DROGY A MLÁDEŽ A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER. V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T O R O V Á, P h D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGY A MLÁDEŽ A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER. V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T O R O V Á, P h D."

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DROGY A MLÁDEŽ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T O R O V Á, P h D. O LO M O U C 2010

2 PROHLÁŠENÍ P r o h l a š u j i, ž e j s e m b a k a l ářskou p r á c i n a t é m a D r o g y a m l á d e ž v yp r a c o v a l s a m o s t a t ně a p o u ž il j e n u v e d en ýc h p r a m e nů a literatury.

3 PO DĚKOVÁNÍ D o v o l u j i s i poděkovat v e d o u c í b a k a l ářské p r á c e P h D r. J a ně K a n t o r o v é, P h D. z a odborné v e d e n í, p o s kyt n u t í c e n n ýc h r a d a i n f o r m a c í, t r pělivost a č a s, k t e r ý m i věnovala.

4 ÚVOD...6 I. TEORETICKÁ ČÁST DROGY A JEJICH HISTORIE SOUČASNOST V ČESKÉ REPUBLICE POROVNÁNÍ DROGOVÉHO TRHU S MINULOSTÍ NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ DROGY A DĚLENÍ DROG PŘÍČINY UŽÍVÁNÍ DROG MLÁDEŽÍ PREVENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE SEKUNDÁRNÍ PREVENCE TERCIÁRNÍ PREVENCE REPRESE DROGY A ZÁKON SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI...24 II. PRAKTICKÁ ČÁST STUDIE DROGOVÉ PREVENCE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH CHARAKTERISTIKA VZORKU RESPONDENTŮ CÍLE A HYPOTÉZY VÝZKUMNÁ METODA VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE SHRNUTÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI...36 ZÁVĚR...38 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...39 SEZNAM INTERNETOVÉ LITERATURY...41

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...42 Příloha č. 1:...43 ANOTACE

6 ÚVOD H i s t o r i e d r o g s a h á d o o b d o b í m ez i d e s á t ým a třetím t i s í c i l e tím před n a š í m l e t o p očtem. V t o m t o o bdobí s e přikloněním k z e mědělství t e h d e jší o b yv a t e l é z a s a d i l i o v z n i k p r v ních c i v i l iz a c í a zřejmě v p růběhu t ohoto o b d o b í l i d é o b j e v i li t a k é účinky někte r ýc h h a l u c i n o gen n í c h r o s t l i n. J e d n a l o s e t e d y o d r o g y r o s t l i n n é h o původu, především o o p i u m, k t e r é b ylo z í s k á v á n o z m a k o v i c e, d á l e o k o k o v é l i s t y a k o n o p í. D n e š n í s vět n a b íz í v l i v e m n e s p očetného m n o ž ství c h e m i c k ých o b j e vů m n o h e m různorodější n a b í d k u d r o g o d t l u m i v ýc h l á t e k a a n t i d e p r e s i v a ž p o h a l u c i n o gen y. T yt o o b j e v y, ač b yl y m n o h d y č i něn y k l éčebným účelům, z e j m é n a v případě t l u m iv ýc h l á t e k a a n t i d e p r es i v, s e v š a k z důvodu v e l k é n á v yk o v o s t i a ú r o v n i t o l e r a n c e d á v k y těchto l á t e k, s t a l y p o s t u p ně c e l o s větovým p r o b l é m e m, k j e h ož ř e šení m á m e p ořád v e l m i d a l e k o. U ž í v á n í d r o g příčinně s o u v i sí s k r i m i n a l itou, která v p r i m á r n í o blasti z a h r n u j e t r es t n é č i n y s o u v i s e j í c í s v ýr o b o u, d i s t r i bucí a p r o d e j e m d r o g a v s e k u n d á r n í o b l a s t i s e s e t k á v ám e s t r e s t n o u č i nností m a j e t k o v é h o c h a r a k t e r u, j a k o j s o u k r á d e ž e, případně p o d v o d y č i z p r o n e věry. J i ž n e ex i stuje s t á t, k t e r ý b y n e b yl p r o b l e m a t i k o u drog z a s a ž e n. I v České r e p u b l i c e s e v p o s l e d n í c h l e t e c h r o z r o s t l d r o gov ý t r h d o t a k o v ýc h r o z měrů, ž e i v men š í c h městech n e n í p r o b l é m k o ntaktovat d r o gového d e a l e r a, z a účelem n á k u p u p o třebného z boží. Zejména p r o d e j a pěstování m a r i h u an y a v ýr o b a p e r v i t i n u s e s t a l a j e d n o z n ačn ým f e n o m é n e m. D o k o n c e i v případě m l á d e ž e s e s t í mto p r o b l é m e m s e t k á v á m e v p o s l e dních l e t e c h s t á l e č a s těji a p o s t u p ně k l e s á i věková h r a n i c e, v e k t e r é s e m l á d e ž p o p r v é s e t k á v á s drogou a t o ať a k tivně 6

7 č i p a s i v ně. J a k tento z á v a ž n ý p r o b l é m ř e š i t? D l e m é h o n á z o r u r e p r e s e n e s t ačí a j e p o třeb a z ačít z e j m é n a u p r i mární p r e v e n c e. M u s í m e s i z ačít u vědomovat a l é p e p o z návat ž i v o tní st yl d n e š n í m l á d e ž e, z a měřit s e p r á vě n a děti z á k l a d n í c h a s tředních š k o l, k t e r é s e v t o m t o věku s d ro gou s e t k á v a j í p o p r v é a s n a ž i t s e j e n a v é st n a t u s p r á v n o u c e s t u ž i v o t e m bez drogy. C í l e m t é t o p r á c e j e p o u k á z a t n a p r o b lém y, k t e r é d r o g y představují, z e jména v s o u v i s l o s ti s j e j i c h z n e už í váním u d o s p í v a j í c í c h dětí, k d e h r o z í dle m é h o n á z o r u n e jvětší r i z i k o p r o s p o l ečnost, k d yž v j e j í m p očátku s e z ačínají měnit j e d n o tlivé h o d n o t o v é ž e bříčk y č l o věka, z e j m é n a v n e gativním s l o va s m ys l u, n á s l e d u j e z a v r ž e n í j e dince r o d i n o u a n á s l e d ně celou společností. 7

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 8

9 1 DROGY A JEJICH HISTORIE D r o gu l z e d e f i n o v a t j a k o o m a mující č i d r áž d i v ý p r o s tředek. P očátek j e j í h o o b j e v e n í lz e s těží s t a n o v it, a v š a k a r c h e o l o gické n á l e z y přiřazují p očátek u ž í v á n í r o stlinn ýc h o m a m n ýc h l á t e k o b d o b í p a l e o l i t u č i n e o l i t u. Sílu d r o g p o s t u p ně l i d é v yu ž í v a l i především při d u c h o v n í c h a š a m a n s k ýc h o břadech, a l e t a k é k l éčebným účelům. V u v e d e n ýc h i n á s ledujících o b d o b í c h, l i d é už í v a li z e j ména o p i u m, k t e r é b yl o d o s t u p n é především d í k y pěstitelskému c e n t r u m á k u, n a c h á z e j í c í m u s e n a o s t r o vě K yp r. 1 Také k o n o p í mělo v t o mto o b d o b í s v o u n e z a s t u p i t e l n o u r o l i, kd yž s e z p očátku p o u ž ívalo z e j m é n a p r o v ýr o b u l á t e k, p o z ději b yl y z j i š těn y j e h o o m a m n é účinky n a l i d s k ý o r ganismus a b ýv a l o u ž í v á n o při různýc h o břadech. U ž í v á n í k o nopí b yl o p r o v á děno v h r n c í c h č i n á d o b á c h, k t e r é b yl y k o n o p í m n a p l něn y a p o j e h o z a p á l e n í b yl o při d u c h o v n í c h č i jin ýc h o břadech v d e c h o v á n o. J iž v e s t a r o věk é m Ř e c k u p o u ž í vali Ř e k o v é různé o d v a r y a m a s t i z o m a mn ýc h b yl i n, a b y u l e v i l i s v ým b o l e s t e m. D r o g y t e d y přestal y b ýt p o v a ž o v á n y z a ně c o n a d přirozeného a b yl y u ž í v á n y m i m o j i n é k l éčebným účelům. J iž v o b d obí l e t př. n. l. b yl y v P e r u n a l e z e n y z m í n k y o u ž í v á n í k o k a i n u, e x t r a k t u z r o s t liny E r yt h r o x yl o n c o c a. D r o ga b yl a u ž í v á n a ž v ýk á n í m k o k o v ýc h l i s tů z e jména v e d o u c í k a s t o u při r i t u á l n í c h o břadech. 2 V o b d o b í s tředověku j e v Evropě z a z n a m e n á n n á růst č a r o dějnictví, c o ž b yl o d o j i s t é m í r y z a příčiněno v yd á n í m I. b u l y p r o t i č a r o dějnictví, v e k t e r é d a l p a p e ž Řehoř IX. i n k v i z itorům 1 VALÍČEK, Pavel et al. Rostlinné omamné látky. Praha: Start, s. 2 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 9

10 p r á v o k o n f i s k o v a t m a j e t e k č a r o dě j n i c. O s o b y o b v i ně n é z čarodějnictví p a k b yl y u p a l o v á n y n a h r a n i c í c h. D o c h o v a l y s e i n f o r m a c e o t o m, ž e k e s v ým r i t u á lům č a r o děj n i c e p o u ž í v a l y různé masti a n á p o j e s obsahem h a l u c i n o genních l á t e k a o p i á tů. V období 1 6. století a t a k é 1 7. s t o letí, v l i v e m p o s t u p n é h o r o z v o j e věd y a t e c h n i k y, d o c h á z e l o t a k é k o b j e vům v o b l as t i v ýr o b y l éči v. V t o m t o o b dobí s e z e j m é n a m o r f i n s t á v á o b j e v e m č. 1. M o r f i n p o d l o u h o u d o b u představoval j a k ýs i f e n o m é n, v e l i c e o b l í b e n b yl u m i l e n e c k ýc h p á rů, a l e t a k é j e d n o t livců. N a d á l e, z e j ména v 1 9. s t oletí, dochází k d a l ších c h e m i c k ým o b j e vům a z j i štěním. V r o ce b yl p o p r v é i z o lován z k o kovýc h l í s t ků kokain. Používání k o k a i n u při padlo n e j p r v e m e d i c í ně, b yl p o u ž í v á n při z n e c i t l i vění m í stních č á s t í těla č l o věk a při m é ně z á v a ž n ýc h o p e r ačních z á k r o c í c h. P o t é měř tř e c h d e s e t i l e t í c h, v r oce , b yl p o p r v é s yn t e t i z ován a m f e t a m i n. D á l e v r o c e b yl s yn t e t i c k y v yr o b e n h e r o i n, k t e r ý b yl předepisován z e j m é n a k e z b a v e n í s e z á v islosti n a m o r f i n u. 3 V e 3 0. l e t e c h 2 0. s t o l e t í b yl y n a t r h u v e d e n y a m i n y a m f e t a m i n, d e x a m f e t a min a m e t a m f e t a m i n. B yl y v o l ně p r o d á v á n y v l é k á r n á c h k l éčení různýc h o b t í ž í. V e v e l k é m m n ož s t ví se p o d á v a l y v o j á kům v o b d o bí 2. s větové v á l k y. P o d o b ně o b l í b e n ým i d r o gami b yl y v t é t o d o bě t a k é b a r b i t u r á t y. D á l e b yl y o b j e v e n y d r u h y d r o g j a k o b e n z o d i a z e p in y č i d i e t h yl a m i d k ys e l i n y l ys e r gové, č i l i LS D KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 10

11 1. 1 S O UČASNOS T V ČESKÉ REP U BLIC E V o b d o b í před r o k e m , s e n a d o m á c í s c é ně o b j e v o v a l a z e j m én a v l a s t n í p r o dukce. V ýh r a d ně š l o o pěstování m a r i h u a n y a p e r v i t i n u ( m e t a m f e t a m i n u ). V e z m iňovaném o b d o bí n a ú z e m í Č R n e e x i stoval d r o gový t r h. Š l o o j a k é s i v z á j em ně p r o p o j e n é s k u p i n y, k t e r é s i různým i p r o t i s l už b a m i z a j išťoval y p r o d u k c i, d i s t r i b u c i i s p otřebu d r o g. 4 Ú s t u p k omunismu však z a počal o b d o b í u v olnění a s n i ž u j í c í s e s o c iální k o n t r o l y. T o mělo z a n á s l e d e k větší r o z m a n i t o st d r o gového t r h u n a č e s k é d r o gové s c é ně. Č e s k ý d r o gov ý t r h b yl d o p lňován d r o gami d o v á ž e n ým i z e z a h r a n ičí. J e d nalo s e z p očátku z ej m é n a o h e r o i n. 5 Mění s e t a k é p o s t a v e n í p r o d u c e n tů a d i s t r i b u t o rů d r o g. J i ž n e j d e o nějaké v z á j e m ně p r o v á z a n é s k u p i n y a j e j i c h p r o t i s l u ž b y, a l e o z ačínající drogou s íť, k d y p r o d u c e n t i a d i s t ri butoři s i v ýr o b o u a p r o d e j e m d r o g z a j i šťují s v o u d e n n í o b ž i v u. D r o gov ý t r h s e n a d á l e r o z růstal, co ž mělo z a n á s l ed e k i u t v oření h i e r a r c h i e d i s t r i b u t o rů, v z nik k o n k u r en c e a v n e p o s l e d n í řadě také narůstající drogovou kriminalitu P OR OVNÁNÍ D R OGOVÉHO TRHU S MIN U LO S T Í P o k u d s e p o o h l é dneme z pět, z j i s tíme, ž e v s o učasné d o bě č e s k ý d r o gový t r h v í c e m é ně s t a gnuje. V m i n u l o s ti b yl j i ž n a s yc e n různým i d r u h y d r o g a n yn í s e p o u z e mění o b l í b e n o s t j e d n o tlivýc h d r u hů d r o g. S t á l e j e z d e v e l k á 4 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 5 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 11

12 o b l i b a m a r i h u a n y, s e k t e r o u s e s e t k á v á n e j v í c e n e z l e t i lýc h i m l a d i s t v ýc h. C o s e v š a k v p o s l e d n í c h l e t e c h z měnilo, j e s t á l e větší z á j e m o k v a l i t n í m a r i h u an u s v ys o k ým o b s a h e m T H C, k t e r á s e n a ú z e m í Č R pěstuje t z v. h yd r o p o n n ím z působem. 6 N a d á l e zůstává v p o předí d r o gové s c é n y h l a v n í město Praha, kde s e d r o gový o b c h o d s o u s třeďuje n a důležité d o p r a v n í u z l y měs t s k é h r o m a d n é d oprav y, z e j m é n a m e t r a. C o s e t ýk á v ýr o b ců č i d i stributorů d r o g, t a k s e jedná p r a k t i c k y o n e z a s t a v i t e l n ý k o l o běh. S j e d n o u o d h a l en o u a před s o u d p o s t a v e n o u o r ganizovanou s k u p i n o u vz n i ká n a d r u h é s t r a ně organizovaná skupina další. 6 Výroční zpráva národní protidrogové centrály. Praha, s. 12

13 2 NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ DROGY A DĚLENÍ DROG M ezi n ejčas těji uží v an é drogy, z ej ména mlád eží, p atří b ez e sporu marihuan a, která j e o blíbená p ro s vou snadnou d ostupnost a t a ké j e jí úči nk y. C e l á ř a d a m l adistvýc h, d o konce i n ezlet ilýc h s e s m a rihuan ou s etkává již n a z á kladních š kolách. D al ší č asto užívanou d r o gou j e b ez e sporu p e rv itin v yr á běn ý v ČR, který j e 2 k r át l ev nější, n ež p e rv itin dováž en ý z e z a hraničí. V posled ních l etech d o ch ází t a ké k v ýr a z n ém u n á růstu při u ž í vání k okai nu, který s e s t al vlivem snižování c en d r og d o stupn ý p r o v e lké m nož ství uživatelů drog. C o s e t ýk á o p a k ovaného užívání d ro g, t ak s e předev ším u mlád ež e s et k áv ám e s užíváním snadno dostupn ýc h d r o g, j a ko j sou m a rihuana, h aš iš, opium, psilocyb i n o bsaž en ý v l ys o h l áv k á ch, t oluen a j iná r ozpouštědla, č i LS D u ž í vané n a t an ečn í ch párt y. Os tatní druh y d r og jsou mlád ež í užíván y č a sto p ouz e s poradick y, j el ikož z d e hraje v el kou r o li o blíben ost d r o g y, z e jména s tav, v e k terém s e uživatel d ro g y p o j e jím užití n a ch áz í, a v nep oslední ř adě h raje důležitou r o li tak é e konomick á stránka uživat ele dro g. D r o g y l z e r ozděl it v souvislosti s jejich návyk o v o stí n a měk ké a t v rd é n e bo také l eh k é a těžké. U měkk ýc h ( l eh k ýc h ) d r o g, m e z i které b yc h o m m ohli z ařad it p ro dukt y k o nopí (h aš iš, marihuan a ), k áv u, t a b ák ové v ýr o b k y č i a l kohol, vz niká n áv yk o v ost p odstatně p om al ej i n ež u drog t v rd ýc h ( těžk ýc h ). V případě t v rd ýc h d r o g s e t ak é m nohem dříve objevují z dravotní k om plikace s ouvisející s jej ich už íváním. D r o g y l z e r ozdělit, j ak j iž b yl o u v ed e no, různ ým z působem. Od borná l iteratura r ozděluje d r o g y d o několika 13

14 s kupin a t o v souvislosti s ch a r akteristikou těch to drog. Můž em e s e s e tkat s tlumiv ým i l át k am i, která mají tlum ící účinek n a moz e k a c e ntrál ní n e rv ový s ys t é m. Niž ší dávky l át e k s tlumiv ým účinkem v e dou k mírn é mu útlumu a uvolnění, přičemž z v yš o v á ní j ejich d áv e k v ed e k c elkové a n e stes ii, pří p ad ně a ž k e k óm at u či smrt i. N a k až dou osobu v š ak můž e v ýš e d á vk y působit j in ým z působem a to s ohled em na j ejí fyz i c k ý a d u š ev ní stav. S kupinou d ro g s podobným účinkem j sou n a r kotická a n a l get ika. J ed n á s e o l át k y t l u mící b olest, t ed y m a jí t a k é t lum í cí úči nek. J e jich v ýr o b a j e z á vislá n a dvou m ožnýc h z d r ojích. T yt o l át ky l z e v yr o b i t z m á ku, jako v případě opia, m o rfinu a h e r oinu, n e bo z e s yn t e tickýc h s u r ovin v pří padě m et a donu a n az ýv á m e j e s polečně o pioidy. 7 N a r kotická a n a l get ika působí p r oti bolesti, mají tlumicí úči nek n a c e n trální n e rv ov ý s ys t é m a z e jmén a p r oto b yl y v e v e l k é m už ívány v o j á k y při válečn ýc h stavech a o p e racích. První už ití těchto l á t ek může v yv o l a t nevolnost a z v racení. D l ouhodobým už íváním těchto látek j sou p ouz e lehce z as až en y j á t r a, m oz ek, l e dviny a t a k é s r d c e. N em aj í t ed y t a k n e gativní úči nk y n a z d r av í lidskéh o organismu, av šak r yc h l e vz niká poměrně v ýr a z n á f yz i c k á z áv islost. A bstinenční p r ojev y m o hou vést k bolesti svalů, kloubů, pocen í apod. 8 O p ačnou skupinou drog než tlumivé lát k y či nark otická a n a l get ika jsou stimulan t y. Účinky těchto l át ek n a c e ntrální n e r vový s ys t é m jsou stimulační. Po užití s e d ostav uje e u f o ri e s pojená s ústupem ú navy a c h uti k jídlu. Zv yš uje 7 SHAPIRO, Harry. Drogy. Praha, s. 8 VALÍČEK, Pavel et al. Rostlinné omamné látky. Praha: Start, s. 14

15 s e a ktivita a sebevědomí j e dince. 9 n á v yk o v é. T yt o l át k y j s o u dosti O pět j i n o u s k u p i nou d r o g j s o u h a l ucinogen y. Účinky p o p o ž i t í těchto l á tek l z e s l e d o v a t v době o d několika minut přibliž ně d o j e d n é h o d i n y. V t o m t o o b d o b í s e d o s tavuje n e j p r v e e u f o r i e a d o b r á n á l a d a, z v ýš e n á c i t l i v o s t k p r o s t o r o v é m u vnímání, v e l mi nebezpečné p o c i t y, ž e j e d i n e c u m í l é t a t, a t a k é i l u z e č i h a lucinace 10. R iz i k o v é j e u ž í v á n í těchto l á tek u o s o b s e s r d ečním o n e m o c něním. N e b e z p ečí s e v ys k yt u j e z e j m é n a u L S D n a t a n ečních p á r t y, k d y u ž i v a t e l i h r o z í d e h yd r a t a c e a případně a ž s r d eční z á s t a v a. C o s e t ýk á n á v yk o v o s t i, t a k t a j e u těchto l á t e k z c e l a z a n e d b a t e l ná. LS D č i p s i l o cyb i n d l e p r o v e d e n ýc h v ýz k u m n ýc h š e třen í z á v i slost nev yv o l á v a j í. D o j i n é s k u p i n y, n e ž v e k t e r é j sou h a l u c i n o gen y, b yc h o m m o h l i z ařadit k o n o p í a k o nopné p r o d u k t y. J e d n á s e p r a k t i c k y o n e j o b l í b e nější d r o g y, u ž í v a n é d n e š n í m l á d e ž í. Účinky těchto l á t e k s e v yz n ačují v e l k o u různorodostí a d o s t a v u j í s e p o několika s e kundách a ž m i n u tách. C h a r a k t e r i s t i c k é j e s u c h o v ú s t e c h a p o c i t h l a d u. D á l e s e v ys k yt u j í s l u c h o v é, h m a t o v é a n e jčastěji z r a k o v é iluze. P očátek s t a v u j e c h a r a k t e r i z o v á n n á s t u p e m e u f o r i e a n e z a d r ž i t e l n é h o s m í c h u. V ys k yt u j í s e v š a k t a k é pří p a d y p a n i c k ýc h a ú z k o s t n ýc h s t a vů, k t e r é j s o u v š a k m n o h e m m é ně č a s t é. 11 C o s e t ýk á r i z i k, tak s a m o t n é k o uření 9 VALÍČEK, Pavel et al. Rostlinné omamné látky. Praha: Start, s. 10 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 11 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 15

16 a v d e c h o v á n í k o uře může v p růběhu několika l e t v yú s t i t od p r o b l é mů d ýc h a c í c h c e s t a ž p o r a k o vinu p l i c a h o r n í c h c e s t d ýc h a c í c h, j e l i k ož m a r i h u a n o v ý k o uř o b s a h u j e v ys o k é k o n c e n t r a c e k a r c i n o genního d e h t u a d a l š í c h j e dů. 12 C o s e t ýk á z á v i s l o s t i, tak i n a m a r i h u a ně l z e z ískat m írnou z á v i s l o st p r o j e v ující s e n e r v o z i tou, n e s p a v o s t í ap o d. O b z v l á š tě n e b e z p ečnou k o m b i n a c í j e o p a k o v a n é k o uření m a r i h u a n y a c i g a r e t, j e l i k ož s e z d e násobí z d r a v o t n í r izika působící na dýc h a c í ú s t r o j í. 12 SHAPIRO, Harry. Drogy. Praha, s. 16

17 3 PŘÍČINY UŽÍVÁNÍ DROG MLÁDEŽÍ M e z i h l a v n í příčiny u ž í v á n í d r o g b e z e s p o r u p a tří vůbec e x i stence d r o g y j a k o t a k o v é, d á l e o sobnost už i v a t e l e d ro g y, s o c i á l n í p r o s tředí, v e k t e r é m s e j e d i n e c n a c h á z í a v n e p o s l e d n í ř a dě t a k é č i n i t e l é, ať u ž p r o v o k u j í c í č i v yv o l á v a j í c í. 13 S a m otná e x i s t e n c e d r o g a j e j í dostupnost j e p r v n í m k r o k e m k j e j í m u už ití. K d yž s e k tomuto připojí o s o b n o s t už i v a t e l e, k t e r á n e n í d o s t a t ečně s e b e vědomá, j e v e věku d o s p í v á n í a ted y t r p í z v ýš e n o u e m o c i o n á l n í l a b ilitou, h yp e r k r i t ičností vůči v š e m u o k olo i s o bě s a m otném u, o s o b n o s t hledající s i s v é m ísto v e s p o l ečnosti, jsme n a c e s tě, k t e r á může v é s t a ž k j ej í m u už í v á n í. J a kým s i n á v o d e m v e d o u c í m k u ž i t í d r o g y j e č a s t o t a k é t o u h a p o n e o b v yk l é m z á ž itku, d o b r o d r už s t ví, s n a h a v e doucí k t o m u n e b ýt n a o k r a j i s o c i á l n í s kupiny, s o u v i s e j í c í t a k é s p o s í l e n ím v l a s tního s e b e vědomí. J d e t a k é o v yj á dření n e s o u h l a s u č i p r o t e s t u. 14 V l i v e m z r yc h l e n é d o b y, k d y m l a d í l i d é b u d u j í s v o u kariéru, n á s l e d k e m č e h o ž j e s k u t ečnost, ž e j e j i c h děti v yrůstají p r a k t i c k y b e z r o d ičů, v r a n n é m věku n e n í p o s í l e n a j e jich v š e o b e c n á o d o l nost, důlež i t ost h o dnoty l i d s k é h o z d r a v í, u vědomování s i n e b e z p ečí, k t e r á n á s o b k l o p u j í, p oz ději n e j s o u c í l e ně v e d e n y k p r e v e n c i z a měřené n a o d m í t á n í t a b á k u, a l k o h o l u a j i n ýc h d r o g, může b ýt v ýs l e d k e m v ýchovy a k c e p t o v á n í d r o g j a k o t a k o v ýc h a j e j i c h přijetí bez p o třebnýc h i n f o r m a c í o n e b e z p ečích, 13 JANÍK, Alojz, DUŠEK, Karel. Drogy a společnost. Praha: Avicenum, s. 14 FLEISCHMANN, Otakar. Problematika primární prevence abúzu drog. In Prevence sociálně patologických jevů. Ústí nad Labem: UJEP, s. 17

18 k t e r á představují. 15 Zejména v d n e š n í d o bě, k d y d o s p í v a j í c í m l á d e ž i n klinuje ke s v ým v r s t e v n í kům a n á z o r r o d ičů pro ně n e n í r o z h o d ující, j e důležitý d o bře v e d e n ý p r e v e n t i v n í p r o gr a m n a š k o l á c h, především z á k l a d n í c h. Tento p r e v e n t i v n í p r o gram n e n a h r a d í t o, c o j i ž r o d iče při v ýc h o vě s v ýc h dětí v m l á d í z a n e d b a l i, a l e může b ýt t í m, c o r o z h o d n e o s p r á v n é m r o z h odnutí k o n k r é t n ího j e d i n c e při a k t u á l n í m ř e š e n í p r o b l é m u, z d a d r o gu v z í t č i n e v z í t, z d a s e n e c h a t o v l i v n i t k a m a r á d y č i b ýt s e b e vě d o m o u o s o b n o s t í s vlastním n á z o r e m. Ačkoli s e v p o s l e d n í c h l e t e c h p r e v e n t i v n í p r o gr a m y z d o k o n a l u j í, n a d á l e ex i s t u j í u rčité r e z e r v y a m o ž n o s t i d a l ších p r e v e n t i v n í c h o p a tření a j e p o tř e b a a p e l o v a t z e j m é n a n a r o d iče, a b y n e p o d c eňovali v ýc h o v u s v ýc h dětí a o d narození p o s t upně v š těpovali s v ým dětem důležitost a v ýz n a m j e d n o t l iv ýc h h o d n o t, z e jména h o d n o t y j e j i c h z d r a v í. 15 NEŠPOR, Karel. et al. Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách. Praha: Sportpropag, s. 18

19 4 PREVENCE V d n e š n í d o bě je n u t n é k l á s t důležitost t vorbě s o c i á l n í h o p r o s třed í, k t e r é b u d e v é s t k e s n iž o v á n í počtu d r o gově z á v i s l ýc h a b u d e s o učasně p r e v e n t i v ně působit n a o s o b y, z e j m é n a m l á d e ž, k t e r á d o s u d n e přišla d o s t yk u s d r o gou. J e důlež i t é v é s t d n e š n í m l á d e ž k t om u, ab y s i v yt v ořila n á v yk y a p o s t o j e k j i n é o b lasti, n e ž j e d r o ga a j e j í u ž í v á n í a t é t o o b lasti s e a k t i v ně věnovali. V e l i c e důležité a p r a k t i c k y v d n e š n í d o bě n e z b yt n é, j e z a p o j e n í a přihlášení dětí d o rů z n ýc h z á j m o v ýc h k r o u ž ků, ať už j s ou t o z á j m y k u l t u r n í, s p o r t o v n í č i j i n é p o v a h y, č í m ž d o j d e k částečnému v yplnění v o lného č a s u dětí, k jejich o d u š e vňování a t v a r o v á n í v u rčitém s měru. Důležité, a v š a k š p at ně o v l i v n i t e lné, j e p r o r o d iče r e gulování v ýběru k a m a r á dů s v ýc h dětí. Přihlášením k u v e d e n ým z á j m o v ým č i n n o s t e m s i děti z í s k á v a j í n o vé k a m a r á d y, přátele a t í m může d o j ít k e l i m i n a c i t o h o t o n e ž á d o u c í h o j e v u. D o p r e v e n t i v n í h o působení j e z a p o j e n a i p o l i c i e, která d o k o n c e i n o v u j e a n e u s t á l e přizpůsobuje t z v. A kční p l á n r e a l i z a c e n á r o d n í s t r a t e gie p r o t i d r o g o v é p o l i t i k y, s c h v á l e n ý u s n e s e n í m v l á d y č z e d n e , k t e r ý s e p r o r o k z a měřoval n a p r imární p r e v e n c i, l éčbu a n á s l e d n o u p éči, s n i ž o v á n í r i z i k, s nižování n a b ídky d r o g a v ym á h á n í p r á v a, k o o r d i n a c i a f i n a n c o v á n í, i n f o r m a c e, v ýz k u m a h o d n o c e n í a t a k é m e z i n á r o d n í s p o l u p r á c i PRIM Á R N Í P REVENCE Působení p r i m á r n í p r e v e n c e v s o u v i s l o s t i s už í v á n í m d r o g z a měřujeme n a u rčité s k u p i n y o s o b. V k o n t e x tu 19

20 m l á d e ž e l z e h o v oři t o š k o l n í m p r o s tředí, třídách, a l e t a k é u v n i tř r o d i n č i v oblasti v o l n é h o č as u. V t o m t o s e liší o d p r e v e n c e s e k u n d á r n í č i t e r c i á r n í, k t e r á s e v z t a h u j e j i ž n a k o n k r é t n í h o u ž i v a tele d r o g. P r i m á r n í p r e v e n c i b yc h o m měli v n í m a t j a k o c e l o s polečenský ú k o l, p o s l á n í. H l a v n í m ú k olem p r i m á r n í p r e v e n c e j e o v l i v n i t n á z or y, p o s t o j e a c h o v á n í j e d n o t l i v c e, j a k o ž i j e h o s k u p i n u nebo s p o l ečenství, k t e r é n a s e b e p o t é v z á j e m ně s p o l u působí, a b y n e d o š l o k e v z n i k u p o r u c h y z d r a v í. 16 N a s p l nění tohoto ú k o l u b y s e měli p o d í l e t n e j e n p o l i tici, p e d a gogové, p s yc h o l o gové, a l e tř e b a i l é k aři S EKUNDÁRNÍ PREVENC E O b l a s t s e k u n d á r n í p r e v e n c e s e j i ž vz t a h u j e n a k o n k r é t n í h o j e d ince. M á z a c íl z a c h yt i t p očátek p r o b l é m u, f yz i c k é č i p s yc h i c k é p o r u c h y v o b l a s t i s o c i á l ního v ýv o j e a v yt v ořit p o třebná o p a tření, k t e r á z a b r á n í d a l š í m u r o z růstání p o r u c h y m e z i d a l š í j e d i n c e. V e s t a d i u s e k u n dární p r e v e n c e b y mě l o j í t především o k v a l i t n í p r á c i p e d a go gů, r o d ičů, s o c i á l n í c h p r a c o v n í ků, včetně o d b o r n é z d r a v o t n ické p o m o c i TER C IÁ R N Í PREVENC E K v a l i t n í o d b o r n á p éče, p r o v á děn á s p e c i a l i z o v a n ým i p r a c o v n í k y. T a k l z e v yj á dřit o b s a h t e r c i á r n í p r e v e n c e. V t é t o f á z i j e třeb a k l á s t důraz n a e l i m i n o v á n í n e gativních j e vů, m a j í c í c h z a následek z h o r š o v á n í d a n é h o s t a v u, v r a c e n í 16 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 2. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 20

21 s e j i ž p o d k o n trolu d a n é h o s t a v u t e d y r e c i d i v y č i m i n i m a lizování sociálně patologick ýc h j e vů. 21

22 5 REPRESE R e p r e s i v n í působení n a s p o l ečnost j e n ez b yt n é z důvodu u d r ž o v á n í u rčité ú n o s n é h r a n i c e předev š í m u p á c h á n í t r e s tné č i n n o s t i. V souvislosti s drogovou k r i m i n a l i t ou h o voříme o t r e s t n é č i n n o s t i z a h r nující n e d o v o l e n o u m i graci o s o b, o b s t a r á v á n í p a dělan ýc h d o k l a dů a o n á s i l n é, h o s p o d ářské a m a j e t k o v é t r e s t n é č i n n o s t i. V z á j e m n ým s p o l u působením růz n ýc h s t á t n í c h o r gánů, j a k o n a př. p o l i c i e, s t á tních z a s t u pitelství, s o u dů a t d., d o ch á z í k u rčité r e gulaci t r e s t n é č i n n o s t i. V případě a b s e n c e těchto s u b j e k tů s i lz e j e n s těží představit důsledky k a ž d o d e n ně p á c h a n é t r e s t n é č i n n o s t i. N e m a l o u z á s l u h u n a t o m t o m a j í t a k é přijaté z á k o n y, k t e r é v někter ých případech n a s t o l u j í u rčité o b a v y z t r e s t u, k t e r ý b y m o h l n á s l e d o v a t při s p á c h á n í u rčitého t r e s t n é h o č i n u. P r o b l e m a t i ku d r o gové k r i m i n a l i t y v Českém p r á v n í m s ys t é m u u p r a v u j e n e m a l é m n o ž s t ví z á k o nů DR OGY A ZÁKON D r o gová p r o b l e m a t i k a s e o p í r á o d o n o vě účinný z á k o n č. 4 0 / S b., t r e s t n í z á k o n í k, v e k t e r é m je d r o gová p r o b l e m a t i k a z ařazena d o h l a v y V I I. s n á z v e m t r e s t n é č i n y o b e c ně n e b e z p ečné. T r e s t n é č i n y d r o go v é h o c h a r a k t e r u j e m o ž n o p o stihnout p o d l e n á s l e d u jících u s t a n o v e n í : o h r o ž e n í p od vlivem náv yk o v é l á t k y přechovávání omamné a psyc h o t r o p n í l á t k y a j e d u n e d o v o l e n é pěstování r o s t l i n obsahujících o m a m nou 22

23 n e b o p s yc h o t r o p n í l á t k u v ýr o b a a d r ž e n í předmětu k n e d o v o l e n é v ýr o bě o m a m n é a p s yc h o t r o p n í l á t k y a j e d u š íření toxikom a n i e U v e d e n é p a r a grafové z nění j e přesněji p o j m e n o v á n o a v ym e z e n o o p r o t i z á k o n u č / S b., t r e s t n í m u z ák o n u p l a t n é m u a účinnému d o a r e a guje t a k n a z měn y v d r o gové p r o b l e m a t i c e. 17 J e třeba t a k é z m í n it z á k o n č í s l o / Sb. o přestupcích, k t e r ý u p r a v u j e t y případ y, u k t e r ýc h s e j e d n á o n e p a t r n ý s t u p eň n e b e z p ečnosti č inu p r o s p o l ečnost. D á l e s e p r a c o v n í c i z a b ýv a j í c í s e d ro govou p r o b l e m a t i k o u o p í rají o N ařízení v l ád y Č R č / S b., k t e r é t a x a t i v ně v ym e z u j e l á t k y, k t e r é j s o u p o k l á d á n y z a j e d y n e b o j i n é š k o d l i vé l á t k y, d á l e o z á k o n č / S b. o n á v yk o v ýc h l á t k á c h č i z á k o n č. 3 79/2005 S b. o o p a třeních k o c h r a ně před š k o d a m i působen ým i t a b á k o v ým i v ýr o b k y, a l k o h o l e m a j i n ým i n á v yk o v ým i l á t k a m i. 17 Zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. Edice Úplné znění, Ostrava: Sagit, s.,73 s. 23

B a k al ářská práce

B a k al ářská práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v s p e c i á l něp e d a g o g i c k ý c h s t u d i í L E N K A J U R AČKOVÁ I I I. r oč n í k k o

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

. P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR

. P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 předkládá: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace se sídlem

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 R O SA centrum pro týran é a osamělé ženy Výroční zpráva za rok 212 www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz info@rosa-os.cz tel.: 241432466 Vážení přá telé, Dovolte mi pod ěkova t Vám vš em, kte ří js te nás

Více

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova 6ístka 2 Vhtnlk N~j ",..Ulho kontrolnlho úřad.. 2000 Slrana 101 99/25 Prostředky státního rozpočtua prostředky zahraniční pomoci určené na státní politiku zaměstnanosti Předm é tná ko ntrola byla zařazena

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

, s.r.o. D r. M. H o rá k o v é 5 5 9, 4 6 0 0 6 L ib e re c 7 te l. 0 4 8 / 5 1 3 0 3 1 4, fa x 0 4 8 / 5 1 3 0 1 1 2 e m a il : k m b @ k m b.c z, in te rn e t : w w w.k m b.c z Regulátory jalového výkonu

Více

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu 2 000 Stran.. 191 00/02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

Jak dál v českém lesnictví?

Jak dál v českém lesnictví? Jak dál v českém lesnictví? Milan Lasák Motto,' "Chceš-li posuzovat p řítomn o s t, poznej minulost. " (Sokrates v 5. století p ř. n.l. ) Teprve p ři koncipování č l ánku (požadavek redakce: č lánek musí

Více

Voda pro Brno?! Václav Štěpánek

Voda pro Brno?! Václav Štěpánek Voda pro Brno?! Václav Štěpánek V březnu letošního roku zaplavily ulice města Brna letáky nadepsané Provolání k občanům města Brna a širokého okolí. Vzbudily mezi obyvatelstvem značný rozruch. Jak by také

Více

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole 5 Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Metodika Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

Zajištění ochrany p řírody a krajiny na jižní Moravě

Zajištění ochrany p řírody a krajiny na jižní Moravě Zajištění ochrany p řírody a krajiny na jižní Moravě Antonín Buček Součástí studie trvale udržitelného rozvoje biosférické rezervace Pálava bylo posouzení současného stavu legislativní ochrany přírody

Více