Česko-anglický / anglicko-český slovníček základních pojmů z oblasti lidských práv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-anglický / anglicko-český slovníček základních pojmů z oblasti lidských práv"

Transkript

1

2 Česko-anglický / anglicko-český slovníček základních pojmů z oblasti lidských práv Kateřina Jacques a Václav Nekvapil (editoři) Úřad vlády ČR a AMO, Praha 2006 Česko-anglický a anglicko-český slovníček základních pojmů z oblasti lidských práv shrnuje několik desítek pojmů z oblasti lidských práv, rovného zacházení, problematiky menšin a diskriminace. Vyšel ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Sekretariátem zmocněnce vlády pro lidská práva.

3 Česko-anglická část absolvent zvláštní školy adopce afirmativní akce afirmativní opatření agrese agresivní chování akční skupina akulturace alergie alimenty, výživné alternativní škola alternativní trest alternativní výuka antidiskriminační legislativa antidiskriminační ustanovení antidiskriminační zákon antifašismus antikoncepce antikoncepční pilulka antisemitismus antropologie asimilace asimilace dobrovolná asimilační tlak asistent učitele ateismus autocenzura autonomie autorita azyl z humanitárních důvodů azylant azylová a migrační politika azylová praxe azylové řízení azylový dům azylový zákon barva pleti batole bez ohledu na bez státní příslušnosti (stav) bezdomovec bezdomovectví bezmocnost bezpečnostní informační služba Special school graduate Adoption Affirmative action Affirmative measure Aggression Aggressive behavior Action group Acculturation Allergy Alimony Alternative school Alternative type of punishment Alternative education Anti-discrimination legislation Anti-discrimination provision Anti-discrimination Act Anti-fascism Contraception Birth control pill Anti-semitism, anti-semitism, antisemitism Anthropology Assimilation Voluntary assimilation Assimilation pressure Teacher's assistant Atheism Self-censorship Autonomy Authority Asylum for humanitarian reasons Asylum holder Asylum and migration policy Asylum practice Asylum proceedings Asylum home/shelter Asylum Act Skin colour Toddler Irrespective of Stateless Homeless person Homelessness Powerlessness Security Information Service

4 bezpečnostní zóna bigamie biologický rodič blahobyt, dobro blízká osoba boj proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí boj proti rasismu a xenofobii bojovník za svobodu bydlení byt na půl cesty bytová politika cela cela předběžného zadržení celibát celoživotní vzdělávání cenzura cestovní doklad cílená politika církev citlivé údaje civilní a správní soudní řízení civilní obyvatelstvo civilní služba cizí státní příslušník cizinecká policie cizinecký zákon černý trh Česká advokátní komora Česká společnost na ochranu dětí Česko-německý fond budoucnosti český právní řád činnost policie čistota další vzdělávání dávky státní sociální podpory dělba práce delikt delikvence dělnické hnutí demokratická společnost demonstrace děti cizinců dětská pornografie dětská práce dětská prostituce dětská úmrtnost Security zone Bigamy Biological parent Well-being Close person Struggle against commercial sexual exploitation of children Struggle against racism and xenophobia Freedom fighter Housing Halfway flat Housing policy Cell Detention centre Celibacy Lifelong education Censorship Travel document Target policy Church Sensitive data Civil and administrative litigation Civilian population Civil service Foreign national Foreigner police Foreigner Act Black market Czech Chamber of Advocates Czech Society for Protection of Children Czech-German Future Fund Czech rule of law, Czech legal system Activities of the police Purity Postgraduate education, further education State social support benefits Division of labour Tort Deliquency Workers movement Democratic society Demonstration Children of foreign nationals Child pornography Child labour Child prostitution Child mortality rate

5 dětské krizové centrum dětský domov dětství diagnostický ústav diskriminace na základě sexuální orientace diskriminace z důvodu pohlaví diskriminace z důvodu rasy diskriminace žen diskriminovat (někoho) dítě dlouhodobá strategie dlouhodobě nezaměstnaný dobrovolná separace dočasná ochrana dodržování práv dohoda o pracovní činnosti dohodnuté manželství (rodiči) doklad totožnosti domácí násilí domácí práce domácnost domovská obec donucovací prostředek doporučení výboru dosavadní právní úprava dospělý dotace z obecního (krajského) rozpočtu dotace ze státního rozpočtu dotační politika dovolená na zotavení doživotní trest droga držet v otroctví (poddanství) důkazní břemeno dům na půl cesty duševní choroba, nepříčetnost duševní útrapy duševní zdraví důvěra v (někoho), k (někomu) důvod ochrany dvojčata dvojí občanství dvojice téhož pohlaví dvojjazyčná škola dvojjazyčná výchova dvojjazyčné nápisy Children s crisis centre Children s home/foster home Childhood Diagnostic institute Discrimination on the grounds of sexual orientation Gender discrimination Discrimination on the grounds of race Discrimination of women Discriminate against Child Long-term strategy Unemployed for a long period of time Voluntary separation Temporary protection Observance of rights Work agreement Arranged marriage Identification document/proof of ID Domestic violence House work Household Domicile Coercive means Committee s recommendation Existing legislation Adult Grants from the municipal (regional) budget Grants from the State Budget Subsidy policy/grant policy Leave Life sentence Drug Hold in slavery (servitude) Burden of proof Halfway house Insanity Mental suffering Mental health Confidence in Reason for protection Twins Dual nationality Couple of the same sex, homosexual partners Bilingual school Bilingual education Bilingual signs

6 dvojkariérní rodina ekonomická jednotka elita emancipace empatie, soucit etika etnicita etnická enkláva etnická identita etnická menšina etnická skupina etnické ghettto etnobyznis etnocentrismus etnocida eutanázie evidence obyvatel evropocentrismus Evropská charta regionálních nebo menšinových jazyků Evropská informační síť o rasismu a xenofóbii evropská integrace Evropská komise Evropská komise proti rasismu a netoleranci Evropská konvence o neaplikovatelnosti promlčecí lhůty na zločiny proti lidskosti a válečné zločiny Evropská konvence o odškodnění obětí násilných trestných činů Evropská konvence o právním statusu přistěhovaleckých dělníků Evropská konvence o sociálním zabezpečení Evropská konvence o výkonu práv dítěte Evropská rada Evropský parlament Evropský soud pro lidská práva existenční minimum experimentální projekt extremismus extremistická kriminalita extremistická skupina extremistický podtext fašismus feminismus Dual-career family Economic unit Elite Emancipation Empathy Ethics Ethnicity Ethnic enclave Ethnic identity Ethnic minority group Ethnic group Ethnic ghetto Ethno-business Ethnocentrism Ethnocide Euthanasia Registration of inhabitants Eurocentrism European Charter for Regional or Minority Languages European Racism and Xenophobia Information Network (RAXEN) European integration European Commission European Commission against Racism and Intolerance European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes European Convention on the Legal Status of Migrant Workers European Convention on Social Security European Convention on the Exercise of Children s Rights European Council European Parliament European Court of Human Rights Subsistence level Experimental project Extremism Extremist criminality Extremist group Extremist implications Fascism Feminism

7 feminizace chudoby finanční podpora fingovaná (účelová) svatba fóbie folklorní soubor Fond ohrožených dětí forma náhradní rodinné péče forma rasové diskriminace fyzická osoba fyzické násilí gay a lesbická menšina genderová analýza genderová role genderová spravedlnost genderové plánování generová rovnost genetická matka genetický otec genocida geriatrie ghetoizace etnické enklávy globální oteplování gynekologie Haagská úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení helsinský výbor heterosexuál HIV pozitivní hlasovací místnost hlasovací právo hmotné a sociální zabezpečení hmotné právo hmotné zabezpečení hodinová mzda holobyt holocaust (šoa) holocaust Romů homofóbický homofóbie (strach z homosexuálů) homosexuál hon na čarodějnice hormon horní třída hospodářské právo humanitární důvod humanitární právo Feminisation of poverty Financial support Sham marriage Phobia Folklore association Fund for Endangered Children Form of surrogate family care Form of racial discrimination Natural person Physical violence Gay and lesbian minority Gender analysis Gender role Gender justice Gender planning Gender equality Genetic mother Genetic father Genocide Geriatrics Ethnic enclave ghettozation Global warming Gynaecology Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Inter-country Adoption Helsinki committee Heterosexual HIV positive Polling station Voting right, right to vote Material and social security Substantive right Material security Hourly wage Bare apartment, low-standard apartment Holocaust (Shoah) Roma Holocaust Homophobic Homophobia Homosexual, gay Witch-hunt Hormone Upper class Economic right Humanitarian reason Humanitarian law

8 Charta základních práv Evropské unie chování chráněné bydlení chudoba identifikace identita ilegální imigrant imigrace imigrační úředník imigrant implementace incest individuální odpovědnost individuální práva individuální stížnost informace v jazyce národnostní menšiny informační systém informovaný (poučený) souhlas iniciační obřad institucionální mechanismus institucionální rasismus institut společně posuzované osoby institut strpění integrace azylantů integrace cizinců integrace do společnosti integrace příslušníků romské komunity interetnický vztah intolerance islámofóbie (strach z islámu a muslimů) jazyk národnostní menšiny jazyková bariéra jazyková identita jazykový sexismus jednočlenná domácnost jmenovat kampaň od dveří ke dveřím Kancelář prezidenta republiky Kancelář Veřejného ochránce práv karanténa kasta, kastovní kastovní uspořádání společnosti kategorie osob kázeňský trest klasifikovaný úvěr Charter of Fundamental Rights of the European Union Behaviour Sheltered Housing Poverty Identification Identity Illegal immigrant Immigration Immigration official Immigrant Implementation Incest Individual responsibility Individual rights Individual complaint Information in the language of the national minority Information system Informed consent Initiation rite Institutional mechanism Institutional racism Institute of jointly considered persons Institute of tolerance Integration of asylum holders Integration of foreigners Integration into the society Integration of members of the Roma community Inter-ethnical relation Intolerance Islamophobia Language of the national minority Language barrier Language identity Linguistic sexism Single-person household Appoint Door-to-door campaign Office of the President of the Republic Office of Public Protector of Rights Quarantine Caste Caste society Category of people Disciplinary punishment Classified loan, bad loan

9 klonování kmen kmotr, kmotra kočovat kočovnictví kočovník, kočovný kojenec kojenecká úmrtnost kojenecký ústav kojení kojící matka kolektivní odpovědnost kolektivní práva kolektivní stížnost kolektivní vina kolektivní vyhnání kolektivní vyjednávání koluzní vazba komerční sexuální zneužívání komise Komise OSN pro odstranění rasové diskriminace komunistický režim komunitní bydlení komunitní centrum komunitní pracovník koncentrační tábor koncepce bytové politiky koncepce integrace koncepce integrace romských komunit kontrola korespondence vězňů kontrola porodnosti kontrolní činnost kontrolní orgán policie konvence Konvence o ochraně lidských práv a základních svobod Konvence OSN o odstranění všech forem diskriminace vůči ženám krajské zastupitelstvo krátkodobá strategie kriminalita kritérium krize středního věku krizová situace krizové centrum kultura národnostních menšin Cloning Tribe Godparent Nomadize, Itinerate Nomadism, Itineration Nomad Infant Infant mortality rate Infant care institution Breast-feeding Nursing mother Collective responsibility Collective rights Collective complaint Collective guilt Collective expulsion Collective bargaining Collusion custody commercial and sexual exploitation Commission, Committee UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination Communist regime (rule) Community housing Community centre Community worker Concentration camp Housing Policy Plan Integration policy Conception of Roma communities integration Censorship of correspondence of prisoners Birth control Inspections Controlling body of the police Convention Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Regional council Short-term strategy Criminality Criterion Midlife crisis Crisis situation Crisis Centre Culture of national minorities

10 kulturní (jazyková) rozmanitost kulturní autonomie kulturní činnost kulturní genocida kulturní identita kulturní integrace kulturní odlišnost kulturní politika kulturní právo kulturní tradice kuplířství kvalifikovaná práce kvóta kvótování laická veřejnost legalizace svazků dvojic téhož pohlaví legislativní proces legislativní rámec legislativní reforma legislativní řešení legislativní úprava legislativní změna lékařská etika lékařské osvědčení lesbická menšina lesbička levicový extrémismus lhostejný lidská důstojnost lidská práva lichva Linka bezpečí Listina základních práv a svobod mačismus magistrát majetkové právo majoritní společnost manželský a rodinný stav manželství marginalizace marginalizovaný maření výkonu materiální podmínky mateřská dovolená mateřská škola mateřský jazyk Cultural (language) diversity Cultural autonomy Cultural activity Cultural genocide Cultural identity Cultural integration Cultural difference Cultural policy Cultural right Cultural tradition Procuring Skilled work Quota Quotation Lay public Legalisation of partnerships of same sex couples Legislative proceedings (process) Legislative framework Legislative reform Legislative solution Legislative regulation Legislative change Medical ethics Medical certificate Lesbian minority Lesbian Left-wing extremism unsympathetic, careless, casual, indifferent Human dignity Human rights Usury Safety Hotline Charter of Fundamental Rights and Freedoms Machismo Metropolitan authority, Town council, city council Property right Majority society Marital and family status Marriage Marginalization Marginalized Defeating execution Material conditions Maternity leave Kindergarten Mother tongue

11 mateřství matriční doklady matriční úřad mediace mechanismus kontroly menšina menšinový (jazyk, kultura, skupina, právo) mentálně postižený metodické vedení metodický list metodický pokyn mezinárodněprávní závazek Mezinárodní den žen Mezinárodní konvence o odstranění všech forem rasové diskriminace Mezinárodní měnový fond mezinárodní ochrana Mezinárodní organizace práce mezinárodní osvojení Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech Mezinárodní pakt o občanských a politických právech mezinárodní právo mezinárodní smlouva mezinárodní úmluva mezinárodní vztahy mezirezortní komise migrační politika migrant milost mimorozpočtové zdroje mimořádný opravný prostředek minimální mzda ministerstvo práce a sociálních věcí ministerstvo pro místní rozvoj ministerstvo spravedlnosti ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ministerstvo vnitra ministerstvo zdravotnictví místní samospráva mládež mladistvý delikvent mladistvý žadatel Motherhood Documents from the registers of births, marriages and deaths (birth certificate) Registry office Mediation Supervisory mechanism Minority Minority (language, culture, group, right) Mentally handicapped Methodical guiding Guideline Method instruction Obligation under international law International Women s Day International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination International Monetary Fund International protection International Labour Organization intercountry adoption International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights International Covenant on Civil and Political Rights International law International treaty International agreement International relations Inter-ministerial commission Migration policy Migrant Reprieve, amnesty, act of grace Extra-budgetary resources Extraordinary remedy Minimal wage Ministry of Labour and Social Affairs Ministry for Local Development Ministry of Justice Ministry of Education, Youth and Physical Education/Ministry of Education, Youth and Sports Ministry of Interior Ministry of Health Local authority Youth adolescent offender Juvenile applicant

12 mladistvý, dospívající modlitba mravní vývoj mrzačení mrzačení pohlavních organů mučení multikulturalita multikulturně zaměřené učební texty multikulturní Muzeum romské kultury mužskost mzdový nárok na základě pohlaví náboženská práva náboženské hnutí náboženské svátky náboženské vyznání, víra náboženský obřad náboženský symbol náboženství nacismus nadace nadační fond nadnárodní firma nadužívání náhrada náhrada škody náhradní matka náhradní rodinná péče náhradní rodinná výchova náměstek naplnění práva náprava křivd Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí národnostně menšinová kultura národnostně menšinová politika národnostně menšinová práva národnostně menšinové školství národnostně menšinový tisk národnostní a etnické menšiny národnostní a rasová nenávist nářečí nařízení, direktiva násilí na dětech/na ženách adolescent Prayer Moral development Mutilation Genital mutilation Torture Multiculturalism Multicultural-oriented school-books Multicultural Museum of Roma Culture Masculinity Salary entitlement On the basis of sex Religious rights Religious movement Religious holidays Religious faith Religious rite Religious symbol Religion Nazism Foundation Foundation fund, Philanthropic fund Multinational Excessive use Compensation Damages Surrogate mother Surrogate family care Substitute family care Deputy Minister Implementation of the right Redress of derogations National Plan of Struggle against Sexual Exploitation of Children Minority culture, culture of national minorities Minority policy Rights of national minorities, national minority rights Education of National Minorities Minority press National and ethnic minorities Ethnic and racial hatred Dialect Directive, act, order, decree, instruction, regulation Violence against children/women

13 násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci násilná trestná činnost násilný trestný čin násilný útok nástupnický stát návrh opatření návrh paragrafovaného znění zákona návrh zákona nečistota nedělitelnost práva nediskriminace nedobrovolná asimilace nedobrovolná hospitalizace nedostatečně zastoupený negativní dopad negativní jev negativní vliv negramotnost nechtěné těhotenství neinvestiční dotace nejvyšší soud nekvalifikovaná práce nelegální zaměstnávání cizinců nelegislativní opatření nelidské zacházení nemajetková újma nemanželské dítě nemoc z povolání neplacená práce neplodnost nepřátelství vůči nepřímá diskriminace nerovnoprávné zacházení nerovnost nerozvinuté země nestátní nestátní nezisková organizace nestátní sektor/subjekt nestranný tribunál neteritoriální národ netolerance neverbální komunikace neviditelná bariéra nevládní organizace nevlastní matka/otec nezákonná migrace Violence against a group of population or an individual Violent crime Violent offence Violent attack Successor state, successor Draft of measures Articulated bill Bill Uncleanness Indivisibility of law Non-discrimination Involuntary assimilation Involuntary hospitalisation Under-represented Negative impact Negative feature Negative effect Illiteracy Unwanted pregnancy Non-investment grant Supreme court Unskilled work Illegal employment of foreigners Non-legislative measure Inhuman treatment Non-material loss Illegitimate child Work-related illness Unpaid work Infertility, Sterelity Hostility toward(s) Indirect discrimination Unequal treatment Unequality Undeveloped countries Non-state Non-state non-profit organisation Non-state sector/entity Impartial tribunal Non-territorial nation Intolerance Non-verbal communication Invisible barrier Non-governmental organization (NGO) Step mother/father Illegal migration

14 nezaměstnanost nezisková organizace neziskový sektor nezletilý žadatel nižší střední třída nižší třída noční práce nouzový stav novela azylového zákona novela trestního řádu novelizace novorozenec nucená práce nucená prostituce nukleární rodina nutná obhajoba nutná obrana občan EU občan třetí země občanská kampaň občanská neposlušnost občanská práva občanská společnost občanská výchova občanské právo občanské sdružení občanské soužití občanskoprávní řízení občanský soudní řád občanství obce obecné ohrožení obecně prospěšná společnost obecně prospěšné práce obecní nájemní byt obecný soud oběť diskriminace obětní beránek obchod s lidmi obchod se ženami obchodní právo obrácená diskriminace obřízka obvinění obviněný obvinit někoho z obžaloba Unemployment Non-profit organization Non-profit sector Minor applicant, Underaged applicant Lower middle class Lower class Night work State of emergency Amended Asylum Act Amendment of the Criminal Procedure Code Amendment Newborn baby Forced labour Forced prostitution Nuclear family Necessary defence Private defence EU citizen Third-country national Civic campaign Civil disobedience Civil rights Civil society Civics Civil law Civic association Civic coexistence Civil litigation Civil Procedure Code Municipal citizenship/citizenship of a municipality Public threat Organisation for public benefits Community work Municipal rental apartment Court of general division Victim of discrimination Scapegoat Human trafficking, trafficking in human beings Trafficking in women Commercial law Reverse discrimination Circumcision Accusation Accused, Defendant Charge somebody with, accuse, blame somebody for something Prosecution

15 odbor pro lidská práva odborná pomoc odborná škola odborná způsobilost odborné učiliště odborné vzdělávání odborová organizace odborové sdružování odbory oddělení, odloučení odlišné sociokulturní prostředí odměna za práci odmítnutí vypovídat odsoudit pro trestný čin odsouzená osoba odsouzený k doživotnímu trestu odsouzený k smrti odstranění diskriminace odškodnit oběť odzbrojení ohrožený ohrožování mravní výchovy mládeže ochrana dětí ochrana lidských práv ochrana osobních údajů ochrana osobnosti ochrana soukromí ochrana spotřebitele ochrana zdraví ochrana zdroje informací ochranná nebo ústavní výchova ochranné zadržování okresní úřad olašská romština olašští Romové omezení čeho omezení rodičovských práv omezování práv a svobod opatrovnictví opatření proti diskriminaci opatření proti (učinit) opatření regulující vstup a pobyt cizinců opční protokol opozice Department for human rights Professional assistance Vocational school Professional competency Apprentice training establishment Vocational education Union organisation Trade unions Trade union Separation Different sociocultural environment Work remuneration, wages Refuse allegation Sentence for an offence Sentenced person life sentence Sentenced to death Elimination of discrimination Indemnify the victim, Pay damages to the victim Disarmament Endangered Endangering the moral upbringing of young people Protection of children Protection of human rights Personal data protection Protection of personality Protection of privacy Protection of consumers Health protection Protection of the source of information, data protection Protective or institutional education Protective custody District office Olah Roma language Olah Roma Restriction, constraint, cutdown, limitation of Restriction of parental rights Restriction of rights or freedoms Guardianship Anti-discrimination measures Take precautions against Provisions governing the entry and residence of foreigners Optional Protocol Opposition

16 oprávněná osoba opravný prostředek opuštění dítěte orgán činný v trestním řízení orgán péče o dítě orgán státní správy organizace národnostních menšin Organizace spojených národů organizovana skupina organizovaná trestná činnost/organizovaný zločin orgány místní (regionální) samosprávy orgány policie osoba obtížně umístitelná na trhu práce osoba téhož pohlaví osoba zbavená svobody osobní data osobní hygiena osobnost osočování ospravedlnit osvětová činnost otcovská dovolená otcovství otroctví otrok ovdovělá žena ovdovělý muž ozbrojené síly páchání trestné činnosti pachatel panenství pária, vyděděnec Parlament ČR parlamentní volby partnerské soužití péče o dítě pedagogicko-psychologická poradna pedagogicko-psychologické vyšetření peněžitá pomoc obětem peněžitá záruka peněžitý trest pěstounská péče pěstounství pilotní projekt plat Authorised person Remedy Child abandonment Criminal prosecution bodies Child care authority State administration body National minority organisation United Nations Organisation (UN) Organised group Organised crime local (regional) authorities Police authorities Person integrating to the labour market with difficulties Person of the same sex Person deprived of freedom Personal data Personal hygiene Personality Accusation Justify Educational activities Parental leave Fatherhood Slavery Slave Widowed woman Widowed man Armed forces Committing crimes Perpetrator, culprit, offender Virginity Pariah Parliament of the Czech Republic Parliamentary elections Partner cohabitation Child care Pedagogical-psychological advice centre, clinic Pedagogical-psychological examination Pecuniary assistance to victims Financial guarantee Pecuniary penalty, financial penatly Foster care Fostering Pilot project Salary, Wage

17 platební neschopnost plodnost plošná povinnost podání trestního oznámení podání žádosti podezřelý podezření ze spáchání trestného činu podmíněný trest podmínka zadržování podmínky výkonu práv národnostních menšin podněcovat rasismus podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podporovaný byt podvýbor pohlavní cestou přenosná choroba pohlavní styk pohlavní zneužívání pohraniční policie pojištění pokládat za nevinného pokus o znásilnění Policejní akademie policejní násilí policejní orgán politická korektnost politická strana politické (náboženské) přesvědčení politické právo politický vězeň politika vlády polygamie, mnohoženství pomoc obětem domácího násilí ponižující zacházení nebo trestání popírání holocaustu poplašná zpráva popravit poradna poradna pro volbu povolání poradní sbor poradní výbor porodit porodnost porucha osobnosti porušení lidských práv a svobod porušení povinností Insolvency Fertility Blanket obligation Filing crime reports Filing of an application, submission Suspect Suspected of commiting a crime Suspended punishment Condition of imprisonment Conditions for the exercise of the rights of national minorities Incite racism Support and promotion of movements tending to.supress human rights and freedoms Subsidised housing Sub-committee Sexually transmitted disease Sexual intercourse, sexual relations Sexual abuse Border guards Insurance Presume innocent Assault Police Academy Police violence Police body Political correctness Political party Political (religious) opinion Political right Political prisoner Government s policy Polygamy Assistance for victims of domestic violence Humiliating treatment or punishment Denying the Holocaust Alarming news Execute Clinic, advisory office, advisory centre Vocational guidance Consultative body/advisory board Advisory committee Give birth Birth rate Personality disorder Breach of human rights and freedoms Breach of obligations

18 posílení právní ochrany poskytovatel sociálních služeb postavení cizinců postavení dětí postavení menšiny postavení oběti postavení uprchlíka postih trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií postižená osoba postižené dítě poškodit potlačení práv a svobod Potomstvo potrestat odnětím svobody potřeby dítěte použití donucovacích prostředků pověřit povinná civilní služba povinná školní docházka povinná vojenská služba povinné očkování povinnost mlčenlivosti pozitivní diskriminace pozitivní opatření pozovatel voleb požádat o udělení azylu pracovněprávní vztahy pracovní doba pracovní neschopnost pracovní pobyt pracovní podmínky pracovní právo pracovní síla pracovní skupina pracovní úraz pracovník ve veřejné správě praktikování náboženství práva dětí/osob práva občanů práva příslušníků menšin práva zdravotně postižených práva žen pravicový extrémismus pravidla soužití právní gramotnost právní jistota Intensification of the protection of rights Provider of social services Legal status Situation of children Minority s position Status of victim Refugee status Prosecuting crimes motivated by racism and xenophobia Disabled person Child with disability, disabled child Harm, damage Suppressing rights and freedoms Progeny Punished by imprisonment Needs of a child Use of coercive means Entrust Mandatory civil service Compulsory education Mandatory military service Compulsory vaccination Obligation of confidentiality Positive discrimination Positive measure Election observer Apply for asylum Labour law relations Working hours Work incapacity Work stay Working conditions Labour law Labour force Working group Injury at work Public administration employee Religious observance Rights of children/persons Citizens' rights Rights of members of minorities Rights of disabled persons Women s rights Right-wing extremism Rules of coexistence Literacy law Legal certainty

19 právní ochrana Legal protection právní pomoc Legal aid právní poradna Legal advice centre právní předpis Applicable law právní rámec Legal framework právní subjektivita Legal subjectivity právní úprava Legislation právní vědomí Legal awareness právnická osoba Legal entity právo (ženy) kojit Nursing right právo na... Right to... právo na bydlení Right to abode právo na majetek Right to property právo na řádný soudní proces Right to trial právo na zproštění Right to exemption právo na život Right to life právo národnostní menšiny Right of ethnic minority právo shromažďovací Right to association právo zaručené Úmluvou Right guaranteed by the Convention pravomoc veřejného činitele Power of a public official pravomocně odsoudit Issue a final sentence/validly sentence pravomocné rozhodnutí Valid decision pregraduální příprava Pre-gradual preparation prevence kriminality Prevention from criminality preventivně výchovná péče Preventive-educational care princip rovného zacházení Principle of equal treatment probační a mediační služba Probation and Mediation Service procesní právo Procedural right profesionalizace Professionalization, professionalisation profesní skupina Group of professionals program integrace Programme of integration program PHARE PHARE programme program podporovaného bydlení Subsidised housing programme program podpory Programme of the support projevy rasismu Racism s manifestations promlčení trestného činu Statutory limitation of the crime pronásledování Persecution propuštění z práce Dismissal, Discharge prosazování rovnosti Promotion of equality prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy Promotion of equal opportunities for men and women protidiskriminační normy / zákony Anti-discriminatory norms / legislation protidrogová politika Anti-drug policy protidrogový koordinátor Anti-drug coordinator protiprávní jednání Unlawful action provedení zákona Enforcement of the law předek Ancestor

20 předsudečné jednání předsudek proti předškolní věk předškolní zařízení předvstupní kontrola přechodný pobyt přechylování ženských příjmení překladatel přelidnění přenesení důkazního břemene přesčasová práce přestupek přestupkové právo přestupkový zákon převést mezinárodní normy do domácího zákonodárství příbuzenství přídavek na dítě příjem přijímací středisko příjmení v jazyce národnostní menšiny přijmout opatření příliv uprchlíků přípravná třída přípravné řízení připravovaná novela přírodní katastrofa příslušník menšiny příslušník policie příslušník romské komunity přistěhovalec přístup k zaměstnání psychiatrické zařízení psychologická poradna psychologický nátlak psychosomatická onemocnění psychotropní látka působnost veřejného ochránce Rada Evropy Rada vlády pro lidská práva Rada vlády pro národnostní menšiny Rada vlády pro nestátní neziskové organizace Rada vlády pro rovné příležitosti Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Rada vlády pro záležitosti romské komunity Prejudice-based behaviour Prejudice against Pre-school age Pre-school facility Pre-entry check Temporary residence Derivation of feminine surnames Translator Overpopulation Transfer of the burden of proof Overtime work Misdemeanour Misdemeanour legislation Act on Misdemeanours Transpose international norms into domestic legislation Kinship Child allowance, Child contribution Income Admission centre Surname in the language of the national minority Take measures Influx of refugees Preparatory class Preparatory proceedings Amendment that is currently under preparation Natural disaster Minority member Employee of the police Roma community member Immigrant Access to employment Psychiatric facility Psychological consultation centre Psychological oppression Psychosomatic diseases Psychotropic substance Competence of the Public Protector of Rights Council of Europe Governmental Human Rights Council Governmental Council for National Minorities Governmental Council for Non-State Non-Profit Organizations Governmental Council for Equal Opportunities Governmental Council for Equal Opportunities of Women and Men Governmental Council for Roma Community

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora Zdravotní politika MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu 20. října 2005, Kutná Hora 1 motto: zdravotní péče je služba jako každá jiná; má svého zákazníka s jeho očekáváním a svého poskytovatele,

Více

Tématicky členěný slovníček pojmů

Tématicky členěný slovníček pojmů Tématicky členěný slovníček pojmů Employment zaměstnanost, zaměstnání active labour market policy aktivní politika zaměstnanosti Prime age workers pracovníci v plném produktivním věku laid off, dismissed

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního Veřejně správní akademie - - vyšší odborná škola, s.r.o. Veřejná správa 1 Autorské právo 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rec(2005)5 Výboru ministrů členským státům ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních (přijaté Výborem ministrů 16. března 2005 na 919. zasedání náměstků

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv New York, 10. 12. 1948 Preambule U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROZVOJOVÉ ZEMI

ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROZVOJOVÉ ZEMI ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROZVOJOVÉ ZEMI I. SVĚTLO PRO SVĚT představení organizace II. CHUDOBA VS. POSTIŽENÍ III. PROJEKT END EXCLUSION IV. FRANCIS A JAMES KARANJOVI (KEŇA) Každých pět sekund v

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice

Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice Praxe, zjištění a doporučení veřejného ochránce práv Ondřej Vala Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15/6/2015 Veřejný

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola žáky 8. a 9. ročníků základní Zeměpis

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Irsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Irsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Irsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více