ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014."

Transkript

1 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodička prevence Předkládá: Mgr. Marta Zakopalová ředitelka školy září 2014

2 Úvod Prostřednictvím různých projektů a aktivit jsme se snažili oddalovat či snižovat výskyt rizikového chování: užívání návykových látek tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky záškoláctví šikanu a násilí nevhodné chování a vystupování vůči vrstevníkům a dospělým kriminalitu, delikvenci a vandalismus rasismus a xenofobie kyberšikanu virtuální drogy, patologické hráčství onemocnění HIV/ AIDS Kladli jsme důraz na rozpoznání a včasnou intervenci v případech: domácího násilí ohrožování výchovy dětí a mládeže týrání a zneužívání dětí komerční sexuální zneužívání Prevence byla zaměřena: na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu na jejich osobnostní a sociální rozvoj na rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností Prevence byla založena: na podpoře vlastní aktivity žáků na pestrosti forem preventivní práce se žáky na zapojení celého pedagogického sboru na spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy Minimální preventivní program vycházel z metodických pokynů MŠMT: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j / Metodický pokyn ČJ.: / k výchově proti rasismu, xenofobie a intolerance. Metodický pokyn Čj.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn Čj.: 25884/ spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. Metodický pokyn Čj.: / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Č. j.: / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu - 2 -

3 Významné výchovně vzdělávací aktivity školy a projekty v rámci prevence rizikového chování: Dlouhodobý program Normální je nekouřit na ZŠ T. G. Masaryka Už druhým rokem realizujeme dlouhodobý preventivní program Normální je nekouřit. Prostřednictvím tohoto programu budeme žáky po dobu pěti let formovat k pozitivnímu postoji ke svému zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Průvodcem programu je veverka Věrka, která si s dětmi povídá o zdraví, o aktivním pohybu ve volném čase, o zdravé výživě a o zvířátkách. Zábavnou formou se tak žáci seznámí s tím, že kouření není normální součástí našeho životního stylu. Doví se, co je zdravé a co ne, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a o účinné prevenci tak, aby byly připraveny uchovat si své zdraví i v dospělosti. Program je zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Hlavním cílem naší práce je tedy snaha o to, aby se děti vědomě rozhodly stát nekuřákem, aby se naučily pracovat a reagovat v zátěžových situacích a taky práce na zvyšování jejich sebevědomí. Rizikovost kouření je navíc začleněna do dalších programů, které na naší škole souběžně probíhají. V rámci tohoto projektu spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně a oslovili jsme i rodiče. Neber drogy, budeš grogy Akce se konala v rámci Dlouhodobého preventivního programu, podpořeného MŠMT. Byla připravena pro žáky 2. stupně k prevenci návykových látek na téma Neber drogy, budeš grogy!. Tuto akci připravila a v pěti workshopech realizovala organizace, která se zabývá prevencí na školách - MADIO. Žáci tříd byli rozděleni do pěti skupin tak, aby si každá ze skupin vyzkoušela všech 5 workshopů. Všichni byli aktivně zapojeni každého z nich. Mohli si vyzkoušet, jak dát první pomoc, dozvěděli se co je to K-Centrum, jaké nabízí služby a jakou má funkci. Poučili se o přenosu virových onemocnění, ale hlavně si nakreslili svůj vlastní komix v nadživotní velikosti na téma Neber drogy, budeš grogy!. Memento drogová závislost Žáci 7. až 8. ročníku shlédli dramatizaci románu Memento. Memento je román o narkomanech. Posluchač se dostává do středu dění, do života těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života. Hlavní hrdina Michal Otava pochází z normální rodiny a v 16 letech se nechá partou stáhnout k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí velmi sugestivně všechna stádia působení drogy na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Žáci ZŠ TGM sportovali s klienty Naděje Návštěvy a spolupráce žáků ZŠ TGM s Nadějí v Otrokovicích se pomalu stávají tradicí. I letos, na začátku června, jsme strávili příjemné dopoledne, plné her, zábavy a vzájemného poznávání se s lidmi, ke kterým osud nebyl právě nakloněn. Je to jedinečná příležitost pro děti, seznámit se s lidmi různého postižení a zároveň si uvědomit význam zdraví a ohrožení, které nás může kdykoliv potkat. Společným setkáním děti zbavujeme strachu a vyhýbání se abnormalitám ve společnosti. Učíme je k úctě ke každé živé bytosti a nabádáme je, aby lidi s postižením brali rovnoprávně. V rámci jednoho workshopu připraveného pracovníky Naděje si děti měly možnost vyzkoušet manipulaci, ovládání a jízdu na invalidním vozíku. Sami pak některé klienty převezli. Mnozí zhodnotili, jak nelehké je pro některé z nich pouhé přemístění se z místa na místo. V dalších workshopech vyráběly zápichy do květináčů pomocí jedné ruky, zkoušely se - 3 -

4 pohybovat se zavázanýma očima pomocí slepecké hůlky a taky si odzkoušely zdatnosti v aktivitách, při kterých si měly uvědomit, jaké to je, pokud někdo ztratí čich nebo chuť. Virtuální svět kolem nás nebezpečí, která v něm hrozí, a jak se proti nim chránit Jelikož si uvědomujeme, jak nás stále více obklopuje technika a virtuální svět, uskutečnila se na naší škole síť workshopů k této tématice pro žáky tříd. Nejdříve jsme hovořili o tom, na co si dávat ve virtuálním světě pozor a jaká v něm hrozí rizika. Největší část pak byla věnována sociálním sítím a otázce, jak se na nich chovat bezpečně, přičemž vše bylo doplněno praktickými ukázkami na počítači, jak se proti případným nebezpečím zabezpečit. Na toto téma následně navázali vyučující českého jazyka a výtvarné výchovy, ve kterých toto téma žáci dále zpracovávali. V úterý 29. dubna pak proběhl workshop s obdobným zaměřením pro rodiče našich žáků. Rodičům byla rovněž představena rizika, která mohou jim i jejich dětem hrozit, podrobně jsme se zabývaly především facebookem nejdříve jsme se s ním seznámili a následně jsme si jej všichni prakticky zkusili maximálně zabezpečit. Dalším tématem bylo nakupování přes internet, používání bezpečných hesel a ochrana osobních údajů. Závěr workshopu byl věnován kyberšikaně, její prevenci i řešení. Multikulturní výchova v 6. ročnících V 6. třídách proběhla realizace protipředsudkových workshopů se zaměřením na multikulturní výchovu. Projekt Protipředsudkové workshopy byl realizován členy Katedry sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním cílem byla prevence předsudků a xenofobního způsobu uvažování a posílení tolerance odlišnosti. Nástrojem k dosažení tohoto cíle byly interaktivní workshopy, ve kterých žáci pod vedením dvojice lektorů byli směrováni formou zážitkové pedagogiky k pochopení rizik předsudků, xenofobie a rasismu. Témata workshopu: 1. Všichni jsme různí - všichni jsme stejní 2. Předsudek má mnoho podob Kamarádstvím proti šikaně Už je tradicí na naší škole v závěru školního roku uskutečnit školní projekt Kamarádstvím proti šikaně. V tento den se potkávají naši nejmenší žáci prvňáci s už odrostlejšími, a to osmáky. Touto aktivitou se snažíme budovat, mezi i tak velkým věkovým rozdílem, kamarádství, pomoc mladším žákům a přebírat zodpovědnost a starost nad mladšími. Během dopoledne se tedy sešli žáci a učitelé prvních a osmých ročníků, vyměňovali si informace o sobě, povídali si o svých zájmech, vlastnostech. Všechno pečlivě zaznamenávali do společného obrázku. Další částí projektu byly společné seznamovací hry. Ukázalo se, že i při tak velkém věkovém rozdílu si žáci mohou skvěle rozumět a společně se bavit. Zážitkový program žáků prvních ročníků V letošním roce se setkali žáci prvních a čtvrtých ročníků v rámci budování kamarádství mezi staršími a mladšími žáky 1. stupně. Pro žáky 1. ročníku byl připraven třítýdenní program, jehož hlavním cílem bylo seznámení dětí se školou, mezi sebou navzájem a se školními pravidly. Hned v prvních hodinách žáci 1. ročníku s pomocí žáků ze 4. ročníku vytvářeli svůj třídní strom, což podpořilo začlenění mladších dětí do své třídy, ale rovněž to pomohlo odstranit případný strach ze starších dětí ve škole. V dalších hodinách se děti dále seznamovaly a více se poznávaly navzájem

5 Noc s Andersenem Noc s Andersenem byla akce na podporu dětského čtenářství u příležitosti narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Kromě toho, že děti se hravou formou seznamovaly se světoznámým spisovatelem, díky nejrůznějším aktivitám měly příležitost ke vzájemné spolupráci. V průběhu této akce navazovaly nové vztahy, rozvíjely a prohlubovaly vztahy již vzniklé. Starší děti se učily pomáhat mladším spolužákům, ti se zase nebáli být v kontaktu s dětmi staršími. Žáci byli rozděleni do několika skupinek, ve kterých plnili úkoly. Při vzájemné spolupráci se tak setkaly i děti, které se dříve osobně neznaly. Páťáci dávali pozor na třeťáky, práci ve skupinách přizpůsobili jejich tempu. Mladší zase postupně ztratili ostych a dokázali, že jsou starším dětem rovnocennými partnery. Akce tedy nebyla jen způsobem k rozvoji čtenářské gramotnosti, ale je také možností, jak pracovat na utváření pozitivních vztahů ve školním prostředí. Rozlučková noc pro deváťáky Prvním rokem se uskutečnil tento večer plný her a zábavy, kterou si pro sebe připravili žáci navzájem. Žáci byli rozděleni do skupinek, ve kterých měli za úkol připravit si program pro ostatní, což podporovalo vzájemnou spolupráci a rozvoj komunikace i odpovědnosti. Na základě toho si tak připravili hry i stezku odvahy. Nechyběl ani táborák a diskotéka. Poté se přesunuli do tříd, ve kterých přenocovali a ráno společně posnídali ve školní jídelně. Akce byla velmi zdařilá, učitelé ocenili jejich nadšení a aktivní přístup. Těšíme se do školy kurz pro předškoláky a jejich rodiče Vzhledem k tomu, že chceme již nyní pomoci co možná nejvíce našim budoucím prvňáčkům, připravili jsme pro ně a pro jejich rodiče osmitýdenní kurz, jehož hlavním cílem bylo vytváření a posilování pracovně-volních návyků a všeobecný rozvoj dětí. Této nabídky využilo celkem deset rodičů, kteří se svými předškoláky vždy jedenkrát týdně docházeli do školy na setkání, na kterých jsme společně rozvíjeli slovní zásobu, paměť i pozornost, rozvíjeli jsme základní početní dovednosti a spoustu dalších věcí, přičemž významná část byla věnována i sociálnímu začleňování dětí do stejné vrstevnické skupiny a zmírnění případného strachu ze školy. Vzhledem k tomu, že byli po celou dobu přítomni i rodiče, mohli oni sami pozorovat vývoj dovedností svého dítěte, jeho začlenění do kolektivu a rovněž mohli naučené postupy s dítětem procvičovat i doma. Kurz probíhal pod vedením psycholožky, ale proto, aby si děti uvědomily, že i starší děti mohou být jejich kamarádi a pomocníci, na každém setkání pomáhali i žáci devátého ročníku. Mezi jednotlivými setkáními dostávaly děti hravé domácí úkoly, díky kterým je jejich rozvoj neustálý, a díky kterým si děti postupně zvykaly na školní režim. Dotazníkové šetření 1. v rámci projektu E-bezpečí jsme se zapojili do dotazníkového šetření o nebezpečích internetu (kyberšikana, sexting, stalking, Facebook, manipulace, osobní schůzky s útočníky z internetu) 2. Identifikace rizikových oblastí u dospívajících 3. Klima třídy 4. Kyberšikana - 5 -

6 Informace: Žáci byli informováni o následujících oblastech, či nabídkách: Světový den zdraví informace o virech přenášených klíšťaty Pobavme se o alkoholu projekt neziskového sdružení FÓRUM Pijte s rozumem Poradna lásky internetová poradna pro mladé a dospívající lidi zabývající se především mezilidskými vztahy Šlikr pravidelná informace a nabídka programů Dlouhodobé projekty: Projekt E-bezpečí Férová škola Multikulturní škola Inkluzivní vzdělávání Škola plná zdraví Zdravá škola Ovoce do škol Adopce na dálku Přehled uskutečněných besed v rámci primární prevence: Ročník Název akce Typ prevence Realizátor DPP - Občanské sdružení Království potravin Tabákoví bandité Tajemství delfínů 1. Normální je nekouřit Kamarádstvím proti šikaně Prevence šikany 2. Zážitkový program žáků prvních ročníků DPP Blikající skříně Zdravý pohyb Opravdové kamarádství Prevence šikany Školní psycholožka Občanské sdružení 3. Normální je nekouřit DPP Vetřelci Bakterie Alkoholín a Drogera Červík šikana Občanské sdružení 4. Normální je nekouřit Noc s Andersenem Já a moje třída Prevence šikany Občanské sdružení - 6 -

7 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Spolupráce na zážitkovém programu žáků prvních ročníků Prevence šikany Školní psycholožka Normální je nekouřit Buď sám sebou, řekni alkoholu, drogám ne! Občanské sdružení 5. Virtuální svět kolem nás Školní psycholožka, učitel informatiky Noc s Andersenem Prevence šikany Normální je nekouřit Virtuální svět kolem nás Školní psycholožka, učitel informatiky 6. Sexuální výchova dívky Pobavme se o alkoholu Neber drogy, budeš grogy Sexuální výchova Prevence užívání alkoholu Poradna pro ženy a dívky Školní psycholožka Občanské sdružení Multikulturní výchova Multikulturní výchova členové Katedry sociologie a andragogiky FF UP Virtuální svět kolem nás Školní psycholožka, učitel informatiky Dramatizace románu Memento Protidrogová prevence 7. Sexuální výchova chlapci Všechno může být jinak Pobavme se o alkoholu Neber drogy, budeš grogy Virtuální svět kolem nás Sexuální výchova Užívání návykových látek Prevence užívání alkoholu Poradna pro ženy a dívky Školní psycholožka Občanské sdružení Školní psycholožka, učitel informatiky 8. Dramatizace románu Memento Protidrogová prevence Všechno může být jinak Užívání návykových látek Pobavme se o alkoholu - 7 -

8 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Prevence užívání alkoholu Školní psycholožka Neber drogy, budeš grogy Občanské sdružení Kamarádstvím proti šikaně Beseda se soc. kurátorkou města Otrokovice Trestní odpovědnost mladistvých Prevence šikany Prevence kriminality Prevence kriminality MěÚ Otrokovice odbor sociální Okresní soud ve Zlíně, Probační a mediační služba Beseda se soc. kurátorkou města Otrokovice Prevence kriminality MěÚ Otrokovice odbor sociální 9. Virtuální svět kolem nás Školní psycholožka, učitel informatiky Všechno může být jinak Užívání návykových látek Pobavme se o alkoholu Prevence užívání alkoholu Školní psycholožka Neber drogy, budeš grogy Občanské sdružení Těšíme se do školy Prevence šikany Školní psycholožka Propagace prevence: školní nástěnka webové stránky školy schůzky třídních důvěrníků otrokovické noviny webové stránky města Otrokovice Spolupráce školy a dalších subjektů: Krajská pedagogicko-psychologická poradna, Zlín Úřad práce Zlín Policie ČR, Otrokovice SPC Zlín, Kroměříž Poradna pro ženy a dívky, Zlín Krajská hygienická stanice, Zlín Okresní soud, Zlín MěÚ Otrokovice, odbor sociální ONYX, Zlín, o.s. Samaritán, Otrokovice Sociální kurátorka pro mládež, Otrokovice Naděje Otrokovice Nízkoprahové zařízení ŠLIKR, Otrokovice - 8 -

9 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence: Odebírání časopisu Prevence Specializační studium pro ŠMP Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství Práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami Krajská konference k primární prevenci rizikového chování Integrace cizinců Spolupráce s rodiči: Během celého školního roku jsme se snažili o maximální spolupráci a navázání kontaktů s rodiči a to nejen problémových žáků. nabídli jsme konzultační hodiny s učiteli, se školní psycholožkou, výchovným poradcem a metodikem prevence zorganizovali jsme besedu pro rodiče na téma Normální je nekouřit, workshop na téma Virtuální svět kolem nás proběhlo konzultační odpoledne se speciální pedagožkou Krajské pedagogickopsychologické poradny ze Zlína zvali jsme rodiče na připravené akce školou Den otevřených dveří, ukázkové hodiny pro rodiče, ipad, vánoční bazárek Práce školního parlamentu: Školní parlament pracuje na škole pátým rokem. Členové jsou zástupci tříd od 2. do 9. ročníku. Jejich činnost byla letos zaměřena na zlepšování vztahů mezi mladšími a staršími žáky, na vytváření atmosféry spolupráce a podporu týmové práce. Také se podíleli na dodržování pořádku a čistoty v prostorách školy. Během školního roku zorganizovali tyto akce: pravidelné rozhlasové úterní vysílání s aktualitami soutěž zaměřenou na pořádek v šatnách soutěž o nejlépe vyzdobeného velikonočního beránka anketu o spokojenosti ve škole a vztazích mezi žáky a učiteli akce,,zdravé svačinky účast na II. setkání školních parlamentů na Gymnáziu Otrokovice účast v akci Maraton psaní dopisů účast na tradičním předvánočním bazárku školní florbalový turnaj setkání s vedením školy a další Členové školního parlamentu se také aktivně zapojili do činnosti Městského parlamentu dětí a mládeže v Otrokovicích a Krajského parlamentu dětí a mládeže ve Zlíně. Na příští školní rok se připravuje realizace školní klubovny, která by sloužila mj. pro schůzky školního parlamentu. Na konci školního roku připravili členové ŠP prezentaci své práce, kterou předvedli na II. setkání školních parlamentů zástupcům školních parlamentů otrokovických škol a je k dispozici na webových stránkách školy

10 Práce školní družiny: primární prevence je neodlučitelnou složkou výchovně-vzdělávacího procesu, nevyjímaje sféru školní družiny během minulého školního roku byly organizovány v rámci školní družiny akce zaměřené na primární prevenci, kdy probíhala spolupráce nejen v rámci vlastní školy, ale i s městem Otrokovice či s jinými organizacemi (např. Naděje o. s.), a v neposlední řadě i kooperace s rodiči účastníků Záměrem primární prevence v rámci školní družiny bylo: budování pozitivního klimatu na škole vytváření pozitivních vztahů v kolektivu posilování odolnosti vůči negativním m, zejména vůči šikaně posilování zdravého sebevědomí kladení důrazu na zásady slušné chování, nejen ve vztahu k dospělému, ale i k vrstevníkům seznamování účastníků se zásadami zdravého životního stylu vedení účastníků k určité samostatnosti a zodpovědnosti Vybrané aktivity školní družiny podporující primární prevenci: 1. Zdravý pohyb do škol I v minulém školním roce na naší škole proběhl projekt Zdravý pohyb do škol, jenž je určen školním družinám. Tato aktivita vznikla ve spolupráci s městem Otrokovice, a to ve školním roce 2012/2013. Smyslem této pravidelné sportovně zaměřené činnosti bylo představení smysluplného trávení volného času a zařazení pohybu do běžného života účastníků. Cílem nebyly pouze tyto dva stěžejní atributy, ale i snaha o podnícení zásad zdravého životního stylu a zdravých návyků u dětí, a to prostřednictvím právě pohybu. 2. Návštěva občanského sdružení Naděje o. s. Během minulého školního roku jsme několikrát navštívili občanské sdružení Naděje Otrokovice. Zejména v průběhu konání tematických jarmarků, kdy byl jarmark vhodnou příležitostí, nejen na zpestření volného času účastníků, ale i pro rozvoj tolerance k lidem s určitým druhem postižení. Zde děti trávili čas spolu s handicapovanými, a tímto docházelo k rozvoji snášenlivosti vůči odlišnostem. Primární prevence zaměřená na toleranci koresponduje s celkovým konceptem naší školy - Férová škola. V naší škole je vytvářeno prostředí, které umožňuje rozvoj plného potenciálu každého žáka a plnohodnotné zapojení všech žáků do školního i mimoškolního života. Škola podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dbá na dodržování lidských práv. Návštěva občanského sdružení Naděje Otrokovice se stává pomalu, ale jistě určitou tradicí naší školní družiny. A nejen školní družiny. Každoročně toto zařízení navštěvují i žáci v rámci vyučování, a to napříč oběma stupni základní školy. 3. Halloweenská párty V rámci primární prevence bylo uspořádáno několik celodružinových akcí. V průběhu edukace je velmi důležité pozitivní klima, vzájemné pozitivní vztahy a tolerance. Zejména na tyto prvky zaměřujeme primární prevenci v rámci školní družiny. Podpora těchto složek je velmi důležitá zejména v boji proti šikaně a jiným negativním m. Mezi tyto akce patřila minulý školní rok například velmi oblíbená halloweenská párty, která probíhá na konci října v rámci anglosaského

11 lidového svátku Halloween, který se slaví 31. října. Byť to není svátek ryze český, tato akce je u dětí je velmi oblíbená. Účastníci se oblékají do strašidelných kostýmů a to jim dává tu možnost komunikovat a bavit se bez předsudků. 4. Bazárek Další aktivitou naší školy je charitativní tematický bazárek, pořádaný ve školní jídelně. Minulý školní rok byl bazárek v režii právě školní družiny, kdy zde měla jak svůj stánek, tak ho i celý organizovala. Prodávaly se různé výrobky, na nichž se podíleli jak žáci, tak pedagogický sbor. Výtěžek celé charitativní akce putoval na celoškolní projekt Adopce na dálku, do nějž je naše škola jako adoptivní rodič již několik let zapojena. Prostřednictvím různých aktivit jsou vybírány peníze, které zajistí adoptované africké holčičce Seline Mara možnost navštěvovat školu. Bazárek je mezi dětmi i rodiči velmi oblíben. Prostřednictvím této akce je do vědomí širší veřejnosti promítán určitý postoj nesobeckosti a tolerance, nevyjímaje poukázáním na problémy týkající se zemí tzv. třetího světa. 5. Indiánská noc ve školní družině Noc ve školní družině je tradicí naší školní družiny. Vždy je tematicky zaměřena. Minulý školní rok byli hlavním tématem Indiáni. Noc měla tedy multikulturní pozadí. Akci provázelo mnoho zábavy a úkolů, jež korespondovaly s tématem akce. Cílem této akce bylo budování pozitivních vztahů a kamarádského prostředí, proto byly veškeré aktivity zaměřeny na skupinovou práci. Účastníci si trénovali práci v kolektivu, docházelo tedy i k jeho utužování. Tato akce měla také sekundárně vést účastníky k určité samostatnosti, kdy se mnozí z nich ocitli téměř poprvé přes noc mimo svoji úzkou rodinu. Práce školního poradenského pracoviště: Jednotliví členové školního poradenského pracoviště se v průběhu školního roku 2013/14 podíleli na těchto aktivitách (míra zapojení členů školního poradenského pracoviště do jednotlivých aktivit se lišila v závislosti na funkcích, tj. výchovná poradkyně, metodička prevence a školní psycholožka): spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky spolupráce s třídními učiteli a asistenty pedagoga při návrhu a objednávání pomůcek pro integrované žáky poskytování individuálních konzultací pedagogům a asistentům pedagogů - dle potřeby spolupráce s třídními učiteli při tvorbě a realizaci třídnických hodin realizace komunitních kruhů realizace workshopu pro žáky realizace workshopu pro rodiče ve všech třídách ZŠ byla průběžně prováděna depistáž žáků se špatnou sociální pozicí a na tomto základě byla těmto dětem/žákům věnována individuální péče výchovná a sociální podpora žáků s podezřelými absencemi poskytování individuálních konzultací rodičům - dle potřeby poskytování individuálních konzultací žákům - dle potřeby poskytování krizové intervence vedení podpůrné skupiny pro žáky s obtížemi s pozorností dlouhodobé vedení dětí s různými obtížemi kariérní poradenství žáků devátých tříd diagnostika třídního klimatu ve druhé a páté třídě a tříd druhého stupně vyhodnocení získaných výsledků a na jejich základě dále zaměřené působení v těchto třídách

12 realizace projektu pro žáky 1. tříd realizace projektu pro předškoláky tvorba individuálních výchovných programů realizace konzultačního odpoledne se speciální pedagožkou Krajské pedagogickopsychologické poradny ve Zlíně příprava a realizace preventivních programů Normální je nekouřit, Neber drogy, budeš grogy, Memento drogová závislost, Multikulturní svět, Kamarádstvím proti šikaně realizace dotazníkových šetření (E- bezpečí, Kyberšikana, Identifikace rizikových oblastí u dospívajících, Klima třídy) realizace besedy se sociální kurátorkou města Otrokovice vedení výchovných komisí účast na případových konferencích na sociálním odboru účast na komunitním plánování Městského úřadu Otrokovice poskytování informací žákům (Světový den zdraví informace o virech přenášených klíšťaty, Pobavme se o alkoholu projekt neziskového sdružení FÓRUM Pijte s rozumem, Poradna lásky internetová poradna pro mladé a dospívající lidi zabývající se především mezilidskými vztahy, informace o nízkoprahovém zařízení ŠLIKR) průběžné sebevzdělávání všech pracovníků ŠPP pravidelné schůzky pracovníků ŠPP, společná dohoda na postupu při řešení různých problémů, vzájemná koordinace spolupráce ŠPP a vedení ZŠ spolupráce se spolupracujícími institucemi OSPOD, SVP, KPPP, SPC, Práce školní psycholožky: poskytování individuálních konzultací rodičům, žákům, pedagogům a asistentům pedagogů poskytování krizové intervence diagnostika žáků - především intelektových schopností kariérní poradenství žáků devátých tříd diagnostika třídního klimatu ve druhé a páté třídě a tříd druhého stupně vyhodnocení získaných výsledků a na jejich základě dále zaměřené působení v těchto třídách spolupráce s třídními učiteli při tvorbě a realizaci třídnických hodin realizace komunitních kruhů realizace projektu pro žáky 1. tříd realizace projektu pro předškoláky vedení podpůrné skupiny pro žáky s obtížemi s pozorností dlouhodobé vedení dětí s různými obtížemi spolupráce s třídními učiteli a s výchovnou poradkyní při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky tvorba individuálních výchovných programů realizace workshopu pro žáky Virtuální svět kolem nás realizace workshopu pro rodiče Virtuální svět kolem nás participace na akcích školy (Noc s Andersenem, Rozlučkové spaní s deváťáky, Valentýnská pošta) spolupráce s ostatními členy školního poradenského pracoviště spolupráce s dalšími odborníky a organizacemi při řešení individuálních problémů žáků realizace konzultačního odpoledne se speciální pedagožkou Krajské pedagogickopsychologické poradny ve Zlíně účast na případových konferencích na sociálním odboru

13 účast na komunitním plánování Městského úřadu Otrokovice účast na seminářích a školeních Práce výchovné poradkyně: integrace a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením práce s nadanými žáky individuální pomoc při problémech dětí s prospěchem a chováním výběr dalších možností vzdělávání a profesního uplatnění snímkování žáků v rámci projektu Z:kariéra kariérové poradenství směrem k rodičům a žákům metodická podpora učitelů při využití psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností ve vzdělávací činnosti školy v závislosti na platnou legislativu poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům individuální konzultace s žáky při řešení jejich problémů individuální konzultace s rodiči při řešení výchovných problémů jejich dětí spolupráce se všemi institucemi, které se na školu obrátí při řešení problémů koordinace s metodikem primární prevence sociálně patologických a školním psychologem jednání s pracovníky SPC, KPPP a Krajského úřadu Zlínského kraje (integrace) zabezpečení ve spolupráci s třídními učiteli individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky a jejich projednání s rodiči vyřazení vycházejících žáků přehledy, katalogové listy předat k archivaci, zápisové lístky hlášení neomluvených hodin soc. kurátorce, účast na jednáních svolávání výchovných komisí vypracování plánu výchovného poradce stanovení konzultačních hodin pro žáky i rodiče vypracování závěrečné zprávy za uplynulý školní rok Práce školní metodičky prevence: vypracování Hodnocení MPP vypracování Plánu MPP a zajištění jeho plnění koordinace, informace a poradenství v rámci prevence spolupráce s okresní metodičkou prevence, účast na poradách organizovaných pedagogicko- psychologickou poradnou spolupráce se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálněprávní ochranu dětí a mládeže spolupráce s třídními učiteli, školním psychologem, výchovným poradcem a vedením školy dotazníkové šetření sledování a včasné odhalení vzniku a projevu sociálně patologických, navržení vhodného řešení, zajištění následného ošetření spolupráce s rodiči individuální práce s žáky s výchovnými problémy vedení si písemných záznamů o své činnosti, o práci se žáky

14 předávání odborných informací, letáků o problematice sociálně patologických, o nabídkách programů a projektů účast na seminářích a školeních prezentace činnosti prevence uskutečněné na škole účast v rámci komunitního plánování města Otrokovice studium určené pro školní metodiky prevence Závěr: Byť nemusíme při preventivním působení vidět výsledky okamžitě, či ani v rámci několika měsíců, nebo let, jsme přesvědčeni, že prevence má svůj smysl a své nezastupitelné místo, jak ve výchovně vzdělávacím procesu, tak i v celé společnosti. Celoroční primárně preventivní působení zajisté ovlivnilo naše žáky, alespoň do takové míry, že si uvědomují existenci negativních rizikového chování a jejich následky a rovněž vědí, co je to prevence a co tento pojem obnáší. Celoroční snahou bylo zejména předcházení problémům spojených s negativními jevy a v případě výskytu negativních jejich včasné řešení a eliminace následků. Velkým přínosem v oblasti prevence byla vnitřní spolupráce v rámci školy mezi školní družinou a třídními učiteli a rovněž i spolupráce s externími organizacemi a rodiči žáků. Mgr. Ivana Bezděková metodička prevence Mgr. Marta Zakopalová ředitelka školy V Otrokovicích dne 22. září

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní rok: 2014/2015 vypracovala: Mgr. Jaroslava Hrodková, školní metodik prevence schválil: Mgr. Zdeněk Wohlhöfner, ředitel školy Osnova

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Školní 74; 294 04 Dolní Bousov Tel. 326 396 388 /777 061 727; zs@dolnibousov.cz; www.dolnibousov.cz/zs Minimální preventivní program Školní rok

Více

Minimální program prevence rizikového chování

Minimální program prevence rizikového chování Školní rok: 2012/2013 Minimální program prevence rizikového chování Základní škola Palackého 1351, Moravská Třebová, okr. Svitavy Ředitel školy: Výchovný poradce: Metodik prevence: Mgr. Petr Vágner Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009,

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více