Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10"

Transkript

1 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vliv televizního vysílání na děti a mládež Mládež - drogy - média Analýza a koncepce Zpracoval: PhDr.Petr Sak, CSc. prosinec 1996

2 O B S A H Úvodem 3 1. Charakteristika výběrových souborů výzkumů a cíle projektu Volný čas mládeže, jeho vývoj a pozice sledování televize ve struktuře aktivit volného času Mládež a televizní vysílání Frekvence sledování televizních stanic Motivace ke sledování televizních programů Oblíbenost televizních žánrů Charakteristika televizního vysílání - negativní prvky ve vysílání Hodnocení expertů Hodnocení diváků Hodnocení vlivu televizního vysílání na mládež Postoj k drogám a jeho vývoj Příčiny vzniku a trvání drogové závislosti Drogy a média Opatření proti drogám Zákon o držení drog Preventivní opatření Opatření k aktivním narkomanům Závěry a koncepce protidrogové mediální politiky Analýza příčin - závěry Koncepce Úvodem 2

3 Dnešní děti a mladiství vyrůstají v odlišných podmínkách než předchozí dvě generace. Během několika let došlo k výrazným změnám ve všech oblastech života. Střední a starší generace pracovala na nových kariérách a v jejich rámci se resocializovala. Pozornost a péče věnovaná dětem a mladistvým se nutně oslabila, navíc tyto generace ani neznají podmínky a vlivy, které na jejich děti působí, protože došlo k výrazným společenské diskontinuitě a zkušenost z jejich dětství a mládí není adekvátní pro současnost. Školství prochází transformací a prestiž školy a učitele byla politicky dále devalorizována. K těmto dvěma hlavním výchovným činitelům, rodině a škole, v celém světě přistupuje další socializační činitel - televize. Sledování televize je u dětí i mládeže hlavní náplní volného času. Podíl času věnovaného sledování televize dále stoupá.jaký je tento vliv, jakým způsobem ovlivňuje děti a mládež? Subjekty komerčního televizního vysílání deklarují svůj programový imperativ - nevychováváme, pouze bavíme. Ani touto deklarací však komerční televize nemůže vyloučit svůj vliv na socializaci mladé generace. Jaký je vliv televize na děti a mládež, jaké vzory, normy a hodnoty jí předává? Tímto problémem se projekt zabývá a pomocí expertů i populace na něj hledá odpověď. V rámci projektu je prezentován vývoj postoje populace a jejích věkových a sociálních skupin k problematice drog ve společnosti. Na základě široce založeného spektra názorů, především expertů, je zpracována koncepce mediální politiky v oblasti protidrogového působení. 1. Charakteristika výběrových souborů výzkumů a cíle projektu 3

4 Řešený projekt není vědeckým grantem a tato práce není klasickou výzkumnou zprávou. O použitým datových souborech jsou proto podány pouze základní informace. A. Datové soubory 1. expertní výzkum - analýza názoru expertů. Expertního výzkumu se v dotazníkovém šetření zúčastnilo 40 expertů. Skupina expertů je z hlediska profesního zaměření a oboru vysokoškolského vzdělání heterogenní. Jedná se o pedagogy (ne učitelé, ale představitelé vědní disciplíny), speciální pedagogy, psychology, sociology, kriminalisty, kriminology, umělce a odborníky na problematiku masmédií a reklamy. 16 expertů mělo vědeckou hodnost CSc., 4 DrSc., dále bylo v souboru expertů 11 docentů a 3 vysokoškolští profesoři. 2. expertní výzkum policistů. Dotazníkového šetření policistů se zúčastnilo 400 policistů z celé České republiky pracujících na různých úsecích České policie :analýza empirického výzkumu populace: vyšetřovatelé, kriminalisté, cizinecká policie, pohraniční policie, správní činnosti, dopravní policie, pořádková policie. 3. výzkum normální populace v Praze byl proveden technikou standardizovaného rozhovoru na souboru 600 respondentů. 4. V práci je prováděna analýza dalších reprezentativních souborů pro Českou republiku. a.soubor 800 respondentů z roku 1993 b.soubor 1100 respondentů z roku 1996 B. Cíle projektu 1. Charakterizovat vliv jednotlivých televizních stanic na mládež 2. Charakterizovat vliv televizního vysílání na mládež 3. Charakterizovat specifika mediálního chování normální mladé populace a sociálně handicapovaných, včetně narkomanů 4

5 4. Zmapovat vývoj postoje k drogám v celku populace a ve věkových a sociálních skupinách 5. Navrhnout doporučení pro oblast medií ve vztahu k problematice drog a sociálně deviantního chování. C. Předpokládané výsledky projektu : - poznatky o vývoji postoje populace a jejích věkových a sociálních skupin k drogám a k jejich řešení - poznatky o vlivu televizního vysílání na děti a mládež - poznatky o vlivu jednotlivých televizních stanic na děti a mládež - specifické poznatky policistů k problematice drog - koncepce protidrogové mediální politiky 2. Volný čas mládeže, jeho vývoj a pozice sledování televize ve struktuře aktivit volného času Pro mládež, zvláště ve věku let, je důležitý volný čas a jeho naplnění aktivitami podle svých představ, potřeb a zájmů. Ve věku podle let vystupují do popředí potřeby spojené s biologickým dozráváním a hledáním vlastní identity. Pro tyto obě a další sféry potřebuje mladý jedinec sociální kontakty. Sociogenní potřeby jsou pro mladé v tomto věku cílové i instrumentální. Jsou vlastním cílem, umožňujícím seberealizaci i prostředkem k naplnění dalších zájmů a potřeb. Šíře aktivit ve volném čase je ve věku let největší. Souvisí to s tím, že v tomto věku mají mladí lidé nejvíce volného času, existenční a sociální potřeby jsou zajištěny rodiči, všechny aktivity mají kouzlo nového, partnerské vztahy převážně ještě nemají takový charakter, aby jedince izolovaly od dalších sociálních kontaktů a aktivit. Silnou motivační sílu má v tomto životním období potřeba nalezení partnera a sebepotvrzení v odezvě vrstevníků. Obecně platí, že v dalších životních fázích dochází k celkové redukci 5

6 volnočasových aktivit. Tato redukce je dána objektivně - pokles objemu volného času i subjektivně - změna motivační struktury. Obsah volného času a tedy volnočasové aktivity jsou provázány s ostatními oblastmi života mládeže a mladého jedince. Tak jako každý sociální jev jsou i volnočasové aktivity podmíněny makrospolečenskými faktory a celkovým společenským vývojem. Proto zmapování aktivit mládeže ve volném čase a vývoj těchto aktivit je důležité i pro pochopení dalších sfér života mládeže a pro hledání programů na korekci způsobu života mládeže a jeho negativních prvků. Proto zde prezentuji výsledky výzkumů volného času. Stejnou metodikou jsem provedl výzkum volného času mládeže v roce 1982,1984,1992 a Časová řada empirických dat z těchto výzkumů umožňuje vysledovat vývojové trendy v trávení volného času mládeže. V roce 1982 jsem vytvořil baterii aktivit ve volném čase, kterou jsem v následujících letech pouze doplnil o několik položek, jejich zařazení v roce 1982 buď vůbec nebylo možné či by bylo irelevantní (počítačové hry, práce s počítačem, sledování videa). Vzhledem k metodice však i při dodatečném zařazení položek je možné data z různých let komparovat. Respondentu byla předložena baterie aktivit a respondent pomocí pětistupňové škály vyjadřoval frekvenci této aktivity ve svém volném čase. Otázka zní: Jakým činnostem se věnujete ve svém volném čase a jak často? Ke každé činnosti napište číslo, které vyjadřuje jak často se této činnosti věnujete. 1-této činnosti se nevěnuji 2-méně často než jednou měsíčně 3-méně často než jednou týdně 4-alespoň jednou týdně 5-každý den, jen výjimečně ne 6

7 Z četností jednotlivých stupňů každé hodnoty pro aktivitu je možné spočítat index pro věkové a sociální skupiny. Pro potřebu této práce byly spočítány indexy vybraných aktivit pro věkovou skupinu mládeže let. Z indexů aktivit pro jednotlivé roky jsem sestrojil graf, která ukazuje vývoj aktivit od roku 1982 do současnosti. Vývoj aktivit ve volném čase ve věku let index 4,75 4,45 4,15 3,85 3,55 4,27 4,67 4,72 4,8 poslech rozhlasu četba novin a časopisů sledování televize poslech magn.,cd četba knih 3,25 2,95 2,65 návštěva kina aktivní sportování návštěva diskoték 2, rok V souvislosti této práce nás zajímá sledování televize a porovnání s dalšími aktivitami. V prvním roce časové řady (1982) bylo sledování televize na třetím místě aktivit. Do roku 1985 sledování televize nejmladší věkovou skupinou výrazně stouplo a dostalo se na první místo činnosti ve volném čase. Od roku 1985 je sledování televize stále na prvním místě a tato pozice se stále upevňuje a zvýrazňuje. Od roku 1985 index sledování sice 7

8 stoupá pozvolna, ale trvale. K tomu je třeba připomenout, že souhrnný index volnočasových aktivit klesá, proto i stagnace je relativním zvýrazněním dané aktivity. V případě televize však jde o trvalý mírný růst indexu. Z vybraných aktivit dále roste poslech magnetofonu, gramofonu a přehrávače CD. Je jasné, že v počátcích časové řady bylo výraznější postavení gramofonu a v současnosti přehrávače CD. Sice na výrazně nižší úrovni, ale také stoupá návštěva diskoték a tanečních zábav. I když v řadě charakteristik se tyto tři aktivity liší, všechny tři mají jednoho společného jmenovatele - populární hudbu. K poklesu, často dosti výraznému, dochází u: poslechu rozhlasu, četby novin a časopisů, návštěvy kina, četby knih. Aktivní sportování mělo nejnižší index v roce 1992 a do roku 1996 index poněkud stoupl. Můžeme pozorovat, že dochází k poklesu především těch aktivit, které by mohly tvořit určitou protiváhu konzumace televize. Přitom jde o aktivity přeci jen určitým způsobem podobné sledování televize. U aktivit náročnějšího charakteru ( návštěva divadla, návštěva výstav a galerií apod.) došlo k ještě výraznějšímu poklesu. Z uvedených údajů zcela jasně vyplývá dominantní vliv televize ve volném čase mládeže. Vedle rodiny a školy se televize stala třetím nejúčinnější socializačním činitelem. Z hlediska socializace mladé generace společnost musí sledovat a korigovat vliv televizního vysílání. Jaké je tedy působení televize z hlediska obsahu a kvality a jaké pořady mládež sleduje a preferuje? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v dalších částech této práce. 3. Mládež a televizní vysílání 3.1. Frekvence sledování televizních stanic. 8

9 Po zjištění, že sledování televize je nejfrekventovanější činností mládeže sledujme na jaké televizní stanice a v jaké míře se mládež dívá. Respondentům jsme proto položili otázku: Jak často sledujete uvedené televizní stanice? K odpovědi použijte následující škálu. 1 - nikdy 2 - výjimečně 3 - občas (alespoň 1x měsíčně 4 -často (alespoň 1x týdně) 5 - pravidelně (téměř denně) 6 - příjem signálu této stanice není u nás možný Z četností odpovědí jsme spočítali index sledování všech čtyř televizních stanic pro věkové skupiny a Tak jako v celé populaci je v obou věkových skupinách nejčastěji sledována stanice Nova. Mezi oběma věkovými skupinami je rozdíl ve sledovanosti Novy a Premiéry. Starší věkové skupiny tyto stanice sledují méně. Avšak nejmladší Frekvence sledování televizních stanic Premiéra 3 3,85 Nova 4,23 4,56 ČT2 ČT1 3,24 3,25 3,91 4, ,95 3,45 3,95 4,45 index mládež je každodenním konzumentem programů Novy. Víme- li, že mládež nejvíce času tráví sledováním televize, přináší získané výsledky poznatek zpřesnění, že mládež, 9

10 především v nejcitlivějším věku sleduje hlavně programy Novy. Kulturně nejkvalitnější programy ČT2 jsou naopak sledovány nejméně Motivace ke sledování televizních programů Co mládež od televize, od televizních programů očekává jaká je její motivace ke sledování televizního vysílání. Snažili jsme se zachytit co nejširší spektrum motivací a očekávání a proto jsme respondentovi předložili baterii 18 motivačních položek. Ke každé položce se respondent vyjadřoval pomocí pětistupňové škály, přičemž stupeň 5 znamenal nejsilnější motivaci a stupeň 1 nejslabší motivaci. Opět jsme spočítali indexy, které jsou sestupně prezentovány v následující tabulce. Položky jsou sestaveny na základě indexu pro věkovou skupiny let. Tab.Očekávání - motivace sledování televizního vysílání D R U H M O T I V A C E věková skupina pobavit se 4,63 4,13 informace o dění ve světě 4,29 4,26 informace o dění v ČR 4,17 4,21 odreagovat se 4,08 3,49 odpočinout si 4,04 3,36 poznat názory druhých lidí 3,83 3,64 probíhající události (reportáže, přenos) 3,83 3,26 vzdělávání 3,75 3,56 vzrušení, napětí, dobrodružství, strach 3,71 3,33 poznávat jiné lidi, osobnosti, odborníky 3,67 3,87 seznamovat se s poznatky vědy 3,58 3,41 umělecký zážitek 3,25 3,03 prožívat lásku a přátelství 3,25 3,15 zabít čas 2,21 2,08 prožít, co mi chybí v životě 2,13 1,85 zapnu televizi jen tak ze zvyku 2,0 2,1 vyhrát pomocí televize peníze 1,87 1,75 televize jako kulisa 1,63 1,69 10

11 Vyšší hodnoty motivačního indexu jsou zvýrazněny barevně. Téměř u všech diferencí jsou indexy vyšší ve prospěch skupiny let. Nejmladší věková skupina očekává od televizních programů daleko více než následná věková skupina. Do jejích očekávání se promítá její sociální pozice na hranice mezi dětstvím a dospělostí. Svá očekávání ještě nenaplněná v reálném životě náhradně očekává v realitě televizního vysílání. Jednou z charakteristik současné mládeže je ochuzení jejich životního pole a jejich reálného života. Reálné prožitky, reálné vztahy, reálné události substituuje televizní a virtuální realita. Na prvním místě je motivace pobavit a na čtvrtém místě odreagovat se. Od čeho se však chtějí patnáctiletí odreagovávat? Tato motivace koresponduje s rostoucí vahou hedonistické hodnotové orientace mládeže. Jistě pozitivním poznatkem je zjištění, že v popředí motivační struktury je zájem být informován o dění ve světě a v České republice. Motivaci ke sledování televizních programů mládeže ve věku ve srovnání s nejmladší věkovou skupinou charakterizuje pokles motivací pobavit se, odreagovat se, odpočinout si. Naopak vyšší váhu má motivace poznávat názory odborníků, osobností. V logice zkoumání vztahu mládež a televize je po zjištění motivačních preferencí, tedy znaku charakterizující osobnost před zapnutím televizoru, potřeba zmapovat výsledek televizního vysílání, tedy hodnocení výsledku televizního působení. Proto jsme zjišťovali oblíbenost jednotlivých televizních žánrů. Toto hodnocení je zobecněná zkušenost s těmito typy programů a současně hodnocení je také vyjádřením určité afinity osobnosti k určitému žánru. 11

12 3.3. Oblíbenost televizních žánrů Oblíbenost televizních žánrů jsme zjišťovali položením otázky: Jak máte oblíbené uvedené televizní pořady? K odpovědi použijte škálu. 1 - rozhodně neoblíbené, 2 - spíše neoblíbené, 3 - ani oblíbené, ani neoblíbené, 4 - spíše oblíbené 5 - rozhodně oblíbené Indexy položek pro celé věkové spektrum obsahuje následující tabulka. Tam kde má index vyšší hodnotu je napsán barevně. U mládeže červeně, ve věkové skupině modře. Nejmladší věková skupina má oblíbené především filmy a ve srovnání se starší mládeží americké filmy ( v žebříčku oblíbenosti nejsou však u obou skupin v popředí), akční filmy, české seriály, populární hudbu, zábavné pořady a soutěže. Mládež ve věku oproti mladším preferuje evropské a umělecké filmy a vážnou hudbu. Jak je patrné jsou mezi oběma skupinami mládeže, přestože věkově navazujícími, dosti podstatné rozdíly. Tyto rozdíly jsou adekvátní výraznému posunu v sociální zralosti, postavení ve společnosti a vzdělanostnímu růstu. 12

13 Oblíbenost televizních pořadů ve věkových skupinách Index Televizní pořady filmy celkem české filmy americké filmy evropské filmy umělecké filmy akční filmy televizní hry české seriály zahraniční seriály zpravodajství publicistické pořady sportovní pořady vzdělávací pořady populárně vědecké pořady vážná hudba populární hudba zábavné pořady soutěže magazínové pořady výuka jazyků náboženské pořady erotické pořady věkové skupiny Celkem 4,46 4,26 4,16 4,28 4,14 4,23 4,24 4,46 4,31 4,13 4,37 4,33 4,67 4,35 3,88 3,46 3,33 3,19 2,86 2,59 3,16 3,54 3,85 3,56 3,72 3,59 3,33 3,62 3,17 3,56 3,48 3,51 3,38 3,21 3,42 3,29 2,79 2,84 2,81 2,33 2,31 2,69 3,08 3,03 3,04 3,24 3,62 4,15 3,35 3,67 3,36 3,62 3,63 3,89 4,38 3,74 2,71 3,03 2,64 2,76 2,89 3,18 2,84 3,50 3,67 3,96 4,17 4,36 4,23 4,07 3,38 3,21 3,76 3,79 3,91 3,77 3,71 3,58 3,08 3,29 3,63 3,39 3,10 3,39 3,42 3,08 3,62 3,75 3,80 3,33 3,59 3,79 3,85 3,91 4,27 4,15 4,13 4,08 2,17 2,56 2,53 2,61 2,86 2,92 2,64 4,29 3,74 3,71 3,32 3,15 3,03 3,44 4,12 3,49 3,80 3,87 4,15 4,33 3,94 3,54 3,13 3,40 3,63 3,64 3,90 3,56 3,00 2,45 3,09 3,58 3,74 4,03 3,41 2,92 2,76 2,58 2,83 2,76 2,51 2,73 1,67 1,82 1,93 1,78 1,82 2,13 1,85 2,83 2,87 3,11 2,90 2,26 1,84 2,67 13

14 4. Charakteristika televizního vysílání - negativní prvky ve vysílání V zemích, v nichž oproti nám působí komerční televize již řadu let, jsou v popředí zájmu společnosti i odborníků některé fenomény v televizním vysílání. V souvislosti s celkovou společenskou liberalizací, s odmítnutím cenzury, s poklesem vlivu náboženství a mravních hodnot a naopak s kultem silného agresivního jedince a s proklamovanou sexuální revolucí se postupně na televizních obrazovkách objevují čím dál častěji záběry, které jsou z různých hledisek pro velkou část diváků problematické či dokonce nepřijatelné. Stále větší výhrady mají i odborníci, především psychologové, pedagogové a kriminologové. Ukazuje se, že televizní vysílání má značný vliv na děti a mládež, která tráví denně několik hodin sledováním televize. U dětí a mládeže je sledování televize nejčastější aktivitou volného času. Značná část mladé populace vliv televize ani nekompenzuje dalšími volnočasovými aktivitami. S nástupem komerční televize v české společnosti se uvedené problémy začínají objevovat i u nás. Po počáteční euforii české společnosti vyplývající z toho, že můžeme po frustrující izolovanosti od světa sledovat americké televizní seriály a akční filmy se v některých vrstvách divácké veřejnosti šíří kritické nálady vůči těmto pořadům. Viditelnou špičkou ledovce kritických nálad ve společnosti byl manifest intelektuálů proti násilí v televizi, který vedle spisovatele Ludvíka Vaculíka a dramatičky Daniely Fischerové podepsali desítky intelektuálů. Nejednoznačnost postoje veřejnosti i intelektuálů se projevila i v reakci na tento manifest, s nímž další intelektuálové vyslovili nesouhlas. Ve jménu svobody umělecké tvorby ho z pozic fundamentálního liberalismu odmítli např. filozof Václav Bělohradský a dramatik Karel Steigerwald Hodnocení expertů 14

15 Co negativního a v jaké míře obsahuje televizní vysílání a programy jednotlivých stanic? Tyto otázky se pokoušíme zodpovědět pomocí následující empirické metodiky. Expertům i normální populaci-televizním divákům byla předložena baterie deseti položek pokrývajících základní dimenze televizního vysílání z hlediska negativních prvků i kvality obsahu. Expert a divák byl dotázán, zda existují ve vysílání jednotlivých televizních stanic následující jevy a byla mu předložena baterie. O tom zda tyto jevy existují ve vysílání se vyjadřoval pomocí pětistupňové škály, přičemž 1 znamená - tyto jevy ve vysílání rozhodně neexistují a 5 - rozhodně existují. Kód 6 znamenal, že divák nemá k hodnocení informace. (např. nemá televizní signál). Z četností 1-5 byl vytvořen jako vážený aritmetický průměr index pro každou stanici a pro každý jev, který vyjadřuje syntetickou informaci o hodnocení jevu a stanice. Následující tabulka obsahuje hodnocení existence uvedených jevů ve vysílání čtyř stanic. Tab.Negativní jevy ve vysílání televizních stanic - hodnocení expertů ČT1 ČT2 Nova Premiéra vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální a sociální vývoj nacionalismu rasismus antisemitismus agresivita zaměřena proti některých náboženským, politickým, sociálním,etnickým či jiným skupinám agresivní hloupá reklama pokleslá estetická úroveň (brak,kýč) pokleslá intelektuální úroveň (hloupost)

16 Podle přítomnosti vytypovaných negativních prvků existují dvě extrémní stanice. ČT2 zaznamenává v hodnocení expertů téměř u všech negativních prvků jejich nejnižší výskyt. Naopak Nova téměř u všech negativních prvků je hodnocena jako jejich nejvyšší nositel. Nova obsahuje nejčastěji ve vysílání: vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost ( index 3,10 ), samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování (index 4,27 ), špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální a sociální vývoj (index 4,27 ), agresivní hloupou reklamu (4,05), pořady pokleslé estetické úrovně ( brak, kýč ) 4,15, pořady pokleslé intelektuální úrovně (hloupost) 4,15. Zvláště indexy vypovídající o přítomnosti násilí, špatných příkladů pro děti a mladistvé, pořadů pokleslé intelektuální a estetické úrovně varují před globálním vlivem pořadů Novy na populaci a především na děti a mladistvé Hodnocení diváků Po reakcích odborné veřejnosti a intelektuálů jsme se zajímali o názory diváků nejen na násilí na obrazovce, ale i na další negativní jevy. U diváků jsme předpokládali větší toleranci k negativním jevům než u expertů. Následující tabulka ukazuje pomocí indexu názory diváků na negativní jevy ve vysílání.čím má index nižší hodnotu, tím je jev méně obsažen ve vysílání a naopak. Tab.Negativní jevy ve vysílání televizních stanic - hodnocení populace ČT1 ČT2 Nova Premiéra vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování

17 špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální a sociální vývoj nacionalismu rasismus nacionalismu antisemitismus agresivita zaměřena proti některých náboženským, politickým, sociálním,etnickým či jiným skupinám agresivní hloupá reklama pokleslá estetická úroveň (brak,kýč) pokleslá intelektuální úroveň (hloupost) Vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost je výrazně odlišně zastoupeno na dvou televizních stanicích. Na ČT2 je zastoupeno podprůměrně a na Nově nadprůměrně. Zhruba 50% diváků se domnívá, že vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost je trvalou součástí vysílání Novy. Tomu odpovídá i příslušný index, který je u Novy 3.11, zatímco u ČT2 1.6 a ČT a u Premiéry Také v případě samoúčelného zobrazování násilí a jeho zlehčování je Nova na prvním místě s indexem 3.7. Nejnižší zastoupení násilí ve vysílání je podle diváků u ČT2, index I nacionalismus, rasismus, antisemitismus, agresivita zaměřená proti jiným skupinám a hloupá agresivní reklama jsou nejvíce nalézány na Nově. Názory na pokleslé estetické pořady (kýč,brak) ve vysílání vyjadřují hodnoty indexu. Opět nejvíce kýče a braku diváci nalézají ve vysílání Novy (kolem 60% diváků) a dále Premiéry. Stanicí nejvyšší estetické úrovně je bezesporu ČT2. Také pořadů pokleslé intelektuální úrovně je podle diváků nejvíce na Nově a nejméně na ČT2. 17

18 Nejhůře je hodnocena z hlediska přítomnosti negativních prvků ve vysílání Nova. Proto jsme pro analýzu vlivu věkového faktoru na hodnocení negativních prvků ve vysílání vybrali tuto stanici. Vulgární zobrazování sexu nejvíce reflektují nejstarší, ale kupodivu také nejmladší diváci. K tomuto jevu jsou nejvíce tolerantní diváci věkové skupiny let. Obdobný průběh má závislost hodnocení televizního násilí. Také zde je násilí nejvíce reflektováno u nejmladších a u nejstarších diváků. Hloupost reklamy nejvíce vadí mladým lidem, s věkem stoupá k reklamě tolerance. Tolerance ke slaboduchým pořadům je největší ve skupině let a nejmenší ve věkové skupině let. Reflexe intelektové pokleslosti zhruba klesá s věkem. Estetické hodnocení vysílání a reflexe pokleslých forem ( brak, kýč ) není na věku příliš závislá. Výjimkou je věková skupina let, která při hodnocení pořadů Novy je nejkritičtější a nejčastěji pokleslou estetickou úroveň reflektuje. 5. Hodnocení vlivu televizního vysílání na mládež V tabulkách předchozích kapitol je uveden pro normální populaci - televizní diváky i experty index vyjadřující špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, 18

19 index Špatný příklad pro děti a mládež 4 3,7 3,4 3,1 ČT1 ČT2 Nova Premiéra 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 ZŠ vyučen SŠ VŠ experti morální a sociální vývoj. Spočítali jsme tento index pro televizní stanice v závislosti na vzdělání. Ke vzdělanostní stupnici jsme jako pátý stupeň navazující na vysokoškolské vzdělání přidali experty. Jednak jde o skupiny vesměs s vysokoškolským vzděláním a navíc tito respondenti mají kvalifikaci navíc, jsou z určitého hlediska experty pro posouzení daného problému. Čím křivka vyjadřuje vyšší hodnotu, tím více obsahuje negativní vliv na děti a mladistvé. Na grafu je patrné, že výrazně se odlišuje Nova, která ve všech vzdělanostních skupinách se pohybuje na stupnici 1-5 v intervalu indexu 3,42-3,63. Všechny vzdělanostní skupiny si jsou zřetelně vědomi negativního vlivu na děti a mládež. Ve vzdělanostních skupinách nejsou dramatické rozdíly v hodnocení Novy s výjimkou skupiny expertů, jejichž 19

20 hodnocení Novy je ještě radikálnější. Mezi indexem Novy 3.7 pro celý soubor populace a indexem druhé nejhorší stanice Premiéry je rozdíl větší než jeden stupeň. Také hodnocení Premiéry je přímo závislé na dosaženém vzdělání. S růstem vzdělání stoupá kritičnost ke stanici Premiéra. Obě stanice ČT jsou hodnoceny nejlépe a toto hodnocení není výrazně závislé na vzdělání. U stanice ČT2 se výrazně odlišuje hodnocení expertů, kteří hodnotí její programy ještě pozitivněji než celá populace všech vzdělanostních úrovní. Hodnocení expertů socializačního působení jednotlivých televizních stanic zjišťovala také následující otázka. Televize patří vedle rodiny a školy k nejvýznamnějším socializačním institucím. Zhodnoťte prosím průměrné působení jednotlivých televizních stanic v posledním roce na děti a mládež podle škály. Každé stanici dejte známku podle uvedené škály. Tato známka vyjadřuje Vaší charakteristiku stanice z hlediska působení na děti a mládež. Škála měla tyto stupně: 1-rozhodně upevňuje a přenáší pozitivní hodnoty a sociální normy,přispívá k pozitivní socializaci. 2-spíše upevňuje a přenáší pozitivní hodnoty a sociální normy, přispívá k pozitivní socializaci. 3-nemá vliv na socializaci 4-v něčem působí pozitivně, v něčem negativně 5-v oblasti norem, hodnot, akceptace násilí v mezilidské interakci působí na socializaci spíše negativně, vede k začlenění násilí a agresivity do vzorců chování 6-v oblasti norem, hodnot, akceptace násilí v mezilidské interakci působí na socializaci rozhodně negativně, vede k začlenění násilí a agresivity do vzorců chování 7-vedle negativního vlivu na socializaci působí instruktivně, ve směru metodiky spáchání trestného činu a informací, znalostí a dovedností uplatnitelných při trestné činnosti Také údaje získané touto otázkou potvrzují charakteristiky vlivu jednotlivých stanic. Nova získala známku 5,16, což je o něco horší stupeň než 5, který je charakterizován: v 20

21 oblasti norem, hodnot, akceptace násilí v mezilidské interakci působí na socializaci spíše negativně, vede k začlenění násilí a agresivity do vzorců chování. Premiéra je hodnocena na pomezí, někdy působí pozitivně, někdy negativně. Celkově jednoznačně pozitivně je hodnocena pouze ČT2, která podle expertů spíše upevňuje a přenáší pozitivní hodnoty a sociální normy, přispívá k pozitivní socializaci. Charakteristika socializačního působení televizních stanic Premiéra 3,93 Nova 5,16 ČT2 2,6 ČT1 3,09 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 index Následující graf obsahuje údaje o četnosti všech stupňů hodnotící škály všech čtyř stanic. Vidíme, že 6. a 7. Stupeň škály vyjadřující vyhraněně negativní socializační působení experti přisoudili pouze Nově a to poměrně často. Stupeň sedm, který znamená již přímo instruktivní vliv na potenciální pachatele trestné činnosti přisoudilo Nově 9,3 % expertů a stupeň 6, který je charakterizován jako negativní socializace vedoucí k začlenění násilí a agresivity do vzorců chování, dalo Nově dokonce 30,2 % expertů. Naopak prvními třemi stupni, vyjadřujícími pozitivní a neutrální socializační působení, hodnotily celkem pouze 2,3% expertů. Negativně působí vliv Novy na děti a mládež 97,3% expertů. 21

22 Charakteristika socializačního působení televizních stanic ČT1 ČT2 Nova Premiéra % ,6 32,6 30, , , kategorie socializačního působení Výrazně pozitivní hodnocení vidíme pouze u ČT2, kterou zhruba 45% expertů zařadilo do druhého stupně, charakterizovaného spíše upevňuje a přenáší pozitivní hodnoty a sociální normy, přispívá k pozitivní socializaci. Stupněm nejvyšší četnosti je pro ČT1, ČT2 a Premiéru stupeň 4, pro Novu stupeň 5. 22

23 6. Postoj k drogám a jeho vývoj Drogy a vše co s nimi souvisí patří k největším problémům české společnosti. Experimentování s drogami a následná drogová závislost se šíří společností jako lavina. Zatímco před několika málo léty se v souvislosti s problémem drog hovořilo o středních školách a o studentech středních škol v současnosti se lavina drogového problému přesunula do základních škol a do dětských kolektivů. Fenomén šíření drog ve společnosti má své objektivní a subjektivní stránky. K těm subjektivním patří postoj k drogám jako sociálnímu problému a distribuce postoje drogám ve skupinách a vrstvách společnosti. Jaký je postoj k drogám v současné společnosti a jaký je vývoj tohoto postoje? Tento postoj jsme zjišťovali otázkou, která respondentovi dávala podnět k zamyšlení a k rozhodování. Vyjádřete prosím, co lépe vyjadřuje Váš názor. Stupeň 1 a 5 vyjadřuje plně názor, který je u číslice napsán, stupeň 3 vyjadřuje neutrální středový názor. Stupeň 2 a 4 vyjadřuje názor blízký konci škály, a1e méně výrazně. Zakroužkujte číslici (1-5) vyjadřující Váš názor drogy patří k životu drogy ohrožují společnost, stát moderní společnosti by měl využít všech prostředků. k jejich vymýcení Stupeň 1 vyjadřuje fundamentálně liberální postoj, stupeň 5 znamená protikladný postoj, zahrnující předání všech pravomocí státu k řešení problému. Stupeň 5 obsahuje dvě vrstvy, první znamená odmítnutí drog a druhá absolutní roli státu při řešení. Z četností byl opět spočítán index jako vážený aritmetický průměr. Dále byly spočítány indexy pro všechny věkové skupiny a to v tomto roce a u souboru, který byl objektem výzkumu v roce Tříletý odstup umožňuje postihnout vývojové trendy v postoji k problému drog. 23

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku únor 2015

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Hodnocení stavu společnosti je lepší než před rokem

Hodnocení stavu společnosti je lepší než před rokem INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 1/ Hodnocení stavu společnosti je lepší než před rokem Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 1 let ve dnech

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 8 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016 Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 6 V současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímá čtvrtina české veřejnosti, významně převažuje podíl lidí (4 %), kteří se o situaci na Ukrajině

Více

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016 oz16080 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 10 10 86 E-mail: ondrej.malina@soc.cas.cz Česká společnost a onemocnění AIDS červen 016

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: Or09b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 9 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Seznam příloh. Příloha A Slovník odborné terminologie. Příloha B Ukázka jedné úvahy na téma Můj život bez elektroniky

Seznam příloh. Příloha A Slovník odborné terminologie. Příloha B Ukázka jedné úvahy na téma Můj život bez elektroniky Seznam příloh Příloha A Slovník odborné terminologie Příloha B Ukázka jedné úvahy na téma Můj život bez elektroniky Příloha C Dotazník pro respondenty Přílohy Příloha A Slovník odborné terminologie Digitalizace

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám září 201 Většina opatření schválených novelou zákona o českém školství se

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2004 Vědí občané, čím se zabývají jednotlivé instituce Evropské unie?

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2004 Vědí občané, čím se zabývají jednotlivé instituce Evropské unie? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2004 Vědí občané, čím se zabývají jednotlivé instituce Evropské unie? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu OR4c TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 40 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Zájem o informace a hodnocení změn českého piva za uplynulé

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko ev13 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám září 216 Majorita obyvatel České republiky si myslí, že se o ně politické strany zajímají pouze v době voleb. Mladí lidé ve věku 15

Více

Postoje veřejnosti ke kontroverzním tématům partnerského soužití

Postoje veřejnosti ke kontroverzním tématům partnerského soužití TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 84 129, 13 E-mail: samanova@soc.cas.cz Postoje veřejnosti ke kontroverzním tématům

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY Věra Semerádová - Alena Škaloudová OBSAH TESTOVÉ VÝSLEDKY A PROSPĚCH TESTOVÉ VÝSLEDKY, PROSPĚCH A VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů podle vzdělání otce

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím leden

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více