Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014"

Transkript

1 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/13396/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Místo a čas zahájení: kancelář starostky města, 13:45 h. Přítomni: 6 RNDr. Lukáš Boháč, Mgr. Zdeněk Baborák, Mgr. Monika Dušková, Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Stanislava Švarcová, Ing. Ladislav Verner Omluveni: 1 - Stanislav Popelář Ohlášené návštěvy: Program: Schválení programu Hlavní část jednání, body spadající do kompetence odborů: kancelář starosty a tajemníka odbor sociálních věcí a zdravotnictví finanční odbor oddělení majetku odboru investic a majetku oddělení investic odboru investic a majetku Zpráva starostky a místostarosty Kontrola úkolů Diskuse radních Závěr Program jednání byl schválen. Hlavní část jednání 01_KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA _01_01_text smlouvy o televizním vysílání a vyhotovování měsíčního magazínu s názvem NAŠE MĚSTO: LANŠKROUN Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun na vědomí předložen text smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vyhotovování měsíčního magazínu s názvem NAŠE MĚSTO: LANŠKROUN (čj. MULA 16919/2014 ze dne ) _01_01_01 _smlouva

2 140526_01_01_01 _příloha č. 1 ke smlouvě _01_01_01 _smlouva příloha č. 2 ke smlouvě _01_02_informace o získání dotace na projekt Standardizace OSPOD v La Bez návrhu usnesení je radě města předložena na vědomí informace o tom, že město získalo dotaci na projekt Standardizace OSPOD v Lanškrouně (zpráva čj. MULA 16939/2014 ze dne ) _01_03_Dodatek č. 5 k Organizačnímu řádu města Lanškroun 261/2014 Rada města Lanškroun stanovila, že počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu v úřední profesi (funkční pracovní místa) bude v období od do , a vydala Dodatek č. 5 k Organizačnímu řádu města Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Jan Šebrle, tajemník (zpráva čj. MULA 16986/2014 ze dne ) _01_03_01_Organizační řád dodatek č _01_04 Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Pan Dvořáček doplnil, že se jedná o dlouholetou a tradiční akci pořádanou Střední školou zemědělskou a veterinární Lanškroun. 262/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost (čj. MULA 16777/2014 ze dne ) příspěvkové organizace zřízené Pardubickým krajem Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, Lanškroun, IČO: , o finanční příspěvek na ceny do soutěží chladnokrevných koní s názvem Chlaďas 2014, konaných v červnu 2014 v Lanškrouně a rozhodla poskytnout veřejnou finanční podporu dle Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory Města Lanškroun ve výši Kč 6.000,--. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16915/2014 ze dne ). Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka

3 140526_01_04_01 Kopie žádosti Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun _01_05 Zápis komise pro cestovní ruch z jednání dne Členové rady se dohodli, že v této záležitosti potřebují více informací. Na následující jednání Rady města Lanškroun, tj , bude přizván předseda komise pro cestovní ruch Mgr. Miloš Krejčí. Bod byl stažen z programu jednání. 263/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka zadat zpracování komplexní Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Lanškroun a Zásobník projektů cestovního ruchu. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16961/2014 ze dne ). Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka _01_05_01 Zápis z jednání komise pro cestovní ruch ze dne _01_06 Poskytnutí grantu z prostředků Pardubického kraje na rozvoj zahraničních vztahů Bez návrhu usnesení jsou Radě města Lanškroun na vědomí předloženy texty smluv o poskytnutí grantu z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pk na rok 2014 s důrazem na partnerské regiony (zpráva čj. MULA 16924/2014 ze dne ) _01_06_01 Smlouva o poskytnutí grantu č /2014 Trakt _01_06_02 Smlouva o poskytnutí grantu č /2014 Dny partnerských měst _01_07 Zahraniční služební cesty 264/2014 Rada města Lanškroun dodatečně schválila zahraniční služební cestu Mgr. Stanislavy Švarcové a PaedDr. Marie Borkovcové do německého města Gőppingen na setkání krajanů z Hřebečska, které se uskutečnilo ve dnech Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16973/2014 ze dne ). Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka

4 265/2014 Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Mgr. Stanislavy Švarcové, Mgr. Zdeňka Baboráka a Mgr. Pavla Dvořáčka do polského partnerského města Serock na oslavy 15 let spolupráce mezi oběma městy při příležitosti oslav svátku sv. Vojtěcha ve dnech Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16937/2014 ze dne ) _01_07_01 Prohlášení o spolupráci Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka _01_08 Projekt zahraniční spolupráce s rumunským Vadu Crisului Bez návrhu usnesení je Radě města Lanškroun předložena informace o účasti města Lanškroun, jako jednoho z partnerů projektu "Active citizenship - engaging and cooperation between communities" (Aktivní občanství účast a spolupráce mezi komunitami), který podala rumunská obec Vadu Crisului, jenž v případě schválení dotace bude hrazen z Evropské unie (zpráva čj. MULA 16974/2014 ze dne ) _01_09 Udržování zeleně na sídlišti U Papíren Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen na vědomí dokument od Společenství pro dům, Seifertova ulice 457/II, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 15392/2014 ze dne ) týkající se udržování zeleně, pořádku a celkového vzhledu kolem bytových domů na sídlišti U Papíren, konkrétně u domu čp. 457/II v ulici Seifertova a dále s textem dopisu, kterým bude po jednání Rady města Lanškroun Společenství pro dům odpovězeno _01_09_01 Udržování zeleně, pořádku a celkového vzhledu prostor kolem bytových domů na sídlišti U Papíren, konkrétně u domu čp. 457/II v ulici Seifertova _01_09_02 Koncept odpovědi

5 140526_01_10_ postupné uzavírání dohod o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun 266/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města uzavřít s obcemi zapojenými do projektu Technologické centrum Lanškroun Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: průběžně (zpráva čj. MULA 16960/2014 ze dne ). Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka _01_10_01_Dohoda o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun 02_MĚSTSKÁ POLICIE _02_01 Schválení Smlouvy o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD 9C resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových vozidel a zvláštní výbavou 267/2014 Rada města Lanškroun schválila smlouvu o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD 9C resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových vozidel a zvláštní výbavou příloha č. 1 čj. MULA 17188/2014 mezi Městem Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, IČO: a INOTESKA - CT s.r.o., Skalka 1692, Česká Třebová, IČO: DIČ: CZ Termín realizace: Stanislav Popelář, velitel Městské policie (zpráva čj. MULA 17163/2014 ze dne ) _02_01 Smlouva, všeobecné podmínky smlouvy

6 05_ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A KULTURY _05_01_stravování žáků o prázdninách (v měsíci červenci a srpnu) Bez návrhu usnesení je Radě města Lanškroun předloženo oznámení ředitelky Školní jídelny MADORET Lanškroun, B. Smetany, IČO: , o možnosti poskytovat stravování žákům lanškrounských škol během prázdnin v měsíci červenci a srpnu za stejných finančních podmínek jako v době jejich pobytu ve škole (zpráva čj. MULA 16855/2014 ze dne ) _05_01_01_Oznámení o stravování žáků během školních prázdnin _05_02_darovací smlouvy 268/2014 Rada města Lanškroun, podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, a podle ustanovení 27 a 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších předpisů, udělila předchozí souhlas ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, IČO: , k přijetí peněžního daru ve výši Kč 3.000,-- dle smlouvy se společností FORTELL s. r. o., Nádražní 1111, Lanškroun, IČO: a k přijetí peněžního daru ve výši Kč 3.000,-- dle smlouvy se společností SCHOTT s. r. o, Dvořákova 997, Lanškroun, IČO: Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 16940/2014 ze dne ) _05_02_01_darovací smlouva FORTELL _05_02_02_darovací smlouva SCHOTT (předání ředitelce příspěvkové organizace) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru _05_03_Snížení osobního příplatku Paní starostka upozornila přítomné, že ředitel organizace měl mít rozpočet pod kontrolou a situace se dala včasně řešit rozpočtovým opatřením. Členové rady dlouze diskutovali o částce snížení osobního příplatku. 269/2014 Rada města Lanškroun rozhodla na základě výsledku vyhodnocení plnění závazných vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, které jsou pro hodnocení

7 příspěvkových organizací stanoveny, o snížení osobního příplatku řediteli Kulturního centra Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, Lanškroun, IČO: , dle důvodové zprávy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 17114/2014 ze dne ) (předání řediteli příspěvkové organizace) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru pro: 5 zdrž: 1 (Verner) 270/2014 Rada města Lanškroun stanovila plat řediteli příspěvkové organizace Kulturní centrum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, Lanškroun, IČO: , Davidu Knápkovi, od 1. června 2014 tak, jak je uvedeno v příloze. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 17114/2014 ze dne ) _05_03_01_Komentář ředitele KC (předání řediteli příspěvkové organizace) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru _05_03_02_návrh platového výměru ředitele KC od zdrž: 1 (Verner) 51_FINANČNÍ ODBOR _51_01_ Rozpočtové opatření č. 18 až /2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtová opatření č. 18 až 28 k rozpočtu města na rok dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 16813/2014 ze dne ) _51_01_01_návrh RO 18 až 28

8 140526_51_02_ Schválení ročních účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací 272/2014 Rada města Lanškroun projednala a schválila roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací: Mateřská škola, Lanškroun, Žižkova 365, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 24, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola, Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola, Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okres Ústí nad Orlicí, IČO: , Školní jídelna Madoret, Lanškroun, B. Smetany 493, IČO: , Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3, IČO: , Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46, IČO: , Městské muzeum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, IČO: , Kulturní centrum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, IČO: , Kino Lanškroun, T. G. Masaryka 3, IČO: , Městská knihovna Lanškroun, nám. A. Jiráska 142, IČO: , Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, IČO: , sestavené k rozvahovému dni a zjistila, že schvalované účetní závěrky v rozsahu předložených dokladů poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetních jednotek. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 15888/2014 ze dne ). Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

9 140526_51_02_01_Rozvaha MŠ Žižkova _51_02_02_Výkaz zisku a ztráty MŠ Žižkova _51_02_03_Příloha MŠ Žižkova _51_02_04_Inventarizační zpráva MŠ Žižkova _51_02_05_Rozvaha MŠ Na Výsluní _51_02_06_Výkaz zisku a ztráty Na Výsluní _51_02_07_Příloha MŠ Výsluní _51_02_08_Inventarizační zpráva MŠ Na Výsluní _51_02_09_Rozvaha MŠ Wolkerova _51_02_10_Výkaz zisku a ztráty MŠ Wolkerova _51_02_11_Příloha MŠ Wolkerova _51_02_12_Inventarizační zpráva MŠ Wolkerova _51_02_13_Rozvaha MŠ Vančurova _51_02_14_Výkaz zisku a ztráty MŠ Vančurova _51_02_15_Příloha MŠ Vančurova _51_02_16_Inventarizační zpráva MŠ Vančurova _51_02_17_Rozvaha ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec _51_02_18_Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec _51_02_19_Příloha ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec _51_02_20_Inventarizační zpráva MŠ Dolní Třešňovec _51_02_21_Rozvaha ZŠ Dobrovského _51_02_22_Výkaz zisku a ztráty ZŠ Dobrovského _51_02_23_Příloha ZŠ Dobrovského _51_02_24_Inventarizační zpráva ZŠ Dobrovského

10 140325_51_02_25_Rozvaha ZŠ A. Jiráska _51_02_26_Výkaz zisku a ztráty ZŠ A. Jiráska _51_02_27_Příloha ZŠ A. Jiráska část 1 a _51_02_28_Inventarizační zpráva ZŠ A. Jiráska _51_02_29_Rozvaha ZŠ B. Smetany _51_02_30_Výkaz zisku a ztráty ZŠ B. Smetany _51_02_31_Příloha ZŠ B. Smetany _51_02_32_Inventarizační zpráva ZŠ B. Smetany _51_02_33_Rozvaha ŠJ Madoret _51_02_34_Výkaz zisku a ztráty ŠJ Madoret _51_02_35_Příloha ŠJ Madoret _51_02_36_Inventarizační zpráva ŠJ Madoret _51_02_37_Rozvaha ZUŠ J. Pravečka _51_02_38_Výkaz zisku a ztráty ZUŠ J. Pravečka _51_02_39_Příloha ZUŠ J. Pravečka část 1 a _51_02_40_Inventarizační zpráva ZUŠ J. Pravečka _51_02_41_Rozvaha DDM Damián _51_02_42_Výkaz zisku a ztráty DDM Damián _51_02_43_Příloha DDM Damián _51_02_44_Inventarizační zpráva DDM Damián _51_02_45_Rozvaha Městské muzeum _51_02_46_Výkaz zisku a ztráty Městské muzeum _51_02_47_Příloha Městské muzeum _51_02_48_Inventarizační zpráva Městské muzeum _51_02_49_Rozvaha Kulturní centrum

11 140526_51_02_50_Výkaz zisku a ztráty Kulturní centrum _51_02_51_Příloha Kulturní centrum _51_02_52_Inventarizační zpráva Kulturní centrum _51_02_53_Rozvaha Kino Lanškroun _51_02_54_Výkaz zisku a ztráty Kino Lanškroun _51_02_55_Příloha Kino Lanškroun _51_02_56_Inventarizační zpráva Kino Lanškroun _51_02_57_Rozvaha Městská knihovna _51_02_58_Výkaz zisku a ztráty Městská knihovna _51_02_59_Příloha Městská knihovna _51_02_60_Inventarizační zpráva Městská knihovna _51_02_61_Rozvaha Sociální služby _51_02_62_Výkaz zisku a ztráty Sociální služby _51_02_63_Příloha Sociální služby _51_02_64_Inventarizační zpráva Sociální služby _51_03_ Schválení výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací 273/2014 Rada města Lanškroun schválila výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 17111/2014 ze dne ) _51_03_01_ Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

12 61_ODDĚLENÍ MAJETKU ODBORU INVESTIC A MAJETKU _61_01_Zápis č. 3 z jednání dražební komise Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen Zápis č. 3 z jednání dražební komise dne (zpráva čj. MULA 17125/2014 ze dne ) _61_02_Zápis č. 9 z jednání majetkové komise Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen Zápis č. 9 z jednání majetkové komise dne (zpráva čj. MULA 17130/2014 ze dne ) _61_03 Zveřejnění prodeje pozemku v areálu společnosti Agrochem 274/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Agrochem a. s. Lanškroun, Dvořákova 87, Lanškroun (čj. MULA 10820/2014 ze dne ) o prodej pozemku pod budovou bez čp/če v areálu společnosti a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat pozemek stpč o výměře m 2 v k. ú. Lanškroun. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17132/2014 ze dne ) _61_03_01 Žádost, mapa _61_04 Zřízení služebnosti inženýrské sítě rekonstrukce plynové přípojky u domu čp. 548 v ulici Slovenská 275/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 15350/2014 ze dne o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, Ústí nad Labem, IČO: na pozemku ve vlastnictví města, souhlasila s umístěním distribučního vedení na pozemku ppč. 3081/6 v k. ú.

13 Lanškroun a rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obsahem dle návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17138/2014 ze dne ) _61_04_01 Žádost, smlouva, situace nepř: 1(Popelář) _61_05 Žádost o bezplatné užívání pozemků v lokalitě Dlouhého rybníka Pan Verner navrhl dát pozemky do užívání na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení. Pan tajemník doporučil užívání na dobu neurčitou se standardní výpovědní lhůtou tři měsíce. Členové s tímto návrhem souhlasili. 276/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 10903/2014 ze dne o bezplatné užívání pozemků v lokalitě Dlouhého rybníka, rozhodla povolit bezplatné užívání pozemku ppč. 976/1 o výměře m 2 a části pozemku ppč. 986/1 o výměře cca 980 m 2 vše v k. ú. Lanškroun za účelem pastvy koz a ovcí a uložila odboru investic a majetku uzavřít se žadatelem příslušnou smlouvu o bezplatném užívání pozemků. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17145/2014 ze dne ). B)Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 10903/2014 ze dne o bezplatné užívání pozemků v lokalitě Dlouhého rybníka a rozhodla bezplatné užívání pozemku ppč. 976/1 o výměře m 2 a části pozemku ppč. 986/1 o výměře cca 980 m 2 vše v k. ú. Lanškroun za účelem pastvy koz a ovcí nepovolit. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a

14 majetku (zpráva čj. MULA 17145/2014 ze dne ) _61_05_01 Žádost, foto, mapa _61_06 Výpověď z nájemní smlouvy na pronájem pozemku v ulici 5. května Pan tajemník informoval přítomné, že se jedná o pozemek pro novinový stánek. Tento stánek bude přesunut mezi volejbalové kurty a Penny Market. 277/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s podnětem odboru investic a majetku ohledně ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku v ulici 5. května a rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 259 ze dne na pronájem části pozemku stpč. 524 o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Lanškroun uzavřenou mezi Městem Lanškroun a společností FEIS M., s. r. o., Školní 130, Lanškroun, IČO: Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17162/2014 ze dne ) _61_06_01 Nájemní smlouva, mapa _61_07 Žádost manželů Mrázkových o souhlas s umístěním kanalizační přípojky, sjezdů a zpevněné plochy do pozemku v majetku města v ulici M. Alše 278/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 14100/2014 ze dne a souhlasila s uložením kanalizační přípojky, zřízením dvou sjezdů a s vybudováním odstavné plochy ze zámkové dlažby na pozemku v majetku města ppč. 910/37 v k. ú. Lanškroun dle přílohy. Tento souhlas nenahrazuje povolení příslušných orgánů státní správy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17165/2014 ze dne ).

15 140526_61_07_01 Žádost, situace, mapa _61_08 Zveřejnění prodeje pozemků v lokalitě na Rozhraní 279/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 14938/2014 ze dne o prodej pozemku v lokalitě Na Rozhraní a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy pozemek ppč. 3659/1 a část pozemku ppč o celkové výměře cca m 2 vše v k. ú. Lanškroun pod podmínkou výstavby rodinného domu. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17171/2014 ze dne ) _61_08_01 Žádost, mapa _61_09 Zveřejnění prodeje části pozemku u Dlouhého rybníku 280/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 15044/2014 ze dne o prodej části pozemku v lokalitě Dlouhého rybníku a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat část pozemku ppč. 996/2 o výměře cca 84 m 2 v k. ú. Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17173/2014 ze dne ) _61_09_01 Žádost, mapa _61_10 Zveřejnění prodeje domu čp. 35 v Dolním Třešňovci

16 281/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 14964/2014 ze dne o prodej domu v Dolním Třešňovci a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat pozemek stpč. 79, jehož součástí je dům čp. 35, Dolní Třešňovec, Lanškroun a pozemek ppč. 258/1 vše v k. ú. Dolní Třešňovec o celkové výměře 666 m 2. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17174/2014 ze dne ) _61_10_01 Žádost, vyjádření MBP Lanškroun, foto, mapa _61_11 Zřízení služebnosti inženýrské sítě výměna telekomunikačního kabelu v ulici Nádražní Telefónica Czech Republic, a. s. Pan tajemník doplnil, že pod cyklostezkou bude proveden podvrt. 282/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Karla Svítila, projektanta společnosti Michlovský stavební s. r. o., Salaš 99, Zlín, IČO: (čj. MULA 15800/2014 ze dne ) o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, IČO: na pozemcích ve vlastnictví města, souhlasila s umístěním telekomunikačního vedení na pozemcích ppč. 1550/3, ppč. 1550/8, ppč. 1550/9, ppč. 3750/14 a ppč vše v k. ú. Lanškroun a rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obsahem dle návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 17176/2014 ze dne ) _61_11_01 Žádost, smlouva, situace, vyjádření

17 140526_61_20 Zveřejnění pronájmu restaurace pod radnicí prostřednictvím realitní kanceláře Pan Verner podotknul, že nejsou uzavřené všechny soudní spory. Paní starostka oponovala, že soudních jednání se vede třináct, avšak soudní spor týkající se zneplatnění nájemní smlouvy restaurace pod radnicí je ukončen. Při této příležitosti paní starostka zrekapitulovala vývoj současných soudních jednání. Dále informovala přítomné o rozhodnutí krajského soudu, který potvrdil rozhodnutí OS ve věci poddlužnické žaloby ČSOB s tím, že oproti rozsudku OS stanovil KS horní hranici plnění. Město v podstatě navrátí protistraně 5,76 mil. Kč, které složila společnost GURMAN Lanškroun s. r. o. na účet města jako zálohy na kupní cenu kulturního domu. Proběhla rozsáhlá diskuze. Paní starostka upozornila členy rady města, že případný nájemce nebude zatížen žádným soudním sporem. Bod byl stažen z programu jednání. Rada města projednala podnět oddělení majetku odboru investic a majetku ve věci pronájmu restaurace pod radnicí a rozhodla zveřejnit úmysl města pronajmout nebytový prostor v budově čp.5, náměstí J. M. Marků v Lanškrouně prostřednictvím realitní kanceláře. Termín realizace do: Jiří Švarc, referent oddělení majetku OIM (zpráva čj. MULA 17178/2014 ze dne ) _61_21 Žádost ŠJ Madoret o prodloužení pronájmu garáží v Penzionu 283/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost příspěvkové organizace Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany, IČ: (čj. MULA 16815/2014 ze dne ) o obnovení nájemního vztahu na užívání dvou parkovacích stání v garáži domu čp. 1003, Janáčkova ul., Lanškroun, rozhodla uvedený nájemní vztah ukončit dohodou ke dni a uložila oddělení majetku odboru investic a majetku zveřejnit úmysl pronajmout žádající organizaci garáž bez čp/če na pozemku stpč. 700 v k. ú. Lanškroun. Termín realizace do: Jiří Švarc, referent oddělení majetku OIM (zpráva čj. MULA 17179/2014 ze dne ).

18 140526_61_21_01 Žádost společnosti MADORET Lanškroun spol. s r. o. pro: 5 nepř: 2 (Popelář, Švarcová) _61_22 Umístění antény sportovního radioklubu TJ Lanškroun na městském bytovém domě Proběhla rozsáhlá diskuze o výši poplatku za umístění telekomunikačního zařízení. Členové rady města diskutovali o činnosti radioklubu, domnívají se, že poplatek by měl být ve stejné výši pro všechny žadatele. Bod byl stažen z programu jednání. Rada města Lanškroun projednala žádost sportovního radioklubu OK1KTW spolku Tělovýchovná jednota Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 16074/2014 ze dne ) o umístění telekomunikačního zařízení na bytovém domu a souhlasila s umístěním zařízení na anténní stožár domu čp. 125, ul. B. Němcové, Lanškroun s tím, že před montáží tohoto zařízení podepíše žádající spolek příslušnou dohodu se správcem bytového domu, společností Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. Tento souhlas nenahrazuje příslušná povolení orgánů státní správy. Termín realizace do: JUDr. Milan Slezák, jednatel společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 17190/2014 ze dne ) _61_22_01 Žádost TJ Lanškroun o souhlas s umístěním antény na domě čp _61_23 Žádost vlastníka sousední nemovitosti o odstranění havarijního stavu střechy Sladovny Pan Baborák doplnil bod fotodokumentací a apeloval na havarijní stav objektu. 284/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 16350/2014 ze dne o neprodlené odstranění havarijního stavu střechy sousedního objektu a uložila odboru investic a majetku bezodkladné provedení opravy střechy objektu čp. 560, Pivovarské náměstí, Lanškroun v cenovém limitu Kč ,- bez DPH s tím, že vynaložené finanční prostředky budou uhrazeny z hospodářské činnosti města. Termín realizace do: Jiří Švarc, referent oddělení majetku OIM (zpráva čj. MULA 17204/2014 ze dne ).

19 140526_61_23_01 Žádost, fotografie, rozpočet pro: 5 nepř: 2 (Popelář, Verner) _61_24 Záměr oddělení majetku prodat oplocení bikerského okruhu lukostřelcům Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen na vědomí záměr oddělení majetku prodat materiál z oplocení rušeného bikerského okruhu Jindřichu Cinkovi, 28. října 36, Lanškroun, IČO: nebo založenému lukostřeleckému spolku za účelem oplocení pozemku ppč. 986/1 Lukostřelnice Diana (zpráva čj. MULA 17212/2014 ze dne ). 62_ODDĚLENÍ INVESTIC ODBORU INVESTIC A MAJETKU _62_01 Posudek gabionové zdi u pivovaru v Lanškrouně Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen Posudek gabionové zdi u pivovaru v Lanškrouně (zpráva čj. MULA 16871/2014 ze dne ) _62_01_01 - Posudek gabionové zdi u pivovaru v Lanškrouně Kontrola úkolů Pan tajemník zrekapituloval splněné a trvající úkoly. Interpelace členů rady Paní starostka informovala členy rady města o návštěvě německého města Göppingen, do kterého byli v roce 1945 odsunuti němečtí obyvatelé Hřebečska, tedy i Lanškrouna. Především vyzdvihla překvapení starosty města Quido Tilla, na jak vysoké úrovni je město, především co se týče průmyslu. Paní starostka věří ve zlepšení vztahů a možnou budoucí spolupráci. Paní starostka informovala přítomné, že ji bývalý právník města Mgr. Ing. Jaroslav Kužel nařknul z toho, že pod velkým nátlakem donutila sportovce, aby souhlasili s výstavbou šaten, které jim dispozičně nevyhovují a kazí výhled sousední restauraci. Pan Verner navrhl, aby jí předsedové sportovních oddílů písemně potvrdili, že souhlasili s výstavbou těchto šaten a projekt s nimi byl konzultován. Paní starostka poděkovala za podnět. V každém případě je třeba se se zástupci sportovců sejít a projednat další námitky, které jsou vznášeny.

20 Paní starostka informovala členy rady města, že dne proběhne řádné jednání rady města, ale z důvodu podpisu zakladatelských listin obchodních společností je nutné dne od 16 hodin za účasti notářky svolat další zasedání rady města. Na závěr sdělila přítomným průběh slavnostního odpoledne, při kterém byla udělena pamětní medaile veliteli zásahu požáru společnosti Kozák Svitavy s. r. o. Tomáši Klabanovi. Závěr Do diskuse nebyl dále nikdo přihlášen, proto paní starostka ukončila jednání RM v 17:10 h. Mgr. Stanislava Švarcová v. r. starostka města Mgr. Zdeněk Baborák v. r. místostarosta města Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou přijít a nahlédnout do usnesení, které je uloženo u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26).

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/12132/2010/PBr Přítomni: 8, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Více

Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo

Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 16. března 2015 Místo a čas

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15289/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. května 2015 Zápis

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 - 42 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 Přítomno: 7 členů rady Program: 1. Kontrola usnesení - spolupráce s JUDr. Plavcem - usnesení č. 49/2014 ze dne 17.12.2014 postup

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 20806/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 22. června 2015 Zápis

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011

Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/14087/2011/PBr Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011 Místo a čas zahájení: kancelář

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 10459/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 3. dubna 2014 Zápis

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 Usnesení RM 10. 3. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 173/2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více