prá v a h motné h o z poh le du auditora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prá v a h motné h o z poh le du auditora"

Transkript

1 strana 2 e-příloha AUDITOR č. 1/2010 Tre s tní zá k oník nov ý k ode x tre s tníh o prá v a h motné h o z poh le du auditora 1. Ú v od Možná bychom byli překvapeni, kolik lidí mimo profesi stále dává rovnítko mezi audit a účetnictví. Jsou přesvědčeni o tom, že auditor je něco jako lepš í účetní, který se jednou ročně podívá na to, zda je účetnictví vedeno v souladu s předpisy, a (v lepš ím případě) zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz reality. L idé uvnitř profese, tedy auditoři a asistenti auditorů, si jsou pochopitelně vědomi toho, že audit je prů řezovou disciplínou, v níž k jejímu řádné mu vý konu zdaleka nepostačuje znalost účetnictví a daní. Tuto skutečnost zcela dokonale refl ektuje směrnice /4 3/E S o povinné m auditu ročních a konsolidovaný ch účetních závěrek v článku 8, kde určuje rozsah předmětů zahrnutý ch do testu teoretický ch znalostí. L ze tedy dovodit, že znalost těchto odborný ch disciplin by si měl auditor udržovat po celou dobu vý konu auditorské profese. P ro autory tohoto článku se ukázalo poněkud překvapivé, že mezi právními disciplínami (právo obchodních společností, úpadkové právo, daň ové právo, občanské a obchodní právo, pracovní právo a právo sociálního zabezpečení) chybí trestní právo, a to i přesto, že se auditor při své činnosti setkává s řadou případů, kdy musí na (potenciální) trestnou činnost reag ovat. Tak je tomu například v situaci popsané v 2 1 zákona č. 9 3/ S b., o auditorech. A uditor je mimo jiné povinen, pokud zjistí skutečnosti, o kterých se lze důvodně domnívat, že mohou naplnit skutkovou podstatu hospodářského trestného činu, trestných činů úplatkářství nebo trestných činů proti majetku, neprodleně písemně informovat členy statutárního org ánu a dozorčího org ánu účetní jednotky, popřípadě zastupitelstvo územního samosprávné ho celku nebo městské části hlavního města P rahy, pochopitelně v závislosti na tom, jakou účetní jednotku audituje. Z ákon o auditorech již ani neodkazuje na přísluš ná ustanovení trestních předpisů, natož aby podal alespoň přiměřené vysvětlení (například v dů vodové zprávě), co je třeba rozumět pod pojmem dů vodně se domnívat. P okud je nám známo, nebyl publikován případ poruš ení tohoto parag rafu a kárný ch dů sledků pro auditora, ale potenciálně zde vidíme poměrně značné riziko pro vý kon auditorské profese. V š e vý š e uvedené je pak třeba chápat jako jeden z příkladů, kdy se auditor setkává s právní normou, která mu není blízká a jejíž znalost mu není ex plicitně ukládána. Z a té to situace jsme doš li k závěru, že i přesto, že trestní právo není domé nou auditorů, je vhodné, aby měli základní přehled i o té to oblasti práva. N avíc si nejsme jisti, zda při řadě povinností, pracovních úkolech a sledování změn mnoha dalš ích předpisů si vš ichni koleg ové povš imli, že po mnoha a mnoha letech doš lo k zcela nové mu zpracování trestního kodex u a k 1. lednu nabyl účinnosti zákon č. 4 0 / S b., trestní zákoník. P ovažujeme za vhodné se zamyslet nad těmi jeho ustanoveními, která mohou bý t pro auditora stěžejní. 2. P oje m tre s tné h o činu v s ouv is los ti s nov ou k odifi k ací tre s tníh o prá v a h motné h o, ú v ah a nad formá lním a mate riá lním poje tí tre s tné h o činu, zá s ada zá k onnos ti a zá s ada ultima ratio (ne jzaz š íh o ře š e ní) 2.1 O b e cně k pojmu tre s tné h o činu V právní teorii se lze setkat s rů zný mi defi nicemi trestné ho činu, ať již formou pojmové ho vymezení nebo obecný mi charakteristikami, jejichž náplň je poté determinována vymezením jednotlivý ch trestný ch činů. P ojem trestné ho činu tak, jak jej chápeme v současnosti, je vý sledkem dlouhodobé ho vý voje nauk trestního práva. V e starš ím římské m právu byl považován za trestný čin jen určitý počet případů, přičemž jejich trestnost byla odvozována od odpovědnosti za vý sledek jednání. Toto pojetí vycházelo z jednoho z nejvý znamnějš ích principů římské ho práva cog i- tationis poenam nemo patitur, tj. skutečnosti, že za pouhou myš lenku se nikdo netrestá. Z ejmé na vlivem helé nské etiky se postupem času kladl dů raz té ž na vů li pachatele trestné ho činu. V současné době mů žeme sledovat rů zné defi nice, které se mohou liš it i v jednotlivý ch právních řádech. P rávní teorie se shoduje na tom, že trestný čin je činem contra legem, tj. činem protiprávním. N apříklad S olnař, F enyk, C ísařová k tomu dodává: J de o protiprávnost ve smy slu protinoremnosti (tzv. protiprávnost formální). P rotiprávnost v tomto smy slu je třeba chápat z hlediska celého právního řádu; tato protiprávnost je podmínkou tzv. trestní protiprávnosti, která splývá s (abstraktní) trestností činu. 1 ) Z míněná koncepce se promítá té ž do aktuálního pojetí trestné ho činu v právním řádu Č eské republiky. D e leg e lata je v objektivním právu defi nice trestné ho činu uvedena v ustanovení 1 3 odst. 1 trestního zákoníku. P odle tohoto ustanovení se trestným činem rozumí protiprávní čin, který trestní zákon 2 ) označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. V souladu s vý kladový m ustanovením uvedený m v ustanovení trestního zákoníku se potom do- 1 ) S olnař, V. F enyk, J. C ísařová, D.: Z áklady trestní odpovědnosti. P odstatně přepracované a doplněné vydání. D otisk 1. vydání, stran, N akladatelství O rac, s.r.o., P raha , IS B N , str Kontrolní dotazník ke kontrole kvality pro ověření aplikace ISA u vybraných spisů auditora strana 2

2 strana 3 e-příloha AUDITOR č. 1/2010 dává, že trestný m činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivý ch ustanovení nevyplý vá něco jiné ho, té ž příprava k trestné mu činu, pokus trestné ho činu, org anizátorství, návod a pomoc. 3 ) Trestný čin se vymezuje zejmé na typový mi znaky, jež právní teorie označuje jako tzv. znaky skutkové podstaty trestné ho činu. T yto znaky skutkové podstaty trestné ho činu vš ak nevyčerpávají vš echny znaky trestné ho činu, jimiž jsou navíc například věk 4 ) a příčetnost 5 ) pachatele. A by se tedy jednalo o čin trestný, musí bý t v dané m případě naplněny vš echny znaky trestné ho činu, nikoliv pouze znaky jeho skutkové podstaty. 6 ) N ový trestní zákoník upouš tí od dosavadního pojetí jednotné ho deliktu a zavádí tzv. b ipartici trestných činů, tj. jeho dělení na př ečiny a zločiny. P ojem trestné ho činu je tedy nadřazený termín, přičemž přečinem se rozumí vš echny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní předpisy stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Z ločinem se potom rozumí vš echny trestné činy, které nejsou považovány za přečiny. Jako podmnožinu zločinů 7) trestní zákoník označuje zvláš ť závažné zločiny, který mi jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní předpisy stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejmé ně deset let. S myslem dělení trestný ch činů na přečiny a zločiny je diferenciace trestních sankcí a rozš íření prostoru pro aplikaci alternativ a odklonů z trestního řízení. D o budoucnosti potom mů že bý t základem pro vytvoření rů zný ch typů trestních řízení, přísluš nosti soudů, vymezení řízení před samosoudcem, používání již zmíněný ch odklonů a dalš ích institutů trestního řízení. 2.2 V y me ze ní tre s tné h o činu v nov é m tre s tním zá k oník u, nov ě pojatá b ipartice tre s tný ch činů. N ě k olik poz ná me k k formá lnímu a mate riá lnímu poje tí tre s tné h o činu, ú s tav ně prá v ní zak otv e ní, zá s ada ultima ratio Z míněný požadavek na naplnění vš ech znaků trestné ho činu je promítnutím vš eobecně uznávané ho ústavněprávního principu nulla poena sine leg e, resp. nullum crimen sine leg e 8 ) zakotvené ho jako subjektivní ústavní právo v ustanovení čl. 39 L istiny základních práv a svobod. 9 ) N a tento princip navazuje zásada zákonnosti upravená přímo v trestním zákoníku, jež stanoví, že pouze trestní zákon 1 0 ) vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit. 1 1 ) R ozsah a povahu znaků trestné ho činu je přitom zapotřebí zkoumat zejmé na z toho dů vodu, že je jím (mimo jiné ) determinováno omezení svobody jednotlivce v demokratické společnosti. 1 2 ) 2 ) N a tomto místě není pod pojmem trestní zákon myš len pů vodní zákon č / S b., trestní zákon, ve znění pozdějš ích předpisů, ale pojem trestní zákon tak, jak jej užívá nový trestní zákoník, tedy ve smyslu leg ální defi nice uvedené v ustanovení trestního zákoníku: Trestním zákonem se rozumí tento zákon a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže. S oučasně je možné, že trestní zákoník počítá i s variantou, že trestné činy by nebyly defi novány pouze v jediné m kodex u, ale ex istovaly by i vedlejš í trestní zákony. Tato koncepce se například tý ká německé právní úpravy, kde jsou veš keré daň ové delikty součástí daň ový ch zákonů. 3) O trestnosti přípravy zejmé na v kontex tu protiprávního jednání v hospodářské oblasti je pojednáno dále. 4 ) V souladu s ustanovením 2 5 trestního zákoníku není trestně odpovědný ten, kdo v době spáchání činu nedovrš il patnáctý rok své ho věku. H ranice trestní odpovědnosti byla takto stanovena až novelou trestního zákoníku provedenou ješ tě před jeho účinností zákonem č / S b. V pů vodní schválené verzi byla trestní odpovědnost založena čtrnáctý m rokem věku. 5 ) P říčetný není ten, kdo pro duš evní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání. Takový pachatel není v souladu s ustanovením 2 6 trestního zákoníku za takový čin trestně odpovědný. 6 ) Trestný m činem je pouze takový čin, jehož zákaz je vysloven v trestním zákoně; aby jednání bylo trestný m činem, musí vykazovat vš echny znaky uvedené v zákoně. B og uszak, J. Č apek, J. G erloch, A.: Teorie práva. 1. vydání, 32 4 stran, E U R O - L E X B O H E MIA s.r.o., P raha , IS B N , str ) K chápání zvláš ť závažný ch zločinů nikoliv jako podmnožiny zločinů, ale samostatné kateg orie, tj. k dělení trestný ch činů na přečiny zločiny zvláš ť závažné zločiny se podle naš eho názoru nelze přiklonit, a to s ohledem na ustanovení 1 4 odst. 1 trestního zákoníku. P odstatně dů ležitějš í je vš ak teoretický spor o pojetí trestné ho činu v tom případě, kdy v tzv. základní skutkové podstatě trestné ho činu je znakem úmysl, nicmé ně v některé z kvalifi kovaný ch skutkový ch podstat se trestá i nedbalost. P ak by se tedy dalo dovodit, že v rámci tohoto trestné ho činu (tj. obecně úmyslné ho) je čin nedbalostní přečinem. D osavadní vý klady vycházejí z názoru, že za základ bude brána základní povaha tohoto obecné ho trestné ho činu, tj. byť nedbalostní forma takové ho trestné ho činu nebude přečinem. D efi nitivní vyjasnění tohoto problé mu vš ak přinese až soudní prax e. 8 ) N ení trestu bez zákona, resp. žádný trestný čin bez zákona. 9 ) Z ákon č. 2 / S b., U snesení předsednictva Č eské národní rady ze dne 1 6. prosince o vyhláš ení L istiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku Č eské republiky, ve znění pozdějš ích předpisů. 1 0 ) K obsahu tohoto pojmu viz poznámka č ) U stanovení 1 2 odst. 1 trestního zákoníku. 1 2 ) K aždý občan mů že činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí bý t nucen činit, co zákon neukládá. ustanovení čl. 2 odst. 4 zákona č. 1 / S b., Ú stava Č eské republiky, ve znění pozdějš ích předpisů. V iz té ž např. H endrych, D. S voboda, C. a kolektiv: Ú stava Č eské republiky: komentář. 1. vydání, stran, C. H. B eck, P raha , IS B N , str. 4 nebo např. G erloch A. H řebejk, J. Z oubek V.: Ú stavní systé m Č eské republiky základy české ho ústavního práva. 2. přepracované a doplněné vydání, 32 0 stran, P R O S P E K T R U M, P raha , IS B N , str. 8 2 a Kontrolní dotazník ke kontrole kvality pro ověření aplikace ISA u vybraných spisů auditora strana 3

3 strana 4 e-příloha AUDITOR č. 1/2010 V tomto kontex tu je nepochybně vhodné zmínit se o skutečnosti, že nový trestní zákoník přináš í do právního řádu Č eské republiky i poněkud odliš né pojetí trestnéh o činu. V pů vodním trestním zákoně byla totiž jako jeden ze znaků trestné ho činu koncepčně zmíněna té ž materiální stránka protiprávního činu, tj. skutečnost, že trestný m činem byl pouze takový čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost byl vyš š í než nepatrný, 1 3) resp. v případě mladistvý ch pachatelů vyš š í než malý. Tak tedy byly formulovány dvě množiny pojmový ch znaků trestné ho činu, tedy a) znaky uvedené v trestním zákoně jako tzv. formální znak trestnéh o činu (tj. protiprávnost), již zmíněné typové znaky trestné ho činu a obecné znaky trestné ho činu, jimiž jsou stanovený věk a příčetnost pachatele, 1 4 ) b) nebezpečnost činu pro společnost jako tzv. materiální znak trestnéh o činu. N ová kodifi kace trestního práva hmotné ho přináš í do pojetí trestné ho činu vý znamnou změnu, a to tím, že materiální znak trestné ho činu vypouš tí. N ěkteří autoři přitom tuto skutečnost označují za jednu z nejvý znamnějš ích novinek, kterou nový kodex přinesl. 1 5 ) N ově zmíněná koncepce vš ak neznamená, že materiální stránka by byla zcela opuš těna a že by se trestní odpovědnost uplatň ovala ve vš ech těch případech, které naplň ují formální znaky trestné ho činu. Z ejmé na z hlediska trestněprávního kontex tu vý konu účetní a auditorské profese a stejně tak z hlediska hospodářský ch a majetkový ch trestný ch činů obecně je totiž vý znamná nově defi novaná podoba tzv. materiálního korektivu trestné ho činu uvedená v ustanovení 1 2 odst. 2 trestního zákoníku. V souladu s tímto ustanovením trestní odpovědnost pach atele a trestněprávní dů sledky s ní spojené lze uplatň ovat jen v př ípadech společensky š kodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jinéh o právníh o předpisu. Tak v dané m případě by si tedy bylo možné položit otázku, zda pro úmyslné uvedení nepravdivý ch údajů v účetní závěrce, jež by ohrozilo majetková práva jiné ho, by bylo dostatečné uplatnění sankcí v souladu s ustanovením 37 zákona o účetnictví, či zda by takové jednání bylo natolik závažné, že by bylo nutné přistoupit k trestněprávní odpovědnosti. E x istence materiálního korektivu je tedy více než klíčová, neboť jeho absence by vedla k závěru, že při každé m jednání naplň ujícím formální znaky trestné ho činu, tj. bez ohledu na společenskou š kodlivost případu by bylo nutné aplikovat trestněprávní odpovědnost. S amotný nově formulovaný materiální korektiv je vyjádřením zásady subsidiarity trestní represe a z ní vyplý vajícího principu ultima ratio. 1 6 ) Trestní postih se tedy formuluje jako krajní prostředek, který má bý t uplatněn až v těch případech, ve který ch k ochraně práv nepostačují prostředky ostatní deliktní právní úpravy, tedy zejmé na správněprávní, občanskoprávní a obchodněprávní. 1 7 ) P rincip ultima ratio byl přitom akcentován soudní judikaturou tý kající se již pů vodního trestního zákona. Tak např. Ú stavní soud Č eské republiky v konkré tním případě zruš il svý m nálezem č. I. Ú S 4 /0 4 ze dne 2 3. března odsuzující rozsudky tý kající se trestné ho činu zpronevěry a trestné ho činu podvodu s odů vodněním, že obecné soudy se sice soustředily na subjektivní stránky uvedený ch trestný ch činů, ale nepřihlížely k úpravě soukromoprávní, ze které jednání vyplý valo, a v souvislosti s tím se pak nedostatečný m způ sobem vypořádaly také s naplněním materiálních podmínek trestnosti. 1 8 ) 1 3) U stanovení 3 odst. 2 trestního zákona. 1 4 ) U mladistvý ch pachatelů je navíc kladen požadavek na jejich rozumovou a mravní vyspělost. 1 5 ) N ové pojetí trestné ho činu a nová kateg orizace trestný ch činů jsou nejvý znamnějš í změny, které přinesla poloviční rekodifi kace české ho trestního práva, jejímž vý razem je nový trestní zákoník (zák. č. 4 0 / S b.) Jelínek, J.: P ojem trestné ho činu a kateg orizace trestný ch činů. B ulletin advokacie č. 1 0 / , Č eská advokátní komora v P raze, P raha , IS S N , str ) N ejzazš í, poslední řeš ení. 1 7 ) je možno uzavřít, že z uznávané ho principu právního státu, jímž je chápání trestní represe jako prostředku ultima ratio" vyplý - vá, že ochrana právních statků má bý t v prvé řadě uplatň ována prostředky práva občanské ho, obchodního či správního, a teprve tam, kde je taková ochrana neúčinná a kde poruš ení chráněný ch vztahů naplň uje znaky konkré tní skutkové podstaty trestné ho činu, je namístě uplatň ovat trestní odpovědnost. Z ásada subsidiarity trestní represe totiž vyžaduje, aby stát uplatň oval prostředky trestního práva zdrženlivě, to znamená předevš ím tam, kde jiné právní prostředky selhávají nebo nejsou efektivní, neboť trestní právo a trestněprávní kvalifi kaci určité ho jednání jako trestné ho činu, je třeba považovat za "ultima ratio", tedy za krajní prostředek, který má vý - znam předevš ím celospolečenský, tj. z hlediska ochrany základních celospolečenský ch hodnot. N a tom se obecně shodují i představitelé právní teorie i prax e, kteří uznávají, že ze zásady subsidiarity trestní represe plyne, že trestněprávní řeš ení představuje krajní prostředek ("ultima ratio") pro zákonodárce, ale i pro soudce, státní zástupce a policii, když postulát "ultima ratio" má nepochybně vý znam i pro interpretaci trestněprávních norem a plyne z něho, že trestný mi činy mohou bý t pouze závažnějš í případy protispolečenský ch jednání. D ů vodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona trestní zákoník, sněmovní tisk č /0, zvláš tní část, k ) Trestní právo a trestněprávní kvalifi kaci určité ho jednání, které má soukromoprávní základ, jako trestné ho činu je třeba považovat za ultima ratio, tedy za krajní právní prostředek, který má vý znam předevš ím celospolečenský, tj. z hlediska ochrany základních společenský ch hodnot. V zásadě vš ak nemů že sloužit jako prostředek nahrazující ochranu práv a právních zájmů jednotlivce v oblasti soukromoprávních vztahů, kde závisí předevš ím na individuální aktivitě jednotlivce, aby střežil svá práva, jimž má soudní moc poskytovat ochranu. Je vš ak nepřijatelné, aby tuto ochranu aktivně přebíraly org ány činné v trestním řízení, jejichž úkolem je ochrana převážně celospolečenský ch hodnot, nikoliv přímo konkré tních subjektivních práv jednotlivce, jež svou povahou spočívají v soukromoprávní sfé ře. Jak již také judikoval N ejvyš š í soud, není trestní stíhání namístě, jestliže se jednání obviněné ho pohybovalo vý hradně v rovině vztahů občanskoprávních. U rčité selhání či nedostatečná účinnost zákonný ch nástrojů sloužících k faktické mu vý konu pravomocný ch a vykonatelný ch soudních rozhodnutí nemů že vé st k tomu, aby tato opatření byla nahrazována či doplň ována prostředky práva trestního (viz rozsudek N ejvyš š ího soudu ze dne sp. zn. 7 T z / ). Ú stavní soud k tomu dodává, že je v právním státě nepřípustné, aby prostředky trestní represe sloužily k uspokojování subjektivních práv soukromoprávní povahy, nejsou-li vedle toho splněny vš echny předpoklady vzniku trestněprávní odpovědnosti, resp. nejsou-li tyto předpoklady zcela nezpochybnitelně zjiš těny N ález Ú stavního soudu Č eské republiky č. I. Ú S 4 /0 4 ze dne Kontrolní dotazník ke kontrole kvality pro ověření aplikace ISA u vybraných spisů auditora strana 4

4 strana 5 e-příloha AUDITOR č. 1/2010 Jak již bylo zdů razněno vý š e, je nepochybné, že zejmé na v otázce trestního postihu protiprávního jednání v hospodářské oblasti se nyní již v tex tu nové ho trestního zákoníku zakotvená zásada subsidiarity trestní represe a z ní vyplý vající princip ultima ratio jeví jako zcela zásadní. O tázkou samozřejmě zů stává, jak š iroce bude možné tento princip aplikovat, jiný mi slovy v jaký ch konkré tních případech protiprávního jednání v hospodářské oblasti bude uplatň ována trestní odpovědnost pachatele s odů vodněním, že se již jedná o případ společensky š kodlivý, ve které m nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiné ho právního předpisu. P ři formulaci odpovědi na tuto otázku nelze přehlé dnout některé kritiky nové ho řeš ení. Tak například Jelínek ( ) tuto skutečnost, tj. určení skutečné ho vý znamu zásady subsidiarity trestní represe pro vý klad pojmu trestné ho činu dokonce označuje za základní problé m nové právní úpravy. U platnění zásady subsidiarity trestní represe totiž předpokládá splnění dvou podmínek, jimiž je skutečnost, že a) se jedná o případy společensky š kodlivé a ve který ch b) nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiné ho právního předpisu, přičemž uvedené podmínky jsou dány kumulativně. Je pravdou, že pokud se jedná o pojem společenské š kodlivosti, krité ria pro jeho vymezení v trestním zákoníku chybí, jakkoliv jeho zásadní roli nepřímo potvrzuje i dů vodová zpráva k trestnímu zákoníku. 1 9 ) Je pravděpodobné, že aplikační prax e bude při jejím vý kladu determinována hledisky povahy a závažnosti trestné ho činu vymezený mi v ustanovení 39 odst. 2 trestního zákoníku 2 0 ), které stanoví základní zásady pro ukládání trestů. 2 1 ) Jde-li o podmínku formulovanou v pořadí druhé m, pak je nepochybné, že její vymezení je velmi š iroké. To ský tá velké možnosti pro obhajobu, která mů že namítat, že v konkré tním případě nejde o trestný čin právě proto, že čin není společensky š kodlivý ve smyslu 1 2 odst. 2 tr. zák. a že v dané m případě postačí uplatnění civilněprávní odpovědnosti, například náhrada š kody, namísto potrestání pachatele prostředky trestního práva. D omníváme se, že při absenci pravidel (krité rií) společenské š kodlivosti v trestním zákoně, mů že bý t tato obhajoba často úspěš ná. 2 2 ) K onečné vymezení tohoto pojmu pro trestné činy v hospodářské oblasti natolik zásadního tedy bude na konkré tní rozhodovací prax i jednotlivý ch soudů. L ze-li na tomto místě shrnout, pak se nový trestní zákoník zřejmě přiblížil k tzv. formálnímu pojetí trestnéh o činu s materiálním korektivem. 2 3) P řitom materiální korektiv neznamená neg aci formálního pojetí trestné ho činu, 2 4 ) neboť trestní zákoník vymezuje pojem trestné ho činu jako protiprávní jednání, které je trestné na podkladě formálních znaků trestné ho činu, avš ak které je vždy chápáno jako souhrn takový ch znaků, které ho ve své m souhrnu charakterizují jako čin společensky š kodlivý, před který m je třeba společnost i jednotlivé občany chránit, neboť poruš uje základní právní statky, na nichž je vybudována demokratická společnost. 2 5 ) 3. N ě k olik poz ná me k k tre s tnos ti příprav y tre s tné h o činu Jak již bylo dříve uvedeno, z římské ho práva pochází jeden ze základních principů moderního trestního práva cogitationis poenam nemo patitur, vyjadř ující skutečnost, ž e pouh á myš lenka spách at trestný čin nezakládá trestní odpověd- 1 9 ) Z akotvení zásady subsidiarity trestní represe a z ní vyplý vajícího principu "ultima ratio" do trestního zákoníku má vý znam i interpretační, neboť znaky trestné ho činu je třeba vykládat tak, aby za trestný čin byl považován jen čin společensky š kodlivý. Z ároveň neznamená návrat k materiálnímu pojetí trestné ho činu, neboť není součástí defi nice trestné ho činu uvedené v 1 3, když zásada subsidiarity trestní represe a z ní vyplý vající princip "ultima ratio" se uplatň uje mimo defi nici trestné ho činu. P ři tomto přístupu má hledisko společenské š kodlivosti povahu vý znamné ho interpretačního pravidla, které napomáhá zákonnou skutkovou podstatu konkré tního trestné ho činu i jeho formální znaky vyložit podle jejich smyslu (tzv. teleolog ický vý klad). D ů - vodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona trestní zákoník, sněmovní tisk č /0, zvláš tní část, k ) P ovaha a závažnost trestné ho činu jsou určovány zejmé na vý znamem chráněné ho zájmu, který byl činem dotčen, způ sobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za který ch byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. 2 1 ) L ze dokonce tvrdit, že jedinou jistotou v nejisté m vý kladu zásady subsidiarity trestní represe je, že společenská š kodlivost je určována povahou a závažností trestné ho činu. Jelínek, J.: P ojem trestné ho činu a kateg orizace trestný ch činů. B ulletin advokacie č. 1 0 / , Č eská advokátní komora v P raze, P raha , IS S N , str ) Jelínek, J.: P ojem trestné ho činu a kateg orizace trestný ch činů. B ulletin advokacie č. 1 0 / , Č eská advokátní komora v P raze, P raha , IS S N , str ) T ímto přístupem se zároveň zabraň uje tomu, aby tzv. bag atelní činy byly považovány za trestné činy, což je reakcí na opakovaně vyslovovanou obavu, že by formální pojetí mohlo vé st k přetížení org ánů činný ch v trestním řízení bag atelními věcmi, které jsou dnes odloženy ješ tě před zahájením trestního řízení, což by se přirozeně dříve či později nepříznivě projevilo i v nákladech státu. D ů vodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona trestní zákoník, sněmovní tisk č /0, zvláš tní část, k ) Z čistě formálního pojetí trestné ho činu se například od roku vychází v R akousku, kdy bylo vypuš těno ustanovení 4 2 tamního trestního zákoníku o společenské nebezpečnosti činu. E x istuje tak v podstatě pouze procesní korektiv vyjádřený zásadou minima non curat pretor, tj. soud se nezabý vá maličkostmi. P rocesní korektiv je i přes přijetí nové ho trestního zákoníku zakotven i v Č eské republice, konkré tně pak v ustanovení odst. 2 písm. c) trestního řádu, jež umožň uje státnímu zástupci při splnění určitý ch podmínek trestní stíhání zastavit, popř. v ustanovení a odst. 4 trestního řádu, jež umožň uje státnímu zástupci věc odložit. 2 5 ) V iz D ů vodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona trestní zákoník, sněmovní tisk č /0, zvláš tní část, k 1 2 Kontrolní dotazník ke kontrole kvality pro ověření aplikace ISA u vybraných spisů auditora strana 5

5 strana 6 e-příloha AUDITOR č. 1/2010 nost..2 6 ) Mezi samotnou myš lenkou na spáchání trestné ho činu a jeho dokonáním lze vš ak popsat několik vý vojový ch stadií, jež trestní předpisy postihovat mohou. S amostatnou vý vojovou fází trestné ho činu, jež se velmi často dotý ká jednání contra leg em v oblasti hospodářské, je jeho příprava. P říprava trestné ho činu se defi nuje jako první relevantní stadium trestné činnosti nevykazující ješ tě povahu jednání, které charakterizuje skutkovou podstatu trestné ho činu, ale pouze vytváří úmyslně podmínky pro spáchání trestné ho činu. P říprava vyvolává zatím jen vzdálené nebezpečí, že nastane následek, který je znakem skutkové podstaty trestné ho činu. L i- š í se na jedné straně od projevu úmyslu spáchat trestný čin (či pouhé myš lenky spáchat trestný čin), který uvedenou povahu ješ tě nemá, a na druhé straně od v pořadí dalš ího vý vojové ho stadia, tj. pokusu trestné ho činu, kdy jednání pachatele již pokročilo a bezprostředně tedy směřuje k dokonání trestné ho činu. 2 7 ) P ovaha trestnosti přípravy trestné ho činu doznala novou kodifi kací trestního práva hmotné ho určitý ch změn. P ů vodní trestní zákon byl totiž vystavěn na předpokladu, že i již pouhá příprava trestné činnosti je natolik společensky závažná nebezpečná, že ji není možno ponechat bez adekvátní odezvy ve formě trestněprávní reakce. U stanovení 7 odst. 1 trestního zákona tedy stanovilo, že jednání pro společnost nebezpečné, které záleží v org anizování zvláš ť závažné ho trestné ho činu, 2 8 ) v opatřování, přizpů sobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takové mu trestné mu činu či v jiné m úmyslné m vytváření podmínek pro jeho spáchání, je přípravou k trestné mu činu, jestliže nedoš lo k pokusu ani dokonání trestné ho činu. P říprava trestné ho činu potom byla trestná podle trestní sazby stanovené na trestný čin, k němuž směřovala. T restní zákon stanovoval té ž případy, kdy trestnost přípravy zanikla (vázané například na upuš tění od dalš ího jednání a odstranění nebezpečí, popř. na oznámení o přípravě trestné ho činu v době, kdy nebezpečí ješ tě mohlo bý t odstraněno), a stejně tak defi noval právo soudu v konkré tním případě mimořádně snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby, měl-li soud vzhledem k povaze a závažnosti přípravy za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody stanovené trestním zákonem bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že bylo možné účelu trestu dosáhnout i trestem kratš ího trvání. N ový trestní zákoník pohlíží na přípravu trestné činnosti poněkud odliš ně, přičemž rozdíl v pojetí lze spatřovat ze dvou pohledů. V první řadě se zužuje okruh trestný ch činů, které jsou v obecné rovině trestním zákoníkem zmíněny v souvislosti s trestností přípravy, a to tak, že o trestnosti přípravy lze obecně uvažovat pouze u zvláš ť závažný ch zločinů, tj. jak již bylo vý š e zmíněno u těch úmyslný ch trestný ch činů, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejmé ně deset let. V e srovnání s pů vodní úpravou tedy dochází k posunu horní hranice trestní sazby, přičemž se zároveň nově zvláš ť ex plicitně nezmiň ují některé zákonodárcem dříve označené závažné skutkové podstaty trestný ch činů. D ruhý pohled svý m vý znamem vš ak podstatně dů ležitějš í se pak tý ká skutečnosti, že tato š iroce formulovaná skupina trestný ch činů se dále zužuje, a to tím, že trestní zákoník ve své m ustanovení 2 0 odst. 1 in fi ne vyjadřuje, že o trestním právem stíhanou přípravu se jedná jen tehdy, jestliže to trestní předpisy u přísluš né ho trestné ho činu vý slovně stanoví. 2 9 ) Tak tedy s účinností od 1. ledna již není postihována trestnost přípravy u řady trestný ch činů v hospodářské oblasti jako například v případě trestné ho činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, trestné ho činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, trestné ho činu vystavení nepravdivé ho potvrzení a zprávy atd. N aopak například u trestné ho činu úvěrové ho podvodu, trestné ho činu pojistné ho podvodu a trestné ho činu zpronevěry je jejich příprava i nadále postihována. 4. A uditors k á činnos t a tre s tní zá k oník S lovo auditor se jak v pů vodní právní úpravě (zákon č / S b., trestní zákon, ve znění pozdějš ích předpisů ), tak i v současné právní úpravě objevuje pouze jedenkrát. P ů vodně se jednalo o parag raf vystavení nepravdivé ho potvrzení (možná si mnozí ze čtenářů vzpomenou na vystoupení JU D r. Š ámala na sněmu K A Č R před mnoha lety, kdy jsme se jej marně snažili přesvědčit o tom, že zpráva auditora není potvrzením ). Trestní zákoník v současné m znění obsahuje vystavení nepravdivé ho potvrzení a zprávy. Takové hoto trestné ho činu se dopustí ten, kdo... jako auditor vystaví jiné mu nepravdivou zprávu auditora nebo nepravdivé potvrzení o fi nanční situaci nebo majetkový ch poměrech, za což mů že bý t potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo zákazem činnosti. V návaznosti na vý klad v části 2.1 tohoto článku se jedná o přečin. Z e základních principů trestního práva vš ak vyplý vá, že se bude jednat o trestný čin pouze tehdy, pokud bude naplněn parametr úmyslu. P arag raf 1 3 odst. 2 trestního zákoníku totiž uvádí, že k trestní odpovědnosti za trestný čin 2 6 ) D o jisté míry zajímavostí je skutečnost, že trestní odpovědnost nezakládá zásadně ani fáze po dokonání trestné ho činu, jež má například podobu zakrý vání trestné činnosti, realizaci vý nosu z trestné činnosti atp., vš e za podmínky, že toto jednání nenaplň uje samo o sobě skutkovou podstatu jiné ho trestné ho činu. 2 7 ) V iz té ž např. Š ámal, P., P úry, F., S otolář, A., Š teng lová, I.: P odnikání a ekonomická kriminalita v Č eské republice. 1. vydání, stran, C. H. B eck, P raha , IS B N , str ) Mezi zvláš ť závažné trestné činy se řadily některé vyjmenované trestné činy (např. trestný čin vraždy, trestní čin braní rukojmí, trestný čin vlastizrady, ale té ž např. trestné činy podvodu, zpronevěry, úvěrové ho a pojistné ho podvodu, vždy v kvalifi kované skutkové podstatě) a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanovil trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejmé ně osm let. 2 9 ) F orma takové úpravy je vyjádřena větou P říprava je trestná uvedenou u těch skutkový ch podstat, u nichž je úmyslem zákonodárce přípravu trestně postihnout. Kontrolní dotazník ke kontrole kvality pro ověření aplikace ISA u vybraných spisů auditora strana 6

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 25. dubna 2013. 1. Úvodem 2. Zkrácení daně - bude i příprava trestná? 3.

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 25. dubna 2013. 1. Úvodem 2. Zkrácení daně - bude i příprava trestná? 3. www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 25. dubna 2013 Témata tohoto vydání 1. Úvodem 2. Zkrácení daně - bude i příprava trestná? 3. Ke zneužití práva 4. Prominutí příslušenství

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (novela) OBSAH ÚVOD (1. - 3.) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ (4. - 37.) AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (38. - 45.)

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Státní správa a samospráva

Státní správa a samospráva Státní správa a samospráva Veřejná správa účelově zaměřený systém, vybudovaný za účelem zabezpečení činnosti výkonné moci ve státě, zabezpečení veřejné správy Veřejnou správu pak můžeme dělit na: státní

Více

ZÁKON. č. 40/2009 Sb. trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I (III) Působnost trestních zákonů

ZÁKON. č. 40/2009 Sb. trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I (III) Působnost trestních zákonů ZÁKON č. 40/2009 Sb. trestní zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I (III) Působnost trestních zákonů Důvodová zpráva k hlavě I Působnost trestních zákonů

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Kulatý stůl 14.5.2015 Mgr. Martina Smetanová Spolupráce z pohledu IA Pomoc v těch oblastech, kde se nedaří IA prosadit změny (týká se např. ÚJ patřících do veřejného sektoru obce) Příklady rizikových oblastí:

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO TRESTNÝ ČIN?

NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO TRESTNÝ ČIN? JUDr. Jiří HRUŠKA Policejní akademie České republiky v Praze Fakulta bezpečnostně právní katedra trestního práva NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO

Více

ÚSTAVNÍ ZÁKLADY PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

ÚSTAVNÍ ZÁKLADY PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA JUDr. Aleš ZPĚVÁK JUDr. Tereza JONÁKOVÁ Policejní akademie České republiky v Praze katedra veřejnoprávních disciplín katedra veřejné správy ÚSTAVNÍ ZÁKLADY PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA Úvod České právo prošlo v

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Některé aktuality hospodářské a

Některé aktuality hospodářské a Některé aktuality hospodářské a majetkové kriminality JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Některé související otázky V České republice učiněny nebo očekávané výrazné změny mimotrestní právní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Ing. Jan Molín PhD. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Ing. Jan Molín PhD. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních Ing. Jan Molín PhD. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 9/ 2010 OBSAH I. Úvod... 4 II. Pojem

Více

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy.

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo se dělí na: 1. Trestní právo hmotné - hlavním pramenem je trestní zákoník 2. Trestní právo procesní

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní INTERNÍ SMĚRNICE OBCE STŘEDOKLUKY č. 1/2015 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou.

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou. K povaze a důsledkům smlouvy uzavřené mezi ČR Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, a. s. o provozování karty sociálních systémů 1 1. Podle 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

případné následky Bc. Michal Tuláček Law Consultant Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. Archivace dat s jistotou 25. září 2013

případné následky Bc. Michal Tuláček Law Consultant Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. Archivace dat s jistotou 25. září 2013 Personální odpovědnost za archivaci a případné následky Bc. Michal Tuláček Law Consultant Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. Archivace dat s jistotou 25. září 2013 Obecně o odpovědnosti Osnova: Odpovědnost

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Marek Fryšták KEY Publishing s.r.o. Ostrava VIP Books s.r.o. Praha 2007 Recenzent: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů P ř i p o m í n k y České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů Obecně Česká advokátní komora je přesvědčena, že poslední

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 22. července 2014 Č.j.: 2014 / 19791 / 570 Ke sp.zn. Sp/2014/126/573 Počet listů: 7 J&T FINANCE GROUP SE IČO 275 92 502 Pobřežní

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí Otázka: Rodinné a trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Teji Rodinné právo souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř POLITICKÝCH VĚZŇŮ 934/15 110 00 PRAHA 1 MGR. ET ING. PETR PRCHAL JIŘÍKOVSKÉHO 249/6 602 00 BRNO 2 Oživení, o. s. Lublaňská 398/18 120 00 Praha 2 V Praze dne 14. června

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Dotazník související s nabytím, nebo zvýšením kvalifikované účasti

Dotazník související s nabytím, nebo zvýšením kvalifikované účasti Příloha č. 4 k vyhlášce č. 140/2011 Sb. VZOR Dotazník související s nabytím, nebo zvýšením kvalifikované účasti 1. Základní údaje o osobě s kvalifikovanou účastí Jméno/jména a příjmení/obchodní firma,

Více

Stanovisko k výkladu a aplikaci 46 a 48 zákona o přestupcích

Stanovisko k výkladu a aplikaci 46 a 48 zákona o přestupcích odbor bezpečnostní politiky Nad Štolou 3 17034 Praha 7 Č. j. MV-168221-3/OBP-2014 Praha 18. prosince 2014 Stanovisko k výkladu a aplikaci 46 a 48 zákona o přestupcích Zdejší odbor byl požádán o stanovisko

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

Ověřování zprávy o vztazích po 1. lednu 2014

Ověřování zprávy o vztazích po 1. lednu 2014 Ověřování zprávy o vztazích po 1. lednu 2014 Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.), který mění požadavky na vyhotovování, obsah i ověřování zprávy o vztazích

Více

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF Obsah: Úvod... 2 Andrea Vejběrová: Trestní odpovědnost právnických osob... 3-7 Josef Zeman: Souběh trestní odpovědnosti právnické

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více