Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium. Vysoká škola hotelová, v Praze 8, spol s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium. Vysoká škola hotelová, v Praze 8, spol s r. o."

Transkript

1 Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium Diplomová práce Bc. Zdeněk Tesařík Vysoká škola hotelová, v Praze 8, spol s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc. Datum odevzdání: Datum obhajoby: Praha 2013

2 Master s Dissertation Hospitality Management Education Master degree Bc. Zdeněk Tesařík The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc. Date of Submission: RRRR-MM-DD Date of Thesis Defense: RRRR-MM-DD Prague 2013

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Vzdělávání v oblasti hotelnictvímagisterské studium zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne:. Podpis autora práce

4 Touto cestou bych rád vyjádřil mé poděkování paní doc. RNDr. Zdeně Lustigové, za poskytnutí cenných rad, připomínek, ochotu a trpělivost při vedení mé diplomové práce.

5 Abstrakt Tesařík Zdeněk. Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium. Diplomová práce. Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o., Praha 2013, 78 stran Diplomová práce je zaměřena na srovnávání magisterského studia vzdělávání v oblasti hotelnictví, a to v Austrálii a Spojených státech amerických. Cílem práce je pomocí vybraných kritérií porovnat magisterské programy hotelnictví na vybraných univerzitách. Vedlejším cílem práce bylo srovnat jejich kvalitu. Jednotlivým kritérium byla přiřazena důležitost na základě expertní analýzy. Výsledky ukázaly, že vybrané státy se ve vzdělávání v hotelnictví příliš neliší, avšak kvalitnější vzdělávání nabízejí Spojené státy. Klíčová slova Hospitality, studijní program, univerzita, vzdělávání, magisterský program

6 Abstract Master s Dissertation is focused on masters degree hospitality education in Australia an United states of America. Aim of the work is to compare masters hospitality programm with selected criteria on selected universities. Next aim was to Compaq quality of program. There was assigned importace for every kriterium on the base of expert analyses. The results shows that there are not many differences between the hospitality education, but the quality is on the US site. Keywords Hospitality, curriculum, university, education, master s degree

7 Obsah 1. Úvod Teoretická východiska Úvod do hospitality Vzdělávání v oblasti hospitality Historie vzdělávání v hospitality Vzdělávací systém v Spojených státech v kostce Terciární vzdělávání ve Spojených státech Historie vysokoškolského vzdělávání hospitality v USA Vzdělávací systém v Austrálii v kostce Terciární vzdělávání v Austrálii Historie vysokoškolského vzdělávání hospitality v Austrálii Metodologie Téma Hlavní výzkumná otázka a cíle práce Informační zdroje a práce s daty Vybraná srovnávací kritéria Přehled srovnávaných univerzit Cornell university University of Nevada Las Vegas University of Queensland University of Western Sydney Shrnutí Komparace univerzit Magisterské programy hotelnictví na jednotlivých univerzitách Master of Management in Hospitality (MMH), Cornell Hotel School... 36

8 5. 2. Master of Science in Hotel Administration William F. Harrah College of Hotel Administration International Hotel and Tourism Management (IHTM), School of Tourism, University of Queenslandu Master of International Hospitality and Hotel Management, University of western Sydney, School of Business Srovnání magisterských programů podle vybraných kritérií Komparace předmětů vybraných univerzit Srovnání sylabů Závěr Seznam literatury... 75

9 1. Úvod Studium hotelnictví zaznamenává v posledních čtyřiceti letech největší rozvoj. Tato situace pouze reflektuje potřeby a situaci v hospitality sektoru. Se stále vyššími požadavky na úroveň kvality služeb roste i potřeba kvalifikovanějšího a schopnějšího personálu. S tím je přímo spojena i potřeba vedoucích osob s vysokoškolským vzděláním. Na řídících pozicích v hospitality tak téměř nenajdeme pracovníka bez vysokoškolského vzdělání. Význam vzdělávání v hospitality tak získává na důležitosti a stává se stále respektovanějším a atraktivnějším oborem. Pro svoji práci jsem si zvolil srovnávání magisterského studia hospitality. Jednak proto, že magisterské studium studuji a jednak proto, že jde o vzdělávání budoucích vrcholových manažerů. Tedy těch, kteří hospitality sektor nejvíce ovlivňují. Pro srovnávání jsem pak zvolil dvě anglicky hovořící země, a to Austrálii a Spojené státy. Jde o státy, které patří k nejoblíbenějším destinacím pro zahraniční studenty. Australský systém vzdělávání je z velké části ovlivněn tím americkým. Hospitality vzdělávání má však ve Spojených státech mnohem delší tradici. V Austrálii je toto vzdělávání záležitostí posledních čtyř desetiletí. Příští rok to bude přesně 40 let, kdy byl v Austrálii otevřen první bakalářský program zaměřená na hospitality vzdělávání. V práci se tak pokusím porovnat, co mají společného a v čem se liší magisterské studium hotelnictví v těchto dvou zemích. Na základě těchto informací pak vyhodnotím, jaká země nabízí kvalitnější vzdělání v tomto oboru. Vlivem globalizace dochází k neustálému sbližování jednotlivých školských systémů v různých zemích. Toto sbližování je výsledkem činnosti některých mezinárodních organizací a mezinárodních konferencí. Zejména v hospitality sektoru se pak očekává, že školy budou reagovat na změny v tomto sektoru. Předpokladem tedy je, že se vzdělávání v jednotlivých zemích nebude příliš lišit. O něco kvalitnější vzdělávání očekávám ve Spojených státech, kde má hospitality delší tradici. V práci se tedy budu zabývat komparací magisterského vzdělání hotelnictví v Austrálii a v Americe. A to tak, že si zvolím dvě univerzity ze Spojených států a dvě z Austrálie. Stanovím si kritéria, podle kterých budou tyto univerzity porovnávány. 9

10 Expertní analýzou zjistím, kterým kritérium předkládají vysokoškolští pedagogové a specialisté z oboru hospitality největší hodnotu v rozhodování o kvalitě školy. Následně vyhodnotím výsledky. Poté ještě zhodnotím jednotlivé studijní programy vybraných univerzit. Zhodnotím nejen složení předmětů, ale i obsahy. Výsledky mezi jednotlivými univerzitami pak opět porovnám. V první části nejprve objasním pojem hospitality. Také si přiblížíme pojem vzdělávání v hospitality a budu se věnovat jeho historii. Jelikož v práci bude srovnávána Austrálie a Spojené státy, představím v kostce jednotlivé školské systémy s bližším zaměřením na školství terciární, tedy vysokoškolské. Následovat bude metodologie práce, kde objasním, jak probíhala příprava na zpracování práce, jaké materiály byly prostudovány a odkud bylo čerpáno. Vyberu také univerzity, které budu srovnávat a stanovím si kritéria srovnání. Následuje představení jednotlivých univerzit a srovnání základních údajů. Dalším krokem bude představení srovnávaných studijních programů a jejich komparace podle stanovených kritérií. Větší pozornost pak bude věnována srovnání studijních programů podle složení předmětů a podle jejich obsahů. Pokusím se také posoudit kvalitu srovnávaných programů. K tomu poslouží některá kritéria, která budou stanovena expertní analýzou. V závěru pak zhodnotím výsledky. Věřím, že díky mé práci se čtenář může lépe orientovat v magisterském studiu hotelnictví v Austrálii a Americe. Práce může posloužit jako informační zdroj pro případné zájemce o studium hotelnictví v zahraničí. Sylaby předmětů pak mohou posloužit jako inspirace pro pedagogy. 10

11 2. Teoretická východiska 2.1. Úvod do hospitality Pojem hospitality je relativně nový anglický výraz, kterému podle odborné literatury neodpovídá žádný český výraz. V původním znění tento termín zahrnuje obory stravování, ubytování, dopravy a cestovního ruchu. Nejbližším českým ekvivalentem hospitality, by se dal označit výrazem pohostinství. Čímž je myšleno i veřejné stravování, či živnostenská činnost 1. Druhý pohled pak krom stravování, zahrnuje do pohostinství i ubytovací služby. Tento pohled je pak blíže pohledu mezinárodnímu. V této práci budu souhrnně pro služby ubytovací a stravovací, držet mezinárodního pojmu hospitality Vzdělávání v oblasti hospitality Jen v USA každý rok vystuduje magisterský program v hospitality oblasti 3000 studentů. Uplatnění ale pak mohou získat v jednom z téměř milionu hotelů, které se na území USA nachází 2. Jak tedy definovat vzdělání v hospitality? Carl Riegel ho zjednodušeně definuje jako obor věnovaný přípravě studentů většinou pro práci na manažerských postech v hospitality. Pro tento obor je typická kombinace vzdělávání a zkušeností 3. Protože hospitality pokrývá velké množství oborů, i vystudované obory nabízejí mnoho možností uplatnění. Jako příklad uvedu vystudování bakalářských oborů cukrářského umění, housekeeping managementu, či zajímavému managementu hazardních her. Navíc lze očekávat, že podobné zaměření se bude v budoucích letech stupňovat. Studium hospitality si tak v posledních letech i díky těmto faktorům buduje respekt a je stále více poptávaným a atraktivnějším oborem Historie vzdělávání v hospitality První okamžiky, kdy můžeme mluvit o vzdělávání v pohostinství se dají přiřadit ke vznikům prvních hostinců. Jelikož první vlastníci podniků museli své zkušenosti a vědomosti předávat těm, kterým podniky předávali. S růstem pohostinství vznikala i potřeba rozvoje učňovských programů. V zemích západní Evropy, především pak v Británii a Švýcarsku, byly zaváděny učňovské programy 1 PÁSKOVÁ M., ZELENKA J. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, BARROWS C. W.; BOSSELMAN R H.. Hospitality Management Education, RIEGEL C. Guide to College Programs in Hospitality and Tottrism. New York

12 v restauracích a hotelích. Celkově jim je pak přiřazeno stanovení základního modelu, na kterém ostatní stavěli, a v kterém pokračovali. Tyto programy většinou pracovaly efektivně a zajišťovaly úspěšnou kariéru v hospitality. Na úspěch těchto evropských programů navázaly i Spojené státy americké, které byly postaveny na stejných základech. Už v této době byla potřeba jistá specializace a tak vznikají i první kulinářské školy, které byly prvními samostatnými programy. Magisterské vzdělávání má ve spojených státech více než stoletou tradici. Současná podoba terciárního vzdělávání se začala ustalovat po druhé světové válce. Napomohly tomu především zvýšené investice ze strany státu. Programy, které zajišťovaly vzdělávání manažerů v oblasti hotelnictví, jsou mnohem novější. První čtyřletý program poskytovala od roku 1922 Hotelová škola na Cornellově univerzitě. Program vznikl z iniciativy americké hotelové asociace (AHA). První dvouletý program pak nabízela City College v San Franciscu Vzdělávací systém v Spojených státech v kostce Školství ve Spojených státech se vyznačuje vysokým stupněm decentralizace. Abychom si udělali co nejlepší přehled o cestě ke vzdělání v USA, charakterizujeme si jednotlivé stupně vzdělávání. Předškolní vzdělávání zahrnuje jesle, předškolní pečovatelská centra, mateřské školy a tzv. Head start, což jsou programy pro sociálně slabé děti. Základní a střední vzdělávání trvá běžně 12 let. Může se ovšem lišit v jednotlivých státech. Děti tak tráví 6-8 let na škole základní, pokračují 4-6 lety na škole střední. Toto vzdělávání je pak většinou ukončeno v 18 letech věku. Střední vzdělávání je děleno na dvě části. A to middle (někdy též junior high school) a a high school. Délka povinné školní docházky se liší opět stát od státu. Ve třiceti státech je povinná školní docházka do 16 let. Školní rok pak obvykle trvá 180 dnů, školní den obvykle od 8 do 15 hodin. 5 4 BARROWS C.W., Introduction to hospitality education, 1999, s. 6-8, [cit. 2. února 2013] Dostupné na internetu <https://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=5c60b036-0b12-45a1-9a14-438f0cd1048b%40sessionmgr4&vid=4&hid=128>, 5 JEŽKOVÁ, V a kol.: Vzdělávací systémy v zahraničí, Praha, Karolinum

13 Na základní škole jsou děti ve třídě vedeny jedním učitelem pro všechny předměty, a je obvyklé, že čas není rozdělen do vyučovacích hodin. Na střední škole je školní den rozdělen do šesti vyučovacích hodin. Každý student má jiný rozvrh, který si na začátku školního roku sám určuje. Pro žáky, kteří bydlí mimo docházkovou oblast, je k dispozici doprava školními autobusy, která je zdarma. Většina států si vytvořila vzdělávací akademický standart, který definuje znalosti, které musí studenti ovládat. Jde především o znalosti matematiky, umění jazyka, společenských a přírodních vědách. Hodnotí se pak na stupnici A až F. Ve všech státech jsou zavedeny testy, které ověřují schopnosti a úroveň žáků. V některých státech jsou pak zavedeny i zkoušky pro přijetí na střední školy. Školy jsou ovšem obecně určovány podle školských distriktů, které pak studenty rozřazují podle místa bydliště. Na výběr mají studenti ze tří typů škol. Magnet school, Charter school a Voucher school. Voucher school jsou většinou školami soukromými. Soukromé školy tvoří 24% všech škol v USA a jsou navštěvovány asi 10% žáků. Téměř tři čtvrtiny těchto soukromých škol jsou školy církevní Terciární vzdělávání ve Spojených státech Univerzitní terciární vzdělávání je vzdělávání poskytované univerzitami, či jinými typy vysokých škol. Situace na této úrovni je v jednotlivých zemích velmi podobná, ne ovšem identická. Vysoká škola uskutečňuje magisterské, či doktorandské studijní programy (případně bakalářské) a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další činnost 7. Ve spojených státech se nachází více než 600 veřejných a skoro 1800 soukromých čtyřletých vysokých škol a univerzit. Jako jedna z největších zemí na světě nabízí celou škálu studijních programů. Akademické tituly zahrnují tituly bakalář, který obvykle vyžaduje čtyřleté denní studium, magistr, vyžadující jedno až dvouleté denní studium, které následuje po bakalářském. Doktorandské studium vyžaduje 5 až 7 let studia po bakalářském studiu. Studium nabízí školy státní, jako je Michigan State University, 6 ZAJÍČEK J., Vzdělávací systém v USA, Praha, CZESHA, 2010, [cit. 14. února 2013] Dostupné na internetu 7 PRŮCHA J., Srovnávací pedagogika, Praha, Portál

14 soukromé, například Boston University a hybridní, jako je Cornell University. Soukromé školy mohou být například církevní čí více komerční, pojmenované po svých sponzorech. Výuka na většině amerických univerzit probíhá ve dvou semestrech. Každý semestr trvá patnáct týdnů. Některé školy nabízejí i třetí letní semestr. Akademický rok začíná v září a končí v květnu. Nejčastěji trvá studium čtyři roky, ale může být ukončeno i dříve. Pokud studenti navštěvují předměty navíc buď během běžných semestrů, nebo právě během třetího, letního semestru. Na školách je zaveden systém kreditů. Předmět je nejčastěji ohodnocen třemi kredity, některé předměty i kredity šesti. To jsou například předměty, při kterých studenti získávají zkušenosti praxí. Ať už v laboratoři, či tréninkové restauraci. Studenti nejčastěji navštěvují univerzity v jejich domovském státě. Výhodou je především menší finanční náročnost. Studenti mají možnost výběru z volitelných předmětů. Musí ale i absolvovat předměty povinné Historie vysokoškolského vzdělávání hospitality v USA Vzdělávací programy, které se specializovaly na přípravu manažerů v hospitality, se poprvé objevují ve Spojených státech v roce Stalo se tak na Hotelové škole Cornell university, kde byl nabízen čtyřletý vzdělávací program. V roce 1935 byl nabízen dvouletý program na City College v San Franciscu. Oba tyto programy byly zaměřeny na potřeby hotelového a restauračního průmyslu. V období druhé světové války, bylo dvouleté vzdělávání v hospitality zaměřeno na potřeby námořnictva. Především pak na vzdělávání zásobovačů a hospodářských správců. Nyní jsou programy zaměřeny jak na vzdělávání pro zázemí hotelu, tak i samotných středisek. Kombinují získávání teoretických vědomostí se získáváním zkušeností v praxi. K tomu pomáhají i speciálně zaměřené programy. Nyní se vrátíme ke čtyřletému studiu na Cornell University. Tento studijní program byl založen na žádost a také díky pomoci od Americké hotelové asociace (AHA). Cornell university je i dnes jednou z nejlepších hotelových škol na světě, nabízejících studijní 8 JEŽKOVÁ, V a kol.: Vzdělávací systémy v zahraničí, Praha, Karolinum

15 programy ve Francii a s úzkou spoluprácí se školami v Austrálii. Později ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století následovaly další programy. Například na Michiganské státní univerzitě, Univerzitě Massachussets a jiných. Další následovaly v čtyřicátých a padesátých letech (státní univerzita v Pensylvánii, Houstonská univerzita. Studie D. Zabela udává, že pouze dvanáct ze zkoumaných 128 programů bylo založeno před rokem Po roce 1970 se počet čtyřletých programů více než zdvojnásobil.) Většina hospitality programů vznikla až v posledních třiceti letech. Tento růst má mnoho důvodů. Jedním z hlavních důvodů je, že studium kopíruje potřeby průmyslu. To znamená, že s rozvojem cestovního ruchu v posledních třiceti letech souvisí i větší požadavky na kvalitu a kvalifikaci personálu. Úzce s tím souvisí i potřeba užší specializace pracovníků v hospitality sektoru. Hospitality vzdělávání se stávalo stále důležitějším a kladlo důraz na kvalitnější vzdělávání Vzdělávací systém v Austrálii v kostce Podobně jako Spojené státy i Austrálie se skládá z jednotlivých států. Konkrétně je rozdělena na šest států a dvě teritoria. Základní a střední školství je řízeno právě těmito státy. Vysoké školy jsou řízeny Federálním ministerstvem školství. Vzdělávací systémy se liší pouze v maličkostech, a to podle států a teritorií. Školní rok probíhá od února do prosince ve čtyřech čtvrtletích. Co se týká předškolního vzdělávání, pro děti od dvou do čtyř let jsou k dispozici jesle. Jejich síť je však velmi řídká a většinou jsou zřizovány dobrovolnými organizacemi. Mateřské školy přijímají děti od 4 do 6 let. Zřizovány jsou nejčastěji při základních školách, jsou dotovány státem a tudíž poskytovány bezplatně. V základních školách probíhá pouze část povinné školní docházky. Základní školu navštěvují 6-7 let, povinná školní docházka pak trvá od 6 do 15 let. Asi třetina všech škol je takzvaně kombinovaných. To znamená, že škola sdružuje jak školu základní, tak školu střední. 9 HOBSON J.S.P., International Perspectives: A Comparison of U.S., U.K., and Australian Hospitality Education and Their University Systems, 1999, [cit. 27. února 2013] Dostupné na internetu <https://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&sid=c93cabc4-495c a339-be2676d7655c%40sessionmgr14&hid=27&bdata=jmxhbmc9y3mmc2l0zt1lag9zdc1saxzl#db=hjh&an= > 15

16 Ve většině států jsou stanoveny postupové standardy, které musí žáci splnit pro postup do dalšího ročníku. V jiných státech je výuka zaměřena na celkový rozvoj osobnosti. Střední vzdělávání je rozděleno na nižší střední a vyšší střední vzdělávání. Nižší střední vzdělávání je čtyřleté, pro žáky od 12 do 16 let. První dva roky mají studenti společný povinný základ. Další dva roky, už si vybírají volitelné předměty a k nim povinné základní předměty. Střední školu ukončují s certifikátem ACT, který jim umožňuje vstup na vyšší střední školu. Vyšší střední škola nabízí dvouleté vzdělávání. Jedná se o státní a nestátní střední školy a vyšší odborné školy. Po dvou letech pak student získává Secondary School Certificate, který studenta opravňuje studovat na všech australských univerzitách. V každém státě je název certifikátu jiný, ovšem účinek má stejný Terciární vzdělávání v Austrálii V Austrálii se nachází 37 státních a 3 soukromé univerzity, které poskytují vysokoškolské vzdělávání. Vysoké školy v Austrálii nabízí dva typy programů: akademický a profesionální. Stejně jako u nás se pak rozděluje do tří stupňů na bakalářské, magisterské a doktorské studium. Studium bakalářského program trvá od 3 až do 6 ti let. Délka studia je závislá na studovaném oboru. Po třech letech získá student titul bakaláře studiem například ekonomie, umění, či vědy, po šesti letech pak například v oboru lékařství. Australský model vysokoškolského vzdělávání je díky historickým událostem založen na modelu britského školství, s významnými vlivy vzdělávání amerického. Po reformě vysokých škol se navýšil počet univerzit, čímž se zlepšila dostupnost vzdělávání. 37 univerzit nabízí veřejně financované a pouhé 3 univerzity vzdělávání soukromé. Většina studentů studuje na univerzitě v jejich mateřském státě, i když na rozdíl od Spojených států, nemusí studenti za studium v jiném státě Austrálie platit žádné dodatečné poplatky. Studenti nemusí bydlet na koleji, jako je tomu běžné ve Velké Británii a mohou tak do školy dojíždět. Většina univerzit je v Austrálii umístěna v hlavních částech města. 10 Country education profiles: Australia, Australian Government, 2011, [cit. 3. března 2013], Dostupné na internetu <https://aei.gov.au/services-and-resources/services/country-education-profiles/about-cep/documents/australia.pdf >, 16

17 Vysokoškolské vzdělávání v oblasti hospitality je v současné době v Austrálii fenoménem. Díky velkému zájmu a značné podpoře australské vlády se zde vzdělávání v hospitality v posledních letech rozvíjelo více, než v kterékoliv jiné zemi. Vzdělávání v hospitality a v turismu si postupně získávalo dobré jméno, ačkoliv bylo dříve podceňováno. Na poměrně malou populaci, se Austrálie může pyšnit mnoha různými obory, které se stále více a více specializují na některou z oblastí hospitality. Akademický rok zde začíná v únoru. Je rozdělen do dvou semestrů. Od února do června a od července do listopadu. Austrálie nyní nabízí možnost třetího semestru, který lze absolvovat během letních prázdnin, které zde probíhají v prosinci a lednu. Je zde zaveden systém kreditů. Student absolvováním studia získává jeden z titulů MSc (Master of Science), MA (Master of Arts) nebo MBA (Master of Business) Historie vysokoškolského vzdělávání hospitality v Austrálii V porovnání s ostatními anglicky mluvícími zeměmi se vysokoškolské vzdělávání v Austrálii začalo rozvíjet až mnohem později. Navzdory tomu zaznamenalo v posledních třiceti letech hospitality vzdělávání rapidní růst a získalo si velmo dobrou reputaci. Důkazem toho je, že původní dva programy, které vznikly začátkem sedmdesátých let se do dnešní doby rozrostly na téměř devadesát. Asi osmdesát z nich nabízí možnost magisterského vzdělávání. Vzhledem k populaci, která čítá 21 milionů obyvatel, jde o obrovské číslo. První dva hospitality programy, byly založeny na popud univerzity pokročilého vzdělávání (University of Advanced education, CAE) a to v roce Jmenovitě to bylo na Victoria University v Melbourne a na Queenslandské zemědělské univerzitě. Tyto univerzity nabízely hospitality z trochu jiného úhlu. Zabývalo se především produkcí jídla, chemií potravin, nutriční výchovou, mikrobiologií apod. Jak vidíme, tyto programy nesloužily pro manažerské vzdělání. Do konce sedmdesátých let vznikly další dva programy. Dalších deset vzniko v průběhu let osmdesátých a největší rozvoj nastal po roce JEŽKOVÁ, V a kol.: Vzdělávací systémy v zahraničí, Praha, Karolinum

18 V tomto roce zavedla australská vláda určité reformy. Celkově byly označeny jako univerzity nové generace. Došlo tak k restrukturalizaci školství. Změnila se celá národní politika, která viděla potenciál Austrálie právě v turismu a tudíž ve službách hospitality. Ze 14 programů zaměřených na hospitality, se náhle stalo 44 programů, přičemž většina byla zaměřena spíše na turismus. To že se pro australskou vládu stalo hospitality důležitým oborem, svědčí i fakt, že všech více než tři čtvrtiny univerzit, které se v Austrálii nachází, nabízí hospitality program Metodologie Téma Ve své práci se pokusím co nejlépe porovnat vzdělávání magisterského studia v oboru hospitality v Austrálii a Spojených státech. Spojené státy stavěly základy svého školského systému na systému, který byl znám z evropských univerzit. Austrálie má své základy též v evropském školství a to i díky britskému vlivu, což je k historickému vývoji země pochopitelné. Stejně velký vliv ovšem měly na tvorbu vysokoškolského vzdělávání v Austrálii i Spojené státy. Některé univerzity byly při zakládání inspirovány právě americkými univerzitami. Zde je nutno říct, že americké vysokoškolské vzdělávání má mnohem delší tradici než australské. Nejstarší univerzitou ve Spojených státech je Harvard založený roku , zatímco v Austrálii byla první univerzita založena až v roce 1850 a byla to univerzita Sydney 14. Pojem hospitality jsme si již definovali. Již podle definice vidíme, že hospitality je velmi velký a rozšířený obor, který se dotýká mnoha oblastí a snaží se dosáhnout svých cílů. K dosažení těchto cílů požaduje manažery a pracovníky, kteří jsou v dané oblasti dostatečně kvalifikovaní a vzdělaní. Profesionální příprava manažerů a zaměstnanců je zajišťována celou škálou institucí. Ať už jsou to obchodní školy, hotelové školy, či vládní rekvalifikační programy. Vzdělávání v oblasti hospitality je dokonce jednou z velkých a důležitých částí hotelového průmyslu. Někdy je dokonce označováno jako nejdůležitější segment. 12 HOBSON J.S.P., International Perspectives: A Comparison of U.S., U.K., and Australian Hospitality Education and Their University Systems, [cit. 6. Března 2013] Dostupné na internetu <http://cs.wikipedia.org/wiki/harvardova_univerzita/> 14 [cit. 6. Března 2013] Dostupné na internetu <http://en.wikipedia.org/wiki/university_of_sydney> 18

19 3.2. Hlavní výzkumná otázka a cíle práce Cílem práce je zjistit, jak se liší a co mají společného magisterské vzdělávání v oblasti hospitality v Austrálii a ve Spojených státech amerických. S tím souvisejí i otázky: Kde je vzdělávání kvalitnější, či která země je atraktivnější pro zahraniční studenty. Předpokladem je, že se vzdělávání ve vybraných zemích nebude příliš lišit. Vzdělávání v hospitality sektoru má sice ve Spojených státech téměř dvakrát delší tradici, ale základy vycházely a nechaly se inspirovat britským systémem. Austrálie se pak inspirovala systémem americkým a britským. Přesto očekávám, že větší kvalitu škol mají univerzity Spojených států. Další předpoklad je, že v počtu zahraničních studentů nenajdeme zemi, která bude mít navrch, neboť obě země jsou známy jako jedny z nejpopulárnějších destinací pro zahraniční studenty Informační zdroje a práce s daty Při práci s daty jsem se snažil pracovat postupně. Nejprve jsem začal studovat práce, které měly blízko mému tématu. Zdrojem informací mi byla internetová databáze EBSCO, kde jsem získal některé srovnávací studie, odborné články, či části knih, věnovaných hospitality. Dalším zdrojem mi byly bakalářské a diplomové práce zaměřené především na srovnávací analýzy, v kterých jsem se zabýval především kritérii srovnání. Dalším, neméně důležitým zdrojem informací mi byla Městská knihovna v Praze, kde jsem získal informace především o vzdělávacích systémech v obou zemích, či o základních informacích o daných zemích. Inspirovaly mne také knihy o Komparativní pedagogice ať už od pana Průchy, či paní Walterové. Doplňkové informace mi poskytovala otevřená databáze Wikipedia.org, či stránky amerického ministerstva školství 15 a australského ministerstva školství 16. Problémem ovšem je, že obě země jsou decentralizované. To znamená, že každý stát má své ministerstvo školství, své zákony. Jelikož veškeré informace byly v anglickém jazyce, využil jsem i anglicko-český slovník odborného vzdělávání. Práce, které jsem studoval, by se daly rozdělit na dvě skupiny. První skupina prací obsahovala informace popisného charakterua a s těmito informacemi pracovala. Druhá 15 [cit. 12. Března 2013] Dostupné na internetu <www.ed.gov> 16 [cit. 12. března 2013] Dostupné na internetu <http://deewr.gov.au/> 19

20 skupina prací si naopak stanovila kritéria, která byla následně srovnávána. Nyní bych těmto pracím věnoval prostor a ve zkratce je popsal. Začnu první skupinou. Tedy práce a články, které mi přinesli informace o řešeném problému. Tourism and Hospitality Education in Australia: Past, Present, Future je práce zabývající se vývojem hospitality vzdělávání v austrálii a odhaduje budoucí vývoj. International Perspectives: a comparison of U.S., U.K. and Australian Hospitality education and Their University Systems. Práce zaměřená na srovnání hospitality studia ve Spojených státech, Velké británii a Austrálii a na jejich univerzitní systémy. V práci srovnává systém vysokoškolského vzdělávání. Práce také porovnává curricula na vybraných univerzitách ve vybraných státech. Hospitality Degree programs in Australia: A Continuing Evolution. Vývoj bakalářských curriculí mapuje tato práce. Představuje nám pět různých hospitality curriculí od roku 1974 na univerzitě v Queenslandu Emerging countries for student recruitment in tertiary education. Práce předpovídá budoucí trendy v destinacích, které jsou pro zahraniční studenty atraktivní a kde se dá očekávat navýšení počtu těchto studentů. Diplomová práce - Terciární vzdělávání České republiky a Španělska. Práce využívá především popisnou metodu. Popisuje školství v obou zemích: jejich historii, legislativu, řízení a rozdělení pravomocí, financování a strukturu. Předmětem srovnání byla vzdělávací úroveň mezi dvěma zeměmi. Vzdělávací úroveň byla komparována z hlediska organizace a struktury. Konkrétně se jednalo o přijímací proces, harmonogram, průběh, hodnocení výsledků a ukončení vzdělávání. ŠKOLSTVÍ: Americké univerzity náš vzor? článek popisuje problémy českého vysokého školství a vyzdvihuje výhody amerických univerzit. Nastiňuje cestu, kterou by se české univerzity mohly vydat. Hospodářské noviny: Kam jít studovat: Nejlepší ze 70 fakult českých vysokých škol. Článek, který se po vzoru zahraničí pokusil komparovat vysoké školy v České republice. Degree of motivation working in hospitality. Zabývá se motivací pro studium a práci v hospitality v zahraničí. 20

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Andrea Šváchová Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol Diplomová práce 2015 Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Denisa Růžičková Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu Diplomová práce 2015 Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu Diplomová

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 2/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Petra Kadlecová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Petra Kadlecová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Petra Kadlecová Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol Diplomová práce 2015 Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců Úvod Během dvou a půl let trvání projektu Středisek pro integraci menšin nasbírali naši pracovníci během své práce s učiteli a dětmi mnoho cenných zkušeností.

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství odborných předmětů Studijní program: (kombinace) Učitelství odborných

Více

vysokoškolské vzdělávání

vysokoškolské vzdělávání vysokoškolské vzdělávání editorial Usus Magister est optimus (praxe je nejlepší učitelka), prohlašovali ve starém Římě významní mužové. A jak je známo, pravdivé, respektive moudré myšlenky věk neotupí;

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií

Univerzita Palackého v Olomouci. Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Autorka práce: Blanka Poštulková Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií Bakalářská práce

Více

Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska

Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska Masarykova univerzita Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radek Pospíšil Vypracovala:

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 1/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie. Výchovný poradce na ZŠ Diplomová práce

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie. Výchovný poradce na ZŠ Diplomová práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Výchovný poradce na ZŠ Diplomová práce Vypracovala Pavlína Kotalíková České Budějovice 2014 Vedoucí práce

Více

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky (magisterská diplomová práce) Vedoucí práce: doc. PhDr. Milada

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARTINA GLETTNIKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Vysoká škola

Více

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín Bc. Lenka Malinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá evaluací efektivity středních škol v okrese Vsetín. Práce je rozdělena

Více

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce Veronika Fojtíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj. Marcela Jílková

Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj. Marcela Jílková Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj Marcela Jílková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce Analýza institucí poskytujících vzdělávání v

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

Projekt získávání zahraničních studentů pro studium na FaME prostřednictvím mezinárodních sportovních. Michal Rudecký

Projekt získávání zahraničních studentů pro studium na FaME prostřednictvím mezinárodních sportovních. Michal Rudecký Projekt získávání zahraničních studentů pro studium na FaME prostřednictvím mezinárodních sportovních aktivit Michal Rudecký Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 45 62 VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Petra Koudelková Abstrakt: V době, kdy na trhu zaniká stále více malých a středních

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jakub Salčák Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce 2014 Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce Jakub Salčák Vysoká škola hotelová v

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více