Prováděcí předpis. České dráhy, a.s. ČD Ok 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí předpis. České dráhy, a.s. ČD Ok 10"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování Úroveň přístupu C

2 České dráhy, a.s. ČD Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování Schváleno rozhodnutím představenstva Českých drah, a.s. dne č.j.: /2008 O9 Účinnost od

3 2 ČD Ok 10 Účinnost od

4 OBSAH Záznam o změnách... 5 Rozsah znalostí... 7 Seznam použitých značek a zkratek... 9 Kapitola I Úvodní ustanovení Kapitola II Zajištění agendy jízdních výhod Kapitola III Oprávněné osoby ZAMĚSTNANCI RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI ZAMĚSTNANCŮ DŮCHODCI RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI DŮCHODCŮ POZŮSTALÍ Kapitola IV Výdej(nahrání) a evidence aplikace železničních průkazek VÝDEJ(NAHRÁNÍ) APLIKACE ŽELEZNIČNÍCH PRŮKAZEK EVIDENCE APLIKACE ŽELEZNIČNÍCH PRŮKAZEK Kapitola V Přiznání 1. třídy vozové Kapitola VI Prolongace aplikace železničních průkazek Kapitola VII Použití aplikace železniční průkazky Kapitola VIII Zneužití aplikace železniční průkazky Kapitola IX Závěrečná ustanovení SOUVISEJÍCÍ TARIFY A PŘEDPISY ČD PŘEHLED TISKOPISŮ ŽÁDANKA O VYDÁNÍ JÍZDNÍHO DOKLADU

5 4 ČD Ok 10 Účinnost od

6 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

7 6 ČD Ok 10 Účinnost od

8 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost GŘ ČD a organizační složky ČD zaměstnanci ve vedoucích funkcích zaměstnanci personálních útvarů zaměstnanci pověření agendou jízdních výhod ostatní zaměstnanci úplná informativní 7

9 8 ČD Ok 10 Účinnost od

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD... České dráhy, a.s. DÚ... Drážní úřad MD... Ministerstvo dopravy SŽDC... Správa železniční dopravní cesty, s.o. GŘ ČD... Generální ředitelství ČD, a.s. JV... jízdní výhody OS... organizační složka ČD, a.s. ZC... žst... Zásobovací centrum železniční stanice FIP... Sdružení pro mezinárodní jízdní výhody pro zaměstnance železnic MPSV... Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OÚ... Obvodní úřad ÚP... Úřad práce SC... SuperCity (vlak vyšší kvality s příplatkem za nadstandard) ID... invalidní důchod SD... starobní důchod PTV... Přepravní a tarifní věstník ZP... Zákoník práce Aplikace ŽP... aplikace železniční průkazka na In-kartě Tarif... Tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy SPPO... Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou osobní dopravu OP... občanský průkaz 9

11 Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Tento předpis vydává ČD na základě zmocnění podle 5, bod 1 Tarifu a po předchozím projednání s MD. Předpis je závazný pro všechny organizační složky ČD a pro další organizace a držitele železniční průkazky uvedené v Tarifu. 2. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší předpis ČD Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy, platný s účinností od , č.j /2006-O Jízdní doklady poskytované ČD jsou vydávány ve formě bezkontaktní čipové karty (dále jen In-karty), na kterou se nahrává aplikace železniční průkazka (dále jen aplikace ŽP). Rodinným příslušníkům zaměstnanců, důchodcům a jejich rodinným příslušníkům, vdovcům, vdovám, sirotkům je vydávána In-karta pouze s aplikací ŽP. 10

12 Kapitola II Zajištění agendy jízdních výhod 4. Zajištěním evidence nároků na jízdní výhody a nahráním aplikace ŽP na In-kartu byla pověřena příslušná personální pracoviště, kde je zaměstnanec v evidenci. Kontrolní činností je pověřen odbor odměňování a benefitů GŘ ČD. 5. Příslušná personální pracoviště v určeném obvodu zajišťují veškerou agendu jízdních výhod nutnou pro výrobu In-karty a dále zajišťují předání vyrobené In-karty s nahranou aplikací ŽP (jde o tzv. inicializaci karty). 6. Neobsazeno Kapitola III Oprávněné osoby 7. Aplikace ŽP může být přiznána pouze oprávněným osobám, uvedeným v 1, písm. a) až f) Tarifu. 8. Aplikace ŽP se ve smyslu 5 odst. 1 písm. b) Tarifu ponechává zaměstnanci ČD, který byl držitelem jízdních výhod ČD ke dni bezprostředně předcházejícímu vzniku jeho pracovního poměru u dceřiné společnosti ČD, v níž mají ČD majoritní účast. Při ukončení pracovního poměru u ČD, a.s., z důvodu uvedených v 52 písm. f) a g) ZP nebo okamžitým zrušením pracovního poměru podle 55, odst.1 ZP a následného nástupu bez přerušení k dceřiné společnosti, nárok na jízdní výhody nevzniká. Zaměstnanci dceřiných společností mají nárok na aplikaci ŽP pouze v případě, že přejdou do dceřiné společnosti bez přerušení (tzn. ukončí pracovní poměr u ČD a hned následující den navazuje pracovní poměr u dceřiné společnosti) od ČD a v okamžiku přechodu mají nárok na aplikaci ŽP; za první nástup se považuje nástup k ČD. Pro účely tohoto předpisu se za dceřinou společnost považují obchodní společnosti, v nichž ČD mají podíl vyšší než 50%. Zaměstnancům (vč. jejich rodinných příslušníků) dceřiných společností bude aplikace ŽP zachována i v případě ztráty majority na základním kapitálu těchto společností ze strany ČD, za předpokladu, že v okamžiku ztráty majority (ve smyslu Obchodního zákoníku) trval pracovní poměr zaměstnance u ČD nebo jejich dceřiných společností nepřetržitě nejméně 15 let. ZAMĚSTNANCI 9. Zaměstnanec má právo po vzniku pracovního poměru při stanovené pracovní době požádat o vydání aplikace ŽP. 10. Předchozí pracovní poměr v resortu dopravy a s tím spojené držení aplikace ŽP nemůže být (v případě jeho přerušení) započítán pro účely ponechání aplikace ŽP ve smyslu 3 Tarifu. V případě přerušení z důvodu invalidního důchodu se pracovní poměr pro účely jízdních výhod považuje za nepřetržitý. 11

13 11. Za zaměstnance ČD se pro účely tohoto předpisu považují zaměstnanci ČD, SŽDC, MD, DÚ, osoby uvedené v bodě 8 tohoto předpisu, zaměstnanci uvolnění v souladu s 200 ZP a osoby, kterým byly navráceny jízdní výhody z titulu rehabilitací ve smyslu Tarifu. Podmínkou pro přiznání aplikace ŽP pro rehabilitované osoby je: a) předložení rozhodnutí příslušné rehabilitační komise a přiznané státní občanství ČR, b) uzavřený pracovní poměr s organizací, jejíž zaměstnanci mají v souladu s Tarifem nárok na přiznání aplikace ŽP. 12. Neobsazeno 13. Aplikace ŽP se ponechává zaměstnanci, kterému bylo poskytnuto volno bez náhrady mzdy nejdéle po dobu 1 měsíce (netýká se zaměstnanců uvolněných k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace). Aplikace ŽP se dále ponechává zaměstnanci po dobu mateřské dovolené, rodičovské dovolené, neplaceného volna po dobu pobírání rodičovského příspěvku za předpokladu, že pracovní poměr s organizací zůstal zachován. RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI ZAMĚSTNANCŮ 14. Rodinnými příslušníky zaměstnanců se rozumí manželé, manželky, registrovaní partneři, děti (vlastní, nevlastní, osvojené, svěřené do péče jednomu z rodičů nebo do střídavé péče, v pěstounské péči apod.). Rodinným příslušníkům zaměstnanců se aplikace ŽP vydává na základě žádosti zaměstnance nejdříve po uplynutí 6 měsíců nepřetržitého trvání jeho pracovního poměru. 15. Druh, družka zaměstnance se z hlediska poskytování jízdních výhod nepovažují za rodinné příslušníky a nepřísluší jim žádné výhody ve smyslu předpisu ČD Ok Dětem se aplikace ŽP poskytne nejdříve od 3 let věku dítěte. Studujícím svobodným dětem je možno ponechat aplikaci ŽP nejdéle do dosažení věkové hranice 26 let, tzn. v den 26. narozenin nemá dítě na aplikaci ŽP již nárok. 17. V případě dětí starších 16 let se aplikace ŽP poskytne v souladu s 3, odst. 2 Tarifu pouze za předpokladu předložení potvrzení o studiu pro příslušný školní rok, jedná-li se o soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání podle platných právních předpisů. V případě, že se jedná o jinou formu studia než je prezenční studium, je nutno navíc doložit čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele o JV, že dítě není samostatně výdělečně činné a neuplatňuje nárok na sociální podporu v nezaměstnanosti. Potvrzení o studiu se dokladuje každoročně a to nejpozději do 31. října příslušného roku. V případě, že nebude potvrzení o studiu doloženo v předepsaném termínu, bude automaticky od následujícího dne u tohoto dítěte odebrán nárok na jízdní výhody a aplikace železniční průkazka na In-kartě zablokována. Nárok na jízdní výhody je možné navrátit po doložení patřičného potvrzení, a to za úhradu stanoveného manipulačního poplatku. V případě, že dítě ukončilo přípravu na budoucí povolání řádným ukončením studia, je ze studia vyloučeno nebo studium přerušilo, nárok na aplikaci ŽP zaniká. Pokud začne dítě znovu studovat lze aplikaci ŽP opětovně přiznat po předložení příslušného potvrzení. za zaměstnance uvolněné dle 200 ZP se považují i zaměstnanci uvolnění k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace 12

14 18. Aplikace ŽP se přizná též dětem, které přejdou sňatkem do společné domácnosti zaměstnance a dětem, ke kterým má zaměstnanec vyživovací povinnost. 19. Aplikace ŽP se též poskytne dětem, které se pro nemoc nebo dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nemohou připravovat na své budoucí povolání, za předpokladu splnění ostatních podmínek Tarifu, tj. svobodný stav a nepobírání invalidního důchodu. Aplikace ŽP se v tomto případě ponechá dětem pouze do dosažení 18. roku věku, v den 18. narozenin nemá dítě na aplikaci ŽP již nárok. Nárok se prokazuje potvrzením příslušného úřadu o pobírání sociálních dávek. Potvrzení může být nahrazeno čestným prohlášením zaměstnance. DŮCHODCI 20. Za důchodce se ve smyslu tohoto předpisu považuje bývalý zaměstnanec, kterému je přiznán starobní nebo invalidní důchod (dále jen důchod ), a který splňuje podmínky znění 3 Tarifu. Za důchodce se ve smyslu tohoto předpisu považuje bývalý zaměstnanec dceřiné společnosti, který byl v době pracovního poměru u dceřiné společnosti držitelem jízdních výhod, kterému byl přiznán důchod, a který současně splňuje veškeré podmínky nutné pro ponechání zaměstnaneckých jízdních výhod při odchodu do důchodu. Aplikace ŽP může být ponechána zaměstnanci MD odcházejícímu do důchodu za předpokladu splnění podmínek stanovených Tarifem a současně byl-li ke dni přiznání důchodu nepřetržitě držitelem jízdních výhod po dobu nejméně 9 a půl roku od data jejich přiznání (např. rozhodnutím ministra dopravy). 21. Pokud zaměstnanec nesplňuje při odchodu do důchodu podmínku odpracovaných let dle Tarifu, není možné si chybějící dobu při pobírání důchodu dopracovat. 22. Rehabilitované osoby, které byly ke dni poživateli starobního nebo invalidního důchodu (a tento důchod bez přerušení pobírají), jsou považovány za důchodce ČD. 23. Ponechání aplikace ŽP zaměstnancům, kteří rozvazují pracovní poměr z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti, řeší 3, odst. 6 Tarifu. RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI DŮCHODCŮ 24. Rodinnými příslušníky důchodců se rozumí manželé, manželky, registrovaní partneři, děti (vlastní, nevlastní, osvojené, svěřené do péče jednomu z rodičů nebo do střídavé péče, v pěstounské péči apod.). Novým rodinným příslušníkům důchodců nárok na aplikaci ŽP nevzniká. 25. Druh, družka důchodce se z hlediska poskytování jízdních výhod nepovažují za rodinné příslušníky a nepřísluší jim žádné výhody ve smyslu předpisu ČD Ok Pro děti důchodců platí stejné podmínky jako pro děti zaměstnanců. 13

15 POZŮSTALÍ 27. Pozůstalými po zaměstnanci nebo důchodci se rozumí vdovy, vdovci, sirotci. Nárok na aplikaci ŽP jim vznikne jen za splnění podmínek 3 bodu 3 Tarifu a to pouze v případě, že byli v době úmrtí oprávněnými držiteli aplikace ŽP. Pokud sirotek s nárokem na jízdní výhody v době úmrtí zaměstnance (nebo důchodce) nebyl z důvodu svého věku držitelem aplikace ŽP, má právo o aplikaci ŽP požádat. 28. Pro děti pozůstalých platí stejné podmínky jako pro děti zaměstnanců. 29. Nárok na aplikaci ŽP může uplatnit pouze vdovec, který ovdověl po Pokud vdova nebo vdovec nepobírá vdovský nebo vdovecký důchod, zaniká nárok na aplikaci ŽP. Při opětovném nabytí tohoto důchodu ve smyslu zákona č. 155/95 Sb. o důchodovém pojištění se na základě potvrzení o pobírání důchodu přizná aplikace ŽP opětovně. 31. V případě uzavření sňatku ztrácí vdova, vdovec nárok na aplikaci ŽP. Sirotkům nárok na aplikaci ŽP zůstane zachován, pokud pobírají sirotčí důchod. Kapitola IV Výdej(nahrání) a evidence aplikace železničních průkazek VÝDEJ(NAHRÁNÍ) APLIKACE ŽELEZNIČNÍCH PRŮKAZEK 32. In-karta s aplikací ŽP je platná při splnění všech příslušných podmínek tohoto předpisu. 33. O aplikaci ŽP žádá vždy pouze zaměstnanec nebo důchodce, a to i pro své rodinné příslušníky. V případě pozůstalých žádá o aplikaci ŽP pouze oprávněná osoba vdova, vdovec, sirotek starší 18 let. U sirotků mladších 18 let, podepíše žádanku jejich zákonný zástupce. V jiných případech nemohou rodinní příslušníci o aplikaci ŽP žádat. 34. In-kartu s aplikací ŽP oprávněnými rodinnými příslušníky je možné používat pouze tehdy, pokud je zaměstnanec nebo důchodce držitelem platné aplikace ŽP (tzn. splní všechny příslušné podmínky tohoto předpisu). 35. Aplikace ŽP se vydává na základě Žádanky o aplikaci ŽP k In-kartě vystavené pomocí určeného informačního systému. V případě nutnosti je možno využít tiskopis č avšak za předpokladu, že ručně vyplněná žádanka bude řádně zaevidována do příslušného informačního systému. K této ručně vyplněné žádance je nutno z důvodu evidence a přesnosti údajů ještě přiložit tištěnou žádanku z příslušného informačního systému. V případě, že se jedná o požadavek pro žadatele a jeho rodinné příslušníky, použije se pouze jeden tiskopis. 36. V tiskopisu žádanky musí být vždy vyznačeno dle předtisku: a) křížkem důvod žádosti b) křížkem vozová třída, v případě 1. třídy je nutno doplnit zdůvodnění dle příslušného bodu Tarifu, c) křížkem osoba, pro kterou se požaduje vydání aplikace ŽP, d) jméno, příjmení a rodné číslo žadatele, 14

16 e) jméno, příjmení a rodné číslo rodinného příslušníka, pro kterého je In-karta s aplikací ŽP požadována, f) v případě zaměstnance datum nástupu zaměstnance pro účely jízdních výhod, g) v případě důchodce odpracovaná doba důchodce, h) v případě pozůstalých se vypisuje kolonka s uvedením celého data odpracované doby zemřelého a uvede se jeho rodné číslo, i) evidenční číslo organizační složky a čitelné razítko, j) žádanka musí být potvrzena podpisem vedoucího organizační složky (v případě žádosti vedoucího organizační složky podepisuje žádanku jeho zástupce), nebo podpisem osoby pověřené agendou jízdních výhod v příslušné organizační složce, k) podpisem žadatele, který tímto podpisem potvrzuje správnost údajů, seznámení s podmínkami přiznání, používání a vrácení aplikace ŽP a souhlas s použitím osobních údajů. 37. K žádance se přikládá: a) v případě žádosti o 1. třídu vozovou příslušný doklad (jmenovací dekret, změna pracovní smlouvy apod.), b) v případě požadavku pro dítě starší 16 let potvrzení o studiu. 38. Žadatel svým podpisem na žádance stvrzuje, že souhlasí s použitím svých osobních údajů i osobních údajů rodinných příslušníků pro vydání a evidenci aplikace ŽP. 39. Neobsazeno. 40. Za nahrání aplikace ŽP odpovídá příslušná organizační složka, pro zaměstnance MD a jejich rodinné příslušníky zajišťuje nahrání aplikace ŽP GŘ ČD, nahrání aplikace ŽP na In-kartu zabezpečí obvykle do 1 měsíce. 41. V případě sňatku nebo uzavření registrovaného partnerství může být žádanka o aplikaci ŽP k In-kartě manžela/ky nebo partnera/ky vystavena a aplikace ŽP nahrána personalistou organizační složky nejdříve v den sňatku nebo v den uzavření registrovaného partnerství, přičemž změna rodinného stavu se musí prokázat (např. oddacím listem nebo dokladem o uzavření partnerství). 42. Zaměstnanec nebo důchodce je povinen do 5ti pracovních dnů písemnou formou oznámit ztrátu či odcizení In-karty s aplikací ŽP své nebo svých rodinných příslušníků své organizační složce. Ztrátou In-karty s aplikací ŽP se rozumí i její úplné zničení (pokud není tato In-karta předložena). 43. Měsíční přehledy ztracených a odcizených In-karet s aplikací ŽP jsou soustředěny na odboru odměňování a benefitů GŘ ČD, který zajistí vyhlášení neplatnosti In-karet s aplikací ŽP v nejbližším čísle PTV. 44. Žádanky o aplikaci ŽP k In-kartě uschová personalista příslušné organizační složky po dobu 5 let. 15

17 EVIDENCE APLIKACE ŽELEZNIČNÍCH PRŮKAZEK 45. Nároky na aplikaci ŽP jsou evidovány ve stanoveném informačním systému. 46. Evidence jízdních výhod je vedena na ČD současně s personální agendou v příslušné organizační složce. 47. Opatřením náměstka GŘ pro personální záležitosti se stanoví, která organizační složka vede evidenci jízdních výhod zaměstnanců uvolněných k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace. 48. Evidence důchodců, vdov, vdovců, sirotků po zaměstnancích a jejich rodinných příslušníků je vedena v organizační složce pro evidenci důchodců nejblíže k místu jejich bydliště. 49. Při přeložení nebo přechodu zaměstnance k jiné organizační složce je aplikace ŽP na In-kartě ponechána, pokud je tato skutečnost písemně doložena. Organizační složka, od které zaměstnanec odchází, je povinna odeslat nové organizační složce všechna příslušná potvrzení a provést příslušné operace (převod dat apod.) ve stanoveném informačním systému. 50. Pokud pominuly předpoklady, za nichž byla In-karta s aplikací ŽP vydána (rozvázání pracovního poměru, rozvod manželství apod.), je možno In-kartu oprávněné osobě a jejím rodinným příslušníkům ponechat. Zároveň je nutno odebrat nároky na jízdní výhody. Karty vrácené z důvodu úmrtí nebo z důvodu změny identifikačních údajů na kartě, se zasílají na odbor informatiky GŘ ČD. 51. V případě rozvodu manželů (jsou-li oba zaměstnanci) je na společné děti pohlíženo jako na rodinné příslušníky toho z rodičů, kterému byly děti svěřeny do péče, pokud se rodiče nedohodnou jinak. Kapitola V Přiznání 1. třídy vozové 52. Okruh oprávněných osob a podmínky pro přiznání nároku na 1. třídu vozovou stanoví 2, odst. 5 Tarifu. 53. V případě přiznání 1. třídy vozové dle 2, odst. 5 písm. a) až d) musí být tato skutečnost vždy písemně doložena. Nárok zaniká zaměstnanci dnem odvolání z funkce. Ve smyslu 2, odst. 5 písm. a) může být první třída vozová přiznána také zástupcům ČD a MD v mezinárodních organizacích v zahraničí. 54. Oprávněnými držiteli 1. třídy vozové ve smyslu 2, odst. 5, písm. g) Tarifu jsou také: zaměstnanci bývalého FMD, (nyní pracovníci MD), kteří byli k držiteli jízdních výhod nejméně 5 let nepřetržitě a dalších 10 let na některém odboru bývalého FMD (nyní MD), zaměstnanci bývalého ÚŘ (nyní GŘ), kteří byli k držitelé jízdních výhod nejméně 10 let nepřetržitě, z toho posledních 5 let na bývalém ÚŘ (nyní GŘ), držitelé In-karty s aplikací ŽP - nositelé osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících Čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního odboje za osvobození na základě výnosu ministra dopravy č.j , 16

18 držitelé In-karty s aplikací ŽP, kterým byla 1. třída vozová přiznána bývalým FMD, popř. příslušnou Správou dráhy na základě výjimky ze znění předpisu ČSD Ok 10, platného do Pokud jeden z manželů zaměstnaných u ČD získá z titulu své funkce nárok na 1. třídu vozovou, jeho manželovi/manželce (rovněž zaměstnanci ČD) a jeho rodinným příslušníkům náleží také 1. třída vozová. Pokud zaměstnanec, z jehož titulu vzniká nárok na 1. třídu vozovou, odchází do důchodu, jeho rodinnému příslušníkovi (stále ještě zaměstnanci ČD) zůstává také aplikace ŽP na 1. třídu vozovou. V případě, že rodinný příslušník je zaměstnanec jiné organizační složky a požádá o přiznání 1. třídy vozové, je zaměstnanec pověřený agendou jízdních výhod povinen o přiznání 1. třídy vozové písemně informovat organizační složku, ve které je zaměstnán zaměstnanec, z jehož titulu vznikl nárok na 1. třídu vozovou. 56. V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr (nebo dojde ke změně pracovní smlouvy) u organizační složky, ve které mu vznikl nárok na přiznání 1. třídy vozové podle podmínek Tarifu nebo dojde ke změně podmínek, za nichž byla 1. třída vozová přiznána, nárok na ponechání 1. třídy vozové zaniká a zaměstnanec je povinen předložit In-kartu s aplikací ŽP svou i rodinných příslušníků k provedení aktualizace vozové třídy. Okamžité nahlášení změny funkce zajistí personalista organizační složky na oddělení jízdních výhod a současně písemně informuje organizační složku, ve které je evidován rodinný příslušník. Při změně třídy vozové z 1. na 2. musí zaměstnanec, který ztratil na 1. třídu vozovou nárok, požádat nejdéle do 30 kalendářních dnů o změnu aplikace ŽP. Nedodržení této lhůty je považováno za zneužití jízdních výhod. Kapitola VI Prolongace aplikace železničních průkazek 57. Aplikace ŽP je platná za předpokladu, že je uhrazena prolongační částka pro příslušný kalendářní rok. Prolongační částku pro příslušný kalendářní rok držitel jízdních výhod hradí v hotovosti na osobních pokladnách v železničních stanicích ČD vybavených zařízením pro elektronický výdej jízdenek nebo prostřednictvím eshopu ČD. 58. Jízdné a přepravné se stanoví paušálně za příslušný kalendářní rok. Prolongační částka je stanovena platným zněním Tarifu. V případě změny, ztráty, odcizení nebo poškození In-karty s aplikací ŽP se prolongační částka, pokud byla již jednou uhrazena, podruhé neplatí. 59. Při prodloužení platnosti (prolongaci) aplikace ŽP se postupuje v souladu s prolongačním rozkazem vydaným na příslušné období odborem odměňování a benefitů GŘ ČD. 60. Při prolongaci se vyžaduje každoročně potvrzení o pobírání vdovského, vdoveckého, sirotčího a invalidního důchodu. V případě, že nebude potvrzení o pobírání vdovského, vdoveckého, sirotčího, invalidního důchodu doloženo v předepsaném termínu, budou automaticky od následujícího dne po ukončení prolongace odebrány nároky na jízdní výhody. Nároky na jízdní výhody je možné navrátit při doložení patřičného potvrzení, a to za úhradu stanoveného manipulačního poplatku. Pokud nedoloží v předepsaném termínu příslušné potvrzení vdova, vdovec, sirotek, budou nároky na JV odebrány pouze držiteli JV, který měl příslušné potvrzení doložit. V případě, že není doloženo potvrzení o pobírání invalidního důchodu, je nárok odebrán jak oprávněnému držiteli JV, tak jeho rodinným příslušníkům. 17

19 61. Personalista příslušné organizační složky je povinen ověřit nárokovost v poskytování aplikace ŽP u všech jejich držitelů. 62. Držitelům, kteří si v předepsaném termínu neprovedou prolongaci aplikace ŽP, nelze k soukromým účelům poskytovat ani jízdní výhody ve smyslu předpisů ČD Ok 9 a ČD Ok Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, důchodcům a jejich rodinným příslušníkům, vdovám, vdovcům, sirotkům, kteří neuhradili prolongaci za příslušný kalendářní rok do konce prolongačního období, je možno In-kartu ponechat. Nárok na jízdní výhody je odebrán do dalšího prolongačního období. Pokud neuhradí prolongační částku zaměstnanec nebo důchodce, není možné použití aplikace ŽP u jeho rodinného příslušníka, i když on sám prolongační částku uhradil. 64. Po ukončení stanoveného prolongačního období je možné provést dodatečnou prolongaci bez udání důvodů. Při dodatečné prolongaci je nutné uhradit stanovený manipulační poplatek. Kapitola VII Použití aplikace železniční průkazky 65. Zaměstnanec může použít aplikaci ŽP jak k soukromým cestám, tak i pro cesty do zaměstnání. Aplikace ŽP slouží také na služební cesty. Rodinní příslušníci a důchodci mohou aplikaci ŽP použít na soukromé cesty i pro cesty do zaměstnání nebo školy, s výjimkou cest konaných ve prospěch zaměstnavatele a třetí osoby. Aplikace ŽP rovněž opravňuje k bezplatné jízdě na visuté lanové dráze ČD Liberec- Horní Hanychov-Ještěd. Cenu za místenky, místenky SC, lůžkové a lehátkové příplatky, přepravné za psa a úschovu během přepravy je držitel aplikace ŽP povinen uhradit v plné výši dle tarifu TR 10, u místenek a místenek SC v závislosti na prokázání nároku na slevu Rail plus. (pozn. příplatky EC a IC se nevybírají) 66. V případě, že držitel aplikace ŽP s nárokem na 2. třídu vozovou použije 1. třídu vozovou, je povinen doplatit u jednorázové jízdy rozdíl mezi 1. a 2. třídou vozovou obyčejného nebo zvláštního jízdného nebo si zakoupit (od ) časový doplatek týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční do 1. třídy vozové podle tarifu TR Držitel aplikace ŽP může v souladu se SPPO ve vlacích uvedených v JŘ bezplatně přepravit jako spoluzavazadlo jeden dětský kočárek (počítá se hmotnost 15 kg) a jedno jízdní kolo (počítá se hmotnost 15 kg). Bezplatně lze přepravit i další jízdní kolo dítěte držitele aplikace ŽP, které samo aplikaci ŽP nevlastní. Tyto tarifní podmínky platí pouze ve vlacích, které umožňují přepravu spoluzavazadel. In-karta s aplikací ŽP rovněž opravňuje držitele bezplatně přepravit jedno jízdní kolo na visuté lanové dráze ČD Liberec-Horní Hanychov-Ještěd. 68. Držitel In-karty s aplikací ŽP si může dokoupit aplikaci Rail plus vždy na tři roky za cenu podle tarifu TR 10 (od ). 69. Neobsazeno. 70. Neobsazeno. 71. Přepravních výhod nesmí být použito za výdělečným účelem ve prospěch držitele aplikace ŽP a jeho oprávněných rodinných příslušníků. 18

20 Kapitola VIII Zneužití aplikace železniční průkazky 72. Za zneužití ve smyslu 4, odst. 1. písm. b) Tarifu se považuje porušení jakékoli povinnosti vyplývající ze znění předpisu ČD Ok 10, a to zejména: a) získání jízdních a přepravních výhod na základě nesprávných a nepravdivých údajů, b) zapůjčení In-karty s aplikací ŽP držitelem jiné osobě, c) neoprávněné využití jízdních výhod (bod 56.), d) použití aplikace ŽP za výdělečným účelem. Toto pravidlo se vztahuje nejen na zaměstnance, ale i na důchodce a jejich rodinné příslušníky (zajišťování obchodní nebo podnikatelské činnosti), e) zneužití jízdních výhod poskytovaných na tratích cizích železničních správ, f) jakákoliv neoprávněná manipulace s In-kartou, na které je nahraná aplikace ŽP. V případě zneužití průvodčí In-kartu držiteli neodebírá! Držitel In-karty s prokazatelně neplatnou aplikací ŽP je považován za cestujícího bez platné jízdenky a zaplatí jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu TR 10 s přirážkou k jízdnému dle SPPO. V případě poškození In-karty s aplikací ŽP (např. poškození čipu karty), průvodčí In-kartu s aplikací ŽP neodebere a jízdné na místě nevybere. Sepíše hlášenku o jízdě cestujícího dle ustanovení předpisu ČD KC 1, kde stanoví jízdné dle tarifu TR 10, na které cestující prokáže nárok a přirážku k jízdnému. Cestující je upozorněn na skutečnost, že má možnost v termínu dle SPPO (15 dnů) u kterékoliv pokladní přepážky se zařízením UNIPOK ověřit platnost In-karty s aplikací ŽP a požádat o storno hlášenky. Jestliže cestující nedoloží platnost In-karty v daném termínu, přistoupí se k vymáhání částky předepsané na hlášence dle SPPO. Je-li průvodčímu předložena ztracená či odcizená In-karta s aplikací ŽP, tuto In-kartu průvodčí odebere a odevzdá ji spolu s hlášenkou a Oznámením o závadách dle ustanovení předpisu ČD KC 1 ve své doplatkové pokladně, která ji neprodleně odešle na odbor odměňování a benefitů GŘ ČD. 73. Odbor odměňování a benefitů GŘ ČD v případě zneužití zajistí řádné projednání a přešetření případu a rozhodne o odnětí jízdních výhod s konečnou platností. Při zneužití jízdních a přepravních výhod je aplikace ŽP odebírána i rodinným příslušníkům, a to včetně ostatních jízdních výhod s účinností ode dne rozhodnutí. In-karty jsou držitelům ponechány, ale nárok na jízdní výhody je u těchto osob odebrán. O trvalém odebrání jízdních výhod může vždy rozhodnout pouze odbor odměňování a benefitů GŘ ČD na návrh vedoucího příslušné OS. 74. Při odebrání aplikace ŽP se žádné náhradní jízdní doklady neposkytují. Pokud byla za zneužití odebrána aplikace ŽP, která byla vydána z titulu jednoho z manželů nebo registrovaných partnerů, nemůže být po dobu odebrání využívána aplikace ŽP z titulu zaměstnání druhého z manželů nebo registrovaných partnerů. 75. Za správné a předpisům odpovídající použití jízdních dokladů zodpovídá zaměstnanec nebo důchodce. Při prokázaném zneužití jízdních výhod zaměstnancem nebo důchodcem se odeberou jízdní výhody i rodinným příslušníkům. Při prokázaném zneužití jízdních výhod rodinnými příslušníky nese plnou odpovědnost zaměstnanec nebo důchodce (i s následnými postihy ve smyslu 4, odst. 2 Tarifu). Minimální dobu odnětí 1 rok nelze v žádném případě zkrátit. 19

21 Kapitola IX Závěrečná ustanovení 76. Ve smyslu 5 odst. 1 písm. b) Tarifu se osobám, které jsou od nepřetržitě zaměstnanci společnosti Dopravní zdravotnictví, a.s. a které zároveň byly ke dni zaměstnanci Českých drah, a.s., odštěpného závodu Železniční zdravotnictví, o.z. a byly k k tomuto datu oprávněnými držiteli aplikace ŽP, se po dobu trvání jejich pracovního poměru ke společnosti Dopravní zdravotnictví, a.s. aplikace ŽP ponechá (vč. jejich rodinných příslušníků) při splnění podmínek tohoto předpisu. 77. Aplikaci ŽP nelze použít pro poskytování jiných slev než Tarifem stanovených zvýhodnění. V Tarifu uvedené podmínky a lhůty nelze měnit nebo krátit. Výklad schváleného znění předpisu ČD Ok 10 zajišťuje pouze odbor odměňování a benefitů GŘ ČD, který je oprávněn vydávat příslušné metodické pokyny, ale pouze v intencích Tarifu. 78. V souladu se zněním 6, odst. 2 Tarifu činí manipulační poplatek: První příděl aplikace ŽP 0,- Kč Změna třídy vozové u aplikace ŽP bez poplatku Dodatečná prolongace 200,- Kč Obnovení nároku JV při doložení potvrzení (studium, invalidní důchod, vdovský, vdovecký, sirotčí důchod) 200,- Kč Opatřením č.j. 1717/2006-O26/9 ke stanovení výše poplatků za úkony se služební In-kartou ČD byla stanovena výše poplatků následovně: První příděl služební In-karty pouze se služební aplikací 1/ První příděl služební In-karty s nahranou aplikací ŽP První příděl služební In-karty se zákaznickou aplikací Ztráta In-karty (blokace, výroba duplikátu) Odcizení In-karty (blokace, výroba duplikátu) Poškození In-karty (výroba duplikátu) 2/ Změna vizualizovaných údajů na In-kartě (změna příjmení - např. sňatek, změna podoby atd. výroba duplikátu) 3/ Blokace In-karty (založení, podezření na odcizení / domněnka ztráty ) Odblokování služební In-karty na UNIPOK Odblokování služební In-karty personalistou na příslušné OS Změna nepovinných údajů personalistou na příslušné OS a prostřednictvím WIK 4/ Změna nepovinných údajů na UNIPOK 4/ vysvětlivky: UNIPOK = zařízení pro elektronický výdej jízdenek na osobních pokladnách v železničních stanicích ČD, a.s. 1/ 2/ zdarma 100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč zdarma 100,- Kč zdarma zdarma 100,- Kč služební aplikace = aplikace na In-kartě, kterou požaduje zaměstnavatel pro výkon pracovní činnosti zaměstnance jedná se o prokazatelné poškození In-karty vinou držitele - v ostatních případech, jedná-li se např. o špatnou funkci katry (porucha čipu atd.), se vyrobí duplikát bez poplatku 20

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Schváleno rozhodnutím

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Memo Na vědomí (organizačním složkám) Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Ředitelům a vrchním přednostům OPT Olomouc,

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 5 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru produktŧ a obchodu dne: 07. 02. 2011 pod č.j.: 55 397/2011

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015 Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015 Preambule Tarif integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (dále jen Tarif DÚK) je vyhlášen v souladu s Výměrem MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu

Více

Úvod. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnancům Českých drah, a.s.

Úvod. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnancům Českých drah, a.s. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnancům Českých drah, a.s. č.j. 8348/2008-O9 Úvod Zásady

Více

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. DEFINICE POJMŮ III. ZLEVNĚNÁ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH IV. DALŠÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH V. DRUHY PARDUBICKÉ KARTY VI. VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 29 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové spoření zaměstnanců

Více

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky Veřejná vnitrostátní linková osobní doprava (příměstská linková doprava) Výňatek z výměru MF ČR č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 14 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 4. 02. 2015 pod č.j.: 55 454/2015

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Veolia Transport Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. ČSAD Frýdek Místek a.s. České dráhy, a.s. AUTOBUSY

Více

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 15. 10. 2014 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento Tarif jízdného městské hromadné dopravy

Více

5/2010. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 30.11.2010, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK

5/2010. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 30.11.2010, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK 5/2010 NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 30.11.2010, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK Rada Libereckého kraje se na svém zasedání dne 30.11.2010 usnesením č. 1601/10/RK usnesla vydat

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

Tarif Českých drah pro lanové dráhy

Tarif Českých drah pro lanové dráhy České dráhy, a.s. ČD TR 14 Tarif Českých drah pro lanové dráhy Změna č. 10 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 13. 10. 2014 pod č. j.: 58 308/2014 O 16 Účinnost od: 14. 12.

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 2 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 2 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Dodatek č. 2 (úplné znění) Platnost: od 1. září 2014 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 4 III. Platnost a pravidla

Více

TARIF JÍZDNÉHO. MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ

TARIF JÍZDNÉHO. MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1.8.2013 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento tarif stanovuje ceny jízdného a platnost jízdních

Více

1.1 Tarif integrovaného dopravního systému IDOL (Tarif IDOL) 1.2 Úvodní ustanovení. 1.2.1 Základní pojmy

1.1 Tarif integrovaného dopravního systému IDOL (Tarif IDOL) 1.2 Úvodní ustanovení. 1.2.1 Základní pojmy TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IDOL PLATNÝ OD 1.1. 2015 1.1 Tarif integrovaného dopravního systému IDOL (Tarif IDOL) Tarif IDOL je vyhlášen v souladu s Cenovým výměrem MF č.01/2015 ze dne 26. listopadu

Více

Poskytování příspěvků na životní pojištění

Poskytování příspěvků na životní pojištění Poskytování příspěvků na životní pojištění Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs-34-B-2009 PERs-7-B-2008 Změna č. 0005 0004 Datum vydání 19. 12. 2014 Platí do odvolání Navrhovatel JUDr. Ivo

Více