ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU"

Transkript

1 ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Nové nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení se z etelem na seniory Auto i: Ing. Milada Kadlecová Ing. arch. Helena Va ejková

2 ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Nové nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení se zřetelem na seniory Autoři: Ing. Milada Kadlecová Ing. arch. Helena Vařejková Autorky tímto děkují: - Ing. Lucii Krskové za vypracování kapitoly Příklad 1, popisující realizované rozdělení kokrétních bytů soukromým investorem - JUDr. Janu Wagnerovi za poskytnuté konzultace k návrhům legislativních úprav - Ing. Tomáši Zajíčkovi za vypracování položkových rozpočtů

3 Tato studie vznikla v rámci projektu Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD Kontakty na autory: (ing.lucie Krsková) Institut regionálních informací, s.r.o. Beethovenova 4, Brno, Česká republika Telefon: (+420) Institut regionálních informací, s.r.o., Brno 2010 ISBN

4 Nové nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení se zřetelem na seniory OBSAH... strana I. VÝCHODISKA Úvod Projekt Regionální disparity v dostupnosti bydlení Zahraniční studie k tématu bydlení seniorů Nástroje ke zvýšení dostupnosti bydlení v ČR Cíl Zatížení domácností výdaji na bydlení a prognóza obyvatelstva Podpora státu Podpora státu v oblasti bydlení prostřednictvím sociálních dávek a příspěvků Dotace a podpora státu v oblasti bydlení prostřednictvím výstavby tzv. sociálních bytů Nařízení vlády č.333/ 2009 Sb. a Nařízení vlády č.228/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů...16 II. NÁSTROJE KE ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ Variabilita bytového fondu Uživatel Investor Porovnání nákladů Rozdělení velké bytové jednotky na více menších bytových jednotek Vhodná dispozice bytu Projektová dokumentace a proces schvalování záměru dle stavebního zákona Realizace Příklady Příklad Rozdělení dvou nájemních bytů na čtyři menší bytové jednotky - realizace soukromého majitele v letech 2003, Specifikace stavebních úprav a harmonogram Ekonomická rozvaha Příklad Rozdělení dvou nájemních bytů v domě soukromého majitele na čtyři menší bytové jednotky návrh Specifikace stavebních úprav Nájemné v bytových jednotkách Ekonomická rozvaha

5 7.3 Příklad Rozdělení obecního nájemního bytu na dvě menší bytové jednotky - návrh Specifikace stavebních úprav Nájemné v bytových jednotkách Ekonomická rozvaha Průzkum zájmu Legislativa - návrhy Nařízení vlády č. 228/2010 Sb., kterým se mění...35 nařízení vlády č. 333/2009 Sb Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů Závěr

6 Nové nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení se zřetelem na seniory I. VÝCHODISKA 1. Úvod 1.1 Projekt Regionální disparity v dostupnosti bydlení Analytické výsledky projektu Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit, řešeného v rámci programu výzkumu Ministerstva pro místní rozvoj WD , prokazují, že v České republice existují rozdíly ve finanční i fyzické dostupnosti bydlení jak v rámci regionů, tak podle typu domácností. Na řešení daného projektu se podílejí tři instituce sídlící v různých částech ČR, konkrétně tým Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., se sídlem v Praze, Institut Regionálních informací, s.r.o. (dále IRI), se sídlem v Brně a Katedra městského inženýrství fakulty stavební na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava se sídlem v Ostravě. Koordinátorem řešení projektu je tým Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Řešení projektu bylo zahájeno v roce 2007 a přináší první komplexní zmapování disparit mezi jednotlivými českými kraji ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, a to jak jejich aktuálního stavu, tak i jejich vývoje od roku Analýza rovněž simuluje vývoj finanční dostupnosti bydlení na základě předpokládaných kroků reformy v oblasti nájemního bydlení (deregulace nájemného). Pro účel měření finanční dostupnosti bydlení je využita nová metodologie, která sice vychází z postupů měření používaných ve světovém výzkumu bydlení, avšak odráží i specifika transformace české společnosti. Jak popisují ve studii Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti nájemního bydlení mezi roky Martin Lux, Martina Mikeszová 1, použili alternativní postup založený na vytvoření typů domácností a typů bydlení, přičemž každému typu domácnosti byl přiřazen přiměřený typ bydlení. Kombinací kritérií a následnou redukcí výběru vzniklo 60 základních typů domácností, které zastupují zhruba 66 % všech českých domácností. Pro všech 60 typů byl vypočítán čistý příjem a k přiměřenému bydlení bylo stanoveno průměrné tržní nájemné, k čemuž byl využit systém monitoringu cen bytů a nájemného (označovaný také jako KISEB - Komplexní Informační Systém Ekonomiky Bydlení), který byl založen Institutem regionálních informací, s.r.o. v roce Analýza finanční dostupnosti bydlení v segmentu neprivilegovaného nájemního bydlení byla v prvé řadě zaměřena na vývoj míry zatížení tržním nájemným v období let v jednotlivých krajích souhrnně za všechny typy domácností a za specifické shluky domácností. Shluk domácností s velmi vysokou mírou zatížení zahrnuje typy domácností, které nemají vlastní příjmy a jsou závislé na sociální pomoci státu (domácnosti dlouhodobě nezaměstnaných), ale i typy domácností starobních důchodců a samoživitelů dělníků, prodavačů či provozních. Nejohroženější skupinou domácností z hlediska míry zatížení tržním nájemným jsou ve všech krajích domácnosti zcela či zčásti závislé na sociální pomoci státu a starobní důchodci. Kraje, kde je potenciální finanční nedostupnost tržního nájemního bydlení nejvážnější, tvoří jednoznačně Praha a Jihomoravský kraj. Dominantní postavení Prahy a Jihomoravského kraje lze vysvětlit skutečností, že v těchto krajích jsou nedostupností ohroženi samostatně žijící starobní důchodci, kteří zde patří k nejpočetnějším typům domácností; podobně lze také zdůvodnit nárůst procentuálního zastoupení 1 Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti nájemního bydlení mezi roky , Martin Lux, Martina Mikeszová, vyšlo ve sborníku Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice, Martin Lux, František Kuda (eds.), Praha

7 ohrožených domácností v Jihomoravském kraji v roce 2006 oproti roku V závěru autoři konstatují (strana 57): Ohrožení finanční nedostupností bydlení se dotýkalo zejména domácností závislých na sociálních dávkách, domácností starobních důchodců a také pracovníků s nižším postavením v zaměstnání a rodin, kde je pouze jeden člen zaměstnán, a to zejména v Praze a v Jihomoravském kraji. Míra zatížení tržním nájmem těchto domácností se v mnohých krajích pohybovala nad hranicí 30 %. Struktura zastoupení domácností podle různých kategorií míry zatížení v jednotlivých krajích ukazuje, že celkem 39 % všech domácností v Praze a 41 % domácností v Jihomoravském kraji by mělo míru zatížení tržním nájmem v roce 2006 vyšší než 30 %; ve stejném roce by reziduální příjem 17 % domácností v Praze a 19 % domácností v Jihomoravském kraji nedosahoval 1,5násobku životních nákladů členů domácnosti. Podrobněji je možné se s výsledky tohoto výzkumu seznámit na stránkách projektu 1.2 Zahraniční studie k tématu bydlení seniorů Velká Británie příklad první 2 Vláda Velké Británie zveřejnila strategický dokument o bydlení nazvaný "Kvalita bydlení a možnost jeho výběru pro seniory ", ve kterém se uvádí, že starší lidé by měli mít větší možnost zapojit se do záležitostí bytové politiky. Tato práce uvádí příklad skutečné spolupráce mezi staršími lidmi a odborníky při vytváření tzv."domu pro život" v Newcastle. Práce je zakončena shrnutím poznatků odborníků i místních orgánů a jejich návrhů, jak tyto poznatky uvést do reality. V roce 1998 se vláda zavázala mimo jiné naslouchat hlasům starších lidí, byl sestaven program, který vedl ke vzniku organizace BGOP (Better Government for Older People). Vzniklo 28 projektů, do kterých byly zapojeny osoby starší padesáti let. Projekty měly zlepšit služby společnosti pro seniory. Všechny projekty kromě dvou byly řízeny místními úřady, zbývající dva Newcastle je jedním z nich spadají do dobrovolnického sektoru nevládních organizací. V Newcastle převzal BGOP kreativní přístup v implementaci projektu a staré lidi zapojil zcela beze zbytku, takže se řídili heslem "bez starších se nejedná". Tak byl sestaven následující seznam zásad: a) starší občané jsou hodnotným zdrojem, b) starší občané jsou uznáváni jako rovnocenní partneři, c) práce se provádí ve spolupráci mezi staršími lidmi a agenturami, d) nápady, které při procesu vzniknou, něco změní. Vznikl odvážný nápad přestavět typický tzv. semi-detached house v Newcastle na jeden dům pro jednu osobu. Jednak sloužil jako cvičení, jak lze splnit čtyři zásady BGOP, a jednak jako ukázkový dům, na němž lze demonstrovat, jak si mohou lidé užívat svůj domov déle. Tato akce byla pro všechny zúčastněné strany velmi poučná projekt dokázal, že staří lidé mohou mít dobré nápady a spolupráce s nimi je užitečná. Starým lidem je potřeba dát prostor k sebeuplatnění, a ne je stavět na okraj společnosti nebo je z ní dokonce vyřazovat. Velká Británie příklad druhý 3 Problém, který trápí všechny vyspělé země v 21. století, je stárnutí obyvatel. Bytový fond v Anglii s dvoupodlažními byty, malými pokoji a nedostatečným zateplením je obzvlášť nevhodný pro staré a nemohoucí obyvatelstvo. Pro tuto populaci jsou nezbytné úpravy pojízdné schody, 2 Integrovaná metodika pro stanovení příspěvku na náklady vynaložené na úpravy bydlení související se zdravím seniorů Frances Heywood, Terry Allen, Philip Moore, Christina Longden, prezentováno na workshopu 03 The Residential Context of Health na konferenci European Network of Housing Research, Rotterdam, červen Proč nemá slovo více lidí? Učme se během spolupráce se starými lidmi, Rose Gilroy, School of Architecture, Planning and Landscape University of Newcastle, presentováno na workshopu 17 Social landlords na konferenci European Network of Housing Research, Vídeň, červen

8 Nové nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení se zřetelem na seniory nastavitelné sprchy, rampy, kolejnice, lepší vytápění a zabezpečení obyvatel proti loupežím a tísňovým případům. Další speciální opatření jsou nezbytná pro domácnosti se zdravotně postiženými lidmi mladšího věku. Rodiny, které potřebují podobné úpravy, mají často nízký příjem a proces získání potřebného grantu pro ně je zdlouhavý, únavný a často s nízkou efektivitou. Vědci a lékaři se zabývali otázkou, jestli se preventivní investice do úpravy bydlení může projevit ve vztahu ke stárnutí obyvatelstva a jeho zdraví. Ve Velké Británii se investuje do zdravotnictví značné množství peněz, které by se takovou investicí pravděpodobně ušetřilo. Např. na léčbu zlomeniny krčku u starých lidí bylo vynaloženo 1024 milionů EUR (700 milionů liber), čemuž by se předešlo, kdyby tito lidé bydleli ve vhodných bytových podmínkách. Problém je ovšem v tom, že neexistuje přímý důkaz takového druhu prevence. Proto byl sestaven tým odborníků, který za podpory programu NDA (New Dynamics of Ageing) měl sestavit metodiku zabývající se zvýhodněním nákladů investovaných do bydlení ve vztahu ke zdraví a prevenci před nemocemi. Dánsko příklad první 4 Práce se zabývá preferencí výstavby bytovek pro seniory, na rozdíl od klasických domovů pro důchodce, jejichž výstavba v Dánsku skončila v roce V těchto bytovkách je seniorům poskytována celodenní péče, ale mají tady větší volnost a svobodu, což u nich vyvolává pocit vnitřní spokojenosti a pohody. Tím přispívá ke zlepšení jejich zdravotního stavu a společenské způsobilosti. Dánsko příklad druhý 5 V Dánsku vzrůstá počet lidí ve středním a starším věku, kteří mají zájem žít každodenní život blíže svým sousedům, než je obvyklé, ve formě tzv. cohousingových společenství. Lidé v takových komunitách žijí v typech obydlí s akceptovanou sociální sítí, a jejich členové sdílejí určité aktivity, vykonávají společné úkoly nebo mají některé společné vybavení, což z nich vytváří už od začátku - a oni sami sebe považují - za spolubydlící skupinu. V kontextu práce jsou definovány dva typy komunit žijící v cohousingu: buď tvořená více generacemi, ale nikoliv rodinou, tedy mezigenerační, zvaná age-integrated co-housing community (zde AIC), nebo staršími lidmi v cohousingové skupině utvořené speciálně pro seniory zvaná senior co-housing schemes. (zde SCS). Do výzkumu byli zahrnuti senioři starší šedesáti let z obou typů cohousingových společenství a z rozličného druhu bydlení. Hlavním úkolem tohoto projektu bylo srovnat život seniorů žijících v cohousingu se životem seniorů žijících jiným způsobem. Výzkum vedený Dánským gerontologickým institutem, Dánským stavebním výzkumným ústavem a Institutem pro místní samosprávu studií ukázal, že tyto dva typy cohousingového bydlení se velmi liší jak co do bydlení, tak co do množství sdílených aktivit. V AIC jedí společně několikrát týdně, což se nedá říci v případě SCS, dále že hodně seniorů se přestěhovalo do tohoto druhu bydlení právě kvůli bydlení, nikoli kvůli sdílení aktivit, že senioři v běžném druhu bydlení mají častější kontakt s dětmi nebo s ostatními členy rodiny než senioři žijící v cohousingu a že senioři žijící v cohousingu mají bližší vztahy se svými sousedy než ostatní senioři, ale že senioři v cohousingu jsou mnohem častěji osamělí, nervózní atd. ve srovnání s ostatními seniory. 4 Úspěšné stárnutí v domovech pro seniory: Faktory ovlivňující dobrý vnitřní pocit obyvatel domovů pro seniory v Dánsku, Yoko Matsuoka, prezentováno na workshopu 03 The Residential Context of Health, na konferenci European Network of Housing Research, Rotterdam, červen Studie duševní pohody a pocitu zdraví seniorů v tzv. cohousingu, Georg Gottschalk, Danish Building Research Institute, Susanne Palsig Jensen, Danish Institute of Gerontology, Anja Dahl and Eigil Boll Hansen, Institute of Local Government Studies, prezentováno na workshopu "Housing for the Elderly" na konferenci ENHR 2000 International Research Conference "Housing in the 21st Century: Fragmentation and Reorientation", Gavle, Švédsko, červen

9 Finsko 6 Očekává se, že ve Finsku dosáhne důchodového věku kolem roku 2020 asi pětina obyvatel. To vyvolá nutnost vzniku nového typu ubytovací kapacity se zvláštními potřebami pro takové občany. Požadavky se mění, stejně jako postoj vůči stárnutí, nehledě k tomu, že se mění pohled na hranici stáří. Také věk odchodu do důchodu se bude zvyšovat, a lidé se tedy dočkají tzv. třetího věku ještě v aktivním pracovním životě. Lidský život je ovlivňován místem, ve kterém člověk žije, nejdůležitějším místem v životě člověka je domov, přičemž se pohybuje v určitém prostředí, které je tvořeno jednotlivými složkami. Pro život starých lidí je důležitá neměnnost životního prostředí, která kladně ovlivňuje jejich zdraví, duševní zdraví a sebekontrolu v procesu stárnutí, kde navíc pozitivně působí fakt, že pokud se nepřestěhují, zůstávají ve svém sociálním prostředí, které znají. Ve Finsku dnes průměrně 90 % lidí starších 75 let žije ve svých vlastních domovech, existuje zde však problém s bytovým fondem, což vede k umísťování seniorů v institucích s dlouhodobou péčí. V budoucnosti se plánuje namísto specializované výstavby pro seniory výstavba běžných bezbariérových jednotek, které by vyhovovaly jak seniorům, tak i ostatním. Turecko 7 V době rychlé urbanizace od padesátých let minulého století vznikalo velké množství domů s obytnou plochou kolem 100 m 2 se třemi ložnicemi, většina z nich díky úvěru na bydlení z veřejných fondů. Průměrná výměra nově budovaných obydlí se během let zvětšuje, nejsou výraznější snahy produkovat bydlení menší. V malých městech přetrvává tradice v rodinách pečovat o své staré rodinné příslušníky pod svou vlastní střechou. Dokonce o bezdětné staré lidi se starají jejich příbuzní (nejen děti), kteří žijí ve stejném místě. V důsledku zemětřesení v Turecku, a také migraci mladých lidí, hodně seniorů zůstalo osamělých. V souvislosti s otázkou starých lidí jsou v Turecku diskutovány především dva druhy problémů: a) získání vhodného bydlení, které bude jednak splňovat jejich potřeby a bude vyhovovat výši jejich příjmů, b) organizace denní péče, zvláště o ty, kteří nemají žádné děti ani příbuzné. V Turecku se o staré lidi nejčastěji stará rodina nejstaršího dítěte, častěji projevují zájem o péči o staré lidi dcery (ženy), ženy se také starají o své muže i ve vysokém věku a ve srovnání s muži jsou to opět ženy, kdo si častěji stěžují na opuštěnost. Jako v mnoha zemích, i v Turecku je upřednostňováno stárnutí doma, vzhledem k sociálním podmínkám to však ne vždy je možné. Proto je potřeba vytvořit v otázce bydlení pro staré lidi alternativní řešení. Při budování bydlení pro seniory je třeba brát v úvahu tři hlavní elementy: a)velikost jednotky, která je doporučovaná na m 2, b) vybavení obytného prostoru, c) bezpečnost obývacího prostoru. V Turecku je ubytování starých lidí a péče o ně velkým problémem, tyto služby jsou v převážné většině podporovány soukromým sektorem. Je nutné separovat služby pro bezdomovce od služeb pro seniory z jiných společenských vrstev. Státní domovy jsou neefektivní, protože poskytují některé služby zbytečně. Jistý druh služeb by si ubytovaní senioři mohli zajistit sami. Pro pohyblivé seniory z vyšší společenské vrstvy by mohly být k dispozici jednotky, které jsou větší než nemocniční pokoje, ale menší než garsoniéra, kde by měli možnost si např. uvařit, možnost přistýlky, ale měli by k dispozici služby poskytované v takových domovech. Na jedné straně soukromí, na druhé straně volba společenského vyžití. Ve srovnání se státními službami by byly tyto levnější a efektivnější. 6 Alternativní bydlení pro seniory- finské zkušenosti, Özlem Özer-Kemppainen, Master of Architecture, University of Oulu, Department of Architecture, Finland, 8. června Poskytování bydlení a služeb starým lidem v Turecku, doc. Guzin Turel, Cankaya University Eng-Arch. Faculty. Ankara Turkey, prezentováno na workshopu "Housing for the Elderly" na konferenci ENHR 2000 International Research Conference "Housing in the 21 st Century: Fragmentation and Reorientation", Gavle, Švédsko, červen

10 Nové nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení se zřetelem na seniory 1.3 Nástroje ke zvýšení dostupnosti bydlení v ČR V naší studii prezentujeme jeden z nových nástrojů, který může dílčím způsobem přispět ke zvýšení fyzické i finanční dostupnosti bydlení. Jak vyplývá z šetření citovaného v úvodu, promítají se regionální rozdíly postupně do výše tržního i regulovaného nájemného a mají přímý důsledek zejména na finanční dostupnost bydlení. Negativní kombinace vlivů posledních let objektivní pokles příjmů v souvislosti se současným nepříznivým ekonomickým vývojem, deregulací nájmů a nedokonalou sociální politikou státu dostupnost bydlení dále zhoršuje. Deregulace nájemného představuje problém pro stárnoucí populaci především ve větších městech, kdy jednočlenné domácnosti seniorů obývají většinou velké byty a nejsou schopny finančně hradit postupně deregulované nájemné. Jde rovněž o sociální problém, kdy by tyto domácnosti měly mít možnost v tržních podmínkách najít přiměřené levnější bydlení. Zlepšit situaci pomocí nové výstavby sociálních bytů je pro obce velmi nákladné, zdlouhavé a uspokojí pouze malou část poptávky. U seniorů je situace komplikována tím, že nejsou v pozici, kdy by mohli svoji životní situaci řešit vlastním přičiněním (zaměstnáním). Stoupající náklady na živobytí (bydlení, zdravotní péče, diety, potraviny), stagnující nízký příjem (důchod) a špatně fungující trh s byty dostávají seniory do sociální pasti. Kromě toho ve vyšším věku klesá ochota ke změnám, takže pro seniora nabývá na významu, může-li bydlet ve stávajícím známém prostředí. Rekonstrukce stávajícího bytového fondu obecně jsou též z hlediska urbanistického a sociologického velmi důležitým předpokladem jak zachování kvality místa/resp. prostoru k bydlení, tak udržení kontinuity vývoje a genia loci. Citujme ze studie Podpory bytové politiky České republiky v letech (Renata Zdařilová, František Kuda) 8 : Zjednodušená rozhodnutí, resp. větším vychýlením tržního systému vyvolaná řešení, se obyčejně projeví upřednostněním výstavby a opomíjením rekonstrukce bytového fondu. Při tom často právě rekonstrukce kromě bezprostřední vyšší efektivity ve srovnání s nahrazující výstavbou příznivě ovlivňuje heterogenní, sociálně stabilní bydlení, posiluje dostupnost bydlení v objektech, jejichž kvalita by jinak výrazně klesla. V podmínkách, kdy do popředí nevystupuje nedostatek bytů pro nízkopříjmové domácnosti, podíl podpor do rekonstrukce bytového fondu se zvyšuje a podíl do výstavby klesá. Tak je tomu ve státech s relativně vysokou úrovní vybavenosti obyvatelstva a domácností byty. V České republice je na jedné straně úroveň bydlení již dostatečně vysoká, na druhé straně však sociální stabilita je oslabena nedostatečnou nabídkou sociálních nájemních bytů i opožděnou renovací bytových domů postavených panelovou technologií, dále pak ovšem i stářím klasických bytových domů, kde se rovněž údržba a opravy po dlouhou dobu neprováděly. 8 Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení, Renata Zdařilová, František Kuda, Podpory bytové politiky České republiky v letech , prezentováno na II. národním workshopu k projektu Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit, Ostrava,

11 2. Cíl Předložená úvaha o zvýšení variability bytových jednotek cestou dělení bytů znamená dílčí možnost řešení pro alespoň určitou množinu případů. Smyslem studie bylo ověřit, jestli vhodnými stavebními úpravami můžeme: zvýšit variabilitu stávajícího bytového fondu zvýšením nabídky počtu menších bytů jako reakce na současnou poptávku, cestou vratných stavebních úprav, které umožní budoucí opětovné sloučení bytových jednotek podle změněné prostorové potřeby vytvořit sociální bydlení pro seniory ve stávajících vlastnických i obecních bytech/bytových domech, tj. snížit cenu bydlení seniorů (zmenšení plochy bytu, snížení nákladů na služby) zachovat bydlení seniorů ve stávající lokalitě ( nepřesazovat starý strom ) zlepšit kvalitu stávajícího bytového fondu. 3. Zatížení domácností výdaji na bydlení a prognóza obyvatelstva Projekt Regionálních disparit zkoumal dostupnost bydlení jak vlastnického, tak nájemního. Specifickou skupinu případů, kdy senioři ohrožení nedostupností bydlení žijí ve vlastnickém bydlení, by teoreticky měla ošetřit správně nastavená sociální politika státu, v této studii jsme se jí blíže nezabývali. V oblasti nájemního bydlení jsou finanční nedostupností bydlení ohroženy určité skupiny obyvatelstva, jak bylo citováno v úvodu, a to zejména svobodné matky s dětmi, senioři a dále někteří osaměle žijící jedinci. Z kartogramu (viz Obrázek 1 v Přílohové části studie) je patrná míra zatížení domácností tržním nájmem v krajích a krajských městech. V Praze se v roce 2008 míra zatížení nejohroženějších skupin obyvatel pohybovala i nad hranicí 70 % (96 % matka samoživitelka na rodičovské dovolené, 71,7 % starobní důchodce samostatně žijící), kolem 60 % pak ve Zlíně, v Brně a v Pardubicích. Finanční nedostupnost bydlení ovšem pro některé domácnosti nespočívá jen ve vysoké ceně bydlení, závisí i na jiných faktorech, zejména na tzv. nadspotřebě bydlení, kterou je nutné přizpůsobit možnostem a potřebám domácností. Na jednání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 9 uvedl RSDr. Pernes k vývoji situace v oblasti nájemného, že v Praze žije 620tis. starobních důchodců, z toho v nájemních bytech 90tis. a v nájemních bytech soukromých majitelů 38tis. Problematická je situace zejména u samostatně bydlících důchodců, kterých je v Praze 112tis., z toho 82tis. žen. Průměrný starobní důchod žen v Praze je 9913 Kč. U žen nad 85 let je to však cca o 1500 až 1700 Kč méně. Dále uvedl, že sociální systém by měl situaci těchto lidí zohledňovat. Zdůraznil, že není dostatek malometrážních bytů a je proto obtížné přestěhovat se do menšího a levnějšího bytu. Tabulka 1 uvádí projekci ČSÚ, která pracuje s údaji o migraci a ukazuje jak výrazný absolutní, tak i relativní růst věkové skupiny nad 65 let po r Záznam z 11. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, , 10

12 Tabulka 2 Prognóza obyvatelstva R ve tech variantách vývoje 1 Modelovaná data jsou k 1.1.píslušného roku a jsou vyjádena v tisících. strana 11 textu podruhé opraveno ve sloupci Vysoká varianta byla špatn vková pásma, tuto tabulku prosím v textu vymnit!" #

13 4. Podpora státu Aktuální podpora státu na poli zlepšení dostupnosti bydlení je orientována jednak na vyplácení sociálních dávek potřebným a dále na dotační tituly, které mají podporovat výstavbu tzv. sociálních bytů. Současná legislativa nabízí dva dotační tituly, u obou jsou v pojmu výstavba dílčím způsobem obsaženy i úpravy stávajícího bytového fondu. Zkoumali jsme tedy na pilotních příkladech, jak by fungovalo použití nabízených dotací v praxi. 11 Závěry, které jsme vyvodili, jsou uvedeny v kapitole Podpora státu v oblasti bydlení prostřednictvím sociálních dávek a příspěvků Finanční podpora státu v oblasti bydlení jde směrem k sociálně slabým formou příspěvku na bydlení 12 a doplatku na bydlení dle zákona 117/1995 Sb., zákona 110/2006 Sb., zákona 111/2006 Sb. a souvisejících předpisů. Zákony o sociální podpoře jsou komplikované, vzájemně se podmiňují, podpora přichází ze dvou institucí, takže pro seniora je složité samotné vyřízení žádostí o dávku. Orientačně lze porovnat, jestli senior má nárok na sociální dávku spojenou s bydlením např. propočtem na některé z kalkulaček na webových stránkách 13. Též se stává, že po všech peripetiích zjistí, že na sociální dávku ani nemá nárok. Zákon o sociálním bydlení, který by problematiku řešil komplexně adresnou dávkou na bydlení, stále chybí. Příspěvek na bydlení 14 přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP. Plus u všech bytů náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. Výše částek normativních nákladů na bydlení podle 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 pro 11 Podotýkáme, že u obou dotačních titulů jsou cílovou skupinou osoby s nízkými příjmy porovnávanými k průměrné měsíční mzdě Zdroj : portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni, Poslední aktualizace: , Autor: MPSV Odbor 21 12

14 Nové nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení se zřetelem na seniory a. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od do Počet osob v Počet obyvatel obce rodině Praha nad 100 tis. obyvatel obyvatel obyvatel do obyvatel a více b. v družstevních bytech a bytech vlastníků Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od do Počet osob v Počet obyvatel obce rodině Praha nad 100 tis. obyvatel obyvatel obyvatel do obyvatel a více Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35). 4.2 Dotace a podpora státu v oblasti bydlení prostřednictvím výstavby tzv. sociálních bytů Nařízení vlády č.333/ 2009 Sb. a Nařízení vlády č.228/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám (dále v textu původní NV č.333/2009 Sb. nazýváme Nařízení ). Dotační titul je určen pro právnické a fyzické osoby. Vláda nově upravila některé podmínky podpory výstavby sociálních bytů. Jde především o rozšíření cílové skupiny nájemců, pro které budou byty určeny, a pro investory příznivější stanovení horní hranice možného měsíčního nájemného. Novela má číslo 228/2010 Sb., vyšla ve Sbírce zákonů dne a nabývá účinnosti dnem 1.srpna 2010 (dále Novela ) 15. Níže citujeme vybraná ustanovení, relevantní části jsou zvýrazněny autory studie (celé znění Nařízení se zapracováním Novely v Příloze F (viz Přílohová část). 2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto nařízení se rozumí a) sociálním bytem nájemní byt postavený s dotací podle tohoto nařízení, b) výstavbou

15 1. novostavba sociálního bytu v bytovém domě, 2. stavební úpravy, kterými vznikne sociální byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení, 3. nástavba nebo přístavba, kterou vznikne sociální byt, nebo 4. stavební úpravy bytu nezpůsobilého k bydlení, kterými vznikne sociální byt, c) upravitelným bytem byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu a orientace a splňuje zásady pro technické řešení uvedené v příloze k tomuto nařízení, d) čistým příjmem příjem zjištěný stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován příjem pro účely životního minima podle jiného právního předpisu3), e) průměrnou měsíční mzdou průměrná měsíční nominální mzda na fyzickou osobu v národním hospodářství zjištěná a zveřejněná Českým statistickým úřadem, f) podlahovou plochou sociálního bytu součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, g) domácností domácnost vymezená občanským zákoníkem. V 6 odstavec (7) došlo ke změně výpočtu nájemného. Podle původního Nařízení : Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy sociálního bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy s osobou, která splňuje podmínky podle tohoto nařízení, nebo při změně takové nájemní smlouvy v průběhu trvání nájemního vztahu, nesmí překročit limit, který ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. ledna 2010 činí 43 Kč měsíčně. Tento limit se každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravuje mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců bezprostředně předcházejícího kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem. Tento limit bude každoročně zveřejňován ve veřejném informačním systému ústředním orgánem státní správy ve věcech bytové politiky. Podle Novely : (7) Měsíční nájemné z bytu, na který byla poskytnuta dotace, nesmí být vyšší než součin pořizovací ceny bytu snížené o poskytnutou dotaci a koeficientu 0, Takto stanovené nájemné může být každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, zvýšeno o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.". Podmínky výše dotace se nezměnily a zůstala zachována též podmínka, že dotace pokrývá maximálně 30 % investičních nákladů: (8) Podmínky uvedené v 5 a v odstavcích 1 až 7 musí příjemce dotace dodržet celkem 10 let v období nejdéle 15 let ode dne, kdy byla stavba dokončena a schopna užívání, a to v době, kdy je sociální byt pronajat osobě, která splňuje podmínky podle tohoto nařízení. 8 Výše dotace (1) Celková výše dotace se vypočte jako součet dotací na jednotlivé sociální byty. (2) Dotace na jednotlivý sociální byt se vypočte jako součin výměry podlahové plochy bytu a finanční částky na 1 m 2 s tím, že finanční částka činí a) Kč/m 2, jedná-li se o výstavbu podle 2 písm. b) bodu 1 nebo 3, b) Kč/ m 2, jedná-li se o výstavbu podle 2 písm. b) bodu 2 nebo 4. 14

16 Nové nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení se zřetelem na seniory (3) Dotace na jednotlivý sociální byt, vypočtená podle odstavce 2, nesmí zároveň přesáhnout částku a) Kč, jedná-li se o výstavbu podle 2 písm. b) bodu 1 nebo 3, b) Kč, jedná-li se o výstavbu podle 2 písm. b) bodu 2 nebo 4. (4) Vznikne-li výstavbou upravitelný byt, zvyšuje se výše dotace na tento byt vypočtená podle odstavců 2 a 3 o Kč. (5) V případě, že výstavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu A podle jiného právního předpisu4), zvyšuje se celková výše dotace o Kč na každý sociální byt. (6) V případě, že výstavba podle 2 písm. b) bodu 2, 3 nebo 4 splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle jiného právního předpisu4), zvyšuje se celková výše dotace o Kč na každý sociální byt. (7) Celková výše dotace nesmí přesáhnout 30 % celkových investičních nákladů na výstavbu Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení, podpora je určena pro obce. Níže citujeme vybraná ustanovení, relevantní části jsou zvýrazněny autory studie (celé znění v Příloze G (viz Přílohová část) 16 : I. Cíl podpory Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života (dále jen cílová skupina ). II. Parametry podprogramu Parametrem podprogramu je počet bytových jednotek, které vznikly výstavbou (specifikováno v části III. písmeno d). Vymezení pojmů Pro účely tohoto podprogramu se rozumí: a) podporovaným bytem nájemní byt, určený k sociálnímu bydlení, postavený se státní dotací podle tohoto podprogramu; b) pečovatelským bytem podporovaný byt v domě zvláštního určení, který slouží k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje základní technické požadavky bezbariérovosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; c) vstupním bytem podporovaný byt, který slouží k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené sociálními okolnostmi jejich života, které ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení; d) výstavbou 1. výstavba bytového domu nebo rodinného domu se dvěma nebo třemi byty, 2. stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení,

17 3. nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, 4. stavební úpravy bytu, kterými vznikne vstupní byt, nebo 5. stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy; IV. Charakter a výše podpory Podpora se poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je výstavba podporovaných bytů podle jednotlivých dotačních titulů. Jednotlivé dotační tituly jsou vymezeny v části VIII. tohoto podprogramu. Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky uvedené v odstavci 1: 1. Jedná-li se: o pečovatelský byt u výstavby podle části III. písm. d) bodů 1,2,3 a 5 činí finanční částka 600 tis.kč na jeden byt, o vstupní byt u výstavby podle části III. písm. d) bodů 1,2,3 a 5 činí finanční částka 550 tis.kč na jeden byt, o vstupní byt u výstavby podle části III. písm. d) bod 4 činí finanční částka 250 tis.kč na jeden byt. 2. Jedná-li se o výstavbu podle části III. písm. d) bod 1 a 5 a žadatel prokáže, že výstavba dosahuje nízkoenergetického standardu podle platných technických norem, kdy potřeba tepla na vytápění budovy je menší než 50 kwh/m 2 /rok, činí navýšení finanční částky o 50 tis. Kč na jeden byt. V. Příjemce dotace Příjemcem dotace je obec. VIII. Dotační tituly: 1. Pečovatelský byt (PČB) Cíl: Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. Cílová skupina: Osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená: věkem jedná se o seniory ve věku 70 let a více - nebo zdravotním stavem, kdy snížená soběstačnost je ohodnocena minimálně I. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Způsob výstavby: Pečovatelské byty mohou vzniknout výstavbou podle části III. písm. d) body 1, 2, 3 a 5. Specifické podmínky pro nakládání s pečovatelským bytem: a) v obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle 39, 40, 41 a 43 zákona o sociálních službách; b) v pečovatelských bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby 17 ; c) příjemce dotace uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu podle zákona č. 102/1992 Sb. 17 zákon 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách 16

18 Nové nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení se zřetelem na seniory 2. Vstupní byt (VB) Cíl: Cílem výstavby vstupního bytu je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení. Cílová skupina: Osoby, které v důsledku nepříznivé sociální situace způsobené sociálními okolnostmi jejich života nemají přístup k bydlení, a to ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky, přičemž jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Jedná se například o osoby, které opouštějí různá pobytová zařízení (výkon trestu, výchovná zařízení, ústavy sociální péče, azylový dům, dům na půl cesty), o příslušníky minoritních etnických skupin, osoby v přiznaném postavení uprchlíka apod. Způsob výstavby: Vstupní byty mohou vzniknout výstavbou podle části III. písm. d) body 1 až 5. Specifické podmínky pro nakládání se vstupním bytem: a) příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu ke vstupnímu bytu pouze na dobu určitou, nejdéle však na 2 roky, s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce, kterou posuzuje příjemce dotace; b) nájemní smlouva může být prodloužena pouze v případě, že nájemce splňuje podmínky stanovené v části VII. písm. k), l) a n) tohoto podprogramu. II. NÁSTROJE KE ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ 5. Variabilita bytového fondu Při úvaze, jestli lze ke zvýšení dostupnosti bydlení využít stávající bytový fond, jsme se zaměřili na možnost uskutečnění vratných stavebních úprav stávajících velkých bytů, kdy se stavební zásahy odehrávají v existující zástavbě, jsou to vlastně rekonstrukce a úpravy bytů. Zlepšují tak stávající bytový fond, zachovávají sousedské vztahy, jsou ekonomicky i časově mnohem méně náročné než novostavby celých objektů. Promyšlenou stavební úpravou vhodného velkého bytu lze získat menší bytové jednotky, tedy zvýšit počet nabízených bytů, a tak pomoci uspokojit aktuální poptávku po menších bytech. Dále popisujeme, kdo jsou subjekty zúčastněné v tomto procesu, a porovnáváme rozdíl v nákladech mezi klasickou investicí a stavební úpravou/resp. rekonstrukcí stávajícího bytu. 17

19 5.1 Uživatel Na straně poptávky po dostupném bydlení je v námi uvažovaném vzorovém případě osamělý senior, který je fixovaný ve svém prostředí buď dobrovolně, kdy funguje v dlouhodobých sociálních vazbách (sousedé, historie vlastního života, vzpomínky, vazba na místo) a nemá zájem se přestěhovat, nebo nedobrovolně, kdy objektivně nemá možnost se přestěhovat do vhodnějšího bydlení z důvodu absence adekvátní nabídky (cenové, kvalitativní), tedy absence fungujícího trhu s byty. Přestože je deregulace nájemného postupná, představuje pro seniory zvyšující se zátěž, neboť nemohou vlastním úsilím svoji situaci změnit. Výdaje na bydlení a služby u seniorů často zásadně ovlivňují ekonomickou realitu jejich každodenní existence. Z níže uvedených údajů, viz.tabulka 3, které nám laskavě poskytl úřad městské části v Brně, vyplývá, že disproporce v příjmech /resp. důchodech vůči nákladům na bydlení a služby se vyskytují u všech typů bydlení, tj. v bytech obecních, družstevních i u soukromého majitele. Tabulka 3 Porovnání výdajů seniorů na bydlení a jejich příjmů v roce (v Kč/měsíc) BYT VÝDAJ/ NÁJEM VÝDAJ/ SLUŽBY PŘÍJEM/ DŮCHOD 1+KK OBECNÍ 2480,- 370,- 5277,- 1+KK OBECNÍ 2749,- 400,- 6314,- 1+1 OBECNÍ 2370,- 935,- 8191,- 2+1 OBECNÍ 3917,- 894,- 6553,- 2+1 OBECNÍ 5264,- 260,- 8291,- 2+1 OBECNÍ 6106,- 880,- 7064,- 2+1 OBECNÍ 5911,- 1720,- 9142,- 3+1 OBECNÍ 8915,- 940, ,- 3+1 DRUŽSTEVNÍ 4146,- 1030,- 7248,- 1+1 DRUŽSTEVNÍ 2807,- 1400,- 6986,- 1+1 DRUŽSTEVNÍ 4636,- 1240,- 6882,- 2+1 NÁJEMNÍ 4128,- 2870,- 8349,- 2+1 NÁJEMNÍ 5862,- 1310,- 7172,- 2+1 NÁJEMNÍ 5103,- 2460,- 8023,- Podle orientačních propočtů lze předpokládat, že seniorům vzniká nárok na příspěvek na bydlení (viz kapitola 4.1), nicméně zbývající disponibilní částka je v některých případech v uvedené tabulce mezi Kč/den, v jednom případě 95Kč/den. Předmětem naší studie není primárně řešit sociální politiku státu, ale považujeme za velmi názorné ověřit si legislativu na konkrétních příkladech a číslech, jak ostatně uvádíme v kapitole Zdroj : sociální odbor úřadu městské části v Brně 18

20 Nové nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení se zřetelem na seniory 5.2 Investor Zvýšení variability stávajícího bytového fondu cestou stavebních úprav může realizovat a posléze nabídnout zájemcům soukromý pronajímatel, kdy takto majitel úpravou velkého bytu získá další bytovou jednotku, se kterou může dále disponovat, nebo obec. V takovém případě stát prostřednictvím vytvořením obecních nájemních bytů plní sociální roli vůči svým sociálně slabším občanům, tedy úloha zisku zde nemá být primární. Aktuální nabídka státu, kterou lze též aplikovat na bydlení seniorů, je výstavba nových objektů se sociálními byty/resp. rekonstrukce při uvážení možnosti využití dotačních titulů určených pro obce a částečně pro investory soukromé (viz kapitola 4.2). Stavby nových objektů se sociálními byty jsou finančně i časově náročné, pokrývají malou část poptávky. Sekundárně je třeba posoudit i hledisko soustředění sociálně slabých na jedno místo (hledisko přiměřené velikosti a kapacity vůči okolní zástavbě včetně dostupnosti služeb). 5.3 Porovnání nákladů Podle údajů z tisku se např. v Jihomoravském kraji připravují investice pro vytvoření dalších míst v zařízeních pro seniory, a to jak cestou rekonstrukcí, tak nové výstavby. Porovnáním dostupných údajů o výši investice a počtu vzniklých míst dojdeme k nákladům na umístění jednoho seniora cca 1,5mil.Kč viz Tabulka 4. Tabulka 4 Porovnání investic na umístění seniorů v domovech důchodců a centru sociálních služeb 19 název investice v Kč počet osob průměr/osobu v Kč průměr z příkladů v Kč DD Ivančice DD Tomešova Brno DD Újezd u Brna DD Miroslav CSS Kyjov V námi prezentované úvaze o zvýšení variability bydlení ve stávajícím bytovém fondu činí náklady na vytvoření bydlení pro jednoho seniora asi 300 tis. Kč, jak vyplývá z příkladů uvedených v kapitole 7. Stavební rozdělení velkých bytů na menší jednotky může být ekonomicky užitečné pro všechny zúčastněné strany, protože nájemce získá menší byt a příznivější nájemné a majiteli vznikne další bytová jednotka, kterou může dále pronajmout. Ekonomicky model začíná fungovat až u větších bytů (nad cca 100m²), které jsou v současné situaci na trhu obtížněji pronajímatelné, zatímco poptávka po menších bytech není uspokojena. 19 Zdroj : MF Dnes a , Veřejná správa 5/

ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU

ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Zvyšování fyzické dostupnosti bydlení pro mladé lidi a osamělé seniory: ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Ing.Milada Kadlecová, Ing.arch.Helena Vařejková Cíl zvýšit variabilitu stávajícího bytového fondu

Více

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ. Koordinační schůzka k projektu Kutná Hora, 26. 27. 11. 2009

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ. Koordinační schůzka k projektu Kutná Hora, 26. 27. 11. 2009 Nástroje ke zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Ing. Milada Kadlecová, Ing. arch. Helena Vařejková Cíl zvýšit

Více

Zvýšení variability bytového fondu Nástroje ke zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i Ing. Milada Kadlecová, Ing. arch. Helena Vařejková, Institut regionálních informací,

Více

ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU

ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Nástroje ke zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Ing. Milada Kadlecová,

Více

ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Nové nástroje ke zvýšení dostupnosti bydlení se zřetelem na seniory

ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Nové nástroje ke zvýšení dostupnosti bydlení se zřetelem na seniory III. národní workshop Nové nástroje bytové politiky, Brno, 21.9.2010 ZVÝŠENÍ VARIABILITY BYTOVÉHO FONDU Nové nástroje ke zvýšení dostupnosti bydlení se zřetelem na seniory Ing. Milada Kadlecová, Ing. arch.

Více

program výzkumu MMR WD-05-07-3 www.disparity.cz

program výzkumu MMR WD-05-07-3 www.disparity.cz Projekt Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na sníţení regionálních disparit nástroje ke zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení u domácností

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux hlavní řešitel projektu Sociologický

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 DEVELOPERSKÁ INVESTICE S PODPOROU STÁTU (SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA A SPOLEČNOSTI ENVI A. - 20. 11. 2014) PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru politiky bydlení MMR) Program Podpora

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

146/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

146/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 146/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. dubna 2003 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby Změna: 98/2007 Sb. Vláda

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

www.mmr.cz/mapanajemneho

www.mmr.cz/mapanajemneho MAPA NÁJEMNÉHO METODIKA Milada Kadlecová www.mmr.cz/mapanajemneho Zdroje pro zpracování mapy nájemného Východiska - podmínky zadavatele Řešené území vybrané obce Faktory ovlivňující výši nájemného Zdroje

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

PODPORA BYDLENÍ SENIORŮ. Seniorské bydlení: charita nebo byznys? Stavební fórum 22. ledna 2015

PODPORA BYDLENÍ SENIORŮ. Seniorské bydlení: charita nebo byznys? Stavební fórum 22. ledna 2015 PODPORA BYDLENÍ SENIORŮ Seniorské bydlení: charita nebo byznys? Stavební fórum 22. ledna 2015 Stávající podpora bydlení z rozpočtu MMR Program podpora bydlení Věcné cíle programu zaměřené na potřeby seniorů:

Více

Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení 2008 Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení Petra Sedláková Abstrakt: Cílem příspěvku je informovat o projektu podporovaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR "Regionální disparity v dostupnosti

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení Bydleníčeských eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení OBSAH I. ÚVOD II. HISTORIE SYSTÉMOVĚ ZALOŽENÝCH PROBLÉMŮ III. AKTIVITY RS ČR IV. SOUČASNÁ SITUACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Více

Schváleno Radou města Havířova dne 15.3.2006, usnesením č. 5030/89/06.

Schváleno Radou města Havířova dne 15.3.2006, usnesením č. 5030/89/06. MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA odbor správy majetku Zásady statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům v domě na ul. Tesařské 1/321 v Havířově-Městě (účinnost ode dne 15.3.2006)

Více

Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby

Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb., jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení Dávky na bydlení

Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení Dávky na bydlení Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení Dávky na bydlení Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah příspěvku: Na jaké formy bydlení lze získat dávky? Dávky na bydlení a trvalý

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Metodika měření finanční dostupnosti bydlení

Metodika měření finanční dostupnosti bydlení Metodika měření finanční dostupnosti bydlení Martina Mikeszová Indikátory: Míra zatížení podíl výdajů na bydlení na celkových čistých příjmech domácností Price-to-income ratio poměr průměrných (mediánových)

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Koncepce bydlení ČR do roku 2020

Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Konference Využití Evropských strukturálních a investičních fondů pro podporu sociálního bydlení v ČR Praha, 11.-12.2013 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Koncepce byla

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ s pomocí dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) a Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Ústav územního rozvoje

Více

Sedmá koordinační schůzka řešitelů projektu. Blansko, 2.-3.4. 2009. Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sedmá koordinační schůzka řešitelů projektu. Blansko, 2.-3.4. 2009. Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem omezit sociální vyloučení a ke snížení disparit ve finanční dostupnosti bydlení za cílem posílit migraci za prací - metodika Sedmá koordinační

Více

Bydlení seniorů z hlediska bezpečí a mobility

Bydlení seniorů z hlediska bezpečí a mobility Bydlení seniorů z hlediska bezpečí a mobility výsledky dotazníkového šetření v domácnostech seniorů Diakonie ČCE, 2009 Diakonie ČCE, projekt Bydlení seniorů, 2009 1 Diakonie ČCE realizovala v roce 2009

Více

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč.

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje.

Více

Podpora výstavby podporovaných bytů

Podpora výstavby podporovaných bytů Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2006 Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu podporovaných bytů na akce, které musí být

Více

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje.

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy Desátá koordinační schůzka řešitelů projektu Hnanice, 11.-12.3. 2010 Oddělení socioekonomie bydlení Časový plán na celé

Více

www.mmr.cz/mapanajemneho

www.mmr.cz/mapanajemneho MAPA NÁJEMNÉHO Poskytnutí služeb sběru, zpracování a poskytování dat o obvyklém nájemném na části území České republiky Milada Kadlecová www.mmr.cz/mapanajemneho Vybrané údaje o řešeném území (údaje dle

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Cíl vytvořit finančně dostupné sociální bydlení pro seniory ve stávajících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Podpora výstavby podporovaných bytů

Podpora výstavby podporovaných bytů Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2005 Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů stanovuje podmínky pro poskytování finančních prostředků na výstavbu podporovaných bytů na akce, které musejí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 5 1.1. Pobytové služby...5 1.1.1. Azylový

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Příloha č. 1 k zápisu č. 6 ze dne 2. 9. 2015 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ Pracovní skupina pro přípravu Domu sociálních služeb Praha 3 NÁVRH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky (podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška") Název veřejné zakázky: Obec Měděnec,

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Spolupráce pracovníků stavebních úřadů a Úřadu práce ČR

Spolupráce pracovníků stavebních úřadů a Úřadu práce ČR Spolupráce pracovníků stavebních úřadů a Úřadu práce ČR Dvě dávky na bydlení Úřad práce ČR zajišťuje výplatu dávek na bydlení ze dvou systémů: příspěvek na bydlení dávka ze systému státní sociální podpory

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001

Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001 Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001 Červen 2001 KARTA 2 VLASTNICTVÍ 01 - vlastník rodinného domu 02 - spoluvlastník

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více