Prováděcí předpis. České dráhy, a.s. ČD Ok 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí předpis. České dráhy, a.s. ČD Ok 10"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování Úroveň přístupu C

2 České dráhy, a.s. ČD Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování Schváleno rozhodnutím představenstva Českých drah, a.s. dne č.j.: /2008 O9 Účinnost od

3 2 ČD Ok 10 Účinnost od

4 OBSAH Záznam o změnách... 5 Rozsah znalostí... 7 Seznam použitých značek a zkratek... 9 Kapitola I Úvodní ustanovení Kapitola II Zajištění agendy jízdních výhod Kapitola III Oprávněné osoby ZAMĚSTNANCI RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI ZAMĚSTNANCŮ DŮCHODCI RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI DŮCHODCŮ POZŮSTALÍ Kapitola IV Výdej(nahrání) a evidence aplikace železničních průkazek VÝDEJ(NAHRÁNÍ) APLIKACE ŽELEZNIČNÍCH PRŮKAZEK EVIDENCE APLIKACE ŽELEZNIČNÍCH PRŮKAZEK Kapitola V Přiznání 1. třídy vozové Kapitola VI Prolongace aplikace železničních průkazek Kapitola VII Použití aplikace železniční průkazky Kapitola VIII Zneužití aplikace železniční průkazky Kapitola IX Závěrečná ustanovení SOUVISEJÍCÍ TARIFY A PŘEDPISY ČD PŘEHLED TISKOPISŮ ŽÁDANKA O VYDÁNÍ JÍZDNÍHO DOKLADU

5 4 ČD Ok 10 Účinnost od

6 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

7 6 ČD Ok 10 Účinnost od

8 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost GŘ ČD a organizační složky ČD zaměstnanci ve vedoucích funkcích zaměstnanci personálních útvarů zaměstnanci pověření agendou jízdních výhod ostatní zaměstnanci úplná informativní 7

9 8 ČD Ok 10 Účinnost od

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD... České dráhy, a.s. DÚ... Drážní úřad MD... Ministerstvo dopravy SŽDC... Správa železniční dopravní cesty, s.o. GŘ ČD... Generální ředitelství ČD, a.s. JV... jízdní výhody OS... organizační složka ČD, a.s. ZC... žst... Zásobovací centrum železniční stanice FIP... Sdružení pro mezinárodní jízdní výhody pro zaměstnance železnic MPSV... Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OÚ... Obvodní úřad ÚP... Úřad práce SC... SuperCity (vlak vyšší kvality s příplatkem za nadstandard) ID... invalidní důchod SD... starobní důchod PTV... Přepravní a tarifní věstník ZP... Zákoník práce Aplikace ŽP... aplikace železniční průkazka na In-kartě Tarif... Tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy SPPO... Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou osobní dopravu OP... občanský průkaz 9

11 Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Tento předpis vydává ČD na základě zmocnění podle 5, bod 1 Tarifu a po předchozím projednání s MD. Předpis je závazný pro všechny organizační složky ČD a pro další organizace a držitele železniční průkazky uvedené v Tarifu. 2. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší předpis ČD Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy, platný s účinností od , č.j /2006-O Jízdní doklady poskytované ČD jsou vydávány ve formě bezkontaktní čipové karty (dále jen In-karty), na kterou se nahrává aplikace železniční průkazka (dále jen aplikace ŽP). Rodinným příslušníkům zaměstnanců, důchodcům a jejich rodinným příslušníkům, vdovcům, vdovám, sirotkům je vydávána In-karta pouze s aplikací ŽP. 10

12 Kapitola II Zajištění agendy jízdních výhod 4. Zajištěním evidence nároků na jízdní výhody a nahráním aplikace ŽP na In-kartu byla pověřena příslušná personální pracoviště, kde je zaměstnanec v evidenci. Kontrolní činností je pověřen odbor odměňování a benefitů GŘ ČD. 5. Příslušná personální pracoviště v určeném obvodu zajišťují veškerou agendu jízdních výhod nutnou pro výrobu In-karty a dále zajišťují předání vyrobené In-karty s nahranou aplikací ŽP (jde o tzv. inicializaci karty). 6. Neobsazeno Kapitola III Oprávněné osoby 7. Aplikace ŽP může být přiznána pouze oprávněným osobám, uvedeným v 1, písm. a) až f) Tarifu. 8. Aplikace ŽP se ve smyslu 5 odst. 1 písm. b) Tarifu ponechává zaměstnanci ČD, který byl držitelem jízdních výhod ČD ke dni bezprostředně předcházejícímu vzniku jeho pracovního poměru u dceřiné společnosti ČD, v níž mají ČD majoritní účast. Při ukončení pracovního poměru u ČD, a.s., z důvodu uvedených v 52 písm. f) a g) ZP nebo okamžitým zrušením pracovního poměru podle 55, odst.1 ZP a následného nástupu bez přerušení k dceřiné společnosti, nárok na jízdní výhody nevzniká. Zaměstnanci dceřiných společností mají nárok na aplikaci ŽP pouze v případě, že přejdou do dceřiné společnosti bez přerušení (tzn. ukončí pracovní poměr u ČD a hned následující den navazuje pracovní poměr u dceřiné společnosti) od ČD a v okamžiku přechodu mají nárok na aplikaci ŽP; za první nástup se považuje nástup k ČD. Pro účely tohoto předpisu se za dceřinou společnost považují obchodní společnosti, v nichž ČD mají podíl vyšší než 50%. Zaměstnancům (vč. jejich rodinných příslušníků) dceřiných společností bude aplikace ŽP zachována i v případě ztráty majority na základním kapitálu těchto společností ze strany ČD, za předpokladu, že v okamžiku ztráty majority (ve smyslu Obchodního zákoníku) trval pracovní poměr zaměstnance u ČD nebo jejich dceřiných společností nepřetržitě nejméně 15 let. ZAMĚSTNANCI 9. Zaměstnanec má právo po vzniku pracovního poměru při stanovené pracovní době požádat o vydání aplikace ŽP. 10. Předchozí pracovní poměr v resortu dopravy a s tím spojené držení aplikace ŽP nemůže být (v případě jeho přerušení) započítán pro účely ponechání aplikace ŽP ve smyslu 3 Tarifu. V případě přerušení z důvodu invalidního důchodu se pracovní poměr pro účely jízdních výhod považuje za nepřetržitý. 11

13 11. Za zaměstnance ČD se pro účely tohoto předpisu považují zaměstnanci ČD, SŽDC, MD, DÚ, osoby uvedené v bodě 8 tohoto předpisu, zaměstnanci uvolnění v souladu s 200 ZP a osoby, kterým byly navráceny jízdní výhody z titulu rehabilitací ve smyslu Tarifu. Podmínkou pro přiznání aplikace ŽP pro rehabilitované osoby je: a) předložení rozhodnutí příslušné rehabilitační komise a přiznané státní občanství ČR, b) uzavřený pracovní poměr s organizací, jejíž zaměstnanci mají v souladu s Tarifem nárok na přiznání aplikace ŽP. 12. Neobsazeno 13. Aplikace ŽP se ponechává zaměstnanci, kterému bylo poskytnuto volno bez náhrady mzdy nejdéle po dobu 1 měsíce (netýká se zaměstnanců uvolněných k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace). Aplikace ŽP se dále ponechává zaměstnanci po dobu mateřské dovolené, rodičovské dovolené, neplaceného volna po dobu pobírání rodičovského příspěvku za předpokladu, že pracovní poměr s organizací zůstal zachován. RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI ZAMĚSTNANCŮ 14. Rodinnými příslušníky zaměstnanců se rozumí manželé, manželky, registrovaní partneři, děti (vlastní, nevlastní, osvojené, svěřené do péče jednomu z rodičů nebo do střídavé péče, v pěstounské péči apod.). Rodinným příslušníkům zaměstnanců se aplikace ŽP vydává na základě žádosti zaměstnance nejdříve po uplynutí 6 měsíců nepřetržitého trvání jeho pracovního poměru. 15. Druh, družka zaměstnance se z hlediska poskytování jízdních výhod nepovažují za rodinné příslušníky a nepřísluší jim žádné výhody ve smyslu předpisu ČD Ok Dětem se aplikace ŽP poskytne nejdříve od 3 let věku dítěte. Studujícím svobodným dětem je možno ponechat aplikaci ŽP nejdéle do dosažení věkové hranice 26 let, tzn. v den 26. narozenin nemá dítě na aplikaci ŽP již nárok. 17. V případě dětí starších 16 let se aplikace ŽP poskytne v souladu s 3, odst. 2 Tarifu pouze za předpokladu předložení potvrzení o studiu pro příslušný školní rok, jedná-li se o soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání podle platných právních předpisů. V případě, že se jedná o jinou formu studia než je prezenční studium, je nutno navíc doložit čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele o JV, že dítě není samostatně výdělečně činné a neuplatňuje nárok na sociální podporu v nezaměstnanosti. Potvrzení o studiu se dokladuje každoročně a to nejpozději do 31. října příslušného roku. V případě, že nebude potvrzení o studiu doloženo v předepsaném termínu, bude automaticky od následujícího dne u tohoto dítěte odebrán nárok na jízdní výhody a aplikace železniční průkazka na In-kartě zablokována. Nárok na jízdní výhody je možné navrátit po doložení patřičného potvrzení, a to za úhradu stanoveného manipulačního poplatku. V případě, že dítě ukončilo přípravu na budoucí povolání řádným ukončením studia, je ze studia vyloučeno nebo studium přerušilo, nárok na aplikaci ŽP zaniká. Pokud začne dítě znovu studovat lze aplikaci ŽP opětovně přiznat po předložení příslušného potvrzení. za zaměstnance uvolněné dle 200 ZP se považují i zaměstnanci uvolnění k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace 12

14 18. Aplikace ŽP se přizná též dětem, které přejdou sňatkem do společné domácnosti zaměstnance a dětem, ke kterým má zaměstnanec vyživovací povinnost. 19. Aplikace ŽP se též poskytne dětem, které se pro nemoc nebo dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nemohou připravovat na své budoucí povolání, za předpokladu splnění ostatních podmínek Tarifu, tj. svobodný stav a nepobírání invalidního důchodu. Aplikace ŽP se v tomto případě ponechá dětem pouze do dosažení 18. roku věku, v den 18. narozenin nemá dítě na aplikaci ŽP již nárok. Nárok se prokazuje potvrzením příslušného úřadu o pobírání sociálních dávek. Potvrzení může být nahrazeno čestným prohlášením zaměstnance. DŮCHODCI 20. Za důchodce se ve smyslu tohoto předpisu považuje bývalý zaměstnanec, kterému je přiznán starobní nebo invalidní důchod (dále jen důchod ), a který splňuje podmínky znění 3 Tarifu. Za důchodce se ve smyslu tohoto předpisu považuje bývalý zaměstnanec dceřiné společnosti, který byl v době pracovního poměru u dceřiné společnosti držitelem jízdních výhod, kterému byl přiznán důchod, a který současně splňuje veškeré podmínky nutné pro ponechání zaměstnaneckých jízdních výhod při odchodu do důchodu. Aplikace ŽP může být ponechána zaměstnanci MD odcházejícímu do důchodu za předpokladu splnění podmínek stanovených Tarifem a současně byl-li ke dni přiznání důchodu nepřetržitě držitelem jízdních výhod po dobu nejméně 9 a půl roku od data jejich přiznání (např. rozhodnutím ministra dopravy). 21. Pokud zaměstnanec nesplňuje při odchodu do důchodu podmínku odpracovaných let dle Tarifu, není možné si chybějící dobu při pobírání důchodu dopracovat. 22. Rehabilitované osoby, které byly ke dni poživateli starobního nebo invalidního důchodu (a tento důchod bez přerušení pobírají), jsou považovány za důchodce ČD. 23. Ponechání aplikace ŽP zaměstnancům, kteří rozvazují pracovní poměr z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti, řeší 3, odst. 6 Tarifu. RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI DŮCHODCŮ 24. Rodinnými příslušníky důchodců se rozumí manželé, manželky, registrovaní partneři, děti (vlastní, nevlastní, osvojené, svěřené do péče jednomu z rodičů nebo do střídavé péče, v pěstounské péči apod.). Novým rodinným příslušníkům důchodců nárok na aplikaci ŽP nevzniká. 25. Druh, družka důchodce se z hlediska poskytování jízdních výhod nepovažují za rodinné příslušníky a nepřísluší jim žádné výhody ve smyslu předpisu ČD Ok Pro děti důchodců platí stejné podmínky jako pro děti zaměstnanců. 13

15 POZŮSTALÍ 27. Pozůstalými po zaměstnanci nebo důchodci se rozumí vdovy, vdovci, sirotci. Nárok na aplikaci ŽP jim vznikne jen za splnění podmínek 3 bodu 3 Tarifu a to pouze v případě, že byli v době úmrtí oprávněnými držiteli aplikace ŽP. Pokud sirotek s nárokem na jízdní výhody v době úmrtí zaměstnance (nebo důchodce) nebyl z důvodu svého věku držitelem aplikace ŽP, má právo o aplikaci ŽP požádat. 28. Pro děti pozůstalých platí stejné podmínky jako pro děti zaměstnanců. 29. Nárok na aplikaci ŽP může uplatnit pouze vdovec, který ovdověl po Pokud vdova nebo vdovec nepobírá vdovský nebo vdovecký důchod, zaniká nárok na aplikaci ŽP. Při opětovném nabytí tohoto důchodu ve smyslu zákona č. 155/95 Sb. o důchodovém pojištění se na základě potvrzení o pobírání důchodu přizná aplikace ŽP opětovně. 31. V případě uzavření sňatku ztrácí vdova, vdovec nárok na aplikaci ŽP. Sirotkům nárok na aplikaci ŽP zůstane zachován, pokud pobírají sirotčí důchod. Kapitola IV Výdej(nahrání) a evidence aplikace železničních průkazek VÝDEJ(NAHRÁNÍ) APLIKACE ŽELEZNIČNÍCH PRŮKAZEK 32. In-karta s aplikací ŽP je platná při splnění všech příslušných podmínek tohoto předpisu. 33. O aplikaci ŽP žádá vždy pouze zaměstnanec nebo důchodce, a to i pro své rodinné příslušníky. V případě pozůstalých žádá o aplikaci ŽP pouze oprávněná osoba vdova, vdovec, sirotek starší 18 let. U sirotků mladších 18 let, podepíše žádanku jejich zákonný zástupce. V jiných případech nemohou rodinní příslušníci o aplikaci ŽP žádat. 34. In-kartu s aplikací ŽP oprávněnými rodinnými příslušníky je možné používat pouze tehdy, pokud je zaměstnanec nebo důchodce držitelem platné aplikace ŽP (tzn. splní všechny příslušné podmínky tohoto předpisu). 35. Aplikace ŽP se vydává na základě Žádanky o aplikaci ŽP k In-kartě vystavené pomocí určeného informačního systému. V případě nutnosti je možno využít tiskopis č avšak za předpokladu, že ručně vyplněná žádanka bude řádně zaevidována do příslušného informačního systému. K této ručně vyplněné žádance je nutno z důvodu evidence a přesnosti údajů ještě přiložit tištěnou žádanku z příslušného informačního systému. V případě, že se jedná o požadavek pro žadatele a jeho rodinné příslušníky, použije se pouze jeden tiskopis. 36. V tiskopisu žádanky musí být vždy vyznačeno dle předtisku: a) křížkem důvod žádosti b) křížkem vozová třída, v případě 1. třídy je nutno doplnit zdůvodnění dle příslušného bodu Tarifu, c) křížkem osoba, pro kterou se požaduje vydání aplikace ŽP, d) jméno, příjmení a rodné číslo žadatele, 14

16 e) jméno, příjmení a rodné číslo rodinného příslušníka, pro kterého je In-karta s aplikací ŽP požadována, f) v případě zaměstnance datum nástupu zaměstnance pro účely jízdních výhod, g) v případě důchodce odpracovaná doba důchodce, h) v případě pozůstalých se vypisuje kolonka s uvedením celého data odpracované doby zemřelého a uvede se jeho rodné číslo, i) evidenční číslo organizační složky a čitelné razítko, j) žádanka musí být potvrzena podpisem vedoucího organizační složky (v případě žádosti vedoucího organizační složky podepisuje žádanku jeho zástupce), nebo podpisem osoby pověřené agendou jízdních výhod v příslušné organizační složce, k) podpisem žadatele, který tímto podpisem potvrzuje správnost údajů, seznámení s podmínkami přiznání, používání a vrácení aplikace ŽP a souhlas s použitím osobních údajů. 37. K žádance se přikládá: a) v případě žádosti o 1. třídu vozovou příslušný doklad (jmenovací dekret, změna pracovní smlouvy apod.), b) v případě požadavku pro dítě starší 16 let potvrzení o studiu. 38. Žadatel svým podpisem na žádance stvrzuje, že souhlasí s použitím svých osobních údajů i osobních údajů rodinných příslušníků pro vydání a evidenci aplikace ŽP. 39. Neobsazeno. 40. Za nahrání aplikace ŽP odpovídá příslušná organizační složka, pro zaměstnance MD a jejich rodinné příslušníky zajišťuje nahrání aplikace ŽP GŘ ČD, nahrání aplikace ŽP na In-kartu zabezpečí obvykle do 1 měsíce. 41. V případě sňatku nebo uzavření registrovaného partnerství může být žádanka o aplikaci ŽP k In-kartě manžela/ky nebo partnera/ky vystavena a aplikace ŽP nahrána personalistou organizační složky nejdříve v den sňatku nebo v den uzavření registrovaného partnerství, přičemž změna rodinného stavu se musí prokázat (např. oddacím listem nebo dokladem o uzavření partnerství). 42. Zaměstnanec nebo důchodce je povinen do 5ti pracovních dnů písemnou formou oznámit ztrátu či odcizení In-karty s aplikací ŽP své nebo svých rodinných příslušníků své organizační složce. Ztrátou In-karty s aplikací ŽP se rozumí i její úplné zničení (pokud není tato In-karta předložena). 43. Měsíční přehledy ztracených a odcizených In-karet s aplikací ŽP jsou soustředěny na odboru odměňování a benefitů GŘ ČD, který zajistí vyhlášení neplatnosti In-karet s aplikací ŽP v nejbližším čísle PTV. 44. Žádanky o aplikaci ŽP k In-kartě uschová personalista příslušné organizační složky po dobu 5 let. 15

17 EVIDENCE APLIKACE ŽELEZNIČNÍCH PRŮKAZEK 45. Nároky na aplikaci ŽP jsou evidovány ve stanoveném informačním systému. 46. Evidence jízdních výhod je vedena na ČD současně s personální agendou v příslušné organizační složce. 47. Opatřením náměstka GŘ pro personální záležitosti se stanoví, která organizační složka vede evidenci jízdních výhod zaměstnanců uvolněných k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace. 48. Evidence důchodců, vdov, vdovců, sirotků po zaměstnancích a jejich rodinných příslušníků je vedena v organizační složce pro evidenci důchodců nejblíže k místu jejich bydliště. 49. Při přeložení nebo přechodu zaměstnance k jiné organizační složce je aplikace ŽP na In-kartě ponechána, pokud je tato skutečnost písemně doložena. Organizační složka, od které zaměstnanec odchází, je povinna odeslat nové organizační složce všechna příslušná potvrzení a provést příslušné operace (převod dat apod.) ve stanoveném informačním systému. 50. Pokud pominuly předpoklady, za nichž byla In-karta s aplikací ŽP vydána (rozvázání pracovního poměru, rozvod manželství apod.), je možno In-kartu oprávněné osobě a jejím rodinným příslušníkům ponechat. Zároveň je nutno odebrat nároky na jízdní výhody. Karty vrácené z důvodu úmrtí nebo z důvodu změny identifikačních údajů na kartě, se zasílají na odbor informatiky GŘ ČD. 51. V případě rozvodu manželů (jsou-li oba zaměstnanci) je na společné děti pohlíženo jako na rodinné příslušníky toho z rodičů, kterému byly děti svěřeny do péče, pokud se rodiče nedohodnou jinak. Kapitola V Přiznání 1. třídy vozové 52. Okruh oprávněných osob a podmínky pro přiznání nároku na 1. třídu vozovou stanoví 2, odst. 5 Tarifu. 53. V případě přiznání 1. třídy vozové dle 2, odst. 5 písm. a) až d) musí být tato skutečnost vždy písemně doložena. Nárok zaniká zaměstnanci dnem odvolání z funkce. Ve smyslu 2, odst. 5 písm. a) může být první třída vozová přiznána také zástupcům ČD a MD v mezinárodních organizacích v zahraničí. 54. Oprávněnými držiteli 1. třídy vozové ve smyslu 2, odst. 5, písm. g) Tarifu jsou také: zaměstnanci bývalého FMD, (nyní pracovníci MD), kteří byli k držiteli jízdních výhod nejméně 5 let nepřetržitě a dalších 10 let na některém odboru bývalého FMD (nyní MD), zaměstnanci bývalého ÚŘ (nyní GŘ), kteří byli k držitelé jízdních výhod nejméně 10 let nepřetržitě, z toho posledních 5 let na bývalém ÚŘ (nyní GŘ), držitelé In-karty s aplikací ŽP - nositelé osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících Čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního odboje za osvobození na základě výnosu ministra dopravy č.j , 16

18 držitelé In-karty s aplikací ŽP, kterým byla 1. třída vozová přiznána bývalým FMD, popř. příslušnou Správou dráhy na základě výjimky ze znění předpisu ČSD Ok 10, platného do Pokud jeden z manželů zaměstnaných u ČD získá z titulu své funkce nárok na 1. třídu vozovou, jeho manželovi/manželce (rovněž zaměstnanci ČD) a jeho rodinným příslušníkům náleží také 1. třída vozová. Pokud zaměstnanec, z jehož titulu vzniká nárok na 1. třídu vozovou, odchází do důchodu, jeho rodinnému příslušníkovi (stále ještě zaměstnanci ČD) zůstává také aplikace ŽP na 1. třídu vozovou. V případě, že rodinný příslušník je zaměstnanec jiné organizační složky a požádá o přiznání 1. třídy vozové, je zaměstnanec pověřený agendou jízdních výhod povinen o přiznání 1. třídy vozové písemně informovat organizační složku, ve které je zaměstnán zaměstnanec, z jehož titulu vznikl nárok na 1. třídu vozovou. 56. V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr (nebo dojde ke změně pracovní smlouvy) u organizační složky, ve které mu vznikl nárok na přiznání 1. třídy vozové podle podmínek Tarifu nebo dojde ke změně podmínek, za nichž byla 1. třída vozová přiznána, nárok na ponechání 1. třídy vozové zaniká a zaměstnanec je povinen předložit In-kartu s aplikací ŽP svou i rodinných příslušníků k provedení aktualizace vozové třídy. Okamžité nahlášení změny funkce zajistí personalista organizační složky na oddělení jízdních výhod a současně písemně informuje organizační složku, ve které je evidován rodinný příslušník. Při změně třídy vozové z 1. na 2. musí zaměstnanec, který ztratil na 1. třídu vozovou nárok, požádat nejdéle do 30 kalendářních dnů o změnu aplikace ŽP. Nedodržení této lhůty je považováno za zneužití jízdních výhod. Kapitola VI Prolongace aplikace železničních průkazek 57. Aplikace ŽP je platná za předpokladu, že je uhrazena prolongační částka pro příslušný kalendářní rok. Prolongační částku pro příslušný kalendářní rok držitel jízdních výhod hradí v hotovosti na osobních pokladnách v železničních stanicích ČD vybavených zařízením pro elektronický výdej jízdenek nebo prostřednictvím eshopu ČD. 58. Jízdné a přepravné se stanoví paušálně za příslušný kalendářní rok. Prolongační částka je stanovena platným zněním Tarifu. V případě změny, ztráty, odcizení nebo poškození In-karty s aplikací ŽP se prolongační částka, pokud byla již jednou uhrazena, podruhé neplatí. 59. Při prodloužení platnosti (prolongaci) aplikace ŽP se postupuje v souladu s prolongačním rozkazem vydaným na příslušné období odborem odměňování a benefitů GŘ ČD. 60. Při prolongaci se vyžaduje každoročně potvrzení o pobírání vdovského, vdoveckého, sirotčího a invalidního důchodu. V případě, že nebude potvrzení o pobírání vdovského, vdoveckého, sirotčího, invalidního důchodu doloženo v předepsaném termínu, budou automaticky od následujícího dne po ukončení prolongace odebrány nároky na jízdní výhody. Nároky na jízdní výhody je možné navrátit při doložení patřičného potvrzení, a to za úhradu stanoveného manipulačního poplatku. Pokud nedoloží v předepsaném termínu příslušné potvrzení vdova, vdovec, sirotek, budou nároky na JV odebrány pouze držiteli JV, který měl příslušné potvrzení doložit. V případě, že není doloženo potvrzení o pobírání invalidního důchodu, je nárok odebrán jak oprávněnému držiteli JV, tak jeho rodinným příslušníkům. 17

19 61. Personalista příslušné organizační složky je povinen ověřit nárokovost v poskytování aplikace ŽP u všech jejich držitelů. 62. Držitelům, kteří si v předepsaném termínu neprovedou prolongaci aplikace ŽP, nelze k soukromým účelům poskytovat ani jízdní výhody ve smyslu předpisů ČD Ok 9 a ČD Ok Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, důchodcům a jejich rodinným příslušníkům, vdovám, vdovcům, sirotkům, kteří neuhradili prolongaci za příslušný kalendářní rok do konce prolongačního období, je možno In-kartu ponechat. Nárok na jízdní výhody je odebrán do dalšího prolongačního období. Pokud neuhradí prolongační částku zaměstnanec nebo důchodce, není možné použití aplikace ŽP u jeho rodinného příslušníka, i když on sám prolongační částku uhradil. 64. Po ukončení stanoveného prolongačního období je možné provést dodatečnou prolongaci bez udání důvodů. Při dodatečné prolongaci je nutné uhradit stanovený manipulační poplatek. Kapitola VII Použití aplikace železniční průkazky 65. Zaměstnanec může použít aplikaci ŽP jak k soukromým cestám, tak i pro cesty do zaměstnání. Aplikace ŽP slouží také na služební cesty. Rodinní příslušníci a důchodci mohou aplikaci ŽP použít na soukromé cesty i pro cesty do zaměstnání nebo školy, s výjimkou cest konaných ve prospěch zaměstnavatele a třetí osoby. Aplikace ŽP rovněž opravňuje k bezplatné jízdě na visuté lanové dráze ČD Liberec- Horní Hanychov-Ještěd. Cenu za místenky, místenky SC, lůžkové a lehátkové příplatky, přepravné za psa a úschovu během přepravy je držitel aplikace ŽP povinen uhradit v plné výši dle tarifu TR 10, u místenek a místenek SC v závislosti na prokázání nároku na slevu Rail plus. (pozn. příplatky EC a IC se nevybírají) 66. V případě, že držitel aplikace ŽP s nárokem na 2. třídu vozovou použije 1. třídu vozovou, je povinen doplatit u jednorázové jízdy rozdíl mezi 1. a 2. třídou vozovou obyčejného nebo zvláštního jízdného nebo si zakoupit (od ) časový doplatek týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční do 1. třídy vozové podle tarifu TR Držitel aplikace ŽP může v souladu se SPPO ve vlacích uvedených v JŘ bezplatně přepravit jako spoluzavazadlo jeden dětský kočárek (počítá se hmotnost 15 kg) a jedno jízdní kolo (počítá se hmotnost 15 kg). Bezplatně lze přepravit i další jízdní kolo dítěte držitele aplikace ŽP, které samo aplikaci ŽP nevlastní. Tyto tarifní podmínky platí pouze ve vlacích, které umožňují přepravu spoluzavazadel. In-karta s aplikací ŽP rovněž opravňuje držitele bezplatně přepravit jedno jízdní kolo na visuté lanové dráze ČD Liberec-Horní Hanychov-Ještěd. 68. Držitel In-karty s aplikací ŽP si může dokoupit aplikaci Rail plus vždy na tři roky za cenu podle tarifu TR 10 (od ). 69. Neobsazeno. 70. Neobsazeno. 71. Přepravních výhod nesmí být použito za výdělečným účelem ve prospěch držitele aplikace ŽP a jeho oprávněných rodinných příslušníků. 18

20 Kapitola VIII Zneužití aplikace železniční průkazky 72. Za zneužití ve smyslu 4, odst. 1. písm. b) Tarifu se považuje porušení jakékoli povinnosti vyplývající ze znění předpisu ČD Ok 10, a to zejména: a) získání jízdních a přepravních výhod na základě nesprávných a nepravdivých údajů, b) zapůjčení In-karty s aplikací ŽP držitelem jiné osobě, c) neoprávněné využití jízdních výhod (bod 56.), d) použití aplikace ŽP za výdělečným účelem. Toto pravidlo se vztahuje nejen na zaměstnance, ale i na důchodce a jejich rodinné příslušníky (zajišťování obchodní nebo podnikatelské činnosti), e) zneužití jízdních výhod poskytovaných na tratích cizích železničních správ, f) jakákoliv neoprávněná manipulace s In-kartou, na které je nahraná aplikace ŽP. V případě zneužití průvodčí In-kartu držiteli neodebírá! Držitel In-karty s prokazatelně neplatnou aplikací ŽP je považován za cestujícího bez platné jízdenky a zaplatí jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu TR 10 s přirážkou k jízdnému dle SPPO. V případě poškození In-karty s aplikací ŽP (např. poškození čipu karty), průvodčí In-kartu s aplikací ŽP neodebere a jízdné na místě nevybere. Sepíše hlášenku o jízdě cestujícího dle ustanovení předpisu ČD KC 1, kde stanoví jízdné dle tarifu TR 10, na které cestující prokáže nárok a přirážku k jízdnému. Cestující je upozorněn na skutečnost, že má možnost v termínu dle SPPO (15 dnů) u kterékoliv pokladní přepážky se zařízením UNIPOK ověřit platnost In-karty s aplikací ŽP a požádat o storno hlášenky. Jestliže cestující nedoloží platnost In-karty v daném termínu, přistoupí se k vymáhání částky předepsané na hlášence dle SPPO. Je-li průvodčímu předložena ztracená či odcizená In-karta s aplikací ŽP, tuto In-kartu průvodčí odebere a odevzdá ji spolu s hlášenkou a Oznámením o závadách dle ustanovení předpisu ČD KC 1 ve své doplatkové pokladně, která ji neprodleně odešle na odbor odměňování a benefitů GŘ ČD. 73. Odbor odměňování a benefitů GŘ ČD v případě zneužití zajistí řádné projednání a přešetření případu a rozhodne o odnětí jízdních výhod s konečnou platností. Při zneužití jízdních a přepravních výhod je aplikace ŽP odebírána i rodinným příslušníkům, a to včetně ostatních jízdních výhod s účinností ode dne rozhodnutí. In-karty jsou držitelům ponechány, ale nárok na jízdní výhody je u těchto osob odebrán. O trvalém odebrání jízdních výhod může vždy rozhodnout pouze odbor odměňování a benefitů GŘ ČD na návrh vedoucího příslušné OS. 74. Při odebrání aplikace ŽP se žádné náhradní jízdní doklady neposkytují. Pokud byla za zneužití odebrána aplikace ŽP, která byla vydána z titulu jednoho z manželů nebo registrovaných partnerů, nemůže být po dobu odebrání využívána aplikace ŽP z titulu zaměstnání druhého z manželů nebo registrovaných partnerů. 75. Za správné a předpisům odpovídající použití jízdních dokladů zodpovídá zaměstnanec nebo důchodce. Při prokázaném zneužití jízdních výhod zaměstnancem nebo důchodcem se odeberou jízdní výhody i rodinným příslušníkům. Při prokázaném zneužití jízdních výhod rodinnými příslušníky nese plnou odpovědnost zaměstnanec nebo důchodce (i s následnými postihy ve smyslu 4, odst. 2 Tarifu). Minimální dobu odnětí 1 rok nelze v žádném případě zkrátit. 19

21 Kapitola IX Závěrečná ustanovení 76. Ve smyslu 5 odst. 1 písm. b) Tarifu se osobám, které jsou od nepřetržitě zaměstnanci společnosti Dopravní zdravotnictví, a.s. a které zároveň byly ke dni zaměstnanci Českých drah, a.s., odštěpného závodu Železniční zdravotnictví, o.z. a byly k k tomuto datu oprávněnými držiteli aplikace ŽP, se po dobu trvání jejich pracovního poměru ke společnosti Dopravní zdravotnictví, a.s. aplikace ŽP ponechá (vč. jejich rodinných příslušníků) při splnění podmínek tohoto předpisu. 77. Aplikaci ŽP nelze použít pro poskytování jiných slev než Tarifem stanovených zvýhodnění. V Tarifu uvedené podmínky a lhůty nelze měnit nebo krátit. Výklad schváleného znění předpisu ČD Ok 10 zajišťuje pouze odbor odměňování a benefitů GŘ ČD, který je oprávněn vydávat příslušné metodické pokyny, ale pouze v intencích Tarifu. 78. V souladu se zněním 6, odst. 2 Tarifu činí manipulační poplatek: První příděl aplikace ŽP 0,- Kč Změna třídy vozové u aplikace ŽP bez poplatku Dodatečná prolongace 200,- Kč Obnovení nároku JV při doložení potvrzení (studium, invalidní důchod, vdovský, vdovecký, sirotčí důchod) 200,- Kč Opatřením č.j. 1717/2006-O26/9 ke stanovení výše poplatků za úkony se služební In-kartou ČD byla stanovena výše poplatků následovně: První příděl služební In-karty pouze se služební aplikací 1/ První příděl služební In-karty s nahranou aplikací ŽP První příděl služební In-karty se zákaznickou aplikací Ztráta In-karty (blokace, výroba duplikátu) Odcizení In-karty (blokace, výroba duplikátu) Poškození In-karty (výroba duplikátu) 2/ Změna vizualizovaných údajů na In-kartě (změna příjmení - např. sňatek, změna podoby atd. výroba duplikátu) 3/ Blokace In-karty (založení, podezření na odcizení / domněnka ztráty ) Odblokování služební In-karty na UNIPOK Odblokování služební In-karty personalistou na příslušné OS Změna nepovinných údajů personalistou na příslušné OS a prostřednictvím WIK 4/ Změna nepovinných údajů na UNIPOK 4/ vysvětlivky: UNIPOK = zařízení pro elektronický výdej jízdenek na osobních pokladnách v železničních stanicích ČD, a.s. 1/ 2/ zdarma 100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč zdarma 100,- Kč zdarma zdarma 100,- Kč služební aplikace = aplikace na In-kartě, kterou požaduje zaměstnavatel pro výkon pracovní činnosti zaměstnance jedná se o prokazatelné poškození In-karty vinou držitele - v ostatních případech, jedná-li se např. o špatnou funkci katry (porucha čipu atd.), se vyrobí duplikát bez poplatku 20

České dráhy. Ok 10. Prováděcí předpis

České dráhy. Ok 10. Prováděcí předpis České dráhy ČD Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců

Více

České dráhy, a.s. Prováděcí předpis

České dráhy, a.s. Prováděcí předpis České dráhy, a.s. ČD Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Schváleno rozhodnutím

Více

1/6. Ředitelům KGŘ, O5, O10, O17, O25, O26, O27 KEN, O1, O2, O3, O4, O8 KNND, O11, O18, O21 KNOD, O12, O15, O16 KNDC, O13, O14, O28, O30, O31

1/6. Ředitelům KGŘ, O5, O10, O17, O25, O26, O27 KEN, O1, O2, O3, O4, O8 KNND, O11, O18, O21 KNOD, O12, O15, O16 KNDC, O13, O14, O28, O30, O31 ČESKÉ DRÁHY, a.s. Generální ředitelství odbor personální se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70 99 42 26 zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Memo. Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22

Memo. Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22 Memo Na vědomí (organizačním složkám) Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22 Ředitelům, vrchním přednostům a manažerům OPT Olomouc, CIS Brno,

Více

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Memo Na vědomí (organizačním složkám) Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Ředitelům a vrchním přednostům OPT Olomouc,

Více

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 1/2014, ročník LXX 22. ledna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Tarifní zásady pro poskytování jízdenek MHD zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

Tarifní zásady pro poskytování jízdenek MHD zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Tarifní zásady pro poskytování jízdenek MHD zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Tyto zásady jsou závaznou normou pro poskytování jízdenky MHD zaměstnancům Dopravního podniku

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3.

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. 3. července 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Tarifní zásady pro poskytování jízdenek MHD zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

Tarifní zásady pro poskytování jízdenek MHD zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Tarifní zásady pro poskytování jízdenek MHD zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Tyto zásady jsou závaznou normou pro poskytování jízdenky MHD zaměstnancům Dopravního podniku

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 8/2015 4. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ PK-Tarif Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Tarif a tarifní zásady 1) Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3674 a) pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně

Více

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin. Za zlevněné

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10 Schválil: Mgr. Pavel

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 2 k Tarifu PID vydanému k 3. 2. 2015 platný od 1. 7. 2015 na základě provozních potřeb 1/6 1. V čl. II. se mění odst. 1. písm. k) a nově zní takto: k) Stanice

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 14/2015 24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Poplatek ve školní družině

Poplatek ve školní družině Poplatek ve školní družině 1. 9. 2011 Škola., Lovosice Organizační řád školy. Poplatek ve školní družině Č.j.: Účinnost od: 1. září 2011 Spisový znak: Změny: 1. 9. 2013 Skartační znak: Číslo: Datum: Změna:

Více

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58 645/2012 Účinnost od: 9. 12. 2012

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58 645/2012 Účinnost od: 9. 12. 2012 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58

Více

Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti

Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti ČD O 2 Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti Úroveň přístupu A ČD O 2 Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

4. září 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

4. září 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 17/2015 4. září 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 1 042/17/2015

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 872 /2010 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 12. Předpis. o zaměstnaneckých zahraničních jízdních výhodách. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Ok 12. Předpis. o zaměstnaneckých zahraničních jízdních výhodách. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 12 Předpis o zaměstnaneckých zahraničních jízdních výhodách Úroveň přístupu C ČD Ok 12 Účinnost od 1.1.2008 České dráhy, a.s. ČD Ok 12 Předpis o zaměstnaneckých zahraničních jízdních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Ceník jednotlivého SID Platba v hotovosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1 12 9 6 4 3 6 2

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012)

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Ředitel Základní školy a Mateřské školy Borek podle 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 9. POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 9 ZŠ - OŘ /2008 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2008, ředitelka

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Vnitřní předpis č. 22/15 Č.j. ZSPLOV 53/2015 Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : Čl. 1 Úvodní

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky IDOK Integrovaná doprava Karlovarského kraje SPP-IDOK Smluvní přepravní podmínky Integrované dopravy Karlovarského kraje Účinnost od 1.7.2004 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD ČR IDS KPT PTV PŘ Sb.

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna číslo 9 Úroveň přístupu A Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing.

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 15 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 9. 2014 na základě provozních potřeb 1/5 1. V čl. III. se mění odst. 6., písm. c), bod cc) a nově zní takto:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: /2009 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala dne

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Tarif LEO Express a.s. pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

Tarif LEO Express a.s. pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Tarif LEO Express a.s. pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne: 26. 09. 2013 Účinnost od: 27. 09. 2013 Obsah str. Vysvětlení zkratek a pojmů pro účely tohoto tarifu... 3 Oddíl I.

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

Tarif Českých drah pro lanové dráhy

Tarif Českých drah pro lanové dráhy České dráhy, a.s. ČD TR 14 Tarif Českých drah pro lanové dráhy Změna č. 11 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 03. 09. 2015 pod č. j.: 58 267/2015 O 16 Účinnost od: 13. 12.

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 3 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 11. 12. 2011 na základě provozních potřeb 1/13 1. V článku II., odst. 1 se mění bod r) a ruší se text odst. ad)

Více

ZÁSADY ČLENSTVÍ V GOLFOVÉM CLUBU LIPINY

ZÁSADY ČLENSTVÍ V GOLFOVÉM CLUBU LIPINY Golfový club Lipiny Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava Moravská Ostrava ZÁSADY ČLENSTVÍ V GOLFOVÉM CLUBU LIPINY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Výbor Golfového clubu Lipiny se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020,

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

2. října 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

2. října 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 19/2015 2. října 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...2 043/19/2015

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Základní ustanovení Čl. I 1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více