Fakulta elektrotechnická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta elektrotechnická"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Radek Podgorný

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Operační a dohledové centrum telefonní ústředny Siemens EWSD leden 2007 Diplomant: Radek Podgorný Vedoucí práce: Ing. Pavel Troller, CSc.

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem zadanou diplomovou práci zpracoval sám s přispěním vedoucího práce a konzultanta a používal jsem pouze literaturu v práci uvedenou. Dále prohlašuji, že nemám námitek proti půjčování nebo zveřejňování mé diplomové práce nebo její součásti se souhlasem katedry. Datum: podpis diplomanta

4 Anotace Předmětem této diplomové práce je analýza servisního protokolu ústředny Siemens EWSD a následná implementace komunikačního software na základě zjištěných informací. Podrobně jsou popsány postup a výsledky analýzy i vlastní implementace. V závěru je pak kromě zhodnocení obsaženo i několik námětů pro další rozvoj vytvořeného produktu do budoucnosti. Summary The subject of this final thesis is an analysis of Siemens EWSD switch service protocol and implementation of a communication program based on the information gathered. The procedure and results of both analysis and implementation are described thoroughly. In the final part, there is an evaluation together with few subjects for possible future development of the product.

5 Poděkování vedoucímu diplomové práce Dovoluji si poděkovat vedoucímu diplomové práce Ing. Pavlu Trollerovi, CSc. nejen za odborné vedení, cenné rady a připomínky, ale i za možnost kontaktu se světem telekomunikačních služeb a techniky v reálném provozu.

6 Obsah Obsah 1 1 Úvod Historie telekomunikačních ústředen Dnešní telekomunikační ústředny Důvody vývoje softwaru pro ústřednu Siemens EWSD Transport dat Struktura práce Úvod do terminologie Odposlech Volba nástroje Dissector pro Ethereal Výsledek odposlechu Analýza Preambule Užitečná data (payload) Výsledek analýzy Aplikace 16 1

7 4.1 Stávající aplikace Volba vývojové a operační platformy Volba nástroje pro správu verzí Rozšíření programu ewrecv Infrastruktura pro serializaci a deserializaci paketů Protokol X.25 a paketová komunikace Multiplexing pro více nezávislých uživatelů Rozšíření programu ewterm Reálné odhlášení Rozlišení zpráv alarmů Napojení na vrstu X.25 v systému Linux Modul x25tap Démon xotd Možnosti dalšího vývoje Využití dynamických knihoven Siemens pro získání zakódovaného hesla Směr dalšího vývoje Způsob dalšího vývoje Omezení platformy a architektury Demanglování názvů metod Konvence volání jazyka C++ v systému Windows Rekurzivní importování knihoven Závěr Celkové zhodnocení Osobní dojmy a připomínky Literatura 30 2

8 Kapitola 1 Úvod 1.1 Historie telekomunikačních ústředen Historie telekomunikačních ústředen se odvíjí od konce 70. let 19. století, kdz Alexander Graham Bell a Elisha Gray nezávisle na sobě vynalezli telefonní přístroj a patentovali jej rovněž nezávisle shodou okolností týž den, 14. února Bell následně založil společnost Bell Telephone Company, která nedlouho poté v roce 1885 přešla po zahrnutí Grayových patentových práv v American Telephone and Telegraph Company, neboli známou AT&T. Hovory jednotlivých účastníků bylo nutné spojovat a přepojovat (hlavní funkce ústředen), což se dělo výlučně manuálně prostřednictvím spojovatelek. Ve 20. století se po 1. světové válce začalo přecházet na automatizované reléové ústředny, které tehdy umožňovaly přímou volbu v rámci jednoho telekomunikačního uzlu, tj. většinou jednoho města, meziměstská a mezinárodní spojení se nadále uskutečňovala manuálně. Po 2. světové válce začal velmi pozvolný nástup polovodičových ústředen s pevným programem, které již zajišt ovaly automaticky místní a meziměstská spojení, mezinárodní spojení se nadále spojovala převážně manuálně. V 70. 3

9 letech se také začaly uskutečňovat první datové modemové a faxové přenosy na bázi analogového spojení. V 80. letech 20. století nastoupily sice také polovodičové, ale procesory řízené automatické telekomunikační ústředny, které se používají dodnes, a zajišt ují nejen plně automatizovaný provoz v podmínkách dnešního globálně propojeného světa, ale hlavně umožňují plnou digitalizaci hlasových a datových přenosů. Toto vedlo nejen k podstatnému zkvalitnění telekomunikačního spojení, ale hlavně k zavedení různých služeb, které by jiným způsobem nebyly uskutečnitelné. 1.2 Dnešní telekomunikační ústředny Tyto telekomunikační středny používané v produkčním prostředí se vyznačují především svou spolehlivostí a životností v řádu několika let. V oblasti vývoje a životnosti softwarového vybavení však dochází k velmi rychlým změnám, a udržovat kompatibilitu je velice složité a nákladné. Paradoxně tak dochází k situacím, kdy se plně funkční telekomunikační ústředna, která je ještě na počátku své fyzické životnosti, stává nepoužitelnou z důvodu neexistence ovládacího softwaru, který by byl schopen funkce na moderních počítačích s moderním operačním systémem. Výrobce ústředny a ovládacího softwaru sice vyrobí verzi kompatibilní s novými trendy, ale prodává ho jako zcela nový produkt naprosto bez vazby na to, že zákazník si již dříve koupil ústřednu a očekává její provozování v průběhu období její životnosti bez nutnosti dalších zbytečných poplatků výrobci. 4

10 1.3 Důvody vývoje softwaru pro ústřednu Siemens EWSD Vzhledem k tomu, že trh v oblasti telekomunikací je převážně záležitostí dominance gigantických společností, není pro tyto společnosti problém investovat nemalé částky do nové generace programů, místo mnohem racionálnějšího a ekonomičtějšího vyvíjení tlaku na výrobce. Tím ovšem značně trpí alternativní operátoři, kteří jsou nuceni hospodařit s mnohem menšími rozpočty, a nemohou si dovolit zcela zbytečně obměňovat programové vybavení ústředen vždy, když se výrobce rozhodne ukončit softwarovou podporu nebo výrobce operačního systému přeruší kompatibilitu. Přístup těchto výrobců ústředen je takový, že dokonce i po oficiálním ukončení výroby ovládacích programů odmítají jakkoliv spolupracovat s majiteli zakoupených ústředen na jejich vlastní implementaci. Důvod je zřejmý; zájem výrobce je, aby operátor koupil nový software. Pokud operátor (majitel ústředny) z nějakého důvodu nechce nebo nemůže do zakoupení relativně nákladného softwaru investovat, jediným řešením je vývoj a implementace vlastního ovládacího programu. A právě to je předmětem této diplomové práce Transport dat Samotná komunikace s ústřednou probíhá přes dnes již spíše ustupující protokol X.25. Právě z důvodu často chybějící X.25 infrastruktury jsou datagramy protokolu X.25 pro samotný přenos zabaleny do protokolu TCP 1, v našem případě v souladu se zapouzdřením XOT 2 podle firmy Cisco. TCP je pak 1 TCP Transmission Control Protocol 2 XOT X.25 over TCP Přesná specifikace je předmětem RFC

11 běžně přenášeno pomocí IP 3, dominantního protokolu dneška. 1.4 Struktura práce V následujících odstavcích je uveden stručný popis celkové struktury práce: V kapitole 2 se zabývám procesem odposlechu a záznamu komunikace mezi ústřednou Siemens EWSD a proprietárním ovládacím programem za účelem následné analýzy. V kapitole 3 se pak věnuji vlastní analýze nasbíraných paketů a interpretaci jejich obsahu. V kapitole 4 jsou popsány změny, které jsem implementoval do programů ewrecv a ewterm. Změny jsou založeny na poznatcích z kapitoly 3 a přidávají funkce pro plnohodnotné ovládání ústředny, založeném na protokolu X.25. Kapitola 5 nabízí náměty pro další pokračování v analýze a implementaci. V kapitole 6 pak nakonec shrnuji úspěšnost, náročnost a přínos vykonané práce. Připojuji v ní i několik osobních názorů a připomínek. 1.5 Úvod do terminologie Při analýze servisního protokolu jsem byl nucen z důvodu absence oficiální dokumentace odvodit vlastní pojmenování informačních polí, obsažených v jednotlivých paketech a blocích. Pro opakovanou použitelnost této analýzy i vlastního programu jsem se rozhodl zavést označení v anglickém jazyce. Překlad těchto pojmenování vynechám, protože na samotných názvech nezáleží. Význam polí je podrobně popsán v následujících částech této kapitoly. Označení, 3 IP Internet Protocol 6

12 uvedená v této kapitole, odpovídají označení struktur a proměnných ve vytvořeném programu. Dále se v této práci objevuje několik odborných termínů z oblasti programovacích jazyků, programování a operačního systému Linux, pocházejících převážně z anglického jazyka. Pro některé z nich čeština nemá vhodný ekvivalent, a proto jsem se rozhodl, hlavně z důvodů konzistentnosti, použít pouhý přepis. Konkrétní význam objasním v této části (uvedeno vždy s původním slovem). Termíny jsou uspořádany podle pořadí prvního použití v textu této práce. dissector (dissector) skupina funkcí, která má za úkol v obecné posloupnosti bytů nalézt oddělovací značky a naplnit předem definované struktury rozdělenými daty z původní posloupnosti preambule (preamble) i když je možné anglický originál přeložit jako hlavička nebo úvodní část, rozhodl jsem se z důvodu podobnosti použít české slovo preambule se stejným významem. payload (payload) užitečná data, nebo-li datová část paketu, nesoucí užitečnou informaci. parsování (parsing) proces analýzy vstupních dat, hledání oddělovačů jednotlivých informačních polí, a ukládání oddělených částí ve strukturované formě. offline (offline) tento výraz je označením pro zařízení, které není permanentně připojené do sítě internet. Používá se též pro druh práce, který stálé připojení nevyžaduje. modul (module) výraz je možné přeložit také jako ovladač, ale české slovo modul je v oblasti operačního systému Linux běžnější. 7

13 démon (daemon) aplikace běžící dlouhodobě v uživatelském prostoru, plnící nějaký úkol systémového rázu. Český překlad démon je ustáleným výrazem. hashování (hashing) transformace vstupní posloupnosti bytů libovolné délky na posloupnost výstupní s pevnou délkou. Dochází ke ztrátě informace. disassemblování (disassembling) proces převodu binárního spustitelného kódu do jazyka symbolických adres (assembleru) manglování (mangling) proces zakódování jména metody a její signatury do jediného řetězce. demanglování (demangling) inverzní operace k manglování. inline assembly (inline assembly) úsek zdrojového kódu jazyka symbolických adres (assembleru), vložený přímo do zdrojového kódu vyššího jazyka (v našem případě C). Po kompilaci zůstává tento úsek nezměněn. loadování (loading) proces přečtení dat z pevného disku nebo jiného média, a jejich následné uložení do paměti. Může též obsahovat i proces získání nebo nastavení metadat načtené oblasti. 8

14 Kapitola 2 Odposlech 2.1 Volba nástroje Pro analýzu datové komunikace bylo potřeba nejprve pakety zachytit na vrstvě Ethernet, dále postupně vybalit protokoly IP, TCP, XOT, X.25 a nakonec i vlastní protokol ústředny. Je logické, že pro zpracování tohoto několikastupňového zapouzdření bylo nejvhodnější použít již existující nástroj, a pouze ho obohatit o analyzátor protokolu ústředny. Nejvhodnějším kandidátem se nakonec ukázal být open-source program Ethereal (nyní Wireshark[7]), který patří k nejpopulárnějším ve své třídě (tedy analyzátory sít ového provozu). K samotnému odchycení paketů jsem využil program tcpdump. Sám Ethereal sice odchytávat pakety umí, ale vzhledem k jeho historii spojené s výskytem bezpečnostních děr je doporučeno spouštět ho pouze v odpojeném režimu nad daty již odchycenými. 9

15 2.2 Dissector pro Ethereal Pro analýzu samotného protokolu jsem zvolil postup přes implementaci rozšíření do open-source programu Ethereal. Ten již obsahuje množství protokolů a proto ušetřil práci s protokoly nižších vrstev (v mém případě postupně Ethernet, IP, TCP, XOT a X.25) a mohl jsem se soustředit pouze na servisní protokol ústředny. Rozšíření bylo implementováno v jazyce C, což sice není optimální řešení vzhledem k neexistenci datového typu string a snadnosti zavlečení chyby, ale na druhou stranu jsem minimalizoval eventuální problémy s okolní kompatibilitou, nebot samotný Ethereal je v jazyce C napsán. Pro samotnou analýzu paketů se v Etherealu používají tzv. dissectory. Jedná se o skupinu funkcí, které jako svůj argument přijmou datovou část paketu, provedou analýzu, a případně zavolají na část nesoucí užitečná data (payload) další dissectory. Protože není architektura Etherealu dostatečně flexibilní, bylo nutné modifikovat dissector protokolu X.25 tak, aby vždy přímo volal dissector protokolu EWSD. V hlavní funkci dissectoru dissect_ewsd() se pouze volá funkce dis_preamble(). Ta analyzuje preambuli podle výše uvedených pravidel, nastaví se globální proměnné hf_ewsd_family, hf_ewsd_dir, hf_ewsd_pltype, hf_ewsd_connid a hf_ewsd_subseq a v případě potřeby se zavolá ještě dissector bloku dis_ewsd(). Tato funkce pak podle specifikovaných pravidel bud volá rekurzivně sama sebe, nebo už interpretuje koncová data. 2.3 Výsledek odposlechu Zaznamenání paketů servisního protokolu ústředny Siemens EWSD proběhlo bez problémů. Vlastní implementace dissectoru byla po seznámení se s vnitřní struktu- 10

16 rou programu Ethereal přímočará a bez větších komplikací. Během vývoje mého rozšíření změnil autor programu Ethereal licenční podmínky a odštěpil další vývoj pod novým jménem Wireshark[7]. Mnou vytvořený patch se sice na nové zdrojové kódy aplikuje bez chyb, ale dissector EWSD je neaktivní. Vzhledem k tomu, že není potřeba dissector nadále udržovat (sloužil pouze pro analýzu, která již byla dokončena), nebylo potřebné zjišt ovat hlouběji příčiny nefunčnosti. Analýza základní struktury servisního protokolu byla úspěšná, podařilo se zjistit obecnou strukturu předávaných zpráv. 11

17 Kapitola 3 Analýza 3.1 Preambule Každá datová zpráva začíná sekvencí 11-ti bytů, nazývejme je preambulí. Volitelně pak následuje datová část, nesoucí užitečnou informaci. O tom, jestli se datová část objeví, či ne, rozhoduje právě obsah preambule. offset délka význam 0 1 family 1 1 unknown1 2 1 direction 3 1 payload type 4 2 connection id 6 1 sub-sequence 7 1 unknown2 8 2 session id 10 1 tail Tabulka 3.1: Analýza bytů preambule K preambuli podrobněji: family zdá se, že v komunikaci se vyskytují dvě hlavní rodiny zpráv: 12

18 rodina COMMAND (0xf1) a ANSWER (0xf2). direction původní předpoklad, že tento byte má něco společného se směrem komunikace (ústředna terminál nebo opačně), další zachycená data nepotvrdila. payload type tento byte vypovídá o typu datové části nebo o její samotné existenci, není však přesně popsáno, jakým způsobem. connection id tento word je unikátní pro každou sub-komunikaci (požadavek + odpověd ). sub-sequence pokud je odpověd delší než kapacita X.25 paketu, je nutné ji rozdělit do více částí (fragmentů). K identifikaci pořadí fragmentů slouží tento byte. session id toto informační pole je nejspíše unikátní pro každé sezení, tedy od přihlášení až do odhlášení. Tabulka podmínek pro další operace: dir pltype subseq operace 1 2 something parsuj jako blok 2 > 1 continued answer interpretuj přímo long answer parsuj jako blok 2 2 short answer parsuj jako blok 3 1 command confirmation parsuj jako blok 4 0 login attempt parsuj jako blok 0x0c 1 login accept parsuj jako blok 0x0e 0 something parsuj jako blok 3 6 confirmation, send more datová část neexistuje Tabulka 3.2: Přehled následných operací podle preambule 13

19 3.2 Užitečná data (payload) Datová část se skládá z několika bloků, které mohou být dokonce obsaženy rekurentně samy v sobě. Každý takovýto blok je uvozen trojicí bytů, kde první byte identifikuje číslo bloku (ID), a následující word jeho délku (LEN). Následuje užitečná informace o délce LEN. Jak jsem již uvedl dříve, některé kombinace ID vypovídají o tom, že užitečná část bloku se má opět parsovat a vyhledat v ní další bloky. Struktura obecného bloku je popsána v tabulce 3.3. offset délka význam 0 1 id 1 2 délka užitečných dat (LEN) 3 LEN data Tabulka 3.3: Struktura obecného bloku Další bloky se již neparsují rekurentně a jejich význam je popsán v tabulce 3.4, kde x je zástupný znak pro libovolnou hodnotu. 3.3 Výsledek analýzy I přesto, že nebyl beze zbytku zjištěn význam některých bytů nebo dokonce celých datových polí, praktickými zkouškami bylo ověřeno, že jejich obsah není pro funkčnost komunikace podstatný a ve většině případů postačí dané datové pole vynechat nebo ho naplnit libovolnou hodnotou. Význam polí nutných pro správnou funkčnost komunikace byl tedy zjištěn a proto je možné analýzu označit za úspěšnou. 14

20 pozice ve stromu offset délka význam x unknown1 x job number x-2 7 unknown2 x-3-1 exchange name x-3-2 APS version x-3-3 patch version x-3-5 username x-4-1 dir=4, pltype=0 terminal name x-4-1 exchange name x-4-2 APS version x-4-3 patch version x username x password x-4-4 terminal name x-4-5 username x year x month x day x hour x minute x second x-5-2 error message x-6-1 command x-7 answer Tabulka 3.4: Význam jednotlivých bloků 15

21 Kapitola 4 Aplikace Významnou částí diplomové práce bylo použití získaných znalostí o protokolu ústředny pro implementaci komunikačního programu. 4.1 Stávající aplikace Efektivním řešením bylo doplnění již existující dvojice programů ewrecv a ewterm o funkčnost, která využívá kanál X.25 pro přenos příkazů a může tak v budoucnu zcela nahradit komunikaci přes sériové rozhraní. Architektura programů ewrecv a ewterm odpovídá schématu klient/server kdy ewrecv plní roli serveru a realizuje samotnou komunikaci s ústřednou. Směrem ke svým klientům (ewterm) komunikuje přes vlastní stavový protokol využívající pro transport protokol TCP. Sériové rozhraní mezi ústřednou a ewrecv i mezi ewrecv a ewterm je znakově orientované, což neodpovídá přístupu přes protokol X.25, kde je datový přenos orientovaný paketově. Upravovat protokol mezi ewrecv a ewterm na paketově orientovaný by bylo asi optimální řešení, ale hrozilo by velké riziko zanesení chyb a ztráta kompatibility se starší verzí. Rozhodl jsem se proto 16

22 tento protokol neměnit (nakonec jsem ho však musel rozšířit). Přepisování programu ewrecv na plnohodnotně paketový by bylo značně náročné a bez stálého testovaní, jestli nebyla ohrožena původní funkčnost, vlastně nemožné. Proto zůstala vnitřní architektura programu prakticky nezměněna (stále se tedy jedná o znakově orientované rozhraní), ale pomocí několika menších úprav a rozšíření bylo dosaženo i toho, že je program schopen přijímat a odesílat celé pakety. 4.2 Volba vývojové a operační platformy Vzhledem k tomu, že již existující sada komunikačních programů je implementována na platformě Linux[3], bylo nejvhodnější toto prostředí zachovat. Systém Linux je známý především díky jeho vývojovému modelu, kdy se na programování podílí značný počet dobrovolníků internetové komunity bez nároku na honorář. Tento způsob vývoje nabízí výhody, jako volně dostupné a modifikovatelné zdrojové kódy nebo vynikající stabilitu. To jsou důvody, které mimo jiné rozhodly pro Linux nejen jako operační prostředí pro výsledný program, ale také pro jeho vývoj. 4.3 Volba nástroje pro správu verzí Pro usnadnění vývoje, sledování změn a snadnější hledání vnesených chyb jsem se rozhodl pro vývoj používat nástroj pro správu verzí. Vzhledem ke značně decentralizované a offline povaze vývoje jsem při výběru hned vyřadil Subversion[6] a CVS[1], které pro práci vyžadují neustálé spojení s hlavním repozitářem. Nakonec jsem zvolil SCM 1 nástroj Mercurial[4] s distribuovaným přístupem, který umožňuje se zdrojovými kódy pohodlně pracovat 1 SCM source control management (správa zdrojových kódů) 17

23 i bez přístupu k hlavnímu repozitáři. Mercurial je nástroj multiplatformní, napsaný v jazyku Python[5]. 4.4 Rozšíření programu ewrecv Program ewrecv realizuje serverovou část. Stará se o komunikaci s ústřednou (přes sériovou linku nebo protokol X.25) a klientům poskytuje nezávislé komunikační rozhraní založené na protokolu TCP. Jeho dalším úkolem je multiplexování jednoho spojení (hlavně v případě sériové linky, kdy více než jedno spojení ani není možné) pro více klientů, aby bylo možné s ústřednou komunikovat z několika míst najednou Infrastruktura pro serializaci a deserializaci paketů Výsledkem analýzy servisního protokolu ústředny Siemens EWSD byla definice struktur posílaných paketů. V samotném programu, kde bylo potřeba tyto pakety interpretovat a sestavovat, by bylo velmi nepohodlné k datům přistupovat nestrukturovaně. Proto jsem vytvořil sadu funkcí, které posloupnost bytů, přenášených po ethernetové lince, uloží do definovaných struktur s pojmenovanými členskými proměnnými. Nechybí ani sada funkcí, které data z těchto struktur opět uloží jako posloupnost bytů ve správném formátu. Tím se práce s pakety výrazně zjednoduší a začne být intuitivní. Jádro tvoří struktury struct packet a struct block, které představují výše popsanou abstrakci. Nedílnou součástí jsou pak funkce packet_deserialize() a block_deserialize(), které mají za úkol z obecné (ale ne náhodné) posloupnosti bytů naplnit zmíněné struktury. Pro nalezení určitého uzlu ve stromu bloků slouží funkce block_getchild(). 18

24 Při vytváření paketu použijeme funkci packet_alloc() pro alokaci a inicializaci struktury paketu, poté pomocí série volání funkce block_addchild() přidáme požadované uzly (strom se vytváří automaticky). Nakonec převedeme struktury na výslednou posloupnost bytů, která je již připravena k odeslání pomocí funkce packet_serialize(). Pro správnou funkčnost celého systému abstrakce jsem samozřejmě vytvořil větší množství funkcí. Ty ale ve většině případů zůstávají pro uživatele skryty. Striktní dodržování prefixů packet_ a block_ a logický systém vrstvení zaručuje snadnou orientaci i pro nezasvěceného programátora, který by chtěl provádět modifikace Protokol X.25 a paketová komunikace Program ewrecv je ve svém jádru znakově orientovaný, což je pro komunikaci přes X.25 nevhodné. Hlavní úprava tedy spočívala ve vytvoření funkcí packet_deserialize(), která několik znaků na vstupu převede na celistvý paket a vytvoří strom bloků a ProcessExchangePacket(), která tento strukturovaný paket zpracuje. Pro realizaci plné funkčnosti také vzniklo značné množství dílčích funkcí. Bylo by však zbytečné zde popisovat jejich signatury a funkčnost Multiplexing pro více nezávislých uživatelů Multiplexing pro více uživatelů je schopnost rozlišit několik nezávislých uživatelů (kdy každý z těchto uživatelů může být připojen přes několik instancí programu ewterm najednou), a poskytnout jim možnost komunikovat s ústřednami nezávisle na uživatelích ostatních. To vše bud přes jediný fyzický X.25 kanál, nebo přes obecný počet spojení, alokovaných po jednom pro každého uživatele. 19

25 Program ewrecv jsem rozšířil o pole spojení na ústředny, které jsou při případném výpadku jednotlivě obnoveny. Data přijatá z terminálů jsou pak rozeslána pomocí všech spojení v poli. Odpovědi od ústředen jsou postupně načítány a rozesílány k jednotlivým terminálům. Pro správnou funkčnost je nutné zajistit deaktivaci interaktivního MML a zaručit, aby přihlašovací údaje (jméno a heslo) byly na všech ústřednách stejné. 4.5 Rozšíření programu ewterm Úpravy programu ewterm byly s úpravami v programu ewrecv podstatně méně náročné, přesto však ne triviální. Vzhledem k tomu, že program ewterm představuje klientskou část, nemusí se programátor zabývat násobným připojením a souběhem. Množství uchovávaných stavových informací je v porovnání s programem ewrecv také menší Reálné odhlášení Hlavní změny se týkaly obohacení komunikačního protokolu mezi ewrecv a ewterm o povel pro odhlášení, nebot původně bylo odhlášení řešeno pouze odesláním příkazu ENDSESSION; z terminálu. Tento způsob odhlašování je platný pouze pro původní sériovou komunikaci, ale pro X.25 již platný není. Bylo proto nutné přesunout odhlašovací rutiny do programu ewrecv, obohatit vnitřní protokol a upravit ewterm tak, aby toto nové rozšíření používal Rozlišení zpráv alarmů Další zlepšení, které přinesla komunikace přes X.25, je rozlišení příchozího textu na odpovědi na zadané příkazy a provozní alarmy a zprávy údržby, 20

26 které jsou generovány automaticky. Je nepříjemné, když se tyto automatické zprávy vměšují do běžného povelovacího sezení, a proto je žádoucí tyto zprávy rozlišit a zpracovávat pouze specializovaným klientem. Z tohoto důvodu bylo nutné vnitřní protokol ještě rozšířit o povely zasílat alarmy a nezasílat alarmy. Samozřejmě jsem musel změny patřičně zapracovat i do programů ewrecv a ewterm. 4.6 Napojení na vrstu X.25 v systému Linux Tato komunikace probíhá přes protokol X.25. Vzhledem k tomu, že nechceme realizovat přenos přes fyzickou vrstvu s protokolem X.25, je nutné pakety zapouzdřit do protokolu XOT a přes transportní vrstvu TCP je pak odeslat dále do sítě, kde jsou těsně před ústřednou opět převedeny na X Modul x25tap Pro úspěšné zapouzdření je nutné X.25 pakety přijaté linuxovým jádrem předat do uživatelského prostoru. O to se postará modul x25tap[8], který vytvoří virtuální X.25 rozhraní, a data podle potřeby vyměňuje mezi uživatelským prostorem a prostorem jádra Démon xotd Když jsou pakety protokolu X.25 předány modulem x25tap z jádra, přijme je démon xotd[8], který k nim přidá XOT hlavičku a pošle je na definovanou IP adresu (a port) protokolem TCP. Naopak, pokud přijdou z IP sítě XOT pakety, démon xotd z hlavičky extrahuje potřebné informace a dále předá uživatelská data, tedy X.25 paket, jádru přes virtuální zařízení x25tap. 21

27 Kapitola 5 Možnosti dalšího vývoje 5.1 Využití dynamických knihoven Siemens pro získání zakódovaného hesla Během analýzy proprietárního protokolu Siemens bylo zjištěno, že při přihlašování je heslo posíláno ve speciálním zakódovaném formátu, který znemožňuje jednoduše heslo na lince nahrát a poté opětovně použít pro přihlášení s právy původního uživatele. Toto heslo je závislé na čase (s přesností na sekundy) a je hashováno pomocí funkce MD5 nebo její modifikace. I přes značné úsilí, které by odhalilo algoritmus sestavení této posloupnosti bytů, se tento postup nepodařilo odhalit, a tak jedinou funkční metodou pro získání hesla, chráněného proti opětovnému přehrání, je použití binárních Win32 knihoven, které dodává přímo firma Siemens a tuto funkčnost obsahují. Z důvodu nepotřebnosti pro funkčnost celku byla pouze zpracována příprava postupu pro budoucí využití při implementaci této funkce do programu ewrecv. V následujících částech uvedu postup vhodný pro využití části binární 22

28 dynamické C++ knihovny z prostředí Windows na architektuře x86. Jedná se o českou verzi anglického článku[9], který jsem při své vývojové činnosti vytvořil. 5.2 Směr dalšího vývoje Knihovny, ze kterých chceme získat kód, jsou napsány v jazyce C++ a jsou tedy objektově orientované. Linkování s objektově orientovanými knihovnami v době kompilace není obecně problém, ale k tomuto kroku jsou potřeba statické linkovací knihovny, které Siemens nedodává a tak jedinou možností je dynamické linkovaní za běhu programu. To je však relativně složitá situace. Je velmi jednoduché použít exportovanou funkci v čistém C, protože jediné, co je nutné udělat, je najít správnou adresu a poté funkci prostě zavolat s patřičnými argumenty (správné argumenty a návratový typ však musíme předem znát). V případě C++ jsou metody tříd exportovány jako běžné funkce v čistém C, ale jejich názvy jsou manglovány (takže je možné mít Class1::DoSomething() i Class2::DoSomething() dohromady). Je výhodou, že nemusíme předem vědět správné argumenty a návratový typ, protože kompletní signatura metody je součástí manglovaného jména. Hlavní problém spočívá v tom, jak tyto funkce použít s nějakou instancí třídy, tedy jako metody a jak tento celek vhodně obalit tak, aby měl vlastnosti třídy/objektu. 5.3 Způsob dalšího vývoje Popsaná metoda nepatří k těm, které by se měly při běžném programování používat. Je náchylná na zavlečení chyby, kterou kompilátor nezjistí, ale která 23

29 může způsobit pád programu. Jinou možnost ale pravděpodobně nemáme Omezení platformy a architektury Funkčnost je zaručena pouze na platformě Windows (možná dokonce pouze s kompilátorem Microsoft Visual C++) a to pouze na architektuře x86. Podobnou techniku je možné použít i na jiných platformách a architekturách, ale postupy se mohou mírně i značně lišit Demanglování názvů metod V jazyce C++ neexistuje jednoznačně definovaný způsob, jak by měla být jména funkcí manglována, takže výsledné názvy jsou specifické pro jednotlivé kompilátory. Kompilátor Microsoft Visual C++ mangluje jména například (a podobných). S výhodou pro nás obsahuje takto manglované jméno všechny potřebné informace, které potřebujeme k úspěšnému importování metod a jejich použití objektově orientovaným způsobem. Na internetu lze nalézt mnoho nástrojů, vhodných pro demanglování jmen funkcí zpět na jejich plné signatury. Já zvolil nástroj IDA Pro[2]. Jedná se o velmi užitečný disassembler s mnoha funkcemi. Ostatní nástroje ale budou pravděpodobně také fungovat uspokojivě. Takto vypadá vzorek výstupu po disassemblování: ; private: class CLBinary thiscall SLNEPasswd::GetMD5Encryption( \ class CLBinary const &) proc near Nyní je tedy známo, co funkce očekává jako argumenty a co hodlá vrátit. 24

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

ČÁST 1. Základy 32bitového programování ve Windows

ČÁST 1. Základy 32bitového programování ve Windows Obsah Úvod 13 ČÁST 1 Základy 32bitového programování ve Windows Kapitola 1 Nástroje pro programování ve Windows 19 První program v Assembleru a jeho kompilace 19 Objektové soubory 23 Direktiva INVOKE 25

Více

Simluátor Trilobota. (projekt do předmětu ROB)

Simluátor Trilobota. (projekt do předmětu ROB) Simluátor Trilobota (projekt do předmětu ROB) Kamil Dudka Jakub Filák xdudka00 xfilak01 BRNO 2008 1 Úvod Jako školní týmový projekt jsme si zvolili simulátor trilobota 1 a jeho prostředí. Simulátor komunikuje

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Překladač a jeho struktura

Překladač a jeho struktura Překladač a jeho struktura Překladače, přednáška č. 1 Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz http://fpf.slu.cz/ vav10ui Poslední aktualizace: 23. září 2008 Definice

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Funkční objekty v C++.

Funkční objekty v C++. Funkční objekty v C++. Funkční objekt je instance třídy, která má jako svou veřejnou metodu operátor (), tedy operátor pro volání funkce. V dnešním článku si ukážeme jak zobecnit funkci, jak používat funkční

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

přetížení operátorů (o)

přetížení operátorů (o) přetížení operátorů (o) - pro vlastní typy je možné přetížit i operátory (tj. definovat vlastní) - pro definici slouží klíčové slovo operator následované typem/znakem operátoru - deklarace pomocí funkčního

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

SECTRON s.r.o. Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory +420 595 626 333, sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o. Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory +420 595 626 333, sales@sectron.cz Datum posledního záznamu: 5.12.2012 Verze 2.3.3.1 Výrobní kód 1212 2012-12 Aktualizován manuál Napájecí konektor změněn na 2-pinový MRT9 Přidáno rozhraní pro připojení záložního Pb akumulátoru 12 V, max

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 12 0:40 UML unifikovaný modelovací jazyk Zkratka tohoto

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Správa verzí souborů na cvičení

Správa verzí souborů na cvičení Správa verzí souborů na cvičení Úvod do problematiky, metodické pokyny Karel Šimerda Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 1. února 2010 Karel Šimerda (KST, FEI) IOOP/INPSW 1. února

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Středoškolská technika 2015. Encryption Protection System

Středoškolská technika 2015. Encryption Protection System Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Encryption Protection System Jaroslav Vondrák Vyšší odborná a Střední škola Varnsdorf Mariánská 1100, Varnsdorf 1

Více

Teoretické minimum z PJV

Teoretické minimum z PJV Teoretické minimum z PJV Pozn.: následující text popisuje vlastnosti jazyka Java zjednodušeně pouze pro potřeby výuky. Třída Zavádí se v programu deklarací třídy což je část programu od klíčových slov

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 FORTANNS manuál Vojtěch Havlíček havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 1 Úvod Program FORTANNS je software určený k modelování časových řad. Kód programu má 1800 řádek a je napsán v programovacím jazyku

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

Ročníkový projekt DYNAMICKÉ HTML. Projektová dokumentace. Jan Ehrlich, Petr Marek, Tomáš Marván, Martin Paľo. Vedoucí projektu: RNDr.

Ročníkový projekt DYNAMICKÉ HTML. Projektová dokumentace. Jan Ehrlich, Petr Marek, Tomáš Marván, Martin Paľo. Vedoucí projektu: RNDr. Ročníkový projekt DYNAMICKÉ HTML Projektová dokumentace Jan Ehrlich, Petr Marek, Tomáš Marván, Martin Paľo Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Kuthan 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Zadání projektu...4 2.0.1. Projekt

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Architektura Intel Atom

Architektura Intel Atom Architektura Intel Atom Štěpán Sojka 5. prosince 2008 1 Úvod Hlavní rysem Atomu je podpora platformy x86, která umožňuje spouštět a běžně používat řadu let vyvíjené aplikace, na které jsou uživatelé zvyklí

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik J. Bartošek, P. Havíček Abstrakt: V této práci je popsán princip fungování směrovacího protokolu mesh na platformě mikrotik. Na této platformě ovšem

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Úvod Virtuální kanál TCP Datagramová služba UDP URL TCP, UDP, URL. Fakulta elektrotechnická

Úvod Virtuální kanál TCP Datagramová služba UDP URL TCP, UDP, URL. Fakulta elektrotechnická TCP, UDP, Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická 10. května 2007 Přehled 1 2 TCP a sokety obecně TCP klient TCP server 3 UDP klient UDP server 4 Sít ová spojení nad sít ovou vrstvou (typicky protokol

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Reranking založený na metadatech

Reranking založený na metadatech České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Reranking založený na metadatech MI-VMW Projekt IV - 1 Pavel Homolka Ladislav Kubeš 6. 12. 2011 1

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Zranitelnosti ovladačů jádra v praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz

Zranitelnosti ovladačů jádra v praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz Zranitelnosti ovladačů jádra v praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz Obsah Ovladače a zařízení Virtuální paměť Komunikace s ovladači Útoky na chybné ošetřování vstupů Systémová volání Útok záměnou argumentů

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač systému REX pro 1-Wire (modul OwsDrv) Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.7 (revize 2) Plzeň 16.12.2015 Obsah 1 Ovladač OwsDrv a

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Dědění, polymorfismus

Dědění, polymorfismus Programování v jazyce C/C++ Ladislav Vagner úprava Pavel Strnad Dědění. Polymorfismus. Dnešní přednáška Statická a dynamická vazba. Vnitřní reprezentace. VMT tabulka virtuálních metod. Časté chyby. Minulá

Více

Roční periodická zpráva projektu

Roční periodická zpráva projektu WAK-1F44C-2005-2 WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta SPŠ Na Proseku 2012/13 Pod velením Davida Vurbse Zadání práce Adam Novák-Vytvořit zeď a její funkce a technickou

Více

Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET Základní principy a syntaxe 13

Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET Základní principy a syntaxe 13 Obsah Úvod 11 Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET 12 1 Základní principy a syntaxe 13 Typový systém 13 Hodnotové typy 13 Struktury 15 Výčtové typy 15 Referenční typy 15 Konstanty 16 Deklarace

Více

Úvod Seznámení s předmětem Co je.net Vlastnosti.NET Konec. Programování v C# Úvodní slovo 1 / 25

Úvod Seznámení s předmětem Co je.net Vlastnosti.NET Konec. Programování v C# Úvodní slovo 1 / 25 Programování v C# Úvodní slovo 1 / 25 Obsah přednášky Seznámení s předmětem Co je.net Vlastnosti.NET 2 / 25 Kdo je kdo Petr Vaněček vanecek@pf.jcu.cz J 502 Václav Novák vacnovak@pf.jcu.cz?? Při komunikaci

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek = Velmi malé jádro = implementuje jen vybrané základní mechanismy: = virtuální paměť; = plánování vláken; = obsluha výjimek; = zasílání

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3...

Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3... Elektronická pošta Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3... 5 IMAP... 6 Výhody a nevýhody IMAP...

Více

Programujeme v softwaru Statistica

Programujeme v softwaru Statistica Programujeme v softwaru Statistica díl druhý Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Programování, makra, skripty Typ článku: Návody V tomto článku si ukážeme další možnosti při psaní maker v softwaru Statistica.

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Programování v C++ Úplnej úvod. Peta (maj@arcig.cz, SPR AG 2008-9)

Programování v C++ Úplnej úvod. Peta (maj@arcig.cz, SPR AG 2008-9) Programování v C++ Úplnej úvod Co se naučíte? tak samozřejmě C++, s důrazem na: dynamické datové struktury Objektově Orientované Programování STL (standardní knihovna šablon) vytváření vlastních šablon

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Knot DNS Resolver. Modulární rekurzivní resolver. Karel Slaný karel.slany@nic.cz 13. 11. 2015

Knot DNS Resolver. Modulární rekurzivní resolver. Karel Slaný karel.slany@nic.cz 13. 11. 2015 Knot DNS Resolver Modulární rekurzivní resolver Karel Slaný karel.slany@nic.cz 13. 11. 2015 Obsah Co je KNOT Resolver Části resolveru Funkce a konfigurace Integrační testování Co je Knot DNS Resolver Minimalistický

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Ing. Igor Kopetschke TUL, NTI

Ing. Igor Kopetschke TUL, NTI ALGORITMY A DATOVÉ STRUKTURY 1. Organizace dat v paměti, datové typy Ing. Igor Kopetschke TUL, NTI http://www.nti.tul.cz Jednotlivé body Ukládání a a organizace dat Vnitřní paměť Vnější paměť Přístup k

Více

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč Nové jazykové brány do Caché Daniel Kutáč O čem budeme mluvit.net T/SQL Perl Python MultiValue Basic Téma.NET provider .NET Provider Co lze již dnes Factory / VisM ODBC.NET Web Services Factory a VisM

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více