4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ"

Transkript

1 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek hospodaření podniku a jeho užití 4.6. Analýza vztahů mezi výnosy, náklady a ziskem 4.7. Cash flow Výnosy, náklady a především výsledek hospodaření patří k nejdůležitějším charakteristikám hospodaření každého podniku VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ VZTAHY Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (např. za rok), a to bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. To je podle principu tzv. akruálního účetnictví; výnosy se tím odlišují od příjmů, a stejně tak náklady od výdajů a zisk od cash flow. Výnosy se realizují v okamžiku vyskladnění zboží nebo poskytnutí služby. Náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání těchto výnosů. Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří výsledek hospodaření podniku: pokud výnosy převyšují náklady, jde o zisk; pokud náklady převyšují výnosy, jde o ztrátu. VÝNOSY PODNIKU Podle jejich závažnosti je tvoří provozní výnosy jsou výnosy získané z provozní, resp. provozně-hospodářské činnosti podniku; Provozní, provozně-hospodářskou činností podniku je ta činnost, pro kterou byl podnik založen: - u výrobního podniku je to výroba a prodej výrobků včetně poskytování výrobních služeb, - u dopravního podniku je to přeprava zboží nebo osob, - u obchodního podniku je to prodej zboží včetně poskytování různých služeb apod. finanční výnosy vznikají z finančních operací; mimořádné výnosy vznikají z neobvyklých operací vzhledem k běžné činnosti (tj. provozní a finanční) podniku, popř. i z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících; provozní a finanční výnosy tvoří běžné výnosy. Provozní výnosy tvoří: - tržby za vlastní výkony a zboží (tržby za vlastní výrobky, z prodeje služeb, za zboží; daň z přidané hodnoty není součástí tržeb); - změna stavu zásob vlastní činnosti (změna stavu nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a mladých zvířat; změna stavu zásob vlastní výroby může být: +,-); 57

2 - aktivace výkonů vlastní výroby (aktivace materiálu a zboží, vnitropodnikových služeb, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, a to vyrobeného ve vlastní režii); - tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu; - ostatní provozní výnosy (pokuty a penále, výnosy z odepsaných pohledávek, ostatní provozní výnosy sem patří i provozní dotace, pokud je dotace poskytnuta na úhradu nákladů); - převod provozních výnosů. Finanční výnosy tvoří: - tržby z prodeje cenných papírů a podílů (prodej cenných papírů dlouhodobého i krátkodobého charakteru); - výnosy z dlouhodobého i krátkodobého finančního majetku (dividendy, podíly na zisku apod.); - výnosové úroky (přijaté úroky); - výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů; - ostatní finanční výnosy; - převod finančních výnosů. Mimořádné výnosy tvoří: - náhrady za manka a škody (od fyzických i právnických osob); - přebytky majetku; - výnosy ze změny metody (např. ze změny ve způsobu ocenění majetku); a jiné obdobné výnosy. NÁKLADY PODNIKU Podle jejich závažnosti (analogicky jako u výnosů) je tvoří provozní náklady, finanční náklady, mimořádné náklady, přičemž provozní a finanční náklady tvoří (považujeme je za) běžné náklady. Provozní náklady jsou vynaloženy na získání provozních výnosů a tvoří je: - spotřebované nákupy (spotřeba materiálu, energie, ostatních neskladovatelných dodávek, prodané zboží); - služby (opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní služby vč. drobného nehmotného majetku, o kterém podnikatel rozhodl, že není dlouhodobým majetkem); - osobní náklady (mzdové náklady, příjmy společníků a členů ze závislé činnosti, odměny členům orgánů společnosti a družstva, a dále sociální a zdravotní pojištění a sociální náklady); - daně a poplatky (daň z nemovitostí, daň silniční, ostatní daně a poplatky s výjimkou daně z příjmů); - odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; - zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaný materiál; - ostatní provozní náklady (dary, pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, ostatní provozní náklady); - změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/ ); - převod provozních nákladů. 58

3 Finanční náklady náklady spojené s finančními operacemi tvoří: - prodané cenné papíry a podíly; - náklady z finančního majetku (náklady peněžního oběhu apod.); - nákladové úroky (placené); - náklady z přecenění cenných papírů a derivátů; - ostatní finanční náklady; - změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/ ); - převod finančních nákladů. Mimořádné náklady tvoří především: - manka a škody; - náklady na změnu metody (např. na změnu ve způsobu ocenění majetku); a jiné obdobné mimořádné náklady. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PODNIKU Získáme jej jako rozdíl mezi výnosy a náklady, a je to buď zisk (+) nebo ztráta (-). Rozdíl mezi provozními výnosy a provozními náklady tvoří provozní výsledek hospodaření - provozní zisk (+), - provozní ztráta (-). Rozdíl mezi finančními výnosy a finančními náklady tvoří finanční výsledek hospodaření - finanční zisk (+), - finanční ztráta (-). Provozní a finanční výsledek hospodaření tvoří výsledek hospodaření za běžnou činnost - běžný zisk (+), - běžná ztráta (-). Rozdíl mezi mimořádnými výnosy a mimořádnými náklady tvoří mimořádný výsledek hospodaření - mimořádný zisk (+), - mimořádná ztráta (-). Pokud od celkového výsledku hospodaření (zisku, ztráty) před zdaněním - odečteme daň z příjmů (daň z příjmů právnických osob), dostaneme výsledek hospodaření (zisk, ztrátu) po zdanění, který se též označuje jako - čistý zisk (+), čistá ztráta (-), resp. - účetní výsledek hospodaření (účetní zisk, účetní ztráta), resp. - použitelný (disponibilní) zisk. Pokud výsledek hospodaření po zdanění dále upravíme - o částky přídělu do rezervního (nedělitelného) fondu nebo čerpání z rezervního (nedělitelného) fondu; a dále - o částky zisku nebo ztráty z minulého roku dostaneme - bilanční zisk (+) nebo - bilanční ztrátu (-). 59

4 Vztahy mezi výnosy, náklady a výsledkem hospodaření (VH) lze schematicky znázornit následovně: provozní výnosy - provozní náklady provozní VH provozní zisk (+) provozní ztráta (-) finanční výnosy - finanční náklady finanční VH finanční zisk (+) finanční ztráta (-) ơ ơ běžné výnosy - běžné náklady VH za běžnou činnost běžný zisk (+) běžná ztráta (-) mimořádné výnosy - mimořádné náklady mimořádný VH mimořádný zisk (+) mimořádná ztráta (-) výnosy - náklady výsledek hospodaření zisk (+), ztráta (-) před zdaněním - daň z příjmů (právnických osob) výsledek hospodaření zisk (+), ztráta (-) po zdanění + čerpání z rezervního (nedělitelného) fondu - příděly do rezervního (nedělitelného) fondu + zisk z minulého roku - ztráta z minulého roku bilanční zisk (+) bilanční ztráta (-) Přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření podniku podává výkaz zisku a ztráty, stručně označovaný jako výsledovka. 60

5 4.2. VÝNOSY A JEJICH TVORBA Hlavní složkou výnosů většiny podniků především podniků průmyslových, zemědělských, dopravních, obchodních jsou provozní výnosy, a z provozních výnosů jsou to tržby. Tržby jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a služeb v daném účetním období (např. za rok). Rozhodující u výrobních podniků jsou tržby za výrobky, které jsou ovlivněny: fyzickým objemem výroby (resp. prodeje), cenami jednotlivých výrobků, sortimentní strukturou prodeje, způsobem fakturace a dobou úhrady faktur, popř. jinými činiteli. 1. Fyzickým objem výroby podniku je v krátkodobém pohledu omezen - výrobní kapacitou podniku a - poptávkou po jeho výrobcích. 2. Ceny jsou produktem trhu; na trhu se střetává nabídka a poptávka. Pro výrobní podnik má velký význam stanovení poptávkové a nabídkové funkce, tj. vývoje vztahu mezi poptávkou a cenou a vývoje vztahu mezi nabídkou a cenou. Vývoj cen závisí i na typu trhu, zda na trhu existuje konkurence nebo monopolní podmínky. - V podmínkách dokonale konkurence je cena nezávislá na množství výrobku nabízeného jednotlivými výrobci; pro jednotlivý podnik je cena vnějším parametrem na něm nezávislým, objem výroby jednotlivého podniku cenu nemůže ovlivnit. Platí: tržby rostou s růstem prodaného množství. - V monopolních podmínkách je cena proměnnou veličinou závislou na množství prodaných výrobků; s růstem prodávaného množství cena neustále klesá. Monopol může ovlivňovat cenu množstvím prodaných výrobků, to soutěžící podnik nemůže. 3. Změny struktury výroby v určité míře jsou v možnostech podniku a jejich využívání může zvyšovat tržby i zisk. Podnik může zvyšovat své tržby, a to v podstatě každý podnik - zvyšováním kvality výrobků, - zaváděním nových výrobků, - zlepšováním servisu, - účinnou reklamou apod NÁKLADY A NÁSTROJE JEJICH ŘÍZENÍ MANAŽERSKÉ POJETÍ NÁKLADŮ Náklady hrají v podnikové ekonomice rozhodující úlohu, téměř každé manažerské rozhodnutí vychází ze srovnání nákladů a výnosů, např. výroba nového výrobku apod. Manažerské pojetí nákladů proti běžnému (účetnímu) pojetí nákladů vychází z těchto předpokladů: 1. Rozlišují se ekonomické (skutečné, relevantní) náklady, které proti nákladům v účetnictví (účetním nákladům) zahrnují i tzv. oportunitní (alternativní) náklady. 61

6 Oportunitní (alternativní) náklady je částka peněz, která je ztracena, když zdroje (kapitál, práce) nejsou použity na nejlepší možnou alternativu. Explicitní náklady jsou ty, které podnik platí, tedy mají formu peněžních výdajů za nakoupené výrobní zdroje, za nájemné, za použití cizího kapitálu apod. Implicitní náklady nemají formu peněžních výdajů, lze je tedy obtížně vyčíslit. Pro jejich vyjádření proto používáme oportunitní náklady. Implicitním nákladem je např. mzda, kterou by podnikatel získal v zaměstnání, nebo např. úroky, které by podnikatel získal při investování svého kapitálu do jiné akce apod. Příklad: Jako příklad lze uvést pořízení investice za 1 mil. Kč: - podnikatel A ji bude financovat z vlastních zdrojů (z vlastního kapitálu), - podnikatel B ji bude financovat z cizích zdrojů (z úvěru) při úrokové míře 10 %, tj. s ročním úrokem 100 tis. Kč, - oba podnikatele mají stejné výrobní náklady. Účetní náklady: u podnikatele B budou vyšší o 100 tis. Kč úroků z úvěru. Ekonomické (skutečné) náklady: u podnikatele A skutečně zaplatí 1 mil. Kč (explicitní náklady), přichází o peněžní částku, kterou by získal při použití 1 mil. Kč pro jiné účely, např. při uložení v bance při stejné úrokové míře 10 % by získal 100 tis. Kč; to jsou tzv. oportunitní náklady (implicitní náklady), skutečné náklady podnikatele A jsou tedy tis. Kč (1 mil. Kč náklady explicitní, 100 tis. Kč náklady implicitní); u podnikatele B skutečné náklady činí tis. Kč (vesměs náklady explicitní), a jsou tedy stejné jako u podnikatele A. 2. Při každém rozhodování musíme rozlišovat přírůstkové náklady, to jsou ty náklady, které jsou tímto rozhodováním ovlivněny, zbývající náklady označujeme jako utopené náklady. Např. při rozhodování o využití volné výrobní kapacity přírůstkovými náklady jsou pouze přímé výrobní náklady, utopené náklady jsou režijní náklady, které budou vznikat, i když vůbec vyrábět nebudeme (např. odpisy výrobního zařízení apod.). Příklad: Máme volnou výrobní kapacitu, kde přímé výrobní náklady na 1 ks výrobku činí 30 Kč a režijní náklady 20 Kč, tedy celkem 50 Kč na 1 ks výrobku. Za těchto podmínek máme možnost rozšířit využití výrobní kapacity a prodávat vyráběné výrobky za 40 Kč za l ks. Je ekonomicky výhodné rozšířit využití výrobní kapacity? Z hlediska kalkulačního přístupu se rozšíření využití výrobní kapacity jeví jako ztrátové (vlastní náklady na l ks výrobku činí 50 Kč, prodejní cena 40 Kč za l ks). Z hlediska koncepce přírůstkových nákladů je však vyšší využití výrobní kapacity výhodné skutečnými náklady jsou pouze přímé výrobní náklady, které jsou tímto rozhodnutím (rozšíření využití výrobní kapacity) vyvolány, režijní náklady budou vznikat, i když vyrábět nebudeme (utopené náklady). 62

7 3. Rozlišuje se krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady a jejich vývoj. V krátkodobém pohledu některé výrobní činitelé podniku jsou fixní (pevné, neměnné, stálé) např. počet strojů; některé výrobní činitelé jsou variabilní (proměnné) mění se s objemem vyráběné produkce např. spotřeba surovin, práce. Fixní činitelé vyvolávají vznik fixních nákladů. Variabilní činitelé vyvolávají vznik variabilních nákladů. V dlouhodobém pohledu jsou všechny výrobní činitelé variabilní (rozhoduje se např. i o počtu strojů); neexistují tedy žádné fixní náklady. Vývoj nákladů vyjadřují nákladové funkce, které jsou rovněž krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé nákladové funkce se používají v běžném, operativním řízení. Dlouhodobé nákladové funkce se používají ve strategickém plánování. NÁKLADOVÉ FUNKCE Nákladové funkce vyjadřují vztah (matematickou formou) mezi náklady (závisle proměnná) a objemem výroby, objemem produkce (nezávisle proměnná) podniku; obecně: kde: N f (Q) ; N náklady v peněžním vyjádření, Q produkce v naturálních jednotkách. Rozlišujeme: krátkodobé nákladové funkce a dlouhodobé nákladové funkce. KRÁTKODOBÉ NÁKLADOVÉ FUNKCE Charakterizují průběh nákladů v krátkém období; respektují rozdělení nákladů na fixní a variabilní. K základním charakteristikám krátkodobé nákladové funkce patří: celkové náklady, průměrné náklady (jednotkové), mezní náklady (marginální, hraniční). Celkové náklady (N) jsou veškeré náklady vynaložené na celkový objem produkce (jsou dány hodnotami nákladové funkce). Celkové náklady podle vztahu k produkci se člení na: fixní náklady (pevné, neměnné, stálé), variabilní náklady (proměnné). Fixní náklady FN objem fixní nákladů se nemění se změnou rozsahu produkce; příklady fixních nákladů: náklady na odpisy, nájemné, úroky apod. Variabilní náklady VN 63

8 objem variabilních nákladů se mění se změnou rozsahu produkce; příklady variabilních nákladů: náklady na suroviny, základní materiál, pohonné hmoty, energii, pracovní náklady v případě, že odměna je závislá na množství produkce apod. Variabilní náklady se mohou měnit různě; rozlišujeme tyto variabilní náklady: variabilní náklady lineární (proporcionální) VNl mění se přímo úměrně s množstvím produkce, variabilní náklady progresivní (nadproporcionální) VNp rostou rychleji než objem produkce (pokud se v podniku projevuje zákon klesajících výnosů), variabilní náklady degresivní (podproporcionální) VNd rostou pomaleji než objem produkce (např. při zhromadnění výroby). Nejčastější průběh variabilních nákladů v podniku je kombinovaný průběh, a sice průběh degresivně-progresivní. Znázornění průběhu celkových nákladů celkové náklady (N) VNp VNl N VNd FN 0 objem produkce (Q) V daném případě celkové náklady (N) jsou tvořeny náklady fixními a náklady variabilními degresivně-progresivního typu. Platí: N FN + VN Průměrné náklady (jednotkové) PN jsou náklady připadající v průměru na jednotku produkce (od zahájení výroby), vypočteme je tak, že náklady dělíme celkovým množstvím produkce, a to podle vztahu: N PN. Q Rozlišujeme: průměrné fixní náklady PFN, průměrné variabilní náklady PVN; platí: PN PFN + PVN 64

9 Průměrné variabilní náklady mohou být: průměrné variabilní náklady lineární PVNl s růstem produkce se nemění, průměrné variabilní náklady progresivní PVNp rostou s růstem objemu produkce, průměrné variabilní náklady degresivní PVNd klesají s růstem objemu produkce. Průměrné fixní náklady PFN s růstem produkce průměrné fixní náklady trvale klesají (hyperbolická funkce). Průměrné náklady PN jejich průběh závisí na poměru jednotlivých druhů nákladů. Pokud celkové náklady budou tvořeny náklady fixními a náklady variabilními degresivněprogresivního typu, průběh průměrných nákladů bude mít zpočátku sféru degrese především vlivem počátečního rychlého poklesu průměrných fixních nákladů, a později sféru progrese pokles průměrných fixních nákladů je již pomalý a průměrné variabilní náklady se zvyšují stále rychleji. Znázornění průběhu průměrných nákladů průměrné náklady (PN) PVNp PN PVNl 0 objem produkce (Q) PVNd PFN Mezní náklady (marginální, hraniční) MN představují přírůstek nákladů na jednotku přírůstku produkce: N MN pro Q 0 Q dn MN. dq Funkce mezních nákladů je pak první derivací nákladové funkce. Mezní náklady předpokládají změnu nákladů, proto je možné sledovat mezní náklady jen u variabilních nákladů, nebo u celkových nákladů, tvořených náklady fixními i variabilními. Existence fixních nákladů má mimořádný vliv na vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku, jako jsou objem výroby, náklady a zisk. S růstem objemu výroby klesají 65

10 průměrné fixní náklady (a tím i celkové náklady na jednotku produkce). Tento jev se označuje jako degrese nákladů. Protože pokles průměrných fixních nákladů je zpočátku velmi rychlý a později jen pozvolný (hyperbolická funkce), proto se ani zisk z jednotky produkce nevyvíjí lineárně. Pokles (degrese) nákladů a růst zisku je tím vyšší, čím nižší je základní úroveň zvyšující se výroby. Při manažerských propočtech obvykle předpokládáme, že variabilní náklady se vyvíjejí lineárně (proporcionálně). V souvislosti s existencí fixních nákladů lze pozorovat dva jevy relativní úsporu fixních nákladů a nevyužité fixní náklady. Relativní úspora fixních nákladů K relativní úspoře fixních nákladů dochází při zvyšování objemu produkce (v rámci dané výrobní kapacity); vyjádří se podle vztahu: kde: U FN ( k 1) ; U relativní úspora fixních nákladů v Kč, FN fixní náklady v Kč, k koeficient růstu objemu výroby (Q 1 /Q 0 ). Můžeme použít i vztahu, kterým zjistíme relativní úsporu nákladů v % vlivem fixních nákladů: Q% FN % U % ; Q% kde: U % relativní úspora nákladů (průměrných nákladů, resp. haléřové nákladovosti celkové náklady/objem produkce v Kč) v % vlivem fixních nákladů, Q % přírůstek objemu výroby v %, tj.: ( k 1) 100, FN % podíl fixních nákladů na celkových nákladech v % při Q 100 %. Nevyužité fixní náklady Nevyužitím výrobní kapacity dochází k nevyužití fixních nákladů. Ta část fixních nákladů, která odpovídá nevyužité výrobní kapacitě, se nazývá nevyužité (volné) fixní náklady; vyjádří se podle vztahu: Q s FN n FN 1 ; Q p kde: FN n nevyužité fixní náklady v Kč, Q s skutečný objem výroby v naturálních jednotkách nebo v Kč, Q p výrobní kapacita v naturálních jednotkách nebo v Kč. S růstem výše fixních nákladů a jejich podílu na celkových nákladech roste i provozní riziko (viz. provozní páka). Řešený příklad: Roční fixní náklady závodu vyrábějícího žárovky jsou Kč. Variabilní náklady na jednu žárovku jsou 5 Kč, cena žárovky je 9 Kč. Výrobní kapacita je kusů žárovek. Úkol: 1) Vyjádřete relativní úsporu fixních nákladů v Kč rozšíření výroby z na kusů. 2) Vyjádřete relativní úsporu nákladů v % průměrných nákladů, resp. haléřového ukazatele nákladovosti vlivem fixních nákladů, zvýšíme-li objem výroby z na kusů. 3) Stanovte nevyužité fixní náklady při výrobě kusů žárovek. 66

11 Řešení: 1) Relativní úspora fixních nákladů v Kč: Q k 1,25 Q U FN ( k 1) (1,25 1) Kč Relativní úspora fixních nákladů činí Kč. Důkaz: rozdíl v PFN, fixních nákladech na 1 ks (3,75 3,00) je 0,75 Kč; při výrobě kusů to činí Kč. 2) Relativní úspora nákladů v % průměrných nákladů, resp. haléřového ukazatele nákladovosti vlivem fixních nákladů: Q Q % ( k 1) % Q FN % při Q 100%, tj. přiq ks FN Kč N Kč FN % ,86% Q% FN % 25 42,86 U % 8,57 % Q% Relativní úspora nákladů činí 8,57 %. Důkaz: PN při Q ks 8, 75 Kč PN při Q ks 8, 00 Kč Využitím (vlivem) fixních nákladů došlo ke snížení průměrných nákladů z 8,75 Kč na 0,75 8,00 Kč, tj. o 0,75 Kč, tj. 100 o 8,57 %. 8,75 haléřová nákladovost: při Q ks 0, při Q ks 0, Využitím (vlivem) fixních nákladů došlo ke snížení haléřové nákladovosti z 0,972 na 0,083 0,889, tj. o 0,083, tj. 100 o 8,57 %. 0,972 3) Nevyužité fixní náklady v Kč: Q s FN n FN Kč Q p Nevyužité (volné) fixní náklady činí Kč. 67

12 DLOUHODOBÉ NÁKLADOVÉ FUNKCE Charakterizují průběh nákladů v delším období, ve kterém lze měnit všechny výrobní činitele (např. vybudovat nové výrobní kapacity, změnit technologii apod.). V dlouhodobé nákladové funkci nejsou fixní náklady, pracuje se pouze s průměrnými a mezními náklady. Dlouhodobá nákladová funkce je tvořena z částí krátkodobých nákladových funkcí, které vyjadřují průběh nákladů vždy pro určitý rozsah výroby (pro určitou výrobní kapacitu). Dlouhodobá nákladová funkce (pokud jde o průměrné náklady) zpočátku klesá (v důsledku ekonomie plynoucí ze zvětšování objemu výroby v důsledku specializace, nákupu ve velkém apod.), od určitého bodu však začne růst (v důsledku obtížné koordinace řízení, nadměrného počtu řídících pracovníků, růstu přepravních nákladů apod.). NÁSTROJE ŘÍZENÍ NÁKLADŮ K základním nástrojům ovlivňování nákladů patří technickohospodářské normy, kalkulace a rozpočetnictví. 1. Technickohospodářské normy Určují nezbytně nutné množství výrobních činitelů vynakládaných na jednotku výkonu (výrobku, práce, služby) nebo nezbytně nutné množství určitého druhu zásob k zajištění průběhu hospodářské činnosti podniku. Stanoví se ve hmotných nebo časových jednotkách. Vycházejí z konkrétních výrobních podmínek. Technickohospodářské normy vytvářejí celou soustavu norem; lze je třídit podle řady hledisek, hlavní jsou: podle předmětu normování: normy spotřeby materiálu, paliv a energie, normy spotřeby práce, kapacitní normy výkonnosti strojů a zařízení, normy odpisů, normy zásob, normy jakostních tříd výrobků; podle účelu: normy operativní, plánové normy; podle předmětu spotřeby: normy individuální, normy souhrnné; a jiné. Technickohospodářské normy musí tvořit s kalkulacemi, rozpočetnictvím a účetnictvím ucelenou soustavu jedině tak lze zajistit úsporu nákladů. 2. Kalkulace Účelem kalkulace nákladů je stanovit náklady na jednotku výkonu (výrobku, práce nebo služby). Ke kalkulacím nákladů viz. dále. 68

13 3. Rozpočetnictví Je zaměřeno na stanovení budoucích nákladů, výnosů a výsledku hospodaření podniku a jeho vnitropodnikových jednotek. Rozpočetnictví se odlišuje od finančního plánu tím, že dokládá finanční plán detailními propočty. Rozpočetnictví je převodním můstkem mezi finančním a operativním plánem na jedné straně a mezi finančním plánem a bilančním a kalkulačním systémem na druhé straně. Nejblíže má rozpočetnictví k předběžné kalkulaci, ta je pro rozpočetnictví přímo nezbytná KALKULACE NÁKLADŮ Kalkulace nákladů patří mezi základní nástroje vnitropodnikového řízení, jejichž úkolem je: zjistit náklady, které byly vynaloženy na konkrétní výkony (v případě výsledné kalkulace) nebo stanovit náklady na konkrétní výkony pro následující období (v případě předběžné kalkulace). Kalkulace nákladů je činností interdisciplinární, která vyžaduje spolupráci technických i ekonomických odborníků. Konkrétní podoba kalkulace nákladů závisí na tom, k jakému účelu je sestavována ZÁKLADNÍ POJMY Předmětem kalkulace je stanovení nebo zjišťování nákladů: - podnikových (odbytových) výkonů, tj. výrobků, prací a služeb určených pro realizaci nebo - vnitropodnikových výkonů, tj. výkonů určených pro vnitropodnikovou potřebu. Kalkulace nákladů je metoda výpočtu nákladů na jednotku výkonu (tj. na jednotku výrobku, práce nebo služby). V podniku kalkulace slouží: - jako kritérium pro stanovení hranice přijatelné ceny na trhu, - k ocenění majetku vytvořeného vlastní činností, - ke kontrole a rozboru hospodárnosti apod. Výkon (kalkulovaný výkon) výkonem se rozumí jednotlivé druhy výrobků, prací nebo služeb. Pro potřeby sestavení kalkulace nákladů je nutné zjišťovat: - náklady, ale i - produkci výrobků, prací nebo služeb z účelového hlediska podle jednotlivých úseků činnosti výkonů. Kalkulační jednice jsou fyzické jednotky, v nichž se vyjadřují kalkulované výkony (výrobky, práce nebo služby), tj. např. kg, l, ks, t, tkm, ale i např. motorové vozidlo, motor, píst, určitá operace např. zabroušení válců. Kalkulační jednicí se tedy rozumí výkon (výrobek, služba, zboží apod., popř. jejich části nebo skupiny) vymezený množstvím, časem nebo jiným způsobem. 69

14 Kalkulační vzorec náklady se kalkulují podle určité osnovy, která se nazývá kalkulačním vzorcem. Kalkulační vzorec určuje, v jaké struktuře nákladových položek mají být náklady u jednotlivých výkonů zjišťovány. Členění nákladových položek v kalkulačním vzorci má vytvářet předpoklady pro plánování i pro analýzu nákladů z hlediska rozhodujících nákladových druhů i z hlediska vnitropodnikových vazeb. Členění kalkulačního vzorce je proto zpravidla založeno na kombinaci klasifikace (členění) nákladů z těchto hledisek: - z hlediska kalkulačního (rozlišení přímých a nepřímých nákladů); - z hlediska druhového (to umožňuje sledování rozhodujících nákladových druhů); a - podle obratu výroby (rozlišení nákladů prvotních externích a druhotných interních pro analýzu vnitropodnikových vazeb). Typový kalkulační vzorec má zpravidla následující strukturu kalkulačních položek: 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Polotovary vlastní výroby 4. Ostatní přímé náklady 5. Výrobní režie Vlastní náklady výroby (provozu) součet položek 1 až 5 6. Správní režie Vlastní náklady výkonu součet položek 1 až 6 7. Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu součet položek 1 až 7 při kalkulaci ceny kalkulační vzorec pokračuje dále: 8. Zisk Výrobní cena součet položek 1 až 8 9. Obchodní a odbytové přirážky a srážky Prodejní cena součet položek 1 až 9 V kalkulačním vzorci jsou dvě základní skupiny nákladů, a to: náklady přímé (jednicové), které se přímo přiřazují jednotlivým výkonům (jednotlivým druhům výrobků apod.) a náklady nepřímé (režijní, režie), které se společně vynakládají na více výkonů (více druhů výrobků apod.) nebo na zajištění chodu celého podniku. Režijní náklady se přiřazují k jednotlivým výkonům nepřímo prostřednictvím přirážek podle určitých klíčů (viz. dále) DRUHY KALKULACÍ Kalkulace se mohou sestavovat pro různé účely a členit podle různých kritérií. 1. Podle měrných jednotek, kterých se použilo při sestavování kalkulace, rozeznáváme: - kalkulaci technickou, - kalkulaci hospodářskou, - kalkulaci technicko-hospodářskou. 70

15 V technické kalkulaci jsou jednotlivé kalkulační položky, pokud je to možné, vyjádřeny v technických měrných jednotkách: spotřeba materiálu v jednotkách množství, spotřeba lidské a strojové práce v časových jednotkách, spotřeba elektrické energie v kwh, plynu a vody v m 3 apod. V hospodářské kalkulaci jsou všechny položky kalkulace vyjádřeny v peněžních jednotkách. V technicko-hospodářské kalkulaci jsou jednotlivé položky kalkulace vyjádřeny - jednak v peněžních jednotkách, - jednak v jednotkách množství (pokud je to možné, a především ty nejdůležitější). To je nejčastější a žádoucí varianta. 2. Podle doby (času), kdy se kalkulace sestavuje, se rozlišuje: - kalkulace předběžná, - kalkulace výsledná. Předběžná kalkulace se sestavuje před zahájením výroby a slouží tak k limitování nákladů. Posláním předběžné kalkulace je vytvářet tlak na snižování nákladů. Používá se ve dvou základních formách, a sice jako: normová kalkulace, nebo propočtová kalkulace. Normová kalkulace se opírá o konkrétní normy; podle druhu použitých norem se dále rozlišuje: kalkulace operativní, která se sestavuje na základě operativních norem, tj. norem platných v době sestavování kalkulace (norem spotřeby přímého materiálu, práce, popř. norem a zúčtovacích sazeb stanovených na položky ostatních přímých nákladů, jakož i norem a zúčtovacích sazeb (přirážek) nepřímých nákladů); používají se pro operativní řízení výroby. Operativní kalkulace jsou hlavním článkem kalkulační soustavy, neboť plní tyto funkce: - slouží k bezprostřednímu řízení hospodárnosti výroby, - jsou základem pro tvorbu vnitropodnikových cen, - vychází se z nich při výpočtu nákladů nedokončené výroby a při jejím oceňování. Operativní kalkulace se mění, kdykoliv se mění platné normy, např. v důsledku technicko-organizačních opatření. Jsou velmi podrobné a jsou dovedeny až na jednotlivé operace. Na jejich základě se rozepisují náklady až na jednotlivá střediska. kalkulace plánová, která se sestavuje na základě plánových norem (norem spotřeby přímého materiálu, práce, popř. norem a zúčtovacích sazeb stanovených pro položky ostatních přímých nákladů a norem nebo zúčtovacích sazeb (přirážek) nepřímých nákladů na úrovni technologie a ostatních výrobních podmínek v plánovaném období); používají se pro plánování výroby. Propočtová kalkulace se sestavuje na podkladě údajů z operativních nebo výsledných kalkulací porovnatelných výkonů, popř. jejich částí. Propočtová kalkulace se využívá tam, kde normy neexistují nebo nejsou stanoveny např. u nových výrobků. Sestavuje se většinou delší dobu před zhotovením výrobku a umožňuje stanovit náklady pouze orientačně. 71

16 Výsledná kalkulace se sestavuje po skončení výroby a odráží skutečný stav, kterého bylo dosaženo. Ve výsledné kalkulaci se zjišťuje skutečná výše částek kalkulačních položek dokončených výkonů v přepočtu na kalkulační jednici. Schéma členění kalkulací podle doby (času), kdy se kalkulace sestavuje, je následující: předběžná kalkulace normová kalkulace kalkulace operativní kalkulace plánová propočtová kalkulace výsledná kalkulace 3. Z hlediska struktury lze rozlišit: kalkulaci postupnou a kalkulaci průběžnou. Toto členění má význam zejména ve stupňovité výrobě, ve které se polotovary vlastní výroby předcházejících fází výroby spotřebovávají v následující fázi. Postupná kalkulace obsahuje položku polotovary vlastní výroby, ve které se uvádějí vlastní náklady na výrobu polotovarů z předcházejících fází. Průběžná kalkulace položku polotovary vlastní výroby neobsahuje a vlastní náklady na polotovary se uvádějí v členění položek kalkulačního vzorce; to umožňuje zjistit podíl materiálových, mzdových a ostatních nákladů v každém výrobku. 4. Podle promítání nepřímých nákladů do kalkulace se rozlišuje: kalkulace úplných nákladů a kalkulace neúplných nákladů. Kalkulace úplných nákladů dovádí na výrobek jak přímé, tak i nepřímé náklady. Umožňuje porovnat úplné náklady výrobku s jeho tržní cenou, a tedy zjistit zisk nebo ztrátu z prodeje konkrétního výkonu. Protože nepřímé (režijní) náklady jsou na výrobek určitým způsobem rozvrhovány, je jejich vypovídací schopnost omezena (rozvrhovací základna v některých případech nevystihuje přesně příčinné souvislosti mezi náklady a nákladovými činiteli). Z toho důvodu se sestavují tzv. kalkulace s neúplnými náklady. Kalkulace neúplných nákladů předpokládá, že k výrobku lze přesně přiřadit pouze přímé náklady. Zbývající náklady a zisk tvoří tzv. hrubé rozpětí (hrubé rozpětí většinou v poměrovém ukazateli: hrubé rozpětí/cena slouží k hodnocení rentability výrobků). Předběžné a výsledné kalkulace téhož výkonu (téže kalkulační jednice) musí být věcně a formálně srovnatelné (zejména co do obsahu, členění položek kalkulačního vzorce a metod kalkulace) POSTUP SESTAVOVÁNÍ KALKULACE NÁKLADŮ Sestavování kalkulace nákladů (od ), co do jejich rozsahu i obsahového vymezení, je výlučnou záležitostí podniků. Podnik si sám určí, jak kalkulace provádět, u kterých svých výkonů je sestavovat apod. 72

17 Při sestavování výsledných kalkulací bude podnik vycházet z vnitropodnikového účetnictví, jehož formu, organizaci a zaměření si rovněž podnik určí sám. Přitom však musí zabezpečit některé průkazné podklady pro potřeby finančního účetnictví, zejména pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností. Kalkulační účetnictví představuje prohloubení vnitropodnikového účetnictví sledováním nákladů podle jednotlivých výkonů. Při sestavování předběžných kalkulací bude podnik vycházet z technickohospodářských norem, a sice z platných (operativních) norem u operativních kalkulací, z plánových norem u plánových kalkulací. Dále navrhovaná řešení problematiky kalkulace nákladů proto představují pouze možná a použitelná řešení, ne tedy závazná řešení. Jejich snahou musí být co nejobjektivněji řešit dané problémy. Postup kalkulace nákladů je následující: 1. Stanovení kalkulovaných výkonů a kalkulačních jednic, definování kalkulačního vzorce 2. Kalkulace přímých nákladů 3. Kalkulace nepřímých nákladů režijních 4. Výpočet nákladů na kalkulační jednici 1. Stanovení kalkulovaných výkonů a kalkulačních jednic, definování kalkulačního vzorce Stanovení výkonů představuje rozčlenění výroby, resp. činnosti podniku podle jednotlivých úseků činnosti, podle jednotlivých výkonů (jednotlivých druhů výrobků, prací nebo služeb) a jejich jednoznačné vymezení. Stanovení kalkulačních jednic představuje určení fyzické jednotky, ve které se bude vyjadřovat kalkulovaný výkon (výrobek, práce nebo služba). Definování kalkulačního vzorce představuje konkretizaci typového kalkulačního vzorce v aplikaci na druh činnosti a konkrétní podmínky daného podniku; kalkulační vzorec pak určuje, v jaké struktuře nákladových položek bude podnik náklady zjišťovat u jednotlivých výkonů. 2. Kalkulace přímých nákladů V předběžných kalkulacích (operativních nebo plánových) se přímé náklady stanoví podle norem spotřeby materiálu a práce (platných norem nebo plánových norem) přímo na kalkulační jednici výkonu (výrobku, práce nebo služby). Ve výsledných kalkulacích se přímé náklady zjišťují ve skutečné výši z vnitropodnikového účetnictví připadající na příslušný výkon (resp. na kalkulační jednici výkonu v zakázkové činnosti). 3. Kalkulace nepřímých nákladů režijních V předběžných kalkulacích se nepřímé náklady režijní stanoví podle norem a zúčtovacích sazeb nebo přirážek nepřímých nákladů režijních (platných norem a sazeb u operativních kalkulací nebo plánových norem a sazeb u plánových kalkulací), a to přímo na kalkulační jednici výkonu (výrobku, práce nebo služby). Ve výsledných kalkulacích 73

18 je nutno nepřímé náklady režijní ve skutečné výši sledovat v průběhu roku odděleně (v podstatě jako samostatné výkony); nejčastěji jsou sledovány jako - výrobní režie, - správní režie; koncem roku jsou režijní náklady rozvrhovány na jednotlivé výkony podle zvolené rozvrhové základny; jako rozvrhovou základnu lze použít: přímé mzdy, přímé náklady, strojové hodiny, odpracované hodiny výrobních dělníků, případně dalších rozvrhových základen zvolených podnikem podle povahy výroby nebo činnosti podniku, lze použít i některé kombinace těchto rozvrhových základen. Každá z uvedených rozvrhových základen má své zvláštnosti a je více či méně výhodná a používaná. Např. při použití přímých mezd se relativně zvyšuje podíl režijních nákladů u výkonů s vyšší pracností apod. Jako nejvýhodnější se jeví použití takové rozvrhové základny, která podstatně neovlivní výsledky kalkulace, nejobjektivněji provede rozvržení režijních nákladů na jednotlivé výkony bez podstatného zkreslení konečných výsledků. Této podmínce ve většině případů bude nejlépe vyhovovat rozvrhová základna: přímé náklady. Postup při rozvrhování režie: režijní náklady se vydělí příslušnou rozvrhovou základnou a zjistí se podíl režie připadající na jednotku rozvrhové základny; podíl režie připadající na jednotku rozvrhové základny se násobí počtem jednotek rozvrhové základny příslušného výkonu, a tak se zjistí podíl režijních nákladů připadající na příslušný výkon; podle povahy rozvrhové základny lze též vyjadřovat - režijní sazbu (např. sazba režie na 1 strojovou hodinu), - režijní přirážku v % (např. přirážka režie v % z přímých nákladů). 4. Výpočet nákladů na kalkulační jednici Ve výsledných kalkulacích po zjištění nákladů (přímých i nepřímých režijních) na příslušný výkon posledním krokem je vyčíslení nákladů na kalkulační jednici výkonu (výrobku, práce nebo služby). Lze použít těchto metod: v nesdružené výrobě vzniká pouze jeden druh výrobku (resp. práce nebo služby): metoda přímá, dělením přichází v úvahu u hromadné výroby; metoda zakázková její použití přichází v úvahu u kusové výroby, kde kalkulační jednicí jsou jednotlivé zakázky (zcela individuální výrobky, resp. práce nebo služby); náklady (a sice přímé náklady) jsou sledovány přímo na jednotlivé zakázky; ve sdružené výrobě v jednom technologickém postupu vzniká několik druhů výrobků (resp. prací nebo služeb): metoda zůstatková (odečítací) použije se tehdy, když jeden z výrobků je považován za hlavní a ostatní výrobky za vedlejší; metoda spočívá v tom, že od celkových nákladů výkonu se odečtou vedlejší výrobky oceněné prodejními cenami (nebo vnitropodnikovými cenami) a zůstatek se považuje za náklady hlavního výrobku; náklady na kalkulační jednici hlavního výrobku zjistíme dělením těchto zbývajících nákladů počtem kalkulačních jednic hlavního výrobku; metoda rozčítací použije se tehdy, když sdružené výrobky nelze rozdělit na hlavní a vedlejší; celkové náklady se rozvrhují na jednotlivé výrobky pomocí 74

19 poměrových (ekvivalentních) čísel, vyjadřujících jejich podíl na nákladech, nebo procentním podílem. Řešený příklad: Sestavte předběžnou kalkulaci výrobku, kde norma spotřeby přímého materiálu činí 50 Kč a norma přímých mezd je 30 Kč na 1 kus. Výrobní režie se stanoví na základě přímého materiálu, správní režie na základě přímých mezd. Plánovaný roční objem spotřeby přímého materiálu daného provozu (kde se výrobek vyrábí) je Kč, plánovaný roční objem přímých mezd v podniku Kč. Roční rozpočet výrobní režie daného provozu činí Kč, správní režie má roční rozpočet Kč. Úkol: 1) Vypočtěte: přirážku (v %) výrobní a správní režie, resp. podíl výrobní a správní režie na jednotku rozvrhové základny. 2) Sestavte předběžnou kalkulaci výrobku a vyjádřete výrobní cenu, jestliže podnik uplatňuje nákladově orientovanou tvorbu cen se ziskovou přirážkou 25 % vázanou na celkové náklady. Řešení: 1) Výrobní režie: přirážka (v %) % podíl režie na l Kč přímého materiálu Správní režie: přirážka (v %) % podíl režie na l Kč přímých mezd 2) Předběžná kalkulace výrobku: Kalkulační položka ,22 Kč 0,30 Kč Kč na l kus výrobku 1. Přímý materiál 50,00 2. Přímé mzdy 30,00 3. Výrobní režie (22 % z 50, resp. 0,22. 50) 11,00 Vlastní náklady výroby 91,00 4. Správní režie (30 % z 30, resp. 0,30. 30) 9,00 Vlastní náklady výkonu 100,00 5. Zisk (25 % ze 100) 25,00 Výrobní cena 125,00 75

20 4.5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PODNIKU A JEHO UŽITÍ Výsledek hospodaření podniku (zisk, ztráta) výnosy náklady. Při hodnocení malých firem s vlastní prací vlastníka je nutno do nákladů započítat i mzdu vlastníka, i úrok z vlastního kapitálu, tedy tzv. oportunitní náklady. Zisk plní v podniku tyto funkce: kriteriální funkce zisku je kritériem pro rozhodování o všech základních otázkách ekonomiky podniku (o rozsahu výroby, o nových výrobcích, o investicích apod.); rozvojová funkce zisku je hlavním zdrojem akumulace, tj. tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj podniku; funkce rozdělovací je základem rozdělování mezi podnik a stát; motivační funkce zisk je motivem veškerého podnikání. Zisk je rozdílem mezi výnosy a náklady; jsou tedy dvě cesty jeho zvyšování snižování nákladů a zvyšování výnosů. Zisk je komplexní veličinou, to je i jeho nevýhodou: v zisku splývají kladné i záporné způsoby jeho zvyšování, např. zisk lze zvýšit nejen zvyšováním hospodárnosti ve výrobě, ale i zanedbáváním bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí apod. Při posuzování výsledku hospodaření používáme poměrových ukazatelů, jejichž součástí je zisk; používá se především těchto poměrových ukazatelů: nákladová rentabilita (zisk/náklady) převládající ukazatel rentability; rentabilita výnosů (zisk/výnosy) tento ukazatel by se měl preferovat; rentabilita vlastního kapitálu (zisk/vlastní kapitál); rentabilita podniku (zisk/celkový kapitál) aj. Rozdělování (užití) výsledku hospodaření podniku Z vytvořeného zisku je podnik povinen nejdříve uhradit daň z příjmů (daň z příjmů právnických osob). Když od zisku odečteme daň z příjmů, dostaneme tzv. použitelný (disponibilní) zisk. V případě veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) nebo komanditní společnosti (k.s.) je postup v této fázi odlišný: celý vytvořený zisk v.o.s. se rozdělí mezi společníky, aniž by byl zdaněn daní z příjmů právnických osob, a teprve u nich bude zdaněn jako jejich příjem z podnikání daní z příjmů fyzických osob; vytvořený zisk k.s. se rozdělí na dvě části: část zisku připadající komplementářům se rozdělí mezi komplementáře, aniž by byla zdaněna daní z příjmů právnických osob, a teprve u nich bude zdaněna jako jejich příjem z podnikání daní z příjmů fyzických osob (analogicky jako ve v.o.s.); část zisku připadající komanditistům po jejím zdanění v k.s. daní z příjmů právnických osob se rozdělí mezi komanditisty. Pořadí rozdělení (resp. užití) disponibilního zisku (čistého zisku) podniku se řídí podle právní povahy podniku společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.) nebo družstvo obecně závazným právním předpisem, společenskou smlouvou, stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo usnesením členské schůze. 76

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku.

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Úloha zisku v podnikání. Různé podoby zisku. Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání. Monetární (finanční) cíle Zajištění platební

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Bod zvratu definujeme jako minimální množství výrobků, které potřebuje společnost vyrobit, aby pokryla své fixní a variabilní náklady, tj. aby nebyla

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Osnova: Charakteristika finančního a manažerského účetnictví Náklady Výnosy HV Příjmy a výdaje Cash flow Kalkulace CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů

Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů Zpracoval(a): Jan Mařata Martina Tomková Zdeňka Šobová Datum prezentace: 22. dubna 2004 V Brně dne......

Více

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. TRŽBY Jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků,

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Přednáška č. 2 HOSPODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK. 23.9.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 2 HOSPODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK. 23.9.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 2 HOSPODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK 23.9.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. HOSPODODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK 2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY TY 2 1.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HV = celkové výnosy

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

3. Majetek a náklady podniku

3. Majetek a náklady podniku 3. Majetek a náklady podniku 2.Majetek/aktiva podniku a jeho druhy: Majetková struktura podniku 2.1. Dlouhodobý majetek podniku 2.2. Oběžný majetek Majetek podniku pojem Podnik potřebuje k realizaci svých

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity.

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity. Příklad na řízení pohledávek Podnik má roční objem realizace 18 mil. Kč, náklady na prodané zboží činí celkem 16 mil. Kč, z toho - fixní náklady...6 mil. Kč, - variabilní náklady...10 mil. Kč. Podnik poskytuje

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Ing. Jana Schröpferová Proč potřebujeme rozpočty, kalkulace a výkazy? Jak s jejich pomocí řídit organizaci? Odpovědi naleznete v přednášce Ing. Jana Schröpferová,

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 2.1. Náklady Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 simekf1@fel.cvut.cz Strana 1 / 7 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více