ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁSTROJAŘ

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace Adresa: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Kolofíkovo nábřeţí 1062/51, Opava Moravskoslezský kraj Nástrojař H/01 Nástrojař střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky denní studium Jméno ředitele: Ing. Josef Vondál Kontakty na školu: Platnost: od

3 2. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU OBSAH PROFIL ABSOLVENTA POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI KOMPETENCE ABSOLVENTA ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CERTIFIKACE A MOŢNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÝCH SLOŢEK ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT ORGANIZACE VÝUKY METODICKÉ PŘÍSTUPY STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŢÁKŮ UČEBNÍ PLÁN PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE V OBDOBÍ ZÁŘÍ - ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU TABULKA SOULADU RVP A ŠVP UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk a literatura Anglický jazyk

4 7.3 Německý jazyk Občanská nauka Ekologická výchova Fyzika Matematika Tělesná výchova Ekonomika Informační a komunikační technologie Strojírenská technologie Strojnictví Technická dokumentace Technologie Odborný výcvik POŢADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, HYGIENU PRÁCE A POŢÁRNÍ PŘEDPISY MATERIÁLNÍ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY

5 3. PROFIL ABSOLVENTA Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeţí 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Nástrojař Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Nástrojař Dosaţený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Platnost: od POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI Absolvent školního vzdělávacího programu Nástrojař disponuje kompetencemi pro činnost ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných sluţbách a ve sféře ţivnostenského podnikání při výrobě, montáţi, opravách a seřizování řezných nástrojů pro tváření kovů, zpracování plastů a opravách přípravků a měřidel pro strojírenskou výrobu. Absolvent umí, vyrábět, ošetřovat, udrţovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Nástroji přitom mohou být řezné nástroje ke strojnímu obrábění, k plošnému i objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razící válce, noţe, nůţky aj. noţířské zboţí a nástroje pro humanitní i veterinární lékařství apod. Absolvent Školního vzdělávacího programu Nástrojař se uplatní při výkonu povolání na pozici kvalifikovaného pracovníka daného oboru, který je schopen samostatně vykonávat práci související s výrobou, ošetřováním, udrţováním a opravováním nástrojů aj. pracovních pomůcek a jejich částí. Po nezbytné praxi v oboru je rovněţ připraven k podnikání jednotlivce či kolektivu. Po absolvování závěrečných zkoušek se můţe ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů, apod. 5

6 3.2 KOMPETENCE ABSOLVENTA Absolvent v oblasti výkonu profese získává z technických výkresů, technologických postupů aj. dokumentace nástrojů a pracovních pomůcek zpracovaných v konvenční i elektronické podobě údaje potřebné pro jejich výrobu a opravy vyhotovuje pomocné dílenské náčrty části strojů a pracovních pomůcek provádí potřebné pomocné výpočty rozměrů, technologických podmínek, spotřeby materiálu apod. volí a pouţívá, nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky potřebné při výrobě a opravách nástrojů a pomůcek, volí a pouţívá pomocné materiály a hmoty např. chladiva, maziva, tmely, lepidla aj. proměřuje a orysovává jednotlivé díly nástrojů a pracovních pomůcek ručně obrábí a zpracovává kovové a vybrané nekovové materiály strojně obrábí části nástrojů a pracovních pomůcek zhotovuje a po strojním obrábění dohotovuje části nástrojů a pracovních pomůcek a jejich části provádí technologicky nenáročné tepelné zpracování nástrojů a pracovních pomůcek a jejich části sestavuje části nástrojů a pracovních pomůcek do celků opravuje, ošetřuje a udrţuje nástroje a pracovní pomůcky měří a kontroluje rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu součástí nástrojů a pracovních pomůcek jejich další vlastností, nezbytných pro správnou funkci provádí funkční zkoušky nástrojů a pracovních pomůcek a vede o jejich výsledcích předepsané záznamy ošetřuje a udrţuje nástroje, nářadí a další pracovní pomůcky, pouţívané při výše jmenovaných činnostech a provádí jejich potřebné úpravy 6

7 pracuje se strojírenskými normami, technologickou a výkresovou dokumentaci v konvenční i elektronické podobě a získává z ní potřebné informace Ţák je veden tak, aby znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvaţovat své moţnosti v oblasti profesionální dráhy měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě pečlivě, snaţil se dosahovat co nejlepších výsledků a konstruktivně přistupovat k důvodné kritice a k odstraňování vzniklých nedostatků měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích moţností a příleţitostí v regionu, uměl posoudit a jistit moţnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání prezentoval vhodným způsobem výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji uvaţoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním ţivotě, znal svou cenu na trhu práce a dokázal zohlednit náklady k dosaţení výnosů a zisku kaţdé činnosti, snaţil se o loajálnost ke svému zaměstnavateli byl připraven rozvíjet vlastní ekonomické aktivity a orientoval se v základní finanční gramotnosti dodrţoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, seznámil se s pracovními riziky spojených s výkonem svého povolání rozvíjel svůj tvůrčí přístup ve svém oboru Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském a dalším ţivotě čte s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy) atd. dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i cizím jazyce přiměřeně situaci kaţdodenního a pracovního ţivota má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti 7

8 má základní znalosti v oblasti právního vědomí a vědomostí a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, podnikových činnostech a v pracovněprávních vztazích uvědomuje si důleţitost fungující rodiny zná zásady správné ţivotosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, dokáţe poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění dovede identifikovat běţné problémy, s nimiţ se v ţivotě setká, hledat způsoby jejich řešení a tak odolávat vypjatým či stresovým ţivotním situací Vzdělání směřuje k tomu, aby absolvent orientoval se v potřebných informacích a pracoval s nimi uváţlivě byl schopen pouţívat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním ţivotě měl aktivní přístup k ţivotu, včetně ţivota občanského a k řešení problému snaţil se jednat a komunikovat slušně a zodpovědně, atd. respektoval lidská práva chránil ţivotní prostředí jednal hospodárně aktivně se zajímal o rozvoj v našem regionu, oboru ve kterém nalezne uplatnění vzhledem k jeho kvalifikaci i oborů, který spolu úzce souvisejí pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý ţivotní styl a o zdokonalování své tělesné zdatnosti pouţíval cizí jazyk k efektivnímu dorozumívání a získávání informací o oboru 3.3 ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CERTIFIKACE A MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosaţení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce 8

9 a výuční list. Úspěšné sloţení závěrečné zkoušky a získání výučního litu umoţňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím můţe získat střední vzdělání s maturitou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. 9

10 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeţí 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Nástrojař Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Nástrojař Dosaţený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Platnost: od PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením. Podmínkou přijetí ke zkrácenému studiu je získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. 4.2 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST Pro studium učebního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: poruchami funkce horních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky), prognosticky závaţnými chronickými nemocemi kůţe, prognosticky závaţnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, a to při praktické výuce a předpokladu práce s motorovou mechanizací, prognosticky závaţnými poruchami vidění, poruchami zorného pole, 10

11 Zdravotní omezení vţdy závisí na specifických poţadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař. 4.3 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Vzdělávací program směřuje k přípravě flexibilního absolventa, schopného začlenit se v relativně krátké době po ukončení přípravy do občanské společnosti. Aby bylo moţno absolventy oboru připravit k výkonu povolání, je obsah přípravy koncipován jako systém, poskytující a jejím počátku základní vědomosti a dovednosti společné řadě strojírenských povolání. Další fáze přípravy pak tento základ dále rozšiřuje. Postupná orientace umoţňuje přípravu na konkrétní povolání a v závěrečné fázi posléze i specializaci přípravy uvnitř těchto povolání. Neopominutelným cílem je také příprava absolventa, jehoţ prvotní profesionalizace je jak ve všeobecně vzdělávací, tak v odborné sloţce na úrovni, umoţňující další vzdělávaní v různých krátkodobých specializačních či rekvalifikačních kurzech, ale i studium, vedoucí k dosaţení vyššího stupně vzdělání. Výchova absolventa, schopného uvedených cílů dosáhnout, je charakterizována vyšším podílem všeobecně vzdělávací sloţky, rozsáhle profilovanou odbornou sloţkou vzdělávání, cíleným pěstováním klíčových dovedností, které prolínají mezipředmětově celý výchovněvzdělávací proces. 4.4 CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÝCH SLOŽEK Všeobecné vzdělávání Všeobecné vzdělávání se skládá z oblastí vycházející z RVP pro daný obor: jazykové vzdělávání (realizuje se v předmětech český jazyk a literatura a v cizím jazyce). Rozvíjí především komunikativní dovednosti ţáků a učí je vyjadřovat se ústně i písemně a pracovat s textem jako se zdrojem informací. Učí ţáky vstupovat do vzájemných kontaktů, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibliţuje kulturní hodnoty. Výuka cizímu jazyku ve vzdělávacích programech oborech druhé vzdělávací úrovně navazuje zpravidla na vyučování cizím jazykům v základní škole. Jejím obecným cílem je vytvářet 11

12 předpoklady pro budoucí zapojení ţáků do vzájemné komunikace mezi příslušníky různých národů. Protoţe jazyk je nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji poznávacích schopností ţáků a jejich logického myšlení, přispívá k jazykovému a estetickému cítění a celkové kultivaci osobnosti. V neposlední řadě přispívá k lepšímu dorozumění mezi lidmi společenskovědní vzdělávání se realizuje v předmětu občanská nauka, ekonomice a v některých odborných předmětech. Připravuje ţáky na ţivot v současné společnosti, učí je hlouběji porozumět společenským jevům a fungování společnosti. Podněcuje historické, právní a ekonomické vědomí ţáků, pozitivně ovlivňuje jejich hodnotovou orientaci, učí je odpovědnému přístupu k ţivotu, vede k preferenci demokratických hodnot, tolerantnosti a solidárnosti. estetické vzdělávání se uskutečňuje zejména v literární sloţce jazyka českého a v občanské nauce, přispívá ke kultivaci osobnosti ţáků v oblasti estetické, emocionální a sociální. Formuje jejich vztah k uměleckým hodnotám, podílí se na rozvoji duchovního ţivota. matematické vzdělávání se realizuje v předmětu matematika a je dále rozvíjeno v ostatních odborných předmětech. Jeho obecným cílem je výchova přemýšlivého člověka, který vyuţije matematiku v různých ţivotních situacích. Pomáhá rozvoji myšlení, usuzování a učí věcně argumentaci. Těţiště výuky spočívá v řešení praktických úloh a oblému v rámci daného oboru vzdělávání. ekonomické vzdělávání. Cílem tohoto vzdělávání je rozvíjet ekonomické myšlení ţáků a umoţnit jim pochopit mechanismus fungování trţní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principům hospodaření. Ţáci jsou vedeni k praktickému vyuţívání osvojených poznatků v oboru a získají základní znalosti o moţnostech vlastních podnikatelských aktivit. Učivo je zahrnuto v předmětu ekonomika a v některých odborných předmětech. přírodovědné a ekologické vzdělávání. Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování kladných vztahů k přírodnímu prostředí a umoţňuje ţákům pochopit děje probíhající v ţivé i neţivé přírodě. Důraz je kladen také na rozvoj ekologického myšlení a chování ţáků 12

13 v osobním i profesním ţivotě a na výchovu ţáka k péči o zdraví a ke zdravému ţivotnímu stylu.realizuje se v předmětech základy ekologie a fyzika. Vzdělávání pro zdraví. Tato oblast je zaměřena na podporu fyzického a psychického zdraví ţáků, na vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví, na posilování fyzické zdatnosti a volních vlastností ţáků. Cílem je naučit ţáky zdravému způsobu ţivota a odpovědnosti za své zdraví, učit je vyrovnávat se s jednostrannou pracovní zátěţí a nedostatek pohybu. Důraz je kladen na to, aby ţáci získali kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám a chápali význam pohybu pro zdraví. Učivo se realizuje v předmětu tělesná výchova. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích. Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je podpora počítačové gramotnosti ţáků, jejich příprava na efektivní vyuţívání informačních a komunikačních prostředků v běţném osobním i profesním ţivotě. Podstatnou část tohoto vzdělávání představuje práce s výpočetní technikou v rámci samostatného předmětu, ale prolíná se celým vzdělávacím procesem v podobě vyhledávání a třídění informací z internetu. Odborné vzdělávání Odborné vzdělávání je strukturováno do tří etap. První etapa, realizována v úvodu přípravy má obecnější charakter a tvoří základ, z větší části všem strojírenským oborům. Jejím hlavním cílem je seznámení ţáků s cíli přípravy, se základními prostředky technické komunikace, zejména však s pracovním prostředím, s obsahem a charakterem činnosti vykonávaných ve strojírenství. Druhou etapou je rozsáhle koncipovaná základní příprava na strojírenská povolání, jejichţ obsahem jsou především činnosti, vyskytující se převáţně při zpracování kovových materiálů. Ve třetí etapě, realizované převáţně ve třetím ročníku, se vědomosti a dovednosti ţáků dále prohlubují, lze je však rozšiřovat konkrétním směrem, coţ představuje první fázi profesní specializace. Odborný výcvik se v tomto období realizuje na provozních pracovištích, kde jsou ţákovy dosavadní dovednosti aplikovány na výkon specifických činností, vyskytující se při výrobě a opravách konkrétních výrobků. 13

14 4.5 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezové témata Jedná se o témata, která mají mimořádný společenský význam, pro který zaujímají nezastupitelné místo v celkovém rozvoji osobnosti ţáka. Mají výrazně formativní charakter, a proto je vhodné začleňovat je v odpovídajících souvislostech do výuky. Občan v demokratické společnosti Realizace tohoto tématu spočívá: ve vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, které je zaloţeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu; v promýšlení a stanovení priorit výchovy k demokratickému občanství, opírající se o znalost osobnosti ţáků, jejich názorů a postojů; ve volbě metod a forem výuky, které napomáhají rozvoji sociálních a osobnostních kompetencí a hodnot ţáků (zejména besedy a diskuse). Je třeba, aby si ţáci uvědomili, ţe demokracie je moţná jen tehdy, jestliţe občané mají kvality a předpoklady pro její fungování. Proto je nezbytné vychovávat ţáky ke zdvořilosti a slušnosti. Člověk a ţivotní prostředí, EVVO Realizace tohoto tématu spočívá: v pochopení zásadného významu přírody a ţivotního prostředí pro člověka; v povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení člověka na přírodu; budování postojů a hodnotových orientací ţáků, na jejichţ základě budou utvářet svůj ţivotní styl. Je třeba vést ţáky k odpovědnosti za ţivotní prostředí, utvářet u nich úctu k ţivé i neţivé přírodě a respektovat ţivot. Ţáci by se měli aktivně zapojit do ochrany a zlepšování ţivotního prostředí a jednat hospodárně. Jedním z klíčových preventivních nástrojů ochrany ţivotního prostředí a jedním z prostředků k naplnění udrţitelného rozvoje je enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty. 14

15 EVVO klade důraz především na poznávání ţivotního ( přírodního i umělého ) prostředí člověka, na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek ţivota. V rámci metodického pokynu má EVVO stejný význam jako tradičně pouţívaný pojem ekologická výchova, tudíţ realizací tohoto tématu dochází k všestrannému rozvíjení klíčových kompetencí, především v oblasti kompetencí řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, oblasti pracovních kompetencí v rámci odborných kompetencí a v neposlední řadě i v oblasti kompetencí občanských. Základním dokumentem EVVO na naší škole je školní program EVVO, který je přílohou ŠVP, je zpracován jako dlouhodobý strategický dokument a je dle potřeb školy aktualizován v rámci ročního realizačního programu. Člověk a svět práce Realizací této tématiky je snaha o uplatnění se na trhu práce. Absolvent získává odborné kompetence uplatnitelné při vstupu na trh práce. Ţák je veden k tomu, aby mu nebyl lhostejný jeho profesní růst a celoţivotní vzdělávání. Škola poskytuje ţákům základní orientaci ve světě práce a vzdělávání. V rámci ekonomického vzdělávání jsou ţákům poskytnuty informace a rady týkající se zaměstnávání, moţností samostatného podnikání a moţnosti sociálního zabezpečení. V rámci odborného výcviku se ţáci seznámí s konkrétními podmínkami na pracovištích sociálních partnerů. Informační a komunikační technologie Realizace tohoto tématu spočívá ve zdokonalování efektivně vyuţívat prostředků informačních a komunikačních technologií v profesním i běţném ţivotě. Ţáci se naučí vyuţívat tyto technologie při řešení úloh i při přípravě na vyučování a vytvoří si tak základ pro jejich vyuţití při dalším sebevzdělávání i při výkonu povolání. Důleţité je osvojení práce s informacemi, jejich získávání z většího počtu zdrojů, následné třídění a posuzování z hlediska kvality a věrohodnosti. Získané informace se ţáci naučí dále obsahově a graficky zpracovávat. 15

16 Ochrana člověka za mimořádných událostí Realizací této tématiky je příprava ţáků na dopad moţných následků ţivelných pohrom a dalších mimořádných událostí, způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na ţivotech nebo majetku. Ţáci se naučí uvědomovat, ţe ačkoliv průběh většiny mimořádných událostí nemusí být plně pod kontrolou člověka, tak jejich ničivé následky mohou být minimalizovány účinnými opatřeními připraveností záchranných sloţek i občanů. 4.6 ORGANIZACE VÝUKY Studium je organizováno jako tříleté denní. Organizace výuky se řídí platnými právními předpisy. Probíhá vţdy jeden týden teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Tento je stěţejním dokumentem pro organizaci přípravy vzdělávacího programu. Učební plán je zpracován v souladu s poţadavky RVP a s poţadavky sociálních partnerů a hospodářské komory Odborný výcvik je organizován v dílnách SŠT i na reálných pracovištích firem. Ve třetím ročníku jsou ţáci v odborném výcviku zařazení na provozních pracovištích kde se pod vedením instruktorů seznamují s reálným pracovním prostředím, organizaci práce, pracovním tempem, nároky na zaměstnance, ale i s kontaktem se zaměstnanci a zaměstnavatelem. Zástupci podnikové sféry jsou pravidelně zváni k závěrečným zkouškám, ve spolupráci s hospodářskou komorou a dalšími subjekty se ţáci školy účastní různých prezentačních a jiných akcí. Závěrečná zkouška se organizuje v souladu s platnými předpisy. 4.7 METODICKÉ PŘÍSTUPY Metody a formy vzdělávání jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků vzdělávání, kterého se má dosáhnout s maximálním vyuţitím materiálně didaktických prostředků a strojního vybavení školy (učebny ICT, interaktivní tabule, metrologické pracoviště, CNC technika, soustruţna, frézovna, brusírna,svářečská škola). 16

17 Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti ţáků včetně schopností jednat se spolupracovníky a zákazníky, estetickému cítění a vztahu k ţivotnímu prostředí. Důleţitou součástí výchovy je vyučování v odborném výcviku ve spolupráci s podnikatelskou sférou a hospodářskou komorou. Kde jsou ţáci ve třetím ročníku zařazováni pro odborný rozvoj, přímo do reálného pracovního prostředí. V odborné sloţce vzdělávání preferují vyučující činnostní pojetí výuky. Toto pojetí naprosto převládá ve vyučovacích předmětech informační a komunikační technologie, technická dokumentace a odborný výcvik. Vyučující jej však uplatňují v největší moţné míře i v ostatních teoretických předmětech, např. zadáváním úloh, které ţáci samostatně (popř. v týmech) řeší. Tímto způsobem jsou ţáci připravováni k samostatnému výkonu příslušného povolání, tedy i k řešení problémových situací, které se při tomto výkonu běţně vyskytují. Jednotícím prvkem obou vzdělávacích sloţek je cílevědomé působení všech vyučujících, směřující k tomu,aby si ţáci osvojili klíčové dovednosti, zabezpečující jejich ţádoucí profesní mobilitu 4.8 STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Obsah vzdělávání je strukturován do vyučovacích předmětů, jejich obsah je vymezen v učebních osnovách, které jsou zpracovány rámcově. Rozdělení učiva do ročníků je orientační a je plně v kompetenci školy.v učebních osnovách jsou kromě učiva vymezeny také očekávané výstupy. 4.9 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ Hodnocení ţáků je prováděno na základě klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu. Klasifikace v jednotlivých předmětech je výsledkem průběţného sledování a posouzení znalostí ţáka za příslušné klasifikační období. Poţadované výsledky vzdělávání jsou přiměřené učebním osnovám a profilu absolventa školy. V teoretických předmětech, nebo v předmětech s převahou teorie je učitel povinen hodnotit proporcionálně jak ústní, tak písemný projev a výkony ţáka. 17

18 5. UČEBNÍ PLÁN Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeţí 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Nástrojař Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Nástrojař Dosaţený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Platnost: od Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Disp.hodiny Základní Jazykové vzdělávání Český jazyk ČJ Cizí jazyk CJ Společenskovědní vzdělávání ON Přírodovědné vzdělávání EV 1 F Matematické vzdělávání M Estetické vzdělávání začleněno do ČJ 0 Vzdělávání pro zdraví TV Ekonomické vzdělávání E 2 2 Vzdělávání v ICT ICT Předměty specializace Nástroje a nářadí ST S TD Výroba a opravy nástrojů a T 1 1,5 2,5 nářadí Ový 14 17,5 17,5 Celkem Teoretické vyučování 17 14,5 14,5 Odborný výcvik 14 17,5 17,5 Celkem

19 5.1 PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE V OBDOBÍ ZÁŘÍ - ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU Činnost Ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyţařský výcvik Sportovně-turistický kurz Závěrečná zkouška Časová rezerva ( opakování učiva, exkurze, výchovněvzdělávací akce) Celkem

20 6. TABULKA SOULADU RVP A ŠVP Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeţí 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Nástrojař Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Nástrojař Dosaţený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Platnost: od

21 Škola: Kód a název RVP: Název a ŠVP: Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Jazykové vzdělávání: Střední škola technická TRANSFORMACE Z RVP DO ŠVP H/ 01 NÁSTROJAŘ NÁSTROJAŘ RVP Minimální počet vyuč. hodin za studium Vyučovací předmět ŠVP Počet vyučovacích hodin za studium týdenních celkový týdenních celkový Český jazyk 3 96 Český jazyk a literatura Cizí jazyky Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání Matematické vzdělávání 3 96 Občanská nauka Ekologická vých vvvvvýchova Fyzika Matematika Estetické vzdělávání 2 64 Začleněno do Čj 0 0 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova Ekonomické vzdělávání 2 64 Ekonomika 2 64 Vzdělávání v ICT 3 96 Informační komunikační technologie Nástroje a nářadí Strojírenská technologie Výroba a opravy nástrojů a nářadí Disponibilní hodiny Strojírenství Technická dok Technologie Odb. výcvik 3 96 Celkem Odborná praxe Odborná praxe Kurzy 0 týdnů Kurzy 2 týdny

22 7. UČEBNÍ OSNOVY 7.1 Český jazyk a literatura Název ŠVP: Nástrojař Platnost: od Obecný cíl předmětu Základním cílem je rozvoj komunikačních schopností ţáka, naučit ho uţívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. V rámci estetického vzdělávání se prohlubují jazykové znalosti ţáka a přispívá se tak ke kultivovanosti jejich jazykového projevu. Získané vědomosti a dovednosti se podílí se na rozvoji jejich duchovního ţivota, na utváření kladného vztahu ke kulturním hodnotám, pomáhají formovat jejich postoje a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Výchovně-vzdělávací cíle Ţák má : číst jazykový text s porozuměním, reprodukovat ho a interpretovat vyhledat informace důleţité pro osobní i pracovní rozvoj, dovede je pouţívat a předávat, dokáţe srozumitelně a souvisle formulovat svá stanoviska, obhájit své názory pochopit funkci spisovného jazyka, znát jazykové pojmy a kategorie, vyuţít získaných znalostí pro výuku cizích jazyků pochopit rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, na ukázkách rozlišit spisovný jazyk, obecnou češtinu, dialekty a vědět, kdy je vhodné/nevhodné kterého útvaru uţít/neuţít pochopit význam umění pro člověka, rozlišovat mezi hodnotnou a brakovou literaturou, porozumět uměleckým textům, orientovat se v různých druzích a ţánrech literatury být tolerantní ke vkusu jiných 22

23 umět pracovat v týmu i samostatně Charakteristika učiva a pojetí výuky Předmět se skládá ze dvou, respektive tří oblastí, které se vzájemně prolínají a rozvíjejí. Jazykové vzdělání a komunikační výchova rozvíjejí komunikační a sociální kompetence ţáků a učí je uţívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, literární vzdělávání a literární výchova vede k práci s uměleckým textem, prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev ţáků. Estetická výchova seznamuje s kulturou v širším slova smyslu ţák navštěvuje divadelní a filmová představení, výstavy, kulturní památky, dokáţe rozlišit jednotlivé stavební slohy, malířské styly a hudební ţánry, zná významné představitele. Ţák umí číst jazykový text s porozuměním, reprodukovat ho a interpretovat, je veden ke čtenářství, vyuţívá znalostí a dovedností jazykových, slohových i literárních v praktickém ţivotě, srozumitelně a souvisle se vyjadřuje, formuluje svá stanoviska, aplikuje pravopisné znalosti. Jazykové vzdělávání a komunikační výchova rozvíjí komunikační a sociální kompetenci ţáků a učí je uţívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. Těţištěm výuky předmětu je rozvoj vyjadřovacích dovedností a schopností, nácvik dovednosti přijímat text včetně jeho porozumění a interpretace, a to i text odborný. V literární výuce převaţují četba a interpretace konkrétních uměleckých děl nebo ukázek, doplněné poznatky z literární historie a teorie literatury. Texty se stanou východiskem komplexních jazykových rozborů, prostředkem nácviku kultivovaného čtení, jakoţ i simulací a řešením komunikačních situací. Ţáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým situacím. Hodnocení výsledků ţáků Vyučující se soustředí na rozbory nedostatků ve vyjadřování ţáků, problémové skupinové i individuální úkoly, situační komunikační hry a soutěţe. V kaţdém ročníku se píše jedna rozsáhlejší slohová práce za rok, tyto kontrolní práce se připravují soustavou cvičných prací a dílčích úkolů. Průběţně jsou zařazovány i jiné druhy kontrolních činností (diktáty, testy), ústní zkoušení. 23

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘSKÉ PRÁCE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy Střední

Více

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 VÝROBCE BIŢUTERIE A DEKORATIVNÍCH PŘEDMĚTŮ - SKLENĚNÁ BIŢUTERIE

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ 82 51 H / 03 ZLATNÍK A KLENOTNÍK Platnost ŠVP: od 1. září 2008 počínaje 1. ročníkem

Více

SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA

SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA OBOR VZDĚLÁNÍ 28-58-H/01 SKLÁŘ - VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA Platnost ŠVP:

Více

RVP 23-52-H/01 Nástrojař. Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ

RVP 23-52-H/01 Nástrojař. Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ RVP 23-52-H/01 Nástrojař Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů, Val

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru středního vzdělání s výučním listem 3-55-H/0 KLEMPÍŘ Schválil: Ing. Marcel Gause ředitel SPŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Instalatér 36-52-H/01 RVP: 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.9.2010 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. PROFIL ABSOLVENTA...5

Více

p rů m ys lo v á š ko la

p rů m ys lo v á š ko la S tř e d n í p rů m ys lo v á š ko la s tr o jn í a s t a v e b n í Tá b o r P o ze m n í s t a vite ls tví Š ko ln í vz d ě lá v a c í prog ram Obsah Úvodní identifikační údaje...7 Profil absolventa...8.

Více

kovář a zámečník, pasíř

kovář a zámečník, pasíř Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Studničkova 260 Č.j.: 768/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 RVP: 69-51-H/01 Kadeřník Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. PROFIL ABSOLVENTA...5

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Řemeslo pro život, učit se a umět! Č.j.: MS 2011/01-1 - Obsah 1. Identifikační

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 26 57 H / 01 Autoelektrikář

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 26 57 H / 01 Autoelektrikář STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště Kmenový obor 2651H Elektrikář Učební obor 26 51-H/01

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Technické lyceum Školní vzdělávací program Úvodní identifikační údaje SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum Úvodní identifikační údaje Název

Více

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK Obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Pekař 29-53-H/01 RVP: 29-53-H/01 Pekař Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr Milan

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ -LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ -LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ -LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost od 1. 9. 2010 ----------------------------- Mgr. Pavel Kubínek ředitel školy

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrikář - silnoproud Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2.

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Číšník 65-51-H/01 RVP: 65-51-H/01 kuchař- číšník Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr

Více