CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Azylová politika Maltské republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Azylová politika Maltské republiky"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Azylová politika Maltské republiky Téma práce: Azylová politika Maltské republiky Štěpánka Neničková Vedoucí práce: Mgr. Tereza Malochová Olomouc 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. Datum:. Popis:.

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda vyjádřila své poděkování vedoucí práce Mgr. Tereze Malochové za poskytování cenných rad a připomínek. Dále bych chtěla poděkovat své rodině za vyjadřovanou podporu a pochopení po celou dobu studia.

4 Obsah Obsah... 8 Úvod Mezinárodní kontext azylu a uprchlictví Ţenevská úmluva o právním postavení uprchlíků Charta základních práv Evropské unie Společná azylová a migrační politika Evropské unie Kontext azylu na Maltě Azylová politika Maltské republiky Definice základních pojmů Azylová procedura Ţádost o azyl Práva a povinnosti ţadatele o azyl Řízení o udělení mezinárodní ochrany Práva drţitelů mezinárodní ochrany Odvolací řízení při zamítavém rozhodnutí Zamítnutý ţadatel o azyl (Rejected) Dočasná humanitární ochrana (Temporary Humanitarian Protection) Nároky držitelů mezinárodní ochrany Vzdělání Ubytování Zdravotní péče Zaměstnání Finanční podpora Ostatní nároky uţivatelů mezinárodní ochrany Sociální práce s uprchlíky Specifika a principy sociální práce s uprchlíky Oblasti činnosti sociálního pracovníka s uprchlíky na Maltě Nevládní organizace pomáhající uprchlíkům na Maltě The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) The Jesuit Refugee Service (JRS) The International Organization for Migration (IOM) Malta Emigrants Commission (MEC) Foundation for Shelter and Support to Migrants (FSSM)... 36

5 Závěr Seznam zkratek: Seznam použitých zdrojů: Příloha... 43

6 Úvod Tato absolventská práce pojednává o problematice azylu a věnuje se především situaci uprchlíků po příchodu na území Maltské republiky. Zaměřuje se na jejich moţnost získání mezinárodní ochrany, azylovou proceduru a jejich nároky jakoţto uznaných uprchlíků. Myslím si, ţe téma uprchlictví, nebo migrace je v dnešní době velmi aktuální, neboť stále více lidí přichází za lepším ţivotem do Evropy, nebo Ameriky. V horším případě jsou nuceni svou zemi opustit v důsledku přetrvávajícího válečného konfliktu, nebo změn ţivotního prostředí. Proto je velmi důleţité, aby kaţdá země měla dobře propracovaný systém přijímání cizinců (uprchlíků, migrantů) na svém území, a tak mohla vhodně reagovat na jejich akutní potřeby. Téma azylové politiky Maltské republiky jsem si vybrala z toho důvodu, ţe jsem na Maltě strávila tříměsíční praxi a měla tak příleţitost seznámit se se všemi postupy a procesy s tím spojené. Malta je pro svou specifickou polohu uprostřed Středozemního moře nazývána tzv. nárazníková země, coţ znamená, ţe je pro mnohé uprchlíky první zemí, kde poţádají o azyl. Na to navazuje velké mnoţství komplikací, se kterými je maltská vláda nucena se vypořádat. Důvodem byla také moţnost vytvoření teoretické práce v češtině, která by byla vhodným a komplexním informačním materiálem pojednávající o daném tématu nejen pro studenty uvaţující o praxi na Maltě, ale také pro pracovníky neziskových organizací zabývající se touto problematikou. Cílem absolventské práce bylo poskytnout ucelený náhled na azylovou politiku Maltské republiky prostřednictvím popisu procesu získávání mezinárodní ochrany, moţnosti odvolat se při nepříznivém rozhodnutí a vysvětlení jednotlivých práv a povinností vztahujících se k určitému typu ochrany. Při zpracovávání práce jsem vyuţívala převáţně maltskou legislativu vztahující se k azylové proceduře platnou v roce 2012 zahrnující Refugees act, Legal Notice 243 of 2008 a Legal Notice 131 of Významným zdrojem informací byla také broţura pro ţadatele o azyl vydaná organizací Jesuit Refugee Service s názvem Asylum in Malta: What you should know. Poznatky o právech a povinnostech ţadatelů o azyl a uţivatelů mezinárodní ochrany jsem získala z internetových stránek maltské kanceláře Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Informace pro další kapitoly jsem čerpala z knih od Oldřicha Matouška, Sociální práce v praxi, Jany Dvořákové a kol., Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi, Evy Dohnalové, Úvod do sociální práce s migranty a z internetových stránek organizací JRS, IOM, UNHCR, MEC a 6

7 FSSM. Některé kapitoly jsem doplnila praktickými poznatky z praxe zpracované v rámci ročníkové práce. Práce má charakter kompilace, která vznikla na základě syntézy dostupných zdrojů a literatury o tématu. Je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola s názvem mezinárodní kontext azylu a uprchlictví má čtenáři poskytnou rámec pro orientaci, v tom jak je daná problematika ukotvena z hlediska mezinárodních smluv a jaký vývoj proběhl a stále probíhá v této oblasti na území Evropské unie. Další kapitola uţ se přímo týká azylové politiky na Maltě, kde jsou nejdříve vysvětleny základní pojmy z hlediska jejich definic a následně je přistoupeno k popisu samotné azylové procedury. Třetí kapitola popisuje nároky drţitelů mezinárodní ochrany v oblasti vzdělání, bydlení, zdravotní péče, zaměstnání, finanční podpory a dalších dílčí nároky. Čtvrtá kapitola se věnuje specifikům práce s uprchlíky, neboť se jedná o zranitelnou skupinu osob, která má za sebou mnohdy silně traumatizujícími záţitky. A protoţe v České republice se sociální pracovníci nesetkávají se skupinou uprchlíků tak často jako na Maltě, připojuji i část o náplni práce maltských sociálních pracovníků. Poslední, pátá kapitola zahrnuje výčet hlavních nevládních organizací, které vyvíjí svou činnost na území Malty a reagují na akutní potřeby uprchlíků a ţadatelů o azyl. 7

8 1 Mezinárodní kontext azylu a uprchlictví 1.1 Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků Ţenevská konvence, nebo Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků byla oficiálně schválena Valným shromáţděním V roce 2011 uplynulo tedy jiţ šedesát let od jejího přijetí. Cílem úmluvy bylo přispět k řešení problému uprchlictví, který se v Evropě objevil po druhé světové válce. Uprchlíka představuje jako člověka majícího opodstatněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboţenství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému přesvědčení. Dále určuje práva a povinnosti hostitelských zemí ve vztahu k uprchlíkům. Poskytuje také právní základ pro práci úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky, který tak mohl za dobu svého působení pomoci několika milionům osob. (UNHCR, 2011) Úmluva je dodnes základním nástrojem ochrany práv uprchlíků, avšak v průběhu let zaznamenala určitý vývoj a změny, které spočívají například v proměnách příčin, které vedou ke ztrátě domova a nutnosti opustit zemi původu. Jedná se například o extrémní chudobu, nebo dopad klimatických změn. Do současnosti úmluvu od jejího vzniku přijalo okolo 140 zemí světa a prvním signatářem bylo v roce 1951 Dánsko. Bohuţel v důsledku uplatňování odlišným přístupů a politik pro přijímání a jednání se ţadateli jednotlivými smluvními státy stále není moţné mluvit o společném azylovém systému. (UNHCR, 2011) Malta se připojila svým podpisem k Ţenevské konvenci a jejímu Protokolu o postavení uprchlíka v roce (Refugees act, 2001) 1.2 Charta základních práv Evropské unie Charta, v dnešní době více pouţívaná Listina základních práv Evropské unie zaručuje právo na azyl, a to v souladu s výše zmíněnou Ţenevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků z roku 1951, Protokolem o postavení uprchlíka z roku 1967 a také se zakládající smlouvou o Evropském společenství. Článek 19 Listiny zakazuje hromadné vyhoštění osob, coţ znamená, ţe nikdo nesmí být odsunut, vyhoštěn či vydán do rukou státu, existuje-li vážné nebezpečí, že by na jeho území mohl být odsouzen k trestu smrti, podroben mučení nebo jiným nelidským či ponižujícím trestům či zacházení. (Euroskop, nedatováno) 8

9 Charta byla přijata spolu se sjednáním Smlouvy z Nice v roce 2000 a je odrazem moderního pojetí základních lidských, občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv. Její součástí je 54 článků, které se dělí na kapitoly pod názvem důstojnost, svoboda, rovnost, solidarita, občanství a spravedlnost. Charta ţádným způsobem nemění rozdělení kompetencí členských států, ani nepůsobí sniţování významu jiných mezinárodních úmluv. Má se stát jakýmsi měřítkem pro vytváření a realizaci práv EU a jejích orgánů. (Sagit, 2004) 1.3 Společná azylová a migrační politika Evropské unie Na základě rozhodnutí členských států Evropské unie o sjednocení jednotlivých pravidel pro vyřizování ţádostí o azyl došlo k zahájení procesu tvorby společného souboru zásad platných v celé EU. První kroky k dosaţení stanoveného cíle byly uskutečněny na summitu v Tampere v říjnu roku (EurActiv, 2006) Evropská Rada zde určila čtyři hlavní východiska azylové a migrační politiky. Jedním z nich bylo navázání partnerství a spolupráce se zeměmi původu migrantů, kdy cílem má být boj proti chudobě, ochrana lidských práv a snaha zlepšovat podmínky ţivota tamních obyvatel. Dále má být vytvořen společný evropský azylový systém, a to na základě Ţenevské úmluvy a principu non-refoulement. Východisko spravedlivého zacházení s občany třetích zemí garantuje těmto lidem stejná práva a povinnosti jako občanům EU, za předpokladu, ţe jejich pobyt je legální. Nastolení účinnějších mechanismů při řízení migrace jako vízové politiky, sniţování nelegální migrace, repatriace a kontroly vnějších hranic. (Dohnalová, E., 2012, s ) V roce 2003 přijaly členské státy minimální standard v rámci tzv. Dublinu II., jímţ se stanovují kritéria a postupy pro určování státu zodpovědného za projednání konkrétní ţádosti o azyl. Účelem bylo zamezit moţnosti výběru cílové země ze strany ţadatelů. Dále byly schváleny významné směrnice upravující minimální úroveň ochrany uprchlíka pro oblast ubytování, vzdělání, zaměstnání, zdravotní péče, apod. Pro účelné fungování Dublinské úmluvy byla zřízena databáze Eurodac, která umoţňuje porovnávání otisků prstů ţadatelů o azyl. Cílem je identifikovat dotyčnou osobu a zjistit, zda uţ podala ţádost v jiném členském státu. V případě shody otisků prstů ţadatele s otisky z databáze bude poslán zpět do země, kde byly otisky sejmuty poprvé. Byl také vytvořen Evropský fond pro uprchlíky za účelem podpory přijímacích center EU a dobrovolných návratů. (EurActiv, 2006) 9

10 Následoval tzv. Haagský program s názvem Posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii pro roky Tato druhá střednědobá strategie byla přijata Evropskou radou v roce Cílem a snahou tohoto programu bylo posílit schopnost EU a jejích členských států zaručovat a chránit základní práva, přístup ke spravedlnosti, ochranu potřebných osob ve shodě s Ţenevskou konvencí a dalšími mezinárodními smlouvami, omezovat proudy migrace a kontrolovat vnější hranice EU, usilovat o odstranění organizovaného zločinu na mezinárodní úrovni, nebo zdokonalit vzájemné uznávání soudních rozhodnutí, atd. (Dohnalová, E., 2012, s. 47) Poslední střednědobou strategií je Stockholmský program přijatý pro roky a má název Otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je. Svým hlavním zaměřením se vztahuje do oblasti justice a vnitra a znovu je zde kladen důraz na rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva s odkazem na Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu. Mezi hlavní body tohoto programu patří úprava legálního přistěhovalectví a naopak i boj proti nelegální migraci, lepší systém ochrany hranic, vytváření Evropy azylu, kam mezi konkrétní kroky patří také zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na Maltě a spolupráce a partnerství se zeměmi původu. (Dohnalová, E., 2012, s ) 1.4 Kontext azylu na Maltě Podle statistik UNHCR přijelo od roku 2002 k maltským břehům na lodích osob. Je odhadováno, ţe zhruba 30% z nich stále zůstává na Maltě. V roce 2012 na Maltu přišlo 1890 osob, z nichţ 65% pocházelo ze Somálska, 24% z Eritreje, 4% z Nigérie, 3% z Egypta a po jednom procentu z Palestiny, Etiopie a dalších zemí. Z celkového počtu příchozích bylo 66% muţů, 12% chlapců, ţeny a dívky představovaly 22%.(UNHCR, 2010) Více jak tři čtvrtiny příchozích osob získaly na Maltě v roce 2012 určitou formu ochrany. Z toho doplňková ochrana byla udělena v 75%, status uprchlíka dvěma procentům ţadatelů, dočasná humanitární ochrana jednomu procentu osob, zamítnuto bylo 9% ţadatelů a ţádost byla uzavřena ve 4% případech. Provizorní humanitární ochranu získalo 9% lidí, kterým tak bylo umoţněno zůstat na Maltě, neboť jejich případ není stále projednán a existují okolnosti čekající na vysvětlení. Mezinárodní ochrana byla v převáţné většině případů udělena lidem pocházejícím ze Somálska, a to v 86%, dále občanům Eritreji v 12% a ostatním v jednom procentu případů. (UNHCR, 2010) 10

11 V roce 2012 ţilo v Open Centrech (ubytovací zařízení) osob. Moţnost přesídlení vyuţilo 420 lidí a od roku 2005 bylo přesídleno uţ osob. Prostřednictvím programu Asistovaný Dobrovolný Návrat se do své země původu vrátilo 40 uprchlíků. (UNHCR, 2010) 11

12 2 Azylová politika Maltské republiky 2.1 Definice základních pojmů Pro účely této práce je důleţité nejprve vymezit základní pojmy spjaté s azylovou procedurou na Maltě podle platných maltských zákonů a odborné literatury pro lepší a snadnější pochopení rozebírané problematiky. Pojmy vycházející z Ţenevské úmluvy jsou shodně interpretovány i v českém prostředí. Azyl Azyl je ochranný pobyt udělený státem lidem na svém území, kteří prchají z jiného státu před pronásledováním, nebo jiným nebezpečím. Osoba, jíţ je azyl udělen se nazývá uprchlík. (JRS Malta, 2013) Uprchlík Podle maltského práva je uprchlíkem osoba, která zaţívá opodstatněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboţenství, národnosti, členství ve zvláštní sociální skupině nebo pro své politické názory a nachází se mimo zemi své státní příslušnosti a nemůţe, nebo kvůli strachu je neochotná vyuţít ochrany své země; nebo někdo, kdo nemá státní občanství a nachází se mimo zemi svého trvalého bydliště a v důsledku toho je neschopen, nebo kvůli strachu není ochoten se tam vrátit. (Refugees act, 2001) Zákon dále definuje, kdo nemůţe být povaţován za uprchlíka. Jedná se o sobu, která je jiţ příjemcem pomoci a ochrany od úřadů OSN (jiných neţ UNHCR) a u které existují váţné důvody pro podezření, ţe tato osoba spáchala zločin proti míru, válečný zločin, nebo zločin proti lidskosti, spáchala před svým příjezdem váţný, nepolitický zločin mimo Maltu, nebo je vinna činy, které jsou v rozporu s účely a zásadami OSN. (Refugees act, 2001) V České republice se v případě udělení mezinárodní ochrany osoba nazývá azylant. Žadatel o azyl (Asylum seeker) Kaţdá osoba, která chce podat ţádost o status uprchlíka, musí nejprve vyplnit formulář zvaný jako Předběţný dotazník (Preliminary Questionnaire, nebo PQ). Vyplnění tohoto formuláře je prvním krokem v azylové proceduře, ale ještě není bráno 12

13 jako oficiální ţádost o mezinárodní ochranu. Od okamţiku, kdy je vyplněný formulář předán Úřadu komisaře pro uprchlíky, je osoba povaţována za ţadatele o azyl. Osobě s tímto statusem je dle maltského práva přiznána speciální ochrana a určitá práva a povinnosti. (JRS Malta, 2008, s. 5) Doplňková ochrana (Subsidiary protection) Doplňková ochrana je dalším formou ochrany poskytované podle maltského zákona o uprchlících imigrantům, kteří se nemohou bezpečně navrátit do své země původu. Tento typ ochrany je udělován v případě, ţe ţadatel nedosahuje na status uprchlíka, ale přesto potřebuje ochranu a Komisař pro uprchlíky má důvodné podezření, ţe by dotyčná osoba po návratu do země mohla utrpět váţnou újmu. (JRS Malta, s. 4) Za váţnou újmu je moţné podle maltského práva povaţovat trest smrti, nebo popravy, mučení, nelidské, nebo poniţující zacházení. Také můţe znamenat závaţné ohroţení ţivota, nebo osoby z důvodu svévolného násilí, nebo ozbrojeného konfliktu v zemi. Při rozhodování o udělení, nebo neudělení doplňkové ochrany můţe Komisař pro uprchlíky vyuţít doporučení UNHCR zahrnující popis aktuální situace v konkrétní zemi. (JRS Malta, s. 4) Dočasná humanitární ochrana (Temporary Humanitarian Protection) Humanitární ochrana je typem doplňkové ochrany a znamená speciální úlevu pro určitou osobu, která poté můţe setrvat na Maltě, dokud se nebude moci bezpečně vrátit do země původu nebo se přemístit do jiné třetí země. (Refugees act, 2001) Úřad komisaře pro uprchlíky (The Office of the Refugee Commissioner) Všechny ţádosti o status uprchlíka musí být předloţeny Úřadu komisaře pro uprchlíky, který byl na Maltě zřízen zákonem pro přijímání a vyřizování ţádostí. Úkolem Komisaře pro uprchlíky a jeho spolupracovníků je vyšetřit kaţdou ţádost o status uprchlíka a vydat doporučení Ministerstvu vnitra a národní bezpečnosti, zda by určitá ţádost měla být přijata či zamítnuta. Ministr ve většině případů doporučení vyhoví. V případě, ţe komisař pro uprchlíky doporučí ţádost zamítnout, ţadatel o azyl má právo se odvolat. Pro tyto účely existuje na Maltě Refugee Appeals Board (Odvolací komise pro uprchlíky). Pokud nedojde k odvolání, případ se uzavírá. (JRS Malta, 2008) 13

14 Odvolací komise pro uprchlíky (Refugee Appeals Board) Odvolání musí být učiněno do dvou týdnů od oznámení a Odvolací komise pro uprchlíky musí, pokud to nároky konkrétního případu vyţadují, zajistit přítomnost tlumočníka. Kaţdá osoba v odvolacím procesu má právo na bezplatnou právní radu. Poté, co je ţádost opětovně prošetřena vydá Komise písemné rozhodnutí, které obsahuje důvody pro přijetí, nebo naopak zamítnutí ţádosti. V okamţiku vydání rozhodnutí je toto rozhodnutí povaţováno za konečné a případ je uzavřen. Proti tomuto rozhodnutí se jiţ není moţné odvolat. (JRS Malta, 2008) Ministry for Home Affairs and National Security (MHAS) Ministerstvo vnitra a národní bezpečnosti je na Maltě odpovědné za zřizování dvou svých oddělení, Úřadu komisaře pro uprchlíky, který má na starosti problematiku azylu a agentury AWAS zaměřující se na podporu uprchlíků a ţadatelů o azyl. Dále na něm spočívá konečné rozhodnutí o udělení, nebo zamítnutí ţádosti o azyl. (MHAS, 2013) Agency for the Welfare of Asylum Seekers (AWAS) Tato agentura spadá pod maltské Ministerstvo spravedlnosti a vnitra a jejím cílem je zajišťovat přijatelné ţivotní podmínky ţadatelů o azyl. Dosahuje toho prostřednictvím pravidelných kontrol podmínek v ubytovacích zařízeních, poskytováním specifických sluţeb zranitelným skupinám osob, nebo realizací informačních programů v oblasti zaměstnání, vzdělání, bydlení a zdravotnictví. Dále spolupracuje s ostatními veřejnými subjekty na zajištění plnění národních závazků vůči uprchlíkům a ţadatelům o azyl. Pravidelně také informuje ministra o rozvoji a změnách v oblasti svého působení a podílí se na tvorbě nových politik a legislativních opatření za účelem zlepšení jiţ poskytovaných sluţeb. (MHAS, 2013) Závislý člen rodiny Závislý člen rodiny znamená manţela, nebo manţelku uprchlíka, jejichţ sňatek je při podání ţádosti o azyl platný, a dítě uprchlíka, které je svobodné a v den podání ţádosti o azyl mladší osmnáct let. (Refugees Act, 2001) 14

15 Zranitelné osoby Za zranitelné osoby jsou povaţovány těhotné ţeny, lidé se zdravotním postiţením, osoby, které byly podrobeny mučení, znásilnění, nebo jiné závaţné formě fyzického, psychického, nebo sexuálního násilí. Patří sem také nezletilé osoby, které musely čelit zneuţívání, zanedbávání, nebo jinému nelidskému a nedůstojnému zacházení a které trpěly v ozbrojeném konfliktu. (Legal Notice, 2008) Nezletilá osoba bez doprovodu Tento termín označuje osobu mladší osmnáct let, která přišla na Maltu bez doprovodu dospělé osoby za ni zodpovídající, zahrnuje i nezletilé ponechány bez doprovodu dospělého po vstupu na území Malty. (Legal Notice, 2005) Vysídlené osoby (Displaced persons) Termín vysídlená osoba označuje státní příslušníky třetích zemí, nebo osoby bez státní příslušnosti, jeţ musely opustit zemi původu, nebo byly evakuovány v reakci na výzvu mezinárodních organizací, a které se kvůli přetrvávajícím podmínkám nemohou vrátit zpět. (Legal Notice, 131/2005) Detence (Detention, Close Centrum) Detence je zařízení pro zadrţování osob, které přicházejí na Maltu nelegálně tj. bez platných dokumentů zahrnující pas, nebo víza, kde je do značné míry omezena svoboda pohybu. Podle maltského imigračního zákona zde musí zůstat po dobu dvanácti měsíců, v případě zamítnutí ţádosti o status uprchlíka aţ osmnáct měsíců. Maximální doba zadrţení je tedy osmnáct měsíců. Zranitelné osoby mohou být na základě lékařské prohlídky propuštěny dříve. (JRS Malta, 2013) V České republice se pojem detence uţívá také pro označení zařízení na zadrţování cizinců. Důvodem pro zadrţení je na rozdíl od detencí na Maltě správní vyhoštění nelegálně pobývajících cizinců. (Dohnalová, E., 2012, s. 7) 15

16 2.2 Azylová procedura V této části absolventské práce se budu věnovat popisu průběhu azylové procedury na Maltě, a to od příchodu uprchlíků do země aţ po moţnost odvolání při negativním rozhodnutí. Kaţdá osoba přijíţdějící na Maltu bez platných dokumentů zahrnující pas, nebo víza můţe být podle maltského imigračního zákona zadrţena v detenčním zařízení aţ po dobu 18 měsíců. Prvním rozhodnutím, které musí kaţdý po svém příchodu učinit je, zda bude ţádat o azyl, nebo ne. (UNHCR, 2010) Na základě maltského zákona o uprchlících můţe Komisař pro uprchlíky doporučit dva typy mezinárodní ochrany: status uprchlíka (Refugee status) a doplňkovou ochranu (Subsidiary protection). Ve zvláštních případech můţe být udělena dočasná humanitární ochrana (Temporary humanitarian protection) jako typ doplňkové ochrany. (UNHCR, 2010) Žádost o azyl Kaţdý imigrant má právo na Maltě podat ţádost o status uprchlíka, ačkoliv ne kaţdému bude tento status mezinárodní ochrany přiznán. (JRS Malta, 2008, s. 3) Prvním krokem v azylové proceduře, pokud se dotyčná osoba rozhodne zaţádat o status uprchlíka, je vyplnění tzv. Předběţného dotazníku (Preliminary Questionnaire). Vyplněný formulář musí být poté předán Úřadu komisaře pro uprchlíky a od tohoto okamţiku je osoba oficiálně povaţována za ţadatele o azyl. Toto musí jedinec vykonat do dvou měsíců od svého příchodu na Maltu, jinak nebude jeho ţádost platná. Vyplněný a odevzdaný dotazník ještě není formální ţádostí o status uprchlíka, ale poskytuje Úřadu komisaře pro uprchlíky informaci, ţe konkrétní osoba chce podat ţádost. (JRS Malta, 2008, s. 5) Práva a povinnosti žadatele o azyl V okamţiku odevzdání dotazníku se osoba stává oficiálně ţadatelem o azyl a zároveň i nositelem určitých práv a povinností. Mezi základní práva patří ochrana před nuceným návratem, kdy zákon zakazuje návrat ţadatele o azyl předtím neţ je jeho ţádost rozhodnuta. Výjimkou vůči tomu pravidlu jsou situace, v nichţ ţadatel o azyl představuje pro stát nebezpečí, nebo byl obviněn ze spáchání váţného zločinu. (JRS Malta, 2008, s. 11) 16

17 Dále má ţadatel právo na slušnou úroveň ţivota, coţ je zajištěno jeho přístupem k zdravotnickým sluţbám, které jsou poskytovány zdarma a přístupem ke vzdělání aţ do věku šestnácti let. V případě, ţe prověřování ţádosti trvá více neţ dvanáct měsíců, ţadatel získá pracovní povolení, o které musí sám zaţádat. U osob propuštěných z detence je právo na slušnou úroveň ţivota zajištěno skrze poskytování ubytování v Open centrech spolu s omezenou finanční pomocí pro dosaţení základních potřeb. (JRS Malta, 2008, s. 11) Práva vztahující se k azylové proceduře zahrnují právo na kontakt s UNHCR v celém průběhu azylové procedury, kde zástupce této organizace sleduje řízení a ujišťuje se, ţe probíhá spravedlivě a podle zákona. Dále se jedná o právo na právní poradenství, kdy vláda poskytuje bezplatné právní sluţby v odvolací fázi azylového řízení. Jinak se ţadatel můţe obrátit na JRS, která v určitých případech také poskytuje bezplatné sluţby právníka. (JRS Malta, 2008, s. 11) Další práva se týkají především informací o případu ţadatele, kde je zajištěna naprostá důvěrnost všech předaných dat, která jsou navíc chráněna i před autoritami ze země původu ţadatele. Ţadatel má také právo na tlumočníka a na oznámení o učinění rozhodnutí v jeho případu. Pokud nemůţe být rozhodnutí učiněno do šesti měsíců, musí Komisař informovat ţadatele o zpoţdění a o tom, do kdy bude rozhodnutí vydáno. (JRS Malta, 2008, s. 12) Ţadatelé o azyl mají také určité povinnosti a v případě jejich nesplnění můţe dojít k pozastavení nebo ukončení azylového řízení ze strany Úřadu komisaře pro uprchlíky. Hlavními jsou tzv. procedurální povinnosti, kam patří povinnost spolupracovat, kdy se od ţadatele očekává plná součinnost se zapojenými úřady a orgány, především s Komisařem pro uprchlíky, kterému je povinen ţadatel poskytnout veškeré pro ţádost důleţité informace a předat mu všechny osobní doklady. Cílem azylového řízení je porozumět situaci ţadatele, tak aby bylo moţné odpovědně stanovit, zda by po svém návratu čelil váţné újmě. Z tohoto důvodu má ţadatel povinnost v průběhu azylového řízení říkat pravdu. (JRS Malta, 2008, s. 13) V době vyřizování ţádosti můţe ţadatel pracovat pouze s povolením od ministra a po propuštění z detence, pokud tak ministr rozhodne, musí ţít na určitém místě a nemůţe se přemístit bez povolení. Má také povinnost se pravidelně hlásit imigračním úřadům. V případě nerespektování těchto povinností můţe být ţadatel odsouzen aţ k šesti měsícům vězení. (JRS Malta, 2008, s ) 17

18 Poté, co je ţádost podána úředníci sejmou otisky prstů ţadatele a vyfotografují ho, tyto údaje následně skončí v databázi dostupné vládám všech členských států EU. Tento systém má zabránit, aby osoby ţádaly o azyl ve více zemích najednou, znamená to, ţe pokud ţadatel vycestuje a bude o azyl ţádat v jiné zemi, bude moţné ho rychle identifikovat a poslat zpět. Jedná se o tzv. Dublin ІІ zmíněný výše. (JRS Malta, 2008, s. 14) Řízení o udělení mezinárodní ochrany Po odevzdání vyplněného předběţného dotazníku Úřadu komisaře pro uprchlíky budou všechna data v něm obsaţená zaregistrována do databáze. Dalším krokem Úřadu je informovat Policii o skutečnosti, ţe daná osoba podala ţádost o status uprchlíka a tím předejít riziku její moţné deportace imigračními orgány. (JRS Malta, 2008, s. 15) Většina ţádostí je automaticky převzata do běţného procesu prověřování ţádostí o azyl, avšak určité typy ţádostí mohou být prozkoumávány tzv. zrychlenými postupy. Jedná se především o zjevně neopodstatněné a nepřípustné ţádosti. Cílem zrychleného postupu je zjistit, zda je ţádost skutečně nepřípustná, nebo zjevně neopodstatněná. V případě, ţe se toto podezření potvrdí, je ţádost zamítnuta, jinak se vrátí zpět do běţného procesu projednávání. (JRS Malta, 2008, s. 15) Velká část ţadatelů, jejichţ ţádost probíhá dle běţných postupů, bude dříve či později pozvána k interview na Úřad komisaře pro uprchlíky. Zákon nestanovuje řád, v jakém budou ţadatelé zváni k interview, ani neurčuje časové rozmezí pro vyřízení jednotlivých případů, to vše je ponecháno na rozhodnutí Úřadu. Ve skutečnosti to závisí na mnoha faktorech: kdy osoba přijela na Maltu, mnoţství času potřebného pro vyřízení dřívějších případů, dostupnosti tazatele, apod. (JRS Malta, 2008, s. 15) Interview Rozhovor je prováděn zástupcem Úřadu komisaře pro uprchlíky, který je patřičně vyškolen a odehrává se buď na Úřadu, nebo v místě pobytu ţadatele. V případě potřeby je pro rozhovor zprostředkován tlumočník. (JRS Malta, 2008, s. 16) Prvním krokem je vyplnění ţádosti s pomocí tazatele, který všechny údaje vkládá do počítače. Poţadované informace se v mnohém shodují s těmi z Předběţného dotazníku, avšak znovu je velmi důleţité otázky zodpovídat přesně a čestně. Veškeré nesrovnalosti, nebo změny, které nejsou vysvětleny, mohou ovlivnit důvěryhodnost ţadatele. Dokončená ţádost je poté zkopírována a poskytnuta ţadateli ke kontrole. Pokud je v pořádku, ţadatel ji následně podepíše. Po doplnění ţádosti a potvrzení jejího obsahu následuje samotný rozhovor. Cílem rozhovoru je zjistit, co ţadateli po návratu 18

19 do země původu hrozí za účelem ověření jeho nároku na status uprchlíka. Otázky tazatele jsou směřovány především na ţivot ţadatele, na jeho důvody odchodu ze země původu a nemoţnosti se vrátit, apod. Během rozhovoru se tazatel snaţí zjistit, zda dotyčný říká pravdu prostřednictvím porovnání všech získaných informací o ţadateli. Bude kontrolováno vše, co dotyčný v průběhu dosavadních fází řekl, a to z hlediska konzistence. Velmi důleţité je také poskytnutí veškerých dokumentů, které mohou tvrzení ţadatele podpořit. (JRS Malta, 2008, s ) Posouzení žádosti a vydání rozhodnutí Na základě shromáţdění všech potřebných dokumentů započne Úřad komisaře pro uprchlíky posuzování určitého případu a následně učiní rozhodnutí. Úřad při posuzování zohledňuje veškerou dokumentaci, informace poskytnuté ţadatelem a svůj význam má i spolupráce projevená v průběhu řízení. Po pečlivém zváţení všech faktů a okolností případu obdrţí ţadatel rozhodnutí ve dvou oddělených dokumentech, Eligibility Recommendation a Confidential Memo. Eligibility Recommendation zahrnuje doporučení Komisaře pro přijetí, nebo zamítnutí ţádosti určené ministrovi. Confidential Memo obsahuje důvody pro doporučení Komisaře. (JRS Malta, 2008, s. 17) Jestliţe Komisař doporučí ţádost schválit, ministr můţe buď udělit status uprchlíka, nebo zahájit odvolání proti doporučení Komisaře. Dosud vţdy ministr doporučení vyhověl. (JRS Malta, 2008, s. 18) Pokud je ţádost zamítnuta (rejected), ale přesto má Komisař obavy, ţe by ţadatel v případě návratu čelil váţnému ohroţení ţivota, doporučí udělit ţadateli doplňkovou ochranu. (JRS Malta, 2008, s. 18) Oznámení o rozhodnutí Komisaře pro uprchlíky O učinění rozhodnutí musí být informována Imigrační policie, Ministerstvo vnitra a národní bezpečnosti a Hlavní imigrační úředník. Ţadatel, kterému byl udělen status uprchlíka, je propuštěn z detence v den oznámení ihned poté, co se podrobí zdravotní prohlídce. (JRS Malta, 2008, s. 18) Při zamítavém rozhodnutí má ţadatel moţnost se do čtrnácti dnů od rozhodnutí odvolat. Tyto ţádosti jsou rozhodovány Odvolací komisí pro uprchlíky. Pokud se ţadatel rozhodne nepodat odvolání jeho případ je s konečnou platností uzavřen. (JRS Malta, 2008, s. 18) 19

20 2.2.4 Práva držitelů mezinárodní ochrany Osoba, které byl udělen status uprchlíka, má právo zůstat na Maltě, na obdrţení osobních dokladů včetně povolení k pobytu na dobu tří let, kterou je moţno po uplynutí prodlouţit. Dále se této osobě otevírá přístup na trh práce, ke vzdělání, státnímu sociálnímu systému, vhodnému bydlení, integračním programům a můţe také vyuţívat systém zdravotní péče, coţ se týká především zranitelných skupin osob. (Legal Notice, 2008 Práva osob s udělenou doplňkovou ochranou se v mnohém shodují, mají stejné právo zůstat na Maltě a získat své osobní doklady, ale povolení k pobytu je jim poskytováno jen na dobu jednoho roku s moţností prodlouţení. Dále mají právo na vydání cestovních dokumentů, aby mohli opustit Maltu v případě, ţe je z humanitárních důvodů vyţadována jejich přítomnost v jiném státu. Stejný pro oba typy mezinárodní ochrany je i přístup ke vzdělání, zdravotnictví, bydlení, zaměstnání a sociálnímu systému. (Legal Notice, 2008) Závislým členům rodin osob, jimţ byla udělena mezinárodní ochrana, status uprchlíka, nebo doplňková ochrana jsou v okamţiku rozhodnutí přiznána stejná práva, tak aby byla zachována jednota rodiny. (Legal Notice, 2008) Odvolací řízení při zamítavém rozhodnutí Kaţdá osoba, jejíţ ţádost o status uprchlíka byla zamítnuta, se můţe do čtrnácti dnů od doručení rozhodnutí odvolat. Nejprve je nutné napsat dopis adresovaný předsedovi Odvolací komise pro uprchlíky, který ho bude informovat o tom, ţe dotyčná osoba má zájem podat odvolání a ţádat bezplatné právní sluţby. Tyto sluţby právníka jsou v odvolacím procesu poskytovány vládou a jsou zdarma. (JRS Malta, 2008, s. 19) Proces v této fázi probíhá písemnou formou. Role právníka je napsat podrobné vyjádření o případu zamítnutého ţadatele a představit ho Komisi. Poté, co Komise případ prošetří, můţe pozvat neúspěšného ţadatele k tzv. slyšení, ale není to pravidlem. Ve většině případů se Komise spoléhá na jiţ zjištěné informace. Jakmile má takové mnoţství podkladů, které povaţuje za dostačující, přistoupí k rozhodnutí případu. Ţadatel by měl obdrţet písemné rozhodnutí spolu s vysvětlením důvodů pro přijetí, nebo zamítnutí odvolání. Rozhodnutí Odvolací komise pro uprchlíky je povaţováno za konečné a nelze se proti němu odvolat. V případě zamítnutí odvolání je moţné očekávat snahu imigračních úřadů o vyhoštění ţadatele ze země. (JRS Malta, 2008, s. 20) 20

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Mgr. Zuzana Jeřábková (OPU) Kdo je nezletilý bez doprovodu (NBD)? nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 16 752/2004-51 Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Realizace politiky zaměstnanosti a informace o nepojistných sociálních dávkách ve vztahu k migrantům ze třetích zemí

Realizace politiky zaměstnanosti a informace o nepojistných sociálních dávkách ve vztahu k migrantům ze třetích zemí Realizace politiky zaměstnanosti a informace o nepojistných sociálních dávkách ve vztahu k migrantům ze třetích zemí Kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí vymezit záměry státní politiky zaměstnanosti

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE PŘÍLOHA 6 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE VÚPSV, v.v.i. 2014 Dokument vznikl v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 20. června 1994. o omezení přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států za účelem zaměstnání

USNESENÍ RADY. ze dne 20. června 1994. o omezení přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států za účelem zaměstnání USNESENÍ RADY ze dne 20. června 1994 o omezení přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států za účelem zaměstnání RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek Termíny podání přihlášek na střední školy Uchazeč můţe pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 15. března 2013, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Regionální kancelář pro střední

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala:

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Škola: Základní umělecká škola J. A. Komenského 677, okres Chomutov Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Počet

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

Evropská migrační síť 2009

Evropská migrační síť 2009 Rozdílné národní přístupy k udělování ochranných statusů neharmonizovaných v rámci EU Evropská migrační síť 2009 Studie financovaná Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra ČR OBSAH Rozdílné národní přístupy

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B-PeR) Téma 4: ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce 1. setkání Úvod Představení lektorů + účastníků Co je to job klub? Co je to, počet a délka, oslovování Historie Co Vám job klub může dát? Co očekáváte

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Předloha návrhu Komise směrnice upravující rámec pro společnou imigrační a azylovou politiku Důvodová zpráva 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU 1.1. OBECNÉ SOUVISTLOSTI V případě

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011 Tisková konference 11. 7. 2011 Hlavní cíle navrhované právní úpravy Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012)

Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012) STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-13 MAS Vizovicko a Slušovicko, o.s. Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012) Váţení ţadatelé,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více