Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce"

Transkript

1 Obec: Nový Bor Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Vladimíra Olšarová, DiS., místní protidrogová koordinátorka Dne: Schváleno (kým): bude předložena Radě města Rada města 1. Obecná charakteristika obce, regionu (demografie atd., zdroj čerpání informací, k jakému datu se informace vztahují) - počet obyvatel (střední stav) ORP, spádovost (kolik obcí spadá pod ORP) V obci je evidováno 5 částí. V obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno ke dni obyvatel, z toho je mužů nad 15 let, 950 chlapců do 15 let, žen nad 15 let, 859 dívek do 15 let. - Nezaměstnanost Obec Ekonomicky aktivní * Uchazeči celkem Uchazeči dosažitelní Chotovice ,2 Kamenický Šenov ,9 Nový Bor ,5 Okrouhlá ,0 Polevsko ,6 Prysk ,5 Radvanec ,1 Skalice u Ceské Lípy ,7 Sloup v Cechách ,0 Slunecná ,3 Svojkov ,1 Novoborsko ,7 Míra nezaměstnanosti - kriminalita kouření mladistvých, prodej tabákových výrobků nezletilým osobám, popíjení doneseného alkoholu mládeží na veřejném prostranství, prodej drog. - obec má regulační obecně závaznou vyhlášku: ANO x NE 1) obec má regulační vyhlášku č. 1/2010 s účinností od ) část výtěžku odvedeného provozovateli z výherních hracích přístrojů (dále jen VHP), lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel, tj. na sociální, zdravotní, sportovní, ekologickou, kulturní nebo jinak veřejně prospěšnou aktivitu. Jiné užití zákon neumožňuje, ( 4, odst. 2 zák. č.202/1990 Sb.), např. na činnost klubu - OK Jiskra Nový Bor, na činnost Junáku, příspěvek na kulturní akce - Klub důchodců Nový Bor, na provoz 1

2 sportovních zařízení apod. Vždy odsouhlaseno FV, RM a ZM. 3) V rámci ORP se povolují k provozu pouze VHP, výher.hrací terminály a jiná technická herní zařízení povoluje jen Ministerstvo financí (OZV obce je nemůže regulovat). Ohledně počtu povolení k provozování VHP v roce 2010, jelikož se jedná o správní řízení, které je neveřejné, tyto údaje tedy nelze poskytovat. Mohu Vám jen sdělit, že počet povolení se snížil mezi r.2008 a 2009 přibližně o 30%. - touto problematikou na svém jednání zabývalo zastupitelstvo, rada, komise, pracovní skupina: ANO x NE. 2. Koordinace protidrogové politiky 2.1 Institucionální zajištění Místní protidrogový koordinátor Jméno, příjmení: Vladimíra Olšarová, DiS Telefon: Velikost pracovního úvazku protidrogového koordinátora: cca 0.3 Další funkce včetně úvazku: Agenda sociální péče v samostatné působnosti obce Agenda protidrogové komise Agenda veřejného opatrovnictví Agenda bytů zvláštního určení Agenda spisové služby Agenda objednávek Agenda pošty odboru Agenda osobní evidence zaměstnanců Koordinace pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb Dále vykonává: - administrativní činnosti a. přejímání, vyřizování, evidence, odesílání a ukládání korespondence vedoucího odboru b. denní sledování pošty a informací v síti MěÚ c. vedení evidence vnitřních předpisů d. koordinace a provádění inventarizace majetku užívaného odborem, zpracování závěrečných dokumentů e. uplatňování požadavků pro celý odbor na vybavení, pomůcky, kancelářský materiál a služby, opravy a údržbu, sledování a urgence jejich dodání f. koordinace a předávání požadavků na dopravu za odbor, vedení přehledu jízd - zastupuje agendu nakládání s návykovými látkami Odbor úřadu, oddělení: odbor sociálních věcí a zdravotnictví Přímý nadřízený: Bc. Milan Reichert, vedoucí odboru Vzdělávání koordinátora v oblasti prevence (vyjmenovat všechny vzdělávací aktivity) 2

3 Název semináře, kurzu či školení: Obec a drogová problematika Počet hodin: 8 Akreditováno: ANO dle zákona 312/2002 Sb. Získáno (certifikát, osvědčení, atd.): Osvědčení o absolvování Místní protidrogová komise či jiná komise (výbor), která se zaobírá protidrogovou problematikou Název: Protidrogová komise Města Nový Bor Účast koordinátora (role):tajemnice komise Počet členů: 10 + tajemnice Hlavní náplň komise či výboru: Protidrogová komise byla v roce 2010 poradním orgánem starosty a od je poradním orgánem Rady města. 1. Protidrogová komise je iniciativním a poradním orgánem Rady města, jak vyplývá ze zákona. Zřízení komise, její statut, jmenování členů komise a jmenování místní protidrogové koordinátorky bylo schváleno v Radě města dne Činnost komise je vymezena takto: 1. Komise realizuje a pomáhá řešit na území Nového Boru problematiku protidrogové prevence (primární, sekundární a terciární prevence). 2. Základními úkoly komise jsou zejména a) projednávat a posuzovat otázky rozvoje protidrogové prevence b) připravovat a předkládat radě města návrhy a náměty týkající se protidrogové politiky města c) připravovat podklady k realizaci jednotné koncepce při řešení otázek protidrogové politiky města d) soustřeďovat a vyhodnocovat dostupné informace o otázkách drogové scény a protidrogové prevence ve městě e) upozorňovat na zjištěné nedostatky v oblasti protidrogové politiky f) činnost komise zaměřit na snižování dostupnosti tabákových výrobků, alkoholu, jiných návykových látek a předcházení jejich užívání, rizik a škod, které z jejich užívání plynou g) navrhovat radě a zastupitelstvu města podání žádostí města o granty a dotace na protidrogovou prevenci z vnějších zdrojů, po schválení tyto žádosti zpracovat, podat a vyúčtovat h) posuzovat žádosti fyzických a právnických osob o finanční příspěvky z grantového systému města určeného na protidrogovou prevenci, radě a zastupitelstvu města předkládat doporučení výše grantů i) posuzovat žádosti o příspěvek na protidrogovou prevenci podané příspěvkovými organizacemi města, radě a zastupitelstvu města předkládat doporučení výše příspěvků j) při realizaci protidrogové politiky spolupracovat s orgány města, se státními orgány, orgány kraje, s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky a s dalšími příslušnými subjekty a zaměřovat se na koordinaci aktivit na svěřeném úseku k) jednou ročně zpracovávat zprávy o své činnosti a o situaci v protidrogové prevenci pro radu města a metodické orgány 3

4 3) plnit další úkoly stanovené jí radou města. Počet zasedání v daném roce celkem: 8x Počet zasedání, na kterých se rozebírala problematika závislostí: Komise se zabývala problematikou závislosti při každé schůzce. Probraná témata řešící problematiku závislostí: Komise se zabývala převážně tématikou týkající se kouření, podávání alkoholu mladistvým a sloučením o.s.pasant Česká Lípa s o.s. Most k naději (pokračování činnosti K-centra v České Lípě, terénní práce v Novém Boru, nabídka primární prevence na ZŠ). Přijatá usnesení: Komise doporučila schválit grant K-centru v maximální možné výši ( ,-). Dále schválila podpořit celkem 7 projektů v celkové výši ,-. Komise v loňském roce vytvořila a finančně podpořila soutěž Normální je nekouřit. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 základních škol, které mezi sebou soutěžily. Komise v soutěži zasedala jako porota, součástí poroty byl i velitel městské policie Města Nový Bor pan Zemanec. Nastavená spolupráce s (uvést konkrétní jméno, instituci, činnost při které dochází ke spolupráci): 1. obcemi s pověřeným obecním úřadem a obcemi I. stupně: poskytovateli protidrogových služeb: o.s.most k naději K centrum pro drogové závislosti Česká Lípa 3. koordinátorem prevence kriminality: velitel MP p. Jiří Zemanec 4. romským koordinátorem na obci: Bc. Jana Kučerová, odbor SVZ 5. kurátory pro mládež: Vacková Eva, odbor SVZ 6. školskými metodiky prevence v rámci škol: Školskými metodiky je většina členů protidrogové komise: Mgr. Eva Barkmanová Mgr. Romana Suchá Mgr. Ivana Rázlová Mgr. Petra Dejsunová 7. pedagogicko-psychologickou poradnou vokrese: Mgr. Jana Kuchtíková okresní protidrogový metodik 8. Městskou policií: velitel MP p. Jiří Zemanec 9. PMS ČR: S PMS ČR naše protidrogová komise nespolupracuje. S PMS ČR spolupracuje sociální kurátorka (zároveň pracovnice pro národnostní menšiny na obci) paní Bc. Jana Kučerová. 10. Nízkoprahovým klubem či jinou institucí v obci: ADA klub v DDM 2.2 Komunitní plánování obce a začlenění protidrogové politiky ANO x NE vazba na rozpočet ANO x NE Pracovní skupiny komunitního plánování Název skupiny: 1) Pracovní skupina 1 Rodina, děti a mládež 2) Pracovní skupina 2 Senioři, zdravotně postižení, dospělé osoby 3) Koordinační skupina Komunitního plánování Účast koordinátora: ANO x NE 4

5 Účast zástupce protidrogové služby (NNO): ANO x NE Probraná témata jednání: Pracovní skupina Rodina, děti a mládež v loňském roce považovala za nutnost mít v obci terénního pracovníka, který by se věnoval rodinám. Stanovené cíle: Terénní pracovník pro rodinu a děti, nutnost upevnit, stabilizovat pracovní skupinu Rodina, děti a mládež. Četnost setkávání jednání: 3x 2.3 Finanční zajištění protidrogové politiky obce Způsob financování služeb Obec se zapojila do systému spolufinancování protidrogových služeb dle klíče navrženého Krajskou poradní skupinou KPS: ANO x NE Forma (dotace, grant, přímá podpora): Granty a příspěvky Odbor úřadu, který dotaci, grant či přímou podporu spravuje: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Název programu - fondu, ze kterého byly služby či akce financovány: 1) Grant č.6 - oblast protidrogové prevence 2) Příspěvky pro příspěvkové organizace - ZŠ Praktická - ZŠ Nám. Míru - ZŠ Gen. Svobody - ZŠ náměstí Míru - Dům dětí a mládeže - Pedagogicko-psychologická poradna Popis vyhlášené výzvy (kdy byla vyhlášena, stanovené priority): Vyvěšeno na webových stránkách města Nový Bor Granty a dotace; Novoborský měsíčník Kolik bylo přijato žádostí celkem: 9 Počet podpořených projektů: 8 Názvy jednotlivých podpořených akcí +výše podpory: Příspěvkové organizace Žádost č. žadatel název projektu částka 1. ZŠ Praktická Řekni drogám ne ,- 2. ZŠ Nám. Míru Správná volba ,- ZŠ Gen. Cesta proti drogám 3. Svobody a násilí ,- ZŠ náměstí Normální je 4. Míru nekouřit 8.500,- Jeden svět a Jeden svět pro 5. DDM školy ,- 6. DDM Užijeme si spolu zábavu s jasnou hlavou to jde taky! 9.125,- 7. PPP Rizikové chování u dětí a mládeže 3.500,- Neziskové organizace 5

6 Žádost č. Žadatel název projektu částka K-centrum o.s. Pasant centrum pro 1. Česká Lípa drogové závislosti ,- NEPODPOŘENO! 2. ADVAITA, o.s. Nová Ves Výše podpory celkem: ,-. Víceleté financování služeb obec realizuje: ANO x NE Deficit ve financování služeb: ANO x NE Přidělené finanční prostředky obce na protidrogovou politiku za uplynulý rok (v tis. Kč): Oblasti Specifická primární prevence 1 Název organizace Pilotní projekt ZŠ U lesa Název projektu K-Centrum Výše finanční podpory od obce K-centrum obdrželo 100tisíc na jak provoz tak i na činnost primární prevence Nespecifická primární prevence 2 ZŠ Praktická ZŠ Nám. Míru ZŠ Gen. Svobody ZŠ náměstí Míru DDM DDM Klienti terapeutické komunity pro drogově závislé v Nové Vsi 0,- Řekni drogám ne ,- Správná volba ,- Cesta proti drogám a násilí ,- Normální je nekouřit 8.500,- Jeden svět a Jeden svět pro školy ,- Užijeme si spolu zábavu s jasnou 9.125,- hlavou to jde taky! 1 Specifickou primární prevencí se rozumí takové aktivity, které se zaměřují přímo na primární prevenci užívání návykových látek, tzn. jedná se o programy zaměřené již specificky na určitou formu sociálně-patologického chování, v tomto případě na užívání drog. 2 Tvoří nedílnou součást primární prevence a jejím obsahem jsou všechny techniky umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Zahrnuje veškeré aktivity nemající přímou souvislost se zneužíváním návykových látek, šikanou, xenofobií atd. Jedná se o aktivity, které obecně napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje jakýchkoli nežádoucích forem chování a to prostřednictvím lepšího využívání a organizace volného času. Patří sem zájmové kroužky (kroužky při školách a školských zařízeních či lidových školách umění), sportovní aktivity (na všech úrovních) apod. Patří sem také programy zaměřené na zlepšení životního stylu. Všechny tyto programy by existovaly a byly žádoucí i v případě, že by neexistoval např. problém zvaný drogová závislost, tj. i v takovém případě je smysluplné tyto programy rozvíjet a podporovat. 6

7 Vzdělávání pracovníků protidrogové politiky v oblasti Institut místní Praha pro zprávu Obec a drogová problematika Snižování rizik (Harm Reduction) K-Centrum ,- podpora terénních programů a činnosti K- centra Koordinace Koordinátor Město Nový Bor ,- 1500,- Celkem ,- 2.4 Nejvýznamnější rozhodnutí místních orgánů v oblasti protidrogové politiky v uplynulém roce (např. schválení dotace, přijaté či schválené dokumenty, obecní vyhlášky, schválení výroční zprávy o protidrogové politice obce za rok 2009 atd. usnesení komise, výboru, rady, zastupitelstva) 1 Vyhlášení grantového programu č.6. oblast protidrogové prevence na rok Schválení grantu na činnost K-centra o.s. Pasant Česká Lípa ve výši ,- 3 Výroční zpráva o protidrogové politice obce za rok 2009 byla projednána radou města a vyvěšena na webových stránkách města Nový Bor. 4 Protidrogová komise má nový jednací řád platný od Optimalizace sítě poskytovatelů služeb drogové prevence obce Na základě provedené analýzy potřeb a služeb ANO x NE Stanoveny finanční ukazatele: ANO x NE 5 Informace o protidrogové politice obce Prezentace protidrogové politiky Odkaz na webové stránky obce: Prezentace funkce protidrogového koordinátora včetně odkazu na webu obce: ANO x NE Odkazy na protidrogové služby: ANO x NE Výroční zpráva obce o realizaci protidrogové politiky Přijata obecní radou: ANO x NE Zveřejněna na webu obce: ANO x NE, pokud ano, uveďte webový odkaz Média Počet zpráv na webu či vydaných článků v tiskové formě (počet, název): Celkem 2x: 1) Novoborský měsíčník 2) Českolipský deník Spolupráce s krajem - popis systému spolupráce s krajským protidrogovým koordinátorem 7

8 Místní protidrogový koordinátor (V.Olšarová )se zúčastňuje metodických porad v Liberci, je informována o každé akci, kterou nabízí krajský protidrogový koordinátor. Je podrobně informována o situaci na drogové scéně jak v ČR tak i v zahraničí. - krajským metodikem prevence odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na Krajském úřadě Libereckého kraje Spolupráce prostřednictvím okresního metodika z PPP Česká Lípa (Mgr. Jana Kuchtíková). 3. Situace na drogové scéně Situace na drogové scéně: Situace je prakticky stejná - dominantní drogou zde zůstává pervitin injekčně užívaný a marihuana. Průměrný věk klienta se oproti loňskému roku snížil na 28 let. Klienti K-centra žijí krizovým způsobem života, z čehož vyplývá (drobná až závažnější) kriminalita, život na squatech, zjevné i skryté bezdomovectví a občasně i prostituce. Na Českolipsku je spíše uzavřená drogová scéna, stává se, že K-centrum navštěvuje jedna osoba, která provádí výměnu dalším osobám. Mezi uživateli drog panují obavy o jejich anonymitu i přes propagované principy (nízkoprahovost, anonymita) naší poskytované služby. 4. Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogou Nízkoprahové programy K-centra Služby v rámci Harm Reduction (snižování soc. a zdrav. škod spojených s užíváním drog) Výměnný program Základní zdravotní ošetření Vitamínový servis Základní hygiena Kontaktní práce s uživateli drog Informační servis Testování screeningovými testy na zjištění přítomnosti obraných látek v těle (HIV, HCV, syfilis) Krizová intervence Sociální práce Poradenství, motivační trénink 4.1 Specifická primární prevence Poskytovatelé programů primární prevence (mimo škol a školských zařízení): NNO, město/obec (resort školský, sociální a zdravotní, městská policie), Preventivně informační skupina (PIS) Policie ČR, pedagogicko-psychologické poradny, atd. Poskytovatel Realizátor programu Cílová skupina Charakteristika aktivit Poskytovatel Města Česká Lípa, Nový Bor, K-centrum (pilotní projekt od 2007 do 2011), třídy ZŠ od 6-9 třídy, dle standardní metodiky primární prevence byl prováděn pilotní projekt PP na Českolipsku pod vedením Dis.Ryšavé Michaely (kurz primární prevence - prevcentrum). 8

9 PPP Česká Lípa Mgr. Emmerlingová ŠMP a pro PPP Česká Lípa Město Česká Lípa a Nový Bor PPP Česká Lípa PPP Česká Lípa PPP Česká Lípa MUDr. Šípková Nemocnice Liberec Mgr. Kuchtíková PPP Č.L. Bc. Kubáňová MěÚ N.B. Por., Mgr. Pazderka Policie ČR Mgr. Selingerová Probační a mediační služba Č.L. p. Hornych Dům světla Praha Open Society Fund Mgr. Věra Janíková PhDr. Ivan Janík Mgr. Horynová Mgr. Pavlů Mgr. Kuchtíková Všechny PPP Česká Lípa Mgr. Kuchtíková PPP Česká Lípa zájemce z ročníku ŠMP a VP ZŠ a SŠ ŠMP a VP ZŠ a SŠ Pedagogové ZŠ Pátova, Česká Lípa ŠMP Seminář: Specifické poruchy učení a jejich vliv na chování dětí. Seminář: Rizikové chování dětí a mládeže Dvoudenní seminář: Zdravý životní styl: Prevence kouření AIDS Alkohol a jiné drogy Zdravá výživa Úvod do sexuality Přednáška Nové poznatky v oblasti rizikového chování a další informace MP. Kyberšikana 4.2 Snižování rizik - Harm Reduction: popis, statistika z kontaktních center a terénních programů 9

10 Název projektu /služby K- centrum pro drogové závislosti Realizátor Most k naději o. s. Cílová skupina Osoby starší 15-ti let (včetně) Primární skupina: osoby experimentující s OPL (omamnými a psychotropními látkami) Problémoví uživatelé OPL injekční uživatelé Osoby na OPL závislé Sekundární cílová skupina: Rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby klientů, abstinující klienti Terciární cílová skupina: Žáci ZŠ, studenti SOU, SŠ, - besedy přímo v zařízení K- centrum CL Počet osob, kt. služby využily v r. 2010/z toho UD Počet kontaktů 3 v r Počet výměn 4 v r Počet vydaných inj. stř. v r Počet sebraných inj. stř. v r Územní působnost, spádovost 311/ Spádové obce na Českolipsku Certifikát odborné způsobilosti udělen do Městská policie Městská policie Nový Bor v loňském roce nejčastěji řešila kouření mladistvých a to převážně v blízkosti škol, ráno před vyučováním a po jeho skončení. Této aktivitě se museli strážníci věnovat téměř každodenně, bohužel mládež si našla vždy nová a nová skrytá místa. Ve třech případech strážníci městské policie udělili prodejcům pokuty za prodej tabákových výrobků nezletilým osobám. Na úseku alkoholismu se strážníci MP nesetkali s podáváním alkoholických nápojů nezletilým v restauracích. Přesto několikrát řešili popíjení doneseného alkoholu u mládeže 3 Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 4 Výměna: Kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. 10

11 na veřejném prostranství a to hlavně v parcích. Ve dvou případech pokutovali prodejce alkoholu. Policii ČR bylo předáno pět případů podezření z prodeje drog. Na MP Nový Bor je uložen kontejner na sběr použitých injekčních stříkaček, není vedena statistika jejich počtu. Injekční stříkačky sbírají strážníci a zaměstnanci, kteří uklízí město a tyto stříkačky také umísťují do kontejneru na MP. V loňském roce MP odevzdala jeden plný kontejner, což bylo asi 50 ks jehel. V současné době je jich již v kontejneru asi 20 ks Policie ČR Trestní stíhání výrobců a distributorů nývykových látek dle zákona č. 40/2009 Drogové zjištěno objasněno stíháno Z toho paragraf y případů podána obžaloba recidivisté nezletilci mladiství celkem Probační a mediační služba Informaci o počtu evidovaných osob, kterým byl za páchání trestné činnosti spojené s užíváním návykových látek uložen trest OPP nemohu poskytnout,neboť PMS mi tyto údaje neposkytla. 5. Souhrn Všechny dostupné informace jsou uvedeny průběžně v textu. 6. Výhled do roku 2011 Realizace dalších aktivit v rámci protidrogové prevence, které budou podporovány komisí Vytvoření celoročního plánu protidrogové komise Zveřejnění aktivity protidrogové komise Zveřejňování článků a aktualit, které budou popisovat aktivity v protidrogové prevenci na webu města. Grantový program města Nový Bor (rozpočet ,-) a příspěvky příspěvkovým organizacím města (rozpočet ,-) 7. Odkazy 11

12 - Zpráva byla vypracována ve spolupráci s K-centrem v České Lípě, Městskou policií v Novém Boru, Policií ČR Česká Lípa, z podkladů KPSS a ze zápisů z jednání Protidrogové komise a jejich členů, s Pedagogicko-psychologickou poradnou a odbory MěÚ Nový Bor. 12

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2009 Zpracoval (jméno a funkce): Mgr. Kateřina Kalenská Dne: 22.2.2010 Schváleno (kým): Ing. Dagmar Ouhrabková Pozn: Dodržujte, prosím, strukturu zprávy. Dle vlastního uvážení

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb.

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Adiktologická konference Jihočeského kraje 18.10.2012 Červená nad Vltavou Financování protidrogové politiky na regionální

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2007

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2007 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2007 Kraj: Liberecký Výroční zpráva za rok: 2007 Zpracoval /jméno a funkce/: Kateřina Gruntová, DiS. krajská protidrogová koordinátorka

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2012

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2012 Obec: Zpracoval: Jilemnice Jana Krůfová Projednáno/schváleno (kým): vedoucí odboru Bc. Jaroslav Kandl Odkaz na internetovou prezentaci obce věnovanou drogám: http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-socialnichveci/prevence/zajimave-odkazy/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Gymnázium Boskovice, 2014/2015 Minimální preventivní program (MPP) je dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PPP Litoměřice Školní rok 2015/2016 1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROGRAMU

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PPP Litoměřice Školní rok 2015/2016 1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROGRAMU MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PPP Litoměřice Školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení Jméno a příjmení ředitele Vedoucí odloučeného pracoviště Kontakt na vedoucí Jméno a příjmení

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje 2006 Obsah Úvodní slovo 1 Souhrn...4 1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality...4 1.2 Trendy v užívání návykových látek a rizikové

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více