Barevné stránky Odolenu tentokrát zaplnila zasněžená reportáž Pavla Novotného z prvních dnů nového roku v našem městě. Pamětníci se shodují, že pod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barevné stránky Odolenu tentokrát zaplnila zasněžená reportáž Pavla Novotného z prvních dnů nového roku v našem městě. Pamětníci se shodují, že pod"

Transkript

1 2/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

2 Ohlédnutí Barevné stránky Odolenu tentokrát zaplnila zasněžená reportáž Pavla Novotného z prvních dnů nového roku v našem městě. Pamětníci se shodují, že pod takhle vydatnou sněhovou pokrývkou Vodolka nebyla už drahně let. Pro někoho romantika, pro jiného komplikace, každopádně zima a sníh k sobě prostě patří...

3 Nejkrásnější Václava Eiblová Nejkrásnější je noc, když je krátká a den, když je pondělní. Nejkrásnější je hledání, když se ztrácím, když vím. Nejkrásnější je sen, když se probouzím když bdím. Nejkrásnější je lež a pravda, když umí lhát. Nejkrásnější je naděje, když neumírá a láska, když je snad. Blahopřejeme V lednu oslavili významná životní jubilea: Sedmdesátiny Černá Věra 70 OV Marešová Jiřina 70 OV Osmdesátiny Šimůnková Olga 80 OV Zemanová Danuška 80 OV Jedenaosmdesátiny Králová Zdeňka 81 OV Kuklová Malvína 81 OV Žáčková Libuše 81 OV Dvaaosmdesátiny Čech Zlatko 82 OV Jindřichová Alena 82 OV Krejza Jaroslav 82 OV Pětaosmdesátiny Nešvera Josef 85 OV Osmaosmdesátiny Král Josef 88 OV Devadesátiny Divišová Božena 90 Dolínek Informace z radnice Rada města ze dne 14. ledna 2010 Změna v řešení přestupků RM schválila zrušení komise k projednávání přestupků, podle zákona o obcích a o přestupcích, z důvodu ukončení Dohody o pracovní činnosti s předsedou komise Mgr. Karlem Fischerem ke dni RM zároveň schválila úpravu Organizačního řádu Městského úřadu Odolena Voda, kterou se od 14. ledna 2010 rozšiřuje jeho působnost o řešení přestupků, a to na základě 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tuto činnost bude zajišťovat Pavel Halva, vedoucí odboru samosprávy, který má pro tuto činnost vzdělání v právních základech, zkušenosti z činnosti v MěP a vykoná zkoušku z odborné způsobilosti. Poskytnutí přístřeší RM schválila materiál zpracovaný odborem samosprávy ve spolupráci s právničkou města a firmou Centra. Jedná se o postup řešení případů spojených s nájmem bytů ve vlastnictví města. V materiálu jsou uvedeny návrhy na poskytnutí přístřeší konkrétním nájemcům bytů, kteří přes několikeré upozornění, soudní projednávání, ústupky ze strany města mají stále neřešené dluhy na nájemném. Odchyt holubů RM schválila pokračování v odchytu holubů na Horním náměstí firmou DDD MAPRA s.r.o. z Prahy. Zimní období se ukázalo jako velmi vhodné, jen v prosinci bylo odchyceno 165 holubů. Holubi znamenají velké ohrožení nemocemi jako je salmonelóza nebo ornitóza, dále obtěžují uživatele venkovních teras domů a znečišťují trusem půdy bytových domů. Služba za jeden měsíc stojí cca Kč. Cena zahrnuje dvě klece, krmení, dopravu a svoz odchycených holubů. 3

4 Granty pro rok 2010 RM schválila vyhlášení Grantového programu na podporu veřejně přínosných kulturních, společenských či sportovních akcí a Programu podpory činnosti organizací, spolků a sdružení města Odolena Voda pro rok Pravidla včetně formulářů žádostí a vyúčtování obou programů jsou k dispozici na stránkách města a v podatelně městského úřadu. Podrobné informace také naleznete v tomto čísle zpravodaje Odolen na str. 14. Nadstavba mateřské školy RM schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce Nástavba hospodářského pavilonu rozšíření mateřské školy v Odoleně Vodě zadávaná dle 21 odst. 1 písm. f) zákona zjednodušené podlimitní řízení. Z podkladů města zpracovala Barbora Měchurová Příspěvek na bydlení Od dochází k výraznému navýšení základního nájemného v bytech v majetku města i Pražské správy nemovitostí. V bytech vlastníků i v družstevních bytech došlo k navýšení částky fondu oprav. Tyto změny se citelně dotknou zvláště seniorů bydlících v nájemních bytech. Proto bych chtěla občany upozornit na možnost využití alespoň částečné kompenzace, kterou představuje dávka ze systému státní sociální podpory, a to příspěvek na bydlení. Kdo má na tuto dávku nárok? Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují částku rozhodného příjmu v rodině vynásobenou koeficientem 0,3 a současně tato výsledná částka je nižší než částka normativních nákladů na bydlení. Tato formulace je trochu krkolomná, proto se ji pokusím vysvětlit na konkrétních příkladech. Nejprve je třeba vysvětlit, co se považuje za náklady na bydlení. V nájemním bytě je to základní měsíční nájemné a měsíční zálohy na služby(vodné+stočné, dodávka tepla, teplé užitkové vody, poplatek za společnou anténu, výtah, osvětlení společných prostor, měsíční zálohy na elektřinu a plyn).v bytech, kde není centrální vytápění, se zahrnují do nákladů na bydlení i náklady na nákup paliva. Do nákladů na bydlení se nezahrnují poplatky za telefon, internet, kabelovou televizi, poplatky za rozhlas a televizi. Obdobné je to u nákladů na bydlení v bytech vlastníků nebo v družstevních bytech, kde se místo základního nájemného hradí příspěvek do fondu oprav. Rozhodným příjmem se rozumí souhrn všech příjmů v rodině (osob hlášených v bytě k trvalému pobytu). Pokud například v bytě bydlí dva manželé starobní důchodci, jejichž jediným příjmem jsou tyto důchody, je rozhodným příjmem součet částek jejich důchodů. Normativní náklady na bydlení jsou dány zákonem a každoročně jsou aktualizované nařízením vlády. Pro období od do činí normativní náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy v obcích do obyvatel (Odolena Voda) tyto částky: Počet osob v rodině měsíční náklady na bydlení Kč Kč Kč 4 a více Kč V družstevních bytech a bytech vlastníků v obcích do obyvatel jsou normativní náklady stanoveny takto: Počet osob v rodině měsíční náklady na bydlení Kč Kč Kč 4 a více Kč Nyní dva konkrétní příklady: 1. V nájemním bytě ve vlastnictví obce Odolena Voda bydlí ovdovělá důchodkyně. Nikdo jiný není v bytě hlášen k trvalému pobytu. Jediným příjmem této paní je její starobní důchod a vdovský důchod po manželovi. Celková částka vypláceného souběhu důchodů činí měsíčně Kč. Měsíční náklady na bydlení činí měsíčně částku Kč (nájem+služby+měsíční zálohy na plyn a elektřinu). Součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,3 činí: x 0,3 = Kč. Náklady na bydlení činí měsíčně Kč, což je více než Kč. První podmínka pro nárok na příspěvek na bydlení je splněna. Jak je to s druhou podmínkou? Normativní náklady na bydlení činí v daném případě částku Kč. Příjem vynásobený koeficientem 0,3 činí Kč, což je méně než Kč. Je tedy splněna i druhá podmínka. Tato paní splňuje podmínky nároku na příspěvek na bydlení. Výše příspěvku by měla měsíčně činit částku: = 566 Kč. 4

5 2. V nájemním bytě ve vlastnictví Pražské správy nemovitostí žijí manželé starobní důchodci. Nikdo jiný není v bytě hlášen k trvalému pobytu. Jediným příjmem manželů jsou jejich starobní důchody. Manžel má důchod ve výši Kč a manželka má důchod ve výši Kč. Rozhodný příjem v rodině tedy činí Kč měsíčně. Součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,3 činí: x 0,3 = Kč. Měsíční náklady na bydlení činí od částku Kč. První podmínka pro nárok na příspěvek na bydlení je opět splněna, protože měsíční náklady na bydlení ve výši Kč jsou vyšší než částka Kč. Jak je to s druhou podmínkou? Normativní náklady na bydlení v případě dvou osob v rodině činí částku Kč. Částka x 0,3 = je však vyšší než částka normativních nákladů. Tito manželé nesplňují současně obě podmínky nároku na příspěvek na bydlení. Pokud si požádají, bude jim zasláno zamítavé rozhodnutí. Obdobně se postupuje při posuzování nároku u občanů žijících v bytech družstevních nebo v bytech, které vlastní. Normativní náklady na bydlení jsou zde však o něco nižší, jak vyplývá z výše uvedené tabulky. Kdo o příspěvku na bydlení rozhoduje a kde se o něj žádá? O příspěvku na bydlení rozhoduje a vyplácí jej Úřad práce Praha východ, oddělení státní sociální podpory, se sídlem Praha 1, náměstí Republiky 3. Jedná se o dávku, o kterou se žádá vždy na kalendářní čtvrtletí na předepsaných formulářích. V současné době lze tedy žádat o příspěvek na období od do Příjem se dokládá za poslední čtvrtletí roku Na každé další období se vždy musí doložit příjmy za uplynulé čtvrtletí a osvědčení dalších rozhodných skutečností(trvání nájemního vztahu, placení záloh.) Dle sdělení paní starostky bude možno si příslušné formuláře vyzvednout na Městském úřadu v Odoleně Vodě a občané pojedou na úřad práce až s vyplněnou žádostí a ostatními požadovanými doklady. Starším spoluobčanům s vyplněním žádosti jistě rády poradí pracovnice sociálně-správního odboru MěÚ. Na závěr bych všem našim starším spoluobčanům chtěla zdůraznit, že uplatnění nároku na příspěvek na bydlení není žádnou hanbou. Jedná se o státní dávku, která je výrazem podpory státu nízkopříjmovým rodinám. Materiál byl zpracován za použití zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších změn a doplnění a nařízení vlády ČR ze dne Rada města Odolena Voda schválila na svém zasedání dne Program pomoci, určený převážně seniorům nebo sociálně slabším spoluobčanům, kteří nebudou schopni zaplatit nájemné v bytech, ve kterých žijí, zvýšené na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. O této pomoci jste již byli ve zpravodaji Odolen informováni. Mgr. Marie Průchová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti Úhrada místního poplatku za odpady Na základě Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen místní poplatek ), schválené Zastupitelstvem města Odolena Voda dne , s účinností od upozorňuje odbor samosprávy Městského úřadu Odolena Voda, jako správce shora uvedeného místního poplatku, poplatníky na splatnost tohoto místního poplatku, která je stanovena nejpozději při jednorázové úhradě do každého kalendářního roku v celkové výši 500 Kč za poplatníka ve dvou stejných úhradách do a každého kalendářního roku (ve výši 250 Kč). Pokud nebude poplatníkem provedena úhrada místního poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacená část bude zvýšena: Při jednorázové úhradě: - při překročení lhůty splatnosti o dní o půlnásobek - při překročení lhůty splatnosti o 61 dní a více o jednonásobek Při dvou úhradách: - při překročení lhůty splatnosti o dní o půlnásobek - při překročení lhůty splatnosti o 61 dní a více o jednonásobek Poplatek se hradí: a) v hotovosti na Městském úřadu Odolena Voda, odboru samosprávy, v úředních dnech (pondělí od 8 do 18 hod., středa od 7 do 17 hod.), nebo b) složenkou určenou k tomuto účelu, která bude poplatníkovi vydána správcem poplatku, nebo c) bankovním převodem na č. ú /0100, variabilní symbol tvořený číslem popisným trvalého bydliště poplatníka a číslem Do poznámky je vždy nutné uvést všechna jména a příjmení osob, za které se poplatek hradí, jinak není možné poplatky spárovat. 5

6 Úhrada místního poplatku ze psů Na základě Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 5/2005 o místním poplatku ze psů, schválené Zastupitelstvem města Odolena Voda dne , s účinností od upozorňuje odbor samosprávy Městského úřadu Odolena Voda, jako správce shora uvedeného místního poplatku, poplatníky na splatnost tohoto místního poplatku, která je stanovena nejpozději do každého kalendářního roku, a to: 1. pes v bytě 800 Kč, 1. pes u rodinného domu 300 Kč, 1. pes pro důchodce 200 Kč, 2. pes a další v bytě Kč, 2. pes a další u rodinného domu 450 Kč a 2. pes a další pro důchodce 300 Kč. Pokud poplatek, dle této vyhlášky nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacená část bude zvýšena: - při překročení lhůty splatnosti o 5-30 dní o půlnásobek - při překročení lhůty splatnosti o dní o jednonásobek - při překročení lhůty splatnosti o 61 dní a více o dvojnásobek. Poplatek se hradí: a) v hotovosti na Městském úřadu Odolena Voda, odboru samosprávy, v úředních dnech (pondělí od 8.00 do hod., středa od 7.00 do hod.), nebo b) složenkou určenou k tomuto účelu, která bude poplatníkovi vydána správcem poplatku, nebo c) bankovním převodem na č. ú /0100, variabilní symbol tvořený číslem evidenční známky a číslem Pavel Halva, vedoucí odboru samosprávy Městského úřadu Odolena Voda Sněhová kalamita, která postihla prakticky celou Evropu, se nevyhnula ani našemu městu. Rád bych všem občanům poděkoval za trpělivost, se kterou snášeli zasněžené silnice a chodníky. Je vidět, že ve zdejším městě žijí lidé, kteří chápou rozdíl mezi běžnou činností podle plánu zimní údržby a kalamitním stavem. Jen pro vysvětlení: jak chodníky, tak silnice nemusí být zcela zbaveny sněhu k tomu, aby byly sjízdné a průchodné. Já ze svého pohledu mohu jen ocenit všechny pracovníky technických služeb, kteří kalamitu zvládali bez ohledu na své soukromí a volný čas. Děkuji Fr. Mužíčkovi, S. Lakatošovi, J. Zikovi, M. Duranovi, J. Tilichtrovi, J. Turtákovi, P. Jelínkovi, V. Zamprovi, J. Šulcovi, J. Fričovi, J. Sypeckému, J. Harmáčkovi, A. Šťastnému, M. Damové, M. Stojové, J. Skalické, J. Velechovské, R. Malé a celé její rodině. Velkou pomoc městu poskytly firmy SOJSTR a DOPRAMO. Obdiv a uznání patří v neposlední řadě také Vodolákům, kteří bez ohledu na počasí, pro sebe i druhé, vzali do rukou lopaty a hrabla a odklízeli sněhovou nadílku. František Sůva, vedoucí Technických služeb Odolena Voda 6

7 Ze života města Ohlédnutí za uplynulým rokem Zastupitelky a zastupitel za ČSSD v Odoleně Vodě: Ing. Milan Ledvinka, PhDr. Miroslava Měchurová a Petra Řehořková, se po celý rok 2009 aktivně podíleli na činnosti Zastupitelstva města Odolena Voda. Celé současné volební období pracuje aktivně v kontrolním výboru další kandidát do zastupitelstva z kandidátky ČSSD v roce 2006, Ing. Michal Čarvaš. Ing. Milan Ledvinka je dlouholetým členem Zastupitelstva města Odolena Voda. Od konce roku 2008 je členem rady města a členem investiční komise. Jeho prioritou je majetek města, bytová politika, vodní hospodářství. Věnuje se již mnoho let loutkovému divadlu. PhDr. Miroslava Měchurová je předsedkyní kontrolního výboru ZM. Při této práci se věnuje, spolu s ostatními členy kontrolního výboru, veškeré činnosti MěÚ Odolena Voda a jím zřizovaným organizacím. Svou činností se snaží o lepší funkčnost úřadu města, o efektivní využívání rozpočtu města, ale i funkčnost organizačního řádu, což je základ také pro práci volených orgánů města. Výbor se schází pravidelně každé první pondělí v měsíci a v mezidobí kontrolní skupiny pracují samostatně podle plánu činnosti. Jeho aktivity můžete sledovat i na webových stránkách Odoleny Vody, kde uveřejňujeme zápisy i usnesení kontrolního výboru a dále samozřejmě na jednání jednotlivých zastupitelstev města. Výstupy z kontrolní činnosti projednáváme s vedením města, s kontrolovanými úseky i s jednotlivými zastupiteli a zastupitelkami. Za úspěch považujeme skutečnost, že se po více jak roční práci kontrolního výboru podařilo prosadit personální audit MěÚ Odolena Voda, jehož závěry budeme navrhovat k realizaci v praktické činnosti úřadu na lednovém zastupitelstvu. PhDr. Miroslava Měchurová je za Středočeský kraj členkou rady Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda. Dále je to sociální sféra. Škoda, že po odchodu zastupitelky Dr. Očenáškové zůstala tato komise nečinná. Komunitní plánování se Odoleny Vody zatím příliš nedotklo, přitom nás v budoucnu čeká mnoho úkolů v péči o seniory. Důležitou oblastí je samozřejmě školství a řešení dostatečné kapacity mateřské školy, řádné pokračování přípravných prací a realizace nástavby hospodářského pavilonu stávající mateřské školy a stavba nové mateřské školy v dolní části Odoleny Vody a další problémy ze života města. Petra Řehořková je předsedkyní sportovní komise, je aktivní členkou rady školy na Základní škole Odolena Voda, věnuje mnoho času tělovýchovným aktivitám dětí - a nejenom dětí. Pravidelně sponzoruje mateřskou školu i školní družinu. Pořádá v Odoleně Vodě tradičně hojně navštěvovaný Dětský den, který se koná pod patronací poslankyně Mgr. Anny Čurdové a za pomoci a podpory dalších ochotných žen a mužů. Vystupuje se svými svěřenkyněmi na dalších akcích města. V minulém roce se stala potřetí maminkou a nyní se naplno vrací k zastupitelským povinnostem. Petra Řehořková rozhýbala v Odoleně Vodě aktivity v oblasti fitness, péče o zdravý životní styl, estetický vzhled žen i mužů. Díky své nezdolné energii, pracovitosti a optimismu se jí daří úspěšně rozšiřovat tyto iniciativy také v Praze. Zajímá ji životní prostředí, bezpečnost a kulturní život v našem městě. Ceníme si a děkujeme členům kontrolního výboru, sportovní a investiční komise, kteří, ač nejsou zastupiteli, věnují práci pro občany Odoleny Vody mnoho svého soukromého času. Náš dík patří rovněž té části zaměstnanců MěÚ Odolena Voda, kteří nám byli a jsou odbornou podporou. Jako členové zastupitelstva jsme společně s dalšími zastupiteli prosadili změny ve složení rady města a na postu místostarosty tak, aby složením více odpovídala zvolenému zastupitelstvu tedy zájmům voličů. Podíleli jsme se na zásadních dokumentech rozvoje města. Nemůžeme hodnotit úspěch našeho volebního programu, neboť nemáme dost sil jej v počtu tří zastupitelů prosadit, ale ve výše uvedeném textu je mnoho o našem volebním programu. Přes určité výsledky je stále co zlepšovat např. komunikaci s občany nebo ochotu a vstřícnost některých úředníků spolupracovat s kontrolním výborem a se zastupitelstvem vůbec dle zákona o obcích i dalších zákonných norem, ve prospěch občanů Odoleny Vody. Pro nás jako zastupitele je důležité, když nás občané oslovují se svými problémy přímo, je to určitě efektivnější, než často plané diskuse na webových stránkách města. Nemusíme mít shodné názory s ostatními, ale budeme i v posledním roce volebního období prosazovat rozšíření kapacity mateřské školy, základní školy, zavedení výsledků personálního auditu do praxe, efektivní vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města a v neposlední řadě slušnost, odbornost a snahu pracovat pro všechny občany města. Práce pro město je náročná, ne vždy se daří, ale věříme, že pro další volební období a pro práci nových zastupitelů připravíme ve spolupráci s ostatními dobré startovací podmínky. PhDr. Miroslava Měchurová, Ing. Milan Ledvinka, Petra Řehořková,

8 Pozvánka na zápis do 1. třídy Vážení rodiče budoucích prvňáčků, milí prvňáčci, dovolujeme si vás pozvat na zápis dětí do první třídy, který se uskuteční v budově základní školy: V pátek 12. února 2010 od 16 do 18 hodin. S sebou si přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Pokud vaše dítě mělo odklad školní docházky, přineste Rozhodnutí o tomto odkladu. K zápisu pro školní rok 2010/11 jdou děti narozené od do a od do Děti, které u zápisu byly v loňském roce a měly odklad školní docházky, už k zápisu nemusejí. Rodiče těchto dětí prosíme, aby nám co nejdříve po termínu zápisu, nejpozději však do konce února, oznámili, zda dítě na naši základní školu nastoupí. Pokud dítě mělo odklad školní docházky a ze závažného důvodu nebylo v loňském roce u zápisu, musí se k zápisu v uvedeném termínu dostavit. Všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče srdečně zve ředitelství a pedagogický sbor Základní školy v Odoleně Vodě. Zprávičky z naší školičky... Zapadly stráně, jede, kdo má saně. I my dolů jedem jako fůra s ledem, jako fůra mouky, držte si klobouky. Nový rok nás uvítal převelikou bílou nadílkou. Takovou spoustu sněhu jsme tu už dlouho neměli! A komu Ježíšek přinesl nové sáňky nebo boby, mohl si je s námi vyzkoušet na kopci u kostela, kam si chodíme s dětmi užívat tu studenou bílou peřinu. Dne 15. ledna se v ZŠ konal první den zápisu do prvních tříd. Ještě před ním měli naši předškoláci možnost seznámit se s prostředím školy. Stalo se tak při návštěvě prvních tříd, kde jim kamarádi prvňáčci ukázali své pomůcky a nabídli jim, aby si vyzkoušeli, jak se sedí ve školní lavici. Jaké jsme měli v lednu kulturní akce? Duo Eden vystoupeni s hady, pohádka Kubula a Kuba Kubikula. Zapsala: Katka Drbalová Fota: archiv MŠ Fota z prvního dne zápisu 15. ledna od Pavla Novotného. 8

9 Policie informuje Mohlo by vás zajímat Ocenění pro policisty z Odoleny Vody Policisté z obvodního oddělení Policie ČR Odolena Voda získali ocenění Tým roku. Cenu si zasloužili svými pracovními výkony a jejich efektivitou. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje letos poprvé uspořádalo soutěž Policista roku Předávání cen nejlépe hodnoceným policistům a policejním týmům proběhlo 15. prosince za účasti středočeského hejtmana Davida Ratha na hradě Křivoklát. Hodnotilo se ve čtyřech kategoriích: velitel roku, manažer roku, tým roku a policista roku. Do soutěže nominovali své kolegy ostatní policisté a civilní pracovníci. Za obvodní oddělení Policie ČR Odolena Voda cenu převzal jeho vedoucí npor. Bc. Zdeněk Jansa. Z internetových stránek Policie ČR připravil F. Podskalský Bezpečnostní situace v Odoleně Vodě V rámci území města Odolena Voda bylo v roce 2009 spácháno celkem 165 trestných činů (v roce 2008 jich bylo 176). Nejčastěji šlo o vloupání do motorových vozidel (23) a krádeže motorových vozidel (20). Krádeží vloupáním do bytů a ostatních objektů bylo zaznamenáno 17 a krádeží ostatních 15 případů. Z toho byly objasněny 2 případy krádeží motorových vozidel, 2 případy vloupání do bytů a ostatních objektů a 1 případ krádeže ostatní. Dále bylo zaznamenáno 15 případů poškozování cizí věci, z nichž 3 byly objasněny. Na úseku dopravy bylo zjištěno a objasněno 35 trestných činu. Z ostatní trestné činnosti bylo objasněno 14 případů. Velmi dobře lze hodnotit výsledky zejména na úseku zjišťování trestných činů v dopravě. Je třeba zlepšit zejména prevenci k případům vloupání do motorových vozidel, jejich příčinou je většinou nedbalost poškozených, kteří ponechávají ve vozidlech volně položené věci, které přitahují zájem pachatelů. Kladně lze hodnotit spolupráci mezi OOP Odolena Voda a Městskou policií Odolena Voda, v roce 2009 se strážníci zúčastnili aktivně celkem čtyř společných akcí. Komisař npor. Bc. Zdeněk Jansa, vedoucí OOP Odolena Voda Valné volební zasedání v Obci baráčnické Odolena Voda Je sobota 9. ledna, venku plno sněhu, na rychtě Obce baráčnické (OB) Odolena Voda panuje příjemné teplo násobené radostným vítáním všech příchozích. Rychtář soused Kotrba, zahajuje valné volební sezení poklepem rychtářského práva, zdraví přítomné hosty, tetičky a sousedy. Zprávy o činnosti v roce 2009 podává syndik soused Jelínek, berní teta Kotrbová, šafářka teta Koudelková, gratulantka teta Hlaváčová, panímaminka teta Klírová, závěrečné hodnocení roku provádí rychtář soused Kotrba a pantatínek soused Hrdina a na konec žádá za slídily účtů teta Nováková o výprostné pro odstupující konšelstvo. Rychtářské právo je předáno do rukou tety Justychové, delegátky XVI. župy, která po krátké přestávce, kdy bylo podáno občerstvení, vyzývá tetu Kupcovou k přečtení kandidátní listiny činovníků na období Po ověření platnosti a souhlasu přítomných členů OB Odolena Voda je provedena volba staronového konšelstva. Na rychtářské právo skládá slib pantatínek soused Hrdina, panímaminka teta Klírová, rychtář soused Kotrba, místorychtář soused Hoch a berní teta Kotrbová. Tato jména jsou zárukou dobré práce v této baráčnické obci. Baráčníci z Odoleny Vody se mají čím chlubit, není jim zatěžko jet na slavnostní sezení spřátelených obcí a žup, nezapomínají na zábavu, také výlety patří k jejich oblíbeným činnostem. V uplynulém roce též účast na oslavách 135. výročí vzniku baráčnictva v Mladé Boleslavi, kde zástupci Veleobce předali sousedu Hochovi medaili Za zásluhy a soused Kotrba s tetou Klírovou obdrželi čestná uznání za vykonanou práci. Důležitá je pro tety a sousedy spolupráce s městským úřadem. Po předání rychtářského práva sousedu Kotrbovi pokračuje sezení zdravicemi vzácných hostů starostka města Odolena Voda paní Odehnalová děkuje za účast baráčníků na kulturních akcích města, které zpestřují svérázy a kroje, o které se tetičky pečlivě starají, pan senátor Nedoma vítá, že činnost baráčníků je zaměřena na udržování starých zvyků, krojů, na vzájemném přátelství, uchování dobrých mezilidských vztahů a pomoci druhým v případné nouzi. Teta a soused Malcovi z OB Veltrusy přejí hodně úspěchů do další práce, pan Kuška, malíř, přislíbil další malovaný výroční plakát pro OB Odolena Voda a paní Sloupová by se chtěla stát jednou z tetiček. Po závěrečném zhodnocení sezení tetou Justychovou zaznívá Ta naše písnička česká, která uzavírá oficiální část valného sezení, a všichni přítomní zůstávají, aby si vzájemně ještě chvilku popovídali. Za velmi pěkně připravené valné volební sezení děkuje teta Justychová, syndička XVI. župy 9

10 Hodnocení roku 2009 ve Farní charitě Neratovice V novém roce bychom se chtěli ohlédnout za rokem předešlým a zhodnotit, co všechno se událo v činnosti Farní charity Neratovice. Naše organizace zabezpečuje zdravotní i sociální služby již 18 let v 15 místech po celém Středočeském kraji a v městských částech Prahy 8 a 9. Naši zaměstnanci v roce 2009 obsloužili více než klientů. Zdravotní sestřičky navštěvovaly pacienty v jejich domovech, na základě indikace praktického lékaře chodily píchat injekce, odebírat krev, převazovat rány, ale poskytovaly i komplexní péči a terénní hospicovou péči u pacientů, kteří chtějí co nejdéle ve své nemoci zůstat se svými blízkými. Naše sestřičky tuto práci dělají celým svým srdcem, a proto jim zdraví a životy jejich pacientů nejsou lhostejné. Pečovatelky svým klientům zabezpečovaly nákupy, úklidy, osobní hygienu, zajistily teplou stravu nebo jim třeba jen dělaly společnost, popovídaly si s nimi, vyslechly jejich trápení a pomohly dobrou radou nebo pohlazením. Mnohdy je tato práce velmi vyčerpávající nejen fyzicky, ale i psychicky. Proto si svých zaměstnanců velice vážíme a také touto cestou bychom jim chtěli za jejich práci poděkovat. Naše organizace však nezabezpečuje klienty jen po stránce zdravotní či sociální, ale snažíme se jim zpříjemnit život i jinými způsoby. V loňském roce se nám podařilo zorganizovat několik společných akcí na jednotlivých střediscích: Pálení čarodějnic, Májová veselice, Mikulášská besídka, Vánoční posezení... Účastnili jsme se výstavy v Lysé nad Labem Senior handicap, kde naši klienti získali ocenění v soutěži Šikovné ruce našich seniorů a dalších podobně zaměřených akcí. Tradicí se stal Charitní ples a Společné setkání klientů a přátel Farní charity Neratovice, kde se poznávají klienti ze všech středisek v působnosti naší organizace. V loňském roce se jich sešlo více než 150. Myslíme si, že rok 2009 byl v činnosti Farní charity Neratovice úspěšný. Nadále se budeme snažit poskytovat co nejkvalitnější, profesionální služby, aby klienti byli v péči zaměstnanců Farní charity Neratovice spokojeni. Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Tříkrálová sbírka Farní charita Neratovice v rámci celostátní akce uspořádala v Odoleně Vodě 5. ledna tradiční Tříkrálovou sbírku. Tříčlenné skupinky koledníků tvořené dětmi ze zdejší základní školy pod vedením paní Martiny Strakové od ochotných přispěvatelů vybrali Kč. Celková částka vybraná všemi koledníky Farní charity Neratovice činí Kč. Všem velice děkujeme. Za Farní charitu Neratovice Hana Jarská Šuplík oznamuje svým čtenářům, že má za sebou první edici knihy Všechno špatně!. Tento počin má velmi kladné ohlasy, což nás nesmírně těší a dodává nám energii pokračovat v započatém díle. Dosavadní příznivé reakce nám dávají jistotu, že naše snaha není marná. Na základě pozitivní odezvy na další dílo místní autorky nyní Šuplík připravuje edici básní. Věříme, že budou stejně úspěšné, jako vydání první knihy. Nově jsme pro čtenáře připravili na stránkách diskuzi, na které se k jednotlivým zveřejněným ukázkám mohou vyjádřit. Následující ukázka je z knihy Jak se trefit šlakem. Doufáme, že vás nebude nudit a třeba i vzbudí váš zájem. Psavci pište, čtenáři čtěte! Jak se trefit šlakem (ukázka z povídky autora žijícího v Odoleně Vodě) Zdeni, miláčku! Prosím tě, na co je ten žlutej bazmek co tady visí? odhodlal se Martin, asi až po sté, zeptat se své ženy na věc, kterou v koupelně potkává už půl roku a neví, na co je a k čemu slouží. Haló, Zdeničko, na co je ten žlutej bazmek co tady visí v koupelně, se ptám, zopakoval Martin znovu, protože Zdena evidentně neslyšela. Kuchtila něco dole v kuchyni, nebo zrovna myla nádobí. Když se Martin zeptal potřetí, zareagovala: Jakej bazmek? otázala se spíše řečnicky. Moc dobře věděla, na co se jí manžel ptá. To není žádnej bazmek. To jsem náhodou dostala od babičky k Vánocům! odpověděla. Martin zatím držel tu věc v ruce a říkal si, že to je celá tchyně. Není se ale čemu divit. Ona od své dcery dostává už dvacet let porcelánový figurky, co jsou roztomile krásné, a tak to vrací tímhle. No dobře, ale co TO je? snažil se držet tématu tvrdošíjně jako vždy. Prosím tě, ty děláš, jako bys nikdy nebyl v koupelně! opáčila Zdena a tím lehce, pomalu a hlavně nevědomky začala Martina znervózňovat. Ten si ovšem vždy v těchto situacích snažil zachovat chladnou hlavu. Ale ano, byl jsem v koupelně. Hodněkrát! A hodněkrát i s tebou! připomněl okatě jejich oblíbené hrátky, kdysi 10

11 oblíbené. Ale tohle jsem tady nikdy neviděl! dodal už trochu podrážděně. Martin dal Zdeně k dispozici nějaký čas na odpověď. Bezvýsledně. Proto pokračoval: Víš, ono se to nepodobá ani houbě, ani žínce, ani kartáči na záda, ani rejžáku na vanu, ani ničemu jinýmu. Proto se ptám, k čemu to slouží!? Krucinál! Martinův tón Zdenu popudil. Nechápala, proč se kvůli takové hlouposti její drahý a milovaný manžel naštvává. Pak si ale vzpomněla, že to je celý on. Jeho chování v těchhle malicherných situacích je prostě hloupé a to nemůže být nepotrestáno: A u vás doma, u vás jste se nikdy nemyli? Martinovi se podlily oči krví jako býkovi na koridě. Měl pocit, že se mu vzteky musí srolovat ponožky. Proč jeho žena prostě neodpoví na jeho otázku? Proč? My že jsme se nemyli? To mi říkáš ty? Ty, která jsi z vyhlášeného rodu špindírů? Ty, která si u vás doma necháváš schnout ručník na radiátorku hned vedle hajzlíku? Ty, která když vylezeš z vany se neštítíš vzít ten ručník a utřít se do něj? To asi nevíš, že když chlap čůrá, tak to cáká! zaútočil nyní už těžkými zbraněmi Martin. Jsi nepředstavitelnej hulvát! Já že jsem hulvát? Jsi hulvát, sprosťák a terorista! křičela nahlas Zdena, obrácená od plotny ke schodům. Rozhovor probíhal z patra do patra, aby to mělo patřičné obrátky. Terorista? Terorista jsi ty miláčku! křičel z horní koupelny Martin. Nyní už tu věc v ruce nedržel. Ta byla na zemi v rohu koupelny, kam ji před chvíli mrštil. Já jsem se chtěl jenom dozvědět, co je to, TO né moc pěkný, žlutý, bez jména, co visí u nás v koupelně! Chtěl jsem vědět, k čemu to slouží. Jestli k mytí vlasů, nebo k mytí těla, nebo k drhnutí vany anebo to má jen dekorativní funkci! Na jednoduchou otázku jsem očekával jednoduchou odpověď! vysvětloval hodně nahlas Martin. Na dekoraci! vykřikla uraženě Zdena. Na dekoraci, miláčku, v naší koupelně visí už tři měsíce nějaká podprsenka. Když už o tom mluvím, tak bych se rád zeptal, co dělala tvoje matka se svojí podprsenkou v horní koupelně, protože tvoje není. Do týhle podprsenky totiž dorosteš až za dvacet let a třicet kilo. Doufám! dodal. Hulvát, nejsi nic jinýho než sprostej hulvát! odpověděla Zdena. Zařekla se, že mu prostě nic neřekne a vůbec se za těchto okolností s Martinem nebude bavit. Víš, co? Já na to kašlu! Nechci vědět co to je! Nechci! Od tebe to nechci vědět! V afektu sebral tu žlutou věc ze země a v mžiku byl v předsíni. Když si obouval boty, na vysvětlenou dodal: Teď jdu k Pavlovi a zeptám se ho, co to je, tahle ta volovina, kterou jsem nikdy nepotřeboval! a vyběhl z domu naproti k sousedům. Nazdar Pájo, promiň, nevíš, co to je? Jak se to jmenuje a k čemu to je? vyhrkl na překvapeného kamaráda ze sousedství Martin a strčil mu TU věc před oči. Pavel, flegmatik, kterých není mnoho, překvapen sice byl, ale nedůrazně. Nevím, co to je, laxně odpověděl Pavel a dodal: Ty se nedíváš na hokej? Nebo ti kiksla bedna? snažil se dopátrat příčin Martinovo návštěvy. Ne, ne, ne. Já opravdu chci vědět na co tahle blbina je, víš. Máš doma ženu? zeptal se Martin. Pavel jen odstoupil od dveří, aby Martin viděl do chodby jejich domu. Z otevřených dveří jejich koupelny vykoukla Mirka. Shodou okolností v koupelně něco dělala, asi prala. Ahoj Márty, co potřebuješ? spustila hned Čau. Mirko, pořádně se prosím podívej na tuhle věc, demonstrativně tím zamával u vchodových dveří. Řekni mi, co to je? řekl a čekal, co se bude dít... Nový informační portál o našem okolí Přistěhovali jste se právě do našeho regionu a ještě příliš neznáte své okolí? Nebo zde bydlíte dlouho, navštívili jste všechna blízká místa a myslíte si, že už vás nic nového nemůže překvapit? Přesvědčte se na internetových stránkách Možná budete mile překvapeni, co zajímavého se dozvíte. Mojeokoli.com přehledně mapuje události a fakta ze čtyřiceti obcí situovaných mezi městy Kralupy nad Vltavou, Neratovice a Praha. Najdete zde kontakty na řemeslníky, adresy firem, restaurací, obchodů a provozoven služeb. Pomůžeme vám najít zajímavý program pro volné chvíle. Pravidelně monitorujeme a aktualizujeme seznam kulturních a sportovních akcí pořádaných i v těch nejmenších vesnicích ve vašem okolí, které byste sami možná jen těžko postřehli. Z vlastní zkušenosti víme, že kulturní akce pořádané na vesnicích mají leckdy pro své osobité kouzlo a nadšení pořadatelů opravdovější atmosféru, než řada programů pořádaných ve velkých městech. Nabídneme vám tipy, kam se vydat na krátkou procházku i celodenní výlet. Najdete zde odkazy (doplněné fotografiemi) na zajímavé přírodní lokality, historické památky, ale i možnosti, kde se zastavit na limonádu nebo na pivo, místa vhodná pro děti, hřiště, cyklostezky, procházky, koupání... Pro podnikatele a živnostníky nabízíme prostor pro reklamu. Máte příležitost pro prezentaci svých služeb nebo výrobků, díky níž oslovíte potenciální zákazníky ve svém blízkém okolí. Součástí portálu je také inzerce nemovitostí a pracovních příležitostí v našem regionu, do které můžete přispět i vy. Portál je v začátcích, proto omluvte případné nepřesnosti, budeme rádi, když nás upozorníte a aktivně se s námi zapojíte do budování tohoto projektu na 11

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný 2 OdOlen zpravodaj města Odolena Voda 2013 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Pavel Novotný OdOlen 2/2013 1 fotogalerie

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 1/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 2 Ohlédnutí Prosinec byl v našem městě měsícem mimořádně bohatým na kulturní a společenské události.

Více

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a 4/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Ohlédnutí V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová

Více

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Archiv TS Vodolenka Taneční skupina Vodolenka při ZŠ získala hlavní cenu v kategorii Současný tanec

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda O D O L 5/2007 EN Den matek 13. květen Zpravodaj mûsta Odolena Voda FRANTIŠEK BRANISLAV ŽENÁM Okolik krásy víc, že vy jste s námi, když stesk a žal se o dny naše dělí, k vám jdeme ovocnými zahradamia kolik

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1 fotogalerie Odolenfest,

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda ODOLEN 10/2007 Zpravodaj mûsta Odolena Voda Jan Pilař Pod nebem podzimním A pak se zastavíš v zapadlé hospůdce. Štěkot psa přivítá tě zdáli. Je podzim žloutnoucí. Ó vůně ovoce! Tři čtyři pocestní za stolem

Více

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 10 2014 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní otevření nových tříd mateřské školy a školní družiny, 1. září Fota: Zdeněk

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.2.2009 č.3 Město Žamberk ve spolupráci s DDM ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

Petice za změnu zákonů

Petice za změnu zákonů ČÍSLO 16 12. ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Odborný dohled nad východem slunce se bude držet v kině Panorama Leckdo si zajisté vzpomene, že jsme loni na podzim

Více

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Shrnutí roku 2011 Vážení spoluobčané, máme nový rok 2012. Předně bych vám ráda popřála šťastný novoroční

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty

Více

Změny v MHD. leden. Vánoční cena. Kamenná svatba. Zimní údržba. Prahy str. 18 1. komunikací str. 12. se starostou str. 7

Změny v MHD. leden. Vánoční cena. Kamenná svatba. Zimní údržba. Prahy str. 18 1. komunikací str. 12. se starostou str. 7 Listy Prahy14 leden měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 1/2011 Změny v MHD Kamenná svatba se starostou str. 7 Zimní údržba komunikací str. 12 Vánoční cena Prahy str. 18 1 obrazové

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více