Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014"

Transkript

1 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/13396/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Místo a čas zahájení: kancelář starostky města, 13:45 h. Přítomni: 6 RNDr. Lukáš Boháč, Mgr. Zdeněk Baborák, Mgr. Monika Dušková, Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Stanislava Švarcová, Ing. Ladislav Verner Omluveni: 1 - Stanislav Popelář Ohlášené návštěvy: Program: Schválení programu Hlavní část jednání, body spadající do kompetence odborů: kancelář starosty a tajemníka odbor sociálních věcí a zdravotnictví finanční odbor oddělení majetku odboru investic a majetku oddělení investic odboru investic a majetku Zpráva starostky a místostarosty Kontrola úkolů Diskuse radních Závěr Program jednání byl schválen. Hlavní část jednání 01_KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA _01_01_text smlouvy o televizním vysílání a vyhotovování měsíčního magazínu s názvem NAŠE MĚSTO: LANŠKROUN Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun na vědomí předložen text smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vyhotovování měsíčního magazínu s názvem NAŠE MĚSTO: LANŠKROUN (čj. MULA 16919/2014 ze dne ) _01_01_01 _smlouva

2 140526_01_01_01 _příloha č. 1 ke smlouvě _01_01_01 _smlouva příloha č. 2 ke smlouvě _01_02_informace o získání dotace na projekt Standardizace OSPOD v La Bez návrhu usnesení je radě města předložena na vědomí informace o tom, že město získalo dotaci na projekt Standardizace OSPOD v Lanškrouně (zpráva čj. MULA 16939/2014 ze dne ) _01_03_Dodatek č. 5 k Organizačnímu řádu města Lanškroun 261/2014 Rada města Lanškroun stanovila, že počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu v úřední profesi (funkční pracovní místa) bude v období od do , a vydala Dodatek č. 5 k Organizačnímu řádu města Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Jan Šebrle, tajemník (zpráva čj. MULA 16986/2014 ze dne ) _01_03_01_Organizační řád dodatek č _01_04 Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Pan Dvořáček doplnil, že se jedná o dlouholetou a tradiční akci pořádanou Střední školou zemědělskou a veterinární Lanškroun. 262/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost (čj. MULA 16777/2014 ze dne ) příspěvkové organizace zřízené Pardubickým krajem Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, Lanškroun, IČO: , o finanční příspěvek na ceny do soutěží chladnokrevných koní s názvem Chlaďas 2014, konaných v červnu 2014 v Lanškrouně a rozhodla poskytnout veřejnou finanční podporu dle Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory Města Lanškroun ve výši Kč 6.000,--. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16915/2014 ze dne ). Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka

3 140526_01_04_01 Kopie žádosti Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun _01_05 Zápis komise pro cestovní ruch z jednání dne Členové rady se dohodli, že v této záležitosti potřebují více informací. Na následující jednání Rady města Lanškroun, tj , bude přizván předseda komise pro cestovní ruch Mgr. Miloš Krejčí. Bod byl stažen z programu jednání. 263/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka zadat zpracování komplexní Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Lanškroun a Zásobník projektů cestovního ruchu. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16961/2014 ze dne ). Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka _01_05_01 Zápis z jednání komise pro cestovní ruch ze dne _01_06 Poskytnutí grantu z prostředků Pardubického kraje na rozvoj zahraničních vztahů Bez návrhu usnesení jsou Radě města Lanškroun na vědomí předloženy texty smluv o poskytnutí grantu z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pk na rok 2014 s důrazem na partnerské regiony (zpráva čj. MULA 16924/2014 ze dne ) _01_06_01 Smlouva o poskytnutí grantu č /2014 Trakt _01_06_02 Smlouva o poskytnutí grantu č /2014 Dny partnerských měst _01_07 Zahraniční služební cesty 264/2014 Rada města Lanškroun dodatečně schválila zahraniční služební cestu Mgr. Stanislavy Švarcové a PaedDr. Marie Borkovcové do německého města Gőppingen na setkání krajanů z Hřebečska, které se uskutečnilo ve dnech Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16973/2014 ze dne ). Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka

4 265/2014 Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Mgr. Stanislavy Švarcové, Mgr. Zdeňka Baboráka a Mgr. Pavla Dvořáčka do polského partnerského města Serock na oslavy 15 let spolupráce mezi oběma městy při příležitosti oslav svátku sv. Vojtěcha ve dnech Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16937/2014 ze dne ) _01_07_01 Prohlášení o spolupráci Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka _01_08 Projekt zahraniční spolupráce s rumunským Vadu Crisului Bez návrhu usnesení je Radě města Lanškroun předložena informace o účasti města Lanškroun, jako jednoho z partnerů projektu "Active citizenship - engaging and cooperation between communities" (Aktivní občanství účast a spolupráce mezi komunitami), který podala rumunská obec Vadu Crisului, jenž v případě schválení dotace bude hrazen z Evropské unie (zpráva čj. MULA 16974/2014 ze dne ) _01_09 Udržování zeleně na sídlišti U Papíren Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen na vědomí dokument od Společenství pro dům, Seifertova ulice 457/II, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 15392/2014 ze dne ) týkající se udržování zeleně, pořádku a celkového vzhledu kolem bytových domů na sídlišti U Papíren, konkrétně u domu čp. 457/II v ulici Seifertova a dále s textem dopisu, kterým bude po jednání Rady města Lanškroun Společenství pro dům odpovězeno _01_09_01 Udržování zeleně, pořádku a celkového vzhledu prostor kolem bytových domů na sídlišti U Papíren, konkrétně u domu čp. 457/II v ulici Seifertova _01_09_02 Koncept odpovědi

5 140526_01_10_ postupné uzavírání dohod o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun 266/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města uzavřít s obcemi zapojenými do projektu Technologické centrum Lanškroun Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: průběžně (zpráva čj. MULA 16960/2014 ze dne ). Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka _01_10_01_Dohoda o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun 02_MĚSTSKÁ POLICIE _02_01 Schválení Smlouvy o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD 9C resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových vozidel a zvláštní výbavou 267/2014 Rada města Lanškroun schválila smlouvu o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD 9C resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových vozidel a zvláštní výbavou příloha č. 1 čj. MULA 17188/2014 mezi Městem Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, IČO: a INOTESKA - CT s.r.o., Skalka 1692, Česká Třebová, IČO: DIČ: CZ Termín realizace: Stanislav Popelář, velitel Městské policie (zpráva čj. MULA 17163/2014 ze dne ) _02_01 Smlouva, všeobecné podmínky smlouvy

6 05_ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A KULTURY _05_01_stravování žáků o prázdninách (v měsíci červenci a srpnu) Bez návrhu usnesení je Radě města Lanškroun předloženo oznámení ředitelky Školní jídelny MADORET Lanškroun, B. Smetany, IČO: , o možnosti poskytovat stravování žákům lanškrounských škol během prázdnin v měsíci červenci a srpnu za stejných finančních podmínek jako v době jejich pobytu ve škole (zpráva čj. MULA 16855/2014 ze dne ) _05_01_01_Oznámení o stravování žáků během školních prázdnin _05_02_darovací smlouvy 268/2014 Rada města Lanškroun, podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, a podle ustanovení 27 a 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších předpisů, udělila předchozí souhlas ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, IČO: , k přijetí peněžního daru ve výši Kč 3.000,-- dle smlouvy se společností FORTELL s. r. o., Nádražní 1111, Lanškroun, IČO: a k přijetí peněžního daru ve výši Kč 3.000,-- dle smlouvy se společností SCHOTT s. r. o, Dvořákova 997, Lanškroun, IČO: Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16940/2014 ze dne ) _05_02_01_darovací smlouva FORTELL _05_02_02_darovací smlouva SCHOTT (předání ředitelce příspěvkové organizace) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru _05_03_Snížení osobního příplatku Paní starostka upozornila přítomné, že ředitel organizace měl mít rozpočet pod kontrolou a situace se dala včasně řešit rozpočtovým opatřením. Členové rady dlouze diskutovali o částce snížení osobního příplatku. 269/2014 Rada města Lanškroun rozhodla na základě výsledku vyhodnocení plnění závazných vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, které jsou pro hodnocení

7 příspěvkových organizací stanoveny, o snížení osobního příplatku řediteli Kulturního centra Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, Lanškroun, IČO: , dle důvodové zprávy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 17114/2014 ze dne ) (předání řediteli příspěvkové organizace) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru pro: 5 zdrž: 1 (Verner) 270/2014 Rada města Lanškroun stanovila plat řediteli příspěvkové organizace Kulturní centrum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, Lanškroun, IČO: , Davidu Knápkovi, od 1. června 2014 tak, jak je uvedeno v příloze. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 17114/2014 ze dne ) _05_03_01_Komentář ředitele KC (předání řediteli příspěvkové organizace) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru _05_03_02_návrh platového výměru ředitele KC od zdrž: 1 (Verner) 51_FINANČNÍ ODBOR _51_01_ Rozpočtové opatření č. 18 až /2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtová opatření č. 18 až 28 k rozpočtu města na rok dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 16813/2014 ze dne ) _51_01_01_návrh RO 18 až 28

8 140526_51_02_ Schválení ročních účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací 272/2014 Rada města Lanškroun projednala a schválila roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací: Mateřská škola, Lanškroun, Žižkova 365, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 24, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola, Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola, Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Školní jídelna Madoret, Lanškroun, B. Smetany 493, IČO: , Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3, IČO: , Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46, IČO: , Městské muzeum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, IČO: , Kulturní centrum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, IČO: , Kino Lanškroun, T. G. Masaryka 3, IČO: , Městská knihovna Lanškroun, nám. A. Jiráska 142, IČO: , Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, IČO: , sestavené k rozvahovému dni a zjistila, že schvalované účetní závěrky v rozsahu předložených dokladů poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetních jednotek. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 15888/2014 ze dne ). Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

9 140526_51_02_01_Rozvaha MŠ Žižkova _51_02_02_Výkaz zisku a ztráty MŠ Žižkova _51_02_03_Příloha MŠ Žižkova _51_02_04_Inventarizační zpráva MŠ Žižkova _51_02_05_Rozvaha MŠ Na Výsluní _51_02_06_Výkaz zisku a ztráty Na Výsluní _51_02_07_Příloha MŠ Výsluní _51_02_08_Inventarizační zpráva MŠ Na Výsluní _51_02_09_Rozvaha MŠ Wolkerova _51_02_10_Výkaz zisku a ztráty MŠ Wolkerova _51_02_11_Příloha MŠ Wolkerova _51_02_12_Inventarizační zpráva MŠ Wolkerova _51_02_13_Rozvaha MŠ Vančurova _51_02_14_Výkaz zisku a ztráty MŠ Vančurova _51_02_15_Příloha MŠ Vančurova _51_02_16_Inventarizační zpráva MŠ Vančurova _51_02_17_Rozvaha ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec _51_02_18_Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec _51_02_19_Příloha ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec _51_02_20_Inventarizační zpráva MŠ Dolní Třešňovec _51_02_21_Rozvaha ZŠ Dobrovského _51_02_22_Výkaz zisku a ztráty ZŠ Dobrovského _51_02_23_Příloha ZŠ Dobrovského _51_02_24_Inventarizační zpráva ZŠ Dobrovského

10 140325_51_02_25_Rozvaha ZŠ A. Jiráska _51_02_26_Výkaz zisku a ztráty ZŠ A. Jiráska _51_02_27_Příloha ZŠ A. Jiráska část 1 a _51_02_28_Inventarizační zpráva ZŠ A. Jiráska _51_02_29_Rozvaha ZŠ B. Smetany _51_02_30_Výkaz zisku a ztráty ZŠ B. Smetany _51_02_31_Příloha ZŠ B. Smetany _51_02_32_Inventarizační zpráva ZŠ B. Smetany _51_02_33_Rozvaha ŠJ Madoret _51_02_34_Výkaz zisku a ztráty ŠJ Madoret _51_02_35_Příloha ŠJ Madoret _51_02_36_Inventarizační zpráva ŠJ Madoret _51_02_37_Rozvaha ZUŠ J. Pravečka _51_02_38_Výkaz zisku a ztráty ZUŠ J. Pravečka _51_02_39_Příloha ZUŠ J. Pravečka část 1 a _51_02_40_Inventarizační zpráva ZUŠ J. Pravečka _51_02_41_Rozvaha DDM Damián _51_02_42_Výkaz zisku a ztráty DDM Damián _51_02_43_Příloha DDM Damián _51_02_44_Inventarizační zpráva DDM Damián _51_02_45_Rozvaha Městské muzeum _51_02_46_Výkaz zisku a ztráty Městské muzeum _51_02_47_Příloha Městské muzeum _51_02_48_Inventarizační zpráva Městské muzeum _51_02_49_Rozvaha Kulturní centrum

11 140526_51_02_50_Výkaz zisku a ztráty Kulturní centrum _51_02_51_Příloha Kulturní centrum _51_02_52_Inventarizační zpráva Kulturní centrum _51_02_53_Rozvaha Kino Lanškroun _51_02_54_Výkaz zisku a ztráty Kino Lanškroun _51_02_55_Příloha Kino Lanškroun _51_02_56_Inventarizační zpráva Kino Lanškroun _51_02_57_Rozvaha Městská knihovna _51_02_58_Výkaz zisku a ztráty Městská knihovna _51_02_59_Příloha Městská knihovna _51_02_60_Inventarizační zpráva Městská knihovna _51_02_61_Rozvaha Sociální služby _51_02_62_Výkaz zisku a ztráty Sociální služby _51_02_63_Příloha Sociální služby _51_02_64_Inventarizační zpráva Sociální služby _51_03_ Schválení výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací 273/2014 Rada města Lanškroun schválila výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 17111/2014 ze dne ) _51_03_01_ Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

12 61_ODDĚLENÍ MAJETKU ODBORU INVESTIC A MAJETKU _61_01_Zápis č. 3 z jednání dražební komise Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen Zápis č. 3 z jednání dražební komise dne (zpráva čj. MULA 17125/2014 ze dne ) _61_02_Zápis č. 9 z jednání majetkové komise Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen Zápis č. 9 z jednání majetkové komise dne (zpráva čj. MULA 17130/2014 ze dne ) _61_03 Zveřejnění prodeje pozemku v areálu společnosti Agrochem 274/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Agrochem a. s. Lanškroun, Dvořákova 87, Lanškroun (čj. MULA 10820/2014 ze dne ) o prodej pozemku pod budovou bez čp/če v areálu společnosti a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat pozemek stpč o výměře m 2 v k. ú. Lanškroun. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17132/2014 ze dne ) _61_03_01 Žádost, mapa _61_04 Zřízení služebnosti inženýrské sítě rekonstrukce plynové přípojky u domu čp. 548 v ulici Slovenská 275/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 15350/2014 ze dne o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, Ústí nad Labem, IČO: na pozemku ve vlastnictví města, souhlasila s umístěním distribučního vedení na pozemku ppč. 3081/6 v k. ú.

13 Lanškroun a rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obsahem dle návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17138/2014 ze dne ) _61_04_01 Žádost, smlouva, situace nepř: 1(Popelář) _61_05 Žádost o bezplatné užívání pozemků v lokalitě Dlouhého rybníka Pan Verner navrhl dát pozemky do užívání na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení. Pan tajemník doporučil užívání na dobu neurčitou se standardní výpovědní lhůtou tři měsíce. Členové s tímto návrhem souhlasili. 276/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 10903/2014 ze dne o bezplatné užívání pozemků v lokalitě Dlouhého rybníka, rozhodla povolit bezplatné užívání pozemku ppč. 976/1 o výměře m 2 a části pozemku ppč. 986/1 o výměře cca 980 m 2 vše v k. ú. Lanškroun za účelem pastvy koz a ovcí a uložila odboru investic a majetku uzavřít se žadatelem příslušnou smlouvu o bezplatném užívání pozemků. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17145/2014 ze dne ). B)Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 10903/2014 ze dne o bezplatné užívání pozemků v lokalitě Dlouhého rybníka a rozhodla bezplatné užívání pozemku ppč. 976/1 o výměře m 2 a části pozemku ppč. 986/1 o výměře cca 980 m 2 vše v k. ú. Lanškroun za účelem pastvy koz a ovcí nepovolit. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a

14 majetku (zpráva čj. MULA 17145/2014 ze dne ) _61_05_01 Žádost, foto, mapa _61_06 Výpověď z nájemní smlouvy na pronájem pozemku v ulici 5. května Pan tajemník informoval přítomné, že se jedná o pozemek pro novinový stánek. Tento stánek bude přesunut mezi volejbalové kurty a Penny Market. 277/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s podnětem odboru investic a majetku ohledně ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku v ulici 5. května a rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 259 ze dne na pronájem části pozemku stpč. 524 o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Lanškroun uzavřenou mezi Městem Lanškroun a společností FEIS M., s. r. o., Školní 130, Lanškroun, IČO: Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17162/2014 ze dne ) _61_06_01 Nájemní smlouva, mapa _61_07 Žádost manželů Mrázkových o souhlas s umístěním kanalizační přípojky, sjezdů a zpevněné plochy do pozemku v majetku města v ulici M. Alše 278/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 14100/2014 ze dne a souhlasila s uložením kanalizační přípojky, zřízením dvou sjezdů a s vybudováním odstavné plochy ze zámkové dlažby na pozemku v majetku města ppč. 910/37 v k. ú. Lanškroun dle přílohy. Tento souhlas nenahrazuje povolení příslušných orgánů státní správy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17165/2014 ze dne ).

15 140526_61_07_01 Žádost, situace, mapa _61_08 Zveřejnění prodeje pozemků v lokalitě na Rozhraní 279/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 14938/2014 ze dne o prodej pozemku v lokalitě Na Rozhraní a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy pozemek ppč. 3659/1 a část pozemku ppč o celkové výměře cca m 2 vše v k. ú. Lanškroun pod podmínkou výstavby rodinného domu. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17171/2014 ze dne ) _61_08_01 Žádost, mapa _61_09 Zveřejnění prodeje části pozemku u Dlouhého rybníku 280/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 15044/2014 ze dne o prodej části pozemku v lokalitě Dlouhého rybníku a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat část pozemku ppč. 996/2 o výměře cca 84 m 2 v k. ú. Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17173/2014 ze dne ) _61_09_01 Žádost, mapa _61_10 Zveřejnění prodeje domu čp. 35 v Dolním Třešňovci

16 281/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 14964/2014 ze dne o prodej domu v Dolním Třešňovci a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat pozemek stpč. 79, jehož součástí je dům čp. 35, Dolní Třešňovec, Lanškroun a pozemek ppč. 258/1 vše v k. ú. Dolní Třešňovec o celkové výměře 666 m 2. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17174/2014 ze dne ) _61_10_01 Žádost, vyjádření MBP Lanškroun, foto, mapa _61_11 Zřízení služebnosti inženýrské sítě výměna telekomunikačního kabelu v ulici Nádražní Telefónica Czech Republic, a. s. Pan tajemník doplnil, že pod cyklostezkou bude proveden podvrt. 282/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Karla Svítila, projektanta společnosti Michlovský stavební s. r. o., Salaš 99, Zlín, IČO: (čj. MULA 15800/2014 ze dne ) o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, IČO: na pozemcích ve vlastnictví města, souhlasila s umístěním telekomunikačního vedení na pozemcích ppč. 1550/3, ppč. 1550/8, ppč. 1550/9, ppč. 3750/14 a ppč vše v k. ú. Lanškroun a rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obsahem dle návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17176/2014 ze dne ) _61_11_01 Žádost, smlouva, situace, vyjádření

17 140526_61_20 Zveřejnění pronájmu restaurace pod radnicí prostřednictvím realitní kanceláře Pan Verner podotknul, že nejsou uzavřené všechny soudní spory. Paní starostka oponovala, že soudních jednání se vede třináct, avšak soudní spor týkající se zneplatnění nájemní smlouvy restaurace pod radnicí je ukončen. Při této příležitosti paní starostka zrekapitulovala vývoj současných soudních jednání. Dále informovala přítomné o rozhodnutí krajského soudu, který potvrdil rozhodnutí OS ve věci poddlužnické žaloby ČSOB s tím, že oproti rozsudku OS stanovil KS horní hranici plnění. Město v podstatě navrátí protistraně 5,76 mil. Kč, které složila společnost GURMAN Lanškroun s. r. o. na účet města jako zálohy na kupní cenu kulturního domu. Proběhla rozsáhlá diskuze. Paní starostka upozornila členy rady města, že případný nájemce nebude zatížen žádným soudním sporem. Bod byl stažen z programu jednání. Rada města projednala podnět oddělení majetku odboru investic a majetku ve věci pronájmu restaurace pod radnicí a rozhodla zveřejnit úmysl města pronajmout nebytový prostor v budově čp.5, náměstí J. M. Marků v Lanškrouně prostřednictvím realitní kanceláře. Termín realizace do: Jiří Švarc, referent oddělení majetku OIM (zpráva čj. MULA 17178/2014 ze dne ) _61_21 Žádost ŠJ Madoret o prodloužení pronájmu garáží v Penzionu 283/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost příspěvkové organizace Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany, IČ: (čj. MULA 16815/2014 ze dne ) o obnovení nájemního vztahu na užívání dvou parkovacích stání v garáži domu čp. 1003, Janáčkova ul., Lanškroun, rozhodla uvedený nájemní vztah ukončit dohodou ke dni a uložila oddělení majetku odboru investic a majetku zveřejnit úmysl pronajmout žádající organizaci garáž bez čp/če na pozemku stpč. 700 v k. ú. Lanškroun. Termín realizace do: Jiří Švarc, referent oddělení majetku OIM (zpráva čj. MULA 17179/2014 ze dne ).

18 140526_61_21_01 Žádost společnosti MADORET Lanškroun spol. s r. o. pro: 5 nepř: 2 (Popelář, Švarcová) _61_22 Umístění antény sportovního radioklubu TJ Lanškroun na městském bytovém domě Proběhla rozsáhlá diskuze o výši poplatku za umístění telekomunikačního zařízení. Členové rady města diskutovali o činnosti radioklubu, domnívají se, že poplatek by měl být ve stejné výši pro všechny žadatele. Bod byl stažen z programu jednání. Rada města Lanškroun projednala žádost sportovního radioklubu OK1KTW spolku Tělovýchovná jednota Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 16074/2014 ze dne ) o umístění telekomunikačního zařízení na bytovém domu a souhlasila s umístěním zařízení na anténní stožár domu čp. 125, ul. B. Němcové, Lanškroun s tím, že před montáží tohoto zařízení podepíše žádající spolek příslušnou dohodu se správcem bytového domu, společností Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. Tento souhlas nenahrazuje příslušná povolení orgánů státní správy. Termín realizace do: JUDr. Milan Slezák, jednatel společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 17190/2014 ze dne ) _61_22_01 Žádost TJ Lanškroun o souhlas s umístěním antény na domě čp _61_23 Žádost vlastníka sousední nemovitosti o odstranění havarijního stavu střechy Sladovny Pan Baborák doplnil bod fotodokumentací a apeloval na havarijní stav objektu. 284/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 16350/2014 ze dne o neprodlené odstranění havarijního stavu střechy sousedního objektu a uložila odboru investic a majetku bezodkladné provedení opravy střechy objektu čp. 560, Pivovarské náměstí, Lanškroun v cenovém limitu Kč ,- bez DPH s tím, že vynaložené finanční prostředky budou uhrazeny z hospodářské činnosti města. Termín realizace do: Jiří Švarc, referent oddělení majetku OIM (zpráva čj. MULA 17204/2014 ze dne ).

19 140526_61_23_01 Žádost, fotografie, rozpočet pro: 5 nepř: 2 (Popelář, Verner) _61_24 Záměr oddělení majetku prodat oplocení bikerského okruhu lukostřelcům Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen na vědomí záměr oddělení majetku prodat materiál z oplocení rušeného bikerského okruhu Jindřichu Cinkovi, 28. října 36, Lanškroun, IČO: nebo založenému lukostřeleckému spolku za účelem oplocení pozemku ppč. 986/1 Lukostřelnice Diana (zpráva čj. MULA 17212/2014 ze dne ). 62_ODDĚLENÍ INVESTIC ODBORU INVESTIC A MAJETKU _62_01 Posudek gabionové zdi u pivovaru v Lanškrouně Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen Posudek gabionové zdi u pivovaru v Lanškrouně (zpráva čj. MULA 16871/2014 ze dne ) _62_01_01 - Posudek gabionové zdi u pivovaru v Lanškrouně Kontrola úkolů Pan tajemník zrekapituloval splněné a trvající úkoly. Interpelace členů rady Paní starostka informovala členy rady města o návštěvě německého města Göppingen, do kterého byli v roce 1945 odsunuti němečtí obyvatelé Hřebečska, tedy i Lanškrouna. Především vyzdvihla překvapení starosty města Quido Tilla, na jak vysoké úrovni je město, především co se týče průmyslu. Paní starostka věří ve zlepšení vztahů a možnou budoucí spolupráci. Paní starostka informovala přítomné, že ji bývalý právník města Mgr. Ing. Jaroslav Kužel nařknul z toho, že pod velkým nátlakem donutila sportovce, aby souhlasili s výstavbou šaten, které jim dispozičně nevyhovují a kazí výhled sousední restauraci. Pan Verner navrhl, aby jí předsedové sportovních oddílů písemně potvrdili, že souhlasili s výstavbou těchto šaten a projekt s nimi byl konzultován. Paní starostka poděkovala za podnět. V každém případě je třeba se se zástupci sportovců sejít a projednat další námitky, které jsou vznášeny.

20 Paní starostka informovala členy rady města, že dne proběhne řádné jednání rady města, ale z důvodu podpisu zakladatelských listin obchodních společností je nutné dne od 16 hodin za účasti notářky svolat další zasedání rady města. Na závěr sdělila přítomným průběh slavnostního odpoledne, při kterém byla udělena pamětní medaile veliteli zásahu požáru společnosti Kozák Svitavy s. r. o. Tomáši Klabanovi. Závěr Do diskuse nebyl dále nikdo přihlášen, proto paní starostka ukončila jednání RM v 17:10 h. Mgr. Stanislava Švarcová v. r. starostka města Mgr. Zdeněk Baborák v. r. místostarosta města Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou přijít a nahlédnout do usnesení, které je uloženo u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26).

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 03.02.2014 38/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 1609/2014 ze dne 14.01.2014) o připojení

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne /2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise.

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne /2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise. V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 05.03.2012 92/2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise. Mgr. Kateřina Kárská, asistentka starostky Datum realizace

Více

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 14 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/30259/2014/JKo

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 14 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/30259/2014/JKo Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 14 Počet listů příloh: 1 + 7 (usnesení) Spisová značka: SEK/30259/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 15. září 2014 Místo a čas

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne 01.02.2016 USNESENÍ č. 33/RM/2016 Převzetí areálu bývalého Autodružstva Rada města Lanškroun se seznámila s protokolem o převzetí bývalého areálu Autodružstva

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 29. října 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 29. října 2013 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/31602/2013/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 29. října 2013 Místo a čas zahájení:

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne Schválení účasti města Lanškroun na projektu WELCOME

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne Schválení účasti města Lanškroun na projektu WELCOME Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne 22.08.2016 USNESENÍ č. 415/RM/2016 Darovací smlouva Hlínafest Rada města Lanškroun projednala podnět kanceláře starosty a tajemníka k uzavření darovací

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne 25.07.2016 USNESENÍ č. 387/RM/2016 Zahraniční služební cesta do Göppingenu Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu PaedDr. Marie Borkovcové

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 10 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 10 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 10 ze dne 02.05.2016 USNESENÍ č. 193/RM/2016 Převod tenisových kurtů - TJ Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost Tělovýchovné jednoty Lanškroun, z. s.,

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne 18.04.2016 USNESENÍ č. 169/RM/2016 Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Mgr. Oldřicha

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015 134/2015 Rada města Lanškroun v souladu s ust. 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovila výši peněžitých

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014 U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014 1/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 09.12.2013 533/2013 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 22. července 2013

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 22. července 2013 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 + 1 (usnesení) Spisová značka: SEK/21421/2013/JKo Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 22. července 2013 Místo a čas zahájení:

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne 10.02.2016 USNESENÍ č. 1/ZM/2016 Návrh Ing. Martina Košťála - prověření zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky " KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN"

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 24. června 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 24. června 2013 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 + 3 (usnesení) Spisová značka: SEK/18728/2013/KRo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 24. června 2013 Místo a čas

Více

Usnesení Rady města Lanškroun č. 5 ze dne

Usnesení Rady města Lanškroun č. 5 ze dne Usnesení Rady města Lanškroun č. 5 ze dne 29.02.2016 USNESENÍ č. 77/RM/2016 Poskytnutí dotace z rozpočtu města na nátěr nemovité kutlurní památky - schválení veřejnoprávní smlouvy Rada města Lanškroun

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 29 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 29 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 29 ze dne 14.12.2015 USNESENÍ č. 673/RM/2015 Souhlas vlastníka objektu s umístěním sídla spolku Klub Českých turistů v Dělnickém domě Rada města Lanškroun projednala

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 18. ledna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 18. ledna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/1114/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 18. ledna 2010

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 26.11.2012 509/2012 Rada města Lanškroun v souladu s ust. 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovila výši peněžitých

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 28 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 28 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 28 ze dne 30.11.2015 USNESENÍ č. 640/RM/2015 Účelový finanční dar Rada města Lanškroun rozhodla o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 182 Kč na úhradu

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016 USNESENÍ č. 58/RM/2016 Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 27506/2015 ze dne 14.08.2015

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 17. března 2014

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 17. března 2014 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 1 + 6 (usnesení) Spisová značka: SEK/7908/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 17. března 2014 Místo a čas

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 13. srpna 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 13. srpna 2013 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 + 1 (usnesení) Spisová značka: SEK/24033/2013/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 13. srpna 2013 Místo a čas zahájení:

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 25. března 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 25. března 2013 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/7976/2013/KRo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 25. března 2013 Místo a čas zahájení:

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.04.2009 157/2009 Rada města Lanškroun schvaluje převod finančních prostředků z příspěvku na provoz na investiční dotaci ve výši Kč 10.000,-- u příspěvkové organizace

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 20.10.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 20.10.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 20.10.2014 536/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace ze dne 24.09.2014, identifikační

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.04.2015 165/2015 Rada města Lanškroun, v souladu s ustanovením článku 5.4. Pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun,

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 13. září 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 13. září 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/29308/2010/PBr Přítomni: 6, dle prezenční listiny Omluven: Ing. Šebrle Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 6. 2. 2006 76/2006 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z kontrolního dne na akci Domov důchodců ze dne 19. 1. 2006. 77/2006 Rada města Lanškroun bere na

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 11. listopadu 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 11. listopadu 2013 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 + 3 (usnesení) Spisová značka: SEK/31602/2013/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 11. listopadu 2013 Místo a čas

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 04. února 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 04. února 2013 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 + 2 (usnesení) Spisová značka: SEK/3132/2013/KRo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 04. února 2013 Místo a čas zahájení:

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 24. ledna 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 24. ledna 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/2314/2011/PBr Přítomni: 6, dle prezenční listiny Omluven: p. Brýdl Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010. 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010.

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010. 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010. VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010. 414/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost společnosti VEKTOR INVESTMENT

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 1 ze dne Žádost o souhlas s užitím znaku města Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 1 ze dne Žádost o souhlas s užitím znaku města Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 1 ze dne 18.01.2016 USNESENÍ č. 1/RM/2016 Žádost o souhlas s užitím znaku města Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 43034/2015 ze dne 21.12.2015

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 04.12.2006 859/2006 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku Města Lanškroun č. 6/2006 ze dne 13.12.2006, kterou se

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. listopadu 2012

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. listopadu 2012 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/31234/2012/KRo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. listopadu 2012 Místo a čas

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015 1/2015 Zastupitelstvo města Lanškroun vydalo Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2015, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku města

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne 14.09.2016 USNESENÍ č. 103/ZM/2016 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 13774/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 28. dubna 2015 Zápis

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání sportovní komise

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání sportovní komise nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 28349/2014 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 4 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 22. srpna 2014

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 40603/2016 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 12. prosince 2016

Více

Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 28. dne

Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 28. dne nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu *MULAX00B4ULO* Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 28. dne 21.11.2016 Přítomni: Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav

Více

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/33201/2014/JKo

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/33201/2014/JKo Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 1 + 5 (usnesení) Spisová značka: SEK/33201/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 20. října 2014 Místo a čas

Více

Rada města Přibyslav Zápis

Rada města Přibyslav Zápis Rada města Přibyslav Zápis z 35. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 30. 03. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města na radnici. Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 31.08.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 31.08.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 31.08.2009 384/2009 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města Lanškroun schválit rozpočtová opatření č. 60 aţ 89 k rozpočtu města na rok 2009 dle přílohy.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 13.08.2007 574/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z otevírání obálek ze dne 06.08.2007 (čj. 20598/2007/PRA) s nabídnutou cenou při soutěži o právo

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010 133/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise k posunutí dopravního značení na cyklostezce u hřbitova, souhlasí s posunutím svislého

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 09. července 2012

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 09. července 2012 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 + 1 (usnesení) Spisová značka: SEK/18655/2012/KKa Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 09. července 2012 Místo a čas

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 23. ledna 2012

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 23. ledna 2012 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 + 2 (usnesení) Spisová značka: SEK/1515/2012/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 23. ledna 2012 Místo a čas zahájení:

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 884/2007 Rada města Lanškroun projednala ústní ţádost TJ Lanškroun vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč.

Více

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 38. zasedání konaného dne 16. 3. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í

37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 832/2011 RM d o p o r u č u j e ZM s c h v á l i t podání žádosti o finanční podporu v rámci výběrového řízení dotačního

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2965/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 31. ledna 2014 Zápis

Více

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 1.6.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2015 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 34/14/RM/2015

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.12.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.12.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.12.2014 638/2014 Rada města Lanškroun jmenovala pracovní skupinu pro přípravu a zajištění Adventního a vánočního Lanškrouna 2015 ve složení: Petra

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne 23.01.2017 USNESENÍ č. 26/RM/2017 Převod členských práv a povinností Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2016 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2016 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2016 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města, tajemnice

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 16547/2016 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 16. května 2016 Zápis

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více