Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium. Vysoká škola hotelová, v Praze 8, spol s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium. Vysoká škola hotelová, v Praze 8, spol s r. o."

Transkript

1 Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium Diplomová práce Bc. Zdeněk Tesařík Vysoká škola hotelová, v Praze 8, spol s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc. Datum odevzdání: Datum obhajoby: Praha 2013

2 Master s Dissertation Hospitality Management Education Master degree Bc. Zdeněk Tesařík The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc. Date of Submission: RRRR-MM-DD Date of Thesis Defense: RRRR-MM-DD Prague 2013

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Vzdělávání v oblasti hotelnictvímagisterské studium zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne:. Podpis autora práce

4 Touto cestou bych rád vyjádřil mé poděkování paní doc. RNDr. Zdeně Lustigové, za poskytnutí cenných rad, připomínek, ochotu a trpělivost při vedení mé diplomové práce.

5 Abstrakt Tesařík Zdeněk. Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium. Diplomová práce. Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o., Praha 2013, 78 stran Diplomová práce je zaměřena na srovnávání magisterského studia vzdělávání v oblasti hotelnictví, a to v Austrálii a Spojených státech amerických. Cílem práce je pomocí vybraných kritérií porovnat magisterské programy hotelnictví na vybraných univerzitách. Vedlejším cílem práce bylo srovnat jejich kvalitu. Jednotlivým kritérium byla přiřazena důležitost na základě expertní analýzy. Výsledky ukázaly, že vybrané státy se ve vzdělávání v hotelnictví příliš neliší, avšak kvalitnější vzdělávání nabízejí Spojené státy. Klíčová slova Hospitality, studijní program, univerzita, vzdělávání, magisterský program

6 Abstract Master s Dissertation is focused on masters degree hospitality education in Australia an United states of America. Aim of the work is to compare masters hospitality programm with selected criteria on selected universities. Next aim was to Compaq quality of program. There was assigned importace for every kriterium on the base of expert analyses. The results shows that there are not many differences between the hospitality education, but the quality is on the US site. Keywords Hospitality, curriculum, university, education, master s degree

7 Obsah 1. Úvod Teoretická východiska Úvod do hospitality Vzdělávání v oblasti hospitality Historie vzdělávání v hospitality Vzdělávací systém v Spojených státech v kostce Terciární vzdělávání ve Spojených státech Historie vysokoškolského vzdělávání hospitality v USA Vzdělávací systém v Austrálii v kostce Terciární vzdělávání v Austrálii Historie vysokoškolského vzdělávání hospitality v Austrálii Metodologie Téma Hlavní výzkumná otázka a cíle práce Informační zdroje a práce s daty Vybraná srovnávací kritéria Přehled srovnávaných univerzit Cornell university University of Nevada Las Vegas University of Queensland University of Western Sydney Shrnutí Komparace univerzit Magisterské programy hotelnictví na jednotlivých univerzitách Master of Management in Hospitality (MMH), Cornell Hotel School... 36

8 5. 2. Master of Science in Hotel Administration William F. Harrah College of Hotel Administration International Hotel and Tourism Management (IHTM), School of Tourism, University of Queenslandu Master of International Hospitality and Hotel Management, University of western Sydney, School of Business Srovnání magisterských programů podle vybraných kritérií Komparace předmětů vybraných univerzit Srovnání sylabů Závěr Seznam literatury... 75

9 1. Úvod Studium hotelnictví zaznamenává v posledních čtyřiceti letech největší rozvoj. Tato situace pouze reflektuje potřeby a situaci v hospitality sektoru. Se stále vyššími požadavky na úroveň kvality služeb roste i potřeba kvalifikovanějšího a schopnějšího personálu. S tím je přímo spojena i potřeba vedoucích osob s vysokoškolským vzděláním. Na řídících pozicích v hospitality tak téměř nenajdeme pracovníka bez vysokoškolského vzdělání. Význam vzdělávání v hospitality tak získává na důležitosti a stává se stále respektovanějším a atraktivnějším oborem. Pro svoji práci jsem si zvolil srovnávání magisterského studia hospitality. Jednak proto, že magisterské studium studuji a jednak proto, že jde o vzdělávání budoucích vrcholových manažerů. Tedy těch, kteří hospitality sektor nejvíce ovlivňují. Pro srovnávání jsem pak zvolil dvě anglicky hovořící země, a to Austrálii a Spojené státy. Jde o státy, které patří k nejoblíbenějším destinacím pro zahraniční studenty. Australský systém vzdělávání je z velké části ovlivněn tím americkým. Hospitality vzdělávání má však ve Spojených státech mnohem delší tradici. V Austrálii je toto vzdělávání záležitostí posledních čtyř desetiletí. Příští rok to bude přesně 40 let, kdy byl v Austrálii otevřen první bakalářský program zaměřená na hospitality vzdělávání. V práci se tak pokusím porovnat, co mají společného a v čem se liší magisterské studium hotelnictví v těchto dvou zemích. Na základě těchto informací pak vyhodnotím, jaká země nabízí kvalitnější vzdělání v tomto oboru. Vlivem globalizace dochází k neustálému sbližování jednotlivých školských systémů v různých zemích. Toto sbližování je výsledkem činnosti některých mezinárodních organizací a mezinárodních konferencí. Zejména v hospitality sektoru se pak očekává, že školy budou reagovat na změny v tomto sektoru. Předpokladem tedy je, že se vzdělávání v jednotlivých zemích nebude příliš lišit. O něco kvalitnější vzdělávání očekávám ve Spojených státech, kde má hospitality delší tradici. V práci se tedy budu zabývat komparací magisterského vzdělání hotelnictví v Austrálii a v Americe. A to tak, že si zvolím dvě univerzity ze Spojených států a dvě z Austrálie. Stanovím si kritéria, podle kterých budou tyto univerzity porovnávány. 9

10 Expertní analýzou zjistím, kterým kritérium předkládají vysokoškolští pedagogové a specialisté z oboru hospitality největší hodnotu v rozhodování o kvalitě školy. Následně vyhodnotím výsledky. Poté ještě zhodnotím jednotlivé studijní programy vybraných univerzit. Zhodnotím nejen složení předmětů, ale i obsahy. Výsledky mezi jednotlivými univerzitami pak opět porovnám. V první části nejprve objasním pojem hospitality. Také si přiblížíme pojem vzdělávání v hospitality a budu se věnovat jeho historii. Jelikož v práci bude srovnávána Austrálie a Spojené státy, představím v kostce jednotlivé školské systémy s bližším zaměřením na školství terciární, tedy vysokoškolské. Následovat bude metodologie práce, kde objasním, jak probíhala příprava na zpracování práce, jaké materiály byly prostudovány a odkud bylo čerpáno. Vyberu také univerzity, které budu srovnávat a stanovím si kritéria srovnání. Následuje představení jednotlivých univerzit a srovnání základních údajů. Dalším krokem bude představení srovnávaných studijních programů a jejich komparace podle stanovených kritérií. Větší pozornost pak bude věnována srovnání studijních programů podle složení předmětů a podle jejich obsahů. Pokusím se také posoudit kvalitu srovnávaných programů. K tomu poslouží některá kritéria, která budou stanovena expertní analýzou. V závěru pak zhodnotím výsledky. Věřím, že díky mé práci se čtenář může lépe orientovat v magisterském studiu hotelnictví v Austrálii a Americe. Práce může posloužit jako informační zdroj pro případné zájemce o studium hotelnictví v zahraničí. Sylaby předmětů pak mohou posloužit jako inspirace pro pedagogy. 10

11 2. Teoretická východiska 2.1. Úvod do hospitality Pojem hospitality je relativně nový anglický výraz, kterému podle odborné literatury neodpovídá žádný český výraz. V původním znění tento termín zahrnuje obory stravování, ubytování, dopravy a cestovního ruchu. Nejbližším českým ekvivalentem hospitality, by se dal označit výrazem pohostinství. Čímž je myšleno i veřejné stravování, či živnostenská činnost 1. Druhý pohled pak krom stravování, zahrnuje do pohostinství i ubytovací služby. Tento pohled je pak blíže pohledu mezinárodnímu. V této práci budu souhrnně pro služby ubytovací a stravovací, držet mezinárodního pojmu hospitality Vzdělávání v oblasti hospitality Jen v USA každý rok vystuduje magisterský program v hospitality oblasti 3000 studentů. Uplatnění ale pak mohou získat v jednom z téměř milionu hotelů, které se na území USA nachází 2. Jak tedy definovat vzdělání v hospitality? Carl Riegel ho zjednodušeně definuje jako obor věnovaný přípravě studentů většinou pro práci na manažerských postech v hospitality. Pro tento obor je typická kombinace vzdělávání a zkušeností 3. Protože hospitality pokrývá velké množství oborů, i vystudované obory nabízejí mnoho možností uplatnění. Jako příklad uvedu vystudování bakalářských oborů cukrářského umění, housekeeping managementu, či zajímavému managementu hazardních her. Navíc lze očekávat, že podobné zaměření se bude v budoucích letech stupňovat. Studium hospitality si tak v posledních letech i díky těmto faktorům buduje respekt a je stále více poptávaným a atraktivnějším oborem Historie vzdělávání v hospitality První okamžiky, kdy můžeme mluvit o vzdělávání v pohostinství se dají přiřadit ke vznikům prvních hostinců. Jelikož první vlastníci podniků museli své zkušenosti a vědomosti předávat těm, kterým podniky předávali. S růstem pohostinství vznikala i potřeba rozvoje učňovských programů. V zemích západní Evropy, především pak v Británii a Švýcarsku, byly zaváděny učňovské programy 1 PÁSKOVÁ M., ZELENKA J. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, BARROWS C. W.; BOSSELMAN R H.. Hospitality Management Education, RIEGEL C. Guide to College Programs in Hospitality and Tottrism. New York

12 v restauracích a hotelích. Celkově jim je pak přiřazeno stanovení základního modelu, na kterém ostatní stavěli, a v kterém pokračovali. Tyto programy většinou pracovaly efektivně a zajišťovaly úspěšnou kariéru v hospitality. Na úspěch těchto evropských programů navázaly i Spojené státy americké, které byly postaveny na stejných základech. Už v této době byla potřeba jistá specializace a tak vznikají i první kulinářské školy, které byly prvními samostatnými programy. Magisterské vzdělávání má ve spojených státech více než stoletou tradici. Současná podoba terciárního vzdělávání se začala ustalovat po druhé světové válce. Napomohly tomu především zvýšené investice ze strany státu. Programy, které zajišťovaly vzdělávání manažerů v oblasti hotelnictví, jsou mnohem novější. První čtyřletý program poskytovala od roku 1922 Hotelová škola na Cornellově univerzitě. Program vznikl z iniciativy americké hotelové asociace (AHA). První dvouletý program pak nabízela City College v San Franciscu Vzdělávací systém v Spojených státech v kostce Školství ve Spojených státech se vyznačuje vysokým stupněm decentralizace. Abychom si udělali co nejlepší přehled o cestě ke vzdělání v USA, charakterizujeme si jednotlivé stupně vzdělávání. Předškolní vzdělávání zahrnuje jesle, předškolní pečovatelská centra, mateřské školy a tzv. Head start, což jsou programy pro sociálně slabé děti. Základní a střední vzdělávání trvá běžně 12 let. Může se ovšem lišit v jednotlivých státech. Děti tak tráví 6-8 let na škole základní, pokračují 4-6 lety na škole střední. Toto vzdělávání je pak většinou ukončeno v 18 letech věku. Střední vzdělávání je děleno na dvě části. A to middle (někdy též junior high school) a a high school. Délka povinné školní docházky se liší opět stát od státu. Ve třiceti státech je povinná školní docházka do 16 let. Školní rok pak obvykle trvá 180 dnů, školní den obvykle od 8 do 15 hodin. 5 4 BARROWS C.W., Introduction to hospitality education, 1999, s. 6-8, [cit. 2. února 2013] Dostupné na internetu <https://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=5c60b036-0b12-45a1-9a14-438f0cd1048b%40sessionmgr4&vid=4&hid=128>, 5 JEŽKOVÁ, V a kol.: Vzdělávací systémy v zahraničí, Praha, Karolinum

13 Na základní škole jsou děti ve třídě vedeny jedním učitelem pro všechny předměty, a je obvyklé, že čas není rozdělen do vyučovacích hodin. Na střední škole je školní den rozdělen do šesti vyučovacích hodin. Každý student má jiný rozvrh, který si na začátku školního roku sám určuje. Pro žáky, kteří bydlí mimo docházkovou oblast, je k dispozici doprava školními autobusy, která je zdarma. Většina států si vytvořila vzdělávací akademický standart, který definuje znalosti, které musí studenti ovládat. Jde především o znalosti matematiky, umění jazyka, společenských a přírodních vědách. Hodnotí se pak na stupnici A až F. Ve všech státech jsou zavedeny testy, které ověřují schopnosti a úroveň žáků. V některých státech jsou pak zavedeny i zkoušky pro přijetí na střední školy. Školy jsou ovšem obecně určovány podle školských distriktů, které pak studenty rozřazují podle místa bydliště. Na výběr mají studenti ze tří typů škol. Magnet school, Charter school a Voucher school. Voucher school jsou většinou školami soukromými. Soukromé školy tvoří 24% všech škol v USA a jsou navštěvovány asi 10% žáků. Téměř tři čtvrtiny těchto soukromých škol jsou školy církevní Terciární vzdělávání ve Spojených státech Univerzitní terciární vzdělávání je vzdělávání poskytované univerzitami, či jinými typy vysokých škol. Situace na této úrovni je v jednotlivých zemích velmi podobná, ne ovšem identická. Vysoká škola uskutečňuje magisterské, či doktorandské studijní programy (případně bakalářské) a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další činnost 7. Ve spojených státech se nachází více než 600 veřejných a skoro 1800 soukromých čtyřletých vysokých škol a univerzit. Jako jedna z největších zemí na světě nabízí celou škálu studijních programů. Akademické tituly zahrnují tituly bakalář, který obvykle vyžaduje čtyřleté denní studium, magistr, vyžadující jedno až dvouleté denní studium, které následuje po bakalářském. Doktorandské studium vyžaduje 5 až 7 let studia po bakalářském studiu. Studium nabízí školy státní, jako je Michigan State University, 6 ZAJÍČEK J., Vzdělávací systém v USA, Praha, CZESHA, 2010, [cit. 14. února 2013] Dostupné na internetu 7 PRŮCHA J., Srovnávací pedagogika, Praha, Portál

14 soukromé, například Boston University a hybridní, jako je Cornell University. Soukromé školy mohou být například církevní čí více komerční, pojmenované po svých sponzorech. Výuka na většině amerických univerzit probíhá ve dvou semestrech. Každý semestr trvá patnáct týdnů. Některé školy nabízejí i třetí letní semestr. Akademický rok začíná v září a končí v květnu. Nejčastěji trvá studium čtyři roky, ale může být ukončeno i dříve. Pokud studenti navštěvují předměty navíc buď během běžných semestrů, nebo právě během třetího, letního semestru. Na školách je zaveden systém kreditů. Předmět je nejčastěji ohodnocen třemi kredity, některé předměty i kredity šesti. To jsou například předměty, při kterých studenti získávají zkušenosti praxí. Ať už v laboratoři, či tréninkové restauraci. Studenti nejčastěji navštěvují univerzity v jejich domovském státě. Výhodou je především menší finanční náročnost. Studenti mají možnost výběru z volitelných předmětů. Musí ale i absolvovat předměty povinné Historie vysokoškolského vzdělávání hospitality v USA Vzdělávací programy, které se specializovaly na přípravu manažerů v hospitality, se poprvé objevují ve Spojených státech v roce Stalo se tak na Hotelové škole Cornell university, kde byl nabízen čtyřletý vzdělávací program. V roce 1935 byl nabízen dvouletý program na City College v San Franciscu. Oba tyto programy byly zaměřeny na potřeby hotelového a restauračního průmyslu. V období druhé světové války, bylo dvouleté vzdělávání v hospitality zaměřeno na potřeby námořnictva. Především pak na vzdělávání zásobovačů a hospodářských správců. Nyní jsou programy zaměřeny jak na vzdělávání pro zázemí hotelu, tak i samotných středisek. Kombinují získávání teoretických vědomostí se získáváním zkušeností v praxi. K tomu pomáhají i speciálně zaměřené programy. Nyní se vrátíme ke čtyřletému studiu na Cornell University. Tento studijní program byl založen na žádost a také díky pomoci od Americké hotelové asociace (AHA). Cornell university je i dnes jednou z nejlepších hotelových škol na světě, nabízejících studijní 8 JEŽKOVÁ, V a kol.: Vzdělávací systémy v zahraničí, Praha, Karolinum

15 programy ve Francii a s úzkou spoluprácí se školami v Austrálii. Později ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století následovaly další programy. Například na Michiganské státní univerzitě, Univerzitě Massachussets a jiných. Další následovaly v čtyřicátých a padesátých letech (státní univerzita v Pensylvánii, Houstonská univerzita. Studie D. Zabela udává, že pouze dvanáct ze zkoumaných 128 programů bylo založeno před rokem Po roce 1970 se počet čtyřletých programů více než zdvojnásobil.) Většina hospitality programů vznikla až v posledních třiceti letech. Tento růst má mnoho důvodů. Jedním z hlavních důvodů je, že studium kopíruje potřeby průmyslu. To znamená, že s rozvojem cestovního ruchu v posledních třiceti letech souvisí i větší požadavky na kvalitu a kvalifikaci personálu. Úzce s tím souvisí i potřeba užší specializace pracovníků v hospitality sektoru. Hospitality vzdělávání se stávalo stále důležitějším a kladlo důraz na kvalitnější vzdělávání Vzdělávací systém v Austrálii v kostce Podobně jako Spojené státy i Austrálie se skládá z jednotlivých států. Konkrétně je rozdělena na šest států a dvě teritoria. Základní a střední školství je řízeno právě těmito státy. Vysoké školy jsou řízeny Federálním ministerstvem školství. Vzdělávací systémy se liší pouze v maličkostech, a to podle států a teritorií. Školní rok probíhá od února do prosince ve čtyřech čtvrtletích. Co se týká předškolního vzdělávání, pro děti od dvou do čtyř let jsou k dispozici jesle. Jejich síť je však velmi řídká a většinou jsou zřizovány dobrovolnými organizacemi. Mateřské školy přijímají děti od 4 do 6 let. Zřizovány jsou nejčastěji při základních školách, jsou dotovány státem a tudíž poskytovány bezplatně. V základních školách probíhá pouze část povinné školní docházky. Základní školu navštěvují 6-7 let, povinná školní docházka pak trvá od 6 do 15 let. Asi třetina všech škol je takzvaně kombinovaných. To znamená, že škola sdružuje jak školu základní, tak školu střední. 9 HOBSON J.S.P., International Perspectives: A Comparison of U.S., U.K., and Australian Hospitality Education and Their University Systems, 1999, [cit. 27. února 2013] Dostupné na internetu <https://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&sid=c93cabc4-495c a339-be2676d7655c%40sessionmgr14&hid=27&bdata=jmxhbmc9y3mmc2l0zt1lag9zdc1saxzl#db=hjh&an= > 15

16 Ve většině států jsou stanoveny postupové standardy, které musí žáci splnit pro postup do dalšího ročníku. V jiných státech je výuka zaměřena na celkový rozvoj osobnosti. Střední vzdělávání je rozděleno na nižší střední a vyšší střední vzdělávání. Nižší střední vzdělávání je čtyřleté, pro žáky od 12 do 16 let. První dva roky mají studenti společný povinný základ. Další dva roky, už si vybírají volitelné předměty a k nim povinné základní předměty. Střední školu ukončují s certifikátem ACT, který jim umožňuje vstup na vyšší střední školu. Vyšší střední škola nabízí dvouleté vzdělávání. Jedná se o státní a nestátní střední školy a vyšší odborné školy. Po dvou letech pak student získává Secondary School Certificate, který studenta opravňuje studovat na všech australských univerzitách. V každém státě je název certifikátu jiný, ovšem účinek má stejný Terciární vzdělávání v Austrálii V Austrálii se nachází 37 státních a 3 soukromé univerzity, které poskytují vysokoškolské vzdělávání. Vysoké školy v Austrálii nabízí dva typy programů: akademický a profesionální. Stejně jako u nás se pak rozděluje do tří stupňů na bakalářské, magisterské a doktorské studium. Studium bakalářského program trvá od 3 až do 6 ti let. Délka studia je závislá na studovaném oboru. Po třech letech získá student titul bakaláře studiem například ekonomie, umění, či vědy, po šesti letech pak například v oboru lékařství. Australský model vysokoškolského vzdělávání je díky historickým událostem založen na modelu britského školství, s významnými vlivy vzdělávání amerického. Po reformě vysokých škol se navýšil počet univerzit, čímž se zlepšila dostupnost vzdělávání. 37 univerzit nabízí veřejně financované a pouhé 3 univerzity vzdělávání soukromé. Většina studentů studuje na univerzitě v jejich mateřském státě, i když na rozdíl od Spojených států, nemusí studenti za studium v jiném státě Austrálie platit žádné dodatečné poplatky. Studenti nemusí bydlet na koleji, jako je tomu běžné ve Velké Británii a mohou tak do školy dojíždět. Většina univerzit je v Austrálii umístěna v hlavních částech města. 10 Country education profiles: Australia, Australian Government, 2011, [cit. 3. března 2013], Dostupné na internetu <https://aei.gov.au/services-and-resources/services/country-education-profiles/about-cep/documents/australia.pdf >, 16

17 Vysokoškolské vzdělávání v oblasti hospitality je v současné době v Austrálii fenoménem. Díky velkému zájmu a značné podpoře australské vlády se zde vzdělávání v hospitality v posledních letech rozvíjelo více, než v kterékoliv jiné zemi. Vzdělávání v hospitality a v turismu si postupně získávalo dobré jméno, ačkoliv bylo dříve podceňováno. Na poměrně malou populaci, se Austrálie může pyšnit mnoha různými obory, které se stále více a více specializují na některou z oblastí hospitality. Akademický rok zde začíná v únoru. Je rozdělen do dvou semestrů. Od února do června a od července do listopadu. Austrálie nyní nabízí možnost třetího semestru, který lze absolvovat během letních prázdnin, které zde probíhají v prosinci a lednu. Je zde zaveden systém kreditů. Student absolvováním studia získává jeden z titulů MSc (Master of Science), MA (Master of Arts) nebo MBA (Master of Business) Historie vysokoškolského vzdělávání hospitality v Austrálii V porovnání s ostatními anglicky mluvícími zeměmi se vysokoškolské vzdělávání v Austrálii začalo rozvíjet až mnohem později. Navzdory tomu zaznamenalo v posledních třiceti letech hospitality vzdělávání rapidní růst a získalo si velmo dobrou reputaci. Důkazem toho je, že původní dva programy, které vznikly začátkem sedmdesátých let se do dnešní doby rozrostly na téměř devadesát. Asi osmdesát z nich nabízí možnost magisterského vzdělávání. Vzhledem k populaci, která čítá 21 milionů obyvatel, jde o obrovské číslo. První dva hospitality programy, byly založeny na popud univerzity pokročilého vzdělávání (University of Advanced education, CAE) a to v roce Jmenovitě to bylo na Victoria University v Melbourne a na Queenslandské zemědělské univerzitě. Tyto univerzity nabízely hospitality z trochu jiného úhlu. Zabývalo se především produkcí jídla, chemií potravin, nutriční výchovou, mikrobiologií apod. Jak vidíme, tyto programy nesloužily pro manažerské vzdělání. Do konce sedmdesátých let vznikly další dva programy. Dalších deset vzniko v průběhu let osmdesátých a největší rozvoj nastal po roce JEŽKOVÁ, V a kol.: Vzdělávací systémy v zahraničí, Praha, Karolinum

18 V tomto roce zavedla australská vláda určité reformy. Celkově byly označeny jako univerzity nové generace. Došlo tak k restrukturalizaci školství. Změnila se celá národní politika, která viděla potenciál Austrálie právě v turismu a tudíž ve službách hospitality. Ze 14 programů zaměřených na hospitality, se náhle stalo 44 programů, přičemž většina byla zaměřena spíše na turismus. To že se pro australskou vládu stalo hospitality důležitým oborem, svědčí i fakt, že všech více než tři čtvrtiny univerzit, které se v Austrálii nachází, nabízí hospitality program Metodologie Téma Ve své práci se pokusím co nejlépe porovnat vzdělávání magisterského studia v oboru hospitality v Austrálii a Spojených státech. Spojené státy stavěly základy svého školského systému na systému, který byl znám z evropských univerzit. Austrálie má své základy též v evropském školství a to i díky britskému vlivu, což je k historickému vývoji země pochopitelné. Stejně velký vliv ovšem měly na tvorbu vysokoškolského vzdělávání v Austrálii i Spojené státy. Některé univerzity byly při zakládání inspirovány právě americkými univerzitami. Zde je nutno říct, že americké vysokoškolské vzdělávání má mnohem delší tradici než australské. Nejstarší univerzitou ve Spojených státech je Harvard založený roku , zatímco v Austrálii byla první univerzita založena až v roce 1850 a byla to univerzita Sydney 14. Pojem hospitality jsme si již definovali. Již podle definice vidíme, že hospitality je velmi velký a rozšířený obor, který se dotýká mnoha oblastí a snaží se dosáhnout svých cílů. K dosažení těchto cílů požaduje manažery a pracovníky, kteří jsou v dané oblasti dostatečně kvalifikovaní a vzdělaní. Profesionální příprava manažerů a zaměstnanců je zajišťována celou škálou institucí. Ať už jsou to obchodní školy, hotelové školy, či vládní rekvalifikační programy. Vzdělávání v oblasti hospitality je dokonce jednou z velkých a důležitých částí hotelového průmyslu. Někdy je dokonce označováno jako nejdůležitější segment. 12 HOBSON J.S.P., International Perspectives: A Comparison of U.S., U.K., and Australian Hospitality Education and Their University Systems, [cit. 6. Března 2013] Dostupné na internetu <http://cs.wikipedia.org/wiki/harvardova_univerzita/> 14 [cit. 6. Března 2013] Dostupné na internetu <http://en.wikipedia.org/wiki/university_of_sydney> 18

19 3.2. Hlavní výzkumná otázka a cíle práce Cílem práce je zjistit, jak se liší a co mají společného magisterské vzdělávání v oblasti hospitality v Austrálii a ve Spojených státech amerických. S tím souvisejí i otázky: Kde je vzdělávání kvalitnější, či která země je atraktivnější pro zahraniční studenty. Předpokladem je, že se vzdělávání ve vybraných zemích nebude příliš lišit. Vzdělávání v hospitality sektoru má sice ve Spojených státech téměř dvakrát delší tradici, ale základy vycházely a nechaly se inspirovat britským systémem. Austrálie se pak inspirovala systémem americkým a britským. Přesto očekávám, že větší kvalitu škol mají univerzity Spojených států. Další předpoklad je, že v počtu zahraničních studentů nenajdeme zemi, která bude mít navrch, neboť obě země jsou známy jako jedny z nejpopulárnějších destinací pro zahraniční studenty Informační zdroje a práce s daty Při práci s daty jsem se snažil pracovat postupně. Nejprve jsem začal studovat práce, které měly blízko mému tématu. Zdrojem informací mi byla internetová databáze EBSCO, kde jsem získal některé srovnávací studie, odborné články, či části knih, věnovaných hospitality. Dalším zdrojem mi byly bakalářské a diplomové práce zaměřené především na srovnávací analýzy, v kterých jsem se zabýval především kritérii srovnání. Dalším, neméně důležitým zdrojem informací mi byla Městská knihovna v Praze, kde jsem získal informace především o vzdělávacích systémech v obou zemích, či o základních informacích o daných zemích. Inspirovaly mne také knihy o Komparativní pedagogice ať už od pana Průchy, či paní Walterové. Doplňkové informace mi poskytovala otevřená databáze Wikipedia.org, či stránky amerického ministerstva školství 15 a australského ministerstva školství 16. Problémem ovšem je, že obě země jsou decentralizované. To znamená, že každý stát má své ministerstvo školství, své zákony. Jelikož veškeré informace byly v anglickém jazyce, využil jsem i anglicko-český slovník odborného vzdělávání. Práce, které jsem studoval, by se daly rozdělit na dvě skupiny. První skupina prací obsahovala informace popisného charakterua a s těmito informacemi pracovala. Druhá 15 [cit. 12. Března 2013] Dostupné na internetu <www.ed.gov> 16 [cit. 12. března 2013] Dostupné na internetu <http://deewr.gov.au/> 19

20 skupina prací si naopak stanovila kritéria, která byla následně srovnávána. Nyní bych těmto pracím věnoval prostor a ve zkratce je popsal. Začnu první skupinou. Tedy práce a články, které mi přinesli informace o řešeném problému. Tourism and Hospitality Education in Australia: Past, Present, Future je práce zabývající se vývojem hospitality vzdělávání v austrálii a odhaduje budoucí vývoj. International Perspectives: a comparison of U.S., U.K. and Australian Hospitality education and Their University Systems. Práce zaměřená na srovnání hospitality studia ve Spojených státech, Velké británii a Austrálii a na jejich univerzitní systémy. V práci srovnává systém vysokoškolského vzdělávání. Práce také porovnává curricula na vybraných univerzitách ve vybraných státech. Hospitality Degree programs in Australia: A Continuing Evolution. Vývoj bakalářských curriculí mapuje tato práce. Představuje nám pět různých hospitality curriculí od roku 1974 na univerzitě v Queenslandu Emerging countries for student recruitment in tertiary education. Práce předpovídá budoucí trendy v destinacích, které jsou pro zahraniční studenty atraktivní a kde se dá očekávat navýšení počtu těchto studentů. Diplomová práce - Terciární vzdělávání České republiky a Španělska. Práce využívá především popisnou metodu. Popisuje školství v obou zemích: jejich historii, legislativu, řízení a rozdělení pravomocí, financování a strukturu. Předmětem srovnání byla vzdělávací úroveň mezi dvěma zeměmi. Vzdělávací úroveň byla komparována z hlediska organizace a struktury. Konkrétně se jednalo o přijímací proces, harmonogram, průběh, hodnocení výsledků a ukončení vzdělávání. ŠKOLSTVÍ: Americké univerzity náš vzor? článek popisuje problémy českého vysokého školství a vyzdvihuje výhody amerických univerzit. Nastiňuje cestu, kterou by se české univerzity mohly vydat. Hospodářské noviny: Kam jít studovat: Nejlepší ze 70 fakult českých vysokých škol. Článek, který se po vzoru zahraničí pokusil komparovat vysoké školy v České republice. Degree of motivation working in hospitality. Zabývá se motivací pro studium a práci v hospitality v zahraničí. 20

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 Kazachstán1 2 Populace: 15,399,437 (červenec 2009) Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 1 http://www.infoplease.com/atlas/country/kazakhstan.html

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B 6 12 třída na ISB The International School of Brno, o.p.s. Čejkovická 10, Brno, Czech Republic, 628 00 Telefon: 00 420 544 212 313 gsm: +420 776 490 120 info@isob.cz www.isob.cz Rozdělení tříd / stupňů

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky:

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky: Barma/Myanmar1 Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) 2 Jazyky: myanmarština známá jako barmština (oficiální jazyk), shan, karen, kachin, chin, mon, and rakhine (ostatní jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk)

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Hodnocení projektů a návody pro žadatele - IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 234 006 112 E-mail: kraemer@tc.

Hodnocení projektů a návody pro žadatele - IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 234 006 112 E-mail: kraemer@tc. Hodnocení projektů a návody pro žadatele - IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 234 006 112 E-mail: kraemer@tc.cz 1 Hodnocení projektů IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Doporučený

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc červenec 2014 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji zaměřená na ekonomiku,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra Czech Edition Obsah 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra trendence radius of action over 530,000 participants 27 countries

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více