Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky"

Transkript

1 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

2 Obsah Úvod Působnost a činnosti ÚZIS ČR... 4 Zásady práce ústavu... 5 Řízení lidských zdrojů... 5 Organizační struktura ústavu... 6 Hospodaření ústavu... 7 Splněné úkoly v roce Činnost regionálních pracovišť Úkoly související s provozem ústavu Prezentace výsledků a služby Nejvýznamnější spolupracující subjekty Mezinárodní spolupráce Příloha 1 Zařazení zaměstnanců ústavu do pracovních skupin MZ, ČSÚ, na EU úrovni Příloha 2 Zahraniční služební cesty uskutečněné v roce Příloha 3 Seznam vydaných publikací v roce Příloha 4 Seznam vydaných Aktuálních informací v roce Příloha 5 Seznam vydaných metodických dokumentů v roce

3 Úvod Prioritní úkoly Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, které byly vymezeny začátkem roku 2013, byly během roku průběžně plněny, a to zejména úkoly spojené se správou Národního zdravotnického informačního systému a vedením Národních zdravotních registrů. S registry souvisí úkoly spojené s dokončením I. etapy projektu pod označením Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy (ereg), kdy byla dokončena tvorba a implementace základu jednotné technologické platformy včetně identity managementu, platformy pro vytěžování dat a napojení na základní registry veřejné správy. První etapa se týkala 7 registrů, mezi kterými byly i registry, jejichž existence je legislativně ukotvena v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to Národní onkologický registr, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb a Národní registr zdravotnických pracovníků. Ústav jako každý rok metodicky a organizačně zajistil Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví (MZ) na rok 2013 a připravil Program na rok Ze spolupráce s Českým statistickým úřadem (ČSÚ) lze podtrhnout zejména plnění úkolu vyplývajícího z vládního usnesení č. 634 Záměr zefektivnění výkonu státní statistické služby. Byl zajištěn nový postup předávání Listu o prohlídce zemřelého na základě nové vyhlášky č. 297/2012 Sb. a předávání dat (o příčině smrti) na ČSÚ k propojení s evidencí získanou z matričních úřadů. Prioritní úkol MZ týkající se elektronizace zdravotnictví byl z hlediska předávání statistických dat do NZIS podpořen dopisem náměstka pro zdravotní pojištění MZ zaslaným v roce 2013 všem poskytovatelům zdravotních služeb. Tím se podstatně zvýšil počet respondentů zasílajících data do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) prostřednictvím výkazů resp. hlášení elektronickou formou do datového portálu ústavu, konkrétně do Centrálního úložiště výkazů nebo do Centrálního úložiště dat. V neposlední řadě bylo zajištěno plnění závazků vůči mezinárodním organizacím (zejména Eurostatu, OECD, WHO). Praha, únor 2014 Mgr. Jiří Holub ředitel 3

4 Působnost a činnosti ÚZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR dále jen ústav) je přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví s bohatou tradicí od roku Působnost a činnosti ústavu vymezuje Statut ústavu vydaný ministrem zdravotnictví. Hlavním posláním ústavu je řízení a koordinace plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému (dále jen NZIS), při dodržování platné legislativy. Ústav zajišťuje úkoly NZIS metodicky, organizačně a technicky. Dále sbírá data od poskytovatelů zdravotních služeb, zajišťuje jejich zpracování a analýzy, vedení Národních zdravotních registrů, publikování a poskytování informací uživatelům. NZIS je legislativně ukotven a definován v zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou definovány v 70 základní úkoly správce NZIS. Další legislativou, která ukládá povinnost poskytování dat do NZIS, je zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ( 10), ve znění pozdějších předpisů. Na jeho základě Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím ústavu předkládá Program statistických zjišťování na příslušný rok. Při zpracování osobních údajů v NZIS, jejich ochraně a poskytování, postupuje ústav podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Ústav zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti zdravotnické statistiky a je za Českou republiku předkladatelem oficiálních informací z NZIS. Ústav se řídí Kodexem evropské statistiky (Code of Practice), který představuje společný souhrn evropských norem určený statistickým orgánům a celému Evropskému statistickému systému a jehož cílem je zajištění kvality a důvěryhodnosti evropských dat. Jedním z hlavních úkolů ústavu je plnění jednotlivých zásad kodexu, které se týkají, mimo jiné, profesionální nezávislosti, ochrany důvěrnosti, spolehlivosti dat, jejich přesnosti, včasnosti, dochvilnosti, dostupnosti, srozumitelnosti, jasnosti, srovnatelnosti a soudržnosti. Ministerstvo zdravotnictví pověřilo ústav dne 21. srpna 2012 (zmocnění podle 70 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) správou NZIS. Správa dat se týká: dat z rezortního Programu statistických zjišťování, jejichž sběr vychází ze zákona o státní statistické službě, Národních zdravotních registrů, ke kterým náleží: Národní onkologický registr, Národní registr hospitalizovaných, Národní registr reprodukčního zdraví, Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí, Národní registr kloubních náhrad, Národní registr nemocí z povolání, Národní registr léčby uživatelů drog, Národní registr úrazů, Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve a Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství, Národního registru poskytovatelů a Národního registru zdravotnických pracovníků, dat přebíraných z informačních systémů infekčních nemocí vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví, Informačního systému List o prohlídce zemřelého. 4

5 Ústav vykonává v rámci úlohy správce NZIS základní úkoly, které se týkají: zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky, vedení Národních zdravotních registrů a zpracování údajů v nich vedených, vedení Národního registru poskytovatelů a Národního registru zdravotnických pracovníků a zpracování údajů v nich vedených, realizace a zpracování výběrových šetření o zdravotním stavu obyvatel, o determinantách zdraví, o potřebě a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti s nimi a o výdajích na zdravotní služby, potřeb vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví, zpracování údajů pro statistické účely a pro k poskytování údajů a statistických informací, včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce. Zásady práce ústavu V roce 2012 získal ústav certifikáty dle normy ISO 9001:2008 v oblasti Systému managementu kvality organizace a dle normy ISO/IEC 27001:2005 v oblasti Systému managementu bezpečnosti informací pro Správu a rozvoj Národního zdravotnického informačního systému. V roce 2013 byly certifikáty potvrzeny externím auditem. Zaměstnanci ústavu se řídí interními pokyny ústavu (organizačními směrnicemi a příkazy ředitele) zejména pak dokumentem Politika integrovaného systému řízení kvality a bezpečnosti informací a Etickým kodexem zaměstnanců ústavu. Směrnice Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) vymezila zásady ochrany informací provedením analýzy rizik s cílem minimalizovat riziko ekonomických ztrát souvisejících s provozem informačních a komunikačních technologií (ICT) v ústavu. Řízení lidských zdrojů V roce 2013 byla zpracována k ukončenému projektu pod názvem Zefektivnění řízení lidských zdrojů, vzdělávání personalistů a vedoucích zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, nastavení systému profesního vzdělávání (OP LZZ) závěrečná monitorovací zpráva, která byla předána Ministerstvu vnitra. Během roku proběhla korespondence mezi MV a ústavem ohledně doručených výsledků administrativní kontroly ústavu. V rámci projektu byla zabezpečena funkčnost banky dat na serveru ústavu, která má sloužit k uložení a spravování všech výsledků projektu. Současně s tím byl vydán příkaz ředitele k využívání projektu OPLZZ a provedena archivace dokumentace projektu. Realizace projektu obohatila vedoucí a vybrané zaměstnance ústavu o nové pohledy na personalistiku, legislativu, na odborné medicínské pojmy z hlediska statistiky, úspěšné řízení projektů apod. a přinesla tím možnosti na rozšíření odborných znalostí všem zaměstnancům. Vybavila nejen ústav, ale i zdravotnickou veřejnost o nový nástroj v prohlubování informací o zdravotnické statistice a jejích výsledcích. 5

6 V roce 2013 byla v ústavu zahájena výuka anglického jazyka, kterou zajišťuje jazyková škola Einstein English. Organizační struktura ústavu Na konci roku 2013 se ústav členil na centrální pracoviště se sídlem v Praze a na 4 regionální pracoviště se sídlem v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Plnění úkolů zajišťovaly v ústavu kancelář ředitele (KŘ), odbor ekonomicko-provozní a mzdový (EPM), odbor analýz, publikací a externí spolupráce (APS) a odbor sběru, kontroly a zpracování dat (SZD), jehož součástí jsou i 4 regionální pracoviště. Vedoucím ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel může z vlastního podnětu nebo na návrh vedoucích zaměstnanců zřídit a zrušit poradní orgány (rady, komise). Poradní orgány se zřizují zejména pro stanovení koncepčních materiálů ústavu a NZIS. Rady Národních zdravotních registrů jsou poradním orgánem ředitele. Pro řešení dílčích otázek, zejména ekonomicko-provozních, zřizuje ředitel komise. V ústavu je zřízena komise inventární, škodní, investiční a likvidační. Působnost, hlavní úkoly, organizační strukturu, řídící vztahy, rámcové funkční náplně jednotlivých odborů ústavu a odpovědnost vedoucích zaměstnanců upravuje Organizační řád ústavu. Vybraní zaměstnanci ústavu plní funkci tajemníků Rad Národních zdravotních registrů a/nebo jsou členy pracovních skupin MZ, ČSÚ a na úrovni EU (viz Příloha 1). Organizační schéma ústavu Ředitel (Ř) Kancelář ředitele (KŘ) Odbor ekonomickoprovozní a mzdový (EPM) Odbor sběru, kontroly a zpracování dat (SZD) Odbor analýz, publikací a externí spolupráce (APS) Regionální pracoviště Praha (RPA) Regionální pracoviště Hradec Králové (RPH) Regionální pracoviště Brno (RPB) Regionální pracoviště Ostrava (RPO) 6

7 Hospodaření ústavu Rozpočet ústavu: pro rok 2013 byl Ministerstvem zdravotnictví schválen celkový rozpočet ústavu ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč činily provozní výdaje. Způsob nákupu: při pořizování vybraných komodit ústavem bylo využito takzvané elektronické tržiště - TENDERMARKET a nově přibyla v roce 2013 povinnost nákupu výpočetní techniky přes Dynamický nákupní systém (DNS). Ústavu byly přiděleny finanční prostředky od Ministerstva zdravotnictví pro zabezpečení úkolů týkajících se: zajištění provozu Národního systému hlášení nežádoucích událostí ve výši ,- Kč, realizace statistického zjišťování Výběrové šetření zdravotně postižených osob (VŠPO) ve výši ,- Kč, podpory evropského šetření EHIS na nákup SW ve výši ,- Kč, z těchto prostředků byl zakoupen program STATA, šetření VŠPO a podpory evropského šetření EHIS, kdy Ministerstvo zdravotnictví přidělilo finanční prostředky ve výši ,- Kč na osobní náklady pro obě šetření, z toho ,- Kč na VŠPO a ,- Kč na EHIS. Oblast mezd: pro rok 2013 byl schválen počet zaměstnanců 97, a koncem roku byl tento počet snížen o 5 funkčních míst, včetně mzdových prostředků, průměrný evidenční počet činil 83 zaměstnanců a přepočtený počet 80, průměrný plat dle platového výměru činil k celkem Kč, průměrné procento pracovní neschopnosti činilo 1,07% a za celý rok to bylo 23 nových případů pracovní neschopnosti. Splněné úkoly v roce 2013 Koncepční Koncepční práce ústavu byla v roce 2013 zaměřena především na řízení a koordinaci úkolů Národního zdravotnického informačního systému ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Na základě požadavku MZ se s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) řešila v roce 2013 otázka registrů, které jsou obsaženy v zákonu o zdravotních službách. Ústav pro ÚOOÚ připravil popis registrů a jejich zabezpečení. V průběhu roku 2013 se uskutečnila řada jednání a bylo vypracováno mnoho podkladů k zajištění úkolu MZ týkající se návrhu na možné sloučení ústavu s Koordinačním střediskem pro rezortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Vzhledem ke změně politické situace v ČR a z toho vyplývajícím personálním změnám na MZ, nebyl tento návrh MZ realizován. Ústav se aktivně podílel na přípravě 1. etapy realizace projektů financovaných z fondů Evropské unie - úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry veřejné 7

8 správy (ereg), Komplexní zajištění IS/ICT rezortu zdravotnictví, Komplexní řešení bezpečnosti informací rezortu zdravotnictví. Projekt ereg má zlepšit, zefektivnit a zjednodušit způsob využívání registrů, a tím zlepšit informovanost státní správy, jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků, odborné i laické veřejnosti a tím zlepšovat zdravotní stav populace, zefektivňovat proces péče a zajistit průběžné sledování a zvyšování kvality poskytované péče. Projekt naplňuje jeden ze základních pilířů elektronického zdravotnictví ehealth, jehož zavedení je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví. Ústav se rovněž do spolupráce na řešení projektů ehealth intenzivně zapojil. Organizační Na základě příkazu ředitele č. 1/2013 proběhlo formou e-learningu školení zaměstnanců ústavu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně v ústavu. Byl vydán příkaz ředitele č. 2/2013, který nařizuje striktně dodržovat příkaz ministra č. 3/2013 týkající se protikorupční strategie pro přímo řízené organizace. Zároveň byla vydána řada organizačních směrnic (např. požární ochrana, informační bezpečnost, nakládání s nepotřebným majetkem). Jedna z nich se týkala pracovně-lékařských služeb v souvislosti s výkonem práce v ústavu, kdy každý zaměstnanec ústavu na tomto základě musel absolvovat v roce 2013 preventivní lékařskou prohlídku a předat o ní zaměstnavateli doklad. Proběhla školení k řadě úkolů, které ústav zajišťuje (např. k ArcGis, TenderMarket). Legislativní Ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky č. 394/2001 Sb. ( 2), kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování, vyplývá povinnost rezortu zdravotnictví předložit vždy do 31. května návrh Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví (MZ) na příslušný rok Českému statistickému úřadu. Program statistických zjišťování MZ, zveřejněný ve Sbírce zákonů formou vyhlášky, zajišťuje ústav. Ústav proto v roce 2013, na základě zákona o státní statistické službě, zajistil: kontrolu validity a zpracování dat z výkazů MZ na rok 2012, zpracování, publikování a poskytování dat uživatelům za rok 2012 dle Programu statistických zjišťování na rok 2012, který byl zveřejněn ve vyhlášce č. 275/2011 Sb., částce 98 ze dne 26. září 2011, metodicky a organizačně Program statistických zjišťování na rok 2013 v rezortu zdravotnictví (vyhláška č. 343/2012 Sb., v částce 127 ze dne 19. října 2012), a to jednak spoluprací regionálních pracovišť se zpravodajskými jednotkami vyplňující výkaz, jednak zveřejněním výkazů a závazných pokynů pro vyplňování na webových stránkách ústavu, nově byl do Programu statistických zjišťování MZ na rok 2013 zařazen a zpracován pololetní výkaz T (MZ)2-02, o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu, za první pololetí proběhl pilotní sběr od přímo řízených organizací MZ a výsledky zpracování byly předány náměstkovi pro řízení a ekonomiku MZ, vydání metodických dokumentů pro interní potřebu ústavu Výkaznictví 2013 a Výkazy na rok 2013 (viz Příloha 5), 8

9 přípravu Programu statistických zjišťování rezortu zdravotnictví na rok 2014 a po jeho zveřejnění ve sbírce zákonů (vyhláška č. 348/2013 Sb., částka 137 ze dne 8. listopadu 2013) jeho uvedení na webových stránkách ústavu, pokračování realizace prioritního projektu ČSÚ - Reforma systému statistických zjišťování, kdy ústav v rámci reformních kroků již v předchozích letech provedl inventuru a analýzu statistického zjišťování MZ, předání vyčíslení snižování administrativní zátěže respondentů za rok 2013 ČSÚ jako podklad pro plnění usnesení vlády č. 861/2010, o přeměření zátěže respondentů statistickými zjišťováními, plnění aktivit v oblasti kvality řízení a zlepšování kvality dat, které znamenají trend zvyšování důvěry ve statistické informace, jejich včasnost, přesnost, dostupnost a ochranu, plnění dalších úkolů pod metodickým vedením ČSÚ, v souladu s úkoly ke snižování administrativní náročnosti a při uplatňování principů Code of Practice. Ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, který definuje NZIS v 70 odst. 1. Vzhledem k tomu, že je ústav Ministerstvem zdravotnictví pověřen správou NZIS, vyplývá z toho řada úkolů. V roce 2013 ústav zajistil: sběr a zpracování dat na základě vyhlášky č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do NZIS, upřesnění Statutu Rad Národních zdravotních registrů a jejich jednacího řádu na základě nové legislativy, jednání Rad registrů 2x do roka za účasti odborných zástupců, upřesnění členů pracovní skupiny Rady Národního registru hospitalizovaných, přípravu dat z Národního onkologického registru do mezinárodního projektu, kdy byla data předána do LINKOS (webové stránky České onkologické společnosti) a spolupracoval na projektu Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy, v průběhu roku aktivní podíl na přípravě novely zákona o zdravotních službách formou návrhů na novelu některých paragrafových ustanovení včetně uvedení zdůvodnění, přípravu Národního registru zdravotnických pracovníků ve spolupráci s odborem zdravotních služeb a odborem vědy a lékařských povolání MZ, konkrétně novelu a zdůvodnění k ustanovení 76 a 77 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, které bylo na základě vyjádření Ústavního soudu zrušeno, od 1. ledna 2013 kontrolu a vyhodnocení nového způsobu předávání dat z Listu o prohlídce zemřelého na základě vyhlášky č. 297/2012 Sb., ve spolupráci s KSRZIS a odbornými společnostmi ČLS JEP pokračování prací na projektu Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy (ereg), pokračování spolupráce s MZ na dokončení 1. etapy zadávací dokumentace pro jednotnou technologickou platformu vybraných zdravotnických registrů (součástí první etapy JTP je Národní onkologický registr, NR poskytovatelů a NR zdravotnických pracovníků), pokračování příprav 2. etapy zadávací dokumentace realizace projektu ereg 9 Národních zdravotních registrů a administrativní registry zajišťující sběr a zpracování dat NZIS, sledování rozvoje využívání IC technologií v registrovaných zpravodajských jednotkách (u poskytovatelů zdravotních služeb) prostřednictvím Registru ekonomických výkazů, 9

10 aktualizaci závazných pokynů NZIS pro Národní onkologický registr (viz Příloha 5), úpravu číselníků druhů a forem zdravotní péče pro rok 2013, ve spolupráci s MZ aktualizaci datových struktur a číselníků Datového standardu MZ (formát xml). Ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ústav v průběhu roku 2013 řešil žádosti z řad občanů o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů dle 12 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., v jakém ze zpracovávaných Národních zdravotních registrů jsou vedeny informace o jejich osobě. Ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Ústav dle 5 odst. g) uvedeného zákona vydává každoročně výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. V roce 2013 byly evidovány a zabezpečeny 3 žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Ostatní žádosti (celkem 5) se netýkaly poskytnutí dat podle zákona č. 106/1999 Sb., ale jednalo se o žádosti o poskytnutí statistických dat, které se poskytují podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 Ústav se průběžně podílí na přípravě podkladů ze základních oblastí zdravotnické statistiky v rámci EU, které se týkají zdravotní péče (zařízení, zdrojů a kapacit a jejich využití, ekonomiky), pracovních úrazů, nemocí z povolání a dalších zdravotních problémů souvisejících s prací, výběrových šetření o zdravotním stavu, statistiky příčin smrti, projektu ESSnet (dříve Partnerství ve zdravotnické statistice), kde jednou z hlavních aktivit je pomoc Eurostatu při přípravě implementačních nařízení podle nařízení č. 1338/2008. Činnost regionálních pracovišť Regionální pracoviště v roce 2013, jako každoročně, plnila úkoly spojené s organizací a sběrem statistických údajů od poskytovatelů zdravotních služeb (zpravodajských jednotek) na území regionu v souladu s obsahem NZIS a schváleným Programem statistických zjišťování. Regionální pracoviště: metodicky řídila zpravodajské jednotky při poskytování údajů do NZIS, zajistila kontrolu úplnosti a věrohodnosti údajů předaných od poskytovatelů zdravotních služeb do NZIS, spolupracovala s mimorezortními orgány a organizacemi na úrovni regionu, zajišťovala úkoly spojené s ekonomicko-provozními záležitostmi delegovanými centrálním pracovištěm, spolupracovala s krajskými úřady (KÚ), účastnila se 2x do roka pracovní instruktáže pořádané centrálním pracovištěm ústavu, kde byly probírány aktuální informace z oblasti zdravotnictví, hodnocen sběr dat za rok 2012 (výka- 10

11 zy, hlášení) a byla řešena informace ke sběru dat za rok 2013 a příprava Programu statistických zjišťování MZ na rok 2014, zpracovala ročenku a kardex o zdravotnictví jednotlivých krajů a analyzovala zpracované informace, vydávala Aktuální informace (AI) k aktuálním tématům regionálního nebo krajského zdravotnictví, řešila řadu dílčích aktuálně vzniklých úkolů v průběhu roku. Úkoly související s provozem ústavu proběhla instalace nových počítačů a softwaru na centrálním pracovišti ústavu, ústav vydal řadu nových organizačních směrnic, aktualizoval směrnice - Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) a Řízení dokumentace a záznamů, provedl kontrolu řádů, směrnic a příkazů ve smyslu Směrnice o řízení dokumentace, proběhla kontrola plnění Kolektivní smlouvy a uzavřena nová na období let , řešila se otázka zprovoznění spisové služby, včetně propojení s ovou poštou a datovou schránkou, proběhly inventury majetku ústavu, proběhl interní finanční audit, proběhla elektrorevize v ústavu, měsíčně byly zpracovávány podrobné přehledy o činnosti jednotlivých odborů ústavu (plnění) a pravidelně se konaly porady vedoucích pracovníků, začátkem roku proběhla třídenní koncepční porada vedení ústavu k řešení jednotlivých úkolů ústavu, uskutečnila se řada dalších odborných setkání pracovníků ústavu a porady s regionálními pracovišti ústavu, byl připraven přehled Hlavních úkolů ústavu v roce Prezentace výsledků a služby Oficiální webové stránky ústavu jsou uvedeny na adrese v české i anglické verzi a jsou vyhledávaným zdrojem statistických informací z oblasti zdravotnictví, webové stránky ústavu jsou průběžně modernizovány jak z hlediska vzhledu, tak i technologie, výsledky ze zpracování údajů z NZIS jsou uvedeny v Přílohách 3 až 5, ústav aktivně sleduje statistiku návštěvnosti webových stránek, ústav průběžně aktualizuje dynamickou webovou prezentaci zdravotnických statistických údajů (program DPS - Data Presentation System), ústav aktualizuje on-line aplikaci klasifikace MKN-10 na základě vydaných změn WHO, souhrnné údaje byly zpracovány do pravidelných sestav a publikací (viz Příloha 3), rychlé poskytování statistických informací bylo řešeno formou Aktuálních informací (AI), tiskových zpráv, analýz a Informací ze zdravotnictví krajů, které jsou určeny pro Ministerstvo zdravotnictví, Parlament České republiky, tj. pro Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR, pro odbornou zdravotnickou veřejnost, zdravotnická zařízení, tisk a pro další uživatele, informace ze zdravotnictví krajů jsou zároveň určeny pro orgány státní správy a samosprávy na území kraje, v roce 2013 bylo vydáno celkem 57 Aktuálních informací za ČR (viz Příloha 4) a 108 Informací ze zdravotnictví kraje, 11

12 bylo zpracováno mimořádných požadavků od MZ, sdělovacích prostředků, firem, studentů a ostatních, pracovníci ústavu vystupovali na řadě seminářů, a to zejména seminářů pořádaných v rámci Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví České lékařské společnosti J. E. Purkyně (v říjnu ústav zajistil v LD seminář Zdravotní stav obyvatelstva z pohledu zdravotnické statistiky ), zároveň vystupovali na řadě školení, kurzů a účastnili se řady mezinárodních jednání a konferencí, ve všech publikacích bylo zohledněno členění podle pohlaví pro zhodnocení genderově citlivých ukazatelů, publikování informací bylo vždy v souladu s právními předpisy o ochraně důvěrných statistických a osobních údajů. Nejvýznamnější spolupracující subjekty Ústav spolupracuje zejména s Ministerstvem zdravotnictví (MZ), Českým statistickým úřadem (ČSÚ), Státním zdravotním ústavem (SZÚ), Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Koordinačním střediskem pro rezortní informační systémy (KSRZIS) a dalšími organizacemi. Spolupráce s MZ: ústav plnil úkoly, které mu byly uloženy poradou vedení MZ, podílel se na přípravě materiálu MZ Národní koncepce elektronizace zdravotnictví, podílel se na přípravě novel k zákonu o zdravotních službách a podílel se na přípravě další legislativy MZ formou vnějších a vnitřních připomínkových řízení, zajistil předávání agregovaných dat a analýz, zabezpečil předávání zdrojových dat z Národního registru hospitalizovaných pro sekci zdravotního pojištění a analytickou skupinu, ústav byl od 1. ledna 2013 pověřen MZ správou informačního systému pro vedení záznamů o událostech ovlivňujících kvalitu zdravotních služeb a bezpečnost pacientů (Národní systém hlášení nežádoucích událostí), účastnil se jednání s MZ k realizaci projektů Konsolidace IC/ITC, podílel se na projektu - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy (ereg), jednal s MZ ohledně financování provozu Národního onkologického registru, zabezpečil řadu dalších úkolů předkládaných MZ (např. rozbor sebevražednosti v ČR). Spolupráce s KSRZIS: při zajištění provozu vybraných Národních zdravotních registrů, na projektu ereg, na zajištění hardware a software vybavení pracoviště ústavu. Spolupráce s ČSÚ: ústav se podílel na plnění úkolů vyplývajících z vládního usnesení č. 634 Záměr zefektivnění výkonu státní statistické služby a přijetí vládního usnesení č. 980 Návrh dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí, vypracoval pro ČSÚ podklady pro vyčíslení administrativní zátěže v porovnání let 2012 a 2013, průběžně jednal s ČSÚ o problematice Listu o prohlídce zemřelého (LPZ), řešil vzniklé problémy kolem sběru a kontroly dat, 12

13 pokračovala spolupráce s ČSÚ na statistickém zjišťování Výběrové šetření zdravotně postižených osob za rok 2013 (dále je VŠPO 2013), uzavřel rámcovou smlouvu s ČSÚ o vzájemné spolupráci při šetření EHIS 2014, ústav spolupracoval s ČSÚ na řadě publikací, kam předával data z NZIS (např. Statistická ročenka ČR, Cizinci v ČR, Zaostřeno na ženy a muže), účastnil se Metodických dnů a seminářů pořádaných ČSÚ. Spolupráce s MPSV: byl vypracován návrh Smlouvy o vzájemném poskytování statistických informací a důvěrných statistických údajů mezi MPSV a ústavem, spolupracoval na aktualizaci informačního systému, který je součástí mezinárodního projektu požadovaného Eurostatem, Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS), stal se členem pracovní skupiny Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb společně s MPSV. Ostatní spolupráce: byl vypracován návrh nové smlouvy s MŠMT o poskytování statistických informací a dat, spolupracoval se SZÚ na publikacích týkajících se epidemiologie některých chronických onemocnění dýchací soustavy, uzavřel se SZÚ rámcovou smlouvu o společné realizaci šetření EHIS a EHES v roce 2014, poskytoval Policii ČR na základě žádostí data z LPZ, zaměstnanci ústavu se zúčastnili seminářů v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR (např. Vzácná onemocnění, Diabetes), uskutečnil jednání se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), spolupracoval s ČLS JEP na upřesnění vykazování jednotlivých položek na výkazech MZ a na připomínkách k připravované legislativě MZ, s Národním referenčním centrem (NRC) spolupracoval na upřesnění metodik sběru dat o infekcích spojených se zdravotní péčí, s Mezinárodním centrem klinického výzkumu (ICRC) v Brně spolupracoval na výzkumu epidemiologie cévních onemocnění mozku. Mezinárodní spolupráce K zahraniční spolupráci jsou podrobnější informace uvedeny na webových stránkách ústavu na adrese: V roce 2013 se uskutečnilo 13 zahraničních pracovních cest, jejich přehled je uveden v Příloze 2. WHO ústav spolupracuje s regionální úřadovnou v Kodani (WHO/EURO) a s centrálou v Ženevě (WHO/HQ), poskytuje pravidelně údaje za ČR do rozsáhlé databáze zdravotnických ukazatelů Zdraví pro všechny, aktualizuje, zpracovává a formátuje data do dynamické prezentace statistických dat ze zdravotnictví za všechny kraje ČR (DPS), předává data z Registru hospitalizovaných do databáze HMBD (European Hospital Morbidity Database) a databáze HFA (Health for All Database), 13

14 spolupracuje s WHO/EURO v oblasti statistiky tuberkulózy společně s Národní jednotkou dohledu na TBC. OECD doplňuje údaje do databáze zdravotnických ukazatelů OECD Health Data spolupracuje na přípravě ukazatelů kvality zdravotní péče (HCQI) a ukazatelů dlouhodobé péče (LTC) spolupracuje na přípravě publikace Health at a Glance, zpracovává dotazníky zasílané OECD, se zástupci OECD proběhlo v září jednání na MZ. EUROSTAT podílí se na rozvoji zdravotnické statistiky v zemích EU, které se řídí Nařízením EP a Rady o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, údaje se předkládají EUROSTATU, zabezpečuje v rámci projektu EUDA- MED (databáze zdravotnických prostředků EU) pořízení dokladů do Registru zdravotnických prostředků a výstupy dle požadavků MZ, předává data do databází EU ECDC (např. z Registru pohlavních nemocí, z Registru tuberkulózy prostřednictvím informačního systému TESSy), účastní se aktivit týkajících se monitorování zdravotnických ukazatelů Evropské unie (projekt ECHIM), kdy ústav spolupracuje zejména s orgány DG Sanco. V rámci spolupráce mezi EU, WHO a OECD předává data o výdajích na zdravotnictví podle metodologie systému zdravotnických účtů (SHA), podílí se na přípravě sjednocování definic pro různé oblasti zdravotnické statistiky. V rámci spolupráce mezi Eurostatem, WHO, OECD a ČSÚ podílí se na postupné implementaci systému zdravotnických účtů (SHA), což zahrnuje i statistiku pracovníků ve zdravotnictví (HLA), pro potřeby běžného sledování v národních zdravotnických informačních systémech, podílí se na revizi metodologie systému zdravotnických účtů a na systému jejich sledování, předává prostřednictvím ČSÚ data do UNICEF, zapojuje se do aktivit, které jsou spojeny se zdravotnickou statistikou zaměřenou na měření disability (na osoby se zdravotním postižením), pokračovala příprava na šetření EHIS v roce 2014 (povinné pro všechny státy EU). EUROSTAT, DG Sanco, DG Employment spolupracuje s uvedenými orgány v oblasti zdravotnické statistiky, podílí se na aktivitách souvisejících s ukazatelem Délka života ve zdraví (HLY) v rámci projektu JA EHLEIS, účastnil se aktivit týkajících se monitorování zdravotnických ukazatelů Evropské unie (projekt ECHIM), kdy ústav spolupracuje zejména s orgány DG Sanco, účastní se projektu, který se týká údržby, vývoje a rozvoje informační databáze zdravotnických šetření (projekt EUHSID), zastupuje ČR, na základě pověření MZ, v pracovní skupině, která řeší koncepční a koordinační otázky týkající se Evropského systému zdravotnických šetření (projekt EHSS), pokračuje dlouhodobá pracovní činnost jednoho zaměstnance ústavu v EUROSTATU v Lucemburku. Další zahraniční projekty, úkoly a akce aktivní účast na mezinárodní konferenci MEDTEL 2013 oboru zdravotnic- 14

15 ké informatiky a telematiky, cílem konference bylo navazovat a rozšiřovat evropské kontakty a vytvářet otevřené fórum pro oblast evropského zdravotnictví, řada pracovníků ústavu je členem mezinárodních pracovních skupin (viz Příloha 1), v roce 2013 se uskutečnilo 13 zahraničních cest zaměstnanců ústavu v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotnické informatiky a statistiky (viz Příloha 2), všechny zahraniční cesty souvisely přímo se zdravotnickou statistikou, předáváním dat za Českou republiku do mezinárodních databází zdravotnických ukazatelů (WHO, OECD a EU) týkajících se zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a ekonomiky zdravotnických zařízení, ze zahraničních služebních cest jsou zpracovány písemné cestovní zprávy, které jsou k dispozici, stejně jako řada přivezených materiálů. V každé zprávě ze zahraniční cesty jsou uváděny seznamy dovezených materiálu event. odkazy na konkrétní webové stránky, kde se dají související materiály najít. Na jednáních vystupovali účastníci cest aktivně, zaměstnanci ústavu se v roce 2013 účastnili jednání v řadě mezinárodních pracovních skupin (Expertní skupina pro zdravotnické informace-eghi, technické skupiny Eurostatu-TG HIS, TG morbidity nebo Pracovní skupiny pro zdravotnickou statistiku-wg PHS ) a zároveň se zapojili do řady mezinárodních projektů (např. ECHIM JA, JA EHLEIS) a účastnili se řady mezinárodních konferencí (EUPHA, IARC), účast vybraných pracovníků na mezinárodních jednáních pracovních skupin je pro činnost ústavu a jeho další rozvoj v rámci EU nezbytná, protože z legislativy EU vychází řada úkolů pro zdravotnickou statistiku zemí evropského společenství a jedině tak může ústav ovlivňovat budoucí sledování a sběr dat v rámci EU a přípravu metodik, definování ukazatelů a včas se na nové úkoly na národní úrovni připravit. 15

16 Příloha 1 Zařazení zaměstnanců ústavu do pracovních skupin MZ, ČSÚ, na EU úrovni Pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády ČR, a to pro: populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog, úmrtí spojená s užívání drog, žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog, infekční nemoci spojené s užíváním nelegálních drog, odhady prevalence a mortality problémových uživatelů drog. Pracovní skupina MZ pro: optimalizaci sítě zdravotních a sociálních služeb, restrukturalizaci intenzivní lůžkové zdravotní péče, bezpečnost pacientů a kvalita zdravotní péče, národní indikátory kvality, Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy - jeden pracovník ústavu je členem expertního týmu, vzácná onemocnění - mezirezortní pracovní skupina, prevenci dětských úrazů - mezirezortní pracovní skupina, správu a rozvoj DRG, metodiku MKN (včetně NRC), kódování společně s NRC. Pracovní skupina k registrům: tajemníci Rad Národních zdravotních registrů, členem Registru TBC, Pohlavních nemocí. Pracovní skupina ČSÚ: poradní komise statistiky spotřebitelských cen, redakční rada pro publikaci ČSÚ Cizinci v ČR a Zaostřeno na ženy a muže. Pracovní skupina na EU úrovni: expertní skupina pro zdravotnické informace EGHI, technické skupiny Eurostatu TG HIS, TG Care, TG morbidity, pracovní skupiny pro zdravotnickou statistiku WG PHS, Steering committee EHLEIS, ISG pro SPC - Indicators subgroup Social Protection Committee, mezinárodní pracovní skupina Rare Diseases. 16

17 Příloha 2 Zahraniční služební cesty uskutečněné v roce ) 26.2., Lucembursko, Lucemburk Jednání TG HIS k diskusi k aktuálním metodickým podkladům s návazným jednáním TG COD, které diskutovalo aktuální témata související se statistikou příčin smrti. 2) Belgie, Brusel Pravidelné zasedání pracovní podskupiny pro indikátory Výboru pro sociální ochranu (ISG SPC) Evropské komise věnované zdravotní problematice a indikátorům v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče. Tématem byl návrh a zlepšování hodnocení zdravotní péče v návaznosti na rozšiřování Joint Assessment Framework o nové strategii se zaměřením na zdraví. 3) Francie, Paříž Účast na jednání steering committee a setkání účastníků projektu JA EHLEIS spojené s výroční konferencí Active Healthy Ageing: monitoring, research agenda and ongoing actions in Europe. 4) Francie, Paříž Odborný workshop projektu EPIRARE EUCERD, doporučení pro registry vzácných onemocnění a sběr dat. 5) Belgie, Brusel Pravidelné zasedání pracovní podskupiny pro indikátory Výboru pro sociální ochranu (ISG SPC) Evropské komise věnované zdravotní problematice a indikátorům v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče. Prezentace revidovaného dokumentu, který představuje návrh a zlepšování hodnocení zdravotní péče v návaznosti na rozšiřování Joint Assessment Framework o nové strategii se zaměřením na zdraví. 6) Lucembursko, Lucemburk Jednání expertní skupiny pro zdravotnické informace - EGHI. 7) Lucembursko, Lucemburk Jednání TG Morbidity. 8) Polsko, Krakov Workshop k hlášení nežádoucích událostí a výukovému systému. 9) Belgie, Brusel Pravidelné zasedání pracovní podskupiny pro indikátory Výboru pro sociální ochranu (ISG SPC) Evropské komise věnované zdravotní problematice a indikátorům v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče. Prezentace revidovaného dokumentu, který představuje návrh a zlepšování hodnocení zdravotní péče v návaznosti na rozšiřování 17

18 Joint Assessment Framework o nové strategii se zaměřením na zdraví. 10) Francie, Paříž Pracovní jednání zástupců zemí OECD, které se týká především metodiky vykazování ekonomických údajů ze zdravotnictví podle metodiky SHA a zdravotnických dat předávaných do databází OECD Health Data. 11) Belgie, Brusel Pravidelné zasedání pracovní podskupiny pro indikátory Výboru pro sociální ochranu (ISG SPC) Evropské komise věnované zpřesnění indikátorů v rámci portfolia v oblasti sociální ochrany. Prezentace evidovaného dokumentu, který představuje návrh a zlepšování hodnocení zdravotní péče v návaznosti na rozšiřování Joint Assessment Framework o nové strategii se zaměřením na oblast zdraví. Dalším bodem programu byla témata ze sociální oblasti. 12) Belgie, Brusel Mezinárodní konference o zdraví lidí EUPHA ) Lucembursko, Lucemburk Jednání pracovní skupiny - WG Public Health Statistics. 18

19 Příloha 3 Seznam vydaných publikací v roce 2013 Klasifikace: TNM-7 2. vydání české verze Klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání, česká verze Publikace za ČR: Adresář poskytovatelů zdravotních služeb 2013, (k ) Adresář poskytovatelů lékárenské péče 2013, (k ) Asistovaná reprodukce v ČR 2010 Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2012 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012 Ekonomické informace ve zdravotnictví 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Health care and health services in the Czech Republic 2012 in statistical data Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2012 Infekční nemoci 2012 Lázeňská péče 2012 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2012 Lůžková péče 2012 Narození a zemřelí do 1 roku 2012 Novotvary 2010 Péče o nemocné cukrovkou 2012 Pohlavní nemoci 2012 Potraty 2012 Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2011 Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2011 Psychiatrická péče 2012 Rodička a novorozenec 2012 Síť zdravotnických zařízení 2012 Tuberkulóza a respirační nemoci 2012 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2012 Vrozené vady u narozených v roce 2011 Zdravotnická ročenka České republiky 2012 Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Zemřelí

20 Krajské publikace: Zdravotnická ročenka Hl. m. Prahy 2012 Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2012 Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2012 Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2012 Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje 2012 Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2012 Zdravotnická ročenka Libereckého kraje 2012 Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2012 Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2012 Zdravotnická ročenka kraje Vysočina 2012 Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2012 Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2012 Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2012 Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2012 Zdravotnictví Hl. m. Prahy 2012 Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2012 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2012 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2012 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2012 Zdravotnictví Libereckého kraje 2012 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012 Zdravotnictví Pardubického kraje 2012 Zdravotnictví kraje Vysočina 2012 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 Zdravotnictví Zlínského kraje 2012 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Elektronický sběr dat pro NZIS

Elektronický sběr dat pro NZIS stav a perspektivy Ing. Pavel Langhammer ÚZIS ČR Palackého náměstí 4 128 01 Praha 2, P.O.Box 60 e-mail: langhammer@uzis.cz ISSS 2011 4.-5. 4. 2011 11 Současný stav ISSS Hradec Králové 4.-5. 4. 2011 www.uzis.cz

Více

Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky

Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky Vladimír Rogalewicz Seminář HTA dne 12.01.2012 Český statistický úřad Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů;

Více

Zdroje dostupných dat o zdraví lidí. Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Seminář SSLŘPZ 19. 10. 2011

Zdroje dostupných dat o zdraví lidí. Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Seminář SSLŘPZ 19. 10. 2011 Zdroje dostupných dat o zdraví lidí Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Seminář SSLŘPZ 19. 10. 2011 Obsah sdělení Úvod Projeví se nová legislativa na fungování NZIS a UZIS ČR? Projekt ereg a jeho vliv Zdroje dat

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

Nový systém sběru dat a nové resortní ekonomické zpravodajství. Statistické zjišťování za rok 2015

Nový systém sběru dat a nové resortní ekonomické zpravodajství. Statistické zjišťování za rok 2015 Nový systém sběru dat a nové resortní ekonomické zpravodajství Statistické zjišťování za rok 2015 I. Plánovaný rozvoj Národního zdravotnického informačního systému /NZIS/ Co vše zahrnuje Národní zdravotnický

Více

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/18 (09/2016) Stručný přehled

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Návrh. (3) Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje, periodicita a lhůty předání jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Návrh. (3) Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje, periodicita a lhůty předání jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

Real World Evidence v ČR

Real World Evidence v ČR Real World Evidence v ČR v kontextu zákona 106/1999 a novely zákona 372/2011 Sb. Jaroslav Duba, OAKS Consulting s.r.o. 2016-11-23 Agenda Zdroje RWE v ČR ÚZIS = centrální veřejný zdroj informací 2 RWE v

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/5 (09/2016) Stručný přehled

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Kybernetická bezpečnost resortních IS

Kybernetická bezpečnost resortních IS Kybernetická bezpečnost resortních IS Ing. Fares Shima ředitel odboru INF MZČR Seminář Zákon o kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti IS ve veřejné správě a ve zdravotnictví 4.11.2014, Poslanecká

Více

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů,

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, podpora dostupnosti a kvality péče zdravotní a sociální, bezpečnost

Více

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 9. 11. 2016 ÚZIS ČR referenční síť poskytovatelů 1. ÚZIS ČR na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období NZIS REPORT č. K/15 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/15 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

rodinné stříbro české onkologie Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN

rodinné stříbro české onkologie Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN Národní onkologický registr (NOR) rodinné stříbro české onkologie ONKOFORUM BRNO 4112011 Prof MUDr Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN Publikace Novotvary

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 27 215 NZIS REPORT č. K/13 (9/216) Stručný přehled

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Data a informace rezortu zdravotnictví Jakub Tomas

Data a informace rezortu zdravotnictví Jakub Tomas Data a informace rezortu zdravotnictví Jakub Tomas Koordinační středisko pro resortní zdravotnické systémy Obsah prezentace Organizace KSRZIS Hlavní zdroje dat Hygienické a zdravotnické registry Veřejné

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2010

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2011 36 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2010 Activity

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období NZIS REPORT č. K/8 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období NZIS REPORT č. K/8 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/8 (09/2016) Stručný přehled činnosti

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Nová podoba Národního registru vrozených vad (NRVV)

Nová podoba Národního registru vrozených vad (NRVV) Nová podoba Národního registru vrozených vad (NRVV) Seminář: Vzácné nemoci - terminologie, klasifikace, kódování Jitka Jírová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Národní registr vrozených vad

Více

Zdravotní registry, NZIS a konsolidace resortních dat Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth v České republice Ministerstvo

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

implementace CZ-DRG JUDr. Radek Policar

implementace CZ-DRG JUDr. Radek Policar Právní 550 SC-002 aspekty implementace CZ-DRG JUDr. Radek Policar 9. listopadu 2016 Východiska dnešního stavu Sdělení ČSÚ č. 427/2005 Sb., o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) Český

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Legislativa Infrastruktura veřejné správy Projekty Finance Informace

Legislativa Infrastruktura veřejné správy Projekty Finance Informace Legislativa Infrastruktura veřejné správy Projekty Finance Informace Obecné: informační systémy veřejné správy, archivnictví, ochrana osobních údajů. Speciální: zdravotnictví, sociální systémy. Zákon o

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 9. 2013 44 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Activity

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2015,

N á v r h. ZÁKON ze dne 2015, III N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl

Více

Integrovaný operační program. Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví

Integrovaný operační program. Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaný operační program Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo další výzvy pro čerpání strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu

Více

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA 1. Důvod předložení 1.1 Název Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého a o způsobu jeho vyplňování,

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 9. 2012 45 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Activity

Více

23. ZDRAVOTNICTVÍ státní nestátní

23. ZDRAVOTNICTVÍ státní nestátní 23. ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice,

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice, Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester konference Dietní výživa 2016 Pardubice, 11.10.2016 Česká asociace sester (ČAS) je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková,

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

Výběrové šetření EHES

Výběrové šetření EHES Výběrové šetření EHES European Health Examination Survey Jana Kratěnová Státní zdravotní ústav Praha 26.10.2016 Lékařský dům Cíle EHES Sjednotit metodiku vyšetření v rámci Evropy, snaha o harmonizaci a

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Specializační oborová rada pro specializační vzdělávání

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 8. 2013 32 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2012 Activity of out-patient facilities of

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

Zdravotnická záchranná služba 2015

Zdravotnická záchranná služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2016 4 Zdravotnická záchranná služba 2015 Souhrn V roce 2015 zdravotnická záchranná služba v ČR řešila na základě

Více