CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Azylová politika Maltské republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Azylová politika Maltské republiky"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Azylová politika Maltské republiky Téma práce: Azylová politika Maltské republiky Štěpánka Neničková Vedoucí práce: Mgr. Tereza Malochová Olomouc 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. Datum:. Popis:.

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda vyjádřila své poděkování vedoucí práce Mgr. Tereze Malochové za poskytování cenných rad a připomínek. Dále bych chtěla poděkovat své rodině za vyjadřovanou podporu a pochopení po celou dobu studia.

4 Obsah Obsah... 8 Úvod Mezinárodní kontext azylu a uprchlictví Ţenevská úmluva o právním postavení uprchlíků Charta základních práv Evropské unie Společná azylová a migrační politika Evropské unie Kontext azylu na Maltě Azylová politika Maltské republiky Definice základních pojmů Azylová procedura Ţádost o azyl Práva a povinnosti ţadatele o azyl Řízení o udělení mezinárodní ochrany Práva drţitelů mezinárodní ochrany Odvolací řízení při zamítavém rozhodnutí Zamítnutý ţadatel o azyl (Rejected) Dočasná humanitární ochrana (Temporary Humanitarian Protection) Nároky držitelů mezinárodní ochrany Vzdělání Ubytování Zdravotní péče Zaměstnání Finanční podpora Ostatní nároky uţivatelů mezinárodní ochrany Sociální práce s uprchlíky Specifika a principy sociální práce s uprchlíky Oblasti činnosti sociálního pracovníka s uprchlíky na Maltě Nevládní organizace pomáhající uprchlíkům na Maltě The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) The Jesuit Refugee Service (JRS) The International Organization for Migration (IOM) Malta Emigrants Commission (MEC) Foundation for Shelter and Support to Migrants (FSSM)... 36

5 Závěr Seznam zkratek: Seznam použitých zdrojů: Příloha... 43

6 Úvod Tato absolventská práce pojednává o problematice azylu a věnuje se především situaci uprchlíků po příchodu na území Maltské republiky. Zaměřuje se na jejich moţnost získání mezinárodní ochrany, azylovou proceduru a jejich nároky jakoţto uznaných uprchlíků. Myslím si, ţe téma uprchlictví, nebo migrace je v dnešní době velmi aktuální, neboť stále více lidí přichází za lepším ţivotem do Evropy, nebo Ameriky. V horším případě jsou nuceni svou zemi opustit v důsledku přetrvávajícího válečného konfliktu, nebo změn ţivotního prostředí. Proto je velmi důleţité, aby kaţdá země měla dobře propracovaný systém přijímání cizinců (uprchlíků, migrantů) na svém území, a tak mohla vhodně reagovat na jejich akutní potřeby. Téma azylové politiky Maltské republiky jsem si vybrala z toho důvodu, ţe jsem na Maltě strávila tříměsíční praxi a měla tak příleţitost seznámit se se všemi postupy a procesy s tím spojené. Malta je pro svou specifickou polohu uprostřed Středozemního moře nazývána tzv. nárazníková země, coţ znamená, ţe je pro mnohé uprchlíky první zemí, kde poţádají o azyl. Na to navazuje velké mnoţství komplikací, se kterými je maltská vláda nucena se vypořádat. Důvodem byla také moţnost vytvoření teoretické práce v češtině, která by byla vhodným a komplexním informačním materiálem pojednávající o daném tématu nejen pro studenty uvaţující o praxi na Maltě, ale také pro pracovníky neziskových organizací zabývající se touto problematikou. Cílem absolventské práce bylo poskytnout ucelený náhled na azylovou politiku Maltské republiky prostřednictvím popisu procesu získávání mezinárodní ochrany, moţnosti odvolat se při nepříznivém rozhodnutí a vysvětlení jednotlivých práv a povinností vztahujících se k určitému typu ochrany. Při zpracovávání práce jsem vyuţívala převáţně maltskou legislativu vztahující se k azylové proceduře platnou v roce 2012 zahrnující Refugees act, Legal Notice 243 of 2008 a Legal Notice 131 of Významným zdrojem informací byla také broţura pro ţadatele o azyl vydaná organizací Jesuit Refugee Service s názvem Asylum in Malta: What you should know. Poznatky o právech a povinnostech ţadatelů o azyl a uţivatelů mezinárodní ochrany jsem získala z internetových stránek maltské kanceláře Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Informace pro další kapitoly jsem čerpala z knih od Oldřicha Matouška, Sociální práce v praxi, Jany Dvořákové a kol., Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi, Evy Dohnalové, Úvod do sociální práce s migranty a z internetových stránek organizací JRS, IOM, UNHCR, MEC a 6

7 FSSM. Některé kapitoly jsem doplnila praktickými poznatky z praxe zpracované v rámci ročníkové práce. Práce má charakter kompilace, která vznikla na základě syntézy dostupných zdrojů a literatury o tématu. Je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola s názvem mezinárodní kontext azylu a uprchlictví má čtenáři poskytnou rámec pro orientaci, v tom jak je daná problematika ukotvena z hlediska mezinárodních smluv a jaký vývoj proběhl a stále probíhá v této oblasti na území Evropské unie. Další kapitola uţ se přímo týká azylové politiky na Maltě, kde jsou nejdříve vysvětleny základní pojmy z hlediska jejich definic a následně je přistoupeno k popisu samotné azylové procedury. Třetí kapitola popisuje nároky drţitelů mezinárodní ochrany v oblasti vzdělání, bydlení, zdravotní péče, zaměstnání, finanční podpory a dalších dílčí nároky. Čtvrtá kapitola se věnuje specifikům práce s uprchlíky, neboť se jedná o zranitelnou skupinu osob, která má za sebou mnohdy silně traumatizujícími záţitky. A protoţe v České republice se sociální pracovníci nesetkávají se skupinou uprchlíků tak často jako na Maltě, připojuji i část o náplni práce maltských sociálních pracovníků. Poslední, pátá kapitola zahrnuje výčet hlavních nevládních organizací, které vyvíjí svou činnost na území Malty a reagují na akutní potřeby uprchlíků a ţadatelů o azyl. 7

8 1 Mezinárodní kontext azylu a uprchlictví 1.1 Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků Ţenevská konvence, nebo Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků byla oficiálně schválena Valným shromáţděním V roce 2011 uplynulo tedy jiţ šedesát let od jejího přijetí. Cílem úmluvy bylo přispět k řešení problému uprchlictví, který se v Evropě objevil po druhé světové válce. Uprchlíka představuje jako člověka majícího opodstatněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboţenství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému přesvědčení. Dále určuje práva a povinnosti hostitelských zemí ve vztahu k uprchlíkům. Poskytuje také právní základ pro práci úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky, který tak mohl za dobu svého působení pomoci několika milionům osob. (UNHCR, 2011) Úmluva je dodnes základním nástrojem ochrany práv uprchlíků, avšak v průběhu let zaznamenala určitý vývoj a změny, které spočívají například v proměnách příčin, které vedou ke ztrátě domova a nutnosti opustit zemi původu. Jedná se například o extrémní chudobu, nebo dopad klimatických změn. Do současnosti úmluvu od jejího vzniku přijalo okolo 140 zemí světa a prvním signatářem bylo v roce 1951 Dánsko. Bohuţel v důsledku uplatňování odlišným přístupů a politik pro přijímání a jednání se ţadateli jednotlivými smluvními státy stále není moţné mluvit o společném azylovém systému. (UNHCR, 2011) Malta se připojila svým podpisem k Ţenevské konvenci a jejímu Protokolu o postavení uprchlíka v roce (Refugees act, 2001) 1.2 Charta základních práv Evropské unie Charta, v dnešní době více pouţívaná Listina základních práv Evropské unie zaručuje právo na azyl, a to v souladu s výše zmíněnou Ţenevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků z roku 1951, Protokolem o postavení uprchlíka z roku 1967 a také se zakládající smlouvou o Evropském společenství. Článek 19 Listiny zakazuje hromadné vyhoštění osob, coţ znamená, ţe nikdo nesmí být odsunut, vyhoštěn či vydán do rukou státu, existuje-li vážné nebezpečí, že by na jeho území mohl být odsouzen k trestu smrti, podroben mučení nebo jiným nelidským či ponižujícím trestům či zacházení. (Euroskop, nedatováno) 8

9 Charta byla přijata spolu se sjednáním Smlouvy z Nice v roce 2000 a je odrazem moderního pojetí základních lidských, občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv. Její součástí je 54 článků, které se dělí na kapitoly pod názvem důstojnost, svoboda, rovnost, solidarita, občanství a spravedlnost. Charta ţádným způsobem nemění rozdělení kompetencí členských států, ani nepůsobí sniţování významu jiných mezinárodních úmluv. Má se stát jakýmsi měřítkem pro vytváření a realizaci práv EU a jejích orgánů. (Sagit, 2004) 1.3 Společná azylová a migrační politika Evropské unie Na základě rozhodnutí členských států Evropské unie o sjednocení jednotlivých pravidel pro vyřizování ţádostí o azyl došlo k zahájení procesu tvorby společného souboru zásad platných v celé EU. První kroky k dosaţení stanoveného cíle byly uskutečněny na summitu v Tampere v říjnu roku (EurActiv, 2006) Evropská Rada zde určila čtyři hlavní východiska azylové a migrační politiky. Jedním z nich bylo navázání partnerství a spolupráce se zeměmi původu migrantů, kdy cílem má být boj proti chudobě, ochrana lidských práv a snaha zlepšovat podmínky ţivota tamních obyvatel. Dále má být vytvořen společný evropský azylový systém, a to na základě Ţenevské úmluvy a principu non-refoulement. Východisko spravedlivého zacházení s občany třetích zemí garantuje těmto lidem stejná práva a povinnosti jako občanům EU, za předpokladu, ţe jejich pobyt je legální. Nastolení účinnějších mechanismů při řízení migrace jako vízové politiky, sniţování nelegální migrace, repatriace a kontroly vnějších hranic. (Dohnalová, E., 2012, s ) V roce 2003 přijaly členské státy minimální standard v rámci tzv. Dublinu II., jímţ se stanovují kritéria a postupy pro určování státu zodpovědného za projednání konkrétní ţádosti o azyl. Účelem bylo zamezit moţnosti výběru cílové země ze strany ţadatelů. Dále byly schváleny významné směrnice upravující minimální úroveň ochrany uprchlíka pro oblast ubytování, vzdělání, zaměstnání, zdravotní péče, apod. Pro účelné fungování Dublinské úmluvy byla zřízena databáze Eurodac, která umoţňuje porovnávání otisků prstů ţadatelů o azyl. Cílem je identifikovat dotyčnou osobu a zjistit, zda uţ podala ţádost v jiném členském státu. V případě shody otisků prstů ţadatele s otisky z databáze bude poslán zpět do země, kde byly otisky sejmuty poprvé. Byl také vytvořen Evropský fond pro uprchlíky za účelem podpory přijímacích center EU a dobrovolných návratů. (EurActiv, 2006) 9

10 Následoval tzv. Haagský program s názvem Posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii pro roky Tato druhá střednědobá strategie byla přijata Evropskou radou v roce Cílem a snahou tohoto programu bylo posílit schopnost EU a jejích členských států zaručovat a chránit základní práva, přístup ke spravedlnosti, ochranu potřebných osob ve shodě s Ţenevskou konvencí a dalšími mezinárodními smlouvami, omezovat proudy migrace a kontrolovat vnější hranice EU, usilovat o odstranění organizovaného zločinu na mezinárodní úrovni, nebo zdokonalit vzájemné uznávání soudních rozhodnutí, atd. (Dohnalová, E., 2012, s. 47) Poslední střednědobou strategií je Stockholmský program přijatý pro roky a má název Otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je. Svým hlavním zaměřením se vztahuje do oblasti justice a vnitra a znovu je zde kladen důraz na rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva s odkazem na Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu. Mezi hlavní body tohoto programu patří úprava legálního přistěhovalectví a naopak i boj proti nelegální migraci, lepší systém ochrany hranic, vytváření Evropy azylu, kam mezi konkrétní kroky patří také zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na Maltě a spolupráce a partnerství se zeměmi původu. (Dohnalová, E., 2012, s ) 1.4 Kontext azylu na Maltě Podle statistik UNHCR přijelo od roku 2002 k maltským břehům na lodích osob. Je odhadováno, ţe zhruba 30% z nich stále zůstává na Maltě. V roce 2012 na Maltu přišlo 1890 osob, z nichţ 65% pocházelo ze Somálska, 24% z Eritreje, 4% z Nigérie, 3% z Egypta a po jednom procentu z Palestiny, Etiopie a dalších zemí. Z celkového počtu příchozích bylo 66% muţů, 12% chlapců, ţeny a dívky představovaly 22%.(UNHCR, 2010) Více jak tři čtvrtiny příchozích osob získaly na Maltě v roce 2012 určitou formu ochrany. Z toho doplňková ochrana byla udělena v 75%, status uprchlíka dvěma procentům ţadatelů, dočasná humanitární ochrana jednomu procentu osob, zamítnuto bylo 9% ţadatelů a ţádost byla uzavřena ve 4% případech. Provizorní humanitární ochranu získalo 9% lidí, kterým tak bylo umoţněno zůstat na Maltě, neboť jejich případ není stále projednán a existují okolnosti čekající na vysvětlení. Mezinárodní ochrana byla v převáţné většině případů udělena lidem pocházejícím ze Somálska, a to v 86%, dále občanům Eritreji v 12% a ostatním v jednom procentu případů. (UNHCR, 2010) 10

11 V roce 2012 ţilo v Open Centrech (ubytovací zařízení) osob. Moţnost přesídlení vyuţilo 420 lidí a od roku 2005 bylo přesídleno uţ osob. Prostřednictvím programu Asistovaný Dobrovolný Návrat se do své země původu vrátilo 40 uprchlíků. (UNHCR, 2010) 11

12 2 Azylová politika Maltské republiky 2.1 Definice základních pojmů Pro účely této práce je důleţité nejprve vymezit základní pojmy spjaté s azylovou procedurou na Maltě podle platných maltských zákonů a odborné literatury pro lepší a snadnější pochopení rozebírané problematiky. Pojmy vycházející z Ţenevské úmluvy jsou shodně interpretovány i v českém prostředí. Azyl Azyl je ochranný pobyt udělený státem lidem na svém území, kteří prchají z jiného státu před pronásledováním, nebo jiným nebezpečím. Osoba, jíţ je azyl udělen se nazývá uprchlík. (JRS Malta, 2013) Uprchlík Podle maltského práva je uprchlíkem osoba, která zaţívá opodstatněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboţenství, národnosti, členství ve zvláštní sociální skupině nebo pro své politické názory a nachází se mimo zemi své státní příslušnosti a nemůţe, nebo kvůli strachu je neochotná vyuţít ochrany své země; nebo někdo, kdo nemá státní občanství a nachází se mimo zemi svého trvalého bydliště a v důsledku toho je neschopen, nebo kvůli strachu není ochoten se tam vrátit. (Refugees act, 2001) Zákon dále definuje, kdo nemůţe být povaţován za uprchlíka. Jedná se o sobu, která je jiţ příjemcem pomoci a ochrany od úřadů OSN (jiných neţ UNHCR) a u které existují váţné důvody pro podezření, ţe tato osoba spáchala zločin proti míru, válečný zločin, nebo zločin proti lidskosti, spáchala před svým příjezdem váţný, nepolitický zločin mimo Maltu, nebo je vinna činy, které jsou v rozporu s účely a zásadami OSN. (Refugees act, 2001) V České republice se v případě udělení mezinárodní ochrany osoba nazývá azylant. Žadatel o azyl (Asylum seeker) Kaţdá osoba, která chce podat ţádost o status uprchlíka, musí nejprve vyplnit formulář zvaný jako Předběţný dotazník (Preliminary Questionnaire, nebo PQ). Vyplnění tohoto formuláře je prvním krokem v azylové proceduře, ale ještě není bráno 12

13 jako oficiální ţádost o mezinárodní ochranu. Od okamţiku, kdy je vyplněný formulář předán Úřadu komisaře pro uprchlíky, je osoba povaţována za ţadatele o azyl. Osobě s tímto statusem je dle maltského práva přiznána speciální ochrana a určitá práva a povinnosti. (JRS Malta, 2008, s. 5) Doplňková ochrana (Subsidiary protection) Doplňková ochrana je dalším formou ochrany poskytované podle maltského zákona o uprchlících imigrantům, kteří se nemohou bezpečně navrátit do své země původu. Tento typ ochrany je udělován v případě, ţe ţadatel nedosahuje na status uprchlíka, ale přesto potřebuje ochranu a Komisař pro uprchlíky má důvodné podezření, ţe by dotyčná osoba po návratu do země mohla utrpět váţnou újmu. (JRS Malta, s. 4) Za váţnou újmu je moţné podle maltského práva povaţovat trest smrti, nebo popravy, mučení, nelidské, nebo poniţující zacházení. Také můţe znamenat závaţné ohroţení ţivota, nebo osoby z důvodu svévolného násilí, nebo ozbrojeného konfliktu v zemi. Při rozhodování o udělení, nebo neudělení doplňkové ochrany můţe Komisař pro uprchlíky vyuţít doporučení UNHCR zahrnující popis aktuální situace v konkrétní zemi. (JRS Malta, s. 4) Dočasná humanitární ochrana (Temporary Humanitarian Protection) Humanitární ochrana je typem doplňkové ochrany a znamená speciální úlevu pro určitou osobu, která poté můţe setrvat na Maltě, dokud se nebude moci bezpečně vrátit do země původu nebo se přemístit do jiné třetí země. (Refugees act, 2001) Úřad komisaře pro uprchlíky (The Office of the Refugee Commissioner) Všechny ţádosti o status uprchlíka musí být předloţeny Úřadu komisaře pro uprchlíky, který byl na Maltě zřízen zákonem pro přijímání a vyřizování ţádostí. Úkolem Komisaře pro uprchlíky a jeho spolupracovníků je vyšetřit kaţdou ţádost o status uprchlíka a vydat doporučení Ministerstvu vnitra a národní bezpečnosti, zda by určitá ţádost měla být přijata či zamítnuta. Ministr ve většině případů doporučení vyhoví. V případě, ţe komisař pro uprchlíky doporučí ţádost zamítnout, ţadatel o azyl má právo se odvolat. Pro tyto účely existuje na Maltě Refugee Appeals Board (Odvolací komise pro uprchlíky). Pokud nedojde k odvolání, případ se uzavírá. (JRS Malta, 2008) 13

14 Odvolací komise pro uprchlíky (Refugee Appeals Board) Odvolání musí být učiněno do dvou týdnů od oznámení a Odvolací komise pro uprchlíky musí, pokud to nároky konkrétního případu vyţadují, zajistit přítomnost tlumočníka. Kaţdá osoba v odvolacím procesu má právo na bezplatnou právní radu. Poté, co je ţádost opětovně prošetřena vydá Komise písemné rozhodnutí, které obsahuje důvody pro přijetí, nebo naopak zamítnutí ţádosti. V okamţiku vydání rozhodnutí je toto rozhodnutí povaţováno za konečné a případ je uzavřen. Proti tomuto rozhodnutí se jiţ není moţné odvolat. (JRS Malta, 2008) Ministry for Home Affairs and National Security (MHAS) Ministerstvo vnitra a národní bezpečnosti je na Maltě odpovědné za zřizování dvou svých oddělení, Úřadu komisaře pro uprchlíky, který má na starosti problematiku azylu a agentury AWAS zaměřující se na podporu uprchlíků a ţadatelů o azyl. Dále na něm spočívá konečné rozhodnutí o udělení, nebo zamítnutí ţádosti o azyl. (MHAS, 2013) Agency for the Welfare of Asylum Seekers (AWAS) Tato agentura spadá pod maltské Ministerstvo spravedlnosti a vnitra a jejím cílem je zajišťovat přijatelné ţivotní podmínky ţadatelů o azyl. Dosahuje toho prostřednictvím pravidelných kontrol podmínek v ubytovacích zařízeních, poskytováním specifických sluţeb zranitelným skupinám osob, nebo realizací informačních programů v oblasti zaměstnání, vzdělání, bydlení a zdravotnictví. Dále spolupracuje s ostatními veřejnými subjekty na zajištění plnění národních závazků vůči uprchlíkům a ţadatelům o azyl. Pravidelně také informuje ministra o rozvoji a změnách v oblasti svého působení a podílí se na tvorbě nových politik a legislativních opatření za účelem zlepšení jiţ poskytovaných sluţeb. (MHAS, 2013) Závislý člen rodiny Závislý člen rodiny znamená manţela, nebo manţelku uprchlíka, jejichţ sňatek je při podání ţádosti o azyl platný, a dítě uprchlíka, které je svobodné a v den podání ţádosti o azyl mladší osmnáct let. (Refugees Act, 2001) 14

15 Zranitelné osoby Za zranitelné osoby jsou povaţovány těhotné ţeny, lidé se zdravotním postiţením, osoby, které byly podrobeny mučení, znásilnění, nebo jiné závaţné formě fyzického, psychického, nebo sexuálního násilí. Patří sem také nezletilé osoby, které musely čelit zneuţívání, zanedbávání, nebo jinému nelidskému a nedůstojnému zacházení a které trpěly v ozbrojeném konfliktu. (Legal Notice, 2008) Nezletilá osoba bez doprovodu Tento termín označuje osobu mladší osmnáct let, která přišla na Maltu bez doprovodu dospělé osoby za ni zodpovídající, zahrnuje i nezletilé ponechány bez doprovodu dospělého po vstupu na území Malty. (Legal Notice, 2005) Vysídlené osoby (Displaced persons) Termín vysídlená osoba označuje státní příslušníky třetích zemí, nebo osoby bez státní příslušnosti, jeţ musely opustit zemi původu, nebo byly evakuovány v reakci na výzvu mezinárodních organizací, a které se kvůli přetrvávajícím podmínkám nemohou vrátit zpět. (Legal Notice, 131/2005) Detence (Detention, Close Centrum) Detence je zařízení pro zadrţování osob, které přicházejí na Maltu nelegálně tj. bez platných dokumentů zahrnující pas, nebo víza, kde je do značné míry omezena svoboda pohybu. Podle maltského imigračního zákona zde musí zůstat po dobu dvanácti měsíců, v případě zamítnutí ţádosti o status uprchlíka aţ osmnáct měsíců. Maximální doba zadrţení je tedy osmnáct měsíců. Zranitelné osoby mohou být na základě lékařské prohlídky propuštěny dříve. (JRS Malta, 2013) V České republice se pojem detence uţívá také pro označení zařízení na zadrţování cizinců. Důvodem pro zadrţení je na rozdíl od detencí na Maltě správní vyhoštění nelegálně pobývajících cizinců. (Dohnalová, E., 2012, s. 7) 15

16 2.2 Azylová procedura V této části absolventské práce se budu věnovat popisu průběhu azylové procedury na Maltě, a to od příchodu uprchlíků do země aţ po moţnost odvolání při negativním rozhodnutí. Kaţdá osoba přijíţdějící na Maltu bez platných dokumentů zahrnující pas, nebo víza můţe být podle maltského imigračního zákona zadrţena v detenčním zařízení aţ po dobu 18 měsíců. Prvním rozhodnutím, které musí kaţdý po svém příchodu učinit je, zda bude ţádat o azyl, nebo ne. (UNHCR, 2010) Na základě maltského zákona o uprchlících můţe Komisař pro uprchlíky doporučit dva typy mezinárodní ochrany: status uprchlíka (Refugee status) a doplňkovou ochranu (Subsidiary protection). Ve zvláštních případech můţe být udělena dočasná humanitární ochrana (Temporary humanitarian protection) jako typ doplňkové ochrany. (UNHCR, 2010) Žádost o azyl Kaţdý imigrant má právo na Maltě podat ţádost o status uprchlíka, ačkoliv ne kaţdému bude tento status mezinárodní ochrany přiznán. (JRS Malta, 2008, s. 3) Prvním krokem v azylové proceduře, pokud se dotyčná osoba rozhodne zaţádat o status uprchlíka, je vyplnění tzv. Předběţného dotazníku (Preliminary Questionnaire). Vyplněný formulář musí být poté předán Úřadu komisaře pro uprchlíky a od tohoto okamţiku je osoba oficiálně povaţována za ţadatele o azyl. Toto musí jedinec vykonat do dvou měsíců od svého příchodu na Maltu, jinak nebude jeho ţádost platná. Vyplněný a odevzdaný dotazník ještě není formální ţádostí o status uprchlíka, ale poskytuje Úřadu komisaře pro uprchlíky informaci, ţe konkrétní osoba chce podat ţádost. (JRS Malta, 2008, s. 5) Práva a povinnosti žadatele o azyl V okamţiku odevzdání dotazníku se osoba stává oficiálně ţadatelem o azyl a zároveň i nositelem určitých práv a povinností. Mezi základní práva patří ochrana před nuceným návratem, kdy zákon zakazuje návrat ţadatele o azyl předtím neţ je jeho ţádost rozhodnuta. Výjimkou vůči tomu pravidlu jsou situace, v nichţ ţadatel o azyl představuje pro stát nebezpečí, nebo byl obviněn ze spáchání váţného zločinu. (JRS Malta, 2008, s. 11) 16

17 Dále má ţadatel právo na slušnou úroveň ţivota, coţ je zajištěno jeho přístupem k zdravotnickým sluţbám, které jsou poskytovány zdarma a přístupem ke vzdělání aţ do věku šestnácti let. V případě, ţe prověřování ţádosti trvá více neţ dvanáct měsíců, ţadatel získá pracovní povolení, o které musí sám zaţádat. U osob propuštěných z detence je právo na slušnou úroveň ţivota zajištěno skrze poskytování ubytování v Open centrech spolu s omezenou finanční pomocí pro dosaţení základních potřeb. (JRS Malta, 2008, s. 11) Práva vztahující se k azylové proceduře zahrnují právo na kontakt s UNHCR v celém průběhu azylové procedury, kde zástupce této organizace sleduje řízení a ujišťuje se, ţe probíhá spravedlivě a podle zákona. Dále se jedná o právo na právní poradenství, kdy vláda poskytuje bezplatné právní sluţby v odvolací fázi azylového řízení. Jinak se ţadatel můţe obrátit na JRS, která v určitých případech také poskytuje bezplatné sluţby právníka. (JRS Malta, 2008, s. 11) Další práva se týkají především informací o případu ţadatele, kde je zajištěna naprostá důvěrnost všech předaných dat, která jsou navíc chráněna i před autoritami ze země původu ţadatele. Ţadatel má také právo na tlumočníka a na oznámení o učinění rozhodnutí v jeho případu. Pokud nemůţe být rozhodnutí učiněno do šesti měsíců, musí Komisař informovat ţadatele o zpoţdění a o tom, do kdy bude rozhodnutí vydáno. (JRS Malta, 2008, s. 12) Ţadatelé o azyl mají také určité povinnosti a v případě jejich nesplnění můţe dojít k pozastavení nebo ukončení azylového řízení ze strany Úřadu komisaře pro uprchlíky. Hlavními jsou tzv. procedurální povinnosti, kam patří povinnost spolupracovat, kdy se od ţadatele očekává plná součinnost se zapojenými úřady a orgány, především s Komisařem pro uprchlíky, kterému je povinen ţadatel poskytnout veškeré pro ţádost důleţité informace a předat mu všechny osobní doklady. Cílem azylového řízení je porozumět situaci ţadatele, tak aby bylo moţné odpovědně stanovit, zda by po svém návratu čelil váţné újmě. Z tohoto důvodu má ţadatel povinnost v průběhu azylového řízení říkat pravdu. (JRS Malta, 2008, s. 13) V době vyřizování ţádosti můţe ţadatel pracovat pouze s povolením od ministra a po propuštění z detence, pokud tak ministr rozhodne, musí ţít na určitém místě a nemůţe se přemístit bez povolení. Má také povinnost se pravidelně hlásit imigračním úřadům. V případě nerespektování těchto povinností můţe být ţadatel odsouzen aţ k šesti měsícům vězení. (JRS Malta, 2008, s ) 17

18 Poté, co je ţádost podána úředníci sejmou otisky prstů ţadatele a vyfotografují ho, tyto údaje následně skončí v databázi dostupné vládám všech členských států EU. Tento systém má zabránit, aby osoby ţádaly o azyl ve více zemích najednou, znamená to, ţe pokud ţadatel vycestuje a bude o azyl ţádat v jiné zemi, bude moţné ho rychle identifikovat a poslat zpět. Jedná se o tzv. Dublin ІІ zmíněný výše. (JRS Malta, 2008, s. 14) Řízení o udělení mezinárodní ochrany Po odevzdání vyplněného předběţného dotazníku Úřadu komisaře pro uprchlíky budou všechna data v něm obsaţená zaregistrována do databáze. Dalším krokem Úřadu je informovat Policii o skutečnosti, ţe daná osoba podala ţádost o status uprchlíka a tím předejít riziku její moţné deportace imigračními orgány. (JRS Malta, 2008, s. 15) Většina ţádostí je automaticky převzata do běţného procesu prověřování ţádostí o azyl, avšak určité typy ţádostí mohou být prozkoumávány tzv. zrychlenými postupy. Jedná se především o zjevně neopodstatněné a nepřípustné ţádosti. Cílem zrychleného postupu je zjistit, zda je ţádost skutečně nepřípustná, nebo zjevně neopodstatněná. V případě, ţe se toto podezření potvrdí, je ţádost zamítnuta, jinak se vrátí zpět do běţného procesu projednávání. (JRS Malta, 2008, s. 15) Velká část ţadatelů, jejichţ ţádost probíhá dle běţných postupů, bude dříve či později pozvána k interview na Úřad komisaře pro uprchlíky. Zákon nestanovuje řád, v jakém budou ţadatelé zváni k interview, ani neurčuje časové rozmezí pro vyřízení jednotlivých případů, to vše je ponecháno na rozhodnutí Úřadu. Ve skutečnosti to závisí na mnoha faktorech: kdy osoba přijela na Maltu, mnoţství času potřebného pro vyřízení dřívějších případů, dostupnosti tazatele, apod. (JRS Malta, 2008, s. 15) Interview Rozhovor je prováděn zástupcem Úřadu komisaře pro uprchlíky, který je patřičně vyškolen a odehrává se buď na Úřadu, nebo v místě pobytu ţadatele. V případě potřeby je pro rozhovor zprostředkován tlumočník. (JRS Malta, 2008, s. 16) Prvním krokem je vyplnění ţádosti s pomocí tazatele, který všechny údaje vkládá do počítače. Poţadované informace se v mnohém shodují s těmi z Předběţného dotazníku, avšak znovu je velmi důleţité otázky zodpovídat přesně a čestně. Veškeré nesrovnalosti, nebo změny, které nejsou vysvětleny, mohou ovlivnit důvěryhodnost ţadatele. Dokončená ţádost je poté zkopírována a poskytnuta ţadateli ke kontrole. Pokud je v pořádku, ţadatel ji následně podepíše. Po doplnění ţádosti a potvrzení jejího obsahu následuje samotný rozhovor. Cílem rozhovoru je zjistit, co ţadateli po návratu 18

19 do země původu hrozí za účelem ověření jeho nároku na status uprchlíka. Otázky tazatele jsou směřovány především na ţivot ţadatele, na jeho důvody odchodu ze země původu a nemoţnosti se vrátit, apod. Během rozhovoru se tazatel snaţí zjistit, zda dotyčný říká pravdu prostřednictvím porovnání všech získaných informací o ţadateli. Bude kontrolováno vše, co dotyčný v průběhu dosavadních fází řekl, a to z hlediska konzistence. Velmi důleţité je také poskytnutí veškerých dokumentů, které mohou tvrzení ţadatele podpořit. (JRS Malta, 2008, s ) Posouzení žádosti a vydání rozhodnutí Na základě shromáţdění všech potřebných dokumentů započne Úřad komisaře pro uprchlíky posuzování určitého případu a následně učiní rozhodnutí. Úřad při posuzování zohledňuje veškerou dokumentaci, informace poskytnuté ţadatelem a svůj význam má i spolupráce projevená v průběhu řízení. Po pečlivém zváţení všech faktů a okolností případu obdrţí ţadatel rozhodnutí ve dvou oddělených dokumentech, Eligibility Recommendation a Confidential Memo. Eligibility Recommendation zahrnuje doporučení Komisaře pro přijetí, nebo zamítnutí ţádosti určené ministrovi. Confidential Memo obsahuje důvody pro doporučení Komisaře. (JRS Malta, 2008, s. 17) Jestliţe Komisař doporučí ţádost schválit, ministr můţe buď udělit status uprchlíka, nebo zahájit odvolání proti doporučení Komisaře. Dosud vţdy ministr doporučení vyhověl. (JRS Malta, 2008, s. 18) Pokud je ţádost zamítnuta (rejected), ale přesto má Komisař obavy, ţe by ţadatel v případě návratu čelil váţnému ohroţení ţivota, doporučí udělit ţadateli doplňkovou ochranu. (JRS Malta, 2008, s. 18) Oznámení o rozhodnutí Komisaře pro uprchlíky O učinění rozhodnutí musí být informována Imigrační policie, Ministerstvo vnitra a národní bezpečnosti a Hlavní imigrační úředník. Ţadatel, kterému byl udělen status uprchlíka, je propuštěn z detence v den oznámení ihned poté, co se podrobí zdravotní prohlídce. (JRS Malta, 2008, s. 18) Při zamítavém rozhodnutí má ţadatel moţnost se do čtrnácti dnů od rozhodnutí odvolat. Tyto ţádosti jsou rozhodovány Odvolací komisí pro uprchlíky. Pokud se ţadatel rozhodne nepodat odvolání jeho případ je s konečnou platností uzavřen. (JRS Malta, 2008, s. 18) 19

20 2.2.4 Práva držitelů mezinárodní ochrany Osoba, které byl udělen status uprchlíka, má právo zůstat na Maltě, na obdrţení osobních dokladů včetně povolení k pobytu na dobu tří let, kterou je moţno po uplynutí prodlouţit. Dále se této osobě otevírá přístup na trh práce, ke vzdělání, státnímu sociálnímu systému, vhodnému bydlení, integračním programům a můţe také vyuţívat systém zdravotní péče, coţ se týká především zranitelných skupin osob. (Legal Notice, 2008 Práva osob s udělenou doplňkovou ochranou se v mnohém shodují, mají stejné právo zůstat na Maltě a získat své osobní doklady, ale povolení k pobytu je jim poskytováno jen na dobu jednoho roku s moţností prodlouţení. Dále mají právo na vydání cestovních dokumentů, aby mohli opustit Maltu v případě, ţe je z humanitárních důvodů vyţadována jejich přítomnost v jiném státu. Stejný pro oba typy mezinárodní ochrany je i přístup ke vzdělání, zdravotnictví, bydlení, zaměstnání a sociálnímu systému. (Legal Notice, 2008) Závislým členům rodin osob, jimţ byla udělena mezinárodní ochrana, status uprchlíka, nebo doplňková ochrana jsou v okamţiku rozhodnutí přiznána stejná práva, tak aby byla zachována jednota rodiny. (Legal Notice, 2008) Odvolací řízení při zamítavém rozhodnutí Kaţdá osoba, jejíţ ţádost o status uprchlíka byla zamítnuta, se můţe do čtrnácti dnů od doručení rozhodnutí odvolat. Nejprve je nutné napsat dopis adresovaný předsedovi Odvolací komise pro uprchlíky, který ho bude informovat o tom, ţe dotyčná osoba má zájem podat odvolání a ţádat bezplatné právní sluţby. Tyto sluţby právníka jsou v odvolacím procesu poskytovány vládou a jsou zdarma. (JRS Malta, 2008, s. 19) Proces v této fázi probíhá písemnou formou. Role právníka je napsat podrobné vyjádření o případu zamítnutého ţadatele a představit ho Komisi. Poté, co Komise případ prošetří, můţe pozvat neúspěšného ţadatele k tzv. slyšení, ale není to pravidlem. Ve většině případů se Komise spoléhá na jiţ zjištěné informace. Jakmile má takové mnoţství podkladů, které povaţuje za dostačující, přistoupí k rozhodnutí případu. Ţadatel by měl obdrţet písemné rozhodnutí spolu s vysvětlením důvodů pro přijetí, nebo zamítnutí odvolání. Rozhodnutí Odvolací komise pro uprchlíky je povaţováno za konečné a nelze se proti němu odvolat. V případě zamítnutí odvolání je moţné očekávat snahu imigračních úřadů o vyhoštění ţadatele ze země. (JRS Malta, 2008, s. 20) 20

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Nezletilý cizinec. bez doprovodu 1. Nezletilý cizinec. bez doprovodu

Nezletilý cizinec. bez doprovodu 1. Nezletilý cizinec. bez doprovodu Nezletilý cizinec bez doprovodu Nezletilý cizinec bez doprovodu 1 1) Kdo je nezletilý cizinec bez doprovodu? Nezletilým cizincem bez doprovodu (Unaccompanied Minors, zkratka UAMs) se rozumí cizinec mladší

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text 1 Důvody migrace a vymezení státní správy v oblasti migrace Hlavním důvodem migrace je snaha o získání lepších ţivotních podmínek. Další příčiny zahraničních

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Životní situace migrantů v Řecku a existující systém pomoci ze strany státu a NNO

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Životní situace migrantů v Řecku a existující systém pomoci ze strany státu a NNO CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Životní situace migrantů v Řecku a existující systém pomoci ze strany státu a NNO Ţivotní situace migrantů v Řecku a existující systém pomoci

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace sídl. Osvobození 56, Vyškov SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.: 2/9/09 Vypracoval: Schválil: Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy Mgr. Jiří Sochor,

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička Veřejné informace poskytované školou V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a s pokynem MŠMT ČR č.j. 31479/99-14 pro školské úřady, Českou školní inspekcí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Uprchlíci a žadatelé o azyl v České republice

Uprchlíci a žadatelé o azyl v České republice Uprchlíci a žadatelé o azyl v České republice Definice uprchlíka a právo na azyl Úmluva o právním postavení uprchlíků (dále Úmluva) byla přijata Valným shromážděním OSN v Ženevě v roce 1951 a je dodnes

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek Termíny podání přihlášek na střední školy Uchazeč můţe pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 15. března 2013, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Připomínky k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (3. část připomínek)

Připomínky k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (3. část připomínek) Připomínky k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (3. část připomínek) Všechny připomínky považujeme za ZÁSADNÍ, není-li uvedeno jinak. Verze připomínek pro jednání Výboru pro práva cizinců

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Společný evropský azylový systém. Vnitřní věci

Společný evropský azylový systém. Vnitřní věci Společný evropský azylový systém Vnitřní věci Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Informace

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Projekt modré karty v Evropské unii

Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty má otevřít cestu vysoce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům na pracovní trhy členských zemí Evropské unie, a tím posílit taková odvětví evropského

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Jméno funkce Datum Podpis

Jméno funkce Datum Podpis EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Účinnost: 30.4.2010 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŢITÉ ZKRATKY...

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE PŘÍLOHA 6 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE VÚPSV, v.v.i. 2014 Dokument vznikl v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci?

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? Otázky k řízení o udělení mezinárodní ochrany 1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? 2. Kdo je odvolací orgán ve druhé instanci? 3. Jaké jsou podmínky v přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Struktura příspěvku Stručně k vývoji české migrační politiky Přistup migrantů ze třetích zemí ke

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012)

Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012) STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-13 MAS Vizovicko a Slušovicko, o.s. Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012) Váţení ţadatelé,

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

sociální práce s imigranty

sociální práce s imigranty sociální práce s imigranty Mgr. Eva Dohnalová InBáze BERKAT o.s. dohnalova@inbaze.cz 1 Typy pobytu cizinců na území ČR a) občané EU a jejich rodinní příslušníci (+ EHP a Švýcarsko): přechodný x trvalý

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 INKANO PÍSEK Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2006. Je v ní shrnuta činnost ze všech

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více