Prezentace pro předmět Psychoterapie dětí (Psychologický ústav FF MU v Brně) Autor textu: Mojmír Snopek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace pro předmět Psychoterapie dětí (Psychologický ústav FF MU v Brně) Autor textu: Mojmír Snopek"

Transkript

1 Prezentace pro předmět Psychoterapie dětí (Psychologický ústav FF MU v Brně) Autor textu: Mojmír Snopek 1.DROGA Definice drogy SZO: Droga je jakákoliv prírodní či syntetická substance, která po vpravení do živého organismu mění jeho jednu nebo více psychických či fyzických funkcií. Droga je jakákoliv přírodní (alkohol, hašiš, tabák...) či syntetická (extáze, PCP, pervitín...)substance, která po vpravení do živého organismu (ústy /per os/, inhalováním, šňupáním, vstřebáním skrze sliznici, injekčně do svalu, nitrožilně) mění jeho jednu nebo více psychických (zhroucení komunikačních zábran - upovídavost, intenzivnější vnímaní zvuků, barev...) či fyzických (narušení řeči, narušení motoriky...) funkcí. Každá droga má svůj specifický obraz projevů. 2.Závislost: -silná touha nebo pocit puzení užít látku (craving-projevuje se jinak než při jídle) -potíže v sebeovládání při užívání látky-začátek, konec, množství látky (zhoršené sebeuvědomování- popírá craving, sebeovládání-podlehne situaci..) -tělesný odvykací stav-užití drogy pro zmírnění jeho příznaků (např:alkohol-bolesti hlavy, pocení, zvýšený tep, epileptické záchvaty, nevolnost, zvracení,, přechodné halucinace, iluze, psychomotorický neklid, pocit chorob a slabosti, nespavost, třes jazyka, víček, prstů... opioidy- slzení, zívání, výtok z nosu, bolesti svalů, křeče, husí kůže x opakované pocení, zrachlený teo, vyšší tlak, křeče v břiše, nevolnost, zvracení, neklidný spánek, mydriáza, silný craving po opiátech... marihuana-např.úzkost, podrážděnost, třes rukou, pocení, svalová slabost sedativa x hypnotika- zrychlený tep, insomnie, velké epileptické záchvaty GM, třes jazyka, víček nebo prstů, přechodné halucinace, poles svalového tonu ve stoji, psychomotorický neklid, nevolnost, zvracení, slabost, paranoia kokain jiná stimulancia-letargie, únava, bizarní, nepříjemné sny, zvýšená chuť k jídlu, upomalení motoriky, neklid, silný craving, nespavnost, nadměrná spavost... -průkaz tolerance k užívání látky( v cizím prostředí můžeklesat, zabije heroin, který byl normálně snesl., později nebo po abstinenci klesá -postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů -pokračování v užívání drogy i přes důkaz škodlivých následků (poškození jater, deprese, toxicita myšlení 3.Další pojmy: Akutní intoxikace Škodlivé užívání-přízanky, 1měsíc, prokazatelný vztah k látce Intoxikace návykovou látkou Odvykací stav Odvykací stav s deliriem Psychotická porucha-paranoia u pervitinu Amnestický snymdrom Reziduální stav a psychotická porucha s pozdním začátkem (reminiscence, flasbacks-klíčové podněty, pro situaci, významné, jakou instinktu, vzorec, musí tam být některé podnětys, jinak s nevyvolaá, závisí na množství a době,m jak dlouho užíval 4.Základní rozdělení typů závislostí: -alkohol-barbiturátový typ, zástupce: alkoholické nápoje, sedativa, anoxiolytika... -anfetaminový typ: fermetrazín, dexfermetrazin, pervitin, -canabisový typ: marihuana, hašiš, -halucinogenní: LSD, psilocybn, meskalin, ecstasy, PCP, -khatový typ: listy khaty jedlé, -kokainový typ: kokain, crack, -kofeinový typ: káva, čaj, čaj maté... -morfinový typ: opium, morfium, heroín,

2 -solvenciový typ: inhalování prchavých látek, toluen... -patologické hráčství: tipování, hrací automaty, hazardní hry -závislost na práci, -závislost na sexu -patologické nakupování -PC, internet Specifika závislosti u dětí a dospívajících: závislost se vytváří podstatně rychleji( dospělý roky, dospívající dítě, měsíce řádově vyšší riziko těžkých otrav s ohledem na nižší toleranci, menší zkušenost, vyšší sklon riskovat tím i vyšší riziko nebezpečného jednání pod vlivem návykové látky u závislcý a zneužívajících-zaostávání v psychosociálním vývoji- oblast vzdělávávní, citového vyzrávání, sebekontroly, sociálních dovedností- vše se podřizuje droze-u těžkých závislostí.. i pouhé experimentování je spojeno s většími problémy v různcých oblastech života(rodina,škola, trestná činnost... recidivy časté, dlouhdobá prognóza ale příznivější, díky zrání, změně života, priorot, uklidnění... Některé životní nároky na mladé lidi, co pomáhá při jejich zvládání a jaké jsou účinky alkoholu a jiných drog Životní nároky Co pomáhá Účinky drog Dokončení tělesného vývoje Péče o zdraví a kondici, rekreační sport, cvičení, zdravá výživa Drogy zpomalují vývoj, vedou ke zhoršené výživě a nemocem Studium nebo příprava na zaměstnání Najít dobré učitele a vzory a získat od nich co nejvíce Drogy vedou k nezájmu, lhostejnosti, zhoršují schopnost přesně myslet, dlouhodobě působí i poškození mozku Naučit se zacházet se sexualitou Najít životní cíle a hodnoty Získat užitečné znalosti Získat jistotu ohledně svého vzhledu Postupné osamostatňování od rodiny Naučit se čelit zátěži, stresu, únavě Připravit se na život ve 21. století Opatřit si kvalitní informace, spojit citový a sexuální život. Vhodná společnost, umění. Sebekontrolu v sexu zlepší jóga, cvičení Dobré zájmy, společnost kvalitních lidí, organizace s dobrým programem jako je ochrana přírody, pomoc druhým nebo péče o zdraví. Filozofie, náboženství, spolupráce se zkušenými lidmi, kursy, četba atd. Dobře se připravit na zaměstnání, najít si kvalitní přátele a zájmy Péče o čistotu a vzhled, případně porada s odborníkem, rozumné oblékání Dobří přátele a kvalitní vlastní zájmy. Vnímat rodiče jací jsou - jejich silné stránky i omezení Zdravý způsob života, jóga, dostatek spánku, relaxace, cvičení, rozumná výživa, umět se svěřit a poradit atd. Vzdělání, studium jazyků, zájem o dění a trendy ve světě Drogy citově otupují, přinášejí vyšší riziko problémů jako jsou pohlavní nemoci a nechtěná těhotenství. Dlouhodobě působí ztráta zájmu o sex Drogy vedou často k planému filozofování bez praktického účinku v životě a ke ztrátě dlouhodobých cílů. Později už jde jen o drogu Drogy často působí zaostávání v různých oblastech života Drogy zvyšují riziko kožních chorob, okrádají o čas, snižují tělesnou i duševní výkonnost a vedou k předčasnému stárnutí. Kouření poškozuje pleť Drogy působí zpomalení vývoje, nesamostatnost a větší závislost na druhých lidech včetně rodičů Drogy snižují odolnost, zvyšují riziko nemocí a úrazů Drogy okrádají o čas, snižují duševní i tělesnou výkonnost a vedou k předčasnému stárnutí 2

3 Dlouhodobé výsledky mohou být nadějné Při léčbě mladých lidí zjistili odborníci zajímavou a povzbudivou skutečnost. Po delší době může být stav mnohem příznivější, než by se zdálo např. po roce. Dá se to vysvětlit tím, že přirozený vývoj a dospívání pomáhají překonávat problémy s drogami. V poctivé snaze o překonání problému tedy stojí za to vytrvat. 7. Jak rozpoznat návykový problém u dítěte? O problému s alkoholem, drogami nebo hazardní hrou u dítěte, pokud se objevil, je lépe se dozvědět co nejdříve. Léčba počínajících problémů bývá totiž podstatně snazší a účinnější. Navíc se tak rodiče vyhnou chybám, které by jinak neudělali. Třeba neodjedou na dovolenou a jen tak nenechají svůj byt napospas problémovému dítěti a jeho kamarádům a pak nemusí shánět rodinný majetek po zastavárnách. Velmi závažné je, když zjistíte u dítěte více známek. Nepodceňovat ani alkohol a tabák. Podle zahraničních výzkumů může právě výrazný vzestup spotřeby alkoholu nebo tabáku u dětí signalizovat přechod k jiným návykovým látkám. Příznaky nejvyšší závažnosti Dítě přizná užívání drog. Příznaky závislosti. Každé užití ale ještě neznamená závislost. Abychom diagnostikovali závislost, měly by být přítomny alespoň tři z následujících šesti znaků: Silná touha nebo nutkání užívat návykovou látku. Zhoršení sebeovládání ve vztahu k návykové látce. Tělesné odvykací potíže po vysazení návykové látky nebo snížení dávky. Zvyšování dávek. Zanedbávání jiných zájmů kvůli návykové látce. Návykové chování zabírá mnohem více času než dříve. Pokračování v užívání návykové látky navzdory škodlivým následkům, o kterých člověk ví. Některé drogy jako heroin a pervitin závislost, zvláště u dětí a dospívajících, vyvolávají velmi rychle. Droga nebo její metabolity se prokážou laboratorně. Toxikologické vyšetření moči nebo krve a posouzení výsledku vyžaduje odbornou kvalifikaci a není laciné. Předběžná vyšetření za pomoci indikátorových papírků s sebou nesou riziko omylů (častější je, že se látka neprokáže, i když byla aplikována, než naopak). Vzorek má smysl takto vyšetřovat pouze tehdy, jestliže byl odebrán pod dohledem, protože jinak je riziko záměny vzorku (např. za cizí moč). To, že se ve vzorku nic nenajde, i když byl odebrán pod dohledem, by se ale nemělo přeceňovat. Znamená jen, že dítě nemělo pervitin nebo heroin jeden až dva dny nebo konopí několik dní. Jedině u konopí se dá v případě dlouhodobějšího užívání droga prokázat i po týdnech. O užívání drogy u dítěte vám řeknou spolužáci, učitelé, sousedé nebo jiné osoby z okolí. Nepodlehněte prosím prvnímu pokušení a předem neodmítejte takové informace jako zlovolná nařčení. Většinou to bývá pravda, a proto byste měli být lidem, kteří vám to řeknou, vděční. U dítěte se najdou drogy nebo pomůcky k jejich zneužívání. Nemusí to být pouze injekční jehly a stříkačky, ale i malé dýmky, papírky k ručnímu balení cigaret, krabičky od léků, psaníčka (malé čtvercové obálky, o málo větší než obal na žiletku, s drogou nebo i prázdné), lžičky apod Nemusím snad zdůrazňovat, že tvrzení, že drogu dítě někde našlo, není právě nejpravděpodobnější. Jizvy po vpichu v průběhu povrchových žil, např. v loketní jamce. Tady jen podotýkám, že prakticky všechny rozšířené drogy se dají užívat i jinak než injekčně. Jinak řečeno, nepřítomnost vpichů ještě nezaručuje, že se nejedná např. o problém s pervitinem nebo heroinem. Známky ovlivnění návykovou látkou. Zde záleží na druhu návykové látky. Alkohol vyvolává obecně známý obraz opilosti, podobně se projevují i některé tlumivé léky, z dítěte ale není cítit alkohol (např. mluví nezřetelně, je utlumené, má zhoršenou pohybovou souhru a hůře udržuje 3

4 rovnováhu). Při intoxikaci konopím bývají zarudlé spojivky, dítě hlasitě mluví, nepřiměřeně se směje, přítomen bývá i dosti typický zápach připomínající pálící se bramborovou nať. Mohou se objevovat i závratě a poruchy rovnováhy při chůzi. Pro tuto drogu jsou také do jisté míry typické poruchy paměti. Pervitin se projevuje nadměrnou a často bezúčelnou aktivitou. Zornice jsou rozšířené. Tato droga také vyvolává dosti často pocity pronásledování (paranoiditu). Poměrně typickým příznakem po odeznění působení pervitinu nebo MDMA ( extáze ) bývá dlouhý, i vícedenní spánek jako projev spánkového dluhu a vyčerpání. To je někdy spojeno s depresí. Halucinogeny (např. LSD) se projevují poruchami vnímání, jako jsou halucinace a iluze, časté je podivné a nesmyslné chování, pohrouženost do vnitřního světa, zmatenost. Zornice bývají rozšířené. Po odeznění účinků drogy mohou přetrvávat duševní potíže, jako např. deprese. Heroin: Dítě je utlumené, spavé, pohroužené ve vnitřním světě, zúžené zornice na světlo, dech je pomalý, řeč často nesrozumitelná. Libost (euforie) bývá vystřídána nezájmem a někdy i depresí. Těkavé látky se projeví typickým zápachem příslušné těkavé látky (např. toluen) z dechu a oděvu. Další Dítě má přátele a známé, kteří berou drogy nebo nadměrně pijí alkohol. Toto je velmi závažná známka. Pokud např. našla vaše dcera zalíbení v mladém muži, který bere drogy, je značně ohrožena, a to i v případě, že tvrdí, že mu chce jenom pomáhat. Typický zápach. To se týká alkoholu, tabáku, těkavých látek i marihuany (pach po spálené nati). Dítě se může tento zápach snažit přehlušit různými, dezodoranty, vonnými tyčinkami apod. Z dítěte se stává odborník na drogy. Vysvětluje jejich braní, zastává se jich, poukazuje na jejich léčivé účinky, nepřiměřeně se věnuje studiu literatury o drogách. V psychologii se často používá pojem racionalizace. Při racionalizaci si člověk nachází ušlechtilé důvody pro to, co udělal nebo chce udělat, a co právě ušlechtilé není. Právě výše uvedený příznak může být známkou toho, že drogy dítě velmi zaměstnávají a že chce sobě nebo druhým jejich braní zdůvodnit. Oblečení, plakáty, přívěsky apod., které propagují drogy. K nejčastěji u nás používaným symbolům na tričkách, prstenech nebo přívěscích patří zubatý list konopí, ale viděl jsem i trička s nápisem Heroin. Krádeže ve třídě nebo v domácnosti. Tento příznak lze vysvětlit zvýšenou potřebou peněz na drogy nebo na hazardní hru (nejčastěji automaty ). Zvláště závažný je u dětí, které předtím nikdy nekradly. Třes. Může provázet některé odvykací stavy nebo být projevem intoxikace po některých látkách. Pocity pronásledování (paranoidita). Jak už víme, často se objevuje v souvislosti s intoxikací pervitinem nebo halucinogeny. Pocity pronásledování trvají i dlouho poté, co se droga z těla vyloučila. Paranoidita může být ovšem také vyvolána nějakou vážnější duševní chorobou, která s návykovými látkami nesouvisí. Útěky z domova. Velmi typické bývá, když se dítě na den nebo i více dní někam ztratí, pak se vrátí ve zbědovaném stavu, slibuje, že se polepší, a po čase se celá záležitost znovu opakuje. Příznaky relativně menší závažnosti Ztrácí dobré přátele a kamarády mezi vrstevníky, uzavírá se nebo se stýká spíše se staršími. Pro dítě, které se zaplete s návykovými látkami, často ztrácejí normální vrstevníci přitažlivost. Jeho život a vztahy se totiž začínají více a více otáčet kolem drog a hledání způsobů, jak si je opatřit. Vypadá nezdravě a neduživě. V tomto případě je ovšem třeba vyloučit nějaký jiný zdravotní problém. Narůstající potřeba peněz. Může souviset s výdaji za drogy nebo hazardní hru, v úvahu samozřejmě přicházejí i jiné příčiny. Zanedbává péči o zevnějšek. I v tomto případě je důležitá náhlá změna ve vztahu ke svému zevnějšku. Příznak je tedy závažnější u 4

5 dítěte, které na sebe dříve dbalo, než u toho, pro které nebyl zevnějšek nikdy důležitý. Náhle se zhoršil prospěch ve škole. Není divu, protože hodně času a energie musí dítě vynakládat na to, jak si drogy opatřit a jak se zotavit z jejich účinku. Navíc některé drogy (jako konopí) působí nepříznivě na paměť. O negativním efektu i jen experimentování s drogami na školní prospěch jsou k dispozici důkazy z České republiky. Neomluvené hodiny a pozdní příchody do školy. Sem patří i falšování omluvenek, návštěvy lékařů pro neexistující zdravotní problémy nebo to, že se dítě ráno normálně sbalí a předstírá, že jde do školy, ačkoliv pak stráví den úplně jinde. Záškoláctví může mít i jiné příčiny, např. to, že dítě školu nezvládá a stydí se za to, nebo že je ve škole šikanované. Dítě začíná být nespolehlivé a nedodržuje sliby. Nemusí to nutně znamenat, že vás chce dítě záměrně obelhávat. Např. to, že přijde v určitou dobu domů, může slíbit s nejlepšími úmysly. Jenže jeho sebeovládání ve vztahu k návykové látce nebo hazardní hře může být natolik oslabené, že nedokáže včas přestat a slib nedodrží. Ani v tomto případě nemusí být návykový problém jedinou příčinou nespolehlivosti. Častější úrazy a nemoci u dříve zdravého dítěte. Mohou být způsobeny negativním působením návykových látek na zdravotní stav, ale příčinou může být i simulace s úmyslem vyhnout se škole a získat tak čas potřebný k opatřování drog nebo jejich užívání. Náladovost a podrážděnost. Tyto stavy mohou souviset s odvykacími potížemi, kocovinou nebo účinkem návykových látek. Úzkosti a deprese. Opět se objevují při odvykacích stavech, po odeznění účinku drog nebo i při intoxikaci např. halucinogeny, pervitinem nebo konopím (tzv. bad trip neboli nepodařený výlet ). Nadměrná aktivita a hovornost nebo apatie anebo střídání těchto stavů. Jak už jsme uvedli, mohou být např. projevem braní budivých látek (pervitin). Nespavost nebo nadměrná spavost. Viditelná únava a spavost během dne. Nespavost je typická pro intoxikaci budivými látkami (pervitin) a pro odvykací stavy po heroinu nebo tlumivých lécích. S nadměrnou spavostí se lze setkat po odeznění intoxikace budivými látkami (pervitin), MDMA nebo i konopí. Tajnůstkářství. To, že dříve otevřené dítě začne být tajnůstkářské, může mít různé příčiny. Pozornost rodičů by ale rozhodně měly vyvolat tajemné telefonáty, při kterých se volající nepředstaví nebo zavěsí, uzavírání se dítěte, to, že jasně lže, a také nepřiměřené odmítání rozumného dohledu a kontroly ze strany rodičů. Náhlé zhoršení chování, konfliktnost, podrážděnost, nervozita a agresivita. Může souviset s cravingem (bažením), což je silná a obtížně zvladatelná touha po návykové látce nebo hazardní hře. Ztráta kvalitních zájmů a zálib. To je opět vysvětlitelné skutečností, že návykové látky vyžadují od dítěte čím dále tím více času a energie. Dítě také ztrácí zájem o rodinu a o činnosti, které ho doma zajímaly. Horší soustředění a paměť. Naštěstí se u dětí a dospívajících při abstinenci tyto příznaky většinou poměrně rychle upravují. Nezájem a apatie. Důvodem je opět okolnost, že touha brát návykové látky se stává silnější než motivace k jiným aktivitám. Náhlá změna jídelních návyků. Sem patří ztráta chuti k jídlu nebo naopak přejídání i jinak nevysvětlitelný váhový úbytek. Pro řadu lidí, kteří si vytvořili závislost na návykových látkách, je poměrně typické upřednostňování sladkostí (např. různých sušenek apod.). To s sebou nese zdravotní komplikace, jako je zácpa nebo zvýšená kazivost zubů. Dospívající dívky, které trpí poruchami příjmu potravy (anorexie nebo bulimie), bývají více ohroženy problémy s alkoholem nebo s jinými návykovými látkami. Proto je třeba jim věnovat při prevenci těchto problémů větší pozornost než normálním dětem. Nevolnost, zvracení. Objevují se při odvykacích stavech po heroinu i při intoxikaci některými drogami, včetně nikotinu, ale častěji mívají jinou příčinu (např. nemoci trávicího systému nebo již zmíněná bulimie). 5

6 7.Rodina Rizikové faktory rodiny: Výskyt návyku neléčeného u dětí zvyšuje pravděpodobnost i u dospělých, děti závislých častěji ohroženy, ne tou závislostí, tím že nefunguje rodina, systém, strukturu nemá, i u hráčů, trestá rodiče, když vy já také, Nejsou jasná pravidla týkající se chování dítěte Nedostatek času na dítě v časném dětství, malá péče, nedostatečný dohled, nedostatečnéá či špatná, žádná citová vazba Nesoustavná a přehnaná přísnost, neopřiměřené násilí, fxzické, psychické, týrání, zneužívání, sexuální Schvalování pití alkoholu a drog, dej si s námi jednoudvakrtá, třikrát- Malé ři ýádné očekávání od dítěte, podceňování, přeceňování, nízké, vysoké nároky.. špatné duševní a společenské fungování rodičů, rodiče jsou osamělí, podivínští, lhostejní ok okolí Duševní cvhoroba rodičů Velmi těžké hmotné a sociální podmínkky v rodině špatné fungování rodiny, výchova jedním rodičem, nezvládá, nejsou další přbuzní Casté stěhováni rodiny Díttě žije bez rodiny a domova Závislost na návykové látceu manžela, partnera-ky Vážná duševní nemoc manžela, manželky Manžel či manželka nebo někdo z rodiny funguje jako umožnovač brát drogu, usnědbuje, chrání před následky... Protektivní faktory: Přiměřená péče, dostatek čsasu Jasná pravidla chování Pozitivní hodnotx-vzdělání Spolupráce a sdílení odpovědnosti Vřelý a středně omrzující styl výchovy Rodiče alkohol, tabák a jiné drogy u dětí odmítají Jasna a přiměřená očekávání a nároky od dítětw, respektují jej Clenové rodiny dobře zvládají stres Je zajištěna ochrana, bezpečí, dobré uspokojování potřeb dítěte rodiče pomáhají nacházet dítěty dobré zájmy Dobré vztahy a spolupráce, mezigenerační Oba jsou duševně zdraví a i odmítají návykové látky, TVRDá láska ze strany příbuzných a blízkych-vřelost, opra, trvají na pozitivní změně Typické Rysy rodin, kde se vyskytuje závislost Pseudoindividuace: zdánlivé osamostatnění, odmítá autoritu, ale je na nich závislé, materiálně, meni schopno se osebe samo postrart, vzít tvrdě zpět, větší omezení..pak osamostatnění Triangulace: Matce sisstěžuje na otce, otci na matku, rodičům na praroidě, sestře na bratra a, terapeutovi na rodiče...tím vytváří prostoek manipulaci a braní drogy, znesnadnuje spolupráci...zlepšit komunikaci, jasná, nedvojznačná, systémová, konfrontační Enmashment (Rozmělnnění meziosobních a mezigeneračních vztahů): přebírání odpovědnosti za dítě, spojenectví, -odstranění patologické identifikace s problémovým dítětem, zlepšení komunikace, posílení hranic mezi generacemi Patologická rovnováha: "něco za něco", bere drogy proto, že rodiče se hádají, podvádí, variace, sdílená závislost Umožnování: umožňovač vymýšlí omluvu pro dítě, toleruje, vyřizuje jiné problémy, platí dluhy, soudy, stravu,..oddaluje řešení Reakce dětí na závislost u rodičů -Rodinný hrdina-přebíraá dodpovědnost za rodiče, aby se polepšil, neměl by být odpovědný za rodiče! -Ztracené dítě-utíká do fantazie, snění, překonat návyk v rodině, věnovat se dítěti 6

7 -Klaun-vyvolává veselí, odvádí pozornost..překonat návyk, neposilovat šaškování, ale autenticitu.. Omezení komunikace: často vyhýbá, ten kdo závislý, koalice, omezit, zlepšit Odcizení, vzdálení, dezintegrace rodiny: někdy se rodina rozpadne následkem předešlého, bez zázemí, opětovné budování sociálních vztahů Opakovaná volba nevhodného partnera, partnerky: rozvede s alkohjolikem, najde si patologického hráče Orientace k vrstevníkům s podobnými problémy, návykem, téma smrti... 8.Faktory školy: Rizikové: Neprovádí prevenci Pokusy pasivní, neinterakční Škola při prevenci nespolupracuje s rodiči Alkohol, tabák, hazardní hry jsou dostupné v okolí školy Učitelé jsou vnímáni jako nepřátelští, zdůrazňující nedostatky Selhávající a problémoví žáci jsou zesměšňováni a ponižováni Atmosféra školy je odcizená Není návaznost an mimoškolní aktivity a volný čas Protetktivní: Prevence je syastematická, nejednorázová, peer programy, náacviky sociálních dovedností Interaktivní charakter Komunikace s rodiči, poradnaami, jinými centry rozumná a přiměřeně prosazovaná pravidla na školních akcích Učitelé pečující, pomáhající, komunikující, spolupracující pozitivní alternativy pro selhávající žáky Formování prosociálního chování 10. Faktory u vrstevníků: Rizikové: Přátelé a známí pijí alkohol či berou drogy, hrají.. K alkoholu se staví pozitivně Problémy s utoritami, rebelují Protispolečenskost chování, odcizenost, cynismus Více ovlivňování špatnými kamarády než rodiči Sklon zesměšňovat, snižovat sebevědomí, šikanovat Mají další přátele, kteří zneužívají alkohol, tabák... Organizace s např.rasistickými rysy Mají zájmy, kde mohou přijít do kontaktu s alkoholem drogami, např.diskotéky, restaurace Vrstevníci aktivně vybízejí dítě pít, kouřit, hrát... Protektivní: Alkohol, drogy a hazard odmítají Staví se k němu negativně Respektují dobré dospělé a rodičovské autorityi jednotlivé řleny koletivu a jeich význam Vrstevníci mají přátele, kteří žijí zdravým způsobem života Existuje vazba na nějakou organizaci s dobrým programem Jsou schopni cítit a přijímat dobré hodnoty Mají zájmy neslučitelné s alkoholem Vrstevníci aktivně odrazují od alkoholou a drog Příčiny - neexistuje jediná příčina, na kterou by byl zázračný lék, mnohoúrovňový vztah protektivních a rizikových činitelů, psychika, vrstevníci, rodina, prostředí a dostupnost návykovávhclátek----návyková látka přidává další rizikové faktory---změna v psychice, rodině... 7

8 12. Životní scénaře - závislostní: relaxační a únikový, sociální nebo partnerský, romantický, snobský(zakládá na zkuš.),zkumavka, požitkář, reyignovanost, mstitelský, kontrolovaný - abstinenční-prozíravý pesimistický, prozíravý optimistický, nekompromisní, zdravotní, sebedůvěrový, sociální, zdravě sebeprosazující, duchovní, užívání moudrého života, hrdinský, zvědavý a tvořivý, seberealizace 13. Léčba: Nástroje změny: Posilováni motivace, podporovat, oceňovat.. Dobré vnímání sebe i vnějšího světa-reflexe, náhled, resrtrukturace,(alexithymie-nedokáže popisovat emoce, vlastně neví co mu je.), relaxace, jóga-vnitřní ucho, nreaguje, nechává odstup, jen poslouchá, skupinová psychoterapie, behaviorální terapie-surfing-klouže po povrchu myšlenek, aniž by se namočil, deník, pomůckyzrcadlo, fota, videozáznam...zrcadlení!, zpětná vazba, nácvik vnímání neverb.komunikace, receptivní muzikoterapie, vzdělávání, dskuse---svět drogy je omezený, centrovaný, fokusovaný na drogu, vše se podřizuje a analyzuje vhkledem k ní, je součást systému jedince.. Dovednosti pro život- oddálit uspokojení, asertivita, plánování, zvládat stres, čelit sociálnímu tlaku-odmítnout, empatie, komunikace, vyjednávání, pevná, jistá základna, sít vztahů, hodpodaření s penězi, zaměstnání, Dovednost sebeovlivnovanání-uvědomit si návyk a negativa jeho,, výhody abstitence, kuřáci ušetří, lépe dýchají, nesmrdí...respekt k sobě, posilovat sebevědomí, důležitost krátkodobých cílů Zvládáni cravingu a emocí s ním spojených- vyhýbat se spouštěčům, uvědomit si neg.důsledky ztrát sebeovládání, a naopak výhodu sebekontroly,odvedení pozornosti k činnosti, do fantazie, ne na drogu, relaxace,, vyvolat opačné myšlenky a představy, odložit jednání, že si půjdu koupit drohu, sebemonitorování, uvědomit si bažení na záčatku a usměrnit ho!! Unava, nuda, relaxace--strukturovaný životní styl... Sociální dovednosti-asertivita, odmítání, rozhodování s následky, empatie, porozumění, síť vztahů, komunikační dovednosti 13 obecných principů efektivní léčby závislostí: -vhodná léčba, individuální postup, -rychlá dostupnost léčby -šíře léčby-nejen že je mi špatně, ale i sociální vztahy... -pružnost léčby- -délka léčby-delší lepší.. -individuální, skupinová forma, poradenství, KBT postupy -i medikamenty -integrace postupů při přidružení jiného onemocnění- -detoxifikace -dobrovolnost léčby- -dodržovat abstinenci, zjišťovat -zahrnostu i vyšetření AIDS? žloutenku, TBC -dlouhodobodt, opakovatelnost, svépomocné skupiny..sdružení...anonymní alkoholici, Socioterapeutické kluby, Skupina. Komunitní léčba, Svépomocné příručky, Krátká a časná intervence Dle Miovského, faktory úspěšné léčby: dobrovolnost, zaměření na klienta,klientku a jeho autosanační procesy,chápat drogu spíše jako důsledek než příčinu, postupovat dle struktura osobnosti individuálně, věnovat se oblstem jako škola, přátelé, rodina, další příbuzní, parter, ka, plánům do budoucna, vlastní kontrole a sebekontrole-jistota a nejistota, úzkostnosti, tenzi, depresiv, bolestem nevolnosti, uspokojování potřeb, obranným mechanismům, sebevědomí, životnímu smyslu, spokojenosti Některé zvláštnosti léčby dětí a dospívajících Rodinná terapie s rodiči bývá ještě důležitější než u dospělých. Důležitější bývají i tzv. dovednosti potřebné pro život. To se týká pracovních a studijních návyků, zvládání 8

9 zátěže, rekreace a dobrých zálib, zdravého sebeprosazení, komunikačních dovedností, řešení problémů a konfliktů, zvládání negativních emocí atd. Je třeba také více pamatovat na zdravý životní styl a vytváření sítě sociálních vztahů. Potřebné bývá i poradenství podle individuálních potřeb (vztahy, volba zaměstnání, právní záležitosti, antikoncepce atd.) a někdy i praktická pomoc např. při jednání se školou nebo úřady. Psychoterapie je při léčbě návykových nemocí u dětí a dospívajících velmi prospěšná. Na rozdíl od léčby dospělých bývá užitečnější práce s problémy současného života.-viz dále Ústavní léčení. Vzhledem k větší nebezpečím návykových látek bývá u dětí a dospívajících někdy vhodná ústavní léčba i v situacích, kdy by se dospělého stav dařilo ještě zvládat ambulantně. Medikamentózní léčba. Antidota-protijedy při otravě, Substutuční léčba-náhražky, methadon, Protisnášenlivé látky-antabus, Anticravingové léky... Psychoterapie Jména: Nešpor, Csémy, Miovský, Hajný, Skála, Šmoldasová,Kubička, Kožený, Bém, Douda, Drábková... Rodinná terapie!, vždy u závislostí vhodná a potřebná!!! Skupinová terapie,techniky např. Gumový had-když je studený nekouše Velbloud-abstinuj dnes, zítra se uvidí Ametyst Klaun. kdy jsem se choval jako šašek Maska-druhá tvář drogy Kolo života-6výsečí, každá různé oblasti, peklo, svět zvířat, hladové duchy, dolní, horní, nebeš tané. lidé, polobozi bojovní, probírat jednotlivé oblasti.. Popis dne Pozornost Převleky závislosti-racionalizace x craving Psychodrama Psychopantomima Relaxace Terapeutická komunita: jednoduchá, smíšená, trvá i rok... Obecně: -úvodní stadium -stadium primární léčby -reentry stadoium Indikace. těžší závislost, bez zázemí, vysoká možnost recidivy, schopnost přijmout pravidla, i dobu atd.. Komplikace: porušení abstinence, dvojí tvář komunity, toxické řeči, změna aktivního podílu na lléčbě s nepřítomností pravidel a hranic -autokratický vůdce -tvorba podskupin Techniky: Abstinentská krabice, Bažení-viz výše Deník Blbec v buse-bažení, blb chce ovládat autobus, člověka, lépe demposnruje, pak kontroluje... Budh.metoda zvládání špatných myšlenek-vyvolat opačné, uvědomit si negativa,nereagovat na ně, hledat jejich kořeny, jazyk Semafor:v rozporu uvědomit senafor, čer.uvažovat, or.výběr možnosti, zel.jednat a zhodnotit 9

10 Muzikoterapie- aktivní a receptivní, u dětí práce s Orffovým instrumentáriem-bubínky, činely...receptivníposlech hudby při relaxaci.. Arteterapie-kresba pocitů, drogy, erb, totem, čára života... Poetoterapie- báseň, i ve skupině, ptát se co v nich vyvolává, pak s tím pracovat... Gestalt terapie-objektivizaca, židle...shuttling- pocity a jejich verbalizace Strategická terapie-relaxace, hypnóza, poziztivní konotace, předpis symptomu, domácí úkoly,.. obecně: -vytvořit rámec terapie-posilovat motivaci, důvěru, využít pozitivního -destabilizace dysfunkčního syndromu -pozitivní ovlivnění destabilizovaného systémmu ve směru klientovy přání -upevnění a integrace pozitivnívh změn KBT- Obecně: -informace o účincích drogy -změna vztahu ke droze, pomocí rekapitulace problémů a ztrát způsobených závislostí -odstranění nedostatků, které droga kompenzuje-relaxace, sociální dovednosti -vytvoření nových sociálních vztahů -vytvoření záchranné sítě v okamžicách stresu -resrtrukturace postojů a přesvědčení k droze -příprava plánu na zvládnutí relapsu -stanovit postupné cíle -Např:Marlattova koncepce prevence recidivy: Identifikace nebezpečné situace kontaktu s drogou Rozpoznat přáznaky recidivy, porozumět jim a předejít Zvládnout craving Čelit sociálnímu tklaku-dovednodt odmítání Síť vztahů Zvládání negativních pocitů a stavů KOrekce kognitivního zkreslování Zdravý životní styl Mít plán na zastavení recidivy Psychoanalýza dnes: Blatt, McDonald, Sugarman a Wilber (1984) ve významné práci o psychodynamických teoriích závislosti na opiátech píší, že psychoanalytici dříve nedělali rozdíly mezi typy závislostí a považovali je všechny za orální jevy s podobnými nevědomými významy. To bylo v době, kdy se celý obor zabýval problematikou id, studiem vnitřních pudů a jejich projevy ve světě pacienta. Počínaje Radem (1926) se analytici snažili zformulovat různé typologie závislostí, a to podle zneužívané látky a vnitřního stavu závislého. Tyto prvotní typologie odpovídaly tehdejšímu směřování psychoanalýzy, která se soustředila na pudy a defenzivní strukturu - ego psychologie. Později se zájem psychoanalýzy obrátil k tomu, jak se lidé adaptují na svět. Jak ještě uvidíme, výše uvedení Blatt a další (1984) zmiňují i jiné koncepce psychoanalýzy většinou vzniklé v nedávné době, které odrážejí zvýšený zájem o vztahy s ostatnimí lidmi, často zastřešené širokou kategorií objektních vztahů. Ve schématu Blatta a kol. (1984) se dělí psychoanalytické teorie motivace vzniku závislosti na opiátech do třech katergoií. První je vytvoření symbiotického stavu uspokojujícího potřeby, druhá obrana proti kritickému, necitlivému a dysforickému sebehodnocení (např. vina a stud) a třetí obrana proti potenciální psychotické dezintegraci. Autoři vytvořili tyto kategorie na základě propojení tradičního důrazu na půdy a obranné funkce s teorií objektních vztahů. Současný stav Na rozdíl od mnoha jiných druhů poruch, psychoanalýza ve studiu chápání užívání návykových látek příliš nepokročila. Existují pro to mnohá vysvětlení. Jedno spočívá na předpokladu, že pro užívání nývykových látek je psychoanalýza nevhodná, anebo je závislost znakem takové poruchy a slabosti ega, že by psychoanalytická léčba byla pravděpodobně stejně nevhodná. Odtud pramení velmi rozšířené tendence tyto pacienty odmítat a odkazovat je na programy založené na 12 krocích (taková je situace v USA; u nás ale taktéž moc psychoanalytiků se závyslými nepracuje). Další vysvětlení je založeno na tom, že neuspokojivé vysledky v léčbě těchto poruch (Brickman, 1998) zanechaly převažující dojem, že pro ně psychoanalýza nebyla tou správnou volbou. Přesto několik psychoanalytiků značně přispělo k výkladu užívání návykových látek. Za zvláštní stojí čtyři významní současní autoři: Leon Wurmser, Edward Khantzian, Henry Krystal a Joyce McDougall. 10

11 Všichni čtyři vidí užívání látek jako zvláštní příklad obecnějšího druhu poruchy nebo patologie, která je psychoanalytikům známa. Všichni čtyři představují celou škálu současných psychoanalytických teorií: pudovou teorii (Wurmser), teroii objektních vztahů (Krystal), self psychologii (Khantzian) a teorii psychosomatických poruch (McDougall). Pro rychlejší orientaci jsem sestavil tabulku (viz. níže), která uvádí, co je podle nich v nepořádku s uživatelem drog a jaké účinky drogy její uživatel vyhledává. Ačkoli si všichni čtyři uvědomují fyziologické aspekty užívání návykových látek a závislosti, zaměřují se hlavně na psychologické aspekty procesu. Teoretik Wurmser Khantzian Krystal McDougall Prototypická patologie Neurotický konflikt Self deficit Narušené objektní vztahy Psychosomatická porucha Zranitelnost Odsouzené ego Poškozené ego Hraniční self Externalizované self Požadovaný účinek Osvobození Náprava/usměrnění Splynutí/extáze Vyhýbání se/únik Wurmser Zastává teorii, že osoby užívající návykové látky mají kruté a destruktivní super ego, které hrozí, že je zaplaví zuřivostí a strachem. Užívání návykových látek je pokusem uniknout těmto nebezpečným afektům. Tyto emoce jsou důsledkem tradičních konfliktů mezi psychickými isntancemi a krutostí super ega. Wurmser se domnívá, že takový stav pramení ze skutečných zničujících traumat z raného dětství (1984). Těmito traumaty má na mysli např. neobvykle těžké reálné vystavení násilí, sexuálnímu zneužití a kruté opouštění, a/nebo reálnou nespolehlivost, prolhanost, zradu a opuštění a/nebo skutečnou intrusivitu nebo skutečnou odtažitost rodičů. Tyto události vedou k nepřátelství vůči autoritě, rebelanství a vzdorovité neposlušnosti. Také způsobují krutost vnitřní autority a pochybnosti o vlastní hodnotě. Drogy tedy alespoň dočasně vyřazují ohrožující vnitřní autoritu a neutralizují ohrožující pochybnosti a úzkost, které by člověka mohly ovládnout. Drogy však neomezují jen ty nechtěné funkce super ega, ale vážně omezí i zbývající. Ty zahrnují vnitřní stabilitu nálad a afektu, ego-ideál, sebepozorování, chápání hranic vnější reality a vztah k sobě. To objasňuje to, jak se drogově závislí jeví teraputovi. Bávají grandiózní, vyhýbaví a manipulativní. Neuvědomují si nebezpečí svého jednání. To vše zapadá do toho, jak Wurmser chápe užívání nývykových látek - jako archaický a omnipotentní způsob, jak se vyhnout pocitům a impulsům, které přinášejí bolest, úzkost a stud, které tak uživatele drog ohrožují. Na základě tohoto pojetí se Wurmserova psychoanalytická léčba soustředí hlavně na analýzu super ega. Je přesvědčen, že moralistický postoj k chování závislých je kontraproduktivní, protože:...problém není v tom, že by měli příliš málo super ega, ale naopak příliš mnoho. (1985). Khantzian Jeho práce je založena na myšlence, že podstata problémů osob, které užívají návykové látky, tvoří deficity, nikoli konflikty. To znamená, že kořenem problému jsou spíše slabé stránky a nedostatky ega nebo self než konflikty mezi psychickými instancemi. Podle Khantziana jde o slabá místa ve struktuře self - o to, jak se osoba chrání, usměrňuje se, pečuje o sebe a přemýšlí o sobě. Ta vedou k tomu, že vyhledává určitý účinek drogy, který kompenzuje daný deficit. Khantzian je jediný ze čtyř uvedených autorů, který přikládá velkou důležitost specifické droze, kterou narkoman preferuje a nepovažuje uživatele drog za tak narušené jako Wurmser a další dva uvedení autoři. Khantzian a jeho kolegové vypracovali modifikovanou dynamickou skupinovou terapii (MDST) (Khantzian, Halliday a McAuliffe, 1990), která se zaměřuje na osobnostní rysy ovlivňující užívání návykových látek. 4tyři hlavní body, kterým se skupiny věnují, jsou: 1) tolerance afektu, 2) budování sebeúcty, 3) diskuse o interpersonálních vztazich a práce na jejich zlepšení a 4) vytvoření vhodných osobních strategií zaměřených na to, jak se chovat mezi dalšími závislými. Krystal Krystal nabízí dvě teorie zdůvodňující užívání nývykových látek. Není jasné, zda a případně jak spolu tyto dvě teorie souvisejí, ale každá představuje bezpochyby důležitý přínos. Obě přepokládají vážné narušení v raném vývoji. 11

12 Jedna teorie je založena na tom, jak je chápána patologie v rámci teorie objektních vztahů. Závislá osoba prožívá k droze symbolický vztah jako k primárnímu mateřskému objektu. To znamená, že droga zastává funkce, které jsou obvykle připisovány postavě matky. Narkomanův vztah k droze se vytváří na základě porušeného vztahu s vlastní matkou, jak ho prožíval během svého vývoje. Krystal uvádí: Pacient závislý na drogách touží po tom, aby se sjednotil se svým ideálním objektem, ale zároveň se toho hrozí (1977). Druhá teorie se soustřeďuje na narušené afektivní funkce. Tento jev je znám jako alexithimie. Krystal se domnívá, že narkomani se liší od ostatních v tom, že nedokáží rozeznat kognitivní aspekty emočních stavů. To znamená, že namísto prožívání diferenciovaných pocitů jako smutek, zlost, štěstí atd. prožívají globální fyziologické stavy a napětí. To jim znemožňuje nechat se vést emocemi při chápání sebe samého a eliminuje nebo do jisté míry ochromuje důležitý zdroj informací a zpětné vazby. Člověk tak nedokáže rozpoznat smysl jednotlivých vyvolaných stavů vzrušení a již jejich samotná existence se pro něj stává zdrojem úzkosti. Proto se je člověk snaží eliminovat ulidněním nebo uvolněním. Užívání návykových látek je jednou takovou metodou zklidnění či uvolnění. Krystal tedy předpokládá, že základem užívání drog je vážná porucha objektních vztahů. Tím se liší od předchozích modelů konfliktu nebo deficitu. Je také pesimističtější, co se týče léčby drogově závislých. Zastává léčbu v prostředí programu, s několika terapeuty, aby byl rozptýlen přenos, který by se jinak stal příliš intenzivní a možná i nezvládnutelný. Stejně jako Khantzian však doporučuje soustředit se na práci zlepšení vztahu k sobě, toleranci afektů. To považuje za první krok v léčbě, který musí být doprovázen analýzou ambivalence a agresivity, které pacient odehrává prostřednictvím užívání drog. McDougall McDougall vidí užívání navykových látek jako jednu z variant závislého chování, jako například poruchy příjmu potravy, nutkavé sexuální chování a závislé vztahy. Považuje je všechny za psychosomatické. Existují způsoby, jak se vyrovnat s bolestí a problémy, jako například prostřednictvím externalizace nebo zhmotněním toho, co bylo v počátku psychickou poruchou. Psychosomatické jevy jsou všechny případy fyzického poškození nebo nemocí, ve kterých hrají důležitou roli psychologické faktory. Jsou to například predispozice k úrazům, snížení imunologické ochrany (při stresu se někdo stane rychleji obětí infekční choroby) nebo je náchylnější ke vzniku závislosti, která je psychosomatickým pokusem, jak se vyrovnat s bolestným konfliktem dočasným otupením vědomí (1989). Psychosomaticko-závislé řešení je obranný manévr proti nevědomým emocím a strachům. McDougall se domnívá, že jejich základní povaha je podobná psychotické: hluboká nejistota ohledně práva člověka na existenci a samostatnost. Strach ze ztráty hranic vlastního těla, pocitu identity nebo kontroly nad svými skutky (1982). Závislost je způsob, jak se vyhnout vnitřnímu pocitu pustoty a prázdnoty, který drogově závislého ohrožuje. Užívání návykových látek je součástí falešného self, které si osoba vytvoří, aby odvrátila tyto bolestivé a nebezpečné pocity. Co se týče podstatnějšího úspěchu v léčbě těchto pacientů je McDougall optimističtější než mnozí ostatní analytici, i ona však připouští, že rozsáhlá obrana proti vnitřnímu životu činí z léčby obtížný a zdlouhavý proces. Pozornost je podle ní třeba věnovat rozvoji vnitřního života a zároveň míře utrpení a strachu pacienta, kterou může probouzející vnitřní život vyvolat. 14.Protidrogovíé instituce a odborníci K Centrum- poskytuje informace, testy, mění stříkačky PL-odděkení pro léčbu závislostí-3měsíční program, hradí pojišťovna Terapeutická komunita- 6-18m Střediska pro mládež-4zařízení v Čr, 2-4m At oddělení Ambulantní psychol.a psychiatr.oddělení- psychoterapie, poradenství Terénní programy, streetwork-informace, náčiní mění Doléčovací centra, centra následné péče-trapie, poradenství, sociální práce, bydlení Protidrogový koordinátor-informuje o situaci, na starost prevenci Krizové centrum-poradenství Linka důvěry Soukromá psychoterapeut,praxe 12

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Duševní onemocnění téma primární prevence?

Duševní onemocnění téma primární prevence? Duševní onemocnění téma primární prevence? Bc. Alena Vrbová, DiS. Praha, 8. 11. 2010 www.ledovec.cz Ten je ale pěkně zfetovanej... To je Petr Petrovi je 16 let,v září nastoupil do prváku na gympl. Od

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

I St,,,, I c}c} c} c} c} c}c} c}c} c} c} c}c} c}c} c} :.-- ---, D- I Alkohol či jiná návyková látka I

I St,,,, I c}c} c} c} c} c}c} c}c} c} c} c}c} c}c} c} :.-- ---, D- I Alkohol či jiná návyková látka I ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 38, 2003, 2, s. 155-160 PREHLADNÉ PRAcE ALKOHOL, JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY A STRES K. NEŠPOR Psychiatrická l éčebna Bohnice, Praha Stres jako faktor

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková Alkohol a řízení Mgr. Lenka Vaňková Užívání alkoholu v ČR Problém s alkoholem udává 25% mužů a 10% žen (www.alkoholik.cz) Statistiky z března roku 2010 udávají 550 000 závislých na alkoholu (Nešpor, 2011)

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU

VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU Jana Justinová TK Sananim, 1.LF UK Problematika na pomezí Málo zmapovaná oblast Pomezí sexuologie, adiktologie, psychiatrie, psychologie Nedostatek výzkumů Nedostatek

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Patologické hráčství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Patologické hráčství aneb není

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

JAK BOJOVAT PROTI ZÁVISLOSTEM aneb závislost není jen o drogách a alkoholu

JAK BOJOVAT PROTI ZÁVISLOSTEM aneb závislost není jen o drogách a alkoholu JAK BOJOVAT PROTI ZÁVISLOSTEM aneb závislost není jen o drogách a alkoholu KONFERENCE Zlín 22. října 2015 PhDr. Lenka Svobodová svob.lenka@seznam.cz www.psycholog-svobodova.cz k zamyšlení: Proč dříve fungující

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent)

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) Zvládání chutí u abstinujících závislých Mgr. Nikola Brandová Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) 2013 Teoretická východiska Uvědomění má podíl na zvyšování sebekontroly, poněvadž

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. drogy, sedativa, narkotika, opium, heroin, opiáty, nikotin, lysohlávky

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. drogy, sedativa, narkotika, opium, heroin, opiáty, nikotin, lysohlávky Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více