy upravující pracovněprávní vztahy jsou součástí personalistiky. Je nevyhnutelné je dodrţovat a neustále sledovat jejich změny. Při stanovení mzdy a odměny za práci, tak firma musí sledovat hranici minimální mzdy, která je od stanovena na Kč 8.500,--, ale důleţité je i sledovat hranici tzv. zaručené mzdy. Zaručená mzda je mzda (nebo plat) na niţ zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového (nebo platového) výměru; nejniţší úroveň zaručené mzdy odpovídá minimálnímu mzdovému tarifu pro tu kterou profesi podle nařízení vlády. Zákoník práce (pracovní zákoník) je soubor zákonů, které mají definovat práva a povinnosti obou stran a řešit jejich případné spory. Zákoník práce obsahuje informace, které upravují vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v pracovně právních vztazích. Vzhledem k tomu, ţe firmu zaloţili tři studenti vysokých škol bez podpory zahraničního, či jiného kapitálu, tedy pouze z vlastních, značně omezených finančních zdrojů, velmi se zamýšleli nad tím, jak ušetřit na mzdových nákladech. Nabízelo se několik moţností, jak ušetřit: 7

17 získání pracovníků vedených na UP s vyuţitím dotace, outsourcing sluţeb, dohody o prácích konaných mimo pracovní poměr. V teoretické části si ukáţeme, jak se firmě podařilo na mzdách vzhledem ke správně zvolené variantě ušetřit finanční prostředky, které pak mohla pouţít na rozvoj firmy v jiném směru. 2.2 Podnikání podle Živnostenského zákona Co to vlastně je podnikání? Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění definuje podnikání v 2 odst. 1 takto: Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. 4 Zákon č. 455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání v platném znění v 2 tuto podmínku ještě zpřesňuje takto: Ţivností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní dpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 5 Ţivnost mohou provozovat jak fyzické, tak právnické osoby, jestliţe vlastní ţivnostenské oprávnění. Forma průkazu ţivnostenského oprávnění můţe být buď ţivnostenský list osvědčující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro provozování ţivností ohlašovacích, nebo koncesní listina s údaji podle ţivnostenského rejstříku. 2.3 Obchodní zákoník, občanský zákoník a jejich dopad do podnikání 6 Obecným právním předpisem soukromého práva je občanský zákoník. Obchodní zákoník upravuje oblast obchodního práva a je součástí práva soukromého, který představuje nejvýznamnější zvláštní předpis 4 Obchodní zákoník a související předpisy podle stavu , ÚZ č Sagit, Ostrava 2006, ISBN , str.7 5 Ţivnostenské podnikání podle stavu k , ÚZ č. 541, Sagit Ostrava 2006, ISBN , str V době, kdy firma vznikla vznikala, platil občanský a obchodní zákoník, tak jak se o něm zmiňujeme v této práci. Změny, které nastaly k nejsou předmětem této práce. 8

18 k občanskému zákoníku. Posouzení, zda se závazkový vztah řídí výlučně ustanoveními občanského práva, anebo přednostně normami práva obchodního, má pro subjekty zásadní význam. Pokud nesprávně posoudíme, zda je daný vztah podřízen obchodnímu nebo občanskému zákoníku, můţe to mít za následek závaţné právní důsledky, jako jsou dřívější promlčení práva, neplatnost smlouvy či klíčových smluvních ujednání, nenabytí vlastnického práva. Firma Bovisom Fresh Baguettes s.r.o. tak pro svůj vznik vycházela zejména z ustanovení obchodního zákoníku Obchodní zákoník, společenská smlouva, zápis do OR Obchodní zákoník se skládá ze čtyř částí: obecná ustanovení, obchodní společnosti a druţstvo, obchodní závazkové vztahy a společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Obecná ustanovení vymezují zejména základní pojmy, poukazují na věcnou a osobní působnost zákona, vymezují pojmy podnikání, podnikatel, podnik a obchodní jmění, organizační sloţka podniku, obchodní firma, jednání podnikatele (zvláštní ustanovení k občanskému zákoníku), prokura, obchodní tajemství, podnikání zahraničních osob v ČR, obchodní rejstřík (čistě veřejnoprávní ustanovení), účetnictví podnikatelů (pouze základ s odkazem na zvláštní normy), hospodářská soutěţ s odkazem na zákon proti omezování hospodářské soutěţe a s vlastní úpravou nekalé soutěţe. Část, která se týká Obchodní společnosti a druţstva obsahuje obecná ustanovení o obchodních společnostech, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, druţstvu, evropské společnosti, evropském hospodářském zájmovém sdruţení. Z hlediska zaloţení nové právnické osoby byla pro firmu rozhodující právě znalost této části zákona. Postupné kroky, které bylo nutné dodrţet při zaloţení, vzniku firmy a zápisu do OR, popíšeme ve druhé části této práce. Následující třetí část, která se týká Obchodních závazkových vztahů, obsahuje zejména obecná ustanovení o obchodních závazkových vztazích, jednotlivé smluvní typy pro oblast obchodu a podnikání, zvláštní ustanovení pro obchodní závazkové vztahy v 9

19 mezinárodním obchodu. Tuto část obchodního zákoníku je nezbytné respektovat při běţném provozu a činnosti firmy. Podrobněji se touto oblastí budeme zabývat v praktické části této práce. Závěrem kaţdého právního předpisu jsou Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Firma byla zaloţena v roce 2012, kdy platil občanský a obchodní zákoník tak, jak jej popisujeme v této práci. Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon 89/2012 Sb., tedy nový občanský zákoník. Předchozí mnohokrát novelizovaná verze občanského zákoníku (zákon 40/1964 Sb.), účinná aţ do konce roku 2013, byla součástí našeho právního systému jiţ od roku V roce 2014 tak starý občanský zákoník zcela nahradil nový předpis. Hlavním cílem občanského zákoníku účinného od roku 2014 je sjednocení všech úprav občanskoprávních vztahů do jediného právního předpisu. Minulostí se tak v okamţiku, kdy nový občanský zákoník začal být účinný, stal například obchodní zákoník (513/1991 Sb.). Nahradil jej zákon o korporacích, kdy například nová právní úprava společností s ručením omezením si klade za cíl především umoţnit její jednodušší a flexibilnější fungování. Nejvýraznější změnou je uvolnění právní úpravy podílu. Společenská smlouva Společenská smlouva je smlouva, kterou zakladatelé zakládají obchodní společnost. Jak uvádí Švarc ve své knize: Zakládá-li společnost více osob, dochází k zaloţení uzavřením společenské smlouvy. Zakládá-li společnost jedna osoba, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. 7 (ŠVARC,Z Základy obchodního práva,2009, 133 s., ISBN ) V případě jediného zakladatele nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. Pro rok 2012 byla upravena zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Společenská smlouva musí být podepsána všemi zakladateli. U společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti má formu notářského zápisu. Společenskou smlouvu s.r.o. upravuje 110 obchodního zákoníku. Dle něj musí 7 ŠVARC, Z Základy obchodního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009.s. 133, ISBN

20 společenská smlouva obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením jejich jména a bydliště nebo firmy a sídla v případě právnické osoby, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladů včetně způsobů a lhůt splácení, jména a bydliště prvních jednatelů a členů dozorčí rady (v případě a.s.) a určení správce vkladu. Konkrétní společenskou smlouvu firmy Bovisom fresh baguettes probereme v praktické části této práce. Zápis do obchodního rejstříku Společníci si pro své podnikání zvolili formu společnosti s ručením omezeným. Společnost tohoto typu můţe zaloţit jediný společník nebo více společníků. Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným nebo jako zkratku s.r.o. či spol. s r.o. Společnost je zaloţena v okamţiku, kdy se všichni její společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší ji u notáře. Společnost bez ohledu na den svého zaloţení vznikne aţ zápisem do obchodního rejstříku. Mezi zaloţením a vznikem ještě nemá právní subjektivitu. V době, kdy firma vznikala byla povinná minimální výše základního kapitálu podle obchodního zákoníku. Podle nové úpravy od ledna roku 2014 jiţ minimální výše základního kapitálu není určena. Řada vznikajících firem tak můţe například ocenit to, ţe při zaloţení nové firmy jiţ není povinný vklad do základního kapitálo v hodnotě Kč ,--, ale firma můţe být zaloţena se základním kapitálem třeba i Kč 1,--. V praktické části práce si ukáţeme za jakých podmínek byla zapsána firma do obchodního rejstříku v roce 2012 a porovnáme tento zápis s nově vzniklou firmou v roce Občanský zákoník, obchodní zákoník a vybrané smlouvy nutné k fungování firmy Shrneme-li to, co jsme v práci jiţ uvedli, pak je zřejmé, ţe pro zaloţení, vznik a fungování firmy musíme nejprve zváţit co, kde, jak, pro koho a s kým chceme podnikat. Dojdeme-li k tomu, ţe chceme zaloţit společnost s ručením omezením, 11

21 musíme se řídit zákony, které jsou platné v té době, kdy chceme společnost zaloţit. V roce 2012 to byly zejména občanský zákoník a obchodní zákoník. Firma se v kaţdé fázi svého podnikání účastní různých právních vztahů, které vyţadují sepsání mnoha smluv sepsaných podle platných zákonů. Zde si můţeme některé z nich vyjmenovat a konkrétně se k nim vrátíme v teoretické části práce: Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance, Dohoda o provedení práce, Nájemní smlouva k nebytovému prostoru, Smlouva o dílo, Kupní smlouva, Smlouva o zprostředkování obchodu. 2.4 Registrace k vybraným daním, daňová soustava v ČR Registraci k dani z příjmu právnických osob musí firma provést do 15 dnů ode dne, kdy začala vykonávat činnost nebo přijala příjem. Pro registraci je nutné vyplnit formulář, který je k tomu určený. Většinou kaţdá firma jiţ předběţně ví, ke kterým dalším daním je třeba se vzhledem k jejich činnosti dále zaregistrovat. Na stejném formuláři, kde se přihlásí k dani z příjmu právnických osob, se tak můţe ještě přihlásit k dani silniční a k dani z příjmů jako plátci, tedy k dani z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků, k dani z příjmů vybírané sráţkou podle zvláštní sazby daně a k zajišťující dani z příjmů. 8 Samostatná registrace je pak k dani z přidané hodnoty. Registrace k dani z přidané hodnoty se změnila od Do té doby se nově vzniklý plátce DPH mohl rozhodnout, zda bude plátcem měsíčním, či čtvrtletním. Od ledna roku 2014 jiţ tuto volbu nemá a při registraci se stává ze zákona plátcem s měsíční daňovou povinností. Podnikatelé se tak musí ve své činnosti řídit platnými zákony, které upravují zdanění v ČR, a to zejména Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem o dani z přidané hodnoty a zákonem o silniční dani. 8 Příloha č. 1 Tiskopis k registraci daní 12

22 2.4.1 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů upravuje jak daň z příjmů fyzických osob, tak i daň z příjmů právnických osob. Je proto rozdělen do několika částí: část první ( 2-16) platí pouze pro daň z příjmů FO, část druhá ( 17-21) se týká výhradně daně z příjmů PO, část třetí aţ šestá ( 22-42) obsahuje jak ustanovení společná pro daň z příjmů FO i daň z příjmů PO, tak i ustanovení vztahující se pouze k jedné z obou daní. Společnosti s ručením omezením, tedy právnické osoby se týká pouze část druhá a třetí s tím, ţe část první pouţije při zdanění mezd zaměstnanců. ZDP byl mnohokrát novelizován, a proto platí velmi důleţitá zásada, ţe při praktické aplikaci se postupuje podle toho znění zákona, které bylo účinné v době, kdy posuzovaná daňová povinnost vznikla. To je však pouze obecné pravidlo. Praxe přináší potřebu řešit řadu komplikovaných časových vazeb různých faktorů, které mohou mít vliv na výši daně (např. kdy byla konkrétní majetková poloţka zaevidována, kdy vznikla pohledávka aj.), proto jsou velice významným normotvorným prvkem tzv. přechodná ustanovení kaţdé z novel. Přechodná ustanovení řeší dopad většiny těchto faktorů z hlediska toho, zda bude v daném případě aplikován zákon ve znění příslušné novely, nebo ve znění jiném, resp. na které případy se novela pouţije a u kterých se naopak vyjde z některého ze znění dané novele předcházejících. Předmětem DPPO jsou obecně příjmy / výnosy z veškeré činnosti a z nakládáním veškerým majetkem - 18 odst.1, vyjma příjmů / výnosů, vyjmenovaných v 18 odst.2. Daň z příjmů se neodvádí z příjmů, které ZDP taxativně vyjmenovává jako příjmy osvobozené od daně podle 19. Osvobození od daně je většinou vázáno na některé podmínky podle druhu příjmu. Základ daně vychází z účetnictví. Pro správné stanovení je však potřeba provést více úprav. Veškeré úpravy výsledku hospodaření před zdaněním na základ daně pak uvádí 23 odst.3 a 4. Sazba daně je 19 %. 13

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČK pro ţivnosti VELKOOBCHOD SKLDOVÁNÍ ZBOŢÍ MNIPULCE S NÁKLDEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online ihned bez registru boris becker. Aleš Horák IČO:63430851Výroba, obchod a s v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchodaleš Horák IČO:62136011Výroba,

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Cestovní kanceláře a agentury

Cestovní kanceláře a agentury Cestovní kanceláře a agentury 5. Přednáška Management cestovního ruchu Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. CESTOVNÍ KANCELÁŘ -základní provozní jednotka CR Zprostředkování Organizování Zabezpečování sluţeb souvisejících

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více