Závěrečná zpráva CDP za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva CDP za rok 2012"

Transkript

1 Závěrečná zpráva CDP za rok 2012 Organizace: Sociální služby města Havířova IČO: Ředitel organizace: Ing. Milan Černý Název zařízení: Centrum drogové pomoci Adresa zařízení: Hřbitovní 12, Havířov-Šumbark Vedoucí: Mgr. Michal Fabian, DiS. Tel.: Webové stránky: Název sociální služby: Služby sociální prevence Kontaktní centra, 59 Číslo registrace služby: Forma a provozní doba poskytované služby: AMBULANTNÍ FORMA Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek 10:00 16:00 h - výměnný program injekčního materiálu, poradenství, sociální práce 10:00-12:30 h a 13:30-16:00 h - pobyt v kontaktní místnost, nízkoprahové činnosti Středa 10:00 18:00 h individuální a rodinné poradenství, sociální práce, výměnný program injekčního materiálu Do CDP je povolen pouze jeden vstup denně (mimo výměnného programu a domluveného poradenství). TERÉNNÍ FORMA Pondělí, Středa a Pátek 16:00 20:00 h Úterý, Čtvrtek 12:00 16:00 h Mapování drogové scény, kontaktní práce, výměnný servis, základní poradenství, sběr použitého injekčního materiálu. Pevná místa v terénu Pondělí: 17:00-18:00 h - centrální park u Redonu, tzv. "bílý dům" (Havířov - Město) Pátek: 17:00-18:00 h - park u soudu (Havířov - Podlesí) Po celou provozní dobu CDP poskytujeme psychickou pomoc v rámci akutní krizové situace (např. akutní problém s užíváním návykových látek). Cílová skupina: Uživatelé nealkoholových drog starší 15 let v různé fázi užívání bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Dále rodinní příslušníci a jiné blízké osoby uživatelů nealkoholových drog, kteří potřebují orientaci v problematice a odbornou podporu. Závěrečná zpráva CDP za rok

2 Pokud klient nesplňuje věkovou hranici 15 let, je služba poskytnuta jednorázově a to pouze za předpokladu, že dítě přijde v doprovodu zákonného zástupce. Doporučujeme kontaktovat specializovaná zařízení (např. Středisko výchovné péče). Cíle ve vztahu ke klientům Minimalizace zdravotních a sociálních rizik, která vyplývají z užívání drog. Motivace uživatelů drog ke změně životního stylu směrem ke stabilizaci zdravotního stavu a sociální situace. Motivace uživatelů drog k abstinenci, zvyšování informovanosti o metodách a smyslu léčby. Poskytování podpory osobám blízkým uživatelům drog. Cíle ve vztahu k široké veřejnosti Prevence výskytu infekčních chorob (zejm. hepatitid, HIV/AIDS). Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu. Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování Počet klientů: 12 Počet kontaktů: 2 Okamžitá kapacita terénní formy poskytování Počet klientů: 2 Počet kontaktů: 2 Statistika aktivit za sledované období včetně komentáře (s využitím databáze FREEBASE) Tabulka č.1 - Počet klientů a kontaktů Počet klientů uživatelů drog (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu) z toho mužů z toho injekčních uživatelů drog z toho se základní drogou heroin, braun a jiné opiáty 4 3 z toho se základní drogou pervitin z toho se základní drogou barbituráty a jiné medikamenty 3 1 z toho se základní drogou kokain/crack 0 0 z toho se základní drogou alkohol s kombinací s jinými OPL 16 2 z toho se základní drogou kanabinoidy 1 20 z toho se základní drogou extáze 3 1 z toho se základní drogou těkavé látky 3 3 z toho se základní látkou Subutex nelegálně 0 0 z toho se základní látkou Subutex legálně 0 1 z toho se základní látkou metadon nelegálně 0 0 z toho se základní látkou metadon legálně 0 0 Průměrný věk klienta 29,52 27,87 Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 1) ) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů, ostatní Ve věkové struktuře došlo k těmto změnám, kategorie od 15 až 19 let je zastoupena cca 8%, kategorie 20 až 29 let cca 60% a kategorie 30letých a více cca 32%. Závislost je problém, který se dotýká nejen uživatele drog, ale také osob, které žijí v jeho blízkosti. Z tohoto důvodu také poskytujeme poradenství rodinným příslušníkům a jiným blízkým osobám uživatelů drog. V roce 2012 využilo rodinného poradenství 91 osob. Ve sledovaném počtu uživatelů služby je patrné, že jejich průměrný věk má mírně klesající tendenci. Služeb kontaktního centra z hlediska pohlaví využili nejčastěji klienti mužského pohlaví (cca 80%). Ženy tvoří 1/5 klientely. Závěrečná zpráva CDP za rok

3 Nejčastěji užívaným typem drogy u klientů CDP je stále s výraznou převahou pervitin, který se nejčastěji zneužívá injekční formou. Následují uživatelé kanabinoidů. Užívání ostatních návykových látek je spíše v kombinaci s pervitinem a marihuanou nebo se jedná o jejich příležitostné užívání. Rozdělení uživatelů služby podle místa bydliště Havířov: 85% ( z toho 40% část Šumbark), Horní Suchá 5%, Karviná 5%, jiné města (Frýdek- Místek, Ostrava) 5%. Údaje jsou pouze orientační. Vzhledem k tomu, že poskytujeme činnosti převážně anonymně, neznáme bydliště všech klientů. Tabulka č.2 - Činnosti/výkony Druh činnosti Počet osob, které danou činnost využily Počet výkonů 1) (v jednotkách uvedených v pravém sloupci) Kontakt s uživateli drog Počet kontaktů 2) z toho prvních kontaktů x x x x x x Počet kontaktů Výměnný program Počet výměn 3) vydané injekční jehly Počet v ks Hygienický servis (sprcha, pračka) Počet využití sprchy, pračky Potravinový servis Počet Zdravotní ošetření Počet ošetření Individuální poradenství /45 Počet sezení/délka 1641/45 min. min. trvání jednoho Sociální práce /45 min. 371/45 min. Počet intervencí Skupinové poradenství /45 min. 25/45 min. Počet skupin/délka trvání jedné Rodinné poradenství, terapie /45 Počet sezení/délka 91/45 min. min. trvání jedné Krizová intervence Počet intervencí Reference do K-center Počet referencí Reference do léčby Počet referencí Reference do programů substituce Počet referencí Reference do zdrav. služeb (inf., kožní, chirur.ambulance) Reference do soc. služeb (poradny, úřad práce, PMS apod.) Doprovod na úřady, do zdravotnických zařízení Počet referencí N 39 N 74 Počet referencí Počet intervencí Testy na přítomnost drog v těle Testy detekce alkoholu Testy gravitest Testy žloutenka B Testy žloutenka C Intervence po telefonu, internetu Počet intervencí První pomoc Počet intervencí Výkon alternativního trestu OPP Počet odprac. hodin Internet pro klienty Počet výkonů Závěrečná zpráva CDP za rok

4 1) Tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet ošetření, počet individuálních sezení, skupin); 2) Kontakt: každá návštěva, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu. 3) Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. 2) N - nesledováno Zhodnocení roku 2012 V zimním období (začátkem roku) jsme zaznamenali úbytek kontaktů s uživateli služby. S ohledem na nedaleké místo poskytování služby NDC, která zajišťuje nízkoprahové činnosti (hygienický a potravinový servis) v dřívější provozní době i uživatelům služby, kteří patří do obou cílových skupin NDC a CDP dochází k tomu, že tito společní uživatelé služby již nevyužívají nízkoprahové činnosti v CDP. Snížení kontaktů a počet klientů v I. čtvrtletí si vysvětlujeme mimo jiné také tím, že u uživatelů služby stále ještě přetrvávalo negativní nastavení na spojený provoz středisek CDP a NDC z loňského roku. Naopak v průběhu II. pololetí došlo ke zvyšení počtu uživatelů služby a objemu poskytovaných činností oproti I. pololetí 2012 i předchozímu roku Po přemístění automatické pračky z hodpodařské budovy (kde zamrzala v zimě voda) do hlavní budovy CDP a zvýšenému počtu uživatelů služby se zvýšil počet jejího využití. Hygienický servis (pračka, využití sprchy) se celkově oproti roku 2011 zdvojnásobil. V I. čtvrtletí jsme znovu oslovili lékárny, kde sledujeme zájem o využívání zdravotnického materiálu samotnými uživateli drog. Zjistili jsme, že pouze ve dvou lékárnách v Havířově se prodávají injekční stříkačky. Pracovníkům lékáren předáváme kontakty a informujeme o poskytovaných službách CDP. Tyto informace jsou posléze předávány zájemcům o injekční materiál v lékárně. Také se podílíme na monitoringu okolí lékáren, kde se scházejí uživatelé. Poradenský den (středa) se je stále více využíván ke konzultacím, sociální práci a poradenství pro celou cílovou skupinu CDP včetně rodinných příslušníků a osob blízkých uživatelů drog. Dne 5. března jsme přivítali v CDP Komisi protidrogové a prevence kriminality. Při této příležitoti jsme členy komise seznámili s tím, co kontaktní centrum realizuje v rámci sekundární a terciární prevence na území města Havířova. Klienti přivítali rozšíření nabídky harm reduction, konkrétně se jedná o distribucí kapslí pro uživatele pervitinu. Perorální aplikace je jedním z nejméně rizikových způsobů užívání drog, želatinová kapsle tak představuje účinnou formu harm reduction. Pokračujeme ve vyhledávání nových kontaktů formou vylepování propagačního materiálu v hernách, restauracích, nádražích, lavičkách v parcích apod. Terénní pracovníci monitorují uzavřené dvorové části domů, oblast řeky Lučiny, kde se hlavně v teplejších dnech schází neorganizované skupiny mladých lidí. Od II. čtvrtletí jsme zavedli první tzv pevné místo, kde terénní pracovníci pravidelně ve stejný den i čas docházejí. Jedná se o park za obchodním centrem Permon. Místo je strategicky výhodné (blízko ubytovny Merkur, autobusového nádraží a heren). Další pravidelná stanoviště, kde budou terénní pracovníci v rámci města docházet, se budou odvíjet z dalšího vyhodnocení efektivnosti a potřebnosti cílové skupiny. Navázali jsme spolupráci s Nízkoprahovým klubem 3NYTY a terénní službou Streetwork Teens. Tyto služby patří pod občanské sdružení ZIP a jejich cílovou skupinou jsou děti a dospívající mládež trávící volný čas na lavičkách, hřištích, klubech, hospodách a skateparku apod. Dále jsme navázali spolupráci s terénním programem o. p.s. Renarkon (lokalita Petřvald). V dubnu, po ukončení terénní služby Streetwork Havířov, jsme se stali jediným poskytovatelem sociální služby pro nealkoholové uživatele drog v Havířově. Závěrečná zpráva CDP za rok

5 S nově vzniklou službou - terénní programy Poradenského centra Khamoro jsme několikrát realizovali společné mapování sociálně vyloučených lokalit v Havířově-Šumbarku a Prostřední Suché. Anonymní testování na hepatitidy typu B, C přímo v CDP bylo v dubnu ukončeno ze strany firmy, která se finančně podílela na zajištění testování. Zájemce testování se nyní snažíme doporučovat a po dohodě jim zajišťovat doprovod do infekční ambulance v NsP Havířov. V infekční ambulanci sice již probíhá testování neanonymně, s nutností průkazky zdravotní pojištovny a zaplacení regulačního poplatku, na druhou stranu při případech zjištění pozitivních výsledků, je možné ihned uživatelům nabídnout zahájení léčby a zprostředkovat další související vyšetření. V budoucnu budeme hledat jinou alternativu, jak zajistit vyšší protestovatelnost uživatelů drog v nízkoprahových podmínkách. V dubnu jsme se zapojili do Institucionální analýzy HR aktivit v ČR (studii realizovala Klinika Adiktologie při 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Propagace zařízení proběhla v rámci programu Prezentace a medializace služeb CDP aneb pohled na drogovou problematiku vycházející z praxe pracovníků kontaktního centra. Tento program jsme prezentovali na středních školách v Havířově: - Gymnázium Komenského 3 třídy (52 studentů) - SOU BARON SCHOOL 4 třídy (80 studentů) - Střední škola technických oborů, Lidická 2 třídy (46 studentů) - Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá 2 třídy (33 studentů) - Dětský domov ze školu, Těrlicko (6 žáků) Celkem jsme touto formou osolovili 217 osob. DDŠ Těrlicko, SŠ Lidická následně využily naší službu a doporučili k nám jejich svěřence (studenty) k řešení efektivní regulace užívání marihuany. Dne 25. května jsme se zúčastnili akce: Den sociálních služeb v Havířově. Smyslem akce byla prezentace poskytovatelů sociálních služeb a seznámení širší veřejnosti s možnostmi, jak pomáhat lidem, kteří už vlastními silami svoji tíživou sociální situaci nedokážou řešit. Akce byla přínosem pro všechny zúčastněné. CDP se dne 21. června podílelo na celostátním mapování adiktologických služeb. Sčítání organizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN. V den sčítání jsme 14 uživatelům poskytli činnosti. V květnu jsme ve spolupráci s firmou SOCIOTRENDY mapovali potřeby uživatelů, kteří využívají sociální služby v Moravskoslezském kraji. Prostřednictvím TV-Polar a Českého rozhlasu Ostrava jsme prezentovali poskytované činnosti CDP široké veřejnosti. S ohledem na fakt, že jsme v kontaktu i s těhotnými uživatelkami nebo matkami uživatekami drog jsme navázali spolupráci s gynekologem MUDr. Petrem Kovářem. Dne 20. září jsme jednali se zástupci Poradny pro zvládání násilí Kerit Havířov v CDP. Nová sociální služba poskytuje podporu, informace, individuální a skupinové terapie osobám, které mají problémy se zvládáním násilí. Setkání se nám jevilo jako velmi užitečné i s ohledem na to, že uživatelé drog mají problémy se zvládáním agresivního chování a narovnávání společenských vztahů. Součástí pracovního setkání byla i prezentace činností a aktivit CDP v oblasti HARM REDUCTION. Dne 6. října jsme se prezentovali na hudebním festivalu Inkubátor na kterém jsme návštěvníky informovaly přístupnou a poutavou formou o poskytovaných činnostech CDP. Dne 19. října proběhlo jednání s terapeuty poradny Modrý kříž, která poskytuje odborné sociální poradenství a služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu, jiných návykových látkách či hráčských aktivitách. Součástí pracovního setkání byla i prezentace činností a aktivit CDP v oblasti HARM REDUCTION. Závěrečná zpráva CDP za rok

6 Dne 17. října. proběhlo v CDP jednání pracovní skupiny Občané ohroženi drogou, na kterém jsme informovali o snížené dostupnosti testování virových hepatitid po ukončení testování v CDP. Uživatelé jsou nyní doporučováni do infekční ambulance v NsP Havířov, která se však nyní potýká s nedostatkem personálu, má omezený provoz. Od 1. listopadu jsme zavedli další pevné místo v terénu centrální park u Redonu, tzv. "bílý dům" (Havířov - Město). Od 1. listopadu. jsme upravili pobyt v kontaktní místnosti a to na omezenou dobu od 10:00 do 12:30 a od 13:30 do 16 hodin se zachováním jednoho vstupu do CDP. Toto opatření jsme zavedli kvůli nárůstu uživatelů a s tím spojených důsledků (např. nedostatek teplé vody ve sprše, pračka je obsazená, není prostor na individuální práci). Omezený čas v kontaktní místnosti také prospěje k aktivizaci uživatele a zabrání jeho závislosti na službě. Tímto opatřením také chceme snížit neúměrnou psychickou zátěž, které byly vystaveni pracovníci služby při celodenním pobytu klienta v kontaktní místnosti. Dne 17. prosince proběhlo setkání pracovní skupiny Lokálního partnerství "Terénní pracovníci", kterého se zúčastnili terénní pracovníci CDP. Setkání bylo zaměřeno na výměnu zkušeností při práci s různými cílovými skupinami v sociálně vyloučených lokalitách. V poslední době se dá pozorovat spíše klesající tendence čistoty pervitinu, což někdy může způsobovat nečekané a mnohdy nepříjemné účinky a dojezdy. Dalé se setkáváme se zjištěním, že uživatelé drog si pervitin musí aplikovat častěji, aby dosáhli požadovaného efektu. Injekční způsob aplikace je stále nejčastější formou užívání drog u uživatelů služby. Cca 53% inj. materiálu bylo vyměněno v rámci terénní služby. Spotřeba injekčních stříkaček je za celý rok o 5% vyšší než v roce Evidujeme zvýšený zájem uživatelů služby o sociální asistenci, např. při jednání na úřadech (ÚP v souvislosti s evidencí, ale i podáváním žádostí o dávky HN), doprovod uživatele do zdravotnických zařízení (psychiatr, psycholog, infekční aj. odborné ambulance). Asistence je poskytována ve vazbě na individuální plánování služby nebo neplánovaně, např. v akutní krizové situaci klienta. Pracovník při výkonu této služby neřeší situaci za uživatele, podporuje ho k získání větší samostatnosti a k získání sebedůvěry. Zaznamenali jsme zvýšený počet trestných činů v souvislosti s užíváním drog a tím tedy i počet uživatelů drog ve vazbách a ve výkonu trestu. Vzhledem k této skutečnosti rozvíjíme spolupráci se soudy, pracovníky PMS a sociálními kurátory pro dospělé. Ke kontaktu s klientem, který je ve vazbě či ve výkonu trestu, dochází i na základě korespondence (může se jednat o zprostředkování léčby či jiné pomoci v jeho aktuální situaci, nebo pouze o udržení kontaktu s vnějším světem). Prohloubili jsme spolupráci s Magistrátem města Havířova Odbor sociálních věcí při řešení dávek pomoci v HN, registraci na ÚP, ubytování v azylovém domě, na noclehárně, vyřizování dokladů (OP, RL) apod. Navázali jsme spolupráci s MUDr. Koziarovou (psychiatr), kde hlavně oceňujeme vstřícný a pomáhající přístup k cílové skupině CDP. Ze strany uživatelů služby roste zájem o poskytování informací o drogách a rizicích spojených s jejich užíváním a to včetně nákazy a šíření nemocí, zejména hepatitidy C, HIV/AIDS a pohlavních chorob. V rámci terénního programu bylo nalezeno 377 injekčních setů (nálezy hlášené Městskou Policií, nálezy inj. materiálu v hernách, restauracích, NON STOP barech apod). Nejčastější nálezy použitých injekčních setů jsou v části Havířov Město. Ve spolupráci s vedením organizace jsme zajistili terénním pracovníkům ochranné a pracovní pomůcky pro bezpečnější a efektivní terénní práci (boty, rukavice, batohy). Závěrečná zpráva CDP za rok

7 Výše úhrady za službu Veškeré činnosti jsou poskytovány bezplatně. Mimořádné situace 1x Krádež za provozu (řešeno na PČR, na skupinovém setkání s klienty a poradě týmu) 2x Zdravotní kolaps uživatele služby volání záchranné služby 3x Omezení provozu sanitární den, vzdělávání týmu Přehled stížností a připomínek Stížnosti: nespokojenost uživatele se způsobem výměnného programu, nespokojenost s přístupem pracovníků CDP. Připomínky: využívání počítáče s internetem, a to výhradně pro potřeby uživatelů služby, změna k úpravě hyg. servisu (požadavek na kvalitnější holící břity), návrhy na zlepšení nabídky harm reduction materiálu, prodloužení provozní doby služby, informování veřejnosti, vybavení a nevhodný interiér kontaktní místnosti, nedostupnost testování bezplatného testování na hepatitidy, Pracovníci vnímají stížnosti a připomínky jako právo uživatelů a jako cenný zdroj informací a příležitostí k případnému zlepšení kvality poskytované služby. Stížnosti a připomínky byly následně řešeny, ať už v písemné podobě odpovědí do Knihy přání, stížností a připomínek nebo ústním podáním na skupinovém setkání s uživateli služby. Průběžné zhodnocení priorit za rok 2012 S ohledem na zaměření služby a výkazu poskytovaných činností jsme pokračovali v nastoleném trendu: naplňování strategie Harm Reduction, snižování dopadů injekčního užívání drog, navázání a udržení kontaktu s nově příchozími uživateli, zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (HIV, hepatitidy, atd.), rozšiřování povědomí o činnosti CDP, rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů, poskytování doprovázející sociální práce, motivačního tréninku, zprostředkování léčby, prevence relapsu, zkvalitnění stávajících poskytovaných činnosti, spolupráce s dalšími poskytovateli služeb pro uživatele drog. Plán na rok 2013 Pro rok 2013 je nejdůležitějším úkolem zachování stávající podoby a rozsahu poskytovaných činností v co nejlepší kvalitě. Budeme usilovat o to, aby se nižší objem finančních prostředků nepromítl do odborného i lidského přístupu k našim uživatelům služby. Hodláme inovativně rozvíjet harm reduction přístup vůči uživatelům drog. Abstinujícím klientům a rodinám chceme přinášet komplexní spektrum odborných činností pomáhajících k abstinenci a rozvoji maximální možné kvality života. Závěrečná zpráva CDP za rok

8 Zaměříme se na udržení profesionálního týmu a jeho všestranný odborný rozvoj. Budeme pokračovat v prezentaci a medializaci služby, a to jak pro střední školy, tak i pro laickou a odbornou veřejnost. V průběhu roku 2012 se na poskytování všech činnosti služby podíleli tito pracovníci Mgr. Michal Fabian, DiS. vedoucí středisek soc.prevence, sociální pracovník 0,8 úvazku Mgr. Kamila Labudková, DiS., sociální pracovník 1,0 úvazku Mgr. Dagmar Pavlisová, sociální pracovník 1,0 úvazku Monika Pokorná, pracovník v soc. službách terénní pracovník - 1,0 úvazku Jan Urbančík, pracovník v soc. službách terénní pracovník 1,0 úvazku Analýza vzdělávání jednotlivých pracovníků CDP Mgr. Michal Fabian, DiS. Účast na odborné konferenci Kriminalita a drogy 2012 SANANIM, o.s. ( ), 12 hodin. První pomoc v pomáhajících profesích ČAPS (16. a ), 8 hodin, akreditace MPSV Zážitkové techniky zaměřené na řešení Dalet, o. s. ( ), 16 hodin, akreditace MPSV celkem 36 hodin - splňuje Mgr. Kamila Labudková, DiS. Letní škola harm reduction Sananim, o.s. ( ), 24 hodin. První pomoc v pomáhajících profesích ČAPS (15. a 17.5.), 8 hodin, akreditace MPSV Krizová intervence IES Podané ruce, o.s. (4. a 5.10.), 20 hodin, akreditace MPSV celkem 52 hodin - splňuje Mgr. Dagmar Pavlisová První pomoc v pomáhajících profesích ČAPS (24. a 26.4.), 8 hodin, akreditace MPSV Prevence relapsu IES Podané ruce, o.s. (14. a 15.6.), 16 hodin, akreditace MPSV Zaznamenávání individuálních plánů IES Podané ruce, o.s. (5.9.) 8 hodin, akreditace MPSV celkem 32 hodin - splňuje Monika Pokorná První pomoc v pomáhajících profesích ČAPS (24. a 26.4.), 8 hodin, akreditace MPSV Letní škola harm reduction Sananim, o.s. ( ), 24 hodin Krizová intervence IES Podané ruce, o.s. (4. a 5.10.), 20 hodin, akreditace MPSV celkem 52 hodin - splňuje Jan Urbančík Krizová intervence IES Podané ruce (29. a 30.3.), 20 hodin, akreditace MPSV První pomoc v pomáhajících profesích ČAPS (15. a 17.5.), 8 hodin, akreditace MPSV Zaznamenávání individuálních plánů IES Podané ruce, o.s. (5.9.), 8 hodin, akreditace MPSV Účast na odborné konferenci IMPACT Testování a infekční onemocnění uživatelů drog (1.11.), 6 hodin celkem 42 hodin splňuje Závěrečná zpráva CDP za rok

9 Finanční rozvaha služby CDP ( v tis. Kč) Ukazatele Skutečnost k Skutečnost k Koeficient 2012/2011 Náklady na jednotlivou službu 2 076, ,90 0,99 Úhrada uživatelů Zdroje financování celkem 2 076, ,90 0,99 z toho Úhrady zdravotních pojišťoven dotace města 1 410, ,90 1,03 dotace MPSV 396,00 396,00 1,00 dotace MSK 250,00 200,00 0,80 Počet pracovníků zajišťujících službu 5 5 1,00 Zpracoval: Mgr. Michal Fabian, DiS. Havířov, Závěrečná zpráva CDP za rok

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé 4. Obsah a průběh programu 4.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku 4.2 Důležité aktivity a mezníky

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Do ruky se vám dostala výroční zpráva Kontaktního centra Litoměřice za rok 21. Jako již v uplynulých letech se vám tímto způsobem pokusím ukázat nejen práci tohoto zařízení, ale také jeho potřebnost. V

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Vážení a milí, ve výroční zprávě 22 Kontaktního centra Litoměřice vám nabízíme pohled na samotnou práci s klienty, popis jednotlivých aktivit a služeb tak, jak jsou a byly v tomto roce standardně nabízeny.

Více

Výroční zpráva 2012. MOST K NADĚJI občanské sdružení. www.mostkknadeji.eu

Výroční zpráva 2012. MOST K NADĚJI občanské sdružení. www.mostkknadeji.eu Výroční zpráva 2012 MOST K NADĚJI občanské sdružení www.mostkknadeji.eu Obsah Úvodní slovo. 2 K Centrum Most. 3 K Centrum Liberec. 6 K Centrum Česká Lípa.... 9 K Centrum Žatec.... 12 Terénní programy ATK

Více

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2006 KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence Úvodní slovo primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma V letošním roce se Vám

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 OBSAH: I. Úvod, popis správního území 1 II. Bezpečnostní analýza - Analýza kriminality 5 - Protiprávní přečiny, zločiny, přestupky

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5 2009 2 Úvod 4 1. Informace o realizátorovi 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 7 2.4. Cílová skupina 7 2.5. Základní poskytované služby 7 2.6 Hodnocení

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Kraj: Královéhradecký Zpracovala: Mgr. Michaela Klementová, Krajský protidrogový koordinátor Projednala a vzala na

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

Kontaktní centrum Litoměřice, jehož zřizovatelem a současně provozovatelem je Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích, je

Kontaktní centrum Litoměřice, jehož zřizovatelem a současně provozovatelem je Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích, je CENTRUM Výročníí zpráva Konttakttníího centtra Liittoměřiice za rok 2006.. Kontaktní centrum Litoměřice, jehož zřizovatelem a současně provozovatelem je Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích,

Více

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty:

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Výroční zpráva za rok 2006 Most k naději občanské sdružení Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Reedukace 2006 K-centrum Most 2006 Linka duševní tísně Most Asistent pro terénní kontakt 2006 Obsah 1.

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více