Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce"

Transkript

1 Obec: Nový Bor Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Vladimíra Olšarová, DiS., místní protidrogová koordinátorka Dne: Schváleno (kým): bude předložena Radě města Rada města 1. Obecná charakteristika obce, regionu (demografie atd., zdroj čerpání informací, k jakému datu se informace vztahují) - počet obyvatel (střední stav) ORP, spádovost (kolik obcí spadá pod ORP) V obci je evidováno 5 částí. V obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno ke dni obyvatel, z toho je mužů nad 15 let, 950 chlapců do 15 let, žen nad 15 let, 859 dívek do 15 let. - Nezaměstnanost Obec Ekonomicky aktivní * Uchazeči celkem Uchazeči dosažitelní Chotovice ,2 Kamenický Šenov ,9 Nový Bor ,5 Okrouhlá ,0 Polevsko ,6 Prysk ,5 Radvanec ,1 Skalice u Ceské Lípy ,7 Sloup v Cechách ,0 Slunecná ,3 Svojkov ,1 Novoborsko ,7 Míra nezaměstnanosti - kriminalita kouření mladistvých, prodej tabákových výrobků nezletilým osobám, popíjení doneseného alkoholu mládeží na veřejném prostranství, prodej drog. - obec má regulační obecně závaznou vyhlášku: ANO x NE 1) obec má regulační vyhlášku č. 1/2010 s účinností od ) část výtěžku odvedeného provozovateli z výherních hracích přístrojů (dále jen VHP), lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel, tj. na sociální, zdravotní, sportovní, ekologickou, kulturní nebo jinak veřejně prospěšnou aktivitu. Jiné užití zákon neumožňuje, ( 4, odst. 2 zák. č.202/1990 Sb.), např. na činnost klubu - OK Jiskra Nový Bor, na činnost Junáku, příspěvek na kulturní akce - Klub důchodců Nový Bor, na provoz 1

2 sportovních zařízení apod. Vždy odsouhlaseno FV, RM a ZM. 3) V rámci ORP se povolují k provozu pouze VHP, výher.hrací terminály a jiná technická herní zařízení povoluje jen Ministerstvo financí (OZV obce je nemůže regulovat). Ohledně počtu povolení k provozování VHP v roce 2010, jelikož se jedná o správní řízení, které je neveřejné, tyto údaje tedy nelze poskytovat. Mohu Vám jen sdělit, že počet povolení se snížil mezi r.2008 a 2009 přibližně o 30%. - touto problematikou na svém jednání zabývalo zastupitelstvo, rada, komise, pracovní skupina: ANO x NE. 2. Koordinace protidrogové politiky 2.1 Institucionální zajištění Místní protidrogový koordinátor Jméno, příjmení: Vladimíra Olšarová, DiS Telefon: Velikost pracovního úvazku protidrogového koordinátora: cca 0.3 Další funkce včetně úvazku: Agenda sociální péče v samostatné působnosti obce Agenda protidrogové komise Agenda veřejného opatrovnictví Agenda bytů zvláštního určení Agenda spisové služby Agenda objednávek Agenda pošty odboru Agenda osobní evidence zaměstnanců Koordinace pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb Dále vykonává: - administrativní činnosti a. přejímání, vyřizování, evidence, odesílání a ukládání korespondence vedoucího odboru b. denní sledování pošty a informací v síti MěÚ c. vedení evidence vnitřních předpisů d. koordinace a provádění inventarizace majetku užívaného odborem, zpracování závěrečných dokumentů e. uplatňování požadavků pro celý odbor na vybavení, pomůcky, kancelářský materiál a služby, opravy a údržbu, sledování a urgence jejich dodání f. koordinace a předávání požadavků na dopravu za odbor, vedení přehledu jízd - zastupuje agendu nakládání s návykovými látkami Odbor úřadu, oddělení: odbor sociálních věcí a zdravotnictví Přímý nadřízený: Bc. Milan Reichert, vedoucí odboru Vzdělávání koordinátora v oblasti prevence (vyjmenovat všechny vzdělávací aktivity) 2

3 Název semináře, kurzu či školení: Obec a drogová problematika Počet hodin: 8 Akreditováno: ANO dle zákona 312/2002 Sb. Získáno (certifikát, osvědčení, atd.): Osvědčení o absolvování Místní protidrogová komise či jiná komise (výbor), která se zaobírá protidrogovou problematikou Název: Protidrogová komise Města Nový Bor Účast koordinátora (role):tajemnice komise Počet členů: 10 + tajemnice Hlavní náplň komise či výboru: Protidrogová komise byla v roce 2010 poradním orgánem starosty a od je poradním orgánem Rady města. 1. Protidrogová komise je iniciativním a poradním orgánem Rady města, jak vyplývá ze zákona. Zřízení komise, její statut, jmenování členů komise a jmenování místní protidrogové koordinátorky bylo schváleno v Radě města dne Činnost komise je vymezena takto: 1. Komise realizuje a pomáhá řešit na území Nového Boru problematiku protidrogové prevence (primární, sekundární a terciární prevence). 2. Základními úkoly komise jsou zejména a) projednávat a posuzovat otázky rozvoje protidrogové prevence b) připravovat a předkládat radě města návrhy a náměty týkající se protidrogové politiky města c) připravovat podklady k realizaci jednotné koncepce při řešení otázek protidrogové politiky města d) soustřeďovat a vyhodnocovat dostupné informace o otázkách drogové scény a protidrogové prevence ve městě e) upozorňovat na zjištěné nedostatky v oblasti protidrogové politiky f) činnost komise zaměřit na snižování dostupnosti tabákových výrobků, alkoholu, jiných návykových látek a předcházení jejich užívání, rizik a škod, které z jejich užívání plynou g) navrhovat radě a zastupitelstvu města podání žádostí města o granty a dotace na protidrogovou prevenci z vnějších zdrojů, po schválení tyto žádosti zpracovat, podat a vyúčtovat h) posuzovat žádosti fyzických a právnických osob o finanční příspěvky z grantového systému města určeného na protidrogovou prevenci, radě a zastupitelstvu města předkládat doporučení výše grantů i) posuzovat žádosti o příspěvek na protidrogovou prevenci podané příspěvkovými organizacemi města, radě a zastupitelstvu města předkládat doporučení výše příspěvků j) při realizaci protidrogové politiky spolupracovat s orgány města, se státními orgány, orgány kraje, s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky a s dalšími příslušnými subjekty a zaměřovat se na koordinaci aktivit na svěřeném úseku k) jednou ročně zpracovávat zprávy o své činnosti a o situaci v protidrogové prevenci pro radu města a metodické orgány 3

4 3) plnit další úkoly stanovené jí radou města. Počet zasedání v daném roce celkem: 8x Počet zasedání, na kterých se rozebírala problematika závislostí: Komise se zabývala problematikou závislosti při každé schůzce. Probraná témata řešící problematiku závislostí: Komise se zabývala převážně tématikou týkající se kouření, podávání alkoholu mladistvým a sloučením o.s.pasant Česká Lípa s o.s. Most k naději (pokračování činnosti K-centra v České Lípě, terénní práce v Novém Boru, nabídka primární prevence na ZŠ). Přijatá usnesení: Komise doporučila schválit grant K-centru v maximální možné výši ( ,-). Dále schválila podpořit celkem 7 projektů v celkové výši ,-. Komise v loňském roce vytvořila a finančně podpořila soutěž Normální je nekouřit. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 základních škol, které mezi sebou soutěžily. Komise v soutěži zasedala jako porota, součástí poroty byl i velitel městské policie Města Nový Bor pan Zemanec. Nastavená spolupráce s (uvést konkrétní jméno, instituci, činnost při které dochází ke spolupráci): 1. obcemi s pověřeným obecním úřadem a obcemi I. stupně: poskytovateli protidrogových služeb: o.s.most k naději K centrum pro drogové závislosti Česká Lípa 3. koordinátorem prevence kriminality: velitel MP p. Jiří Zemanec 4. romským koordinátorem na obci: Bc. Jana Kučerová, odbor SVZ 5. kurátory pro mládež: Vacková Eva, odbor SVZ 6. školskými metodiky prevence v rámci škol: Školskými metodiky je většina členů protidrogové komise: Mgr. Eva Barkmanová Mgr. Romana Suchá Mgr. Ivana Rázlová Mgr. Petra Dejsunová 7. pedagogicko-psychologickou poradnou vokrese: Mgr. Jana Kuchtíková okresní protidrogový metodik 8. Městskou policií: velitel MP p. Jiří Zemanec 9. PMS ČR: S PMS ČR naše protidrogová komise nespolupracuje. S PMS ČR spolupracuje sociální kurátorka (zároveň pracovnice pro národnostní menšiny na obci) paní Bc. Jana Kučerová. 10. Nízkoprahovým klubem či jinou institucí v obci: ADA klub v DDM 2.2 Komunitní plánování obce a začlenění protidrogové politiky ANO x NE vazba na rozpočet ANO x NE Pracovní skupiny komunitního plánování Název skupiny: 1) Pracovní skupina 1 Rodina, děti a mládež 2) Pracovní skupina 2 Senioři, zdravotně postižení, dospělé osoby 3) Koordinační skupina Komunitního plánování Účast koordinátora: ANO x NE 4

5 Účast zástupce protidrogové služby (NNO): ANO x NE Probraná témata jednání: Pracovní skupina Rodina, děti a mládež v loňském roce považovala za nutnost mít v obci terénního pracovníka, který by se věnoval rodinám. Stanovené cíle: Terénní pracovník pro rodinu a děti, nutnost upevnit, stabilizovat pracovní skupinu Rodina, děti a mládež. Četnost setkávání jednání: 3x 2.3 Finanční zajištění protidrogové politiky obce Způsob financování služeb Obec se zapojila do systému spolufinancování protidrogových služeb dle klíče navrženého Krajskou poradní skupinou KPS: ANO x NE Forma (dotace, grant, přímá podpora): Granty a příspěvky Odbor úřadu, který dotaci, grant či přímou podporu spravuje: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Název programu - fondu, ze kterého byly služby či akce financovány: 1) Grant č.6 - oblast protidrogové prevence 2) Příspěvky pro příspěvkové organizace - ZŠ Praktická - ZŠ Nám. Míru - ZŠ Gen. Svobody - ZŠ náměstí Míru - Dům dětí a mládeže - Pedagogicko-psychologická poradna Popis vyhlášené výzvy (kdy byla vyhlášena, stanovené priority): Vyvěšeno na webových stránkách města Nový Bor Granty a dotace; Novoborský měsíčník Kolik bylo přijato žádostí celkem: 9 Počet podpořených projektů: 8 Názvy jednotlivých podpořených akcí +výše podpory: Příspěvkové organizace Žádost č. žadatel název projektu částka 1. ZŠ Praktická Řekni drogám ne ,- 2. ZŠ Nám. Míru Správná volba ,- ZŠ Gen. Cesta proti drogám 3. Svobody a násilí ,- ZŠ náměstí Normální je 4. Míru nekouřit 8.500,- Jeden svět a Jeden svět pro 5. DDM školy ,- 6. DDM Užijeme si spolu zábavu s jasnou hlavou to jde taky! 9.125,- 7. PPP Rizikové chování u dětí a mládeže 3.500,- Neziskové organizace 5

6 Žádost č. Žadatel název projektu částka K-centrum o.s. Pasant centrum pro 1. Česká Lípa drogové závislosti ,- NEPODPOŘENO! 2. ADVAITA, o.s. Nová Ves Výše podpory celkem: ,-. Víceleté financování služeb obec realizuje: ANO x NE Deficit ve financování služeb: ANO x NE Přidělené finanční prostředky obce na protidrogovou politiku za uplynulý rok (v tis. Kč): Oblasti Specifická primární prevence 1 Název organizace Pilotní projekt ZŠ U lesa Název projektu K-Centrum Výše finanční podpory od obce K-centrum obdrželo 100tisíc na jak provoz tak i na činnost primární prevence Nespecifická primární prevence 2 ZŠ Praktická ZŠ Nám. Míru ZŠ Gen. Svobody ZŠ náměstí Míru DDM DDM Klienti terapeutické komunity pro drogově závislé v Nové Vsi 0,- Řekni drogám ne ,- Správná volba ,- Cesta proti drogám a násilí ,- Normální je nekouřit 8.500,- Jeden svět a Jeden svět pro školy ,- Užijeme si spolu zábavu s jasnou 9.125,- hlavou to jde taky! 1 Specifickou primární prevencí se rozumí takové aktivity, které se zaměřují přímo na primární prevenci užívání návykových látek, tzn. jedná se o programy zaměřené již specificky na určitou formu sociálně-patologického chování, v tomto případě na užívání drog. 2 Tvoří nedílnou součást primární prevence a jejím obsahem jsou všechny techniky umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Zahrnuje veškeré aktivity nemající přímou souvislost se zneužíváním návykových látek, šikanou, xenofobií atd. Jedná se o aktivity, které obecně napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje jakýchkoli nežádoucích forem chování a to prostřednictvím lepšího využívání a organizace volného času. Patří sem zájmové kroužky (kroužky při školách a školských zařízeních či lidových školách umění), sportovní aktivity (na všech úrovních) apod. Patří sem také programy zaměřené na zlepšení životního stylu. Všechny tyto programy by existovaly a byly žádoucí i v případě, že by neexistoval např. problém zvaný drogová závislost, tj. i v takovém případě je smysluplné tyto programy rozvíjet a podporovat. 6

7 Vzdělávání pracovníků protidrogové politiky v oblasti Institut místní Praha pro zprávu Obec a drogová problematika Snižování rizik (Harm Reduction) K-Centrum ,- podpora terénních programů a činnosti K- centra Koordinace Koordinátor Město Nový Bor ,- 1500,- Celkem ,- 2.4 Nejvýznamnější rozhodnutí místních orgánů v oblasti protidrogové politiky v uplynulém roce (např. schválení dotace, přijaté či schválené dokumenty, obecní vyhlášky, schválení výroční zprávy o protidrogové politice obce za rok 2009 atd. usnesení komise, výboru, rady, zastupitelstva) 1 Vyhlášení grantového programu č.6. oblast protidrogové prevence na rok Schválení grantu na činnost K-centra o.s. Pasant Česká Lípa ve výši ,- 3 Výroční zpráva o protidrogové politice obce za rok 2009 byla projednána radou města a vyvěšena na webových stránkách města Nový Bor. 4 Protidrogová komise má nový jednací řád platný od Optimalizace sítě poskytovatelů služeb drogové prevence obce Na základě provedené analýzy potřeb a služeb ANO x NE Stanoveny finanční ukazatele: ANO x NE 5 Informace o protidrogové politice obce Prezentace protidrogové politiky Odkaz na webové stránky obce: Prezentace funkce protidrogového koordinátora včetně odkazu na webu obce: ANO x NE Odkazy na protidrogové služby: ANO x NE Výroční zpráva obce o realizaci protidrogové politiky Přijata obecní radou: ANO x NE Zveřejněna na webu obce: ANO x NE, pokud ano, uveďte webový odkaz Média Počet zpráv na webu či vydaných článků v tiskové formě (počet, název): Celkem 2x: 1) Novoborský měsíčník 2) Českolipský deník Spolupráce s krajem - popis systému spolupráce s krajským protidrogovým koordinátorem 7

8 Místní protidrogový koordinátor (V.Olšarová )se zúčastňuje metodických porad v Liberci, je informována o každé akci, kterou nabízí krajský protidrogový koordinátor. Je podrobně informována o situaci na drogové scéně jak v ČR tak i v zahraničí. - krajským metodikem prevence odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na Krajském úřadě Libereckého kraje Spolupráce prostřednictvím okresního metodika z PPP Česká Lípa (Mgr. Jana Kuchtíková). 3. Situace na drogové scéně Situace na drogové scéně: Situace je prakticky stejná - dominantní drogou zde zůstává pervitin injekčně užívaný a marihuana. Průměrný věk klienta se oproti loňskému roku snížil na 28 let. Klienti K-centra žijí krizovým způsobem života, z čehož vyplývá (drobná až závažnější) kriminalita, život na squatech, zjevné i skryté bezdomovectví a občasně i prostituce. Na Českolipsku je spíše uzavřená drogová scéna, stává se, že K-centrum navštěvuje jedna osoba, která provádí výměnu dalším osobám. Mezi uživateli drog panují obavy o jejich anonymitu i přes propagované principy (nízkoprahovost, anonymita) naší poskytované služby. 4. Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogou Nízkoprahové programy K-centra Služby v rámci Harm Reduction (snižování soc. a zdrav. škod spojených s užíváním drog) Výměnný program Základní zdravotní ošetření Vitamínový servis Základní hygiena Kontaktní práce s uživateli drog Informační servis Testování screeningovými testy na zjištění přítomnosti obraných látek v těle (HIV, HCV, syfilis) Krizová intervence Sociální práce Poradenství, motivační trénink 4.1 Specifická primární prevence Poskytovatelé programů primární prevence (mimo škol a školských zařízení): NNO, město/obec (resort školský, sociální a zdravotní, městská policie), Preventivně informační skupina (PIS) Policie ČR, pedagogicko-psychologické poradny, atd. Poskytovatel Realizátor programu Cílová skupina Charakteristika aktivit Poskytovatel Města Česká Lípa, Nový Bor, K-centrum (pilotní projekt od 2007 do 2011), třídy ZŠ od 6-9 třídy, dle standardní metodiky primární prevence byl prováděn pilotní projekt PP na Českolipsku pod vedením Dis.Ryšavé Michaely (kurz primární prevence - prevcentrum). 8

9 PPP Česká Lípa Mgr. Emmerlingová ŠMP a pro PPP Česká Lípa Město Česká Lípa a Nový Bor PPP Česká Lípa PPP Česká Lípa PPP Česká Lípa MUDr. Šípková Nemocnice Liberec Mgr. Kuchtíková PPP Č.L. Bc. Kubáňová MěÚ N.B. Por., Mgr. Pazderka Policie ČR Mgr. Selingerová Probační a mediační služba Č.L. p. Hornych Dům světla Praha Open Society Fund Mgr. Věra Janíková PhDr. Ivan Janík Mgr. Horynová Mgr. Pavlů Mgr. Kuchtíková Všechny PPP Česká Lípa Mgr. Kuchtíková PPP Česká Lípa zájemce z ročníku ŠMP a VP ZŠ a SŠ ŠMP a VP ZŠ a SŠ Pedagogové ZŠ Pátova, Česká Lípa ŠMP Seminář: Specifické poruchy učení a jejich vliv na chování dětí. Seminář: Rizikové chování dětí a mládeže Dvoudenní seminář: Zdravý životní styl: Prevence kouření AIDS Alkohol a jiné drogy Zdravá výživa Úvod do sexuality Přednáška Nové poznatky v oblasti rizikového chování a další informace MP. Kyberšikana 4.2 Snižování rizik - Harm Reduction: popis, statistika z kontaktních center a terénních programů 9

10 Název projektu /služby K- centrum pro drogové závislosti Realizátor Most k naději o. s. Cílová skupina Osoby starší 15-ti let (včetně) Primární skupina: osoby experimentující s OPL (omamnými a psychotropními látkami) Problémoví uživatelé OPL injekční uživatelé Osoby na OPL závislé Sekundární cílová skupina: Rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby klientů, abstinující klienti Terciární cílová skupina: Žáci ZŠ, studenti SOU, SŠ, - besedy přímo v zařízení K- centrum CL Počet osob, kt. služby využily v r. 2010/z toho UD Počet kontaktů 3 v r Počet výměn 4 v r Počet vydaných inj. stř. v r Počet sebraných inj. stř. v r Územní působnost, spádovost 311/ Spádové obce na Českolipsku Certifikát odborné způsobilosti udělen do Městská policie Městská policie Nový Bor v loňském roce nejčastěji řešila kouření mladistvých a to převážně v blízkosti škol, ráno před vyučováním a po jeho skončení. Této aktivitě se museli strážníci věnovat téměř každodenně, bohužel mládež si našla vždy nová a nová skrytá místa. Ve třech případech strážníci městské policie udělili prodejcům pokuty za prodej tabákových výrobků nezletilým osobám. Na úseku alkoholismu se strážníci MP nesetkali s podáváním alkoholických nápojů nezletilým v restauracích. Přesto několikrát řešili popíjení doneseného alkoholu u mládeže 3 Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 4 Výměna: Kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. 10

11 na veřejném prostranství a to hlavně v parcích. Ve dvou případech pokutovali prodejce alkoholu. Policii ČR bylo předáno pět případů podezření z prodeje drog. Na MP Nový Bor je uložen kontejner na sběr použitých injekčních stříkaček, není vedena statistika jejich počtu. Injekční stříkačky sbírají strážníci a zaměstnanci, kteří uklízí město a tyto stříkačky také umísťují do kontejneru na MP. V loňském roce MP odevzdala jeden plný kontejner, což bylo asi 50 ks jehel. V současné době je jich již v kontejneru asi 20 ks Policie ČR Trestní stíhání výrobců a distributorů nývykových látek dle zákona č. 40/2009 Drogové zjištěno objasněno stíháno Z toho paragraf y případů podána obžaloba recidivisté nezletilci mladiství celkem Probační a mediační služba Informaci o počtu evidovaných osob, kterým byl za páchání trestné činnosti spojené s užíváním návykových látek uložen trest OPP nemohu poskytnout,neboť PMS mi tyto údaje neposkytla. 5. Souhrn Všechny dostupné informace jsou uvedeny průběžně v textu. 6. Výhled do roku 2011 Realizace dalších aktivit v rámci protidrogové prevence, které budou podporovány komisí Vytvoření celoročního plánu protidrogové komise Zveřejnění aktivity protidrogové komise Zveřejňování článků a aktualit, které budou popisovat aktivity v protidrogové prevenci na webu města. Grantový program města Nový Bor (rozpočet ,-) a příspěvky příspěvkovým organizacím města (rozpočet ,-) 7. Odkazy 11

12 - Zpráva byla vypracována ve spolupráci s K-centrem v České Lípě, Městskou policií v Novém Boru, Policií ČR Česká Lípa, z podkladů KPSS a ze zápisů z jednání Protidrogové komise a jejich členů, s Pedagogicko-psychologickou poradnou a odbory MěÚ Nový Bor. 12

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2012

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2012 Obec: Zpracoval: Jilemnice Jana Krůfová Projednáno/schváleno (kým): vedoucí odboru Bc. Jaroslav Kandl Odkaz na internetovou prezentaci obce věnovanou drogám: http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-socialnichveci/prevence/zajimave-odkazy/

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2007

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2007 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2007 Kraj: Liberecký Výroční zpráva za rok: 2007 Zpracoval /jméno a funkce/: Kateřina Gruntová, DiS. krajská protidrogová koordinátorka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka

Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka Obec: Statutární město Liberec Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 28.3. 2011 Schváleno: (Petrou Svatoňovou, vedoucí odboru sociálních a zdravotních

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

IV. Příloha č. 2 Přehled dotačních řízení krajů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

IV. Příloha č. 2 Přehled dotačních řízení krajů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 2 Přehled dotačních řízení krajů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Kraj: Hlavního město Praha Předpokládaná celková výše dotací na rok 2014: 40 mil. Kč (dle roku 2013) Vyhlášené

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PPP Litoměřice Školní rok 2015/2016 1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROGRAMU

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PPP Litoměřice Školní rok 2015/2016 1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROGRAMU MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PPP Litoměřice Školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení Jméno a příjmení ředitele Vedoucí odloučeného pracoviště Kontakt na vedoucí Jméno a příjmení

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2012/2013

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2012/2013 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení Jméno a příjmení ředitele Vedoucí odloučeného pracoviště Kontakt na vedoucí Jméno a příjmení metodika

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska. Akční plán pro rok 2014

Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska. Akční plán pro rok 2014 Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska Akční plán pro rok 2014 Leden 2014 1 1. Úvod význam zpracování a využití Akčního plánu Smyslem vzniku Akčního plánu pro

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

12/25 Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku

12/25 Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku Věstník NKÚ, kontrolní závěry 251 12/25 Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb Výroční zpráva o. s. Darmoděj 2008 Vážení, předem, než se začtete do naší třetí výroční zprávy, chtěl bych na úvod poděkovat všem těm, kteří se na projektech Darmoděj o.s. spolupodíleli a spolupodílí.

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce za rok 2014

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce za rok 2014 Osnova VZ ORP 2014 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce za rok 2014 Obec: Zpracoval (jméno a funkce): Projednáno a/nebo schváleno (kým): Jilemnice Bc. Majerovič Krůfová Jana, kurátor pro

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více