prá v a h motné h o z poh le du auditora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prá v a h motné h o z poh le du auditora"

Transkript

1 strana 2 e-příloha AUDITOR č. 1/2010 Tre s tní zá k oník nov ý k ode x tre s tníh o prá v a h motné h o z poh le du auditora 1. Ú v od Možná bychom byli překvapeni, kolik lidí mimo profesi stále dává rovnítko mezi audit a účetnictví. Jsou přesvědčeni o tom, že auditor je něco jako lepš í účetní, který se jednou ročně podívá na to, zda je účetnictví vedeno v souladu s předpisy, a (v lepš ím případě) zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz reality. L idé uvnitř profese, tedy auditoři a asistenti auditorů, si jsou pochopitelně vědomi toho, že audit je prů řezovou disciplínou, v níž k jejímu řádné mu vý konu zdaleka nepostačuje znalost účetnictví a daní. Tuto skutečnost zcela dokonale refl ektuje směrnice /4 3/E S o povinné m auditu ročních a konsolidovaný ch účetních závěrek v článku 8, kde určuje rozsah předmětů zahrnutý ch do testu teoretický ch znalostí. L ze tedy dovodit, že znalost těchto odborný ch disciplin by si měl auditor udržovat po celou dobu vý konu auditorské profese. P ro autory tohoto článku se ukázalo poněkud překvapivé, že mezi právními disciplínami (právo obchodních společností, úpadkové právo, daň ové právo, občanské a obchodní právo, pracovní právo a právo sociálního zabezpečení) chybí trestní právo, a to i přesto, že se auditor při své činnosti setkává s řadou případů, kdy musí na (potenciální) trestnou činnost reag ovat. Tak je tomu například v situaci popsané v 2 1 zákona č. 9 3/ S b., o auditorech. A uditor je mimo jiné povinen, pokud zjistí skutečnosti, o kterých se lze důvodně domnívat, že mohou naplnit skutkovou podstatu hospodářského trestného činu, trestných činů úplatkářství nebo trestných činů proti majetku, neprodleně písemně informovat členy statutárního org ánu a dozorčího org ánu účetní jednotky, popřípadě zastupitelstvo územního samosprávné ho celku nebo městské části hlavního města P rahy, pochopitelně v závislosti na tom, jakou účetní jednotku audituje. Z ákon o auditorech již ani neodkazuje na přísluš ná ustanovení trestních předpisů, natož aby podal alespoň přiměřené vysvětlení (například v dů vodové zprávě), co je třeba rozumět pod pojmem dů vodně se domnívat. P okud je nám známo, nebyl publikován případ poruš ení tohoto parag rafu a kárný ch dů sledků pro auditora, ale potenciálně zde vidíme poměrně značné riziko pro vý kon auditorské profese. V š e vý š e uvedené je pak třeba chápat jako jeden z příkladů, kdy se auditor setkává s právní normou, která mu není blízká a jejíž znalost mu není ex plicitně ukládána. Z a té to situace jsme doš li k závěru, že i přesto, že trestní právo není domé nou auditorů, je vhodné, aby měli základní přehled i o té to oblasti práva. N avíc si nejsme jisti, zda při řadě povinností, pracovních úkolech a sledování změn mnoha dalš ích předpisů si vš ichni koleg ové povš imli, že po mnoha a mnoha letech doš lo k zcela nové mu zpracování trestního kodex u a k 1. lednu nabyl účinnosti zákon č. 4 0 / S b., trestní zákoník. P ovažujeme za vhodné se zamyslet nad těmi jeho ustanoveními, která mohou bý t pro auditora stěžejní. 2. P oje m tre s tné h o činu v s ouv is los ti s nov ou k odifi k ací tre s tníh o prá v a h motné h o, ú v ah a nad formá lním a mate riá lním poje tí tre s tné h o činu, zá s ada zá k onnos ti a zá s ada ultima ratio (ne jzaz š íh o ře š e ní) 2.1 O b e cně k pojmu tre s tné h o činu V právní teorii se lze setkat s rů zný mi defi nicemi trestné ho činu, ať již formou pojmové ho vymezení nebo obecný mi charakteristikami, jejichž náplň je poté determinována vymezením jednotlivý ch trestný ch činů. P ojem trestné ho činu tak, jak jej chápeme v současnosti, je vý sledkem dlouhodobé ho vý voje nauk trestního práva. V e starš ím římské m právu byl považován za trestný čin jen určitý počet případů, přičemž jejich trestnost byla odvozována od odpovědnosti za vý sledek jednání. Toto pojetí vycházelo z jednoho z nejvý znamnějš ích principů římské ho práva cog i- tationis poenam nemo patitur, tj. skutečnosti, že za pouhou myš lenku se nikdo netrestá. Z ejmé na vlivem helé nské etiky se postupem času kladl dů raz té ž na vů li pachatele trestné ho činu. V současné době mů žeme sledovat rů zné defi nice, které se mohou liš it i v jednotlivý ch právních řádech. P rávní teorie se shoduje na tom, že trestný čin je činem contra legem, tj. činem protiprávním. N apříklad S olnař, F enyk, C ísařová k tomu dodává: J de o protiprávnost ve smy slu protinoremnosti (tzv. protiprávnost formální). P rotiprávnost v tomto smy slu je třeba chápat z hlediska celého právního řádu; tato protiprávnost je podmínkou tzv. trestní protiprávnosti, která splývá s (abstraktní) trestností činu. 1 ) Z míněná koncepce se promítá té ž do aktuálního pojetí trestné ho činu v právním řádu Č eské republiky. D e leg e lata je v objektivním právu defi nice trestné ho činu uvedena v ustanovení 1 3 odst. 1 trestního zákoníku. P odle tohoto ustanovení se trestným činem rozumí protiprávní čin, který trestní zákon 2 ) označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. V souladu s vý kladový m ustanovením uvedený m v ustanovení trestního zákoníku se potom do- 1 ) S olnař, V. F enyk, J. C ísařová, D.: Z áklady trestní odpovědnosti. P odstatně přepracované a doplněné vydání. D otisk 1. vydání, stran, N akladatelství O rac, s.r.o., P raha , IS B N , str Kontrolní dotazník ke kontrole kvality pro ověření aplikace ISA u vybraných spisů auditora strana 2

2 strana 3 e-příloha AUDITOR č. 1/2010 dává, že trestný m činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivý ch ustanovení nevyplý vá něco jiné ho, té ž příprava k trestné mu činu, pokus trestné ho činu, org anizátorství, návod a pomoc. 3 ) Trestný čin se vymezuje zejmé na typový mi znaky, jež právní teorie označuje jako tzv. znaky skutkové podstaty trestné ho činu. T yto znaky skutkové podstaty trestné ho činu vš ak nevyčerpávají vš echny znaky trestné ho činu, jimiž jsou navíc například věk 4 ) a příčetnost 5 ) pachatele. A by se tedy jednalo o čin trestný, musí bý t v dané m případě naplněny vš echny znaky trestné ho činu, nikoliv pouze znaky jeho skutkové podstaty. 6 ) N ový trestní zákoník upouš tí od dosavadního pojetí jednotné ho deliktu a zavádí tzv. b ipartici trestných činů, tj. jeho dělení na př ečiny a zločiny. P ojem trestné ho činu je tedy nadřazený termín, přičemž přečinem se rozumí vš echny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní předpisy stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Z ločinem se potom rozumí vš echny trestné činy, které nejsou považovány za přečiny. Jako podmnožinu zločinů 7) trestní zákoník označuje zvláš ť závažné zločiny, který mi jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní předpisy stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejmé ně deset let. S myslem dělení trestný ch činů na přečiny a zločiny je diferenciace trestních sankcí a rozš íření prostoru pro aplikaci alternativ a odklonů z trestního řízení. D o budoucnosti potom mů že bý t základem pro vytvoření rů zný ch typů trestních řízení, přísluš nosti soudů, vymezení řízení před samosoudcem, používání již zmíněný ch odklonů a dalš ích institutů trestního řízení. 2.2 V y me ze ní tre s tné h o činu v nov é m tre s tním zá k oník u, nov ě pojatá b ipartice tre s tný ch činů. N ě k olik poz ná me k k formá lnímu a mate riá lnímu poje tí tre s tné h o činu, ú s tav ně prá v ní zak otv e ní, zá s ada ultima ratio Z míněný požadavek na naplnění vš ech znaků trestné ho činu je promítnutím vš eobecně uznávané ho ústavněprávního principu nulla poena sine leg e, resp. nullum crimen sine leg e 8 ) zakotvené ho jako subjektivní ústavní právo v ustanovení čl. 39 L istiny základních práv a svobod. 9 ) N a tento princip navazuje zásada zákonnosti upravená přímo v trestním zákoníku, jež stanoví, že pouze trestní zákon 1 0 ) vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit. 1 1 ) R ozsah a povahu znaků trestné ho činu je přitom zapotřebí zkoumat zejmé na z toho dů vodu, že je jím (mimo jiné ) determinováno omezení svobody jednotlivce v demokratické společnosti. 1 2 ) 2 ) N a tomto místě není pod pojmem trestní zákon myš len pů vodní zákon č / S b., trestní zákon, ve znění pozdějš ích předpisů, ale pojem trestní zákon tak, jak jej užívá nový trestní zákoník, tedy ve smyslu leg ální defi nice uvedené v ustanovení trestního zákoníku: Trestním zákonem se rozumí tento zákon a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže. S oučasně je možné, že trestní zákoník počítá i s variantou, že trestné činy by nebyly defi novány pouze v jediné m kodex u, ale ex istovaly by i vedlejš í trestní zákony. Tato koncepce se například tý ká německé právní úpravy, kde jsou veš keré daň ové delikty součástí daň ový ch zákonů. 3) O trestnosti přípravy zejmé na v kontex tu protiprávního jednání v hospodářské oblasti je pojednáno dále. 4 ) V souladu s ustanovením 2 5 trestního zákoníku není trestně odpovědný ten, kdo v době spáchání činu nedovrš il patnáctý rok své ho věku. H ranice trestní odpovědnosti byla takto stanovena až novelou trestního zákoníku provedenou ješ tě před jeho účinností zákonem č / S b. V pů vodní schválené verzi byla trestní odpovědnost založena čtrnáctý m rokem věku. 5 ) P říčetný není ten, kdo pro duš evní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání. Takový pachatel není v souladu s ustanovením 2 6 trestního zákoníku za takový čin trestně odpovědný. 6 ) Trestný m činem je pouze takový čin, jehož zákaz je vysloven v trestním zákoně; aby jednání bylo trestný m činem, musí vykazovat vš echny znaky uvedené v zákoně. B og uszak, J. Č apek, J. G erloch, A.: Teorie práva. 1. vydání, 32 4 stran, E U R O - L E X B O H E MIA s.r.o., P raha , IS B N , str ) K chápání zvláš ť závažný ch zločinů nikoliv jako podmnožiny zločinů, ale samostatné kateg orie, tj. k dělení trestný ch činů na přečiny zločiny zvláš ť závažné zločiny se podle naš eho názoru nelze přiklonit, a to s ohledem na ustanovení 1 4 odst. 1 trestního zákoníku. P odstatně dů ležitějš í je vš ak teoretický spor o pojetí trestné ho činu v tom případě, kdy v tzv. základní skutkové podstatě trestné ho činu je znakem úmysl, nicmé ně v některé z kvalifi kovaný ch skutkový ch podstat se trestá i nedbalost. P ak by se tedy dalo dovodit, že v rámci tohoto trestné ho činu (tj. obecně úmyslné ho) je čin nedbalostní přečinem. D osavadní vý klady vycházejí z názoru, že za základ bude brána základní povaha tohoto obecné ho trestné ho činu, tj. byť nedbalostní forma takové ho trestné ho činu nebude přečinem. D efi nitivní vyjasnění tohoto problé mu vš ak přinese až soudní prax e. 8 ) N ení trestu bez zákona, resp. žádný trestný čin bez zákona. 9 ) Z ákon č. 2 / S b., U snesení předsednictva Č eské národní rady ze dne 1 6. prosince o vyhláš ení L istiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku Č eské republiky, ve znění pozdějš ích předpisů. 1 0 ) K obsahu tohoto pojmu viz poznámka č ) U stanovení 1 2 odst. 1 trestního zákoníku. 1 2 ) K aždý občan mů že činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí bý t nucen činit, co zákon neukládá. ustanovení čl. 2 odst. 4 zákona č. 1 / S b., Ú stava Č eské republiky, ve znění pozdějš ích předpisů. V iz té ž např. H endrych, D. S voboda, C. a kolektiv: Ú stava Č eské republiky: komentář. 1. vydání, stran, C. H. B eck, P raha , IS B N , str. 4 nebo např. G erloch A. H řebejk, J. Z oubek V.: Ú stavní systé m Č eské republiky základy české ho ústavního práva. 2. přepracované a doplněné vydání, 32 0 stran, P R O S P E K T R U M, P raha , IS B N , str. 8 2 a Kontrolní dotazník ke kontrole kvality pro ověření aplikace ISA u vybraných spisů auditora strana 3

3 strana 4 e-příloha AUDITOR č. 1/2010 V tomto kontex tu je nepochybně vhodné zmínit se o skutečnosti, že nový trestní zákoník přináš í do právního řádu Č eské republiky i poněkud odliš né pojetí trestnéh o činu. V pů vodním trestním zákoně byla totiž jako jeden ze znaků trestné ho činu koncepčně zmíněna té ž materiální stránka protiprávního činu, tj. skutečnost, že trestný m činem byl pouze takový čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost byl vyš š í než nepatrný, 1 3) resp. v případě mladistvý ch pachatelů vyš š í než malý. Tak tedy byly formulovány dvě množiny pojmový ch znaků trestné ho činu, tedy a) znaky uvedené v trestním zákoně jako tzv. formální znak trestnéh o činu (tj. protiprávnost), již zmíněné typové znaky trestné ho činu a obecné znaky trestné ho činu, jimiž jsou stanovený věk a příčetnost pachatele, 1 4 ) b) nebezpečnost činu pro společnost jako tzv. materiální znak trestnéh o činu. N ová kodifi kace trestního práva hmotné ho přináš í do pojetí trestné ho činu vý znamnou změnu, a to tím, že materiální znak trestné ho činu vypouš tí. N ěkteří autoři přitom tuto skutečnost označují za jednu z nejvý znamnějš ích novinek, kterou nový kodex přinesl. 1 5 ) N ově zmíněná koncepce vš ak neznamená, že materiální stránka by byla zcela opuš těna a že by se trestní odpovědnost uplatň ovala ve vš ech těch případech, které naplň ují formální znaky trestné ho činu. Z ejmé na z hlediska trestněprávního kontex tu vý konu účetní a auditorské profese a stejně tak z hlediska hospodářský ch a majetkový ch trestný ch činů obecně je totiž vý znamná nově defi novaná podoba tzv. materiálního korektivu trestné ho činu uvedená v ustanovení 1 2 odst. 2 trestního zákoníku. V souladu s tímto ustanovením trestní odpovědnost pach atele a trestněprávní dů sledky s ní spojené lze uplatň ovat jen v př ípadech společensky š kodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jinéh o právníh o předpisu. Tak v dané m případě by si tedy bylo možné položit otázku, zda pro úmyslné uvedení nepravdivý ch údajů v účetní závěrce, jež by ohrozilo majetková práva jiné ho, by bylo dostatečné uplatnění sankcí v souladu s ustanovením 37 zákona o účetnictví, či zda by takové jednání bylo natolik závažné, že by bylo nutné přistoupit k trestněprávní odpovědnosti. E x istence materiálního korektivu je tedy více než klíčová, neboť jeho absence by vedla k závěru, že při každé m jednání naplň ujícím formální znaky trestné ho činu, tj. bez ohledu na společenskou š kodlivost případu by bylo nutné aplikovat trestněprávní odpovědnost. S amotný nově formulovaný materiální korektiv je vyjádřením zásady subsidiarity trestní represe a z ní vyplý vajícího principu ultima ratio. 1 6 ) Trestní postih se tedy formuluje jako krajní prostředek, který má bý t uplatněn až v těch případech, ve který ch k ochraně práv nepostačují prostředky ostatní deliktní právní úpravy, tedy zejmé na správněprávní, občanskoprávní a obchodněprávní. 1 7 ) P rincip ultima ratio byl přitom akcentován soudní judikaturou tý kající se již pů vodního trestního zákona. Tak např. Ú stavní soud Č eské republiky v konkré tním případě zruš il svý m nálezem č. I. Ú S 4 /0 4 ze dne 2 3. března odsuzující rozsudky tý kající se trestné ho činu zpronevěry a trestné ho činu podvodu s odů vodněním, že obecné soudy se sice soustředily na subjektivní stránky uvedený ch trestný ch činů, ale nepřihlížely k úpravě soukromoprávní, ze které jednání vyplý valo, a v souvislosti s tím se pak nedostatečný m způ sobem vypořádaly také s naplněním materiálních podmínek trestnosti. 1 8 ) 1 3) U stanovení 3 odst. 2 trestního zákona. 1 4 ) U mladistvý ch pachatelů je navíc kladen požadavek na jejich rozumovou a mravní vyspělost. 1 5 ) N ové pojetí trestné ho činu a nová kateg orizace trestný ch činů jsou nejvý znamnějš í změny, které přinesla poloviční rekodifi kace české ho trestního práva, jejímž vý razem je nový trestní zákoník (zák. č. 4 0 / S b.) Jelínek, J.: P ojem trestné ho činu a kateg orizace trestný ch činů. B ulletin advokacie č. 1 0 / , Č eská advokátní komora v P raze, P raha , IS S N , str ) N ejzazš í, poslední řeš ení. 1 7 ) je možno uzavřít, že z uznávané ho principu právního státu, jímž je chápání trestní represe jako prostředku ultima ratio" vyplý - vá, že ochrana právních statků má bý t v prvé řadě uplatň ována prostředky práva občanské ho, obchodního či správního, a teprve tam, kde je taková ochrana neúčinná a kde poruš ení chráněný ch vztahů naplň uje znaky konkré tní skutkové podstaty trestné ho činu, je namístě uplatň ovat trestní odpovědnost. Z ásada subsidiarity trestní represe totiž vyžaduje, aby stát uplatň oval prostředky trestního práva zdrženlivě, to znamená předevš ím tam, kde jiné právní prostředky selhávají nebo nejsou efektivní, neboť trestní právo a trestněprávní kvalifi kaci určité ho jednání jako trestné ho činu, je třeba považovat za "ultima ratio", tedy za krajní prostředek, který má vý - znam předevš ím celospolečenský, tj. z hlediska ochrany základních celospolečenský ch hodnot. N a tom se obecně shodují i představitelé právní teorie i prax e, kteří uznávají, že ze zásady subsidiarity trestní represe plyne, že trestněprávní řeš ení představuje krajní prostředek ("ultima ratio") pro zákonodárce, ale i pro soudce, státní zástupce a policii, když postulát "ultima ratio" má nepochybně vý znam i pro interpretaci trestněprávních norem a plyne z něho, že trestný mi činy mohou bý t pouze závažnějš í případy protispolečenský ch jednání. D ů vodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona trestní zákoník, sněmovní tisk č /0, zvláš tní část, k ) Trestní právo a trestněprávní kvalifi kaci určité ho jednání, které má soukromoprávní základ, jako trestné ho činu je třeba považovat za ultima ratio, tedy za krajní právní prostředek, který má vý znam předevš ím celospolečenský, tj. z hlediska ochrany základních společenský ch hodnot. V zásadě vš ak nemů že sloužit jako prostředek nahrazující ochranu práv a právních zájmů jednotlivce v oblasti soukromoprávních vztahů, kde závisí předevš ím na individuální aktivitě jednotlivce, aby střežil svá práva, jimž má soudní moc poskytovat ochranu. Je vš ak nepřijatelné, aby tuto ochranu aktivně přebíraly org ány činné v trestním řízení, jejichž úkolem je ochrana převážně celospolečenský ch hodnot, nikoliv přímo konkré tních subjektivních práv jednotlivce, jež svou povahou spočívají v soukromoprávní sfé ře. Jak již také judikoval N ejvyš š í soud, není trestní stíhání namístě, jestliže se jednání obviněné ho pohybovalo vý hradně v rovině vztahů občanskoprávních. U rčité selhání či nedostatečná účinnost zákonný ch nástrojů sloužících k faktické mu vý konu pravomocný ch a vykonatelný ch soudních rozhodnutí nemů že vé st k tomu, aby tato opatření byla nahrazována či doplň ována prostředky práva trestního (viz rozsudek N ejvyš š ího soudu ze dne sp. zn. 7 T z / ). Ú stavní soud k tomu dodává, že je v právním státě nepřípustné, aby prostředky trestní represe sloužily k uspokojování subjektivních práv soukromoprávní povahy, nejsou-li vedle toho splněny vš echny předpoklady vzniku trestněprávní odpovědnosti, resp. nejsou-li tyto předpoklady zcela nezpochybnitelně zjiš těny N ález Ú stavního soudu Č eské republiky č. I. Ú S 4 /0 4 ze dne Kontrolní dotazník ke kontrole kvality pro ověření aplikace ISA u vybraných spisů auditora strana 4

4 strana 5 e-příloha AUDITOR č. 1/2010 Jak již bylo zdů razněno vý š e, je nepochybné, že zejmé na v otázce trestního postihu protiprávního jednání v hospodářské oblasti se nyní již v tex tu nové ho trestního zákoníku zakotvená zásada subsidiarity trestní represe a z ní vyplý vající princip ultima ratio jeví jako zcela zásadní. O tázkou samozřejmě zů stává, jak š iroce bude možné tento princip aplikovat, jiný mi slovy v jaký ch konkré tních případech protiprávního jednání v hospodářské oblasti bude uplatň ována trestní odpovědnost pachatele s odů vodněním, že se již jedná o případ společensky š kodlivý, ve které m nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiné ho právního předpisu. P ři formulaci odpovědi na tuto otázku nelze přehlé dnout některé kritiky nové ho řeš ení. Tak například Jelínek ( ) tuto skutečnost, tj. určení skutečné ho vý znamu zásady subsidiarity trestní represe pro vý klad pojmu trestné ho činu dokonce označuje za základní problé m nové právní úpravy. U platnění zásady subsidiarity trestní represe totiž předpokládá splnění dvou podmínek, jimiž je skutečnost, že a) se jedná o případy společensky š kodlivé a ve který ch b) nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiné ho právního předpisu, přičemž uvedené podmínky jsou dány kumulativně. Je pravdou, že pokud se jedná o pojem společenské š kodlivosti, krité ria pro jeho vymezení v trestním zákoníku chybí, jakkoliv jeho zásadní roli nepřímo potvrzuje i dů vodová zpráva k trestnímu zákoníku. 1 9 ) Je pravděpodobné, že aplikační prax e bude při jejím vý kladu determinována hledisky povahy a závažnosti trestné ho činu vymezený mi v ustanovení 39 odst. 2 trestního zákoníku 2 0 ), které stanoví základní zásady pro ukládání trestů. 2 1 ) Jde-li o podmínku formulovanou v pořadí druhé m, pak je nepochybné, že její vymezení je velmi š iroké. To ský tá velké možnosti pro obhajobu, která mů že namítat, že v konkré tním případě nejde o trestný čin právě proto, že čin není společensky š kodlivý ve smyslu 1 2 odst. 2 tr. zák. a že v dané m případě postačí uplatnění civilněprávní odpovědnosti, například náhrada š kody, namísto potrestání pachatele prostředky trestního práva. D omníváme se, že při absenci pravidel (krité rií) společenské š kodlivosti v trestním zákoně, mů že bý t tato obhajoba často úspěš ná. 2 2 ) K onečné vymezení tohoto pojmu pro trestné činy v hospodářské oblasti natolik zásadního tedy bude na konkré tní rozhodovací prax i jednotlivý ch soudů. L ze-li na tomto místě shrnout, pak se nový trestní zákoník zřejmě přiblížil k tzv. formálnímu pojetí trestnéh o činu s materiálním korektivem. 2 3) P řitom materiální korektiv neznamená neg aci formálního pojetí trestné ho činu, 2 4 ) neboť trestní zákoník vymezuje pojem trestné ho činu jako protiprávní jednání, které je trestné na podkladě formálních znaků trestné ho činu, avš ak které je vždy chápáno jako souhrn takový ch znaků, které ho ve své m souhrnu charakterizují jako čin společensky š kodlivý, před který m je třeba společnost i jednotlivé občany chránit, neboť poruš uje základní právní statky, na nichž je vybudována demokratická společnost. 2 5 ) 3. N ě k olik poz ná me k k tre s tnos ti příprav y tre s tné h o činu Jak již bylo dříve uvedeno, z římské ho práva pochází jeden ze základních principů moderního trestního práva cogitationis poenam nemo patitur, vyjadř ující skutečnost, ž e pouh á myš lenka spách at trestný čin nezakládá trestní odpověd- 1 9 ) Z akotvení zásady subsidiarity trestní represe a z ní vyplý vajícího principu "ultima ratio" do trestního zákoníku má vý znam i interpretační, neboť znaky trestné ho činu je třeba vykládat tak, aby za trestný čin byl považován jen čin společensky š kodlivý. Z ároveň neznamená návrat k materiálnímu pojetí trestné ho činu, neboť není součástí defi nice trestné ho činu uvedené v 1 3, když zásada subsidiarity trestní represe a z ní vyplý vající princip "ultima ratio" se uplatň uje mimo defi nici trestné ho činu. P ři tomto přístupu má hledisko společenské š kodlivosti povahu vý znamné ho interpretačního pravidla, které napomáhá zákonnou skutkovou podstatu konkré tního trestné ho činu i jeho formální znaky vyložit podle jejich smyslu (tzv. teleolog ický vý klad). D ů - vodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona trestní zákoník, sněmovní tisk č /0, zvláš tní část, k ) P ovaha a závažnost trestné ho činu jsou určovány zejmé na vý znamem chráněné ho zájmu, který byl činem dotčen, způ sobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za který ch byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. 2 1 ) L ze dokonce tvrdit, že jedinou jistotou v nejisté m vý kladu zásady subsidiarity trestní represe je, že společenská š kodlivost je určována povahou a závažností trestné ho činu. Jelínek, J.: P ojem trestné ho činu a kateg orizace trestný ch činů. B ulletin advokacie č. 1 0 / , Č eská advokátní komora v P raze, P raha , IS S N , str ) Jelínek, J.: P ojem trestné ho činu a kateg orizace trestný ch činů. B ulletin advokacie č. 1 0 / , Č eská advokátní komora v P raze, P raha , IS S N , str ) T ímto přístupem se zároveň zabraň uje tomu, aby tzv. bag atelní činy byly považovány za trestné činy, což je reakcí na opakovaně vyslovovanou obavu, že by formální pojetí mohlo vé st k přetížení org ánů činný ch v trestním řízení bag atelními věcmi, které jsou dnes odloženy ješ tě před zahájením trestního řízení, což by se přirozeně dříve či později nepříznivě projevilo i v nákladech státu. D ů vodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona trestní zákoník, sněmovní tisk č /0, zvláš tní část, k ) Z čistě formálního pojetí trestné ho činu se například od roku vychází v R akousku, kdy bylo vypuš těno ustanovení 4 2 tamního trestního zákoníku o společenské nebezpečnosti činu. E x istuje tak v podstatě pouze procesní korektiv vyjádřený zásadou minima non curat pretor, tj. soud se nezabý vá maličkostmi. P rocesní korektiv je i přes přijetí nové ho trestního zákoníku zakotven i v Č eské republice, konkré tně pak v ustanovení odst. 2 písm. c) trestního řádu, jež umožň uje státnímu zástupci při splnění určitý ch podmínek trestní stíhání zastavit, popř. v ustanovení a odst. 4 trestního řádu, jež umožň uje státnímu zástupci věc odložit. 2 5 ) V iz D ů vodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona trestní zákoník, sněmovní tisk č /0, zvláš tní část, k 1 2 Kontrolní dotazník ke kontrole kvality pro ověření aplikace ISA u vybraných spisů auditora strana 5

5 strana 6 e-příloha AUDITOR č. 1/2010 nost..2 6 ) Mezi samotnou myš lenkou na spáchání trestné ho činu a jeho dokonáním lze vš ak popsat několik vý vojový ch stadií, jež trestní předpisy postihovat mohou. S amostatnou vý vojovou fází trestné ho činu, jež se velmi často dotý ká jednání contra leg em v oblasti hospodářské, je jeho příprava. P říprava trestné ho činu se defi nuje jako první relevantní stadium trestné činnosti nevykazující ješ tě povahu jednání, které charakterizuje skutkovou podstatu trestné ho činu, ale pouze vytváří úmyslně podmínky pro spáchání trestné ho činu. P říprava vyvolává zatím jen vzdálené nebezpečí, že nastane následek, který je znakem skutkové podstaty trestné ho činu. L i- š í se na jedné straně od projevu úmyslu spáchat trestný čin (či pouhé myš lenky spáchat trestný čin), který uvedenou povahu ješ tě nemá, a na druhé straně od v pořadí dalš ího vý vojové ho stadia, tj. pokusu trestné ho činu, kdy jednání pachatele již pokročilo a bezprostředně tedy směřuje k dokonání trestné ho činu. 2 7 ) P ovaha trestnosti přípravy trestné ho činu doznala novou kodifi kací trestního práva hmotné ho určitý ch změn. P ů vodní trestní zákon byl totiž vystavěn na předpokladu, že i již pouhá příprava trestné činnosti je natolik společensky závažná nebezpečná, že ji není možno ponechat bez adekvátní odezvy ve formě trestněprávní reakce. U stanovení 7 odst. 1 trestního zákona tedy stanovilo, že jednání pro společnost nebezpečné, které záleží v org anizování zvláš ť závažné ho trestné ho činu, 2 8 ) v opatřování, přizpů sobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takové mu trestné mu činu či v jiné m úmyslné m vytváření podmínek pro jeho spáchání, je přípravou k trestné mu činu, jestliže nedoš lo k pokusu ani dokonání trestné ho činu. P říprava trestné ho činu potom byla trestná podle trestní sazby stanovené na trestný čin, k němuž směřovala. T restní zákon stanovoval té ž případy, kdy trestnost přípravy zanikla (vázané například na upuš tění od dalš ího jednání a odstranění nebezpečí, popř. na oznámení o přípravě trestné ho činu v době, kdy nebezpečí ješ tě mohlo bý t odstraněno), a stejně tak defi noval právo soudu v konkré tním případě mimořádně snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby, měl-li soud vzhledem k povaze a závažnosti přípravy za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody stanovené trestním zákonem bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že bylo možné účelu trestu dosáhnout i trestem kratš ího trvání. N ový trestní zákoník pohlíží na přípravu trestné činnosti poněkud odliš ně, přičemž rozdíl v pojetí lze spatřovat ze dvou pohledů. V první řadě se zužuje okruh trestný ch činů, které jsou v obecné rovině trestním zákoníkem zmíněny v souvislosti s trestností přípravy, a to tak, že o trestnosti přípravy lze obecně uvažovat pouze u zvláš ť závažný ch zločinů, tj. jak již bylo vý š e zmíněno u těch úmyslný ch trestný ch činů, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejmé ně deset let. V e srovnání s pů vodní úpravou tedy dochází k posunu horní hranice trestní sazby, přičemž se zároveň nově zvláš ť ex plicitně nezmiň ují některé zákonodárcem dříve označené závažné skutkové podstaty trestný ch činů. D ruhý pohled svý m vý znamem vš ak podstatně dů ležitějš í se pak tý ká skutečnosti, že tato š iroce formulovaná skupina trestný ch činů se dále zužuje, a to tím, že trestní zákoník ve své m ustanovení 2 0 odst. 1 in fi ne vyjadřuje, že o trestním právem stíhanou přípravu se jedná jen tehdy, jestliže to trestní předpisy u přísluš né ho trestné ho činu vý slovně stanoví. 2 9 ) Tak tedy s účinností od 1. ledna již není postihována trestnost přípravy u řady trestný ch činů v hospodářské oblasti jako například v případě trestné ho činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, trestné ho činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, trestné ho činu vystavení nepravdivé ho potvrzení a zprávy atd. N aopak například u trestné ho činu úvěrové ho podvodu, trestné ho činu pojistné ho podvodu a trestné ho činu zpronevěry je jejich příprava i nadále postihována. 4. A uditors k á činnos t a tre s tní zá k oník S lovo auditor se jak v pů vodní právní úpravě (zákon č / S b., trestní zákon, ve znění pozdějš ích předpisů ), tak i v současné právní úpravě objevuje pouze jedenkrát. P ů vodně se jednalo o parag raf vystavení nepravdivé ho potvrzení (možná si mnozí ze čtenářů vzpomenou na vystoupení JU D r. Š ámala na sněmu K A Č R před mnoha lety, kdy jsme se jej marně snažili přesvědčit o tom, že zpráva auditora není potvrzením ). Trestní zákoník v současné m znění obsahuje vystavení nepravdivé ho potvrzení a zprávy. Takové hoto trestné ho činu se dopustí ten, kdo... jako auditor vystaví jiné mu nepravdivou zprávu auditora nebo nepravdivé potvrzení o fi nanční situaci nebo majetkový ch poměrech, za což mů že bý t potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo zákazem činnosti. V návaznosti na vý klad v části 2.1 tohoto článku se jedná o přečin. Z e základních principů trestního práva vš ak vyplý vá, že se bude jednat o trestný čin pouze tehdy, pokud bude naplněn parametr úmyslu. P arag raf 1 3 odst. 2 trestního zákoníku totiž uvádí, že k trestní odpovědnosti za trestný čin 2 6 ) D o jisté míry zajímavostí je skutečnost, že trestní odpovědnost nezakládá zásadně ani fáze po dokonání trestné ho činu, jež má například podobu zakrý vání trestné činnosti, realizaci vý nosu z trestné činnosti atp., vš e za podmínky, že toto jednání nenaplň uje samo o sobě skutkovou podstatu jiné ho trestné ho činu. 2 7 ) V iz té ž např. Š ámal, P., P úry, F., S otolář, A., Š teng lová, I.: P odnikání a ekonomická kriminalita v Č eské republice. 1. vydání, stran, C. H. B eck, P raha , IS B N , str ) Mezi zvláš ť závažné trestné činy se řadily některé vyjmenované trestné činy (např. trestný čin vraždy, trestní čin braní rukojmí, trestný čin vlastizrady, ale té ž např. trestné činy podvodu, zpronevěry, úvěrové ho a pojistné ho podvodu, vždy v kvalifi kované skutkové podstatě) a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanovil trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejmé ně osm let. 2 9 ) F orma takové úpravy je vyjádřena větou P říprava je trestná uvedenou u těch skutkový ch podstat, u nichž je úmyslem zákonodárce přípravu trestně postihnout. Kontrolní dotazník ke kontrole kvality pro ověření aplikace ISA u vybraných spisů auditora strana 6

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO ÚLOHA V BOJI S KYBERNETICKOU KRIMINALITOU

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO ÚLOHA V BOJI S KYBERNETICKOU KRIMINALITOU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO ÚLOHA V BOJI S KYBERNETICKOU KRIMINALITOU MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.11

Více

V Praze dne 9. července 2013

V Praze dne 9. července 2013 Okresní státní zastupitelství v Kladně Pavlisova ul. 2818 272 80 Kladno k rukám dozorujícího státního zástupce k č. j. KRPS 274079/TČ-2012-010317 V Praze dne 9. července 2013 Vyjádření Českého helsinského

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní postih pouze za konání (netrestá se pouhá myšlenka) Trestné jsou pouze: a) příprava (u některých trestných činů) b) pokus c) dokonaný trestný

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní Pfiedmluva................................................. 12 Úvod...................................................... 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní 1 Nûkolik poznámek k pojmu protiprávní

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

TRESTNÍ ZÁKONÍK. zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009

TRESTNÍ ZÁKONÍK. zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 Zákaz retroaktivity 1 TRESTNÍ ZÁKONÍK zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 ve znění: zák. č. 306/2009 Sb., zák. č. 181/2011 Sb., zák. č. 330/2011 Sb., zák. č. 357/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 1 Úvod... 1 2 Kontroverzní téma... 2 3 Zákon mění základní zásady českého trestního práva... 2 4 Systematika zákona... 3 5 Definiční znaky právnické osoby...

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška Trestní právo procesní a trestní řízení Přednáška 4. 3. 2015 Pojmy Trestní právo procesní = soubor právních norem upravujících trestní řízení Trestní řízení =zákonem stanovený postup orgánů činných v trestním

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr OBECNÁ ČÁST: TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ (doc. V. Kalvodová) Přednáška I. (18.2.) Obecné výklady o trestním

Více

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Osnova přednášky Základ trestní odpovědnosti Trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji Některé

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 20. února 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Filipa, soudce zpravodaje Jana

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Změna: 306/2009 Sb. Změna: 181/2011 Sb. Změna: 330/2011 Sb. (část) Změna: 330/2011 Sb. Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna:

Více

40/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ. Díl 1

40/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ. Díl 1 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Změna: 306/2009 Sb. Změna: 181/2011 Sb. Změna: 330/2011 Sb. (část) Změna: 330/2011 Sb. Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna:

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 28. 12. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G trestnost,

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Hosted by www.ijjo.org. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Hosted by www.ijjo.org. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, 40. Zákon trestní zákoník O B S A H : Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11 40 ZÁKON ze dne 8. ledna

Více

Správní právo 2. K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu V. Správní právo obecná část (pro. Jur.D. Hendrych)

Správní právo 2. K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu V. Správní právo obecná část (pro. Jur.D. Hendrych) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní právo 2 Název tématického celku: Správní trestání Základním cílem tematického celku je objasnit strukturu právních deliktů, a vysvětlit právní rámec

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

Insolvenční řízení a trestní právo

Insolvenční řízení a trestní právo Insolvenční řízení a trestní právo Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? Konference, Praha 18. 4. 2013 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Trestná činnost Negativní společenský

Více

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Nová zákonná úprava - přehled zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 11. 10. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G právní normy

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. TRESTNÍ PRÁVO Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Bakalářská práce Znaky skutkové podstaty trestného činu podle nového trestního zákoníku Bohumír

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008GH56* UOHSX008GH56 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0258/2016/VZ-22527/2016/523/LKa Brno: 26. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 104/2008-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele. JUDr. Tomáš Sokol 2012

Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele. JUDr. Tomáš Sokol 2012 Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele JUDr. Tomáš Sokol 2012 Mýty a pověry zaměstnavatel má právo sledovat u svých zaměstnanců dodržování pracovní doby a jejího

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

Klauzurní práce č. 3 (116) konaná dne 11. června Na konečné

Klauzurní práce č. 3 (116) konaná dne 11. června Na konečné Katedra trestního práva Klauzurní práce č. 3 (116) konaná dne 11. června 2015 Na konečné Poškozený Štefan, který cestoval dne 1. 7. 2014 nočním autobusem MHD, si zapomenul na sedadle tašku s notebookem

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Objektivní stránka trestného činu charakterizována jednáním a jeho následkem Obligatorní znaky: jednání, následek a

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-01507/2016-ERU V Praze dne 11. února 2016 Č. j. 01507-3/2016-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Bezúhonnost strážníka po 1. lednu Dotaz:

Bezúhonnost strážníka po 1. lednu Dotaz: Bezúhonnost strážníka po 1. lednu 2009 Dotaz: Zákonem č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, bylo novelizováno, resp. nově upraveno ustanovení

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Mnohost trestných činů téhož pachatele 1) Souběh pachatel spáchal dva nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen odsuzující

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn.: KO-00624/2014-ERU č. j.: 00624-3/2014-ERU V Jihlavě dne 27. ledna 2014 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : Název judikátu: Subjektivní sránka. Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09/24/2014 Spisová značka: 5 Tdo 974/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:5.TDO.974.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Pokus trestného

Více

, v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD. Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava PŘÍKAZ

, v V ENERGETICKY REGULACNI URAD. Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava PŘÍKAZ , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-06890/2014-ERU V Ostravě dne 23. července 2014 Č. j. 06890-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to Judikatura Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2006 Rozhodnutí č. 51 spolupachatelství 9 odst. 2 vs. účastenství ve formě pomoci podle 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. Spolupachatelství ve smyslu

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

181/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního řádu

181/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního řádu 181/2011 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě

LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016 Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě I. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí změna v osobě poplatníka

Více

Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního práva:

Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního práva: Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_13_PRÁVO_2.01_Trestní právo hmotné. Výkladová prezentace k tématu Trestní právo hmotné

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_13_PRÁVO_2.01_Trestní právo hmotné. Výkladová prezentace k tématu Trestní právo hmotné Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Martina Smetanová. Výbory pro audit

Martina Smetanová. Výbory pro audit Martina Smetanová Výbory pro audit Výbory pro audit Povinnost zřídit výbory pro audit je stanovena zákonem o auditorech Tuto povinnost mají subjekty veřejného zájmu za předpokladu naplnění podmínek stanovených

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007OQ7Q* UOHSX007OQ7Q ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0714/2015/VZ-34310/2015/521/OPi Brno: 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Odpovědnost statutárního zástupce společnosti za způsobení úpadku JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce

Odpovědnost statutárního zástupce společnosti za způsobení úpadku JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce Odpovědnost statutárního zástupce společnosti za způsobení úpadku JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce Jako insolvenční správce se s úpadkem společnosti, k němuž došlo poté, co na základě rozhodnutí

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání Jinou těžkou újmou ve smyslu znaku trestného činu vydírání podle 235 odst. 1 tr. zák. může být i zahájení trestního

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Konference Klubu personalistů Brno dne 21. 9. 2017 JUDr. František Púry, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Východiska Dokazování

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

6) Auditorské předpisy

6) Auditorské předpisy 6) Auditorské předpisy Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech Mezinárodní auditorské standardy (ISA International standars on auditing) Statut KA, Jednací řád sněmu, Volební řád sněmu, Kárný řád, Zkušební

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Komora auditorů České republiky

Komora auditorů České republiky Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Aplikační doložka KA ČR Požadavky právních předpisů na zprávu auditora ke standardu ISA 700 (revidovanému) FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení Odklony v trestním řízení rozumíme zvláštní způsoby trestního řízení, alternativní ve vztahu k standardnímu projednání věci v hlavním líčení, v rámci nichž je možné trestní věc vyřídit v procesněprávním

Více

Trestný čin jako základ trestní odpovědnosti

Trestný čin jako základ trestní odpovědnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Práva a veřejné správy Trestný čin jako základ trestní odpovědnosti Bakalářská práce Autor: Vojtěch Měřínský Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Trestní právo hmotné v evropském prostředí. Marek FRYŠTÁK Katedra trestního práva

Trestní právo hmotné v evropském prostředí. Marek FRYŠTÁK Katedra trestního práva Trestní právo hmotné v evropském prostředí Marek FRYŠTÁK Katedra trestního práva NEJVĚTŠÍM LÁKADLEM KE ŠPATNÝM SKUTKŮM JE NADĚJE NA BEZTRESTNOST (Marcus Tulius Cicero, 106-43 p. K.) KDO ZLO NETRESTÁ, DOVOLUJE,

Více