CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy"

Transkript

1 CO BIBLE R IK A? doopravdy

2 CO BIBLE doopravdy R IK A? TATO KNIHA PAT R I Pouzit e fotografie: Strana 7: S laskav ym svolen ım American Bible Society Strana 19: Zeme: fotografie NASA Strany 24, 25: fotografie WHO od Edouarda Boubata Strany 88, 89: exploze: na z aklad e fotografie USAF; d ıt e: na z aklad e fotografie WHO od W. Cuttinga 2005 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania What Does the Bible Really Teach? 2005 Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V. Selters/Taunus Co Bible doopravdy r ık a? Vyd an ı ze z a r ı 2013 Tato publikace nen ı urcena k prodeji. Je poskytov ana v r amci celosvetov e biblick e vzdel avac ı činnosti, kter a je podporov ana dobrovoln ymi dary. Pokud nen ı uvedeno jinak, jsou biblick e cit aty prevzaty ze Svat eho P ısma Prekladu nov eho sveta (se studijn ımi pozn amkami) What Does the Bible Really Teach? Czech (bh-b) Made in Germany Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus Tisk a vyd av an ı: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus

3 OBSAH KAPITOLA STRANA Opravdu si Buh pr al takov ysv et? 3 1. Jak ajepravdaobohu? 8 2. BiblejeknihouodBoha Jak ym ab uh z am er se zem ı? Kdo je Jez ı skristus? V ykupn e tennejv ets ıdarodboha Kde jsou mrtv ı? Skute cn anad eje pro nase bl ızk e, kter ızem reli Co je Boz ıkr alovstv ı? Opravdu zijeme v posledn ıch dnech? Jak n as ovlivnuj ıduchovn ıbytosti? ProcB uh pripou st ıutrpen ı? Zijme tak, abychom Bohu delali radost D ıvejme se na zivot stejnejakob uh Jak dos ahnout st est ı v rodine? Jak yzp usob uct ıv an ıb uh schvaluje? Postavtesenastranuprav eho uct ıv an ı Pribli zujtesekbohuvmodlitb e Krest a v a svztahkbohu Zusta nte v Boz ıl asce 184 Dodatek 194

4 Opravdu si B uh p r al takov ysv et? PRE CT ETE si kter ekoli noviny. Pus te si televizi nebo r adio. Vsude je plno zpr av o zlocinnosti, v alk ach a terorismu. Prem y slejte tak eosv ych vlastn ıch starostech. Mozn a jste velmi skl ı cen ı kvuli tomu, ze nekdo z vasich bl ızk ych onemocnel nebo zemrel. Nen ı tedy divu, jestlize se c ıt ıte podobne jako dobr y clovek Job, kter yosob e rekl, ze je prosycen tr apen ım. (Job 10:15) Zeptejte se sami sebe: Opravdu Buh chtel, abych j aavlastneicel elidstvozilo v takov ych podm ınk ach? Kde mohu naj ıt pomoc, abych se dok azal se sv ymi probl emy vyrovnat? Dock amesen ekdy na zemi m ıru? Uspokojiv e odpovedi na tyto ot azky obsahuje Bible.

5 4 BIBLE R IK A, ZE BUH ZPUSOB I, ABY NA ZEMI DOSLO KT EMTO ZMEN AM: Setre jim kazdou slzu z oc ıasmrt jiz nebude a nebude jiz ani truchlen ı ani krik ani bolest. (Zjeven ı 21:4) Chrom y [bude] splhat jako jelen. (Izaj a s 35:6) Otevrou [se] oci slep ych. (Izaj a s 35:5)

6 Vsichni v pametn ıch hrobk ach...vyjdou. (Jan 5:28, 29) Z adn yusedl ık nerekne: Jsem nemocn y. (Izaj a s33:24) Na zemi bude spousta obil ı. ( Zalm 72:16)

7 6 Co Bible doopravdy r ık a? MEJTE UZITEK Z TOHO, CO BIBLE R IK A V yroky uveden enap redchoz ıch stran ach hned neodm ıtejte jako pouh ezbo zn ep r an ı. Buh totiz sl ıbil, ze takov e podm ınky skutecn enastol ı, a Bible vysvetluje, jak to udel a. Z Bible se vsak dozv ıte mnohem v ıc. Obsahuje kl ı cktomu,abychomse uz nyn ı mohli radovat ze skutecn e uspokojuj ı- c ıho zivota. Zamyslete se na chvilku nad sv y- mi vlastn ımi obavami a te zkostmi. Mozn a v as tr ap ı financn ı ci rodinn e probl emy, chatrn ezdrav ı nebo v am mozn azem rel nekdo, koho jste meli r adi. Bible v am mu ze pomoci, abyste se s dnesn ımi probl emy dok azali vyrovnat. Mu ze v am prin est ut echu, proto ze v n ınajdete odpovedi napr ıklad na n asleduj ıc ıot azky: Proctrp ıme? Jak se mu zeme vyrovnat s zivotn ımi stresy? Co mu zeme udelat pro to, aby nase rodina byla s astn ej s ı? Co se s n ami stane po smrti? Uvid ıme jest en ekdy sv ep r ıbuzn eap r atele, kter ızem reli? Procsim uzeme b yt jisti, ze Buh sv e sliby ohledne budoucnosti spln ı?

8 Opravdu si Buh pr al takov ysv et? 7 Uz z toho, ze ctete tuto knihu, je zrejm e, ze byste se r adi dozved eli, co Bible r ık a. Kniha, kterou drz ıte v ruce, v am v tom pomu ze. Vsimn ete si, ze na spodn ım okraji str anek jsou ot azky k jednotliv ym odstavc um. Miliony lid ımaj ı uzitek z toho, ze se svedky Jehovov ymi rozeb ıraj ı Bibli pr a- veformouot azek a odpoved ı. Douf ame, ze i v am se to bude l ıbit. Az se te budete dozv ıdat, co Bible doopravdy r ık a, bezpochyby v as leckter amy slenka prekvap ıaz arovenpot es ı. Prejeme v am tedy pri tom hodnepo zehn an ı! BIBLI M U ZETE POROZUM ET BIBLI tvor ı 66 knih a dopisu. Ty jsou rozdeleny do kapitol aver su, a tak se v Bibli daj ı snadno vyhled avat urcit emy- slenky. Kdyzjsouvt eto publikaci uvedeny odkazy na biblick etexty,prvn ı c ıslo za n azvem biblick e knihy nebo dopisu oznacuje kapitolu a druh e c ıslo vers. Napr ıklad odkaz 2. Timoteovi 3:16 znamen adruh y dopis Timoteovi, 3. kapitolu a 16. vers. Budete-li si vyhled avat biblick e texty uveden evt eto publikaci, sezn am ıtesesbibl ı velmi rychle. A co kdybyste Bibli zacali c ıst kazd y den? Kdyzsizn ı dennep rectete tri azp et kapitol, pre ctete ji celou za rok.

9 PRVN IKAPITOLA Jak ajepravdaobohu? Skutecn eseb uh o n as zaj ım a? Jak yvlastn eje?m an ejak ejm eno? Je mozn esekbohup ribl ı zit? VSIMLI jste si nekdy toho, jak se deti na vsechno vypt avaj ı? Mnoh eznichst ım zacnou hned, jak se nauc ıtrochu mluvit. Vzhl ı zej ıkv am s vykulen yma, zvedav yma ocima aptaj ıse:pro c je obloha modr a? Z ceho jsou udelan e hvezdy? Kdo naucil pt aky zp ıvat? Clov ek se jim snaz ı odpoved et co epe, ale presto se pri tom obcas por adn e zapot ı. A i ta nejleps ı odpove b yv aprod eti jen duvodem kdal s ıot azce: Proc? 2 Alenejsoutojend eti, kdo klade ot azky. St ım, jak clov ek nab ır arozum,pt asest a- le na dals ıv eci. Pt ame se na cestu, na to, jak ym nebezpec ım se m ame vyhnout, nebo prostejentakzezv edavosti. Zd a se vsak, ze mnoz ı lid ese casem pt at pre- st avaj ı,atozvl as na veci, kter ejsou nejdule zit ej s ı. Anebo prinejmen s ım pre- st avaj ıp atrat po odpoved ıch. 3 Zamysletesenadot azkou, kter ajevyti stenanap rebalu t etoknihy,nebonadot azkami 1, 2. Proc je obvykle dobr e, kdyzse clov ek na neco pt a? 3. Procmnoz ı lid ep rest avaj ı hledat odpovedi na ty ot azky, na kter ych z ale z ınejv ıc?

10 Jak ajepravdaobohu? 9 uveden ymi v predmluv e ci na zac atku t eto kapitoly. Jsou to jedny z nejdule zit ej s ıch ot azek, jak e clov ek vubec mu ze polozit. Presto se mnoz ı lid e vzdali snahy hledat odpove- di. Co je k tomu vedlo? Mohla by ty odpovedi obsahovat Bible? Nekte r ı lid esimysl ı, ze biblick ev yroky jsou te zko pochopiteln e. Jin ı maj ı obavy se na neco zeptat, aby neztratili tv a r nebo se neztrapnili. A jest ejin ıjsoup resved- ceni, ze re sen ıtakov ych ot azek by se melo nechat na n abo zensk ych vudc ıch a ucitel ıch. Co si o tom mysl ıte vy? 4 Velmi pravd epodobn ev as zaj ımaj ı odpovedi na z asadn ıot azky t ykaj ıc ı se lidsk eho zivota. Bezpochyby jste si uz nekdy r ıkali: Jak yjesmysl zivota? Existuje necoposmrti? Jak yvlastn eb uh je? Je dule zit ept at se na takov ev eci anevzd avat se, dokud nenajdeme uspokojiv e, spolehliv e odpovedi. Nejproslulejs ıu citel, jak ykdy zil, Jez ıskristus, rekl: Neust aleproste,abudev am d ano; neust ale hledejte, a naleznete; neust ale klepejte, a bude v am otevreno. (Matous7:7) 5 Pokud neust ale budete hledat odpovedi na dule zit e ot azky, zjist ıte, ze takov ezkoum an ım uze b yt velmi uzite c- n e. (Pr ıslov ı 2:1 5) Bez ohledu na to, co v am k tomu r ıkaj ı ostatn ı lid e, odpovedi na tyto ot azky existuj ı avyjemu zete naj ıt a to v Bibli. Ty odpovedi nejsou te zko pochopiteln e. Nav ıc clov eku d avaj ınad eji a radost. Mohou v am tak e pomoci, abyste uznyn ı vedli uspokojuj ıc ı zivot. Uvazujme nejprve o ot azce, kter a zneklidnuje mnoho lid ı. JE BUH LHOSTEJN Y A NECITELN Y? 6 Mnoho lid ısimysl ı, ze odpove na tuto ot azku zn ı ano. Uvazuj ıtakto: KdybyseB uh o lidi zaj ımal, nevypadal by svet jinak? Kdyzse clov ek rozhl edne kolem sebe, 4, 5. Kter eot azky patr ıkt em nejdule zit ej s ım, jak ev ubec mu zeme kl ast, a procbychomnan em eli hledat odpovedi? 6. Proc si mnoho lid ımysl ı, ze Buh je k lidsk emu utrpen ılhostejn y?

11 10 Co Bible doopravdy r ık a? vid ısv et pln yv alek, nen avisti a b ıdy. A kazd yzn as obcas onemocn ı, ne c ım trp ı nebo ztrat ı milovan eho clov eka. Proto casto slys ıme: Kdyby se Buh o n as a o nase probl e- my zaj ımal, nezabr anil by snad tomu, aby se takov e veci dely? 7 Abytohonebylom alo, n azor, ze Buh je neciteln y, ne- kdy podporuj ıin abozen st ıv udci. Jak to? Kdyzn ekoho postihne trag edie, reknou mu, ze to je Boz ıv ule. Takov ıu citel et ım vlastneztragick ych ud alost ıobvi nuj ı Boha. Je ale pravda o Bohu skutecn etakov a? Co o tom Bible doopravdy r ık a? Odpove lze naj ıt u Jakuba 1:13: Kdyzjen ekdo ve zkousce, a ner ık a: Jsem zkou sen Bohem. Vzdy Buh nemu ze b yt zkousen zl ymi vecmi s am nikoho nezkous ı. Buh tedy nikdy nen ı odpovedn yzani cemnost, kterou ve svet e kolem sebe vid ıme. (Job 34:10 12) Je ale pravda, ze spatn ev eci pripou st ı. Jenze mezi t ım, kdyzn ekdo nejakou situaci pripust ı akdy zjizpusob ı,jevelk yrozd ıl. 8 Uvazujme napr ıklad o moudr em a l askypln em otci a o dospel em synovi, kter yje stebydl ıusv ych rodic u. Pokud ten syn zacne b yt vzpurn y a rozhodne se z domova odej ıt, otec mu v tom nebude br anit. Rekn eme, ze syn se pak v zivot e dostane na sikmou plochu a zabredne do probl em u. Nese vinu za synovy probl emy otec? Vubec ne. (Luk a s 15:11 13) PodobneB uh lidem nezabr anil, aby si slisvoucestou spatnou cestou, ale rozhodne nenese vinu za probl emy, kter esit ım lid ezp usobili. Vinit Boha zt ezkost ı, kter e lidstvo zaz ıv a, by proto rozhodnenebylo spravedliv e. 7. (a) Jak n abo zen st ıu citel e vedou mnoho lid ıkn azoru, ze Buh je neciteln y? (b) Co Bible doopravdy r ık aoutrpen ı, kter esnadza z ı- v ame? 8, 9. (a) Jak byste zn azornili rozd ıl mezi t ım, kdyzn ekdo nejakou nicemnost pripust ıakdy zjizp usob ı? (b) Proc by nebylo spravedliv e kritizovat Boha za to, ze lidstvo nechal, aby si slo svou cestou?

12 Jak ajepravdaobohu? 11 9 Buh mel p adn ed uvody k tomu, ze dovolil, aby se lidstvo vydalo spatnou cestou. Jakozto moudr yamocn y Stvoritel n am vubec nemusel vysvetlovat, jak ed uvody ho k tomu vedly. L aska ho vsak podn ıtila, aby n am to objasnil. V ıce se o techto duvodech dozv ıte v 11. kapitole. Mu zeme si ale b yt jist ı, ze Buh nen ı odpovedn y za probl emy, s nimiz se pot yk ame. Naopak, d av an am spolehlivou nadeji, ze nase sv ızeln a situace bude vyre sena. (Izaj a s 33:2) 10 Buh je nav ıc svat y. (Izaj a s 6:3) To znamen a, ze je ryz ı a cist y. Nen ınan em ani stopa spatnosti. Proto mu mu zeme bezv yhradn ed uve rovat. To ovsem nelze r ıct o lidech, kter ın ekdy b yvaj ı zkazen ı. Ani ten nejcestn ej s ı clov ek, jenz je u moci, casto nen ı schopen napravit skody, kter esv ym jedn an ım nap achaj ı spatn ı lid e. Avsak Buh je Vsemohouc ı. Mu ze odstranit vesker en asledky nicemnosti, kter ymi je lidstvo poznamen ano, a tak etoud el a. Azsni cemnost ı skoncuje, udel a to jednou provzdy. ( Zalm 37:9 11) JAK SE BUH D IV ANADNE SN I BEZPR AV I? 11 Prozat ım ale k utrpen ı doch az ı. Co si tedy Buh mysl ı oud alostech, kter esed ej ıvesv ete, a o te zkostech, kter e postihuj ın as osobne? Bible r ık a, ze Buh miluje pr avo. ( Zalm 37:28) Proto se velmi zaj ım aoto,cosed eje o to, zda je to dobr e, nebo spatn e. Vesker e bezpr av ızesrdcenen avid ı. V Bibli se p ı se, ze kdyzbylazem e v minulosti naplnena spatnost ı, Boha v srdci... zabolelo. (1. Mojz ısova 6:5, 6) Buh se od t e doby nezmenil. (Malachi a s3:6)kdy zvid ı, kolik utrpen ıdnesnacel em svet eje,nen avid ıtostejn ejako v minulosti. A nesn a s ı ani pohled na utrpen ı jednotliv ych lid ı. Bible r ık a, ze Buh o v as pecuje. (1. Petra 5:7) 10. Procm uzeme duv e rovat tomu, ze Buh odstran ıv sechny n asledky nicemnosti? 11. (a) Jak se Buh d ıv anabezpr av ı? (b) Co Buh c ıt ı, kdyzvid ıtrp et jednotliv e lidi?

13 12 Co Bible doopravdy r ık a? 12 Procsim uzeme b yt jisti, ze pohled na utrpen ıb uh opravdu nesn a s ı? Zde je dals ıd ukaz. Bible r ık a, ze clov ek byl stvoren k Boz ımu obrazu. (1. Mojz ısova 1:26) Dobr e vlastnosti tedy m ame d ıky tomu, ze je m as am Buh. Tr ap ı v as napr ıklad to, kdyzvid ıte nevinn e lidi trpet? Jestlize takov ebezpr av ınen ılhostejn ev am, mu zete si b yt jisti, ze Boha to t ı z ıje ste mnohem v ıc. 13 Jednou z nej u zasn ej s ıch schopnost ı cloveka je jeho schopnost milovat. I v n ısezrcadl ı osobnost Boha. Bible r ık a, ze Buh je l aska. (1. Jana 4:8) My l asku projevujeme d ıky tomu, ze ji projevuje Buh. Cozpak by v as l aska nepodn ıtila k tomu, abyste ukoncili vesker eutrpen ıabezpr av ı, kn emuzvesv ete doch az ı? Kdybyste Kdyzsechcete meli potrebnou moc, neudelali by- sn ek ym sezn amit, to snad? Samozrejm e, ze udelali. nereknete mu snad nejdr ıv sv ejm eno? Astejn ejist ısim uzeme b yt t ım, ze Buh n am sv e Buh opravdu s vesker ym utrpen ım jm eno odhaluje abezpr av ım skoncuje. Sliby uveden e v p redmluv et eto knihy nejsou v Bibli pouh ymi sny ani plan ymi nadejemi. Boz ı sliby se jistespln ı. M a-li vsak clovek takov ym slibum ve rit, mus ıboha, kter ytytoslibydal,l epe poznat. BUH SI PREJE, ABYSTE HO POZNALI 14 Co udel ate, kdyzsechcetesn e- k ym sezn amit? Nereknete mu snad 12, 13. (a) D ıky cemu m ame takov eznamenit e vlastnosti, jako je napr ıklad l aska, a jak tato vlastnost ovlivnuje n a s pohled na svet? (b) Procsim uzeme b yt jist ı, ze se svetov ymi probl emy Buh opravdu neco udel a? 14. Jak ejebo z ıjm eno a procbychomjem eli pouz ıvat?

14 Bible r ık a, ze Jehova je l askypln ystvo ritel cel eho vesm ıru nejdr ıv sv ejm eno? A m an ejak ejm eno Buh? Mnoh an a- bozenstv ıu c ı, ze jeho jm eno je prost e B uh nebo P an, ale takov aozna cen ı nejsou osobn ımi jm eny. Jsou to tituly, stejnejakov yrazy kr al nebo prezident. Bible r ık a, ze Buh m a mnoho titulu. Mezi nepat r ıiozna cen ı B uh nebo P an. Bible ale tak euv ad ı, ze Buh m a osobn ıjm e- no Jehova. V Zalmu 83:18 se p ı se: Ty, jehozjm eno je Jehova, ty s am jsi Nejvys s ı nad celou zem ı. Pokud v a s preklad Bible toto jm eno neobsahuje, mu zete se v t eto knize pod ıvat do Dodatku na strany , abyste zjistili proc. Skutecnost je vsak takov a, ze Boz ıjm eno se ve

15 14 Co Bible doopravdy r ık a? starovek ych biblick ych rukopisech objevuje mnohotis ıckr at. Jehova si tedy preje, abychom jeho jm eno znali a abychom je pouz ıvali. Dalo by se r ıci, ze Bibli pouzil ktomu,abysen am na jej ıch str ank ach predstavil. 15 Buh s am si dal jm eno, kter em a hlubok yv yznam. Jeho jm eno, Jehova, znamen a, ze Buh mu ze splnit kazd y svuj slib a ze mu ze uskutecnit jak ykoli z am er, kter ysi predsevzal. Boz ıjm eno je jedinecn e, jedin esv eho druhu. Toto jm eno n ale z ıjedin ebohu.jehovajev sak jedinecn y jest evmnohadal s ıch ohledech. Jak to? V ıce informac ıov yznamu a v yslovnosti Boz ıho jm ena najdete v Dodatku na stran ach Co znamen ajm eno Jehova? L aska, kterou m a dobr yoteckesv ym detem, je odleskem daleko vet s ıl asky, kterou n a s nebesk y Otec c ıt ıkn am

16 Jak ajepravdaobohu? Videli jsme, ze Zalm 83:18 o Jehovovi r ık a: Ty s am jsi Nejvys s ı. Podobne jen o Jehovovi se mluv ı jako o V semohouc ım. Ve Zjeven ı15:3sep ıse: Velk a a podivuhodn a jsou tv a d ıla, Jehovo Boze, Vsemohouc ı. Spravedliv eaprav ejsoutv ecesty,kr ali ve cnosti. Z toho, ze Jehova je oznacen jako Vsemohouc ı, se dozv ıd ame, ze je tou nejmocnej s ıbytost ı. Jehovova moc je naprosto nesrovnateln a; je vsep revy suj ıc ı. Titul Kr al ve cnosti n am zase pripom ın a, ze Jehova je jedinecn yje stevdal s ım ohledu. Jen on existoval vzdy. Zalm 90:2 r ık a: Od neurcit eho casu na neurcit y cas [neboli navzdy] jsi Buh. Nevzbuzuje vn as snad tato myslenka posv atnou uctu? 17 Jehova je jedinecn ytak et ım, ze jedineonjestvo ritel. Ve Zjeven ı4:11 cteme: Hoden jsi, Jehovo, ano n a sbo ze, prijmout sl avu a cest a moc, proto ze jsi stvoril vsechny veci a z tv ev ule existovaly a byly stvoreny. Vsechno, co v as napadne od neviditeln ych duchovn ıch tvoruvnebi pres hvezdy, kter eset rpyt ınano cn ı obloze, a ovoce rostouc ınastromech,a zporyby,kter eplavouvoce anech a rek ach, to vsechno existuje d ıky tomu, ze Jehova je Stvoritelem. MU ZETE M IT K JEHOVOVI BL IZK YVZTAH? 18 Kdyzn ekter ı lid e ctou o Jehovov ych b aze n vzbuzuj ı- c ıch vlastnostech, nec ıt ısep ritom moc dobre. Maj ı pocit, ze Buh je pro nep r ılis vyv y sen y, a ze se proto k nemu nikdy nebudou schopni pribl ı zit. Mozn asitak e r ıkaj ı, ze takov emu vznesen emu Bohu na nejak em clov eku ani nez ale z ı. Ale je takov a uvaha na m ıst e? Bible uc ıp resn y opak. O Jehovovi r ık a: Vlastnenen ı daleko od nikoho z n as. 16, 17. Co se o Jehovovi dozv ıd ame z toho, ze je oznacen jako (a) Vsemohouc ı (b) Kr al ve cnosti (c) Stvoritel? 18. Procmaj ın ekter ı lid e pocit, ze se k Bohu nikdy nemohou pribl ı- zit, ale co o tom r ık a Bible?

17 16 Co Bible doopravdy r ık a? (Skutky 17:27) Bible n as dokonce vyb ız ı: Pribli zte se k Bohu a on se pribl ı z ıkv am. (Jakub 4:8) 19 Jak se mu zete k Bohu pribl ı zit? Predev s ım d ale pokracujte v tom, co pr av ete d el ate ucteseon em. Jez ıs rekl: To znamen av ecn y zivot, ze prij ımaj ı pozn an ıotob e, jedin em prav em Bohu, a o tom, kter eho jsi vyslal, Jez ısi Kristu. (Jan 17:3) Ano, Bible r ık a, ze ten, kdo se uc ıojehovovi a Jez ısovi, z ısk a v ecn y zivot. Uzjsmesi rekli, ze Buh je l aska. (1. Jana 4:16) Jehova m aaletak e mnoho dals ıch kr asn ych a prita zliv ych vlastnost ı. Bible napr ıklad r ık a, ze Jehova je Buh milosrdn y a milostiv y, pomal y khn evu a hojn yvmiluj ıc ılaskavostiapravd e. (2. Mojz ı- sova 34:6) Je dobr y a p richystan y odpoust et. ( Zalm 86:5) Buh je trpeliv y. (2. Petra 3:9) Je vern e oddan y. (Zjeven ı 15:4) Kdyzbudeted al c ıst Bibli, dozv ıtesezn ı, jak Jehova tyto i mnoh edal s ıp ritazliv e vlastnosti projevoval v minulosti a jak je projevuje dnes. 20 Je pravda, ze Boha nemu zeme videt, protoze je to neviditeln y duch. (Jan 1:18; 4:24; 1. Timoteovi 1:17) Ale d ıky tomu, co se o nem dozv ıd amezestr anek Bible, ho mu zeme osobne poznat. Jak rekl zalmista, mu zeme pohl ı zet na Jehovovu pr ıjemnost. ( Zalm 27:4; R ıman um 1:20) C ım v ıc toho o Jehovovi budete ved et, t ım skutec- nej s ıprov as bude a t ım v ıc duvod ubudetem ıt k tomu, abyste ho milovali a c ıtili jste se mu nabl ızku. 21 Postupnebudetest ale l epe ch apat, proc Bible r ık a, ze Jehovu m ame povazovat za sv eho Otce. (Matous6:9)Ne- jenze n am dal zivot, ale tak esip reje, aby n a s zivot byl co nejleps ı stejn ejakositoprosv ed eti preje kazd yl askypl- 19. (a) Jak se mu zeme k Bohu pribl ızit a jak y z toho budeme m ıt uzi- tek? (b) Kter e vlastnosti se v am na Bohu l ıb ınejv ıc? (a) KdyzBohanem uzeme videt, znamen ato, ze se k nemu nemu zeme pribl ızit? Vysvetlete to. (b) Od ceho v as mozn a budou odrazovat nekte r ı lid e, kter ıtosv ami mysl ı dobre, ale co byste meli delat?

18 Jak ajepravdaobohu? 17 n yotec.( Zalm 36:9) Bible tak e r ık a, ze lid e se mohou st at Jehovov ymi pr ateli. (Jakub 2:23) Jen si to predstavte mu zete se st at pr ıtelem Stvo ritele cel eho vesm ıru! 22 Kdyz budete ve studiu Bible pokracovat, mozn ase v am stane, ze lid e, kter ıtosv ami mysl ı dobre, v as od takov eho studia budou odrazovat. Mozn amaj ıstrach, ze prejdete na jinou v ıru. Nikomu vsak nedovolte, aby v am br anil rozv ıjet to nejcennej s ıp r atelstv ı, jak em uzete m ıt. 23 Pri zkoum an ı Bible pochopiteln e naraz ıte na veci, kter ym zprvu nebudete rozumet. Mu ze b yt ponekud pokoruj ıc ıpo z adat nekoho o pomoc, ale nev ahejte se zeptat jen kvuli tomu, ze se mozn astyd ıte. Jez ıs rekl, ze je dobr eb yt pokorn y jako mal ed ıte. (Matous 18:2 4) A v ıme, ze deti kladou hodneot azek. Buh si preje, abyste nasli odpovedi. Bible se pochvalnezmi nuje o lidech, kter ıse dychtivesna zili dozved et se o Bohu v ıce. Tito lid epe clive zkoumali P ısmo, aby se ujistili, ze to, co se dozv ıdaj ı, je pravda. (Skutky 17:11) 24 Nejleps ızp usob, jak se o Jehovovi neco dozved et, je zkoumat Bibli. Ta je odlisn aodv sech ostatn ıch knih. V cem? T ımto n am etem se bude zab yvat dals ı kapitola. 23, 24. (a) Procbystem eli bez z abran kl ast ot azky k tomu, o cem se uc ıte? (b) Co bude n am etem dals ıkapitoly? CO BIBLE R IK A Buh se zaj ım aov as osobne. (1. Petra 5:7) Boz ı osobn ıjm eno je Jehova. ( Zalm 83:18) Jehova v as vyb ız ı, abyste se k nemu pribl ı zili. (Jakub 4:8) Jehova je miluj ıc ı, laskav y a milosrdn y. (2. Mojz ısova 34:6; 1. Jana 4:8, 16)

19 DRUH AKAPITOLA BiblejeknihouodBoha Vjak ych smerech se Bible lis ı od vsech ostatn ıch knih? Jak n am Bible mu ze pomoci zvl adat osobn ıprobl emy? Procm uzeme duv e rovat proroctv ım, kter a jsou v Bibli zaps ana? VZPOMENTE si na to, kdyzjsteodsv eho dobr eho pr ıtele dostali nejak yhezk yd arek. Pravdepodobn ev as to nejen nadchlo, ale tak ev as to zahr alo u srdce. D arek n am totiz neco r ık aod arci prinejmen s ım to, ze mu na nasem pr atelstv ız alez ı. Za dobre vybran yd arek jste sv emu pr ıteli bezpochyby tak e podekovali. 2 Bible je darem od Boha darem, za kter ymum uze- me b yt opravdu vde cn ı. Tato jedinecn a kniha n am totiz odhaluje veci, kter ebychomsejinaknikdynedozv ede- li. Napr ıklad n am vypr av ıostvo ren ıhv ezdn ych nebes, zemeaprvn ıho muze a zeny. Bible tak e obsahuje spolehliv ez asady, kter en am v zivot e pom ahaj ı vyrovn avat se s probl emy a obavami. Vysvetluje, jak Buh spln ısv uj z a- mer a jak na zemi zavede leps ı podm ınky. Bible je skutecn eneoceniteln ym darem. 3 Biblejetak e darem, kter yn as zahreje u srdce, protoze n am leccos odhaluje o sv em D arci, Jehovovi Bohu. To, ze n am dal takovou knihu, je dukazem, ze si preje, abychom 1, 2. V jak ych ohledech je Bible neoceniteln ym darem od Boha? 3. Co se o Jehovovi dozv ıd ame z toho, ze n am daroval Bibli, a proc n as to mu ze pote sit?

20 19 Svat ep ısmo Preklad nov eho sveta je k dispozici v mnoha jazyc ıch ho dobre poznali. Bible n am opravdu mu ze pomoci, abychom se k Jehovovi pribl ı zili. 4 Pokud doma nejakou Bibli m ate, zdaleka nejste jedin ı. Cel a Bible nebo jej ı c asti byly vyd any ve v ıce nez jazyc ıch a d ıky tomu je dostupn av ıce nez90procent um svetov e populace. V prum eru se kazd yt yden mezi lidi rozs ı r ıp res milion v ytisk ut etoknihy.dodne sn ı doby byly vyrobeny miliardy v ytisk ucel e Bible nebo jej ıch c ast ı. Z adn ajin a kniha se v tom Bibli nevyrovn a. 5 Bible je nav ıc inspirov ana Bohem. (2. Timoteovi 3:16) V jak em ohledu? Na tuto ot azku odpov ıd a Bible sama: Lid e mluvili z Boha, jak byli un a seni svat ym duchem. (2. Petra 1:21) Zn azorn eme si to: Podnikatel m a mozn asekret arku, kter apron ej p ı se dopis. Ten obsahuje myslenky a pokyny podnikatele. Proto je to jeho dopis, a ne dopis sekret a rky. Podobne Bible obsahuje poselstv ı od Boha, a ne myslenky lid ı, kter ı toto poselstv ı pouze 4. Co na v as zapusobilo, pokud jde o rozs ı renost Bible? 5. V jak em ohledu je Bible inspirov ana Bohem?

21 20 Co Bible doopravdy r ık a? zapsali. Cel a Bible je proto skutecn e Bo z ım slovem. (1. Tesalonican um 2:13) JEDNOLIT AAP RESN A 6 Bible byla ps ana v prub ehu v ıce nez let. Jej ıpisatel e zili v ruzn ych dob ach a poch azeli z nejruzn ej s ıho prostred ı. Nekte r ı z nich byli roln ıci, ryb a ri a past y ri. Jin ı byli proroci, soudci a kr alov e. A pisatel jednoho z evangeli ı, Luk a s, byl zase l eka rem. Bez ohledu na rozlicn e prostred ı, z neho z jednotliv ı pisatel e poch azeli, je Bible od zac atku do konce jednolit ym celkem. 7 Prvn ı biblick a kniha n am sdeluje, jak se lidstvo dostalo do probl em u. Posledn ı kniha n am ukazuje, ze cel a zemesestaner ajem neboli zahradou. Cel a Bible zahrnuje tis ıce let lidsk ych dejin a z ruzn ych hledisek pojedn av a o postupn em uskutec nov an ıbo z ıho z am eru se zem ı. Vnitrn ı soulad Bible je opravdu pusobiv y, ale pr av etose d ao cek avat od knihy, kter ajeinspirov ana Bohem. 8 Biblejev edecky presn a. Jsou v n ı dokonce informace, kter ezna cnep redbehly svou dobu. Napr ıklad 3. kniha Mojz ısova obsahuje z akony dan estarov ek emu Izraeli, kter eset ykaly karant eny a hygieny, zat ımco okoln ın arody nemely o takov ych vecech ani ponet ı. V dobe, kdy byly rozs ıreny myln ep redstavy o tvaru zeme, se o n ı Bible zminovala jako o kruhu neboli kouli. (Izaj a s 40:22) Bible tak e spr avn e r ık a, ze zemeje zav esena na nicem. (Job 26:7) Bible samozrejm enen ı z adnou vedeckou ucebnic ı. Ale kdyzsedot yk av edeck ych t emat, je pozoruhodnep res- Nekte r ı lid esice r ıkaj ı, ze urcit epas aze Bible si navz ajem protire- c ı, ale takov aobvin en ı jsou nepodlozen a. Viz 7. kapitolu knihy Bible Slovo Boz ı, nebo lidsk e?, kterou vydali svedkov e Jehovovi. 6, 7. Proc je jednolitost biblick ezpr avy zvl a s pozoruhodn a? 8. Na pr ıkladech ukazte, zebiblejev edecky presn a.

22 Bible je knihou od Boha 21 n a. A neocek avali bychom snad pr av etoodknihy,kter a je od Boha? 9 Biblejetak ep resn aaspolehliv azhistorick eho hlediska. Jej ı zpr avy jsou konkr etn ı. Obsahuj ı nejen jm ena urcit ych lid ı, ale i jejich rodokmeny. Svet st ıhistorikov ese obvykle nezminuj ı o por a zk ach vlastn ıho n aroda. Ale biblict ı pisatel ejsounarozd ıl od nich upr ımn ı, a to i tehdy, kdyz pojedn avaj ıosv ych vlastn ıch chyb ach a o selh an ıch cel eho n aroda. Napr ıklad ve 4. knize Mojz ı sov esepisatel Mojz ı szmi nuje o vlastn ım v a zn em provin en ı, za kter e byl pr ısne pok ar an. (4. Mojz ı sova 20:2 12) Takov aup r ımnost je v jin ych dejinn ych z aznamech vz acnost ı. V Bibli se sn ıv sak setk av ame proto, ze je to kniha od Boha. KNIHA OBSAHUJ IC I PRAKTICKOU MOUDROST 10 Bible je inspirov ana Bohem, a proto je prospe sn a k vyucov an ı, ke k ar an ıakurovn av an ıv ec ı. (2. Timoteovi 3:16) Ano, je to praktick a kniha. Zrac ısevn ı hlubok e pochopen ı lidsk e povahy. A nen ıdivu,v zdy autorem Bible je s am Jehova Buh, kter y clov eka stvoril. Jehova rozum ına semu sm y slen ıana sim citum l epe nezmysami. Krometohov ı, co potrebujeme, abychom byli s astn ı. Av ıtak e, jak emu jedn an ısem ame vyh ybat. 11 Uvazujme o Jez ısov eproslovu,kter emu se r ık ak az a- n ı na ho re. Je zaznamen an u Matouse, v kapitol ach Vsimn eme si napr ıklad podrobn eho Jez ı sova rodokmenu uveden eho u Luk a se 3: (a) V jak ych smerech se Bible prok azala jako historicky presn a a spolehliv a? (b) Jak yn azor na Bibli mu zeme prijmout d ıky upr ımnosti jej ıch pisatelu? 10. Procnen ıdivu, zebiblejepraktick a kniha? 11, 12. (a) O jak ych n am etech mluvil Jez ı svesv em K az an ınaho re? (b) Kter edal s ıpraktick ez alezitostisevbiblirozeb ıraj ıapro cjsoubiblick e rady nadcasov e?

23 Biblick ypisatel Izaj a sp redpoved el p ad Babyl onu 5a z7.vt eto mistrn euk azce pusobiv eho vyucov an ıje z ıs mluvil o rad en amet u otom,jaknaj ıt skutecn e st est ı, jak urovn avat neshody, jak se modlit a jak si zachovat spr avn yn azor na hmotn ev eci. Jez ısova slova jsou az dodnes stejnep usobiv aapraktick a, jako byla v dobe, kdy je pronesl. 12 Nekter e biblick ez asady se t ykaj ı rodinn eho zivota, pracovn ıch n avyk uavztah usdruh ymi. Z asady z Bible se

24 Bible je knihou od Boha 23 vztahuj ınav sechny lidi a jej ıradyjsouv zdy prospe sn e. Moudrost obsazenou v Bibli shrnul Buh n asleduj ıc ımi slovy, kter a zapsal prorok Izaj a s: J a, Jehova, jsem tvuj Buh,Ten,kdot e vyucuje k tv emu prospechu. (Izaj a s 48:17) KNIHA PROROCTV I 13 Bible obsahuje bezpocet proroctv ı, z nichzmnoh ase jiz splnila. Uvazujme o jednom pr ıkladu. Prost rednictv ım proroka Izaj a se, kter y zil v osm em stolet ıp r. n. l., Jehova predpov ed el, ze mesto Babyl on bude zniceno. (Izaj a s 13:19; 14:22, 23) Ve zm ın en em proroctv ı bylo podrobne pops ano, jak k dobyt ıbabyl onu dojde. Utoc ıc ıarm ady mely vysusit babyl onskou reku a mely do mesta vpochodovat bez boje. To ale nen ıv sechno. V Izaj a sov e proroctv ı je dokonce uvedeno jm eno kr ale, kter ybabyl on dobude. Ten kr al se mel jmenovat K yros. (Izaj a s 44:27 45:2) 14 Asi o 200 let pozdeji, v noci z 5. na 6. r ıjna roku 539 pr. n. l., se v bl ızkosti Babyl onu ut abo rila dobyvatelsk a arm ada. Kdo byl jej ım velitelem? Persk ykr al jm enem K y- ros. Sc enabylap ripravena na to, aby se u zasn e proroctv ı splnilo. Ale vtrhne v souladu s proroctv ım K yrova arm a- da do Babyl onu bez boje? 15 Tu noc Babyl o nan e slavili sv atek a za mohutn ymi mestsk ymi zdmi se c ıtili v bezpec ı. Mezit ım K yros chytre odvedl vodu z r ıcn ıho koryta, kter em estem proch azelo. Kr atce nato byla reka natolik melk a, ze ji K yrovi muzi mohli prebrodit a dostat se tak k mestsk ym zdem. Jak ale K yrova arm ada babyl onsk e zdi zdol a? Z nejak eho 13. Jak e podrobnosti Jehova zjevil proroku Izaj a sovi ohledne dobyt ı Babyl onu? 14, 15. Jak se splnily nekter e podrobnosti Izaj a sova proroctv ıobabyl on e?

25 24 Co Bible doopravdy r ık a? duvodu Babyl o nan e bezstarostne nechali otevren em estsk ebr any. 16 O Babyl on e bylo p redpoved eno: Nikdy nebude ob yv an ani nebude preb yvat po generaci za generac ı. A Arab si tam nepostav ıstanapast yri tam nenechaj ı ulehnout sv ast ada bravu. (Izaj a s 13:20) V tomto proroctv ıbylop redpoved eno neco v ıc nezjenp ad mesta. Je z n ej videt, ze Babyl on mel b yt zpustosen natrvalo. Ospln en ıt echto slov se mu zete presv ed cit na vlastn ıo ci. Neobydlen e rozvaliny starov ek eho Babyl onu, kter esenach azej ı asi 80 kilometruji zneodbagd adu v Ir aku, jsou dukazem toho, ze Jehovova slova pronesen aprost rednictv ım Izaj a se se splnila. Jehova rekl: Vymetu jej kost etem vyhlazen ı. (Izaj a s 14:22, 23) Dals ı informace o biblick ych proroctv ıch mu zete naj ıt na stran ach v brozu re Kniha pro vsechny lidi, kterou vydali svedkov e Jehovovi. 16. (a) Co Izaj a sp redpoved el o konecn em osudu Babyl onu? (b) Jak se Izaj a sovo proroctv ıozni cen ıbabyl onu splnilo?

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. PROSINCE 2013 STUDIJN I CL ANKY 3. 9. ÚNORA Nenech se rychle otr ast ve sv em sm y slen ı STRANA 6 P ISN E: 65, 59 10. 16. ÚNORA Budes pro Kr alovstv

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 VLASTNEJE?

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 VLASTNEJE? 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 O CEM BIBLE VLASTNEJE? I 1. R IJNA 2013 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I Vol. 134, No. 19 Semimonthly CZECH TENTO

Více

Denne. ˇ zkoumejme P ısmo

Denne. ˇ zkoumejme P ısmo Denne zkoumejme P ısmo 2014 Denne zkoumejme P ısmo 2014 Jm eno Denne zkoumejme P ısmo 2014 2013 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Examining the Scriptures Daily 2014 2013 Wachtturm Bibel-

Více

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS !"#2 ÚNOR 2014 JAK MOUD RE INVESTOVAT ČAS !"#2 V TOMTO C ISLE V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN Jak moud re investovat čas STRANY 6 9 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des tky ot azek,

Více

D A SE VE ˇ RIT ˇ M EDI IM?

D A SE VE ˇ RIT ˇ M EDI IM? !"#2 PROSINEC 2013 D A SE VE RIT M EDI IM? !"#2 V TOMTO C ISLE s V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN D a se v e rit m edi ım? STRANY 4 7 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des ıtky ot

Více

15. 21. dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, 16. 22. 28. dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit

15. 21. dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, 16. 22. 28. dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. UNORA 2013 15. 21. dubna Zusta nvjehovov e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: 133, 16 22. 28. dubna Nenech se nic ım pripravit osl avu od Jehovy

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

VOL IPOSPRAVEDLNOSTI. Bude vyslyseno?

VOL IPOSPRAVEDLNOSTI. Bude vyslyseno? !"#2 KV ETEN 2012 AN VOL IPOSPRAVEDLNOSTI Bude vyslyseno? !"#2 PRUM ERN YN AKLAD 41 042 000 VYCH AZ ICELKEMV84 JAZYC ICH VOL AN I PO SPRAVEDLNOSTI Bude vyslyseno? 3 Bezpr av ı bol ı 4 Ko reny bezpr av

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

spokojenosti vnevlastn

spokojenosti vnevlastn !"#2 DUBEN 2012 PROCDRUH ECHV ALIT? STRANA 28 JAK DOS AHNOUT spokojenosti vnevlastn ırodin e SPECIFICK EPROBL EMY NEVLASTN ICH RODIN Doktorka Patricia Papernowov a, kter asezab yv aproblematikou nevlastn

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

Í ó ř ř ř ý ž š é č ř Ý Úř š ý ý úř ů č ý ž Í é žš žšč š ř ž š ž š é ř ý ž ř š é é ř ý ř é č ř Ž é é ý ř ř é š é ž Š ž ř ř š ůž é Í é č é č ý ř ř ý ý ý č š úč ž ý ý ý ů ř ž ř ř ý ý ř č ř Ž ř ř ž č ý ř

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015

Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015 Vl akna PB 152 Operacn syst emy Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015 Proces, resp. tak e task { drzitel zdroj u, vc. prostoru ve virtu aln pam eti

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více