ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014."

Transkript

1 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodička prevence Předkládá: Mgr. Marta Zakopalová ředitelka školy září 2014

2 Úvod Prostřednictvím různých projektů a aktivit jsme se snažili oddalovat či snižovat výskyt rizikového chování: užívání návykových látek tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky záškoláctví šikanu a násilí nevhodné chování a vystupování vůči vrstevníkům a dospělým kriminalitu, delikvenci a vandalismus rasismus a xenofobie kyberšikanu virtuální drogy, patologické hráčství onemocnění HIV/ AIDS Kladli jsme důraz na rozpoznání a včasnou intervenci v případech: domácího násilí ohrožování výchovy dětí a mládeže týrání a zneužívání dětí komerční sexuální zneužívání Prevence byla zaměřena: na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu na jejich osobnostní a sociální rozvoj na rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností Prevence byla založena: na podpoře vlastní aktivity žáků na pestrosti forem preventivní práce se žáky na zapojení celého pedagogického sboru na spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy Minimální preventivní program vycházel z metodických pokynů MŠMT: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j / Metodický pokyn ČJ.: / k výchově proti rasismu, xenofobie a intolerance. Metodický pokyn Čj.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn Čj.: 25884/ spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. Metodický pokyn Čj.: / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Č. j.: / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu - 2 -

3 Významné výchovně vzdělávací aktivity školy a projekty v rámci prevence rizikového chování: Dlouhodobý program Normální je nekouřit na ZŠ T. G. Masaryka Už druhým rokem realizujeme dlouhodobý preventivní program Normální je nekouřit. Prostřednictvím tohoto programu budeme žáky po dobu pěti let formovat k pozitivnímu postoji ke svému zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Průvodcem programu je veverka Věrka, která si s dětmi povídá o zdraví, o aktivním pohybu ve volném čase, o zdravé výživě a o zvířátkách. Zábavnou formou se tak žáci seznámí s tím, že kouření není normální součástí našeho životního stylu. Doví se, co je zdravé a co ne, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a o účinné prevenci tak, aby byly připraveny uchovat si své zdraví i v dospělosti. Program je zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Hlavním cílem naší práce je tedy snaha o to, aby se děti vědomě rozhodly stát nekuřákem, aby se naučily pracovat a reagovat v zátěžových situacích a taky práce na zvyšování jejich sebevědomí. Rizikovost kouření je navíc začleněna do dalších programů, které na naší škole souběžně probíhají. V rámci tohoto projektu spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně a oslovili jsme i rodiče. Neber drogy, budeš grogy Akce se konala v rámci Dlouhodobého preventivního programu, podpořeného MŠMT. Byla připravena pro žáky 2. stupně k prevenci návykových látek na téma Neber drogy, budeš grogy!. Tuto akci připravila a v pěti workshopech realizovala organizace, která se zabývá prevencí na školách - MADIO. Žáci tříd byli rozděleni do pěti skupin tak, aby si každá ze skupin vyzkoušela všech 5 workshopů. Všichni byli aktivně zapojeni každého z nich. Mohli si vyzkoušet, jak dát první pomoc, dozvěděli se co je to K-Centrum, jaké nabízí služby a jakou má funkci. Poučili se o přenosu virových onemocnění, ale hlavně si nakreslili svůj vlastní komix v nadživotní velikosti na téma Neber drogy, budeš grogy!. Memento drogová závislost Žáci 7. až 8. ročníku shlédli dramatizaci románu Memento. Memento je román o narkomanech. Posluchač se dostává do středu dění, do života těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života. Hlavní hrdina Michal Otava pochází z normální rodiny a v 16 letech se nechá partou stáhnout k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí velmi sugestivně všechna stádia působení drogy na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Žáci ZŠ TGM sportovali s klienty Naděje Návštěvy a spolupráce žáků ZŠ TGM s Nadějí v Otrokovicích se pomalu stávají tradicí. I letos, na začátku června, jsme strávili příjemné dopoledne, plné her, zábavy a vzájemného poznávání se s lidmi, ke kterým osud nebyl právě nakloněn. Je to jedinečná příležitost pro děti, seznámit se s lidmi různého postižení a zároveň si uvědomit význam zdraví a ohrožení, které nás může kdykoliv potkat. Společným setkáním děti zbavujeme strachu a vyhýbání se abnormalitám ve společnosti. Učíme je k úctě ke každé živé bytosti a nabádáme je, aby lidi s postižením brali rovnoprávně. V rámci jednoho workshopu připraveného pracovníky Naděje si děti měly možnost vyzkoušet manipulaci, ovládání a jízdu na invalidním vozíku. Sami pak některé klienty převezli. Mnozí zhodnotili, jak nelehké je pro některé z nich pouhé přemístění se z místa na místo. V dalších workshopech vyráběly zápichy do květináčů pomocí jedné ruky, zkoušely se - 3 -

4 pohybovat se zavázanýma očima pomocí slepecké hůlky a taky si odzkoušely zdatnosti v aktivitách, při kterých si měly uvědomit, jaké to je, pokud někdo ztratí čich nebo chuť. Virtuální svět kolem nás nebezpečí, která v něm hrozí, a jak se proti nim chránit Jelikož si uvědomujeme, jak nás stále více obklopuje technika a virtuální svět, uskutečnila se na naší škole síť workshopů k této tématice pro žáky tříd. Nejdříve jsme hovořili o tom, na co si dávat ve virtuálním světě pozor a jaká v něm hrozí rizika. Největší část pak byla věnována sociálním sítím a otázce, jak se na nich chovat bezpečně, přičemž vše bylo doplněno praktickými ukázkami na počítači, jak se proti případným nebezpečím zabezpečit. Na toto téma následně navázali vyučující českého jazyka a výtvarné výchovy, ve kterých toto téma žáci dále zpracovávali. V úterý 29. dubna pak proběhl workshop s obdobným zaměřením pro rodiče našich žáků. Rodičům byla rovněž představena rizika, která mohou jim i jejich dětem hrozit, podrobně jsme se zabývaly především facebookem nejdříve jsme se s ním seznámili a následně jsme si jej všichni prakticky zkusili maximálně zabezpečit. Dalším tématem bylo nakupování přes internet, používání bezpečných hesel a ochrana osobních údajů. Závěr workshopu byl věnován kyberšikaně, její prevenci i řešení. Multikulturní výchova v 6. ročnících V 6. třídách proběhla realizace protipředsudkových workshopů se zaměřením na multikulturní výchovu. Projekt Protipředsudkové workshopy byl realizován členy Katedry sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním cílem byla prevence předsudků a xenofobního způsobu uvažování a posílení tolerance odlišnosti. Nástrojem k dosažení tohoto cíle byly interaktivní workshopy, ve kterých žáci pod vedením dvojice lektorů byli směrováni formou zážitkové pedagogiky k pochopení rizik předsudků, xenofobie a rasismu. Témata workshopu: 1. Všichni jsme různí - všichni jsme stejní 2. Předsudek má mnoho podob Kamarádstvím proti šikaně Už je tradicí na naší škole v závěru školního roku uskutečnit školní projekt Kamarádstvím proti šikaně. V tento den se potkávají naši nejmenší žáci prvňáci s už odrostlejšími, a to osmáky. Touto aktivitou se snažíme budovat, mezi i tak velkým věkovým rozdílem, kamarádství, pomoc mladším žákům a přebírat zodpovědnost a starost nad mladšími. Během dopoledne se tedy sešli žáci a učitelé prvních a osmých ročníků, vyměňovali si informace o sobě, povídali si o svých zájmech, vlastnostech. Všechno pečlivě zaznamenávali do společného obrázku. Další částí projektu byly společné seznamovací hry. Ukázalo se, že i při tak velkém věkovém rozdílu si žáci mohou skvěle rozumět a společně se bavit. Zážitkový program žáků prvních ročníků V letošním roce se setkali žáci prvních a čtvrtých ročníků v rámci budování kamarádství mezi staršími a mladšími žáky 1. stupně. Pro žáky 1. ročníku byl připraven třítýdenní program, jehož hlavním cílem bylo seznámení dětí se školou, mezi sebou navzájem a se školními pravidly. Hned v prvních hodinách žáci 1. ročníku s pomocí žáků ze 4. ročníku vytvářeli svůj třídní strom, což podpořilo začlenění mladších dětí do své třídy, ale rovněž to pomohlo odstranit případný strach ze starších dětí ve škole. V dalších hodinách se děti dále seznamovaly a více se poznávaly navzájem

5 Noc s Andersenem Noc s Andersenem byla akce na podporu dětského čtenářství u příležitosti narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Kromě toho, že děti se hravou formou seznamovaly se světoznámým spisovatelem, díky nejrůznějším aktivitám měly příležitost ke vzájemné spolupráci. V průběhu této akce navazovaly nové vztahy, rozvíjely a prohlubovaly vztahy již vzniklé. Starší děti se učily pomáhat mladším spolužákům, ti se zase nebáli být v kontaktu s dětmi staršími. Žáci byli rozděleni do několika skupinek, ve kterých plnili úkoly. Při vzájemné spolupráci se tak setkaly i děti, které se dříve osobně neznaly. Páťáci dávali pozor na třeťáky, práci ve skupinách přizpůsobili jejich tempu. Mladší zase postupně ztratili ostych a dokázali, že jsou starším dětem rovnocennými partnery. Akce tedy nebyla jen způsobem k rozvoji čtenářské gramotnosti, ale je také možností, jak pracovat na utváření pozitivních vztahů ve školním prostředí. Rozlučková noc pro deváťáky Prvním rokem se uskutečnil tento večer plný her a zábavy, kterou si pro sebe připravili žáci navzájem. Žáci byli rozděleni do skupinek, ve kterých měli za úkol připravit si program pro ostatní, což podporovalo vzájemnou spolupráci a rozvoj komunikace i odpovědnosti. Na základě toho si tak připravili hry i stezku odvahy. Nechyběl ani táborák a diskotéka. Poté se přesunuli do tříd, ve kterých přenocovali a ráno společně posnídali ve školní jídelně. Akce byla velmi zdařilá, učitelé ocenili jejich nadšení a aktivní přístup. Těšíme se do školy kurz pro předškoláky a jejich rodiče Vzhledem k tomu, že chceme již nyní pomoci co možná nejvíce našim budoucím prvňáčkům, připravili jsme pro ně a pro jejich rodiče osmitýdenní kurz, jehož hlavním cílem bylo vytváření a posilování pracovně-volních návyků a všeobecný rozvoj dětí. Této nabídky využilo celkem deset rodičů, kteří se svými předškoláky vždy jedenkrát týdně docházeli do školy na setkání, na kterých jsme společně rozvíjeli slovní zásobu, paměť i pozornost, rozvíjeli jsme základní početní dovednosti a spoustu dalších věcí, přičemž významná část byla věnována i sociálnímu začleňování dětí do stejné vrstevnické skupiny a zmírnění případného strachu ze školy. Vzhledem k tomu, že byli po celou dobu přítomni i rodiče, mohli oni sami pozorovat vývoj dovedností svého dítěte, jeho začlenění do kolektivu a rovněž mohli naučené postupy s dítětem procvičovat i doma. Kurz probíhal pod vedením psycholožky, ale proto, aby si děti uvědomily, že i starší děti mohou být jejich kamarádi a pomocníci, na každém setkání pomáhali i žáci devátého ročníku. Mezi jednotlivými setkáními dostávaly děti hravé domácí úkoly, díky kterým je jejich rozvoj neustálý, a díky kterým si děti postupně zvykaly na školní režim. Dotazníkové šetření 1. v rámci projektu E-bezpečí jsme se zapojili do dotazníkového šetření o nebezpečích internetu (kyberšikana, sexting, stalking, Facebook, manipulace, osobní schůzky s útočníky z internetu) 2. Identifikace rizikových oblastí u dospívajících 3. Klima třídy 4. Kyberšikana - 5 -

6 Informace: Žáci byli informováni o následujících oblastech, či nabídkách: Světový den zdraví informace o virech přenášených klíšťaty Pobavme se o alkoholu projekt neziskového sdružení FÓRUM Pijte s rozumem Poradna lásky internetová poradna pro mladé a dospívající lidi zabývající se především mezilidskými vztahy Šlikr pravidelná informace a nabídka programů Dlouhodobé projekty: Projekt E-bezpečí Férová škola Multikulturní škola Inkluzivní vzdělávání Škola plná zdraví Zdravá škola Ovoce do škol Adopce na dálku Přehled uskutečněných besed v rámci primární prevence: Ročník Název akce Typ prevence Realizátor DPP - Občanské sdružení Království potravin Tabákoví bandité Tajemství delfínů 1. Normální je nekouřit Kamarádstvím proti šikaně Prevence šikany 2. Zážitkový program žáků prvních ročníků DPP Blikající skříně Zdravý pohyb Opravdové kamarádství Prevence šikany Školní psycholožka Občanské sdružení 3. Normální je nekouřit DPP Vetřelci Bakterie Alkoholín a Drogera Červík šikana Občanské sdružení 4. Normální je nekouřit Noc s Andersenem Já a moje třída Prevence šikany Občanské sdružení - 6 -

7 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Spolupráce na zážitkovém programu žáků prvních ročníků Prevence šikany Školní psycholožka Normální je nekouřit Buď sám sebou, řekni alkoholu, drogám ne! Občanské sdružení 5. Virtuální svět kolem nás Školní psycholožka, učitel informatiky Noc s Andersenem Prevence šikany Normální je nekouřit Virtuální svět kolem nás Školní psycholožka, učitel informatiky 6. Sexuální výchova dívky Pobavme se o alkoholu Neber drogy, budeš grogy Sexuální výchova Prevence užívání alkoholu Poradna pro ženy a dívky Školní psycholožka Občanské sdružení Multikulturní výchova Multikulturní výchova členové Katedry sociologie a andragogiky FF UP Virtuální svět kolem nás Školní psycholožka, učitel informatiky Dramatizace románu Memento Protidrogová prevence 7. Sexuální výchova chlapci Všechno může být jinak Pobavme se o alkoholu Neber drogy, budeš grogy Virtuální svět kolem nás Sexuální výchova Užívání návykových látek Prevence užívání alkoholu Poradna pro ženy a dívky Školní psycholožka Občanské sdružení Školní psycholožka, učitel informatiky 8. Dramatizace románu Memento Protidrogová prevence Všechno může být jinak Užívání návykových látek Pobavme se o alkoholu - 7 -

8 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Prevence užívání alkoholu Školní psycholožka Neber drogy, budeš grogy Občanské sdružení Kamarádstvím proti šikaně Beseda se soc. kurátorkou města Otrokovice Trestní odpovědnost mladistvých Prevence šikany Prevence kriminality Prevence kriminality MěÚ Otrokovice odbor sociální Okresní soud ve Zlíně, Probační a mediační služba Beseda se soc. kurátorkou města Otrokovice Prevence kriminality MěÚ Otrokovice odbor sociální 9. Virtuální svět kolem nás Školní psycholožka, učitel informatiky Všechno může být jinak Užívání návykových látek Pobavme se o alkoholu Prevence užívání alkoholu Školní psycholožka Neber drogy, budeš grogy Občanské sdružení Těšíme se do školy Prevence šikany Školní psycholožka Propagace prevence: školní nástěnka webové stránky školy schůzky třídních důvěrníků otrokovické noviny webové stránky města Otrokovice Spolupráce školy a dalších subjektů: Krajská pedagogicko-psychologická poradna, Zlín Úřad práce Zlín Policie ČR, Otrokovice SPC Zlín, Kroměříž Poradna pro ženy a dívky, Zlín Krajská hygienická stanice, Zlín Okresní soud, Zlín MěÚ Otrokovice, odbor sociální ONYX, Zlín, o.s. Samaritán, Otrokovice Sociální kurátorka pro mládež, Otrokovice Naděje Otrokovice Nízkoprahové zařízení ŠLIKR, Otrokovice - 8 -

9 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence: Odebírání časopisu Prevence Specializační studium pro ŠMP Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství Práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami Krajská konference k primární prevenci rizikového chování Integrace cizinců Spolupráce s rodiči: Během celého školního roku jsme se snažili o maximální spolupráci a navázání kontaktů s rodiči a to nejen problémových žáků. nabídli jsme konzultační hodiny s učiteli, se školní psycholožkou, výchovným poradcem a metodikem prevence zorganizovali jsme besedu pro rodiče na téma Normální je nekouřit, workshop na téma Virtuální svět kolem nás proběhlo konzultační odpoledne se speciální pedagožkou Krajské pedagogickopsychologické poradny ze Zlína zvali jsme rodiče na připravené akce školou Den otevřených dveří, ukázkové hodiny pro rodiče, ipad, vánoční bazárek Práce školního parlamentu: Školní parlament pracuje na škole pátým rokem. Členové jsou zástupci tříd od 2. do 9. ročníku. Jejich činnost byla letos zaměřena na zlepšování vztahů mezi mladšími a staršími žáky, na vytváření atmosféry spolupráce a podporu týmové práce. Také se podíleli na dodržování pořádku a čistoty v prostorách školy. Během školního roku zorganizovali tyto akce: pravidelné rozhlasové úterní vysílání s aktualitami soutěž zaměřenou na pořádek v šatnách soutěž o nejlépe vyzdobeného velikonočního beránka anketu o spokojenosti ve škole a vztazích mezi žáky a učiteli akce,,zdravé svačinky účast na II. setkání školních parlamentů na Gymnáziu Otrokovice účast v akci Maraton psaní dopisů účast na tradičním předvánočním bazárku školní florbalový turnaj setkání s vedením školy a další Členové školního parlamentu se také aktivně zapojili do činnosti Městského parlamentu dětí a mládeže v Otrokovicích a Krajského parlamentu dětí a mládeže ve Zlíně. Na příští školní rok se připravuje realizace školní klubovny, která by sloužila mj. pro schůzky školního parlamentu. Na konci školního roku připravili členové ŠP prezentaci své práce, kterou předvedli na II. setkání školních parlamentů zástupcům školních parlamentů otrokovických škol a je k dispozici na webových stránkách školy

10 Práce školní družiny: primární prevence je neodlučitelnou složkou výchovně-vzdělávacího procesu, nevyjímaje sféru školní družiny během minulého školního roku byly organizovány v rámci školní družiny akce zaměřené na primární prevenci, kdy probíhala spolupráce nejen v rámci vlastní školy, ale i s městem Otrokovice či s jinými organizacemi (např. Naděje o. s.), a v neposlední řadě i kooperace s rodiči účastníků Záměrem primární prevence v rámci školní družiny bylo: budování pozitivního klimatu na škole vytváření pozitivních vztahů v kolektivu posilování odolnosti vůči negativním m, zejména vůči šikaně posilování zdravého sebevědomí kladení důrazu na zásady slušné chování, nejen ve vztahu k dospělému, ale i k vrstevníkům seznamování účastníků se zásadami zdravého životního stylu vedení účastníků k určité samostatnosti a zodpovědnosti Vybrané aktivity školní družiny podporující primární prevenci: 1. Zdravý pohyb do škol I v minulém školním roce na naší škole proběhl projekt Zdravý pohyb do škol, jenž je určen školním družinám. Tato aktivita vznikla ve spolupráci s městem Otrokovice, a to ve školním roce 2012/2013. Smyslem této pravidelné sportovně zaměřené činnosti bylo představení smysluplného trávení volného času a zařazení pohybu do běžného života účastníků. Cílem nebyly pouze tyto dva stěžejní atributy, ale i snaha o podnícení zásad zdravého životního stylu a zdravých návyků u dětí, a to prostřednictvím právě pohybu. 2. Návštěva občanského sdružení Naděje o. s. Během minulého školního roku jsme několikrát navštívili občanské sdružení Naděje Otrokovice. Zejména v průběhu konání tematických jarmarků, kdy byl jarmark vhodnou příležitostí, nejen na zpestření volného času účastníků, ale i pro rozvoj tolerance k lidem s určitým druhem postižení. Zde děti trávili čas spolu s handicapovanými, a tímto docházelo k rozvoji snášenlivosti vůči odlišnostem. Primární prevence zaměřená na toleranci koresponduje s celkovým konceptem naší školy - Férová škola. V naší škole je vytvářeno prostředí, které umožňuje rozvoj plného potenciálu každého žáka a plnohodnotné zapojení všech žáků do školního i mimoškolního života. Škola podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dbá na dodržování lidských práv. Návštěva občanského sdružení Naděje Otrokovice se stává pomalu, ale jistě určitou tradicí naší školní družiny. A nejen školní družiny. Každoročně toto zařízení navštěvují i žáci v rámci vyučování, a to napříč oběma stupni základní školy. 3. Halloweenská párty V rámci primární prevence bylo uspořádáno několik celodružinových akcí. V průběhu edukace je velmi důležité pozitivní klima, vzájemné pozitivní vztahy a tolerance. Zejména na tyto prvky zaměřujeme primární prevenci v rámci školní družiny. Podpora těchto složek je velmi důležitá zejména v boji proti šikaně a jiným negativním m. Mezi tyto akce patřila minulý školní rok například velmi oblíbená halloweenská párty, která probíhá na konci října v rámci anglosaského

11 lidového svátku Halloween, který se slaví 31. října. Byť to není svátek ryze český, tato akce je u dětí je velmi oblíbená. Účastníci se oblékají do strašidelných kostýmů a to jim dává tu možnost komunikovat a bavit se bez předsudků. 4. Bazárek Další aktivitou naší školy je charitativní tematický bazárek, pořádaný ve školní jídelně. Minulý školní rok byl bazárek v režii právě školní družiny, kdy zde měla jak svůj stánek, tak ho i celý organizovala. Prodávaly se různé výrobky, na nichž se podíleli jak žáci, tak pedagogický sbor. Výtěžek celé charitativní akce putoval na celoškolní projekt Adopce na dálku, do nějž je naše škola jako adoptivní rodič již několik let zapojena. Prostřednictvím různých aktivit jsou vybírány peníze, které zajistí adoptované africké holčičce Seline Mara možnost navštěvovat školu. Bazárek je mezi dětmi i rodiči velmi oblíben. Prostřednictvím této akce je do vědomí širší veřejnosti promítán určitý postoj nesobeckosti a tolerance, nevyjímaje poukázáním na problémy týkající se zemí tzv. třetího světa. 5. Indiánská noc ve školní družině Noc ve školní družině je tradicí naší školní družiny. Vždy je tematicky zaměřena. Minulý školní rok byli hlavním tématem Indiáni. Noc měla tedy multikulturní pozadí. Akci provázelo mnoho zábavy a úkolů, jež korespondovaly s tématem akce. Cílem této akce bylo budování pozitivních vztahů a kamarádského prostředí, proto byly veškeré aktivity zaměřeny na skupinovou práci. Účastníci si trénovali práci v kolektivu, docházelo tedy i k jeho utužování. Tato akce měla také sekundárně vést účastníky k určité samostatnosti, kdy se mnozí z nich ocitli téměř poprvé přes noc mimo svoji úzkou rodinu. Práce školního poradenského pracoviště: Jednotliví členové školního poradenského pracoviště se v průběhu školního roku 2013/14 podíleli na těchto aktivitách (míra zapojení členů školního poradenského pracoviště do jednotlivých aktivit se lišila v závislosti na funkcích, tj. výchovná poradkyně, metodička prevence a školní psycholožka): spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky spolupráce s třídními učiteli a asistenty pedagoga při návrhu a objednávání pomůcek pro integrované žáky poskytování individuálních konzultací pedagogům a asistentům pedagogů - dle potřeby spolupráce s třídními učiteli při tvorbě a realizaci třídnických hodin realizace komunitních kruhů realizace workshopu pro žáky realizace workshopu pro rodiče ve všech třídách ZŠ byla průběžně prováděna depistáž žáků se špatnou sociální pozicí a na tomto základě byla těmto dětem/žákům věnována individuální péče výchovná a sociální podpora žáků s podezřelými absencemi poskytování individuálních konzultací rodičům - dle potřeby poskytování individuálních konzultací žákům - dle potřeby poskytování krizové intervence vedení podpůrné skupiny pro žáky s obtížemi s pozorností dlouhodobé vedení dětí s různými obtížemi kariérní poradenství žáků devátých tříd diagnostika třídního klimatu ve druhé a páté třídě a tříd druhého stupně vyhodnocení získaných výsledků a na jejich základě dále zaměřené působení v těchto třídách

12 realizace projektu pro žáky 1. tříd realizace projektu pro předškoláky tvorba individuálních výchovných programů realizace konzultačního odpoledne se speciální pedagožkou Krajské pedagogickopsychologické poradny ve Zlíně příprava a realizace preventivních programů Normální je nekouřit, Neber drogy, budeš grogy, Memento drogová závislost, Multikulturní svět, Kamarádstvím proti šikaně realizace dotazníkových šetření (E- bezpečí, Kyberšikana, Identifikace rizikových oblastí u dospívajících, Klima třídy) realizace besedy se sociální kurátorkou města Otrokovice vedení výchovných komisí účast na případových konferencích na sociálním odboru účast na komunitním plánování Městského úřadu Otrokovice poskytování informací žákům (Světový den zdraví informace o virech přenášených klíšťaty, Pobavme se o alkoholu projekt neziskového sdružení FÓRUM Pijte s rozumem, Poradna lásky internetová poradna pro mladé a dospívající lidi zabývající se především mezilidskými vztahy, informace o nízkoprahovém zařízení ŠLIKR) průběžné sebevzdělávání všech pracovníků ŠPP pravidelné schůzky pracovníků ŠPP, společná dohoda na postupu při řešení různých problémů, vzájemná koordinace spolupráce ŠPP a vedení ZŠ spolupráce se spolupracujícími institucemi OSPOD, SVP, KPPP, SPC, Práce školní psycholožky: poskytování individuálních konzultací rodičům, žákům, pedagogům a asistentům pedagogů poskytování krizové intervence diagnostika žáků - především intelektových schopností kariérní poradenství žáků devátých tříd diagnostika třídního klimatu ve druhé a páté třídě a tříd druhého stupně vyhodnocení získaných výsledků a na jejich základě dále zaměřené působení v těchto třídách spolupráce s třídními učiteli při tvorbě a realizaci třídnických hodin realizace komunitních kruhů realizace projektu pro žáky 1. tříd realizace projektu pro předškoláky vedení podpůrné skupiny pro žáky s obtížemi s pozorností dlouhodobé vedení dětí s různými obtížemi spolupráce s třídními učiteli a s výchovnou poradkyní při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky tvorba individuálních výchovných programů realizace workshopu pro žáky Virtuální svět kolem nás realizace workshopu pro rodiče Virtuální svět kolem nás participace na akcích školy (Noc s Andersenem, Rozlučkové spaní s deváťáky, Valentýnská pošta) spolupráce s ostatními členy školního poradenského pracoviště spolupráce s dalšími odborníky a organizacemi při řešení individuálních problémů žáků realizace konzultačního odpoledne se speciální pedagožkou Krajské pedagogickopsychologické poradny ve Zlíně účast na případových konferencích na sociálním odboru

13 účast na komunitním plánování Městského úřadu Otrokovice účast na seminářích a školeních Práce výchovné poradkyně: integrace a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením práce s nadanými žáky individuální pomoc při problémech dětí s prospěchem a chováním výběr dalších možností vzdělávání a profesního uplatnění snímkování žáků v rámci projektu Z:kariéra kariérové poradenství směrem k rodičům a žákům metodická podpora učitelů při využití psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností ve vzdělávací činnosti školy v závislosti na platnou legislativu poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům individuální konzultace s žáky při řešení jejich problémů individuální konzultace s rodiči při řešení výchovných problémů jejich dětí spolupráce se všemi institucemi, které se na školu obrátí při řešení problémů koordinace s metodikem primární prevence sociálně patologických a školním psychologem jednání s pracovníky SPC, KPPP a Krajského úřadu Zlínského kraje (integrace) zabezpečení ve spolupráci s třídními učiteli individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky a jejich projednání s rodiči vyřazení vycházejících žáků přehledy, katalogové listy předat k archivaci, zápisové lístky hlášení neomluvených hodin soc. kurátorce, účast na jednáních svolávání výchovných komisí vypracování plánu výchovného poradce stanovení konzultačních hodin pro žáky i rodiče vypracování závěrečné zprávy za uplynulý školní rok Práce školní metodičky prevence: vypracování Hodnocení MPP vypracování Plánu MPP a zajištění jeho plnění koordinace, informace a poradenství v rámci prevence spolupráce s okresní metodičkou prevence, účast na poradách organizovaných pedagogicko- psychologickou poradnou spolupráce se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálněprávní ochranu dětí a mládeže spolupráce s třídními učiteli, školním psychologem, výchovným poradcem a vedením školy dotazníkové šetření sledování a včasné odhalení vzniku a projevu sociálně patologických, navržení vhodného řešení, zajištění následného ošetření spolupráce s rodiči individuální práce s žáky s výchovnými problémy vedení si písemných záznamů o své činnosti, o práci se žáky

14 předávání odborných informací, letáků o problematice sociálně patologických, o nabídkách programů a projektů účast na seminářích a školeních prezentace činnosti prevence uskutečněné na škole účast v rámci komunitního plánování města Otrokovice studium určené pro školní metodiky prevence Závěr: Byť nemusíme při preventivním působení vidět výsledky okamžitě, či ani v rámci několika měsíců, nebo let, jsme přesvědčeni, že prevence má svůj smysl a své nezastupitelné místo, jak ve výchovně vzdělávacím procesu, tak i v celé společnosti. Celoroční primárně preventivní působení zajisté ovlivnilo naše žáky, alespoň do takové míry, že si uvědomují existenci negativních rizikového chování a jejich následky a rovněž vědí, co je to prevence a co tento pojem obnáší. Celoroční snahou bylo zejména předcházení problémům spojených s negativními jevy a v případě výskytu negativních jejich včasné řešení a eliminace následků. Velkým přínosem v oblasti prevence byla vnitřní spolupráce v rámci školy mezi školní družinou a třídními učiteli a rovněž i spolupráce s externími organizacemi a rodiči žáků. Mgr. Ivana Bezděková metodička prevence Mgr. Marta Zakopalová ředitelka školy V Otrokovicích dne 22. září

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2012/2013 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 4 MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM a Školní preventivní strategie jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Jarmil Müller Realizátor: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Odpovědný

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Častolovice Minimální preventivní program Častolovice 2013 2014 1 OBSAH I. Úvod........................................................ 3 II. Charakteristika školy...........................................

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více