Fakulta elektrotechnická

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta elektrotechnická"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Radek Podgorný

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Operační a dohledové centrum telefonní ústředny Siemens EWSD leden 2007 Diplomant: Radek Podgorný Vedoucí práce: Ing. Pavel Troller, CSc.

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem zadanou diplomovou práci zpracoval sám s přispěním vedoucího práce a konzultanta a používal jsem pouze literaturu v práci uvedenou. Dále prohlašuji, že nemám námitek proti půjčování nebo zveřejňování mé diplomové práce nebo její součásti se souhlasem katedry. Datum: podpis diplomanta

4 Anotace Předmětem této diplomové práce je analýza servisního protokolu ústředny Siemens EWSD a následná implementace komunikačního software na základě zjištěných informací. Podrobně jsou popsány postup a výsledky analýzy i vlastní implementace. V závěru je pak kromě zhodnocení obsaženo i několik námětů pro další rozvoj vytvořeného produktu do budoucnosti. Summary The subject of this final thesis is an analysis of Siemens EWSD switch service protocol and implementation of a communication program based on the information gathered. The procedure and results of both analysis and implementation are described thoroughly. In the final part, there is an evaluation together with few subjects for possible future development of the product.

5 Poděkování vedoucímu diplomové práce Dovoluji si poděkovat vedoucímu diplomové práce Ing. Pavlu Trollerovi, CSc. nejen za odborné vedení, cenné rady a připomínky, ale i za možnost kontaktu se světem telekomunikačních služeb a techniky v reálném provozu.

6 Obsah Obsah 1 1 Úvod Historie telekomunikačních ústředen Dnešní telekomunikační ústředny Důvody vývoje softwaru pro ústřednu Siemens EWSD Transport dat Struktura práce Úvod do terminologie Odposlech Volba nástroje Dissector pro Ethereal Výsledek odposlechu Analýza Preambule Užitečná data (payload) Výsledek analýzy Aplikace 16 1

7 4.1 Stávající aplikace Volba vývojové a operační platformy Volba nástroje pro správu verzí Rozšíření programu ewrecv Infrastruktura pro serializaci a deserializaci paketů Protokol X.25 a paketová komunikace Multiplexing pro více nezávislých uživatelů Rozšíření programu ewterm Reálné odhlášení Rozlišení zpráv alarmů Napojení na vrstu X.25 v systému Linux Modul x25tap Démon xotd Možnosti dalšího vývoje Využití dynamických knihoven Siemens pro získání zakódovaného hesla Směr dalšího vývoje Způsob dalšího vývoje Omezení platformy a architektury Demanglování názvů metod Konvence volání jazyka C++ v systému Windows Rekurzivní importování knihoven Závěr Celkové zhodnocení Osobní dojmy a připomínky Literatura 30 2

8 Kapitola 1 Úvod 1.1 Historie telekomunikačních ústředen Historie telekomunikačních ústředen se odvíjí od konce 70. let 19. století, kdz Alexander Graham Bell a Elisha Gray nezávisle na sobě vynalezli telefonní přístroj a patentovali jej rovněž nezávisle shodou okolností týž den, 14. února Bell následně založil společnost Bell Telephone Company, která nedlouho poté v roce 1885 přešla po zahrnutí Grayových patentových práv v American Telephone and Telegraph Company, neboli známou AT&T. Hovory jednotlivých účastníků bylo nutné spojovat a přepojovat (hlavní funkce ústředen), což se dělo výlučně manuálně prostřednictvím spojovatelek. Ve 20. století se po 1. světové válce začalo přecházet na automatizované reléové ústředny, které tehdy umožňovaly přímou volbu v rámci jednoho telekomunikačního uzlu, tj. většinou jednoho města, meziměstská a mezinárodní spojení se nadále uskutečňovala manuálně. Po 2. světové válce začal velmi pozvolný nástup polovodičových ústředen s pevným programem, které již zajišt ovaly automaticky místní a meziměstská spojení, mezinárodní spojení se nadále spojovala převážně manuálně. V 70. 3

9 letech se také začaly uskutečňovat první datové modemové a faxové přenosy na bázi analogového spojení. V 80. letech 20. století nastoupily sice také polovodičové, ale procesory řízené automatické telekomunikační ústředny, které se používají dodnes, a zajišt ují nejen plně automatizovaný provoz v podmínkách dnešního globálně propojeného světa, ale hlavně umožňují plnou digitalizaci hlasových a datových přenosů. Toto vedlo nejen k podstatnému zkvalitnění telekomunikačního spojení, ale hlavně k zavedení různých služeb, které by jiným způsobem nebyly uskutečnitelné. 1.2 Dnešní telekomunikační ústředny Tyto telekomunikační středny používané v produkčním prostředí se vyznačují především svou spolehlivostí a životností v řádu několika let. V oblasti vývoje a životnosti softwarového vybavení však dochází k velmi rychlým změnám, a udržovat kompatibilitu je velice složité a nákladné. Paradoxně tak dochází k situacím, kdy se plně funkční telekomunikační ústředna, která je ještě na počátku své fyzické životnosti, stává nepoužitelnou z důvodu neexistence ovládacího softwaru, který by byl schopen funkce na moderních počítačích s moderním operačním systémem. Výrobce ústředny a ovládacího softwaru sice vyrobí verzi kompatibilní s novými trendy, ale prodává ho jako zcela nový produkt naprosto bez vazby na to, že zákazník si již dříve koupil ústřednu a očekává její provozování v průběhu období její životnosti bez nutnosti dalších zbytečných poplatků výrobci. 4

10 1.3 Důvody vývoje softwaru pro ústřednu Siemens EWSD Vzhledem k tomu, že trh v oblasti telekomunikací je převážně záležitostí dominance gigantických společností, není pro tyto společnosti problém investovat nemalé částky do nové generace programů, místo mnohem racionálnějšího a ekonomičtějšího vyvíjení tlaku na výrobce. Tím ovšem značně trpí alternativní operátoři, kteří jsou nuceni hospodařit s mnohem menšími rozpočty, a nemohou si dovolit zcela zbytečně obměňovat programové vybavení ústředen vždy, když se výrobce rozhodne ukončit softwarovou podporu nebo výrobce operačního systému přeruší kompatibilitu. Přístup těchto výrobců ústředen je takový, že dokonce i po oficiálním ukončení výroby ovládacích programů odmítají jakkoliv spolupracovat s majiteli zakoupených ústředen na jejich vlastní implementaci. Důvod je zřejmý; zájem výrobce je, aby operátor koupil nový software. Pokud operátor (majitel ústředny) z nějakého důvodu nechce nebo nemůže do zakoupení relativně nákladného softwaru investovat, jediným řešením je vývoj a implementace vlastního ovládacího programu. A právě to je předmětem této diplomové práce Transport dat Samotná komunikace s ústřednou probíhá přes dnes již spíše ustupující protokol X.25. Právě z důvodu často chybějící X.25 infrastruktury jsou datagramy protokolu X.25 pro samotný přenos zabaleny do protokolu TCP 1, v našem případě v souladu se zapouzdřením XOT 2 podle firmy Cisco. TCP je pak 1 TCP Transmission Control Protocol 2 XOT X.25 over TCP Přesná specifikace je předmětem RFC

11 běžně přenášeno pomocí IP 3, dominantního protokolu dneška. 1.4 Struktura práce V následujících odstavcích je uveden stručný popis celkové struktury práce: V kapitole 2 se zabývám procesem odposlechu a záznamu komunikace mezi ústřednou Siemens EWSD a proprietárním ovládacím programem za účelem následné analýzy. V kapitole 3 se pak věnuji vlastní analýze nasbíraných paketů a interpretaci jejich obsahu. V kapitole 4 jsou popsány změny, které jsem implementoval do programů ewrecv a ewterm. Změny jsou založeny na poznatcích z kapitoly 3 a přidávají funkce pro plnohodnotné ovládání ústředny, založeném na protokolu X.25. Kapitola 5 nabízí náměty pro další pokračování v analýze a implementaci. V kapitole 6 pak nakonec shrnuji úspěšnost, náročnost a přínos vykonané práce. Připojuji v ní i několik osobních názorů a připomínek. 1.5 Úvod do terminologie Při analýze servisního protokolu jsem byl nucen z důvodu absence oficiální dokumentace odvodit vlastní pojmenování informačních polí, obsažených v jednotlivých paketech a blocích. Pro opakovanou použitelnost této analýzy i vlastního programu jsem se rozhodl zavést označení v anglickém jazyce. Překlad těchto pojmenování vynechám, protože na samotných názvech nezáleží. Význam polí je podrobně popsán v následujících částech této kapitoly. Označení, 3 IP Internet Protocol 6

12 uvedená v této kapitole, odpovídají označení struktur a proměnných ve vytvořeném programu. Dále se v této práci objevuje několik odborných termínů z oblasti programovacích jazyků, programování a operačního systému Linux, pocházejících převážně z anglického jazyka. Pro některé z nich čeština nemá vhodný ekvivalent, a proto jsem se rozhodl, hlavně z důvodů konzistentnosti, použít pouhý přepis. Konkrétní význam objasním v této části (uvedeno vždy s původním slovem). Termíny jsou uspořádany podle pořadí prvního použití v textu této práce. dissector (dissector) skupina funkcí, která má za úkol v obecné posloupnosti bytů nalézt oddělovací značky a naplnit předem definované struktury rozdělenými daty z původní posloupnosti preambule (preamble) i když je možné anglický originál přeložit jako hlavička nebo úvodní část, rozhodl jsem se z důvodu podobnosti použít české slovo preambule se stejným významem. payload (payload) užitečná data, nebo-li datová část paketu, nesoucí užitečnou informaci. parsování (parsing) proces analýzy vstupních dat, hledání oddělovačů jednotlivých informačních polí, a ukládání oddělených částí ve strukturované formě. offline (offline) tento výraz je označením pro zařízení, které není permanentně připojené do sítě internet. Používá se též pro druh práce, který stálé připojení nevyžaduje. modul (module) výraz je možné přeložit také jako ovladač, ale české slovo modul je v oblasti operačního systému Linux běžnější. 7

13 démon (daemon) aplikace běžící dlouhodobě v uživatelském prostoru, plnící nějaký úkol systémového rázu. Český překlad démon je ustáleným výrazem. hashování (hashing) transformace vstupní posloupnosti bytů libovolné délky na posloupnost výstupní s pevnou délkou. Dochází ke ztrátě informace. disassemblování (disassembling) proces převodu binárního spustitelného kódu do jazyka symbolických adres (assembleru) manglování (mangling) proces zakódování jména metody a její signatury do jediného řetězce. demanglování (demangling) inverzní operace k manglování. inline assembly (inline assembly) úsek zdrojového kódu jazyka symbolických adres (assembleru), vložený přímo do zdrojového kódu vyššího jazyka (v našem případě C). Po kompilaci zůstává tento úsek nezměněn. loadování (loading) proces přečtení dat z pevného disku nebo jiného média, a jejich následné uložení do paměti. Může též obsahovat i proces získání nebo nastavení metadat načtené oblasti. 8

14 Kapitola 2 Odposlech 2.1 Volba nástroje Pro analýzu datové komunikace bylo potřeba nejprve pakety zachytit na vrstvě Ethernet, dále postupně vybalit protokoly IP, TCP, XOT, X.25 a nakonec i vlastní protokol ústředny. Je logické, že pro zpracování tohoto několikastupňového zapouzdření bylo nejvhodnější použít již existující nástroj, a pouze ho obohatit o analyzátor protokolu ústředny. Nejvhodnějším kandidátem se nakonec ukázal být open-source program Ethereal (nyní Wireshark[7]), který patří k nejpopulárnějším ve své třídě (tedy analyzátory sít ového provozu). K samotnému odchycení paketů jsem využil program tcpdump. Sám Ethereal sice odchytávat pakety umí, ale vzhledem k jeho historii spojené s výskytem bezpečnostních děr je doporučeno spouštět ho pouze v odpojeném režimu nad daty již odchycenými. 9

15 2.2 Dissector pro Ethereal Pro analýzu samotného protokolu jsem zvolil postup přes implementaci rozšíření do open-source programu Ethereal. Ten již obsahuje množství protokolů a proto ušetřil práci s protokoly nižších vrstev (v mém případě postupně Ethernet, IP, TCP, XOT a X.25) a mohl jsem se soustředit pouze na servisní protokol ústředny. Rozšíření bylo implementováno v jazyce C, což sice není optimální řešení vzhledem k neexistenci datového typu string a snadnosti zavlečení chyby, ale na druhou stranu jsem minimalizoval eventuální problémy s okolní kompatibilitou, nebot samotný Ethereal je v jazyce C napsán. Pro samotnou analýzu paketů se v Etherealu používají tzv. dissectory. Jedná se o skupinu funkcí, které jako svůj argument přijmou datovou část paketu, provedou analýzu, a případně zavolají na část nesoucí užitečná data (payload) další dissectory. Protože není architektura Etherealu dostatečně flexibilní, bylo nutné modifikovat dissector protokolu X.25 tak, aby vždy přímo volal dissector protokolu EWSD. V hlavní funkci dissectoru dissect_ewsd() se pouze volá funkce dis_preamble(). Ta analyzuje preambuli podle výše uvedených pravidel, nastaví se globální proměnné hf_ewsd_family, hf_ewsd_dir, hf_ewsd_pltype, hf_ewsd_connid a hf_ewsd_subseq a v případě potřeby se zavolá ještě dissector bloku dis_ewsd(). Tato funkce pak podle specifikovaných pravidel bud volá rekurzivně sama sebe, nebo už interpretuje koncová data. 2.3 Výsledek odposlechu Zaznamenání paketů servisního protokolu ústředny Siemens EWSD proběhlo bez problémů. Vlastní implementace dissectoru byla po seznámení se s vnitřní struktu- 10

16 rou programu Ethereal přímočará a bez větších komplikací. Během vývoje mého rozšíření změnil autor programu Ethereal licenční podmínky a odštěpil další vývoj pod novým jménem Wireshark[7]. Mnou vytvořený patch se sice na nové zdrojové kódy aplikuje bez chyb, ale dissector EWSD je neaktivní. Vzhledem k tomu, že není potřeba dissector nadále udržovat (sloužil pouze pro analýzu, která již byla dokončena), nebylo potřebné zjišt ovat hlouběji příčiny nefunčnosti. Analýza základní struktury servisního protokolu byla úspěšná, podařilo se zjistit obecnou strukturu předávaných zpráv. 11

17 Kapitola 3 Analýza 3.1 Preambule Každá datová zpráva začíná sekvencí 11-ti bytů, nazývejme je preambulí. Volitelně pak následuje datová část, nesoucí užitečnou informaci. O tom, jestli se datová část objeví, či ne, rozhoduje právě obsah preambule. offset délka význam 0 1 family 1 1 unknown1 2 1 direction 3 1 payload type 4 2 connection id 6 1 sub-sequence 7 1 unknown2 8 2 session id 10 1 tail Tabulka 3.1: Analýza bytů preambule K preambuli podrobněji: family zdá se, že v komunikaci se vyskytují dvě hlavní rodiny zpráv: 12

18 rodina COMMAND (0xf1) a ANSWER (0xf2). direction původní předpoklad, že tento byte má něco společného se směrem komunikace (ústředna terminál nebo opačně), další zachycená data nepotvrdila. payload type tento byte vypovídá o typu datové části nebo o její samotné existenci, není však přesně popsáno, jakým způsobem. connection id tento word je unikátní pro každou sub-komunikaci (požadavek + odpověd ). sub-sequence pokud je odpověd delší než kapacita X.25 paketu, je nutné ji rozdělit do více částí (fragmentů). K identifikaci pořadí fragmentů slouží tento byte. session id toto informační pole je nejspíše unikátní pro každé sezení, tedy od přihlášení až do odhlášení. Tabulka podmínek pro další operace: dir pltype subseq operace 1 2 something parsuj jako blok 2 > 1 continued answer interpretuj přímo long answer parsuj jako blok 2 2 short answer parsuj jako blok 3 1 command confirmation parsuj jako blok 4 0 login attempt parsuj jako blok 0x0c 1 login accept parsuj jako blok 0x0e 0 something parsuj jako blok 3 6 confirmation, send more datová část neexistuje Tabulka 3.2: Přehled následných operací podle preambule 13

19 3.2 Užitečná data (payload) Datová část se skládá z několika bloků, které mohou být dokonce obsaženy rekurentně samy v sobě. Každý takovýto blok je uvozen trojicí bytů, kde první byte identifikuje číslo bloku (ID), a následující word jeho délku (LEN). Následuje užitečná informace o délce LEN. Jak jsem již uvedl dříve, některé kombinace ID vypovídají o tom, že užitečná část bloku se má opět parsovat a vyhledat v ní další bloky. Struktura obecného bloku je popsána v tabulce 3.3. offset délka význam 0 1 id 1 2 délka užitečných dat (LEN) 3 LEN data Tabulka 3.3: Struktura obecného bloku Další bloky se již neparsují rekurentně a jejich význam je popsán v tabulce 3.4, kde x je zástupný znak pro libovolnou hodnotu. 3.3 Výsledek analýzy I přesto, že nebyl beze zbytku zjištěn význam některých bytů nebo dokonce celých datových polí, praktickými zkouškami bylo ověřeno, že jejich obsah není pro funkčnost komunikace podstatný a ve většině případů postačí dané datové pole vynechat nebo ho naplnit libovolnou hodnotou. Význam polí nutných pro správnou funkčnost komunikace byl tedy zjištěn a proto je možné analýzu označit za úspěšnou. 14

20 pozice ve stromu offset délka význam x unknown1 x job number x-2 7 unknown2 x-3-1 exchange name x-3-2 APS version x-3-3 patch version x-3-5 username x-4-1 dir=4, pltype=0 terminal name x-4-1 exchange name x-4-2 APS version x-4-3 patch version x username x password x-4-4 terminal name x-4-5 username x year x month x day x hour x minute x second x-5-2 error message x-6-1 command x-7 answer Tabulka 3.4: Význam jednotlivých bloků 15

21 Kapitola 4 Aplikace Významnou částí diplomové práce bylo použití získaných znalostí o protokolu ústředny pro implementaci komunikačního programu. 4.1 Stávající aplikace Efektivním řešením bylo doplnění již existující dvojice programů ewrecv a ewterm o funkčnost, která využívá kanál X.25 pro přenos příkazů a může tak v budoucnu zcela nahradit komunikaci přes sériové rozhraní. Architektura programů ewrecv a ewterm odpovídá schématu klient/server kdy ewrecv plní roli serveru a realizuje samotnou komunikaci s ústřednou. Směrem ke svým klientům (ewterm) komunikuje přes vlastní stavový protokol využívající pro transport protokol TCP. Sériové rozhraní mezi ústřednou a ewrecv i mezi ewrecv a ewterm je znakově orientované, což neodpovídá přístupu přes protokol X.25, kde je datový přenos orientovaný paketově. Upravovat protokol mezi ewrecv a ewterm na paketově orientovaný by bylo asi optimální řešení, ale hrozilo by velké riziko zanesení chyb a ztráta kompatibility se starší verzí. Rozhodl jsem se proto 16

22 tento protokol neměnit (nakonec jsem ho však musel rozšířit). Přepisování programu ewrecv na plnohodnotně paketový by bylo značně náročné a bez stálého testovaní, jestli nebyla ohrožena původní funkčnost, vlastně nemožné. Proto zůstala vnitřní architektura programu prakticky nezměněna (stále se tedy jedná o znakově orientované rozhraní), ale pomocí několika menších úprav a rozšíření bylo dosaženo i toho, že je program schopen přijímat a odesílat celé pakety. 4.2 Volba vývojové a operační platformy Vzhledem k tomu, že již existující sada komunikačních programů je implementována na platformě Linux[3], bylo nejvhodnější toto prostředí zachovat. Systém Linux je známý především díky jeho vývojovému modelu, kdy se na programování podílí značný počet dobrovolníků internetové komunity bez nároku na honorář. Tento způsob vývoje nabízí výhody, jako volně dostupné a modifikovatelné zdrojové kódy nebo vynikající stabilitu. To jsou důvody, které mimo jiné rozhodly pro Linux nejen jako operační prostředí pro výsledný program, ale také pro jeho vývoj. 4.3 Volba nástroje pro správu verzí Pro usnadnění vývoje, sledování změn a snadnější hledání vnesených chyb jsem se rozhodl pro vývoj používat nástroj pro správu verzí. Vzhledem ke značně decentralizované a offline povaze vývoje jsem při výběru hned vyřadil Subversion[6] a CVS[1], které pro práci vyžadují neustálé spojení s hlavním repozitářem. Nakonec jsem zvolil SCM 1 nástroj Mercurial[4] s distribuovaným přístupem, který umožňuje se zdrojovými kódy pohodlně pracovat 1 SCM source control management (správa zdrojových kódů) 17

23 i bez přístupu k hlavnímu repozitáři. Mercurial je nástroj multiplatformní, napsaný v jazyku Python[5]. 4.4 Rozšíření programu ewrecv Program ewrecv realizuje serverovou část. Stará se o komunikaci s ústřednou (přes sériovou linku nebo protokol X.25) a klientům poskytuje nezávislé komunikační rozhraní založené na protokolu TCP. Jeho dalším úkolem je multiplexování jednoho spojení (hlavně v případě sériové linky, kdy více než jedno spojení ani není možné) pro více klientů, aby bylo možné s ústřednou komunikovat z několika míst najednou Infrastruktura pro serializaci a deserializaci paketů Výsledkem analýzy servisního protokolu ústředny Siemens EWSD byla definice struktur posílaných paketů. V samotném programu, kde bylo potřeba tyto pakety interpretovat a sestavovat, by bylo velmi nepohodlné k datům přistupovat nestrukturovaně. Proto jsem vytvořil sadu funkcí, které posloupnost bytů, přenášených po ethernetové lince, uloží do definovaných struktur s pojmenovanými členskými proměnnými. Nechybí ani sada funkcí, které data z těchto struktur opět uloží jako posloupnost bytů ve správném formátu. Tím se práce s pakety výrazně zjednoduší a začne být intuitivní. Jádro tvoří struktury struct packet a struct block, které představují výše popsanou abstrakci. Nedílnou součástí jsou pak funkce packet_deserialize() a block_deserialize(), které mají za úkol z obecné (ale ne náhodné) posloupnosti bytů naplnit zmíněné struktury. Pro nalezení určitého uzlu ve stromu bloků slouží funkce block_getchild(). 18

24 Při vytváření paketu použijeme funkci packet_alloc() pro alokaci a inicializaci struktury paketu, poté pomocí série volání funkce block_addchild() přidáme požadované uzly (strom se vytváří automaticky). Nakonec převedeme struktury na výslednou posloupnost bytů, která je již připravena k odeslání pomocí funkce packet_serialize(). Pro správnou funkčnost celého systému abstrakce jsem samozřejmě vytvořil větší množství funkcí. Ty ale ve většině případů zůstávají pro uživatele skryty. Striktní dodržování prefixů packet_ a block_ a logický systém vrstvení zaručuje snadnou orientaci i pro nezasvěceného programátora, který by chtěl provádět modifikace Protokol X.25 a paketová komunikace Program ewrecv je ve svém jádru znakově orientovaný, což je pro komunikaci přes X.25 nevhodné. Hlavní úprava tedy spočívala ve vytvoření funkcí packet_deserialize(), která několik znaků na vstupu převede na celistvý paket a vytvoří strom bloků a ProcessExchangePacket(), která tento strukturovaný paket zpracuje. Pro realizaci plné funkčnosti také vzniklo značné množství dílčích funkcí. Bylo by však zbytečné zde popisovat jejich signatury a funkčnost Multiplexing pro více nezávislých uživatelů Multiplexing pro více uživatelů je schopnost rozlišit několik nezávislých uživatelů (kdy každý z těchto uživatelů může být připojen přes několik instancí programu ewterm najednou), a poskytnout jim možnost komunikovat s ústřednami nezávisle na uživatelích ostatních. To vše bud přes jediný fyzický X.25 kanál, nebo přes obecný počet spojení, alokovaných po jednom pro každého uživatele. 19

25 Program ewrecv jsem rozšířil o pole spojení na ústředny, které jsou při případném výpadku jednotlivě obnoveny. Data přijatá z terminálů jsou pak rozeslána pomocí všech spojení v poli. Odpovědi od ústředen jsou postupně načítány a rozesílány k jednotlivým terminálům. Pro správnou funkčnost je nutné zajistit deaktivaci interaktivního MML a zaručit, aby přihlašovací údaje (jméno a heslo) byly na všech ústřednách stejné. 4.5 Rozšíření programu ewterm Úpravy programu ewterm byly s úpravami v programu ewrecv podstatně méně náročné, přesto však ne triviální. Vzhledem k tomu, že program ewterm představuje klientskou část, nemusí se programátor zabývat násobným připojením a souběhem. Množství uchovávaných stavových informací je v porovnání s programem ewrecv také menší Reálné odhlášení Hlavní změny se týkaly obohacení komunikačního protokolu mezi ewrecv a ewterm o povel pro odhlášení, nebot původně bylo odhlášení řešeno pouze odesláním příkazu ENDSESSION; z terminálu. Tento způsob odhlašování je platný pouze pro původní sériovou komunikaci, ale pro X.25 již platný není. Bylo proto nutné přesunout odhlašovací rutiny do programu ewrecv, obohatit vnitřní protokol a upravit ewterm tak, aby toto nové rozšíření používal Rozlišení zpráv alarmů Další zlepšení, které přinesla komunikace přes X.25, je rozlišení příchozího textu na odpovědi na zadané příkazy a provozní alarmy a zprávy údržby, 20

26 které jsou generovány automaticky. Je nepříjemné, když se tyto automatické zprávy vměšují do běžného povelovacího sezení, a proto je žádoucí tyto zprávy rozlišit a zpracovávat pouze specializovaným klientem. Z tohoto důvodu bylo nutné vnitřní protokol ještě rozšířit o povely zasílat alarmy a nezasílat alarmy. Samozřejmě jsem musel změny patřičně zapracovat i do programů ewrecv a ewterm. 4.6 Napojení na vrstu X.25 v systému Linux Tato komunikace probíhá přes protokol X.25. Vzhledem k tomu, že nechceme realizovat přenos přes fyzickou vrstvu s protokolem X.25, je nutné pakety zapouzdřit do protokolu XOT a přes transportní vrstvu TCP je pak odeslat dále do sítě, kde jsou těsně před ústřednou opět převedeny na X Modul x25tap Pro úspěšné zapouzdření je nutné X.25 pakety přijaté linuxovým jádrem předat do uživatelského prostoru. O to se postará modul x25tap[8], který vytvoří virtuální X.25 rozhraní, a data podle potřeby vyměňuje mezi uživatelským prostorem a prostorem jádra Démon xotd Když jsou pakety protokolu X.25 předány modulem x25tap z jádra, přijme je démon xotd[8], který k nim přidá XOT hlavičku a pošle je na definovanou IP adresu (a port) protokolem TCP. Naopak, pokud přijdou z IP sítě XOT pakety, démon xotd z hlavičky extrahuje potřebné informace a dále předá uživatelská data, tedy X.25 paket, jádru přes virtuální zařízení x25tap. 21

27 Kapitola 5 Možnosti dalšího vývoje 5.1 Využití dynamických knihoven Siemens pro získání zakódovaného hesla Během analýzy proprietárního protokolu Siemens bylo zjištěno, že při přihlašování je heslo posíláno ve speciálním zakódovaném formátu, který znemožňuje jednoduše heslo na lince nahrát a poté opětovně použít pro přihlášení s právy původního uživatele. Toto heslo je závislé na čase (s přesností na sekundy) a je hashováno pomocí funkce MD5 nebo její modifikace. I přes značné úsilí, které by odhalilo algoritmus sestavení této posloupnosti bytů, se tento postup nepodařilo odhalit, a tak jedinou funkční metodou pro získání hesla, chráněného proti opětovnému přehrání, je použití binárních Win32 knihoven, které dodává přímo firma Siemens a tuto funkčnost obsahují. Z důvodu nepotřebnosti pro funkčnost celku byla pouze zpracována příprava postupu pro budoucí využití při implementaci této funkce do programu ewrecv. V následujících částech uvedu postup vhodný pro využití části binární 22

28 dynamické C++ knihovny z prostředí Windows na architektuře x86. Jedná se o českou verzi anglického článku[9], který jsem při své vývojové činnosti vytvořil. 5.2 Směr dalšího vývoje Knihovny, ze kterých chceme získat kód, jsou napsány v jazyce C++ a jsou tedy objektově orientované. Linkování s objektově orientovanými knihovnami v době kompilace není obecně problém, ale k tomuto kroku jsou potřeba statické linkovací knihovny, které Siemens nedodává a tak jedinou možností je dynamické linkovaní za běhu programu. To je však relativně složitá situace. Je velmi jednoduché použít exportovanou funkci v čistém C, protože jediné, co je nutné udělat, je najít správnou adresu a poté funkci prostě zavolat s patřičnými argumenty (správné argumenty a návratový typ však musíme předem znát). V případě C++ jsou metody tříd exportovány jako běžné funkce v čistém C, ale jejich názvy jsou manglovány (takže je možné mít Class1::DoSomething() i Class2::DoSomething() dohromady). Je výhodou, že nemusíme předem vědět správné argumenty a návratový typ, protože kompletní signatura metody je součástí manglovaného jména. Hlavní problém spočívá v tom, jak tyto funkce použít s nějakou instancí třídy, tedy jako metody a jak tento celek vhodně obalit tak, aby měl vlastnosti třídy/objektu. 5.3 Způsob dalšího vývoje Popsaná metoda nepatří k těm, které by se měly při běžném programování používat. Je náchylná na zavlečení chyby, kterou kompilátor nezjistí, ale která 23

29 může způsobit pád programu. Jinou možnost ale pravděpodobně nemáme Omezení platformy a architektury Funkčnost je zaručena pouze na platformě Windows (možná dokonce pouze s kompilátorem Microsoft Visual C++) a to pouze na architektuře x86. Podobnou techniku je možné použít i na jiných platformách a architekturách, ale postupy se mohou mírně i značně lišit Demanglování názvů metod V jazyce C++ neexistuje jednoznačně definovaný způsob, jak by měla být jména funkcí manglována, takže výsledné názvy jsou specifické pro jednotlivé kompilátory. Kompilátor Microsoft Visual C++ mangluje jména například (a podobných). S výhodou pro nás obsahuje takto manglované jméno všechny potřebné informace, které potřebujeme k úspěšnému importování metod a jejich použití objektově orientovaným způsobem. Na internetu lze nalézt mnoho nástrojů, vhodných pro demanglování jmen funkcí zpět na jejich plné signatury. Já zvolil nástroj IDA Pro[2]. Jedná se o velmi užitečný disassembler s mnoha funkcemi. Ostatní nástroje ale budou pravděpodobně také fungovat uspokojivě. Takto vypadá vzorek výstupu po disassemblování: ; private: class CLBinary thiscall SLNEPasswd::GetMD5Encryption( \ class CLBinary const &) proc near Nyní je tedy známo, co funkce očekává jako argumenty a co hodlá vrátit. 24

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Správa verzí souborů na cvičení

Správa verzí souborů na cvičení Správa verzí souborů na cvičení Úvod do problematiky, metodické pokyny Karel Šimerda Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 1. února 2010 Karel Šimerda (KST, FEI) IOOP/INPSW 1. února

Více

Semestrální práce KIV/PC

Semestrální práce KIV/PC Semestrální práce KIV/PC Václav Löffelmann 2014-12-31 1 Zadání Naprogramujte v ANSI C přenositelnou konzolovou aplikaci, která jako vstup obdrží soubor obsahující obrázek ručně psané číslice a soubor s

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 12 0:40 UML unifikovaný modelovací jazyk Zkratka tohoto

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Úvod Virtuální kanál TCP Datagramová služba UDP URL TCP, UDP, URL. Fakulta elektrotechnická

Úvod Virtuální kanál TCP Datagramová služba UDP URL TCP, UDP, URL. Fakulta elektrotechnická TCP, UDP, Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická 10. května 2007 Přehled 1 2 TCP a sokety obecně TCP klient TCP server 3 UDP klient UDP server 4 Sít ová spojení nad sít ovou vrstvou (typicky protokol

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta SPŠ Na Proseku 2012/13 Pod velením Davida Vurbse Zadání práce Adam Novák-Vytvořit zeď a její funkce a technickou

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

SMS_Mail popis funkcí podle verzí:

SMS_Mail popis funkcí podle verzí: SMS_Mail popis funkcí podle verzí: Od 8.3.2015 v 15.3.8.1 možnost použít rozhraní Text-To-Speech pro přečtení příchozí SMS. Od 3.11.2014 v 14.11.3.1 - možnost posílat SMS ve formátu UCS2(unicode) také

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky UPS. FTP Klient. A05463 fboranek@atlas.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky UPS. FTP Klient. A05463 fboranek@atlas. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky UPS FTP Klient Plzeň, 2007 František Bořánek A05463 fboranek@atlas.cz Obsah 1 Úvod......2 2 Zadaní......2

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Co je SAS? 8.3.2009 1

Co je SAS? 8.3.2009 1 Co je SAS? SAS = velmi účinný a intuitivní nástroj pro administraci MD110, MX-One a CISCO Call Manager (ve vývoji) založený na multiuživatelské platformě a přístupu přes WEB IE5.5 (a výše) z kteréhokoliv

Více

Alcatel-Lucent. NMS OmniVista 4760. Účtování a zprávy. Ing.Martin Lenko listopad 2012

Alcatel-Lucent. NMS OmniVista 4760. Účtování a zprávy. Ing.Martin Lenko listopad 2012 Alcatel-Lucent NMS OmniVista 4760 Účtování a zprávy Ing.Martin Lenko listopad 2012 Obsah 1. Úvod Dohledový systém NMS 2. Deklarace TÚ v NMS 3. Vytváření účtenek v TÚ telefonní seznam, synchronizace 4.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

Zranitelnosti ovladačů jádra v praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz

Zranitelnosti ovladačů jádra v praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz Zranitelnosti ovladačů jádra v praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz Obsah Ovladače a zařízení Virtuální paměť Komunikace s ovladači Útoky na chybné ošetřování vstupů Systémová volání Útok záměnou argumentů

Více

PhoNet. telefonie 5. generace. Tenký klient PhoNet - základní principy

PhoNet. telefonie 5. generace. Tenký klient PhoNet - základní principy PhoNet telefonie 5. generace Tenký klient PhoNet - základní principy dokumentu k systému verze 2007 Tenký klient PhoNet základní principy Zákonná práva... Obchodní jména TM... a ochranné známky... Copyright...

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Podstata elektronické pošty

Podstata elektronické pošty Podstata elektronické pošty Elektronická pošta Komunikace v systému elektronické pošty Protokoly elektronické pošty v prostředí TCP/IP sítí Klientská prostředí elektronické pošty Tento materiál si neklade

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více