Rekonstrukce a následný provoz kavárny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce a následný provoz kavárny"

Transkript

1 Rekonstrukce a následný provoz kavárny Diplomová práce Bc. Monika Němečková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: E- mail: Praha 2013

2 Master's Dissertation Reconstruction and subsequent operation of coffee house Bc. Monika Němečková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hospitality and Spa Management Thesis Advisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA Date of Submission: Date of Thesis Defense: E- mail: Prague 2013

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Rekonstrukce a následný provoz kavárny zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použi- la, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba je shodná. V souladu s 47b zákona č 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Bc. Monika Němečková V Praze dne

4 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu své diplomové práce, panu PhDr. Marku Merhau- tovi, Ph.D., MBA, za spolupráci.

5 Abstrakt NĚMEČKOVÁ, M. Rekonstrukce a následný provoz kavárny. (Diplomová práce) Praha : Vy- soká škola hotelová, stran. Tato diplomová práce pojednává o rekonstrukci a následném provozu kavárny ve vybra- ném historickém objektu. Má za úkol seznámit čtenáře s teoretickými znalostmi potřeb- nými pro založení podniku, které následně uvede do praxe. Na základě analýzy podnikatelského prostředí (použili jsme SWOT analýzu a PEST analýzu) můžeme usoudit, že tento projekt má svůj potenciál. Výsledkem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na vznik kavárny. Dále obsahuje doporučení marketingové strategie a opatření na eliminaci případných ri- zik. Klíčová slova: Rekonstrukce, kavárna, organizační struktura, podnikatelský plán, živnost, SWOT analýza, marketingová strategie, možnosti financování, rizika. Abstract The thesis deals with the reconstruction, development and consecutive managing of a coffee house in the selected historical building. Its task is to familiarize the reader with the theoretical background required for setting up this business, which is planned to put into practice in the future. Based on the analysis of the business environment (we used SWOT and PEST analysis), we may conclude that this project has its potential. The result of this thesis is to create a business plan for starting a coffee house business. The thesis also presents key recommendations for marketing strategy and proper actions to eliminate major business threats. Keywords: Reconstruction, Coffee House, Organizational Structure, Business Plan, Trade, SWOT Analysis, Marketing Strategy, Funding Opportunities, Risks.

6 Obsah Úvod I TEORETICKÁ ČÁST Podnikatelský plán Účel podnikatelského plánu Hlavní přínosy podnikatelského plánu Zásady pro zpracování podnikatelského plánu Příprava podnikatelského plánu Obsah podnikatelského plánu Identifikace podnikatelské příležitosti Cíle firmy Analýza trhu a konkurence Marketingová a obchodní strategie Finanční plán Stanovení kritických míst a problémů Firemní strategie a strategické řízení Strategie Strategické řízení Podnikání Typy podnikání Životní styl Zdrženlivé podnikání Nadějné podnikání Potencionální růst podnikání Revoluční podnikání Cíle podnikání Zisk Tržní hodnota podniku Maximalizace hodnoty podniku a respektování zájmů stakeholderů... 32

7 2.3 Vymezení pojmů podnikatel, podnik Podnikatel Podnik Právní formy podnikání Základní rozdělení Podnikání fyzických osob Ohlašovací živnost Koncesované živnosti Výhody podnikání osob samostatně výdělečně činných Nevýhody podnikání osob samostatně výdělečně činných Podnikání právnických osob Osobní společnosti Kapitálové společnosti Družstva II PRAKTICKÁ ČÁST Podnikatelský záměr kavárny Forbína Podnikatelský subjekt Předmět podnikání Cíle podniku Analýza podnikatelského prostředí Podnikatelské prostředí Kampa Historie Současnost Podnikatelské prostředí Werichova vila Historie Současnost SWOT analýza Vyhodnocení SWOT analýzy PEST analýza... 61

8 4.4.1 Politické faktory Ekonomické faktory Sociální faktory Technologické faktory Vlastní návrh provozovny Rekonstrukce přízemí Werichovy vily Dispoziční řešení kavárny Forbína Dispoziční řešení odbytové části Dispoziční řešení výrobního úseku Vybavení provozovny Výrobní část Odbytová část Personál Charakteristika zaměstnanců Vizáž personálu Etický kodex Budoucí vzdělávání Nabízené služby Nápoje Pokrmy Dodavatelé Dodavatelé nápojů Dodavatelé surovin Obecné určení podniku Organizační struktura Marketingová strategie Produkt Cena Místo Propagace... 89

9 5.8.5 Lidé Partnership Packaging Programming Rizika projektu Zakladatelský rozpočet Počáteční náklady Kalkulace investičního záměru Předpokládané měsíční náklady Návratnost investic Shrnutí Závěr Literatura Přílohy Seznam obrázků Obrázek 1 Werichova vila Obrázek 2 Půdorys kavárny Forbína Obrázek 3 Kávovar Astoria Perla AEP Obrázek 4 Chladicí vitríny Juka Tiramissu Obrázek 5 Chladicí skříň Nordline RD- 215LG Obrázek 6 Vzor software FINTA Obrázek 7 Vzor software FINTA Obrázek 8 Dámská uniforma do odbytové části kavárny Obrázek 9 Pánská uniforma do odbytové části kavárny Obrázek 10 Organizační struktura kavárny Forbína Obrázek 11 Úvěrová kalkulačka... 92

10 Úvod Jídlo a pití patří od počátku lidstva k nejzákladnějším potřebám a požitkům. V průběhu staletí se ze základní potřeby stalo umění připravit pokrmy a nápoje souhrnně se nazývají- cí gastronomie a pohostinství. Tento obor, stejně jako další obory lidského vědění, se také v průběhu staletí mění, stejně tak jako se mění priority jednotlivých generací. Gastrono- mie a pohostinství již není jen o tom zahnat žízeň a nasytit hladový žaludek, ale stala se z ní potřeba zažít něco nového, kvalitního a dosud nepoznaného. Kavárenská gastronomie je ovlivněna do jisté míry společensko- kulturními aspekty lidského života a zároveň je s nimi i propojena. Téma Rekonstrukce a následný provoz kavárny jsem si zvolila z toho důvodu, že je to téma velice zajímavé a nesmírně obsáhlé. Mě samotnou nápad mít svoji vlastní kavárnu fasci- nuje a s touto myšlenkou se zaobírám již několik let. Hlavním cílem mojí diplomové práce je představit projekt na rekonstrukci a vznik kavárny ve Werichově vile a nabídnout širší veřejnosti netradiční pojetí tohoto historického objek- tu. A také díky tomu podpořit místní ekonomiku a menší podnikatele z řad našich dodava- telů. V diplomové práci je pracováno s hypotézami uvedenými níže. Hypotéza č. 1. Spotřebitel hledá kvalitní gastronomický zážitek za rozumnou cenu na výjimečném histo- rickém místě. Hypotéza č. 2. Spotřebitele zajímá život Jana Wericha a budoucí osud vily. Hypotéza č. 3. Spotřebitelův vztah ke gastronomii se odvíjí od kvality poskytovaných služeb. 10

11 Hypotéza č. 4. Spotřebitel navštíví gastronomický provoz opakovaně, bude- li spokojen s mírou a kvalitou poskytovaných služeb. Diplomová práce je rozdělená do dvou základních částí. V první, teoretické části si jasně definujeme pojmy nutné k založení podnikání. Rozebereme marketingový mix ve službách známý též jako 8P. Detailně vysvětlíme podnikatelský plán, především jeho účel a hlavní přínosy pro podnikatele. Definujeme pojmy firemní strategie a strategické řízení. V druhé, praktické části, která je rozdělena na dvě významnější podkategorie a to na ana- lytickou a návrhovou část, rozebereme vizi budoucího fungování gastronomické provo- zovny. V analytické části se zaměříme na historii budovy, ve které bude umístěna kavárna, a též se zaměříme na podnikatelské prostředí a definujeme silné a slabé stránky. V návrhové části se budeme věnovat rozpočtu celého projektu, zaměříme se na návrh organizační struktury a řízení podniku. Neopomeneme ani návrh na vybavení provozovny a budeme klást důraz na charakteristiku personálu, který bude utvářet obraz našeho pod- niku. 11

12 I TEORETICKÁ ČÁST Jedná se o teorii, kterou je potřebné znát pro založení kteréhokoliv podniku, v mém pří- padě pro vybudování kavárny Forbína, která bude fungovat ve Werichově vile. 1 Podnikatelský plán Podnikatelský plán je dokument, který si vytvoří podnikatel ještě před samotným zaháje- ním podnikání. Obsahem je stanovení a definice veškerých cílů a strategií zvolených k je- jich dosažení. Dokument může velmi dobře posloužit podnikateli během budování firmy jako návod, neboť v něm počítá jak s použitými finančními prostředky, tak riziky, které si vyhodnotil pomocí analýzy. 1.1 Účel podnikatelského plánu Slouží k informování interních i externích subjektů. Ovšem nejvíce je žádán externími sub- jekty. Interní podnikatelský plán je brán jako nezbytný nástroj pro řízení podniku, který nám určuje a řídí jednotlivé aktivity. V rámci podniku lze plán využít také jako nástroj pro vnitř- ní kontrolu. Nakonec se porovnávají plánované cíle s těmi dosaženými. Externí podnikatelský plán je využíván pro komunikaci kavárny například s bankou, kdy kavárna žádá peněžní institut o poskytnutí úvěru. Dobře vypracovaný podnikatelský plán je řídicí pomůckou pro podnikatele, neboť je to právě on, který se vystavuje hlavnímu riziku. Proto je nutné zjistit, zda realizace podnika- telského záměru je opravdu možná, jaká je odhadovaná doba návratu veškerých investic a dosažení prvních výnosů a úroveň zisků. Pokud podnikatel plánuje využít dokument k zís- kání úvěru, musí obsahovat informace, které jsou nedílnou součástí pro zhodnocení oče- kávání projektu investorem. 1 1 BERÁNEK, J.; KOTEK, P Řízení hotelového provozu. 4. vyd. Praha : MAG Consulting s.r.o, S

13 1.2 Hlavní přínosy podnikatelského plánu Těmi hlavními přínosy pro podnikatele je získání přehledu o plánovaných krocích, zjištění poznatků z analýz a případných problémů, stanovení rizik, které se mohou objevit během realizace projektu. Dále zajištění finančních prostředků a zjištění možností financování. Veškeré tyto poznatky nám mají pomoci ke zjištění, zda je podnikatelský nápad reálný a životaschopný. Proces vytváření podnikatelského plánu je pro podnikatele velkým příno- sem, protože si tak ujasní, jaké kroky musí udělat v jednotlivých fázích, jak se zaměří na klientelu, které trhy chce obsadit, jak silnou konkurenci má před sebou a jak se od ní mů- že odlišit, kolik musí zaměstnat lidí atd Zásady pro zpracování podnikatelského plánu Dodržení několika zásad je prvním krokem k vytvoření kvalitního podnikatelského plánu. Nejedná se o zásady, jež by měly za úkol jakkoliv omezovat podnikatele. Především jde o to, že externí subjekt nebude mít ke zvážení pouze náš podnikatelský záměr, ale budou chtít na něj zapůsobit i jiní podnikatelé. Proto je vhodné, aby podnikatelský plán odpoví- dal svojí strukturou i těm nejvyšším nárokům a obsahoval následujících několik zásad. Srozumitelnost jednoduché věty, nemotat do jedné věty různé myšlenky, ku pro- spěchu věci tvorba tabulek a doplnění o finanční podklady. Logika jednotlivé kroky podnikatelského plánu na sebe musí navazovat, skuteč- nosti podložené fakty a dobré grafické zpracování. Stručnost nesmí být zestručněn natolik, aby právní zásady byly nejasné, a také, aby neutrpěla fakta. Skutečnost a reálnost pokud dokument neobsahuje tyto dvě zásady, tak je pro zahájení podnikání zbytečný a tím pádem je nutné přepracování plánu. Uvědomění si rizika připuštění si rizik a kroky k jejich možné eliminaci zvyšují dů- věryhodnost podnikatelského plánu. 3 2 SRPOVÁ, J.; SVOBODOVÁ, I. a kol Podnikatelský plán a strategie. Praha : Grada Publishing, a.s., S. 14. ISBN VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol Podnikání malé a střední firmy. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., S ISBN

14 1.4 Příprava podnikatelského plánu Obsah a detailnost podnikatelského nápadu závisí na velikosti podniku a účelu, ke které- mu je určen. Podnik zabývající se velkovýrobou, například sklářská výroba, bude mít ob- sáhlejší podnikatelský plán než vybudování menší kavárny. Je tedy zřejmé, že se liší také podnikatelské záměry obsahově i tehdy, když se podnikatel chce zaobírat výrobou nebo poskytováním služeb. Na rozsah plánu má také podíl i velikost trhu a konkurence. Před přípravou plánu se podnikatel musí věnovat ještě sběru informací. S tímto krokem mají problém některé menší a začínající podniky. Ty stálejší firmy mají přeci jen zmapova- ný trh, znají řadu informací o zákaznicích, dodavatelích a konkurenci. Důležité je také setkání s dodavateli, zákazníky a dalšími odborníky z profesionálních or- ganizací nebo i setkání s konkurencí nám může dost pomoci pro vyhodnocení naší úspěš- nosti na trhu Obsah podnikatelského plánu Protože jako podnikatel chceme na trhu uspět, je dobré si podnikatelský záměr ochránit jednoduchou větou: Veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou důvěrné. Každý seriózní dokument, kterým je rovněž podnikatelský plán, by měl mít danou strukturu. Titulní stranu, která umožní okamžitý přehled, o čem následující strany pojednávají. První strana představuje firmu, případně logo, jmenovitě majitele a jejich kontakty, sídlo podni- ku, iniciály s adresou nejvyššího výkonného úředníka a v neposlední řadě datum zhotove- ní podnikatelského záměru. Pro snazší orientaci je vhodné sestavit obsah, dále vytvořit krátké shrnutí a v něm vy- zdvihnout nejdůležitější body podnikatelského plánu. Dalším krokem je všeobecné před- stavení organizace a jejich klíčových osobností, tedy představení organizační struktury a personálního složení. 4 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol Podnikání malé a střední firmy. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., S. 97. ISBN

15 1.5.1 Identifikace podnikatelské příležitosti Po takovémto krátkém, leč důležitém úvodu bychom měli přejít k prezentaci výrobků a nabízených služeb. Nejedná se však jen o seznámení s názvy výrobků a služeb, ale o de- tailní popis toho, co podnik plánuje poskytovat. Je třeba si ujasnit, v čem spočívá naše podnikatelská příležitost, jestli se jedná o vyplnění mezery na trhu nebo objevení nějaké- ho nového technologického postupu. Podnikateli se jedná hlavně o to, přesvědčit čtenáře, že on je právě ten, který dokáže danou mezeru na trhu vyplnit. Velmi dobrým krokem je v závěru tohoto bodu nezapomenout nastínit možný budoucí vývoj služeb v delším časo- vém období Cíle firmy Tato kapitola by měla být zaměřena především na čtenáře a možné investory. Snažíme se ukázat, že právě náš záměr je vhodný k realizaci a má samozřejmě předpoklad úspěchu. Zkušení investoři vědí, že úspěch nezávisí na kvalitně zpracovaném podnikatelském plánu, ale především na vedení a schopném managementu. Proto si velmi důkladně prověří ma- jitele a zaměstnance firmy. K úspěšné realizaci je nutné mít lidi, kteří své práci rozumí a jsou tak schopní realizovat podnikatelský plán Analýza trhu a konkurence Nedílnou součástí každého podnikatelského plánu je analýza trhu a konkurence, kde chce podnik působit a uspět. Stav trhu nám umožní poskytnout představu o velikosti a typu trhu a správně odhadnout velikost potencionální poptávky. Zjištěná míra konkurence nám naopak pomůže stanovit další předpoklad a tím je odbyt. Rozumí se tím, jak zákazníkům co nejvhodnějším způsobem poskytnout tyto služby či vý- robky. Měl by to být plán obratu prodeje a prodej odběrateli, účast ne veletrzích za úče- lem zvýšení prodeje, reklama a informování zákazníků o nových službách. Odbyt má vět- šinou několik podkapitol, např. odbytová a cenová strategie, možnosti na podporu prodeje, odbytové náklady a budoucí činnosti. 5 5 SRPOVÁ, J.; SVOBODOVÁ, I. a kol Podnikatelský plán a strategie. Praha : Grada Publishing, a.s., S ISBN

16 1.5.4 Marketingová a obchodní strategie Důležitou součástí podnikatelského plánu je marketing a následný prodej, který má velký vliv na úspěch firmy. Proto se snaží přesvědčit své čtenáře o velmi dobré marketingové a obchodní strategii. V zásadě řeší tři okruhy problémů: Selekce cílového trhu, přiřazení tržní pozice produktu, usnesení o marketingovém mixu. 6 Při selekci cílového trhu lze uspět jen tehdy, když bude existovat trh, který má zájem o naše výrobky. Zavedení produktů, tedy v tom kladném slova smyslu, předpokládá ex- pansivní trh. Investoři se zajímají o vybraný trh a určení možností uplatnění na něm. Pod- nikatelský plán musí obsahovat informace o tom, co je celkový trh a co je cílový trh. Cel- kový trh zahrnuje veškeré možnosti využití produktu nebo služby, což v plánu nepopisujeme. Snažíme se vymezit cílový trh, a tedy také skupiny zákazníků, a to za po- mocí několika ukazatelů: Výrobek či služba poskytují dostatečný užitek. Mají zajištěn bezproblémový přístup k produktu či službě. Jsou schopni nám zaplatit za poskytnuté služby. Cílový trh má několik charakteristických znaků, čím lépe je podnikatel dokáže určit, tím snáz je výrobek nebo služba schopna uzpůsobit se požadavkům zákazníků, a tím pádem podnik má možnost dosáhnout vyššího úspěchu. Úspěchu dosáhneme jen tehdy, pokud dokážeme uspokojit konkrétní potřeby zákazníka, ale není možné ušít produkt nebo službu na míru každému konkrétnímu zákazníkovi. Aby- chom se vyvarovali této situaci, je nutné si rozdělit zákazníky do jednotlivých segmentů trhu. Jednotlivých kritérií může být mnoho, například se jedná o region, z kterého zákaz- ník pochází, jeho věk, nákupní motivace, cena a další. Jelikož chce podnikatel mít ziskové podnikání, neměl by opomenout také kritéria, jako je modifikace produktu, tvorba cen a 6 SRPOVÁ, J.; SVOBODOVÁ, I. a kol Podnikatelský plán a strategie. Praha : Grada Publishing, a.s., S. 22. ISBN

17 prodejní možnosti. Z těchto určených segmentů si podnikatel vybere jeden nebo více, které jsou pro něj zajímavější a hlavně mají budoucí perspektivní nejvyšší zisk. 7 Po procesu určení cílového trhu má podnikatel další úkol, a to přiřazení tržní pozice pro- duktu. Určení pozice produktu je určením pozice jednoho konkrétního produktu mezi dal- šími konkurenčními produkty na vybraném trhu. Cílem je dostat výrobek nebo službu do podvědomí zákazníka a ukázat odlišnost od konkurence na trhu. K tomu nám pomohou následující kroky: Určení konkurenčních výhod našeho produktu, na kterých můžeme začít budovat pozici. Vybereme výhodu, která je důležitá pro zákazníka, shoduje se s marketingovým posláním podniku a je odlišná od konkurence. Zvolíme vhodný způsob její propagace a zviditelnění pro zákazníka, ale také pro konkurenci. Konečným krokem marketingové a obchodní strategie je rozhodnutí o marketingovém mixu, který pracuje s cílovým trhem a určenou pozicí produktu na něm. Základní marke- tingový mix tvoří takzvané 4P, ale ve službách je čtyřka rozšířena o další 4P, tedy cel- kově jich je osm. 8 Produkt product Nejvíce pozornosti v marketingovém mixu je věnována produktu, který tvoří střed naší nabídky a od něj se odvíjí další kroky. Podnikatel musí řešit několik problémů produktové politiky: Jaké produkty nabídneme zákazníkům, co provedeme s těmi, které nejsou již tolik žádané? Jaký bude mít produkt design, balení, doplňkové služby? Kolik vyrobíme konkrétního produktu? 7 SRPOVÁ, J.; SVOBODOVÁ, I. a kol Podnikatelský plán a strategie. Praha : Grada Publishing, a.s., S ISBN SRPOVÁ, J.; SVOBODOVÁ, I. a kol Podnikatelský plán a strategie. Praha : Grada Publishing, a.s., S ISBN

18 Jaký bude vývoj produktu, životnost na trhu od uvedení na trh až po jeho utlume- ní? Možnosti inovace nebo záměna za novou generaci produktů na trhu. Investoři se velmi zajímají zejména u nových produktů o dokumenty potvrzující jejich ne- závadnost a schválení veřejnými institucemi. Proto je vhodné podnikatelský plán doplnit o iniciály člověka s jeho kontaktními údaji, který je zodpovědný za zajištění příslušných dokumentů. Cena price Stabilita a optimální velikost ceny tvoří aktiva firmy a mnohdy má vliv na její existenci a expanzi. Stanovením ceny si podnikatel určuje pozici u konečných zákazníků, má vliv na jejich nákupní rozhodnutí, a co je velmi důležité, určuje svoji pozici v konkurenčním boji. Cenu ovlivňuje několik faktorů: Podnikové cíle a cíle cenové politiky, režie, výdaje, poptávka, konkurenční podniky, jednotlivá stádia životních etap produktu, smluvní opatření. Tvorbu samotné ceny určuje cenová politika podniku, která vychází z cílů tak, jak si je sta- novil podnikatel. Cíle cenové politiky mohou být různě orientované: Snaha o přežití jde o politiku, při které se podnik musí vypořádat s vysokou kon- kurencí, náhlou změnou preferencí zákazníků nebo má k dispozici velké množství zásob. Při tomto kroku se stanoví cena, která nezahrnuje případný zisk, ale pokryje podnikateli z části vzniklé náklady. Jedná se o krátkodobý stav, jeho přetrvávání vede k finančním problémům a možnému odchodu z trhu. Maximalizace zisku určení ceny vychází z předpokládané poptávky a má podnika- teli přinést maximalizaci zisku. Vysoký podíl na trhu cenová politika vychází z odhadu, že podnik s vysokým po- dílem na trhu dosáhne nejnižších možných nákladů a dlouhodobé maximalizace 18

19 zisku. Takto se cena tvoří po analýze konkurenčních cen, přičemž oproti konkuren- ci je podnik na středních nebo dokonce podprůměrných hodnotách. Distribuce place Každý podnikatel zná výrobek nebo službu, kterou nabízí, také jeho hodnotu a konku- renční výhodu. Co nezná, je distribuční politika. Podnikatelský plán musí obsahovat stra- tegie prodeje a popis jednotlivých distribučních cest. Jedná se hlavně o odpovědi na otáz- ky: Zajistíme všechny prodejní aktivity sami? Budeme prodávat konečným zákazní- kům? Tyhle otázky si většinou pokládají podnikatelé, kteří nabízí luxusnější výrob- ky nebo velké kvantum zboží. Pokud nechce podnik zajišťovat prodej konečným zákazníkům, pokládáme si otáz- ku: Jaký má být prostředník, firma nebo organizace, která zajistí konečný prodej? Nakonec je nutné se rozhodnout, zda podnik bude dodavatelem pro maloobcho- dy, velkoobchody nebo pouze dodávky na sklad. Pro zvýšení hodnoty podnikatelského plánu popíšeme organizační strukturu podniku, ko- lik lidí podnik zaměstnává a uvedeme jejich kvalifikaci. Propagace promotion Nejviditelnější složkou marketingového mixu je pravděpodobně komunikace. Podle vy- brané komunikační politiky se podnik snaží plnit své ekonomické cíle. Zákazník se může seznámit s výrobkem nebo službou pomocí složek komunikačního mixu, které jsou: Reklama, marketingová podpora prodeje, vztahy s veřejností, direct marketing, osobní prodej. Neosobní formou komunikace se zákazníkem je reklama, ke které podnik využívá různá média. Ta mu pomáhají zapůsobit na spotřebitele tak, aby chtěl výrobek nebo službu mít. 19

20 Nevýhodou tohoto způsobu zviditelnění je jednostranná komunikace, tím pádem klesá její věrohodnost. Aby majitelé zvýšili obrat své firmy a dosáhli požadovaného zisku, používají k tomu mar- ketingovou podporu prodeje. Jde o to, že prodejci se snaží nabídnout zákazníkům něco navíc. Poskytují různé cenové zvýhodnění, nabízejí k zakoupeným výrobkům vzorky zdar- ma jiných produktů a poměrně nejrozšířenějším jsou nabídky vstupu do věrnostních pro- gramů, zákaznických klubů a účast na různých soutěžích. Kvalitní image a vylepšení obrazu firmy před veřejností, tedy před zákazníky, ale také před konkurencí, má podnikateli pomoct vztahy s veřejností neboli public relations. Jak dobré má podnik vztahy s veřejností, se pozná třeba na přílivu nových zákazníků. Taková forma propagace může být někdy finančně náročná, například sponzorské dary, příspěvky na charitu, vydávání kvartálních zpráv a firemního časopisu. Direct marketing používá k propagaci telefony, y, poštovních zásilek a jiné komuni- kační možnosti, díky kterým získává zpětnou vazbu od zákazníků. Osobní prodej je nejúčinnějším nástrojem, jak získat zákazníka. Prodejce má možnost na základě dialogu přesvědčit dotyčného o výhodách produktu nebo služby, tím ho získat a prodat sortiment. Co je velmi důležité, že podnikatel získává reakce zákazníka z první ruky a má tak možnost operativně reagovat na další vývoj. Nejčastějšími místy pro osobní pro- dej jsou obchodní jednání, výstavy, veletrhy a poradenství na prodejně. 9 Lidé people Nejdůležitější roly v gastronomických službách hraje lidský faktor. Tuto roli lze brát ze dvou úhlů pohledu. Za prvé se na lidi díváme jako na zaměstnance, kteří tvoří tvář firmy a působí na zákazníky přímo. Na základě tohoto poznatku je důležité vybírat zaměstnance na základě jejich komunikačních a prezentačních dovedností. Za druhé bere lidi jako po- tencionální zákazníky, kteří čerpají nabízené služby. 9 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol Podnikání malé a střední firmy. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., S ISBN

21 Spolupráce partnership V odvětví gastronomie má obrovský význam spolupráce více firem podnikajících v daném oboru. To nemluvíme pouze o snižování nákladů vlivem vzájemné spolupráce, ale i napří- klad o urychlení finanční návratnosti investovaných prostředků. Sestavování balíčků služeb packaging Jedná se o nabídkovou kombinaci výrobků a služeb připravenou tak, aby přesně odpovída- la zákazníkovým přáním a požadavkům, za souhrnnou cenu. Programová specifikace programming Úzce souvisí se sestavováním balíčků služeb. Pomáhá k vyplnění takzvaných hluchých míst, například mimo sezónu nebo určité slabší dny. Má dopomoci ke zvýšení konzumace a prodejů služeb danému zákazníkovi Finanční plán Velmi důležitou součástí podnikatelského nápadu je právě tento bod, který má za úkol seznámit podnikatele a možné investory s analýzou současné a plánované finanční situa- ce. Měl by brát v potaz očekávané náklady, celkový finanční záměr, kterého chce podnik dosáhnout, výši celkového kapitálu, které jsou nutné pro dosažení již předem stanove- ných cílů. Finanční plán není možné stanovit na desítky let dopředu, jelikož neznáme bu- doucnost, vývoj ekonomiky ve státě, v Evropské unii ani vývoj inflace, proto je optimální časový horizont plánování tři až pět let dopředu. 11 Plánovaní výnosů a příjmů Peněžním výsledkem podnikaní za určité období, například měsíc, kvartál nebo rok, jsou výnosy. Pokud podnik vede podvojné účetnictví, musí rozlišovat výnosy a příjmy. Skutečné peníze, které firma získá za nabízené produkty a služby, jsou příjmem. Výnosy a příjmy mají své souvislosti a může se stát, že se díky tomu dostanou do rozporu. Pro vysvětlení, když firma například prodá své výrobky nebo služby na fakturu a vykáže účetní výnosy, 10 BERÁNEK, J.; KOTEK, P Řízení hotelového provozu. 4. vyd. Praha : MAG Consulting s.r.o, S ISBN VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol Podnikání malé a střední firmy. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., S ISBN

22 protože výdělek zvyšuje výnosy. Souběžně s tímto musí podnik uhradit výdaje jako mzdu, náklady na energii a spotřebu materiálu, aby byl vidět výsledek hospodaření. To vše přes- to, že zákazník doposud neuhradil fakturu. Ten má podle zákona stanovenou dobu splat- nosti, ale podnik nemůže čekat s platbou svých výdajů. Podnikatel musí sledovat pohyby a změny výdajů a příjmů v podniku, aby se nestalo, že nebude schopen plnit své pohledáv- ky. Plánování nákladů a výdajů Použité výrobní prostředky v penězích reprezentují náklady podniku a jsou shodné s výdaji. Snížením peněžních výdajů podniku se okamžitě netvoří hodnoty, aby byl nákla- dem, musí se účastnit vzniku produktu nebo služby. Ke správnému řízení podniku pomůže sledování struktury nákladů. Lze sledovat jejich druh, který je možné využít při srovnání s konkurencí, účel se dá použít k zjištění kalkulací a ještě činnost, proměnlivost a stálost. Kontrolou podnikatel zjistí mnoho důležitých informací pro vedení podniku. Cennými in- formacemi jsou náklady proměnlivé a stálé neboli variabilní a fixní. Variabilní náklady se snižují nebo zvyšují v závislosti na velikosti výroby a fixní náklady, už z toho názvu je jasné, že se dle velikosti výroby až tolik nemění. Díky znalostem těchto nákladů, které nám před- stavuje manažerské účetnictví, je možné stanovit bod zvratu. Finanční výkazy Investoři a případné bankovní instituty potřebují najít v podnikatelském záměru zpraco- vanou finanční analýzu. Chtějí u daného podniku znát peněžní toky, výkazy a rozvahu. Zpracování peněžních toků představuje budoucí příjmy a výdaje, které vznikají s činností podniku. Podnikatel tak umožní představu čtenářům, jak na tom bude v následujících jed- notlivých obdobích s uskutečněním záměrů. Výkaz zisků a ztrát je dobré zpracovat na první rok podnikání velmi podrobně, protože pravděpodobní investoři se budou chtít seznámit s plánovanými výdaji, výnosy a hospo- dářským výsledkem v každém roku. Právě tohle jim pomůže se ujistit, zda bude podnik schopen plnit své závazky vůči nim, tedy schopnost uhradit úrok a splácet úvěr. 22

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání Podnikání fyzické osoby VY_32_INOVACE_329 11 Ing. Alena Mojžíšová Podnikání Základní pojmy je soustavná činnost

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Systém strategického řízení nezbytný předpoklad úspěšné tvorby a realizace business plánu Strategické řízení Podniková strategie je mapa, která vede podnik, tým nebo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo Cesta k zisku Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_12 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více