Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Michaela Vodáková. Sirotčí důchod. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Michaela Vodáková. Sirotčí důchod. Bakalářská práce"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Michaela Vodáková Sirotčí důchod Bakalářská práce Olomouc 2014

2 Poděkování Děkuji Mgr. Petře Melotíkové za její podněty, cenné rady a poskytnuté konzultace, které mi jako vedoucí mé bakalářské práce poskytla při jejím zpracování.

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Sirotčí důchod vypracovala samostatně a citovala jsem všechny pouţité zdroje. V Olomouci dne Michaela Vodáková

4 OBSAH ÚVOD VZNIK A VÝVOJ SIROTČÍHO DŮCHODU Vývoj do roku Období za první republiky do únorového převratu v roce Období v letech Vývoj po roce 1989 do současnosti SIROTČÍ DŮCHOD Význam sirotčího důchodu Podmínky vzniku nároku na sirotčí důchod Základní pojmy Pozůstalostní důchod Důchodové pojištění Zkoumání potřebné doby pojištění Nezaopatřené dítě Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání Převzetí do péče nahrazující péči rodičů Nárok na výplatu sirotčího důchodu Vzorové příklady nepřiznání sirotčího důchodu Výše sirotčího důchodu Zánik nároku na sirotčí důchod Valorizace sirotčího důchodu Souběh nároků na výplatu sirotčího důchodu a jiného důchodu ORGANIZACE A ŘÍZENÍ V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ Orgány na úseku důchodového pojištění Povinnosti příjemce sirotčího důchodu v důchodovém pojištění... 34

5 3.3 Zahájení řízení o přiznání sirotčího důchodu a jeho průběh Opravné prostředky PŘÍLOHY ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A ZDROJŮ... 44

6 ÚVOD Mezi základní úlohy státu bezesporu patří i sociální ochrana jeho obyvatel. K této ochraně se kromě dalších řadí i sirotčí důchod jakoţto pozůstalostní dávka důchodového zabezpečení určená nezaopatřenému dítěti. Ústřední podmínkou však, jak uţ název vypovídá, je smrt rodiče, osvojitele nebo jiné osoby, která nahradila péči rodičů, a jejíţ smrtí tak dítě ztratilo osobu, která vůči němu měla vyţivovací povinnost. Uţ od pradávna se ochraně osiřelých dětí věnovala zvýšená pozornost a postupem času a vývoji práva se k jejich pomoci kromě nejbliţšího rodinného kruhu připojil i stát. Cílem sirotčího důchodu je tedy snaha zajistit takovému dítěti alespoň minimální míru ţivotního standardu. Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do čtyř kapitol. První kapitolu tvoří historický vývoj sirotčího důchodu aţ do dnešní doby včetně soudobé právní úpravy. Druhá kapitola pojednává o sirotčím důchodu jako takovém a k čemu slouţí. Dále vymezuje klíčové pojmy s ním spojené, podmínky vzniku a zániku nároku na sirotčí důchod a stanovení jeho výše. Zachycuje i problematiku kolize sirotčího důchodu s jinou dávkou důchodového pojištění. Třetí kapitola zahrnuje řízení ve věci sirotčího důchodu a jeho průběh, orgány vystupující v tomto řízení a uvádí i opravné prostředky, přičemţ se soustřeďuje především na stěţejní námitkové řízení. Nastiňuje také nezanedbatelnou úlohu veřejného ochránce práv v této oblasti. Čtvrtá kapitola obsahuje účelné přílohy, které zahrnují dokumenty spjaté s institutem sirotčího důchodu: oznámení o valorizaci sirotčího důchodu a rozhodnutí o jeho přiznání. Vzhledem k tomu, ţe jsem pouţila vlastní dokumenty, znemoţnila jsem u některých osobních údajů jejich čitelnost. Dané téma jsem si zvolila zejména proto, ţe já sama jsem poţivatelkou sirotčího důchodu a touto cestou mám moţnost se o této problematice dozvědět více. Své dosavadní zkušenosti se sirotčím důchodem z pohledu laika si takto rozšířím o detailní informace, které hodlám předat dále ve formě této práce. Při zpracování této bakalářské práce vycházím zejména z knihy Právo sociálního zabezpečení, kterou vypracoval Petr Tröster a jeho kolektiv a dále ze Slovníku sociálního zabezpečení od Anny Arnoldové. Klíčovou literaturu dle mého názoru tvoří i Sborník 6

7 stanovisek veřejného ochránce práv v oblasti důchodů, který vydala Kancelář veřejného ochránce práv. Veškerá právní úprava, ze které jsem při zpracování této práce čerpala, je platná a účinná ke dni 30. června

8 1 VZNIK A VÝVOJ SIROTČÍHO DŮCHODU Není společnosti, ať uţ v současnosti nebo v daleké minulosti, která by se nezabývala problematikou ochrany obyvatelstva, zvláště ochranou dětí, nacházejícího se v tíţivé sociální situaci. Vţdy nějakým způsobem hledala řešení, jak své obyvatele zabezpečit v případě invalidity, stáří nebo smrti jejich rodinného člena. Jiţ v úvodu uvádím, ţe ochrana jednostranně či oboustranně osiřelých dětí byla zajištěna zpočátku ve formě péče nejbliţších členů v rodové společnosti, aţ se postupným vývojem přenesla na církev a dále na šlechtu. Poté se do této péče vloţily obce a stát, které tuto funkci samy přebraly Vývoj do roku 1918 V období starověké otrokářské společnosti představoval otrok pro svého pána majetek a záleţelo tedy pouze na jeho libovůli, zda se o něj postará, nebo ho nechá napospas osudu. V této době se jiţ formovalo státní zabezpečení, které však příslušelo pouze pozůstalým manţelkám a dětem vyslouţilých vojáků, avšak ke konci tohoto období začali svobodní občané zakládat sdruţení i na zabezpečení pozůstalých členů z nevojenských rodin, 2 které společnost do této doby vnímala jako přítěţ a podle toho s nimi tak i nakládala. Vraţdy nebo vylučování ze společnosti byly na denním pořádku. 3 Za doby starého Říma, kdy chudnutí obyvatelstva pomalu, ale jistě oslabovalo ekonomickou rovnováhu říše, se organizovaly podpůrné akce s cílem alespoň prozatímně tuto situaci zlepšit, např. ve formě rozdávání chleba chudým. 4 Ve starověkém Řecku však existoval propracovanější systém sociální politiky byly zavedeny reformy, které se snaţily zabránit tzv. dluţnímu otroctví, a pomoc garantovaná státem, pokud k takovým případům skutečně došlo. 5 Větší pokrok nastal ve středověku, ve kterém pozůstalé příslušníky rodiny zabezpečovaly svépomocné podpůrné spolky. Zpočátku takové spolky vznikaly mezi horníky, poté se k nim přidali vlastníci dolů a i někteří řemeslníci. Nedílnou součástí těchto spolků byly i pokladny, kam jeho členové přispívali ze svých mezd pro případ invalidity nebo 1 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s TRÖSTER, Petr a kol.právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s TRÖSTER, Petr a kol.právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s VACÍK, Antonín a kol. Právo sociálního zabezpečení. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2002, s

9 zabezpečení rodiny následkem jejich smrti. 6 Dá se tak říci, ţe šlo o ranou fázi odborových organizací. Postavení církve v oblasti péče o chudé představovalo do 18. století zásadní roli. Poté tato péče přešla na vrchnost, avšak to neznamená, ţe by tímto krokem úloha církve skončila, a dále na obce, které však pečovaly pouze o chudé s domovským právem, tedy občany českých zemí, 7 kdy tato péče obsahovala poskytování přístřeší a stravy, 8 vzácně i oblečení. 9 Reformou státní správy za vlády Marie Terezie došlo i k obsazení vysokých úředních funkcí členy z řad veřejnosti, kdy tyto pozice do této doby náleţely pouze šlechtě. S touto změnou vznikla i otázka následného zabezpečení úředníků, kteří, na rozdíl od šlechty, byli odkázáni pouze na své platy. To vedlo v roce 1771 k vydání pensijního normálu 10 pro vdovy a sirotky po zaměstnancích, kteří věrně slouţili, který u nás později tvořil základ státního zaopatření pro tyto osoby. V 18. a počátkem 19. století byl sirotčí důchod státem přiznáván na základě výše zmíněného pensijního normálu pouze pozůstalým dětem po vojenských vyslouţilcích a státních zaměstnancích. V Německu koncem 19. století Bismarck 11 zavedl kromě jiného i obligatorní nemocenské a úrazové pojištění, tvořící tzv. Bismarckův model sociálního pojištění, který inspiroval mnohé evropské země včetně Rakouska-Uherska, zahrnující i dnešní území České republiky Období za první republiky do únorového převratu v roce 1948 Československo, co se týče sociální politiky, převzalo právní předpisy Rakouska- Uherska, které postupem času novelizovalo. Organizace sociálního pojištění však do této doby nevykazovala jednotnost, proto bylo zapotřebí sjednotit samostatně stojící normy sociálního pojištění a umoţnit nárok na pobírání sociálního pojištění širšímu okruhu obyvatelstva, 13 jelikoţ do této doby stát stále upřednostňoval především státní zaměstnance. Ačkoli péči o chudé i nadále vykonávaly obce, zájem státu v této oblasti značně vzrostl. Dobročinně se zde angaţovaly i četné dobrovolnické organizace a spolky, např. Československý červený kříţ. 6 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s TRÖSTER, Petr a kol.právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s Oboje však v nejnutnějším rámci na pokrytí základních potřeb. 9 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s Pojem penzijní normál neznamená předpis důchodového pojištění dostupný všem, nýbrţ pouze určitému okruhu osob. Financoval se ze státního rozpočtu. 11 Otto von Bismarck byl významný politik 19. století, známý pod přezdívkou Ţelezný kancléř. 12 TRÖSTER, Petr a kol.právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s

10 Mezi nejvýznamnější právní předpisy patří zákon č. 199/1919 Sb., o organizaci péče o válečné poškozence, ve kterém se stanovily podmínky nároku na tuto péči, přičemţ za válečného poškozence zákon povaţuje i pozůstalé po zemřelých nebo nezvěstných osobách, 14 na jejichţ výţivu tyto osoby za ţivota byly po zákonu povinny přispívati. Dále zákon č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, který se však týkal pouze dělnických profesí. 15 Obsahoval kromě jiného i invalidní a starobní pojištění, která spadaly pod Ústřední sociální pojišťovnu, a k níţ patřil dle 106 i sirotčí důchod a jeho výplata. Výše výplaty sirotčího důchodu se odvíjela podle čtyř kategorií, do kterých byli uţivatelé důchodu zařazováni. 16 Tento zákon nahlíţel na sirotčí důchod odlišněji neţ nynější právní úprava, jelikoţ přiznával nárok na sirotčí důchod dítěti mladšímu 18 let. Dále výslovně stanovil podmínku určení otcovství u mimomanţelských dětí a umoţňoval nárok na sirotčí důchod i po smrti pěstouna. Pokud však sirotek uzavřel sňatek, naplnil tímto podmínku zániku nároku na sirotčí důchod, nehledě na to, zda dovršil 18 let věku či nikoli. Zákon rovněţ obsahoval důchod po nezvěstných, kdy v 122a výslovně uváděl: Je-li pojištěnec nebo důchodce déle jednoho roku nezvěstným, lze přiznati vdovský (vdovecký) a sirotčí důchod před ukončením soudního řízení o prohlášení za mrtva, činí-li okolnosti úmrtí pravděpodobným. Poslední demokraticky přijatý zákon v sociální sféře představoval zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, který sjednotil sociální pojištění do uceleného právního předpisu, a jehoţ provádění bylo svěřeno Ústřední národní pojišťovně. V souvislosti se sirotčím důchodem upravoval problematiku v případě ztráty ţivitele 17 v důsledku smrti a důchodové pojištění, kdy prodlouţil nárok na sirotčí důchod a stanovil maximální věkovou hranici na 25 let. Jednalo se o velmi progresivní zákon, který posílil právní jistotu obyvatelstva ve státě. 14 Takovými osobami se podle 1 písm. a) tohoto zákona rozumějí invalidé se sníţenou pracovní schopností, nebo této schopnosti trvale pozbyli z důvodu vojenské sluţby, vojenských úkonů, zaměstnání ţelezničního zřízence nebo kteří byli zajati. 15 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s TRÖSTER, Petr a kol.právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s Se ztrátou ţivitele je spojena i ztráta pravidelných příjmů pozůstalé rodiny. Tento stav znamená pro takovou rodinu citelné zhoršení ţivotní situace, coţ je předmětem důchodového pojištění, kam spadá i sirotčí důchod a jeho vyplácení, pokud zemřelému vznikl ke dni smrti nárok na starobní nebo invalidní důchod. KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s

11 1.3 Období v letech Po politickém převratu v únoru roku 1948 došlo k přeměně i v sociální oblasti, kterou silně poznamenal vliv Sovětského svazu, ačkoli se jeho sociální právní úprava vyvinula ve zcela jiných podmínkách neţ československá. 18 Na základě zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění nastalo oddělení důchodového a nemocenského pojištění, které provádělo Revoluční odborové hnutí jakoţto orgán Komunistické strany Československa. Zákon dále pamatoval i na oběti Druhé světové války, kterým v 6 zajistil péči a zabezpečení. Sociální zabezpečení bylo v právní úpravě zakotveno jako zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení a upravovalo jak důchodové zabezpečení, tak i sociální péči o obyvatelstvo, která figurovala jako nástupce chudinské péče, jenţ v té době zabezpečoval stát a jeho orgány. 19 Zákon o sociálním zabezpečení v 4 odst. 1 zaručoval vyplácení sirotčího důchodu pozůstalým po zemřelém ţiviteli, přičemţ stejně jako předchozí právní úpravy umoţňoval nárok na sirotčí důchod po pěstounovi a i nadále stanovil maximální věkovou hranici na 25 let. Další reforma v sociální sféře nastala v roce 1964, kdy byl přijat zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení. 20 Sirotčí důchod upravoval v 33 a 34, přičemţ v 34 odst. 6 bylo moţno výplatu sirotčího důchodu zastavit, pokud sirotek uzavřel sňatek či pokud ţil v domácnosti, jejíţ příjem přesahoval částku 600 Kč na osobu měsíčně. Sirotčí důchod navíc nově náleţel nejdéle do 26 let věku, pokud byly splněny stanovené podmínky, např. soustavná příprava na budoucí povolání. Za zmínku rovněţ stojí i 33 odst. 6: Výplata sirotčího důchodu může být zastavena, uzavře-li poživatel sirotčího důchodu sňatek a je-li v rodině hrubý příjem na osobu vyšší než 620 Kčs měsíčně. Dále byl přijat i zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení druţstevních rolníků, který vzhledem k nepříliš fungujícímu státnímu hospodářství stávající sociální úroveň státu spíše zhoršil. 1.4 Vývoj po roce 1989 do současnosti Předchozí období se vyznačovalo výrazným poklesem úrovně v sociální oblasti, na který mělo vliv především neefektivní hospodářství a stagnující ekonomika státu. 21 Proto v roce 1990 vznikl Scénář sociální reformy, který měl za úkol změnit tehdejší stav sociální 18 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s Tento zákon byl v roce 1975 nahrazen stejnojmenným zákonem. 21 TRÖSTER, Petr a kol.právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s

12 politiky k lepšímu. Dále byla vytvořena i tzv. záchranná sociální síť, která měla usnadnit přechod mezi politickými reţimy a zabránit s tím souvisejícímu náhlému zchudnutí obyvatelstva. V kontextu sirotčího důchodu se jednalo zejména o dvě právní úpravy. První z nich, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, se týká státní ochrany rodin s dětmi a dávek jim určeným. Zákon také pracuje s pojmy nezaopatřené dítě a soustavná příprava dítěte na budoucí povolání. 22 Druhý právní předpis, zákon č. 155/1995, o důchodovém pojištění, upravuje jednotlivé druhy důchodů a podmínky vzniku nároku na důchod a jeho výši, stejně jako problematiku souběhu nároků na důchody a jejich výplatu. 23 Zákon o důchodovém pojištění zároveň usnadnil přechod na systém důchodového pojištění od tehdejší úpravy sociálního zabezpečení, která neměla tak dobře propracovaný důchodový systém Těmito pojmy se podrobněji zabývám v druhé kapitole na straně KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s TRÖSTER, Petr a kol.právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s

13 2 SIROTČÍ DŮCHOD Sirotčí důchod jakoţto pozůstalostní důchod náleţí nezaopatřenému dítěti nejdéle do 26 let věku. Sociální událostí je v tomto případě smrt, resp. ztráta ţivitele, ať uţ rodiče dítěte nebo osoby, která funkci rodiče plnila a o dítě se starala, nesmí se však jednat o pěstouna 25 či jeho manţela. Problematiku sirotčího důchodu upravuje široká škála právních předpisů, především zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který stanoví podmínky vzniku nároku na sirotčí důchod a jeho výši, přičemţ se zabývá i situací, kdy osobě pobírající sirotčí důchod vznikne nárok na vyplácení další důchodové dávky. Dále pak zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který mimo jiné upravuje podávání ţádosti o přiznání sirotčího důchodu a určuje i lhůtu pro jejich výplatu. Za zmínku stojí i zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, kterým se zabezpečuje úhrada státních výdajů na výplatu důchodů včetně sirotčího důchodu. Řízení ve věci sirotčího důchodu upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který řeší otázku místní příslušnosti správního orgánu 26 a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, který se zabývá opravnými prostředky. O sirotčím důchodu se nepřímo zmiňuje i Listina základních práv a svobod, která v 30 odst. 1 a 2 zaručuje právo na přiměřené hmotné zabezpečení při ztrátě ţivitele 27 a pomoc od státu pro rodiče, kteří pečují o děti 28. Správním orgánem, který v oblasti sirotčího důchodu vystupuje, je především Česká správa sociálního zabezpečení Význam sirotčího důchodu Dávka důchodového pojištění jeho příjemci kompenzuje určitou ţivotní situaci, ve které se tato osoba nachází. V případě sirotčího důchodu se tak pozůstalému nezaopatřenému dítěti poskytuje finanční náhrada za zemřelého člena rodiny. 25 Pěstounská péče vylučuje nárok na pobírání sirotčího důchodu i po smrti pěstouna. 26 Konkrétně v 11 odst. 1 písm. d). 27 Nárok na určitou výši dávky však Listina výslovně neuvádí. Kromě toho je z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 38/95 patrné, ţe nikdo nemá od státu záruku, ţe ačkoli dosáhne určitého věku a dostane se do určité sociální situace, má nárok na určitou výši důchodu nebo další dávku v oblasti důchodů. PŘIB, Jan, VOŘÍŠEK, Vladimír. Důchodové předpisy s komentářem. 6. vydání. Olomouc: ANAG, 2010, s Listina se sice výslovně zmiňuje o obou rodičích, na druhou stranu i rodiči, který po smrti manţela nebo manţelky pečuje o jednostranně osiřelé dítě, a který pobírá vdovský nebo vdovecký důchod, jenţ se sirotčím důchodem velmi úzce souvisí, stát finančně pomáhá. 29 PETRÁŠEK, Josef. Sociální politika. 1. vydání. Praha: Vydavatelství Univerzity Jana Amose Komenského, 2007, s

14 Úloha sirotčího důchodu spočívá v tom, ţe se snaţí pozůstalým členům rodiny usnadnit náhle vzniklou a nelehkou ţivotní situaci a především pozůstalému dítěti nahradit část příjmu zesnulého, na kterém závisela výţiva tohoto dítěte. Lze tedy říci, ţe plní ekonomickou funkci, kdy zasíláním pravidelných peněţních dávek jeho příjemci zajišťuje takové osobě důstojný ţivot ve společnosti a vyrovnává ekonomický pokles ţivotní úrovně, který by dítěti nastal v důsledku úmrtí člena rodiny, to znamená, ţe ačkoli se jedná o finanční částku, neslouţí k vylepšení ţivotní situace jejího příjemce před smrtí jeho ţivitele. V případě oboustranně osiřelého dítěte se takovému dítěti přiznává pobírání dvou sirotčích důchodů, které se mu samostatně vyplácejí. 2.2 Podmínky vzniku nároku na sirotčí důchod Aby byl dítěti přiznán nárok na sirotčí důchod, musejí být splněny zákonné podmínky, které taxativně vymezuje zákon o důchodovém pojištění v 52. To znamená, ţe se musí jednat o nezaopatřené dítě, které následkem smrti přišlo o jednoho nebo oba rodiče, 30 osvojitele, nebo osoby, která rozhodnutím soudu o svěření dítěte do výchovy nebo do společné výchovy manţelů nahrazovala roli rodičů v péči o dítě. 31 Zemřelý musel být buď starobní, nebo invalidní důchodce, nebo musel splňovat potřebnou dobu pojištění, aby mu vznikl nárok na jeden z těchto důchodů, nebo zemřel na následky pracovního úrazu. 32 Minimální doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se u osoby odvíjí podle jeho věku a činí alespoň polovinu potřebné doby pojištění. 33 Nárok na sirotčí důchod nevzniká v případě, kdy dítě vyrůstá v péči pěstouna, i kdyby zemřel, včetně jeho manţela, jelikoţ vyţivovací povinnost vlastních rodičů dítěte tímto není narušena a navíc je pěstounská péče kompenzována finančním příspěvkem od státu. Dále i po osobě pečující o dítě. 34 V případě osvojení nárok na sirotčí důchod vzniká po smrti osvojitele, nevyplácí se však dítěti, které osvojitel vychovává. 35 Sirotčí důchod je od roku 2012 přiznáván i nezaopatřenému dítěti, které soud svěřil na základě náhradní rodinné péče do společné výchovy manţelů, to znamená, ţe takové dítě má 30 Smrt jednoho nebo dvou rodičů dítěte se zohledňuje při pobírání jednoho nebo dvou sirotčích důchodů. 31 Z tohoto hlediska se můţe jednat například o vnouče či dítě v náhradní rodinné péči. HERMAN, Jaroslav, JANOUŠKOVÁ, Marcela. Vdovský a sirotčí důchod: podmínky vzniku nároku a poskytování dávek, jak a kde uplatnit nárok, výše dávek a zvyšování důchodu. 1. vydání. Praha: 77. ZO ČSOP, 1991, s zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů zákona o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů odst. 1 písm. k) zákona o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 35 PŘIB, Jan. Důchodové pojištění a související problematika. 1. vydání. Praha: ASPI Publishing s. r. o., 2004, s

15 nárok na sirotčí důchod i po osobě, která nebyla rodičem dítěte, ani toto dítě neadoptovala. 36 Výjimku ovšem ze zákona o důchodovém pojištění tvoří pěstoun a jeho manţel, jak jiţ bylo uvedeno výše. Pokud nastane situace, ţe nezaopatřené dítě oboustranně osiří, vzniká dle 52 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění po splnění zákonných podmínek takovému dítěti nárok na pobírání dvou sirotčích důchodů po kaţdém z obou rodičů, osvojitelů nebo osob, které rodiče nahradily, 37 přičemţ se zjišťují podmínky splnění, tj. potřebná doba pojištění na nárok na starobní nebo invalidní důchod, po kaţdém z nich. Zákon o důchodovém pojištění odkazuje i na 50, který při vzniku nároku na sirotčí důchod hraje rovněţ podstatnou roli, jelikoţ v odst. 6 výslovně zmiňuje, ţe nárok na vdovský důchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, ţe vdova úmyslně způsobila smrt manţela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu, které přiměřeně platí i pro osiřelé dítě. 2.3 Základní pojmy Pro důkladné pochopení problematiky sirotčího důchodu a jeho souvislostí je potřeba vymezit několik pojmů, které tvoří základ této bakalářské práce, a kterým se věnuji v jednotlivých podkapitolách Pozůstalostní důchod Pozůstalostním důchodem se rozumí dávka z důchodového pojištění pro pozůstalé členy rodiny, tj. vdovy, vdovce a sirotky, 38 po úmrtí manţela, manţelky, rodiče, osvojitele nebo osoby, která se o dítě starala, a na které dítě z hlediska výţivy existenčně záviselo. Pozůstalostní důchod patří důchodům nepřímým neboli odvozeným, 39 to znamená, ţe aby osobě vznikl nárok na přiznání důchodu, ať uţ vdovského, vdoveckého nebo sirotčího, musel být zemřelý buď invalidní, nebo starobní důchodce, nebo musel splňovat ke dni úmrtí stanovenou dobu pojištění, aby mu vznikl nárok na invalidní nebo starobní důchod Nové podmínky nároku na pozůstalostní důchody. Práce & sociální politika, 2012, ročník 9, č. 1, s PETRÁŠEK, Josef. Sociální politika. 1. vydání. Praha: Vydavatelství Univerzity Jana Amose Komenského, 2007, s ARNOLDOVÁ, Anna. Slovník sociálního zabezpečení. 1. vydání. Praha: Galén, 2002, s BISKUP, Jiří, VOŘÍŠEK, Vladimír. Důchodové pojištění. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, s a 52 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 15

16 Vedle pozůstalostního důchodu existuje důchod přímý, kam se řadí právě důchod invalidní nebo starobní. Přímé a nepřímé důchody se liší v tom, ţe přímý důchod se odvíjí podle doby pojištění dané osoby a jeho výdělku, zatímco nepřímý důchod se vyměřuje z procentní výměry přímého důchodu zemřelého manţela nebo rodiče Důchodové pojištění Český důchodový systém tvoří tři sloţky: důchodové pojištění, důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření. 42 Penzijní spoření je dobrovolné a slouţí pro pozdější osobní vyuţití, 43 to znamená, ţe se na něm občan můţe, ale i nemusí podílet, ale jeho výhoda spočívá v tom, ţe pokud se občan na penzijním připojištění účastní, získává příspěvek ze strany státu. Klíčovou část tohoto systému však tvoří důchodové pojištění. 44 Důchodové pojištění plní hned několik funkcí. Jednak pojistnou, jelikoţ jej zajišťuje stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení a jejích okresních poboček, tak i příspěvkovou, která se týká okruhu osob, které se na důchodovém pojištění podílejí. 45 Důchodové pojištění se týká všech ekonomicky aktivních občanů, kteří ze svého platu nebo mzdy odvádějí pojistné na toto pojištění. Účastní se ho i ty osoby, které se nacházejí ve věku ekonomické aktivity, ačkoli nejsou ekonomicky aktivní. Účast na důchodovém pojištění je po splnění zákonných podmínek povinná, 46 to znamená, ţe pojištěnec odvádí pojistné nezávisle na své vůli, tudíţ se nemůţe tohoto úkonu zprostit 47, a to i přesto, ţe on sám si dokáţe ze svých prostředků zajistit důstojné podmínky pro své stáří. 48 To souvisí s tzv. obligatorností dávek z důchodového pojištění, neboť pokud pojištěnec splní stanovené podmínky dané zákonem, vzniká mu automaticky nárok na důchod 41 Můţe se jednat i o osvojitele nebo osobu, která nahradila funkci rodiče, s výjimkou pěstouna. 42 RYTÍŘOVÁ, Lucie. Důchodový systém v České republice. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Anag, 2013, s ARNOLDOVÁ, Anna. Slovník sociálního zabezpečení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Galén, 2002, s ARNOLDOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení 1. část. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004, s Tzv. princip solidarity znamená, ţe osoba s vyššími příjmy zabezpečuje odváděním finančních příspěvků osoby s niţšími příjmy a ţe výdělečně činné osoby zabezpečují osoby, které se nacházejí v situaci, kdy mají nárok na pobírání podpory či důchodu. KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s V tomto ohledu se počítá se zásadou solidarity osob výdělečně činných s osobami v důchodovém věku. TRÖSTER, Petr a kol.právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s VESELÝ, Jiří. Právo sociálního zabezpečení. 1. vydání. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009, s To však takové osobě nebrání na fakultativní účasti na penzijním připojištění, kdy zároveň pobírá i státní příspěvek na toto připojištění. 16

17 vyplácený z důchodového pojištění. 49 Důvod, proč je účast na důchodovém pojištění povinná, plyne z toho, ţe z něj stát poskytuje pět zákonem taxativně vymezených důchodů, a to starobní, plný invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod. 50 Co se týče zákonné úpravy důchodového pojištění, vymezuje ji zákon o důchodovém pojištění, přičemţ procesní část upravuje zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zkoumání potřebné doby pojištění V řízení o přiznání sirotčího důchodu se můţe stát, ţe ne vţdy se ţadateli důchodová dávka přizná. Důvodem je skutečnost, ţe zemřelá osoba, od které se přiznání sirotčího důchodu odvíjí, nesplnila zákonnou podmínku minimální doby pojištění, ať uţ proto, ţe nebyla ekonomicky aktivní, nebo byla osobou samostatně výdělečně činnou, která se nepodílela na systému důchodového pojištění odváděním určité finanční částky ze svého platu. Doba pojištění zemřelého se zjistí součinností ţadatele o přiznání sirotčího důchodu a šetřením České správy sociálního zabezpečení, dále jen ČSSZ, která ţádost často zamítne z toho důvodu, ţe zkoumáním nezjistí potřebnou dobu pojištění na přiznání sirotčího důchodu. Je logické, ţe se ţadatel o důchod brání podáním příslušného opravného prostředku, v tomto případě námitkou proti rozhodnutí. 52 Není výjimkou, ţe se případem nepřiznání sirotčího důchodu zabývá i veřejný ochránce práv, který následně zjistí, ţe zemřelá osoba byla osobou samostatně výdělečně činnou, která se však nepřihlásila k účasti na důchodovém pojištění, proto ČSSZ potřebnou dobu k pojištění nezjistila, a tak sirotčí důchod ţadateli nepřiznala. Názor veřejného ochránce práv na tuto situaci je takový, ţe účast na důchodovém pojištění vzniká na základě podnikání jako takového, tudíţ není potřeba podávat jako osoba samostatně výdělečně činná přihlášku k tomuto pojištění, stejně jako se z něho odhlašovat. Od roku 2004 platí zásada, ţe osoba samostatně výdělečně činná se důchodového pojištění dle 5 zákona o důchodovém pojištění účastní povinně v případě, ţe podniká na hlavní činnost, coţ ČSSZ bez potíţí dohledá například na ţivnostenském nebo finančním úřadě. Pokud tedy byla zemřelá osoba podnikatelem, ale nepodala za příslušný kalendářní rok 49 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s PETRÁŠEK, Josef. Sociální politika. 1. vydání. Praha: Vydavatelství Univerzity Jana Amose Komenského, 2007, s VESELÝ, Jiří. Právo sociálního zabezpečení. 1. vydání. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009, s Blíţe v podkapitole 3.4 Opravné prostředky. 17

18 přehled o svých příjmech a výdajích, můţe toto ČSSZ vyţadovat po ţadateli o sirotčí důchod, stejně jako můţe poţadovat doplacení pojistného, který měl zemřelý odvést. Teprve pak dojde ke splnění zákonné podmínky potřebné doby pojištění, od které se odvíjí i přiznání sirotčího důchodu, neboť se toto připočte zemřelému k době jeho pojištění Nezaopatřené dítě Dítětem se rozumí období od jeho narození do nabytí zletilosti. V tomto období je takové osobě poskytována zvýšená ochrana státu s ohledem na mezinárodní smlouvy o právech dětí, neznamená to však, ţe můţe libovolně zasahovat do práv a povinností rodičů dítěte. V oblasti důchodového pojištění se rozlišuje mezi dítětem vlastním, osvojeném nebo převzatém do péče nahrazující péči rodičů, avšak všechny tři formy dítěti připisují právní subjektivitu, například nárok na pobírání sirotčího důchodu. 54 V rámci pozůstalostních důchodů se za dítě povaţuje takové, kterému náleţí sirotčí důchod, jelikoţ ho zemřelý vychoval, a tudíţ si k sobě vypěstovali nějaký vztah, náklonnost. Zákon o důchodovém pojištění dle 20 odst. 3 a 6 za nezaopatřené dítě povaţuje dítě, do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliţe: a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, b) se nemůţe soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost. Nezaopatřenost dítěte nastává i v případě, ţe je takové dítě po ukončení povinné školní docházky aţ do dovršení 18 let vedeno v evidenci na úřadě práce, aniţ by mu bylo přiznáno hmotné zabezpečení nezaměstnaných. To však neplatí v zákonem stanovených případech, např. pokud bez váţného zdůvodnění odmítne zprostředkované zaměstnání. Zákon o státní sociální podpoře nezaopatřené dítě v 11 definuje shodně jako zákon o důchodovém pojištění a dále za takové dítě povaţuje i dítě, které navštěvuje základní školu a po jejím absolvování se soustavně připravuje na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole 55 nebo se ze zdravotních důvodů nemůţe připravovat na budoucí povolání či být 53 Sborník stanovisek veřejného ochránce práv: Důchody. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2009, str HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s Pro studium na střední nebo vysoké škole nehraje roli, zda dítě studuje na české nebo zahraniční škole. U zahraniční školy je však podmíněné, aby se svou úrovní rovnala úrovni na českých školách. 18

19 ekonomicky aktivní, jinými slovy si nemůţe vlastními silami zajistit obţivu, kterou by si dokázalo zajistit prací. 56 Zákon tento pojem vymezuje i negativně, kdy nezaopatřeným dítětem od není dítě, které pobírá důchod pro invaliditu třetího stupně. 57 Vyvstává otázka, proč pojem nezaopatřeného dítěte upravují dva právní předpisy, tedy zákon o důchodovém pojištění a zákon o státní sociální podpoře. Důvodem je skutečnost, ţe zákon o důchodovém pojištění upravuje dávky důchodového pojištění, tedy starobní, plný invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, zatímco zákon o státní sociální podpoře se zabývá, jak uţ název vypovídá, státní sociální podporou, která zahrnuje přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné, přičemţ u těchto dávek rozhoduje výše příjmu, a dále rodičovský příspěvek a pohřebné. Rozdíl mezi důchodovými dávkami a dávkami státní sociální podpory panuje jak v jejich výši, tak i v zákonných podmínkách. Zabezpečení dětí a mládeţe zaručuje i Listina základních práv a svobod, která v čl. 32 garantuje zajištění zvláštní ochrany dětí a mladistvých Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání Nezaopatřenost dítěte vychází dle 21 odst. 1 i z přípravy tohoto dítěte na budoucí povolání tím, ţe po skončení povinné školní docházky studuje na střední a vysoké škole s úmyslem prohloubit své dosavadní znalosti, a získat tak lepší kvalifikační ohodnocení v budoucím zaměstnání, coţ vyţaduje zvýšené náklady na toto dítě. 59 Nezáleţí přitom na skutečnosti, zda dítě studuje na české nebo zahraniční škole, u zahraničních středních a vysokých škol však platí poţadavek, ţe jejich vzdělávací úroveň se musí shodovat s úrovní českých středních a vysokých škol. Soustavnou přípravou dítěte na budoucí povolání se dle 21 zákona o důchodovém pojištění ovšem nerozumí jen studium na střední a vysoké škole, nýbrţ i příprava pro pracovní uplatnění ve výcvikových zařízeních pro občany, kteří mají změněnou pracovní schopnost, to znamená pro občany se zdravotním postiţením. 60 Zákon o důchodovém pojištění pojem přípravy na budoucí povolání vymezuje i negativně, a to konkrétně v 21 odst. 1 písm. a), kdy za takovou přípravu nelze povaţovat dálkové, večerní, distanční a kombinované studium na českých středních a vysokých školách, 56 TRÖSTER, Petr a kol.právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s Dítě, které pobírá plný invalidní důchod, nemá jiţ nárok na pobírání sirotčího důchodu. 58 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s TRÖSTER, Petr a kol.právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s ARNOLDOVÁ, Anna. Slovník sociálního zabezpečení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Galén, 2002, s

20 a vykonává-li zároveň výdělečnou činnost v rozsahu, který zakládá povinnou účast na důchodovém pojištění, 61 nebo pokud v době takového studia získává podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Dále dítě nesmí během studia vykonávat vojenskou nebo civilní sluţbu nebo být ve sluţebním poměru v ozbrojených silách. Zákon o důchodovém pojištění v 21 odst. 2 a odst. 3 dále hovoří i o druzích středních a vysokých škol, na kterých dítě můţe studovat, aby bylo z důvodu přípravy na budoucí povolání povaţováno za nezaopatřené. Pokud se středních škol týče, má zákon na mysli konkrétně střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, které jsou evidovány v rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou škol, které zřizují ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti, které zákon do středních škol počítá i v období, ve kterém ještě v tomto rejstříku zapsány nejsou. 62 Dále pod studium na středních školách spadá i příprava k přijetí do církevní nebo náboţenské společnosti v rozsahu jednoho aţ dvou let, vzdělávání v diagnostických ústavech a zahraniční středoškolské studium poskytované českými vzdělávacími institucemi. Pro účely zákona o důchodovém pojištění, tedy vzniku a trvání nároku na sirotčí důchod, se soustavnou přípravou na budoucí povolání rozumí i studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, které zaštiťují právnické a fyzické osoby uvedené v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou vedeném Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, 63 přičemţ zde platí podmínka úspěšného vykonání první maturitní zkoušky či absolutoria v kalendářním roce, ve kterém student zahajuje studium tohoto jazykového kurzu. 64 O soustavnou přípravu na budoucí povolání studiem na vysoké škole jde v případě, ţe nezaopatřené dítě studuje bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studium v akreditovaném studijním programu v České republice, nikoli však v případě celoţivotního vzdělávání, neboť se nejedná o přípravu na budoucí povolání. Kromě toho se při této formě studia nezískává status studenta Nezaopatřenost dítěte se v případě jiného studia neţ prezenčního zakládá na tom, zda je dítě výdělečně činné v míře, která zakládá povinnost se účastnit na důchodovém pojištění, či nikoli. To znamená, ţe i dítě, které studuje formou dálkového, distančního nebo kombinovaného studia, lze povaţovat za nezaopatřené, pokud se nemusí podílet na důchodovém pojištění. V ostatních případech studia na střední nebo vysoké škole nezáleţí na tom, zda je dítě výdělečně činné, stále je podle zákona nezaopatřené. 62 VOŘÍŠEK, Vladimír. Komentář k zákonu o důchodovém pojištění. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s Zákon č. 267/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 64 ANDERLE, Martin. Studium v jednoletých kursech cizích jazyků [online]. cssz.cz. [cit. 17. června 2014]. Dostupné na <http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/martin-anderlestudium-v-jednoletych-kursech-cizich-jazyku.htm>. 65 Dle 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 20

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce, 2013 Mgr. Michael Martinek, Th.D. TEMATICKÉ OBLASTI Právo na rodinu Manţelství, rozvody, registrované partnerství Ochrana práv dítěte (sanace

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Pozůstalostní důchody (Survivor Benefits) Haunerová Zdeňka 2010/2011

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo OBSAH 1. Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1 Cíl předmětu SZ 12.3.2014 2 Literatura 12.3.2014 3 Literatura 12.3.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce VOŠ Jabok 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D. RODINNÁ POLITIKA NENÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA! Sociální politika: řeší situace potenciálního nebo

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Sociální solidarita: Mají se studenti podporovat, nebo by měli sami pomáhat?

Sociální solidarita: Mají se studenti podporovat, nebo by měli sami pomáhat? Sociální solidarita: Mají se studenti podporovat, nebo by měli sami pomáhat? Mají se studenti zajímat o sociální politiku? Ovlivňuje sociální realita ve společnosti jejich názory na hmotné zajištění sociálních

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

VYŽIVOVANÉ DĚTI 25. 1. 2013

VYŽIVOVANÉ DĚTI 25. 1. 2013 VYŽIVOVANÉ DĚTI 2 0 1 3 25. 1. 2013 Podmínky pro přiznání daňového zvýhodnění na děti a slevy na dani poplatníka na vlastní studium se řídí režimem zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění

Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění Tiskopis ČSSZ č. 89 383 0 II/ 2003 Úvod Tato metodická pomůcka je určena pro pracovníky organizací, pověřené agendou vedení evidenčních

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více