Svazek 1, c ıslo 5 Prosinec 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svazek 1, c ıslo 5 Prosinec 1999"

Transkript

1 C a s o p i s h o r o l e z e c k e h o o d d ıl u C A O D č c ın Svazek 1, c ıslo 5 Prosinec 1999 Vesele vanoce a ˇt astny Novy rok! 2000 Nadcha zejıcımu tisıciletı Vodna re je predpovıda no ve tsıproduchovne nı veskerč nasıcinnosti. Prıroda i vesmır nepracujınahodile ale podle jasny ch za konuú CAO News 1

2 Stave nı Z dılny lezeckč technikyú Petr Stč pa n Dalsıdvojitš stave nıje na starš ceste na Skrın VII. Z balvanu dvojity m stave nım do vodorovnš ho zarezu. Zajımavš stave nıje na Labskou panu, cesta PLK z roku Touto cestou vystoupil s necisty m postavenım Paul Scho ne s druhy jiz v roce Prvnısportovnıprelezenı ude lali Zdene k Kropacek, J.Pribyl, a F.Ledvinka. 1. Stave nı vlastnı silou je uznany zpu sob lezeckš techniky. Je vsak dovoleno pouze tam, kde je uzil prvovy stupce. 2. Stave jıcıhorolezec smıbyt s jisticım prostredkem spojen pouze volne visıcım sebezajis te nım. Vyjimka z tohoto pravidla platıpro starš cesty vylezenš pred ácinnosti te chto pravidel. 3. Dalsına lane ma pravo prelš zt ásek, ktery prvolezec prekonal stave nım, pomocılana. 4. Stave nımusıby t uvedeno v popise cesty. V dobach kdy stave nıbylo normalnısoucast lezenı byly cesty se stave nım udalostıdne. Kdyz se s lo na cestu se stave nım, nejlš pe dvojity m, sebe hli se lezci z okolına cumendu jak to dopadne, prıpadne jako stave ci. Vzdy to byla lezecka udalost. Krkavec je ve z v Labskš m ádolı, na kterš je nejvıce cest se stave nım. Jsou to Severnıcesta VI, Severovy chodnıhrana V, Jiznıcesta VIIb a U dolnı cesta VI. Celkem ctyri cesty. Starılezci byly ve stave nı mistry. Na dalsıfotce vidıme, zdolavanıvrcholu Mnicha starou cestou Horam zdar , ovs em v rozporu s pravidly lezenıó 4. odst. 4. Dalsızajımavost na Mnichu je ádolnıcesta VI, z roku 1926 od Rudolfa Hankeho, kde se lezlo od kruhu s postave nım vpr. do spary a tou na vrchol. Tato cesta se dnes leze bez stave nı. Stave t na tšto ceste je slozite jsı, nez ji vylš zt ciste. Jenze v dobach, kdy lezci lezli uvazani v pase na konopnš m lane, patrilo stave nı k dobre vylezenš ceste. Doporucuji v prıstı sezďne se vydat po stopach stary ch lezcu a ne kterš cesty vylš zt tak, jak je lezli pred padesati ci osmdesati lety. Lano si pro jistotu vezmeme novš. Parta De cınsky ch horolezcu Z historie lezenıv Labskč m ždolı Petr Ste pa n Na fotce vidıme dvojitš postavenına severovy chodnı hrane na zmıne nou ve z. Tri lezci jako pevna zakladna, na nich stojıctvrty, rozklada vahu na ramena dvou spodnıch lezcu. Pres tyto stave ce (baumany) prelš za prvolezec. Spodnılezec pod pyramidou zodpove dne jistı. Séastni jsou ti horalove, kterı na prvnı pohled vypadajı jako by je osud zle potyral, kdyz je umıstil mezi pıskovcove ska ly. ( Pallas 1782 ) CAO News 2

3 V roce 1949 byl v Decıne zalozen horolezecky oddıl. Do Labsky ch pıskovcu prisla parta mlady ch lezcu. Tato horolezecka omladina navazala na tradice Sassky ch lezcu. Kluku m nebylo vıce jak dvacet pet let. Karel Krombholz a bratri Heinz a Helmut Weiglovš byly vyraznš lezeckš osobnosti. Karel Krombholz mel prirozeny lezecky talent a takš byl dobry kamarad. V tš dobe mluvil jes te s patne cesky - naprıklad mravenec byl bratnys, kapradıgabradi. Kluci se rezali smıchy. Karlovi to vubec nevadilo, ba naopak. Me l zvlas tnıcharisma. Okolo nej se tvorila parta lezcu - Radek Kotala, Erich Vrbık, Bšda Fabian, Laüa Ryska. Weiglovci lezli se Zdenkem Janku, Standou Papezem, Standou Balıc kem a dalsımi, jak to ve skalach by va. komıny a s kvırami, coz tito pru kopnıci z oblibou delali, aniz by utrpe li s krabance. Horsıbylo, kdyz takovš ho borce potkala baba s nusı- krve by se v nınedorezal. Lezlo se v keckach nebo bos. Propagator lezenıbos byl Karel, vs ak se muselo chodit bosky aby Vam kakani narostla potras kaž. Klobouky nahrazujıprilbu. Lezlo se jiz modernımžzpu sobem - navazanıv pase nahradil prsnı ávazek ukonceny dracısmyckou, sedacka se vazala u kruhu z lana. Silne jsısmycka jako sedacka se zacala uzıvat pozde ji. Jistilo se pres rameno. Takto vybaveni lezci vylezli radu prvovy stupu. Zacali vznikat velkolepš cesty v ádolnıch ste nach. Uvedu ne kterš jako motivaci pro jejich prelezy Kazatelna U dolnıcesta VIIb, Karel Krombholz, R.Kotala 1953 Strazce mytiny U dolnı cesta VIIb, Karel Krombholz, R.Kotala 1953 Hrebenovy kuzel Severozapadnıcesta VIIb, Karel Krombholz, L.Ryska, B.Fabian 1954 Zelva U dolnıcesta VII, Karel Krombholz, jis te n zdola 1954 Klarka U dolnıcesta VI, Heinz Veigel, J. Mlezak 1954 Klarka Sev. spara VIIb, Heinz Veigel solo 1955 Hladka vez Udolnızlab VIIc, Karel Krombholz, E.Vrbık, R.Kotala, B.Fabian 1956 De cınska vez Udolnı cesta VIIb, Karel Krombholz, V.Slama, E.Vrbık, B.Fabian 1957 Rudolfu v kamen U dolnı cesta VIIb, Karel Krombholz, R.Kotala 1961 Skrın Vzpomınkova cesta VIIc, Heinz Waigel, H.Waigel, M.Holub, J.Pribyl, R.Kotala 1963 Spicak U dolnıcesta VII, Karel Krombholz, J.Bılek, R Kotala 1964 Zapomenuta U dolnı cesta VIIb, Karel Krombholz, E.Vrbık, R.Kotala, B.Fabian Na vrcholu Ruzovš veze nestojıtlupa lapku z doby Sarky Farky loupeznıka, ale druzstvo vykonnostnıch lezcu ze zacatku padesaty ch let! Sportovnıoblecenıve kterš m se lezlo, demonstruje Vas ek Langer vlevo, vedle neho Bšda Fabian predvadı vy zbroj - ctyri zeleznš karabiny (hasaneiky) u pasu. Tretı z leva Karel Krombholz, ma pres rameno nejnove jsı model konopnš ho lana. Vzorne smotany konopak na sassky uzel ma pres rameno dalsılezec Laüa Slovacek. Venca Slama, paty v rade, po zdarilš m vystupu potahuje z cigarka. D llferu v sed predvadı Hynek Weigel ve slane nı. Tımto zpu sobem se slanovalo do konce s edesaty ch let. Mans estrovš golfky se zaplatami na kolenou a na zadku a sako, takto vystrojen mohl lezec hodit tlamu a trısknout sebou o ste nu a byl v pohode. Mohl se prodırat V tš dobe bylo na pravš m brehu Labe evidovano 33 ve zı, na levš m 10 vezıa v Be lš 12 vezı! Ve Hrensku se sme lo jen na Starou Vaclavskou ste nu, Vaclavskou vez, Krızovou vez a na Maly Pravcicky kuzel. Ostatnıveze se nachazely v hranicnım pasmu. Zacalo obdobıstudenš valky, zavreli se hranice a nas i lezci se ocitli v izolaci. Jejich vrstevnıci za zeleznou oponou doby vali alpsky sve t... V roce 1964 koncıš ra pru kopnickš ho objevovanıa zlš zanıskalnıch ste n a zacına doba novš ho lezenı. V cele dalsılezeckš skupiny stanul Rudolf Zabilka. To uz je dalsıkapitola vy voje lezenıv Labaku. Zby va jiz jen par dnu do chvıle, kdy v kalendari naskocırok Na zacatek novš ho stoletısi jes te rok pockame, ale magicka dvojka uz je tady. Podivnš numero, zvlas tnıa neokoukanš, novš. Az budu na vrcholu davat HORA M ZDAR!, tak si vzpomenu na partu, ktera posunula skalnı lezenı o kus dopredu. Vzpomenu na lezce, kterıjsou uz v penzi a nekterıuz bohuzel v nebeskš m skalaku... Hora m zdar! CAO News 3

4 Ko nigshain Zajezd do zajımavč lezeckč oblasti. JirıCha ra Zajımava, neprılis znama lezecka oblast Konigshain, se nachazıu Nemeckš ho mesta Gorlitz, asi 50 km severne od Varnsdorfu. Oblast je zajımava nejen po lezeckš strance ale i z historickš ho hlediska. Nachazıse zde skanzen lomovš tezby zuly, jakš si muzeum pod s iry m nebem. Naleznete zde zbytky te znıch budov vcetne vnitrnıho zarızenı, kolejnice, teznıvozıky a lanovky, kryty pred lštajıcım kamenım pri odstrelech atd. U kazdš ho objektu je podrobna informacnıtabule. U zatopeny ch lomu, kterš vytvarejıpekna jezırka s cistou vodou, jsou uvedeny i ádaje o hloubce. V lšte je zde idealnıkoupanı a potape nı. V hlavnım lomu vzniklo pred mnoha lety ádajne prvnıfkk v tehdejsım DDR. V Y ROC I - Dne 5. ledna oslavısvč narozeniny horolezec Petr Pudil z Hornıch Habartic. Gratulujeme. - Dne 13. ledna oslavısvč narozeniny zna my horolezec Karel Be lina z LK Sneznık. Prejeme pevnč zdravıa mnoho novy ch cest! S T R IPKY Co je nového v Labáku? Ackoli by se zdalo, ze uz se nedajılšzt tezkš cesty, nenı tomu tak. V sobotu ude lal Pavel Ry va novou cestu na Zelvu v Labskš m ádolı. Cesta vede v pravš casti nahornıste ny (pri hrane ) pres 3 borhaky. Je za VIIIC a jmenuje se THE TA Q. -jh- WALLISKY HREBEN V JEDINEM DNI Pro lezce vsak zustavajıve stredu zajmu kolmš zulovš ste ny s mnoha obtızn ymi (az XIb) i lehcımi cestami. Za nimi jsme sem vyrazili 28. listopadu i my Standa Feigl, Karel Hofman, Petr Ste pan, Jaroslav Uher a ja. Oblast je rozde lena do nekolika podoblastı. Vetsinu tvorı zmıne nš jezernı ste ny, ale je zde i ne kolik samostatny ch vezıa prırodnıch masivu. Tyto napadne pripomınajı veze Jizersky ch hor. Zatımco lezenı po lomovy ch ste nach nas nadchlo, z vezıa ostatnıch skal jsme byli zklamani ve ts inou s lo o nevy raznš, nizs ı skaly, utopenš v bukovy ch lesıch a tedy hodne zelenš a vlhkš. Lom Paradies ma v pru vodci pred svy m nazvem hve zdicku a takto je zde oznacena i vetsina cest. Ve vysve tlivkach je uvedeno: X = para da. Lezeme zde ne kolik cest od VI do VIIc. Lezenıje to opravdu pe knš i kdyz dost zebou ruce. Dale jsme vylezli na Keiner i Grosser Teufelstein, Hochsteinscheibe a na zave r Karel s klidem vyvadı neprıjemnou VIIIa Sve tlo a stın na Schachmannturm. Vıc nam kratky zimnıden neumoznil. Ale i te ch deset cest, ne ktery m z nas dost staciloť LIBEREC 4. PROSINCE 1999 Tento zdanlive tvrdy podnik se da snadno uskutecnit jen par kilometru nad Libercem. Wallisky hreben je totiz nazev jednoho z nevelky ch kremencovy ch hrebenu v okolıjes te du. A dokonce jednotlivš veze nesou nazvy podle alpsky ch velikanu v tomto hrebeni Maly Matterhorn, Breithorn, petivrcholova Monte Rosa, Castor, Pollux, a Lyskamm. Metamorfovana kremencova hornina je velmi tvrda, pevna a prıznive clenita, takze lezenıpo nıje velice prıjemnš. Chyty a stupy jsou proste vs ude, jen jejich velikost a kolmost (nebo previslost) ste ny urcuje obtız nost cest. V blızkš m okolıvrcholu Jes te du je jes te ne kolik dalsıch vezıa masivu o ktery ch platıtotšz. Tyto terš ny byly u horolezcu velice oblıbenš jes te na zacatku tohoto stoletı, pak zajem o ne pomalu upadal vzhledem k objevovanıpıskovcovy ch oblastıluzicky ch hor. (Dne Wallisky hreben presel solo od Lyskammu po Maly Matterhorn Jirı Houba Cha ra.) BŽZ ECKY ZAVOD JESTŽD - VARNSDORF VARNSDORF 11. PROSINCE jch- Tak co Karle, jaky to bylo?ž, Dobry az na ty nohyť Ž. Horolezci z Varnsdorfskš ho oddılu bezeli dne zavod Jes te d Varnsdorf, na ktery nas takš zvali. Zavod je dlouhy asi 50 km. Start byl v 10 hod. dopoledne na Vy prezi. Na startu se ses li prednıborci oddılu, Erich Melzer, Karel Hofman a Arnost Haufert. Bezelo se za krasnš ho zimnıho pocası. Do cıle dobe hl prvnıe. Melzer a jeho pes Monty v case 4:25 min. za nım dobe hl Karel Hofman v case 5:10 min., tretıdobe hl Arnos t Haufert v case 5:58 min. Na bedne stali vsichni. Dopravu s obcerstvenım zajisřoval Ales Zboril. Decınaci Choros, Mysak a PšŘa, kterıtakš chte li bezet, vyme kli, nebe zel ani Standa. Za rok se sejdeme na startu! -ps- CAO News 4

5 Grimselpass Mč ne zna ma lezecka oblast ve S vy carsku JirıCha ra Grimselpass je vysoko polozenš sedlo, kterš je treba prekonat pri ceste z Matterhornu na Eiger. Mezi nas imi lezci je to oblast tšmer neznama, prestoze ve Svy carsku patrı (krome Alp) k te m vyznamne jsım. Na svš si zde prijde opravdu kazdy. Oblast je tvorena vysoky mi hladky mi ste nami z vetsı casti prımo nad prehradnım jezerem. Kolem celš ho jezera je ázky chodnık, z kterš ho zacına vetsina cest. Ste ny jsou vysokš pres 300 m. V dolnı casti jsou polozenš, pak se postupne zvedajı, prechazıv kolmici a vyse tvorıdlouhš previsy. Tım je takš dana obtıznost a charakter cest. Nejlehcıjsou ve spodnıcasti. Hladkš sklopenš plotny se lezou na trenı. Cest je zde obrovskš mnozstvı, jsou dobre odjis te nš ny ty a poskytujıopravdu nadhernš lezenıs obtıznostıvetsinou kolem 6a 6b. Zakonceny jsou dvojicı nytu s rete zy pro pohodlnš slane nı. Lze ovs em pokracovat vyse. Obtıznost vsak prudce roste az k hornıhranici francouzskš stupnice. Ne kterš cesty zustavajıv hornıch partiıch lezitelnš pouze s ume ly mi pomu ckami. C EKA NAS. KALENDAR AKCI - Vanocnıhorolezecka mse č dopoledne. Velice netradicnı prekvapenı z dılny Stepa n - Cha ra. Procha zka tichou prırodou zakoncena vanocnı msı v jeskyni C eskych bratrı. Sraz je v 9.45 hod. v Hrensku na parkovisti nad Klepacem. V hod. je spolecny odchod do jeskyne C eskych bratrı (po cervenž znacce). Predpokla dany navrat je hod. (nejpozdeji). Info Cha ra, Stepa n. NENECHTE SI UJIT A VEMTE SEBOU DE TI! - Va nocnıbor en 26. prosince Jubilejnı X. rocnık (!!). Sraz v 7.30 hod. na hl. nadrazı v Decıne, cesta vlakem do Kyselky, vystup na vrchol Borne, lezenı na Vetrnou vez, nebo obojı. Pri zpa tecnı ceste zasta vka v restauraci v Bıline Kyselce, posezenı s pra teli a preda va nı prıpadnych darecku pod cestovnım vanocnım stromkem. Info Houba, Josef. - Akce na Novy rok ž : - Novorocnıvyjızů ka cyklistu. Sraz v 9.00 hod. pred OD Kora l. Trasa Decın č Hrensko č Decın. Info Ivo, Lubos. - Hora m zdar! Novorocnı lezenı (je oceka va n nevıdany boj o prvnı dostoupenı vrcholu v roce 2000!!). CAO Decın nebude sta t stranou! - SlavnostnıNovorocnıschuze CAO Decın č od hod. v restauraci Za vetrem. Na programu bude vyhodnocenı roku 1999, ocen ova nı vykonu roku a pla ny na rok 2000, clenskž prıspevky, pojistenı aj. Ucast nutna! - ي جVysok Tatry č zajezd do Vysokych Tater, ubytova nı a vecere na chate Rysy, termın nor Pro cleny C HS slevy 50 %! Nejvyse polozena chata s cepovanym pivem. V okolı idea lnı moznost pro horolezectvı i VHT. Z lezeckych objektu je zde napr. legenda rnı Galerie Ganku pro narocnž, nebo vystup na Rysy pro nena rocnž. Info a prihlasky Houba. CAO News Horolezecky c asopis severoc eskeho regionu Grimsel leze Petr Hora k, dobıra Jirı Cha ra Prostoupenıcelš ste ny je sakramentsky tvrdy podnik a vyrovna se velky m alpsky m ste nam, (ktery mi ostatne jsou). Vetsine lezcu stacıovs em nadhernš plotny tesne nad hladinou. Grimselpass je rozumna alternativa pro prıpad neprıznivš ho pocası ve Wallisky ch nebo Bernsky ch Alpach. Naprıklad kdybychom se prıs t ı rok nacha zeli ciste nahodou rekne me ne kde kolem kopecku Eiger Redakc nı rada CAO News byla na minulč schuzi rozsırena o Jana Hora ka (-jh-) a Petra S te pa na (-ps-). Hodne se diskutovalo o obsahovč naplni. Zda se, ze c asopis je mezi lezci pome rne kladne prijıma n, ale je cıtit i tlak, na rozsırenı jeho zaberu na cely severoc esky region. Svč sıly, nadsenıa ochotu spolupracovat nabıdli dalsılidč. Krome jiny ch i Vı a Harant z HUDY sportu v Hrensku. Nabıdl se, ze by se stal jaky msi koordina torem mezi redakcı a pıs ıc ımi lezci z jiny ch oddılu. Pokud mate tedy jakč koliv prıspe vky, muzete je zanechat v prodejne HUDY sportu u Vıti. Uvidıme, co pr inese rok 2000ě CAO News 5

6 I NFO LEZECKE STŽNY DŽC INSKA Lezecka stčna Nebocady Po delsıodmlce byla znovu otevrena lezecka ste na v Nebocadech. K dispozici jsou dve lezeckš mıstnosti a bar s obcerstvenım. Nenıpotreba lano leze se nad zıne nkami. Ste ny jsou nızkš s velky m mnozstvım chytu, ve ts ıcast tvorıprevisy, cesty vs ech obtıznostı. Nechybı hrazda a jinš mucıcınastroje. Vstupnš je 30 Kc. PO U T ST Provoznıdoba: 18:00 Ú 21:00 hod. 18:00 Ú 21:00 hod. 18:00 Ú 21:00 hod. V ostatnıdny po telefonickš domluve. POZOR: V PRIPADE NEPRIZNIVČHO POCASIA V ZIMNIM OBDOBIJSOU PRAVIDELNČ TRČNINKOVČ U TERKY CAO DECIN PRESUNUTY DO NEBOCAD OD 18:00 HOD. SRAZ ZA JEMCŇ JE PRIMO V OBJEKTU LEZECKČ STENY!!! Lezecka stčna Bčla Stale funguje cvicna ste na v Belš (restaurace Beseda). Ste na je vyssı, osazena jistıcımi body, nutnš je lano a expresky. Spıse tezsıcesty. Vstupnš je 30 Kc na neomezenou dobu. Provoznıdoba: Krome STR EDY od 16:30 hod. Lezecka stčna v Chr ibske Dle neove renš informace byla tato pe kna ste na bohuzel ZRUSENA. Hora m zdar! U POZORNŽNI PRO C LENY CAO DŽC IN SLAVNOSTNI NOVOROC NI SCH ZE CAO DÁCIN, PRVNI V ROCE 2000 SE USKUTECNIDNE OD HOD. V RESTAURACI ZA VETREM. NA PROGRAMU BUDE VYHODNOCENIROKU 1999, OCENOVA NIVYKONŇ ROKU A PLA NY NA ROK 2000, CLENSKČ PRISPEVKY, POJISTENIAJ. U C AST NUTNA! TÁSIM SE NA SETKANI S VAMI! 2000 CAO News - Casopis horolezeckš ho oddılu Pouze pro vnitrnıpotrebu oddılu Sıdlo redakce:, Hrdinu 365, De cın XXXII, , Czech republic, tel.: Naklad: neuveden Sazba: Microsoft Word 2000 Zdarma Climbing Adventure - Outdoors CAO News 6

KURZ HOROLEZECTVÍ - část 6.

KURZ HOROLEZECTVÍ - část 6. KURZ HOROLEZECTVÍ - část 6. HO Baník Karviná, o.s. - 1 - OBSAH 1. NÁKRES CESTY 3 2. NÁZVOSLOVÍ SKALNÍCH TVARŮ 4 3. KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY 5 4. LITERATURA 6 Revize : 0 Datum : 06 / 2008 KEBRT Miloslav - 2

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách Zm na pravidel schválená Valnou hromadou HS, o.s., dne 21.3. 2009 Preambule Horolezci ctí krásy a hodnoty p írodou vytvo ených skalních útvar

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Plotny u Malešova. Šimákovská stěna Ještě před tím projdeme pod impozantní polověžě Šimákovská stěna. Poskytuje kolmé a dobře odjištěné lezení.

Plotny u Malešova. Šimákovská stěna Ještě před tím projdeme pod impozantní polověžě Šimákovská stěna. Poskytuje kolmé a dobře odjištěné lezení. Plotny u Malešova Okolí Kutné Hory je malý lezecký ráj. Přímo ve městě se leze v Yosemitu, pásu pískovcových skal u říčky Vrchlice. Po okolní krajině jsou tu a tam rozházené okrajové skalky i samostatné

Více

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách Preambule Horolezci ctí krásy a hodnoty p írodou vytvo ených skalních útvar a jedine ných skalních st na území eské republiky i kdekoli jinde

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Zápis č.1/2002. I. Kontrola úkolů ze zápisu č.1/2001

Zápis č.1/2002. I. Kontrola úkolů ze zápisu č.1/2001 Zápis č.1/2002 z jednání Vrcholové komise Jizersko-lužické oblasti dne 20.4.2002 v zasedačce Liberecké tělovýchovné sportovní organizace. Přítomni: P.Boček, P.Hejtmánek, V.Janko, T.Kolesa, J.Kusko, J.Mertlík,

Více

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se Písemná práce z eského jazyka 1. Diktát:.......... 2. Dopl správn y-ý i-í Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se zv ila

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku?

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? Stránka č. 1 z 5 Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? 20. srpna 2008 6:00 Výstup na Veľký bok (1 727 m) v Nízkých Tatrách je fyzicky, časově i orientačně náročný. Pokud sem však zamíříte,

Více

ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011.

ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011. ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011. strana 1 Milí kufráci a úsviťáci, Je 31. prosince a já se snažím

Více

Turistický zpravodaj. Časopis Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou. KČT Kralupy nad Vltavou www.kralupska-turistika.cz 1

Turistický zpravodaj. Časopis Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou. KČT Kralupy nad Vltavou www.kralupska-turistika.cz 1 Turistický zpravodaj Časopis Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou Číslo 1/2014 Ročník XXVII. KČT Kralupy nad Vltavou www.kralupska-turistika.cz 1 Časopis Turistický zpravodaj je občasník Klubu

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0761-197/2014 NEMOVITÁ VĚC: Podíl 1/4 rodinného domu Mochov č.p. 202 včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-východ, obec

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

technického rázu. Možnosti prvovýstupů byly tímto takřka vyčerpány. V 80. letech přibylo několik cest na III. masivu, prostoupených místními lezci a

technického rázu. Možnosti prvovýstupů byly tímto takřka vyčerpány. V 80. letech přibylo několik cest na III. masivu, prostoupených místními lezci a ŘEŽ u PRAHY Lezecká oblast, která je pro část lezecké veřejnosti naprosto nepřijatelná, zato jinými velmi oblíbená. Jde o okrajové buližníkové masivy tyčící se nad pravým břehem Vltavy nad železniční tratí

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky Článek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou činnost provozovanou na skalách

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

1 Šestiskobová 4+ J.Jiříček - V.Šmída, 1953. Vlevo od S hrany šikmo vzhůru po rampě pod převis, traverz doprava na hranu a vlevo od ní nahoru

1 Šestiskobová 4+ J.Jiříček - V.Šmída, 1953. Vlevo od S hrany šikmo vzhůru po rampě pod převis, traverz doprava na hranu a vlevo od ní nahoru Skály na Rabštejně patří mezi největší a nejznámější lezecké oblasti v Jeseníkách a na severní Moravě vůbec. Jsou utvořeny z amfibolické břidlice, která v místě erozivního odkryvu měkčích hornin vytváří

Více

Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC. Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení

Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC. Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení Více nez jedna z alternativ Polyetylenové izolace si jiz pr ed celou r adou let vydobyly pevné místo

Více

Radovan Kucha - severní st na Eigeru

Radovan Kucha - severní st na Eigeru Radovan Kucha - severní st na Eigeru 2. zá í je to 49 let Rozhovor na Horyinfo http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2008100021&nazevclanku=radovan-kucharslavi-osmdesate-narozeniny S Radovanem Kucha

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

Výstup na Mont Blanc. 9. září 2016

Výstup na Mont Blanc. 9. září 2016 Výstup na Mont Blanc 9. září 2016 Na předchozí straně je pohled na masiv Mont Blancu od jezírka dole v nížině, kde jsme se po výstupu druhý den zotavovali. Samotný vrchol Mont Blancu není vidět. To nejvyšší,

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. : SR/0056/JM/2015

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. : SR/0056/JM/2015 REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ JIŽNÍ MORAVA Správa CHKO Moravský kras Svitavská 29 678 01 Blansko tel.: 516 428 894 ID DS: ngbdyqr e-mail: antonin.tuma@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

2.3.6 Vektory - shrnutí

2.3.6 Vektory - shrnutí .3.6 Vektory - shrnutí Předpoklady: 0070 Pomůcky: lano, tři knížky, závaží 5 kg Pedagogická poznámka: V úvodu řešíme poslední příklad z minulé hodiny. Př. : Jirka s Honzou nesou společně tašku. Jirkovo

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

6 PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ Galerie starostů a předsedů MNV v Plumlově v letech 1864-2011 Petr Mucha Jan Michálek Engelbert Duřpek Hynek Michálek poštmistr rolník mistr řeznický poštmistr mistr krejčovský 1864-1870

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Slackline. Dnes slackline dělíme do čtyř základních kategorií:

Slackline. Dnes slackline dělíme do čtyř základních kategorií: Slackline Slackline je poměrně nová sportovní disciplína, pro některé i životní styl. Jeho vznik se datuje někdy na konec 70. let 20. století. V Yosemitském údolí si lezci krátili nudu za deštivých dnů

Více

P 8-50 Inf: E.Biedermanová 724258088 pochody.lansperk@seznam.cz 19. března

P 8-50 Inf: E.Biedermanová 724258088 pochody.lansperk@seznam.cz 19. března lán činnosti KČT Hlinsko na rok 2016 Turistické akce KČT Hlinsko a akce z kalendáře pochodů v našem okolí v dosahu vlaku a autobusu. Nejsou zde akce z kalendáře ardubického kraje. Legenda: L = lyže, =

Více

Zpracoval a vydal horolezecký klub Babí Lom - Kuřim v roce Vydání tohoto průvodce podpořil Městský úřad v Kuřími.

Zpracoval a vydal horolezecký klub Babí Lom - Kuřim v roce Vydání tohoto průvodce podpořil Městský úřad v Kuřími. Zpracoval a vydal horolezecký klub Babí Lom - Kuřim v roce 2000. Vydání tohoto průvodce podpořil Městský úřad v Kuřími. Babí lom je přírodní rezervace, nacházející se asi 12 km severně od Brna, mezi obcemi

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Píkovická jehla a H.K.Stáří Praha

Píkovická jehla a H.K.Stáří Praha Píkovická jehla a H.K.Stáří Praha Začátek správcovství H.K.Stáří Praha na skalním útvaru Píkovická jehla v oblasti Dolního Posázaví se datuje od 26.6.1995. Píkovická jehla je zdaleka viditelný skalní útvar

Více

odboru KČT Mladá Boleslav prosinec 2013

odboru KČT Mladá Boleslav prosinec 2013 odboru KČT Mladá Boleslav prosinec 2013 INFORMAČNÍ SERVIS Novoroční čtyřlístek Náš odbor se již podesáté připojí k tradiční prospěšné akci KČT Novoroční čtyřlístek pořádané na podporu aktivit pro zdravotně

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

Horolezecké názvosloví. 1) Terén 2) Lezecké činnosti 3) Materiál

Horolezecké názvosloví. 1) Terén 2) Lezecké činnosti 3) Materiál Horolezecké názvosloví 1) Terén 2) Lezecké činnosti 3) Materiál Horolezecké názvosloví Pojmy s nimiž se v horolezectví setkáváme se týkají především tří základních oblastí. Názvy skalních útvarů, horský

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

22. ledna 2016 Vydává Ministerstvo dopravy

22. ledna 2016 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 1/2016 22. ledna 2016 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 Jednotný

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ snižování ZDRAVOTNÍCH NEROVNOSTÍ-PODPORA ZDRAVÍ VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ OBSAH Cíle projektu... 1

Více

Přílepská skála. Zpracoval horolezecký klub Rakovník 1994.

Přílepská skála. Zpracoval horolezecký klub Rakovník 1994. Zpracoval horolezecký klub Rakovník 1994. Přílepská skála Jedná se o bývalý lom nad obcí Přílepy nedaleko Rakovníka. Tato oblast byla lezecky objevena koncem sedmdesátých let. Tehdy zde působila skupina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 Obsah 1. Základní informace o společnosti... 3 2. Orgány společnosti...

Více

DOBRODRUŽSTVÍ. Anotace

DOBRODRUŽSTVÍ. Anotace DOBRODRUŽSTVÍ Anotace Autor Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený projev, přirovnání.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0774-210/2014 NEMOVITÁ VĚC: Podíl 1/2 rodinného domu včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-východ, obec Kostelec nad Černými

Více

Moderní usedlost NÁVŠTĚVA

Moderní usedlost NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Moderní usedlost Majitelé navštíveného domu se rozhodli splnit si sen přestěhovat se z města na venkov, hospodařit a postavit dům, který bude nejen jejich domovem, ale i oblíbeným místem pro setkání

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Měření změny objemu vody při tuhnutí Měření změny objemu vody při tuhnutí VÁCLAVA KOPECKÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anotace Od prosince 2012 jsou na webovém portálu Alik.cz publikovány

Více

Když klient ví, co chce

Když klient ví, co chce NÁVŠTĚVA Když klient ví, co chce Některé zkušenosti jsou těžko přenositelné, musí se odžít. Bydlet v bytě je jiné než bydlet v domě, žít ve městě je něco jiného než žít na vsi. Navíc, s věkem se obvykle

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba:

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba: 1. Identifikační údaje objektu a) Stavba: Název : Průvodní zpráva Zakázkové číslo : ZESA spol. s r.o. 12-13 Místo : Kat. území : Druh stavby : Technická studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku

Více

Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016

Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016 Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016 Obsah Přehled obsahu Strana Popis výrobku 4 5 Přehled technických údajů 6 Přehled druhů kování 7 8 SPU 67 Thermo

Více

Pravidla Indiánské stezky

Pravidla Indiánské stezky sout ěž za měřená na ochran u přírod y a pa máte k, na tábor n ic ké a turistic ké d o vednosti pra v i d la soutěže soutěžní řád Pravidla Indiánské stezky Stezka je určena dětem, mládeži i dospělým ve

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA prosinec 2012 Číslo: 8/2012 ZDARMA SPORTOVNÍ ÚSPĚCH MLÁDEŽE V sobotu 1. prosince se konal jeden z turnajů O pohár Králického venkova, který pořádala Komise pro Osadní výbory

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

ØÍ ù c 2. Horolezecký prùvodce. Lezec Publishing

ØÍ ù c 2. Horolezecký prùvodce. Lezec Publishing ST BRO ØÍ ù c 2 Horolezecký pr vod e 201 Horolezecký prùvodce 2012 Lezec Publishing 14m, J je jedním z novì objevených terénù nacházejících se na západì Èech. Oblast se nalézá na samém jižním okraji stejnojmenného

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Městské skály. 1. Vyhlídka. 2. Zadní blok

Městské skály. 1. Vyhlídka. 2. Zadní blok Městské skály Městské skály se nacházejí 5 kilometrů severně od města Šumperk. Přístup Od autobusového nebo vlakového nádraží Šumperk na trati 290 po zelené turistické značce asi 6,5 km směrem na Osikov,

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

Kreutzberg. Na osazení stabilních jistících prostředků se kromě prvovýstupců finančně spolupodíleli ČHS, společnost Voda Kamarád, a HORCE.

Kreutzberg. Na osazení stabilních jistících prostředků se kromě prvovýstupců finančně spolupodíleli ČHS, společnost Voda Kamarád, a HORCE. Kreutzberg Kreutzberg Horolezecký průvodce 2. vydání, 30.dubna 2009 Křížová hora nebo také Křížový vrch (590 m.n.m.) ležící v CHKO České středohoří je výběžkem mnohem většího masivu Dlouhého vrchu. Jedná

Více

Doškolení instruktorů 25. 28.1.2007 Vysoké Taury, Rudolfshutte

Doškolení instruktorů 25. 28.1.2007 Vysoké Taury, Rudolfshutte Doškolení instruktorů 25. 28.1.2007 Vysoké Taury, Rudolfshutte Termín konání: 25. 28.1.2007, zahájení kurzu 25.1.2007, sraz v 15.00 na parkovišti lanovky Enzingerboden, nafasování materiálu a v 16.00 výjezd

Více

Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES. Seminární práce. Jistící řetězec

Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES. Seminární práce. Jistící řetězec Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES Seminární práce Jistící řetězec Vypracoval Pavel David Obsa h 1. Úvod 2. Složení jistícího řetězce 2.1 Materiál

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

5. R EZA NIZA VITU NOZEM

5. R EZA NIZA VITU NOZEM R ezanızavitu nozem 5 5. R EZA NIZA VITU NOZEM 5.1 R eza nı za vitu bez vybehu Pri programovanırezanızavitu nozem funkcıg33 svaze syste m pohyb v souradnici, pro nız bylo zadano stoupanı, s pohybem vretene.

Více

Společenství Petržílkova 2486-2491 Petržílkova 2490, 158 00 Praha 5 IČ: 26759331; DIČ: CZ-26759331

Společenství Petržílkova 2486-2491 Petržílkova 2490, 158 00 Praha 5 IČ: 26759331; DIČ: CZ-26759331 PROGRAM: Zápis ze schůze konané formou elektronické konference ve dnech 9.12.2013 až 13.12.2013 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze účastní se všichni členové výboru, zároveň uvedou případné připomínky

Více

Princezna z Persie. Janek se dostává z vězení dupnutím poskokovi na nohu to trochu kazí smysluplnost scén se souboji,

Princezna z Persie. Janek se dostává z vězení dupnutím poskokovi na nohu to trochu kazí smysluplnost scén se souboji, Princezna a písař Hlášky (titulky) Tak nám zase dali pohádku akční. Nutno přiznat, že šermířské souboje mají šmrnc a je za nimi kus práce. Salta jsou přehnaná, budiž, ale takový přeskok princezny ze střechy

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV Číslo jednací: 18972/2013/OŽP-St-3 Oprávněná úřední osoba: Blanka Strnadová 491 504 339, strnadova@broumov-mesto.cz

Více

Návrh akcí 2012 ke schválení na VČS KČT SLOVAN Pce 25. 1. 2012 poslední aktualizace 25. 1. 2012

Návrh akcí 2012 ke schválení na VČS KČT SLOVAN Pce 25. 1. 2012 poslední aktualizace 25. 1. 2012 Návrh akcí ke schválení na VČS KČT SLOVAN Pce 25. 1. poslední aktualizace 25. 1. LEDEN 1. 1., 14. 1. 14. 1. 21. 1., 25. 1., středa 31. 1. vodácký ples lyžařská a ČMCC 64. ročník Novoročního setkání cyklo

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Sokolské volnočasové sportovní centrum -

Sokolské volnočasové sportovní centrum - Sokolské volnočasové sportovní centrum Sokolské volnočasové sportovní centrum - sportovní vybavení 1 Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Rozměry: šířka x hloubka x výška š x h x v mm C obrázek Legenda:

Více

*MVCRX02KH7U1* MVCRX02KH7U1

*MVCRX02KH7U1* MVCRX02KH7U1 *MVCRX02KH7U1* MVCRX02KH7U1 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 4 Č. j. MV- 81547-4/PO-IZS-2015 Praha 20.

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

(beseda upravena dle skupin: 4. - 6. ročník, 7. - 9. ročník)

(beseda upravena dle skupin: 4. - 6. ročník, 7. - 9. ročník) Název programu Název cyklu Vypracoval Anotace Cílová skupina Časová dotace Potřebné čtenářské dovednosti (porozumění textu, rychlost) Osnova programu Vzdělávací oblasti Klíčové kompetence Průřezová témata

Více

Vydalo jako svou 605. publikaci nakladatelství Pierot, spol. s r. o.

Vydalo jako svou 605. publikaci nakladatelství Pierot, spol. s r. o. Vydalo jako svou 605. publikaci nakladatelství Pierot, spol. s r. o. Objednávky vyřizujeme na adrese: Štefánikova 29, 150 00 Praha 5 tel./fax: 00420/257 328 476 (78) www.pierot.biz Nakladatelstvi.Pierot

Více

Nabídka výletů na rok 2010

Nabídka výletů na rok 2010 Nabídka výletů na rok 2010 SEKO BUS Plzeň s. r. o. dopravní kancelář a cestovní agentura Mikulášská 12 326 00 Plzeň tel.: 377 240 995 602 462 700 e-mail: sekobus@volny.cz www.sekobus.cz 1. Pičín (Pohádková

Více

ROK 1953. Správa obce:

ROK 1953. Správa obce: ROK 1953 Správa obce: 14. 1. přijeli zástupci Jednoty z Písku do Horosedel, kde v čísle 26, bývalém hostinci uzavřeli smlouvu s p. Červenkou zařídit v tomto domě Jednotu. Toto jednání však provedli bez

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

www.hanace.info XII./2012 Ahoj Hanačáci,

www.hanace.info XII./2012 Ahoj Hanačáci, www.hanace.info XII./2012 Ahoj Hanačáci, Zdravím vás z Prahy! (určitě jste pochopili, že to píšu já, Bára). Mrzí mě, že jsem s vámi nebyla na výprvě na Pořešíně, ale od Brouka jsem slyšela, že to bylo

Více

geotextilie (zajistí objednatel)

geotextilie (zajistí objednatel) PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16 Popis zařízení Biologický zemní filtr slouží k doc ište ní splaškových odpadních vod z rodinných domku c i rekreac ních objektu

Více

Technický a pořadový výcvik

Technický a pořadový výcvik 9. Technický a pořadový výcvik 9 - Technický a pořadový výcvik očet vyučovacích předmětu 281 očet vyučovacích bloku: 9.1 ořadový výcvik 10 9.2 Technický výcvik 116 9.3 raktický výcvik 44 9.4 raktický výcvik

Více

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního klání, do okolí Klínovce na hřebeny Krušných hor. Ty jsou

Více