Vysoká Škola Hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká Škola Hotelová v Praze 8, spol. s r.o."

Transkript

1 Vysoká Škola Hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vilém Vedral Podnikatelský záměr otevření bageterie Bakalářská práce 2014

2 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR OTEVŘENÍ BAGETERIE Bakalářská práce Vilém Vedral Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Místo a datum vydání: Praha

3 BUSINESS PLAN OPENING BAGETERIE Bachelor s Dissertation Vilém Vedral The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Industry Major: Hotel Industry Thesis Advisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Date of submission of the thesis: Date of thesis defense: Place and Date of publication: Prague

4 Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Podnikatelský záměr otevření bageterie zpracoval samostatně. Pouţitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloţeném seznamu literatury. V Karlových Varech dne Vilém Vedral

5 Abstrakt Vilém Vedral PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR OTEVŘENÍ BAGETERIE Bakalářská práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Místo a datum vydání: Praha, Počet stran: Bakalářská práce představuje podnikatelský záměr, který vedl k zaloţení, vzniku a rozjezdu firmy Bovisom Fresh baguettes s.r.o. Popisuje kroky, které jsou nutné jiţ před zahájením podnikatelské činnosti, dále zahrnuje nosnou podnikatelskou myšlenku a její realizaci a v neposlední řadě shrnuje poznatky ze samotného podnikání. Měl by být návodem kuchařkou, jak s malým kapitálem začít podnikat v ČR. Pro účely této práce byla pouţita metoda deskripce a pozorování. V teoretické části tak byly získány základní znalosti o podnikání v ČR, které byly v analytické části aplikovány na konkrétní firmu. Závěr práce porovnává plán s realitou a představuje návrhy na řešení situace. Klíčová slova: - Podnikatelský záměr, - Obchodní a občanský zákoník, - kolaudace, - realizace výroby a prodej

6 Abstrakt Vilém Vedral BUSINESS PLAN OPENING BAGETERIE Bachelor s Dissertation The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Thesis Advisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Place and Date of publication: Prague Number of pages: The bachelors work represents a business plan that led to the foundation, formation and start-up of company Bovisom Fresh baguettes sro. It describes the steps that are required before the commencement of business, further comprises the main business idea and its implementation ( realisation) and finally summarizes the experiences of the business itself. (The work) should function as an instruction- cookery-book- how to start a business with a small initial capital in the Czech Republic. Observation and description were used as the methods for the purpose of this study. In the theoretical part the basic knowledge about business in the Czech Republic was obtained that later in an analytical part has been applied to a particular company. In a conclusion part of the work the plan is compared with the reality and the ways of solving the situation are suggested. Keywords: - Business plan - Commercial and civil codes - Acceptance - Realization of production and sal

7 OBSAH 1 ÚVOD Teoretická část, definice základních pojmů, právní stránka zaloţení a vzniku firmy, podnikatelské prostředí v ČR Podnikatelské prostředí v ČR, podnikání Podnikání podle Ţivnostenského zákona Obchodní zákoník, občanský zákoník a jejich dopad do podnikání Obchodní zákoník, společenská smlouva, zápis do OR Občanský zákoník, obchodní zákoník a vybrané smlouvy nutné k fungování firmy Registrace k vybraným daním, daňová soustava v ČR Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Daň z přidané hodnoty Silniční daň Stavební zákon a orgány kontroly hygieny a SZPI Shrnutí podnikatelského prostředí v ČR Zaloţení, vznik a rozjezd firmy Bovisom Fresh Baguettes s.r.o Ţivnostenská oprávnění, zaloţení firmy a zápis do OR Registrace k daním Výběr objektu, nájemní smlouva, odstupné a další jednání nutná k výběru provozovny Oprava, technické zhodnocení a rekolaudace provozovny Podnikatelský plán a jeho realizace Příprava a podpis kontraktů, odběratelsko dodavatelské vztahy Realizace podnikatelského plánu, otevření prodejny a její rozjezd Nábor pracovníků, mzdová problematika, kontrola z Inspektorátu práce 43

8 3.3 Přehodnocení podnikatelského plánu a jeho změna Účetní ztráta, nedostatek finančních prostředků Druhá rekolaudace, splnění dalších podmínek a zahájení výroby v oblasti přípravy baget Shrnutí analytické části Návrhy řešení k proniknutí a udrţení firmy na trhu a její stabilita a solventnost Způsoby získání prostředků do firmy, úročená či bezúročná půjčka od společníka nebo věřitele, úroky z úvěrů a půjček, finanční náklady, vklad tichého společníka Úročená či bezúročná půjčka od společníka či věřitele Půjčka s následnou kapitalizací pohledávky Vklad tichého společníka Motivace zaměstnanců k lepším výkonům, superhrubá mzda, zaměstnanecké benefity, vazba na sociální a zdravotní pojištění Superhrubá mzda a benefity Shrnutí oddílu zaměstnanci, superhrubá mzda, zaměstnanecké benefity, vazba na sociální a zdravotní pojištění Uvedení nových produktů na trh, péče o klienty, důraz na vysokou kvalitu vyráběných výrobků, zvýšení počtu prodejen Návrh nových produktů, catering a další činnosti Vysoká kvalita výrobků a její vyuţití v rámci reklamních akcích Otevření nových prodejen s vyuţitím zkušeností z první prodejny Závěr Pouţité zdroje a literatura Knihy a skripta Úplné znění zákonů tzv. ÚZ Internetové zdroje... 54

9 7 Přílohy Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam zkratek Příloha č. 1: Tiskopis k registraci daní první strana Příloha č. 2: Výpis z ţivnostenského rejstříku Příloha č. 3: Notářský zápis, strana první a druhá Příloha č. 4: Výpis z obchodního rejstříku Příloha č. 5: Nájemní smlouva na nebytové prostory 1. a 2. strana Příloha č. 6: Pohyby na účtu č opravy :Příloha č. 7: HACCP Příloha č. 8 Vystavená faktura za cateringové zboţí Příloha č. 9 Nájemní smlouva č. 1/12/3610/ Příloha č. 10 Technická dokumentace pro přestavbu obchodního nebytového prostoru na prodejnu potravin... 79

10 1 ÚVOD Podnikatelský záměr otevření bageterie. Definovat pojem podnikatelský záměr je moţné více způsoby a z více úhlů pohledu. Kaţdý hledá v podnikatelském záměru něco jiného a má i jiné nároky na jeho formu a obsah. Neexistuje recept na ideální podnikatelský plán. Velmi důleţité je, pro jakou cílovou skupinu a pro jaký účel záměr zpracováváme. Podnikatelský záměr, tak jak jej představujeme zde, je dokument, který popisuje kroky, které jsou nutné jiţ před zahájením podnikatelské činnosti, dále zahrnuje nosnou podnikatelskou myšlenku a její realizaci a v neposlední řadě shrnuje poznatky ze samotného podnikání. Téma této práce bylo zvoleno v období, kdy vznikl reálný podnikatelský plán, který byl podkladem pro skutečné podnikání. Proto bakalářská práce neobsahuje jen samotný podnikatelský záměr, ale zahrnuje i pozorování podnikatelských aktivit, které odráţí realizaci původního podnikatelského plánu. Popisuje, zkoumá a vyhodnocuje jedno účetní období nově vzniklé firmy. Primárním cílem podnikatelských plánů je vytvoření opory, která pomůţe s realizací podnikatelské myšlenky. Podnikatelský plán je proto návod, který zaznamenává všechny myšlenky a nápady jeho tvůrce. Plánování pomáhá k lepšímu uvědomění si reality, uspořádání myšlenek, nalezení problémů a určení cílů a synchronizuje kroky k dosaţení vize podniku. Podnikatelský plán je prostředkem nikoliv cílem. Pomáhá zamyslet se důkladně nad realizací myšlenky. Tento konkrétní podnikatelský záměr nebyl vypracován proto, aby byl předkládán externím subjektům, například bankám, ale byl sepsán s hlavní myšlenkou, aby se tato práce stala jakýmsi návodem (kuchařkou), jak začít podnikat jen s malým finančním obnosem, ale s nápaditou myšlenkou ohledně obsahu činnosti a s velkým elánem. Měl by to být návod, jak hladce projít přes veškeré nutné kroky, které jsou nezbytné pro zaloţení společnosti a její rozvoj v souladu s platnou legislativou v ČR. "I cesta dlouhá tisíce mil musí začít prvním krokem." Lao-c' 1 1 Lao-c' ( př. n. l.) v Číně povaţován za světce a ve světě je uznáván jako velký filozof a zakladatel školy taoismu, 1

11 Tento první krok se rozhodli učinit tři studenti vysokých škol v Praze. Práce popisuje zaloţení, vznik a rozvoj firmy, kterou tito studenti zaloţili. Inspiraci pro výběr oboru podnikání tak bylo i to, ţe jeden z nich studuje na Vysoké škole hotelové v Praze, a proto obor činnosti odpovídá jeho zaměření. Firma se specializuje na výrobu a prodej čerstvých baget a nese název Bovisom fresh baguettes s.r.o. Sídlo firmy je v Karlových Varech na adrese U Ohře 203/13, výroba a prodej pak v Praze 3 v ulici Husinecká. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku podnikání v ČR v oblasti výroby a prodeje čerstvých baget. Cílem práce je informovat o podnikatelském záměru otevření bageterie, zhodnocení poznatků z realizace tohoto podnikatelského záměru a v neposlední řadě pak shrnutí činnosti a návrhy na zlepšení. Pro studenty obvykle není snadné zorientovat se v mnoţství norem, které regulují podnikání. Proto hlavní snahou bylo zkoumání podnikatelského prostředí v ČR. Kdy v teoretické části šlo hlavně o výzkum základní, tedy o souhrn teoretických informací a v analytické části pak o aplikování těchto poznatků v praxi. Pro větší přehlednost byla práce rozčleněna do třech kapitol. První kapitola se věnuje teorii. Definujeme v ní základní pojmy, popíšeme právní stránku zaloţení a vzniku společnosti a popíšeme podnikatelské prostředí v ČR. Z celkového výčtu právních předpisů tak představíme zejména tyto: Ţivnostenský zákon Obchodní zákoník Občanský zákoník Zákoník práce Zákon o dani z příjmů Zákon o DPH Zákon o silniční dani Stavební zákon. V kapitole 1.2 si vysvětlíme samotný pojem podnikání, a to jak podle Obchodního zákoníku, tak podle ţivnostenského zákona. Vzhledem k tomu, ţe popisujeme zaloţení firmy v r. 2012, jsou zde představeny tehdy platné zákony s odkazem na změnu od V části 1.3 probereme Obchodní zákoník, 2

12 občanský zákoník a jejich dopad do podnikání. Budeme se tak věnovat společenské smlouvě, zápisu do OR a vybraným smlouvám, které jsou nutné pro fungování firmy. Krátce se pak zmíníme o registraci k vybraným daním a zákonech, které upravují zdanění v ČR. Závěrem teoretické části poukáţeme na stavební zákon a orgány kontroly hygieny a SZPI. Druhá část je částí analytickou a věnuje se zaloţení, vzniku a rozjezdu firmy Bovisom Fresh baguettes s.r.o. Navazuje na první teoretickou část s tím, ţe teorii a zákony, které jsme si představili v první části, aplikujeme jiţ na společnost Bovisom Fresh baguettes s.r.o. Probereme tak konkrétní společenskou smlouvu, zápis do obchodního rejstříku, vyřízení potřebných ţivnostenských oprávnění a registraci společnosti k daním. V kapitole se věnujeme výběru objektu, nájemní smlouvě a odstupnému, které bylo nutné vyplatit původnímu nájemci. Věnovat se budeme i kolaudaci provozovny. V analytické části si také popíšeme hlavní obchodní partnery firmy a nabízený sortiment, podnikatelský plán a jeho realizaci. Důleţitou součástí práce jsou i různé finanční výkazy. Třetí část obsahuje návrhy řešení k proniknutí a udrţení firmy na trhu. Představíme zde moţné způsoby získání prostředků do firmy. Zmíníme se o motivaci zaměstnanců k lepším výkonům a o uvedení nových produktů na trh. Zváţíme, zda pokračovat v realizaci podnikatelského záměru tak, jak byl naplánován nebo zda jej výrazně pozměnit. Změny na trhu, nové trendy nebo úprava strategie jsou přirozenou součástí kaţdého podnikání. Podnikatelský plán není neměnný, ale ţivoucí dokument. Neustálou aktualizací se přizpůsobuje průběţnému vývoji, novým příleţitostem a problémů Vzhledem k tomu, ţe autor je jedním ze třech společníků, kteří firmu Bovisom Fresh baguettes zaloţili na základě jeho podnikatelské myšlenky, představuje tato práce jeho podnikatelský záměr a realizaci vlastními silami a měla by být návodem, kuchařkou, jak začít podnikat.rozhodní lidé, dosáhnou vrcholu. Nerozhodní nedosáhnou ničeho." 2 2 Bob Proctor, autor knihy "You were born rich", kouč, zdroj 3

13 2 Teoretická část, definice základních pojmů, právní stránka založení a vzniku firmy, podnikatelské prostředí v ČR Podnikatelský záměr by měl obsahovat: název podniku (obchodní jméno), zakladatelé podniku, datum zaloţení podniku, nosnou podnikatelskou myšlenku, poslání podniku, účel podnikatelského záměru, kontaktní údaje. Vzhledem k tomu, ţe popisujeme podnikatelský záměr společnosti, která jiţ vznikla, pojali jsme tuto práci jako návod, jak začít podnikat v prostředí ČR, jaké kroky je nutné učinit, aby se myšlenka zachycená v podnikatelském záměru dostala do praxe, jak si vybudovat firmu a v neposlední řadě, jak se udrţet na trhu. 2.1 Podnikatelské prostředí v ČR, podnikání Podnikatelské prostředí jsou faktory, které ovlivňují podnikání v dané zemi, protoţe ţádný podnik není od externího prostředí zcela izolovaný. Podnikatelské prostředí podnik obklopuje a do značné míry jej ovlivňuje či v různých směrech také omezuje. Podnikatelské prostředí je dané především legislativními a ekonomickými aspekty. A právě tyto aspekty mohou být rozhodující pro volbu státu, který zvolíme pro své podnikatelské aktivity. Pro účely této práce se budeme zabývat podnikáním v ČR, a to konkrétně podnikáním právnické osoby v oblasti vlastní výroby a prodeje zejména čerstvých baget v pronajatých prostorách přebudovaných na provozovnu. 4

14 Firma, jejíţ zaloţení, podnikatelský plán a jeho realizaci budeme popisovat, se jmenuje Bovisom Fresh Baguettes s.r.o. Firmu zaloţili tři studenti, kteří v Praze studují vysoké školy. Proto hledali pro svou činnost provozovnu, která by svou polohou vyhovovala nejen jejich dennímu studijnímu programu, ale aby také v onom místě bylo dostatek potencionálních kupujících. Pro umístění provozovny tak vybrali lokalitu na Praze 3, v ulici Husinecká, v těsném sousedství Vysoké školy ekonomické. Podnikatelské prostředí v ČR je regulováno mnoţstvím zákonů, které je třeba znát, respektovat a dodrţovat. Jedná se zejména o tyto: Ţivnostenský zákon Obchodní zákoník Občanský zákoník Zákoník práce Zákon o dani z příjmů Zákon o DPH Zákon o silniční dani Stavební zákon. Krátce se o kaţdém ze jmenovaných zákonů zmíníme v následujících odstavcích. Pro lepší vysvětlení podnikatelského prostředí si ještě vyspecifikujeme hlavní tři faktory, které zasahují, regulují a utvářejí podnikání této společnosti. Jedná se o faktory: ekonomické a finanční, makroekonomické a pracovní trh. Ekonomické a finanční faktory Z hlediska ekonomiky podnikatelské prostředí formují jak makroekonomické charakteristiky, tak situace ve finančním sektoru, která určuje přístup podniků ke kapitálu. Jak poukáţeme ve druhé části této práce, firma byla nucena získat peněţní prostředky pro své podnikání a to formou jak bankovních úvěrů, tak i nebankovních půjček. 5

15 Faktory makro-ekonomické jsou tvořeny například vlivem výše úrokových sazeb, inflací, rozmístěním kupní a pracovní síly, cenovou hladinou spotřebitelského zboţí, fiskální politikou státu či konkurenceschopností národního trhu v globálním měřítku. V praktické části pak poukáţeme hlavně na to, jak důleţité je vybrat správné místo pro podnikání, kdy rozhodující je kupní síla v dané lokalitě a porovnání s konkurencí. Také se krátce zmíníme o vlivu kurzu české koruny k ostatním měnám a poukáţeme na dopady situace, která nastala v listopadu roku 2013, kdy po intervencích ČNB se koruna ze dne na den propadla o CZK 1,18 vůči EUR, čímţ se nákupy od zahraničích dodavatelů, které je firma nucena platit v EUR, okamţitě zdraţily. Pracovní trh Tuto firmu ovlivňuje zejména volbou vhodných uchazečů pro práci ve firmě v návaznosti na cenu práce, kterou musíme počítat včetně všech odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. V současné době odvody na sociální a zdravotní pojištění představují významnou část mzdových nákladů, v součtu to je 34 % z hrubé mzdy zaměstnance. Proto se firma musela zamyslet i nad tím, kolik zaměstnanců a na jaké pracovní úvazky a poměry potřebuje, aby pokryla provozní dobu obchodu. Vycházela tak ze stávajících zákonů, které ovlivňují zaměstnání. Řízení lidských zdrojů je často definováno jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení právě toho nejcennějšího, co organizace mají, a tím jsou myšleni lidi, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosaţení cílů organizace. 3 (Amstrong, 2007, s.27) Výběr zaměstnanců je velmi důleţitý, protoţe i skvělý podnikatelský plán můţe ztroskotat na neochotě a neprofesionalitě personálu. Práva, povinnosti, podmínky, úlohy zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti práce a zaměstnávání občanů v České republice legislativně upravují následující právní akty: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 3 Michael Armstrong, Řízení lidských zdrojů, Grada 2007, str. 27 6

16 Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění (upravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost, jakoţ i zjišťování a pouţívání průměrného výdělku pro pracovněprávní účely), Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, v platném znění, Zákon č. 218/2002 Sb. o sluţbě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (sluţební zákon - účinný od ). Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění Hygienické předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR Všechny právní normy upravující pracovněprávní vztahy jsou součástí personalistiky. Je nevyhnutelné je dodrţovat a neustále sledovat jejich změny. Při stanovení mzdy a odměny za práci, tak firma musí sledovat hranici minimální mzdy, která je od stanovena na Kč 8.500,--, ale důleţité je i sledovat hranici tzv. zaručené mzdy. Zaručená mzda je mzda (nebo plat) na niţ zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového (nebo platového) výměru; nejniţší úroveň zaručené mzdy odpovídá minimálnímu mzdovému tarifu pro tu kterou profesi podle nařízení vlády. Zákoník práce (pracovní zákoník) je soubor zákonů, které mají definovat práva a povinnosti obou stran a řešit jejich případné spory. Zákoník práce obsahuje informace, které upravují vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v pracovně právních vztazích. Vzhledem k tomu, ţe firmu zaloţili tři studenti vysokých škol bez podpory zahraničního, či jiného kapitálu, tedy pouze z vlastních, značně omezených finančních zdrojů, velmi se zamýšleli nad tím, jak ušetřit na mzdových nákladech. Nabízelo se několik moţností, jak ušetřit: 7

17 získání pracovníků vedených na UP s vyuţitím dotace, outsourcing sluţeb, dohody o prácích konaných mimo pracovní poměr. V teoretické části si ukáţeme, jak se firmě podařilo na mzdách vzhledem ke správně zvolené variantě ušetřit finanční prostředky, které pak mohla pouţít na rozvoj firmy v jiném směru. 2.2 Podnikání podle Živnostenského zákona Co to vlastně je podnikání? Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění definuje podnikání v 2 odst. 1 takto: Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. 4 Zákon č. 455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání v platném znění v 2 tuto podmínku ještě zpřesňuje takto: Ţivností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní dpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 5 Ţivnost mohou provozovat jak fyzické, tak právnické osoby, jestliţe vlastní ţivnostenské oprávnění. Forma průkazu ţivnostenského oprávnění můţe být buď ţivnostenský list osvědčující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro provozování ţivností ohlašovacích, nebo koncesní listina s údaji podle ţivnostenského rejstříku. 2.3 Obchodní zákoník, občanský zákoník a jejich dopad do podnikání 6 Obecným právním předpisem soukromého práva je občanský zákoník. Obchodní zákoník upravuje oblast obchodního práva a je součástí práva soukromého, který představuje nejvýznamnější zvláštní předpis 4 Obchodní zákoník a související předpisy podle stavu , ÚZ č Sagit, Ostrava 2006, ISBN , str.7 5 Ţivnostenské podnikání podle stavu k , ÚZ č. 541, Sagit Ostrava 2006, ISBN , str V době, kdy firma vznikla vznikala, platil občanský a obchodní zákoník, tak jak se o něm zmiňujeme v této práci. Změny, které nastaly k nejsou předmětem této práce. 8

18 k občanskému zákoníku. Posouzení, zda se závazkový vztah řídí výlučně ustanoveními občanského práva, anebo přednostně normami práva obchodního, má pro subjekty zásadní význam. Pokud nesprávně posoudíme, zda je daný vztah podřízen obchodnímu nebo občanskému zákoníku, můţe to mít za následek závaţné právní důsledky, jako jsou dřívější promlčení práva, neplatnost smlouvy či klíčových smluvních ujednání, nenabytí vlastnického práva. Firma Bovisom Fresh Baguettes s.r.o. tak pro svůj vznik vycházela zejména z ustanovení obchodního zákoníku Obchodní zákoník, společenská smlouva, zápis do OR Obchodní zákoník se skládá ze čtyř částí: obecná ustanovení, obchodní společnosti a druţstvo, obchodní závazkové vztahy a společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Obecná ustanovení vymezují zejména základní pojmy, poukazují na věcnou a osobní působnost zákona, vymezují pojmy podnikání, podnikatel, podnik a obchodní jmění, organizační sloţka podniku, obchodní firma, jednání podnikatele (zvláštní ustanovení k občanskému zákoníku), prokura, obchodní tajemství, podnikání zahraničních osob v ČR, obchodní rejstřík (čistě veřejnoprávní ustanovení), účetnictví podnikatelů (pouze základ s odkazem na zvláštní normy), hospodářská soutěţ s odkazem na zákon proti omezování hospodářské soutěţe a s vlastní úpravou nekalé soutěţe. Část, která se týká Obchodní společnosti a druţstva obsahuje obecná ustanovení o obchodních společnostech, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, druţstvu, evropské společnosti, evropském hospodářském zájmovém sdruţení. Z hlediska zaloţení nové právnické osoby byla pro firmu rozhodující právě znalost této části zákona. Postupné kroky, které bylo nutné dodrţet při zaloţení, vzniku firmy a zápisu do OR, popíšeme ve druhé části této práce. Následující třetí část, která se týká Obchodních závazkových vztahů, obsahuje zejména obecná ustanovení o obchodních závazkových vztazích, jednotlivé smluvní typy pro oblast obchodu a podnikání, zvláštní ustanovení pro obchodní závazkové vztahy v 9

19 mezinárodním obchodu. Tuto část obchodního zákoníku je nezbytné respektovat při běţném provozu a činnosti firmy. Podrobněji se touto oblastí budeme zabývat v praktické části této práce. Závěrem kaţdého právního předpisu jsou Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Firma byla zaloţena v roce 2012, kdy platil občanský a obchodní zákoník tak, jak jej popisujeme v této práci. Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon 89/2012 Sb., tedy nový občanský zákoník. Předchozí mnohokrát novelizovaná verze občanského zákoníku (zákon 40/1964 Sb.), účinná aţ do konce roku 2013, byla součástí našeho právního systému jiţ od roku V roce 2014 tak starý občanský zákoník zcela nahradil nový předpis. Hlavním cílem občanského zákoníku účinného od roku 2014 je sjednocení všech úprav občanskoprávních vztahů do jediného právního předpisu. Minulostí se tak v okamţiku, kdy nový občanský zákoník začal být účinný, stal například obchodní zákoník (513/1991 Sb.). Nahradil jej zákon o korporacích, kdy například nová právní úprava společností s ručením omezením si klade za cíl především umoţnit její jednodušší a flexibilnější fungování. Nejvýraznější změnou je uvolnění právní úpravy podílu. Společenská smlouva Společenská smlouva je smlouva, kterou zakladatelé zakládají obchodní společnost. Jak uvádí Švarc ve své knize: Zakládá-li společnost více osob, dochází k zaloţení uzavřením společenské smlouvy. Zakládá-li společnost jedna osoba, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. 7 (ŠVARC,Z Základy obchodního práva,2009, 133 s., ISBN ) V případě jediného zakladatele nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. Pro rok 2012 byla upravena zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Společenská smlouva musí být podepsána všemi zakladateli. U společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti má formu notářského zápisu. Společenskou smlouvu s.r.o. upravuje 110 obchodního zákoníku. Dle něj musí 7 ŠVARC, Z Základy obchodního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009.s. 133, ISBN

20 společenská smlouva obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením jejich jména a bydliště nebo firmy a sídla v případě právnické osoby, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladů včetně způsobů a lhůt splácení, jména a bydliště prvních jednatelů a členů dozorčí rady (v případě a.s.) a určení správce vkladu. Konkrétní společenskou smlouvu firmy Bovisom fresh baguettes probereme v praktické části této práce. Zápis do obchodního rejstříku Společníci si pro své podnikání zvolili formu společnosti s ručením omezeným. Společnost tohoto typu můţe zaloţit jediný společník nebo více společníků. Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným nebo jako zkratku s.r.o. či spol. s r.o. Společnost je zaloţena v okamţiku, kdy se všichni její společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší ji u notáře. Společnost bez ohledu na den svého zaloţení vznikne aţ zápisem do obchodního rejstříku. Mezi zaloţením a vznikem ještě nemá právní subjektivitu. V době, kdy firma vznikala byla povinná minimální výše základního kapitálu podle obchodního zákoníku. Podle nové úpravy od ledna roku 2014 jiţ minimální výše základního kapitálu není určena. Řada vznikajících firem tak můţe například ocenit to, ţe při zaloţení nové firmy jiţ není povinný vklad do základního kapitálo v hodnotě Kč ,--, ale firma můţe být zaloţena se základním kapitálem třeba i Kč 1,--. V praktické části práce si ukáţeme za jakých podmínek byla zapsána firma do obchodního rejstříku v roce 2012 a porovnáme tento zápis s nově vzniklou firmou v roce Občanský zákoník, obchodní zákoník a vybrané smlouvy nutné k fungování firmy Shrneme-li to, co jsme v práci jiţ uvedli, pak je zřejmé, ţe pro zaloţení, vznik a fungování firmy musíme nejprve zváţit co, kde, jak, pro koho a s kým chceme podnikat. Dojdeme-li k tomu, ţe chceme zaloţit společnost s ručením omezením, 11

21 musíme se řídit zákony, které jsou platné v té době, kdy chceme společnost zaloţit. V roce 2012 to byly zejména občanský zákoník a obchodní zákoník. Firma se v kaţdé fázi svého podnikání účastní různých právních vztahů, které vyţadují sepsání mnoha smluv sepsaných podle platných zákonů. Zde si můţeme některé z nich vyjmenovat a konkrétně se k nim vrátíme v teoretické části práce: Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance, Dohoda o provedení práce, Nájemní smlouva k nebytovému prostoru, Smlouva o dílo, Kupní smlouva, Smlouva o zprostředkování obchodu. 2.4 Registrace k vybraným daním, daňová soustava v ČR Registraci k dani z příjmu právnických osob musí firma provést do 15 dnů ode dne, kdy začala vykonávat činnost nebo přijala příjem. Pro registraci je nutné vyplnit formulář, který je k tomu určený. Většinou kaţdá firma jiţ předběţně ví, ke kterým dalším daním je třeba se vzhledem k jejich činnosti dále zaregistrovat. Na stejném formuláři, kde se přihlásí k dani z příjmu právnických osob, se tak můţe ještě přihlásit k dani silniční a k dani z příjmů jako plátci, tedy k dani z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků, k dani z příjmů vybírané sráţkou podle zvláštní sazby daně a k zajišťující dani z příjmů. 8 Samostatná registrace je pak k dani z přidané hodnoty. Registrace k dani z přidané hodnoty se změnila od Do té doby se nově vzniklý plátce DPH mohl rozhodnout, zda bude plátcem měsíčním, či čtvrtletním. Od ledna roku 2014 jiţ tuto volbu nemá a při registraci se stává ze zákona plátcem s měsíční daňovou povinností. Podnikatelé se tak musí ve své činnosti řídit platnými zákony, které upravují zdanění v ČR, a to zejména Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem o dani z přidané hodnoty a zákonem o silniční dani. 8 Příloha č. 1 Tiskopis k registraci daní 12

22 2.4.1 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů upravuje jak daň z příjmů fyzických osob, tak i daň z příjmů právnických osob. Je proto rozdělen do několika částí: část první ( 2-16) platí pouze pro daň z příjmů FO, část druhá ( 17-21) se týká výhradně daně z příjmů PO, část třetí aţ šestá ( 22-42) obsahuje jak ustanovení společná pro daň z příjmů FO i daň z příjmů PO, tak i ustanovení vztahující se pouze k jedné z obou daní. Společnosti s ručením omezením, tedy právnické osoby se týká pouze část druhá a třetí s tím, ţe část první pouţije při zdanění mezd zaměstnanců. ZDP byl mnohokrát novelizován, a proto platí velmi důleţitá zásada, ţe při praktické aplikaci se postupuje podle toho znění zákona, které bylo účinné v době, kdy posuzovaná daňová povinnost vznikla. To je však pouze obecné pravidlo. Praxe přináší potřebu řešit řadu komplikovaných časových vazeb různých faktorů, které mohou mít vliv na výši daně (např. kdy byla konkrétní majetková poloţka zaevidována, kdy vznikla pohledávka aj.), proto jsou velice významným normotvorným prvkem tzv. přechodná ustanovení kaţdé z novel. Přechodná ustanovení řeší dopad většiny těchto faktorů z hlediska toho, zda bude v daném případě aplikován zákon ve znění příslušné novely, nebo ve znění jiném, resp. na které případy se novela pouţije a u kterých se naopak vyjde z některého ze znění dané novele předcházejících. Předmětem DPPO jsou obecně příjmy / výnosy z veškeré činnosti a z nakládáním veškerým majetkem - 18 odst.1, vyjma příjmů / výnosů, vyjmenovaných v 18 odst.2. Daň z příjmů se neodvádí z příjmů, které ZDP taxativně vyjmenovává jako příjmy osvobozené od daně podle 19. Osvobození od daně je většinou vázáno na některé podmínky podle druhu příjmu. Základ daně vychází z účetnictví. Pro správné stanovení je však potřeba provést více úprav. Veškeré úpravy výsledku hospodaření před zdaněním na základ daně pak uvádí 23 odst.3 a 4. Sazba daně je 19 %. 13

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

Zaloţení podniku nabízejícího outdoorové a teambuildingové programy Foundation of a company offering outdoor and team-building programs

Zaloţení podniku nabízejícího outdoorové a teambuildingové programy Foundation of a company offering outdoor and team-building programs Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor (kombinace): Sportovní management Zaloţení podniku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Založení podnikatelského subjektu

Založení podnikatelského subjektu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Založení podnikatelského subjektu Diplomová práce Autor: Ondřej Hrubý finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Radka Olejárová

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré pouţité

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice Podnikání v České republice Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam

Více

konkurence, zde je nutné vybrat podniky, které opravdu naši konkurenty, a to právě z podstaty našeho zacílení. Hodnocení těchto vybraných

konkurence, zde je nutné vybrat podniky, které opravdu naši konkurenty, a to právě z podstaty našeho zacílení. Hodnocení těchto vybraných ÚVOD Téma diplomové práce Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace byla vybrána z důvodu blízkého vztahu ke restaurace Foodbar & Lounge Café a opravdové touze tento projekt realizovat. Byla jsem

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ

Více

Specifika podnikání ve zdravotnictví

Specifika podnikání ve zdravotnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Specifika podnikání ve zdravotnictví Bakalářská práce Autor: Tereza Pláničková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Radka Olejárová

Více

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově Bc. Eva Caklová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zaloţením nového kavárenského podniku ve Vyškově. V teoretické části jsou shromáţděny

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví Jana Hermanová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Accounting and tax aspects of businesses individuals

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD MALOOBCHOD - ZÁSILKOVÝ A PŘÍMÝ PRODEJ Pro Hospodářskou komoru

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POSOUZENÍ FINANČNÍ

Více

MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ

MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU AKTUALIZACE Odborná část Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více