Rekonstrukce a následný provoz kavárny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce a následný provoz kavárny"

Transkript

1 Rekonstrukce a následný provoz kavárny Diplomová práce Bc. Monika Němečková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: E- mail: Praha 2013

2 Master's Dissertation Reconstruction and subsequent operation of coffee house Bc. Monika Němečková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hospitality and Spa Management Thesis Advisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA Date of Submission: Date of Thesis Defense: E- mail: Prague 2013

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Rekonstrukce a následný provoz kavárny zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použi- la, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba je shodná. V souladu s 47b zákona č 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Bc. Monika Němečková V Praze dne

4 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu své diplomové práce, panu PhDr. Marku Merhau- tovi, Ph.D., MBA, za spolupráci.

5 Abstrakt NĚMEČKOVÁ, M. Rekonstrukce a následný provoz kavárny. (Diplomová práce) Praha : Vy- soká škola hotelová, stran. Tato diplomová práce pojednává o rekonstrukci a následném provozu kavárny ve vybra- ném historickém objektu. Má za úkol seznámit čtenáře s teoretickými znalostmi potřeb- nými pro založení podniku, které následně uvede do praxe. Na základě analýzy podnikatelského prostředí (použili jsme SWOT analýzu a PEST analýzu) můžeme usoudit, že tento projekt má svůj potenciál. Výsledkem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na vznik kavárny. Dále obsahuje doporučení marketingové strategie a opatření na eliminaci případných ri- zik. Klíčová slova: Rekonstrukce, kavárna, organizační struktura, podnikatelský plán, živnost, SWOT analýza, marketingová strategie, možnosti financování, rizika. Abstract The thesis deals with the reconstruction, development and consecutive managing of a coffee house in the selected historical building. Its task is to familiarize the reader with the theoretical background required for setting up this business, which is planned to put into practice in the future. Based on the analysis of the business environment (we used SWOT and PEST analysis), we may conclude that this project has its potential. The result of this thesis is to create a business plan for starting a coffee house business. The thesis also presents key recommendations for marketing strategy and proper actions to eliminate major business threats. Keywords: Reconstruction, Coffee House, Organizational Structure, Business Plan, Trade, SWOT Analysis, Marketing Strategy, Funding Opportunities, Risks.

6 Obsah Úvod I TEORETICKÁ ČÁST Podnikatelský plán Účel podnikatelského plánu Hlavní přínosy podnikatelského plánu Zásady pro zpracování podnikatelského plánu Příprava podnikatelského plánu Obsah podnikatelského plánu Identifikace podnikatelské příležitosti Cíle firmy Analýza trhu a konkurence Marketingová a obchodní strategie Finanční plán Stanovení kritických míst a problémů Firemní strategie a strategické řízení Strategie Strategické řízení Podnikání Typy podnikání Životní styl Zdrženlivé podnikání Nadějné podnikání Potencionální růst podnikání Revoluční podnikání Cíle podnikání Zisk Tržní hodnota podniku Maximalizace hodnoty podniku a respektování zájmů stakeholderů... 32

7 2.3 Vymezení pojmů podnikatel, podnik Podnikatel Podnik Právní formy podnikání Základní rozdělení Podnikání fyzických osob Ohlašovací živnost Koncesované živnosti Výhody podnikání osob samostatně výdělečně činných Nevýhody podnikání osob samostatně výdělečně činných Podnikání právnických osob Osobní společnosti Kapitálové společnosti Družstva II PRAKTICKÁ ČÁST Podnikatelský záměr kavárny Forbína Podnikatelský subjekt Předmět podnikání Cíle podniku Analýza podnikatelského prostředí Podnikatelské prostředí Kampa Historie Současnost Podnikatelské prostředí Werichova vila Historie Současnost SWOT analýza Vyhodnocení SWOT analýzy PEST analýza... 61

8 4.4.1 Politické faktory Ekonomické faktory Sociální faktory Technologické faktory Vlastní návrh provozovny Rekonstrukce přízemí Werichovy vily Dispoziční řešení kavárny Forbína Dispoziční řešení odbytové části Dispoziční řešení výrobního úseku Vybavení provozovny Výrobní část Odbytová část Personál Charakteristika zaměstnanců Vizáž personálu Etický kodex Budoucí vzdělávání Nabízené služby Nápoje Pokrmy Dodavatelé Dodavatelé nápojů Dodavatelé surovin Obecné určení podniku Organizační struktura Marketingová strategie Produkt Cena Místo Propagace... 89

9 5.8.5 Lidé Partnership Packaging Programming Rizika projektu Zakladatelský rozpočet Počáteční náklady Kalkulace investičního záměru Předpokládané měsíční náklady Návratnost investic Shrnutí Závěr Literatura Přílohy Seznam obrázků Obrázek 1 Werichova vila Obrázek 2 Půdorys kavárny Forbína Obrázek 3 Kávovar Astoria Perla AEP Obrázek 4 Chladicí vitríny Juka Tiramissu Obrázek 5 Chladicí skříň Nordline RD- 215LG Obrázek 6 Vzor software FINTA Obrázek 7 Vzor software FINTA Obrázek 8 Dámská uniforma do odbytové části kavárny Obrázek 9 Pánská uniforma do odbytové části kavárny Obrázek 10 Organizační struktura kavárny Forbína Obrázek 11 Úvěrová kalkulačka... 92

10 Úvod Jídlo a pití patří od počátku lidstva k nejzákladnějším potřebám a požitkům. V průběhu staletí se ze základní potřeby stalo umění připravit pokrmy a nápoje souhrnně se nazývají- cí gastronomie a pohostinství. Tento obor, stejně jako další obory lidského vědění, se také v průběhu staletí mění, stejně tak jako se mění priority jednotlivých generací. Gastrono- mie a pohostinství již není jen o tom zahnat žízeň a nasytit hladový žaludek, ale stala se z ní potřeba zažít něco nového, kvalitního a dosud nepoznaného. Kavárenská gastronomie je ovlivněna do jisté míry společensko- kulturními aspekty lidského života a zároveň je s nimi i propojena. Téma Rekonstrukce a následný provoz kavárny jsem si zvolila z toho důvodu, že je to téma velice zajímavé a nesmírně obsáhlé. Mě samotnou nápad mít svoji vlastní kavárnu fasci- nuje a s touto myšlenkou se zaobírám již několik let. Hlavním cílem mojí diplomové práce je představit projekt na rekonstrukci a vznik kavárny ve Werichově vile a nabídnout širší veřejnosti netradiční pojetí tohoto historického objek- tu. A také díky tomu podpořit místní ekonomiku a menší podnikatele z řad našich dodava- telů. V diplomové práci je pracováno s hypotézami uvedenými níže. Hypotéza č. 1. Spotřebitel hledá kvalitní gastronomický zážitek za rozumnou cenu na výjimečném histo- rickém místě. Hypotéza č. 2. Spotřebitele zajímá život Jana Wericha a budoucí osud vily. Hypotéza č. 3. Spotřebitelův vztah ke gastronomii se odvíjí od kvality poskytovaných služeb. 10

11 Hypotéza č. 4. Spotřebitel navštíví gastronomický provoz opakovaně, bude- li spokojen s mírou a kvalitou poskytovaných služeb. Diplomová práce je rozdělená do dvou základních částí. V první, teoretické části si jasně definujeme pojmy nutné k založení podnikání. Rozebereme marketingový mix ve službách známý též jako 8P. Detailně vysvětlíme podnikatelský plán, především jeho účel a hlavní přínosy pro podnikatele. Definujeme pojmy firemní strategie a strategické řízení. V druhé, praktické části, která je rozdělena na dvě významnější podkategorie a to na ana- lytickou a návrhovou část, rozebereme vizi budoucího fungování gastronomické provo- zovny. V analytické části se zaměříme na historii budovy, ve které bude umístěna kavárna, a též se zaměříme na podnikatelské prostředí a definujeme silné a slabé stránky. V návrhové části se budeme věnovat rozpočtu celého projektu, zaměříme se na návrh organizační struktury a řízení podniku. Neopomeneme ani návrh na vybavení provozovny a budeme klást důraz na charakteristiku personálu, který bude utvářet obraz našeho pod- niku. 11

12 I TEORETICKÁ ČÁST Jedná se o teorii, kterou je potřebné znát pro založení kteréhokoliv podniku, v mém pří- padě pro vybudování kavárny Forbína, která bude fungovat ve Werichově vile. 1 Podnikatelský plán Podnikatelský plán je dokument, který si vytvoří podnikatel ještě před samotným zaháje- ním podnikání. Obsahem je stanovení a definice veškerých cílů a strategií zvolených k je- jich dosažení. Dokument může velmi dobře posloužit podnikateli během budování firmy jako návod, neboť v něm počítá jak s použitými finančními prostředky, tak riziky, které si vyhodnotil pomocí analýzy. 1.1 Účel podnikatelského plánu Slouží k informování interních i externích subjektů. Ovšem nejvíce je žádán externími sub- jekty. Interní podnikatelský plán je brán jako nezbytný nástroj pro řízení podniku, který nám určuje a řídí jednotlivé aktivity. V rámci podniku lze plán využít také jako nástroj pro vnitř- ní kontrolu. Nakonec se porovnávají plánované cíle s těmi dosaženými. Externí podnikatelský plán je využíván pro komunikaci kavárny například s bankou, kdy kavárna žádá peněžní institut o poskytnutí úvěru. Dobře vypracovaný podnikatelský plán je řídicí pomůckou pro podnikatele, neboť je to právě on, který se vystavuje hlavnímu riziku. Proto je nutné zjistit, zda realizace podnika- telského záměru je opravdu možná, jaká je odhadovaná doba návratu veškerých investic a dosažení prvních výnosů a úroveň zisků. Pokud podnikatel plánuje využít dokument k zís- kání úvěru, musí obsahovat informace, které jsou nedílnou součástí pro zhodnocení oče- kávání projektu investorem. 1 1 BERÁNEK, J.; KOTEK, P Řízení hotelového provozu. 4. vyd. Praha : MAG Consulting s.r.o, S

13 1.2 Hlavní přínosy podnikatelského plánu Těmi hlavními přínosy pro podnikatele je získání přehledu o plánovaných krocích, zjištění poznatků z analýz a případných problémů, stanovení rizik, které se mohou objevit během realizace projektu. Dále zajištění finančních prostředků a zjištění možností financování. Veškeré tyto poznatky nám mají pomoci ke zjištění, zda je podnikatelský nápad reálný a životaschopný. Proces vytváření podnikatelského plánu je pro podnikatele velkým příno- sem, protože si tak ujasní, jaké kroky musí udělat v jednotlivých fázích, jak se zaměří na klientelu, které trhy chce obsadit, jak silnou konkurenci má před sebou a jak se od ní mů- že odlišit, kolik musí zaměstnat lidí atd Zásady pro zpracování podnikatelského plánu Dodržení několika zásad je prvním krokem k vytvoření kvalitního podnikatelského plánu. Nejedná se o zásady, jež by měly za úkol jakkoliv omezovat podnikatele. Především jde o to, že externí subjekt nebude mít ke zvážení pouze náš podnikatelský záměr, ale budou chtít na něj zapůsobit i jiní podnikatelé. Proto je vhodné, aby podnikatelský plán odpoví- dal svojí strukturou i těm nejvyšším nárokům a obsahoval následujících několik zásad. Srozumitelnost jednoduché věty, nemotat do jedné věty různé myšlenky, ku pro- spěchu věci tvorba tabulek a doplnění o finanční podklady. Logika jednotlivé kroky podnikatelského plánu na sebe musí navazovat, skuteč- nosti podložené fakty a dobré grafické zpracování. Stručnost nesmí být zestručněn natolik, aby právní zásady byly nejasné, a také, aby neutrpěla fakta. Skutečnost a reálnost pokud dokument neobsahuje tyto dvě zásady, tak je pro zahájení podnikání zbytečný a tím pádem je nutné přepracování plánu. Uvědomění si rizika připuštění si rizik a kroky k jejich možné eliminaci zvyšují dů- věryhodnost podnikatelského plánu. 3 2 SRPOVÁ, J.; SVOBODOVÁ, I. a kol Podnikatelský plán a strategie. Praha : Grada Publishing, a.s., S. 14. ISBN VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol Podnikání malé a střední firmy. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., S ISBN

14 1.4 Příprava podnikatelského plánu Obsah a detailnost podnikatelského nápadu závisí na velikosti podniku a účelu, ke které- mu je určen. Podnik zabývající se velkovýrobou, například sklářská výroba, bude mít ob- sáhlejší podnikatelský plán než vybudování menší kavárny. Je tedy zřejmé, že se liší také podnikatelské záměry obsahově i tehdy, když se podnikatel chce zaobírat výrobou nebo poskytováním služeb. Na rozsah plánu má také podíl i velikost trhu a konkurence. Před přípravou plánu se podnikatel musí věnovat ještě sběru informací. S tímto krokem mají problém některé menší a začínající podniky. Ty stálejší firmy mají přeci jen zmapova- ný trh, znají řadu informací o zákaznicích, dodavatelích a konkurenci. Důležité je také setkání s dodavateli, zákazníky a dalšími odborníky z profesionálních or- ganizací nebo i setkání s konkurencí nám může dost pomoci pro vyhodnocení naší úspěš- nosti na trhu Obsah podnikatelského plánu Protože jako podnikatel chceme na trhu uspět, je dobré si podnikatelský záměr ochránit jednoduchou větou: Veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou důvěrné. Každý seriózní dokument, kterým je rovněž podnikatelský plán, by měl mít danou strukturu. Titulní stranu, která umožní okamžitý přehled, o čem následující strany pojednávají. První strana představuje firmu, případně logo, jmenovitě majitele a jejich kontakty, sídlo podni- ku, iniciály s adresou nejvyššího výkonného úředníka a v neposlední řadě datum zhotove- ní podnikatelského záměru. Pro snazší orientaci je vhodné sestavit obsah, dále vytvořit krátké shrnutí a v něm vy- zdvihnout nejdůležitější body podnikatelského plánu. Dalším krokem je všeobecné před- stavení organizace a jejich klíčových osobností, tedy představení organizační struktury a personálního složení. 4 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol Podnikání malé a střední firmy. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., S. 97. ISBN

15 1.5.1 Identifikace podnikatelské příležitosti Po takovémto krátkém, leč důležitém úvodu bychom měli přejít k prezentaci výrobků a nabízených služeb. Nejedná se však jen o seznámení s názvy výrobků a služeb, ale o de- tailní popis toho, co podnik plánuje poskytovat. Je třeba si ujasnit, v čem spočívá naše podnikatelská příležitost, jestli se jedná o vyplnění mezery na trhu nebo objevení nějaké- ho nového technologického postupu. Podnikateli se jedná hlavně o to, přesvědčit čtenáře, že on je právě ten, který dokáže danou mezeru na trhu vyplnit. Velmi dobrým krokem je v závěru tohoto bodu nezapomenout nastínit možný budoucí vývoj služeb v delším časo- vém období Cíle firmy Tato kapitola by měla být zaměřena především na čtenáře a možné investory. Snažíme se ukázat, že právě náš záměr je vhodný k realizaci a má samozřejmě předpoklad úspěchu. Zkušení investoři vědí, že úspěch nezávisí na kvalitně zpracovaném podnikatelském plánu, ale především na vedení a schopném managementu. Proto si velmi důkladně prověří ma- jitele a zaměstnance firmy. K úspěšné realizaci je nutné mít lidi, kteří své práci rozumí a jsou tak schopní realizovat podnikatelský plán Analýza trhu a konkurence Nedílnou součástí každého podnikatelského plánu je analýza trhu a konkurence, kde chce podnik působit a uspět. Stav trhu nám umožní poskytnout představu o velikosti a typu trhu a správně odhadnout velikost potencionální poptávky. Zjištěná míra konkurence nám naopak pomůže stanovit další předpoklad a tím je odbyt. Rozumí se tím, jak zákazníkům co nejvhodnějším způsobem poskytnout tyto služby či vý- robky. Měl by to být plán obratu prodeje a prodej odběrateli, účast ne veletrzích za úče- lem zvýšení prodeje, reklama a informování zákazníků o nových službách. Odbyt má vět- šinou několik podkapitol, např. odbytová a cenová strategie, možnosti na podporu prodeje, odbytové náklady a budoucí činnosti. 5 5 SRPOVÁ, J.; SVOBODOVÁ, I. a kol Podnikatelský plán a strategie. Praha : Grada Publishing, a.s., S ISBN

16 1.5.4 Marketingová a obchodní strategie Důležitou součástí podnikatelského plánu je marketing a následný prodej, který má velký vliv na úspěch firmy. Proto se snaží přesvědčit své čtenáře o velmi dobré marketingové a obchodní strategii. V zásadě řeší tři okruhy problémů: Selekce cílového trhu, přiřazení tržní pozice produktu, usnesení o marketingovém mixu. 6 Při selekci cílového trhu lze uspět jen tehdy, když bude existovat trh, který má zájem o naše výrobky. Zavedení produktů, tedy v tom kladném slova smyslu, předpokládá ex- pansivní trh. Investoři se zajímají o vybraný trh a určení možností uplatnění na něm. Pod- nikatelský plán musí obsahovat informace o tom, co je celkový trh a co je cílový trh. Cel- kový trh zahrnuje veškeré možnosti využití produktu nebo služby, což v plánu nepopisujeme. Snažíme se vymezit cílový trh, a tedy také skupiny zákazníků, a to za po- mocí několika ukazatelů: Výrobek či služba poskytují dostatečný užitek. Mají zajištěn bezproblémový přístup k produktu či službě. Jsou schopni nám zaplatit za poskytnuté služby. Cílový trh má několik charakteristických znaků, čím lépe je podnikatel dokáže určit, tím snáz je výrobek nebo služba schopna uzpůsobit se požadavkům zákazníků, a tím pádem podnik má možnost dosáhnout vyššího úspěchu. Úspěchu dosáhneme jen tehdy, pokud dokážeme uspokojit konkrétní potřeby zákazníka, ale není možné ušít produkt nebo službu na míru každému konkrétnímu zákazníkovi. Aby- chom se vyvarovali této situaci, je nutné si rozdělit zákazníky do jednotlivých segmentů trhu. Jednotlivých kritérií může být mnoho, například se jedná o region, z kterého zákaz- ník pochází, jeho věk, nákupní motivace, cena a další. Jelikož chce podnikatel mít ziskové podnikání, neměl by opomenout také kritéria, jako je modifikace produktu, tvorba cen a 6 SRPOVÁ, J.; SVOBODOVÁ, I. a kol Podnikatelský plán a strategie. Praha : Grada Publishing, a.s., S. 22. ISBN

17 prodejní možnosti. Z těchto určených segmentů si podnikatel vybere jeden nebo více, které jsou pro něj zajímavější a hlavně mají budoucí perspektivní nejvyšší zisk. 7 Po procesu určení cílového trhu má podnikatel další úkol, a to přiřazení tržní pozice pro- duktu. Určení pozice produktu je určením pozice jednoho konkrétního produktu mezi dal- šími konkurenčními produkty na vybraném trhu. Cílem je dostat výrobek nebo službu do podvědomí zákazníka a ukázat odlišnost od konkurence na trhu. K tomu nám pomohou následující kroky: Určení konkurenčních výhod našeho produktu, na kterých můžeme začít budovat pozici. Vybereme výhodu, která je důležitá pro zákazníka, shoduje se s marketingovým posláním podniku a je odlišná od konkurence. Zvolíme vhodný způsob její propagace a zviditelnění pro zákazníka, ale také pro konkurenci. Konečným krokem marketingové a obchodní strategie je rozhodnutí o marketingovém mixu, který pracuje s cílovým trhem a určenou pozicí produktu na něm. Základní marke- tingový mix tvoří takzvané 4P, ale ve službách je čtyřka rozšířena o další 4P, tedy cel- kově jich je osm. 8 Produkt product Nejvíce pozornosti v marketingovém mixu je věnována produktu, který tvoří střed naší nabídky a od něj se odvíjí další kroky. Podnikatel musí řešit několik problémů produktové politiky: Jaké produkty nabídneme zákazníkům, co provedeme s těmi, které nejsou již tolik žádané? Jaký bude mít produkt design, balení, doplňkové služby? Kolik vyrobíme konkrétního produktu? 7 SRPOVÁ, J.; SVOBODOVÁ, I. a kol Podnikatelský plán a strategie. Praha : Grada Publishing, a.s., S ISBN SRPOVÁ, J.; SVOBODOVÁ, I. a kol Podnikatelský plán a strategie. Praha : Grada Publishing, a.s., S ISBN

18 Jaký bude vývoj produktu, životnost na trhu od uvedení na trh až po jeho utlume- ní? Možnosti inovace nebo záměna za novou generaci produktů na trhu. Investoři se velmi zajímají zejména u nových produktů o dokumenty potvrzující jejich ne- závadnost a schválení veřejnými institucemi. Proto je vhodné podnikatelský plán doplnit o iniciály člověka s jeho kontaktními údaji, který je zodpovědný za zajištění příslušných dokumentů. Cena price Stabilita a optimální velikost ceny tvoří aktiva firmy a mnohdy má vliv na její existenci a expanzi. Stanovením ceny si podnikatel určuje pozici u konečných zákazníků, má vliv na jejich nákupní rozhodnutí, a co je velmi důležité, určuje svoji pozici v konkurenčním boji. Cenu ovlivňuje několik faktorů: Podnikové cíle a cíle cenové politiky, režie, výdaje, poptávka, konkurenční podniky, jednotlivá stádia životních etap produktu, smluvní opatření. Tvorbu samotné ceny určuje cenová politika podniku, která vychází z cílů tak, jak si je sta- novil podnikatel. Cíle cenové politiky mohou být různě orientované: Snaha o přežití jde o politiku, při které se podnik musí vypořádat s vysokou kon- kurencí, náhlou změnou preferencí zákazníků nebo má k dispozici velké množství zásob. Při tomto kroku se stanoví cena, která nezahrnuje případný zisk, ale pokryje podnikateli z části vzniklé náklady. Jedná se o krátkodobý stav, jeho přetrvávání vede k finančním problémům a možnému odchodu z trhu. Maximalizace zisku určení ceny vychází z předpokládané poptávky a má podnika- teli přinést maximalizaci zisku. Vysoký podíl na trhu cenová politika vychází z odhadu, že podnik s vysokým po- dílem na trhu dosáhne nejnižších možných nákladů a dlouhodobé maximalizace 18

19 zisku. Takto se cena tvoří po analýze konkurenčních cen, přičemž oproti konkuren- ci je podnik na středních nebo dokonce podprůměrných hodnotách. Distribuce place Každý podnikatel zná výrobek nebo službu, kterou nabízí, také jeho hodnotu a konku- renční výhodu. Co nezná, je distribuční politika. Podnikatelský plán musí obsahovat stra- tegie prodeje a popis jednotlivých distribučních cest. Jedná se hlavně o odpovědi na otáz- ky: Zajistíme všechny prodejní aktivity sami? Budeme prodávat konečným zákazní- kům? Tyhle otázky si většinou pokládají podnikatelé, kteří nabízí luxusnější výrob- ky nebo velké kvantum zboží. Pokud nechce podnik zajišťovat prodej konečným zákazníkům, pokládáme si otáz- ku: Jaký má být prostředník, firma nebo organizace, která zajistí konečný prodej? Nakonec je nutné se rozhodnout, zda podnik bude dodavatelem pro maloobcho- dy, velkoobchody nebo pouze dodávky na sklad. Pro zvýšení hodnoty podnikatelského plánu popíšeme organizační strukturu podniku, ko- lik lidí podnik zaměstnává a uvedeme jejich kvalifikaci. Propagace promotion Nejviditelnější složkou marketingového mixu je pravděpodobně komunikace. Podle vy- brané komunikační politiky se podnik snaží plnit své ekonomické cíle. Zákazník se může seznámit s výrobkem nebo službou pomocí složek komunikačního mixu, které jsou: Reklama, marketingová podpora prodeje, vztahy s veřejností, direct marketing, osobní prodej. Neosobní formou komunikace se zákazníkem je reklama, ke které podnik využívá různá média. Ta mu pomáhají zapůsobit na spotřebitele tak, aby chtěl výrobek nebo službu mít. 19

20 Nevýhodou tohoto způsobu zviditelnění je jednostranná komunikace, tím pádem klesá její věrohodnost. Aby majitelé zvýšili obrat své firmy a dosáhli požadovaného zisku, používají k tomu mar- ketingovou podporu prodeje. Jde o to, že prodejci se snaží nabídnout zákazníkům něco navíc. Poskytují různé cenové zvýhodnění, nabízejí k zakoupeným výrobkům vzorky zdar- ma jiných produktů a poměrně nejrozšířenějším jsou nabídky vstupu do věrnostních pro- gramů, zákaznických klubů a účast na různých soutěžích. Kvalitní image a vylepšení obrazu firmy před veřejností, tedy před zákazníky, ale také před konkurencí, má podnikateli pomoct vztahy s veřejností neboli public relations. Jak dobré má podnik vztahy s veřejností, se pozná třeba na přílivu nových zákazníků. Taková forma propagace může být někdy finančně náročná, například sponzorské dary, příspěvky na charitu, vydávání kvartálních zpráv a firemního časopisu. Direct marketing používá k propagaci telefony, y, poštovních zásilek a jiné komuni- kační možnosti, díky kterým získává zpětnou vazbu od zákazníků. Osobní prodej je nejúčinnějším nástrojem, jak získat zákazníka. Prodejce má možnost na základě dialogu přesvědčit dotyčného o výhodách produktu nebo služby, tím ho získat a prodat sortiment. Co je velmi důležité, že podnikatel získává reakce zákazníka z první ruky a má tak možnost operativně reagovat na další vývoj. Nejčastějšími místy pro osobní pro- dej jsou obchodní jednání, výstavy, veletrhy a poradenství na prodejně. 9 Lidé people Nejdůležitější roly v gastronomických službách hraje lidský faktor. Tuto roli lze brát ze dvou úhlů pohledu. Za prvé se na lidi díváme jako na zaměstnance, kteří tvoří tvář firmy a působí na zákazníky přímo. Na základě tohoto poznatku je důležité vybírat zaměstnance na základě jejich komunikačních a prezentačních dovedností. Za druhé bere lidi jako po- tencionální zákazníky, kteří čerpají nabízené služby. 9 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol Podnikání malé a střední firmy. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., S ISBN

21 Spolupráce partnership V odvětví gastronomie má obrovský význam spolupráce více firem podnikajících v daném oboru. To nemluvíme pouze o snižování nákladů vlivem vzájemné spolupráce, ale i napří- klad o urychlení finanční návratnosti investovaných prostředků. Sestavování balíčků služeb packaging Jedná se o nabídkovou kombinaci výrobků a služeb připravenou tak, aby přesně odpovída- la zákazníkovým přáním a požadavkům, za souhrnnou cenu. Programová specifikace programming Úzce souvisí se sestavováním balíčků služeb. Pomáhá k vyplnění takzvaných hluchých míst, například mimo sezónu nebo určité slabší dny. Má dopomoci ke zvýšení konzumace a prodejů služeb danému zákazníkovi Finanční plán Velmi důležitou součástí podnikatelského nápadu je právě tento bod, který má za úkol seznámit podnikatele a možné investory s analýzou současné a plánované finanční situa- ce. Měl by brát v potaz očekávané náklady, celkový finanční záměr, kterého chce podnik dosáhnout, výši celkového kapitálu, které jsou nutné pro dosažení již předem stanove- ných cílů. Finanční plán není možné stanovit na desítky let dopředu, jelikož neznáme bu- doucnost, vývoj ekonomiky ve státě, v Evropské unii ani vývoj inflace, proto je optimální časový horizont plánování tři až pět let dopředu. 11 Plánovaní výnosů a příjmů Peněžním výsledkem podnikaní za určité období, například měsíc, kvartál nebo rok, jsou výnosy. Pokud podnik vede podvojné účetnictví, musí rozlišovat výnosy a příjmy. Skutečné peníze, které firma získá za nabízené produkty a služby, jsou příjmem. Výnosy a příjmy mají své souvislosti a může se stát, že se díky tomu dostanou do rozporu. Pro vysvětlení, když firma například prodá své výrobky nebo služby na fakturu a vykáže účetní výnosy, 10 BERÁNEK, J.; KOTEK, P Řízení hotelového provozu. 4. vyd. Praha : MAG Consulting s.r.o, S ISBN VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol Podnikání malé a střední firmy. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., S ISBN

22 protože výdělek zvyšuje výnosy. Souběžně s tímto musí podnik uhradit výdaje jako mzdu, náklady na energii a spotřebu materiálu, aby byl vidět výsledek hospodaření. To vše přes- to, že zákazník doposud neuhradil fakturu. Ten má podle zákona stanovenou dobu splat- nosti, ale podnik nemůže čekat s platbou svých výdajů. Podnikatel musí sledovat pohyby a změny výdajů a příjmů v podniku, aby se nestalo, že nebude schopen plnit své pohledáv- ky. Plánování nákladů a výdajů Použité výrobní prostředky v penězích reprezentují náklady podniku a jsou shodné s výdaji. Snížením peněžních výdajů podniku se okamžitě netvoří hodnoty, aby byl nákla- dem, musí se účastnit vzniku produktu nebo služby. Ke správnému řízení podniku pomůže sledování struktury nákladů. Lze sledovat jejich druh, který je možné využít při srovnání s konkurencí, účel se dá použít k zjištění kalkulací a ještě činnost, proměnlivost a stálost. Kontrolou podnikatel zjistí mnoho důležitých informací pro vedení podniku. Cennými in- formacemi jsou náklady proměnlivé a stálé neboli variabilní a fixní. Variabilní náklady se snižují nebo zvyšují v závislosti na velikosti výroby a fixní náklady, už z toho názvu je jasné, že se dle velikosti výroby až tolik nemění. Díky znalostem těchto nákladů, které nám před- stavuje manažerské účetnictví, je možné stanovit bod zvratu. Finanční výkazy Investoři a případné bankovní instituty potřebují najít v podnikatelském záměru zpraco- vanou finanční analýzu. Chtějí u daného podniku znát peněžní toky, výkazy a rozvahu. Zpracování peněžních toků představuje budoucí příjmy a výdaje, které vznikají s činností podniku. Podnikatel tak umožní představu čtenářům, jak na tom bude v následujících jed- notlivých obdobích s uskutečněním záměrů. Výkaz zisků a ztrát je dobré zpracovat na první rok podnikání velmi podrobně, protože pravděpodobní investoři se budou chtít seznámit s plánovanými výdaji, výnosy a hospo- dářským výsledkem v každém roku. Právě tohle jim pomůže se ujistit, zda bude podnik schopen plnit své závazky vůči nim, tedy schopnost uhradit úrok a splácet úvěr. 22

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny Út 10:30 12:30 ESF MU, místnost 650 Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Podnikatelský záměr / plán

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

živnostenské podnikání

živnostenské podnikání Brno International Business School živnostenské podnikání Jaroslava Zichová KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více