MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období Obsah 1 ÚVOD:... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4"

Transkript

1 MĚSTO KOLÍN Koncepce prevence kriminality města Kolína na období Obsah 1 ÚVOD:... 4

2 2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MIGRACE NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA A CIZINCI NEZAMĚSTNANOST ANALÝZA KRIMINALITY MĚSTA VÝVOJ CELKOVÉ KRIMINALITY Majetková kriminalita Hospodářská kriminalita Násilná kriminalita Mravnostní kriminalita Kriminalita s extrémistickým podtextem Přestupky KRIMINOGENNÍ FAKTORY PACHATELÉ TRESTNÉ ČINNOSTI RIZIKOVÍ JEDINCI V POSTAVENÍ POTENCIÁLNÍCH PACHATELŮ NEBO OBĚTI Nezletilí a mladiství Sociálně slabí Osoby z výkonu trestu Uživatelé drog OBĚTI TRESTNÉ ČINNOSTI LOKALITY PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA VNÍMÁNÍ BEZPEČÍ INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA SUBJEKTŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRVENCE KRIMINALITY MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÁ POLICIE PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY PRACOVNÍK PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ KOMUNITY ROMSKÝ PORADCE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY SOCIÁLNÍ KURÁTOR A KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ ODD. SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DDM KOLÍN OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PROSTOR STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE KOLÍN ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ZHODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTA KOLÍNA V RÁMCI PREVENCE KRIMINALITY ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ PRIORITY KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY DLOUHODOBÉ CÍLE A AKTIVITY VEDOUCÍ K NAPLNĚNÍ CÍLŮ A PRIORIT STŘEDNĚDOBÉ A KRÁTKODOBÉ AKTIVITY VEDOUCÍ K NAPLNĚNÍ CÍLŮ DOTČENÉ CÍLOVÉ SKUPINY A ZPŮSOB OBSAHU JEJICH ZAPOJENÍ HARMONOGRAM REALIZACE ZPŮSOB VYHODNOCOVÁNÍ A EVALUACE ZPŮSOB KOORDINACE SHRNUTÍ PRAMENY POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE:

3 3

4 1 Úvod: Během minulých desetiletí se kriminalita stala masovým sociálním jevem, koncentruje se zejména do velkých měst a průmyslových aglomerací s vysokým počtem navzájem anonymních a migrujících osob. Městské obyvatelstvo je ohrožováno zejména pouliční kriminalitou, vloupáním, krádežemi aut a předmětů z nich a loupežemi. Prevence kriminality představuje pokus eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Do prevence kriminality tak náležejí veškeré aktivity směřující k předcházení páchání trestných činů, k snižování jejich výskytu cestou zamezení páchání nebo neutralizaci příčin a podmínek vzniku trestných činů (kriminologických faktorů). Patří sem opatření, jejichž cílem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Těžiště systému prevence je soustředěná na místní úroveň. Zkušenosti praxe ukazují, že rizikovými jednotlivci a skupinami, kriminogenními situacemi a opatřeními proti jednotlivým druhům trestné činnosti, ale i oběťmi trestných činů a posílení bezpečí občanů se mohou v praxi zabývat nejefektivněji města a obce, resp. místní úřady, místní instituce a místní občané. 2 Sociodemografická analýza Město Kolín má cca obyvatel. Vyznačuje se stále velmi nízkým podílem dětské složky (0-14 let) a naopak vysokým podílem poprodukční složky populace (obyvatel nad 60 let). Kolín tak má takzvanou extrémně regresivní populaci, protože dětská složka není do budoucna schopna nahrazovat obyvatelstvo nejstarších věkových skupin. Vzhledem k této demografické skladbě je jediným řešením přestěhovávání mladých lidí v plodném věku z jiných regionů ČR 4

5 2.1 Migrace Migrace je dalším nejvýznamnějším procesem, který má vliv na vývoj počtu obyvatel. Následující graf znázorňuje jaký byl v Kolíně vývoj počtu vystěhovalých a přistěhovalých. Je patrné, že od roku 1953 počty přistěhovalých do Kolína kolísaly podstatně více než počty vystěhovalých, které v čase vykazují daleko menší výkyvy. Až do osmdesátých let v Kolíně počet přistěhovalých výrazně převyšoval počet vystěhovalých obyvatel. Od roku 1995 je ve srovnání s předchozími dekádami poměr vystěhovalých a přistěhovalých poměrně vyrovnaný, i když celé toto detailně zaměřené období počet vystěhovalých převyšoval počet přistěhovaných. Až do roku 2004 se v Kolíně snižoval počet obyvatel ze dvou důvodů nižším počtem narozených než zemřelých nižším počtem přistěhovalých než vystěhovalých. Zvrat nastává během roku 2005, kdy je počet přistěhovalých několikanásobně vyšší v porovnání s průměrným ročním počtem přistěhovalých za předešlých deset let. V tomto roce počet přistěhovalých zároveň dvojnásobně převýšil počet vystěhovalých. Jako hlavní důvod byla výstavba průmyslové zóny pro automobilku TPCA v Ovčárech a s ní souvisící přináležící podniky. Od roku 1995 je však úbytek obyvatel daný stěhováním obyvatel dosti stabilizovaný. Výjimkou je však rok 2005, kdy vlivem migrace přibylo 725 obyvatel. 5

6 2.2 Národnostní struktura a cizinci Zvýšené migrační toky dané zejména vstupem České republiky do EU jsou důvodem, proč je potřeba brát v úvahu i mnohonárodní strukturu obyvatelstva. Cenzovní šetření statistického úřadu a další bilance obyvatelstva sledují v této oblasti dvě charakteristiky, jimiž jsou státní občanství a národnost. Kolín stejně jako celá Česká republika se stále vyznačuje velmi homogenní národnostní strukturou. Podílí české (včetně moravské a slezské) národnosti se snižuje jen velmi mírně z 96,9 % na 96,3%. Po změnách politického režimu v roce 1989 se mírně proměňuje skladba národností žijících v ČR. Zejména po roce 1993 vykazuje určitý pokles slovenská národnost a dále pak národnosti polská, německá a maďarská. Roste naopak podíl osob, které se hlásí k vietnamské, ruské, ukrajinské, bulharské a rumunské národnosti. Poněkud problematickou je národnost romská. Protože je tato příslušnost často vnímána jako stigmatizující pro své nositelé, v posledním cenzu se k ní přihlásila jen velmi malá část obyvatel. 6

7 V souvislosti s rozšiřováním Evropské unie a flexibility pracovní síly se dá očekávat nárůst cizinců nebo obyvatel, kteří se hlásí k jiným národnostem. Lze těžko předpovídat, za jakých zemí budou imigranti přicházet a jaké bude jejich sociodemgrafické složení. Sílící mezinárodní migrace může přemést rozličné problémy, které mohou mít efekt na lokální bezpečnostní politiku: - příliv cizinců (nutnost poskytnutí ubytování) - problém integrace národnostních skupin do majoritní české společnosti - problém xenofobiích a intolerantních projevů společnosti - možná segregace národnostních skupin, vznik ghett - možný růst kriminality a dalších sociálně-patologických jevů. 2.3 Nezaměstnanost Ke dni bylo v evidenci Úřadu práce v Kolíně celkem 2918 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 1621 žen a 1297 mužů Míra nezaměstnanosti v okrese Kolín byla 5,49 %. V příštích měsících lze vzhledem k předchozím rokům očekávat mírný růst nezaměstnanosti v rámci pravidelného ročního cyklu, který je právě v letních měsících výrazně ovlivněn nárůstem evidence mladistvých a absolventů. Míra nezaměstnanosti k byla 6,08 %. Nezaměstnanost na okrese Kolín se pohybuje dlouhé roky pod celorepublikovou mírou. Tento jev je ovlivněn zejména blízkostí hlavního města Prahy, která se svým ekonomickým výkonem stojí vysokou nad republikovým průměrem ve většině ukazatelů např. podíl na tvorbě HDP, míra nezaměstnanosti, průměrná výše platů, atd. Vývoj nezaměstnanosti byl po celý kalendářní rok příznivější než prognóza. Snížení počtu evidovaných uchazečů probíhalo stejným tempem ve všech sledovaných kategoriích, nedošlo tedy ke změně struktury databáze evidovaných osob. Na tomto výrazném snížení se projevila výborná kondice republikového hospodářství. Řady firem působících na okrese Kolín patří mezi úspěšné exportéry a významné zaměstnavatele. V uplynulém kalendářním roce byla zahájena výstavba závodu na výrobu LCD monitorů v Kutné Hoře firmou Foxconn. V závodě by mělo nalézt práci 5000 lidí. Jedná se o investici 147 milionů dolarů (3,094 mld. Kč). V sousedství průmyslové zóny má být postaveno i satelitní městečko s asi 3000 byty pro zaměstnance továrny. Firma se pokouší přilákat pracovní síly i z okresu Kolín, kde je poptávka po pracovních silách rovněž mírně napjatá. V průběhu celého roku bylo možno zaznamenat nárůst neuspokojených poptávek po zaměstnancích nejen v okrese Kolín, ale v celé ČR. Významným momentem pro trh práce na okrese Kolín a nejbližší okolí byl boom bytové výstavby, resp. rozhýbání celého trhu s byty. ( stavební výroba patří mezi ekonomické 7

8 ukazatele uplatňující se při zkoumání hospodářských cyklů ekonomie, její růst je jedním ze znaků konjunktury ). Silné populační ročníky 70.let jsou ekonomicky dostatečně silné k založení rodiny a získání vlastního bydlení. Zvýšená míra porodnosti a zastavení přirozeného úbytku obyvatel na okrese to jen dokazují. Dalším impulsem je rovněž silná migrace za prací, která jen zdůrazňuje dynamický ekonomický rozvoj regionu. Očekávaný vývoj v roce 2008 Předpokládaný vývoj nezaměstnanosti v dalším období mírnější varianta pesimističtější varianta očekávaný stav k počet evidovaných uchazečů celkem z toho dosažitelní MN v % počet evidovaných uchazečů celkem z toho dosažitelní MN v % , , ,5 Míra nezaměstnanosti v mikroregionech okresu Kolín Český Brod Kolín Kouřim Pečky Týnec n.labem I/2004 III/2004 V/2004 VII/2004 IX/2004 XI/2004 I/2005 III/2005 V/2005 VII/2005 IX/2005 XI/2005 I/2006 III/2006 V/2006 VII/2006 IX/2006 XI/2006 I/2007 II/2007 V/2007 VII/2007 IX/2007 XI/07 Počet uchazečů v mikroregionu.kolín Kolín I. II. II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok rok rok rok

9 Vývoj počtu evid.osob v mikroreg. Kolín v letech rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok Prostorová analýza mikroregionů okresu Kolín k Český Brod 5,7% 265, 226, 69 Pečky 7% 193, 179, 59 Kolín 5,6% Týnec nad Labem 7,8% 120, 93, 121 Kouřim 6,6% 934, 699, , 80, 34 Mikroregiony okr.kolín 940 Mikroregiony okr.kolín dle míry nezaměstnanosti 7,8 až 7,8 (1) 7 až 7,8 (1) 6,6 až 7 (1) 5,7 až 6,6 (1) 5,6 až 5,7 (1) Počet uchazeček Počet uchazečů Počet volných míst Zpracováno na základě podkladů ÚP Kolín, Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2007 v okrese Kolín. 9

10 3 Analýza kriminality města Geografická poloha Kolína poblíž Prahy a je důležitých uzlem v této části Středočeského kraje. Ve městě je několik velkých podniků s chemickou a strojní výrobou. V Ovčárech je automobilka T.P.C.A. s přilehlými závody svých subdodavatelů. V nedaleké Kutné Hoře vyrůstá další závod FOXCONN se zaměřením elektroniku o počtu řádově tisíce zaměstnanců, kdy značný počet uvedených zaměstnanců bude ubytována v Kolíně. Ve městě je dobrá nabídka pracovních příležitostí, snadná dosažitelnost z Prahy a celého regionu, v neposlední řadě je zde široká nabídka středních škol a dále jsou zde velká nákupní centra, z čehož pramení velká migrace obyvatel. 3.1 Vývoj celkové kriminality Majetková kriminalita Majetková kriminalita je páchána zejména v oblasti motorových vozidel, rekreačních objektů a největší podíl má tzv. pouliční kriminalita. K se jedná o 1162 případů, přičemž v 371 případech se jedná o vloupání do různých objektů, 639 případů jsou krádeže prosté a 72 případů je ostatní majetková kriminalita Hospodářská kriminalita Na úseku hospodářské trestné činnosti nedošlo ke změně skladby trestné činnosti a převládá trestná činnost na úseku úvěrových a leasingových podvodů a dále došlo k nárůstu podvodů páchaných prostřednictvím platebních karet a v oblasti duševního vlastnictví. K se jedná o 151 věcí Násilná kriminalita Došlo k mírnému nárůstu ale zároveň dochází i k nárůstu případů se zvýšenou brutalitou pachatelů, kdy poškození a to zejména při loupežích nejsou již napadání pouze na ulicích, ale tato trestná činnost se přemístila i do uzavřených objektů jako jsou ubytovny, byty a rodinné domky. Byla zaznamenán zvýšený počet případů vymyšlených loupeží a to ve 14 případech. Celkem 88 věcí k Z věcí šetřených na OOP Kolín jednoznačně převládá trestná činnost dle 221 trestního zákona (ublížení na zdraví) Mravnostní kriminalita Za uplynulé období došlo k mírnému nárůstu mravnostní kriminality, kde převažoval především trestný čin znásilnění. Na OO PČR nebyl takový případ šetřen. Celkem 8 případů, jenž byly předány na SKPV Kolín Kriminalita s extrémistickým podtextem V roce 2007 na OO PČR byl registrován 1 trestný čin. 10

11 Počet trestných činů Řada1 Zdroj: Hodnocení prevence kriminality za období Podklady PČR rok počet TČ Přestupky Dle podkladů z OO PČR Kolín, MP Kolín, KPP při MěÚ Kolín vyplývá, že dochází k nárůstu přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. U majetkových přestupků převládají a) krádeže zboží v bezobslužných prodejnách, kdy pachatelé jsou sociálně slabší občané, dále občané příhraničních okresů ČR, občané Slovenska, Polska, Ukrajiny, kteří se zaměřují zejména na potraviny a alkohol. b) drogistické a průmyslové zboží, kde pachatelé jsou nejčastěji drogově závislí jednotlivci za účelem zpeněžení tohoto zboží. Z výsledku činnosti MP Kolín je nejvíce patrný nárůst počtu přestupků zejména v oblasti veřejného pořádku, páchaných stále více občany, kteří nemají v městě trvalé bydliště (využívají tzv. přechodných podnájmů), necítí se jako občany a tomu odpovídají průvodní jevy jejich chování. Ve zvláštní oblasti veřejného pořádku, kterou je řešení událostí osob bez domova (bezdomovců), evidovala MP Kolín za příslušné období celkem 338 řešených událostí. Na úseku přestupků proti majetku v převážné většině týkajících se krádeží v obchodech je nárůst proti roku 2006 o 100 případů celkem 911 událostí, kdy pouze v blokovém řízení bylo uloženo pokut za 587 tis. Kč. 11

12 Počet přestupků ( 47,49, 50) 6000 počet rok OO PČR MP KPP Celkem OO PČR MP KPP Celkem Poměrné zastoupení přestupků projednaných ve správním řízení počet rok Celkem Zdroj: KPP při MÚ Kolín Celkem

13 Počet přestupků řešených MP Kolín 4000 počet rok 46, 47, 48, Celkem Zdroj: MP Kolín , 47, 48, Celkem Kriminogenní faktory Vliv na nápad trestné činnosti lze spatřovat ve zvýšené migraci skupin obyvatel a to jak železniční, autobusové a silniční. - V Ovčárech je průmyslová zóna, v niž je postaven závod T.P.C.A. a v dalších prostorech jsou další závody přidružené výrovy automobilového průmyslu. - V prostorech bývalých kasáren byly postaveny supermarkety OBI a TESKO, kde dochází ke krádežím zboží. - Koncentrace dělníků a jejich rodin pracujících v T.P.C.A. a navazujících výrobách. Tito jsou ubytování v rekonstruovaných bytech v kasárnách a na dalších ubytovnách v Kolíně a okolních obcích, kapacity ubytoven jsou zcela zaplněny. - Probíhá výstavba velkého sídliště v lokalitě U Vodárny, které je určeno především zaměstnancům T.P.C.A. - Vysoká fluktuace zaměstnanců T.P.C.A., kde se jedná zejména o občany příhraničních okresů, Slovenska, Polska apod., o kterých není přehled o jejich totožnosti, místě jejich pobytů, jejich kriminální minulosti, kteří po ukončení prac. poměru v T.P.C.A. zůstávají v katastru města Kolína. - Provozovny non-stop barů v centru Kolína, kterých počet vzrostl reagující na potřeby zejména těchto lidí, kteří zde konzumují alkoholické nápoje apod. 13

14 3.3 Pachatelé trestné činnosti - Největší zastoupení dle podkladů OŘ PČR Kolín, mají recidivisté, kteří v roce 2006 spáchali 529 TČ. Proti roku 2005 je to nárůst o 22 TČ. - Cizinci, kteří jsou zadržování zejména v případech majetkové trestné činnosti, jedná se převážně o občany SR, kteří přicestovali do Kolína za prací. V roce 2005 spáchali 50 TČ, v roce 2006 to bylo 48. Pokles je o 2 trestné činy. - Mladiství jedná se zejména osoby drogově závislé a v oblasti majetkového charakteru. V roce 2005 spláchali 36 TČ v roce TČ. Nárůst je o 13 TČ. 3.4 Rizikoví jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo oběti Nezletilí a mladiství Údaje kurátorů pro mládež a dospělé jsou čísly, které určitým způsobem nastiňují míru sociálně patologických jevů v lokalitě. Jejich interpretace se nemůže řídit přímou úměrou, dle které by zvyšování případů trestné činnosti či výchovných případů znamená rostoucí kriminalitu či sílící sociálně patologické ovzduší. To sice může být pravda, nicméně to může znamenat také lepší práci policie při objasňování trestné činnosti či dalších profesionálů při monitorování patologického chování mládeže. Následující graf ukazuje, jak se v celém regionu PO3 včetně Kolína vyvíjel počet trestné činnosti a výchovných případů mladistvých a nezletilých. V případě mladistvých dosáhly tyto případy největší hodnoty loni, v případě nezletilých v roce 2004, kdy se jednalo o velmi strmý nárůst. Celkově se však dá říci, že se počet trestních či výchovných deliktů mládeže v celé PO3 včetně Kolína za posledních pět let příliš dramaticky nevyvíjel. 14

15 Ve zbytku PO3 bez Kolína se naopak dá pozorovat určitý, byť nevelký, pokles. Do budoucna se dá předpokládat, i na základě celkového trendu pozorovatelného na území celé ČR, že počet trestních a výchovných deliktů mladistvých a nezletilých nezaznamená pokles, naopak bude mít tendenci se zvyšovat. Při komunitním plánování by proto mělo být námětem diskusí, kterými nástroji a opatřeními je možné poskytovat prevenci tak, aby se možný nárůst sociálně patologického chování mládeže co možná nejvíce dařilo brzdit Sociálně slabí Tato kapitola se zaměřuje na osoby evidované u kurátora pro dospělé. Základně je možno říci, že se jedná o osoby, které ve své životní situaci potřebují určitou institucionální podporu. Jak patrno, v celé PO3 včetně Kolína se počet těchto osob v průběhu posledních pěti let poměrně výrazně zvýšil - od roku 2002 do roku 2006 o plných 45%. 15

16 V samotném Kolíně byl tento nárůst ještě strmější - za uplynulých pět let se počet osob evidovaných u kurátora pro dospělé zvýšil z 50 osob v roce 2002 na 90 osob v roce 2005, tedy o plných osmdesát procent. V zásadě může tento nárůst být ovlivněn dvěma hlavními faktory, z nichž jeden může být chápán jako negativní a druhý jako pozitivní - tento nárůst totiž může indikovat jak to, že se v nepříznivé životní situaci ocitá čím dál více dospělých lidí, stejně jako to, že čím dál více lidí v nepříznivé životní situaci má důvěru obrátit se s žádostí o pomoc na příslušnou instituci. S ohledem na dosavadní plynulost nárůstu evidovaných se dá předpokládat, že počet osob, které se ve své nepříznivé životní situaci obrátí na úřady, nadále poroste. 16

17 Termín nepříznivé životní situace často souvisí s problémem bydlení. Standardním způsobem řešení, jenž bývá v městských lokalitách uplatňován za účelem bránění šíření bezdomovectví, je poskytování azylového bydlení. Následující graf ukazuje, že za posledních pět let nedošlo v poskytování azylového bydlení k výraznějším zvratům, v celé PO3 včetně Kolína byl v jednotlivých letech zhruba stejný. Značný, takřka stoprocentní, nárůst se odehrál pouze v roce 2006 v samotném Kolíně. Azylový dům Ubytovna pro osoby bez přístřeší v Kolíně (organizační složka MěÚ Kolín) 30 stabilních a několik nouzových lůžek Ubytování poskytováno jen dospělým osobám Důvody přijímání žadatelů: ztráta bydlení (statistika r. 2006) 1. osoby bez bytu 37 osob 2. alkohol, droby 12 osob 3. návrat z výkonu trestu 15 osob 4. návrat z výchovného zařízení 5 osob 5. návrat z léčebných zařízení 4 osoby Důvody se prolínají. Ubytování dle věku: let: 11 osob let: 31 osob let: 26 osob Nad 61 let: 5 osob V průběhu každého roku se v ubytovně vystřídá průměrně 73 ubytovaných. 17

18 Následující graf znázorňuje, jak se vyvíjela celková výše finančních prostředků, které evidovaným osobám poskytl kurátor pro dospělé. V samotném Kolíně bylo nejméně peněz poskytnuto v letech , nejvíce naopak v roce Dle podkladů oddělení pomoci v hmotné nouzi OSVZ Kolín bylo v roce 2007 průměrně 223 příjemců dávek pomoci v HN za měsíc a vyplacená částka činila cca ,- Kč a v roce 2008 to bylo již 230 příjemců a částka činila cca ,- Kč Osoby z výkonu trestu Co se týče tlaku na síť sociálních služeb, určitý vliv má i počet osob, které se vracejí do komunity z výkonu trestu a potřebují určitou institucionální pomoc při reintegraci do běžného života. V případě samotného Kolína se počet osob navrátivších se z výkonu trestu za uplynulých pět let nijak výrazně neměnil. Mírně se zvýšil v celém regionu PO3, kde byl zaznamenán v roce 2006 dvacetiprocentní nárůst propuštěných oproti roku 2002, kdežto v samotném Kolíně se jednalo pouze o dvanáctiprocentní nárůst. 18

19 3.4.4 Uživatelé drog Další skupinou rizikových jedinců v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí jsou uživatelé drog z řad mládeže. Negativní důsledky nealkoholové toxikomanie se promítají v trestněprávní rovině do několika oblastí a lze je zhruba rozdělit na delikty, v našich podmínkách se jedná: - páchání pod vlivem drog (nejčastěji trestné činy a přestupky proti majetku, dále proti svobodě a lidské důstojnosti proti životu a zdraví) - zaměřené na získání drog v souvislosti s abusem (nejčastěji trestné činy proti majetku) - páchání na drogově závislých (nejčastěji trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti) Z údajů, které poskytlo sdružení Prostor vyplývá, že počet uživatelů drog, které eviduje neustále stoupá. Kontaktní centru: - počet klientů rok Počet klientů

20 Počet klientů počet klientů Počet klientů rok Terénní programy: - výměnné program, hygienický servis, zdravotní a potravinový sevis rok Počet klientů Počet klientů počet Počet klientů rok 3.5 Oběti trestné činnosti Obětí trestné činnosti se rozumí fyzická osoba, která se v souvislosti s páchanou trestnou činností stane objektem útoku pachatele, ať již formou fyzického útoku, majetkové nebo jiné újmy. 20

21 Oběťmi zejména násilné trestné činnosti a krádeže se stávají zejména senioři, nebo osoby pod vlivem alkoholu, které mají sníženou schopnost obrany proti útoku pachatelů. Zvyšuje se agresivita vůči těmto osobám. 3.6 Lokality páchání trestné činnosti - Nákupní střediska Tesco, OBI, Kaufland apod., kde dochází ke krádežím v prodejnách, - Nádraží ČD, kde Kolín je první zastávkou rychlíků jedouci z Prahy a proto jsou zde často vysazováni cestující a pachatelé zadržení doprovody vlaků. Dále se zde zdržuje značný počet osob bez přístřeší. - Parkoviště motorových vozidel na sídlišti na Kolín II, U Vodárny, u nádraží ul. Rorejcova, kde dochází k páchání vykrádání zaparkovaných motorových vozidel a jejich odcizování, příp. odcizování pohonných hmot. - Prostory non-stop provozoven restaurací na Kolíně I, které se v poslední době rozrostly a zde dochází k majetkové ale i násilné trestné činnosti. - Ulice a veřejná prostranství na Kolíně I a Kolíně II, kde dochází k poškozování veřejně prospěšných zařízení v době, kdy se hosté z non-stop restaurací na Kolíně I přesouvají na Kolín II do svých domovů. - Ulice Zengrova, kde bydlí značná část sociálně slabších obyvatel a kde dochází k porušování veřejného pořádku. 4 Sociologická analýza vnímání bezpečí Významnými ukazateli úspěšnosti preventivních opatření a změn v oblasti vnímání bezpečí jsou názory občanů. Proto bude v každém městě, které přistoupí k realizaci městského programu, před jeho zahájením a při jeho ukončení v roce 2011 provedeno sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů. Šetření bude hrazeno ze státních prostředků a bude provedeno podle jednotné metodiky sběru dat a se stejnými otázkami. Kromě míry pocitu bezpečí občanů bude obsahovat také otázky viktimologické, otázky zaměřené na spokojenost občanů s prací policie a na ochotu občanů angažovat se v preventivních aktivitách. 5 Institucionální analýza subjektů 5.1 Pracovní skupina prvence kriminality Dne byla na zasedání 51. schůzi Rady města Kolína na návrh manažera prevence kriminality ustanovena Pracovní skupina prevence kriminality. Jedná se o zástupce oblastí, kteří se problematikou bezpečnosti a sociálně patologickými jevy profesionálně zabývají. Pracovní skupina je koordinačním, konzultativním a iniciativním orgánem rady města pro oblast prevence kriminality. Dále slouží k dosahování co největší efektivity preventivních opatření, tzn. k zajištění informovanosti, návaznosti a souběžnosti aktivit. Úkolem pracovní skupiny: - analyzovat bezpečnostní situaci ve městě - zpracovat koncepci prevence kriminality na dobu 4 let a předložit ji ke schválení zastupitelstvu - na základě schválené koncepce bude pracovní skupina připravovat program prevence kriminality na kalendářní rok 21

22 - zpracovávat žádost o poskytnutí dotace na projekty programu - sledovat realizace dílčích projektů programu a vyhodnocovat jejich úspěšnost - zvát si na jednání odborníky podle projednávání témat. 5.2 Manažer prevence kriminality Manažer je kontaktní osobou pro odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, Policie ČR a pro manažera prevence kriminality Středočeského krajského úřadu. Náplň práce osoby manažera prevence kriminality: - metodicky napomáhá subjektům realizujícím preventivní aktivity - koordinuje souběh s ostatními programy na území města - vede agendu Pracovní skupiny prevence kriminality - podněcuje členy Pracovní skupiny PK ke sledování relevantních signálů v dané oblasti - odpovídá za vytváření strategie prevence kriminality ve městě a při její realizaci spolupracuje se zainteresovanými subjekty - analyzuje a shromažďuje data o vývoji trestné činnosti a sociálně patologických jevů a vyhodnocuje důsledky těchto analýz - vyhodnocuje bezpečnostní situaci na řízení města z pohledu prevence kriminality a o účinnosti preventivních programů - odpovídá za každoroční přípravu, realizaci, vyhodnocení a vyúčtování městského programu prevence kriminality - spolupracuje na vytváření průzkumu veřejného mínění v oblasti vnímání pocitu bezpečí - prezentuje preventivní aktivity v médiích. 5.3 Policie České republiky Úkoly Policie ČR v rámci sociální prevence plní nepřímo, hlavně tím, že signalizuje určité sociální problémy; zatímco těžiště policejní práce je směřováno do prevence situační a to na úrovni prevence primární sekundární i terciární. Prevence situační průměrně orientovaná na omezování kriminogenních situaci a na zvýšení pravděpodobnosti odhalení. Primární zvyšování informovanosti o možnosti obrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality a o správném chování občanů v případě výskytu trestného činu či podezření z něj. Sekundární častější přítomnost policistů na ulici, obecné povědomí o vysoké profesionalitě policistů a zkoušení podmínek pro páchání kriminálních deliktů. Terciární úzce cílená opatření ke zhoršení podmínek pro páchání konkrétních druhů kriminality, příp. ve vymezených teritoriích a zvýšení míry objasněnosti trestných činů. Součástí PČR je Preventivně informační skupina (PIS). Spolupracuje s hromadnými sdělovacími prostředky (zejména regionálního charakteru), zabývá se preventivní činností, a to jak v oblasti kriminality, tak i bezpečnosti silničního provozu. Zajišťuje prezentaci práce policie. Je kontaktním místem při vyřizování žádosti o poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Zpracováno na základě podkladů nprap. Petry Čímové PIS OR Kolín 5.4 Městská policie Městská policie v Kolíně spolupůsobí v této oblasti zejména výsledky vlastní činnosti tj. především plněním povinností a úkolů (zejména ve vztahu k místním záležitostem veřejného 22

23 pořádku) kriminogenním projevům veřejnosti je realizována přítomnosti většího počtu strážníků na místech, která jsou vyhodnocována jako závadová. Toto je zásadní rozdíl oproti minulým rokům, kdy se MPK podílela například na preventivních programech a projektech ve školních zařízeních. Tyto probíhaly pravidelně v průběhu celého školního roku a vzájemně na sebe tématicky navazovaly. Programy probíhaly formou přednášek besed, které byly vždy uzpůsobeny věku posluchačů. Z vyhodnocení této činnosti však bylo patrné, že tato role strážníkům nepřísluší, a to zejména z důvodů nízkého dopadu na efektivitu tohoto téma. Město Kolín proto v roce 2007 do této role delegovalo speciálně určenou osobu, jejíž prioritou je podílet se na programech preventivní politiky v rámci strategie prevence kriminality na léta 2008 až MPK však dále k tomuto tématu vytváří subsidiární činnost, a to vyhodnocováním veškerých událostí, které jsou v přímé souvislosti navázány na nově vytvářené projekty hlavně v oblasti prevence situační. Jak však bylo konstatováno v úvodu, role MPK v oblasti její preventivní aktivity je především důsledným plněním povinností dané jí zákonem a těžiště odpovědností nepřesáhnou kompetence, které jsou v něm stanoveny. 5.5 Probační a mediační služba České republiky PMS usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktu spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevence kriminality. Cíle činnosti PMS Integrace pachatele PMS usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti i jeho uplatnění a seberealizaci. Participace poškozeného PMS se snaží o zapojení poškozeného do procesu vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity důvěry ve společnost. Ochrana společnosti PMS přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření. PMS provádí objasňování zákona o soudnictví ve věcech mládeže na diskusích v rámci multidisciplinárních setkáních v rámci porad OSZ Kolín, zástupce PMS je člen komise pro prevenci kriminality, probíhá spolupráce se školami a zájmovými organizacemi. Od roku 2005 běží v regionu i projekt SPJ Mentor, který je velmi úspěšný a klientům PMS prospěšný. Mentoři PMS Kolín, kteří jsou v Kolíně 3 dosud pracovali se 49 klienty. Velkým problémem je absence probačního programu pro mladistvé a nezletilé klienty v soudním okrese Kolín. Byla oslovena některá občanská sdružení a neziskové nestátní organizace, zatím bezúspěšně. O probačním programu Právo pro každý den neprojevilo zatím město Kolín zájem. V současnosti klientům PMS poskytuje pomoc převážně Občanské sdružení Prostor, jenž provozuje K-centrum Kolín. Do popředí zájmu PMS se dostává spolupráce s poškozenými. Do budoucna i zde lze spatřovat velké pole působnosti střediska PMS Kolín. Zpracováno na základě podkladů mgr. Jitky Macháčkové, vedoucí PMS, středisko Kolín 5.6 Pracovník pro záležitosti romské komunity romský poradce 1) plní pracovní úkoly na úseku sociální práce, zejména v romské komunitě. 2) Ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky: - mapuje situaci romské komunity 23

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 I. OBECNÉ PODMÍNKY MĚSTO KRNOV Počet obyvatel 25820 Program realizován v letech 1997-2002 Celkové náklady na prevenci kriminality 1997 246.096,20 na místní úrovni 1998 4.071.220,47

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018 Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ Školní preventivní strategie 2014-2018 Čj.: SŠNM/276/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více