Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Martin Kružica ředitel školy"

Transkript

1 Mgr. Martin Kružica ředitel školy

2 Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok Zřizovatel: MÚ Mělník Právní subjekt od Zařazení do sítě: IČO: Identifikátor: Z I. Činnost školy a/ Charakteristika školy ZŠ Mělník-Pšovka sídlí na adrese Blahoslavova č. 2461, Mělník. Zde má 7 kmenových tříd s ročníky 6 9. Odloučené pracoviště: ZŠ Panešova č. 1033, Mělník. Zde má 5 kmenových tříd s ročníky 1 5 a ŠD, která má 2 oddělení. Materiální zabezpečení výuky: Užitková plocha škol: m2 Čistá užitková plocha: m2 Počet žákovských míst: Teoretické vyučování: Počet učeben: 17 Z toho odborných: 7 - pracovna HV, VV, vaření, FY-CH, školní dílna, 2x počítačová pracovna Počet tělocvičen: 1 - rozměry nevyhovující Cvičná plocha je 71 m2, celková užitková plocha je 75 m2. Školní hřiště: celková užitková plocha m2 ( nevyhovující, nutná rekonstrukce, 10x opakovaná žádost o investici od zřizovatele ( cíl: hřiště na míčové hry s umělým povrchem + běžecký ovál) Školní knihovna

3 Skleník pro výuku PČ Školní jídelna Kabinet: fyziky + chemie, pro I.st., VV, PČ Služební byt: využívá učitelka školy b/ Vzdělávací program školy Organizace výuky ve školním roce probíhala podle vzdělávacího programu Základní škola. Na I. stupni v ročníku UD: čj /96-2 Na II. stupni v ročníku UD: čj /96-2 Od 4. ročníku vyučujeme jeden povinný cizí jazyk /Aj, Nj/. Volitelné předměty v 7. ročníku: Informatika Cvičení z ČJ a literatury Konverzace v AJ Reálie anglicky mluvících zemí v 8. ročníku: Konverzace v AJ Cvičení z ČJ a literatury Společenskovědní seminář - regionalistika v 9. ročníku: Užité výtvarné umění Chemicko-biologická praktika Konverzace v AJ Zájmová činnost kroužky: výtvarný turistický internetový počítače pro začátečníky vaření redaktorský přírodovědný

4 Počet žáků: k školu navštěvovalo celkem 230 žáků ( chlapců 118, dívek - 112) školní družinu navštěvovalo 54 žáků Počet vyučovacích hodin podle vyučovacího plánu: 1. stupeň Ročník: Počet hodin: Učební plán počet hodin: I II III IV V stupeň Ročník: Počet hodin: Učební plán počet hodin: VI VII VIII IX Počet tříd: 12 Celkový počet žáků: 230 Počet žáků na třídu: 19,16 Počet žáků na učitele: 14,01 Počet žáků se SPU: I.st.: 13 žáků II.st.: 24 žáků Z tohoto počtu je 37 žáků se zvýšeným normativem. ADN - 12 žáků pravidelný nácvik (3 učitelky): Mgr. Věra Simandlová Mgr. Lucie Rybářová Mgr. Eva Burdová

5 Kontrolu žáků ve škole provádí PPP. Kontrolní vyšetření byla prováděna průběžně u všech žáků tak, aby byla aktuální a platná. Metodické orgány - I. st. metodické sdružení II.st. předmětové komise - jazyky, D - M, F, inf, Př, Ch, Z - výchovy Instalace výstavy prací žáků školy v MKD

6 c/ Pracovníci školy - personální zabezpečení provozu: Počet pracovníků celkem: 28 Počet pedagogických pracovníků: 24 /přepočtených 18,677/ Počet pedagogických pracovníků na žáka: 0,0806 Ředitel školy: Mgr. Martin KRUŽICA /konkurz , jmenován od / Zástupce ředitele školy: Mgr. Lenka ZEMANOVÁ Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Rybářová Koordinátora tvorby ŠVP: Mgr. Zdenka Karlovcová Vedoucí školní družiny: Věra Vaňková Učitelka pověřená vedením 1. stupně : Mgr. Věra Simandlová / detašované pracoviště/ Třída: TU vyučující: Aprobace: Pl.zařazení: Úvazek: I. Šálková Vratislava mat. 11/10 1,00 II. Rybářová Lucie Mgr. NŠ 13/4 1,00 III. Žiačiková Miroslava Mgr. NŠ 12/5 1,00 Mračková Věra od NŠ 11/12 1,00 IV. Simandlová Věra Mgr. NŠ 12/10 1,00 V. Hubáčková Eva mat. 11/5 1,00 VI. Patková Jana Mgr. ČJ-OV 12/8 1,00 VII.A Schenpflugová Monika Bc. AJ 12/4 1,00 VII.B Karlovcová Zdena Mgr. ČJ-D 13/10 1,00 VIII.A Říhová Jindra Mgr. OV-VV 12/7 1,00 VIII.B Čásarová Dana mat. 11/9 1,00 IXI.A Králová Jitka mat. 11/4 1,00 IX.B Šulcová Petra Mgr. Př-Z 12/2 1,00 Ostatní vyučující: Kružica Martin Mgr. Rj-D 12/8 1,00 Zemanová Lenka Mgr. M-Z 12/12 1,00 Kuchař Milan mat. 11/3 0,955 Mošovská Jindřiška mat. 11/11 0,318 Burdová Eva Mgr. NŠ Z 12/12 0,455 Tilinger Jindřich Mgr. TV 12/7 0,182

7 Tilingerová Hana Mgr. TV 12/9 0,182 Jiřičková Ilona Mgr. Ch-F 13/9 0,364 Školní družina Vaňková Věra ŠD 9/12 1,00 Hendrychová Gabriela ŠD 9/6 0,88 Ostatní pracovníci v pracovním poměru: 4 / přepočtených 4,47/ Jméno: F-ní zařazení: Pl. zařazení: Úvazek: Tomášková Marie admin.pracovnice 7/12 1,00 Fiala Karel školník 6/12 1,00 obsluha NTK (údržba pozemků) 3/12 0,47 Fialová Jarmila uklízečka 2/11 1,00 Brabcová Jiřina uklízečka 2/10 1,00 DVPP - školní rok 2005/2006 1) Hubáčková, Rybářová, Simandlová, Šálková genetická metoda čtení 2) Králová Rizikové chování dospívajících a jeho prevence, Prevence AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících, Extrémistická činnost mládeže v ČR, 3) Rybářová Volba povolání na ZŠ 4) Říhová Právo pro každý den 5) Šulcová Zeměpis a RVP 6) Hendrychová Hry nejen pro ŠD 7) Karlovcová Zavádění RVP pro základní vzdělávání do praxe 8) Čásarová, Rybářová, Králová, Říhová - Školení počítačová gramotnost /úroveň Z+PO+PI/ Všechna školení, kurzy, semináře a ostatní akce měly akreditaci MŠMT ČR. /+ průběžně akce pořádané okresními metodiky jednotlivých předmětů/ Studium při zaměstnání (kombinované) - celý školní rok Králová PF Hradec Králové sociální pedagogika Šamšová UJEP Ústí nad Labem učitelství NJ Hendrychová - PF UK Praha vychovatelství Kružica NIDV Praha - FSI

8 d/ Údaje o přijímacím řízení pro školní rok Do I. třídy bylo zapsáno 22 žáků Ze spádových škol /především ZŠ Mlazice/ bylo zapsáno 12 žáků do VI. třídy Do ŠD pro rok 2005/2006 bylo zapsáno 54 žáků Umístění absolventů 9. třídy 36 žáků Střední školy: přijato 17 žáků Učiliště a odborná učiliště: přijato 19 žáků Z 5. třídy byli 2 žáci přijati ke studiu na víceletém gymnáziu / G J. Palacha Mělník/, 1 žák do matematické třídy / ZŠ J. Matiegky Mělník/. e/ Údaje o výsledcích vzdělávání Ročník: Počet žáků: Pros.s vyzn.: Prospělo: Neprospělo: Celkem: Prospělo: 141 žáků = 62 % Prospělo s vyznamenáním: 72 žáků = 32 % Neprospělo: 13 žáků = 6 % Výchovná opatření: - 2. st. z chování - 4 žáků - 3. st. z chování - 2 žáků celkem: - 6 žáků = 2,7 % - pochvala - 55 žáků = 24,2 %

9 Celkový počet zameškaných hodin: = průměr na žáka 62,2 z toho omluvených: = průměr na žáka 61,46 z toho neomluvených: 159 = průměr na žáka 0,73 Kvalifikovanost učitelů: 63,60% Aprobovanost učitelů 49,10% Aprobovanost výuky: 47,60 % Kvalifikovanost výuky: 58,40% f/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti Ve školním roce nebyla v ZŠ Mělník-Pšovka, Blahoslavova 2461 provedena žádná inspekce. Výsledky poslední inspekce ČŠI viz. inspekční zpráva. Hlavní úkol pro vedení školy vyplývající ze závěrů poslední inspekce: zaměřit se na zvyšování aprobovanosti výuky, větší využívání stávající AV techniky, případně rozšíření jejím vybavením zůstává hlavním cílem vedení školy. Redaktorky školního časopisu při rozhovoru s ministryní školství

10 g/ Školní a mimoškolní aktivity Cíle výchovy mimo vyučování Mezi vlivy, které mohou výrazně ovlivňovat jedince a způsob hospodaření s volným časem, patří také školní prostředí. Racionální ovlivňování volného času by mělo být záměrné, propracované, dlouhodobé a mělo by vykazovat spojení s výchovným působením. Smysluplná kvalitní náplň volného času dětí a mládeže je také více než vhodným prostředkem prevence sociálně patologických jevů. V rámci mimoškolní činnosti by mělo docházet k vytváření bezpečného a kreativního prostředí pro rozvoj zájmů a specifických schopností jedince a zajištění jeho individuálních potřeb. Jejím posláním by měla být podpora vzájemné komunikace, podpora nápaditosti a plynulého začlenění do lidské společnosti. Obecné cíle výchovy mimo vyučování - Výchovně vzdělávací a sociální tendence - Zdravotní cíle zaměřené především na utváření zdravého životního stylu a pohybové aktivity - Prevence sociálně patologických jevů ( bezdrogový způsob života, škodlivý vliv alkoholu a kouření, delikvence dětí a mladistvých, virtuální drogy, gambling, nebezpečí záškoláctví, prevence šikany, vandalismus, prvky rasismu a xenofobie, intolerance, rizikové okrajové skupiny a proudy aj.) - Utváření potřebných dovedností, postojů a návyků pro život - Zachování principu dobrovolnosti - Široká nabídka volnočasových aktivit - Zohlednění fyzického a mentálního věku i momentálního stavu - Orientace na sociální kontakt - Používání nových principů ( výchova zážitkem, streetworkismus ) - Zájmové činnosti - Oživování místních tradic, podpora regionální historie - Spolupráce s ostatními volnočasovými subjekty - Vydávání vlastního periodika - Prezentace činnosti školy v regionálním i odborném tisku - Tvorba a podpora školních tradic - Přírodně ekologické aktivity - Estetické činnosti výtvarné, hudební, literární - Sportovní, pohybové a turistické činnosti - Aktivity související s dopravní výchovou Přehled činnosti za školní rok 2005/2006 Září Tvorba plánu mimoškolní činnosti pro daný školní rok - Příprava celoškolní hry SUPERPŠOVÁK a BEZVAKLASA ( tvorba pravidel hry a nástěnky s vysvětlivkami, herním plánem a bodovým systémem) - Týdenní aktualizace nástěnky s nabídkou volnočasových aktivit v okolí

11 - Příprava Pšoveckého občasníku - Organizace sběru PET víček ( příprava na akci Nasbírejte si víčka na lavičku ) a starého papíru ( příprava na akci Zooadopce ZOO Praha ) Říjen Účast školního týmu na soutěži v přespolním běhu ( ) - Výtvarně-dějepisná exkurze třídy 8.A na hrad Karlštejn - Školení pedagoga volného času na téma: Nová náboženská hnutí, význam dobrovolnické činnosti a života pro druhé pro mravní a osobnostní rozvoj dětí a mládeže, představení světových komunitních dobrovolnických projektů, poruchy příjmu potravy u dospívajících, šikana ve škole, nové preventivní programy pro děti a mládež (5.,6. a , CEVAP PRAHA, SZÚ PRAHA ) - Exkurze žáků v rámci SVS se zaměřením na regionalistiku do Masarykova kulturního domu v Mělníku výstava.na konci léty, dále na radnici výstava obrázků s preventivní tématikou protipožární ochrany - Přednáška pro osmé a deváté ročníky Dr. Radim Uzel: Rizika sexu ( ) - Přednáška Společnosti pro ochranu dravců a sov s praktickou ukázkou výcviku sov a dravců ( ) - Exkurze výběru žáků Praha Národní divadlo, Pražský hrad ( ) - Halloweenské tradice výroba Toffee Apple, akce pro podporu získání finančních prostředků pro konto Patrick ( ) - Charitativní sbírka pro občanské sdružení CPK Chrpa, které se zabývá výcvikem koní pro hipporehabilitaci - Příprava Pšoveckého občasníku - Příprava a realizace soutěží Superpšovák a Bezvaklasa - Účast na zasedáních žákovského parlamentu - Zahájení činnosti výtvarného kroužku a redaktorské činnosti žáků - Prezentace akcí školy v regionálním tisku Listopad Příprava Pšoveckého občasníku - Příprava a realizace celoškolních soutěží Superpšovák a Bezvaklasa - Účast na zasedáních žákovského parlamentu - Další kolo sběru starého papíru (výtěžek na charitativní účely) a PET váček ( příprava na akci Nasbírejte si víčka na lavičku ) - První blok Programu dlouhodobé primární prevence v šestých a sedmých třídách - Přednáška emeritního policejního rady Miroslava Dočekala: Organizovaný zločin, terorismus a mafie ( ) - Hudební vystoupení souboru Krahulíci ( ) - Exkurze žáků v rámci SVS se zaměřením na regionalistiku do Masarykova kulturního domu výstava S. Žalmánková, E. Machová, V. Kopecká Obrazy a fotografie - Výtvarný kroužek, mladí redaktoři - Prezentace akcí školy v regionálním tisku Prosinec Příprava a realizace celoškolních soutěží Superpšováka Bezvaklasa - Příprava Pšoveckého občasníku - Účast na zasedáních žákovského parlamentu

12 - Koncert vánočních koled pěvkyně Olgy Velické v Masarykově kulturním domě v Mělníku ( ) - Mikulášská nadílka prvního stupně ( ) - Vánoční turnaj chlapců v kopané chlapci 9.ročník, ISŠT Mělník ( ) - Vánoční turnaj ve stolním tenise - Zájezd do Národního divadla na operu Rusalka - Výtvarný kroužek, mladí redaktoři - Prezentace akcí školy v regionálním tisku Leden Příprava a realizace soutěží Superpšovák a Bezvaklasa - Příprava Pšoveckého občasníku - Příprava přílohy školního periodika Svět zvířat - Účast na zasedáních žákovského parlamentu - Účast na pietní akci Vzpomínkové setkání u pamětní desky válečného hrdiny J. Hořejšího - Den otevřených dveří na prvním stupni ( ) - Tříkrálový průvod dětí z druhé třídy se zvyky a zpěvy ( ) - Lyžařský výcvik na Náchodské boudě v Krkonoších ( ) - Exkurze do ZOO Praha spojená se ZOOadopcí klokánka králíkovitého ( ) - Výtvarný kroužek, mladí redaktoři, biologický kroužek - Prezentace akcí školy v regionálním tisku Únor Příprava a realizace soutěží Superpšovák a Bezvaklasa - Účast na zasedáních žákovského parlamentu - Příprava Pšoveckého občasníku - Příprava a realizace výstavy učebních pomůcek z dílny žáků školy pod názvem Škola hrou očima dětí ZŠ Mělník Pšovka, Masarykův kulturní dům Mělník, po celý měsíc - Exkurze jednotlivých ročníků školy na výše uvedenou výstavu a dále na výstavu fotografií s mělnickými motivy ( v průběhu celého měsíce ) - Další kolo bleskového sběru papíru ( výtěžek určen na charitativní účely, konto Patrick ) - Výtvarný kroužek, mladí redaktoři, biologický kroužek - Prezentace akcí školy v regionálním tisku - Prezentace akcí školy v celostátním tisku Březen Příprava realizace soutěží Superpšovák a Bezvaklasa - Příprava Pšoveckého občasníku - Účast na zasedáních žákovského parlamentu - Exkurze prvního stupně do ZOO Praha ( ) - Charitativní prodej magnetů organizace Život dětem - Přednáška předsedkyně mělnického soudu JUDr. Štolbové v rámci přípravy žáků na soutěž Právo pro každého - Jarní turnaj žáků ve stolním tenise - Návštěva divadelního představení v Národním divadle (Rusalka) - Možnost výtvarných aktivit díky novému hrnčířskému kruhu a hlubokotiskovému lisu

13 pro výtvarnou dílnu (Nadace Duhová energie) - Návštěva 3D kina Imax Flora, snímek Galapágy - Výtvarný kroužek,. mladí redaktoři, biologický kroužek - Prezentace akcí školy v regionálním tisku Duben Příprava a realizace soutěží Superpšovák a Bezvaklasa - Příprava Pšoveckého občasníku - Účast na zasedáních žákovského parlamentu - Příprava a realizace výstavy Komu vajíčko dám v mělnickém regionálním muzeu, v rámci velikonoční výstavy v muzeu - Soutěž Rosteme s knihou tvorba reklamních sloganů na podporu četby knih pod záštitou českých knihkupců a nakladatelů (vybraní žáci devátého a osmého ročníku) - Preventivní akce Semiramis Nymburk beseda o sexuálním dospívání a mezilidských vztazích - Třetí ročník akce Cesta za velikonočním pokladem, oživení jarních tradic formou her a logických úkolů - V rámci oslav DNE ZEMĚ - Přehlídka ekologických filmů, sběr plastových víček pro akci Nasbírejte si víčka na lavičku, akce Udělejme si zeměkouli z hliníku sběr hliníkových obalů a pokus o překonání českého rekordu v tvorbě maxikoule - 13.Jarní běh Polabím běžecká soutěž účast týmu žáků ( ) - Výtvarný kroužek, mladí redaktoři, biologický kroužek - Prezentace akcí školy v regionálním tisku - Prezentace akcí školy v celostátním tisku - Příprava a organizace soutěže O nejlepší školní časopis (RWE Transgas) - Návštěva psího útulku v Mělníku, přehlídka sokolnictví ( akce v rámci Dne Země) ( ) - Účast volnočasového pedagoga na semináři Drogy, závislosti a jejich projevy v běžném životě (Mgr. Černá a Mgr. Matějů, Kontakt Mělník ), ( ) - Školení volnočasového pedagoga na téma Extremistická činnost mládeže v České republice, Descartes Praha ( ) - Čarodějnický den prvňáků se spaním ve škole - Biologické olympiády Květen Příprava a realizace soutěží Superpšovák a Bezvaklasa - Příprava Pšoveckého občasníku - Účast na zasedáních žákovského parlamentu - Prezentace akcí v regionálním tisku - Výtvarná soutěž Děti a kůň ke Dni koně - Přednáška R.Johna Drogy a závislosti, Masarykův kulturní dům Mělník (deváté a osmé ročníky, ) - Turnaj v kopané COca Cola Cup - Exkurze Praha Výstava Karel IV. Císař z Boží Milosti ( ) - Den otevřených dveří druhého stupně ( ) - Účast osmých ročníků na zdravotnickém terénním školení - Den dětí ve stylu Strašidlení na Pšovce ( ) - Výtvarný kroužek, mladí redaktoři, biologický kroužek

14 - Olympiády v anglickém a českém jazyce - Varietní vystoupení kouzelníka Červen Příprava a realizace soutěží Superpšovák a Bezvaklasa - Příprava Pšoveckého občasníku (dvě čísla) - Účast na zasedáních žákovského parlamentu - Prezentace akcí školy v regionálním tisku - Prezentace akcí školy v odborném tisku - Přednáška s diaprojekcí na téma Příroda Mělnicka ve spolupráci s mělnickým muzeem, ing. Lumpe (v rámci SVS se zaměřením na regionalistiku ) ( ) - Návštěva Regionálního muzea v Mělníku výstava Tišice ve světle nových a starých nálezů, Masarykův kulturní dům výstava pohlednic a starých předmětů Vzpomínky na starý Mělník (deváté ročníky v rámci Dne dětí) - Multimediální show Indonésie) - Výjezdní soustředění školního týmu hráčů ringa v Úštěku - Návštěva dětského představení kino Sokol Mělník první stupeň - Turnaj v ringu - Ozdravný pobyt prvního stupně v oblasti italského Rimini (moře) - Ozdravný a poznávací pobyt druhého stupně v chorvatském Biogradu na Moru - Relaxační pobyt první třídy ve Mšených Lázních - Návštěva jezdeckého areálu Na Podkově, druhá třída v rámci Dne dětí - Mimořádná soutěž ve sběru starého papíru vyhlášená OŽP Mělník - Zeměpisně-přírodopisná exkurze 3D Max Flora Praha, snímek Království hmyzu (šestý ročník) ( ) - Vítězství v soutěži O nejlepší školní časopis pořádaný RWE Transgas (top dvacet) - Účast preventisty a volnočasového pedagoga na prvním setkání statutárních zástupců škol a jejich metodiků školní prevence ve spolupráci s KÚ Středočeského kraje a Semiramis Nymburk ( ) - Zeměpisná exkurze na Sázavu, Sázavský klášter, závěrečná akce devátých ročníků ( ) - Závody atletické všestrannosti první stupeň - Výjezdní zasedání žákovského parlamentu v Úštěku ( ) - Návštěva plaveckého areálu v Mělníku sportovně plavecké aktivity (v průběhu měsíce) V průběhu celého školního roku 2005/ Vydávání školního periodika a příležitostně jeho přílohy - Projekt Adopce na dálku Patrick - Využívání PC učebny - Sportovní aktivity stolní tenis, lezecká stěna, ringo, míčové hry v rámci přestávek - Akce noční spaní ve třídě - Školní knihovna - Program dlouhodobé prevence - Spolupráce a možnost kontaktování preventisty a volnočasového pedagoga školy, také výchovné poradkyně + schránka důvěry

15 Úspěchem školy je činnost školního žákovského parlamentu, který pracoval průběžně po celý rok, organizoval nejrůznější činnost v době mimo výuku. Do těchto aktivit se zapojilo 46% žáků. Žáci 9. ročníků se zúčastnili srovnávacích testů z ČJ a M v projektu Kalibro, Scio, Cermat. Testy shodně potvrdily slabší úroveň výuky matematiky. Řešení tohoto problému zůstává jedním z hlavních problémů školy. Bylo by vhodné zvýšit hodinovou dotaci výuky matematiky v devátém ročníku. Test Škola a já od společnosti Kalibro Škola prošla již podruhé celostátním testováním v projektu Kalibro. Byly vyplňovány žákovské, rodičovské, učitelské dotazníky. Zpracování slouží vedení školy jako podněty ke zkvalitnění práce v dalším období a zároveň umožňují analýzu vývoje chápání školy z pohledu žáků, jejich rodičů i učitelů z nejrůznějších úhlů pohledu. V průběhu letních prázdnin 2005 uspořádala škola již šestý letní stanový tábor na Vysočině nedaleko Jihlavy. Možnost rekreace na tomto táboře využilo 30 dětí z různých mělnických škol. Škola v rámci možností investuje do vlastního tábornického vybavení s tím, že i v příštích letech chce nabízet dětem tuto formu prázdninové aktivity. I v tomto školním roce byla vyhlášena soutěž o nejlepší třídu a žáka 1. a 2. stupně. Hodnocení bylo komplexní (aktivita ve škole, reprezentace školy v nejrůznějších akcích, chování ve škole a mimo školu, vztah ke spolužákům, učitelům a okolí. Žáci navrhli své kandidáty, hodnocení se účastnili zástupci tříd, učitelé, další zaměstnanci školy). Ceny byly zajištěny ve spolupráci se sponzory příspěvky na školní výlet pro vybrané třídy, nákup školních pomůcek pro žáka 1. stupně a zahraniční zájezd pro žáka 2. stupně. Svoje sociální a solidární cítění žáci dále rozvíjeli v projektu Adopce na dálku, do kterého se škola zapojuje již pázý rok. Žáci shromáždili dostatek peněz pro další rok projektu /-vzdělávání Patrika Mubene z Ugandy/. Škola se účastní projektu zooadopce v ZOO Praha. Škola spolupracuje s MŠ Pod Vrchem a MŠ v Mlazicích. Jmenované aktivity chce škola rozvíjet i v dalších letech. INTERNÍ AKTIVITY Spolupráce školy s rodiči V tomto školním roce býla ustanovena a zahájila svoji činnost Rada školy, i nadále pracuje SRPDŠ. Pravidelně 4x ročně se scházejí důvěrníci tříd s vedením školy. Nadále pracovala výchovná komise pro řešení nejzávažnějších výchovných problémů. Spolupráce s rodiči je velmi dobrá.

16 Schůzky s rodiči - 1x plenární schůze 2x třídní schůzky 2x informační dny pro rodiče 1x týdně konzultační hodiny vyučujících Spolupráce VP s rodiči Informační schůzky - každé poslední úterý v měsíci od pro volbu povolání využilo 15 rodičů - jednáno: s rodiči problémových žáků - 16x s Policií ČR - 1x s lékařem - 1x se soc.ref. - 5x Další činnost VP - návrh na vyšetření v PPP 28x Škola pokračovala v dlouhodobé spolupráci s O.S. Semiramis sekce primární prevence sociálně patologických jevů. Činnost se týkala 6.,7. a 8. ročníků. Spolupráce bude pokračovat v dalším školním roce Zhodnocení materiálně technického stavu školy ZŠ Panešova - všechny třídy I. stupně mají v základním vybavení TV, video, CD přehrávač, další dvě třídy obdržely nový nábytek a koberec využívaný pro netradiční formy výuky a pro relaxační chvilky žáků. Byla zahájena výměna klasických tabulí za víceúčelové. Byla provedena úplná výměna vybavení školní družiny. Škola byla vymalována, byly změněny barvy soklů, zárubní, dveří, zábradlí. Realizovala se 2. etapa rekonstrukce sociálních zařízení. ZŠ Blahoslavova - Byly zakoupeny nové lavice a židličky do dvou učeben, provedeno dovybavení učebny domácích prací nábytkem a nádobím. Pokračovala úprava a úklid další části školního pozemku, který byl osazen dětskou lezeckou stěnou a dvěma venkovními pinpongovými stoly. Byl posílen signál pro bezdrátový internet a do provozu byla uvedena modernizovaná, rozšířená počítačová učebna. Učebna VV byla rozšířena o hrnčířský kruh a grafický lis. Tyto byly zakoupeny z grantu Duhové energie ČEZ. Internetové stránky školy /www.zspsovka.cz/ jsou průběžně aktualizovány.

17 Historická exkurse do Prahy, návštěva výstavy Karel IV.- císař z boží milosti h/ Stručná analýza školního roku Třídy i odborné pracovny se podařilo zařídit tak, aby plnily svoji funkci, byl rozšířen jejich počet. Jejich kapacita a velikost nám umožňují realizovat vzdělávací program a začleňovat do výuky velké množství netradičních forem výuky. Škola se nyní více zaměří na estetičnost okolí školy a obnovu vybavení obou počítačových učeben. - Škola využívá novou výpočetní techniku a bezdrátové připojení k internetu. Využívají ji učitelé, žáci i v době mimo vyučování. - Pokračovala tradice zahraničních poznávacích zájezdů /Rakousko Vídeň, Chorvatsko Zadar, Biograd, Itálie- Benátky/ - Podpora rozvíjení estetických potřeb žáků: - tvořivými aktivitami / kroužek užitého výtvarného umění / - vytváření estetického prostředí ve škole

18 - návštěva kulturních akcí / koncerty, výstavy, představení, / - Úspěšná prezentace v soutěžích a předmětových olympiádách. - Pestrá nabídka aktivit žákům pro volný čas: ŠD + výše uvedené zájmové kroužky. - Dobrá kvalita služeb pro rodiče práce VP, konzultační hodiny vyučujících, spolupráce TU s rodiči problémových žáků - Dobré vztahy s romskou komunitou. Prohlídka antických památek v Zadaru v Chorvatsku ch/ Hlavní úkoly pro školní rok a) V oblasti vzdělávání - tvorba ŠVP - zvýšit kvalifikovanost učitelů a metodickou připravenost začínajících a nekvalifikovaných učitelů - podporovat DVPP, se zaměřením na přípravu práce v ŠVP - udržet rozsah nabídky zájmové činnosti - podpora žáků s SPU - zvýšit podíl využívání výpočetní techniky v jiných předmětech - dále rozvíjet činnost školní knihovny b) Materiální zabezpečení - návrh investice na rekonstrukci školního hřiště nebo alespoň oplocení školního pozemku

19 - pokračovat v jeho úpravě vlastními silami - dokončit budování venkovního relaxačního prostoru pro děti na pozemku v Panešově ulici - doplnit vybavení nových odborných učeben - zlepšit programové vybavení školy - přeměna učebny F-CH v Blahoslavově ulici na multifunkční učebnu - pokračovat ve výměně tabulí a žákovského nábytku lavic - rozšířit zázemí pro činnost ŠD výtvarný ateliér a klubovna pro zájmovou činnost II. Hospodaření školy Způsob hospodaření: škola je příspěvkovou organizací Ekonomické služby zajišťuje firma MarS Teplice, rozbory vykazuje měsíčně. Povinnost sestavovat tuto zprávu vyplývala ze zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, který byl zrušen školským zákonem č. 561/2004 Sb. k Nadále tuto zprávu školy nesestavují. Přehled o hospodaření ZŠ Mělník - Pšovka je však jako samostatná dokumentace k nahlédnutí u vedení školy.

20 Škola uspořádala 4. ročník turnaje Pšovecký kroužek ve hře ringo. Zúčastilo se šest škol.

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2006 2007 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1.9.1993 Zařazení do sítě: 6.3.1996 IČO: 47011351 Identifikátor: Z 600

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Dýňové odpoledne akce školní družiny za účasti rodičů Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2012 2013 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy a) základní údaje o škole - název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě název školy: ZŠ

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKÉHO, KARLOVA VARY, KOLLÁROVA 19, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A. Základní údaje o škole, charakteristika školy Předmět

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/ Sb., v platném znění, podle vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV.1024/19. příspěvková organizace

Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV.1024/19. příspěvková organizace Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV.1024/19. příspěvková organizace V Ústí nad Labem dne 25.9. 2008 Text: 1 listů 37 Přílohy : 4 listů 8 Mgr.Pavel Ťupek ředitel školy 1 Základní škola Ústí nad Labem,Karla

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více