CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy"

Transkript

1 CO BIBLE R IK A? doopravdy

2 CO BIBLE doopravdy R IK A? TATO KNIHA PAT R I Pouzit e fotografie: Strana 7: S laskav ym svolen ım American Bible Society Strana 19: Zeme: fotografie NASA Strany 24, 25: fotografie WHO od Edouarda Boubata Strany 88, 89: exploze: na z aklad e fotografie USAF; d ıt e: na z aklad e fotografie WHO od W. Cuttinga 2005 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania What Does the Bible Really Teach? 2005 Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V. Selters/Taunus Co Bible doopravdy r ık a? Vyd an ı ze z a r ı 2013 Tato publikace nen ı urcena k prodeji. Je poskytov ana v r amci celosvetov e biblick e vzdel avac ı činnosti, kter a je podporov ana dobrovoln ymi dary. Pokud nen ı uvedeno jinak, jsou biblick e cit aty prevzaty ze Svat eho P ısma Prekladu nov eho sveta (se studijn ımi pozn amkami) What Does the Bible Really Teach? Czech (bh-b) Made in Germany Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus Tisk a vyd av an ı: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus

3 OBSAH KAPITOLA STRANA Opravdu si Buh pr al takov ysv et? 3 1. Jak ajepravdaobohu? 8 2. BiblejeknihouodBoha Jak ym ab uh z am er se zem ı? Kdo je Jez ı skristus? V ykupn e tennejv ets ıdarodboha Kde jsou mrtv ı? Skute cn anad eje pro nase bl ızk e, kter ızem reli Co je Boz ıkr alovstv ı? Opravdu zijeme v posledn ıch dnech? Jak n as ovlivnuj ıduchovn ıbytosti? ProcB uh pripou st ıutrpen ı? Zijme tak, abychom Bohu delali radost D ıvejme se na zivot stejnejakob uh Jak dos ahnout st est ı v rodine? Jak yzp usob uct ıv an ıb uh schvaluje? Postavtesenastranuprav eho uct ıv an ı Pribli zujtesekbohuvmodlitb e Krest a v a svztahkbohu Zusta nte v Boz ıl asce 184 Dodatek 194

4 Opravdu si B uh p r al takov ysv et? PRE CT ETE si kter ekoli noviny. Pus te si televizi nebo r adio. Vsude je plno zpr av o zlocinnosti, v alk ach a terorismu. Prem y slejte tak eosv ych vlastn ıch starostech. Mozn a jste velmi skl ı cen ı kvuli tomu, ze nekdo z vasich bl ızk ych onemocnel nebo zemrel. Nen ı tedy divu, jestlize se c ıt ıte podobne jako dobr y clovek Job, kter yosob e rekl, ze je prosycen tr apen ım. (Job 10:15) Zeptejte se sami sebe: Opravdu Buh chtel, abych j aavlastneicel elidstvozilo v takov ych podm ınk ach? Kde mohu naj ıt pomoc, abych se dok azal se sv ymi probl emy vyrovnat? Dock amesen ekdy na zemi m ıru? Uspokojiv e odpovedi na tyto ot azky obsahuje Bible.

5 4 BIBLE R IK A, ZE BUH ZPUSOB I, ABY NA ZEMI DOSLO KT EMTO ZMEN AM: Setre jim kazdou slzu z oc ıasmrt jiz nebude a nebude jiz ani truchlen ı ani krik ani bolest. (Zjeven ı 21:4) Chrom y [bude] splhat jako jelen. (Izaj a s 35:6) Otevrou [se] oci slep ych. (Izaj a s 35:5)

6 Vsichni v pametn ıch hrobk ach...vyjdou. (Jan 5:28, 29) Z adn yusedl ık nerekne: Jsem nemocn y. (Izaj a s33:24) Na zemi bude spousta obil ı. ( Zalm 72:16)

7 6 Co Bible doopravdy r ık a? MEJTE UZITEK Z TOHO, CO BIBLE R IK A V yroky uveden enap redchoz ıch stran ach hned neodm ıtejte jako pouh ezbo zn ep r an ı. Buh totiz sl ıbil, ze takov e podm ınky skutecn enastol ı, a Bible vysvetluje, jak to udel a. Z Bible se vsak dozv ıte mnohem v ıc. Obsahuje kl ı cktomu,abychomse uz nyn ı mohli radovat ze skutecn e uspokojuj ı- c ıho zivota. Zamyslete se na chvilku nad sv y- mi vlastn ımi obavami a te zkostmi. Mozn a v as tr ap ı financn ı ci rodinn e probl emy, chatrn ezdrav ı nebo v am mozn azem rel nekdo, koho jste meli r adi. Bible v am mu ze pomoci, abyste se s dnesn ımi probl emy dok azali vyrovnat. Mu ze v am prin est ut echu, proto ze v n ınajdete odpovedi napr ıklad na n asleduj ıc ıot azky: Proctrp ıme? Jak se mu zeme vyrovnat s zivotn ımi stresy? Co mu zeme udelat pro to, aby nase rodina byla s astn ej s ı? Co se s n ami stane po smrti? Uvid ıme jest en ekdy sv ep r ıbuzn eap r atele, kter ızem reli? Procsim uzeme b yt jisti, ze Buh sv e sliby ohledne budoucnosti spln ı?

8 Opravdu si Buh pr al takov ysv et? 7 Uz z toho, ze ctete tuto knihu, je zrejm e, ze byste se r adi dozved eli, co Bible r ık a. Kniha, kterou drz ıte v ruce, v am v tom pomu ze. Vsimn ete si, ze na spodn ım okraji str anek jsou ot azky k jednotliv ym odstavc um. Miliony lid ımaj ı uzitek z toho, ze se svedky Jehovov ymi rozeb ıraj ı Bibli pr a- veformouot azek a odpoved ı. Douf ame, ze i v am se to bude l ıbit. Az se te budete dozv ıdat, co Bible doopravdy r ık a, bezpochyby v as leckter amy slenka prekvap ıaz arovenpot es ı. Prejeme v am tedy pri tom hodnepo zehn an ı! BIBLI M U ZETE POROZUM ET BIBLI tvor ı 66 knih a dopisu. Ty jsou rozdeleny do kapitol aver su, a tak se v Bibli daj ı snadno vyhled avat urcit emy- slenky. Kdyzjsouvt eto publikaci uvedeny odkazy na biblick etexty,prvn ı c ıslo za n azvem biblick e knihy nebo dopisu oznacuje kapitolu a druh e c ıslo vers. Napr ıklad odkaz 2. Timoteovi 3:16 znamen adruh y dopis Timoteovi, 3. kapitolu a 16. vers. Budete-li si vyhled avat biblick e texty uveden evt eto publikaci, sezn am ıtesesbibl ı velmi rychle. A co kdybyste Bibli zacali c ıst kazd y den? Kdyzsizn ı dennep rectete tri azp et kapitol, pre ctete ji celou za rok.

9 PRVN IKAPITOLA Jak ajepravdaobohu? Skutecn eseb uh o n as zaj ım a? Jak yvlastn eje?m an ejak ejm eno? Je mozn esekbohup ribl ı zit? VSIMLI jste si nekdy toho, jak se deti na vsechno vypt avaj ı? Mnoh eznichst ım zacnou hned, jak se nauc ıtrochu mluvit. Vzhl ı zej ıkv am s vykulen yma, zvedav yma ocima aptaj ıse:pro c je obloha modr a? Z ceho jsou udelan e hvezdy? Kdo naucil pt aky zp ıvat? Clov ek se jim snaz ı odpoved et co epe, ale presto se pri tom obcas por adn e zapot ı. A i ta nejleps ı odpove b yv aprod eti jen duvodem kdal s ıot azce: Proc? 2 Alenejsoutojend eti, kdo klade ot azky. St ım, jak clov ek nab ır arozum,pt asest a- le na dals ıv eci. Pt ame se na cestu, na to, jak ym nebezpec ım se m ame vyhnout, nebo prostejentakzezv edavosti. Zd a se vsak, ze mnoz ı lid ese casem pt at pre- st avaj ı,atozvl as na veci, kter ejsou nejdule zit ej s ı. Anebo prinejmen s ım pre- st avaj ıp atrat po odpoved ıch. 3 Zamysletesenadot azkou, kter ajevyti stenanap rebalu t etoknihy,nebonadot azkami 1, 2. Proc je obvykle dobr e, kdyzse clov ek na neco pt a? 3. Procmnoz ı lid ep rest avaj ı hledat odpovedi na ty ot azky, na kter ych z ale z ınejv ıc?

10 Jak ajepravdaobohu? 9 uveden ymi v predmluv e ci na zac atku t eto kapitoly. Jsou to jedny z nejdule zit ej s ıch ot azek, jak e clov ek vubec mu ze polozit. Presto se mnoz ı lid e vzdali snahy hledat odpove- di. Co je k tomu vedlo? Mohla by ty odpovedi obsahovat Bible? Nekte r ı lid esimysl ı, ze biblick ev yroky jsou te zko pochopiteln e. Jin ı maj ı obavy se na neco zeptat, aby neztratili tv a r nebo se neztrapnili. A jest ejin ıjsoup resved- ceni, ze re sen ıtakov ych ot azek by se melo nechat na n abo zensk ych vudc ıch a ucitel ıch. Co si o tom mysl ıte vy? 4 Velmi pravd epodobn ev as zaj ımaj ı odpovedi na z asadn ıot azky t ykaj ıc ı se lidsk eho zivota. Bezpochyby jste si uz nekdy r ıkali: Jak yjesmysl zivota? Existuje necoposmrti? Jak yvlastn eb uh je? Je dule zit ept at se na takov ev eci anevzd avat se, dokud nenajdeme uspokojiv e, spolehliv e odpovedi. Nejproslulejs ıu citel, jak ykdy zil, Jez ıskristus, rekl: Neust aleproste,abudev am d ano; neust ale hledejte, a naleznete; neust ale klepejte, a bude v am otevreno. (Matous7:7) 5 Pokud neust ale budete hledat odpovedi na dule zit e ot azky, zjist ıte, ze takov ezkoum an ım uze b yt velmi uzite c- n e. (Pr ıslov ı 2:1 5) Bez ohledu na to, co v am k tomu r ıkaj ı ostatn ı lid e, odpovedi na tyto ot azky existuj ı avyjemu zete naj ıt a to v Bibli. Ty odpovedi nejsou te zko pochopiteln e. Nav ıc clov eku d avaj ınad eji a radost. Mohou v am tak e pomoci, abyste uznyn ı vedli uspokojuj ıc ı zivot. Uvazujme nejprve o ot azce, kter a zneklidnuje mnoho lid ı. JE BUH LHOSTEJN Y A NECITELN Y? 6 Mnoho lid ısimysl ı, ze odpove na tuto ot azku zn ı ano. Uvazuj ıtakto: KdybyseB uh o lidi zaj ımal, nevypadal by svet jinak? Kdyzse clov ek rozhl edne kolem sebe, 4, 5. Kter eot azky patr ıkt em nejdule zit ej s ım, jak ev ubec mu zeme kl ast, a procbychomnan em eli hledat odpovedi? 6. Proc si mnoho lid ımysl ı, ze Buh je k lidsk emu utrpen ılhostejn y?

11 10 Co Bible doopravdy r ık a? vid ısv et pln yv alek, nen avisti a b ıdy. A kazd yzn as obcas onemocn ı, ne c ım trp ı nebo ztrat ı milovan eho clov eka. Proto casto slys ıme: Kdyby se Buh o n as a o nase probl e- my zaj ımal, nezabr anil by snad tomu, aby se takov e veci dely? 7 Abytohonebylom alo, n azor, ze Buh je neciteln y, ne- kdy podporuj ıin abozen st ıv udci. Jak to? Kdyzn ekoho postihne trag edie, reknou mu, ze to je Boz ıv ule. Takov ıu citel et ım vlastneztragick ych ud alost ıobvi nuj ı Boha. Je ale pravda o Bohu skutecn etakov a? Co o tom Bible doopravdy r ık a? Odpove lze naj ıt u Jakuba 1:13: Kdyzjen ekdo ve zkousce, a ner ık a: Jsem zkou sen Bohem. Vzdy Buh nemu ze b yt zkousen zl ymi vecmi s am nikoho nezkous ı. Buh tedy nikdy nen ı odpovedn yzani cemnost, kterou ve svet e kolem sebe vid ıme. (Job 34:10 12) Je ale pravda, ze spatn ev eci pripou st ı. Jenze mezi t ım, kdyzn ekdo nejakou situaci pripust ı akdy zjizpusob ı,jevelk yrozd ıl. 8 Uvazujme napr ıklad o moudr em a l askypln em otci a o dospel em synovi, kter yje stebydl ıusv ych rodic u. Pokud ten syn zacne b yt vzpurn y a rozhodne se z domova odej ıt, otec mu v tom nebude br anit. Rekn eme, ze syn se pak v zivot e dostane na sikmou plochu a zabredne do probl em u. Nese vinu za synovy probl emy otec? Vubec ne. (Luk a s 15:11 13) PodobneB uh lidem nezabr anil, aby si slisvoucestou spatnou cestou, ale rozhodne nenese vinu za probl emy, kter esit ım lid ezp usobili. Vinit Boha zt ezkost ı, kter e lidstvo zaz ıv a, by proto rozhodnenebylo spravedliv e. 7. (a) Jak n abo zen st ıu citel e vedou mnoho lid ıkn azoru, ze Buh je neciteln y? (b) Co Bible doopravdy r ık aoutrpen ı, kter esnadza z ı- v ame? 8, 9. (a) Jak byste zn azornili rozd ıl mezi t ım, kdyzn ekdo nejakou nicemnost pripust ıakdy zjizp usob ı? (b) Proc by nebylo spravedliv e kritizovat Boha za to, ze lidstvo nechal, aby si slo svou cestou?

12 Jak ajepravdaobohu? 11 9 Buh mel p adn ed uvody k tomu, ze dovolil, aby se lidstvo vydalo spatnou cestou. Jakozto moudr yamocn y Stvoritel n am vubec nemusel vysvetlovat, jak ed uvody ho k tomu vedly. L aska ho vsak podn ıtila, aby n am to objasnil. V ıce se o techto duvodech dozv ıte v 11. kapitole. Mu zeme si ale b yt jist ı, ze Buh nen ı odpovedn y za probl emy, s nimiz se pot yk ame. Naopak, d av an am spolehlivou nadeji, ze nase sv ızeln a situace bude vyre sena. (Izaj a s 33:2) 10 Buh je nav ıc svat y. (Izaj a s 6:3) To znamen a, ze je ryz ı a cist y. Nen ınan em ani stopa spatnosti. Proto mu mu zeme bezv yhradn ed uve rovat. To ovsem nelze r ıct o lidech, kter ın ekdy b yvaj ı zkazen ı. Ani ten nejcestn ej s ı clov ek, jenz je u moci, casto nen ı schopen napravit skody, kter esv ym jedn an ım nap achaj ı spatn ı lid e. Avsak Buh je Vsemohouc ı. Mu ze odstranit vesker en asledky nicemnosti, kter ymi je lidstvo poznamen ano, a tak etoud el a. Azsni cemnost ı skoncuje, udel a to jednou provzdy. ( Zalm 37:9 11) JAK SE BUH D IV ANADNE SN I BEZPR AV I? 11 Prozat ım ale k utrpen ı doch az ı. Co si tedy Buh mysl ı oud alostech, kter esed ej ıvesv ete, a o te zkostech, kter e postihuj ın as osobne? Bible r ık a, ze Buh miluje pr avo. ( Zalm 37:28) Proto se velmi zaj ım aoto,cosed eje o to, zda je to dobr e, nebo spatn e. Vesker e bezpr av ızesrdcenen avid ı. V Bibli se p ı se, ze kdyzbylazem e v minulosti naplnena spatnost ı, Boha v srdci... zabolelo. (1. Mojz ısova 6:5, 6) Buh se od t e doby nezmenil. (Malachi a s3:6)kdy zvid ı, kolik utrpen ıdnesnacel em svet eje,nen avid ıtostejn ejako v minulosti. A nesn a s ı ani pohled na utrpen ı jednotliv ych lid ı. Bible r ık a, ze Buh o v as pecuje. (1. Petra 5:7) 10. Procm uzeme duv e rovat tomu, ze Buh odstran ıv sechny n asledky nicemnosti? 11. (a) Jak se Buh d ıv anabezpr av ı? (b) Co Buh c ıt ı, kdyzvid ıtrp et jednotliv e lidi?

13 12 Co Bible doopravdy r ık a? 12 Procsim uzeme b yt jisti, ze pohled na utrpen ıb uh opravdu nesn a s ı? Zde je dals ıd ukaz. Bible r ık a, ze clov ek byl stvoren k Boz ımu obrazu. (1. Mojz ısova 1:26) Dobr e vlastnosti tedy m ame d ıky tomu, ze je m as am Buh. Tr ap ı v as napr ıklad to, kdyzvid ıte nevinn e lidi trpet? Jestlize takov ebezpr av ınen ılhostejn ev am, mu zete si b yt jisti, ze Boha to t ı z ıje ste mnohem v ıc. 13 Jednou z nej u zasn ej s ıch schopnost ı cloveka je jeho schopnost milovat. I v n ısezrcadl ı osobnost Boha. Bible r ık a, ze Buh je l aska. (1. Jana 4:8) My l asku projevujeme d ıky tomu, ze ji projevuje Buh. Cozpak by v as l aska nepodn ıtila k tomu, abyste ukoncili vesker eutrpen ıabezpr av ı, kn emuzvesv ete doch az ı? Kdybyste Kdyzsechcete meli potrebnou moc, neudelali by- sn ek ym sezn amit, to snad? Samozrejm e, ze udelali. nereknete mu snad nejdr ıv sv ejm eno? Astejn ejist ısim uzeme b yt t ım, ze Buh n am sv e Buh opravdu s vesker ym utrpen ım jm eno odhaluje abezpr av ım skoncuje. Sliby uveden e v p redmluv et eto knihy nejsou v Bibli pouh ymi sny ani plan ymi nadejemi. Boz ı sliby se jistespln ı. M a-li vsak clovek takov ym slibum ve rit, mus ıboha, kter ytytoslibydal,l epe poznat. BUH SI PREJE, ABYSTE HO POZNALI 14 Co udel ate, kdyzsechcetesn e- k ym sezn amit? Nereknete mu snad 12, 13. (a) D ıky cemu m ame takov eznamenit e vlastnosti, jako je napr ıklad l aska, a jak tato vlastnost ovlivnuje n a s pohled na svet? (b) Procsim uzeme b yt jist ı, ze se svetov ymi probl emy Buh opravdu neco udel a? 14. Jak ejebo z ıjm eno a procbychomjem eli pouz ıvat?

14 Bible r ık a, ze Jehova je l askypln ystvo ritel cel eho vesm ıru nejdr ıv sv ejm eno? A m an ejak ejm eno Buh? Mnoh an a- bozenstv ıu c ı, ze jeho jm eno je prost e B uh nebo P an, ale takov aozna cen ı nejsou osobn ımi jm eny. Jsou to tituly, stejnejakov yrazy kr al nebo prezident. Bible r ık a, ze Buh m a mnoho titulu. Mezi nepat r ıiozna cen ı B uh nebo P an. Bible ale tak euv ad ı, ze Buh m a osobn ıjm e- no Jehova. V Zalmu 83:18 se p ı se: Ty, jehozjm eno je Jehova, ty s am jsi Nejvys s ı nad celou zem ı. Pokud v a s preklad Bible toto jm eno neobsahuje, mu zete se v t eto knize pod ıvat do Dodatku na strany , abyste zjistili proc. Skutecnost je vsak takov a, ze Boz ıjm eno se ve

15 14 Co Bible doopravdy r ık a? starovek ych biblick ych rukopisech objevuje mnohotis ıckr at. Jehova si tedy preje, abychom jeho jm eno znali a abychom je pouz ıvali. Dalo by se r ıci, ze Bibli pouzil ktomu,abysen am na jej ıch str ank ach predstavil. 15 Buh s am si dal jm eno, kter em a hlubok yv yznam. Jeho jm eno, Jehova, znamen a, ze Buh mu ze splnit kazd y svuj slib a ze mu ze uskutecnit jak ykoli z am er, kter ysi predsevzal. Boz ıjm eno je jedinecn e, jedin esv eho druhu. Toto jm eno n ale z ıjedin ebohu.jehovajev sak jedinecn y jest evmnohadal s ıch ohledech. Jak to? V ıce informac ıov yznamu a v yslovnosti Boz ıho jm ena najdete v Dodatku na stran ach Co znamen ajm eno Jehova? L aska, kterou m a dobr yoteckesv ym detem, je odleskem daleko vet s ıl asky, kterou n a s nebesk y Otec c ıt ıkn am

16 Jak ajepravdaobohu? Videli jsme, ze Zalm 83:18 o Jehovovi r ık a: Ty s am jsi Nejvys s ı. Podobne jen o Jehovovi se mluv ı jako o V semohouc ım. Ve Zjeven ı15:3sep ıse: Velk a a podivuhodn a jsou tv a d ıla, Jehovo Boze, Vsemohouc ı. Spravedliv eaprav ejsoutv ecesty,kr ali ve cnosti. Z toho, ze Jehova je oznacen jako Vsemohouc ı, se dozv ıd ame, ze je tou nejmocnej s ıbytost ı. Jehovova moc je naprosto nesrovnateln a; je vsep revy suj ıc ı. Titul Kr al ve cnosti n am zase pripom ın a, ze Jehova je jedinecn yje stevdal s ım ohledu. Jen on existoval vzdy. Zalm 90:2 r ık a: Od neurcit eho casu na neurcit y cas [neboli navzdy] jsi Buh. Nevzbuzuje vn as snad tato myslenka posv atnou uctu? 17 Jehova je jedinecn ytak et ım, ze jedineonjestvo ritel. Ve Zjeven ı4:11 cteme: Hoden jsi, Jehovo, ano n a sbo ze, prijmout sl avu a cest a moc, proto ze jsi stvoril vsechny veci a z tv ev ule existovaly a byly stvoreny. Vsechno, co v as napadne od neviditeln ych duchovn ıch tvoruvnebi pres hvezdy, kter eset rpyt ınano cn ı obloze, a ovoce rostouc ınastromech,a zporyby,kter eplavouvoce anech a rek ach, to vsechno existuje d ıky tomu, ze Jehova je Stvoritelem. MU ZETE M IT K JEHOVOVI BL IZK YVZTAH? 18 Kdyzn ekter ı lid e ctou o Jehovov ych b aze n vzbuzuj ı- c ıch vlastnostech, nec ıt ısep ritom moc dobre. Maj ı pocit, ze Buh je pro nep r ılis vyv y sen y, a ze se proto k nemu nikdy nebudou schopni pribl ı zit. Mozn asitak e r ıkaj ı, ze takov emu vznesen emu Bohu na nejak em clov eku ani nez ale z ı. Ale je takov a uvaha na m ıst e? Bible uc ıp resn y opak. O Jehovovi r ık a: Vlastnenen ı daleko od nikoho z n as. 16, 17. Co se o Jehovovi dozv ıd ame z toho, ze je oznacen jako (a) Vsemohouc ı (b) Kr al ve cnosti (c) Stvoritel? 18. Procmaj ın ekter ı lid e pocit, ze se k Bohu nikdy nemohou pribl ı- zit, ale co o tom r ık a Bible?

17 16 Co Bible doopravdy r ık a? (Skutky 17:27) Bible n as dokonce vyb ız ı: Pribli zte se k Bohu a on se pribl ı z ıkv am. (Jakub 4:8) 19 Jak se mu zete k Bohu pribl ı zit? Predev s ım d ale pokracujte v tom, co pr av ete d el ate ucteseon em. Jez ıs rekl: To znamen av ecn y zivot, ze prij ımaj ı pozn an ıotob e, jedin em prav em Bohu, a o tom, kter eho jsi vyslal, Jez ısi Kristu. (Jan 17:3) Ano, Bible r ık a, ze ten, kdo se uc ıojehovovi a Jez ısovi, z ısk a v ecn y zivot. Uzjsmesi rekli, ze Buh je l aska. (1. Jana 4:16) Jehova m aaletak e mnoho dals ıch kr asn ych a prita zliv ych vlastnost ı. Bible napr ıklad r ık a, ze Jehova je Buh milosrdn y a milostiv y, pomal y khn evu a hojn yvmiluj ıc ılaskavostiapravd e. (2. Mojz ı- sova 34:6) Je dobr y a p richystan y odpoust et. ( Zalm 86:5) Buh je trpeliv y. (2. Petra 3:9) Je vern e oddan y. (Zjeven ı 15:4) Kdyzbudeted al c ıst Bibli, dozv ıtesezn ı, jak Jehova tyto i mnoh edal s ıp ritazliv e vlastnosti projevoval v minulosti a jak je projevuje dnes. 20 Je pravda, ze Boha nemu zeme videt, protoze je to neviditeln y duch. (Jan 1:18; 4:24; 1. Timoteovi 1:17) Ale d ıky tomu, co se o nem dozv ıd amezestr anek Bible, ho mu zeme osobne poznat. Jak rekl zalmista, mu zeme pohl ı zet na Jehovovu pr ıjemnost. ( Zalm 27:4; R ıman um 1:20) C ım v ıc toho o Jehovovi budete ved et, t ım skutec- nej s ıprov as bude a t ım v ıc duvod ubudetem ıt k tomu, abyste ho milovali a c ıtili jste se mu nabl ızku. 21 Postupnebudetest ale l epe ch apat, proc Bible r ık a, ze Jehovu m ame povazovat za sv eho Otce. (Matous6:9)Ne- jenze n am dal zivot, ale tak esip reje, aby n a s zivot byl co nejleps ı stejn ejakositoprosv ed eti preje kazd yl askypl- 19. (a) Jak se mu zeme k Bohu pribl ızit a jak y z toho budeme m ıt uzi- tek? (b) Kter e vlastnosti se v am na Bohu l ıb ınejv ıc? (a) KdyzBohanem uzeme videt, znamen ato, ze se k nemu nemu zeme pribl ızit? Vysvetlete to. (b) Od ceho v as mozn a budou odrazovat nekte r ı lid e, kter ıtosv ami mysl ı dobre, ale co byste meli delat?

18 Jak ajepravdaobohu? 17 n yotec.( Zalm 36:9) Bible tak e r ık a, ze lid e se mohou st at Jehovov ymi pr ateli. (Jakub 2:23) Jen si to predstavte mu zete se st at pr ıtelem Stvo ritele cel eho vesm ıru! 22 Kdyz budete ve studiu Bible pokracovat, mozn ase v am stane, ze lid e, kter ıtosv ami mysl ı dobre, v as od takov eho studia budou odrazovat. Mozn amaj ıstrach, ze prejdete na jinou v ıru. Nikomu vsak nedovolte, aby v am br anil rozv ıjet to nejcennej s ıp r atelstv ı, jak em uzete m ıt. 23 Pri zkoum an ı Bible pochopiteln e naraz ıte na veci, kter ym zprvu nebudete rozumet. Mu ze b yt ponekud pokoruj ıc ıpo z adat nekoho o pomoc, ale nev ahejte se zeptat jen kvuli tomu, ze se mozn astyd ıte. Jez ıs rekl, ze je dobr eb yt pokorn y jako mal ed ıte. (Matous 18:2 4) A v ıme, ze deti kladou hodneot azek. Buh si preje, abyste nasli odpovedi. Bible se pochvalnezmi nuje o lidech, kter ıse dychtivesna zili dozved et se o Bohu v ıce. Tito lid epe clive zkoumali P ısmo, aby se ujistili, ze to, co se dozv ıdaj ı, je pravda. (Skutky 17:11) 24 Nejleps ızp usob, jak se o Jehovovi neco dozved et, je zkoumat Bibli. Ta je odlisn aodv sech ostatn ıch knih. V cem? T ımto n am etem se bude zab yvat dals ı kapitola. 23, 24. (a) Procbystem eli bez z abran kl ast ot azky k tomu, o cem se uc ıte? (b) Co bude n am etem dals ıkapitoly? CO BIBLE R IK A Buh se zaj ım aov as osobne. (1. Petra 5:7) Boz ı osobn ıjm eno je Jehova. ( Zalm 83:18) Jehova v as vyb ız ı, abyste se k nemu pribl ı zili. (Jakub 4:8) Jehova je miluj ıc ı, laskav y a milosrdn y. (2. Mojz ısova 34:6; 1. Jana 4:8, 16)

19 DRUH AKAPITOLA BiblejeknihouodBoha Vjak ych smerech se Bible lis ı od vsech ostatn ıch knih? Jak n am Bible mu ze pomoci zvl adat osobn ıprobl emy? Procm uzeme duv e rovat proroctv ım, kter a jsou v Bibli zaps ana? VZPOMENTE si na to, kdyzjsteodsv eho dobr eho pr ıtele dostali nejak yhezk yd arek. Pravdepodobn ev as to nejen nadchlo, ale tak ev as to zahr alo u srdce. D arek n am totiz neco r ık aod arci prinejmen s ım to, ze mu na nasem pr atelstv ız alez ı. Za dobre vybran yd arek jste sv emu pr ıteli bezpochyby tak e podekovali. 2 Bible je darem od Boha darem, za kter ymum uze- me b yt opravdu vde cn ı. Tato jedinecn a kniha n am totiz odhaluje veci, kter ebychomsejinaknikdynedozv ede- li. Napr ıklad n am vypr av ıostvo ren ıhv ezdn ych nebes, zemeaprvn ıho muze a zeny. Bible tak e obsahuje spolehliv ez asady, kter en am v zivot e pom ahaj ı vyrovn avat se s probl emy a obavami. Vysvetluje, jak Buh spln ısv uj z a- mer a jak na zemi zavede leps ı podm ınky. Bible je skutecn eneoceniteln ym darem. 3 Biblejetak e darem, kter yn as zahreje u srdce, protoze n am leccos odhaluje o sv em D arci, Jehovovi Bohu. To, ze n am dal takovou knihu, je dukazem, ze si preje, abychom 1, 2. V jak ych ohledech je Bible neoceniteln ym darem od Boha? 3. Co se o Jehovovi dozv ıd ame z toho, ze n am daroval Bibli, a proc n as to mu ze pote sit?

20 19 Svat ep ısmo Preklad nov eho sveta je k dispozici v mnoha jazyc ıch ho dobre poznali. Bible n am opravdu mu ze pomoci, abychom se k Jehovovi pribl ı zili. 4 Pokud doma nejakou Bibli m ate, zdaleka nejste jedin ı. Cel a Bible nebo jej ı c asti byly vyd any ve v ıce nez jazyc ıch a d ıky tomu je dostupn av ıce nez90procent um svetov e populace. V prum eru se kazd yt yden mezi lidi rozs ı r ıp res milion v ytisk ut etoknihy.dodne sn ı doby byly vyrobeny miliardy v ytisk ucel e Bible nebo jej ıch c ast ı. Z adn ajin a kniha se v tom Bibli nevyrovn a. 5 Bible je nav ıc inspirov ana Bohem. (2. Timoteovi 3:16) V jak em ohledu? Na tuto ot azku odpov ıd a Bible sama: Lid e mluvili z Boha, jak byli un a seni svat ym duchem. (2. Petra 1:21) Zn azorn eme si to: Podnikatel m a mozn asekret arku, kter apron ej p ı se dopis. Ten obsahuje myslenky a pokyny podnikatele. Proto je to jeho dopis, a ne dopis sekret a rky. Podobne Bible obsahuje poselstv ı od Boha, a ne myslenky lid ı, kter ı toto poselstv ı pouze 4. Co na v as zapusobilo, pokud jde o rozs ı renost Bible? 5. V jak em ohledu je Bible inspirov ana Bohem?

21 20 Co Bible doopravdy r ık a? zapsali. Cel a Bible je proto skutecn e Bo z ım slovem. (1. Tesalonican um 2:13) JEDNOLIT AAP RESN A 6 Bible byla ps ana v prub ehu v ıce nez let. Jej ıpisatel e zili v ruzn ych dob ach a poch azeli z nejruzn ej s ıho prostred ı. Nekte r ı z nich byli roln ıci, ryb a ri a past y ri. Jin ı byli proroci, soudci a kr alov e. A pisatel jednoho z evangeli ı, Luk a s, byl zase l eka rem. Bez ohledu na rozlicn e prostred ı, z neho z jednotliv ı pisatel e poch azeli, je Bible od zac atku do konce jednolit ym celkem. 7 Prvn ı biblick a kniha n am sdeluje, jak se lidstvo dostalo do probl em u. Posledn ı kniha n am ukazuje, ze cel a zemesestaner ajem neboli zahradou. Cel a Bible zahrnuje tis ıce let lidsk ych dejin a z ruzn ych hledisek pojedn av a o postupn em uskutec nov an ıbo z ıho z am eru se zem ı. Vnitrn ı soulad Bible je opravdu pusobiv y, ale pr av etose d ao cek avat od knihy, kter ajeinspirov ana Bohem. 8 Biblejev edecky presn a. Jsou v n ı dokonce informace, kter ezna cnep redbehly svou dobu. Napr ıklad 3. kniha Mojz ısova obsahuje z akony dan estarov ek emu Izraeli, kter eset ykaly karant eny a hygieny, zat ımco okoln ın arody nemely o takov ych vecech ani ponet ı. V dobe, kdy byly rozs ıreny myln ep redstavy o tvaru zeme, se o n ı Bible zminovala jako o kruhu neboli kouli. (Izaj a s 40:22) Bible tak e spr avn e r ık a, ze zemeje zav esena na nicem. (Job 26:7) Bible samozrejm enen ı z adnou vedeckou ucebnic ı. Ale kdyzsedot yk av edeck ych t emat, je pozoruhodnep res- Nekte r ı lid esice r ıkaj ı, ze urcit epas aze Bible si navz ajem protire- c ı, ale takov aobvin en ı jsou nepodlozen a. Viz 7. kapitolu knihy Bible Slovo Boz ı, nebo lidsk e?, kterou vydali svedkov e Jehovovi. 6, 7. Proc je jednolitost biblick ezpr avy zvl a s pozoruhodn a? 8. Na pr ıkladech ukazte, zebiblejev edecky presn a.

22 Bible je knihou od Boha 21 n a. A neocek avali bychom snad pr av etoodknihy,kter a je od Boha? 9 Biblejetak ep resn aaspolehliv azhistorick eho hlediska. Jej ı zpr avy jsou konkr etn ı. Obsahuj ı nejen jm ena urcit ych lid ı, ale i jejich rodokmeny. Svet st ıhistorikov ese obvykle nezminuj ı o por a zk ach vlastn ıho n aroda. Ale biblict ı pisatel ejsounarozd ıl od nich upr ımn ı, a to i tehdy, kdyz pojedn avaj ıosv ych vlastn ıch chyb ach a o selh an ıch cel eho n aroda. Napr ıklad ve 4. knize Mojz ı sov esepisatel Mojz ı szmi nuje o vlastn ım v a zn em provin en ı, za kter e byl pr ısne pok ar an. (4. Mojz ı sova 20:2 12) Takov aup r ımnost je v jin ych dejinn ych z aznamech vz acnost ı. V Bibli se sn ıv sak setk av ame proto, ze je to kniha od Boha. KNIHA OBSAHUJ IC I PRAKTICKOU MOUDROST 10 Bible je inspirov ana Bohem, a proto je prospe sn a k vyucov an ı, ke k ar an ıakurovn av an ıv ec ı. (2. Timoteovi 3:16) Ano, je to praktick a kniha. Zrac ısevn ı hlubok e pochopen ı lidsk e povahy. A nen ıdivu,v zdy autorem Bible je s am Jehova Buh, kter y clov eka stvoril. Jehova rozum ına semu sm y slen ıana sim citum l epe nezmysami. Krometohov ı, co potrebujeme, abychom byli s astn ı. Av ıtak e, jak emu jedn an ısem ame vyh ybat. 11 Uvazujme o Jez ısov eproslovu,kter emu se r ık ak az a- n ı na ho re. Je zaznamen an u Matouse, v kapitol ach Vsimn eme si napr ıklad podrobn eho Jez ı sova rodokmenu uveden eho u Luk a se 3: (a) V jak ych smerech se Bible prok azala jako historicky presn a a spolehliv a? (b) Jak yn azor na Bibli mu zeme prijmout d ıky upr ımnosti jej ıch pisatelu? 10. Procnen ıdivu, zebiblejepraktick a kniha? 11, 12. (a) O jak ych n am etech mluvil Jez ı svesv em K az an ınaho re? (b) Kter edal s ıpraktick ez alezitostisevbiblirozeb ıraj ıapro cjsoubiblick e rady nadcasov e?

23 Biblick ypisatel Izaj a sp redpoved el p ad Babyl onu 5a z7.vt eto mistrn euk azce pusobiv eho vyucov an ıje z ıs mluvil o rad en amet u otom,jaknaj ıt skutecn e st est ı, jak urovn avat neshody, jak se modlit a jak si zachovat spr avn yn azor na hmotn ev eci. Jez ısova slova jsou az dodnes stejnep usobiv aapraktick a, jako byla v dobe, kdy je pronesl. 12 Nekter e biblick ez asady se t ykaj ı rodinn eho zivota, pracovn ıch n avyk uavztah usdruh ymi. Z asady z Bible se

24 Bible je knihou od Boha 23 vztahuj ınav sechny lidi a jej ıradyjsouv zdy prospe sn e. Moudrost obsazenou v Bibli shrnul Buh n asleduj ıc ımi slovy, kter a zapsal prorok Izaj a s: J a, Jehova, jsem tvuj Buh,Ten,kdot e vyucuje k tv emu prospechu. (Izaj a s 48:17) KNIHA PROROCTV I 13 Bible obsahuje bezpocet proroctv ı, z nichzmnoh ase jiz splnila. Uvazujme o jednom pr ıkladu. Prost rednictv ım proroka Izaj a se, kter y zil v osm em stolet ıp r. n. l., Jehova predpov ed el, ze mesto Babyl on bude zniceno. (Izaj a s 13:19; 14:22, 23) Ve zm ın en em proroctv ı bylo podrobne pops ano, jak k dobyt ıbabyl onu dojde. Utoc ıc ıarm ady mely vysusit babyl onskou reku a mely do mesta vpochodovat bez boje. To ale nen ıv sechno. V Izaj a sov e proroctv ı je dokonce uvedeno jm eno kr ale, kter ybabyl on dobude. Ten kr al se mel jmenovat K yros. (Izaj a s 44:27 45:2) 14 Asi o 200 let pozdeji, v noci z 5. na 6. r ıjna roku 539 pr. n. l., se v bl ızkosti Babyl onu ut abo rila dobyvatelsk a arm ada. Kdo byl jej ım velitelem? Persk ykr al jm enem K y- ros. Sc enabylap ripravena na to, aby se u zasn e proroctv ı splnilo. Ale vtrhne v souladu s proroctv ım K yrova arm a- da do Babyl onu bez boje? 15 Tu noc Babyl o nan e slavili sv atek a za mohutn ymi mestsk ymi zdmi se c ıtili v bezpec ı. Mezit ım K yros chytre odvedl vodu z r ıcn ıho koryta, kter em estem proch azelo. Kr atce nato byla reka natolik melk a, ze ji K yrovi muzi mohli prebrodit a dostat se tak k mestsk ym zdem. Jak ale K yrova arm ada babyl onsk e zdi zdol a? Z nejak eho 13. Jak e podrobnosti Jehova zjevil proroku Izaj a sovi ohledne dobyt ı Babyl onu? 14, 15. Jak se splnily nekter e podrobnosti Izaj a sova proroctv ıobabyl on e?

25 24 Co Bible doopravdy r ık a? duvodu Babyl o nan e bezstarostne nechali otevren em estsk ebr any. 16 O Babyl on e bylo p redpoved eno: Nikdy nebude ob yv an ani nebude preb yvat po generaci za generac ı. A Arab si tam nepostav ıstanapast yri tam nenechaj ı ulehnout sv ast ada bravu. (Izaj a s 13:20) V tomto proroctv ıbylop redpoved eno neco v ıc nezjenp ad mesta. Je z n ej videt, ze Babyl on mel b yt zpustosen natrvalo. Ospln en ıt echto slov se mu zete presv ed cit na vlastn ıo ci. Neobydlen e rozvaliny starov ek eho Babyl onu, kter esenach azej ı asi 80 kilometruji zneodbagd adu v Ir aku, jsou dukazem toho, ze Jehovova slova pronesen aprost rednictv ım Izaj a se se splnila. Jehova rekl: Vymetu jej kost etem vyhlazen ı. (Izaj a s 14:22, 23) Dals ı informace o biblick ych proroctv ıch mu zete naj ıt na stran ach v brozu re Kniha pro vsechny lidi, kterou vydali svedkov e Jehovovi. 16. (a) Co Izaj a sp redpoved el o konecn em osudu Babyl onu? (b) Jak se Izaj a sovo proroctv ıozni cen ıbabyl onu splnilo?

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9 Peter Dyckhoff JAK NALÉZT CESTU Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos Don Bosco Verlag, Miinchen 1999 Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydři 2002 Translation Vratislav Slezák,

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) Od str. 14 je pomoc pro vedoucího při přípravě na jednotlivá

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více