DROGY A MLÁDEŽ A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER. V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T O R O V Á, P h D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGY A MLÁDEŽ A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER. V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T O R O V Á, P h D."

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DROGY A MLÁDEŽ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T O R O V Á, P h D. O LO M O U C 2010

2 PROHLÁŠENÍ P r o h l a š u j i, ž e j s e m b a k a l ářskou p r á c i n a t é m a D r o g y a m l á d e ž v yp r a c o v a l s a m o s t a t ně a p o u ž il j e n u v e d en ýc h p r a m e nů a literatury.

3 PO DĚKOVÁNÍ D o v o l u j i s i poděkovat v e d o u c í b a k a l ářské p r á c e P h D r. J a ně K a n t o r o v é, P h D. z a odborné v e d e n í, p o s kyt n u t í c e n n ýc h r a d a i n f o r m a c í, t r pělivost a č a s, k t e r ý m i věnovala.

4 ÚVOD...6 I. TEORETICKÁ ČÁST DROGY A JEJICH HISTORIE SOUČASNOST V ČESKÉ REPUBLICE POROVNÁNÍ DROGOVÉHO TRHU S MINULOSTÍ NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ DROGY A DĚLENÍ DROG PŘÍČINY UŽÍVÁNÍ DROG MLÁDEŽÍ PREVENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE SEKUNDÁRNÍ PREVENCE TERCIÁRNÍ PREVENCE REPRESE DROGY A ZÁKON SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI...24 II. PRAKTICKÁ ČÁST STUDIE DROGOVÉ PREVENCE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH CHARAKTERISTIKA VZORKU RESPONDENTŮ CÍLE A HYPOTÉZY VÝZKUMNÁ METODA VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE SHRNUTÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI...36 ZÁVĚR...38 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...39 SEZNAM INTERNETOVÉ LITERATURY...41

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...42 Příloha č. 1:...43 ANOTACE

6 ÚVOD H i s t o r i e d r o g s a h á d o o b d o b í m ez i d e s á t ým a třetím t i s í c i l e tím před n a š í m l e t o p očtem. V t o m t o o bdobí s e přikloněním k z e mědělství t e h d e jší o b yv a t e l é z a s a d i l i o v z n i k p r v ních c i v i l iz a c í a zřejmě v p růběhu t ohoto o b d o b í l i d é o b j e v i li t a k é účinky někte r ýc h h a l u c i n o gen n í c h r o s t l i n. J e d n a l o s e t e d y o d r o g y r o s t l i n n é h o původu, především o o p i u m, k t e r é b ylo z í s k á v á n o z m a k o v i c e, d á l e o k o k o v é l i s t y a k o n o p í. D n e š n í s vět n a b íz í v l i v e m n e s p očetného m n o ž ství c h e m i c k ých o b j e vů m n o h e m různorodější n a b í d k u d r o g o d t l u m i v ýc h l á t e k a a n t i d e p r e s i v a ž p o h a l u c i n o gen y. T yt o o b j e v y, ač b yl y m n o h d y č i něn y k l éčebným účelům, z e j m é n a v případě t l u m iv ýc h l á t e k a a n t i d e p r es i v, s e v š a k z důvodu v e l k é n á v yk o v o s t i a ú r o v n i t o l e r a n c e d á v k y těchto l á t e k, s t a l y p o s t u p ně c e l o s větovým p r o b l é m e m, k j e h ož ř e šení m á m e p ořád v e l m i d a l e k o. U ž í v á n í d r o g příčinně s o u v i sí s k r i m i n a l itou, která v p r i m á r n í o blasti z a h r n u j e t r es t n é č i n y s o u v i s e j í c í s v ýr o b o u, d i s t r i bucí a p r o d e j e m d r o g a v s e k u n d á r n í o b l a s t i s e s e t k á v ám e s t r e s t n o u č i nností m a j e t k o v é h o c h a r a k t e r u, j a k o j s o u k r á d e ž e, případně p o d v o d y č i z p r o n e věry. J i ž n e ex i stuje s t á t, k t e r ý b y n e b yl p r o b l e m a t i k o u drog z a s a ž e n. I v České r e p u b l i c e s e v p o s l e d n í c h l e t e c h r o z r o s t l d r o gov ý t r h d o t a k o v ýc h r o z měrů, ž e i v men š í c h městech n e n í p r o b l é m k o ntaktovat d r o gového d e a l e r a, z a účelem n á k u p u p o třebného z boží. Zejména p r o d e j a pěstování m a r i h u an y a v ýr o b a p e r v i t i n u s e s t a l a j e d n o z n ačn ým f e n o m é n e m. D o k o n c e i v případě m l á d e ž e s e s t í mto p r o b l é m e m s e t k á v á m e v p o s l e dních l e t e c h s t á l e č a s těji a p o s t u p ně k l e s á i věková h r a n i c e, v e k t e r é s e m l á d e ž p o p r v é s e t k á v á s drogou a t o ať a k tivně 6

7 č i p a s i v ně. J a k tento z á v a ž n ý p r o b l é m ř e š i t? D l e m é h o n á z o r u r e p r e s e n e s t ačí a j e p o třeb a z ačít z e j m é n a u p r i mární p r e v e n c e. M u s í m e s i z ačít u vědomovat a l é p e p o z návat ž i v o tní st yl d n e š n í m l á d e ž e, z a měřit s e p r á vě n a děti z á k l a d n í c h a s tředních š k o l, k t e r é s e v t o m t o věku s d ro gou s e t k á v a j í p o p r v é a s n a ž i t s e j e n a v é st n a t u s p r á v n o u c e s t u ž i v o t e m bez drogy. C í l e m t é t o p r á c e j e p o u k á z a t n a p r o b lém y, k t e r é d r o g y představují, z e jména v s o u v i s l o s ti s j e j i c h z n e už í váním u d o s p í v a j í c í c h dětí, k d e h r o z í dle m é h o n á z o r u n e jvětší r i z i k o p r o s p o l ečnost, k d yž v j e j í m p očátku s e z ačínají měnit j e d n o tlivé h o d n o t o v é ž e bříčk y č l o věka, z e j m é n a v n e gativním s l o va s m ys l u, n á s l e d u j e z a v r ž e n í j e dince r o d i n o u a n á s l e d ně celou společností. 7

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 8

9 1 DROGY A JEJICH HISTORIE D r o gu l z e d e f i n o v a t j a k o o m a mující č i d r áž d i v ý p r o s tředek. P očátek j e j í h o o b j e v e n í lz e s těží s t a n o v it, a v š a k a r c h e o l o gické n á l e z y přiřazují p očátek u ž í v á n í r o stlinn ýc h o m a m n ýc h l á t e k o b d o b í p a l e o l i t u č i n e o l i t u. Sílu d r o g p o s t u p ně l i d é v yu ž í v a l i především při d u c h o v n í c h a š a m a n s k ýc h o břadech, a l e t a k é k l éčebným účelům. V u v e d e n ýc h i n á s ledujících o b d o b í c h, l i d é už í v a li z e j ména o p i u m, k t e r é b yl o d o s t u p n é především d í k y pěstitelskému c e n t r u m á k u, n a c h á z e j í c í m u s e n a o s t r o vě K yp r. 1 Také k o n o p í mělo v t o mto o b d o b í s v o u n e z a s t u p i t e l n o u r o l i, kd yž s e z p očátku p o u ž ívalo z e j m é n a p r o v ýr o b u l á t e k, p o z ději b yl y z j i š těn y j e h o o m a m n é účinky n a l i d s k ý o r ganismus a b ýv a l o u ž í v á n o při různýc h o břadech. U ž í v á n í k o nopí b yl o p r o v á děno v h r n c í c h č i n á d o b á c h, k t e r é b yl y k o n o p í m n a p l něn y a p o j e h o z a p á l e n í b yl o při d u c h o v n í c h č i jin ýc h o břadech v d e c h o v á n o. J iž v e s t a r o věk é m Ř e c k u p o u ž í vali Ř e k o v é různé o d v a r y a m a s t i z o m a mn ýc h b yl i n, a b y u l e v i l i s v ým b o l e s t e m. D r o g y t e d y přestal y b ýt p o v a ž o v á n y z a ně c o n a d přirozeného a b yl y u ž í v á n y m i m o j i n é k l éčebným účelům. J iž v o b d obí l e t př. n. l. b yl y v P e r u n a l e z e n y z m í n k y o u ž í v á n í k o k a i n u, e x t r a k t u z r o s t liny E r yt h r o x yl o n c o c a. D r o ga b yl a u ž í v á n a ž v ýk á n í m k o k o v ýc h l i s tů z e jména v e d o u c í k a s t o u při r i t u á l n í c h o břadech. 2 V o b d o b í s tředověku j e v Evropě z a z n a m e n á n n á růst č a r o dějnictví, c o ž b yl o d o j i s t é m í r y z a příčiněno v yd á n í m I. b u l y p r o t i č a r o dějnictví, v e k t e r é d a l p a p e ž Řehoř IX. i n k v i z itorům 1 VALÍČEK, Pavel et al. Rostlinné omamné látky. Praha: Start, s. 2 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 9

10 p r á v o k o n f i s k o v a t m a j e t e k č a r o dě j n i c. O s o b y o b v i ně n é z čarodějnictví p a k b yl y u p a l o v á n y n a h r a n i c í c h. D o c h o v a l y s e i n f o r m a c e o t o m, ž e k e s v ým r i t u á lům č a r o děj n i c e p o u ž í v a l y různé masti a n á p o j e s obsahem h a l u c i n o genních l á t e k a o p i á tů. V období 1 6. století a t a k é 1 7. s t o letí, v l i v e m p o s t u p n é h o r o z v o j e věd y a t e c h n i k y, d o c h á z e l o t a k é k o b j e vům v o b l as t i v ýr o b y l éči v. V t o m t o o b dobí s e z e j m é n a m o r f i n s t á v á o b j e v e m č. 1. M o r f i n p o d l o u h o u d o b u představoval j a k ýs i f e n o m é n, v e l i c e o b l í b e n b yl u m i l e n e c k ýc h p á rů, a l e t a k é j e d n o t livců. N a d á l e, z e j ména v 1 9. s t oletí, dochází k d a l ších c h e m i c k ým o b j e vům a z j i štěním. V r o ce b yl p o p r v é i z o lován z k o kovýc h l í s t ků kokain. Používání k o k a i n u při padlo n e j p r v e m e d i c í ně, b yl p o u ž í v á n při z n e c i t l i vění m í stních č á s t í těla č l o věk a při m é ně z á v a ž n ýc h o p e r ačních z á k r o c í c h. P o t é měř tř e c h d e s e t i l e t í c h, v r oce , b yl p o p r v é s yn t e t i z ován a m f e t a m i n. D á l e v r o c e b yl s yn t e t i c k y v yr o b e n h e r o i n, k t e r ý b yl předepisován z e j m é n a k e z b a v e n í s e z á v islosti n a m o r f i n u. 3 V e 3 0. l e t e c h 2 0. s t o l e t í b yl y n a t r h u v e d e n y a m i n y a m f e t a m i n, d e x a m f e t a min a m e t a m f e t a m i n. B yl y v o l ně p r o d á v á n y v l é k á r n á c h k l éčení různýc h o b t í ž í. V e v e l k é m m n ož s t ví se p o d á v a l y v o j á kům v o b d o bí 2. s větové v á l k y. P o d o b ně o b l í b e n ým i d r o gami b yl y v t é t o d o bě t a k é b a r b i t u r á t y. D á l e b yl y o b j e v e n y d r u h y d r o g j a k o b e n z o d i a z e p in y č i d i e t h yl a m i d k ys e l i n y l ys e r gové, č i l i LS D KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 10

11 1. 1 S O UČASNOS T V ČESKÉ REP U BLIC E V o b d o b í před r o k e m , s e n a d o m á c í s c é ně o b j e v o v a l a z e j m én a v l a s t n í p r o dukce. V ýh r a d ně š l o o pěstování m a r i h u a n y a p e r v i t i n u ( m e t a m f e t a m i n u ). V e z m iňovaném o b d o bí n a ú z e m í Č R n e e x i stoval d r o gový t r h. Š l o o j a k é s i v z á j em ně p r o p o j e n é s k u p i n y, k t e r é s i různým i p r o t i s l už b a m i z a j išťoval y p r o d u k c i, d i s t r i b u c i i s p otřebu d r o g. 4 Ú s t u p k omunismu však z a počal o b d o b í u v olnění a s n i ž u j í c í s e s o c iální k o n t r o l y. T o mělo z a n á s l e d e k větší r o z m a n i t o st d r o gového t r h u n a č e s k é d r o gové s c é ně. Č e s k ý d r o gov ý t r h b yl d o p lňován d r o gami d o v á ž e n ým i z e z a h r a n ičí. J e d nalo s e z p očátku z ej m é n a o h e r o i n. 5 Mění s e t a k é p o s t a v e n í p r o d u c e n tů a d i s t r i b u t o rů d r o g. J i ž n e j d e o nějaké v z á j e m ně p r o v á z a n é s k u p i n y a j e j i c h p r o t i s l u ž b y, a l e o z ačínající drogou s íť, k d y p r o d u c e n t i a d i s t ri butoři s i v ýr o b o u a p r o d e j e m d r o g z a j i šťují s v o u d e n n í o b ž i v u. D r o gov ý t r h s e n a d á l e r o z růstal, co ž mělo z a n á s l ed e k i u t v oření h i e r a r c h i e d i s t r i b u t o rů, v z nik k o n k u r en c e a v n e p o s l e d n í řadě také narůstající drogovou kriminalitu P OR OVNÁNÍ D R OGOVÉHO TRHU S MIN U LO S T Í P o k u d s e p o o h l é dneme z pět, z j i s tíme, ž e v s o učasné d o bě č e s k ý d r o gový t r h v í c e m é ně s t a gnuje. V m i n u l o s ti b yl j i ž n a s yc e n různým i d r u h y d r o g a n yn í s e p o u z e mění o b l í b e n o s t j e d n o tlivýc h d r u hů d r o g. S t á l e j e z d e v e l k á 4 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 5 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 11

12 o b l i b a m a r i h u a n y, s e k t e r o u s e s e t k á v á n e j v í c e n e z l e t i lýc h i m l a d i s t v ýc h. C o s e v š a k v p o s l e d n í c h l e t e c h z měnilo, j e s t á l e větší z á j e m o k v a l i t n í m a r i h u an u s v ys o k ým o b s a h e m T H C, k t e r á s e n a ú z e m í Č R pěstuje t z v. h yd r o p o n n ím z působem. 6 N a d á l e zůstává v p o předí d r o gové s c é n y h l a v n í město Praha, kde s e d r o gový o b c h o d s o u s třeďuje n a důležité d o p r a v n í u z l y měs t s k é h r o m a d n é d oprav y, z e j m é n a m e t r a. C o s e t ýk á v ýr o b ců č i d i stributorů d r o g, t a k s e jedná p r a k t i c k y o n e z a s t a v i t e l n ý k o l o běh. S j e d n o u o d h a l en o u a před s o u d p o s t a v e n o u o r ganizovanou s k u p i n o u vz n i ká n a d r u h é s t r a ně organizovaná skupina další. 6 Výroční zpráva národní protidrogové centrály. Praha, s. 12

13 2 NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ DROGY A DĚLENÍ DROG M ezi n ejčas těji uží v an é drogy, z ej ména mlád eží, p atří b ez e sporu marihuan a, která j e o blíbená p ro s vou snadnou d ostupnost a t a ké j e jí úči nk y. C e l á ř a d a m l adistvýc h, d o konce i n ezlet ilýc h s e s m a rihuan ou s etkává již n a z á kladních š kolách. D al ší č asto užívanou d r o gou j e b ez e sporu p e rv itin v yr á běn ý v ČR, který j e 2 k r át l ev nější, n ež p e rv itin dováž en ý z e z a hraničí. V posled ních l etech d o ch ází t a ké k v ýr a z n ém u n á růstu při u ž í vání k okai nu, který s e s t al vlivem snižování c en d r og d o stupn ý p r o v e lké m nož ství uživatelů drog. C o s e t ýk á o p a k ovaného užívání d ro g, t ak s e předev ším u mlád ež e s et k áv ám e s užíváním snadno dostupn ýc h d r o g, j a ko j sou m a rihuana, h aš iš, opium, psilocyb i n o bsaž en ý v l ys o h l áv k á ch, t oluen a j iná r ozpouštědla, č i LS D u ž í vané n a t an ečn í ch párt y. Os tatní druh y d r og jsou mlád ež í užíván y č a sto p ouz e s poradick y, j el ikož z d e hraje v el kou r o li o blíben ost d r o g y, z e jména s tav, v e k terém s e uživatel d ro g y p o j e jím užití n a ch áz í, a v nep oslední ř adě h raje důležitou r o li tak é e konomick á stránka uživat ele dro g. D r o g y l z e r ozděl it v souvislosti s jejich návyk o v o stí n a měk ké a t v rd é n e bo také l eh k é a těžké. U měkk ýc h ( l eh k ýc h ) d r o g, m e z i které b yc h o m m ohli z ařad it p ro dukt y k o nopí (h aš iš, marihuan a ), k áv u, t a b ák ové v ýr o b k y č i a l kohol, vz niká n áv yk o v ost p odstatně p om al ej i n ež u drog t v rd ýc h ( těžk ýc h ). V případě t v rd ýc h d r o g s e t ak é m nohem dříve objevují z dravotní k om plikace s ouvisející s jej ich už íváním. D r o g y l z e r ozdělit, j ak j iž b yl o u v ed e no, různ ým z působem. Od borná l iteratura r ozděluje d r o g y d o několika 13

14 s kupin a t o v souvislosti s ch a r akteristikou těch to drog. Můž em e s e s e tkat s tlumiv ým i l át k am i, která mají tlum ící účinek n a moz e k a c e ntrál ní n e rv ový s ys t é m. Niž ší dávky l át e k s tlumiv ým účinkem v e dou k mírn é mu útlumu a uvolnění, přičemž z v yš o v á ní j ejich d áv e k v ed e k c elkové a n e stes ii, pří p ad ně a ž k e k óm at u či smrt i. N a k až dou osobu v š ak můž e v ýš e d á vk y působit j in ým z působem a to s ohled em na j ejí fyz i c k ý a d u š ev ní stav. S kupinou d ro g s podobným účinkem j sou n a r kotická a n a l get ika. J ed n á s e o l át k y t l u mící b olest, t ed y m a jí t a k é t lum í cí úči nek. J e jich v ýr o b a j e z á vislá n a dvou m ožnýc h z d r ojích. T yt o l át ky l z e v yr o b i t z m á ku, jako v případě opia, m o rfinu a h e r oinu, n e bo z e s yn t e tickýc h s u r ovin v pří padě m et a donu a n az ýv á m e j e s polečně o pioidy. 7 N a r kotická a n a l get ika působí p r oti bolesti, mají tlumicí úči nek n a c e n trální n e rv ov ý s ys t é m a z e jmén a p r oto b yl y v e v e l k é m už ívány v o j á k y při válečn ýc h stavech a o p e racích. První už ití těchto l á t ek může v yv o l a t nevolnost a z v racení. D l ouhodobým už íváním těchto látek j sou p ouz e lehce z as až en y j á t r a, m oz ek, l e dviny a t a k é s r d c e. N em aj í t ed y t a k n e gativní úči nk y n a z d r av í lidskéh o organismu, av šak r yc h l e vz niká poměrně v ýr a z n á f yz i c k á z áv islost. A bstinenční p r ojev y m o hou vést k bolesti svalů, kloubů, pocen í apod. 8 O p ačnou skupinou drog než tlumivé lát k y či nark otická a n a l get ika jsou stimulan t y. Účinky těchto l át ek n a c e ntrální n e r vový s ys t é m jsou stimulační. Po užití s e d ostav uje e u f o ri e s pojená s ústupem ú navy a c h uti k jídlu. Zv yš uje 7 SHAPIRO, Harry. Drogy. Praha, s. 8 VALÍČEK, Pavel et al. Rostlinné omamné látky. Praha: Start, s. 14

15 s e a ktivita a sebevědomí j e dince. 9 n á v yk o v é. T yt o l át k y j s o u dosti O pět j i n o u s k u p i nou d r o g j s o u h a l ucinogen y. Účinky p o p o ž i t í těchto l á tek l z e s l e d o v a t v době o d několika minut přibliž ně d o j e d n é h o d i n y. V t o m t o o b d o b í s e d o s tavuje n e j p r v e e u f o r i e a d o b r á n á l a d a, z v ýš e n á c i t l i v o s t k p r o s t o r o v é m u vnímání, v e l mi nebezpečné p o c i t y, ž e j e d i n e c u m í l é t a t, a t a k é i l u z e č i h a lucinace 10. R iz i k o v é j e u ž í v á n í těchto l á tek u o s o b s e s r d ečním o n e m o c něním. N e b e z p ečí s e v ys k yt u j e z e j m é n a u L S D n a t a n ečních p á r t y, k d y u ž i v a t e l i h r o z í d e h yd r a t a c e a případně a ž s r d eční z á s t a v a. C o s e t ýk á n á v yk o v o s t i, t a k t a j e u těchto l á t e k z c e l a z a n e d b a t e l ná. LS D č i p s i l o cyb i n d l e p r o v e d e n ýc h v ýz k u m n ýc h š e třen í z á v i slost nev yv o l á v a j í. D o j i n é s k u p i n y, n e ž v e k t e r é j sou h a l u c i n o gen y, b yc h o m m o h l i z ařadit k o n o p í a k o nopné p r o d u k t y. J e d n á s e p r a k t i c k y o n e j o b l í b e nější d r o g y, u ž í v a n é d n e š n í m l á d e ž í. Účinky těchto l á t e k s e v yz n ačují v e l k o u různorodostí a d o s t a v u j í s e p o několika s e kundách a ž m i n u tách. C h a r a k t e r i s t i c k é j e s u c h o v ú s t e c h a p o c i t h l a d u. D á l e s e v ys k yt u j í s l u c h o v é, h m a t o v é a n e jčastěji z r a k o v é iluze. P očátek s t a v u j e c h a r a k t e r i z o v á n n á s t u p e m e u f o r i e a n e z a d r ž i t e l n é h o s m í c h u. V ys k yt u j í s e v š a k t a k é pří p a d y p a n i c k ýc h a ú z k o s t n ýc h s t a vů, k t e r é j s o u v š a k m n o h e m m é ně č a s t é. 11 C o s e t ýk á r i z i k, tak s a m o t n é k o uření 9 VALÍČEK, Pavel et al. Rostlinné omamné látky. Praha: Start, s. 10 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 11 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 15

16 a v d e c h o v á n í k o uře může v p růběhu několika l e t v yú s t i t od p r o b l é mů d ýc h a c í c h c e s t a ž p o r a k o vinu p l i c a h o r n í c h c e s t d ýc h a c í c h, j e l i k ož m a r i h u a n o v ý k o uř o b s a h u j e v ys o k é k o n c e n t r a c e k a r c i n o genního d e h t u a d a l š í c h j e dů. 12 C o s e t ýk á z á v i s l o s t i, tak i n a m a r i h u a ně l z e z ískat m írnou z á v i s l o st p r o j e v ující s e n e r v o z i tou, n e s p a v o s t í ap o d. O b z v l á š tě n e b e z p ečnou k o m b i n a c í j e o p a k o v a n é k o uření m a r i h u a n y a c i g a r e t, j e l i k ož s e z d e násobí z d r a v o t n í r izika působící na dýc h a c í ú s t r o j í. 12 SHAPIRO, Harry. Drogy. Praha, s. 16

17 3 PŘÍČINY UŽÍVÁNÍ DROG MLÁDEŽÍ M e z i h l a v n í příčiny u ž í v á n í d r o g b e z e s p o r u p a tří vůbec e x i stence d r o g y j a k o t a k o v é, d á l e o sobnost už i v a t e l e d ro g y, s o c i á l n í p r o s tředí, v e k t e r é m s e j e d i n e c n a c h á z í a v n e p o s l e d n í ř a dě t a k é č i n i t e l é, ať u ž p r o v o k u j í c í č i v yv o l á v a j í c í. 13 S a m otná e x i s t e n c e d r o g a j e j í dostupnost j e p r v n í m k r o k e m k j e j í m u už ití. K d yž s e k tomuto připojí o s o b n o s t už i v a t e l e, k t e r á n e n í d o s t a t ečně s e b e vědomá, j e v e věku d o s p í v á n í a ted y t r p í z v ýš e n o u e m o c i o n á l n í l a b ilitou, h yp e r k r i t ičností vůči v š e m u o k olo i s o bě s a m otném u, o s o b n o s t hledající s i s v é m ísto v e s p o l ečnosti, jsme n a c e s tě, k t e r á může v é s t a ž k j ej í m u už í v á n í. J a kým s i n á v o d e m v e d o u c í m k u ž i t í d r o g y j e č a s t o t a k é t o u h a p o n e o b v yk l é m z á ž itku, d o b r o d r už s t ví, s n a h a v e doucí k t o m u n e b ýt n a o k r a j i s o c i á l n í s kupiny, s o u v i s e j í c í t a k é s p o s í l e n ím v l a s tního s e b e vědomí. J d e t a k é o v yj á dření n e s o u h l a s u č i p r o t e s t u. 14 V l i v e m z r yc h l e n é d o b y, k d y m l a d í l i d é b u d u j í s v o u kariéru, n á s l e d k e m č e h o ž j e s k u t ečnost, ž e j e j i c h děti v yrůstají p r a k t i c k y b e z r o d ičů, v r a n n é m věku n e n í p o s í l e n a j e jich v š e o b e c n á o d o l nost, důlež i t ost h o dnoty l i d s k é h o z d r a v í, u vědomování s i n e b e z p ečí, k t e r á n á s o b k l o p u j í, p oz ději n e j s o u c í l e ně v e d e n y k p r e v e n c i z a měřené n a o d m í t á n í t a b á k u, a l k o h o l u a j i n ýc h d r o g, může b ýt v ýs l e d k e m v ýchovy a k c e p t o v á n í d r o g j a k o t a k o v ýc h a j e j i c h přijetí bez p o třebnýc h i n f o r m a c í o n e b e z p ečích, 13 JANÍK, Alojz, DUŠEK, Karel. Drogy a společnost. Praha: Avicenum, s. 14 FLEISCHMANN, Otakar. Problematika primární prevence abúzu drog. In Prevence sociálně patologických jevů. Ústí nad Labem: UJEP, s. 17

18 k t e r á představují. 15 Zejména v d n e š n í d o bě, k d y d o s p í v a j í c í m l á d e ž i n klinuje ke s v ým v r s t e v n í kům a n á z o r r o d ičů pro ně n e n í r o z h o d ující, j e důležitý d o bře v e d e n ý p r e v e n t i v n í p r o gr a m n a š k o l á c h, především z á k l a d n í c h. Tento p r e v e n t i v n í p r o gram n e n a h r a d í t o, c o j i ž r o d iče při v ýc h o vě s v ýc h dětí v m l á d í z a n e d b a l i, a l e může b ýt t í m, c o r o z h o d n e o s p r á v n é m r o z h odnutí k o n k r é t n ího j e d i n c e při a k t u á l n í m ř e š e n í p r o b l é m u, z d a d r o gu v z í t č i n e v z í t, z d a s e n e c h a t o v l i v n i t k a m a r á d y č i b ýt s e b e vě d o m o u o s o b n o s t í s vlastním n á z o r e m. Ačkoli s e v p o s l e d n í c h l e t e c h p r e v e n t i v n í p r o gr a m y z d o k o n a l u j í, n a d á l e ex i s t u j í u rčité r e z e r v y a m o ž n o s t i d a l ších p r e v e n t i v n í c h o p a tření a j e p o tř e b a a p e l o v a t z e j m é n a n a r o d iče, a b y n e p o d c eňovali v ýc h o v u s v ýc h dětí a o d narození p o s t upně v š těpovali s v ým dětem důležitost a v ýz n a m j e d n o t l iv ýc h h o d n o t, z e jména h o d n o t y j e j i c h z d r a v í. 15 NEŠPOR, Karel. et al. Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách. Praha: Sportpropag, s. 18

19 4 PREVENCE V d n e š n í d o bě je n u t n é k l á s t důležitost t vorbě s o c i á l n í h o p r o s třed í, k t e r é b u d e v é s t k e s n iž o v á n í počtu d r o gově z á v i s l ýc h a b u d e s o učasně p r e v e n t i v ně působit n a o s o b y, z e j m é n a m l á d e ž, k t e r á d o s u d n e přišla d o s t yk u s d r o gou. J e důlež i t é v é s t d n e š n í m l á d e ž k t om u, ab y s i v yt v ořila n á v yk y a p o s t o j e k j i n é o b lasti, n e ž j e d r o ga a j e j í u ž í v á n í a t é t o o b lasti s e a k t i v ně věnovali. V e l i c e důležité a p r a k t i c k y v d n e š n í d o bě n e z b yt n é, j e z a p o j e n í a přihlášení dětí d o rů z n ýc h z á j m o v ýc h k r o u ž ků, ať už j s ou t o z á j m y k u l t u r n í, s p o r t o v n í č i j i n é p o v a h y, č í m ž d o j d e k částečnému v yplnění v o lného č a s u dětí, k jejich o d u š e vňování a t v a r o v á n í v u rčitém s měru. Důležité, a v š a k š p at ně o v l i v n i t e lné, j e p r o r o d iče r e gulování v ýběru k a m a r á dů s v ýc h dětí. Přihlášením k u v e d e n ým z á j m o v ým č i n n o s t e m s i děti z í s k á v a j í n o vé k a m a r á d y, přátele a t í m může d o j ít k e l i m i n a c i t o h o t o n e ž á d o u c í h o j e v u. D o p r e v e n t i v n í h o působení j e z a p o j e n a i p o l i c i e, která d o k o n c e i n o v u j e a n e u s t á l e přizpůsobuje t z v. A kční p l á n r e a l i z a c e n á r o d n í s t r a t e gie p r o t i d r o g o v é p o l i t i k y, s c h v á l e n ý u s n e s e n í m v l á d y č z e d n e , k t e r ý s e p r o r o k z a měřoval n a p r imární p r e v e n c i, l éčbu a n á s l e d n o u p éči, s n i ž o v á n í r i z i k, s nižování n a b ídky d r o g a v ym á h á n í p r á v a, k o o r d i n a c i a f i n a n c o v á n í, i n f o r m a c e, v ýz k u m a h o d n o c e n í a t a k é m e z i n á r o d n í s p o l u p r á c i PRIM Á R N Í P REVENCE Působení p r i m á r n í p r e v e n c e v s o u v i s l o s t i s už í v á n í m d r o g z a měřujeme n a u rčité s k u p i n y o s o b. V k o n t e x tu 19

20 m l á d e ž e l z e h o v oři t o š k o l n í m p r o s tředí, třídách, a l e t a k é u v n i tř r o d i n č i v oblasti v o l n é h o č as u. V t o m t o s e liší o d p r e v e n c e s e k u n d á r n í č i t e r c i á r n í, k t e r á s e v z t a h u j e j i ž n a k o n k r é t n í h o u ž i v a tele d r o g. P r i m á r n í p r e v e n c i b yc h o m měli v n í m a t j a k o c e l o s polečenský ú k o l, p o s l á n í. H l a v n í m ú k olem p r i m á r n í p r e v e n c e j e o v l i v n i t n á z or y, p o s t o j e a c h o v á n í j e d n o t l i v c e, j a k o ž i j e h o s k u p i n u nebo s p o l ečenství, k t e r é n a s e b e p o t é v z á j e m ně s p o l u působí, a b y n e d o š l o k e v z n i k u p o r u c h y z d r a v í. 16 N a s p l nění tohoto ú k o l u b y s e měli p o d í l e t n e j e n p o l i tici, p e d a gogové, p s yc h o l o gové, a l e tř e b a i l é k aři S EKUNDÁRNÍ PREVENC E O b l a s t s e k u n d á r n í p r e v e n c e s e j i ž vz t a h u j e n a k o n k r é t n í h o j e d ince. M á z a c íl z a c h yt i t p očátek p r o b l é m u, f yz i c k é č i p s yc h i c k é p o r u c h y v o b l a s t i s o c i á l ního v ýv o j e a v yt v ořit p o třebná o p a tření, k t e r á z a b r á n í d a l š í m u r o z růstání p o r u c h y m e z i d a l š í j e d i n c e. V e s t a d i u s e k u n dární p r e v e n c e b y mě l o j í t především o k v a l i t n í p r á c i p e d a go gů, r o d ičů, s o c i á l n í c h p r a c o v n í ků, včetně o d b o r n é z d r a v o t n ické p o m o c i TER C IÁ R N Í PREVENC E K v a l i t n í o d b o r n á p éče, p r o v á děn á s p e c i a l i z o v a n ým i p r a c o v n í k y. T a k l z e v yj á dřit o b s a h t e r c i á r n í p r e v e n c e. V t é t o f á z i j e třeb a k l á s t důraz n a e l i m i n o v á n í n e gativních j e vů, m a j í c í c h z a následek z h o r š o v á n í d a n é h o s t a v u, v r a c e n í 16 KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti. 2. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 20

21 s e j i ž p o d k o n trolu d a n é h o s t a v u t e d y r e c i d i v y č i m i n i m a lizování sociálně patologick ýc h j e vů. 21

22 5 REPRESE R e p r e s i v n í působení n a s p o l ečnost j e n ez b yt n é z důvodu u d r ž o v á n í u rčité ú n o s n é h r a n i c e předev š í m u p á c h á n í t r e s tné č i n n o s t i. V souvislosti s drogovou k r i m i n a l i t ou h o voříme o t r e s t n é č i n n o s t i z a h r nující n e d o v o l e n o u m i graci o s o b, o b s t a r á v á n í p a dělan ýc h d o k l a dů a o n á s i l n é, h o s p o d ářské a m a j e t k o v é t r e s t n é č i n n o s t i. V z á j e m n ým s p o l u působením růz n ýc h s t á t n í c h o r gánů, j a k o n a př. p o l i c i e, s t á tních z a s t u pitelství, s o u dů a t d., d o ch á z í k u rčité r e gulaci t r e s t n é č i n n o s t i. V případě a b s e n c e těchto s u b j e k tů s i lz e j e n s těží představit důsledky k a ž d o d e n ně p á c h a n é t r e s t n é č i n n o s t i. N e m a l o u z á s l u h u n a t o m t o m a j í t a k é přijaté z á k o n y, k t e r é v někter ých případech n a s t o l u j í u rčité o b a v y z t r e s t u, k t e r ý b y m o h l n á s l e d o v a t při s p á c h á n í u rčitého t r e s t n é h o č i n u. P r o b l e m a t i ku d r o gové k r i m i n a l i t y v Českém p r á v n í m s ys t é m u u p r a v u j e n e m a l é m n o ž s t ví z á k o nů DR OGY A ZÁKON D r o gová p r o b l e m a t i k a s e o p í r á o d o n o vě účinný z á k o n č. 4 0 / S b., t r e s t n í z á k o n í k, v e k t e r é m je d r o gová p r o b l e m a t i k a z ařazena d o h l a v y V I I. s n á z v e m t r e s t n é č i n y o b e c ně n e b e z p ečné. T r e s t n é č i n y d r o go v é h o c h a r a k t e r u j e m o ž n o p o stihnout p o d l e n á s l e d u jících u s t a n o v e n í : o h r o ž e n í p od vlivem náv yk o v é l á t k y přechovávání omamné a psyc h o t r o p n í l á t k y a j e d u n e d o v o l e n é pěstování r o s t l i n obsahujících o m a m nou 22

23 n e b o p s yc h o t r o p n í l á t k u v ýr o b a a d r ž e n í předmětu k n e d o v o l e n é v ýr o bě o m a m n é a p s yc h o t r o p n í l á t k y a j e d u š íření toxikom a n i e U v e d e n é p a r a grafové z nění j e přesněji p o j m e n o v á n o a v ym e z e n o o p r o t i z á k o n u č / S b., t r e s t n í m u z ák o n u p l a t n é m u a účinnému d o a r e a guje t a k n a z měn y v d r o gové p r o b l e m a t i c e. 17 J e třeba t a k é z m í n it z á k o n č í s l o / Sb. o přestupcích, k t e r ý u p r a v u j e t y případ y, u k t e r ýc h s e j e d n á o n e p a t r n ý s t u p eň n e b e z p ečnosti č inu p r o s p o l ečnost. D á l e s e p r a c o v n í c i z a b ýv a j í c í s e d ro govou p r o b l e m a t i k o u o p í rají o N ařízení v l ád y Č R č / S b., k t e r é t a x a t i v ně v ym e z u j e l á t k y, k t e r é j s o u p o k l á d á n y z a j e d y n e b o j i n é š k o d l i vé l á t k y, d á l e o z á k o n č / S b. o n á v yk o v ýc h l á t k á c h č i z á k o n č. 3 79/2005 S b. o o p a třeních k o c h r a ně před š k o d a m i působen ým i t a b á k o v ým i v ýr o b k y, a l k o h o l e m a j i n ým i n á v yk o v ým i l á t k a m i. 17 Zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. Edice Úplné znění, Ostrava: Sagit, s.,73 s. 23

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ALENA KOTOUČKOVÁ III. ročník kombinované studium Obor : Speciální pedagogika předškolního věku EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á š ý č á í á í é é á á í í š í ě í ž š ě č é ščí ž ž ě í č č Ž ý í ř ě ů ží ří í é ě š é ě á š š á é š í š é á í é é ě é ýš ý ů ý ě ý č ú á Ž á í é š ě ů é á í ř é ž ě ě ř í á á é á ě í íř é ý ě ří á ž

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Filozofi c k á f a k u l t a

Filozofi c k á f a k u l t a U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Filozofi c k á f a k u l t a Ú s t a v r o m á n s k ýc h s t u d i í B A K A LÁ Ř S K Á P R Á C E Iv e t a Le g á t o v á D v ě s e t k á n í s N o v ým s

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í Č Á É Í Á Í Ý ý í č é í á á é ý é é é í ý á é ří í í ř ě ž á í á á ř ě ř á č á ší á č á ř ší ě č é š é ě Ž á Ž ě ď š é í ř í á č í í č ž ů é áž á í í á á í ž ů é í á í Č é í š ý á á í é á í ě ž č á ášť

Více

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š Ý Ž Ý Ř Č Á Ý Ě Í ů ší ří ý ž ý úč ě š ý á ů č ý ý á á ž é ž é á é é ě á í ů ý á í ý ě í říž í ě ý ě á í ě í á á í ů í á ď í í ř ě ší á ů ý ý á ů ý ě úč ě ř á í é ý á ů ý ů í í č ž á Č á Ť ž ý ě č ě í

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é Ó Á Á ó í ě í á é é á ží á é á í í ř á á á č š á á á í č í í ň í ř ší á á í ří á í é á á ě á á á ř ě á í š ě ý í á ří é š ýš ý á é ý ě é ř éž ž ě í í í š ž íš í ř ě ě á í í ž á úč č ě ý á ó ěř ě ů č ů

Více

Thermo MeasureTech. Texas Nuclear PNF Radiometrický Limitní Spínač Hladiny. Dokumentace pro instalaci, provoz a údržbu

Thermo MeasureTech. Texas Nuclear PNF Radiometrický Limitní Spínač Hladiny. Dokumentace pro instalaci, provoz a údržbu Texas Nuclear PNF Radiometrický Limitní Spínač Hladiny Dokumentace pro instalaci, provoz a údržbu M o d e l 9 7 5 0 V e r z e 0. 0 D u b e n 2 0 0 3 Thermo MeasureTech S t r a n a 2 O B S A H T E X A S

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí Bakalářská práce Autor

Více

O b o r : p e d a go gika - veřejná správa

O b o r : p e d a go gika - veřejná správa UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií MARTIN COUFALÍK I I I. r očník - kombinované studium O b o r : p e d a go gika - veřejná správa I N T E R N E T

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ž í ý á í á ř í í é á ý ě ž á í ří é ý í ž č ý ě ý éšíř á š á ž á í ě ý ě č é ž í é á ž ří ž í í á á ě í ý ě í í čí ý č é ýš íč á é í é šňů é é á í á

ž í ý á í á ř í í é á ý ě ž á í ří é ý í ž č ý ě ý éšíř á š á ž á í ě ý ě č é ž í é á ž ří ž í í á á ě í ý ě í í čí ý č é ýš íč á é í é šňů é é á í á É í č é á í ž ář í ý ý á í íž ě á ý é í ě í í ž ý ý ý ý ž ě ř ý á í í ý í á é ž Č é á á á á ě č é í é ší č é é č š ř á é č í ě í č č á é ě ž á í ý ř ř í ř í ž é ě é í ž ů á í í ě š é ř é ý ý Č Č é á ůč

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

í á Č é ě á í Ž ý ů ě ú á č ž Č ží á ý á ě ý ý ý á ů ý ě á š š ď í ě í ž í í ří šč ě ý ý š é í é í ý ý ř ů ý ý áží ů í ý ě ší íš ž Č ý í á ý í ř í ě é

í á Č é ě á í Ž ý ů ě ú á č ž Č ží á ý á ě ý ý ý á ů ý ě á š š ď í ě í ž í í ří šč ě ý ý š é í é í ý ý ř ů ý ý áží ů í ý ě ší íš ž Č ý í á ý í ř í ě é í á Č ý á á á č í ů ř íč ří á á ý ó š á á ž á í á ý ó ší č í é í í é ě í á ř á á á ě ó í ě ě ž ů ý ž ů ř í ů ř ž é í ř í ž č ě ó ř ž ř ě ší í í ý í ě ý á í í ř í í í š é á í á ří í š í ř ž ř í ů ě í í

Více

Í Ě č á Íů ě é í í ú é í á í í ě ď Š Ž ří ď í ž ě ý ů á ý á Ž é á é í ď č á é í á ěť á á č á í í í á í č ě á ů é ň í ý ů číý č č ě í č í í á č é řá ý á í ý ý á á í ý á ý ě čá é í ě ř á č ě ě é č é é á

Více

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá ÍČ Ý č ář ý ý č ě í á í ž č ř á ý ří á č é ž í é í š í š ší ý á í ý ý č ě ř č á é ří íč č é é ář í á í ů ší é é í š ý č ě á í ý ů ří ů í ě á č ř á í á í á í á č é ě í íč č á ž ě č é č ě ě č í á í č ě š

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é Ě Á Í É á í í ší í ý á ř ý í ř š ř ů í ř ť í éí ž á í á í ů ř é í ř í é á ř ší úč ž é ě é í í ů í ž ří ý ě í í í í á ž á ř á í ří á ů í í é ě í í á í ř é í ě ž á é č é řá čá é á í ůž čá š á ý í á č á ří

Více

Ó Á Á ý ř ó é ě ší ř ž í ě í ěř í é á ž ň ří í é íř ů ří í ř í č é í é š é Ť č é áš ý á ý é ě é á é é í ž ě í í á ó áš ý č á á č í á ě á ó ů á ě í á ó é č íú ě ý á á ř á í í í ý íží í ó é ář ó á ř á ý

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

ó ó é ý í ří é í ď é ž é é š í š á ý í á ě íš á á é á í é á Ž ě é í é í í č í í á č é á ý č ž í ň í ě í á č ý ě č í í á ý íž ýš é š ě Ž í í ý ý í ů é ě ě íš ř í ě é ý ý ý ů é á í ý ž á í é ř í í ě č ě

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í ář ě ě ý ť Í š ý ýť á í í ň á í č í ý ý ý ý č á č áč í á ť ě ě é á í í ý ř á ší ě ě ší í á ý á ě ší á í č ě é šš č í á í ší ř ě ář Í í ň čá í á ř í é á í ěř š ář í é á á é é ů š á í é ě é ý á ý ú á é á

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

á ó ě ší ú ě ů á č á ó í á ů ž ř í í ší ú í ž é í á á ě á é í č úč ý á í é ž ý ě č ý ě á á ý á ý é ě š š ě í á ů ě é é ž ů ř í ý á í ř í ě á í á ž ú ů

á ó ě ší ú ě ů á č á ó í á ů ž ř í í ší ú í ž é í á á ě á é í č úč ý á í é ž ý ě č ý ě á á ý á ý é ě š š ě í á ů ě é é ž ů ř í ý á í ř í ě á í á ž ú ů Ó í á ý č é ó á ý á ý í ý í ř í ší á ú í ě ř ů é ř áš ě é ó í ř á í í ó ě á ě ě á ě á ě ší ž ř íž á á é í ů á í š ř áž ě ě č Č á ě ý ší á ý ě ě čí ř ší ž á ří č é ž á í í ě é ó í č á é č á ř ý ř š éý é

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Obsah. P ř e d m l u v a... I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1

Obsah. P ř e d m l u v a... I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1 P ř e d m l u v a... V I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1 I I. V l á d n í n á v r h t r e s t n í h o z á k o n í k u... 23 Č á s t p r v n í. O b e c n á č á s t...23 H la v a

Více

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č ň ď ť ý ř ť ž Í ě ě é ě í é ě Í ÍýšÍá ý á ě í čí á ú č íť č í ú é ý é Ř ř Ř ř ě ý í í ý š ě ň ú čá č ř á ý í ř í ž Í í č é á é š ě ň í š á š ě ě š ě á á í áš ě á č é Č Í ý á ďť í ě ž í í á í í ě í í í

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

í á í íž ěř á í ů é ř é á á ů čí ř é ář í ě á é č é ě ší ý č é á ý ě ší š í ý ř í á ě í í í čá é ě í ř é Č Č š é č ě č á é ý á ý í ř í ší ý ášť ř é ě

í á í íž ěř á í ů é ř é á á ů čí ř é ář í ě á é č é ě ší ý č é á ý ě ší š í ý ř í á ě í í í čá é ě í ř é Č Č š é č ě č á é ý á ý í ř í ší ý ášť ř é ě ř á á í é ý ý é ž í ý ů čí í é čá ář í í ý ě ě č ě č č á á ý á š ý ý ý í ř ť é ř á í í é é á ě í á ý ý ý á í č ř í ý é é á í č á á ě é ě ř ý ř áš é é ě á í í ě á é á í čí á ý é í é ě ý é ěň á č é í ář

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i va d e l n í h o m a n a ž e r s t ví a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i v a d e l n í m a

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

č í ů ž ý ěř í Ž ř í š ě ží á íá í é íž á ě ě ý á í é ž ů é í á é ž ě ž ř ě ř Ž é ří ž ý ě í č í é á é á í á ý ěř ř ší ř é ů ů č ě ň í í ěšť é č í á í

č í ů ž ý ěř í Ž ř í š ě ží á íá í é íž á ě ě ý á í é ž ů é í á é ž ě ž ř ě ř Ž é ří ž ý ě í č í é á é á í á ý ěř ř ší ř é ů ů č ě ň í í ěšť é č í á í í í á ů ř Ž á á í ě í ů á ž ž é í ř ř ě č í Ž ž í ě í í á ěřá ý č í í í ý á á čí ř á ý ž é é é í řá í ý ěň í í é á ě ě č ěř í í řá á í í č á ě ší ů ě í ů ě ř á č é ě é ě í á í ří á í ě í é á á ě é é é

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

ý é ě é é ž í ř ř í Ž á ř í ž í á ů íč é á ř á í é á ů á Í ří č ýý ř ů ů é ří í ťř č č í á í á ří š í í ř í í é í á í ř ší ý ý ě í ůč ě Í í ě á á š ří

ý é ě é é ž í ř ř í Ž á ř í ž í á ů íč é á ř á í é á ů á Í ří č ýý ř ů ů é ří í ťř č č í á í á ří š í í ř í í é í á í ř ší ý ý ě í ůč ě Í í ě á á š ří ďí í ž Íá ý é ří ýč í é í ě í č ý í ý á í ý ř ý á í Ž ž é á é ř ě ě íč ář š č é ý á é í ř ř Í ď ý í ří é š ú í ř é ů čí ů í í č é ěší á ží ý á í é Č é ý é Č á á áč ář á í ž ý č ý í í á á ží á é ří ž š

Více

š ě š č éú č Í č č ě č ů č ěňčň é čí é ď č Ž Ž č č ý ěť č Ž ú Ž É ý č č č ůž č é é ň ý č Č ěř č ě ě ě É š ěž é Í Í ě ě č ý Í ď ýď ž Ť ň ř Íš ěž č ý ěž

š ě š č éú č Í č č ě č ů č ěňčň é čí é ď č Ž Ž č č ý ěť č Ž ú Ž É ý č č č ůž č é é ň ý č Č ěř č ě ě ě É š ěž é Í Í ě ě č ý Í ď ýď ž Ť ň ř Íš ěž č ý ěž é ř ř é ů ť ť č č ř ěž ů é Ž é Ě ě é é ř Š ě é Ž ěž ř š Č ř Ž é ř ěž é ř é ú ř Č é é ř é ř é č ř ú ů Č ě ň é č ř ÉŽ Ž ý ě Ž ůž ě ú ě ů ý Č ř ý é ř ř é ř š ě Ž ý ř žš ž é ě š š ř Ž é ř ůž é ř é ř ý ě š

Více

ď í ď ě ý á ě ž é ř ě é ů ř ř é á í ě Ž ž ó á č í ů í á ž ě á í Ž é ě Ž í ý úč ů á á á á ů ří ů ě í ž ě é á ř á í š í í á í č í ů í ž í á í í ě í á í ě í ě čá ě ě í žá Ž ď í á ě é ří ď í é ďě ší ř ů á

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Konference ISSS 2016. du a Základ í íl ) ě it aktuál í stav, kd katastr e ovitostí si e do ře slouží k o hra ě práv vlast íků a ezpeč osti realit

Více

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š Č Á ÍÝ É č é í í ř á ý š ý í ř á í í ě ší é ú č á ě ý ů á í ů čí í ř č ž í í ř ů ě é ě éú í ě č ě ě í í í í ý ý ří č ý čá á ý ář á á é ú ůž é č ě ří ž í ří á í á á é á á ý ě ů á í á č č ě Ž ú á ú ří š

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

í ň é ě š é Ž ž í í í í Č é š č ů í ů ží š ů ě í ří é é í ě Ž é ží í í í š í š é ý š ě ě čí é ě í Ž ý ý ů ě í é ř í ě í Ží š é Í é ý í ě š í ý š í š éříš š Í ž é é ř ž ř č š ěž ý ý ž ý Ž ý í ř Ž č é é

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Í ř ě ě ě ě ě ě ě ý ě ř Ž ů ý Ž ř ý é ů ě š Ů ý ě ř Ž ě ý ý ů ě é ř Ž ů ě ě Ž ě š ě ř Ů š ů ň Ž ě ě Ž ě ý ý ř ů ě ů Ž ů ř ě ě é ě Ž é š é ů ě Ž ýš ý ů

Í ř ě ě ě ě ě ě ě ý ě ř Ž ů ý Ž ř ý é ů ě š Ů ý ě ř Ž ě ý ý ů ě é ř Ž ů ě ě Ž ě š ě ř Ů š ů ň Ž ě ě Ž ě ý ý ř ů ě ů Ž ů ř ě ě é ě Ž é š é ů ě Ž ýš ý ů Í ř é é ě Ž é ř Í Š ů Ž ř é ž é Č é ě ě Ž é ý ř ě š ý Ž é ý ě ý ý ě š ě ř ě Ž Ž ý Í ř ě ě ě ě ě ě ě ý ě ř Ž ů ý Ž ř ý é ů ě š Ů ý ě ř Ž ě ý ý ů ě é ř Ž ů ě ě Ž ě š ě ř Ů š ů ň Ž ě ě Ž ě ý ý ř ů ě ů Ž ů

Více