Praha: dle rozdělovníku Číslo jednací: /2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje:"

Transkript

1 Praha: dle rozdělovníku Číslo jednací: /2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje: Ţák / , Značka: OŢP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje: Název: Nová logistická hala GZ Media, Loděnice Charakter: Předmětem záměru je výstavba nové jednopodlaţní logistické haly o půdorysných rozměrech cca 66 x 40 m a výšce 11,2 m a spojovacího krčku v severní části areálu závodu GZ Media. Celková zastavěná plocha skladové haly včetně spojovacího krčku bude m 2. Součástí projektu jsou rovněţ drobné stavební úpravy stávajícího objektu č. 9. Hala bude zajišťovat dodávky a skladování materiálu a bude funkčně rozdělena na část regálového skladování a na část volného skladování. Na severovýchodní fasádě, na rozmezí regálového a volného skladování, je navrţen niţší přístavek, přes který by mělo být prováděno zásobování haly. Skladovány zde budou archy papíru (křída, karton, lepenka, ofset) a role (ofset). Záměrem investora je vytvoření jednotného centrálního provozního skladu papírového materiálu pro balení hotových výrobků přímo v areálu v Loděnicích a jeho provozní napojení skrze krček na stávající výrobu. V současné době je logistika příjmu, skladování a expedice papírových produktů logisticky sloţitá, neefektivní a neekonomická. Příjem materiálu se odehrává v závodě v Loděnicích, kde část těchto produktů jde přímo do provozu a zbylá část je auty distribuována do dvou různých skladů mimo Loděnici. Z těchto skladů jsou následně tyto produkty opět dováţeny do závodu v Loděnici. Vytvořením nového centrálního skladu se tento proces zjednoduší, neboť většinu produktů pojme nový sklad, ze kterého se bude průběţně zásobovat objekt tiskárny v areálu závodu. Z větší části se tak bude redukovat objem skladů mimo Loděnici (ve Zdicích a Rudné u Prahy), odpadnou zbytečné cesty materiálu z objektu závodu do skladů mimo areál a následně zpět a dojde tak ke sníţení dopravní zátěţe v areálu závodu v Loděnici. V současné době v průběhu dne je dopravní zátěţ 41 kamiónů a nákladních vozů, po zprovoznění nového skladu klesne zátěţ na 35 kamiónů a nákladních aut za den. Součástí projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu č. 9 tiskárna tak, aby bylo umoţněno přímé dopravní propojení akuvozíků mezi novým skladem a tiskárnou. Toto přímé provozní propojení je navrţeno zejména proto, aby byl odstraněn stávající vnitroareálový - venkovní provoz hlučných akuvozíků, zejména jejich noční provoz. Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 Vytápění haly budou zajišťovat čtyři cirkulační plynové teplovzdušné jednotky SAHARA. Další dvě jednotky budou zajišťovat vytápění prostoru nakládání. Kapacita (rozsah) záměru ve skladu pro paletové skladování 4180 palet (5 palet nad sebou), ve skladu pro volné skladování 1000 palet. Celková kapacita 5180 palet. Zábor půdního fondu: ZPF: bez záboru ZPF a PUPFL (jedná se o ostatní nebo zastavěnou plochu). Umístění: kraj: Středočeský obce: Loděnice a Chrustenice k.ú.: Loděnice u Berouna a Chrustenice (ve stávajícím areálu firmy) Soulad s územním plánem: záměr je v souladu s platným územním plánem Loděnice i s územním plánem obce Chrustenice. Dle vyjádření příslušného Stavebního úřadu Beroun doplněná Architektonická studie vyhodnocuje procentuální stav zeleně v areálu závodu, který podle textové části uvedené studie činí 38,14 % z celkové plochy závodu. Koeficient zeleně stanovený územním plánem na 40 % je navrţen splnit výsadbou svislé zeleně v rozsahu m 2. Protoţe podle oznámení si realizace záměru vyţádá i kácení vzrostlé zeleně, bude v dalším stupni projektové dokumentace prokázáno dodrţení koeficientu zeleně v celém areálu vyčíslením ploch a podílu vzrostlé a ostatní zeleně tak, jak stanovuje územní plán Loděnice. Oznamovatel: GZ Media, a.s., Tovární 340, Loděnice IČ: Zpracovatel oznámení: RNDr. Stanislav Lenz, Tebodin Czech Republic s.r.o., Prvního pluku 20/224, Praha 8 s řešitelským kolektivem Zařazení záměru: podle zákona č. 100/2001 Sb., se jedná o záměr zařazený v příloze č. 1 pod kategorii II, bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Souhrnné vypořádání připomínek V průběhu zjišťovacího řízení se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Středočeský kraj, Obec Loděnice, Obec Chrustenice, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - územní pracoviště Beroun, Městský úřad Beroun - odbor ţivotního prostředí, Česká inspekce ţivotního prostředí - oblastní inspektorát Praha, Krajský úřad Středočeského kraje - odbor ţivotního prostředí a zemědělství. Z veřejnosti se vyjádřily Ing. Jitka Jandačová (Chrustenice) a Marie Postlerová (Loděnice). Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal oznámení zahájení zjišťovacího řízení podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 6 odst. 7) téhoţ zákona vydává toto vyjádření: Středočeský kraj souhlasí se záměrem, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepoţaduje jeho další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Obec Loděnice souhlasí se záměrem výstavby nové logistické haly za předpokladu splnění následujících podmínek: 2

3 1. Územní plán - výška haly 11,2 m musí být v souladu s platným územním plánem obcí Loděnice a Chrustenice. 2. Hluk - výstavbou haly musí dojít ke sníţení hluku: a) sníţení vnitroareálového provozu vysokozdviţných vozíků na nádvoří přesunem dopravy do vnitřních prostor haly, b) sníţení provozu nákladní dopravy po obci díky kvalitní logistice vyuţívající plné kapacity nové haly. Haly v jiných obcích by měly být vyuţívány jen jako rezerva, c) související vzduchotechnika, která je stacionárním zdrojem hluku, musí být vyvedena směrem od obytné zástavby. Pouţita technika musí být vybrána s ohledem na produkující hluk. 3. Zeleň - nová výsadba zeleně by měla být především po obvodu areálu. Hlavním důvodem je sníţení vlivu emisí (prachu) na okolí areálu. Další hledisko je estetické - stromy vizuálně potlačí vliv dominantní průmyslové haly. Vypořádání: Záměr je umístěn v poměrně stísněném prostoru u řeky Loděnice a bezprostředně navazuje na obytnou zástavbu. Celková zastavěnost areálu je poměrně vysoká. Uvedené podmínky jsou přiměřeným požadavkem ke zlepšení stávajícího nepříznivého stavu, především hlukových poměrů, způsobených činností firmy GZ Media, a.s. na přilehlou obytnou zástavbu východně a severně od stávajícího areálu v obcích Loděnice a Chrustenice. Obec Chrustenice souhlasí se záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek: 1. Územní plán výška haly 11,2 m musí být v souladu s platným územním plánem obcí Loděnice a Chrustenice. 2. Hluk výstavbou haly musí dojít ke sníţení hluku: a) sníţení vnitroareálového provozu vysokozdviţných vozíků na nádvoří přesunem dopravy do vnitřních prostor haly, b) sníţení provozu nákladní dopravy po obci díky kvalitní logistice vyuţívající plné kapacity nové haly. Haly v jiných obcích by měly být vyuţívány jen jako rezerva, c) související vzduchotechnika, která je stacionárním zdrojem hluku, musí být vyvedena směrem od obytné zástavby. Pouţitá technika musí být vybrána s ohledem na produkující hluk. 3. Zeleň nová výsadba zeleně by měla být především po obvodu areálu. Hlavním důvodem je sníţení vlivu emisí (prachu) na okolí areálu. Další hledisko je estetické stromy vizuálně potlačí dominantní vliv průmyslové haly. 4. Nájezdová rampa umístění nájezdové rampy přímo pod okny bytových domů je nevhodné. Doporučuje přemístění nájezdové rampy na druhou odvrácenou stranu obytných domů. Výhodou je sníţení hluku min. o 6 db. Tato varianta odstíní startující a couvající nákladní automobily od okolní bytové zástavby. Je moţné, ţe tato varianta po změření hluku (pokud budou splněny hlukové limity dané zákonem) umoţní nepřetrţitý 24 hod. provoz. Vypořádání: Záměr je umístěn v poměrně stísněném prostoru u řeky Loděnice, v severní části průmyslového areálu a bezprostředně sousedí s obytnou zástavbou. Návrh nové kompaktní logistické haly je navržen v prostoru, kde jsou dnes zchátralé zděné stavby a ocelové přístřešky. Podmínky uvedené ve vyjádření Obce Chrustenice (pod body 1-3) jsou přiměřenými požadavky k opatřením již 3

4 provedeným ke zlepšení stávajícího nepříznivého stavu, především hlukových poměrů, způsobených činností firmy GZ Media, a.s. na přilehlou obytnou zástavbu východně a severně od areálu v obcích Loděnice a Chrustenice. Podmínky jsou zahrnuty do tohoto závěru zjišťovacího řízení. Podmínka uvedená pod 4. bodem vyjádření Obce Chrustenice je logickým požadavkem, který by ještě více zlepšil hlukové poměry u nejbližší obytné zástavby. Tento návrh byl i předmětem náhledu zdejšího úřadu. Investor však tuto možnost z provozního a prostorového hlediska vylučuje. Navrhované řešení by si vyžádalo posunutí haly blíže k panelovému domu a zmenšení kapacity haly (zkrácení), tedy i nepřímo by bylo příčinou vyšší intenzity dopravy, než je uvedená v oznámení. Koncepce nového návrhu by měla dle oznamovatele efektivně využívat toto území, ve kterém bude nová hala provozně napojena na stávající výrobní část závodu. Příjmová část logistické haly má být umístěna v optimální pozici k ostatním provozům s ohledem na technologii skladování a následné vazby na výrobu. Tato pozice umožní přímé zaskladňování materiálů do pevných regálů, současně uskladnění na volnou plochu, ale také přímé zásobování výrobní zóny. Technologie příjmu materiálu vychází ze stávajících prostorových možností a je navržena tak, aby minimálně zatěžovala venkovní prostředí hlukem. Umístění příjmu skladovaného materiálu je navrženo v přímé vazbě na příjezdovou komunikaci. Nákladní auto nacouvá po zapuštěném přístupu přímo k vratům tak, aby límec zakryl prostor mezi autem a objektem. Materiál bude vykládán výhradně pomocí aku vozíků, která budou vjíždět přes vyrovnávací můstek přímo do nákladního prostoru auta. Doba příjmu materiálu bude pouze v pracovních dnech od 6.00 hod. do hod. a při vypnutých motorech automobilů. Provozně optimálnější umístění vykládky materiálu a skladovací kapacita haly umožní plnit funkci centrálního skladu. V důsledku optimální velikosti haly, resp. skladovací kapacity, budou zrušeny stávající jízdy vozidel s materiálem ze závodu do externích skladů a zpět. Zefektivněním zásobování materiálem rovněž dojde ke snížení dopravní zátěže a k redukci pojezdů kamiónů a nákladních vozů v těsné vazbě na obytnou zástavbu. Realizací záměru by se tak při řádné provozní kázni měly zlepšit hlukové poměry oproti současnosti u nejbližší obytné zástavby, především v nočních hodinách. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Beroun - z hlediska poţadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví konstatuje, ţe je moţno zajistit nekonfliktní realizaci stavby v rámci územního a stavebního řízení, a proto další posuzování nepožaduje. Ve vyjádření je dále mj. uvedeno: Údaje o výstupech ovzduší byla zpracována rozptylová studie. Bodové zdroje vytápění (SAHARA). Liniové zdroje doprava, dojde ke sníţení dopravní zátěţe. Dojde tím ke sníţení emisí z mobilních zdrojů. Nejvyšší infiltrace. Z předloţených výsledků vyplývá, ţe dojde ke změně hodnoty L Aeq v denní i noční době z mobilních zdrojů nákladní a vnitroareálová doprava, výraznější je pokles v noční době, rozdíly se pohybují v rozmezí od -3,2 db do -5,1 db. U celkového hluku z provozu závodu po realizaci záměru se pohybuje změna v rozsahu -0,1 aţ -0,7 db v noční době. Součástí hlukové studie je i výpočet hluku v době výstavby, včetně navrţených protihlukových opatření pro období výstavby i samotného provozu závodu. Vlivy na obyvatelstvo ovzduší oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky a benzen. Změna stávajícího stavu z hlediska zdravotních rizik není předpokládána u sledovaných škodlivin. Z výsledků hlukové studie vyplývá, ţe nedojde k navýšení hodnot akustického tlaku, spíše dojde k mírnému sníţení hlukové zátěţe. V bodu IV. je uvedena charakteristika opatření k prevenci, 4

5 vyloučení, sníţení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí pro období přípravy, výstavby a provozu. Po prostudování oznámení konstatuje, ţe realizací záměru by mělo dojít ke sníţení hlukové zátěţe okolní zástavby v denní i noční době. Vzhledem k přijatým dalším opatřením, např. změna systému zaváţení materiálu ze skladů, předzásobení provozů materiálem v denní době, zatlumení ventilátorů, uzamykání vrat, přemístění lisovacího kontejneru, se předpokládá i zrušení nákladní dopravy v noční době. Dojde k rekonstrukci komunikace v areálu závodu. Tato opatření by měla vést, ke zlepšení celkové hlukové situace. Městský úřad Beroun, odbor ţivotního prostředí, sděluje, ţe k předloţenému záměru nemá námitek za dodrţení podmínek pro jednotlivé části přípravy, stavby a uţívání objektu, uvedené v části D, bod 4.4 předloţeného oznámení. Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát Praha vydává k oznámení následující komplexní stanovisko: Oddělení odpadového hospodářství: z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění (dále jen zákon o odpadech ), nemá k předloţenému oznámení připomínky. V předloţeném oznámení je uveden výčet odpadů, které mohou/budou vznikat v průběhu výstavby. V uvedeném seznamu však postrádá odpad kat.č Zemina a kamení neuvedené pod číslem Upozorňuje, ţe výkopové zeminy vytěţené během stavebních činností, které nebudou vyuţity přímo v místě stavby, jsou ve smyslu výše citovaného zákona odpadem. Vyuţití vytěţené zeminy mimo místo stavby, např. k terénním úpravám, je moţné pouze za předpokladu, ţe k terénním úpravám je vydáno příslušné stavební povolení a zeminy splňují limitní hodnoty pro vyuţití odpadů na povrchu terénu stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb. Oddělení ochrany vod: z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, má k předloţenému oznámení následující připomínky: Oznámení chybí popis stávajícího stavu. Na místě, kde má být realizována stavba nové logistické haly se nachází sklady hořlavých látek, kde se mimo jiné nachází nafta, ethanol, rozpouštědla na čištění tiskařských válců, atd. Dochází zde také k výdeji nafty. V oznámení není uvedeno, kam budou sklady včetně výdeje nafty přemístěny. Závěr: ČIŢP OI Praha nemá k předloţenému oznámení záměru zásadní připomínky a nepoţaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. Připomínku ze strany ochrany vod však inspekce poţaduje uvést v závěru zjišťovacího řízení a tedy zohlednit v následných řízeních. Vypořádání: Uvedené připomínky budou řešeny v další fázi projektové přípravy záměru a projednány dle příslušných zvláštních zákonů. Krajský úřad Středočeského kraje - odbor ţivotního prostředí a zemědělství nepoţaduje další posuzování záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., pouze: Orgán ochrany přírody (vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková, l. 487) - jako orgán ochrany přírody příslušný dle ust. 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje z hlediska svých kompetencí k oznámení záměru následující: Na základě dostupných podkladů nepředpokládá, ţe by předmětným záměrem byla dotčena ochrana zvláště chráněných druhů rostlin či ţivočichů, neboť se jedná o záměr umístěný ve stávajícím areálu GZ Media, a.s. Loděnice a v oznámení záměru je uvedeno, ţe v zájmovém území nebyl výskyt zvláště chráněných druhů zaznamenán, a ani se 5

6 nepředpokládá. Záměrem rovněţ nedojde k narušení regionálních územních systémů ekologické stability, přírodních rezervací a přírodních památek. Stanovisko orgánu ochrany přírody hodnotící vliv záměrů a koncepcí na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., jiţ bylo k záměru, předloţeném pod názvem Kompletační centrum GZ Digital Media, Loděnice, KÚSK vydáno dne (pod č.j /2010/KUSK/OŢP/JSTEP) a byl v něm vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Ing. Jitka Jandačová (Chrustenice 252, Chrustenice) a Marie Postlerová (Loděnice, Za GZ 316, Loděnice) předloţily PETICI proti výstavbě nové logistické haly GZ Media Loděnice, podepsanou 69 občany z obcí Chrustenice a Loděnice, v níţ uvádějí následující: My, podepsaní občané, nesouhlasíme s umístěním a výstavbou nové logistické haly GZ Media, Loděnice. Vzhledem k blízkosti bytové a rodinné zástavby jiţ nyní dochází k dlouhodobému obtěţování nadměrným hlukem. Vzhledem k umístění haly a nepřetrţitému provozu se důvodně obáváme zhoršení celé situace. Hluk je natolik intenzivní a obtěţující, ţe dochází k narušování spánku během nočních a ranních hodin. Především v letních měsících je téměř nemoţné v noci otevřít okna. Původci hluku jsou vysokozdviţné vozíky pohybující se po areálu, nákladní automobily - dlouhodobě nastartované či jejich pípající parkovací systémy a budova se vzduchotechnikou. Na tento stav jiţ bylo upozorňováno ve stíţnosti dne (Jandačovi) - podáno na KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun. Na základě této stíţnosti nedošlo k ţádnému zlepšení, přestoţe byla naměřena nadměrná hlučnost. Nová logistická hala by bezprostředně sousedila s panelovým domem (jen několik desítek metrů), který má 72 bytových jednotek. Dále se tu nachází další panelový dům s 24 byt. jednotkami. Výška této haly by dosahovala do 5. patra obytného domu. V projektu se uvádí, ţe by k této hale denně přijíţdělo nákl. automobilů a prý se tím současný provoz GZ Media nezmění. Tato informace se nezakládá na pravdě! Současný provoz do areálu se soustředí do jiných lokalit, vzdálených od naší obydlené lokality. Do naší části přijede denně průměrně 5 nákl. automobilů a i ty významně narušují denní a noční klid (jejich parkovací systém budí obyvatele od brzkých ranních hodin a jsou schopni ho nechat běţet i 2 hodiny). Tím by se prudce zvýšil i velmi obtěţující a hlučný provoz vysokozdviţných vozíků. Současný výhled do krajiny by zastínila vysoká budova. Kromě hluku, prachu a poklesu cen našich nemovitostí, by výstavba radikálně změnila i výhled na okolí. Na nevhodnost této výstavby jiţ reagovala obec Loděnice vyjádřením dne (Usnesení z RO č. 27, ze dne ) s poţadavkem zpracování posouzení EIA, ke kterému se připojujeme. Ţádáme o prošetření a zváţení celé výstavby a vhodnosti umístění haly s ohledem na obyvatele obcí Loděnice a Chrustenice. Vypořádání: Předmětný záměr by měl dle oznámení a vyjádření KHS, územní pracoviště Beroun, v inkriminovaných lokalitách při řádné provozní kázni zlepšit hlukové poměry oproti současnosti. Dopravní intenzity by neměly přesáhnout současný stav. Otázka výšky haly, která zdaleka nebude přesahovat výšku nejbližších panelových domů, je v souladu se schválenou a veřejně projednanou územně plánovací dokumentací obce Loděnice. V ní je pro plochy výroby a skladů (pod které spadají i plochy GZ Media, a.s.) stanovena pod podmínkami prostorového uspořádání 6

7 - výška staveb max. 12 m od úrovně terénu po hřeben střechy (mimo technologická zařízení, jako jsou komíny, telekomunikační věže). V tomto případě je v oznámení navrhována výška 11,2 m. Závěr: K oznámení záměru Nová logistická hala GZ Media, Loděnice bylo dle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, provedeno zjišťovací řízení, jehoţ cílem bylo ověřit, zda záměr bude mít významný vliv na ţivotní prostředí a veřejné zdraví a zda bude dále posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, vlastního vyhodnocení, ověření na místě samém, doplňujících informací a vzájemného posouzení a vyhodnocení všech obdrţených vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků dospěl příslušný Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, ţe záměr Nová logistická hala GZ Media, Loděnice n e b u d e posuzován dále podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů s tím, ţe budou respektovány výše citované relevantní poţadavky uvedené v jednotlivých vyjádřeních příslušných subjektů k oznámení; z nich se především zdůrazňuje plnění následujících podmínek: - výška haly musí být v souladu s platným územním plánem obcí Loděnice a Chrustenice, - sníţit provoz nákladní dopravy po obci díky kvalitní logistice vyuţívající plné kapacity nové haly (haly v jiných obcích vyuţívat jen jako rezervu), - související vzduchotechniku vyvést směrem od obytné zástavby, nebo realizovat patřičná protihluková opatření, - sníţit vnitroareálový provoz vysokozdviţných vozíků na nádvoří přesunem dopravy do vnitřních prostor haly, - vykládka materiálu bude prováděna výhradně pomocí aku vozíků, která budou vjíţdět přes vyrovnávací můstek přímo do nákladního prostoru auta. Doba příjmu materiálu bude pouze v pracovních dnech od 6.00 hod. do hod. a při vypnutých motorech automobilů, - v další fázi přípravy projektové dokumentace uvést, kam budou stávající sklady včetně výdeje nafty přemístěny, - novou výsadbu zeleně realizovat především po obvodu areálu, - v dalším stupni projektové dokumentace prokázat dodrţení koeficientu zeleně v celém areálu vyčíslením ploch a podílu vzrostlé a ostatní zeleně tak, jak stanovuje územní plán Loděnice - splnit podmínky koeficientu zeleně (40% v celém průmyslovém areálu). Odůvodnění: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství obdrţel ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů dne oznámení záměru Nová logistická hala GZ Media, Loděnice. Zdejší příslušný úřad rozeslal oznámení v řádném termínu k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávám a jejich prostřednictvím i veřejnosti, případně dalším subjektům. Informace o projednávání záměru, včetně textové části oznámení, byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje dne , dotčených obcích a na příslušných internetových stránkách, 7

8 v Informačním systému EIA na stránkách CENIA pod kódem STC1846 a Středočeského kraje - Ve vyjádřeních k oznámení nikdo nepoţadoval další projednávání záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. Byla však vznesena řada připomínek a poţadavků obou dotčených obcí Loděnice a Chrustenice s návrhem některých konkrétních opatření, která by měla být v rámci projektu realizována. Týká se poţadavků, která by měla zmírnit především hlukové poměry u přilehlé obytné zástavby. Dále byla doručena petice občanů z obcí Chrustenice a Loděnice, ve které podepsaní občané nesouhlasí s umístěním a výstavbou nové logistické haly. Nesouhlas je především zdůvodňován stávajícím hlukem zejména v noční době. Zdejší úřad k uvedené petici sděluje, ţe nová hala, bude-li realizována v rozsahu předloţeného oznámení a za stanovených podmínek by měla zlepšit hlukové poměry v inkriminovaných objektech bytové zástavby. Tento závěr koresponduje i s vyjádřením KHS územní pracoviště Beroun, které se záměrem v navrţeném rozsahu souhlasí. Z výsledků hlukové studie vyplývá, ţe k navýšení hodnot akustického tlaku u nejbliţší obytné zástavby v důsledku realizace záměru nedojde, naopak by se celková hluková zátěţ měla mírně sníţit. Zdejší úřad je názoru, ţe při splnění všech nezbytných opatření, ošetřených při příslušných navazujících závazných řízení dle sloţkových zákonů, je moţné projednávání daného záměru ukončit ve zjišťovacím řízení. Připomíná, ţe oznámení a závěr zjišťovacího řízení jsou rovněţ zveřejněny na internetových stránkách v Informačním systému EIA na stránkách CENIA pod kódem STC1846 a Středočeského kraje - Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů, není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 8 Ing. Josef K e ř k a, Ph.D. vedoucí odboru ţivotního prostředí a zemědělství Rozdělovník k č.j.: /2014/KUSK Dotčené územní samosprávné celky: 1. Středočeský kraj, z d e 2. Obec Loděnice, Husovo nám. 4, Loděnice 3. Obec Chrustenice, Chrustenice 69, Loděnice Oznamovatel: 4. Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 20, Praha 8 - zplnomocněna, DS

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

POLYFUNKČNÍ DŦM HARFA CITY, ULICE PODĚBRADSKÁ / K ŢIŢKOVU PRAHA 9, K.Ú. VYSOČANY

POLYFUNKČNÍ DŦM HARFA CITY, ULICE PODĚBRADSKÁ / K ŢIŢKOVU PRAHA 9, K.Ú. VYSOČANY RNDr.Naděţda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@gmail.com Oznamovatel: Harfa City s. r. o. Skřivanská 461/3 108 00 Praha 10 POLYFUNKČNÍ DŦM HARFA CITY, ULICE PODĚBRADSKÁ

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 1. 2014 Č.j.: 1609/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j.: SpZn: Vyřizuje/linka V Brně dne: JMK 48120/2010 S-JMK 48120/2010 OŽP /Vr Ing. Lubomír

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 8. 2013 Č.j.: 57189/ENV/13 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. října 2011 Č.j.:68161/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

Nová skladovací hala

Nová skladovací hala pohled na areál Coca-Cola HBC Česká republika od východu, (AS CHEMOPRAG, říjen 2011) Nová skladovací hala Oznámení záměru Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru. Oznámení. Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa. Středočeský kraj

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru. Oznámení. Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa. Středočeský kraj SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru Oznámení Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa Středočeský kraj Mníšek pod Brdy srpen 2010 SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Oznámení

Více

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru V Y P O Ř Á D Á N Í P Ř I P O M Í N E K z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ

OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ Oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO , HLAVNí MESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTRED( Váš dopis zn. SZn. Vyrizujeninka S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911 Datum 30.10.2009 ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 viz. rozdělovník ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OC SALLEROVA VÝSTAVBA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OC SALLEROVA VÝSTAVBA oznamovatel: BAU-projekt spol.s r.o. (duben

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více