Svazek 1, c ıslo 5 Prosinec 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svazek 1, c ıslo 5 Prosinec 1999"

Transkript

1 C a s o p i s h o r o l e z e c k e h o o d d ıl u C A O D č c ın Svazek 1, c ıslo 5 Prosinec 1999 Vesele vanoce a ˇt astny Novy rok! 2000 Nadcha zejıcımu tisıciletı Vodna re je predpovıda no ve tsıproduchovne nı veskerč nasıcinnosti. Prıroda i vesmır nepracujınahodile ale podle jasny ch za konuú CAO News 1

2 Stave nı Z dılny lezeckč technikyú Petr Stč pa n Dalsıdvojitš stave nıje na starš ceste na Skrın VII. Z balvanu dvojity m stave nım do vodorovnš ho zarezu. Zajımavš stave nıje na Labskou panu, cesta PLK z roku Touto cestou vystoupil s necisty m postavenım Paul Scho ne s druhy jiz v roce Prvnısportovnıprelezenı ude lali Zdene k Kropacek, J.Pribyl, a F.Ledvinka. 1. Stave nı vlastnı silou je uznany zpu sob lezeckš techniky. Je vsak dovoleno pouze tam, kde je uzil prvovy stupce. 2. Stave jıcıhorolezec smıbyt s jisticım prostredkem spojen pouze volne visıcım sebezajis te nım. Vyjimka z tohoto pravidla platıpro starš cesty vylezenš pred ácinnosti te chto pravidel. 3. Dalsına lane ma pravo prelš zt ásek, ktery prvolezec prekonal stave nım, pomocılana. 4. Stave nımusıby t uvedeno v popise cesty. V dobach kdy stave nıbylo normalnısoucast lezenı byly cesty se stave nım udalostıdne. Kdyz se s lo na cestu se stave nım, nejlš pe dvojity m, sebe hli se lezci z okolına cumendu jak to dopadne, prıpadne jako stave ci. Vzdy to byla lezecka udalost. Krkavec je ve z v Labskš m ádolı, na kterš je nejvıce cest se stave nım. Jsou to Severnıcesta VI, Severovy chodnıhrana V, Jiznıcesta VIIb a U dolnı cesta VI. Celkem ctyri cesty. Starılezci byly ve stave nı mistry. Na dalsıfotce vidıme, zdolavanıvrcholu Mnicha starou cestou Horam zdar , ovs em v rozporu s pravidly lezenıó 4. odst. 4. Dalsızajımavost na Mnichu je ádolnıcesta VI, z roku 1926 od Rudolfa Hankeho, kde se lezlo od kruhu s postave nım vpr. do spary a tou na vrchol. Tato cesta se dnes leze bez stave nı. Stave t na tšto ceste je slozite jsı, nez ji vylš zt ciste. Jenze v dobach, kdy lezci lezli uvazani v pase na konopnš m lane, patrilo stave nı k dobre vylezenš ceste. Doporucuji v prıstı sezďne se vydat po stopach stary ch lezcu a ne kterš cesty vylš zt tak, jak je lezli pred padesati ci osmdesati lety. Lano si pro jistotu vezmeme novš. Parta De cınsky ch horolezcu Z historie lezenıv Labskč m ždolı Petr Ste pa n Na fotce vidıme dvojitš postavenına severovy chodnı hrane na zmıne nou ve z. Tri lezci jako pevna zakladna, na nich stojıctvrty, rozklada vahu na ramena dvou spodnıch lezcu. Pres tyto stave ce (baumany) prelš za prvolezec. Spodnılezec pod pyramidou zodpove dne jistı. Séastni jsou ti horalove, kterı na prvnı pohled vypadajı jako by je osud zle potyral, kdyz je umıstil mezi pıskovcove ska ly. ( Pallas 1782 ) CAO News 2

3 V roce 1949 byl v Decıne zalozen horolezecky oddıl. Do Labsky ch pıskovcu prisla parta mlady ch lezcu. Tato horolezecka omladina navazala na tradice Sassky ch lezcu. Kluku m nebylo vıce jak dvacet pet let. Karel Krombholz a bratri Heinz a Helmut Weiglovš byly vyraznš lezeckš osobnosti. Karel Krombholz mel prirozeny lezecky talent a takš byl dobry kamarad. V tš dobe mluvil jes te s patne cesky - naprıklad mravenec byl bratnys, kapradıgabradi. Kluci se rezali smıchy. Karlovi to vubec nevadilo, ba naopak. Me l zvlas tnıcharisma. Okolo nej se tvorila parta lezcu - Radek Kotala, Erich Vrbık, Bšda Fabian, Laüa Ryska. Weiglovci lezli se Zdenkem Janku, Standou Papezem, Standou Balıc kem a dalsımi, jak to ve skalach by va. komıny a s kvırami, coz tito pru kopnıci z oblibou delali, aniz by utrpe li s krabance. Horsıbylo, kdyz takovš ho borce potkala baba s nusı- krve by se v nınedorezal. Lezlo se v keckach nebo bos. Propagator lezenıbos byl Karel, vs ak se muselo chodit bosky aby Vam kakani narostla potras kaž. Klobouky nahrazujıprilbu. Lezlo se jiz modernımžzpu sobem - navazanıv pase nahradil prsnı ávazek ukonceny dracısmyckou, sedacka se vazala u kruhu z lana. Silne jsısmycka jako sedacka se zacala uzıvat pozde ji. Jistilo se pres rameno. Takto vybaveni lezci vylezli radu prvovy stupu. Zacali vznikat velkolepš cesty v ádolnıch ste nach. Uvedu ne kterš jako motivaci pro jejich prelezy Kazatelna U dolnıcesta VIIb, Karel Krombholz, R.Kotala 1953 Strazce mytiny U dolnı cesta VIIb, Karel Krombholz, R.Kotala 1953 Hrebenovy kuzel Severozapadnıcesta VIIb, Karel Krombholz, L.Ryska, B.Fabian 1954 Zelva U dolnıcesta VII, Karel Krombholz, jis te n zdola 1954 Klarka U dolnıcesta VI, Heinz Veigel, J. Mlezak 1954 Klarka Sev. spara VIIb, Heinz Veigel solo 1955 Hladka vez Udolnızlab VIIc, Karel Krombholz, E.Vrbık, R.Kotala, B.Fabian 1956 De cınska vez Udolnı cesta VIIb, Karel Krombholz, V.Slama, E.Vrbık, B.Fabian 1957 Rudolfu v kamen U dolnı cesta VIIb, Karel Krombholz, R.Kotala 1961 Skrın Vzpomınkova cesta VIIc, Heinz Waigel, H.Waigel, M.Holub, J.Pribyl, R.Kotala 1963 Spicak U dolnıcesta VII, Karel Krombholz, J.Bılek, R Kotala 1964 Zapomenuta U dolnı cesta VIIb, Karel Krombholz, E.Vrbık, R.Kotala, B.Fabian Na vrcholu Ruzovš veze nestojıtlupa lapku z doby Sarky Farky loupeznıka, ale druzstvo vykonnostnıch lezcu ze zacatku padesaty ch let! Sportovnıoblecenıve kterš m se lezlo, demonstruje Vas ek Langer vlevo, vedle neho Bšda Fabian predvadı vy zbroj - ctyri zeleznš karabiny (hasaneiky) u pasu. Tretı z leva Karel Krombholz, ma pres rameno nejnove jsı model konopnš ho lana. Vzorne smotany konopak na sassky uzel ma pres rameno dalsılezec Laüa Slovacek. Venca Slama, paty v rade, po zdarilš m vystupu potahuje z cigarka. D llferu v sed predvadı Hynek Weigel ve slane nı. Tımto zpu sobem se slanovalo do konce s edesaty ch let. Mans estrovš golfky se zaplatami na kolenou a na zadku a sako, takto vystrojen mohl lezec hodit tlamu a trısknout sebou o ste nu a byl v pohode. Mohl se prodırat V tš dobe bylo na pravš m brehu Labe evidovano 33 ve zı, na levš m 10 vezıa v Be lš 12 vezı! Ve Hrensku se sme lo jen na Starou Vaclavskou ste nu, Vaclavskou vez, Krızovou vez a na Maly Pravcicky kuzel. Ostatnıveze se nachazely v hranicnım pasmu. Zacalo obdobıstudenš valky, zavreli se hranice a nas i lezci se ocitli v izolaci. Jejich vrstevnıci za zeleznou oponou doby vali alpsky sve t... V roce 1964 koncıš ra pru kopnickš ho objevovanıa zlš zanıskalnıch ste n a zacına doba novš ho lezenı. V cele dalsılezeckš skupiny stanul Rudolf Zabilka. To uz je dalsıkapitola vy voje lezenıv Labaku. Zby va jiz jen par dnu do chvıle, kdy v kalendari naskocırok Na zacatek novš ho stoletısi jes te rok pockame, ale magicka dvojka uz je tady. Podivnš numero, zvlas tnıa neokoukanš, novš. Az budu na vrcholu davat HORA M ZDAR!, tak si vzpomenu na partu, ktera posunula skalnı lezenı o kus dopredu. Vzpomenu na lezce, kterıjsou uz v penzi a nekterıuz bohuzel v nebeskš m skalaku... Hora m zdar! CAO News 3

4 Ko nigshain Zajezd do zajımavč lezeckč oblasti. JirıCha ra Zajımava, neprılis znama lezecka oblast Konigshain, se nachazıu Nemeckš ho mesta Gorlitz, asi 50 km severne od Varnsdorfu. Oblast je zajımava nejen po lezeckš strance ale i z historickš ho hlediska. Nachazıse zde skanzen lomovš tezby zuly, jakš si muzeum pod s iry m nebem. Naleznete zde zbytky te znıch budov vcetne vnitrnıho zarızenı, kolejnice, teznıvozıky a lanovky, kryty pred lštajıcım kamenım pri odstrelech atd. U kazdš ho objektu je podrobna informacnıtabule. U zatopeny ch lomu, kterš vytvarejıpekna jezırka s cistou vodou, jsou uvedeny i ádaje o hloubce. V lšte je zde idealnıkoupanı a potape nı. V hlavnım lomu vzniklo pred mnoha lety ádajne prvnıfkk v tehdejsım DDR. V Y ROC I - Dne 5. ledna oslavısvč narozeniny horolezec Petr Pudil z Hornıch Habartic. Gratulujeme. - Dne 13. ledna oslavısvč narozeniny zna my horolezec Karel Be lina z LK Sneznık. Prejeme pevnč zdravıa mnoho novy ch cest! S T R IPKY Co je nového v Labáku? Ackoli by se zdalo, ze uz se nedajılšzt tezkš cesty, nenı tomu tak. V sobotu ude lal Pavel Ry va novou cestu na Zelvu v Labskš m ádolı. Cesta vede v pravš casti nahornıste ny (pri hrane ) pres 3 borhaky. Je za VIIIC a jmenuje se THE TA Q. -jh- WALLISKY HREBEN V JEDINEM DNI Pro lezce vsak zustavajıve stredu zajmu kolmš zulovš ste ny s mnoha obtızn ymi (az XIb) i lehcımi cestami. Za nimi jsme sem vyrazili 28. listopadu i my Standa Feigl, Karel Hofman, Petr Ste pan, Jaroslav Uher a ja. Oblast je rozde lena do nekolika podoblastı. Vetsinu tvorı zmıne nš jezernı ste ny, ale je zde i ne kolik samostatny ch vezıa prırodnıch masivu. Tyto napadne pripomınajı veze Jizersky ch hor. Zatımco lezenı po lomovy ch ste nach nas nadchlo, z vezıa ostatnıch skal jsme byli zklamani ve ts inou s lo o nevy raznš, nizs ı skaly, utopenš v bukovy ch lesıch a tedy hodne zelenš a vlhkš. Lom Paradies ma v pru vodci pred svy m nazvem hve zdicku a takto je zde oznacena i vetsina cest. Ve vysve tlivkach je uvedeno: X = para da. Lezeme zde ne kolik cest od VI do VIIc. Lezenıje to opravdu pe knš i kdyz dost zebou ruce. Dale jsme vylezli na Keiner i Grosser Teufelstein, Hochsteinscheibe a na zave r Karel s klidem vyvadı neprıjemnou VIIIa Sve tlo a stın na Schachmannturm. Vıc nam kratky zimnıden neumoznil. Ale i te ch deset cest, ne ktery m z nas dost staciloť LIBEREC 4. PROSINCE 1999 Tento zdanlive tvrdy podnik se da snadno uskutecnit jen par kilometru nad Libercem. Wallisky hreben je totiz nazev jednoho z nevelky ch kremencovy ch hrebenu v okolıjes te du. A dokonce jednotlivš veze nesou nazvy podle alpsky ch velikanu v tomto hrebeni Maly Matterhorn, Breithorn, petivrcholova Monte Rosa, Castor, Pollux, a Lyskamm. Metamorfovana kremencova hornina je velmi tvrda, pevna a prıznive clenita, takze lezenıpo nıje velice prıjemnš. Chyty a stupy jsou proste vs ude, jen jejich velikost a kolmost (nebo previslost) ste ny urcuje obtız nost cest. V blızkš m okolıvrcholu Jes te du je jes te ne kolik dalsıch vezıa masivu o ktery ch platıtotšz. Tyto terš ny byly u horolezcu velice oblıbenš jes te na zacatku tohoto stoletı, pak zajem o ne pomalu upadal vzhledem k objevovanıpıskovcovy ch oblastıluzicky ch hor. (Dne Wallisky hreben presel solo od Lyskammu po Maly Matterhorn Jirı Houba Cha ra.) BŽZ ECKY ZAVOD JESTŽD - VARNSDORF VARNSDORF 11. PROSINCE jch- Tak co Karle, jaky to bylo?ž, Dobry az na ty nohyť Ž. Horolezci z Varnsdorfskš ho oddılu bezeli dne zavod Jes te d Varnsdorf, na ktery nas takš zvali. Zavod je dlouhy asi 50 km. Start byl v 10 hod. dopoledne na Vy prezi. Na startu se ses li prednıborci oddılu, Erich Melzer, Karel Hofman a Arnost Haufert. Bezelo se za krasnš ho zimnıho pocası. Do cıle dobe hl prvnıe. Melzer a jeho pes Monty v case 4:25 min. za nım dobe hl Karel Hofman v case 5:10 min., tretıdobe hl Arnos t Haufert v case 5:58 min. Na bedne stali vsichni. Dopravu s obcerstvenım zajisřoval Ales Zboril. Decınaci Choros, Mysak a PšŘa, kterıtakš chte li bezet, vyme kli, nebe zel ani Standa. Za rok se sejdeme na startu! -ps- CAO News 4

5 Grimselpass Mč ne zna ma lezecka oblast ve S vy carsku JirıCha ra Grimselpass je vysoko polozenš sedlo, kterš je treba prekonat pri ceste z Matterhornu na Eiger. Mezi nas imi lezci je to oblast tšmer neznama, prestoze ve Svy carsku patrı (krome Alp) k te m vyznamne jsım. Na svš si zde prijde opravdu kazdy. Oblast je tvorena vysoky mi hladky mi ste nami z vetsı casti prımo nad prehradnım jezerem. Kolem celš ho jezera je ázky chodnık, z kterš ho zacına vetsina cest. Ste ny jsou vysokš pres 300 m. V dolnı casti jsou polozenš, pak se postupne zvedajı, prechazıv kolmici a vyse tvorıdlouhš previsy. Tım je takš dana obtıznost a charakter cest. Nejlehcıjsou ve spodnıcasti. Hladkš sklopenš plotny se lezou na trenı. Cest je zde obrovskš mnozstvı, jsou dobre odjis te nš ny ty a poskytujıopravdu nadhernš lezenıs obtıznostıvetsinou kolem 6a 6b. Zakonceny jsou dvojicı nytu s rete zy pro pohodlnš slane nı. Lze ovs em pokracovat vyse. Obtıznost vsak prudce roste az k hornıhranici francouzskš stupnice. Ne kterš cesty zustavajıv hornıch partiıch lezitelnš pouze s ume ly mi pomu ckami. C EKA NAS. KALENDAR AKCI - Vanocnıhorolezecka mse č dopoledne. Velice netradicnı prekvapenı z dılny Stepa n - Cha ra. Procha zka tichou prırodou zakoncena vanocnı msı v jeskyni C eskych bratrı. Sraz je v 9.45 hod. v Hrensku na parkovisti nad Klepacem. V hod. je spolecny odchod do jeskyne C eskych bratrı (po cervenž znacce). Predpokla dany navrat je hod. (nejpozdeji). Info Cha ra, Stepa n. NENECHTE SI UJIT A VEMTE SEBOU DE TI! - Va nocnıbor en 26. prosince Jubilejnı X. rocnık (!!). Sraz v 7.30 hod. na hl. nadrazı v Decıne, cesta vlakem do Kyselky, vystup na vrchol Borne, lezenı na Vetrnou vez, nebo obojı. Pri zpa tecnı ceste zasta vka v restauraci v Bıline Kyselce, posezenı s pra teli a preda va nı prıpadnych darecku pod cestovnım vanocnım stromkem. Info Houba, Josef. - Akce na Novy rok ž : - Novorocnıvyjızů ka cyklistu. Sraz v 9.00 hod. pred OD Kora l. Trasa Decın č Hrensko č Decın. Info Ivo, Lubos. - Hora m zdar! Novorocnı lezenı (je oceka va n nevıdany boj o prvnı dostoupenı vrcholu v roce 2000!!). CAO Decın nebude sta t stranou! - SlavnostnıNovorocnıschuze CAO Decın č od hod. v restauraci Za vetrem. Na programu bude vyhodnocenı roku 1999, ocen ova nı vykonu roku a pla ny na rok 2000, clenskž prıspevky, pojistenı aj. Ucast nutna! - ي جVysok Tatry č zajezd do Vysokych Tater, ubytova nı a vecere na chate Rysy, termın nor Pro cleny C HS slevy 50 %! Nejvyse polozena chata s cepovanym pivem. V okolı idea lnı moznost pro horolezectvı i VHT. Z lezeckych objektu je zde napr. legenda rnı Galerie Ganku pro narocnž, nebo vystup na Rysy pro nena rocnž. Info a prihlasky Houba. CAO News Horolezecky c asopis severoc eskeho regionu Grimsel leze Petr Hora k, dobıra Jirı Cha ra Prostoupenıcelš ste ny je sakramentsky tvrdy podnik a vyrovna se velky m alpsky m ste nam, (ktery mi ostatne jsou). Vetsine lezcu stacıovs em nadhernš plotny tesne nad hladinou. Grimselpass je rozumna alternativa pro prıpad neprıznivš ho pocası ve Wallisky ch nebo Bernsky ch Alpach. Naprıklad kdybychom se prıs t ı rok nacha zeli ciste nahodou rekne me ne kde kolem kopecku Eiger Redakc nı rada CAO News byla na minulč schuzi rozsırena o Jana Hora ka (-jh-) a Petra S te pa na (-ps-). Hodne se diskutovalo o obsahovč naplni. Zda se, ze c asopis je mezi lezci pome rne kladne prijıma n, ale je cıtit i tlak, na rozsırenı jeho zaberu na cely severoc esky region. Svč sıly, nadsenıa ochotu spolupracovat nabıdli dalsılidč. Krome jiny ch i Vı a Harant z HUDY sportu v Hrensku. Nabıdl se, ze by se stal jaky msi koordina torem mezi redakcı a pıs ıc ımi lezci z jiny ch oddılu. Pokud mate tedy jakč koliv prıspe vky, muzete je zanechat v prodejne HUDY sportu u Vıti. Uvidıme, co pr inese rok 2000ě CAO News 5

6 I NFO LEZECKE STŽNY DŽC INSKA Lezecka stčna Nebocady Po delsıodmlce byla znovu otevrena lezecka ste na v Nebocadech. K dispozici jsou dve lezeckš mıstnosti a bar s obcerstvenım. Nenıpotreba lano leze se nad zıne nkami. Ste ny jsou nızkš s velky m mnozstvım chytu, ve ts ıcast tvorıprevisy, cesty vs ech obtıznostı. Nechybı hrazda a jinš mucıcınastroje. Vstupnš je 30 Kc. PO U T ST Provoznıdoba: 18:00 Ú 21:00 hod. 18:00 Ú 21:00 hod. 18:00 Ú 21:00 hod. V ostatnıdny po telefonickš domluve. POZOR: V PRIPADE NEPRIZNIVČHO POCASIA V ZIMNIM OBDOBIJSOU PRAVIDELNČ TRČNINKOVČ U TERKY CAO DECIN PRESUNUTY DO NEBOCAD OD 18:00 HOD. SRAZ ZA JEMCŇ JE PRIMO V OBJEKTU LEZECKČ STENY!!! Lezecka stčna Bčla Stale funguje cvicna ste na v Belš (restaurace Beseda). Ste na je vyssı, osazena jistıcımi body, nutnš je lano a expresky. Spıse tezsıcesty. Vstupnš je 30 Kc na neomezenou dobu. Provoznıdoba: Krome STR EDY od 16:30 hod. Lezecka stčna v Chr ibske Dle neove renš informace byla tato pe kna ste na bohuzel ZRUSENA. Hora m zdar! U POZORNŽNI PRO C LENY CAO DŽC IN SLAVNOSTNI NOVOROC NI SCH ZE CAO DÁCIN, PRVNI V ROCE 2000 SE USKUTECNIDNE OD HOD. V RESTAURACI ZA VETREM. NA PROGRAMU BUDE VYHODNOCENIROKU 1999, OCENOVA NIVYKONŇ ROKU A PLA NY NA ROK 2000, CLENSKČ PRISPEVKY, POJISTENIAJ. U C AST NUTNA! TÁSIM SE NA SETKANI S VAMI! 2000 CAO News - Casopis horolezeckš ho oddılu Pouze pro vnitrnıpotrebu oddılu Sıdlo redakce:, Hrdinu 365, De cın XXXII, , Czech republic, tel.: Naklad: neuveden Sazba: Microsoft Word 2000 Zdarma Climbing Adventure - Outdoors CAO News 6

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Píkovická jehla a H.K.Stáří Praha

Píkovická jehla a H.K.Stáří Praha Píkovická jehla a H.K.Stáří Praha Začátek správcovství H.K.Stáří Praha na skalním útvaru Píkovická jehla v oblasti Dolního Posázaví se datuje od 26.6.1995. Píkovická jehla je zdaleka viditelný skalní útvar

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky Článek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou činnost provozovanou na skalách

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Vysoký vrch. Přístup

Vysoký vrch. Přístup Vysoký vrch Vysoký vrch (427 m) je spolu s Ostrým kopcem, Malým a Velkým Beškovským kopcem původu vulkanického, což vysvětluje přítomnost nezvykle tvrdého pískovce. Tohoto úkazu si všiml i kameník neznámého

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Fügnerova - U Pramenů - Rudolfov

Fügnerova - U Pramenů - Rudolfov 8 9 4 Sokolská u zdi Mrštíkova, Liberec, Tel: 48 44, e-mail: dpmlj@dpmlj.cz. Informace tel.: 48 44, Tato linka je zařazena do tarifního systému IDOL. Fügnerova - U Pramenů - Rudolfov Ra Ua 7Ra 7Ua 7Ra

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Ů š š č É É É š É Ř š š Ř Ž É Í Ř Š šš š É É š Ž Ě É Ř É Ř š ě É É É Ď Ž Ě š č š Ř Ý Ů É č É š Ě č É Ě ž ů š š ň č É č č É č É ů É É Ř š č Ř Ť É Ř č Ů č É É Ř É č š Ě ě ů š š ě ý š č č ě ý š č Í ě ý š

Více

ČŠ ž ž ň ž ž Ú Š ž ž ž Ú ň Š Ú ň ž Ů ť Š Šť Ů ž ž ž Š ž ž Ú Č Ú Ú Š Ú Ú ť Ú ž ž Čž Ú Ů Ú Ú Ů Ů ť Š ť ž Ů ž Č Š ž Č Č Š Ú ž Ú ž Ú ž ž Š Ů ť ž Ů ž ť ů ť ň Č Š Ť ť Š Ú Š Ú Š ť ž Č ů ů ů ť ů ů ů Š ť ť Á ň

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

V tomto c ısle O VÝMLUVÁCH.. v v. Rocnık 7, cıslo 073 -- Since 1999 -- Srpen 2005. Co nove ho v CAO Dˇcın? Mt.Blanc - Mont Aiguille

V tomto c ısle O VÝMLUVÁCH.. v v. Rocnık 7, cıslo 073 -- Since 1999 -- Srpen 2005. Co nove ho v CAO Dˇcın? Mt.Blanc - Mont Aiguille H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e v e r o c e s k eh o r e g i o n u c. 0 7 3 HTTP://CAO-NEWS.WEBPARK.CZ VYDA VA HOROLEZECKY KLUB CAO DE C IN WWW.VRCHOLKY.CZ Rocnık 7, cıslo 073 -- Since 1999 --

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Příloha č. 32 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 32 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Příloha č. 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Úvodní a Žák respektuje pravidla bezpečné práce a hardware a software a postupuje poučeně v případě jejich závady. Bezpečnost práce Účet uživatele Základní

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI SPORTUJ S NÁMI 25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI (přesné datum bude upřesněno v závislosti na počasí) Odjezd z Pardubic: ve čtvrtek v odpoledních hodinách - auty Trasa auta: Pardubice, České Budějovice,

Více

Business Object Model

Business Object Model Documentation Projekt: Insitut of Culture and Education Autoři: Jan Pavlovský, Tereza Hyková, Tomáš Jungman, Ondřej Klimpera Business Object Model Business Analyza - (Logical diagram) Klíčový objekt celého

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn ivotního učenu ení Opatřen ení 3.1: Zkvalitňov ování vzdělávání ve školách a školských zařízen zeních a rozvoj podpůrných

Více

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Odjezd: v sobotu 8. srpna v 7:00 od zahrádky La Rocket u nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 15. srpna do 19:00 hod Ubytování: Hotel Bellevue, Jetřichovice 103, PSČ: 407

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

I. skupina pr íkladu (ve ty, v ktery ch se mluví o ne jakém pr edme tu, ne jaké osobe, ne jakém jevu apod., ktery je pr ímo pr ítomen v situaci

I. skupina pr íkladu (ve ty, v ktery ch se mluví o ne jakém pr edme tu, ne jaké osobe, ne jakém jevu apod., ktery je pr ímo pr ítomen v situaci Uz val bych ji se nejsps e uz vá ústná stoj uvnitr I. skupina pr kladu (vty, v ktery ch se mluv o njakém pr edmtu, njaké osob, njakém vu apod., ktery pr mo pr tomen v situaci Tak, a ted spolkni tenhleten

Více

Í ó ů š ú ý š ň Ž ý ů š ý Í ž ů ý ý ů Č Č š ý ž ž ý ý ý ž š š ž ý š ů ů ů ž ýú š š ů Í š ž š Ž ý ž ž š ý ý ů Ž š ú Í š š Ž ů ů ý ů Ž ů šš ý šš ý ý šš š ý Ž š Ž ýš ó š ý š ž ýý Ž Ž ú š ž ů š ž š ý š ň š

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA ZÁKLADNÍ NABÍDKA žánr info o D004892 Marley a já komedie eský 5.1, eské titulky 1 199,- USA, 2008, 115 min. D004936 Smrtící exploze sci-fi eský 2.0, eské titulky

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

Á šť š ě šť Č šť Č Č Č ř ě ž šť ř ž Č Č Č Á Ň ř š ě ů Č ř š Š ř Č ď š š ě Ú ů ř š š ě ú ř š ě š ě ř ž ě š ě š ě ě ě š ě Š ř ň ú ů š ě ž Š ě š ě ž š šť ě ě ě š ů ř ž š š ě š ú ž ř š š ě ž ů ě ž ž ž ž ě

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

www.hudy.cz ZAJIŠTĚNÉ CESTY

www.hudy.cz ZAJIŠTĚNÉ CESTY ZAJIŠTĚNÉ CESTY KRUŠNÉ HORY I - Walter Keiderling Klettersteig (C/D) II - Artist (C) III - Bergweg (B/C) IV - Gipfelweg (C/D) V - Gratweg (C) VI - Yeti s Weg (D/E) DRÁŽĎANY VII - Kurt a Georg Löwinger-Steig

Více

Fügnerova - Ostašov - Novina - Křižanské Sedlo

Fügnerova - Ostašov - Novina - Křižanské Sedlo 7 9 1 x Machnín žel. zast 1 Sa Sa Sa Ma Sa Ma Ma Na Ma 1Ma Sa Ma Ma Ma 1Ma Ma 7Ma Ma Na Sa Ma Sa Ma Sa Ma Sa Na Sa Sa Ma Sa Ma Sa Na Sa Sa Ma Sa 7Ma Ma Ma Ma Ka Ma Ma Ma Sa NAa Ma Ma Ma Ma Ma Ma NAa Sa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

é é ě ž é ě ř ú ě ř ž ě Č ě ý ž ť ď ř ě ý ě é ř ř ř ý ř ř é ř ý é ě Ú ř ě ě ÚČ é ú š ě ž ú é Š ě é ř ý ř ž ř é ř ž ě é ž ů é ř ě Č ř é ř ě ž ý é ě ř ý ř ž ě ů ý ž é ž é ž ů é Ů Č é Ž é ý š ř é ě š ě ž

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o.

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o. RoSy ž PMS PavEx Consulting, s.r.o. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž PLAN 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Predmluva...3 3. Kontrola dat v RoSy š BASE...3 4. Spustenı RoSy š PLAN...3 5. Vypoc et v RoSy š PLAN...3

Více

Propozice kurzu ČHS pro instruktory RCI a HAL 29.4.-4.5.2014

Propozice kurzu ČHS pro instruktory RCI a HAL 29.4.-4.5.2014 Propozice kurzu ČHS pro instruktory RCI a HAL 29.4.-4.5.2014 1. část přijímací zkouška, metodika Brno 29.4.-1.5.2014 2. část záchranné techniky Drátník 1.5.-4.5.2014 1.část Termín: 29.4.-1.5.2014 Zahájení:

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

É ď ú ť ŽŽ ť ť ť Ž ď ď Ů ď ř ř ť ú Č ď Ž ú ú ú ď ť Ú ř ď Ů Č ú Ů Ú ť ú Ž Ž ÚŘ ť Ž Ž ť Ú Ú Ú Ž Ž Ý Č Ň Ř ť ť Á Č Ů Ě Ž ú Ž ř Ž Ů Ů É ď ř Ó ú ď ť Č ť Ó Č ř Ý Č Ú ď ť ď ď ď ďů Ž ř ú ť ř ť ď ť ú ř ť ř ť Č

Více

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Umístění Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska se nachází v jednom z nejkrásnějších regionů v Alpách Bernese Oberland v blízkosti Interlakenu, Brienz. Bernese

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

www.hudy.cz ZAJIŠTĚNÉ CESTY

www.hudy.cz ZAJIŠTĚNÉ CESTY II III IV V VII VIII X XI IX XIV XIV XII XIII VI XV I ZAJIŠTĚNÉ CESTY KRUŠNÉ HORY I - Walter Keiderling Klettersteig (C/D) II - Artist (C) III - Bergweg (B/C) IV - Gipfelweg (C/D) V - Gratweg (C) VI -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb

Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb Př ední stavitelé z celé Evropy placeni v domácí mě ně. S jejich a Arábie chtě jí ukázat své skvě lé dovednosti. Zamě stnejte nejvíce

Více

Hranice slov v písmu

Hranice slov v písmu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Hranice slov v písmu Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7 Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují lyžařský oddíl V sobotu 26.května 2007 v 10 hodin pořádáme ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují 28. ročník silničního

Více

Ý Ř ÁŘ Í Ť Č ú š ž é ú ř é é Ň ÁŘ Á Í É Í ú ř ř ř š š é š é ř é ů Ň Ý ť ÁŘ Á Ř ř é ř š ž ů é ř ú ú é ř é ú ů ř ů ř ó ž é ř é ř é ů ř é ž é ó ůž ž ř ř ú ž ř é ž ř é é é ř ž ž é é é š ž é š é ž é š é É š

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/1/20

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/1/20 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

MANTANA 2 25. Í 26.05.2002 LETNI METODIKA. obcasnık pro individua a individuality Vydava Horoklub Chomutov Roc nık 5, c ıslo 2 Duben 2002

MANTANA 2 25. Í 26.05.2002 LETNI METODIKA. obcasnık pro individua a individuality Vydava Horoklub Chomutov Roc nık 5, c ıslo 2 Duben 2002 Kontakt: 0396/624068, e-mail: mantana@horoklub.cz MANTANA 2 obcasnık pro individua a individuality Vydava Horoklub Chomutov Roc nık 5, c ıslo 2 Duben 2002 S OHNEM NA MAMUTA Jednou, je to uz nekolik let

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

OBEC ÚHERCE. K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601

OBEC ÚHERCE. K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601 OBEC ÚHERCE K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601 Úherce dne 19.12.2011 Doporučeně - na doručen ku! Věc: Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle

Více

TERMINÁ LOVÁ SÍŤJAKO Ř EŠENÍ INFRASTRUKTURY PRO PODPORU VÝ UKY

TERMINÁ LOVÁ SÍŤJAKO Ř EŠENÍ INFRASTRUKTURY PRO PODPORU VÝ UKY TERMINÁ LOVÁ SÍŤJAKO Ř EŠENÍ INFRASTRUKTURY PRO PODPORU VÝ UKY Ludmila KUNDEROVÁ - Arnoš t MOTYČ KA - Patrik SERAFINOVIČ Učebna tvořená terminá lový mi pracoviš ti řízený mi centrá lním terminá lový m

Více

É í í í í í í ů í Í ů í í í í í í í óíď í ží í ú í í í í Č É í ú í ů í í í í ň Í í í í í í ů í í ž í í Č ů í í íí ť í ž í ů ů í ž í í ú í í Č Í ží í í í í íř ů ů ů ů í í í í í Č í í ň Í í í í í ňť ž ň

Více