METODIKA DÍLNY ZVLÁDNU TO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA DÍLNY ZVLÁDNU TO"

Transkript

1 Tato publikace vznikla v rámci projektu Partnerství bez předsudků (CZ.1.07/1.2.13/ ), spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt realizovala naše škola v období aţ Autorem je Miroslav Smolej. METODIKA DÍLNY ZVLÁDNU TO 1

2 OBSAH ZVLÁDNU TO...3 NA VLAKOVÉM NÁDRAŢÍ...4 V RESTAURACI...5 NA ÚŘADĚ...6 V BANCE...7 NA POŠTĚ...8 V MUZEU...9 V METRU...10 V NÁKUPNÍM CENTRU...11 U LÉKAŘE...12 V DIVADLE...13 PŘÍLOHA Č. 1 PRACOVNÍ LIST NA VLAKOVÉM NÁDRAŢÍ...15 PŘÍLOHA Č. 2 PRACOVNÍ LIST V RESTAURACI...17 PŘÍLOHA Č. 3 PRACOVNÍ LIST NA ÚŘADĚ...19 PŘÍLOHA Č. 4 PRACOVNÍ LIST V BANCE...21 PŘÍLOHA Č. 5 PRACOVNÍ LIST NA POŠTĚ...23 PŘÍLOHA Č. 6 PRACOVNÍ LIST V MUZEU...25 PŘÍLOHA Č. 7 PRACOVNÍ LIST V METRU...27 PŘÍLOHA Č. 8 PRACOVNÍ LIST V NÁKUPNÍM CENTRU...29 PŘÍLOHA Č. 9 PRACOVNÍ LIST U LÉKAŘE...31 PŘÍLOHA Č. 10 PRACOVNÍ LIST V DIVADLE

3 ZVLÁDNU TO Tato dílna je zaměřena na získávání praktických sociálních dovedností v různých typech situací, se kterými nemají děti ze svých rodin dostatečné zkušenosti. Cílem je získání praktických dovedností a znalostí nezbytných pro běţnou orientaci ve všech navštívených institucích. Při realizaci dílen jsme zvolili v převáţné většině osvědčené metody skupinové práce, jejíţ obsah koordinoval předem připravený pracovní list, na kterém byly uvedeny poţadované úkoly podporující rozvoj cílových kompetencí. Děti potřebné informace získávaly buď individuálním vyhledáváním přístupnými prostředky, nebo byl vţdy při plnění úkolů přítomen zaměstnanec dané organizace, který dětem vţdy ochotně pomáhal. 3

4 NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ Cílem této dílny je získání praktických dovedností a znalostí nezbytné pro cestování vlakem a orientaci v budově vlakového nádraţí. Jelikoţ se dílna odehrávala na Hlavním nádraţí v Brně, nebyla nutná domluva a ani jsme nemuseli svou přítomnost na tomto veřejně přístupném místě hlásit. Nevýhodou byla větší vzdálenost k místu realizace dílny, coţ jsme ale vyuţili k rozvoji orientace dětí ve vlakové dopravě. předem připravené pracovní listy (Příloha č. 1); pastelky, fixy nebo voskovky. Na nádraţí byly děti rozděleny do čtyřčlenných skupin. Kaţdá měla svůj pracovní list, na kterém byly uvedeny poţadované úkoly podporující rozvoj níţe zmíněných kompetencí. Děti potřebné informace sháněly buď prostřednictvím nástěnných tabulí, elektrického vyhledávače spojů, nebo se přímo dotazovaly přepáţkových pracovníků Českých drah. si umí zakoupit jízdenku a ví, v jakých případech má nárok na zlevněné jízdné; si umí vyhledat potřebný spoj na nástěnné tabuli nebo prostřednictvím elektronického vyhledávačem spojů; ví, co je to řazení vlaků a k čemu slouţí; ví, kde a jak si uschovat zavazadla; orientuje se v hale vlakového nádraţí s případným vyuţitím grafického schématu budovy. 4

5 V RESTAURACI Cílem této dílny je získání praktických dovedností a znalostí související s návštěvou restauračního zařízení. Před samotnou realizací dílny jsme telefonicky oslovili zaměstnance restaurace Fabrika Svitavy. Telefonicky jsme taktéţ domluvili způsob realizace a harmonogram činností, které za přítomnosti personálu v restauraci proběhnou. předem připravené pracovní listy ((Příloha č. 2); pastelky, fixy nebo voskovky; talíř, vidličku, příbor, zákusek, sklenici s vodou, ubrousek (dohodnuto s restaurací). Děti po příchodu do restaurace usedly ke stolkům, kde pro ně bylo připraveno drobné občerstvení. Po celou dobu jsme dbali na dodrţování pravidel slušného chování a společenské etikety (odloţení oblečení, pouţívání vidličky a příborového noţe, ubrousku apod.). Poté, co ţáci dojedli, vyplnily si za pomocí odpovědí číšníka předem připravený pracovní list, na kterém byly uvedeny poţadované úkoly podporující rozvoj níţe zmíněných kompetencí. Prostor byl i vyzkoušet si objednat jídlo a pití z jídelního lístku a následně jej zaplatit fiktivními penězi. Nakonec celého programu nás číšník provedl všemi prostory restaurace, včetně kuchyně a baru. si umí v restauraci zarezervovat stůl; se orientuje v jídelním a nápojovém lístku, jídlo a pití si umí objednat či reklamovat; zná pořadí jídelních chodů; ví, co je to spropitné; ovládá pravidla společenské etikety při stravování; orientuje se v prostoru restaurace (kuřácké a nekuřácké oddělení, WC, terasa, bar apod.). 5

6 NA ÚŘADĚ Cílem této dílny je získání praktických dovedností a znalostí související s návštěvou Městského úřadu. Před samotnou realizací dílny jsme telefonicky oslovili kompetentního zaměstnance Městského úřadu ve Svitavách. Telefonicky jsme taktéţ domluvili způsob realizace a harmonogram činností, které za přítomnosti personálu úřadu proběhnou. předem připravené pracovní listy ((Příloha č. 3); pastelky, fixy nebo voskovky; úřední tiskopis k vyplnění (k dispozici na úřadě). S dětmi jsme nejprve navštívili odbor školství, kde nám vedoucí odboru stručně popsal jeho náplň pracovních činností a rozhodujících kompetencí. Poté jsme ţákům názorně ukázali, jak se na úřadě pohybovat podle orientačních cedulí, sami si vyzkoušeli najít konkrétní odbory. Posléze jsme zbytek dílny trávili na odboru sociálních věcí, kde děti vyplňovaly za pomoci městského koordinátora prevence kriminality předem připravené pracovní listy, na němţ byly uvedeny poţadované úkoly podporující rozvoj níţe zmíněných kompetencí. Kromě pracovního listu si děti vyzkoušely vyplnit i tiskopis ţádosti z odboru vnitřních věcí. Nakonec celého programu nás policista provedl prostory Městské policie, kde nejvíce děti zaujal kamerový systém města a komunikace mezi policisty probíhající prostřednictvím vysílaček. ví, kde se nachází městský úřad; zná základní činnosti konkrétních odborů, a jak pomáhá úřad lidem v nouzi; orientuje se v prostorách městského úřadu pomocí nástěnných orientačních tabulí; ví, kdo stojí v čele městského úřadu a kdo vede věcné odbory; ví, kdo má rozhodovací pravomoc a jak postupovat při nesouhlasném rozhodnutí; ví, co je to matrika, jaké máme druhy a k čemu slouţí. 6

7 V BANCE Cílem této dílny je získání praktických dovedností a znalostí související s návštěvou banky či jiné instituce finančních sluţeb. Před samotnou realizací dílny jsme telefonicky oslovili kompetentního zaměstnance České spořitelny ve Svitavách. Telefonicky jsme taktéţ domluvili způsob realizace a harmonogram činností, které za přítomnosti personálu banky proběhnou. předem připravené pracovní listy ((Příloha č. 4); pastelky, fixy nebo voskovky; úřední tiskopis k vyplnění (k dispozici v bance). Před vstupem do banky jsme ţáky rozdělili do čtyřčlenných skupin. Kaţdá měla svůj pracovní list, na kterém byly uvedeny poţadované úkoly podporující rozvoj níţe zmíněných kompetencí. Děti jsme nejprve seznámili s elektronickým pořadníkem zákazníků, kdy měla kaţdá skupina příleţitost si sama s pořadačem zkusit pracovat. Finanční poradce nám stručně objasnil náplň práce banky jako takové, jaké produkty nabízí. Poté si děti vyzkoušely vyplnit tiskopis banky. Děti potřebné informace k vyplnění pracovního listu sháněly buď prostřednictvím nástěnných tabulí, letákových broţur, nebo se přímo dotazovaly přepáţkových pracovníků banky. zná základní činnosti bank a pracovní náplň finančního poradce; umí zacházet s elektronickým pořadníkem klientů; zná měnu ČR, umí vyjmenovat i několik jiných měn; ví, co je to bankovní účet a úvěr, a jaké jsou podmínky k jejich zaloţení; chápe význam spoření, zná jeho různé druhy; ví, k čemu slouţí bankovní karta, a jak postupovat při její ztrátě; orientuje se v budově banky. 7

8 NA POŠTĚ Cílem této dílny je získání praktických dovedností a znalostí související s návštěvou pošty. Před samotnou realizací dílny jsme telefonicky oslovili kompetentního zaměstnance České pošty ve Svitavách. Telefonicky jsme taktéţ domluvili způsob realizace a harmonogram činností, které za přítomnosti personálu banky proběhnou. předem připravené pracovní listy (Příloha č. 5); pastelky, fixy nebo voskovky; poštovní obálky a podací lístky (k dispozici na poště). Před vstupem na poštu jsme ţáky rozdělili do čtyřčlenných skupin. Kaţdá měla svůj pracovní list, na kterém byly uvedeny poţadované úkoly podporující rozvoj níţe zmíněných kompetencí. Děti jsme nejprve seznámili s elektronickým pořadníkem zákazníků, kdy měla kaţdá skupina příleţitost si sama s pořadačem zkusit pracovat. Zaměstnanec pošty nám stručně objasnil, jaké sluţby pošta nabízí. Poté si děti vyzkoušely vyplnit podací lístek. Děti potřebné informace k vyplnění pracovního listu sháněly buď prostřednictvím nástěnných tabulí, letákových broţur, nebo se přímo dotazovaly přepáţkových pracovníků pošty. Na závěr celého programu nás pošťák provedl všemi prostory pošty a ukázal doručovací vůz. ví, jaké sluţby pošta nabízí; umí zacházet s elektronickým pořadníkem klientů; ví, jak postupovat při odesílání běţného a doporučeného dopisu či dopisu s doručenkou; ví, k čemu slouţí poštovní směrovací číslo; umí správně nadepsat obálku, zná rozdíl mezi odesílatelem a adresátem; umí vyplnit podací lístek; orientuje se v prostorách pošty. 8

9 V MUZEU Cílem této dílny je získání praktických dovedností a znalostí související s návštěvou muzeí, galerií a výstav. Návštěvu muzea ve Svitavách v předvánočním čase jsme vyuţili i pro realizaci této dílny. I přesto, ţe jsme byli na vánoční workshop muzea dopředu nahlášeni, před samotnou návštěvou jsme telefonicky oslovili kompetentního zaměstnance muzea a domluvili moţnost a způsob realizace dílny Zvládnu to. předem připravené pracovní listy (Příloha č. 6); pastelky, fixy nebo voskovky. Před vstupem do muzea jsme ţáky rozdělili do čtyřčlenných skupin. Kaţdá měla svůj pracovní list, na kterém byly uvedeny poţadované úkoly podporující rozvoj níţe zmíněných kompetencí. Děti si samy zaplatily vstupné. Zaměstnanec muzea nám stručně objasnil význam muzea, seznámil nás s činnostmi a kulturními programy, které muzeum nabízí. Po aktivitách workshopu organizovaného zaměstnanci muzea děti skupinově sháněly potřebné informace k vyplnění pracovního listu buď z materiálů, které byly k dispozici (letáky, broţury, nástěnky), nebo se přímo dotazovaly pracovníků muzea. Závěrem děti popsaly své dojmy a záţitky do knihy vzkazů. ví, kde se nachází muzeum ve Svitavách a jaké činnosti a programy nabízí; ví, kam si odloţit věci, a umí si zaplatit vstupné; zná pravidla slušného chování v muzeu (nesahá na vystavované exponáty, nerušení apod.); ví, k čemu slouţí kniha vzkazů; orientuje se v prostorách muzea. 9

10 V METRU Cílem této dílny je získání praktických dovedností a znalostí nezbytné pro cestování metrem a orientaci na nástupištích metra. Jelikoţ se dílna odehrávala v praţském metru, nebyla předem nutná domluva a ani jsme nemuseli svou přítomnost na tomto veřejně přístupném místě hlásit. Nevýhodou byla větší vzdálenost k místu realizace dílny, coţ jsme ale vyuţili k realizaci ostatních dílen projektu. předem připravené pracovní listy ((Příloha č. 7); pastelky, fixy nebo voskovky. Před vstupem do metra byly děti rozděleny do čtyřčlenných skupin. Kaţdá měla svůj pracovní list, na kterém byly uvedeny poţadované úkoly podporující rozvoj níţe zmíněných kompetencí. Děti potřebné informace sháněly buď prostřednictvím nástěnných tabulí, elektrického vyhledávače spojů, nebo se přímo dotazovaly přepáţkových pracovníků metra. Jelikoţ součástí realizace dílny byla i jízda metrem podle poţadovaných instrukcí, v kaţdé skupině byla nutná přítomnost dospělého člověka. si umí zakoupit jízdenku a ví, v jakých případech má nárok na zlevněné jízdné; zná názvy tras praţského metra, umí se v trasách orientovat; ví, k čemu slouţí přestupní stanice; ví, kdo je to revizor; je schopen se metrem dopravit na dané nástupiště; orientuje se v prostorách nástupišť metra. 10

11 V NÁKUPNÍM CENTRU Cílem této dílny je získání praktických dovedností a znalostí nezbytné pro orientaci a nakupování v nákupních centrech, ale i drobných obchodů, marketů apod. Jelikoţ se dílna odehrávala v hypermarketu Albert a nákupním středisku A-Centrum Svitavy, nebyla nutná domluva a ani jsme nemuseli svou přítomnost na tomto veřejně přístupném místě hlásit. Ve větším mnoţství ţáků však předem telefonickou domluvu doporučujeme. předem připravené pracovní listy ((Příloha č. 8); pastelky, fixy nebo voskovky; kalkulačka; hotové peníze. Před vstupem do obchodu byly děti rozděleny do čtyřčlenných skupin. Kaţdá měla svůj pracovní list, na kterém byly uvedeny poţadované úkoly podporující rozvoj níţe zmíněných kompetencí. Děti potřebné informace sháněly buď prostřednictvím nástěnných tabulí, letáků, elektrického vyhledávače cen, nebo se přímo dotazovaly pultových pracovníků obchodů. Kromě získání základní orientace v nákupním centru jsme posilovali u dětí smysl pro výhodný nákup pomocí jednotkových cen uvedených na etiketách u daného zboţí. si umí bezpečně uschovat své věci do odkládacích boxů; umí zacházet s elektronickým vyhledávačem cen výrobků; ví, co je to jednotková cesta, a proč je výhodné se při nákupu podle ní řídit; umí zacházet se samoobsluţnou pokladnou; orientuje se v prostorách hypermarketu, ví, na jaká oddělení se hypermarket dělí; orientuje se v nabídkách sortimentu obchodů A-Centra Svitavy. 11

12 U LÉKAŘE Cílem této dílny je získání praktických dovedností a znalostí související s návštěvou lékaře. Před samotnou realizací dílny jsme telefonicky oslovili dětskou lékařku v Opatově. Telefonicky jsme taktéţ domluvili způsob realizace a harmonogram činností, které za přítomnosti lékařky či zdravotní sestřičky proběhnou. předem připravené pracovní listy ((Příloha č. 9); pastelky, fixy nebo voskovky. Před vstupem do ordinace se děti seznámily s prostředím čekárny, kde proběhla ústní motivace dětí. V ordinaci ţáky lékařka seznámila se svou profesí, děti si mohly prakticky vyzkoušet nějaké zdravotní pomůcky. Poté kaţdý ţák předem připravený pracovní list, na kterém byly uvedeny poţadované úkoly podporující rozvoj níţe zmíněných kompetencí. Děti potřebné informace k vyplnění pracovního listu sháněly buď prostřednictvím přístupných materiálů (letáky, plakáty, broţury apod.), nebo se přímo dotazovaly přítomné lékařky a zdravotní sestry. Závěrem nás lékařka provedla i skladem lékařských pomůcek a léčiv. zná pracovní náplň dětského lékaře a zdravotní sestry; ví, do kolika let můţe být pacientem dětského lékaře, a kam následně přechází; zná základní zdravotní pomůcky lékaře; chápe systém preventivních prohlídek, jejich význam a četnost; zná projevy chřipky, chápe význam a důleţitost prevence; ví, co je to homeopatie; orientuje se v základních nemocničních odděleních. 12

13 V DIVADLE Cílem této dílny je získání praktických dovedností a znalostí související s návštěvou divadla. Návštěvu divadla jsme naplánovali v Hradci Králové, kde jsme vyuţili toho, ţe maminka jednoho z ţáků pracuje jako herečka v tomto divadle. S touto maminkou jsme domluvili nejvhodnější termín a harmonogram všech činností. Byla i naší průvodkyní po prostorách divadla veřejných i zákulisí. předem připravené pracovní listy ((Příloha č. 10); pastelky, fixy nebo voskovky. Před samotnou realizací dílny jsme telefonicky oslovili zaměstnance Divadla Drak v Hradci Králové. em jsme domluvili způsob realizace a harmonogram činností, které za přítomnosti personálu divadla proběhnou. Před vstupem do divadla jsme ţáky rozdělili do čtyřčlenných skupin. Kaţdá měla svůj pracovní list, na kterém byly uvedeny poţadované úkoly podporující rozvoj níţe zmíněných kompetencí. Děti si samy zaplatily vstupné. Zhlédli jsme představení, po němţ následoval hudební workshop. Po zbytek realizace dílny se nám věnovala divadelní herečka, která nám stručně objasnila význam divadel, seznámila nás s činnostmi a kulturními programy, které divadlo nabízí. Děti skupinově sháněly potřebné informace k vyplnění pracovního listu buď z materiálů, které byly k dispozici (letáky, broţury, nástěnky), nebo se přímo dotazovaly pracovníků divadla. Závěrem děti byly provedeny všemi prostory divadla (maskérna, kostymérna, jeviště apod.). zná význam divadla a jeho kulturní programy; ví, kam si odloţit věci, umí si zaplatit vstupné; zná pravidla slušného chování v divadle; zná základní divadelní ţánry; orientuje se v prostorách divadla (jeviště, hlediště, toalety apod.). 13

14 PŘÍLOHOVÁ ČÁST PRACOVNÍ LISTY PŘÍLOHA Č. 1 PRACOVNÍ LIST NA VLAKOVÉM NÁDRAŢÍ PŘÍLOHA Č. 2 PRACOVNÍ LIST V RESTAURACI PŘÍLOHA Č. 3 PRACOVNÍ LIST NA ÚŘADĚ PŘÍLOHA Č. 4 PRACOVNÍ LIST V BANCE PŘÍLOHA Č. 5 PRACOVNÍ LIST NA POŠTĚ PŘÍLOHA Č. 6 PRACOVNÍ LIST V MUZEU PŘÍLOHA Č. 7 PRACOVNÍ LIST V METRU PŘÍLOHA Č. 8 PRACOVNÍ LIST V NÁKUPNÍM CENTRU PŘÍLOHA Č. 9 PRACOVNÍ LIST U LÉKAŘE PŘÍLOHA Č. 10 PRACOVNÍ LIST V DIVADLE 14

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu BAKALÁŘSKÁ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,

Více

Úvod... 8. 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10. 1.1 Armáda spásy ČR... 10

Úvod... 8. 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10. 1.1 Armáda spásy ČR... 10 Obsah Úvod... 8 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10 1.1 Armáda spásy ČR... 10 1.2 Centrum sociálních služeb Josefa Korbela... 12 1.2.1 Nízkoprahové denní centrum... 13 1.2.2 Noclehárna... 14 1.2.3 Azylový

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í.

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í. Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Modrá škola platnost od. 9. 2009 aktualizace 28. 8. 204 Obsah IDENTIFIKAČNÍ

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná Marketingové komunikace v sociálních službách Bc. Eva Krvačná Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikacemi, vymezuje jejich jedinečnost a význam v sociálních sluţbách.

Více

Školní vzdělávací program. 1. identifikační údaje

Školní vzdělávací program. 1. identifikační údaje Dětský domov, Staňkov Školní vzdělávací program Č.j.: 683/2011 Účinnost od: 1. 11. 2011 Spisový znak: A/5 Počet příloh: 0 Změny: Název organizace: Dětský domov, Staňkov Adresa: Dětský domov, Staňkov Mathauserova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ PASTELKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ PASTELKA Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 Detašované pracoviště: Golovinova 1559, Kadaň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ PASTELKA Zpracován podle RVP pro předškolní vzdělávání

Více

Návrh nové reklamní kampaně hotelu Prestige ve Znojmě

Návrh nové reklamní kampaně hotelu Prestige ve Znojmě SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Návrh nové reklamní kampaně hotelu Prestige ve Znojmě BAKALÁŘSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Přerov 9. 10. 2013 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

NABÍDKA SLUŢEB V DENNÍM STACIONÁŘI. Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. Život bez bariér, z.ú. Ředitel

NABÍDKA SLUŢEB V DENNÍM STACIONÁŘI. Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. Život bez bariér, z.ú. Ředitel Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČ: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Monika Amentová Cizojazyčná kompetence pracovníků cestovních kanceláří Bakalářská práce 2014 Cizojazyčná kompetence pracovníků v cestovních kancelářích Bakalářská

Více

Dotazník - samostatnost uživatele

Dotazník - samostatnost uživatele Příloha č. 1: Dotazník samostatnosti X; Rok: 2010 2011 Dotazník - samostatnost uživatele Jméno uživatele: Jméno asistenta: HODNOCENÍ 1 2 3 4 5 poznámka ČINNOSTI Domácí práce: Praní prádla třídění prádla

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR]

Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR] 2009 Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR] Obsah: 1. Úvod 4 2. Obecná charakteristika 5 2.1. Poslání 5 2.2. Cíl 5 2.3. Cílová skupina 5 2.4. Hodnoty, principy, východiska 5 3.

Více

Metodika 2. modul Finanční gramotnost

Metodika 2. modul Finanční gramotnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 2. modul Finanční gramotnost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Projekt financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Projekt financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Obsah Janus... 01. Úřady 6 1.1. Jak se chovat na úřadech 6 1.2. Obecní úřad 7 1.2.1. Matrika 8 1.2.2. Bytový odbor 8 1.2.3. Sociální

Více

Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa

Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa Diplomová práce Bc. Miroslav Škubna Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o. Katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura Úvod Téma bakalářské práce Organizační struktury podniků v hotelnictví jsem si vybrala proto, ţe mě zajímá organizování v hotelích, a také, jakou náplň práce mají zaměstnanci jednotlivých oddělení. Cílem

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ČLOVĚK A JEHO SVĚT MÍSTO, KDE ŢIJEME LIDÉ KOLEM NÁS LIDÉ A ČAS ROZMANITOST PŘÍRODY ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více