Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka"

Transkript

1 Obec: Statutární město Liberec Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka Dne: Schváleno: (Petrou Svatoňovou, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb) 1. Obecná charakteristika obce, regionu Liberec je statutární město na severu Čech v okrese Liberec Libereckého kraje. Je sídlem kraje, má okolo 102 tisíc obyvatel a je tak pátým největším českým městem (třetím v Čechách). Spolu se sousedním Jabloncem nad Nisou a okolními nejbližšími obcemi vytváří aglomeraci s přibližně 165 tisíci obyvateli. Je zakládajícím členem Euroregionu Nisa, od roku 2004 je i jeho hlavním městem. Území města je samostatnou územně správní jednotkou, organizačně se dělí na 26 katastrálních území a na 33 městských čtvrtí, z nichž 32 spravují přímo orgány města a jednu městskou čtvrť spravují v rozsahu stanoveném tímto statutem orgány Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, který je vyčleněn jako samostatný městský obvod. Počet obyvatel (údaje k , zdroj Český statistický řad) Počet obyvatel k (Liberecký kraj) stav střední Obec narození zemřelí přistěhovaní vystěhovaní stav Liberec Seznam obcí ORP Liberec, celkem do ORP spadá 28 obcí Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava Nezaměstnanost (údaje k , zdroj Úřad práce v Liberci) - míra nezaměstnanosti 9,7% K bylo v evidenci úřadu práce v Liberci celkem 5291 nezaměstnaných (z toho 2584 žen), volných pracovních míst bylo vedeno 538, tzn. na 1 volné pracovní místo připadalo průměrně 9,8 uchazeče. Uchazečům o zaměstnání bylo v roce 2010 vyplaceno na podpoře v nezaměstnanosti celkem ,-Kč, podpora vyplacená při rekvalifikaci činila ,-Kč. 1

2 Struktura nezaměstnanosti podle věku: věk Počet % uchazečů Do 19 let ,7 let ,9 let ,9 let ,4 let Nad 50 let ,1 Významné rizikové sociální ukazatele nezaměstnanosti: - osoby se zdravotním postižením, - osoby do 20ti let věku v této věkové skupině se výrazně projevuje, že osoby bez vzdělání mají na současném trhu práce mizivou šanci. Ze 178 uchazečů o zaměstnání do 20 let je 113 bez vzdělání (z toho 42 mladistvých) a pouze 41 absoloventů škol. - těhotné ženy, kojící matky - osoby pečující o dítě do 15ti let věku - osoby starší 50ti let - osoby vedené v evidenci ÚP déle než 5 měsíců - osoby, které potřebují zvláštní pomoc společensky nepřizpůsobené, po ukončení výkonu trestu atp. Kriminalita (za rok 2010, zdroj Policie České republiky) Jako drogu číslo 1 lze na Liberecku označit pervitin a následuje marihuana. Pervitin užívají mladí lidé již od věku 14ti let. Ve způsobu aplikace převládá tzv. šňupání, častá je i nitrožilní aplikace. Mezi uživateli marihuany jsou mladiství již od 12ti let věku. Distribuce je soustředěna do větších měst v libereckém okrese (Hrádek, Frýdlant). V Liberci není výjimkou, že je distribuce prováděna v samém centru města. Na území okresu Liberec bylo v roce 2010 zjištěno nejvíce případů dovozu léků pro výrobu pervitinu v porovnání s okolními územními celky spadajícími pod Liberecký kraj. Léky jako Sudafed a Acatar byly zachyceny PČR v 17ti případech, často při silničních kontrolách. Bylo zabaveno cca ks tablet (z tohoto množství lze připravit cca 4,3kg pervitinu za prodejní cenu 4,3 milionu korun). Uvedená činnost souvisí s blízkostí hranic s Polskem, kde je volný prodej léků s obsahem pseudoefedrinu. S výrobou a distribucí pervitinu souvisí i další trestná činnost násilná i majetková, drogy jsou často u distributorů opatřovány tzv. protihodnotou za odcizené věci, tudíž nejen za finanční hotovost. 2

3 Lze konstatovat, že věk uživatelů klesá, zejména věková hranice užívání marihuany. Za drogou nemusí narkomani dojíždět, drogy jsou v Liberci dostupné na celém území města. Gambling (zdroj: Magistrát města Liberec, oddělení poplatků a pohledávek) Statutární město Liberec má obecně závaznou vyhlášku o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje. V Liberci bylo v roce 2010 registrováno 129 adres veřejně přístupných míst, v kterých 44 společností provozovalo 801 výherních hracích přístrojů (dále jen VHP). Odvod části výtěžku dle 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění (odvody ve výši 6-20%) na veřejně prospěšné účely je příjmem rozpočtu obce, která vydá povolení k provozování VHP. Odvody dle 4 odst. 2 z. č. 202/1990 činí v Liberci 6 nebo 8 % z rozdílu, o který příjem provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle 2 a 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru. Provozovatel je povinen odvést část výtěžku na veřejně prospěšné účely nejpozději do následujícího roku po skončení účetního období, ve kterém byla část výtěžku vytvořena, tj. za rok 2010 bude částka známa správci místních poplatků až po Vybraná částka je součástí daňových příjmů rozpočtu města, o způsobu použití těchto prostředků se usnáší zastupitelstvo na svém zasedání, pro rok 2010 byly použity na výdaje rozpočtu oddělení kultury a sportu, na příspěvky ze sportovního a kulturního fondu, ekofondu a fondu zdraví. Regulace Regulace co do počtu povolených VHP není nikde v legislativě zakotvena, jedna možnost regulace prostorové vyplývá ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění (dále zákon ), 17 odst. 11 Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může obec stanovit vyhláškou. SML nemá v Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí vymezenu kratší vzdálenost. V prvním čtvrtletí roku 2010 vyhodnotilo Statutární město Liberec vývoj objemu a struktury loterního trhu na území města a přistoupilo v souladu s 50 odst. 4 zákona k vymezení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje obecně závaznou vyhláškou, tedy k druhé možnosti prostorové regulace. Cílem bylo stabilizovat stávající počet a umístění herních míst a zabránit jejich dalšímu rozšiřování. Hlavními důvody byl trvalý růst zájmu obyvatelstva o sázkové a jiné podobné hry, přičemž se změnila struktura typů těchto her ve prospěch her sázkových, narostl počet provozovatelů her a provozovaných herních zařízení za současného zvyšování objemu vsazených částek a spolu s technologickým vývojem se rozšířily nové typy herních zařízení i her. Loterní trh doznal zásadních změn a platná právní úprava již v současnosti nevyhovuje společenským potřebám v rámci ČR. 3

4 Dle platné legislativy je obec oprávněna vydávat povolení k provozování výherních hracích přístrojů v pohostinských zařízeních splňujících podmínky zvláštního provozního režimu a v hernách v rámci svého územního obvodu. Provozování VHP v kasinech a veškeré provozování loterií nebo jiných podobných her dle 50 odst. 3 zákona prostřednictvím funkčně nedělitelného centrálního loterního systému (dále CLS ) s interaktivními videoloterními terminály (dále IVT ), na území obce povoluje Ministerstvo financí ČR bez součinnosti s obcí. Pouze v případě, že obec vydá v souladu s 50 odst. 4 zákona vyhlášku o regulaci provozu VHP na místech a v čase vyhláškou určených, požaduje Ministerstvo financí v poslední době na žadateli, aby spolu s žádostí o povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry dle 50 odst. 3 zákona předložil prohlášení o tom, že došlo k dohodě s obcí a obec nemá námitky proti vydání povolení k provozování technického zařízení v takto dotčeném místě. Provozování těchto zařízení ovšem nepřináší obci výrazný finanční prospěch, protože správní poplatek za povolení provozování a část výtěžku na veřejně prospěšné účely dle 4 odst. 2 zákona provozovatel odvádí Ministerstvu financí, přičemž obec je nucena investovat do řešení negativních společenských důsledků provozování sázkových a podobných her, jako je závislost hráčů, sociálně patologické chování, navazující kriminalita (následná nutnost financování preventivních programů, činnost Městské policie). Regulace herních míst je tedy prostředkem ochrany veřejného zdraví před nelátkovými závislostmi a ochrany sázejících i veřejnosti před dopady provozování sázkových a jiných podobných her a jeho průvodními jevy. Zároveň v důsledku hospodářské recese docházelo k opouštění nebytových prostor v centru města tradičními nájemci a byl odůvodněný předpoklad, že v těchto místech budou provozovány další VHP, CLS a IVT. Z výše uvedených důvodů se Zastupitelstvo města Liberec usneslo na svém zasedání dne vydat Obecně závaznou vyhlášku SML č. 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje. Z důvodu ochrany před negativními vlivy, vyplývajícími z hraní na výherních hracích přístrojích, byl stanoven okamžik nabytí účinnosti této vyhlášky dřívější, než na standardní 15. den po dni vyhlášení, a to na 31. března Příloha k obecně závazné vyhlášce č.1/2010 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění zahrnujícím změny provedené obecně závaznými vyhláškami č. 2/2010 a 4/2010, obsahuje 129 adres veřejně přístupných míst. Od června 2010 Zastupitelstvo města žádostem o zařazení dalších adres do seznamu nevyhovuje a Přílohu nerozšiřuje. Místní poplatky: Dne byl uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 183/2010 zákon ze dne 18.května 2010, kterým se mj. změnil zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byla novelizována ustanovení týkající se místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Konkrétně tato novela umožnila obcím vybírat místní poplatek nejen za provozovaný výherní hrací přístroj, ale nově i za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (interaktivní videoloterní terminály) tím, že je rozšířena definice předmětu poplatku z provozovaný výherní hrací přístroj na provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. 4

5 Protože počet výherních hracích přístrojů povolovaných Magistrátem města Liberec meziročně trvale klesá ve prospěch nárůstu počtu jiných technických herních zařízení, za něž obce místní poplatek před vydáním zákona č. 183/2010 nemohly vybírat, Statutární město Liberec reagovalo vydáním nové obecně závazné vyhlášky a od jsou zpoplatňována místním poplatkem i jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí. Výše místního poplatku je stanovena v Obecně závazné vyhlášce č.10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí, účinné od , shodně s předchozími vyhláškami na maximální zákonnou sazbu 5 000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ. 2. Koordinace protidrogové politiky 2.1 Institucionální zajištění Místní protidrogový koordinátor Jméno, příjmení: Jaroslava Nývltová Telefon: Velikost pracovního úvazku protidrogového koordinátora: není stanoveno Další funkce včetně úvazku: koordinátor komunitního plánování, agenda obecních mrtvých, sociální šetření Odbor úřadu, oddělení: MML Odbor sociálních a zdravotních služeb, oddělení sociálních a zdravotních věcí Přímý nadřízený: vedoucí oddělení, Pavlína Háková Vzdělávání koordinátora v oblasti prevence VII. Ročník mezinárodní konference - Primární prevence rizikového chování, , Praha Místní protidrogová komise či jiná komise (výbor), která se zaobírá protidrogovou problematikou Název: Komise prevence, komise Rady města Liberec Účast koordinátora (role): tajemník komise Počet členů: 11 Hlavní náplň komise či výboru: -projednává koncepční materiály v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti -projednává materiály v oblasti integrace národnostních menšin -projednává materiály v oblasti práce se specifickými skupinami osob (nezaměstnaní, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby bez obydlí, důchodci...) -projednává materiály týkající se komunitního plánování sociálních služeb -spolupracuje s občanskými sdruženími a iniciativami -sleduje transparentnost vynaložených finančních prostředků z fondu prevence Počet zasedání v daném roce celkem: 3 Počet zasedání, na kterých se rozebírala problematika závislostí: 3 Probraná témata řešící problematiku závislostí: prezentace služeb o.s. Advaita, seznámení se zprávou k realizaci protidrogové problematiky, participace obcí na protidrogové politice v Libereckém kraji, informace o vyšetření toxikologie u dětí 5

6 Nastavená spolupráce s 1. obcemi s pověřeným obecním úřadem a obcemi I. stupně: na konci roku 2010 byly obce s pověřeným obecním úřadem ORP Liberec osloveny s nabídkou spolupráce a předávání informací. 2. poskytovateli protidrogových služeb: poskytovatelé se účastní komunitního plánování (Most k naději o.s., Advaita o.s., Maják o.p.s, Středisko výchovné péče, atd.) 3. koordinátorem prevence kriminality: Mgr. Luboš Raisner koordinátor prevence kriminality MP Liberec, pravidelně dochází na Komisi prevence 4. romským koordinátorem na obci: obec nemá zřízenou funkci romského koordinátora. Romskou problematikou se zabývá Komunitní středisko Kontakt, p.o. zřízené Statutárním městem Liberec 5. kurátory pro mládež: zástupce kurátorů Raisová Eva dochází do komunitního plánování pracovní skupina uživatelé drog a osoby ohrožené závislostmi Odbor sociální péče MML oddělení péče o dítě a oddělení kurátorské činnosti spolupracuje v rámci své činnosti s poskytovateli služeb v drogové oblasti (Advaita o.s., Most k naději o.s. atd.). Zástupci obou zmíněných oddělení magistrátu se pravidelně účastní schůzek multi- týmu. V tomto týmu se scházejí zástupci magistrátu, Policie ČR, Probační a mediační služby, státní zástupce, soudce. Dále je zřízena komise sociálně-právní ochrany, ve které zasedají kromě zástupců MML dětší lékaři, zástupci policie ČR, krajského úřadu, státní zástupce, pracovník Pedagogicko-psychologické poradny. Na schůzkách komise a multi-týmu si účastníci předávají informace zejména v oblasti týkající se mladistvých a dětí. V oblasti závažnějších případů týkajících se dětí a mládeže (týrané, zneužívané děti atp.) spolupracují s paní Věchtovou z Policie ČR. Oddělení kurátorské činnosti spolupracuje i se školskými metodiky prevence na základních školách, tato spolupráce bohužel není bez problémů. 2.2 Komunitní plánování obce a začlenění protidrogové politiky ANO vazba na rozpočet ANO Pracovní skupiny komunitního plánování Název skupiny: Pracovní skupina pro uživatele drog a osoby ohrožené závislostmi Účast koordinátora: ANO Probraná témata jednání: členové pracovní skupiny, kteří jsou většinou zároveň zástupci organizací působící v oblasti prevence a drogové problematiky se vzájemně informují o své činnosti a novinkách. Pracovní skupina pracuje na stanovování opatření KP, monitoruje jejich plnění. Stanovené cíle: Opatření formulovaná v rámci KP touto pracovní skupinou: 1. Podpora a rozvoj stávající sítě v oblasti primární prevence, propagace 2. Podpora a rozvoj stávajících poskytovatelů v oblasti Harm Reduction, zkvalitnění, propagace 3. Podpora a rozvoj stávající sítě v oblasti léčby a resocializace lidí se škodlivými návyky Četnost setkávání jednání: cca 1x za dva měsíce (6x ročně) 6

7 2.3 Finanční zajištění protidrogové politiky obce Způsob financování služeb Obec se zapojila do systému spolufinancování protidrogových služeb dle klíče navrženého Krajskou poradní skupinou Obec realizuje víceleté financování služeb Forma (dotace, grant, přímá podpora): přímá podpora z rozpočtu na základě smlouvy o poskytování sociálních služeb se sdružením Advaita o.s. a Most k naději o.s. Odbor úřadu, který dotaci, grant či přímou podporu spravuje: Odbor sociálních a zdravotních služeb Přidělené finanční prostředky obce na protidrogovou politiku za rok 2010: Organizace Poskytované služby Částka v Kč Most k naději o.s. Snižování rizik Kontaktní centrum Terénní programy ,- Advaita o.s. Léčba následná péče a Odborné sociální poradenství Služby následné péče Terapeutická komunita ,- Preventivní programy (specifické i nespecifické prevence) jsou městem podporovány z fondu prevence. V roce 2010 byly vyhlášeny 3 výzvy na podání žádosti o dotaci. Celkem bylo podáno 27 žádostí od 24 žadatelů, podpořeno bylo celkem 15 programů. Celková výše podpory v roce 2010 činila ,- Kč I. výzva vyhlášena Podpora aktivit protidrogové politiky, které se zaměřují na ovlivňování postojů a rizikového chování v souvislosti s užíváním návykových látek, realizovaných především subjekty poskytujícími sociální pomoc podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách II. výzva vyhlášena dne Podpora aktivit protidrogové politiky (aktivity směrované na cílové specifické skupiny, veřejnost atd. vč. prevence užívání tabákových výrobků a alkoholu) Podpora specifické primární prevence užívání drog, tabákových výrobků, alkoholu a dalších preventivních programů Podpora začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti (např. terénní programy, programy pro oběti trestných činů, osoby bez domova, programy pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody) a další ohrožené komunity (např. nezaměstnaní, národnostní menšiny) Podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů Podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.) Podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (přístup k zaměstnání, právům) Podpora sociálních služeb ohroženým skupinám občanů 7

8 III. výzva vyhlášena dne Podpora služby tzv. rodičovských skupin určené především příslušníkům rodin, ve kterých se vyskytuje těžká duševní nebo fyzická nemoc, závislosti nebo jiné sociálně patologické jevy Přehled podpořených projektů: Organizace Projekt Výše podpory v Kč Centrum volného času Já a společnosti ,- Arabela ZŠ a MŠ pro tělesně Duhový Most II postižené p.o. Advaita o.s. Volnočasové sportovní aktivity klientů terapeutické komunity pro drogově závislé ,- DDM Větrník Liberec p.o. Hýbejte se s Větrníkem 6.000,- Maják o.p.s Volnočasový klub Zakopanej pes ,- Maják o.p.s Přednášky primární prevence na ZŠ 8.000,- Maják o.p.s Formování třídních skupin a klima ve ,- třídě Člověk v tísni o.p.s Čačipen ,- Střední zdravotnická škola Co jste možná nevěděli... My vám o tom ,- a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec p.o. povíme Sbor jednoty bratrské Společně to zvládneme 6.000,- Liberec Amos o.s. Klub NaBoso 4.500,- ČTÚ Osada Jizera Tajemství pevnosti Boyard 5.000,- Centrum Generace o.s. Realizace Probačního programu pro ,- mladistvé Právo pro každý den Sdružení TULIPAN Zaměstnání není samozřejmost ,- Občanské sdružení Hiporehabilitace ,- Svítání Dále Statutární město Liberec vypisuje výzvy na předkládání žádosti o dotace z fondu zdraví. Pro přidělení finančních dotací byly na základě rozhodnutí správní rady fondu vyhlášeny 2 výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondu zdraví. Z toho I. výzva byla cíleně zaměřena na podporu aktivit prováděných formou terénních sociálních služeb, které se zaměřují na osoby žijící v přirozeném sociálním (domácím) prostředí. Jedná se o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby nebo osoby, jež se ocitly v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženi ztrátou sociálních návyků a sociálním vyloučením. II. výzva byla zaměřena na podporu programů, jež si kladou za cíl posílení sociálních a lidských kontaktů, tradic, překonávání společenských bariér a předsudků, zvýšení informovanosti a společenské uplatnění pro znevýhodněné skupiny občanů, realizovaných především subjekty, které pracují s dobrovolníky. 8

9 O dotace z fondu požádalo celkem 55 žadatelů a bylo podáno 71 projektů, na jejichž realizaci bylo požadováno ,- Kč. Dotace v celkové výši ,- Kč obdrželo 70 žadatelů na realizaci 55 projektů. 2.4 Nejvýznamnější rozhodnutí místních orgánů v oblasti protidrogové politiky v uplynulém roce zástupci města podepsali smlouvu o financování protidrogové politiky s poskytovateli služeb Advaita o.s., Most k naději o.s. V červenci 2010 uzavřelo Statutární město Liberec smlouvu o bezplatné výpůjčce nemovitosti v ulici Pastýřská s občanským sdružením Most k naději. Most k naději o.s. se zavázal v tomto objektu zajistit poskytování specifických sociálních služeb pro osoby ohrožené drogou. Občanské sdružení je povinno na základě smlouvy zajistit realizaci projektů, které ovlivní socio-kulturní prostředí ve městě (např. vybudování krizového lůžka, vybudování sociálně kulturního centra pro děti a mládež, zavedení programu finanční gramotnosti atd.) 2.5 Informace o protidrogové politice obce Média V roce 2010 byly v Libereckém zpravodaji uveřejněny 4 články týkající se drogové problematiky a oblasti prevence: - Bezpečnost a veřejný pořádek jednou z priorit roku Strážníci a policisté spojili své síly - Společný postup tří radnic v protidrogové politice - Sdružení Most k naději ocenilo N. Jozífkovou Spolupráce s krajem Místní protidrogový koordinátor obce Liberec se účastní porad místních protidrogových koordinátorů pořádaných Libereckým krajem, vypracovává výroční zprávu o stavu místní protidrogové politiky. 3. Situace na drogové scéně (zdroj: Policie ČR, Most k naději o.s., KNL a.s., internet) Nejrozšířenější nelegální drogou je určitě marihuana. Však nejvíce užívanou tvrdou drogou je v Liberci jednoznačně pervitin, K-centrum registruje 298 intravenózních uživatelů této drogy, další potom užívají drogu šňupáním nebo perorálně. Dle sledování trendů na liberecké drogové scéně je prakticky nedostupnou drogou heroin a absolutně nedostupný je na černém trhu subutex. Pro tyto se jezdí na nákupy do Prahy. Oblíbené je také zneužívání léku (Neurol, Tramal, Rivotril aj.) v kombinaci s alkoholem. Celkově je v libereckém K-centru za rok 2010 registrováno 393 uživatelů drog. Průměrný věk těchto je v celorepublikovém průměru, tzn. 26 let. Více problémových uživatelů je mezi muži. 9

10 V Liberci je jednoznačně uzavřená drogová scéna, v místech se znaky otevřené. Toxikomané se s bezdomovci nemísí. Bezdomovci většinou konzumují ve větší či menší míře alkohol a díky tomu nejdou tyto dvě skupiny dohromady. Nejčastějšími zdravotními problémy toxikomanů v Liberci jsou abscesy, různé problémy s krevním oběhem aj. Z pohlavně přenosných a krví přenosných chorob je nejvíce rozšířená hepatitida typu C. Na jaře roku 2010 zachytilo K-centrum Liberec výskyt kožního infekčního onemocnění asi u dvacítky svých klientů (dle kožního lékaře pravděpodobně impetigo). Vcelku rychle se ale díky spolupráci nemocných se zařízením podařilo problém vyřešit. Na taneční scéně se drogy vyskytují, jde opět o pervitin, extázi (MDMA, MCPP), LSD, marihuanu. Je zaznamenán i výskyt tzv. Designer drugs (Substance, které jsou strukturou i účinkem příbuzné kontrolovaným (nelegálním) drogám, ale které nejsou nebo dosud nejsou uvedené na seznamech nelegálních látek. Termín je často užíván i pro označení nových drog vyrobených s předem stanovenými účinky (tzv. drogy na zakázku ). Obecným trendem je zavádění nových drog, které nejsou uvedené v přílohách k zákonu č. 167/98 Sb. Dále stoupající počet uživatelů pervitinu a marihuany a jejich klesající věk. Kouření (zdroj: internet, Centrum léčby závislosti na tabáku) Podle průzkumů je v ČR 36 % kuřáků, jedná se asi o lidí, kouří 26% populace nad 18 let, zbytek jsou děti a mladiství do 18 let. Každoročně v České republice umírá na nemoci spojené s kouřením asi lidí. 9 z 10 kuřáků začne kouřit před 18. rokem a proto je kouření někdy nazýváno dětskou nemocí. 80 % drogových závislostí začíná společnou konzumací v partě a je tomu tak i se začínajícími kuřáky. Pokud kouří oba rodiče, je pravděpodobnost vzniku kuřáctví u dítěte 4 vyšší než u dítěte z nekuřácké rodiny. Roční náklady na léčbu kuřáků v ČR se odhadují na cca 80 miliard korun, oproti tomu příjem z daní z tabáku činí ročně přibližně 35 miliard. Kouření tedy výrazně zatěžuje zdravotní systém ČR a celá společnost na kuřáky výrazně doplácí. Od jara roku 2006 funguje při plicním oddělení Krajské nemocnice Liberec Centrum léčby závislosti na tabáku. Farmakologická léčba závislosti trvá obvykle 3 měsíce a výhodou Centra je, že podporuje své klienty také tím, že po zařazení do léčebného programu mohou využít výhod bonusového programu uplatňovaného nemocniční lékárnou na náhradní nikotinovou terapii. Do Centra může přijít každý kuřák, který má chuť skoncovat se svou závislostí a sám to nezvládá doporučení od lékaře není nutné. V roce 2010 navštívilo poradnu 66 nových pacientů (cca konzultací). Léčebný program centra se skládá z několika návštěv ( úvodní screeningová, vstupní a návštěvy kontrolní) úspěšnost centra je 30%. Poradenství je převážně individuální, ale i rodinné a skupinové (spolupracovníci). 10

11 Alkohol Léčba závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách je zajišťována oddělením psychiatrie Krajské nemocnice Liberec. Na uzavřenou stanici jsou přijímáni i klienti s akutními stavy způsobenými užitím alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek a závislí nemocní k plánovaným detoxifikačním pobytům před nástupem k ústavní odvykací léčbě.v roce 2010 bylo na oddělení Detoxu léčeno 27 pacientů, stejný počet pacientů byl hospitalizován na protialkoholní stanici. V Liberci zcela chybí záchytná stanice. Podnapilé osoby jsou v případě převozu záchrannou službou převezeny do Krajské nemocnice Liberec, kde jsou umisťovány na různá oddělení psychiatrie, dětské, interní, chirurgické. Péče o opilé nepatří ani do odborné psychiatrické péče. Jedná se o sociálně patologický jev. Odbornou péči je nezbytné poskytnout v případě, že je ohrožen život opilého. Opilí spoluobčané komplikují léčbu nemocných a značně snižují jejich komfort při léčbě vážných onemocnění na somatických odděleních. 4. Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogou V roce 2010 byla situace oblasti poskytování sociálních služeb v Liberci stabilní. V Liberci působí organizace zabývající se specifickou i nespecifickou primární prevencí, organizace poskytující doléčovací programy, resocializaci, terapeutickou komunitu. V Liberci stabilně funguje i K-centrum. Primární prevence: Advaita o.s. Sdružení Advaita nabízí 5 základních preventivních programů pro třídní kolektivy - Preventivní minimum, Alkohol a závislosti, Dokážeš to vypnout? Naše třída můj hrad, Sociometrické šetření a některé doplňkové programy krizovou intervenci zaměřenou na dítě nebo rodiče, přítomnost na výchovné komisi, atd. Maják o.p.s. - preventivní programy mezi mládeží na základních a středních školách, učilištích, či v jiných na práci s mládeží orientovaných institucích. Přednášky s protidrogovou tematikou: alkohol, kouření, drogová závislost. Další přednášková témata jsou zaměřena na sexualitu, extremismus atd. Dále společnost nabízí program formování skupin. Nízkoprahové programy: Most k naději o.s. provozuje v Liberci nízkoprahové kontaktní centrum zaměřené na služby v oblasti Harm Reduction. K-centrum nabízí klientům tyto služby: výměnný program zdravotní ošetření hygienický servis (sprcha, praní osobního prádla) kontaktní místnosti potravinový servis (polévka, čaj, káva) testování na HIV a HCV, testování na přítomnost OPL v moči poradenství, konzultace rodičovskou skupinu sociální šatník, internet pro klienty nabídka tématických besed pro žáky a studenty 11

12 Terénní programy Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Most k naději o.s. nabízí terénní programy v několika krajích v ČR včetně libereckého. Jedná se o: Terénní programy pro lidi ohrožené drogou Program je určen osobám, které se převážně vyhýbají institucionální péči, s aktivní vyhledávající formou sociální intervence a krizové pomoci. Klient tedy nevyhledává pomoc, ale pomoc vyhledává jeho. Cílem je prohloubení kontaktu s touto cílovou skupinou a vytvoření takového vztahu, který terénnímu pracovníkovi umožňuje korigovat problémové chování mládeže nebo mladých dospělých a touto cestou výše zmiňovanému rizikovému chování předcházet. Služby sociální prevence v Libereckém kraji - terénní program: Cílová skupina: etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, obchodu s lidmi, trestné činnosti, osoby bez přístřeší, komerčně zneužívané, v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti Věková struktura: let Léčba a resocializace Advaita o.s. terapeutická komunita - Terapeutická komunita ADVAITA je pobytové zařízení poskytující bezdrogové prostředí se strukturovaným programem a s jasnými pravidly, určené patnácti lidem ve věku od osmnácti let, kteří jsou závislí na nelegálních návykových látkách. Uživatelem služby může být každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení a socioekonomické možnosti. Hlavním posláním terapeutické komunity je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím osobního růstu a cestou změny životního stylu. Doléčovací program - Advaita o.s. - Doléčovací program se zaměřuje na podporu lidí, kteří prošli léčbou závislosti a jsou rozhodnuti abstinovat od návykových látek či hazardního hraní. Služby jsou poskytovány osobám ve věku od patnácti let, které aktuálně žijí na Liberecku a v Libereckém kraji. Uživatelem služby může být každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení a socioekonomické možnosti. Program ambulantního poradenství Advaita o.s. - Program ambulantního poradenství se zaměřuje na podporu osob, které s drogami experimentují, osob závislých na návykových látkách, hazardních hráčů a na péči o lidi blízké uvedeným osobám. Hlavním posláním programu je podpora lidí, kteří jsou motivováni ke změně svých návyků, ačkoli nejsou schopni úplné abstinence od dané návykové látky. Služby jsou poskytovány osobám ve věku od patnácti let, zejména občanům Liberecka a Libereckého kraje. 12

13 4.1 Specifická primární prevence Poskytovatelé programů primární prevence (mimo škol a školských zařízení): Poskytovatel Realizátor programu Cílová skupina Charakteristika aktivit NNO Maják o.p.s. žáci 2. st ZŠ Interaktivní preventivní programy (90 min): Alkohol a kouření 32 realizovaných seminářů Drogová problematika 39 realizovaných NNO Maják o.p.s. studenti SŠ Drogová problematika 38 realizovaných MPL Krajská nemocnice Liberec, a.s. Městská policie Liberec Centrum léčby závislosti na tabáku 4.2 Snižování rizik - Harm Reduction: Název projektu /služby K-centrum Liberec Terénní programy Realizátor Most k naději, o. s. Most k naději, o. s. Cílová skupin a Počet osob, kt. služby využily v r. 2010/z toho UD Počet kontak tů 1 v r Žáci ZŠ Žáci ZŠ (6.třída) Počet výměn 2 v r besedy (á 1 hod) Projekt Proč je lepší nekouřit? v rámci projektu proběhlo 20 přednášek (pro cca 400 dětí) Počet vydaných inj. stř. v r Počet sebraných inj. stř. v r Územní působnost, spádovost 421/ Liberec, Jablonec n.nisou, Tanvald, Semily, Turnov, Certifikát odborné způsobilosti udělen do / Liberec Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 2 Výměna: Kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. 13

14 4.3 Léčba a resocializace: Název projektu /služby Doléčovací program Realizátor Advaita, o. s.. Typ služby 5 Cílová skupina Osoby závislé na návykových látkách, patologičtí hráči Kapacita /rok 75, z toho 30 v pobytové formě programu Počet osob, kt. služby využily v r Územní působnost, spádovost 70 Liberecký kraj Srpen 2012 Certifikát odborné způsobilosti udělen do Program ambulantního poradenství Terapeutická komunita Advaita, o. s. Advaita, o. s. 5 Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, patologičtí hráči 5 Osoby závislé na návykových látkách, patologičtí hráči Liberecký kraj Srpen celorepubliková Srpen

15 4.4 Represivní složky Městská policie V průběhu roku 2010 nebyl ze strany Městské policie řešen žádný přestupek týkající se drogové problematiky dle 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Městská policie Liberec přijala 9 oznámení s podezřením na drogovou problematiku, z toho 2 oznámení (rostliny podobné konopí, osoba nabízející drogy) byly z důvodu podezření ze spáchání trestného činu předána Policii ČR, v ostatních případech se podezření nepotvrdilo Policie ČR Trestní stíhání výrobců a distributorů návykových látek dle zákona č. 40/2009 Drogové paragrafy zjištěno případů jasněno stíháno recidivisté nezletilci mladiství celkem Probační a mediační služba Z toho podána obžaloba V roce 2010 bylo v severočeském justičním kraji (zahrnuje Liberecký a Ústecký kraj) 176ti osobám uložen trest obecně prospěšných prací za páchání trestné činnosti spojené s užíváním návykových látek (alkohol i drogy). Pracovníci probační a mediační služby odhadují, že v Liberci byly tyto tresty uloženy cca 30ti osobám. Počet osob nelze stanovit úplně přesně Jiné aktivity V rámci prevence kriminality a sociálně patologických jevů mládeže je Statutární město Liberec provozovatelem skate parku v Barvířské ulici. Skate park je v provozu od roku 1997, kdy byl park vybudován městem Liberec, vybavení bylo financováno dotací z Ministerstva vnitra ČR. Skate park je veřejně přístupný, je navštěvován především vyznavači skateboardingu, jízdy na BMX kolech a in-line bruslích. Skate park nabízí aktivní trávení volného času liberecké mládeže. Statutární město Liberec je zřizovatelem příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt, která mimo jiné pořádá programy a akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. V roce 2010 proběhlo několik jednorázových nebo kratších akcí, zároveň byly organizovány pravidelné volnočasové aktivity. 15

16 Jednorázové, kratší akce Komunitního střediska Kontakt: Beseda v rodinách téma: Význam volnočasových aktivit Oslava Mezinárodního dne Romů - setkání romských dětí a jejich rodičů Beseda na téma: Jak postupovat v těžké životní situaci Oslava Mezinárodního dne dětí - dětský den Projekt prázdniny ve městě projekt je zaměřený na smysluplné využití volného času dětí, především ze sociálně slabších rodin. Jako lokalita bylo vybráno největší liberecké sídliště Rochlice II, kde žije mnoho mladých rodin s dětmi a kde se častěji vyskytují problémy související s nevhodným trávením volného času dětí a mládeže. V průběhu prázdnin je pro děti ve věku 7 až 14 let připravený atraktivní program zaměřený nejen na sportovní aktivity, ale také na sebepoznávání a poznávání svého okolí, tedy svého města. V rámci tohoto projektu byly pro účastníky připraveny zajímavé akce výlety atp. (např. výlet na Ještěd, návštěva ZOO, libereckého bazénu, sportovní odpoledne atd.) Zimní pobyt Josefův Důl hotel Peklo víkendový pobyt zaměřený na význam komunikace, spolupráce pomoci mezi lidmi Pravidelné volnočasové aktivity: Judo - v průběhu roku 2010 pravidelně navštěvovalo 16 dětí Český jazyk - v roce 2010 se docházelo do rodin a kroužek měl celkem11 dětí. Kroužek je formou doučování v rodinách, který ocení nejen rodiče, děti, ale také i pedagogové, kteří jsou s výsledky dětí ve škole spokojeni. Zejména příprava na další den s úkoly. Hip Hop - v roce 2010 také do tohoto kroužku docházelo 18 dětí Počítačový kroužek - taktéž i tento oblíbený kroužek střídavě navštěvovalo 27 dětí Tradiční romské tance Taneční kroužek- Amare Čhave. Tímto oblíbeným kroužkem v roce 2010 prošlo celkem 31 dětí Dovedné ruce - i tento kroužek je velice mezi dětmi oblíben během roku 2010 docházelo 24 dětí 5. Souhrn V roce 2010 Statutární město Liberec podepsalo smlouvy o poskytování sociální služby se sdruženími Advaita o.s. a Most k naději o.s. Na základě těchto smluv uvedená sdružení zajišťují poskytování služeb pro osoby ohrožené drogou a drogově závislé a obec se podílí na financování protidrogové politiky. Síť poskytovaných služeb byla v roce 2010 v Liberci stabilní, jsou zajištěny všechny základní druhy služeb. Nejčastěji užívanými drogami na liberecku byla v uplynulém roce marihuana a pervitin (zdroj: PČR a Most k naději), drogy jsou dostupné na celém území města, včetně centra. Uživatelé nemusí za drogou dojíždět. Obecným trendem je zavádění nových drog, které nejsou uvedené v přílohách k zákonu č. 167/98 Sb. Dále stoupající počet uživatelů pervitinu a marihuany a jejich klesající věk. V oblasti služeb Harm Reduction, které poskytuje sdružení Most k naději došlo oproti roku 2009 k nárůstu počtu klientů o cca 10%, počet provedených výměn se takřka zdvojnásobil. 16

17 5. Výhled do roku 2011 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti drogové problematiky a jejich financování jsou platné do roku I z tohoto důvodu lze předpokládat v roce 2011 v této oblasti určitou stabilitu a zachování stávajících služeb. V roce 2011 MAJÁK o.p.s. uskuteční kampaň Společně proti kouření, která přímo navazuje na dlouholetou práci mezi mládeží. Kampaň v Liberci bude probíhat jeden měsíc a zasáhne především studenty ze základních a středních škol. Budou se na ní podílet významné liberecké subjekty. Termín realizace je stanoven od 23. dubna do 20. května V kampani budou na základních i středních školách probíhat preventivní programy, které jsou školám nabízeny zdarma a jejichž zaměření je výhradně na problematiku kouření. Informace uvedené v této zprávě byly použity z následujících zdrojů: Český statistický úřad Úřad práce v Liberci Městská policie Liberec Policie ČR, územní odbor Liberec Magistrát města Liberec, oddělení poplatků a pohledávek Magistrát města Liberec, odbor sociální péče Most k naději o.s. Maják o.p.s. Advaita o.s. Komunitní středisko Kontakt Magistrát města Liberec, odbor sociálních a zdravotních služeb Probační a mediační služba Komunitní plán regionu Liberec Krajská nemocnice Liberec a.s. Internet Většinou byly informace získány na základě konkrétní žádosti o poskytnutí informací pro zpracování této zprávy. Petra Svatoňová vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 OBSAH: I. Úvod, popis správního území 1 II. Bezpečnostní analýza - Analýza kriminality 5 - Protiprávní přečiny, zločiny, přestupky

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Kraj: Královéhradecký Zpracovala: Mgr. Michaela Klementová, Krajský protidrogový koordinátor Projednala a vzala na

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje 2006 Obsah Úvodní slovo 1 Souhrn... 4 1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality... 4 1.2 Trendy v uţívání návykových látek a rizikové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

Místní plán protidrogové politiky

Místní plán protidrogové politiky města Kyjova města Kyjova Město Kyjov 2013 Obsah 1. Předmluva....3 2. Úvod....4 3. Legální nelegální drogy....5 4. Stručná charakteristika Kyjovska.......7 5. Cíle protidrogové politiky Kyjova........9

Více

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 2013 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Viktor

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Příloha č. 1 ke Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje Obsah Obsah... 2 Institucionální

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2006 KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence Úvodní slovo primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma V letošním roce se Vám

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Úvodní slovo Komunitní plán je strategickým dokumentem a vznikl díky aktivnímu zapojení členů pracovní skupiny. Při jeho

Více

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé 4. Obsah a průběh programu 4.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku 4.2 Důležité aktivity a mezníky

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Obsah Úvod... 3 1 Demografický popis kraje... 3 1.1 Demografická situace a vývoj...

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více