Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 1

2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vodičkova Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: fakultní základní škola se zaměřením na výtvarnou výchovu, počítačovou grafiku a mediální tvorbu Sídlo: Vodičkova 22/683, Praha 1 Odloučená pracoviště: Jindřišská 32 (1. stupeň) Jindřišská 36 (1. stupeň) Jeruzalémská 5 (školní družina) Školská 15a (klub mladých) Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Zelená Zástupce ředitele: Mgr. Ivana Kolářová Internetová adresa: Zřizovatel: Městská část Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18 Školská rada: tvořena 6 členy, 2 zástupci z řad rodičů, 2 zástupci MČ Praha 1 a 2 zástupci z řad pedagogů školy Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje ročník výuka podle ŠVP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji ročník výuka podle vzdělávacího programu: Obecná škola 24283/ ročník výuka podle ŠVP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji. 9. ročník výuka podle vzdělávacího programu Základní škola 16847/96-2 (IX.A,B) třída s rozšířenou výukou výtvarné výchovy (IX.C): 21970/96-22 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy V posledních letech se pohybuje počet pedagogických pracovníků kolem 40, věkový průměr se drží již několik let kolem 41 roků. Výrazně převažují ženy, tvoří přes 90% pedagogického sboru. Většina učitelů je plně aprobovaná, pokud někdo aprobaci nemá, doplňuje si ji formou studia na příslušné škole. Nejnižší dosažené vzdělání pedagogických pracovníků je bakalářské. Ředitelka školy má statutárního zástupce a pedagoga pověřeného vedením I. stupně., dále ve škole působí výchovný poradce, který je zároveň metodikem prevence sociálně patologických jevů. Máme též koordinátora ICT a koordinátora environmentální výchovy. Oblast mimoškolních aktivit zajišťuje vedoucí školní družiny a vedoucí Klubu mladých, do vedení odpoledních kroužků a nepovinných předmětů se zapojují jak kmenoví vyučující, tak externí pracovníci. 2

3 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Výsledky zápisu: Počet dětí přijatých do prvních tříd: Z toho nešestiletých: Z toho nástup po odkladu: Z toho počet odkladů pro š. r. 2010/2011: Před nástupem do 1. tř. přestoupilo: Počet žáků v 1. třídách: Počet prvních tříd: Počet žáků přijatých do 6. ročníku do třídy s výtvarným zaměřením: 19 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání (včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií) Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku v nižším ročníku (8. ročník) neprospívající žáci žáci opakující ročník, kteří přestoupili z jiné školy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2009/2010 jsme v rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracovali s organizací Prak o. s. v programech věnovaných tématům nikotinismus, šikana, etika, agresivita, sebeobrana prevence kriminality, sexuální výchova, diskriminace při nástupu do zaměstnání. Žáci 9. ročníku navštívili věznice v Příbrami a v Plzni na Borech. Po této akci následovala v prostorách školy beseda. V dotazníkové akci se žáci vyjadřovali velmi kladně. Hlavním přínosem bylo uvědomění si důsledků nezákonného chování. Akce splnila svůj cíl. V oblasti prevence soc. pat. jevů jsme navázali spolupráci také s organizací Barevný svět dětí, s. r. o. Tato organizace nám poskytla programy kriminalita, alkohol, rodinné právo. S touto organizací jsme pracovali v programu Sympaťák, který byl zaměřen na utváření nových kolektivů 6. ročníků a adaptaci nových žáků ve škole. Program Vzájemné vztahy byl věnován formování zdravých mezilidských vztahů. (6. roč.) Spolupráce s agenturou Danny Agency program Děkuji, nechci technika odmítání drog (7. a 8. ročníky). Ve spolupráci s Policií ČR proběhla beseda na téma extremismus (8. a 9. ročníky). Se všemi organizacemi uvažujeme o vzájemné spolupráci i nadále. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2009/2010 jsme se v oblasti DVPP zaměřili na následující témata: EVVO, sociálně patologické jevy, právní předpisy ve školství, oblast ICT, práce s problémovými žáky. Důraz byl kladen na oblast moderní historie, přírodních a exaktních věd. Dále učitelé využívali specifických seminářů zaměřených na prohloubení jejich aprobace. 3

4 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vznikla mediální tvorba - bylo založeno filmové studio V22, k němuž žáci vytvořili webové stránky, natočili animované filmy o škole a o životě ve škole. Filmy jsou ke zhlédnutí na webových stránkách školy. 1. místo v celostátní soutěži v anglickém jazyce Videopohlednice z mého města. Účast žáků na výtvarném pobytu ve Francii v Provence tvorba výtvarných prací (kresba, malba, umělecké fotografie) a následná prezentace v Galerii U Zlatého kohouta a dále v Kongresovém centru Praha pod názvem Malování v Provence. Žáci se zúčastnili soutěži Creativ Batle téma psychosomatické jevy. Získání 3. místa v projektu Řekni drogám ne. Účast ve fotosoutěži Jídlo 1. a 2. místo. Vánoční trhy ve škole prezentace jednotlivých tříd 1. i 2. stupně velmi zdařilá akce pro rodiče a ostatní návštěvníky. Každoročně pořádáme Dny otevřených dveří v budovách Jindřišská 32 a Vodičkova 22. Škola pořádala dva poznávací zájezdy do Anglie Londýn a Oxford a dále Bath. Ve Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích vznikala sochařská tvorba žáků. Výsledky práce byly představeny ve školní galerii. Aradecor Kdyně výtvarný pobyt s výrobou aradecorů. Grant podpořený MHMP Dějiny umění v praxi My tvoříme dnes jako vy kdysi získal nejvyšší ocenění Laureát za kvalitní prezentaci v celostátní soutěži výtvarných projektů Výstava nejen ve škole, která byla pořádána Pedagogickou fakultou UK pod záštitou MŠMT. Významná byla ocenění na 42. ročníku celostátní výtvarné soutěže Alšova země vypsané MŠMT ČR a pořádané PedF UK, kde naše škola získala Cenu Pedagogické fakulty za soubor maleb z Provence a Cenu za keramický soubor Moderní architektura. V mezinárodní výtvarné soutěži Lidice 38. ročník jsme získali 2 hlavní ceny Lidické růže a 3 čestná uznání. 1. místo jsme získali v celostátní poznávací soutěži Čtyři živly pořádané Národním památkovým ústavem. Žáci 1. stupně se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem. Pro rodiče a děti ze ŠD je každoročně pořádaná zahradní šou na školní zahradě, zaměřená na společnou sportovní a manuální činnost dětí a rodičů. Klub mladých se prezentoval výtečným rockovým koncertem Zahájení školního rocku. V prostorách Ledeburské zahrady se konala vernisáž Gotika ukázky dobových kostýmů vytvořených žáky 9.C. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí viz. Příloha 1 Základní údaje o hospodaření školy viz. Příloha 2 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se zapojila do evropského projektu etwinning. Vstoupili jsme do projektu francouzské školy z města Pauillac Divy Evropy. Vytvořili jsme projekt na téma History of Prague and our scholl. Cílem projektu bylo poznat historii Francie, vyzkoušet komunikaci s partnerem, poučit se o historii školy a vybraných míst Prahy v anglickém jazyce. Došlo k úspěšnému propojení spolupráce 1. a 2. stupně naší školy. Za účasti pracovníků DZS žáci 4

5 oslavili 5. narozeniny etwinningu. Informaci o této události spolu s fotodokumentací jsme jako první škola v ČR publikovali na evropském portálu. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Poskytujeme prostory pro Senior akademii (pořádá MČ Praha 1), dále pro organizace PAU (Přátelé angažovaného učení), Centrum školského managementu (při PedF UK), Kulatý stůl (SKAV). Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo realizaci projektů: Školní klub mladých (do ) Škola bez drog (do ) Školní klub mladých (na š. r. 2009/2010) Galerie v zahradě (do ) ve výši ,- Kč ve výši ,- Kč ve výši ,- Kč ve výši ,- Kč Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole nemáme odborovou organizaci ani nejsme členy žádných profesních svazů.v oblasti vzdělávání spolupracujeme s fakultami UK, Psychologickým ústavem AV a neziskovými organizacemi zabývajícími se problematikou vzdělání. V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme využívali především akcí pořádaných Barevným světem dětí, v oblasti moderních dějin 20. století jsme se realizovali v projektu Příběhy bezpráví organizace Člověk v tísni. Nezastupitelnou pomoc při orientaci v současném světe nám poskytoval jako každoročně projekt Jeden svět na školách, realizovaný též výše zmiňovanou organizací. Rámcová struktura vlastního hodnocení školy Autoevaluační činnost naší školy vychází z vyhlášky 225/2010, kterou je novelizována vyhláška č. 15/2005 Sb. Cíle a rámcová struktura je přesně a podrobně popsána včetně evaluačních prostředků a nástrojů v našem ŠVP. Na období, do kterého spadá i školní rok 2009/2010, jsme stanovili následující priority: - podmínky ke vzdělání - průběh vzdělání - podpora školy žákům, spolupráce s rodiči - řízení školy, kvalita personální práce - úroveň výsledků práce vzhledem k podmínkám technického vybavení a ekonomickým zdrojům. Ke zmapování využíváme metod dotazníkových, analýzy stávající skutečnosti a pozorování. Témata jsme zvolili vzhledem k aktuálním potřebám školy i k současným trendům měnícího se pojetí základního školství. Výroční zpráva byla schválena dne Radou školy ve složení: za MČ: Mgr. Eva Špačková, Richard Bureš za rodiče: Jana Cichoňová, Pavlína Ďumbalová za ZŠ: Mgr. Eva Osvaldová, Mgr. Arlen Řeháčková. 5

6 V září 2009 proběhla na škole kontrola ČŠI soulad ŠVP s RVP. Výsledky kontroly byly příznivé, náš školní vzdělávací program je v souladu s RVP ZV 6

7 Příloha 1 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: fakultní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, 110 00 Charakteristika školy: fakultní škola se

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, 110 00 Charakteristika školy: fakultní škola se

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Benešov nad Ploučnicí, 31. srpen 2010 Mgr. Dagmar Tesarčíková

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2012 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová OBSAH:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána

Více

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Adresa školy Sokolovská 328, Liberec13, 460 14 Vypracovala Mgr. Ludmila Moravcová Razítko Telefon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 září 2014 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 4. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více