CzechInvest. Metodika hodnocení finanční proveditelnosti projektů předkládaných v rámci programu INOVACE Inovační projekty 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CzechInvest. Metodika hodnocení finanční proveditelnosti projektů předkládaných v rámci programu INOVACE Inovační projekty 4."

Transkript

1 CzechInvest Metodika hodnocení technické proveditelnosti projektů předkládaných v rámci programu INOVACE Inovační projekty 4. výzva CzechInvest Štěpánská Praha 2 Metodika hodnocení finanční proveditelnosti projektů předkládaných v rámci programu INOVACE Inovační projekty 4. výzva

2 1. Účel Tato metodika slouží jako návod pro externí hodnotitele finanční proveditelnosti projektu podaného v programu INOVACE Inovační projekty (dále Program) v rámci Operačního programu podnikání a inovace Cíl Cílem metodiky je dosažení jednotnosti posudků tak, aby jednotlivé projekty mohly být objektivně a transparentně posouzeny, a aby mohlo být rozhodnuto o poskytnutí podpory projektům s největším přínosem nejen pro daný podnikatelský subjekt, ale i pro Českou republiku. 3. Základní principy posouzení projektu Hodnotitel při posouzení projektu vychází kromě níže uvedeného formuláře Odborného posudku finanční proveditelnosti projektu i z textu programu INOVACE Inovační projekty, Výzvy a z Výběrových kritérií. Všechny materiály jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) a Agentury CzechInvest (www.czechinvest.org). Výstupem odborného posouzení projektu bude elektronicky vyplněný Formulář pro vypracování odborného posudku finanční proveditelnosti projektu, který se nachází na dalších stránkách tohoto dokumentu. Formulář stanovuje strukturu a obsah požadovaného odborného posudku. Principy pro vyplnění formuláře jsou následující: Výroky uvedené hodnotitelem v tomto formuláři musí být řádně rozvedené a odůvodněné Hodnotitel by měl uvést i další skutečnosti, které nejsou přímo vyžadované předepsanou strukturou posudku, pokud jsou relevantní pro hodnocení projektu 4. K přijatelnosti žádosti do programu INOVACE Hodnotiteli je předkládána k hodnocení plná žádost žadatele v předepsané struktuře a v předepsaném obsahu včetně příloh. Přijetí plné žádosti předcházela registrační žádost. Účelem registrační žádosti bylo posouzení souladu připravovaného projektu žadatele s programem INOVACE a prvotní posouzení finanční a nefinanční způsobilosti žadatele realizovat projekt. Posouzení finanční způsobilosti žadatele v rámci registrační žádosti obsahuje vždy hodnocení žadatele k datu podání registrační žádosti na základě posledních dvou uzavřených ročních účetních závěrek a aktuálního čtvrtletí. Podkladem jsou výkazy zisků a ztrát, rozvahy za uvedená období. Posouzení nefinanční způsobilosti v rámci registrační žádosti obsahuje vždy hodnocení žadatele z hlediska případných vazeb na ekonomicky spjaté subjekty (mateřské společnosti, dceřinné společnosti a další), popř. jejich vazby na problémové vnější podnikatelské subjekty (negativní informace typu konkurz, likvidace, exekuce, dlužníci) a závažnost těchto výskytů. Celkové hodnocení bylo provedeno metodou ratingu se škálou hodnocení A; B+; B; B-; C+; C; C-. Pro přijatelnost projektu do programu je akceptováno hodnocení s docílením škály hodnocení A až C Návod pro vypracování posudku V souladu s výzvou je přijatý projekt do programu INOVACE vždy zaměřen na technické inovace (podporovaná aktivita inovace produktu nebo procesu, popř. souběžně produktu i procesu). Malý a střední podnik má navíc možnost realizovat i netechnické inovace (podporované aktivity - inovace marketingové a organizační). V případě, je-li projekt zaměřen kromě technických inovací i na netechnické inovace, vstupní hodnoty do ekonomických a finančních částí projektu se za podporované aktivity kumulují. Odborný posudek finanční proveditelnosti se bude týkat projektu jako celku Počet projektů předložených jedním žadatelem do programu INOVACE není omezen. V případě, že je v rámci jedné výzvy předloženo více projektů od jednoho žadatele, provede hodnotitel hodnocení ekonomické a finanční proveditelnosti zvlášť za každý projekt s tím, že v závěrečném stanovisku uvede, zda jsou finančně proveditelné všechny projekty popř. kolik projektů je finančně proveditelných. Závěr posudku bude hodnotitelem rozšířen i o celkové hodnocení finanční proveditelnosti předložených projektů v souvislosti s podnikatelskou koncepcí žadatele včetně prokázání jeho současné i budoucí finanční stability a celkové ekonomické prosperity Hodnotitel při vypracování odborného posudku finanční proveditelnosti projektu musí vycházet z těchto předpokladů: a) Finanční podpora (dotace) se žadateli (příjemci) proplácí po ukončení realizace projektu, resp. v průběhu realizace, je-li projekt realizován po etapách. Zabezpečení financování (včetně struktury zdrojů) pro realizaci projektu je v kompetenci žadatele. Jeho dokladování není vyžadováno, pouze žadatel stvrzuje svým podpisem v žádosti, že je financování projektu zabezpečeno b) Brát v úvahu výsledné hodnocení finanční a nefinanční způsobilosti žadatele výsledné ratingové ohodnocení u hodnoceného projektu (konkrétní stupeň je uveden v aplikaci ISOP - Centrum)

3 Přidělený Formulář pro vypracování odborného posudku finanční proveditelnosti projektu obsahuje pouze vybraná kritéria schválených celkových Výběrových kritérií, které se přímo týkají finanční proveditelnosti (projekt je posuzován odborně i hodnotitelem technických částí projektu i projektovým managerem CzechInvestu) Pro snadnější orientaci mají jednotlivá kritéria uvedená ve Formuláři pro vypracování odborného posudku finanční proveditelnosti projektu uvedený odkaz na kapitolu ve Studii proveditelnosti V závěru hodnotitel uvede silné a slabé stránky projektu a projekt doporučí/ nedoporučí ke schválení, resp. jej doporučí s výhradami. V případě výhrad uvede, zda se jedná o výhrady závažné nebo méně závažné (např. formálního typu) z hlediska finanční realizovatelnosti projektu (včetně doporučení/nedoporučení nutnosti dopracovat nebo přepracovat ekonomickou část projektu formou doplňku apod.) V případě více předložených projektů hodnotitel uvede číslo projektu, kterého se výhrada týká. V závěru hodnotitel uvede silné a slabé stránky projektu a projekt doporučí/ nedoporučí ke schválení, resp. jej doporučí s výhradami.

4 Odborný posudek finanční proveditelnosti projektu č.: 4.1 IN04/ 043 Název projektu: Produktová a procesní inovace výroby betonových výrobků Žadatel: PRESBETON Nova, s.r.o.

5 Výběrová kritéria Binární kritéria (princip ano-ne, v případě nesplnění jediného kritéria je projekt vyloučen z dalšího procesu hodnocení) (princip ano-ne, v případě nesplnění jediného kritéria je projekt vyloučen z dalšího procesu hodnocení) Program Inovace Inovační projekty uvedenými binárními kritérii vymezuje, že podpora bude poskytnuta pouze na projekty, které splňují uvedené podmínky. I v případě dojde-li hodnotitel k závěru, že projekt nesplňuje uvedená binární kritéria, provede přes tuto skutečnost celkové hodnocení projektu. Hodnotitel potvrdí, zda předložený projekt splňuje základní podmínky programu INOVACE Inovační projekty. I. Ekonomická a finanční proveditelnost projektu Hodnocení ekonomické a finanční realizovatelnosti projektu se zaměřuje přímo na projekt a na jeho realizovatelnost, a to jak z hlediska reálnosti využití finančních zdrojů (vlastních i cizích) pro financování projektu, tak i z hlediska uplatnitelnosti řešení na trhu. Hodnotí se reálnost nákladů a tržeb na předložený projekt (tvorba provozního CF) a parametry efektivnosti projektu Informace potřebné k hodnocení: Studie proveditelnosti část 10, 11 Formuláře projektovaného cash-flow projektu a finančního plánu projektu 1) finanční realizovatelnost a efektivnost projektu Ekonomická a finanční část studie proveditelnosti je sestavena z části, která se zabývá ekonomickou efektivností realizované investice a z části, která se zabývá finančním plánem žadatele. a) Pro výpočet ekonomické efektivnosti investice je užito dynamických metod (čisté současné hodnoty NPV a vnitřního výnosového procenta IRR). Základními vstupními parametry jsou počáteční kapitálové výdaje, cash flow plynoucí z realizace investice v jednotlivých letech a doba životnosti investice. Pro vlastní výpočet efektivnosti má žadatel vždy k dispozici nástroj tzv. finanční kalkulačku, která je součástí pokynů pro vypracování studie proveditelnosti. Při vypracování odborného posudku je požadováno, aby hodnotitel mimo jiné posoudil relevantnost vstupních údajů při výpočtu z pohledu: Správnosti časového rozložení kapitálových výdajů, jejich hodnoty (projekt může být jen částí rozsáhlejší celkové investice realizované žadatelem, resp. zda zahrnují kapitálové výdaje způsobilé i nezpůsobilé výdaje apod.); Transparentnosti projektovaných příjmů v cash flow vycházející z kvality analýzy trhu (samostatná kapitola studie proveditelnosti). U projektovaných výdajů pak z pohledu jejich kontextu s firemním mikro i makro okolím, se zvoleným financování investic apod.; Kvality a transparentnosti zvolené citlivostní analýzy. Ve studii proveditelnosti je efektivnost investice vypočtena s užitím předpokládané finanční podpory (dotace). Nutnou součástí odborného posudku musí být propočet efektivnosti investice nulové varianty, tj. bez užití finanční podpory (platí v případech, kdy studie proveditelnosti tento výpočet neuvádí). Finanční kalkulačka je hodnotiteli k dispozici na webových stránkách CzechInvestu b) Finanční plán subjektu (žadatele) vypracovaný ve studii proveditelnosti (včetně formuláře FRP) by měl prokázat finanční realizovatelnost projektu, jeho souvislost s podnikatelskou koncepcí subjektu včetně prokázání jeho současné i budoucí finanční stability a celkové ekonomické prosperity. Minimálně na tyto čtyři body musí hodnotitel v komentáři reagovat. 2) mezera na trhu a reálnost zvoleného řešení jejího využití projektu Důležitým cílem programu INOVACE je posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů, proto racionální prokázání uplatnění výstupů projektu na trzích je jednou z nejdůležitějších podmínek jeho kvality. Je generátorem nejen pro důvody a rozhodnutí záměr a následně projekt zrealizovat, ale i pro vstupní hmotné a finanční hodnoty implementované do projektu. Hodnotitel zaujme k jednotlivým bodům kapitoly 10. Analýza trhu (prokázání mezery na trhu) Studie proveditelnosti hodnotící stanovisko. V závěru přiřadí (ANO / NE) v binárních kritériích, vždy včetně řádného odůvodnění.

6 Souhrn evidenčních čísel hodnocených projektů 4.1 IN04/ 043 Ekonomická a finanční proveditelnost projektu č. 4.1 IN04/ 043 ANO NE 1) finanční realizovatelnost a efektivnost projektu ANO NE 2) mezera na trhu a reálnost zvoleného řešení jejího využití ANO NE ad 1) Hodnotitel ve svém komentáři bude reagovat na výše uvedené detaily k finanční realizovatelnosti a efektivnosti projektu a přiřadí binárnímu kritérii ANO nebo NE Komentář hodnotitele:0 Celkové náklady projektu jsou ve výši cca 150 mil. Kč, požadovaná dotace je ve výši 50% z celkových uznatelných nákladů, tj. 74,65 mil. Kč. Zpracován je podrobný rozpočet jednotlivých položek. Některé dílčí propočty si žádají hlubší vysvětlení. Např. úvěr je ve výši 119 mil. Kč, ale splátky činí 153 mil. Kč. Suma vlastních zrojů (30 mil. Kč), úvěru (119 mil. Kč) a dotace (74,65 mil. Kč) dá dohromady 223,65 mil. Kč, ale není vidět efekt těchto finančních transférů v peněžním toku žadatele. Nebo v počátečních letech zisk je nízký a pežní tok drží na výši 23 mil. Kč odpisy (18 mil. Kč), ale z roku na rok zisk stoupá na 20 mil. Kč a odpisy klesají na 5 mil. Kč. Dále závazky trvale rostou vysokým tempem, ale zásoby a pohledávky stoupají relativně pomalu. V součané době žadatel o dotaci je však v rámci srovnatelných podniků mírně nadprůměrný. Jeho podnikání je finančně poměrně stabilní. Podnikatleské prostředí dává dobré předpoklady budoucího pozitivního vývoje. Schopnost dostát svým závazkům je průměrná. Z výsledného CF (peněžního toku) je zřejmá dobrá ziskovost projektu (avšak viz připomínky výše). Plánované zdroje krytí (vlastní zdroje, úvěr, dotace) vytváří čistou současnou hodnotu NPV ve výši Kč, finanční míru výnosnosti 24,06 %, dobu návratnosti v délce 5,34 let při průměrné době odepisování investice 10,62 roku. V ekonomických přínosech projektu byly zohledněny vlivy krize ve stavebnictví. V projektu je uveden popis hlavních ekonomických cílů projektu a jsou doloženy tabulky ekonomických ukazatelů společnosti. Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu ukazuje přínosy pro dlouhodobé posílení konkurenceschopnosti společnosti. Hodnověrnost ekonomické analýzy z části snižují některé nejasnosti a nepřesnosti v v simulovaných údajích (viz kritika výše). Projekt by byl však obtížně financovatelný bez dotace. Úvěry i při poskytnuté dotaci jsou vysoké, jakož i splatky úvěrů jsou rovněž relativně vysoké (viz poznámky výše). Nutno ocenit, že dostatečná pozornost je věnována citlivostní analýze rizik, určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadu na realizaci projektu. Jsou uvedena opatření k jejich eliminaci. Přes mé některé výhrady žadatel o dotaci nabízí pozitivní předpoklady, že je projekt finančně realizovatelný s žádoucí efektivností. ad 2) Hodnotitel ve svém komentáři bude reagovat na výše uvedené detaily k mezeře na trhu a reálnosti zvoleného řešení a přiřadí binárnímu kritérii ANO nebo NE Komentář hodnotitele:0 Nový produkt - obkladové fasádní desky - určený pro realizaci odvětrávané fasády má naprosto odlišné vlastnosti ve srovnání s běžnými fasádními systémy. Hlavní výhoda spočívá v jednoduché montáži a instalaci i v zimním období, v bezúdržbovosti systému a nezávislosti na zrání samotné stavby (posuny a napětí stavby se na fasádní systém nepřenáší, je naprosto vyloučeno praskání), v odolnosti vůči vnějším povětrnostním vlivům (mrazuvzdornost, odolnost vůči UV záření, větru, krupobití), stálobarevnosti a v pozitivním ovlivnění teplotního režimu uvnitř budovy (vyjma extrémních letních teplot není nutná klimatizace). Jedná se v Evropě o naprosto ojedinělý fasádní systém s použitím na vytvoření sendvičového opláštění skeletových staveb, montovaných domků apod. Pro distribuci a prodej inovovaných výrobků využije žadatel širokou síť 770 svých smluvních partnerů na území ČR a SR. Výklenek na trhu se vytváří nejen v ČRa SR, ale i v Rakousku - jako nadějná se jeví spolupráce se specializovanými obchodními řetězci. II. Seznam silných a slabých stránek projektu Silné stránky relativní jedinečnost produktu nadějný výklenek na trhu ČR a SR široká síť smluvních partnerů Slabé stránky přetrvávající krizové jevy ve stavebnictví nevýhodnézdanění (DPH) novostaveb v příštích létech kurzová rizika Komentář hodnotitele k silným/slabým stránkám: Silné stránky převažují nad slabými.

7 III. Další případný komentář Komentář hodnotitele: Scházejí přílohy, které by lépe prokazovaly některé klíčové informace uváděné ve studii proveditelnosti (kupř. externí analýzy trhu nebo konkurence, kvantifikace tržního potenciálu a očekávaných tržeb ap.). IV. Závěrečné stanovisko hodnotitele Doporučuji bez výhrad Doporučuji s výhradou Nedoporučuji Komentář hodnotitele (např. výhrady):0 Předmětem projektu je inovace procesu výroby betonových výrobků a inovace produktu výroba vibrolisovaných obkladových fasádních desek na pořizovaném plně automatizovaném vibrolisu. Celková inovace výrobního procesu realizovaná společností PRESBETON Nova, s.r.o.. Realizací této investice dojde k plné automatizaci výrobního procesu od výroby betonové záměsi, samotné výroby betonových výrobků (dlažby, palisády, tvarovky a nové výrobky), jejich zrání až po expedici na sklad hotových výrobků. Výsledkem inovovaného výrobního procesu bude zvýšená produktivita a efektivita výroby s výrazným vlivem na inovaci produktu samotného. Ekonomický efekt bude založen na navýšení tržeb, posílení dosahovaného hospodářského výsledku a vybraných poměrových ukazatelů (zejména ROA, EBIT, EBITDA). Záměrem projektu je být i neutrálním vůči životnímu prostředí, posílit zaměstnanost a vzdělanost v místě realizace (okres Přerov), posílit spolupráci s VŠ a vývojovými pracovišti. Plánované náklady projektu jsou ve výši necelých 150 mil Kč. Projekt by byl obtížně financovatelný bez dotace. Úvěry i při poskytnuté dotaci jsou vysoké, jakož i splatky úvěrů jsou nečekaně relativně vysokoké. Nová plně automatizovaná výrobní linka betonových výrobků je rozdělitelná na několik částí : zemní násypka a dopravník kameniva sila na uložení kameniva, doprava a vážení sila na uložení pojiva, doprava a vážení mísírna betonu a jeho doprava samotná výrobní linka vibrolisu, klimatizační komora a balení. Od této investice se očekává zvýšení produktivity práce min. o 30 %, zvýšení kvality, průběžné uspokojení zvyšující se poptávky a tím i navýšení podílu na celkových tržbách společnosti v poměru cca 15 % z celkového objemu. Realizací projektu bude završen komplexní inovační proces výroby betonových výrobků. Realizace projektu má pozitivní vliv na stabilitu společnosti (růst ekonomiky: zvýšení obratu společnosti), posílení její konkurenceschopnosti a zachování současného počtu pracovníků. Na realizaci projektu je předběžně zajištěno finanční krytí z dostatečných zdrojů žadatele a investičního úvěru. Projekt vytváří vhodné podmínky pro posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti firmy a podporuje udržitelný růst ekonomiky žadatele. Přes dílčí výhrady je projekt ekonomicky i obbchodně vhodný pro podporu v požadované výši dotace. celkem bodů za kapitolu ekonomického posudku 0

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II - prodloužení Praha květen 2013

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Praha - červenec 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Praha červen 2012 Dokument

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

DOTACE A JEJICH ZOBRAZENÍ V ÚČETNICTVÍ

DOTACE A JEJICH ZOBRAZENÍ V ÚČETNICTVÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku DOTACE A JEJICH

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Praha - říjen 2010

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 4 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Praha únor 2009 Dokument je výhradním

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Praha - únor 2009 1 Dokument je výhradním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy ICT a sdílené služby Název programu

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Praha - květen 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE Název programu podpory

Více