Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10"

Transkript

1 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vliv televizního vysílání na děti a mládež Mládež - drogy - média Analýza a koncepce Zpracoval: PhDr.Petr Sak, CSc. prosinec 1996

2 O B S A H Úvodem 3 1. Charakteristika výběrových souborů výzkumů a cíle projektu Volný čas mládeže, jeho vývoj a pozice sledování televize ve struktuře aktivit volného času Mládež a televizní vysílání Frekvence sledování televizních stanic Motivace ke sledování televizních programů Oblíbenost televizních žánrů Charakteristika televizního vysílání - negativní prvky ve vysílání Hodnocení expertů Hodnocení diváků Hodnocení vlivu televizního vysílání na mládež Postoj k drogám a jeho vývoj Příčiny vzniku a trvání drogové závislosti Drogy a média Opatření proti drogám Zákon o držení drog Preventivní opatření Opatření k aktivním narkomanům Závěry a koncepce protidrogové mediální politiky Analýza příčin - závěry Koncepce Úvodem 2

3 Dnešní děti a mladiství vyrůstají v odlišných podmínkách než předchozí dvě generace. Během několika let došlo k výrazným změnám ve všech oblastech života. Střední a starší generace pracovala na nových kariérách a v jejich rámci se resocializovala. Pozornost a péče věnovaná dětem a mladistvým se nutně oslabila, navíc tyto generace ani neznají podmínky a vlivy, které na jejich děti působí, protože došlo k výrazným společenské diskontinuitě a zkušenost z jejich dětství a mládí není adekvátní pro současnost. Školství prochází transformací a prestiž školy a učitele byla politicky dále devalorizována. K těmto dvěma hlavním výchovným činitelům, rodině a škole, v celém světě přistupuje další socializační činitel - televize. Sledování televize je u dětí i mládeže hlavní náplní volného času. Podíl času věnovaného sledování televize dále stoupá.jaký je tento vliv, jakým způsobem ovlivňuje děti a mládež? Subjekty komerčního televizního vysílání deklarují svůj programový imperativ - nevychováváme, pouze bavíme. Ani touto deklarací však komerční televize nemůže vyloučit svůj vliv na socializaci mladé generace. Jaký je vliv televize na děti a mládež, jaké vzory, normy a hodnoty jí předává? Tímto problémem se projekt zabývá a pomocí expertů i populace na něj hledá odpověď. V rámci projektu je prezentován vývoj postoje populace a jejích věkových a sociálních skupin k problematice drog ve společnosti. Na základě široce založeného spektra názorů, především expertů, je zpracována koncepce mediální politiky v oblasti protidrogového působení. 1. Charakteristika výběrových souborů výzkumů a cíle projektu 3

4 Řešený projekt není vědeckým grantem a tato práce není klasickou výzkumnou zprávou. O použitým datových souborech jsou proto podány pouze základní informace. A. Datové soubory 1. expertní výzkum - analýza názoru expertů. Expertního výzkumu se v dotazníkovém šetření zúčastnilo 40 expertů. Skupina expertů je z hlediska profesního zaměření a oboru vysokoškolského vzdělání heterogenní. Jedná se o pedagogy (ne učitelé, ale představitelé vědní disciplíny), speciální pedagogy, psychology, sociology, kriminalisty, kriminology, umělce a odborníky na problematiku masmédií a reklamy. 16 expertů mělo vědeckou hodnost CSc., 4 DrSc., dále bylo v souboru expertů 11 docentů a 3 vysokoškolští profesoři. 2. expertní výzkum policistů. Dotazníkového šetření policistů se zúčastnilo 400 policistů z celé České republiky pracujících na různých úsecích České policie :analýza empirického výzkumu populace: vyšetřovatelé, kriminalisté, cizinecká policie, pohraniční policie, správní činnosti, dopravní policie, pořádková policie. 3. výzkum normální populace v Praze byl proveden technikou standardizovaného rozhovoru na souboru 600 respondentů. 4. V práci je prováděna analýza dalších reprezentativních souborů pro Českou republiku. a.soubor 800 respondentů z roku 1993 b.soubor 1100 respondentů z roku 1996 B. Cíle projektu 1. Charakterizovat vliv jednotlivých televizních stanic na mládež 2. Charakterizovat vliv televizního vysílání na mládež 3. Charakterizovat specifika mediálního chování normální mladé populace a sociálně handicapovaných, včetně narkomanů 4

5 4. Zmapovat vývoj postoje k drogám v celku populace a ve věkových a sociálních skupinách 5. Navrhnout doporučení pro oblast medií ve vztahu k problematice drog a sociálně deviantního chování. C. Předpokládané výsledky projektu : - poznatky o vývoji postoje populace a jejích věkových a sociálních skupin k drogám a k jejich řešení - poznatky o vlivu televizního vysílání na děti a mládež - poznatky o vlivu jednotlivých televizních stanic na děti a mládež - specifické poznatky policistů k problematice drog - koncepce protidrogové mediální politiky 2. Volný čas mládeže, jeho vývoj a pozice sledování televize ve struktuře aktivit volného času Pro mládež, zvláště ve věku let, je důležitý volný čas a jeho naplnění aktivitami podle svých představ, potřeb a zájmů. Ve věku podle let vystupují do popředí potřeby spojené s biologickým dozráváním a hledáním vlastní identity. Pro tyto obě a další sféry potřebuje mladý jedinec sociální kontakty. Sociogenní potřeby jsou pro mladé v tomto věku cílové i instrumentální. Jsou vlastním cílem, umožňujícím seberealizaci i prostředkem k naplnění dalších zájmů a potřeb. Šíře aktivit ve volném čase je ve věku let největší. Souvisí to s tím, že v tomto věku mají mladí lidé nejvíce volného času, existenční a sociální potřeby jsou zajištěny rodiči, všechny aktivity mají kouzlo nového, partnerské vztahy převážně ještě nemají takový charakter, aby jedince izolovaly od dalších sociálních kontaktů a aktivit. Silnou motivační sílu má v tomto životním období potřeba nalezení partnera a sebepotvrzení v odezvě vrstevníků. Obecně platí, že v dalších životních fázích dochází k celkové redukci 5

6 volnočasových aktivit. Tato redukce je dána objektivně - pokles objemu volného času i subjektivně - změna motivační struktury. Obsah volného času a tedy volnočasové aktivity jsou provázány s ostatními oblastmi života mládeže a mladého jedince. Tak jako každý sociální jev jsou i volnočasové aktivity podmíněny makrospolečenskými faktory a celkovým společenským vývojem. Proto zmapování aktivit mládeže ve volném čase a vývoj těchto aktivit je důležité i pro pochopení dalších sfér života mládeže a pro hledání programů na korekci způsobu života mládeže a jeho negativních prvků. Proto zde prezentuji výsledky výzkumů volného času. Stejnou metodikou jsem provedl výzkum volného času mládeže v roce 1982,1984,1992 a Časová řada empirických dat z těchto výzkumů umožňuje vysledovat vývojové trendy v trávení volného času mládeže. V roce 1982 jsem vytvořil baterii aktivit ve volném čase, kterou jsem v následujících letech pouze doplnil o několik položek, jejich zařazení v roce 1982 buď vůbec nebylo možné či by bylo irelevantní (počítačové hry, práce s počítačem, sledování videa). Vzhledem k metodice však i při dodatečném zařazení položek je možné data z různých let komparovat. Respondentu byla předložena baterie aktivit a respondent pomocí pětistupňové škály vyjadřoval frekvenci této aktivity ve svém volném čase. Otázka zní: Jakým činnostem se věnujete ve svém volném čase a jak často? Ke každé činnosti napište číslo, které vyjadřuje jak často se této činnosti věnujete. 1-této činnosti se nevěnuji 2-méně často než jednou měsíčně 3-méně často než jednou týdně 4-alespoň jednou týdně 5-každý den, jen výjimečně ne 6

7 Z četností jednotlivých stupňů každé hodnoty pro aktivitu je možné spočítat index pro věkové a sociální skupiny. Pro potřebu této práce byly spočítány indexy vybraných aktivit pro věkovou skupinu mládeže let. Z indexů aktivit pro jednotlivé roky jsem sestrojil graf, která ukazuje vývoj aktivit od roku 1982 do současnosti. Vývoj aktivit ve volném čase ve věku let index 4,75 4,45 4,15 3,85 3,55 4,27 4,67 4,72 4,8 poslech rozhlasu četba novin a časopisů sledování televize poslech magn.,cd četba knih 3,25 2,95 2,65 návštěva kina aktivní sportování návštěva diskoték 2, rok V souvislosti této práce nás zajímá sledování televize a porovnání s dalšími aktivitami. V prvním roce časové řady (1982) bylo sledování televize na třetím místě aktivit. Do roku 1985 sledování televize nejmladší věkovou skupinou výrazně stouplo a dostalo se na první místo činnosti ve volném čase. Od roku 1985 je sledování televize stále na prvním místě a tato pozice se stále upevňuje a zvýrazňuje. Od roku 1985 index sledování sice 7

8 stoupá pozvolna, ale trvale. K tomu je třeba připomenout, že souhrnný index volnočasových aktivit klesá, proto i stagnace je relativním zvýrazněním dané aktivity. V případě televize však jde o trvalý mírný růst indexu. Z vybraných aktivit dále roste poslech magnetofonu, gramofonu a přehrávače CD. Je jasné, že v počátcích časové řady bylo výraznější postavení gramofonu a v současnosti přehrávače CD. Sice na výrazně nižší úrovni, ale také stoupá návštěva diskoték a tanečních zábav. I když v řadě charakteristik se tyto tři aktivity liší, všechny tři mají jednoho společného jmenovatele - populární hudbu. K poklesu, často dosti výraznému, dochází u: poslechu rozhlasu, četby novin a časopisů, návštěvy kina, četby knih. Aktivní sportování mělo nejnižší index v roce 1992 a do roku 1996 index poněkud stoupl. Můžeme pozorovat, že dochází k poklesu především těch aktivit, které by mohly tvořit určitou protiváhu konzumace televize. Přitom jde o aktivity přeci jen určitým způsobem podobné sledování televize. U aktivit náročnějšího charakteru ( návštěva divadla, návštěva výstav a galerií apod.) došlo k ještě výraznějšímu poklesu. Z uvedených údajů zcela jasně vyplývá dominantní vliv televize ve volném čase mládeže. Vedle rodiny a školy se televize stala třetím nejúčinnější socializačním činitelem. Z hlediska socializace mladé generace společnost musí sledovat a korigovat vliv televizního vysílání. Jaké je tedy působení televize z hlediska obsahu a kvality a jaké pořady mládež sleduje a preferuje? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v dalších částech této práce. 3. Mládež a televizní vysílání 3.1. Frekvence sledování televizních stanic. 8

9 Po zjištění, že sledování televize je nejfrekventovanější činností mládeže sledujme na jaké televizní stanice a v jaké míře se mládež dívá. Respondentům jsme proto položili otázku: Jak často sledujete uvedené televizní stanice? K odpovědi použijte následující škálu. 1 - nikdy 2 - výjimečně 3 - občas (alespoň 1x měsíčně 4 -často (alespoň 1x týdně) 5 - pravidelně (téměř denně) 6 - příjem signálu této stanice není u nás možný Z četností odpovědí jsme spočítali index sledování všech čtyř televizních stanic pro věkové skupiny a Tak jako v celé populaci je v obou věkových skupinách nejčastěji sledována stanice Nova. Mezi oběma věkovými skupinami je rozdíl ve sledovanosti Novy a Premiéry. Starší věkové skupiny tyto stanice sledují méně. Avšak nejmladší Frekvence sledování televizních stanic Premiéra 3 3,85 Nova 4,23 4,56 ČT2 ČT1 3,24 3,25 3,91 4, ,95 3,45 3,95 4,45 index mládež je každodenním konzumentem programů Novy. Víme- li, že mládež nejvíce času tráví sledováním televize, přináší získané výsledky poznatek zpřesnění, že mládež, 9

10 především v nejcitlivějším věku sleduje hlavně programy Novy. Kulturně nejkvalitnější programy ČT2 jsou naopak sledovány nejméně Motivace ke sledování televizních programů Co mládež od televize, od televizních programů očekává jaká je její motivace ke sledování televizního vysílání. Snažili jsme se zachytit co nejširší spektrum motivací a očekávání a proto jsme respondentovi předložili baterii 18 motivačních položek. Ke každé položce se respondent vyjadřoval pomocí pětistupňové škály, přičemž stupeň 5 znamenal nejsilnější motivaci a stupeň 1 nejslabší motivaci. Opět jsme spočítali indexy, které jsou sestupně prezentovány v následující tabulce. Položky jsou sestaveny na základě indexu pro věkovou skupiny let. Tab.Očekávání - motivace sledování televizního vysílání D R U H M O T I V A C E věková skupina pobavit se 4,63 4,13 informace o dění ve světě 4,29 4,26 informace o dění v ČR 4,17 4,21 odreagovat se 4,08 3,49 odpočinout si 4,04 3,36 poznat názory druhých lidí 3,83 3,64 probíhající události (reportáže, přenos) 3,83 3,26 vzdělávání 3,75 3,56 vzrušení, napětí, dobrodružství, strach 3,71 3,33 poznávat jiné lidi, osobnosti, odborníky 3,67 3,87 seznamovat se s poznatky vědy 3,58 3,41 umělecký zážitek 3,25 3,03 prožívat lásku a přátelství 3,25 3,15 zabít čas 2,21 2,08 prožít, co mi chybí v životě 2,13 1,85 zapnu televizi jen tak ze zvyku 2,0 2,1 vyhrát pomocí televize peníze 1,87 1,75 televize jako kulisa 1,63 1,69 10

11 Vyšší hodnoty motivačního indexu jsou zvýrazněny barevně. Téměř u všech diferencí jsou indexy vyšší ve prospěch skupiny let. Nejmladší věková skupina očekává od televizních programů daleko více než následná věková skupina. Do jejích očekávání se promítá její sociální pozice na hranice mezi dětstvím a dospělostí. Svá očekávání ještě nenaplněná v reálném životě náhradně očekává v realitě televizního vysílání. Jednou z charakteristik současné mládeže je ochuzení jejich životního pole a jejich reálného života. Reálné prožitky, reálné vztahy, reálné události substituuje televizní a virtuální realita. Na prvním místě je motivace pobavit a na čtvrtém místě odreagovat se. Od čeho se však chtějí patnáctiletí odreagovávat? Tato motivace koresponduje s rostoucí vahou hedonistické hodnotové orientace mládeže. Jistě pozitivním poznatkem je zjištění, že v popředí motivační struktury je zájem být informován o dění ve světě a v České republice. Motivaci ke sledování televizních programů mládeže ve věku ve srovnání s nejmladší věkovou skupinou charakterizuje pokles motivací pobavit se, odreagovat se, odpočinout si. Naopak vyšší váhu má motivace poznávat názory odborníků, osobností. V logice zkoumání vztahu mládež a televize je po zjištění motivačních preferencí, tedy znaku charakterizující osobnost před zapnutím televizoru, potřeba zmapovat výsledek televizního vysílání, tedy hodnocení výsledku televizního působení. Proto jsme zjišťovali oblíbenost jednotlivých televizních žánrů. Toto hodnocení je zobecněná zkušenost s těmito typy programů a současně hodnocení je také vyjádřením určité afinity osobnosti k určitému žánru. 11

12 3.3. Oblíbenost televizních žánrů Oblíbenost televizních žánrů jsme zjišťovali položením otázky: Jak máte oblíbené uvedené televizní pořady? K odpovědi použijte škálu. 1 - rozhodně neoblíbené, 2 - spíše neoblíbené, 3 - ani oblíbené, ani neoblíbené, 4 - spíše oblíbené 5 - rozhodně oblíbené Indexy položek pro celé věkové spektrum obsahuje následující tabulka. Tam kde má index vyšší hodnotu je napsán barevně. U mládeže červeně, ve věkové skupině modře. Nejmladší věková skupina má oblíbené především filmy a ve srovnání se starší mládeží americké filmy ( v žebříčku oblíbenosti nejsou však u obou skupin v popředí), akční filmy, české seriály, populární hudbu, zábavné pořady a soutěže. Mládež ve věku oproti mladším preferuje evropské a umělecké filmy a vážnou hudbu. Jak je patrné jsou mezi oběma skupinami mládeže, přestože věkově navazujícími, dosti podstatné rozdíly. Tyto rozdíly jsou adekvátní výraznému posunu v sociální zralosti, postavení ve společnosti a vzdělanostnímu růstu. 12

13 Oblíbenost televizních pořadů ve věkových skupinách Index Televizní pořady filmy celkem české filmy americké filmy evropské filmy umělecké filmy akční filmy televizní hry české seriály zahraniční seriály zpravodajství publicistické pořady sportovní pořady vzdělávací pořady populárně vědecké pořady vážná hudba populární hudba zábavné pořady soutěže magazínové pořady výuka jazyků náboženské pořady erotické pořady věkové skupiny Celkem 4,46 4,26 4,16 4,28 4,14 4,23 4,24 4,46 4,31 4,13 4,37 4,33 4,67 4,35 3,88 3,46 3,33 3,19 2,86 2,59 3,16 3,54 3,85 3,56 3,72 3,59 3,33 3,62 3,17 3,56 3,48 3,51 3,38 3,21 3,42 3,29 2,79 2,84 2,81 2,33 2,31 2,69 3,08 3,03 3,04 3,24 3,62 4,15 3,35 3,67 3,36 3,62 3,63 3,89 4,38 3,74 2,71 3,03 2,64 2,76 2,89 3,18 2,84 3,50 3,67 3,96 4,17 4,36 4,23 4,07 3,38 3,21 3,76 3,79 3,91 3,77 3,71 3,58 3,08 3,29 3,63 3,39 3,10 3,39 3,42 3,08 3,62 3,75 3,80 3,33 3,59 3,79 3,85 3,91 4,27 4,15 4,13 4,08 2,17 2,56 2,53 2,61 2,86 2,92 2,64 4,29 3,74 3,71 3,32 3,15 3,03 3,44 4,12 3,49 3,80 3,87 4,15 4,33 3,94 3,54 3,13 3,40 3,63 3,64 3,90 3,56 3,00 2,45 3,09 3,58 3,74 4,03 3,41 2,92 2,76 2,58 2,83 2,76 2,51 2,73 1,67 1,82 1,93 1,78 1,82 2,13 1,85 2,83 2,87 3,11 2,90 2,26 1,84 2,67 13

14 4. Charakteristika televizního vysílání - negativní prvky ve vysílání V zemích, v nichž oproti nám působí komerční televize již řadu let, jsou v popředí zájmu společnosti i odborníků některé fenomény v televizním vysílání. V souvislosti s celkovou společenskou liberalizací, s odmítnutím cenzury, s poklesem vlivu náboženství a mravních hodnot a naopak s kultem silného agresivního jedince a s proklamovanou sexuální revolucí se postupně na televizních obrazovkách objevují čím dál častěji záběry, které jsou z různých hledisek pro velkou část diváků problematické či dokonce nepřijatelné. Stále větší výhrady mají i odborníci, především psychologové, pedagogové a kriminologové. Ukazuje se, že televizní vysílání má značný vliv na děti a mládež, která tráví denně několik hodin sledováním televize. U dětí a mládeže je sledování televize nejčastější aktivitou volného času. Značná část mladé populace vliv televize ani nekompenzuje dalšími volnočasovými aktivitami. S nástupem komerční televize v české společnosti se uvedené problémy začínají objevovat i u nás. Po počáteční euforii české společnosti vyplývající z toho, že můžeme po frustrující izolovanosti od světa sledovat americké televizní seriály a akční filmy se v některých vrstvách divácké veřejnosti šíří kritické nálady vůči těmto pořadům. Viditelnou špičkou ledovce kritických nálad ve společnosti byl manifest intelektuálů proti násilí v televizi, který vedle spisovatele Ludvíka Vaculíka a dramatičky Daniely Fischerové podepsali desítky intelektuálů. Nejednoznačnost postoje veřejnosti i intelektuálů se projevila i v reakci na tento manifest, s nímž další intelektuálové vyslovili nesouhlas. Ve jménu svobody umělecké tvorby ho z pozic fundamentálního liberalismu odmítli např. filozof Václav Bělohradský a dramatik Karel Steigerwald Hodnocení expertů 14

15 Co negativního a v jaké míře obsahuje televizní vysílání a programy jednotlivých stanic? Tyto otázky se pokoušíme zodpovědět pomocí následující empirické metodiky. Expertům i normální populaci-televizním divákům byla předložena baterie deseti položek pokrývajících základní dimenze televizního vysílání z hlediska negativních prvků i kvality obsahu. Expert a divák byl dotázán, zda existují ve vysílání jednotlivých televizních stanic následující jevy a byla mu předložena baterie. O tom zda tyto jevy existují ve vysílání se vyjadřoval pomocí pětistupňové škály, přičemž 1 znamená - tyto jevy ve vysílání rozhodně neexistují a 5 - rozhodně existují. Kód 6 znamenal, že divák nemá k hodnocení informace. (např. nemá televizní signál). Z četností 1-5 byl vytvořen jako vážený aritmetický průměr index pro každou stanici a pro každý jev, který vyjadřuje syntetickou informaci o hodnocení jevu a stanice. Následující tabulka obsahuje hodnocení existence uvedených jevů ve vysílání čtyř stanic. Tab.Negativní jevy ve vysílání televizních stanic - hodnocení expertů ČT1 ČT2 Nova Premiéra vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální a sociální vývoj nacionalismu rasismus antisemitismus agresivita zaměřena proti některých náboženským, politickým, sociálním,etnickým či jiným skupinám agresivní hloupá reklama pokleslá estetická úroveň (brak,kýč) pokleslá intelektuální úroveň (hloupost)

16 Podle přítomnosti vytypovaných negativních prvků existují dvě extrémní stanice. ČT2 zaznamenává v hodnocení expertů téměř u všech negativních prvků jejich nejnižší výskyt. Naopak Nova téměř u všech negativních prvků je hodnocena jako jejich nejvyšší nositel. Nova obsahuje nejčastěji ve vysílání: vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost ( index 3,10 ), samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování (index 4,27 ), špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální a sociální vývoj (index 4,27 ), agresivní hloupou reklamu (4,05), pořady pokleslé estetické úrovně ( brak, kýč ) 4,15, pořady pokleslé intelektuální úrovně (hloupost) 4,15. Zvláště indexy vypovídající o přítomnosti násilí, špatných příkladů pro děti a mladistvé, pořadů pokleslé intelektuální a estetické úrovně varují před globálním vlivem pořadů Novy na populaci a především na děti a mladistvé Hodnocení diváků Po reakcích odborné veřejnosti a intelektuálů jsme se zajímali o názory diváků nejen na násilí na obrazovce, ale i na další negativní jevy. U diváků jsme předpokládali větší toleranci k negativním jevům než u expertů. Následující tabulka ukazuje pomocí indexu názory diváků na negativní jevy ve vysílání.čím má index nižší hodnotu, tím je jev méně obsažen ve vysílání a naopak. Tab.Negativní jevy ve vysílání televizních stanic - hodnocení populace ČT1 ČT2 Nova Premiéra vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování

17 špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální a sociální vývoj nacionalismu rasismus nacionalismu antisemitismus agresivita zaměřena proti některých náboženským, politickým, sociálním,etnickým či jiným skupinám agresivní hloupá reklama pokleslá estetická úroveň (brak,kýč) pokleslá intelektuální úroveň (hloupost) Vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost je výrazně odlišně zastoupeno na dvou televizních stanicích. Na ČT2 je zastoupeno podprůměrně a na Nově nadprůměrně. Zhruba 50% diváků se domnívá, že vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost je trvalou součástí vysílání Novy. Tomu odpovídá i příslušný index, který je u Novy 3.11, zatímco u ČT2 1.6 a ČT a u Premiéry Také v případě samoúčelného zobrazování násilí a jeho zlehčování je Nova na prvním místě s indexem 3.7. Nejnižší zastoupení násilí ve vysílání je podle diváků u ČT2, index I nacionalismus, rasismus, antisemitismus, agresivita zaměřená proti jiným skupinám a hloupá agresivní reklama jsou nejvíce nalézány na Nově. Názory na pokleslé estetické pořady (kýč,brak) ve vysílání vyjadřují hodnoty indexu. Opět nejvíce kýče a braku diváci nalézají ve vysílání Novy (kolem 60% diváků) a dále Premiéry. Stanicí nejvyšší estetické úrovně je bezesporu ČT2. Také pořadů pokleslé intelektuální úrovně je podle diváků nejvíce na Nově a nejméně na ČT2. 17

18 Nejhůře je hodnocena z hlediska přítomnosti negativních prvků ve vysílání Nova. Proto jsme pro analýzu vlivu věkového faktoru na hodnocení negativních prvků ve vysílání vybrali tuto stanici. Vulgární zobrazování sexu nejvíce reflektují nejstarší, ale kupodivu také nejmladší diváci. K tomuto jevu jsou nejvíce tolerantní diváci věkové skupiny let. Obdobný průběh má závislost hodnocení televizního násilí. Také zde je násilí nejvíce reflektováno u nejmladších a u nejstarších diváků. Hloupost reklamy nejvíce vadí mladým lidem, s věkem stoupá k reklamě tolerance. Tolerance ke slaboduchým pořadům je největší ve skupině let a nejmenší ve věkové skupině let. Reflexe intelektové pokleslosti zhruba klesá s věkem. Estetické hodnocení vysílání a reflexe pokleslých forem ( brak, kýč ) není na věku příliš závislá. Výjimkou je věková skupina let, která při hodnocení pořadů Novy je nejkritičtější a nejčastěji pokleslou estetickou úroveň reflektuje. 5. Hodnocení vlivu televizního vysílání na mládež V tabulkách předchozích kapitol je uveden pro normální populaci - televizní diváky i experty index vyjadřující špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, 18

19 index Špatný příklad pro děti a mládež 4 3,7 3,4 3,1 ČT1 ČT2 Nova Premiéra 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 ZŠ vyučen SŠ VŠ experti morální a sociální vývoj. Spočítali jsme tento index pro televizní stanice v závislosti na vzdělání. Ke vzdělanostní stupnici jsme jako pátý stupeň navazující na vysokoškolské vzdělání přidali experty. Jednak jde o skupiny vesměs s vysokoškolským vzděláním a navíc tito respondenti mají kvalifikaci navíc, jsou z určitého hlediska experty pro posouzení daného problému. Čím křivka vyjadřuje vyšší hodnotu, tím více obsahuje negativní vliv na děti a mladistvé. Na grafu je patrné, že výrazně se odlišuje Nova, která ve všech vzdělanostních skupinách se pohybuje na stupnici 1-5 v intervalu indexu 3,42-3,63. Všechny vzdělanostní skupiny si jsou zřetelně vědomi negativního vlivu na děti a mládež. Ve vzdělanostních skupinách nejsou dramatické rozdíly v hodnocení Novy s výjimkou skupiny expertů, jejichž 19

20 hodnocení Novy je ještě radikálnější. Mezi indexem Novy 3.7 pro celý soubor populace a indexem druhé nejhorší stanice Premiéry je rozdíl větší než jeden stupeň. Také hodnocení Premiéry je přímo závislé na dosaženém vzdělání. S růstem vzdělání stoupá kritičnost ke stanici Premiéra. Obě stanice ČT jsou hodnoceny nejlépe a toto hodnocení není výrazně závislé na vzdělání. U stanice ČT2 se výrazně odlišuje hodnocení expertů, kteří hodnotí její programy ještě pozitivněji než celá populace všech vzdělanostních úrovní. Hodnocení expertů socializačního působení jednotlivých televizních stanic zjišťovala také následující otázka. Televize patří vedle rodiny a školy k nejvýznamnějším socializačním institucím. Zhodnoťte prosím průměrné působení jednotlivých televizních stanic v posledním roce na děti a mládež podle škály. Každé stanici dejte známku podle uvedené škály. Tato známka vyjadřuje Vaší charakteristiku stanice z hlediska působení na děti a mládež. Škála měla tyto stupně: 1-rozhodně upevňuje a přenáší pozitivní hodnoty a sociální normy,přispívá k pozitivní socializaci. 2-spíše upevňuje a přenáší pozitivní hodnoty a sociální normy, přispívá k pozitivní socializaci. 3-nemá vliv na socializaci 4-v něčem působí pozitivně, v něčem negativně 5-v oblasti norem, hodnot, akceptace násilí v mezilidské interakci působí na socializaci spíše negativně, vede k začlenění násilí a agresivity do vzorců chování 6-v oblasti norem, hodnot, akceptace násilí v mezilidské interakci působí na socializaci rozhodně negativně, vede k začlenění násilí a agresivity do vzorců chování 7-vedle negativního vlivu na socializaci působí instruktivně, ve směru metodiky spáchání trestného činu a informací, znalostí a dovedností uplatnitelných při trestné činnosti Také údaje získané touto otázkou potvrzují charakteristiky vlivu jednotlivých stanic. Nova získala známku 5,16, což je o něco horší stupeň než 5, který je charakterizován: v 20

21 oblasti norem, hodnot, akceptace násilí v mezilidské interakci působí na socializaci spíše negativně, vede k začlenění násilí a agresivity do vzorců chování. Premiéra je hodnocena na pomezí, někdy působí pozitivně, někdy negativně. Celkově jednoznačně pozitivně je hodnocena pouze ČT2, která podle expertů spíše upevňuje a přenáší pozitivní hodnoty a sociální normy, přispívá k pozitivní socializaci. Charakteristika socializačního působení televizních stanic Premiéra 3,93 Nova 5,16 ČT2 2,6 ČT1 3,09 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 index Následující graf obsahuje údaje o četnosti všech stupňů hodnotící škály všech čtyř stanic. Vidíme, že 6. a 7. Stupeň škály vyjadřující vyhraněně negativní socializační působení experti přisoudili pouze Nově a to poměrně často. Stupeň sedm, který znamená již přímo instruktivní vliv na potenciální pachatele trestné činnosti přisoudilo Nově 9,3 % expertů a stupeň 6, který je charakterizován jako negativní socializace vedoucí k začlenění násilí a agresivity do vzorců chování, dalo Nově dokonce 30,2 % expertů. Naopak prvními třemi stupni, vyjadřujícími pozitivní a neutrální socializační působení, hodnotily celkem pouze 2,3% expertů. Negativně působí vliv Novy na děti a mládež 97,3% expertů. 21

22 Charakteristika socializačního působení televizních stanic ČT1 ČT2 Nova Premiéra % ,6 32,6 30, , , kategorie socializačního působení Výrazně pozitivní hodnocení vidíme pouze u ČT2, kterou zhruba 45% expertů zařadilo do druhého stupně, charakterizovaného spíše upevňuje a přenáší pozitivní hodnoty a sociální normy, přispívá k pozitivní socializaci. Stupněm nejvyšší četnosti je pro ČT1, ČT2 a Premiéru stupeň 4, pro Novu stupeň 5. 22

23 6. Postoj k drogám a jeho vývoj Drogy a vše co s nimi souvisí patří k největším problémům české společnosti. Experimentování s drogami a následná drogová závislost se šíří společností jako lavina. Zatímco před několika málo léty se v souvislosti s problémem drog hovořilo o středních školách a o studentech středních škol v současnosti se lavina drogového problému přesunula do základních škol a do dětských kolektivů. Fenomén šíření drog ve společnosti má své objektivní a subjektivní stránky. K těm subjektivním patří postoj k drogám jako sociálnímu problému a distribuce postoje drogám ve skupinách a vrstvách společnosti. Jaký je postoj k drogám v současné společnosti a jaký je vývoj tohoto postoje? Tento postoj jsme zjišťovali otázkou, která respondentovi dávala podnět k zamyšlení a k rozhodování. Vyjádřete prosím, co lépe vyjadřuje Váš názor. Stupeň 1 a 5 vyjadřuje plně názor, který je u číslice napsán, stupeň 3 vyjadřuje neutrální středový názor. Stupeň 2 a 4 vyjadřuje názor blízký konci škály, a1e méně výrazně. Zakroužkujte číslici (1-5) vyjadřující Váš názor drogy patří k životu drogy ohrožují společnost, stát moderní společnosti by měl využít všech prostředků. k jejich vymýcení Stupeň 1 vyjadřuje fundamentálně liberální postoj, stupeň 5 znamená protikladný postoj, zahrnující předání všech pravomocí státu k řešení problému. Stupeň 5 obsahuje dvě vrstvy, první znamená odmítnutí drog a druhá absolutní roli státu při řešení. Z četností byl opět spočítán index jako vážený aritmetický průměr. Dále byly spočítány indexy pro všechny věkové skupiny a to v tomto roce a u souboru, který byl objektem výzkumu v roce Tříletý odstup umožňuje postihnout vývojové trendy v postoji k problému drog. 23

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady (přímé přenosy, záznamy, magazíny)?

Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady (přímé přenosy, záznamy, magazíny)? VPA - oddělení sociologického výzkumu 140 70 Praha 4 Kavčí hory tel: 261 137 197 fax: 261 215 069 email: marek.prorok@czech-tv.cz Použité otázky 1. Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Role žen a mužů v rodině

Role žen a mužů v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Role žen a mužů v rodině Technické parametry

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

JOSEF A LY SERIÁL K RODINNÉMU SLEDOVÁNÍ

JOSEF A LY SERIÁL K RODINNÉMU SLEDOVÁNÍ SERIÁL K RODINNÉMU SLEDOVÁNÍ Novinka seriálové dramatiky vysílaná na ČT1 v pondělní večer od 15. listopadu do 27. prosince 2004 pod názvem v sedmi dílech na ploše 364 minuty rozehrála příběh o vztazích

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Kam se posouvá divácké chování? Hana Friedlaenderová

Kam se posouvá divácké chování? Hana Friedlaenderová Kam se posouvá divácké chování? Hana Friedlaenderová 2012 MEDIARESEARCH, a.s. Změna mediálního prostředí Digitalizace Mediální vybavenost domácností Internet 2 ATS (hodiny) Růst sledovanosti neceloplošných

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Pivo v české společnosti

Pivo v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo v české společnosti v roce 2014 Technické

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Stimulancia a opioidy z pohledu médií Stimulancia a opioidy z pohledu médií Kateřina Grohmannová AT konference, Měřín 24. května 2006 Obsah Představy a postoje o užívání a uživatelích drog Role médií Cíle výzkumu Výzkumné otázky Základní a

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Srovnání současné situace s poměry před listopadem 1989 z pohledu veřejnosti

Srovnání současné situace s poměry před listopadem 1989 z pohledu veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Srovnání současné situace s poměry před listopadem

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více