CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy"

Transkript

1 CO BIBLE R IK A? doopravdy

2 CO BIBLE doopravdy R IK A? TATO KNIHA PAT R I Pouzit e fotografie: Strana 7: S laskav ym svolen ım American Bible Society Strana 19: Zeme: fotografie NASA Strany 24, 25: fotografie WHO od Edouarda Boubata Strany 88, 89: exploze: na z aklad e fotografie USAF; d ıt e: na z aklad e fotografie WHO od W. Cuttinga 2005 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania What Does the Bible Really Teach? 2005 Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V. Selters/Taunus Co Bible doopravdy r ık a? Vyd an ı ze z a r ı 2013 Tato publikace nen ı urcena k prodeji. Je poskytov ana v r amci celosvetov e biblick e vzdel avac ı činnosti, kter a je podporov ana dobrovoln ymi dary. Pokud nen ı uvedeno jinak, jsou biblick e cit aty prevzaty ze Svat eho P ısma Prekladu nov eho sveta (se studijn ımi pozn amkami) What Does the Bible Really Teach? Czech (bh-b) Made in Germany Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus Tisk a vyd av an ı: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus

3 OBSAH KAPITOLA STRANA Opravdu si Buh pr al takov ysv et? 3 1. Jak ajepravdaobohu? 8 2. BiblejeknihouodBoha Jak ym ab uh z am er se zem ı? Kdo je Jez ı skristus? V ykupn e tennejv ets ıdarodboha Kde jsou mrtv ı? Skute cn anad eje pro nase bl ızk e, kter ızem reli Co je Boz ıkr alovstv ı? Opravdu zijeme v posledn ıch dnech? Jak n as ovlivnuj ıduchovn ıbytosti? ProcB uh pripou st ıutrpen ı? Zijme tak, abychom Bohu delali radost D ıvejme se na zivot stejnejakob uh Jak dos ahnout st est ı v rodine? Jak yzp usob uct ıv an ıb uh schvaluje? Postavtesenastranuprav eho uct ıv an ı Pribli zujtesekbohuvmodlitb e Krest a v a svztahkbohu Zusta nte v Boz ıl asce 184 Dodatek 194

4 Opravdu si B uh p r al takov ysv et? PRE CT ETE si kter ekoli noviny. Pus te si televizi nebo r adio. Vsude je plno zpr av o zlocinnosti, v alk ach a terorismu. Prem y slejte tak eosv ych vlastn ıch starostech. Mozn a jste velmi skl ı cen ı kvuli tomu, ze nekdo z vasich bl ızk ych onemocnel nebo zemrel. Nen ı tedy divu, jestlize se c ıt ıte podobne jako dobr y clovek Job, kter yosob e rekl, ze je prosycen tr apen ım. (Job 10:15) Zeptejte se sami sebe: Opravdu Buh chtel, abych j aavlastneicel elidstvozilo v takov ych podm ınk ach? Kde mohu naj ıt pomoc, abych se dok azal se sv ymi probl emy vyrovnat? Dock amesen ekdy na zemi m ıru? Uspokojiv e odpovedi na tyto ot azky obsahuje Bible.

5 4 BIBLE R IK A, ZE BUH ZPUSOB I, ABY NA ZEMI DOSLO KT EMTO ZMEN AM: Setre jim kazdou slzu z oc ıasmrt jiz nebude a nebude jiz ani truchlen ı ani krik ani bolest. (Zjeven ı 21:4) Chrom y [bude] splhat jako jelen. (Izaj a s 35:6) Otevrou [se] oci slep ych. (Izaj a s 35:5)

6 Vsichni v pametn ıch hrobk ach...vyjdou. (Jan 5:28, 29) Z adn yusedl ık nerekne: Jsem nemocn y. (Izaj a s33:24) Na zemi bude spousta obil ı. ( Zalm 72:16)

7 6 Co Bible doopravdy r ık a? MEJTE UZITEK Z TOHO, CO BIBLE R IK A V yroky uveden enap redchoz ıch stran ach hned neodm ıtejte jako pouh ezbo zn ep r an ı. Buh totiz sl ıbil, ze takov e podm ınky skutecn enastol ı, a Bible vysvetluje, jak to udel a. Z Bible se vsak dozv ıte mnohem v ıc. Obsahuje kl ı cktomu,abychomse uz nyn ı mohli radovat ze skutecn e uspokojuj ı- c ıho zivota. Zamyslete se na chvilku nad sv y- mi vlastn ımi obavami a te zkostmi. Mozn a v as tr ap ı financn ı ci rodinn e probl emy, chatrn ezdrav ı nebo v am mozn azem rel nekdo, koho jste meli r adi. Bible v am mu ze pomoci, abyste se s dnesn ımi probl emy dok azali vyrovnat. Mu ze v am prin est ut echu, proto ze v n ınajdete odpovedi napr ıklad na n asleduj ıc ıot azky: Proctrp ıme? Jak se mu zeme vyrovnat s zivotn ımi stresy? Co mu zeme udelat pro to, aby nase rodina byla s astn ej s ı? Co se s n ami stane po smrti? Uvid ıme jest en ekdy sv ep r ıbuzn eap r atele, kter ızem reli? Procsim uzeme b yt jisti, ze Buh sv e sliby ohledne budoucnosti spln ı?

8 Opravdu si Buh pr al takov ysv et? 7 Uz z toho, ze ctete tuto knihu, je zrejm e, ze byste se r adi dozved eli, co Bible r ık a. Kniha, kterou drz ıte v ruce, v am v tom pomu ze. Vsimn ete si, ze na spodn ım okraji str anek jsou ot azky k jednotliv ym odstavc um. Miliony lid ımaj ı uzitek z toho, ze se svedky Jehovov ymi rozeb ıraj ı Bibli pr a- veformouot azek a odpoved ı. Douf ame, ze i v am se to bude l ıbit. Az se te budete dozv ıdat, co Bible doopravdy r ık a, bezpochyby v as leckter amy slenka prekvap ıaz arovenpot es ı. Prejeme v am tedy pri tom hodnepo zehn an ı! BIBLI M U ZETE POROZUM ET BIBLI tvor ı 66 knih a dopisu. Ty jsou rozdeleny do kapitol aver su, a tak se v Bibli daj ı snadno vyhled avat urcit emy- slenky. Kdyzjsouvt eto publikaci uvedeny odkazy na biblick etexty,prvn ı c ıslo za n azvem biblick e knihy nebo dopisu oznacuje kapitolu a druh e c ıslo vers. Napr ıklad odkaz 2. Timoteovi 3:16 znamen adruh y dopis Timoteovi, 3. kapitolu a 16. vers. Budete-li si vyhled avat biblick e texty uveden evt eto publikaci, sezn am ıtesesbibl ı velmi rychle. A co kdybyste Bibli zacali c ıst kazd y den? Kdyzsizn ı dennep rectete tri azp et kapitol, pre ctete ji celou za rok.

9 PRVN IKAPITOLA Jak ajepravdaobohu? Skutecn eseb uh o n as zaj ım a? Jak yvlastn eje?m an ejak ejm eno? Je mozn esekbohup ribl ı zit? VSIMLI jste si nekdy toho, jak se deti na vsechno vypt avaj ı? Mnoh eznichst ım zacnou hned, jak se nauc ıtrochu mluvit. Vzhl ı zej ıkv am s vykulen yma, zvedav yma ocima aptaj ıse:pro c je obloha modr a? Z ceho jsou udelan e hvezdy? Kdo naucil pt aky zp ıvat? Clov ek se jim snaz ı odpoved et co epe, ale presto se pri tom obcas por adn e zapot ı. A i ta nejleps ı odpove b yv aprod eti jen duvodem kdal s ıot azce: Proc? 2 Alenejsoutojend eti, kdo klade ot azky. St ım, jak clov ek nab ır arozum,pt asest a- le na dals ıv eci. Pt ame se na cestu, na to, jak ym nebezpec ım se m ame vyhnout, nebo prostejentakzezv edavosti. Zd a se vsak, ze mnoz ı lid ese casem pt at pre- st avaj ı,atozvl as na veci, kter ejsou nejdule zit ej s ı. Anebo prinejmen s ım pre- st avaj ıp atrat po odpoved ıch. 3 Zamysletesenadot azkou, kter ajevyti stenanap rebalu t etoknihy,nebonadot azkami 1, 2. Proc je obvykle dobr e, kdyzse clov ek na neco pt a? 3. Procmnoz ı lid ep rest avaj ı hledat odpovedi na ty ot azky, na kter ych z ale z ınejv ıc?

10 Jak ajepravdaobohu? 9 uveden ymi v predmluv e ci na zac atku t eto kapitoly. Jsou to jedny z nejdule zit ej s ıch ot azek, jak e clov ek vubec mu ze polozit. Presto se mnoz ı lid e vzdali snahy hledat odpove- di. Co je k tomu vedlo? Mohla by ty odpovedi obsahovat Bible? Nekte r ı lid esimysl ı, ze biblick ev yroky jsou te zko pochopiteln e. Jin ı maj ı obavy se na neco zeptat, aby neztratili tv a r nebo se neztrapnili. A jest ejin ıjsoup resved- ceni, ze re sen ıtakov ych ot azek by se melo nechat na n abo zensk ych vudc ıch a ucitel ıch. Co si o tom mysl ıte vy? 4 Velmi pravd epodobn ev as zaj ımaj ı odpovedi na z asadn ıot azky t ykaj ıc ı se lidsk eho zivota. Bezpochyby jste si uz nekdy r ıkali: Jak yjesmysl zivota? Existuje necoposmrti? Jak yvlastn eb uh je? Je dule zit ept at se na takov ev eci anevzd avat se, dokud nenajdeme uspokojiv e, spolehliv e odpovedi. Nejproslulejs ıu citel, jak ykdy zil, Jez ıskristus, rekl: Neust aleproste,abudev am d ano; neust ale hledejte, a naleznete; neust ale klepejte, a bude v am otevreno. (Matous7:7) 5 Pokud neust ale budete hledat odpovedi na dule zit e ot azky, zjist ıte, ze takov ezkoum an ım uze b yt velmi uzite c- n e. (Pr ıslov ı 2:1 5) Bez ohledu na to, co v am k tomu r ıkaj ı ostatn ı lid e, odpovedi na tyto ot azky existuj ı avyjemu zete naj ıt a to v Bibli. Ty odpovedi nejsou te zko pochopiteln e. Nav ıc clov eku d avaj ınad eji a radost. Mohou v am tak e pomoci, abyste uznyn ı vedli uspokojuj ıc ı zivot. Uvazujme nejprve o ot azce, kter a zneklidnuje mnoho lid ı. JE BUH LHOSTEJN Y A NECITELN Y? 6 Mnoho lid ısimysl ı, ze odpove na tuto ot azku zn ı ano. Uvazuj ıtakto: KdybyseB uh o lidi zaj ımal, nevypadal by svet jinak? Kdyzse clov ek rozhl edne kolem sebe, 4, 5. Kter eot azky patr ıkt em nejdule zit ej s ım, jak ev ubec mu zeme kl ast, a procbychomnan em eli hledat odpovedi? 6. Proc si mnoho lid ımysl ı, ze Buh je k lidsk emu utrpen ılhostejn y?

11 10 Co Bible doopravdy r ık a? vid ısv et pln yv alek, nen avisti a b ıdy. A kazd yzn as obcas onemocn ı, ne c ım trp ı nebo ztrat ı milovan eho clov eka. Proto casto slys ıme: Kdyby se Buh o n as a o nase probl e- my zaj ımal, nezabr anil by snad tomu, aby se takov e veci dely? 7 Abytohonebylom alo, n azor, ze Buh je neciteln y, ne- kdy podporuj ıin abozen st ıv udci. Jak to? Kdyzn ekoho postihne trag edie, reknou mu, ze to je Boz ıv ule. Takov ıu citel et ım vlastneztragick ych ud alost ıobvi nuj ı Boha. Je ale pravda o Bohu skutecn etakov a? Co o tom Bible doopravdy r ık a? Odpove lze naj ıt u Jakuba 1:13: Kdyzjen ekdo ve zkousce, a ner ık a: Jsem zkou sen Bohem. Vzdy Buh nemu ze b yt zkousen zl ymi vecmi s am nikoho nezkous ı. Buh tedy nikdy nen ı odpovedn yzani cemnost, kterou ve svet e kolem sebe vid ıme. (Job 34:10 12) Je ale pravda, ze spatn ev eci pripou st ı. Jenze mezi t ım, kdyzn ekdo nejakou situaci pripust ı akdy zjizpusob ı,jevelk yrozd ıl. 8 Uvazujme napr ıklad o moudr em a l askypln em otci a o dospel em synovi, kter yje stebydl ıusv ych rodic u. Pokud ten syn zacne b yt vzpurn y a rozhodne se z domova odej ıt, otec mu v tom nebude br anit. Rekn eme, ze syn se pak v zivot e dostane na sikmou plochu a zabredne do probl em u. Nese vinu za synovy probl emy otec? Vubec ne. (Luk a s 15:11 13) PodobneB uh lidem nezabr anil, aby si slisvoucestou spatnou cestou, ale rozhodne nenese vinu za probl emy, kter esit ım lid ezp usobili. Vinit Boha zt ezkost ı, kter e lidstvo zaz ıv a, by proto rozhodnenebylo spravedliv e. 7. (a) Jak n abo zen st ıu citel e vedou mnoho lid ıkn azoru, ze Buh je neciteln y? (b) Co Bible doopravdy r ık aoutrpen ı, kter esnadza z ı- v ame? 8, 9. (a) Jak byste zn azornili rozd ıl mezi t ım, kdyzn ekdo nejakou nicemnost pripust ıakdy zjizp usob ı? (b) Proc by nebylo spravedliv e kritizovat Boha za to, ze lidstvo nechal, aby si slo svou cestou?

12 Jak ajepravdaobohu? 11 9 Buh mel p adn ed uvody k tomu, ze dovolil, aby se lidstvo vydalo spatnou cestou. Jakozto moudr yamocn y Stvoritel n am vubec nemusel vysvetlovat, jak ed uvody ho k tomu vedly. L aska ho vsak podn ıtila, aby n am to objasnil. V ıce se o techto duvodech dozv ıte v 11. kapitole. Mu zeme si ale b yt jist ı, ze Buh nen ı odpovedn y za probl emy, s nimiz se pot yk ame. Naopak, d av an am spolehlivou nadeji, ze nase sv ızeln a situace bude vyre sena. (Izaj a s 33:2) 10 Buh je nav ıc svat y. (Izaj a s 6:3) To znamen a, ze je ryz ı a cist y. Nen ınan em ani stopa spatnosti. Proto mu mu zeme bezv yhradn ed uve rovat. To ovsem nelze r ıct o lidech, kter ın ekdy b yvaj ı zkazen ı. Ani ten nejcestn ej s ı clov ek, jenz je u moci, casto nen ı schopen napravit skody, kter esv ym jedn an ım nap achaj ı spatn ı lid e. Avsak Buh je Vsemohouc ı. Mu ze odstranit vesker en asledky nicemnosti, kter ymi je lidstvo poznamen ano, a tak etoud el a. Azsni cemnost ı skoncuje, udel a to jednou provzdy. ( Zalm 37:9 11) JAK SE BUH D IV ANADNE SN I BEZPR AV I? 11 Prozat ım ale k utrpen ı doch az ı. Co si tedy Buh mysl ı oud alostech, kter esed ej ıvesv ete, a o te zkostech, kter e postihuj ın as osobne? Bible r ık a, ze Buh miluje pr avo. ( Zalm 37:28) Proto se velmi zaj ım aoto,cosed eje o to, zda je to dobr e, nebo spatn e. Vesker e bezpr av ızesrdcenen avid ı. V Bibli se p ı se, ze kdyzbylazem e v minulosti naplnena spatnost ı, Boha v srdci... zabolelo. (1. Mojz ısova 6:5, 6) Buh se od t e doby nezmenil. (Malachi a s3:6)kdy zvid ı, kolik utrpen ıdnesnacel em svet eje,nen avid ıtostejn ejako v minulosti. A nesn a s ı ani pohled na utrpen ı jednotliv ych lid ı. Bible r ık a, ze Buh o v as pecuje. (1. Petra 5:7) 10. Procm uzeme duv e rovat tomu, ze Buh odstran ıv sechny n asledky nicemnosti? 11. (a) Jak se Buh d ıv anabezpr av ı? (b) Co Buh c ıt ı, kdyzvid ıtrp et jednotliv e lidi?

13 12 Co Bible doopravdy r ık a? 12 Procsim uzeme b yt jisti, ze pohled na utrpen ıb uh opravdu nesn a s ı? Zde je dals ıd ukaz. Bible r ık a, ze clov ek byl stvoren k Boz ımu obrazu. (1. Mojz ısova 1:26) Dobr e vlastnosti tedy m ame d ıky tomu, ze je m as am Buh. Tr ap ı v as napr ıklad to, kdyzvid ıte nevinn e lidi trpet? Jestlize takov ebezpr av ınen ılhostejn ev am, mu zete si b yt jisti, ze Boha to t ı z ıje ste mnohem v ıc. 13 Jednou z nej u zasn ej s ıch schopnost ı cloveka je jeho schopnost milovat. I v n ısezrcadl ı osobnost Boha. Bible r ık a, ze Buh je l aska. (1. Jana 4:8) My l asku projevujeme d ıky tomu, ze ji projevuje Buh. Cozpak by v as l aska nepodn ıtila k tomu, abyste ukoncili vesker eutrpen ıabezpr av ı, kn emuzvesv ete doch az ı? Kdybyste Kdyzsechcete meli potrebnou moc, neudelali by- sn ek ym sezn amit, to snad? Samozrejm e, ze udelali. nereknete mu snad nejdr ıv sv ejm eno? Astejn ejist ısim uzeme b yt t ım, ze Buh n am sv e Buh opravdu s vesker ym utrpen ım jm eno odhaluje abezpr av ım skoncuje. Sliby uveden e v p redmluv et eto knihy nejsou v Bibli pouh ymi sny ani plan ymi nadejemi. Boz ı sliby se jistespln ı. M a-li vsak clovek takov ym slibum ve rit, mus ıboha, kter ytytoslibydal,l epe poznat. BUH SI PREJE, ABYSTE HO POZNALI 14 Co udel ate, kdyzsechcetesn e- k ym sezn amit? Nereknete mu snad 12, 13. (a) D ıky cemu m ame takov eznamenit e vlastnosti, jako je napr ıklad l aska, a jak tato vlastnost ovlivnuje n a s pohled na svet? (b) Procsim uzeme b yt jist ı, ze se svetov ymi probl emy Buh opravdu neco udel a? 14. Jak ejebo z ıjm eno a procbychomjem eli pouz ıvat?

14 Bible r ık a, ze Jehova je l askypln ystvo ritel cel eho vesm ıru nejdr ıv sv ejm eno? A m an ejak ejm eno Buh? Mnoh an a- bozenstv ıu c ı, ze jeho jm eno je prost e B uh nebo P an, ale takov aozna cen ı nejsou osobn ımi jm eny. Jsou to tituly, stejnejakov yrazy kr al nebo prezident. Bible r ık a, ze Buh m a mnoho titulu. Mezi nepat r ıiozna cen ı B uh nebo P an. Bible ale tak euv ad ı, ze Buh m a osobn ıjm e- no Jehova. V Zalmu 83:18 se p ı se: Ty, jehozjm eno je Jehova, ty s am jsi Nejvys s ı nad celou zem ı. Pokud v a s preklad Bible toto jm eno neobsahuje, mu zete se v t eto knize pod ıvat do Dodatku na strany , abyste zjistili proc. Skutecnost je vsak takov a, ze Boz ıjm eno se ve

15 14 Co Bible doopravdy r ık a? starovek ych biblick ych rukopisech objevuje mnohotis ıckr at. Jehova si tedy preje, abychom jeho jm eno znali a abychom je pouz ıvali. Dalo by se r ıci, ze Bibli pouzil ktomu,abysen am na jej ıch str ank ach predstavil. 15 Buh s am si dal jm eno, kter em a hlubok yv yznam. Jeho jm eno, Jehova, znamen a, ze Buh mu ze splnit kazd y svuj slib a ze mu ze uskutecnit jak ykoli z am er, kter ysi predsevzal. Boz ıjm eno je jedinecn e, jedin esv eho druhu. Toto jm eno n ale z ıjedin ebohu.jehovajev sak jedinecn y jest evmnohadal s ıch ohledech. Jak to? V ıce informac ıov yznamu a v yslovnosti Boz ıho jm ena najdete v Dodatku na stran ach Co znamen ajm eno Jehova? L aska, kterou m a dobr yoteckesv ym detem, je odleskem daleko vet s ıl asky, kterou n a s nebesk y Otec c ıt ıkn am

16 Jak ajepravdaobohu? Videli jsme, ze Zalm 83:18 o Jehovovi r ık a: Ty s am jsi Nejvys s ı. Podobne jen o Jehovovi se mluv ı jako o V semohouc ım. Ve Zjeven ı15:3sep ıse: Velk a a podivuhodn a jsou tv a d ıla, Jehovo Boze, Vsemohouc ı. Spravedliv eaprav ejsoutv ecesty,kr ali ve cnosti. Z toho, ze Jehova je oznacen jako Vsemohouc ı, se dozv ıd ame, ze je tou nejmocnej s ıbytost ı. Jehovova moc je naprosto nesrovnateln a; je vsep revy suj ıc ı. Titul Kr al ve cnosti n am zase pripom ın a, ze Jehova je jedinecn yje stevdal s ım ohledu. Jen on existoval vzdy. Zalm 90:2 r ık a: Od neurcit eho casu na neurcit y cas [neboli navzdy] jsi Buh. Nevzbuzuje vn as snad tato myslenka posv atnou uctu? 17 Jehova je jedinecn ytak et ım, ze jedineonjestvo ritel. Ve Zjeven ı4:11 cteme: Hoden jsi, Jehovo, ano n a sbo ze, prijmout sl avu a cest a moc, proto ze jsi stvoril vsechny veci a z tv ev ule existovaly a byly stvoreny. Vsechno, co v as napadne od neviditeln ych duchovn ıch tvoruvnebi pres hvezdy, kter eset rpyt ınano cn ı obloze, a ovoce rostouc ınastromech,a zporyby,kter eplavouvoce anech a rek ach, to vsechno existuje d ıky tomu, ze Jehova je Stvoritelem. MU ZETE M IT K JEHOVOVI BL IZK YVZTAH? 18 Kdyzn ekter ı lid e ctou o Jehovov ych b aze n vzbuzuj ı- c ıch vlastnostech, nec ıt ısep ritom moc dobre. Maj ı pocit, ze Buh je pro nep r ılis vyv y sen y, a ze se proto k nemu nikdy nebudou schopni pribl ı zit. Mozn asitak e r ıkaj ı, ze takov emu vznesen emu Bohu na nejak em clov eku ani nez ale z ı. Ale je takov a uvaha na m ıst e? Bible uc ıp resn y opak. O Jehovovi r ık a: Vlastnenen ı daleko od nikoho z n as. 16, 17. Co se o Jehovovi dozv ıd ame z toho, ze je oznacen jako (a) Vsemohouc ı (b) Kr al ve cnosti (c) Stvoritel? 18. Procmaj ın ekter ı lid e pocit, ze se k Bohu nikdy nemohou pribl ı- zit, ale co o tom r ık a Bible?

17 16 Co Bible doopravdy r ık a? (Skutky 17:27) Bible n as dokonce vyb ız ı: Pribli zte se k Bohu a on se pribl ı z ıkv am. (Jakub 4:8) 19 Jak se mu zete k Bohu pribl ı zit? Predev s ım d ale pokracujte v tom, co pr av ete d el ate ucteseon em. Jez ıs rekl: To znamen av ecn y zivot, ze prij ımaj ı pozn an ıotob e, jedin em prav em Bohu, a o tom, kter eho jsi vyslal, Jez ısi Kristu. (Jan 17:3) Ano, Bible r ık a, ze ten, kdo se uc ıojehovovi a Jez ısovi, z ısk a v ecn y zivot. Uzjsmesi rekli, ze Buh je l aska. (1. Jana 4:16) Jehova m aaletak e mnoho dals ıch kr asn ych a prita zliv ych vlastnost ı. Bible napr ıklad r ık a, ze Jehova je Buh milosrdn y a milostiv y, pomal y khn evu a hojn yvmiluj ıc ılaskavostiapravd e. (2. Mojz ı- sova 34:6) Je dobr y a p richystan y odpoust et. ( Zalm 86:5) Buh je trpeliv y. (2. Petra 3:9) Je vern e oddan y. (Zjeven ı 15:4) Kdyzbudeted al c ıst Bibli, dozv ıtesezn ı, jak Jehova tyto i mnoh edal s ıp ritazliv e vlastnosti projevoval v minulosti a jak je projevuje dnes. 20 Je pravda, ze Boha nemu zeme videt, protoze je to neviditeln y duch. (Jan 1:18; 4:24; 1. Timoteovi 1:17) Ale d ıky tomu, co se o nem dozv ıd amezestr anek Bible, ho mu zeme osobne poznat. Jak rekl zalmista, mu zeme pohl ı zet na Jehovovu pr ıjemnost. ( Zalm 27:4; R ıman um 1:20) C ım v ıc toho o Jehovovi budete ved et, t ım skutec- nej s ıprov as bude a t ım v ıc duvod ubudetem ıt k tomu, abyste ho milovali a c ıtili jste se mu nabl ızku. 21 Postupnebudetest ale l epe ch apat, proc Bible r ık a, ze Jehovu m ame povazovat za sv eho Otce. (Matous6:9)Ne- jenze n am dal zivot, ale tak esip reje, aby n a s zivot byl co nejleps ı stejn ejakositoprosv ed eti preje kazd yl askypl- 19. (a) Jak se mu zeme k Bohu pribl ızit a jak y z toho budeme m ıt uzi- tek? (b) Kter e vlastnosti se v am na Bohu l ıb ınejv ıc? (a) KdyzBohanem uzeme videt, znamen ato, ze se k nemu nemu zeme pribl ızit? Vysvetlete to. (b) Od ceho v as mozn a budou odrazovat nekte r ı lid e, kter ıtosv ami mysl ı dobre, ale co byste meli delat?

18 Jak ajepravdaobohu? 17 n yotec.( Zalm 36:9) Bible tak e r ık a, ze lid e se mohou st at Jehovov ymi pr ateli. (Jakub 2:23) Jen si to predstavte mu zete se st at pr ıtelem Stvo ritele cel eho vesm ıru! 22 Kdyz budete ve studiu Bible pokracovat, mozn ase v am stane, ze lid e, kter ıtosv ami mysl ı dobre, v as od takov eho studia budou odrazovat. Mozn amaj ıstrach, ze prejdete na jinou v ıru. Nikomu vsak nedovolte, aby v am br anil rozv ıjet to nejcennej s ıp r atelstv ı, jak em uzete m ıt. 23 Pri zkoum an ı Bible pochopiteln e naraz ıte na veci, kter ym zprvu nebudete rozumet. Mu ze b yt ponekud pokoruj ıc ıpo z adat nekoho o pomoc, ale nev ahejte se zeptat jen kvuli tomu, ze se mozn astyd ıte. Jez ıs rekl, ze je dobr eb yt pokorn y jako mal ed ıte. (Matous 18:2 4) A v ıme, ze deti kladou hodneot azek. Buh si preje, abyste nasli odpovedi. Bible se pochvalnezmi nuje o lidech, kter ıse dychtivesna zili dozved et se o Bohu v ıce. Tito lid epe clive zkoumali P ısmo, aby se ujistili, ze to, co se dozv ıdaj ı, je pravda. (Skutky 17:11) 24 Nejleps ızp usob, jak se o Jehovovi neco dozved et, je zkoumat Bibli. Ta je odlisn aodv sech ostatn ıch knih. V cem? T ımto n am etem se bude zab yvat dals ı kapitola. 23, 24. (a) Procbystem eli bez z abran kl ast ot azky k tomu, o cem se uc ıte? (b) Co bude n am etem dals ıkapitoly? CO BIBLE R IK A Buh se zaj ım aov as osobne. (1. Petra 5:7) Boz ı osobn ıjm eno je Jehova. ( Zalm 83:18) Jehova v as vyb ız ı, abyste se k nemu pribl ı zili. (Jakub 4:8) Jehova je miluj ıc ı, laskav y a milosrdn y. (2. Mojz ısova 34:6; 1. Jana 4:8, 16)

19 DRUH AKAPITOLA BiblejeknihouodBoha Vjak ych smerech se Bible lis ı od vsech ostatn ıch knih? Jak n am Bible mu ze pomoci zvl adat osobn ıprobl emy? Procm uzeme duv e rovat proroctv ım, kter a jsou v Bibli zaps ana? VZPOMENTE si na to, kdyzjsteodsv eho dobr eho pr ıtele dostali nejak yhezk yd arek. Pravdepodobn ev as to nejen nadchlo, ale tak ev as to zahr alo u srdce. D arek n am totiz neco r ık aod arci prinejmen s ım to, ze mu na nasem pr atelstv ız alez ı. Za dobre vybran yd arek jste sv emu pr ıteli bezpochyby tak e podekovali. 2 Bible je darem od Boha darem, za kter ymum uze- me b yt opravdu vde cn ı. Tato jedinecn a kniha n am totiz odhaluje veci, kter ebychomsejinaknikdynedozv ede- li. Napr ıklad n am vypr av ıostvo ren ıhv ezdn ych nebes, zemeaprvn ıho muze a zeny. Bible tak e obsahuje spolehliv ez asady, kter en am v zivot e pom ahaj ı vyrovn avat se s probl emy a obavami. Vysvetluje, jak Buh spln ısv uj z a- mer a jak na zemi zavede leps ı podm ınky. Bible je skutecn eneoceniteln ym darem. 3 Biblejetak e darem, kter yn as zahreje u srdce, protoze n am leccos odhaluje o sv em D arci, Jehovovi Bohu. To, ze n am dal takovou knihu, je dukazem, ze si preje, abychom 1, 2. V jak ych ohledech je Bible neoceniteln ym darem od Boha? 3. Co se o Jehovovi dozv ıd ame z toho, ze n am daroval Bibli, a proc n as to mu ze pote sit?

20 19 Svat ep ısmo Preklad nov eho sveta je k dispozici v mnoha jazyc ıch ho dobre poznali. Bible n am opravdu mu ze pomoci, abychom se k Jehovovi pribl ı zili. 4 Pokud doma nejakou Bibli m ate, zdaleka nejste jedin ı. Cel a Bible nebo jej ı c asti byly vyd any ve v ıce nez jazyc ıch a d ıky tomu je dostupn av ıce nez90procent um svetov e populace. V prum eru se kazd yt yden mezi lidi rozs ı r ıp res milion v ytisk ut etoknihy.dodne sn ı doby byly vyrobeny miliardy v ytisk ucel e Bible nebo jej ıch c ast ı. Z adn ajin a kniha se v tom Bibli nevyrovn a. 5 Bible je nav ıc inspirov ana Bohem. (2. Timoteovi 3:16) V jak em ohledu? Na tuto ot azku odpov ıd a Bible sama: Lid e mluvili z Boha, jak byli un a seni svat ym duchem. (2. Petra 1:21) Zn azorn eme si to: Podnikatel m a mozn asekret arku, kter apron ej p ı se dopis. Ten obsahuje myslenky a pokyny podnikatele. Proto je to jeho dopis, a ne dopis sekret a rky. Podobne Bible obsahuje poselstv ı od Boha, a ne myslenky lid ı, kter ı toto poselstv ı pouze 4. Co na v as zapusobilo, pokud jde o rozs ı renost Bible? 5. V jak em ohledu je Bible inspirov ana Bohem?

21 20 Co Bible doopravdy r ık a? zapsali. Cel a Bible je proto skutecn e Bo z ım slovem. (1. Tesalonican um 2:13) JEDNOLIT AAP RESN A 6 Bible byla ps ana v prub ehu v ıce nez let. Jej ıpisatel e zili v ruzn ych dob ach a poch azeli z nejruzn ej s ıho prostred ı. Nekte r ı z nich byli roln ıci, ryb a ri a past y ri. Jin ı byli proroci, soudci a kr alov e. A pisatel jednoho z evangeli ı, Luk a s, byl zase l eka rem. Bez ohledu na rozlicn e prostred ı, z neho z jednotliv ı pisatel e poch azeli, je Bible od zac atku do konce jednolit ym celkem. 7 Prvn ı biblick a kniha n am sdeluje, jak se lidstvo dostalo do probl em u. Posledn ı kniha n am ukazuje, ze cel a zemesestaner ajem neboli zahradou. Cel a Bible zahrnuje tis ıce let lidsk ych dejin a z ruzn ych hledisek pojedn av a o postupn em uskutec nov an ıbo z ıho z am eru se zem ı. Vnitrn ı soulad Bible je opravdu pusobiv y, ale pr av etose d ao cek avat od knihy, kter ajeinspirov ana Bohem. 8 Biblejev edecky presn a. Jsou v n ı dokonce informace, kter ezna cnep redbehly svou dobu. Napr ıklad 3. kniha Mojz ısova obsahuje z akony dan estarov ek emu Izraeli, kter eset ykaly karant eny a hygieny, zat ımco okoln ın arody nemely o takov ych vecech ani ponet ı. V dobe, kdy byly rozs ıreny myln ep redstavy o tvaru zeme, se o n ı Bible zminovala jako o kruhu neboli kouli. (Izaj a s 40:22) Bible tak e spr avn e r ık a, ze zemeje zav esena na nicem. (Job 26:7) Bible samozrejm enen ı z adnou vedeckou ucebnic ı. Ale kdyzsedot yk av edeck ych t emat, je pozoruhodnep res- Nekte r ı lid esice r ıkaj ı, ze urcit epas aze Bible si navz ajem protire- c ı, ale takov aobvin en ı jsou nepodlozen a. Viz 7. kapitolu knihy Bible Slovo Boz ı, nebo lidsk e?, kterou vydali svedkov e Jehovovi. 6, 7. Proc je jednolitost biblick ezpr avy zvl a s pozoruhodn a? 8. Na pr ıkladech ukazte, zebiblejev edecky presn a.

22 Bible je knihou od Boha 21 n a. A neocek avali bychom snad pr av etoodknihy,kter a je od Boha? 9 Biblejetak ep resn aaspolehliv azhistorick eho hlediska. Jej ı zpr avy jsou konkr etn ı. Obsahuj ı nejen jm ena urcit ych lid ı, ale i jejich rodokmeny. Svet st ıhistorikov ese obvykle nezminuj ı o por a zk ach vlastn ıho n aroda. Ale biblict ı pisatel ejsounarozd ıl od nich upr ımn ı, a to i tehdy, kdyz pojedn avaj ıosv ych vlastn ıch chyb ach a o selh an ıch cel eho n aroda. Napr ıklad ve 4. knize Mojz ı sov esepisatel Mojz ı szmi nuje o vlastn ım v a zn em provin en ı, za kter e byl pr ısne pok ar an. (4. Mojz ı sova 20:2 12) Takov aup r ımnost je v jin ych dejinn ych z aznamech vz acnost ı. V Bibli se sn ıv sak setk av ame proto, ze je to kniha od Boha. KNIHA OBSAHUJ IC I PRAKTICKOU MOUDROST 10 Bible je inspirov ana Bohem, a proto je prospe sn a k vyucov an ı, ke k ar an ıakurovn av an ıv ec ı. (2. Timoteovi 3:16) Ano, je to praktick a kniha. Zrac ısevn ı hlubok e pochopen ı lidsk e povahy. A nen ıdivu,v zdy autorem Bible je s am Jehova Buh, kter y clov eka stvoril. Jehova rozum ına semu sm y slen ıana sim citum l epe nezmysami. Krometohov ı, co potrebujeme, abychom byli s astn ı. Av ıtak e, jak emu jedn an ısem ame vyh ybat. 11 Uvazujme o Jez ısov eproslovu,kter emu se r ık ak az a- n ı na ho re. Je zaznamen an u Matouse, v kapitol ach Vsimn eme si napr ıklad podrobn eho Jez ı sova rodokmenu uveden eho u Luk a se 3: (a) V jak ych smerech se Bible prok azala jako historicky presn a a spolehliv a? (b) Jak yn azor na Bibli mu zeme prijmout d ıky upr ımnosti jej ıch pisatelu? 10. Procnen ıdivu, zebiblejepraktick a kniha? 11, 12. (a) O jak ych n am etech mluvil Jez ı svesv em K az an ınaho re? (b) Kter edal s ıpraktick ez alezitostisevbiblirozeb ıraj ıapro cjsoubiblick e rady nadcasov e?

23 Biblick ypisatel Izaj a sp redpoved el p ad Babyl onu 5a z7.vt eto mistrn euk azce pusobiv eho vyucov an ıje z ıs mluvil o rad en amet u otom,jaknaj ıt skutecn e st est ı, jak urovn avat neshody, jak se modlit a jak si zachovat spr avn yn azor na hmotn ev eci. Jez ısova slova jsou az dodnes stejnep usobiv aapraktick a, jako byla v dobe, kdy je pronesl. 12 Nekter e biblick ez asady se t ykaj ı rodinn eho zivota, pracovn ıch n avyk uavztah usdruh ymi. Z asady z Bible se

24 Bible je knihou od Boha 23 vztahuj ınav sechny lidi a jej ıradyjsouv zdy prospe sn e. Moudrost obsazenou v Bibli shrnul Buh n asleduj ıc ımi slovy, kter a zapsal prorok Izaj a s: J a, Jehova, jsem tvuj Buh,Ten,kdot e vyucuje k tv emu prospechu. (Izaj a s 48:17) KNIHA PROROCTV I 13 Bible obsahuje bezpocet proroctv ı, z nichzmnoh ase jiz splnila. Uvazujme o jednom pr ıkladu. Prost rednictv ım proroka Izaj a se, kter y zil v osm em stolet ıp r. n. l., Jehova predpov ed el, ze mesto Babyl on bude zniceno. (Izaj a s 13:19; 14:22, 23) Ve zm ın en em proroctv ı bylo podrobne pops ano, jak k dobyt ıbabyl onu dojde. Utoc ıc ıarm ady mely vysusit babyl onskou reku a mely do mesta vpochodovat bez boje. To ale nen ıv sechno. V Izaj a sov e proroctv ı je dokonce uvedeno jm eno kr ale, kter ybabyl on dobude. Ten kr al se mel jmenovat K yros. (Izaj a s 44:27 45:2) 14 Asi o 200 let pozdeji, v noci z 5. na 6. r ıjna roku 539 pr. n. l., se v bl ızkosti Babyl onu ut abo rila dobyvatelsk a arm ada. Kdo byl jej ım velitelem? Persk ykr al jm enem K y- ros. Sc enabylap ripravena na to, aby se u zasn e proroctv ı splnilo. Ale vtrhne v souladu s proroctv ım K yrova arm a- da do Babyl onu bez boje? 15 Tu noc Babyl o nan e slavili sv atek a za mohutn ymi mestsk ymi zdmi se c ıtili v bezpec ı. Mezit ım K yros chytre odvedl vodu z r ıcn ıho koryta, kter em estem proch azelo. Kr atce nato byla reka natolik melk a, ze ji K yrovi muzi mohli prebrodit a dostat se tak k mestsk ym zdem. Jak ale K yrova arm ada babyl onsk e zdi zdol a? Z nejak eho 13. Jak e podrobnosti Jehova zjevil proroku Izaj a sovi ohledne dobyt ı Babyl onu? 14, 15. Jak se splnily nekter e podrobnosti Izaj a sova proroctv ıobabyl on e?

25 24 Co Bible doopravdy r ık a? duvodu Babyl o nan e bezstarostne nechali otevren em estsk ebr any. 16 O Babyl on e bylo p redpoved eno: Nikdy nebude ob yv an ani nebude preb yvat po generaci za generac ı. A Arab si tam nepostav ıstanapast yri tam nenechaj ı ulehnout sv ast ada bravu. (Izaj a s 13:20) V tomto proroctv ıbylop redpoved eno neco v ıc nezjenp ad mesta. Je z n ej videt, ze Babyl on mel b yt zpustosen natrvalo. Ospln en ıt echto slov se mu zete presv ed cit na vlastn ıo ci. Neobydlen e rozvaliny starov ek eho Babyl onu, kter esenach azej ı asi 80 kilometruji zneodbagd adu v Ir aku, jsou dukazem toho, ze Jehovova slova pronesen aprost rednictv ım Izaj a se se splnila. Jehova rekl: Vymetu jej kost etem vyhlazen ı. (Izaj a s 14:22, 23) Dals ı informace o biblick ych proroctv ıch mu zete naj ıt na stran ach v brozu re Kniha pro vsechny lidi, kterou vydali svedkov e Jehovovi. 16. (a) Co Izaj a sp redpoved el o konecn em osudu Babyl onu? (b) Jak se Izaj a sovo proroctv ıozni cen ıbabyl onu splnilo?

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 VLASTNEJE?

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 VLASTNEJE? 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 O CEM BIBLE VLASTNEJE? I 1. R IJNA 2013 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I Vol. 134, No. 19 Semimonthly CZECH TENTO

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. LEDNA 2014 STUDIJN I CL ANKY 3. 9. BREZNA Uct ıvejme Jehovu, Kr ale ve cnosti STRANA 7 P ISN E: 106, 46 10. 16. BREZNA 100 let vl ady Jez ıse Krista

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. PROSINCE 2013 STUDIJN I CL ANKY 3. 9. ÚNORA Nenech se rychle otr ast ve sv em sm y slen ı STRANA 6 P ISN E: 65, 59 10. 16. ÚNORA Budes pro Kr alovstv

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I ÚNORA 2014 V ALKA, KTER A ˇ

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I ÚNORA 2014 V ALKA, KTER A ˇ 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. ÚNORA 2014 V ALKA, KTER A ZMENILA SVET I 1. UNORA 2014 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I Vol. 135, No. 3 Semimonthly CZECH TENTO

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

DOBR AZPR AVA OD BOHA

DOBR AZPR AVA OD BOHA DOBR AZPR AVA OD BOHA V cem v am tato brozura mu ze b yt uzite cn a? Tato brozura v am zpr ıjemn ı pozn av an ı Boz ıho Slova, Bible. Z odkazunakoncika zd eho odstavce se dozv ıte, kde mu zete v Bibli

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Tajemstv ı RODINN ˇ EHO

Tajemstv ı RODINN ˇ EHO Tajemstv ı RODINN EHO STEST I Tajemstv ı RODINN EHO STEST I R ODINA je nejstars ızn amou lidskou instituc ı, kter av sak vdne sn ıdob eproch az ıkriz ı. Hroziv yn ar ust nemravnosti a zneuz ıv an ı drog

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Denne. ˇ zkoumejme P ısmo

Denne. ˇ zkoumejme P ısmo Denne zkoumejme P ısmo 2014 Denne zkoumejme P ısmo 2014 Jm eno Denne zkoumejme P ısmo 2014 2013 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Examining the Scriptures Daily 2014 2013 Wachtturm Bibel-

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

JEDINECN ˇ E WEBOV E STR ANKY

JEDINECN ˇ E WEBOV E STR ANKY !"#2 LEDEN 2014 JEDINECN E WEBOV E STR ANKY HLAVN I T EMA JEDINE CN E WEBOV E STR ANKY!"#2 V TOMTO C ISLE 7 POZORUJEME SVET 8 INTERVIEW Mikrobiolozka vysvetluje, proc ve r ı v Boha 10 PRO RODINY Jak odol

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

E ˇ Z. 2. 8. prosince Stvoren ˇ ısvˇ edc ˇ ı o ziv ˇ em Bohu STRANA 3 P ISN E: ˇ 110, 15

E ˇ Z. 2. 8. prosince Stvoren ˇ ısvˇ edc ˇ ı o ziv ˇ em Bohu STRANA 3 P ISN E: ˇ 110, 15 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. R IJNA 2013 2. 8. prosince Stvoren ısv edc ı o ziv em Bohu STRANA 3 P ISN E: 110, 15 9. 15. prosince Jsme Jehovov ymi otroky STRANA 18 P ISN E:

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

15. 21. dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, 16. 22. 28. dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit

15. 21. dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, 16. 22. 28. dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. UNORA 2013 15. 21. dubna Zusta nvjehovov e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: 133, 16 22. 28. dubna Nenech se nic ım pripravit osl avu od Jehovy

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

D A SE VE ˇ RIT ˇ M EDI IM?

D A SE VE ˇ RIT ˇ M EDI IM? !"#2 PROSINEC 2013 D A SE VE RIT M EDI IM? !"#2 V TOMTO C ISLE s V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN D a se v e rit m edi ım? STRANY 4 7 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des ıtky ot

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS !"#2 ÚNOR 2014 JAK MOUD RE INVESTOVAT ČAS !"#2 V TOMTO C ISLE V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN Jak moud re investovat čas STRANY 6 9 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des tky ot azek,

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš.

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš. Týden od 9. do 15. srpna 2009 Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10 Základní verš Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími,

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

ˇR IJEN 2012 JAK DOB ˇ RE ZVL ADAT ˇ SKOLU

ˇR IJEN 2012 JAK DOB ˇ RE ZVL ADAT ˇ SKOLU !"#2 R IJEN 2012 JAK DOB RE ZVL ADAT SKOLU Jak dobre zvl adat skolu Co si mysl ı so skole? Je nudn a, nebo zaj ımav a? Je vycerp avaj ıc ı, nebo pohodov a? Je k nicemu, nebo je praktick a? Pokud se na

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Zákon a evangelium. Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15

Zákon a evangelium. Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15 Týden od 2. do 8. prosince 10 Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15 Základní verš Podle toho víme, že jsme ho (Ježíše Krista) poznali, jestliže zachováváme

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. SRPNA 2013 STUDIJN I CL ANKY 30. Z A R I 6. R IJNA Byli jste posveceni STRANA 3 P ISN E: 125, 66 7. 13. R IJNA Nikdy se nerozvztekli proti Jehovovi

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného vedoucí oddělení hygieny práce Nový Jičín (odborný rada) č.j.: KHSMS/51666/2015 Datum: 14. prosince 2015 Ředitelka Krajská hygienická

Více

Č ástka 3 V Praze dne 30. z ář í 2002 Cena Kč 50,- OBSAH:

Č ástka 3 V Praze dne 30. z ář í 2002 Cena Kč 50,- OBSAH: ISSN 1211-5843 Z P R A V O D A J ČESK ÉHO ÚŘADU ZEMĚMĚŘICK ÉHO A KATASTR ÁLN ÍHO Č ástka 3 V Praze dne 30. z ář í 2002 Cena Kč 50,- OBSAH: A - NORMATIVN Í Č ÁST: 1. Dodatek č. 1 ze dne 20. května 2002

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Jste na v ychovu det ˇ ı sami?

Jste na v ychovu det ˇ ı sami? !"#2 LISTOPAD 2012 Jste na v ychovu det ı sami? !"#2 PRUM ERN YN AKLAD 41 042 000 VYCH AZ ICELKEMV84 JAZYC ICH JSTE NA V YCHOVU DET ISAMI? 3 Mu zete to zvl adnout! 4 Reknete si o pomoc 5 Dob re komunikujte

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

ˇ R IJEN 2013. Tri ˇ veci, ˇ kter esi za pen ıze nekoup ıte

ˇ R IJEN 2013. Tri ˇ veci, ˇ kter esi za pen ıze nekoup ıte !"#2 R IJEN 2013 Tri veci, kter esi za penze nekoupte !"#2 VTOMTO C ISLE s V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN Tri veci, kter esi za pen ze nekoup te STRANY 8 11 r Pre ct ete si biblick

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky?

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky? DOTAZNÍKY KVALITY ŽIVOTA projekt ATTRA RA ID pacienta: Datum vyplnění: NÁVYKY Vykouřil jste v průběhu svého života alespoň 100 cigaret nebo více? ANO NE Kouříte v současné době cigarety? ANO NE Kolik cigaret

Více

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo VĚCNÉ BŘEMENO, VĚCNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO VÉCNÉ BŔEMENO Věcné břemeno Druhy věcných břemen Vznik věcných břemen Zánik věcných břemen Předkupní právo 1. VĚCNÉ BŘEMENO Pojem věcného břemene je zařazeno do občanského

Více

PROSINEC 2012. cjsoulid

PROSINEC 2012. cjsoulid !"#2 PROSINEC 2012 cjsoulid Pro etak netrpeliv ı? !"#2 PRUM ERN YN AKLAD 41 042 000 VYCH AZ ICELKEMV84 JAZYC ICH PROC JSOU LID ETAK NETRPELIV I? 3 Proc jsou lid etak netrpeliv ı? 5 Netrpelivost v am mu

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

SKONC ˇ INˇ EKDY N ASIL I?

SKONC ˇ INˇ EKDY N ASIL I? !"#2 SRPEN 2012 SKONC IN EKDY N ASIL I? !"#2 PRUM ERN YN AKLAD 41 042 000 VYCH AZ ICELKEMV84 JAZYC ICH SKONC IN EKDY N ASIL I? 2 N asil ısedot yk an as vsech 4 Posedlost n asil ım 6 P r ıciny n asil ı

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete TAJEMSTVÍ SÍLY SRDCE Tajemství ve vašem srdci Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete k tomu spoustu dovedností a energie. Tato energie působí ven do světa, dotýká se lidí a spouští děje.

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) č.j.: KHSMS/20151/2016 Datum: 8. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

podobenství strýčka Lukáše

podobenství strýčka Lukáše Podobenství o rozsévači Podobenství o rozsévači Základní text: Lukáš 8, 4-15 2. Timoteovi 3, 16-17 Kdo a proč nám dal Bibli? Vysvětli na praktických životních situacích, co se nám může stát při zvěstování

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více