Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014"

Transkript

1 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/13396/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Místo a čas zahájení: kancelář starostky města, 13:45 h. Přítomni: 6 RNDr. Lukáš Boháč, Mgr. Zdeněk Baborák, Mgr. Monika Dušková, Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Stanislava Švarcová, Ing. Ladislav Verner Omluveni: 1 - Stanislav Popelář Ohlášené návštěvy: Program: Schválení programu Hlavní část jednání, body spadající do kompetence odborů: kancelář starosty a tajemníka odbor sociálních věcí a zdravotnictví finanční odbor oddělení majetku odboru investic a majetku oddělení investic odboru investic a majetku Zpráva starostky a místostarosty Kontrola úkolů Diskuse radních Závěr Program jednání byl schválen. Hlavní část jednání 01_KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA _01_01_text smlouvy o televizním vysílání a vyhotovování měsíčního magazínu s názvem NAŠE MĚSTO: LANŠKROUN Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun na vědomí předložen text smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vyhotovování měsíčního magazínu s názvem NAŠE MĚSTO: LANŠKROUN (čj. MULA 16919/2014 ze dne ) _01_01_01 _smlouva

2 140526_01_01_01 _příloha č. 1 ke smlouvě _01_01_01 _smlouva příloha č. 2 ke smlouvě _01_02_informace o získání dotace na projekt Standardizace OSPOD v La Bez návrhu usnesení je radě města předložena na vědomí informace o tom, že město získalo dotaci na projekt Standardizace OSPOD v Lanškrouně (zpráva čj. MULA 16939/2014 ze dne ) _01_03_Dodatek č. 5 k Organizačnímu řádu města Lanškroun 261/2014 Rada města Lanškroun stanovila, že počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu v úřední profesi (funkční pracovní místa) bude v období od do , a vydala Dodatek č. 5 k Organizačnímu řádu města Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Jan Šebrle, tajemník (zpráva čj. MULA 16986/2014 ze dne ) _01_03_01_Organizační řád dodatek č _01_04 Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Pan Dvořáček doplnil, že se jedná o dlouholetou a tradiční akci pořádanou Střední školou zemědělskou a veterinární Lanškroun. 262/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost (čj. MULA 16777/2014 ze dne ) příspěvkové organizace zřízené Pardubickým krajem Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, Lanškroun, IČO: , o finanční příspěvek na ceny do soutěží chladnokrevných koní s názvem Chlaďas 2014, konaných v červnu 2014 v Lanškrouně a rozhodla poskytnout veřejnou finanční podporu dle Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory Města Lanškroun ve výši Kč 6.000,--. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16915/2014 ze dne ). Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka

3 140526_01_04_01 Kopie žádosti Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun _01_05 Zápis komise pro cestovní ruch z jednání dne Členové rady se dohodli, že v této záležitosti potřebují více informací. Na následující jednání Rady města Lanškroun, tj , bude přizván předseda komise pro cestovní ruch Mgr. Miloš Krejčí. Bod byl stažen z programu jednání. 263/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka zadat zpracování komplexní Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Lanškroun a Zásobník projektů cestovního ruchu. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16961/2014 ze dne ). Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka _01_05_01 Zápis z jednání komise pro cestovní ruch ze dne _01_06 Poskytnutí grantu z prostředků Pardubického kraje na rozvoj zahraničních vztahů Bez návrhu usnesení jsou Radě města Lanškroun na vědomí předloženy texty smluv o poskytnutí grantu z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pk na rok 2014 s důrazem na partnerské regiony (zpráva čj. MULA 16924/2014 ze dne ) _01_06_01 Smlouva o poskytnutí grantu č /2014 Trakt _01_06_02 Smlouva o poskytnutí grantu č /2014 Dny partnerských měst _01_07 Zahraniční služební cesty 264/2014 Rada města Lanškroun dodatečně schválila zahraniční služební cestu Mgr. Stanislavy Švarcové a PaedDr. Marie Borkovcové do německého města Gőppingen na setkání krajanů z Hřebečska, které se uskutečnilo ve dnech Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16973/2014 ze dne ). Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka

4 265/2014 Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Mgr. Stanislavy Švarcové, Mgr. Zdeňka Baboráka a Mgr. Pavla Dvořáčka do polského partnerského města Serock na oslavy 15 let spolupráce mezi oběma městy při příležitosti oslav svátku sv. Vojtěcha ve dnech Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16937/2014 ze dne ) _01_07_01 Prohlášení o spolupráci Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka _01_08 Projekt zahraniční spolupráce s rumunským Vadu Crisului Bez návrhu usnesení je Radě města Lanškroun předložena informace o účasti města Lanškroun, jako jednoho z partnerů projektu "Active citizenship - engaging and cooperation between communities" (Aktivní občanství účast a spolupráce mezi komunitami), který podala rumunská obec Vadu Crisului, jenž v případě schválení dotace bude hrazen z Evropské unie (zpráva čj. MULA 16974/2014 ze dne ) _01_09 Udržování zeleně na sídlišti U Papíren Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen na vědomí dokument od Společenství pro dům, Seifertova ulice 457/II, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 15392/2014 ze dne ) týkající se udržování zeleně, pořádku a celkového vzhledu kolem bytových domů na sídlišti U Papíren, konkrétně u domu čp. 457/II v ulici Seifertova a dále s textem dopisu, kterým bude po jednání Rady města Lanškroun Společenství pro dům odpovězeno _01_09_01 Udržování zeleně, pořádku a celkového vzhledu prostor kolem bytových domů na sídlišti U Papíren, konkrétně u domu čp. 457/II v ulici Seifertova _01_09_02 Koncept odpovědi

5 140526_01_10_ postupné uzavírání dohod o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun 266/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města uzavřít s obcemi zapojenými do projektu Technologické centrum Lanškroun Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: průběžně (zpráva čj. MULA 16960/2014 ze dne ). Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka _01_10_01_Dohoda o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun 02_MĚSTSKÁ POLICIE _02_01 Schválení Smlouvy o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD 9C resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových vozidel a zvláštní výbavou 267/2014 Rada města Lanškroun schválila smlouvu o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD 9C resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových vozidel a zvláštní výbavou příloha č. 1 čj. MULA 17188/2014 mezi Městem Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, IČO: a INOTESKA - CT s.r.o., Skalka 1692, Česká Třebová, IČO: DIČ: CZ Termín realizace: Stanislav Popelář, velitel Městské policie (zpráva čj. MULA 17163/2014 ze dne ) _02_01 Smlouva, všeobecné podmínky smlouvy

6 05_ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A KULTURY _05_01_stravování žáků o prázdninách (v měsíci červenci a srpnu) Bez návrhu usnesení je Radě města Lanškroun předloženo oznámení ředitelky Školní jídelny MADORET Lanškroun, B. Smetany, IČO: , o možnosti poskytovat stravování žákům lanškrounských škol během prázdnin v měsíci červenci a srpnu za stejných finančních podmínek jako v době jejich pobytu ve škole (zpráva čj. MULA 16855/2014 ze dne ) _05_01_01_Oznámení o stravování žáků během školních prázdnin _05_02_darovací smlouvy 268/2014 Rada města Lanškroun, podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, a podle ustanovení 27 a 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších předpisů, udělila předchozí souhlas ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, IČO: , k přijetí peněžního daru ve výši Kč 3.000,-- dle smlouvy se společností FORTELL s. r. o., Nádražní 1111, Lanškroun, IČO: a k přijetí peněžního daru ve výši Kč 3.000,-- dle smlouvy se společností SCHOTT s. r. o, Dvořákova 997, Lanškroun, IČO: Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16940/2014 ze dne ) _05_02_01_darovací smlouva FORTELL _05_02_02_darovací smlouva SCHOTT (předání ředitelce příspěvkové organizace) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru _05_03_Snížení osobního příplatku Paní starostka upozornila přítomné, že ředitel organizace měl mít rozpočet pod kontrolou a situace se dala včasně řešit rozpočtovým opatřením. Členové rady dlouze diskutovali o částce snížení osobního příplatku. 269/2014 Rada města Lanškroun rozhodla na základě výsledku vyhodnocení plnění závazných vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, které jsou pro hodnocení

7 příspěvkových organizací stanoveny, o snížení osobního příplatku řediteli Kulturního centra Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, Lanškroun, IČO: , dle důvodové zprávy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 17114/2014 ze dne ) (předání řediteli příspěvkové organizace) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru pro: 5 zdrž: 1 (Verner) 270/2014 Rada města Lanškroun stanovila plat řediteli příspěvkové organizace Kulturní centrum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, Lanškroun, IČO: , Davidu Knápkovi, od 1. června 2014 tak, jak je uvedeno v příloze. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 17114/2014 ze dne ) _05_03_01_Komentář ředitele KC (předání řediteli příspěvkové organizace) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru _05_03_02_návrh platového výměru ředitele KC od zdrž: 1 (Verner) 51_FINANČNÍ ODBOR _51_01_ Rozpočtové opatření č. 18 až /2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtová opatření č. 18 až 28 k rozpočtu města na rok dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 16813/2014 ze dne ) _51_01_01_návrh RO 18 až 28

8 140526_51_02_ Schválení ročních účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací 272/2014 Rada města Lanškroun projednala a schválila roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací: Mateřská škola, Lanškroun, Žižkova 365, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 24, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola, Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola, Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Školní jídelna Madoret, Lanškroun, B. Smetany 493, IČO: , Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3, IČO: , Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46, IČO: , Městské muzeum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, IČO: , Kulturní centrum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, IČO: , Kino Lanškroun, T. G. Masaryka 3, IČO: , Městská knihovna Lanškroun, nám. A. Jiráska 142, IČO: , Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, IČO: , sestavené k rozvahovému dni a zjistila, že schvalované účetní závěrky v rozsahu předložených dokladů poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetních jednotek. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 15888/2014 ze dne ). Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

9 140526_51_02_01_Rozvaha MŠ Žižkova _51_02_02_Výkaz zisku a ztráty MŠ Žižkova _51_02_03_Příloha MŠ Žižkova _51_02_04_Inventarizační zpráva MŠ Žižkova _51_02_05_Rozvaha MŠ Na Výsluní _51_02_06_Výkaz zisku a ztráty Na Výsluní _51_02_07_Příloha MŠ Výsluní _51_02_08_Inventarizační zpráva MŠ Na Výsluní _51_02_09_Rozvaha MŠ Wolkerova _51_02_10_Výkaz zisku a ztráty MŠ Wolkerova _51_02_11_Příloha MŠ Wolkerova _51_02_12_Inventarizační zpráva MŠ Wolkerova _51_02_13_Rozvaha MŠ Vančurova _51_02_14_Výkaz zisku a ztráty MŠ Vančurova _51_02_15_Příloha MŠ Vančurova _51_02_16_Inventarizační zpráva MŠ Vančurova _51_02_17_Rozvaha ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec _51_02_18_Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec _51_02_19_Příloha ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec _51_02_20_Inventarizační zpráva MŠ Dolní Třešňovec _51_02_21_Rozvaha ZŠ Dobrovského _51_02_22_Výkaz zisku a ztráty ZŠ Dobrovského _51_02_23_Příloha ZŠ Dobrovského _51_02_24_Inventarizační zpráva ZŠ Dobrovského

10 140325_51_02_25_Rozvaha ZŠ A. Jiráska _51_02_26_Výkaz zisku a ztráty ZŠ A. Jiráska _51_02_27_Příloha ZŠ A. Jiráska část 1 a _51_02_28_Inventarizační zpráva ZŠ A. Jiráska _51_02_29_Rozvaha ZŠ B. Smetany _51_02_30_Výkaz zisku a ztráty ZŠ B. Smetany _51_02_31_Příloha ZŠ B. Smetany _51_02_32_Inventarizační zpráva ZŠ B. Smetany _51_02_33_Rozvaha ŠJ Madoret _51_02_34_Výkaz zisku a ztráty ŠJ Madoret _51_02_35_Příloha ŠJ Madoret _51_02_36_Inventarizační zpráva ŠJ Madoret _51_02_37_Rozvaha ZUŠ J. Pravečka _51_02_38_Výkaz zisku a ztráty ZUŠ J. Pravečka _51_02_39_Příloha ZUŠ J. Pravečka část 1 a _51_02_40_Inventarizační zpráva ZUŠ J. Pravečka _51_02_41_Rozvaha DDM Damián _51_02_42_Výkaz zisku a ztráty DDM Damián _51_02_43_Příloha DDM Damián _51_02_44_Inventarizační zpráva DDM Damián _51_02_45_Rozvaha Městské muzeum _51_02_46_Výkaz zisku a ztráty Městské muzeum _51_02_47_Příloha Městské muzeum _51_02_48_Inventarizační zpráva Městské muzeum _51_02_49_Rozvaha Kulturní centrum

11 140526_51_02_50_Výkaz zisku a ztráty Kulturní centrum _51_02_51_Příloha Kulturní centrum _51_02_52_Inventarizační zpráva Kulturní centrum _51_02_53_Rozvaha Kino Lanškroun _51_02_54_Výkaz zisku a ztráty Kino Lanškroun _51_02_55_Příloha Kino Lanškroun _51_02_56_Inventarizační zpráva Kino Lanškroun _51_02_57_Rozvaha Městská knihovna _51_02_58_Výkaz zisku a ztráty Městská knihovna _51_02_59_Příloha Městská knihovna _51_02_60_Inventarizační zpráva Městská knihovna _51_02_61_Rozvaha Sociální služby _51_02_62_Výkaz zisku a ztráty Sociální služby _51_02_63_Příloha Sociální služby _51_02_64_Inventarizační zpráva Sociální služby _51_03_ Schválení výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací 273/2014 Rada města Lanškroun schválila výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 17111/2014 ze dne ) _51_03_01_ Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

12 61_ODDĚLENÍ MAJETKU ODBORU INVESTIC A MAJETKU _61_01_Zápis č. 3 z jednání dražební komise Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen Zápis č. 3 z jednání dražební komise dne (zpráva čj. MULA 17125/2014 ze dne ) _61_02_Zápis č. 9 z jednání majetkové komise Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen Zápis č. 9 z jednání majetkové komise dne (zpráva čj. MULA 17130/2014 ze dne ) _61_03 Zveřejnění prodeje pozemku v areálu společnosti Agrochem 274/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Agrochem a. s. Lanškroun, Dvořákova 87, Lanškroun (čj. MULA 10820/2014 ze dne ) o prodej pozemku pod budovou bez čp/če v areálu společnosti a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat pozemek stpč o výměře m 2 v k. ú. Lanškroun. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17132/2014 ze dne ) _61_03_01 Žádost, mapa _61_04 Zřízení služebnosti inženýrské sítě rekonstrukce plynové přípojky u domu čp. 548 v ulici Slovenská 275/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 15350/2014 ze dne o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, Ústí nad Labem, IČO: na pozemku ve vlastnictví města, souhlasila s umístěním distribučního vedení na pozemku ppč. 3081/6 v k. ú.

13 Lanškroun a rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obsahem dle návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17138/2014 ze dne ) _61_04_01 Žádost, smlouva, situace nepř: 1(Popelář) _61_05 Žádost o bezplatné užívání pozemků v lokalitě Dlouhého rybníka Pan Verner navrhl dát pozemky do užívání na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení. Pan tajemník doporučil užívání na dobu neurčitou se standardní výpovědní lhůtou tři měsíce. Členové s tímto návrhem souhlasili. 276/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 10903/2014 ze dne o bezplatné užívání pozemků v lokalitě Dlouhého rybníka, rozhodla povolit bezplatné užívání pozemku ppč. 976/1 o výměře m 2 a části pozemku ppč. 986/1 o výměře cca 980 m 2 vše v k. ú. Lanškroun za účelem pastvy koz a ovcí a uložila odboru investic a majetku uzavřít se žadatelem příslušnou smlouvu o bezplatném užívání pozemků. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17145/2014 ze dne ). B)Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 10903/2014 ze dne o bezplatné užívání pozemků v lokalitě Dlouhého rybníka a rozhodla bezplatné užívání pozemku ppč. 976/1 o výměře m 2 a části pozemku ppč. 986/1 o výměře cca 980 m 2 vše v k. ú. Lanškroun za účelem pastvy koz a ovcí nepovolit. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a

14 majetku (zpráva čj. MULA 17145/2014 ze dne ) _61_05_01 Žádost, foto, mapa _61_06 Výpověď z nájemní smlouvy na pronájem pozemku v ulici 5. května Pan tajemník informoval přítomné, že se jedná o pozemek pro novinový stánek. Tento stánek bude přesunut mezi volejbalové kurty a Penny Market. 277/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s podnětem odboru investic a majetku ohledně ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku v ulici 5. května a rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 259 ze dne na pronájem části pozemku stpč. 524 o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Lanškroun uzavřenou mezi Městem Lanškroun a společností FEIS M., s. r. o., Školní 130, Lanškroun, IČO: Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17162/2014 ze dne ) _61_06_01 Nájemní smlouva, mapa _61_07 Žádost manželů Mrázkových o souhlas s umístěním kanalizační přípojky, sjezdů a zpevněné plochy do pozemku v majetku města v ulici M. Alše 278/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 14100/2014 ze dne a souhlasila s uložením kanalizační přípojky, zřízením dvou sjezdů a s vybudováním odstavné plochy ze zámkové dlažby na pozemku v majetku města ppč. 910/37 v k. ú. Lanškroun dle přílohy. Tento souhlas nenahrazuje povolení příslušných orgánů státní správy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17165/2014 ze dne ).

15 140526_61_07_01 Žádost, situace, mapa _61_08 Zveřejnění prodeje pozemků v lokalitě na Rozhraní 279/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 14938/2014 ze dne o prodej pozemku v lokalitě Na Rozhraní a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy pozemek ppč. 3659/1 a část pozemku ppč o celkové výměře cca m 2 vše v k. ú. Lanškroun pod podmínkou výstavby rodinného domu. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17171/2014 ze dne ) _61_08_01 Žádost, mapa _61_09 Zveřejnění prodeje části pozemku u Dlouhého rybníku 280/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 15044/2014 ze dne o prodej části pozemku v lokalitě Dlouhého rybníku a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat část pozemku ppč. 996/2 o výměře cca 84 m 2 v k. ú. Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17173/2014 ze dne ) _61_09_01 Žádost, mapa _61_10 Zveřejnění prodeje domu čp. 35 v Dolním Třešňovci

16 281/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 14964/2014 ze dne o prodej domu v Dolním Třešňovci a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat pozemek stpč. 79, jehož součástí je dům čp. 35, Dolní Třešňovec, Lanškroun a pozemek ppč. 258/1 vše v k. ú. Dolní Třešňovec o celkové výměře 666 m 2. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17174/2014 ze dne ) _61_10_01 Žádost, vyjádření MBP Lanškroun, foto, mapa _61_11 Zřízení služebnosti inženýrské sítě výměna telekomunikačního kabelu v ulici Nádražní Telefónica Czech Republic, a. s. Pan tajemník doplnil, že pod cyklostezkou bude proveden podvrt. 282/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Karla Svítila, projektanta společnosti Michlovský stavební s. r. o., Salaš 99, Zlín, IČO: (čj. MULA 15800/2014 ze dne ) o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, IČO: na pozemcích ve vlastnictví města, souhlasila s umístěním telekomunikačního vedení na pozemcích ppč. 1550/3, ppč. 1550/8, ppč. 1550/9, ppč. 3750/14 a ppč vše v k. ú. Lanškroun a rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obsahem dle návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17176/2014 ze dne ) _61_11_01 Žádost, smlouva, situace, vyjádření

17 140526_61_20 Zveřejnění pronájmu restaurace pod radnicí prostřednictvím realitní kanceláře Pan Verner podotknul, že nejsou uzavřené všechny soudní spory. Paní starostka oponovala, že soudních jednání se vede třináct, avšak soudní spor týkající se zneplatnění nájemní smlouvy restaurace pod radnicí je ukončen. Při této příležitosti paní starostka zrekapitulovala vývoj současných soudních jednání. Dále informovala přítomné o rozhodnutí krajského soudu, který potvrdil rozhodnutí OS ve věci poddlužnické žaloby ČSOB s tím, že oproti rozsudku OS stanovil KS horní hranici plnění. Město v podstatě navrátí protistraně 5,76 mil. Kč, které složila společnost GURMAN Lanškroun s. r. o. na účet města jako zálohy na kupní cenu kulturního domu. Proběhla rozsáhlá diskuze. Paní starostka upozornila členy rady města, že případný nájemce nebude zatížen žádným soudním sporem. Bod byl stažen z programu jednání. Rada města projednala podnět oddělení majetku odboru investic a majetku ve věci pronájmu restaurace pod radnicí a rozhodla zveřejnit úmysl města pronajmout nebytový prostor v budově čp.5, náměstí J. M. Marků v Lanškrouně prostřednictvím realitní kanceláře. Termín realizace do: Jiří Švarc, referent oddělení majetku OIM (zpráva čj. MULA 17178/2014 ze dne ) _61_21 Žádost ŠJ Madoret o prodloužení pronájmu garáží v Penzionu 283/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost příspěvkové organizace Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany, IČ: (čj. MULA 16815/2014 ze dne ) o obnovení nájemního vztahu na užívání dvou parkovacích stání v garáži domu čp. 1003, Janáčkova ul., Lanškroun, rozhodla uvedený nájemní vztah ukončit dohodou ke dni a uložila oddělení majetku odboru investic a majetku zveřejnit úmysl pronajmout žádající organizaci garáž bez čp/če na pozemku stpč. 700 v k. ú. Lanškroun. Termín realizace do: Jiří Švarc, referent oddělení majetku OIM (zpráva čj. MULA 17179/2014 ze dne ).

18 140526_61_21_01 Žádost společnosti MADORET Lanškroun spol. s r. o. pro: 5 nepř: 2 (Popelář, Švarcová) _61_22 Umístění antény sportovního radioklubu TJ Lanškroun na městském bytovém domě Proběhla rozsáhlá diskuze o výši poplatku za umístění telekomunikačního zařízení. Členové rady města diskutovali o činnosti radioklubu, domnívají se, že poplatek by měl být ve stejné výši pro všechny žadatele. Bod byl stažen z programu jednání. Rada města Lanškroun projednala žádost sportovního radioklubu OK1KTW spolku Tělovýchovná jednota Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 16074/2014 ze dne ) o umístění telekomunikačního zařízení na bytovém domu a souhlasila s umístěním zařízení na anténní stožár domu čp. 125, ul. B. Němcové, Lanškroun s tím, že před montáží tohoto zařízení podepíše žádající spolek příslušnou dohodu se správcem bytového domu, společností Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. Tento souhlas nenahrazuje příslušná povolení orgánů státní správy. Termín realizace do: JUDr. Milan Slezák, jednatel společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 17190/2014 ze dne ) _61_22_01 Žádost TJ Lanškroun o souhlas s umístěním antény na domě čp _61_23 Žádost vlastníka sousední nemovitosti o odstranění havarijního stavu střechy Sladovny Pan Baborák doplnil bod fotodokumentací a apeloval na havarijní stav objektu. 284/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 16350/2014 ze dne o neprodlené odstranění havarijního stavu střechy sousedního objektu a uložila odboru investic a majetku bezodkladné provedení opravy střechy objektu čp. 560, Pivovarské náměstí, Lanškroun v cenovém limitu Kč ,- bez DPH s tím, že vynaložené finanční prostředky budou uhrazeny z hospodářské činnosti města. Termín realizace do: Jiří Švarc, referent oddělení majetku OIM (zpráva čj. MULA 17204/2014 ze dne ).

19 140526_61_23_01 Žádost, fotografie, rozpočet pro: 5 nepř: 2 (Popelář, Verner) _61_24 Záměr oddělení majetku prodat oplocení bikerského okruhu lukostřelcům Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen na vědomí záměr oddělení majetku prodat materiál z oplocení rušeného bikerského okruhu Jindřichu Cinkovi, 28. října 36, Lanškroun, IČO: nebo založenému lukostřeleckému spolku za účelem oplocení pozemku ppč. 986/1 Lukostřelnice Diana (zpráva čj. MULA 17212/2014 ze dne ). 62_ODDĚLENÍ INVESTIC ODBORU INVESTIC A MAJETKU _62_01 Posudek gabionové zdi u pivovaru v Lanškrouně Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen Posudek gabionové zdi u pivovaru v Lanškrouně (zpráva čj. MULA 16871/2014 ze dne ) _62_01_01 - Posudek gabionové zdi u pivovaru v Lanškrouně Kontrola úkolů Pan tajemník zrekapituloval splněné a trvající úkoly. Interpelace členů rady Paní starostka informovala členy rady města o návštěvě německého města Göppingen, do kterého byli v roce 1945 odsunuti němečtí obyvatelé Hřebečska, tedy i Lanškrouna. Především vyzdvihla překvapení starosty města Quido Tilla, na jak vysoké úrovni je město, především co se týče průmyslu. Paní starostka věří ve zlepšení vztahů a možnou budoucí spolupráci. Paní starostka informovala přítomné, že ji bývalý právník města Mgr. Ing. Jaroslav Kužel nařknul z toho, že pod velkým nátlakem donutila sportovce, aby souhlasili s výstavbou šaten, které jim dispozičně nevyhovují a kazí výhled sousední restauraci. Pan Verner navrhl, aby jí předsedové sportovních oddílů písemně potvrdili, že souhlasili s výstavbou těchto šaten a projekt s nimi byl konzultován. Paní starostka poděkovala za podnět. V každém případě je třeba se se zástupci sportovců sejít a projednat další námitky, které jsou vznášeny.

20 Paní starostka informovala členy rady města, že dne proběhne řádné jednání rady města, ale z důvodu podpisu zakladatelských listin obchodních společností je nutné dne od 16 hodin za účasti notářky svolat další zasedání rady města. Na závěr sdělila přítomným průběh slavnostního odpoledne, při kterém byla udělena pamětní medaile veliteli zásahu požáru společnosti Kozák Svitavy s. r. o. Tomáši Klabanovi. Závěr Do diskuse nebyl dále nikdo přihlášen, proto paní starostka ukončila jednání RM v 17:10 h. Mgr. Stanislava Švarcová v. r. starostka města Mgr. Zdeněk Baborák v. r. místostarosta města Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou přijít a nahlédnout do usnesení, které je uloženo u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26).

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ 23/920/2005 I. p r o j e d n a l a organizační řád Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje včetně změny organizačního

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 Usnesení RM 10. 3. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 173/2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více