Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10"

Transkript

1 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vliv televizního vysílání na děti a mládež Mládež - drogy - média Analýza a koncepce Zpracoval: PhDr.Petr Sak, CSc. prosinec 1996

2 O B S A H Úvodem 3 1. Charakteristika výběrových souborů výzkumů a cíle projektu Volný čas mládeže, jeho vývoj a pozice sledování televize ve struktuře aktivit volného času Mládež a televizní vysílání Frekvence sledování televizních stanic Motivace ke sledování televizních programů Oblíbenost televizních žánrů Charakteristika televizního vysílání - negativní prvky ve vysílání Hodnocení expertů Hodnocení diváků Hodnocení vlivu televizního vysílání na mládež Postoj k drogám a jeho vývoj Příčiny vzniku a trvání drogové závislosti Drogy a média Opatření proti drogám Zákon o držení drog Preventivní opatření Opatření k aktivním narkomanům Závěry a koncepce protidrogové mediální politiky Analýza příčin - závěry Koncepce Úvodem 2

3 Dnešní děti a mladiství vyrůstají v odlišných podmínkách než předchozí dvě generace. Během několika let došlo k výrazným změnám ve všech oblastech života. Střední a starší generace pracovala na nových kariérách a v jejich rámci se resocializovala. Pozornost a péče věnovaná dětem a mladistvým se nutně oslabila, navíc tyto generace ani neznají podmínky a vlivy, které na jejich děti působí, protože došlo k výrazným společenské diskontinuitě a zkušenost z jejich dětství a mládí není adekvátní pro současnost. Školství prochází transformací a prestiž školy a učitele byla politicky dále devalorizována. K těmto dvěma hlavním výchovným činitelům, rodině a škole, v celém světě přistupuje další socializační činitel - televize. Sledování televize je u dětí i mládeže hlavní náplní volného času. Podíl času věnovaného sledování televize dále stoupá.jaký je tento vliv, jakým způsobem ovlivňuje děti a mládež? Subjekty komerčního televizního vysílání deklarují svůj programový imperativ - nevychováváme, pouze bavíme. Ani touto deklarací však komerční televize nemůže vyloučit svůj vliv na socializaci mladé generace. Jaký je vliv televize na děti a mládež, jaké vzory, normy a hodnoty jí předává? Tímto problémem se projekt zabývá a pomocí expertů i populace na něj hledá odpověď. V rámci projektu je prezentován vývoj postoje populace a jejích věkových a sociálních skupin k problematice drog ve společnosti. Na základě široce založeného spektra názorů, především expertů, je zpracována koncepce mediální politiky v oblasti protidrogového působení. 1. Charakteristika výběrových souborů výzkumů a cíle projektu 3

4 Řešený projekt není vědeckým grantem a tato práce není klasickou výzkumnou zprávou. O použitým datových souborech jsou proto podány pouze základní informace. A. Datové soubory 1. expertní výzkum - analýza názoru expertů. Expertního výzkumu se v dotazníkovém šetření zúčastnilo 40 expertů. Skupina expertů je z hlediska profesního zaměření a oboru vysokoškolského vzdělání heterogenní. Jedná se o pedagogy (ne učitelé, ale představitelé vědní disciplíny), speciální pedagogy, psychology, sociology, kriminalisty, kriminology, umělce a odborníky na problematiku masmédií a reklamy. 16 expertů mělo vědeckou hodnost CSc., 4 DrSc., dále bylo v souboru expertů 11 docentů a 3 vysokoškolští profesoři. 2. expertní výzkum policistů. Dotazníkového šetření policistů se zúčastnilo 400 policistů z celé České republiky pracujících na různých úsecích České policie :analýza empirického výzkumu populace: vyšetřovatelé, kriminalisté, cizinecká policie, pohraniční policie, správní činnosti, dopravní policie, pořádková policie. 3. výzkum normální populace v Praze byl proveden technikou standardizovaného rozhovoru na souboru 600 respondentů. 4. V práci je prováděna analýza dalších reprezentativních souborů pro Českou republiku. a.soubor 800 respondentů z roku 1993 b.soubor 1100 respondentů z roku 1996 B. Cíle projektu 1. Charakterizovat vliv jednotlivých televizních stanic na mládež 2. Charakterizovat vliv televizního vysílání na mládež 3. Charakterizovat specifika mediálního chování normální mladé populace a sociálně handicapovaných, včetně narkomanů 4

5 4. Zmapovat vývoj postoje k drogám v celku populace a ve věkových a sociálních skupinách 5. Navrhnout doporučení pro oblast medií ve vztahu k problematice drog a sociálně deviantního chování. C. Předpokládané výsledky projektu : - poznatky o vývoji postoje populace a jejích věkových a sociálních skupin k drogám a k jejich řešení - poznatky o vlivu televizního vysílání na děti a mládež - poznatky o vlivu jednotlivých televizních stanic na děti a mládež - specifické poznatky policistů k problematice drog - koncepce protidrogové mediální politiky 2. Volný čas mládeže, jeho vývoj a pozice sledování televize ve struktuře aktivit volného času Pro mládež, zvláště ve věku let, je důležitý volný čas a jeho naplnění aktivitami podle svých představ, potřeb a zájmů. Ve věku podle let vystupují do popředí potřeby spojené s biologickým dozráváním a hledáním vlastní identity. Pro tyto obě a další sféry potřebuje mladý jedinec sociální kontakty. Sociogenní potřeby jsou pro mladé v tomto věku cílové i instrumentální. Jsou vlastním cílem, umožňujícím seberealizaci i prostředkem k naplnění dalších zájmů a potřeb. Šíře aktivit ve volném čase je ve věku let největší. Souvisí to s tím, že v tomto věku mají mladí lidé nejvíce volného času, existenční a sociální potřeby jsou zajištěny rodiči, všechny aktivity mají kouzlo nového, partnerské vztahy převážně ještě nemají takový charakter, aby jedince izolovaly od dalších sociálních kontaktů a aktivit. Silnou motivační sílu má v tomto životním období potřeba nalezení partnera a sebepotvrzení v odezvě vrstevníků. Obecně platí, že v dalších životních fázích dochází k celkové redukci 5

6 volnočasových aktivit. Tato redukce je dána objektivně - pokles objemu volného času i subjektivně - změna motivační struktury. Obsah volného času a tedy volnočasové aktivity jsou provázány s ostatními oblastmi života mládeže a mladého jedince. Tak jako každý sociální jev jsou i volnočasové aktivity podmíněny makrospolečenskými faktory a celkovým společenským vývojem. Proto zmapování aktivit mládeže ve volném čase a vývoj těchto aktivit je důležité i pro pochopení dalších sfér života mládeže a pro hledání programů na korekci způsobu života mládeže a jeho negativních prvků. Proto zde prezentuji výsledky výzkumů volného času. Stejnou metodikou jsem provedl výzkum volného času mládeže v roce 1982,1984,1992 a Časová řada empirických dat z těchto výzkumů umožňuje vysledovat vývojové trendy v trávení volného času mládeže. V roce 1982 jsem vytvořil baterii aktivit ve volném čase, kterou jsem v následujících letech pouze doplnil o několik položek, jejich zařazení v roce 1982 buď vůbec nebylo možné či by bylo irelevantní (počítačové hry, práce s počítačem, sledování videa). Vzhledem k metodice však i při dodatečném zařazení položek je možné data z různých let komparovat. Respondentu byla předložena baterie aktivit a respondent pomocí pětistupňové škály vyjadřoval frekvenci této aktivity ve svém volném čase. Otázka zní: Jakým činnostem se věnujete ve svém volném čase a jak často? Ke každé činnosti napište číslo, které vyjadřuje jak často se této činnosti věnujete. 1-této činnosti se nevěnuji 2-méně často než jednou měsíčně 3-méně často než jednou týdně 4-alespoň jednou týdně 5-každý den, jen výjimečně ne 6

7 Z četností jednotlivých stupňů každé hodnoty pro aktivitu je možné spočítat index pro věkové a sociální skupiny. Pro potřebu této práce byly spočítány indexy vybraných aktivit pro věkovou skupinu mládeže let. Z indexů aktivit pro jednotlivé roky jsem sestrojil graf, která ukazuje vývoj aktivit od roku 1982 do současnosti. Vývoj aktivit ve volném čase ve věku let index 4,75 4,45 4,15 3,85 3,55 4,27 4,67 4,72 4,8 poslech rozhlasu četba novin a časopisů sledování televize poslech magn.,cd četba knih 3,25 2,95 2,65 návštěva kina aktivní sportování návštěva diskoték 2, rok V souvislosti této práce nás zajímá sledování televize a porovnání s dalšími aktivitami. V prvním roce časové řady (1982) bylo sledování televize na třetím místě aktivit. Do roku 1985 sledování televize nejmladší věkovou skupinou výrazně stouplo a dostalo se na první místo činnosti ve volném čase. Od roku 1985 je sledování televize stále na prvním místě a tato pozice se stále upevňuje a zvýrazňuje. Od roku 1985 index sledování sice 7

8 stoupá pozvolna, ale trvale. K tomu je třeba připomenout, že souhrnný index volnočasových aktivit klesá, proto i stagnace je relativním zvýrazněním dané aktivity. V případě televize však jde o trvalý mírný růst indexu. Z vybraných aktivit dále roste poslech magnetofonu, gramofonu a přehrávače CD. Je jasné, že v počátcích časové řady bylo výraznější postavení gramofonu a v současnosti přehrávače CD. Sice na výrazně nižší úrovni, ale také stoupá návštěva diskoték a tanečních zábav. I když v řadě charakteristik se tyto tři aktivity liší, všechny tři mají jednoho společného jmenovatele - populární hudbu. K poklesu, často dosti výraznému, dochází u: poslechu rozhlasu, četby novin a časopisů, návštěvy kina, četby knih. Aktivní sportování mělo nejnižší index v roce 1992 a do roku 1996 index poněkud stoupl. Můžeme pozorovat, že dochází k poklesu především těch aktivit, které by mohly tvořit určitou protiváhu konzumace televize. Přitom jde o aktivity přeci jen určitým způsobem podobné sledování televize. U aktivit náročnějšího charakteru ( návštěva divadla, návštěva výstav a galerií apod.) došlo k ještě výraznějšímu poklesu. Z uvedených údajů zcela jasně vyplývá dominantní vliv televize ve volném čase mládeže. Vedle rodiny a školy se televize stala třetím nejúčinnější socializačním činitelem. Z hlediska socializace mladé generace společnost musí sledovat a korigovat vliv televizního vysílání. Jaké je tedy působení televize z hlediska obsahu a kvality a jaké pořady mládež sleduje a preferuje? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v dalších částech této práce. 3. Mládež a televizní vysílání 3.1. Frekvence sledování televizních stanic. 8

9 Po zjištění, že sledování televize je nejfrekventovanější činností mládeže sledujme na jaké televizní stanice a v jaké míře se mládež dívá. Respondentům jsme proto položili otázku: Jak často sledujete uvedené televizní stanice? K odpovědi použijte následující škálu. 1 - nikdy 2 - výjimečně 3 - občas (alespoň 1x měsíčně 4 -často (alespoň 1x týdně) 5 - pravidelně (téměř denně) 6 - příjem signálu této stanice není u nás možný Z četností odpovědí jsme spočítali index sledování všech čtyř televizních stanic pro věkové skupiny a Tak jako v celé populaci je v obou věkových skupinách nejčastěji sledována stanice Nova. Mezi oběma věkovými skupinami je rozdíl ve sledovanosti Novy a Premiéry. Starší věkové skupiny tyto stanice sledují méně. Avšak nejmladší Frekvence sledování televizních stanic Premiéra 3 3,85 Nova 4,23 4,56 ČT2 ČT1 3,24 3,25 3,91 4, ,95 3,45 3,95 4,45 index mládež je každodenním konzumentem programů Novy. Víme- li, že mládež nejvíce času tráví sledováním televize, přináší získané výsledky poznatek zpřesnění, že mládež, 9

10 především v nejcitlivějším věku sleduje hlavně programy Novy. Kulturně nejkvalitnější programy ČT2 jsou naopak sledovány nejméně Motivace ke sledování televizních programů Co mládež od televize, od televizních programů očekává jaká je její motivace ke sledování televizního vysílání. Snažili jsme se zachytit co nejširší spektrum motivací a očekávání a proto jsme respondentovi předložili baterii 18 motivačních položek. Ke každé položce se respondent vyjadřoval pomocí pětistupňové škály, přičemž stupeň 5 znamenal nejsilnější motivaci a stupeň 1 nejslabší motivaci. Opět jsme spočítali indexy, které jsou sestupně prezentovány v následující tabulce. Položky jsou sestaveny na základě indexu pro věkovou skupiny let. Tab.Očekávání - motivace sledování televizního vysílání D R U H M O T I V A C E věková skupina pobavit se 4,63 4,13 informace o dění ve světě 4,29 4,26 informace o dění v ČR 4,17 4,21 odreagovat se 4,08 3,49 odpočinout si 4,04 3,36 poznat názory druhých lidí 3,83 3,64 probíhající události (reportáže, přenos) 3,83 3,26 vzdělávání 3,75 3,56 vzrušení, napětí, dobrodružství, strach 3,71 3,33 poznávat jiné lidi, osobnosti, odborníky 3,67 3,87 seznamovat se s poznatky vědy 3,58 3,41 umělecký zážitek 3,25 3,03 prožívat lásku a přátelství 3,25 3,15 zabít čas 2,21 2,08 prožít, co mi chybí v životě 2,13 1,85 zapnu televizi jen tak ze zvyku 2,0 2,1 vyhrát pomocí televize peníze 1,87 1,75 televize jako kulisa 1,63 1,69 10

11 Vyšší hodnoty motivačního indexu jsou zvýrazněny barevně. Téměř u všech diferencí jsou indexy vyšší ve prospěch skupiny let. Nejmladší věková skupina očekává od televizních programů daleko více než následná věková skupina. Do jejích očekávání se promítá její sociální pozice na hranice mezi dětstvím a dospělostí. Svá očekávání ještě nenaplněná v reálném životě náhradně očekává v realitě televizního vysílání. Jednou z charakteristik současné mládeže je ochuzení jejich životního pole a jejich reálného života. Reálné prožitky, reálné vztahy, reálné události substituuje televizní a virtuální realita. Na prvním místě je motivace pobavit a na čtvrtém místě odreagovat se. Od čeho se však chtějí patnáctiletí odreagovávat? Tato motivace koresponduje s rostoucí vahou hedonistické hodnotové orientace mládeže. Jistě pozitivním poznatkem je zjištění, že v popředí motivační struktury je zájem být informován o dění ve světě a v České republice. Motivaci ke sledování televizních programů mládeže ve věku ve srovnání s nejmladší věkovou skupinou charakterizuje pokles motivací pobavit se, odreagovat se, odpočinout si. Naopak vyšší váhu má motivace poznávat názory odborníků, osobností. V logice zkoumání vztahu mládež a televize je po zjištění motivačních preferencí, tedy znaku charakterizující osobnost před zapnutím televizoru, potřeba zmapovat výsledek televizního vysílání, tedy hodnocení výsledku televizního působení. Proto jsme zjišťovali oblíbenost jednotlivých televizních žánrů. Toto hodnocení je zobecněná zkušenost s těmito typy programů a současně hodnocení je také vyjádřením určité afinity osobnosti k určitému žánru. 11

12 3.3. Oblíbenost televizních žánrů Oblíbenost televizních žánrů jsme zjišťovali položením otázky: Jak máte oblíbené uvedené televizní pořady? K odpovědi použijte škálu. 1 - rozhodně neoblíbené, 2 - spíše neoblíbené, 3 - ani oblíbené, ani neoblíbené, 4 - spíše oblíbené 5 - rozhodně oblíbené Indexy položek pro celé věkové spektrum obsahuje následující tabulka. Tam kde má index vyšší hodnotu je napsán barevně. U mládeže červeně, ve věkové skupině modře. Nejmladší věková skupina má oblíbené především filmy a ve srovnání se starší mládeží americké filmy ( v žebříčku oblíbenosti nejsou však u obou skupin v popředí), akční filmy, české seriály, populární hudbu, zábavné pořady a soutěže. Mládež ve věku oproti mladším preferuje evropské a umělecké filmy a vážnou hudbu. Jak je patrné jsou mezi oběma skupinami mládeže, přestože věkově navazujícími, dosti podstatné rozdíly. Tyto rozdíly jsou adekvátní výraznému posunu v sociální zralosti, postavení ve společnosti a vzdělanostnímu růstu. 12

13 Oblíbenost televizních pořadů ve věkových skupinách Index Televizní pořady filmy celkem české filmy americké filmy evropské filmy umělecké filmy akční filmy televizní hry české seriály zahraniční seriály zpravodajství publicistické pořady sportovní pořady vzdělávací pořady populárně vědecké pořady vážná hudba populární hudba zábavné pořady soutěže magazínové pořady výuka jazyků náboženské pořady erotické pořady věkové skupiny Celkem 4,46 4,26 4,16 4,28 4,14 4,23 4,24 4,46 4,31 4,13 4,37 4,33 4,67 4,35 3,88 3,46 3,33 3,19 2,86 2,59 3,16 3,54 3,85 3,56 3,72 3,59 3,33 3,62 3,17 3,56 3,48 3,51 3,38 3,21 3,42 3,29 2,79 2,84 2,81 2,33 2,31 2,69 3,08 3,03 3,04 3,24 3,62 4,15 3,35 3,67 3,36 3,62 3,63 3,89 4,38 3,74 2,71 3,03 2,64 2,76 2,89 3,18 2,84 3,50 3,67 3,96 4,17 4,36 4,23 4,07 3,38 3,21 3,76 3,79 3,91 3,77 3,71 3,58 3,08 3,29 3,63 3,39 3,10 3,39 3,42 3,08 3,62 3,75 3,80 3,33 3,59 3,79 3,85 3,91 4,27 4,15 4,13 4,08 2,17 2,56 2,53 2,61 2,86 2,92 2,64 4,29 3,74 3,71 3,32 3,15 3,03 3,44 4,12 3,49 3,80 3,87 4,15 4,33 3,94 3,54 3,13 3,40 3,63 3,64 3,90 3,56 3,00 2,45 3,09 3,58 3,74 4,03 3,41 2,92 2,76 2,58 2,83 2,76 2,51 2,73 1,67 1,82 1,93 1,78 1,82 2,13 1,85 2,83 2,87 3,11 2,90 2,26 1,84 2,67 13

14 4. Charakteristika televizního vysílání - negativní prvky ve vysílání V zemích, v nichž oproti nám působí komerční televize již řadu let, jsou v popředí zájmu společnosti i odborníků některé fenomény v televizním vysílání. V souvislosti s celkovou společenskou liberalizací, s odmítnutím cenzury, s poklesem vlivu náboženství a mravních hodnot a naopak s kultem silného agresivního jedince a s proklamovanou sexuální revolucí se postupně na televizních obrazovkách objevují čím dál častěji záběry, které jsou z různých hledisek pro velkou část diváků problematické či dokonce nepřijatelné. Stále větší výhrady mají i odborníci, především psychologové, pedagogové a kriminologové. Ukazuje se, že televizní vysílání má značný vliv na děti a mládež, která tráví denně několik hodin sledováním televize. U dětí a mládeže je sledování televize nejčastější aktivitou volného času. Značná část mladé populace vliv televize ani nekompenzuje dalšími volnočasovými aktivitami. S nástupem komerční televize v české společnosti se uvedené problémy začínají objevovat i u nás. Po počáteční euforii české společnosti vyplývající z toho, že můžeme po frustrující izolovanosti od světa sledovat americké televizní seriály a akční filmy se v některých vrstvách divácké veřejnosti šíří kritické nálady vůči těmto pořadům. Viditelnou špičkou ledovce kritických nálad ve společnosti byl manifest intelektuálů proti násilí v televizi, který vedle spisovatele Ludvíka Vaculíka a dramatičky Daniely Fischerové podepsali desítky intelektuálů. Nejednoznačnost postoje veřejnosti i intelektuálů se projevila i v reakci na tento manifest, s nímž další intelektuálové vyslovili nesouhlas. Ve jménu svobody umělecké tvorby ho z pozic fundamentálního liberalismu odmítli např. filozof Václav Bělohradský a dramatik Karel Steigerwald Hodnocení expertů 14

15 Co negativního a v jaké míře obsahuje televizní vysílání a programy jednotlivých stanic? Tyto otázky se pokoušíme zodpovědět pomocí následující empirické metodiky. Expertům i normální populaci-televizním divákům byla předložena baterie deseti položek pokrývajících základní dimenze televizního vysílání z hlediska negativních prvků i kvality obsahu. Expert a divák byl dotázán, zda existují ve vysílání jednotlivých televizních stanic následující jevy a byla mu předložena baterie. O tom zda tyto jevy existují ve vysílání se vyjadřoval pomocí pětistupňové škály, přičemž 1 znamená - tyto jevy ve vysílání rozhodně neexistují a 5 - rozhodně existují. Kód 6 znamenal, že divák nemá k hodnocení informace. (např. nemá televizní signál). Z četností 1-5 byl vytvořen jako vážený aritmetický průměr index pro každou stanici a pro každý jev, který vyjadřuje syntetickou informaci o hodnocení jevu a stanice. Následující tabulka obsahuje hodnocení existence uvedených jevů ve vysílání čtyř stanic. Tab.Negativní jevy ve vysílání televizních stanic - hodnocení expertů ČT1 ČT2 Nova Premiéra vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální a sociální vývoj nacionalismu rasismus antisemitismus agresivita zaměřena proti některých náboženským, politickým, sociálním,etnickým či jiným skupinám agresivní hloupá reklama pokleslá estetická úroveň (brak,kýč) pokleslá intelektuální úroveň (hloupost)

16 Podle přítomnosti vytypovaných negativních prvků existují dvě extrémní stanice. ČT2 zaznamenává v hodnocení expertů téměř u všech negativních prvků jejich nejnižší výskyt. Naopak Nova téměř u všech negativních prvků je hodnocena jako jejich nejvyšší nositel. Nova obsahuje nejčastěji ve vysílání: vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost ( index 3,10 ), samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování (index 4,27 ), špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální a sociální vývoj (index 4,27 ), agresivní hloupou reklamu (4,05), pořady pokleslé estetické úrovně ( brak, kýč ) 4,15, pořady pokleslé intelektuální úrovně (hloupost) 4,15. Zvláště indexy vypovídající o přítomnosti násilí, špatných příkladů pro děti a mladistvé, pořadů pokleslé intelektuální a estetické úrovně varují před globálním vlivem pořadů Novy na populaci a především na děti a mladistvé Hodnocení diváků Po reakcích odborné veřejnosti a intelektuálů jsme se zajímali o názory diváků nejen na násilí na obrazovce, ale i na další negativní jevy. U diváků jsme předpokládali větší toleranci k negativním jevům než u expertů. Následující tabulka ukazuje pomocí indexu názory diváků na negativní jevy ve vysílání.čím má index nižší hodnotu, tím je jev méně obsažen ve vysílání a naopak. Tab.Negativní jevy ve vysílání televizních stanic - hodnocení populace ČT1 ČT2 Nova Premiéra vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování

17 špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální a sociální vývoj nacionalismu rasismus nacionalismu antisemitismus agresivita zaměřena proti některých náboženským, politickým, sociálním,etnickým či jiným skupinám agresivní hloupá reklama pokleslá estetická úroveň (brak,kýč) pokleslá intelektuální úroveň (hloupost) Vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost je výrazně odlišně zastoupeno na dvou televizních stanicích. Na ČT2 je zastoupeno podprůměrně a na Nově nadprůměrně. Zhruba 50% diváků se domnívá, že vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost je trvalou součástí vysílání Novy. Tomu odpovídá i příslušný index, který je u Novy 3.11, zatímco u ČT2 1.6 a ČT a u Premiéry Také v případě samoúčelného zobrazování násilí a jeho zlehčování je Nova na prvním místě s indexem 3.7. Nejnižší zastoupení násilí ve vysílání je podle diváků u ČT2, index I nacionalismus, rasismus, antisemitismus, agresivita zaměřená proti jiným skupinám a hloupá agresivní reklama jsou nejvíce nalézány na Nově. Názory na pokleslé estetické pořady (kýč,brak) ve vysílání vyjadřují hodnoty indexu. Opět nejvíce kýče a braku diváci nalézají ve vysílání Novy (kolem 60% diváků) a dále Premiéry. Stanicí nejvyšší estetické úrovně je bezesporu ČT2. Také pořadů pokleslé intelektuální úrovně je podle diváků nejvíce na Nově a nejméně na ČT2. 17

18 Nejhůře je hodnocena z hlediska přítomnosti negativních prvků ve vysílání Nova. Proto jsme pro analýzu vlivu věkového faktoru na hodnocení negativních prvků ve vysílání vybrali tuto stanici. Vulgární zobrazování sexu nejvíce reflektují nejstarší, ale kupodivu také nejmladší diváci. K tomuto jevu jsou nejvíce tolerantní diváci věkové skupiny let. Obdobný průběh má závislost hodnocení televizního násilí. Také zde je násilí nejvíce reflektováno u nejmladších a u nejstarších diváků. Hloupost reklamy nejvíce vadí mladým lidem, s věkem stoupá k reklamě tolerance. Tolerance ke slaboduchým pořadům je největší ve skupině let a nejmenší ve věkové skupině let. Reflexe intelektové pokleslosti zhruba klesá s věkem. Estetické hodnocení vysílání a reflexe pokleslých forem ( brak, kýč ) není na věku příliš závislá. Výjimkou je věková skupina let, která při hodnocení pořadů Novy je nejkritičtější a nejčastěji pokleslou estetickou úroveň reflektuje. 5. Hodnocení vlivu televizního vysílání na mládež V tabulkách předchozích kapitol je uveden pro normální populaci - televizní diváky i experty index vyjadřující špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, 18

19 index Špatný příklad pro děti a mládež 4 3,7 3,4 3,1 ČT1 ČT2 Nova Premiéra 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 ZŠ vyučen SŠ VŠ experti morální a sociální vývoj. Spočítali jsme tento index pro televizní stanice v závislosti na vzdělání. Ke vzdělanostní stupnici jsme jako pátý stupeň navazující na vysokoškolské vzdělání přidali experty. Jednak jde o skupiny vesměs s vysokoškolským vzděláním a navíc tito respondenti mají kvalifikaci navíc, jsou z určitého hlediska experty pro posouzení daného problému. Čím křivka vyjadřuje vyšší hodnotu, tím více obsahuje negativní vliv na děti a mladistvé. Na grafu je patrné, že výrazně se odlišuje Nova, která ve všech vzdělanostních skupinách se pohybuje na stupnici 1-5 v intervalu indexu 3,42-3,63. Všechny vzdělanostní skupiny si jsou zřetelně vědomi negativního vlivu na děti a mládež. Ve vzdělanostních skupinách nejsou dramatické rozdíly v hodnocení Novy s výjimkou skupiny expertů, jejichž 19

20 hodnocení Novy je ještě radikálnější. Mezi indexem Novy 3.7 pro celý soubor populace a indexem druhé nejhorší stanice Premiéry je rozdíl větší než jeden stupeň. Také hodnocení Premiéry je přímo závislé na dosaženém vzdělání. S růstem vzdělání stoupá kritičnost ke stanici Premiéra. Obě stanice ČT jsou hodnoceny nejlépe a toto hodnocení není výrazně závislé na vzdělání. U stanice ČT2 se výrazně odlišuje hodnocení expertů, kteří hodnotí její programy ještě pozitivněji než celá populace všech vzdělanostních úrovní. Hodnocení expertů socializačního působení jednotlivých televizních stanic zjišťovala také následující otázka. Televize patří vedle rodiny a školy k nejvýznamnějším socializačním institucím. Zhodnoťte prosím průměrné působení jednotlivých televizních stanic v posledním roce na děti a mládež podle škály. Každé stanici dejte známku podle uvedené škály. Tato známka vyjadřuje Vaší charakteristiku stanice z hlediska působení na děti a mládež. Škála měla tyto stupně: 1-rozhodně upevňuje a přenáší pozitivní hodnoty a sociální normy,přispívá k pozitivní socializaci. 2-spíše upevňuje a přenáší pozitivní hodnoty a sociální normy, přispívá k pozitivní socializaci. 3-nemá vliv na socializaci 4-v něčem působí pozitivně, v něčem negativně 5-v oblasti norem, hodnot, akceptace násilí v mezilidské interakci působí na socializaci spíše negativně, vede k začlenění násilí a agresivity do vzorců chování 6-v oblasti norem, hodnot, akceptace násilí v mezilidské interakci působí na socializaci rozhodně negativně, vede k začlenění násilí a agresivity do vzorců chování 7-vedle negativního vlivu na socializaci působí instruktivně, ve směru metodiky spáchání trestného činu a informací, znalostí a dovedností uplatnitelných při trestné činnosti Také údaje získané touto otázkou potvrzují charakteristiky vlivu jednotlivých stanic. Nova získala známku 5,16, což je o něco horší stupeň než 5, který je charakterizován: v 20

21 oblasti norem, hodnot, akceptace násilí v mezilidské interakci působí na socializaci spíše negativně, vede k začlenění násilí a agresivity do vzorců chování. Premiéra je hodnocena na pomezí, někdy působí pozitivně, někdy negativně. Celkově jednoznačně pozitivně je hodnocena pouze ČT2, která podle expertů spíše upevňuje a přenáší pozitivní hodnoty a sociální normy, přispívá k pozitivní socializaci. Charakteristika socializačního působení televizních stanic Premiéra 3,93 Nova 5,16 ČT2 2,6 ČT1 3,09 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 index Následující graf obsahuje údaje o četnosti všech stupňů hodnotící škály všech čtyř stanic. Vidíme, že 6. a 7. Stupeň škály vyjadřující vyhraněně negativní socializační působení experti přisoudili pouze Nově a to poměrně často. Stupeň sedm, který znamená již přímo instruktivní vliv na potenciální pachatele trestné činnosti přisoudilo Nově 9,3 % expertů a stupeň 6, který je charakterizován jako negativní socializace vedoucí k začlenění násilí a agresivity do vzorců chování, dalo Nově dokonce 30,2 % expertů. Naopak prvními třemi stupni, vyjadřujícími pozitivní a neutrální socializační působení, hodnotily celkem pouze 2,3% expertů. Negativně působí vliv Novy na děti a mládež 97,3% expertů. 21

22 Charakteristika socializačního působení televizních stanic ČT1 ČT2 Nova Premiéra % ,6 32,6 30, , , kategorie socializačního působení Výrazně pozitivní hodnocení vidíme pouze u ČT2, kterou zhruba 45% expertů zařadilo do druhého stupně, charakterizovaného spíše upevňuje a přenáší pozitivní hodnoty a sociální normy, přispívá k pozitivní socializaci. Stupněm nejvyšší četnosti je pro ČT1, ČT2 a Premiéru stupeň 4, pro Novu stupeň 5. 22

23 6. Postoj k drogám a jeho vývoj Drogy a vše co s nimi souvisí patří k největším problémům české společnosti. Experimentování s drogami a následná drogová závislost se šíří společností jako lavina. Zatímco před několika málo léty se v souvislosti s problémem drog hovořilo o středních školách a o studentech středních škol v současnosti se lavina drogového problému přesunula do základních škol a do dětských kolektivů. Fenomén šíření drog ve společnosti má své objektivní a subjektivní stránky. K těm subjektivním patří postoj k drogám jako sociálnímu problému a distribuce postoje drogám ve skupinách a vrstvách společnosti. Jaký je postoj k drogám v současné společnosti a jaký je vývoj tohoto postoje? Tento postoj jsme zjišťovali otázkou, která respondentovi dávala podnět k zamyšlení a k rozhodování. Vyjádřete prosím, co lépe vyjadřuje Váš názor. Stupeň 1 a 5 vyjadřuje plně názor, který je u číslice napsán, stupeň 3 vyjadřuje neutrální středový názor. Stupeň 2 a 4 vyjadřuje názor blízký konci škály, a1e méně výrazně. Zakroužkujte číslici (1-5) vyjadřující Váš názor drogy patří k životu drogy ohrožují společnost, stát moderní společnosti by měl využít všech prostředků. k jejich vymýcení Stupeň 1 vyjadřuje fundamentálně liberální postoj, stupeň 5 znamená protikladný postoj, zahrnující předání všech pravomocí státu k řešení problému. Stupeň 5 obsahuje dvě vrstvy, první znamená odmítnutí drog a druhá absolutní roli státu při řešení. Z četností byl opět spočítán index jako vážený aritmetický průměr. Dále byly spočítány indexy pro všechny věkové skupiny a to v tomto roce a u souboru, který byl objektem výzkumu v roce Tříletý odstup umožňuje postihnout vývojové trendy v postoji k problému drog. 23

Prevence zneužívání návykových látek ve světle výzkumu

Prevence zneužívání návykových látek ve světle výzkumu Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Prevence zneužívání návykových látek ve světle výzkumu Zpracoval: PhDr. František Pelka červen 1997 Obsah: Shrnutí a závěry 3 1. Mládež, alkohol, nikotin

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z

Více

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Obsah: I. Některé problémy týkající se mladé generace vyplývající z výzkumů v posledním období Str. II. Základní východiska Str. 11

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM. Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM. Doc. PhDr. Josef Malach, CSc. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM Doc. PhDr. Josef Malach, CSc. OSTRAVA 2007 1 TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Více

ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část

ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část ÚVOD Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlivem rodinného prostředí na trávení volného času dětí. Právě v době, kdy děti nejsou vázány žádnými povinnostmi, se často setkáváme s jejich rizikovým chováním.

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

Zpráva z výzkumu Názory a postoje české populace k seniorům

Zpráva z výzkumu Názory a postoje české populace k seniorům Zpráva z výzkumu Názory a postoje české populace k seniorům Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. Mgr. Karolína Kolesárová-Saková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru : Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Volnočasové aktivity a vliv na vývoj osobnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Knotová,

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

IV. Národní zpráva o rodině. (zkrácená verze)

IV. Národní zpráva o rodině. (zkrácená verze) IV. Národní zpráva o rodině (zkrácená verze) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 2004 OBSAH I. Rodinná politika v České republice... 3 I. 1. Rodina a její funkce ve společnosti z hlediska státu...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko správní Ústav veřejné správy a práva PRIMÁRNÍ PREVENCE EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Jitka Hrdinová Vedoucí práce: Josef Dublinský

Více

Klíč k posílení integrační politiky obcí

Klíč k posílení integrační politiky obcí Klíč k posílení integrační politiky obcí SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ ROMŮ A ČESKÁ SPOLEČNOST Ivan Gabal Karel Čada Jan Snopek Otevřená společnost, o. p. s. Text této publikace byl vytvořen v rámci projektu s názvem

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Postoje rodičů k vlivům médií na děti. Hana Brychtová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Postoje rodičů k vlivům médií na děti. Hana Brychtová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Postoje rodičů k vlivům médií na děti Hana Brychtová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU DÍTĚ A UMĚNÍ Význam Vybraných uměleckých aktivit pro utváření

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva z Kontinuálního výzkumu IDM MŠMT v roce 2003 2005 (výzkum pro státní správu LS0310) Řešitel:

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více