Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy."

Transkript

1

2 Obsah JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/ Kontakty pro objednávání, dotazy, konzultace... 3 NABÍDKA PROGRAMŮ... 4 Komplexní program primární prevence Jdi dál!... 4 Tematické semináře pro základní školy Tematické semináře pro střední školy Programy pro třídní skupiny Programy pro rodiče CENA ZA PROGRAMY A PŘÍSPĚVEK NA CESTOVNÉ SPOLUPRACUJEME

3 Vážení pedagogové, pro nadcházející školní rok jsme na základě podnětů z Vaší strany a moderních trendů v poskytování preventivních služeb provedli výrazné změny v naší práci. Za uplynulých 15 let existence MAJÁKu o. p. s. jde o nejvýraznější posun v naší činnosti. Doufám, že bude pro Vás příznivý. Předně bych Vás rád informoval, že jsme nově získali Certifikaci odborné způsobilosti poskytovatele školské primární prevence MŠMT, na kterou jsme se dlouhodobě připravovali. Certifikace sjednocují kvalitu nabízených služeb primární prevence v ČR. I s ní souvisejí nadcházející změny. Děkuji zpětně všem, kteří nám v rámci certifikačního šetření pomáhali. Abychom mohli kvalitněji a efektivněji pracovat s třídními kolektivy, rozhodli jsme se na základě doporučení a Vašich připomínek vytvořit dlouhodobý preventivní program, v rámci kterého budeme navštěvovat třídy dvakrát ročně ve dvou blocích. Komplexní preventivní program je připraven pro 4. až 9. ročník ZŠ. Do programu lze vstoupit v jakémkoliv ročníku. Změna z původního systému, kdy jste vybírali jednotlivá témata pro Vaše třídy, na komplexní program je poměrně razantní. Umožní ale našim lektorům pracovat s třídními kolektivy kontinuálně a Vy získáte dlouhodobou a komplexní prevenci pro Vaši školu. Na základě Vašich hodnocení chceme do programů zařadit více aktivit pro žáky, proto navyšujeme časovou dotaci jednotlivých bloků. V programech budeme využívat model KAB, který žákům pomůže lépe si osvojit pozitivní postoje a hodnoty. Rádi bychom intenzivněji spolupracovali se školními metodiky prevence a především nově s třídními učiteli. Zápisy z programů, které budeme po realizovaných blocích zpracovávat, Vám poskytnou cílenou zpětnou vazbu a detailnější informace o Vašich žácích. Vytvoříme větší prostor pro vzájemné konzultace, které nyní probíhaly spíše individuálně a velmi krátce. 2 Pro ročník ZŠ Vám nabízíme nové tematické preventivní semináře Agrese a Jsem originál. Tematické semináře jsme připravili také pro středoškolské ročníky. Rozšířili jsme nabídku programů práce se skupinou pro třídní kolektivy, podrobné informace najdete na straně 13. S novým formátem práce a systémem programů jsme museli i v letošním roce přistoupit k úpravě cen. Požadavky na certifikovanou kvalitu programů se promítly mimo jiné i do zvýšení celkových nákladů, na které musíme reagovat. Pokud na preventivní činnost čerpáte finanční zdroje z grantů nebo dotací, je možné domluvit individuální podmínky. Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy. Děkuji za Vaši spolupráci a přeji hezké a zasloužené léto. Mgr. Jan Molnár vedoucí primární prevence

4 JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/ Po výběru programů z naší nabídky vyplňte elektronický objednávkový formulář. Ten najdete na našich webových stránkách Do formuláře můžete uvést Vaše případné preference týkající se termínů realizace programů. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás kontaktujte! 2. Zašlete objednávku na e mail Obratem Vám naše koordinátorka odešle potvrzení o přijetí Vaší objednávky. V průběhu léta objednávku zpracujeme a v srpnu Vás kontaktujeme s návrhem smlouvy, časovým harmonogramem realizace programů a případnými doplňujícími informacemi. 3. Podepíšeme smlouvu o realizaci preventivních programů. Zaslaný návrh smlouvy můžete připomínkovat a po vzájemném schválení smlouvu podepíšeme. Kdybyste měli jakékoli otázky, využijte prosím možnost sjednat si osobní konzultaci s vedoucím primární prevence na Vaší škole, který vám vysvětlí všechny podmínky spolupráce. 3 Kontakty pro objednávání, dotazy, konzultace Mgr. Jan Molnár, vedoucí primární prevence konzultace a dotazy e mail: tel: / Bc. Petra Horáčková, koordinátorka prevence koordinace smluv a harmonogramů programů e mail: tel: Další informace najdete na adrese

5 NABÍDKA PROGRAMŮ Komplexní program primární prevence Jdi dál! Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy od 4. do 9. ročníku a při takto zajištěné návaznosti preventivní činnosti efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. Témata a jejich časové dotace jsou zpracovány na základě doporučení MŠMT pro tvorbu Minimálního preventivního programu školy. Tematické bloky jsou rámcové, na základě konzultace a zhodnocení je možné bloky upravovat dle aktuálních potřeb třídy. Časová dotace je 6 vyučovacích hodin pro jednotlivé ročníky. V rámci ročníku je program rozdělen do dvou tematických celků po 3 vyučovacích hodinách přímé práce s kolektivem. Cena šestihodinového programu včetně konzultací pro jeden ročník je Kč. Během programů jsou třídní skupiny aktivně zapojeny do programu, na závěr každého bloku je zařazena reflexe bloku. Žákům jsou nabízeny další možnosti trávení volného času a kontakty na odborné poradenské instituce a zařízení. Při objednání 6hodinového programu pro jednu třídu v rámci komplexního programu budou setkání realizována s určitým časovým rozestupem (minimálně 3 týdny). V den realizace programů bude jeden lektor realizovat vždy pouze jeden tříhodinový blok komplexního programu. Nebude možné, aby jeden lektor vedl 2 bloky komplexního programu v jeden den (např. pro paralelní třídy). 4 Samozřejmě ale budeme usilovat o to vyjít Vám při objednávce programů vstříc a optimalizovat harmonogram realizace a personální zajištění tak, aby pro Vás bylo co nejvýhodnější. Pro samotnou realizaci bloku programu potřebujeme zajistit samostatnou třídu s prostorem pro aktivity, tabuli a křídy, případně flipchart a fixy. Odborné učebny a učebny bez možnosti přesunutí školních lavic nejsou vhodné. Tematické bloky Komplexního preventivního programu Jdi dál! Ročník 1. blok 2. blok 4. Alkohol a kouření Agrese a šikana 5. Vlastní hodnota a respekt Kyberšikana 6. Závislostní chování Dospívání a moje identita 7. Partnerské vztahy a pojetí krásy Drogy I. 8. Drogy II. Sexualita a moje zodpovědnost 9. Rizikové sexuální chování Hrozby extremismu a sekt

6 ALKOHOL A KOUŘENÍ 4. ročník 1. blok 3 x 45 min Kč Program se zaměřuje na rizika užívání tabákových výrobků, alkoholu a vzniku závislosti. U žáků formuje zdravé postoje v rámci této problematiky ke svému nejbližšímu okolí. Pracuje s pojmy závislost, oxid uhelnatý, dehet, nikotin, opilost (intoxikace). Program posiluje dovednost účastníků aktivně zastávat své postoje a odolat tlaku vrstevnické skupiny. Obecný cíl: Předcházet závislosti na tabákových a alkoholových výrobcích. Porozumět škodlivosti aktivního i pasivního kouření a pojmu závislost. Upevnit postoj, že když přede mnou někdo kouří, mohu a měl bych s tím něco dělat. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace). AGRESE A ŠIKANA 4. ročník 5 2. blok 3 x 45 min Kč Program se zabývá porozuměním hranice mezi legrací, ubližováním a šikanou. Do hloubky vysvětluje pojem šikana a její obměny. Žáci se učí aktivně řešit konflikt a čelit projevům šikany. V programu je zařazena aktivita, po které následuje vzájemná reflexe třídní koheze a tenze. Program motivuje k další společné práci a rozvoji třídních vztahů. Obecný cíl: Cílem programu je vést žáky k porozumění pojmů šikana a respekt. Porozumět, že šikana je cílené, opakované násilí. Znát své svobodné právo říct, co se mi nelíbí. Pojmenovat, že prvním krokem k řešení šikany je svěřit se rodiči, učiteli nebo jiné dospělé osobě, ke které mám důvěru. Vysvětlit vlastními slovy, že respekt je úcta k sobě i k druhému.

7 VLASTNÍ HODNOTA A RESPEKT 5. ročník 1. blok 3 x 45 min Kč Program pracuje s vnímáním vlastní hodnoty, vztahů ve třídě a třídního klimatu. Pracuje s pojmy vlastní hodnota, krása, přátelství, respekt, šikana. Žáci reflektují atmosféru třídy a popisují její charakteristiky. Učí se rozpoznat projevy šikany a umět říct, co se jim nelíbí. Obecný cíl: Sdělit žákům základní informace o šikaně definice pojmu a projevy šikany. Umět sdělit nepříjemné chování druhých. Vyzdvihnutí lidské originality, podpora zdravého sebevědomí. KYBERŠIKANA 5. ročník 2. blok 3 x 45 min Kč Program reaguje na současnou problematiku nebezpečí pohybu na internetu. Hlavními tématy jsou sociální sítě, zásady pohybu na internetu a kyberšikana. Žáci si během programu mají možnost uvědomit, jaké informace je vhodné o sobě dávat ostatním a jak jednat s cizími lidmi na sociálních sítích. Dozví se o různých druzích a nástrojích kyberšikany. Žáci jsou vedeni k zachování bezpečnosti na internetu a vyššímu povědomí o možných rizicích. 6 Obecné cíle: Sdělit žákům základní informace o kyberšikaně. Poskytnout základní pravidla pro pohyb na internetu. Zvýšit povědomí o možném nebezpečí pohybu na internetu. Přiblížit problematiku kyberšikany její druhy a prostředky. Spojitost internetové pornografie a rizika sexuálního zneužívání. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace).

8 ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ 6. ročník 1. blok 3 x 45 min Kč Cílem programu je předcházet závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu a seznámit žáky se základními informacemi k tématu. V programu se pracuje s pojmy droga, závislost, intoxikace alkoholem a pasivní kouření. Vysvětluje pravdivost a nepravdivost pověr spojených s užíváním alkoholu. Obecný cíl: Předcházet závislosti na tabákových a alkoholových výrobcích. Definovat závislost na alkoholu a tabáku jako nemoc, která přináší trvalé následky. Vysvětlit či vyvrátit pověry spojené s užíváním alkoholu. Porozumět vlivu toxických látek z tabákových výrobků na lidský organismus. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace). 7 DOSPÍVÁNÍ A MOJE IDENTITA 6. ročník 2. blok 3 x 45 min Kč Program pracuje s porozuměním vlastní hodnoty a důležitosti dospívání. Pracuje s pojmy dospívání, dospělost, erekce, poluce, menstruační cyklus. Program se věnuje tělesným a psychosociálním změnám v průběhu dospívání a formuje vzájemný respekt a úctu žáků. Obecný cíl: Cílem programu je vést žáky k porozumění pojmů dospívání, vlastní hodnota a respektování odlišnosti. Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti. Uvědomit si svou vlastní hodnotu a hodnotu ostatních. Respektovat odlišnosti opačného pohlaví a pochopit změny v procesu dospívání.

9 PARTNERSKÉ VZTAHY A POJETÍ KRÁSY 7. ročník 1. blok 3 x 45 min Kč Program vede k odpovědnému jednání v oblasti partnerských vztahů. Pracuje s pojmem partnerský vztah a jeho kvalita. Zaměřuje se na sociální tlak v této oblasti a poukazuje na genderové stereotypy. Dále se věnuje pojetí vlastní krásy a z ní odvozované hodnoty člověka, tlakem společnosti a současnými trendy a poruchám příjmu potravy. Obecný cíl: Budování úcty ke svému tělu. Vést k osobní zralosti. Vyvrátit genderové stereotypy. Upevnit v žácích pojetí vlastní hodnoty nesnažit se být někým jiným. Porozumět tomu, že poruchy příjmu potravy jsou forma závislosti. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace). DROGY I. 7. ročník 8 2. blok 3 x 45 min Kč Program se zaměřuje na problematiku užívání drog, vzniku závislosti a dopadů na zdraví jedince a jeho okolí. Pracuje s pojmy psychická a fyzická závislost, legální a nelegální drogy, drogový experiment. Nácvikem se žáci učí, jak se zachovat při zjištění závislostního chování ve svém okolí, žáci jsou vedeni k jasnému postoji života bez drog. Zahrnuje i oblast trestně právní problematiky (přestupky alkohol, kouření, držení drog; trestné činy výroba a distribuce OPL aj.). Obecný cíl: Vést žáky k životu bez drog a bez experimentování s nimi. Porozumět vzniku závislosti. Vyvracet mýty spojované s lehkými drogami. Lehká droga není látka, která neškodí. Sdělit účastníkům základní informace o právní odpovědnosti za deliktní jednání a možnostech jeho řešení související s drogovou problematikou. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace).

10 DROGY II. 8. ročník 1. blok 3 x 45 min Kč Program se zaměřuje na problematiku užívání drog, vzniku závislosti a dopadů na zdraví jedince a jeho okolí. Pracuje s pojmy psychická a fyzická závislost, legální a nelegální drogy, drogový experiment. Žáci získají základní informace o vybraných návykových látkách, o rizicích jejich krátkodobého i dlouhodobého užívání a o způsobech distribuce drog. Na kazuistikách hledají různé způsoby, jak se zachovat při zjištění závislostního chování ve svém okolí. Program vede žáky k jasnému postoji k drogovému experimentování a životu bez drog. Obecný cíl: Vést žáky k životu bez drog a bez experimentování s nimi. Vysvětlit pojmy psychická a fyzická závislost. Porozumět rizikům spojeným s experimentováním a užíváním jednotlivých drog. Vyvracet mýty spojované s marihuanou. SEXUALITA A MOJE ZODPOVĚDNOST 8. ročník 2. blok 3 x 45 min Kč 9 Program se věnuje tématu sexuality, a to jak v širším kontextu, tak i v konkrétních otázkách. Definuje sexualitu jako přirozenou součást lidského života, která určuje osobnost jedince, partnerský vztah a reprodukci. Účastníci porozumí, že o sexualitu, své tělo i vzhled se mohou a mají starat. Program podporuje žáky v zodpovědném přístupu k zahájení sexuálního života. Obecný cíl: Vést žáky k porozumění významu lidské sexuality. Rozvíjet svou jedinečnost a vlastní hodnotu. Pochopit širší kontext lidské sexuality. Nepodléhat tlaku okolí a vlastním představám, které jsou formovány médii, vrstevníky nebo vnitřní nejistotou v dospívání. Nepodléhat strachu z odmítnutí a dokázat říci ne, pokud se nebudou cítit dobře. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace).

11 RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ 9. ročník 1. blok 3 x 45 min Kč Program se zabývá pohlavně přenosnými nemocemi, možnými způsoby nákazy a jejich projevy. Upozorňuje na možná rizika při nezodpovědném sexuálním jednání a formuje zdravý postoj žáků v dané oblasti. Program poskytuje informace o způsobech ochrany před PPN. Program také vede žáky k zodpovědnému jednání v sexuálním životě s ohledem na plánování rodičovství. Pojmenovává výhody i rizika antikoncepčních metod, věnuje se stereotypům v užívání hormonální antikoncepce. Obecný cíl: Zodpovědné jednání v sexuálním životě s ohledem na plánování rodičovství a riziko nákazy PPN. Porozumět možným způsobům nakažení se PPN a projevům těchto nemocí. Používat prezervativ jako jedinou antikoncepci chránící proti většině PPN. Potlačování stereotypů v užívání hormonální antikoncepce s ohledem na zodpovědnost ke svému zdraví. HROZBY EXTREMISMU A SEKT 9. ročník blok 3 x 45 min Kč Kromě základních informací problematiky extremismu a objasnění pojmů program posiluje schopnost účastníků dané projevy rozpoznávat a pomáhá utvářet zdravý hodnotový systém v této oblasti. Zaměřuje se na problematiku manipulativního jednání sekt a náboženských hnutí v rozporu s právem jedince na duchovní životní rozměr a vyznání. Obecné cíle: Rozvíjet demokratické smýšlení a respekt vůči ostatním. Předcházet závislosti na skupině a jednotlivcích. Poukázat na vliv předsudků a stereotypů. Porozumět principu osobních potřeb a nebezpečím zneužití skupinou. Vědomě si hlídat vlastní svobodu rozhodování. Porozumět rozdílu mezi tradičními náboženstvími a sektami. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace).

12 Tematické semináře pro základní školy ZDRAVÉ TĚLO 2. ročník 45 min 300 Kč Program se zaměřuje na postoje žáků a porozumění problematiky vzniku závislosti a zdravotních rizik. Hlavními tématy jsou alkohol a tabákové výrobky. Program pracuje s pojmy závislost, alkohol, tabákové výrobky, ochrana zdraví. Žákům jsou představena rizika pasivního kouření s praktickými výstupy, jak chránit své zdraví. V programu se žáci také seznámí s postupem při nalezení injekční stříkačky. Obecný cíl: Chránit své tělo před nebezpečnými a škodlivými látkami obsaženými v tabákových výrobcích, alkoholických nápojích či na nalezených injekčních stříkačkách. Porozumět škodlivosti aktivního i pasivního kouření. Porozumět pojmu závislost. Znát správný postup při nalezení injekční stříkačky. AGRESE 3. ročník 45 min 300 Kč Program vede interaktivní formou k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým. Učí rozpoznávat, co je legrace a co ubližování. Pracuje s porozuměním vlivu emocí na chování jednotlivce a zaměřuje se na příčiny, projevy a dopady agresivního jednání dětí. 11 Obecný cíl: Předcházet agresivnímu chování dětí. Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Pojmenovat projevy a formy agrese a možné způsoby jejího řešení. JSEM ORIGINÁL 3. ročník 45 min 300 Kč Program ukazuje jedinečnost každého člověka a nastavuje u žáků respekt k odlišnostem. V průběhu programu lektor pracuje s předsudky dětí a s jejich zkušenostmi s kulturními, etnickými a sociálními rozdíly. Obecný cíl: Předcházet projevům rasismu a xenofobie u dětí. Poukázat na vliv předsudků a stereotypů. Pojmenovat příčiny a projevy rasismu.

13 Tematické semináře pro střední školy DROGOVÁ PROBLEMATIKA 3 x 45 min ročník 900 Kč Program se úzce zaměřuje na oblast užívání návykových látek a rizika s tím spojená. Věnuje se tabákovým výrobkům a marihuaně. Program předává základní informace o jednotlivých návykových látkách, zabývá se důvody a následky užívání a doporučeními, jak přestat s užíváním drog či jak vůbec nezačít. Lektor se zaměřuje na posílení sebevědomí studentů pomocí kazuistik a nácviků dovedností. Program se dále zaměřuje na alkohol (včetně negativních sociálních dopadů závislosti) a nelegální drogy. Studenti jsou vedeni k tomu, aby si sami uvědomili vlastní zodpovědnost nad svým životem. Program vyvrací mýty a pravdivě informuje o oblasti závislostí na omamných a psychotropních látkách. Obecný cíl: Motivovat studenty k zodpovědnému přístupu v oblasti omamných a psychotropních látek. Rozpoznat, že nelegální drogy do mého života nepatří. Uvědomit si, že drogy mají na život každého člověka destruktivní vliv. Porozumět provázanosti užívání drog se sociálními dopady v životě člověka. 12 HROZBY EXTREMISMU 2 x 45 min ročník 600 Kč Kromě základních informací problematiky extremismu a objasnění pojmů program posiluje schopnost účastníků dané projevy rozpoznávat a pomáhá utvářet zdravý hodnotový systém v této oblasti. Zaměřuje se na problematiku manipulativního jednání sekt a náboženských hnutí v rozporu s právem jedince na duchovní životní rozměr a vyznání. Obecný cíl: Rozvíjet demokratické smýšlení a respekt vůči ostatním. Poukázat na vliv předsudků a stereotypů. Uvědomit si vlastní zkušenost a její vliv na extrémní chování. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace).

14 Programy pro třídní skupiny ADAPTAČNÍ PROGRAM ročníky ZŠ a 1. ročníky SŠ 4 x 60 min Kč Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na nastavení nového kolektivu, společné hledání pravidel skupiny, zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Na základě aktivit různých obtížností program nastiňuje a reflektuje možný potenciál fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. Program vede odborný lektor a asistent a je realizován prožitkovou formou. Program probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci Ruprechticích. Určeno novým kolektivům na ZŠ a 1. ročníkům SŠ. KLIMA TŘÍDY všechny ročníky ZŠ a SŠ 4 x 60 min Kč Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj vzájemné komunikace. V rámci programu probíhá skupinová reflexe jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny. Program vede odborný lektor a asistent. Program probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci Ruprechticích. 13 Určeno třídním kolektivům na ZŠ a SŠ. VRSTEVNICKÝ PROGRAM 8 x 60 min ve 2 setkáních ročníky ZŠ Kč Program probíhá ve dvou blocích po 4 hodinách, celkem 8h práce s kolektivem. Program je vhodný realizovat po konkrétním projevu či podezření na výskyt rizikového chování v třídním kolektivu. Osobní konzultace s třídním pedagogem a školním metodikem prevence před i po programu je nezbytnou součástí realizace. Podmínkou pro čerpání programu je také to, že třída před konáním Vrstevnického programu absolvuje jiný program z nabídky MAJÁKu. Pro každou třídu je následně připraven individuální program. Program vedou dva odborní lektoři. Program probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci Ruprechticích. Určeno třídním kolektivům na ZŠ.

15 Programy pro rodiče V loňském roce jsme ve spolupráci se školami realizovali několik programů pro rodiče, které se nám velmi osvědčily. Probíhají vždy v odpoledních hodinách a jsou připraveny včetně diskuze v rozsahu 2 hodin. V rámci programů lektoři využívají své praxe z preventivní činnosti a poukazují na běžné chování žáků v daných oblastech. Součástí každého programu je poskytnutí informací a kontaktů na odborné organizace zaměřující se na danou problematiku. Programy je možné uskutečnit v prostorách školy, anebo v sídle MAJÁKu v Liberci Ruprechticích. Pokud program proběhne v prostorách školy, je podmínkou zajištění dataprojektoru a školního počítače pro prezentaci. Cena za program pro rodiče je 800 Kč. Tyto doplňkové programy jsme schopni realizovat pouze po individuální domluvě při dostatečných personálních kapacitách. POČÍTAČ A VIRTUÁLNÍ SVĚT 120 min 800 Kč Program podává základní informace o výhodách a rizicích ve světě informačních technologií, klíčové zásady bezpečného užívání internetu. Dále se zaměřuje na rizika vzniku závislosti na počítačových hrách, on line komunikaci a virtuálním životě. Věnuje se otázce legální definice v oblasti stahování dat a zabývá se také podvody na internetu. Převážná část programu se týká kyberšikany její definování a projevy, fenomény s ní spojené a možnosti řešení vzniklých situací či prevence. 14 DROGY A ZÁVISLOST 120 min 800 Kč Program pracuje se základními pojmy vztahující se k drogové problematice a závislostnímu chování, úžeji se zaměřuje na experimentování s drogami jaké jsou motivy dětí s drogou experimentovat, jaká jsou rizika a na některé mýty spojené s drogami (e cigareta, vodní dýmky aj.). Cílem programu je pojmenovat možnosti prevence vzniku závislosti u dítěte a nastínit vhodný postupu, pokud dítě drogy již užívá. DOSPÍVÁNÍ A VÝCHOVA 120 min 800 Kč Program poskytuje informace o zásadních změnách, které se s dospívajícím dějí, jak v oblasti fyzických a psychických proměn, tak v oblasti vztahů vůči okolí (rodiče, autority, vrstevníci). Program tak umožňuje prohloubit porozumění chování dospívajících. Část programu je zaměřena na to, jaká pravidla vůči dospívajícímu nastavit, jak mu v tomto období pomoci a jak prohloubit vzájemný vztah. Součástí programu je poskytnutí informací a kontaktů na odborné organizace zaměřující se na danou problematiku.

16 CENA ZA PROGRAMY A PŘÍSPĚVEK NA CESTOVNÉ Ceny preventivních programů pro školní rok 2014/2015 jsou stanoveny ve výši: 300 Kč za 1 vyučovací hodinu tematického semináře 800 Kč za 2hodinový seminář pro rodiče Kč za 4hodinový třídní program Adaptační nebo Klima třídy Kč za 6hodinový komplexní preventivní program pro jednu třídu Kč za 8hodinový Vrstevnický program Příspěvek na cestovné Příspěvek na cestovné se hradí za jednu cestu lektorů do místa realizace programu v jednom dni, bez ohledu na počet realizovaných programů či seminářů či počet lektorů. 15 Č. zóny Příklady měst Vzdálenost v km Výše příspěvku v Kč 1 Chrastava, Stráž nad Nisou, Vratislavice nad Nisou Jablonec n. N, Hodkovice n. M Lučany n. N., Josefův Důl, Raspenava, Kokonín Frýdlant, Turnov, Tanvald, Hrádek n. N., Jablonné v Podještědí, Nové Město p. S., Velké Hamry, Hejnice, Desná, Bílý Potok, Višňová Mimoň, Cvikov Nový Bor, Železný Brod, Harrachov, Lomnice n. P., Zákupy, Semily, Skalice u České Lípy Česká Lípa, Žandov, Doksy vzdálenější města a města mimo Liberecký kraj 61 a více individuální kalkulace

17 DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI MAJÁKU Nízkoprahové kluby NZDM Zapes a NZDM Voraz Nízkoprahové kluby v Liberci a v Novém Městě pod Smrkem jsou otevřené všem mladým lidem ve věku let, kteří potřebují pomoc a podporu při řešení osobního problému, nebo kteří jsou ohroženi společensky nepřijatelným a rizikovým chováním (rozpad rodiny, užívání drog, kriminalita, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, aj.). Naše služby jsou určeny dětem a mládeži, která neorganizovaně tráví svůj volný čas, i mladým dospělým, kteří se potýkají se vstupem do samostatného života. Nízkoprahovost pro naše klienty znamená: nic neplatím vstup do klubu je zdarma, můžu být, kým chci v klubu stačí jméno nebo přezdívka, jinak můžu zůstat v anonymitě, řeknu jen to, co chci do klubu nejdu na kobereček, klub je mi k dispozici vstup je možný bez předchozí registrace či ohlášení, můžu přijít a odejít, jak chci nikdo není omezen časem příchodu či odchodu, nejsem na zájmovém kroužku nemusím se zapojit do nabízeného programu. 16 Otevírací doba nízkoprahových klubů je uvedena na našich webových stránkách

18 Základní poradenství při řešení výchovných problémů Nabízíme základní poradenství v oblastech řešení výchovných problémů žáků a studentů doma i ve škole, výskytu rizikového chování a agrese u dětí, konzultace k výběru poradenských, etopedických, psychologických, adiktologických a terapeutických služeb na Liberecku a souvisejících témat. Konzultace může být poskytnuta samotným rodičům, rodinám, učitelům, může proběhnout v sídle MAJÁKu nebo na půdě školy za přítomnosti pedagogů a školských poradenských pracovníků. Rodiče nebo učitelé mohou očekávat krátkodobou pomoc a podporu při řešení výchovných problémů, dostatek informací k orientaci v dané problematice a ke kvalitnímu rozhodování včetně doporučení na síť navazujících služeb. RESTART program prevence kriminality Poradenský program RESTART poskytuje potřebnou pomoc a podporu mladým lidem, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, a jejich rodinám. V rámci sociálních a poradenských služeb nabízíme: individuální konzultace pro mladé lidi, kteří se dopustili deliktu a chtějí svoji situaci řešit, poradenství pro rodiče dětí a mladistvých, kteří vykazují rizikové chování na hraně zákona nebo se dopustili trestné činnosti, vrstevnický program prevence kriminality Na rozcestí pro děti na hraně zákona (12 14 let), probační program PUNKT rodina pro mladistvé pachatele trestné činnosti ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR v Liberci a Centrem Rubikon, výkon Společensky prospěšné činnosti nebo Obecně prospěšných prací (ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR středisko Liberec). 17 Cílem programu RESTART je umožnit, podpořit a udržet změnu u mladých lidí, která směřuje k odklonu od kriminální kariéry. Individuální práce s klientem může být v tomto programu dlouhodobá. Program není právním poradenstvím! Konzultace jsou poskytovány zdarma. Poradenské služby rodičům poskytujeme na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje dne 7. října 2013 č. OSV 276/2013/R.

19 SPOLUPRACUJEME Při preventivní práci pravidelně spolupracujeme s dalšími odbornými institucemi a organizacemi v našem regionu. MAJÁK o. p. s. se účastní setkávání obecních, regionálních a krajských odborných pracovních skupiny pro koordinaci a rozvoj preventivních služeb, služeb pro ohrožené děti a rodinu a pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na omamných a psychotropních látkách. Pravidelně spolupracujeme s následujícími partnery: Středisko výchovné péče Čáp, Pedagogicko psychologická poradna Liberec, Magistrát města Liberec oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení kurátorské, Krajský úřad Libereckého kraje odbor sociálních věcí, Policie České republiky Krajské ředitelství Liberec, oddělení informační kriminality, Městská policie Liberec prevence kriminality, Probační a mediační služba ČR středisko Liberec, Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická. 18 Pro školní rok 2014/2015 plánujeme užší spolupráci s Linkou bezpečí a zapojení do systému včasné intervence u ohroženého dítěte. Naše lektory finančně podporují: Nadace Mezinárodní potřeby F nadace potreby.cz nadace.cz

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE PROGRAM ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE KONCEPCE PROGRAMU 0 OBSAH 1. Historie programu... 3 2. Podstata programu... 3 2.1 Poslání programu... 3 2.2 Vize a cíle... 3 2.2.1

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Minimální preventivní. program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní. program. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 č. j.: 20/2013 Jar 1 1. ÚVOD Problematika návykových látek je velmi ožehavou otázkou

Více

Minimální preventivní. program. pro školní rok

Minimální preventivní. program. pro školní rok Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 1 1. ÚVOD Jedním z dominantních témat primární prevence je již

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracoval: PhDr. Zdena Lašová školní metodik prevence Schválil: Mgr. Tomáš Chytka ředitel školy Dne:1. 9. 2014 1 1.Důležitost a význam MMP Školní minimální

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více