Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013."

Transkript

1 Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok Soubor dokumentů závěrečného účtu a roční účetní závěrce : výkaz č. 40 za r.2013 účetní rozvaha ( bilance) výkaz zisku a ztrát příloha účetní závěrky soupis dotací koupě a prodej obec. majetku inventurní seznamy inventarizační zpráva Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Obědovice Vzhledem k rozsáhlosti dokumentů jsou pro Vás připraveny k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny nejdéle však do do hod. a dálkový přístup na úřední deska, také do Připomínky k návrhu závěrečného účtu a souvisejícím zprávám mohou občané uplatnit písemně do do 18.00hod na adresu sídla:

2 Obec Obědovice, Obědovice 15, Chlumec n.c. nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva. Vyvěšeno: sejmuto:

3 Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2013 Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu zveřejňuje obec Obědovice návrh na závěrečný účet obce za rok Stav na účtech obce k : Zůstatek úvěrového účet 451 k ,-- Kč Úvěr u Oberbanky AG - na Polyfunkční dům U Vavřince, výše půjčky ,-Kč, roční splátka ,-Kč Zůstatek na běžném účtu 231 k ,90Kč z toho: Oberbanka AG ,62 Kč ČNB ,28 Kč Tento účet byl zřízen dne u ČNB pobočka H.K. s názvem,, Běžný účet na dotace ÚSC Hospodářská činnost byla pozastavena do byly zrušeny všechny účty u České spořitelny již Plnění příjmu a výdajů za kalendářní rok 2013 v Kč. Příjmy schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost % plnění k upr.rozp. Danové příjmy , , ,83 99,8 Nedaňové příjmy , , ,78 94,9 Kapitálové příjmy Přijaté transfery/dotace/ , , ,00 99,9 Celkové příjmy , , ,61 99,60 Celkové příjmy skutečnost je ,61 dle sestavy FIN 12/ ,00 je to na položce 4134-převod z rozp. účtu Celkem příjmy tedy jsou ,61 Běžné výdaje , , ,49 80,6 Kapitálové výdaje , , ,00 88,9 Celkové výdaje , , ,49 82,5 Celkové výdaje skutečnost je ,49 dle sestavy FIN 12/ ,00 je to na položce 5345 převod z rozp.účtu Celkem výdaje tedy jsou ,49 Kapitálové výdaje nebyly vyčerpány Vypracování Územního plánu obce Obědovice nebylo dokončeno v r Byla podaná žádost o změnu termínu ukončení projektu. Ukončení projektu bylo prodlouženo do k upr.rozp Financování součet za třídu 8 schválený rozp. rozp.po změnách skutečnost % plnění Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,12 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,12 326,84

4 Obec hospodařila dle schváleného rozpočtu schodkový ve výši příjmu ,-Kč a výdajů ,- Kč. Přebytkem ,- Kč je kryta splátka dlouhodobého přijatého úvěrů Oberbanka AG ,- Kč. ještě z úvěru je kryto přebytkem z minulých let. Obec Obědovice dokázala navýšit běžné účty o částku ,12 Kč oproti počátečných stavů k Hospodářská činnost byla pozastavena proto nevykazuje ztrátu ani zisk. Hlavní činnost vykazuje zisk před zdanění Výsledek hospodaření běžného účetního období k na účtu 493 vykazuje po zdanění zisk ve výši ,42 Kč ,42 Kč Zůstatek pohledávek k činí , ,- opr.položky k pohl ,- Kč Zůstatek závazku k činí ,65 Kč z tohoto jsou krátkodobé závazky za neuhrazené pozemky které se ještě mají platit dle smlouvy a to takto: ,- do zapl ,- do zapl ,- do zapl , Závazek za pozemky nyní je pouze ,- Kč. Vyúčtování a vypořádání fin.vztahů ke SR, k rozpočtům krajů / dotace /. V průběhu roku byly příjmy obce posíleny o tyto účelové dotace: - od ÚPČR Hradec Králové na vytvoření pracovních příležitostí v rámci Veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na plat spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, UZ ,00 Kč - od Ministerstva financí ČR na volby do Parlamentu ČR, UZ ,00 Kč - od Ministerstva financí ČR na volbu prezidenta ČR, UZ ,00 Kč Celkem ,- Kč, vráceno v průběhu roku 3 669,- Kč - od Královéhradeckého kraje z POV na úroky z úvěru,,obědovice Polyfunkční dům U Vavřince,, org ,00Kč Dotace celkem ,00 Kč Dotace byly vyčerpány řádně a vyúčtovány v souladu s pravidly stanovenými ve smlouvách o jejich poskytnutí. Nevyčerpaně finanční prostředky z dotace byly vráceny, jedná se o tyto dotace: Volba prezidenta vratka 3 669,- Kč vráceno Volby do Parlamentu ČR vratka 6 840,- vráceno Úroky z úvěru vratka 4 020,- vráceno Podíly vlastních zdrojů, stanovené ve smlouvách poskytovateli, byly dodrženy.

5 Vyúčtování dotace a vypořádání fin.vztahů ke SR, k rozpočtům krajů. ÚZ Typ dotace SpPo Poskytnuto k Vyčerpáno k Vratka Skutečně použito Vratka při fin. Vráceno,doplaceno k využití Kč v r.2013 k vypořádání dne v roce ÚPČR Hradec , , ,- - - Králové Volby do Parlam , , , , ČR POV2013/409/HK neinv.úroky z , , , , úvěrů Volby prezidenta ČR , , , , RRD ,- Poskytnuto z předchozích let /r.2012/ Na vypracování Územního plánu z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací. Výkaz Rozvaha a výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. Popis významných vlivů na změny stavů: Nedokončený dlouhodobý majetek účet 042 se navýšil celkem o částku ,- Kč částka ,- na Územní plán částka ,- za projekt na přípojky a ČOV částka ,- za zpracování žádosti na dotaci na projekt,, Kanalizace a ČOV Obědovice Byla uzavřená Darovací smlouva na částku 1 000,- Kč pro TJ SOKOL ROUDNICE na fotbalový turnaj pro ročník 2004, který se uskutečnil v Roudnici. Byla uzavřená Smlouva o poskytnutí sponzorského daru v částce 5 000,-Kč pro Základní a Mateřskou školu Prointepo s.r.o. Hradec Králové Byla uzavřená Darovací smlouva dárce: Dermatologie Vaicová s.r.o., Obědovice 44, pro obec Obědovice v částce 3 000,-Kč na dětské akce. Byla podaná žádost v první polovině října 2013 o poskytnutí podpory na Státní fond Životního prostředí ČR na akci,, Kanalizace a ČOV Obědovice. V roce 2014 bude rozhodnuto o poskytnutí nebo neposkytnutí. Již nyní víme, že podpora byla poskytnuta. Byla podaná žádost o poskytnutí dotace od Ministerstva kultury na projekt:,,obnova výpočetní techniky pro knihovnu na počítač Požadovaná výše dotace ,00 Kč. Již nyní víme, že dotace byla poskytnuta. Obec neprodávala žádný pozemek ale koupila pozemky od Královéhradecké investiční s.r.o., se sídlem Kosice 70, Chlumec n.c. v celkové částce ,- Kč. Pozemky byly zařazeny na účet 031. Účet 031 se také navýšil při komplexních pozemkových úpravách a to o ,57 Kč.

6 Inventarizační komise vyřadila majetek obce v celkové částce ,25 Kč. Jednalo se hlavně o drobný hmotný majetek nefunkční z účtu 028 Žebřík výsuvný ,- Kč, a o dlouhodobý hmotný majetek z účtu 021 Přístřešek na dřevo v účetní hodnotě ,50 Kč, a o drobný hmotný majetek z podrozvahy a operativní evidence ,75 Kč nefunkční věci nebo rozbité např. židle,stůl, vědro,lopaty, truhlíky samozavlažovací, sklo, konvice, hasicí přístroje,kalkulačka Nebyly zjištěny rozdíly se skutečným ani účetním stavem. Inventarizační zpráva Inventarizační komise nemá žádné jiné návrhy k využití majetku, nemá žádné návrhy na zajištění výnosů z majetku a k zajištění ochrany majetku vše se zdá dostačující. ZO schválilo inventarizační zprávu za r dne Na základě výsledku inventarizace nebylo třeba přijímat žádná opatření. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly krajského úřadu. Závěr: V příloze str. 6 písmeno D Při přezkoumání hospodaření Obce Obědovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Obědovicích v úřední hodiny nejdéle do do hod nebo dálkový přístup na na úřední desce nejdéle do S celým obsahem závěrečného účtu a roční účetní závěrce je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v úřední hodiny nejdéle do do hod. nebo dálkový přístup na na úřední desce nejdéle do

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více