MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období Obsah 1 ÚVOD:... 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4"

Transkript

1 MĚSTO KOLÍN Koncepce prevence kriminality města Kolína na období Obsah 1 ÚVOD:... 4

2 2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MIGRACE NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA A CIZINCI NEZAMĚSTNANOST ANALÝZA KRIMINALITY MĚSTA VÝVOJ CELKOVÉ KRIMINALITY Majetková kriminalita Hospodářská kriminalita Násilná kriminalita Mravnostní kriminalita Kriminalita s extrémistickým podtextem Přestupky KRIMINOGENNÍ FAKTORY PACHATELÉ TRESTNÉ ČINNOSTI RIZIKOVÍ JEDINCI V POSTAVENÍ POTENCIÁLNÍCH PACHATELŮ NEBO OBĚTI Nezletilí a mladiství Sociálně slabí Osoby z výkonu trestu Uživatelé drog OBĚTI TRESTNÉ ČINNOSTI LOKALITY PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA VNÍMÁNÍ BEZPEČÍ INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA SUBJEKTŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRVENCE KRIMINALITY MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÁ POLICIE PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY PRACOVNÍK PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ KOMUNITY ROMSKÝ PORADCE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY SOCIÁLNÍ KURÁTOR A KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ ODD. SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DDM KOLÍN OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PROSTOR STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE KOLÍN ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ZHODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTA KOLÍNA V RÁMCI PREVENCE KRIMINALITY ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ PRIORITY KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY DLOUHODOBÉ CÍLE A AKTIVITY VEDOUCÍ K NAPLNĚNÍ CÍLŮ A PRIORIT STŘEDNĚDOBÉ A KRÁTKODOBÉ AKTIVITY VEDOUCÍ K NAPLNĚNÍ CÍLŮ DOTČENÉ CÍLOVÉ SKUPINY A ZPŮSOB OBSAHU JEJICH ZAPOJENÍ HARMONOGRAM REALIZACE ZPŮSOB VYHODNOCOVÁNÍ A EVALUACE ZPŮSOB KOORDINACE SHRNUTÍ PRAMENY POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE:

3 3

4 1 Úvod: Během minulých desetiletí se kriminalita stala masovým sociálním jevem, koncentruje se zejména do velkých měst a průmyslových aglomerací s vysokým počtem navzájem anonymních a migrujících osob. Městské obyvatelstvo je ohrožováno zejména pouliční kriminalitou, vloupáním, krádežemi aut a předmětů z nich a loupežemi. Prevence kriminality představuje pokus eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Do prevence kriminality tak náležejí veškeré aktivity směřující k předcházení páchání trestných činů, k snižování jejich výskytu cestou zamezení páchání nebo neutralizaci příčin a podmínek vzniku trestných činů (kriminologických faktorů). Patří sem opatření, jejichž cílem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Těžiště systému prevence je soustředěná na místní úroveň. Zkušenosti praxe ukazují, že rizikovými jednotlivci a skupinami, kriminogenními situacemi a opatřeními proti jednotlivým druhům trestné činnosti, ale i oběťmi trestných činů a posílení bezpečí občanů se mohou v praxi zabývat nejefektivněji města a obce, resp. místní úřady, místní instituce a místní občané. 2 Sociodemografická analýza Město Kolín má cca obyvatel. Vyznačuje se stále velmi nízkým podílem dětské složky (0-14 let) a naopak vysokým podílem poprodukční složky populace (obyvatel nad 60 let). Kolín tak má takzvanou extrémně regresivní populaci, protože dětská složka není do budoucna schopna nahrazovat obyvatelstvo nejstarších věkových skupin. Vzhledem k této demografické skladbě je jediným řešením přestěhovávání mladých lidí v plodném věku z jiných regionů ČR 4

5 2.1 Migrace Migrace je dalším nejvýznamnějším procesem, který má vliv na vývoj počtu obyvatel. Následující graf znázorňuje jaký byl v Kolíně vývoj počtu vystěhovalých a přistěhovalých. Je patrné, že od roku 1953 počty přistěhovalých do Kolína kolísaly podstatně více než počty vystěhovalých, které v čase vykazují daleko menší výkyvy. Až do osmdesátých let v Kolíně počet přistěhovalých výrazně převyšoval počet vystěhovalých obyvatel. Od roku 1995 je ve srovnání s předchozími dekádami poměr vystěhovalých a přistěhovalých poměrně vyrovnaný, i když celé toto detailně zaměřené období počet vystěhovalých převyšoval počet přistěhovaných. Až do roku 2004 se v Kolíně snižoval počet obyvatel ze dvou důvodů nižším počtem narozených než zemřelých nižším počtem přistěhovalých než vystěhovalých. Zvrat nastává během roku 2005, kdy je počet přistěhovalých několikanásobně vyšší v porovnání s průměrným ročním počtem přistěhovalých za předešlých deset let. V tomto roce počet přistěhovalých zároveň dvojnásobně převýšil počet vystěhovalých. Jako hlavní důvod byla výstavba průmyslové zóny pro automobilku TPCA v Ovčárech a s ní souvisící přináležící podniky. Od roku 1995 je však úbytek obyvatel daný stěhováním obyvatel dosti stabilizovaný. Výjimkou je však rok 2005, kdy vlivem migrace přibylo 725 obyvatel. 5

6 2.2 Národnostní struktura a cizinci Zvýšené migrační toky dané zejména vstupem České republiky do EU jsou důvodem, proč je potřeba brát v úvahu i mnohonárodní strukturu obyvatelstva. Cenzovní šetření statistického úřadu a další bilance obyvatelstva sledují v této oblasti dvě charakteristiky, jimiž jsou státní občanství a národnost. Kolín stejně jako celá Česká republika se stále vyznačuje velmi homogenní národnostní strukturou. Podílí české (včetně moravské a slezské) národnosti se snižuje jen velmi mírně z 96,9 % na 96,3%. Po změnách politického režimu v roce 1989 se mírně proměňuje skladba národností žijících v ČR. Zejména po roce 1993 vykazuje určitý pokles slovenská národnost a dále pak národnosti polská, německá a maďarská. Roste naopak podíl osob, které se hlásí k vietnamské, ruské, ukrajinské, bulharské a rumunské národnosti. Poněkud problematickou je národnost romská. Protože je tato příslušnost často vnímána jako stigmatizující pro své nositelé, v posledním cenzu se k ní přihlásila jen velmi malá část obyvatel. 6

7 V souvislosti s rozšiřováním Evropské unie a flexibility pracovní síly se dá očekávat nárůst cizinců nebo obyvatel, kteří se hlásí k jiným národnostem. Lze těžko předpovídat, za jakých zemí budou imigranti přicházet a jaké bude jejich sociodemgrafické složení. Sílící mezinárodní migrace může přemést rozličné problémy, které mohou mít efekt na lokální bezpečnostní politiku: - příliv cizinců (nutnost poskytnutí ubytování) - problém integrace národnostních skupin do majoritní české společnosti - problém xenofobiích a intolerantních projevů společnosti - možná segregace národnostních skupin, vznik ghett - možný růst kriminality a dalších sociálně-patologických jevů. 2.3 Nezaměstnanost Ke dni bylo v evidenci Úřadu práce v Kolíně celkem 2918 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 1621 žen a 1297 mužů Míra nezaměstnanosti v okrese Kolín byla 5,49 %. V příštích měsících lze vzhledem k předchozím rokům očekávat mírný růst nezaměstnanosti v rámci pravidelného ročního cyklu, který je právě v letních měsících výrazně ovlivněn nárůstem evidence mladistvých a absolventů. Míra nezaměstnanosti k byla 6,08 %. Nezaměstnanost na okrese Kolín se pohybuje dlouhé roky pod celorepublikovou mírou. Tento jev je ovlivněn zejména blízkostí hlavního města Prahy, která se svým ekonomickým výkonem stojí vysokou nad republikovým průměrem ve většině ukazatelů např. podíl na tvorbě HDP, míra nezaměstnanosti, průměrná výše platů, atd. Vývoj nezaměstnanosti byl po celý kalendářní rok příznivější než prognóza. Snížení počtu evidovaných uchazečů probíhalo stejným tempem ve všech sledovaných kategoriích, nedošlo tedy ke změně struktury databáze evidovaných osob. Na tomto výrazném snížení se projevila výborná kondice republikového hospodářství. Řady firem působících na okrese Kolín patří mezi úspěšné exportéry a významné zaměstnavatele. V uplynulém kalendářním roce byla zahájena výstavba závodu na výrobu LCD monitorů v Kutné Hoře firmou Foxconn. V závodě by mělo nalézt práci 5000 lidí. Jedná se o investici 147 milionů dolarů (3,094 mld. Kč). V sousedství průmyslové zóny má být postaveno i satelitní městečko s asi 3000 byty pro zaměstnance továrny. Firma se pokouší přilákat pracovní síly i z okresu Kolín, kde je poptávka po pracovních silách rovněž mírně napjatá. V průběhu celého roku bylo možno zaznamenat nárůst neuspokojených poptávek po zaměstnancích nejen v okrese Kolín, ale v celé ČR. Významným momentem pro trh práce na okrese Kolín a nejbližší okolí byl boom bytové výstavby, resp. rozhýbání celého trhu s byty. ( stavební výroba patří mezi ekonomické 7

8 ukazatele uplatňující se při zkoumání hospodářských cyklů ekonomie, její růst je jedním ze znaků konjunktury ). Silné populační ročníky 70.let jsou ekonomicky dostatečně silné k založení rodiny a získání vlastního bydlení. Zvýšená míra porodnosti a zastavení přirozeného úbytku obyvatel na okrese to jen dokazují. Dalším impulsem je rovněž silná migrace za prací, která jen zdůrazňuje dynamický ekonomický rozvoj regionu. Očekávaný vývoj v roce 2008 Předpokládaný vývoj nezaměstnanosti v dalším období mírnější varianta pesimističtější varianta očekávaný stav k počet evidovaných uchazečů celkem z toho dosažitelní MN v % počet evidovaných uchazečů celkem z toho dosažitelní MN v % , , ,5 Míra nezaměstnanosti v mikroregionech okresu Kolín Český Brod Kolín Kouřim Pečky Týnec n.labem I/2004 III/2004 V/2004 VII/2004 IX/2004 XI/2004 I/2005 III/2005 V/2005 VII/2005 IX/2005 XI/2005 I/2006 III/2006 V/2006 VII/2006 IX/2006 XI/2006 I/2007 II/2007 V/2007 VII/2007 IX/2007 XI/07 Počet uchazečů v mikroregionu.kolín Kolín I. II. II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok rok rok rok

9 Vývoj počtu evid.osob v mikroreg. Kolín v letech rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok Prostorová analýza mikroregionů okresu Kolín k Český Brod 5,7% 265, 226, 69 Pečky 7% 193, 179, 59 Kolín 5,6% Týnec nad Labem 7,8% 120, 93, 121 Kouřim 6,6% 934, 699, , 80, 34 Mikroregiony okr.kolín 940 Mikroregiony okr.kolín dle míry nezaměstnanosti 7,8 až 7,8 (1) 7 až 7,8 (1) 6,6 až 7 (1) 5,7 až 6,6 (1) 5,6 až 5,7 (1) Počet uchazeček Počet uchazečů Počet volných míst Zpracováno na základě podkladů ÚP Kolín, Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2007 v okrese Kolín. 9

10 3 Analýza kriminality města Geografická poloha Kolína poblíž Prahy a je důležitých uzlem v této části Středočeského kraje. Ve městě je několik velkých podniků s chemickou a strojní výrobou. V Ovčárech je automobilka T.P.C.A. s přilehlými závody svých subdodavatelů. V nedaleké Kutné Hoře vyrůstá další závod FOXCONN se zaměřením elektroniku o počtu řádově tisíce zaměstnanců, kdy značný počet uvedených zaměstnanců bude ubytována v Kolíně. Ve městě je dobrá nabídka pracovních příležitostí, snadná dosažitelnost z Prahy a celého regionu, v neposlední řadě je zde široká nabídka středních škol a dále jsou zde velká nákupní centra, z čehož pramení velká migrace obyvatel. 3.1 Vývoj celkové kriminality Majetková kriminalita Majetková kriminalita je páchána zejména v oblasti motorových vozidel, rekreačních objektů a největší podíl má tzv. pouliční kriminalita. K se jedná o 1162 případů, přičemž v 371 případech se jedná o vloupání do různých objektů, 639 případů jsou krádeže prosté a 72 případů je ostatní majetková kriminalita Hospodářská kriminalita Na úseku hospodářské trestné činnosti nedošlo ke změně skladby trestné činnosti a převládá trestná činnost na úseku úvěrových a leasingových podvodů a dále došlo k nárůstu podvodů páchaných prostřednictvím platebních karet a v oblasti duševního vlastnictví. K se jedná o 151 věcí Násilná kriminalita Došlo k mírnému nárůstu ale zároveň dochází i k nárůstu případů se zvýšenou brutalitou pachatelů, kdy poškození a to zejména při loupežích nejsou již napadání pouze na ulicích, ale tato trestná činnost se přemístila i do uzavřených objektů jako jsou ubytovny, byty a rodinné domky. Byla zaznamenán zvýšený počet případů vymyšlených loupeží a to ve 14 případech. Celkem 88 věcí k Z věcí šetřených na OOP Kolín jednoznačně převládá trestná činnost dle 221 trestního zákona (ublížení na zdraví) Mravnostní kriminalita Za uplynulé období došlo k mírnému nárůstu mravnostní kriminality, kde převažoval především trestný čin znásilnění. Na OO PČR nebyl takový případ šetřen. Celkem 8 případů, jenž byly předány na SKPV Kolín Kriminalita s extrémistickým podtextem V roce 2007 na OO PČR byl registrován 1 trestný čin. 10

11 Počet trestných činů Řada1 Zdroj: Hodnocení prevence kriminality za období Podklady PČR rok počet TČ Přestupky Dle podkladů z OO PČR Kolín, MP Kolín, KPP při MěÚ Kolín vyplývá, že dochází k nárůstu přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. U majetkových přestupků převládají a) krádeže zboží v bezobslužných prodejnách, kdy pachatelé jsou sociálně slabší občané, dále občané příhraničních okresů ČR, občané Slovenska, Polska, Ukrajiny, kteří se zaměřují zejména na potraviny a alkohol. b) drogistické a průmyslové zboží, kde pachatelé jsou nejčastěji drogově závislí jednotlivci za účelem zpeněžení tohoto zboží. Z výsledku činnosti MP Kolín je nejvíce patrný nárůst počtu přestupků zejména v oblasti veřejného pořádku, páchaných stále více občany, kteří nemají v městě trvalé bydliště (využívají tzv. přechodných podnájmů), necítí se jako občany a tomu odpovídají průvodní jevy jejich chování. Ve zvláštní oblasti veřejného pořádku, kterou je řešení událostí osob bez domova (bezdomovců), evidovala MP Kolín za příslušné období celkem 338 řešených událostí. Na úseku přestupků proti majetku v převážné většině týkajících se krádeží v obchodech je nárůst proti roku 2006 o 100 případů celkem 911 událostí, kdy pouze v blokovém řízení bylo uloženo pokut za 587 tis. Kč. 11

12 Počet přestupků ( 47,49, 50) 6000 počet rok OO PČR MP KPP Celkem OO PČR MP KPP Celkem Poměrné zastoupení přestupků projednaných ve správním řízení počet rok Celkem Zdroj: KPP při MÚ Kolín Celkem

13 Počet přestupků řešených MP Kolín 4000 počet rok 46, 47, 48, Celkem Zdroj: MP Kolín , 47, 48, Celkem Kriminogenní faktory Vliv na nápad trestné činnosti lze spatřovat ve zvýšené migraci skupin obyvatel a to jak železniční, autobusové a silniční. - V Ovčárech je průmyslová zóna, v niž je postaven závod T.P.C.A. a v dalších prostorech jsou další závody přidružené výrovy automobilového průmyslu. - V prostorech bývalých kasáren byly postaveny supermarkety OBI a TESKO, kde dochází ke krádežím zboží. - Koncentrace dělníků a jejich rodin pracujících v T.P.C.A. a navazujících výrobách. Tito jsou ubytování v rekonstruovaných bytech v kasárnách a na dalších ubytovnách v Kolíně a okolních obcích, kapacity ubytoven jsou zcela zaplněny. - Probíhá výstavba velkého sídliště v lokalitě U Vodárny, které je určeno především zaměstnancům T.P.C.A. - Vysoká fluktuace zaměstnanců T.P.C.A., kde se jedná zejména o občany příhraničních okresů, Slovenska, Polska apod., o kterých není přehled o jejich totožnosti, místě jejich pobytů, jejich kriminální minulosti, kteří po ukončení prac. poměru v T.P.C.A. zůstávají v katastru města Kolína. - Provozovny non-stop barů v centru Kolína, kterých počet vzrostl reagující na potřeby zejména těchto lidí, kteří zde konzumují alkoholické nápoje apod. 13

14 3.3 Pachatelé trestné činnosti - Největší zastoupení dle podkladů OŘ PČR Kolín, mají recidivisté, kteří v roce 2006 spáchali 529 TČ. Proti roku 2005 je to nárůst o 22 TČ. - Cizinci, kteří jsou zadržování zejména v případech majetkové trestné činnosti, jedná se převážně o občany SR, kteří přicestovali do Kolína za prací. V roce 2005 spáchali 50 TČ, v roce 2006 to bylo 48. Pokles je o 2 trestné činy. - Mladiství jedná se zejména osoby drogově závislé a v oblasti majetkového charakteru. V roce 2005 spláchali 36 TČ v roce TČ. Nárůst je o 13 TČ. 3.4 Rizikoví jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo oběti Nezletilí a mladiství Údaje kurátorů pro mládež a dospělé jsou čísly, které určitým způsobem nastiňují míru sociálně patologických jevů v lokalitě. Jejich interpretace se nemůže řídit přímou úměrou, dle které by zvyšování případů trestné činnosti či výchovných případů znamená rostoucí kriminalitu či sílící sociálně patologické ovzduší. To sice může být pravda, nicméně to může znamenat také lepší práci policie při objasňování trestné činnosti či dalších profesionálů při monitorování patologického chování mládeže. Následující graf ukazuje, jak se v celém regionu PO3 včetně Kolína vyvíjel počet trestné činnosti a výchovných případů mladistvých a nezletilých. V případě mladistvých dosáhly tyto případy největší hodnoty loni, v případě nezletilých v roce 2004, kdy se jednalo o velmi strmý nárůst. Celkově se však dá říci, že se počet trestních či výchovných deliktů mládeže v celé PO3 včetně Kolína za posledních pět let příliš dramaticky nevyvíjel. 14

15 Ve zbytku PO3 bez Kolína se naopak dá pozorovat určitý, byť nevelký, pokles. Do budoucna se dá předpokládat, i na základě celkového trendu pozorovatelného na území celé ČR, že počet trestních a výchovných deliktů mladistvých a nezletilých nezaznamená pokles, naopak bude mít tendenci se zvyšovat. Při komunitním plánování by proto mělo být námětem diskusí, kterými nástroji a opatřeními je možné poskytovat prevenci tak, aby se možný nárůst sociálně patologického chování mládeže co možná nejvíce dařilo brzdit Sociálně slabí Tato kapitola se zaměřuje na osoby evidované u kurátora pro dospělé. Základně je možno říci, že se jedná o osoby, které ve své životní situaci potřebují určitou institucionální podporu. Jak patrno, v celé PO3 včetně Kolína se počet těchto osob v průběhu posledních pěti let poměrně výrazně zvýšil - od roku 2002 do roku 2006 o plných 45%. 15

16 V samotném Kolíně byl tento nárůst ještě strmější - za uplynulých pět let se počet osob evidovaných u kurátora pro dospělé zvýšil z 50 osob v roce 2002 na 90 osob v roce 2005, tedy o plných osmdesát procent. V zásadě může tento nárůst být ovlivněn dvěma hlavními faktory, z nichž jeden může být chápán jako negativní a druhý jako pozitivní - tento nárůst totiž může indikovat jak to, že se v nepříznivé životní situaci ocitá čím dál více dospělých lidí, stejně jako to, že čím dál více lidí v nepříznivé životní situaci má důvěru obrátit se s žádostí o pomoc na příslušnou instituci. S ohledem na dosavadní plynulost nárůstu evidovaných se dá předpokládat, že počet osob, které se ve své nepříznivé životní situaci obrátí na úřady, nadále poroste. 16

17 Termín nepříznivé životní situace často souvisí s problémem bydlení. Standardním způsobem řešení, jenž bývá v městských lokalitách uplatňován za účelem bránění šíření bezdomovectví, je poskytování azylového bydlení. Následující graf ukazuje, že za posledních pět let nedošlo v poskytování azylového bydlení k výraznějším zvratům, v celé PO3 včetně Kolína byl v jednotlivých letech zhruba stejný. Značný, takřka stoprocentní, nárůst se odehrál pouze v roce 2006 v samotném Kolíně. Azylový dům Ubytovna pro osoby bez přístřeší v Kolíně (organizační složka MěÚ Kolín) 30 stabilních a několik nouzových lůžek Ubytování poskytováno jen dospělým osobám Důvody přijímání žadatelů: ztráta bydlení (statistika r. 2006) 1. osoby bez bytu 37 osob 2. alkohol, droby 12 osob 3. návrat z výkonu trestu 15 osob 4. návrat z výchovného zařízení 5 osob 5. návrat z léčebných zařízení 4 osoby Důvody se prolínají. Ubytování dle věku: let: 11 osob let: 31 osob let: 26 osob Nad 61 let: 5 osob V průběhu každého roku se v ubytovně vystřídá průměrně 73 ubytovaných. 17

18 Následující graf znázorňuje, jak se vyvíjela celková výše finančních prostředků, které evidovaným osobám poskytl kurátor pro dospělé. V samotném Kolíně bylo nejméně peněz poskytnuto v letech , nejvíce naopak v roce Dle podkladů oddělení pomoci v hmotné nouzi OSVZ Kolín bylo v roce 2007 průměrně 223 příjemců dávek pomoci v HN za měsíc a vyplacená částka činila cca ,- Kč a v roce 2008 to bylo již 230 příjemců a částka činila cca ,- Kč Osoby z výkonu trestu Co se týče tlaku na síť sociálních služeb, určitý vliv má i počet osob, které se vracejí do komunity z výkonu trestu a potřebují určitou institucionální pomoc při reintegraci do běžného života. V případě samotného Kolína se počet osob navrátivších se z výkonu trestu za uplynulých pět let nijak výrazně neměnil. Mírně se zvýšil v celém regionu PO3, kde byl zaznamenán v roce 2006 dvacetiprocentní nárůst propuštěných oproti roku 2002, kdežto v samotném Kolíně se jednalo pouze o dvanáctiprocentní nárůst. 18

19 3.4.4 Uživatelé drog Další skupinou rizikových jedinců v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí jsou uživatelé drog z řad mládeže. Negativní důsledky nealkoholové toxikomanie se promítají v trestněprávní rovině do několika oblastí a lze je zhruba rozdělit na delikty, v našich podmínkách se jedná: - páchání pod vlivem drog (nejčastěji trestné činy a přestupky proti majetku, dále proti svobodě a lidské důstojnosti proti životu a zdraví) - zaměřené na získání drog v souvislosti s abusem (nejčastěji trestné činy proti majetku) - páchání na drogově závislých (nejčastěji trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti) Z údajů, které poskytlo sdružení Prostor vyplývá, že počet uživatelů drog, které eviduje neustále stoupá. Kontaktní centru: - počet klientů rok Počet klientů

20 Počet klientů počet klientů Počet klientů rok Terénní programy: - výměnné program, hygienický servis, zdravotní a potravinový sevis rok Počet klientů Počet klientů počet Počet klientů rok 3.5 Oběti trestné činnosti Obětí trestné činnosti se rozumí fyzická osoba, která se v souvislosti s páchanou trestnou činností stane objektem útoku pachatele, ať již formou fyzického útoku, majetkové nebo jiné újmy. 20

21 Oběťmi zejména násilné trestné činnosti a krádeže se stávají zejména senioři, nebo osoby pod vlivem alkoholu, které mají sníženou schopnost obrany proti útoku pachatelů. Zvyšuje se agresivita vůči těmto osobám. 3.6 Lokality páchání trestné činnosti - Nákupní střediska Tesco, OBI, Kaufland apod., kde dochází ke krádežím v prodejnách, - Nádraží ČD, kde Kolín je první zastávkou rychlíků jedouci z Prahy a proto jsou zde často vysazováni cestující a pachatelé zadržení doprovody vlaků. Dále se zde zdržuje značný počet osob bez přístřeší. - Parkoviště motorových vozidel na sídlišti na Kolín II, U Vodárny, u nádraží ul. Rorejcova, kde dochází k páchání vykrádání zaparkovaných motorových vozidel a jejich odcizování, příp. odcizování pohonných hmot. - Prostory non-stop provozoven restaurací na Kolíně I, které se v poslední době rozrostly a zde dochází k majetkové ale i násilné trestné činnosti. - Ulice a veřejná prostranství na Kolíně I a Kolíně II, kde dochází k poškozování veřejně prospěšných zařízení v době, kdy se hosté z non-stop restaurací na Kolíně I přesouvají na Kolín II do svých domovů. - Ulice Zengrova, kde bydlí značná část sociálně slabších obyvatel a kde dochází k porušování veřejného pořádku. 4 Sociologická analýza vnímání bezpečí Významnými ukazateli úspěšnosti preventivních opatření a změn v oblasti vnímání bezpečí jsou názory občanů. Proto bude v každém městě, které přistoupí k realizaci městského programu, před jeho zahájením a při jeho ukončení v roce 2011 provedeno sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů. Šetření bude hrazeno ze státních prostředků a bude provedeno podle jednotné metodiky sběru dat a se stejnými otázkami. Kromě míry pocitu bezpečí občanů bude obsahovat také otázky viktimologické, otázky zaměřené na spokojenost občanů s prací policie a na ochotu občanů angažovat se v preventivních aktivitách. 5 Institucionální analýza subjektů 5.1 Pracovní skupina prvence kriminality Dne byla na zasedání 51. schůzi Rady města Kolína na návrh manažera prevence kriminality ustanovena Pracovní skupina prevence kriminality. Jedná se o zástupce oblastí, kteří se problematikou bezpečnosti a sociálně patologickými jevy profesionálně zabývají. Pracovní skupina je koordinačním, konzultativním a iniciativním orgánem rady města pro oblast prevence kriminality. Dále slouží k dosahování co největší efektivity preventivních opatření, tzn. k zajištění informovanosti, návaznosti a souběžnosti aktivit. Úkolem pracovní skupiny: - analyzovat bezpečnostní situaci ve městě - zpracovat koncepci prevence kriminality na dobu 4 let a předložit ji ke schválení zastupitelstvu - na základě schválené koncepce bude pracovní skupina připravovat program prevence kriminality na kalendářní rok 21

22 - zpracovávat žádost o poskytnutí dotace na projekty programu - sledovat realizace dílčích projektů programu a vyhodnocovat jejich úspěšnost - zvát si na jednání odborníky podle projednávání témat. 5.2 Manažer prevence kriminality Manažer je kontaktní osobou pro odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, Policie ČR a pro manažera prevence kriminality Středočeského krajského úřadu. Náplň práce osoby manažera prevence kriminality: - metodicky napomáhá subjektům realizujícím preventivní aktivity - koordinuje souběh s ostatními programy na území města - vede agendu Pracovní skupiny prevence kriminality - podněcuje členy Pracovní skupiny PK ke sledování relevantních signálů v dané oblasti - odpovídá za vytváření strategie prevence kriminality ve městě a při její realizaci spolupracuje se zainteresovanými subjekty - analyzuje a shromažďuje data o vývoji trestné činnosti a sociálně patologických jevů a vyhodnocuje důsledky těchto analýz - vyhodnocuje bezpečnostní situaci na řízení města z pohledu prevence kriminality a o účinnosti preventivních programů - odpovídá za každoroční přípravu, realizaci, vyhodnocení a vyúčtování městského programu prevence kriminality - spolupracuje na vytváření průzkumu veřejného mínění v oblasti vnímání pocitu bezpečí - prezentuje preventivní aktivity v médiích. 5.3 Policie České republiky Úkoly Policie ČR v rámci sociální prevence plní nepřímo, hlavně tím, že signalizuje určité sociální problémy; zatímco těžiště policejní práce je směřováno do prevence situační a to na úrovni prevence primární sekundární i terciární. Prevence situační průměrně orientovaná na omezování kriminogenních situaci a na zvýšení pravděpodobnosti odhalení. Primární zvyšování informovanosti o možnosti obrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality a o správném chování občanů v případě výskytu trestného činu či podezření z něj. Sekundární častější přítomnost policistů na ulici, obecné povědomí o vysoké profesionalitě policistů a zkoušení podmínek pro páchání kriminálních deliktů. Terciární úzce cílená opatření ke zhoršení podmínek pro páchání konkrétních druhů kriminality, příp. ve vymezených teritoriích a zvýšení míry objasněnosti trestných činů. Součástí PČR je Preventivně informační skupina (PIS). Spolupracuje s hromadnými sdělovacími prostředky (zejména regionálního charakteru), zabývá se preventivní činností, a to jak v oblasti kriminality, tak i bezpečnosti silničního provozu. Zajišťuje prezentaci práce policie. Je kontaktním místem při vyřizování žádosti o poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Zpracováno na základě podkladů nprap. Petry Čímové PIS OR Kolín 5.4 Městská policie Městská policie v Kolíně spolupůsobí v této oblasti zejména výsledky vlastní činnosti tj. především plněním povinností a úkolů (zejména ve vztahu k místním záležitostem veřejného 22

23 pořádku) kriminogenním projevům veřejnosti je realizována přítomnosti většího počtu strážníků na místech, která jsou vyhodnocována jako závadová. Toto je zásadní rozdíl oproti minulým rokům, kdy se MPK podílela například na preventivních programech a projektech ve školních zařízeních. Tyto probíhaly pravidelně v průběhu celého školního roku a vzájemně na sebe tématicky navazovaly. Programy probíhaly formou přednášek besed, které byly vždy uzpůsobeny věku posluchačů. Z vyhodnocení této činnosti však bylo patrné, že tato role strážníkům nepřísluší, a to zejména z důvodů nízkého dopadu na efektivitu tohoto téma. Město Kolín proto v roce 2007 do této role delegovalo speciálně určenou osobu, jejíž prioritou je podílet se na programech preventivní politiky v rámci strategie prevence kriminality na léta 2008 až MPK však dále k tomuto tématu vytváří subsidiární činnost, a to vyhodnocováním veškerých událostí, které jsou v přímé souvislosti navázány na nově vytvářené projekty hlavně v oblasti prevence situační. Jak však bylo konstatováno v úvodu, role MPK v oblasti její preventivní aktivity je především důsledným plněním povinností dané jí zákonem a těžiště odpovědností nepřesáhnou kompetence, které jsou v něm stanoveny. 5.5 Probační a mediační služba České republiky PMS usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktu spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevence kriminality. Cíle činnosti PMS Integrace pachatele PMS usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti i jeho uplatnění a seberealizaci. Participace poškozeného PMS se snaží o zapojení poškozeného do procesu vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity důvěry ve společnost. Ochrana společnosti PMS přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření. PMS provádí objasňování zákona o soudnictví ve věcech mládeže na diskusích v rámci multidisciplinárních setkáních v rámci porad OSZ Kolín, zástupce PMS je člen komise pro prevenci kriminality, probíhá spolupráce se školami a zájmovými organizacemi. Od roku 2005 běží v regionu i projekt SPJ Mentor, který je velmi úspěšný a klientům PMS prospěšný. Mentoři PMS Kolín, kteří jsou v Kolíně 3 dosud pracovali se 49 klienty. Velkým problémem je absence probačního programu pro mladistvé a nezletilé klienty v soudním okrese Kolín. Byla oslovena některá občanská sdružení a neziskové nestátní organizace, zatím bezúspěšně. O probačním programu Právo pro každý den neprojevilo zatím město Kolín zájem. V současnosti klientům PMS poskytuje pomoc převážně Občanské sdružení Prostor, jenž provozuje K-centrum Kolín. Do popředí zájmu PMS se dostává spolupráce s poškozenými. Do budoucna i zde lze spatřovat velké pole působnosti střediska PMS Kolín. Zpracováno na základě podkladů mgr. Jitky Macháčkové, vedoucí PMS, středisko Kolín 5.6 Pracovník pro záležitosti romské komunity romský poradce 1) plní pracovní úkoly na úseku sociální práce, zejména v romské komunitě. 2) Ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky: - mapuje situaci romské komunity 23

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 ÚVOD Prevence kriminality spočívá v eliminaci trestné činnosti ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Zahrnujeme pod ní veškeré

Více

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 OBSAH: I. Úvod, popis správního území 1 II. Bezpečnostní analýza - Analýza kriminality 5 - Protiprávní přečiny, zločiny, přestupky

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 Úvod... 4 1. Kriminalita její zdroje a formy... 8 2. Koncepce prevence kriminality na období 2012-2015... 10 2.1. Systém prevence kriminality

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Obsah Úvod... 3 1 Demografický popis kraje... 3 1.1 Demografická situace a vývoj...

Více

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje. na období 2013 2016

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje. na období 2013 2016 Strategie prevence kriminality kého kraje na období 203 206 červenec 202 Strategie prevence kriminality kého kraje na období 203-206 Obsah Úvod... 3 Popis současného stavu... 4 Systém prevence kriminality

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova

Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova Koncepce prevence kriminality města Krnova na období 2009-2011 SRPEN 2008 Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova Ing. Otakar Válek - manažer prevence kriminality Ing. Igor Kozelek

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Příloha č. 1 ke Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje Obsah Obsah... 2 Institucionální

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 1 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY VE ZLÍNSKÉM KRAJI NA LÉTA 2005-2007 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní informace - členění Zlínského kraje 4

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY Český Těšín 2015 OBSAH Úvod Bezpečnostní analýza Institucionální analýza Projekty programu prevence kriminality města Český Těšín 2015 1) Český Těšín - Rozšíření městského

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg.č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 I I I. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech 1 OBSAH 1. Úvod 2. Vize cílového

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

KOMUNITNÍ PLÁN. sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019

KOMUNITNÍ PLÁN. sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 KOMUNITNÍ PLÁN sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Komunitní plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb

Více