MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období Obsah 1 ÚVOD:... 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4"

Transkript

1 MĚSTO KOLÍN Koncepce prevence kriminality města Kolína na období Obsah 1 ÚVOD:... 4

2 2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MIGRACE NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA A CIZINCI NEZAMĚSTNANOST ANALÝZA KRIMINALITY MĚSTA VÝVOJ CELKOVÉ KRIMINALITY Majetková kriminalita Hospodářská kriminalita Násilná kriminalita Mravnostní kriminalita Kriminalita s extrémistickým podtextem Přestupky KRIMINOGENNÍ FAKTORY PACHATELÉ TRESTNÉ ČINNOSTI RIZIKOVÍ JEDINCI V POSTAVENÍ POTENCIÁLNÍCH PACHATELŮ NEBO OBĚTI Nezletilí a mladiství Sociálně slabí Osoby z výkonu trestu Uživatelé drog OBĚTI TRESTNÉ ČINNOSTI LOKALITY PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA VNÍMÁNÍ BEZPEČÍ INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA SUBJEKTŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRVENCE KRIMINALITY MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÁ POLICIE PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY PRACOVNÍK PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ KOMUNITY ROMSKÝ PORADCE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY SOCIÁLNÍ KURÁTOR A KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ ODD. SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DDM KOLÍN OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PROSTOR STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE KOLÍN ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ZHODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTA KOLÍNA V RÁMCI PREVENCE KRIMINALITY ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ PRIORITY KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY DLOUHODOBÉ CÍLE A AKTIVITY VEDOUCÍ K NAPLNĚNÍ CÍLŮ A PRIORIT STŘEDNĚDOBÉ A KRÁTKODOBÉ AKTIVITY VEDOUCÍ K NAPLNĚNÍ CÍLŮ DOTČENÉ CÍLOVÉ SKUPINY A ZPŮSOB OBSAHU JEJICH ZAPOJENÍ HARMONOGRAM REALIZACE ZPŮSOB VYHODNOCOVÁNÍ A EVALUACE ZPŮSOB KOORDINACE SHRNUTÍ PRAMENY POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE:

3 3

4 1 Úvod: Během minulých desetiletí se kriminalita stala masovým sociálním jevem, koncentruje se zejména do velkých měst a průmyslových aglomerací s vysokým počtem navzájem anonymních a migrujících osob. Městské obyvatelstvo je ohrožováno zejména pouliční kriminalitou, vloupáním, krádežemi aut a předmětů z nich a loupežemi. Prevence kriminality představuje pokus eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Do prevence kriminality tak náležejí veškeré aktivity směřující k předcházení páchání trestných činů, k snižování jejich výskytu cestou zamezení páchání nebo neutralizaci příčin a podmínek vzniku trestných činů (kriminologických faktorů). Patří sem opatření, jejichž cílem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Těžiště systému prevence je soustředěná na místní úroveň. Zkušenosti praxe ukazují, že rizikovými jednotlivci a skupinami, kriminogenními situacemi a opatřeními proti jednotlivým druhům trestné činnosti, ale i oběťmi trestných činů a posílení bezpečí občanů se mohou v praxi zabývat nejefektivněji města a obce, resp. místní úřady, místní instituce a místní občané. 2 Sociodemografická analýza Město Kolín má cca obyvatel. Vyznačuje se stále velmi nízkým podílem dětské složky (0-14 let) a naopak vysokým podílem poprodukční složky populace (obyvatel nad 60 let). Kolín tak má takzvanou extrémně regresivní populaci, protože dětská složka není do budoucna schopna nahrazovat obyvatelstvo nejstarších věkových skupin. Vzhledem k této demografické skladbě je jediným řešením přestěhovávání mladých lidí v plodném věku z jiných regionů ČR 4

5 2.1 Migrace Migrace je dalším nejvýznamnějším procesem, který má vliv na vývoj počtu obyvatel. Následující graf znázorňuje jaký byl v Kolíně vývoj počtu vystěhovalých a přistěhovalých. Je patrné, že od roku 1953 počty přistěhovalých do Kolína kolísaly podstatně více než počty vystěhovalých, které v čase vykazují daleko menší výkyvy. Až do osmdesátých let v Kolíně počet přistěhovalých výrazně převyšoval počet vystěhovalých obyvatel. Od roku 1995 je ve srovnání s předchozími dekádami poměr vystěhovalých a přistěhovalých poměrně vyrovnaný, i když celé toto detailně zaměřené období počet vystěhovalých převyšoval počet přistěhovaných. Až do roku 2004 se v Kolíně snižoval počet obyvatel ze dvou důvodů nižším počtem narozených než zemřelých nižším počtem přistěhovalých než vystěhovalých. Zvrat nastává během roku 2005, kdy je počet přistěhovalých několikanásobně vyšší v porovnání s průměrným ročním počtem přistěhovalých za předešlých deset let. V tomto roce počet přistěhovalých zároveň dvojnásobně převýšil počet vystěhovalých. Jako hlavní důvod byla výstavba průmyslové zóny pro automobilku TPCA v Ovčárech a s ní souvisící přináležící podniky. Od roku 1995 je však úbytek obyvatel daný stěhováním obyvatel dosti stabilizovaný. Výjimkou je však rok 2005, kdy vlivem migrace přibylo 725 obyvatel. 5

6 2.2 Národnostní struktura a cizinci Zvýšené migrační toky dané zejména vstupem České republiky do EU jsou důvodem, proč je potřeba brát v úvahu i mnohonárodní strukturu obyvatelstva. Cenzovní šetření statistického úřadu a další bilance obyvatelstva sledují v této oblasti dvě charakteristiky, jimiž jsou státní občanství a národnost. Kolín stejně jako celá Česká republika se stále vyznačuje velmi homogenní národnostní strukturou. Podílí české (včetně moravské a slezské) národnosti se snižuje jen velmi mírně z 96,9 % na 96,3%. Po změnách politického režimu v roce 1989 se mírně proměňuje skladba národností žijících v ČR. Zejména po roce 1993 vykazuje určitý pokles slovenská národnost a dále pak národnosti polská, německá a maďarská. Roste naopak podíl osob, které se hlásí k vietnamské, ruské, ukrajinské, bulharské a rumunské národnosti. Poněkud problematickou je národnost romská. Protože je tato příslušnost často vnímána jako stigmatizující pro své nositelé, v posledním cenzu se k ní přihlásila jen velmi malá část obyvatel. 6

7 V souvislosti s rozšiřováním Evropské unie a flexibility pracovní síly se dá očekávat nárůst cizinců nebo obyvatel, kteří se hlásí k jiným národnostem. Lze těžko předpovídat, za jakých zemí budou imigranti přicházet a jaké bude jejich sociodemgrafické složení. Sílící mezinárodní migrace může přemést rozličné problémy, které mohou mít efekt na lokální bezpečnostní politiku: - příliv cizinců (nutnost poskytnutí ubytování) - problém integrace národnostních skupin do majoritní české společnosti - problém xenofobiích a intolerantních projevů společnosti - možná segregace národnostních skupin, vznik ghett - možný růst kriminality a dalších sociálně-patologických jevů. 2.3 Nezaměstnanost Ke dni bylo v evidenci Úřadu práce v Kolíně celkem 2918 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 1621 žen a 1297 mužů Míra nezaměstnanosti v okrese Kolín byla 5,49 %. V příštích měsících lze vzhledem k předchozím rokům očekávat mírný růst nezaměstnanosti v rámci pravidelného ročního cyklu, který je právě v letních měsících výrazně ovlivněn nárůstem evidence mladistvých a absolventů. Míra nezaměstnanosti k byla 6,08 %. Nezaměstnanost na okrese Kolín se pohybuje dlouhé roky pod celorepublikovou mírou. Tento jev je ovlivněn zejména blízkostí hlavního města Prahy, která se svým ekonomickým výkonem stojí vysokou nad republikovým průměrem ve většině ukazatelů např. podíl na tvorbě HDP, míra nezaměstnanosti, průměrná výše platů, atd. Vývoj nezaměstnanosti byl po celý kalendářní rok příznivější než prognóza. Snížení počtu evidovaných uchazečů probíhalo stejným tempem ve všech sledovaných kategoriích, nedošlo tedy ke změně struktury databáze evidovaných osob. Na tomto výrazném snížení se projevila výborná kondice republikového hospodářství. Řady firem působících na okrese Kolín patří mezi úspěšné exportéry a významné zaměstnavatele. V uplynulém kalendářním roce byla zahájena výstavba závodu na výrobu LCD monitorů v Kutné Hoře firmou Foxconn. V závodě by mělo nalézt práci 5000 lidí. Jedná se o investici 147 milionů dolarů (3,094 mld. Kč). V sousedství průmyslové zóny má být postaveno i satelitní městečko s asi 3000 byty pro zaměstnance továrny. Firma se pokouší přilákat pracovní síly i z okresu Kolín, kde je poptávka po pracovních silách rovněž mírně napjatá. V průběhu celého roku bylo možno zaznamenat nárůst neuspokojených poptávek po zaměstnancích nejen v okrese Kolín, ale v celé ČR. Významným momentem pro trh práce na okrese Kolín a nejbližší okolí byl boom bytové výstavby, resp. rozhýbání celého trhu s byty. ( stavební výroba patří mezi ekonomické 7

8 ukazatele uplatňující se při zkoumání hospodářských cyklů ekonomie, její růst je jedním ze znaků konjunktury ). Silné populační ročníky 70.let jsou ekonomicky dostatečně silné k založení rodiny a získání vlastního bydlení. Zvýšená míra porodnosti a zastavení přirozeného úbytku obyvatel na okrese to jen dokazují. Dalším impulsem je rovněž silná migrace za prací, která jen zdůrazňuje dynamický ekonomický rozvoj regionu. Očekávaný vývoj v roce 2008 Předpokládaný vývoj nezaměstnanosti v dalším období mírnější varianta pesimističtější varianta očekávaný stav k počet evidovaných uchazečů celkem z toho dosažitelní MN v % počet evidovaných uchazečů celkem z toho dosažitelní MN v % , , ,5 Míra nezaměstnanosti v mikroregionech okresu Kolín Český Brod Kolín Kouřim Pečky Týnec n.labem I/2004 III/2004 V/2004 VII/2004 IX/2004 XI/2004 I/2005 III/2005 V/2005 VII/2005 IX/2005 XI/2005 I/2006 III/2006 V/2006 VII/2006 IX/2006 XI/2006 I/2007 II/2007 V/2007 VII/2007 IX/2007 XI/07 Počet uchazečů v mikroregionu.kolín Kolín I. II. II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok rok rok rok

9 Vývoj počtu evid.osob v mikroreg. Kolín v letech rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok Prostorová analýza mikroregionů okresu Kolín k Český Brod 5,7% 265, 226, 69 Pečky 7% 193, 179, 59 Kolín 5,6% Týnec nad Labem 7,8% 120, 93, 121 Kouřim 6,6% 934, 699, , 80, 34 Mikroregiony okr.kolín 940 Mikroregiony okr.kolín dle míry nezaměstnanosti 7,8 až 7,8 (1) 7 až 7,8 (1) 6,6 až 7 (1) 5,7 až 6,6 (1) 5,6 až 5,7 (1) Počet uchazeček Počet uchazečů Počet volných míst Zpracováno na základě podkladů ÚP Kolín, Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2007 v okrese Kolín. 9

10 3 Analýza kriminality města Geografická poloha Kolína poblíž Prahy a je důležitých uzlem v této části Středočeského kraje. Ve městě je několik velkých podniků s chemickou a strojní výrobou. V Ovčárech je automobilka T.P.C.A. s přilehlými závody svých subdodavatelů. V nedaleké Kutné Hoře vyrůstá další závod FOXCONN se zaměřením elektroniku o počtu řádově tisíce zaměstnanců, kdy značný počet uvedených zaměstnanců bude ubytována v Kolíně. Ve městě je dobrá nabídka pracovních příležitostí, snadná dosažitelnost z Prahy a celého regionu, v neposlední řadě je zde široká nabídka středních škol a dále jsou zde velká nákupní centra, z čehož pramení velká migrace obyvatel. 3.1 Vývoj celkové kriminality Majetková kriminalita Majetková kriminalita je páchána zejména v oblasti motorových vozidel, rekreačních objektů a největší podíl má tzv. pouliční kriminalita. K se jedná o 1162 případů, přičemž v 371 případech se jedná o vloupání do různých objektů, 639 případů jsou krádeže prosté a 72 případů je ostatní majetková kriminalita Hospodářská kriminalita Na úseku hospodářské trestné činnosti nedošlo ke změně skladby trestné činnosti a převládá trestná činnost na úseku úvěrových a leasingových podvodů a dále došlo k nárůstu podvodů páchaných prostřednictvím platebních karet a v oblasti duševního vlastnictví. K se jedná o 151 věcí Násilná kriminalita Došlo k mírnému nárůstu ale zároveň dochází i k nárůstu případů se zvýšenou brutalitou pachatelů, kdy poškození a to zejména při loupežích nejsou již napadání pouze na ulicích, ale tato trestná činnost se přemístila i do uzavřených objektů jako jsou ubytovny, byty a rodinné domky. Byla zaznamenán zvýšený počet případů vymyšlených loupeží a to ve 14 případech. Celkem 88 věcí k Z věcí šetřených na OOP Kolín jednoznačně převládá trestná činnost dle 221 trestního zákona (ublížení na zdraví) Mravnostní kriminalita Za uplynulé období došlo k mírnému nárůstu mravnostní kriminality, kde převažoval především trestný čin znásilnění. Na OO PČR nebyl takový případ šetřen. Celkem 8 případů, jenž byly předány na SKPV Kolín Kriminalita s extrémistickým podtextem V roce 2007 na OO PČR byl registrován 1 trestný čin. 10

11 Počet trestných činů Řada1 Zdroj: Hodnocení prevence kriminality za období Podklady PČR rok počet TČ Přestupky Dle podkladů z OO PČR Kolín, MP Kolín, KPP při MěÚ Kolín vyplývá, že dochází k nárůstu přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. U majetkových přestupků převládají a) krádeže zboží v bezobslužných prodejnách, kdy pachatelé jsou sociálně slabší občané, dále občané příhraničních okresů ČR, občané Slovenska, Polska, Ukrajiny, kteří se zaměřují zejména na potraviny a alkohol. b) drogistické a průmyslové zboží, kde pachatelé jsou nejčastěji drogově závislí jednotlivci za účelem zpeněžení tohoto zboží. Z výsledku činnosti MP Kolín je nejvíce patrný nárůst počtu přestupků zejména v oblasti veřejného pořádku, páchaných stále více občany, kteří nemají v městě trvalé bydliště (využívají tzv. přechodných podnájmů), necítí se jako občany a tomu odpovídají průvodní jevy jejich chování. Ve zvláštní oblasti veřejného pořádku, kterou je řešení událostí osob bez domova (bezdomovců), evidovala MP Kolín za příslušné období celkem 338 řešených událostí. Na úseku přestupků proti majetku v převážné většině týkajících se krádeží v obchodech je nárůst proti roku 2006 o 100 případů celkem 911 událostí, kdy pouze v blokovém řízení bylo uloženo pokut za 587 tis. Kč. 11

12 Počet přestupků ( 47,49, 50) 6000 počet rok OO PČR MP KPP Celkem OO PČR MP KPP Celkem Poměrné zastoupení přestupků projednaných ve správním řízení počet rok Celkem Zdroj: KPP při MÚ Kolín Celkem

13 Počet přestupků řešených MP Kolín 4000 počet rok 46, 47, 48, Celkem Zdroj: MP Kolín , 47, 48, Celkem Kriminogenní faktory Vliv na nápad trestné činnosti lze spatřovat ve zvýšené migraci skupin obyvatel a to jak železniční, autobusové a silniční. - V Ovčárech je průmyslová zóna, v niž je postaven závod T.P.C.A. a v dalších prostorech jsou další závody přidružené výrovy automobilového průmyslu. - V prostorech bývalých kasáren byly postaveny supermarkety OBI a TESKO, kde dochází ke krádežím zboží. - Koncentrace dělníků a jejich rodin pracujících v T.P.C.A. a navazujících výrobách. Tito jsou ubytování v rekonstruovaných bytech v kasárnách a na dalších ubytovnách v Kolíně a okolních obcích, kapacity ubytoven jsou zcela zaplněny. - Probíhá výstavba velkého sídliště v lokalitě U Vodárny, které je určeno především zaměstnancům T.P.C.A. - Vysoká fluktuace zaměstnanců T.P.C.A., kde se jedná zejména o občany příhraničních okresů, Slovenska, Polska apod., o kterých není přehled o jejich totožnosti, místě jejich pobytů, jejich kriminální minulosti, kteří po ukončení prac. poměru v T.P.C.A. zůstávají v katastru města Kolína. - Provozovny non-stop barů v centru Kolína, kterých počet vzrostl reagující na potřeby zejména těchto lidí, kteří zde konzumují alkoholické nápoje apod. 13

14 3.3 Pachatelé trestné činnosti - Největší zastoupení dle podkladů OŘ PČR Kolín, mají recidivisté, kteří v roce 2006 spáchali 529 TČ. Proti roku 2005 je to nárůst o 22 TČ. - Cizinci, kteří jsou zadržování zejména v případech majetkové trestné činnosti, jedná se převážně o občany SR, kteří přicestovali do Kolína za prací. V roce 2005 spáchali 50 TČ, v roce 2006 to bylo 48. Pokles je o 2 trestné činy. - Mladiství jedná se zejména osoby drogově závislé a v oblasti majetkového charakteru. V roce 2005 spláchali 36 TČ v roce TČ. Nárůst je o 13 TČ. 3.4 Rizikoví jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo oběti Nezletilí a mladiství Údaje kurátorů pro mládež a dospělé jsou čísly, které určitým způsobem nastiňují míru sociálně patologických jevů v lokalitě. Jejich interpretace se nemůže řídit přímou úměrou, dle které by zvyšování případů trestné činnosti či výchovných případů znamená rostoucí kriminalitu či sílící sociálně patologické ovzduší. To sice může být pravda, nicméně to může znamenat také lepší práci policie při objasňování trestné činnosti či dalších profesionálů při monitorování patologického chování mládeže. Následující graf ukazuje, jak se v celém regionu PO3 včetně Kolína vyvíjel počet trestné činnosti a výchovných případů mladistvých a nezletilých. V případě mladistvých dosáhly tyto případy největší hodnoty loni, v případě nezletilých v roce 2004, kdy se jednalo o velmi strmý nárůst. Celkově se však dá říci, že se počet trestních či výchovných deliktů mládeže v celé PO3 včetně Kolína za posledních pět let příliš dramaticky nevyvíjel. 14

15 Ve zbytku PO3 bez Kolína se naopak dá pozorovat určitý, byť nevelký, pokles. Do budoucna se dá předpokládat, i na základě celkového trendu pozorovatelného na území celé ČR, že počet trestních a výchovných deliktů mladistvých a nezletilých nezaznamená pokles, naopak bude mít tendenci se zvyšovat. Při komunitním plánování by proto mělo být námětem diskusí, kterými nástroji a opatřeními je možné poskytovat prevenci tak, aby se možný nárůst sociálně patologického chování mládeže co možná nejvíce dařilo brzdit Sociálně slabí Tato kapitola se zaměřuje na osoby evidované u kurátora pro dospělé. Základně je možno říci, že se jedná o osoby, které ve své životní situaci potřebují určitou institucionální podporu. Jak patrno, v celé PO3 včetně Kolína se počet těchto osob v průběhu posledních pěti let poměrně výrazně zvýšil - od roku 2002 do roku 2006 o plných 45%. 15

16 V samotném Kolíně byl tento nárůst ještě strmější - za uplynulých pět let se počet osob evidovaných u kurátora pro dospělé zvýšil z 50 osob v roce 2002 na 90 osob v roce 2005, tedy o plných osmdesát procent. V zásadě může tento nárůst být ovlivněn dvěma hlavními faktory, z nichž jeden může být chápán jako negativní a druhý jako pozitivní - tento nárůst totiž může indikovat jak to, že se v nepříznivé životní situaci ocitá čím dál více dospělých lidí, stejně jako to, že čím dál více lidí v nepříznivé životní situaci má důvěru obrátit se s žádostí o pomoc na příslušnou instituci. S ohledem na dosavadní plynulost nárůstu evidovaných se dá předpokládat, že počet osob, které se ve své nepříznivé životní situaci obrátí na úřady, nadále poroste. 16

17 Termín nepříznivé životní situace často souvisí s problémem bydlení. Standardním způsobem řešení, jenž bývá v městských lokalitách uplatňován za účelem bránění šíření bezdomovectví, je poskytování azylového bydlení. Následující graf ukazuje, že za posledních pět let nedošlo v poskytování azylového bydlení k výraznějším zvratům, v celé PO3 včetně Kolína byl v jednotlivých letech zhruba stejný. Značný, takřka stoprocentní, nárůst se odehrál pouze v roce 2006 v samotném Kolíně. Azylový dům Ubytovna pro osoby bez přístřeší v Kolíně (organizační složka MěÚ Kolín) 30 stabilních a několik nouzových lůžek Ubytování poskytováno jen dospělým osobám Důvody přijímání žadatelů: ztráta bydlení (statistika r. 2006) 1. osoby bez bytu 37 osob 2. alkohol, droby 12 osob 3. návrat z výkonu trestu 15 osob 4. návrat z výchovného zařízení 5 osob 5. návrat z léčebných zařízení 4 osoby Důvody se prolínají. Ubytování dle věku: let: 11 osob let: 31 osob let: 26 osob Nad 61 let: 5 osob V průběhu každého roku se v ubytovně vystřídá průměrně 73 ubytovaných. 17

18 Následující graf znázorňuje, jak se vyvíjela celková výše finančních prostředků, které evidovaným osobám poskytl kurátor pro dospělé. V samotném Kolíně bylo nejméně peněz poskytnuto v letech , nejvíce naopak v roce Dle podkladů oddělení pomoci v hmotné nouzi OSVZ Kolín bylo v roce 2007 průměrně 223 příjemců dávek pomoci v HN za měsíc a vyplacená částka činila cca ,- Kč a v roce 2008 to bylo již 230 příjemců a částka činila cca ,- Kč Osoby z výkonu trestu Co se týče tlaku na síť sociálních služeb, určitý vliv má i počet osob, které se vracejí do komunity z výkonu trestu a potřebují určitou institucionální pomoc při reintegraci do běžného života. V případě samotného Kolína se počet osob navrátivších se z výkonu trestu za uplynulých pět let nijak výrazně neměnil. Mírně se zvýšil v celém regionu PO3, kde byl zaznamenán v roce 2006 dvacetiprocentní nárůst propuštěných oproti roku 2002, kdežto v samotném Kolíně se jednalo pouze o dvanáctiprocentní nárůst. 18

19 3.4.4 Uživatelé drog Další skupinou rizikových jedinců v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí jsou uživatelé drog z řad mládeže. Negativní důsledky nealkoholové toxikomanie se promítají v trestněprávní rovině do několika oblastí a lze je zhruba rozdělit na delikty, v našich podmínkách se jedná: - páchání pod vlivem drog (nejčastěji trestné činy a přestupky proti majetku, dále proti svobodě a lidské důstojnosti proti životu a zdraví) - zaměřené na získání drog v souvislosti s abusem (nejčastěji trestné činy proti majetku) - páchání na drogově závislých (nejčastěji trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti) Z údajů, které poskytlo sdružení Prostor vyplývá, že počet uživatelů drog, které eviduje neustále stoupá. Kontaktní centru: - počet klientů rok Počet klientů

20 Počet klientů počet klientů Počet klientů rok Terénní programy: - výměnné program, hygienický servis, zdravotní a potravinový sevis rok Počet klientů Počet klientů počet Počet klientů rok 3.5 Oběti trestné činnosti Obětí trestné činnosti se rozumí fyzická osoba, která se v souvislosti s páchanou trestnou činností stane objektem útoku pachatele, ať již formou fyzického útoku, majetkové nebo jiné újmy. 20

21 Oběťmi zejména násilné trestné činnosti a krádeže se stávají zejména senioři, nebo osoby pod vlivem alkoholu, které mají sníženou schopnost obrany proti útoku pachatelů. Zvyšuje se agresivita vůči těmto osobám. 3.6 Lokality páchání trestné činnosti - Nákupní střediska Tesco, OBI, Kaufland apod., kde dochází ke krádežím v prodejnách, - Nádraží ČD, kde Kolín je první zastávkou rychlíků jedouci z Prahy a proto jsou zde často vysazováni cestující a pachatelé zadržení doprovody vlaků. Dále se zde zdržuje značný počet osob bez přístřeší. - Parkoviště motorových vozidel na sídlišti na Kolín II, U Vodárny, u nádraží ul. Rorejcova, kde dochází k páchání vykrádání zaparkovaných motorových vozidel a jejich odcizování, příp. odcizování pohonných hmot. - Prostory non-stop provozoven restaurací na Kolíně I, které se v poslední době rozrostly a zde dochází k majetkové ale i násilné trestné činnosti. - Ulice a veřejná prostranství na Kolíně I a Kolíně II, kde dochází k poškozování veřejně prospěšných zařízení v době, kdy se hosté z non-stop restaurací na Kolíně I přesouvají na Kolín II do svých domovů. - Ulice Zengrova, kde bydlí značná část sociálně slabších obyvatel a kde dochází k porušování veřejného pořádku. 4 Sociologická analýza vnímání bezpečí Významnými ukazateli úspěšnosti preventivních opatření a změn v oblasti vnímání bezpečí jsou názory občanů. Proto bude v každém městě, které přistoupí k realizaci městského programu, před jeho zahájením a při jeho ukončení v roce 2011 provedeno sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů. Šetření bude hrazeno ze státních prostředků a bude provedeno podle jednotné metodiky sběru dat a se stejnými otázkami. Kromě míry pocitu bezpečí občanů bude obsahovat také otázky viktimologické, otázky zaměřené na spokojenost občanů s prací policie a na ochotu občanů angažovat se v preventivních aktivitách. 5 Institucionální analýza subjektů 5.1 Pracovní skupina prvence kriminality Dne byla na zasedání 51. schůzi Rady města Kolína na návrh manažera prevence kriminality ustanovena Pracovní skupina prevence kriminality. Jedná se o zástupce oblastí, kteří se problematikou bezpečnosti a sociálně patologickými jevy profesionálně zabývají. Pracovní skupina je koordinačním, konzultativním a iniciativním orgánem rady města pro oblast prevence kriminality. Dále slouží k dosahování co největší efektivity preventivních opatření, tzn. k zajištění informovanosti, návaznosti a souběžnosti aktivit. Úkolem pracovní skupiny: - analyzovat bezpečnostní situaci ve městě - zpracovat koncepci prevence kriminality na dobu 4 let a předložit ji ke schválení zastupitelstvu - na základě schválené koncepce bude pracovní skupina připravovat program prevence kriminality na kalendářní rok 21

22 - zpracovávat žádost o poskytnutí dotace na projekty programu - sledovat realizace dílčích projektů programu a vyhodnocovat jejich úspěšnost - zvát si na jednání odborníky podle projednávání témat. 5.2 Manažer prevence kriminality Manažer je kontaktní osobou pro odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, Policie ČR a pro manažera prevence kriminality Středočeského krajského úřadu. Náplň práce osoby manažera prevence kriminality: - metodicky napomáhá subjektům realizujícím preventivní aktivity - koordinuje souběh s ostatními programy na území města - vede agendu Pracovní skupiny prevence kriminality - podněcuje členy Pracovní skupiny PK ke sledování relevantních signálů v dané oblasti - odpovídá za vytváření strategie prevence kriminality ve městě a při její realizaci spolupracuje se zainteresovanými subjekty - analyzuje a shromažďuje data o vývoji trestné činnosti a sociálně patologických jevů a vyhodnocuje důsledky těchto analýz - vyhodnocuje bezpečnostní situaci na řízení města z pohledu prevence kriminality a o účinnosti preventivních programů - odpovídá za každoroční přípravu, realizaci, vyhodnocení a vyúčtování městského programu prevence kriminality - spolupracuje na vytváření průzkumu veřejného mínění v oblasti vnímání pocitu bezpečí - prezentuje preventivní aktivity v médiích. 5.3 Policie České republiky Úkoly Policie ČR v rámci sociální prevence plní nepřímo, hlavně tím, že signalizuje určité sociální problémy; zatímco těžiště policejní práce je směřováno do prevence situační a to na úrovni prevence primární sekundární i terciární. Prevence situační průměrně orientovaná na omezování kriminogenních situaci a na zvýšení pravděpodobnosti odhalení. Primární zvyšování informovanosti o možnosti obrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality a o správném chování občanů v případě výskytu trestného činu či podezření z něj. Sekundární častější přítomnost policistů na ulici, obecné povědomí o vysoké profesionalitě policistů a zkoušení podmínek pro páchání kriminálních deliktů. Terciární úzce cílená opatření ke zhoršení podmínek pro páchání konkrétních druhů kriminality, příp. ve vymezených teritoriích a zvýšení míry objasněnosti trestných činů. Součástí PČR je Preventivně informační skupina (PIS). Spolupracuje s hromadnými sdělovacími prostředky (zejména regionálního charakteru), zabývá se preventivní činností, a to jak v oblasti kriminality, tak i bezpečnosti silničního provozu. Zajišťuje prezentaci práce policie. Je kontaktním místem při vyřizování žádosti o poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Zpracováno na základě podkladů nprap. Petry Čímové PIS OR Kolín 5.4 Městská policie Městská policie v Kolíně spolupůsobí v této oblasti zejména výsledky vlastní činnosti tj. především plněním povinností a úkolů (zejména ve vztahu k místním záležitostem veřejného 22

23 pořádku) kriminogenním projevům veřejnosti je realizována přítomnosti většího počtu strážníků na místech, která jsou vyhodnocována jako závadová. Toto je zásadní rozdíl oproti minulým rokům, kdy se MPK podílela například na preventivních programech a projektech ve školních zařízeních. Tyto probíhaly pravidelně v průběhu celého školního roku a vzájemně na sebe tématicky navazovaly. Programy probíhaly formou přednášek besed, které byly vždy uzpůsobeny věku posluchačů. Z vyhodnocení této činnosti však bylo patrné, že tato role strážníkům nepřísluší, a to zejména z důvodů nízkého dopadu na efektivitu tohoto téma. Město Kolín proto v roce 2007 do této role delegovalo speciálně určenou osobu, jejíž prioritou je podílet se na programech preventivní politiky v rámci strategie prevence kriminality na léta 2008 až MPK však dále k tomuto tématu vytváří subsidiární činnost, a to vyhodnocováním veškerých událostí, které jsou v přímé souvislosti navázány na nově vytvářené projekty hlavně v oblasti prevence situační. Jak však bylo konstatováno v úvodu, role MPK v oblasti její preventivní aktivity je především důsledným plněním povinností dané jí zákonem a těžiště odpovědností nepřesáhnou kompetence, které jsou v něm stanoveny. 5.5 Probační a mediační služba České republiky PMS usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktu spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevence kriminality. Cíle činnosti PMS Integrace pachatele PMS usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti i jeho uplatnění a seberealizaci. Participace poškozeného PMS se snaží o zapojení poškozeného do procesu vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity důvěry ve společnost. Ochrana společnosti PMS přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření. PMS provádí objasňování zákona o soudnictví ve věcech mládeže na diskusích v rámci multidisciplinárních setkáních v rámci porad OSZ Kolín, zástupce PMS je člen komise pro prevenci kriminality, probíhá spolupráce se školami a zájmovými organizacemi. Od roku 2005 běží v regionu i projekt SPJ Mentor, který je velmi úspěšný a klientům PMS prospěšný. Mentoři PMS Kolín, kteří jsou v Kolíně 3 dosud pracovali se 49 klienty. Velkým problémem je absence probačního programu pro mladistvé a nezletilé klienty v soudním okrese Kolín. Byla oslovena některá občanská sdružení a neziskové nestátní organizace, zatím bezúspěšně. O probačním programu Právo pro každý den neprojevilo zatím město Kolín zájem. V současnosti klientům PMS poskytuje pomoc převážně Občanské sdružení Prostor, jenž provozuje K-centrum Kolín. Do popředí zájmu PMS se dostává spolupráce s poškozenými. Do budoucna i zde lze spatřovat velké pole působnosti střediska PMS Kolín. Zpracováno na základě podkladů mgr. Jitky Macháčkové, vedoucí PMS, středisko Kolín 5.6 Pracovník pro záležitosti romské komunity romský poradce 1) plní pracovní úkoly na úseku sociální práce, zejména v romské komunitě. 2) Ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky: - mapuje situaci romské komunity 23

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016 Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka na rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 01. února 2016 Prevence kriminality z pohledu

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí.

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí. Akční plán prevence kriminality města Bruntál na rok 2016 Priorita 1: Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Analýza trestné činnosti na území města Vsetín v letech 2005 až 2007 Ve Vsetíně dne 15. června 2009 Zpracoval : Bc.Nikolaj Martinák 4ESVS_K 1. ÚVOD 1.1. Charakteristika

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014 BRK-01-2014-13P, př. 2 Počet listů: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostn nostní politiky Sociální integrace v obcích ch Ústí nad Labem 2009 KRIMINALITA V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH hlavní příčinou

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 Spr.116 /2010-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9.

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc obvodní oddělení Olomouc 3 Olomouc 9. února 2015 Z P R Á V A o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015 BRK-02-2015-10,př. 2 Počet stran: 7 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 Obsah 1.

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016 BRK-02-2016-03P, př. 2 Počet stran: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 Obsah 1.

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK 2016 Město Cheb, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Cheb, 2015 1 ÚVOD Plán města Cheb v oblasti protidrogové

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více