International Express Pre-Intermediate

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "International Express Pre-Intermediate"

Transkript

1 INTE International Express Pre-Intermediate (INTE) (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit a - 70 slovíček (rozsah všech 1 Units slovíček - po registraci) Copyright 007 Ing. Otakar Doležal wap.yoctosoft.cz 1/1

2 INTE O aplikaci EnglishDrill Aplikace EnglishDrill umožňuje výuku a opakování anglické slovní zásoby pomocí mobiních telefonů s podporou Java. O slovní zásobě INTE Slovní zásoba je vytvořena podle předlohy slovníčku k učebnici International Express Pre-Intermediate zveřejněného na českých www stránkách nakladatelství Oxford University Press (wordlist_intexp_prei.pdf) panem Zdeňkem Horákem. O výslovnosti Přepis anglické výslovnosti odpovídá všeobecné britské angličtině. Je použita "počeštěná" forma mezinárodní fonetické abecedy, tak jak je běžně používaná v anglicko - českých a česko - anglických slovnících. Výslovnost: ə... neurčitý zvuk mezi a a e, ŋ... nosové n (jako v českém slově banka), ð... jazyk mezi zuby a vyslovit z, æ... vyslovit otevřené e, θ... jazyk mezi zuby a vyslovit s, '... hlavní přízvuk,,... vedlejší přízvuk, :... prodloužení hlásky (a: jako české á). /1

3 INTE abroad [ ə'bro:d ] zahraničí, do zahraničí, v zahraničí another [ ə'naðər ] jiný, další appliance [ ə'plaiəns ] zařízení, přístroj around [ ə'raund ] kolem, dokola, okolo arrive [ ə'raiv ] přijet, přijít, dorazit automobile [ 'o:təmə,bi:l ] automobil automotive [,o:tə'məutiv ] automobilový birth [ 'be:θ ] narození box [ 'boks ] krabice, skříňka brand [ 'brænd ] značka brief [ 'bri:f ] krátký, stručný call [ 'ko:l ] volat, telefonovat caller [ 'ko:lə ] telefonující, volající (osoba) care [ 'keə ] péče, pečlivost career [ kə'riə ] kariéra, povolání centre [ 'sentə ] centrum change [ 'čeindž ] změna channel [ 'čænl ] kanál company [ 'kampəni ] společnost, firma consumer [ kən'sju:mər durable 'djuərəbl ] spotřební zboží consumer [ kən'sju:mə ] spotřební, konzumní contact [ 'kontækt ] kontakt cooker [ 'kukə ] vařič, sporák co-ordinator [ kəu'o:din,eitə ] koordinátor(ka) courage [ 'karidž ] odvaha, kuráž current [ 'karənt ] současný, nynější customer [ 'kastəmə ] zákazník/zákaznice data [ 'deitə ] data, údaje date from [ 'deit frəm ] datovat se, pocházet decision [ di'sižn ] rozhodnutí describe [ di'skraib ] popsat, popisovat development [ di'veləpmənt ] rozvoj, vývoj director [ di'rektə ] ředitel(ka) discussion [ di'skašn ] diskuse, debata, rozhovor 3/1

4 INTE dishwasher [ 'diš,wošə ] myčka nádobí distribution [,distri'bju:šn system 'sistəm ] distribuční síť division [ di'vižn ] oddělení, divize, útvar double [ 'dabl ] dvojitý, dvojnásobný economy [ i'konəmi ] ekonomika [ 'i:meil ] elektronická pošta, employ [ im'ploi ] zaměstnat employee [ im'ploii: ] zaměstnanec/zaměstnankyně enormous [ i'no:məs ] obrovský, ohromný equipment [ i'kwipmənt ] vybavení, zařízení exam [ ig'zæm ] zkouška expand [ ik'spænd ] rozšířit (se), rozrůst (se), expandovat extract [ 'ekstrækt ] výtažek, výtah factory [ 'fæktəri ] továrna finance [ 'fainæns ] finanční for the [ fər ðə 'məumənt prozatím moment ] free time [ 'fri: 'taim ] volný čas freezer [ 'fri:zə ] mraznička, mrazák fridge [ 'fridž ] lednička full-time [ ful'taim ] na plný úvazek future [ 'fju:čə ] budoucnost global [ 'gləubl ] světový go up [ 'gəu 'ap ] stoupat, růst head office [ 'hed 'ofis ] sídlo společnosti hero [ 'hiərəu ] hrdina hold the line [ 'həuld ðə 'lain ] zůstat u telefonu, nepokládat, nezavěšovat holiday [ 'holi,dei ] prázdniny, dovolená home [ 'həum ] domov homework [ 'həumwe:k ] domácí úkol hope [ 'həup ] doufat illness [ 'ilnəs ] nemoc improve [ im'pru:v ] zlepšit (se) 4/1

5 INTE improvement [ im'pru:vmənt ] zlepšení, zdokonalení in work [ in 'we:k ] v práci, pracující independently [,indi'pendəntli ] nezávisle, samostatně popis práce, popis pracovního job description [ 'džob di'skripšn ] místa job title [ 'džob 'taitl ] název funkce journey [ 'dže:ni ] cesta kendo [ 'kendou ] kendo lawn mower [ 'lo:n 'məuə ] sekačka na trávu letter heading [ 'letər 'hediŋ ] záhlaví, hlavička dopisu letter [ 'letə ] písmeno limited [ 'limitid ] omezený, limitovaný list [ 'list ] vyjmenovat, sestavit seznam local [ 'ləukəl ] místní manager [ 'mænidžə ] manažer(ka), ředitel(ka) manufacture [,mænju'fækčə ] vyrábět, vyrobit manufacturer [,mænju'fækčərə ] výrobce market share [ 'ma:kit 'šeə ] podíl na trhu match [ 'mæč ] hodit se (k čemu), odpovídat (čemu) maternity leave [ mə'te:nəti 'li:v ] mateřská dovolená mayonnaise [ meiə'neiz ] majonéza meet [ 'mi:t ] splnit, vyhovět, uspokojit memory [ 'meməri ] paměť message pad [ 'mesidž 'pæd ] poznámkový blok message [ 'mesidž ] poznámka, vzkaz mountain [ 'mauntin ] hora nationality [,næšn'æləti ] národnost need [ 'ni:d ] potřeba negotiate [ ni'gəušieit ] jednat, projednávat office [ 'ofis ] kancelář official [ ə'fišl ] oficiální, úředně schválený 5/1

6 INTE on strike [ on 'straik ] stávkující, ve stávce operations [,opə'reišnz ] provoz, podnik organization [,o:gənaiz'eišn ] organizace out of work [ 'aut əv 'we:k ] bez práce, nezaměstnaný outdoor [ 'autdo:r ] venkovní, konaný venku outside [ aut'said ] zvenku, mimo part-time [ pa:t'taim ] na částečný úvazek paternity leave [ pə'te:nəti 'li:v ] rodičovská dovolená pensioner [ 'penšnə ] důchodce/důchodkyně period [ 'piəriəd ] období, doba, lhůta phone call [ 'fəun 'ko:l ] telefonní hovor phone [ 'fəun ] telefonovat, volat plan [ 'plæn ] plán powered [ 'pauəd ] elektrický, poháněný elektromotorem prepare [ pri'peə ] připravit, připravovat president [ 'prezidənt ] prezident(ka) problem [ 'probləm ] problém produce [ prə'dju:s ] produkovat produce [ prə'dju:s ] vyrábět, vyrobit product [ 'prodakt ] výrobek professional [ prə'fešnəl ] profesionální, odborný project [ 'prodžekt ] projekt receive [ ri'si:v ] obdržet, přijmout refrigerator [ ri'fridžə,reitə ] lednička, chladnička refuse [ ri'fju:z ] odmítnout regional [ 'ri:džənl ] regionální, oblastní regular [ 'regjulə ] pravidelný relax [ ri'læks ] relaxovat, odpočívat research [ ri'se:č ] výzkum retailer [ 'ri:teilə ] maloobchodník/maloobchodnice retired [ ri'taiəd ] v důchodu retirement [ ri'taiəmənt ] důchod, odchod do důchodu revenue [ 'revənju: ] příjem, výnos 6/1

7 INTE right now [ 'rait 'nau ] právě teď role [ 'rəul ] role, úloha, postavení sales [ 'seilz ] tržby salesman [ 'seilzmən ] prodavač, obchodní zástupce save [ 'seiv ] šetřit self-employed [,selfim'ploid ] na volné noze, samostatně výdělečně činný short answer [ 'šo:t 'a:nsə ] krátká odpověď sick leave [ 'sik 'li:v ] nemocenská, nepřítomnost v zaměstnání z důvodu nemoci social life [ 'səušl 'laif ] společenský život soon [ 'su:n ] brzy spell [ 'spel ] hláskovat (slovo po písmenech), správně psát (písmena ve slově) state [ 'steit ] stát story [ 'sto:ri ] příběh strike [ 'straik ] stávka subsidiary [ səb'sidžəri ] dceřiný podnik, pobočka firmy successful [ sək'sesful ] úspěšný suitable [ 'su:təbl ] vhodný summer [ 'samə ] léto Swedish [ 'swi:diš ] švédský, švédština take [ 'teik ] vzít (si) team [ 'ti:m ] tým, kolektiv (pracovní) these days [ 'ði:z 'deiz ] v dnešní době, v současnosti tour [ 'tuə ] prohlídka, exkurze, okružní cesta/jízda turnover [ 'te:n,əuvər ] obrat underground [ 'andə,graund ] metro vacuum cleaner [ 'vækju:m 'kli:nə ] vysavač wartime [ 'wo:taim ] doba války, válečná doba washing machine [ 'wošiŋ mə'ši:n ] pračka welcome [ 'welkəm ] uvítat, přivítat 7/1

8 INTE well-known [ wel'nəun ] známý, dobře známý, slavný winter [ 'wintə ] zima working [ 'we:kiŋ kən'dišnz pracovní podmínky conditions ] working hours [ 'we:kiŋ 'auəz ] pracovní doba worldwide [ we:ld'waid ] světový, celosvětový, na celém světě 8/1

9 INTE accompany [ ə'kampəni ] provázet, doprovodit afford [ ə'fo:d ] dovolit si, dopřát si apartment [ ə'pa:tmənt ] byt, apartmá appear [ ə'piər ] vypadat, objevit se appreciate [ ə'pri:šieit ] oceňovat, ocenit, být vděčný author [ 'o:θər ] autor(ka) available [ ə'veiləbl ] dostupný, k dispozici banking [ 'bæŋkiŋ ] bankovnictví Beijing [ bei'žiŋ ] Beijing (Peking) best seller [ 'best 'selə ] bestseller, nejvíce kupovaný bother [ 'boðə ] obtěžovat, rušit Brazil [ brə'zil ] Brazílie budget [ 'badžit ] rozpočet calculator [ 'kælkju,leitə ] kalkulačka camera [ 'kæmrə ] fotoaparát, kamera Canada [ 'kænədə ] Kanada carry [ 'kæri ] nosit, nést, přinést chateau [ 'šætəu ] zámek collocation [,kolə'keišn ] kolokace, slovní spojení column [ 'koləm ] sloupek, rubrika communist [ 'komjunist ] komunistický compete [ kəm'pi:t ] soutěžit, soupeřit, konkurovat competitor [ kəm'petitə ] soupeř(ka), protivník/protivnice, konkurent(ka) consumer [ kən'sju:mər goods 'gudz ] spotřební zboží consumption [ kən'sampšn ] spotřeba covered [ 'kavəd ] krytý cultural [ 'kalčərəl ] kulturní develop [ di'veləp ] vyvíjet (se), vyvinout (se), rozvíjet se economics [,i:kə'nomiks ] ekonomika economist [ i'konəmist ] ekonom(ka) economize [ i'konəmaiz ] šetřit, hospodařit environment [ in'vairəmənt ] prostředí, životní prostředí /1

10 INTE especially [ i'spešli ] zvláště, hlavně establish [ i'stæbliš ] založit, zřídit expansion [ ik'spænšn ] expanze, rozšíření extend [ ik'stend ] rozprostírat se, sahat (až), rozšířit (se) financial year [ fai'nænšl 'jiə ] finanční rok flat [ 'flæt ] byt forecast [ 'fo:ka:st ] předpověď free market [ 'fri: 'ma:kit ] volný trh goods [ 'gudz ] zboží great [ 'greit ] velký, významný grow [ 'grəu ] růst, narůst growth [ 'grəuθ ] růst, nárůst headline [ 'hedlain ] titulek, nadpis history [ 'histəri ] historie, dějiny home page [ 'həum 'peidž ] domovská stránka impact [ 'impækt ] dopad, vliv, působení na co in advance [ in əd'va:ns ] předem, dopředu in business [ in 'biznis ] v obchodě, působící na trhu in favour [ in 'feivər ] pro co, zastáncem čeho incredibly [ in'kredəbli ] neuvěřitelně industrializatio n [ in,dastriəlaiz'eišn ] industrializace industrialize [ in'dastriəlaiz ] industrializovat institution [,insti'tju:šn ] instituce invest [ in'vest ] investovat investment [ in'vestmənt ] investice investor [ in'vestə ] investor joint venture [ 'džoint 'venčə ] společný podnik, podnik se společnou majetkovou účastí labour force [ 'leibər 'fo:s ] pracovní síly, ekonomicky aktivní obyvatelstvo large-scale [ la:dž'skeil ] ve velkém měřítku lend [ 'lend ] půjčit lift [ 'lift ] svezení 10/1

11 INTE manufacturing [,mænju'fækčəriŋ ] výrobní, zpracovatelský mass [ 'mæs ] hromadný, masový material [ mə'tiəriəl ] materiál Mexico [ 'meksikəu ] Mexiko mind [ 'maind ] vadit, namítat mirror [ 'mirə ] zrcadlo modernization [,modnaiz'eišn ] modernizace natural [ 'næčrəl ] přírodní not at all [ 'not ət 'o:l ] vůbec ne not only but [ 'not 'əunli bət also 'o:lsəu ] nejen, ale i office block [ 'ofis 'blok ] administrativní budova, kancelářská budova on credit [ on 'kredit ] na úvěr painting [ 'peintiŋ ] malba, obraz, malování pattern [ 'pætən ] vzor, vzorek pick up [ 'pik 'ap ] vyzvednout point [ 'point ] bod, okamžik, chvíle pollution [ pə'lu:šn ] znečištění production [ prə'dakšn ] výroba, produkce property [ 'propəti di'veləpə projektant(ka), stavitel(ka) developer ] pyramid [ 'pirəmid ] pyramida quarter [ 'kwo:tə ] čtvrtina quite something [ 'kwait 'samθiŋ ] opravdu něco rapid [ 'ræpid ] rychlý rapidly [ 'ræpidli ] rychle recently [ 'ri:sntli ] nedávno, v poslední době report [ ri'po:t ] zpráva right [ 'rait ] správný, přijatelný shopping mall [ 'šopiŋ 'mo:l ] velké nákupní centrum 11/1

12 INTE software [ 'softweə ] software spend [ 'spend ] utrácet, utratit, trávit, strávit standard of [ 'stændəd əv living 'liviŋ ] životní úroveň steel [ 'sti:l ] ocel style [ 'stail ] styl suburb [ 'sabe:b ] předměstí sure is [ 'šuər iz ] to určitě, opravdu to tak je, bezesporu temple [ 'templ ] chrám, svatyně text [ 'tekst ] text today [ tə'dei ] dnešek unhappy [ an'hæpi ] nešťastný United States [ ju'naitid 'steits ] Spojené státy valuable [ 'vælju:bl ] hodnotný, cenný win [ 'win ] vyhrát windscreen [ 'windskri:n ] přední okno, čelní sklo worry [ 'wari ] trápení, starosti 1/1

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

International Express Elementary

International Express Elementary International Express Elementary () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit a 11-1 slovíček (rozsah všech 1 Units - 1496 slovíček - po registraci) Copyright 007 Ing. Otakar

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi Evropou a Asií Come and Build the Bridge Connecting Europe and Asia With Us 1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi

Více

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters Kontinuita kontinua Continuity continuum strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Kosí bratři a sestry Blackbird brothers

Více

Zaměstnanci. Zákazníci. Digitální transformace. Strategická komunikace. Společenská odpovědnost Pracovní prostředí. 2015 16 Engagement.

Zaměstnanci. Zákazníci. Digitální transformace. Strategická komunikace. Společenská odpovědnost Pracovní prostředí. 2015 16 Engagement. Zaměstnanci Zákazníci Digitální transformace Strategická komunikace Společenská odpovědnost Pracovní prostředí 2015 16 Engagement Best Office WESTON STACEY výkonný ředitel, Americká obchodní komora v ČR

Více

NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠÍ VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT TÉMA FEATURE

NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠÍ VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT TÉMA FEATURE 06 l 2013 VYDÁNÍ 09 l ISSUE 09 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠÍ VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT Ing. MILAN ZIKMUND project development, IMMOPARK

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08 3/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport

Více

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 analyse (v) analyzovat, zkoumat

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 OBSAH / CONTENTS PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI / OVERVIEW OF COMPANY ACTIVITIES 11 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI A HLAVNÍ

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

Mgr. Ladislavě Nohovcové PhDr. Bohumíru Bromovi Archivu města Brna Karlu Kopřivovi Františku Květoňovi Albertu Orlitovi Václavu Pracnému

Mgr. Ladislavě Nohovcové PhDr. Bohumíru Bromovi Archivu města Brna Karlu Kopřivovi Františku Květoňovi Albertu Orlitovi Václavu Pracnému Praha 2009 Prague 2009 Autoři děkují Mgr. Ladislavě Nohovcové, vedoucí podnikového archivu Škoda a. s. Plzeň, stejně tak PhDr. Bohumíru Bromovi, vedoucímu archivní sekce čs. zahraničního obchodu Národního

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ 200 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda Přijímací pohovor v angličtině 200 nejčastějších otázek

Více

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS Kde se rodí software Where software is born Martin Tomis strana / page 2 your your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS Company Clients Blízká budoucnost mobilit The

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

New International Business English

New International Business English New International Business English Leo Jones WORDLIST 1 UNIT 1 FACE TO FACE 2 accountant n / 'k t nt/ účetní alert / 'l :t / ostražitý, bdělý anxiously /'æŋk sli/ úzkostlivě, zneklidněně apparently / 'pær

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více