DROGY A MLÁDEŽ A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER. V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T O R O V Á, P h D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGY A MLÁDEŽ A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER. V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T O R O V Á, P h D."

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DROGY A MLÁDEŽ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T O R O V Á, P h D. O LO M O U C 2010

2 PROHLÁŠENÍ P r o h l a š u j i, ž e j s e m b a k a l ářskou p r á c i n a t é m a D r o g y a m l á d e ž v yp r a c o v a l s a m o s t a t ně a p o u ž il j e n u v e d en ýc h p r a m e nů a literatury.

3 PO DĚKOVÁNÍ D o v o l u j i s i poděkovat v e d o u c í b a k a l ářské p r á c e P h D r. J a ně K a n t o r o v é, P h D. z a odborné v e d e n í, p o s kyt n u t í c e n n ýc h r a d a i n f o r m a c í, t r pělivost a č a s, k t e r ý m i věnovala.

4 ÚVOD...6 I. TEORETICKÁ ČÁST DROGY A JEJICH HISTORIE SOUČASNOST V ČESKÉ REPUBLICE POROVNÁNÍ DROGOVÉHO TRHU S MINULOSTÍ NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ DROGY A DĚLENÍ DROG PŘÍČINY UŽÍVÁNÍ DROG MLÁDEŽÍ PREVENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE SEKUNDÁRNÍ PREVENCE TERCIÁRNÍ PREVENCE REPRESE DROGY A ZÁKON SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI...24 II. PRAKTICKÁ ČÁST STUDIE DROGOVÉ PREVENCE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH CHARAKTERISTIKA VZORKU RESPONDENTŮ CÍLE A HYPOTÉZY VÝZKUMNÁ METODA VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE SHRNUTÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI...36 ZÁVĚR...38 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...39 SEZNAM INTERNETOVÉ LITERATURY...41

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...42 Příloha č. 1:...43 ANOTACE

6 ÚVOD H i s t o r i e d r o g s a h á d o o b d o b í m ez i d e s á t ým a třetím t i s í c i l e tím před n a š í m l e t o p očtem. V t o m t o o bdobí s e přikloněním k z e mědělství t e h d e jší o b yv a t e l é z a s a d i l i o v z n i k p r v ních c i v i l iz a c í a zřejmě v p růběhu t ohoto o b d o b í l i d é o b j e v i li t a k é účinky někte r ýc h h a l u c i n o gen n í c h r o s t l i n. J e d n a l o s e t e d y o d r o g y r o s t l i n n é h o původu, především o o p i u m, k t e r é b ylo z í s k á v á n o z m a k o v i c e, d á l e o k o k o v é l i s t y a k o n o p í. D n e š n í s vět n a b íz í v l i v e m n e s p očetného m n o ž ství c h e m i c k ých o b j e vů m n o h e m různorodější n a b í d k u d r o g o d t l u m i v ýc h l á t e k a a n t i d e p r e s i v a ž p o h a l u c i n o gen y. T yt o o b j e v y, ač b yl y m n o h d y č i něn y k l éčebným účelům, z e j m é n a v případě t l u m iv ýc h l á t e k a a n t i d e p r es i v, s e v š a k z důvodu v e l k é n á v yk o v o s t i a ú r o v n i t o l e r a n c e d á v k y těchto l á t e k, s t a l y p o s t u p ně c e l o s větovým p r o b l é m e m, k j e h ož ř e šení m á m e p ořád v e l m i d a l e k o. U ž í v á n í d r o g příčinně s o u v i sí s k r i m i n a l itou, která v p r i m á r n í o blasti z a h r n u j e t r es t n é č i n y s o u v i s e j í c í s v ýr o b o u, d i s t r i bucí a p r o d e j e m d r o g a v s e k u n d á r n í o b l a s t i s e s e t k á v ám e s t r e s t n o u č i nností m a j e t k o v é h o c h a r a k t e r u, j a k o j s o u k r á d e ž e, případně p o d v o d y č i z p r o n e věry. J i ž n e ex i stuje s t á t, k t e r ý b y n e b yl p r o b l e m a t i k o u drog z a s a ž e n. I v České r e p u b l i c e s e v p o s l e d n í c h l e t e c h r o z r o s t l d r o gov ý t r h d o t a k o v ýc h r o z měrů, ž e i v men š í c h městech n e n í p r o b l é m k o ntaktovat d r o gového d e a l e r a, z a účelem n á k u p u p o třebného z boží. Zejména p r o d e j a pěstování m a r i h u an y a v ýr o b a p e r v i t i n u s e s t a l a j e d n o z n ačn ým f e n o m é n e m. D o k o n c e i v případě m l á d e ž e s e s t í mto p r o b l é m e m s e t k á v á m e v p o s l e dních l e t e c h s t á l e č a s těji a p o s t u p ně k l e s á i věková h r a n i c e, v e k t e r é s e m l á d e ž p o p r v é s e t k á v á s drogou a t o ať a k tivně 6

7 č i p a s i v ně. J a k tento z á v a ž n ý p r o b l é m ř e š i t? D l e m é h o n á z o r u r e p r e s e n e s t ačí a j e p o třeb a z ačít z e j m é n a u p r i mární p r e v e n c e. M u s í m e s i z ačít u vědomovat a l é p e p o z návat ž i v o tní st yl d n e š n í m l á d e ž e, z a měřit s e p r á vě n a děti z á k l a d n í c h a s tředních š k o l, k t e r é s e v t o m t o věku s d ro gou s e t k á v a j í p o p r v é a s n a ž i t s e j e n a v é st n a t u s p r á v n o u c e s t u ž i v o t e m bez drogy. C í l e m t é t o p r á c e j e p o u k á z a t n a p r o b lém y, k t e r é d r o g y představují, z e jména v s o u v i s l o s ti s j e j i c h z n e už í váním u d o s p í v a j í c í c h dětí, k d e h r o z í dle m é h o n á z o r u n e jvětší r i z i k o p r o s p o l ečnost, k d yž v j e j í m p očátku s e z ačínají měnit j e d n o tlivé h o d n o t o v é ž e bříčk y č l o věka, z e j m é n a v n e gativním s l o va s m ys l u, n á s l e d u j e z a v r ž e n í j e dince r o d i n o u a n á s l e d ně celou společností. 7

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 8

9 1 DROGY A JEJICH HISTORIE D r o gu l z e d e f i n o v a t j a k o o m a mující č i d r áž d i v ý p r o s tředek. P očátek j e j í h o o b j e v e n í lz e s těží s t a n o v it, a v š a k a r c h e o l o gické n á l e z y přiřazují p očátek u ž í v á n í r o stlinn ýc h o m a m n ýc h l á t e k o b d o b í p a l e o l i t u č i n e o l i t u. Sílu d r o g p o s t u p ně l i d é v yu ž í v a l i především při d u c h o v n í c h a š a m a n s k ýc h o břadech, a l e t a k é k l éčebným účelům. V u v e d e n ýc h i n á s ledujících o b d o b í c h, l i d é už í v a li z e j ména o p i u m, k t e r é b yl o d o s t u p n é především d í k y pěstitelskému c e n t r u m á k u, n a c h á z e j í c í m u s e n a o s t r o vě K yp r. 1 Také k o n o p í mělo v t o mto o b d o b í s v o u n e z a s t u p i t e l n o u r o l i, kd yž s e z p očátku p o u ž ívalo z e j m é n a p r o v ýr o b u l á t e k, p o z ději b yl y z j i š těn y j e h o o m a m n é účinky n a l i d s k ý o r ganismus a b ýv a l o u ž í v á n o při různýc h o břadech. U ž í v á n í k o nopí b yl o p r o v á děno v h r n c í c h č i n á d o b á c h, k t e r é b yl y k o n o p í m n a p l něn y a p o j e h o z a p á l e n í b yl o při d u c h o v n í c h č i jin ýc h o břadech v d e c h o v á n o. J iž v e s t a r o věk é m Ř e c k u p o u ž í vali Ř e k o v é různé o d v a r y a m a s t i z o m a mn ýc h b yl i n, a b y u l e v i l i s v ým b o l e s t e m. D r o g y t e d y přestal y b ýt p o v a ž o v á n y z a ně c o n a d přirozeného a b yl y u ž í v á n y m i m o j i n é k l éčebným účelům. J iž v o b d obí l e t př. n. l. b yl y v P e r u n a l e z e n y z m í n k y o u ž í v á n í k o k a i n u, e x t r a k t u z r o s t liny E r yt h r o x yl o n c o c a. D r o ga b yl a u ž í v á n a ž v ýk á n í m k o k o v ýc h l i s tů z e jména v e d o u c í k a s t o u při r i t u á l n í c h o břadech. 2 V o b d o b í s tředověku j e v Evropě z a z n a m e n á n n á růst č a r o dějnictví, c o ž b yl o d o j i s t é m í r y z a příčiněno v yd á n í m I. b u l y p r o t i č a r o dějnictví, v e k t e r é d a l p a p e ž Řehoř IX. i n k v i z itorům 1 VALÍČEK, Pavel et al. Rostlinné omamné látky. Praha: Start, s. 2 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 9

10 p r á v o k o n f i s k o v a t m a j e t e k č a r o dě j n i c. O s o b y o b v i ně n é z čarodějnictví p a k b yl y u p a l o v á n y n a h r a n i c í c h. D o c h o v a l y s e i n f o r m a c e o t o m, ž e k e s v ým r i t u á lům č a r o děj n i c e p o u ž í v a l y různé masti a n á p o j e s obsahem h a l u c i n o genních l á t e k a o p i á tů. V období 1 6. století a t a k é 1 7. s t o letí, v l i v e m p o s t u p n é h o r o z v o j e věd y a t e c h n i k y, d o c h á z e l o t a k é k o b j e vům v o b l as t i v ýr o b y l éči v. V t o m t o o b dobí s e z e j m é n a m o r f i n s t á v á o b j e v e m č. 1. M o r f i n p o d l o u h o u d o b u představoval j a k ýs i f e n o m é n, v e l i c e o b l í b e n b yl u m i l e n e c k ýc h p á rů, a l e t a k é j e d n o t livců. N a d á l e, z e j ména v 1 9. s t oletí, dochází k d a l ších c h e m i c k ým o b j e vům a z j i štěním. V r o ce b yl p o p r v é i z o lován z k o kovýc h l í s t ků kokain. Používání k o k a i n u při padlo n e j p r v e m e d i c í ně, b yl p o u ž í v á n při z n e c i t l i vění m í stních č á s t í těla č l o věk a při m é ně z á v a ž n ýc h o p e r ačních z á k r o c í c h. P o t é měř tř e c h d e s e t i l e t í c h, v r oce , b yl p o p r v é s yn t e t i z ován a m f e t a m i n. D á l e v r o c e b yl s yn t e t i c k y v yr o b e n h e r o i n, k t e r ý b yl předepisován z e j m é n a k e z b a v e n í s e z á v islosti n a m o r f i n u. 3 V e 3 0. l e t e c h 2 0. s t o l e t í b yl y n a t r h u v e d e n y a m i n y a m f e t a m i n, d e x a m f e t a min a m e t a m f e t a m i n. B yl y v o l ně p r o d á v á n y v l é k á r n á c h k l éčení různýc h o b t í ž í. V e v e l k é m m n ož s t ví se p o d á v a l y v o j á kům v o b d o bí 2. s větové v á l k y. P o d o b ně o b l í b e n ým i d r o gami b yl y v t é t o d o bě t a k é b a r b i t u r á t y. D á l e b yl y o b j e v e n y d r u h y d r o g j a k o b e n z o d i a z e p in y č i d i e t h yl a m i d k ys e l i n y l ys e r gové, č i l i LS D KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 10

11 1. 1 S O UČASNOS T V ČESKÉ REP U BLIC E V o b d o b í před r o k e m , s e n a d o m á c í s c é ně o b j e v o v a l a z e j m én a v l a s t n í p r o dukce. V ýh r a d ně š l o o pěstování m a r i h u a n y a p e r v i t i n u ( m e t a m f e t a m i n u ). V e z m iňovaném o b d o bí n a ú z e m í Č R n e e x i stoval d r o gový t r h. Š l o o j a k é s i v z á j em ně p r o p o j e n é s k u p i n y, k t e r é s i různým i p r o t i s l už b a m i z a j išťoval y p r o d u k c i, d i s t r i b u c i i s p otřebu d r o g. 4 Ú s t u p k omunismu však z a počal o b d o b í u v olnění a s n i ž u j í c í s e s o c iální k o n t r o l y. T o mělo z a n á s l e d e k větší r o z m a n i t o st d r o gového t r h u n a č e s k é d r o gové s c é ně. Č e s k ý d r o gov ý t r h b yl d o p lňován d r o gami d o v á ž e n ým i z e z a h r a n ičí. J e d nalo s e z p očátku z ej m é n a o h e r o i n. 5 Mění s e t a k é p o s t a v e n í p r o d u c e n tů a d i s t r i b u t o rů d r o g. J i ž n e j d e o nějaké v z á j e m ně p r o v á z a n é s k u p i n y a j e j i c h p r o t i s l u ž b y, a l e o z ačínající drogou s íť, k d y p r o d u c e n t i a d i s t ri butoři s i v ýr o b o u a p r o d e j e m d r o g z a j i šťují s v o u d e n n í o b ž i v u. D r o gov ý t r h s e n a d á l e r o z růstal, co ž mělo z a n á s l ed e k i u t v oření h i e r a r c h i e d i s t r i b u t o rů, v z nik k o n k u r en c e a v n e p o s l e d n í řadě také narůstající drogovou kriminalitu P OR OVNÁNÍ D R OGOVÉHO TRHU S MIN U LO S T Í P o k u d s e p o o h l é dneme z pět, z j i s tíme, ž e v s o učasné d o bě č e s k ý d r o gový t r h v í c e m é ně s t a gnuje. V m i n u l o s ti b yl j i ž n a s yc e n různým i d r u h y d r o g a n yn í s e p o u z e mění o b l í b e n o s t j e d n o tlivýc h d r u hů d r o g. S t á l e j e z d e v e l k á 4 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 5 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 11

12 o b l i b a m a r i h u a n y, s e k t e r o u s e s e t k á v á n e j v í c e n e z l e t i lýc h i m l a d i s t v ýc h. C o s e v š a k v p o s l e d n í c h l e t e c h z měnilo, j e s t á l e větší z á j e m o k v a l i t n í m a r i h u an u s v ys o k ým o b s a h e m T H C, k t e r á s e n a ú z e m í Č R pěstuje t z v. h yd r o p o n n ím z působem. 6 N a d á l e zůstává v p o předí d r o gové s c é n y h l a v n í město Praha, kde s e d r o gový o b c h o d s o u s třeďuje n a důležité d o p r a v n í u z l y měs t s k é h r o m a d n é d oprav y, z e j m é n a m e t r a. C o s e t ýk á v ýr o b ců č i d i stributorů d r o g, t a k s e jedná p r a k t i c k y o n e z a s t a v i t e l n ý k o l o běh. S j e d n o u o d h a l en o u a před s o u d p o s t a v e n o u o r ganizovanou s k u p i n o u vz n i ká n a d r u h é s t r a ně organizovaná skupina další. 6 Výroční zpráva národní protidrogové centrály. Praha, s. 12

13 2 NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ DROGY A DĚLENÍ DROG M ezi n ejčas těji uží v an é drogy, z ej ména mlád eží, p atří b ez e sporu marihuan a, která j e o blíbená p ro s vou snadnou d ostupnost a t a ké j e jí úči nk y. C e l á ř a d a m l adistvýc h, d o konce i n ezlet ilýc h s e s m a rihuan ou s etkává již n a z á kladních š kolách. D al ší č asto užívanou d r o gou j e b ez e sporu p e rv itin v yr á běn ý v ČR, který j e 2 k r át l ev nější, n ež p e rv itin dováž en ý z e z a hraničí. V posled ních l etech d o ch ází t a ké k v ýr a z n ém u n á růstu při u ž í vání k okai nu, který s e s t al vlivem snižování c en d r og d o stupn ý p r o v e lké m nož ství uživatelů drog. C o s e t ýk á o p a k ovaného užívání d ro g, t ak s e předev ším u mlád ež e s et k áv ám e s užíváním snadno dostupn ýc h d r o g, j a ko j sou m a rihuana, h aš iš, opium, psilocyb i n o bsaž en ý v l ys o h l áv k á ch, t oluen a j iná r ozpouštědla, č i LS D u ž í vané n a t an ečn í ch párt y. Os tatní druh y d r og jsou mlád ež í užíván y č a sto p ouz e s poradick y, j el ikož z d e hraje v el kou r o li o blíben ost d r o g y, z e jména s tav, v e k terém s e uživatel d ro g y p o j e jím užití n a ch áz í, a v nep oslední ř adě h raje důležitou r o li tak é e konomick á stránka uživat ele dro g. D r o g y l z e r ozděl it v souvislosti s jejich návyk o v o stí n a měk ké a t v rd é n e bo také l eh k é a těžké. U měkk ýc h ( l eh k ýc h ) d r o g, m e z i které b yc h o m m ohli z ařad it p ro dukt y k o nopí (h aš iš, marihuan a ), k áv u, t a b ák ové v ýr o b k y č i a l kohol, vz niká n áv yk o v ost p odstatně p om al ej i n ež u drog t v rd ýc h ( těžk ýc h ). V případě t v rd ýc h d r o g s e t ak é m nohem dříve objevují z dravotní k om plikace s ouvisející s jej ich už íváním. D r o g y l z e r ozdělit, j ak j iž b yl o u v ed e no, různ ým z působem. Od borná l iteratura r ozděluje d r o g y d o několika 13

14 s kupin a t o v souvislosti s ch a r akteristikou těch to drog. Můž em e s e s e tkat s tlumiv ým i l át k am i, která mají tlum ící účinek n a moz e k a c e ntrál ní n e rv ový s ys t é m. Niž ší dávky l át e k s tlumiv ým účinkem v e dou k mírn é mu útlumu a uvolnění, přičemž z v yš o v á ní j ejich d áv e k v ed e k c elkové a n e stes ii, pří p ad ně a ž k e k óm at u či smrt i. N a k až dou osobu v š ak můž e v ýš e d á vk y působit j in ým z působem a to s ohled em na j ejí fyz i c k ý a d u š ev ní stav. S kupinou d ro g s podobným účinkem j sou n a r kotická a n a l get ika. J ed n á s e o l át k y t l u mící b olest, t ed y m a jí t a k é t lum í cí úči nek. J e jich v ýr o b a j e z á vislá n a dvou m ožnýc h z d r ojích. T yt o l át ky l z e v yr o b i t z m á ku, jako v případě opia, m o rfinu a h e r oinu, n e bo z e s yn t e tickýc h s u r ovin v pří padě m et a donu a n az ýv á m e j e s polečně o pioidy. 7 N a r kotická a n a l get ika působí p r oti bolesti, mají tlumicí úči nek n a c e n trální n e rv ov ý s ys t é m a z e jmén a p r oto b yl y v e v e l k é m už ívány v o j á k y při válečn ýc h stavech a o p e racích. První už ití těchto l á t ek může v yv o l a t nevolnost a z v racení. D l ouhodobým už íváním těchto látek j sou p ouz e lehce z as až en y j á t r a, m oz ek, l e dviny a t a k é s r d c e. N em aj í t ed y t a k n e gativní úči nk y n a z d r av í lidskéh o organismu, av šak r yc h l e vz niká poměrně v ýr a z n á f yz i c k á z áv islost. A bstinenční p r ojev y m o hou vést k bolesti svalů, kloubů, pocen í apod. 8 O p ačnou skupinou drog než tlumivé lát k y či nark otická a n a l get ika jsou stimulan t y. Účinky těchto l át ek n a c e ntrální n e r vový s ys t é m jsou stimulační. Po užití s e d ostav uje e u f o ri e s pojená s ústupem ú navy a c h uti k jídlu. Zv yš uje 7 SHAPIRO, Harry. Drogy. Praha, s. 8 VALÍČEK, Pavel et al. Rostlinné omamné látky. Praha: Start, s. 14

15 s e a ktivita a sebevědomí j e dince. 9 n á v yk o v é. T yt o l át k y j s o u dosti O pět j i n o u s k u p i nou d r o g j s o u h a l ucinogen y. Účinky p o p o ž i t í těchto l á tek l z e s l e d o v a t v době o d několika minut přibliž ně d o j e d n é h o d i n y. V t o m t o o b d o b í s e d o s tavuje n e j p r v e e u f o r i e a d o b r á n á l a d a, z v ýš e n á c i t l i v o s t k p r o s t o r o v é m u vnímání, v e l mi nebezpečné p o c i t y, ž e j e d i n e c u m í l é t a t, a t a k é i l u z e č i h a lucinace 10. R iz i k o v é j e u ž í v á n í těchto l á tek u o s o b s e s r d ečním o n e m o c něním. N e b e z p ečí s e v ys k yt u j e z e j m é n a u L S D n a t a n ečních p á r t y, k d y u ž i v a t e l i h r o z í d e h yd r a t a c e a případně a ž s r d eční z á s t a v a. C o s e t ýk á n á v yk o v o s t i, t a k t a j e u těchto l á t e k z c e l a z a n e d b a t e l ná. LS D č i p s i l o cyb i n d l e p r o v e d e n ýc h v ýz k u m n ýc h š e třen í z á v i slost nev yv o l á v a j í. D o j i n é s k u p i n y, n e ž v e k t e r é j sou h a l u c i n o gen y, b yc h o m m o h l i z ařadit k o n o p í a k o nopné p r o d u k t y. J e d n á s e p r a k t i c k y o n e j o b l í b e nější d r o g y, u ž í v a n é d n e š n í m l á d e ž í. Účinky těchto l á t e k s e v yz n ačují v e l k o u různorodostí a d o s t a v u j í s e p o několika s e kundách a ž m i n u tách. C h a r a k t e r i s t i c k é j e s u c h o v ú s t e c h a p o c i t h l a d u. D á l e s e v ys k yt u j í s l u c h o v é, h m a t o v é a n e jčastěji z r a k o v é iluze. P očátek s t a v u j e c h a r a k t e r i z o v á n n á s t u p e m e u f o r i e a n e z a d r ž i t e l n é h o s m í c h u. V ys k yt u j í s e v š a k t a k é pří p a d y p a n i c k ýc h a ú z k o s t n ýc h s t a vů, k t e r é j s o u v š a k m n o h e m m é ně č a s t é. 11 C o s e t ýk á r i z i k, tak s a m o t n é k o uření 9 VALÍČEK, Pavel et al. Rostlinné omamné látky. Praha: Start, s. 10 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 11 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 15

16 a v d e c h o v á n í k o uře může v p růběhu několika l e t v yú s t i t od p r o b l é mů d ýc h a c í c h c e s t a ž p o r a k o vinu p l i c a h o r n í c h c e s t d ýc h a c í c h, j e l i k ož m a r i h u a n o v ý k o uř o b s a h u j e v ys o k é k o n c e n t r a c e k a r c i n o genního d e h t u a d a l š í c h j e dů. 12 C o s e t ýk á z á v i s l o s t i, tak i n a m a r i h u a ně l z e z ískat m írnou z á v i s l o st p r o j e v ující s e n e r v o z i tou, n e s p a v o s t í ap o d. O b z v l á š tě n e b e z p ečnou k o m b i n a c í j e o p a k o v a n é k o uření m a r i h u a n y a c i g a r e t, j e l i k ož s e z d e násobí z d r a v o t n í r izika působící na dýc h a c í ú s t r o j í. 12 SHAPIRO, Harry. Drogy. Praha, s. 16

17 3 PŘÍČINY UŽÍVÁNÍ DROG MLÁDEŽÍ M e z i h l a v n í příčiny u ž í v á n í d r o g b e z e s p o r u p a tří vůbec e x i stence d r o g y j a k o t a k o v é, d á l e o sobnost už i v a t e l e d ro g y, s o c i á l n í p r o s tředí, v e k t e r é m s e j e d i n e c n a c h á z í a v n e p o s l e d n í ř a dě t a k é č i n i t e l é, ať u ž p r o v o k u j í c í č i v yv o l á v a j í c í. 13 S a m otná e x i s t e n c e d r o g a j e j í dostupnost j e p r v n í m k r o k e m k j e j í m u už ití. K d yž s e k tomuto připojí o s o b n o s t už i v a t e l e, k t e r á n e n í d o s t a t ečně s e b e vědomá, j e v e věku d o s p í v á n í a ted y t r p í z v ýš e n o u e m o c i o n á l n í l a b ilitou, h yp e r k r i t ičností vůči v š e m u o k olo i s o bě s a m otném u, o s o b n o s t hledající s i s v é m ísto v e s p o l ečnosti, jsme n a c e s tě, k t e r á může v é s t a ž k j ej í m u už í v á n í. J a kým s i n á v o d e m v e d o u c í m k u ž i t í d r o g y j e č a s t o t a k é t o u h a p o n e o b v yk l é m z á ž itku, d o b r o d r už s t ví, s n a h a v e doucí k t o m u n e b ýt n a o k r a j i s o c i á l n í s kupiny, s o u v i s e j í c í t a k é s p o s í l e n ím v l a s tního s e b e vědomí. J d e t a k é o v yj á dření n e s o u h l a s u č i p r o t e s t u. 14 V l i v e m z r yc h l e n é d o b y, k d y m l a d í l i d é b u d u j í s v o u kariéru, n á s l e d k e m č e h o ž j e s k u t ečnost, ž e j e j i c h děti v yrůstají p r a k t i c k y b e z r o d ičů, v r a n n é m věku n e n í p o s í l e n a j e jich v š e o b e c n á o d o l nost, důlež i t ost h o dnoty l i d s k é h o z d r a v í, u vědomování s i n e b e z p ečí, k t e r á n á s o b k l o p u j í, p oz ději n e j s o u c í l e ně v e d e n y k p r e v e n c i z a měřené n a o d m í t á n í t a b á k u, a l k o h o l u a j i n ýc h d r o g, může b ýt v ýs l e d k e m v ýchovy a k c e p t o v á n í d r o g j a k o t a k o v ýc h a j e j i c h přijetí bez p o třebnýc h i n f o r m a c í o n e b e z p ečích, 13 JANÍK, Alojz, DUŠEK, Karel. Drogy a společnost. Praha: Avicenum, s. 14 FLEISCHMANN, Otakar. Problematika primární prevence abúzu drog. In Prevence sociálně patologických jevů. Ústí nad Labem: UJEP, s. 17

18 k t e r á představují. 15 Zejména v d n e š n í d o bě, k d y d o s p í v a j í c í m l á d e ž i n klinuje ke s v ým v r s t e v n í kům a n á z o r r o d ičů pro ně n e n í r o z h o d ující, j e důležitý d o bře v e d e n ý p r e v e n t i v n í p r o gr a m n a š k o l á c h, především z á k l a d n í c h. Tento p r e v e n t i v n í p r o gram n e n a h r a d í t o, c o j i ž r o d iče při v ýc h o vě s v ýc h dětí v m l á d í z a n e d b a l i, a l e může b ýt t í m, c o r o z h o d n e o s p r á v n é m r o z h odnutí k o n k r é t n ího j e d i n c e při a k t u á l n í m ř e š e n í p r o b l é m u, z d a d r o gu v z í t č i n e v z í t, z d a s e n e c h a t o v l i v n i t k a m a r á d y č i b ýt s e b e vě d o m o u o s o b n o s t í s vlastním n á z o r e m. Ačkoli s e v p o s l e d n í c h l e t e c h p r e v e n t i v n í p r o gr a m y z d o k o n a l u j í, n a d á l e ex i s t u j í u rčité r e z e r v y a m o ž n o s t i d a l ších p r e v e n t i v n í c h o p a tření a j e p o tř e b a a p e l o v a t z e j m é n a n a r o d iče, a b y n e p o d c eňovali v ýc h o v u s v ýc h dětí a o d narození p o s t upně v š těpovali s v ým dětem důležitost a v ýz n a m j e d n o t l iv ýc h h o d n o t, z e jména h o d n o t y j e j i c h z d r a v í. 15 NEŠPOR, Karel. et al. Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách. Praha: Sportpropag, s. 18

19 4 PREVENCE V d n e š n í d o bě je n u t n é k l á s t důležitost t vorbě s o c i á l n í h o p r o s třed í, k t e r é b u d e v é s t k e s n iž o v á n í počtu d r o gově z á v i s l ýc h a b u d e s o učasně p r e v e n t i v ně působit n a o s o b y, z e j m é n a m l á d e ž, k t e r á d o s u d n e přišla d o s t yk u s d r o gou. J e důlež i t é v é s t d n e š n í m l á d e ž k t om u, ab y s i v yt v ořila n á v yk y a p o s t o j e k j i n é o b lasti, n e ž j e d r o ga a j e j í u ž í v á n í a t é t o o b lasti s e a k t i v ně věnovali. V e l i c e důležité a p r a k t i c k y v d n e š n í d o bě n e z b yt n é, j e z a p o j e n í a přihlášení dětí d o rů z n ýc h z á j m o v ýc h k r o u ž ků, ať už j s ou t o z á j m y k u l t u r n í, s p o r t o v n í č i j i n é p o v a h y, č í m ž d o j d e k částečnému v yplnění v o lného č a s u dětí, k jejich o d u š e vňování a t v a r o v á n í v u rčitém s měru. Důležité, a v š a k š p at ně o v l i v n i t e lné, j e p r o r o d iče r e gulování v ýběru k a m a r á dů s v ýc h dětí. Přihlášením k u v e d e n ým z á j m o v ým č i n n o s t e m s i děti z í s k á v a j í n o vé k a m a r á d y, přátele a t í m může d o j ít k e l i m i n a c i t o h o t o n e ž á d o u c í h o j e v u. D o p r e v e n t i v n í h o působení j e z a p o j e n a i p o l i c i e, která d o k o n c e i n o v u j e a n e u s t á l e přizpůsobuje t z v. A kční p l á n r e a l i z a c e n á r o d n í s t r a t e gie p r o t i d r o g o v é p o l i t i k y, s c h v á l e n ý u s n e s e n í m v l á d y č z e d n e , k t e r ý s e p r o r o k z a měřoval n a p r imární p r e v e n c i, l éčbu a n á s l e d n o u p éči, s n i ž o v á n í r i z i k, s nižování n a b ídky d r o g a v ym á h á n í p r á v a, k o o r d i n a c i a f i n a n c o v á n í, i n f o r m a c e, v ýz k u m a h o d n o c e n í a t a k é m e z i n á r o d n í s p o l u p r á c i PRIM Á R N Í P REVENCE Působení p r i m á r n í p r e v e n c e v s o u v i s l o s t i s už í v á n í m d r o g z a měřujeme n a u rčité s k u p i n y o s o b. V k o n t e x tu 19

20 m l á d e ž e l z e h o v oři t o š k o l n í m p r o s tředí, třídách, a l e t a k é u v n i tř r o d i n č i v oblasti v o l n é h o č as u. V t o m t o s e liší o d p r e v e n c e s e k u n d á r n í č i t e r c i á r n í, k t e r á s e v z t a h u j e j i ž n a k o n k r é t n í h o u ž i v a tele d r o g. P r i m á r n í p r e v e n c i b yc h o m měli v n í m a t j a k o c e l o s polečenský ú k o l, p o s l á n í. H l a v n í m ú k olem p r i m á r n í p r e v e n c e j e o v l i v n i t n á z or y, p o s t o j e a c h o v á n í j e d n o t l i v c e, j a k o ž i j e h o s k u p i n u nebo s p o l ečenství, k t e r é n a s e b e p o t é v z á j e m ně s p o l u působí, a b y n e d o š l o k e v z n i k u p o r u c h y z d r a v í. 16 N a s p l nění tohoto ú k o l u b y s e měli p o d í l e t n e j e n p o l i tici, p e d a gogové, p s yc h o l o gové, a l e tř e b a i l é k aři S EKUNDÁRNÍ PREVENC E O b l a s t s e k u n d á r n í p r e v e n c e s e j i ž vz t a h u j e n a k o n k r é t n í h o j e d ince. M á z a c íl z a c h yt i t p očátek p r o b l é m u, f yz i c k é č i p s yc h i c k é p o r u c h y v o b l a s t i s o c i á l ního v ýv o j e a v yt v ořit p o třebná o p a tření, k t e r á z a b r á n í d a l š í m u r o z růstání p o r u c h y m e z i d a l š í j e d i n c e. V e s t a d i u s e k u n dární p r e v e n c e b y mě l o j í t především o k v a l i t n í p r á c i p e d a go gů, r o d ičů, s o c i á l n í c h p r a c o v n í ků, včetně o d b o r n é z d r a v o t n ické p o m o c i TER C IÁ R N Í PREVENC E K v a l i t n í o d b o r n á p éče, p r o v á děn á s p e c i a l i z o v a n ým i p r a c o v n í k y. T a k l z e v yj á dřit o b s a h t e r c i á r n í p r e v e n c e. V t é t o f á z i j e třeb a k l á s t důraz n a e l i m i n o v á n í n e gativních j e vů, m a j í c í c h z a následek z h o r š o v á n í d a n é h o s t a v u, v r a c e n í 16 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 2. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 20

21 s e j i ž p o d k o n trolu d a n é h o s t a v u t e d y r e c i d i v y č i m i n i m a lizování sociálně patologick ýc h j e vů. 21

22 5 REPRESE R e p r e s i v n í působení n a s p o l ečnost j e n ez b yt n é z důvodu u d r ž o v á n í u rčité ú n o s n é h r a n i c e předev š í m u p á c h á n í t r e s tné č i n n o s t i. V souvislosti s drogovou k r i m i n a l i t ou h o voříme o t r e s t n é č i n n o s t i z a h r nující n e d o v o l e n o u m i graci o s o b, o b s t a r á v á n í p a dělan ýc h d o k l a dů a o n á s i l n é, h o s p o d ářské a m a j e t k o v é t r e s t n é č i n n o s t i. V z á j e m n ým s p o l u působením růz n ýc h s t á t n í c h o r gánů, j a k o n a př. p o l i c i e, s t á tních z a s t u pitelství, s o u dů a t d., d o ch á z í k u rčité r e gulaci t r e s t n é č i n n o s t i. V případě a b s e n c e těchto s u b j e k tů s i lz e j e n s těží představit důsledky k a ž d o d e n ně p á c h a n é t r e s t n é č i n n o s t i. N e m a l o u z á s l u h u n a t o m t o m a j í t a k é přijaté z á k o n y, k t e r é v někter ých případech n a s t o l u j í u rčité o b a v y z t r e s t u, k t e r ý b y m o h l n á s l e d o v a t při s p á c h á n í u rčitého t r e s t n é h o č i n u. P r o b l e m a t i ku d r o gové k r i m i n a l i t y v Českém p r á v n í m s ys t é m u u p r a v u j e n e m a l é m n o ž s t ví z á k o nů DR OGY A ZÁKON D r o gová p r o b l e m a t i k a s e o p í r á o d o n o vě účinný z á k o n č. 4 0 / S b., t r e s t n í z á k o n í k, v e k t e r é m je d r o gová p r o b l e m a t i k a z ařazena d o h l a v y V I I. s n á z v e m t r e s t n é č i n y o b e c ně n e b e z p ečné. T r e s t n é č i n y d r o go v é h o c h a r a k t e r u j e m o ž n o p o stihnout p o d l e n á s l e d u jících u s t a n o v e n í : o h r o ž e n í p od vlivem náv yk o v é l á t k y přechovávání omamné a psyc h o t r o p n í l á t k y a j e d u n e d o v o l e n é pěstování r o s t l i n obsahujících o m a m nou 22

23 n e b o p s yc h o t r o p n í l á t k u v ýr o b a a d r ž e n í předmětu k n e d o v o l e n é v ýr o bě o m a m n é a p s yc h o t r o p n í l á t k y a j e d u š íření toxikom a n i e U v e d e n é p a r a grafové z nění j e přesněji p o j m e n o v á n o a v ym e z e n o o p r o t i z á k o n u č / S b., t r e s t n í m u z ák o n u p l a t n é m u a účinnému d o a r e a guje t a k n a z měn y v d r o gové p r o b l e m a t i c e. 17 J e třeba t a k é z m í n it z á k o n č í s l o / Sb. o přestupcích, k t e r ý u p r a v u j e t y případ y, u k t e r ýc h s e j e d n á o n e p a t r n ý s t u p eň n e b e z p ečnosti č inu p r o s p o l ečnost. D á l e s e p r a c o v n í c i z a b ýv a j í c í s e d ro govou p r o b l e m a t i k o u o p í rají o N ařízení v l ád y Č R č / S b., k t e r é t a x a t i v ně v ym e z u j e l á t k y, k t e r é j s o u p o k l á d á n y z a j e d y n e b o j i n é š k o d l i vé l á t k y, d á l e o z á k o n č / S b. o n á v yk o v ýc h l á t k á c h č i z á k o n č. 3 79/2005 S b. o o p a třeních k o c h r a ně před š k o d a m i působen ým i t a b á k o v ým i v ýr o b k y, a l k o h o l e m a j i n ým i n á v yk o v ým i l á t k a m i. 17 Zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. Edice Úplné znění, Ostrava: Sagit, s.,73 s. 23

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

ě ý ř č úř ě Í č Č ř č Ú Ř č č Ř úš Ú Ř Í Í Ř É Ú ě č Č ě č ě ě é ř ý é ůž Ž ž ú ě ž č ý ý ý ý ú Í ě č č ů ů ů ý ý Ú ě č ř ě é ř ě é ž úč ýš č Í Ú ě č é é Úč ř é ž Ž ň ý Ů ů ž ř č ě ž ý ž š ě ů č ž Ž ř

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

1ŤŤ ::aii:ia:::*ii:i i:il,i :.:::-a]..-]] i.:.;;:i]:;:]ii]il]i,li:]]]i: :::i:i::lii :::iii rlobr u';le.l - The Committee of Good Will - Olga Har.el Forum of the Czech Republic - Association o,ti}:&l:]]]]1a]a:a]]]i::]],ii],:::]]]]]

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

ě é ě ř ě ě é ž é Č Č ř ě ž ý ě š ř ě ř ě ý ě ž úřé é ý ž ýš ý ý ě ě ě ě Č Ž É Ž Š Č ř ž ř ě ý ů ý é ě ř ř ě é ě é ř š ě ý ř ů ý ě ř ě é ě é ě ě ř š é ě ů é ř ž ýš ý š ž š ů š é ě ů ě ě ž š é ě š ř ě ň

Více

1. Základy posilování

1. Základy posilování 1. Základy posilování P o s i l o v a c í c v i č e n í s e v d n e š n í d o b ě o b j e v u j í p r a k t i c k y v e v š e c h s p o r t o v n í c h o d v ě t v í c h v e f o r m ě k o n d i č n í p

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ď ď ř ď ž ď ť č ž Č ř ď ď č ď ž ž ž ý ř ť ď ť ž ů Ú ý ř ý óř č ý ž ž žž č ř ď ý ý ý ý ý ř ž ř č ý ž ž ž ŘÍ Í č ý ř č ď ú č ý ž ú č č č ř č ř ý č ž ž ů č Í ž č Í ž ř ú ú ř ž ř ž ú ž č ť ť Ž ř ú ý ž ú ý

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

B a k al ářská práce

B a k al ářská práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v s p e c i á l něp e d a g o g i c k ý c h s t u d i í L E N K A J U R AČKOVÁ I I I. r oč n í k k o

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

Ú č č ě ř ó č č Ú ě ě ě ř ů ž ž š č ř Ú č ó ž ě ř ř ě ř č ž ř ě Ý ěš š č ž ň ř ě ě č š ěž ú ě ř ú š ě ž ě ž ů š č ř ů č ž ě ů ž ž ě ř š ů š č ř ě ó ě ó ř ě š ě ě ř ě ó ě ě ř ů ř š ěž ó č ž ř ě č č č ě

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 An tonín a Čerm áka 6/ 1022, 160 00 Prah a 6 - Bu ben eč Iden tifiká tor: 600 039

Více

ě ó Ř š ě ě ťú č š ť ť č ě č ě č ě Ě č č ň č ž Éó č č č č č Ň ó č č úňú č č ó č ó Ň č č ó ň č č č ó ó Ňň č č óž ú Ď ú ň č č č č č č č ó ě Ž Šť ú ž Ž ě šť š ě č č ě ě ů ě č č úó š ň ó ó É ň č É č ú š ň

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ť Č Č É ě ý ůž č ě ž Č ž ě óň ž Á Ý Č ň ř š ú ěž Ž ž č ž č ý ý Ž ý ěž ý Č ý ý č ý ý Ž č ý Ž č č ó Ž ž č ě ů ů Ž Ž č ě Í ů ú Ž ž č Ž č č Ž Ž č ž č č Ž ž č Ž č č čž č č ů ř č ě Ž ž č č ů ě č Ž ř č Ž ž č

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více