Praha: dle rozdělovníku Číslo jednací: /2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje:"

Transkript

1 Praha: dle rozdělovníku Číslo jednací: /2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje: Ţák / , Značka: OŢP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje: Název: Nová logistická hala GZ Media, Loděnice Charakter: Předmětem záměru je výstavba nové jednopodlaţní logistické haly o půdorysných rozměrech cca 66 x 40 m a výšce 11,2 m a spojovacího krčku v severní části areálu závodu GZ Media. Celková zastavěná plocha skladové haly včetně spojovacího krčku bude m 2. Součástí projektu jsou rovněţ drobné stavební úpravy stávajícího objektu č. 9. Hala bude zajišťovat dodávky a skladování materiálu a bude funkčně rozdělena na část regálového skladování a na část volného skladování. Na severovýchodní fasádě, na rozmezí regálového a volného skladování, je navrţen niţší přístavek, přes který by mělo být prováděno zásobování haly. Skladovány zde budou archy papíru (křída, karton, lepenka, ofset) a role (ofset). Záměrem investora je vytvoření jednotného centrálního provozního skladu papírového materiálu pro balení hotových výrobků přímo v areálu v Loděnicích a jeho provozní napojení skrze krček na stávající výrobu. V současné době je logistika příjmu, skladování a expedice papírových produktů logisticky sloţitá, neefektivní a neekonomická. Příjem materiálu se odehrává v závodě v Loděnicích, kde část těchto produktů jde přímo do provozu a zbylá část je auty distribuována do dvou různých skladů mimo Loděnici. Z těchto skladů jsou následně tyto produkty opět dováţeny do závodu v Loděnici. Vytvořením nového centrálního skladu se tento proces zjednoduší, neboť většinu produktů pojme nový sklad, ze kterého se bude průběţně zásobovat objekt tiskárny v areálu závodu. Z větší části se tak bude redukovat objem skladů mimo Loděnici (ve Zdicích a Rudné u Prahy), odpadnou zbytečné cesty materiálu z objektu závodu do skladů mimo areál a následně zpět a dojde tak ke sníţení dopravní zátěţe v areálu závodu v Loděnici. V současné době v průběhu dne je dopravní zátěţ 41 kamiónů a nákladních vozů, po zprovoznění nového skladu klesne zátěţ na 35 kamiónů a nákladních aut za den. Součástí projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu č. 9 tiskárna tak, aby bylo umoţněno přímé dopravní propojení akuvozíků mezi novým skladem a tiskárnou. Toto přímé provozní propojení je navrţeno zejména proto, aby byl odstraněn stávající vnitroareálový - venkovní provoz hlučných akuvozíků, zejména jejich noční provoz. Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 Vytápění haly budou zajišťovat čtyři cirkulační plynové teplovzdušné jednotky SAHARA. Další dvě jednotky budou zajišťovat vytápění prostoru nakládání. Kapacita (rozsah) záměru ve skladu pro paletové skladování 4180 palet (5 palet nad sebou), ve skladu pro volné skladování 1000 palet. Celková kapacita 5180 palet. Zábor půdního fondu: ZPF: bez záboru ZPF a PUPFL (jedná se o ostatní nebo zastavěnou plochu). Umístění: kraj: Středočeský obce: Loděnice a Chrustenice k.ú.: Loděnice u Berouna a Chrustenice (ve stávajícím areálu firmy) Soulad s územním plánem: záměr je v souladu s platným územním plánem Loděnice i s územním plánem obce Chrustenice. Dle vyjádření příslušného Stavebního úřadu Beroun doplněná Architektonická studie vyhodnocuje procentuální stav zeleně v areálu závodu, který podle textové části uvedené studie činí 38,14 % z celkové plochy závodu. Koeficient zeleně stanovený územním plánem na 40 % je navrţen splnit výsadbou svislé zeleně v rozsahu m 2. Protoţe podle oznámení si realizace záměru vyţádá i kácení vzrostlé zeleně, bude v dalším stupni projektové dokumentace prokázáno dodrţení koeficientu zeleně v celém areálu vyčíslením ploch a podílu vzrostlé a ostatní zeleně tak, jak stanovuje územní plán Loděnice. Oznamovatel: GZ Media, a.s., Tovární 340, Loděnice IČ: Zpracovatel oznámení: RNDr. Stanislav Lenz, Tebodin Czech Republic s.r.o., Prvního pluku 20/224, Praha 8 s řešitelským kolektivem Zařazení záměru: podle zákona č. 100/2001 Sb., se jedná o záměr zařazený v příloze č. 1 pod kategorii II, bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Souhrnné vypořádání připomínek V průběhu zjišťovacího řízení se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Středočeský kraj, Obec Loděnice, Obec Chrustenice, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - územní pracoviště Beroun, Městský úřad Beroun - odbor ţivotního prostředí, Česká inspekce ţivotního prostředí - oblastní inspektorát Praha, Krajský úřad Středočeského kraje - odbor ţivotního prostředí a zemědělství. Z veřejnosti se vyjádřily Ing. Jitka Jandačová (Chrustenice) a Marie Postlerová (Loděnice). Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal oznámení zahájení zjišťovacího řízení podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 6 odst. 7) téhoţ zákona vydává toto vyjádření: Středočeský kraj souhlasí se záměrem, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepoţaduje jeho další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Obec Loděnice souhlasí se záměrem výstavby nové logistické haly za předpokladu splnění následujících podmínek: 2

3 1. Územní plán - výška haly 11,2 m musí být v souladu s platným územním plánem obcí Loděnice a Chrustenice. 2. Hluk - výstavbou haly musí dojít ke sníţení hluku: a) sníţení vnitroareálového provozu vysokozdviţných vozíků na nádvoří přesunem dopravy do vnitřních prostor haly, b) sníţení provozu nákladní dopravy po obci díky kvalitní logistice vyuţívající plné kapacity nové haly. Haly v jiných obcích by měly být vyuţívány jen jako rezerva, c) související vzduchotechnika, která je stacionárním zdrojem hluku, musí být vyvedena směrem od obytné zástavby. Pouţita technika musí být vybrána s ohledem na produkující hluk. 3. Zeleň - nová výsadba zeleně by měla být především po obvodu areálu. Hlavním důvodem je sníţení vlivu emisí (prachu) na okolí areálu. Další hledisko je estetické - stromy vizuálně potlačí vliv dominantní průmyslové haly. Vypořádání: Záměr je umístěn v poměrně stísněném prostoru u řeky Loděnice a bezprostředně navazuje na obytnou zástavbu. Celková zastavěnost areálu je poměrně vysoká. Uvedené podmínky jsou přiměřeným požadavkem ke zlepšení stávajícího nepříznivého stavu, především hlukových poměrů, způsobených činností firmy GZ Media, a.s. na přilehlou obytnou zástavbu východně a severně od stávajícího areálu v obcích Loděnice a Chrustenice. Obec Chrustenice souhlasí se záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek: 1. Územní plán výška haly 11,2 m musí být v souladu s platným územním plánem obcí Loděnice a Chrustenice. 2. Hluk výstavbou haly musí dojít ke sníţení hluku: a) sníţení vnitroareálového provozu vysokozdviţných vozíků na nádvoří přesunem dopravy do vnitřních prostor haly, b) sníţení provozu nákladní dopravy po obci díky kvalitní logistice vyuţívající plné kapacity nové haly. Haly v jiných obcích by měly být vyuţívány jen jako rezerva, c) související vzduchotechnika, která je stacionárním zdrojem hluku, musí být vyvedena směrem od obytné zástavby. Pouţitá technika musí být vybrána s ohledem na produkující hluk. 3. Zeleň nová výsadba zeleně by měla být především po obvodu areálu. Hlavním důvodem je sníţení vlivu emisí (prachu) na okolí areálu. Další hledisko je estetické stromy vizuálně potlačí dominantní vliv průmyslové haly. 4. Nájezdová rampa umístění nájezdové rampy přímo pod okny bytových domů je nevhodné. Doporučuje přemístění nájezdové rampy na druhou odvrácenou stranu obytných domů. Výhodou je sníţení hluku min. o 6 db. Tato varianta odstíní startující a couvající nákladní automobily od okolní bytové zástavby. Je moţné, ţe tato varianta po změření hluku (pokud budou splněny hlukové limity dané zákonem) umoţní nepřetrţitý 24 hod. provoz. Vypořádání: Záměr je umístěn v poměrně stísněném prostoru u řeky Loděnice, v severní části průmyslového areálu a bezprostředně sousedí s obytnou zástavbou. Návrh nové kompaktní logistické haly je navržen v prostoru, kde jsou dnes zchátralé zděné stavby a ocelové přístřešky. Podmínky uvedené ve vyjádření Obce Chrustenice (pod body 1-3) jsou přiměřenými požadavky k opatřením již 3

4 provedeným ke zlepšení stávajícího nepříznivého stavu, především hlukových poměrů, způsobených činností firmy GZ Media, a.s. na přilehlou obytnou zástavbu východně a severně od areálu v obcích Loděnice a Chrustenice. Podmínky jsou zahrnuty do tohoto závěru zjišťovacího řízení. Podmínka uvedená pod 4. bodem vyjádření Obce Chrustenice je logickým požadavkem, který by ještě více zlepšil hlukové poměry u nejbližší obytné zástavby. Tento návrh byl i předmětem náhledu zdejšího úřadu. Investor však tuto možnost z provozního a prostorového hlediska vylučuje. Navrhované řešení by si vyžádalo posunutí haly blíže k panelovému domu a zmenšení kapacity haly (zkrácení), tedy i nepřímo by bylo příčinou vyšší intenzity dopravy, než je uvedená v oznámení. Koncepce nového návrhu by měla dle oznamovatele efektivně využívat toto území, ve kterém bude nová hala provozně napojena na stávající výrobní část závodu. Příjmová část logistické haly má být umístěna v optimální pozici k ostatním provozům s ohledem na technologii skladování a následné vazby na výrobu. Tato pozice umožní přímé zaskladňování materiálů do pevných regálů, současně uskladnění na volnou plochu, ale také přímé zásobování výrobní zóny. Technologie příjmu materiálu vychází ze stávajících prostorových možností a je navržena tak, aby minimálně zatěžovala venkovní prostředí hlukem. Umístění příjmu skladovaného materiálu je navrženo v přímé vazbě na příjezdovou komunikaci. Nákladní auto nacouvá po zapuštěném přístupu přímo k vratům tak, aby límec zakryl prostor mezi autem a objektem. Materiál bude vykládán výhradně pomocí aku vozíků, která budou vjíždět přes vyrovnávací můstek přímo do nákladního prostoru auta. Doba příjmu materiálu bude pouze v pracovních dnech od 6.00 hod. do hod. a při vypnutých motorech automobilů. Provozně optimálnější umístění vykládky materiálu a skladovací kapacita haly umožní plnit funkci centrálního skladu. V důsledku optimální velikosti haly, resp. skladovací kapacity, budou zrušeny stávající jízdy vozidel s materiálem ze závodu do externích skladů a zpět. Zefektivněním zásobování materiálem rovněž dojde ke snížení dopravní zátěže a k redukci pojezdů kamiónů a nákladních vozů v těsné vazbě na obytnou zástavbu. Realizací záměru by se tak při řádné provozní kázni měly zlepšit hlukové poměry oproti současnosti u nejbližší obytné zástavby, především v nočních hodinách. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Beroun - z hlediska poţadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví konstatuje, ţe je moţno zajistit nekonfliktní realizaci stavby v rámci územního a stavebního řízení, a proto další posuzování nepožaduje. Ve vyjádření je dále mj. uvedeno: Údaje o výstupech ovzduší byla zpracována rozptylová studie. Bodové zdroje vytápění (SAHARA). Liniové zdroje doprava, dojde ke sníţení dopravní zátěţe. Dojde tím ke sníţení emisí z mobilních zdrojů. Nejvyšší infiltrace. Z předloţených výsledků vyplývá, ţe dojde ke změně hodnoty L Aeq v denní i noční době z mobilních zdrojů nákladní a vnitroareálová doprava, výraznější je pokles v noční době, rozdíly se pohybují v rozmezí od -3,2 db do -5,1 db. U celkového hluku z provozu závodu po realizaci záměru se pohybuje změna v rozsahu -0,1 aţ -0,7 db v noční době. Součástí hlukové studie je i výpočet hluku v době výstavby, včetně navrţených protihlukových opatření pro období výstavby i samotného provozu závodu. Vlivy na obyvatelstvo ovzduší oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky a benzen. Změna stávajícího stavu z hlediska zdravotních rizik není předpokládána u sledovaných škodlivin. Z výsledků hlukové studie vyplývá, ţe nedojde k navýšení hodnot akustického tlaku, spíše dojde k mírnému sníţení hlukové zátěţe. V bodu IV. je uvedena charakteristika opatření k prevenci, 4

5 vyloučení, sníţení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí pro období přípravy, výstavby a provozu. Po prostudování oznámení konstatuje, ţe realizací záměru by mělo dojít ke sníţení hlukové zátěţe okolní zástavby v denní i noční době. Vzhledem k přijatým dalším opatřením, např. změna systému zaváţení materiálu ze skladů, předzásobení provozů materiálem v denní době, zatlumení ventilátorů, uzamykání vrat, přemístění lisovacího kontejneru, se předpokládá i zrušení nákladní dopravy v noční době. Dojde k rekonstrukci komunikace v areálu závodu. Tato opatření by měla vést, ke zlepšení celkové hlukové situace. Městský úřad Beroun, odbor ţivotního prostředí, sděluje, ţe k předloţenému záměru nemá námitek za dodrţení podmínek pro jednotlivé části přípravy, stavby a uţívání objektu, uvedené v části D, bod 4.4 předloţeného oznámení. Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát Praha vydává k oznámení následující komplexní stanovisko: Oddělení odpadového hospodářství: z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění (dále jen zákon o odpadech ), nemá k předloţenému oznámení připomínky. V předloţeném oznámení je uveden výčet odpadů, které mohou/budou vznikat v průběhu výstavby. V uvedeném seznamu však postrádá odpad kat.č Zemina a kamení neuvedené pod číslem Upozorňuje, ţe výkopové zeminy vytěţené během stavebních činností, které nebudou vyuţity přímo v místě stavby, jsou ve smyslu výše citovaného zákona odpadem. Vyuţití vytěţené zeminy mimo místo stavby, např. k terénním úpravám, je moţné pouze za předpokladu, ţe k terénním úpravám je vydáno příslušné stavební povolení a zeminy splňují limitní hodnoty pro vyuţití odpadů na povrchu terénu stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb. Oddělení ochrany vod: z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, má k předloţenému oznámení následující připomínky: Oznámení chybí popis stávajícího stavu. Na místě, kde má být realizována stavba nové logistické haly se nachází sklady hořlavých látek, kde se mimo jiné nachází nafta, ethanol, rozpouštědla na čištění tiskařských válců, atd. Dochází zde také k výdeji nafty. V oznámení není uvedeno, kam budou sklady včetně výdeje nafty přemístěny. Závěr: ČIŢP OI Praha nemá k předloţenému oznámení záměru zásadní připomínky a nepoţaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. Připomínku ze strany ochrany vod však inspekce poţaduje uvést v závěru zjišťovacího řízení a tedy zohlednit v následných řízeních. Vypořádání: Uvedené připomínky budou řešeny v další fázi projektové přípravy záměru a projednány dle příslušných zvláštních zákonů. Krajský úřad Středočeského kraje - odbor ţivotního prostředí a zemědělství nepoţaduje další posuzování záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., pouze: Orgán ochrany přírody (vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková, l. 487) - jako orgán ochrany přírody příslušný dle ust. 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje z hlediska svých kompetencí k oznámení záměru následující: Na základě dostupných podkladů nepředpokládá, ţe by předmětným záměrem byla dotčena ochrana zvláště chráněných druhů rostlin či ţivočichů, neboť se jedná o záměr umístěný ve stávajícím areálu GZ Media, a.s. Loděnice a v oznámení záměru je uvedeno, ţe v zájmovém území nebyl výskyt zvláště chráněných druhů zaznamenán, a ani se 5

6 nepředpokládá. Záměrem rovněţ nedojde k narušení regionálních územních systémů ekologické stability, přírodních rezervací a přírodních památek. Stanovisko orgánu ochrany přírody hodnotící vliv záměrů a koncepcí na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., jiţ bylo k záměru, předloţeném pod názvem Kompletační centrum GZ Digital Media, Loděnice, KÚSK vydáno dne (pod č.j /2010/KUSK/OŢP/JSTEP) a byl v něm vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Ing. Jitka Jandačová (Chrustenice 252, Chrustenice) a Marie Postlerová (Loděnice, Za GZ 316, Loděnice) předloţily PETICI proti výstavbě nové logistické haly GZ Media Loděnice, podepsanou 69 občany z obcí Chrustenice a Loděnice, v níţ uvádějí následující: My, podepsaní občané, nesouhlasíme s umístěním a výstavbou nové logistické haly GZ Media, Loděnice. Vzhledem k blízkosti bytové a rodinné zástavby jiţ nyní dochází k dlouhodobému obtěţování nadměrným hlukem. Vzhledem k umístění haly a nepřetrţitému provozu se důvodně obáváme zhoršení celé situace. Hluk je natolik intenzivní a obtěţující, ţe dochází k narušování spánku během nočních a ranních hodin. Především v letních měsících je téměř nemoţné v noci otevřít okna. Původci hluku jsou vysokozdviţné vozíky pohybující se po areálu, nákladní automobily - dlouhodobě nastartované či jejich pípající parkovací systémy a budova se vzduchotechnikou. Na tento stav jiţ bylo upozorňováno ve stíţnosti dne (Jandačovi) - podáno na KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun. Na základě této stíţnosti nedošlo k ţádnému zlepšení, přestoţe byla naměřena nadměrná hlučnost. Nová logistická hala by bezprostředně sousedila s panelovým domem (jen několik desítek metrů), který má 72 bytových jednotek. Dále se tu nachází další panelový dům s 24 byt. jednotkami. Výška této haly by dosahovala do 5. patra obytného domu. V projektu se uvádí, ţe by k této hale denně přijíţdělo nákl. automobilů a prý se tím současný provoz GZ Media nezmění. Tato informace se nezakládá na pravdě! Současný provoz do areálu se soustředí do jiných lokalit, vzdálených od naší obydlené lokality. Do naší části přijede denně průměrně 5 nákl. automobilů a i ty významně narušují denní a noční klid (jejich parkovací systém budí obyvatele od brzkých ranních hodin a jsou schopni ho nechat běţet i 2 hodiny). Tím by se prudce zvýšil i velmi obtěţující a hlučný provoz vysokozdviţných vozíků. Současný výhled do krajiny by zastínila vysoká budova. Kromě hluku, prachu a poklesu cen našich nemovitostí, by výstavba radikálně změnila i výhled na okolí. Na nevhodnost této výstavby jiţ reagovala obec Loděnice vyjádřením dne (Usnesení z RO č. 27, ze dne ) s poţadavkem zpracování posouzení EIA, ke kterému se připojujeme. Ţádáme o prošetření a zváţení celé výstavby a vhodnosti umístění haly s ohledem na obyvatele obcí Loděnice a Chrustenice. Vypořádání: Předmětný záměr by měl dle oznámení a vyjádření KHS, územní pracoviště Beroun, v inkriminovaných lokalitách při řádné provozní kázni zlepšit hlukové poměry oproti současnosti. Dopravní intenzity by neměly přesáhnout současný stav. Otázka výšky haly, která zdaleka nebude přesahovat výšku nejbližších panelových domů, je v souladu se schválenou a veřejně projednanou územně plánovací dokumentací obce Loděnice. V ní je pro plochy výroby a skladů (pod které spadají i plochy GZ Media, a.s.) stanovena pod podmínkami prostorového uspořádání 6

7 - výška staveb max. 12 m od úrovně terénu po hřeben střechy (mimo technologická zařízení, jako jsou komíny, telekomunikační věže). V tomto případě je v oznámení navrhována výška 11,2 m. Závěr: K oznámení záměru Nová logistická hala GZ Media, Loděnice bylo dle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, provedeno zjišťovací řízení, jehoţ cílem bylo ověřit, zda záměr bude mít významný vliv na ţivotní prostředí a veřejné zdraví a zda bude dále posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, vlastního vyhodnocení, ověření na místě samém, doplňujících informací a vzájemného posouzení a vyhodnocení všech obdrţených vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků dospěl příslušný Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, ţe záměr Nová logistická hala GZ Media, Loděnice n e b u d e posuzován dále podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů s tím, ţe budou respektovány výše citované relevantní poţadavky uvedené v jednotlivých vyjádřeních příslušných subjektů k oznámení; z nich se především zdůrazňuje plnění následujících podmínek: - výška haly musí být v souladu s platným územním plánem obcí Loděnice a Chrustenice, - sníţit provoz nákladní dopravy po obci díky kvalitní logistice vyuţívající plné kapacity nové haly (haly v jiných obcích vyuţívat jen jako rezervu), - související vzduchotechniku vyvést směrem od obytné zástavby, nebo realizovat patřičná protihluková opatření, - sníţit vnitroareálový provoz vysokozdviţných vozíků na nádvoří přesunem dopravy do vnitřních prostor haly, - vykládka materiálu bude prováděna výhradně pomocí aku vozíků, která budou vjíţdět přes vyrovnávací můstek přímo do nákladního prostoru auta. Doba příjmu materiálu bude pouze v pracovních dnech od 6.00 hod. do hod. a při vypnutých motorech automobilů, - v další fázi přípravy projektové dokumentace uvést, kam budou stávající sklady včetně výdeje nafty přemístěny, - novou výsadbu zeleně realizovat především po obvodu areálu, - v dalším stupni projektové dokumentace prokázat dodrţení koeficientu zeleně v celém areálu vyčíslením ploch a podílu vzrostlé a ostatní zeleně tak, jak stanovuje územní plán Loděnice - splnit podmínky koeficientu zeleně (40% v celém průmyslovém areálu). Odůvodnění: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství obdrţel ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů dne oznámení záměru Nová logistická hala GZ Media, Loděnice. Zdejší příslušný úřad rozeslal oznámení v řádném termínu k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávám a jejich prostřednictvím i veřejnosti, případně dalším subjektům. Informace o projednávání záměru, včetně textové části oznámení, byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje dne , dotčených obcích a na příslušných internetových stránkách, 7

8 v Informačním systému EIA na stránkách CENIA pod kódem STC1846 a Středočeského kraje - Ve vyjádřeních k oznámení nikdo nepoţadoval další projednávání záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. Byla však vznesena řada připomínek a poţadavků obou dotčených obcí Loděnice a Chrustenice s návrhem některých konkrétních opatření, která by měla být v rámci projektu realizována. Týká se poţadavků, která by měla zmírnit především hlukové poměry u přilehlé obytné zástavby. Dále byla doručena petice občanů z obcí Chrustenice a Loděnice, ve které podepsaní občané nesouhlasí s umístěním a výstavbou nové logistické haly. Nesouhlas je především zdůvodňován stávajícím hlukem zejména v noční době. Zdejší úřad k uvedené petici sděluje, ţe nová hala, bude-li realizována v rozsahu předloţeného oznámení a za stanovených podmínek by měla zlepšit hlukové poměry v inkriminovaných objektech bytové zástavby. Tento závěr koresponduje i s vyjádřením KHS územní pracoviště Beroun, které se záměrem v navrţeném rozsahu souhlasí. Z výsledků hlukové studie vyplývá, ţe k navýšení hodnot akustického tlaku u nejbliţší obytné zástavby v důsledku realizace záměru nedojde, naopak by se celková hluková zátěţ měla mírně sníţit. Zdejší úřad je názoru, ţe při splnění všech nezbytných opatření, ošetřených při příslušných navazujících závazných řízení dle sloţkových zákonů, je moţné projednávání daného záměru ukončit ve zjišťovacím řízení. Připomíná, ţe oznámení a závěr zjišťovacího řízení jsou rovněţ zveřejněny na internetových stránkách v Informačním systému EIA na stránkách CENIA pod kódem STC1846 a Středočeského kraje - Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů, není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 8 Ing. Josef K e ř k a, Ph.D. vedoucí odboru ţivotního prostředí a zemědělství Rozdělovník k č.j.: /2014/KUSK Dotčené územní samosprávné celky: 1. Středočeský kraj, z d e 2. Obec Loděnice, Husovo nám. 4, Loděnice 3. Obec Chrustenice, Chrustenice 69, Loděnice Oznamovatel: 4. Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 20, Praha 8 - zplnomocněna, DS

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 5.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 019567/2014/KUSK Spisová značka: SZ_019567/2014/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŢP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Krajský úřad Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje Krajský úřad Středočeského kraje Praha: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 11.2.2014 029738/20 14/KUSK SZ 189915/2013/KUSK/9 Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz OŽP/Zk dle rozdělovníku ZÁ VĚR ZJIŠŤOV

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18539/ZP/2013-Čr 13.11.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 31028/2015 V Olomouci dne 30. 3. 2015 SpZn: KÚOK/22331/2015/OŽPZ/7265 Vyřizuje: Mgr. Vojtěch

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DTI66* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 84730/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17164/2014/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 18. 12. 2013 Číslo jednací: 159428/2013/KUSK Spisová značka SZ_159428/2013/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka: OŽP / HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 19.08.2011 Číslo jednací: Spis. značka: 142939/2011/KUSK 142939/2011/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lenka Venclovská / linka 510 Značka: OŽP/Ven ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí -Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí -Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IZHFL* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 72371/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15225/2015/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/4352/13 ZN/906/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195 393 E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Suchý sklad BILLA III. etapa

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Suchý sklad BILLA III. etapa Praha: 19. 11. 2015 Číslo jednací: 150239/2015/KUSK Spisová značka: SZ_131132/2015/KUSK/7 Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŽP/Zk dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Y9TTO* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 140745/2011 Sp. zn.: ŽPZ/38618/2011/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 92929/2011 Ing. Kozlovská/498

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 92929/2011 Ing. Kozlovská/498 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 92929/2011 Ing. Kozlovská/498 16. ledna 2012 dana.kozlovska@kraj-lbc.cz

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 51459/2014 Sp. zn.: S-JMK 37909/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Praha: 3. 10. 2012 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka

Praha: 3. 10. 2012 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka Praha: 3. 10. 2012 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka 129024/2012/KUSK SZ_129024/2012/KUSK/9 Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345 Značka: OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01E7EAV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95423/2014 Sp. zn.: ŽPZ/19686/2014/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19359/ZP/2014-Po 09.12.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19359/ZP/2014-Po 09.12.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19359/ZP/2014-Po 09.12.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 10. února 2015 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 1153/2015 KUSP 1153/2015

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9616/ZP/2010-Čr 22.06.2010

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9616/ZP/2010-Čr 22.06.2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9616/ZP/2010-Čr 22.06.2010 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor ţivotního

Více

Praha: 3.4.2013 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 033022/2013/KUSK Spisová značka: SZ_033022/2013/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr

Praha: 3.4.2013 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 033022/2013/KUSK Spisová značka: SZ_033022/2013/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr Praha: 3.4.2013 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 033022/2013/KUSK Spisová značka: SZ_033022/2013/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 2704/ZZ/15-12 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18090/ZP/2011 - Po 08.11.2011

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18090/ZP/2011 - Po 08.11.2011 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18090/ZP/2011 - Po 08.11.2011 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor ţivotního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

STANOVISKO. Obecní úřad Bartošovice v Orl. horách Bartošovice v Orl. horách 35 517 75 Rokytnice v Orl. horách

STANOVISKO. Obecní úřad Bartošovice v Orl. horách Bartošovice v Orl. horách 35 517 75 Rokytnice v Orl. horách Obecní úřad Bartošovice v Orl. horách Bartošovice v Orl. horách 35 517 75 Rokytnice v Orl. horách 19313/ZP/2010 - Ve 08. 12. 2010 Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Dr. Ing. Richard Veselý / 184 oddělení

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 19. 5. 2011 Číslo jednací: 067689/2011/KUSK Spisová značka: SZ_067689/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 04.02.2011 Číslo jednací: 202284/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ZÁPIS č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 22. 12. 2014 od 19 hod. na OÚ Chrustenice

ZÁPIS č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 22. 12. 2014 od 19 hod. na OÚ Chrustenice ZÁPIS č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 22. 12. 2014 od 19 hod. na OÚ Chrustenice Účast: dle presenční listiny. Přítomni: Dostál, Husáková, Chválná, Jablonická, Mencl,

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Rozdělovník k písemnosti č. j.: KUJCK 8863/2013/OZZL - ze dne 25. února 2013

Rozdělovník k písemnosti č. j.: KUJCK 8863/2013/OZZL - ze dne 25. února 2013 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Č.j.: KUJCK 8863/2013/OZZL Sp. zn.: OZZL 2023/2013/jamas datum: 25. 2. 2013 vyřizuje: Ing. Jakub Mášl telefon: 386 720 738 Věc: Předání

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Praha: 12.5.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 045982/2015/KUSK Spisová značka: SZ_045982/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŢP/ŠJ ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 15886/ZP/2014-Čr 27.10.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 21.05.2012 Číslo jednací: Spis. značka: 210312/2011/KUSK 210312/2011/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lenka Venclovská / linka 510 Značka: OŽP/Ven ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 8651/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 6.2.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 8651/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 6.2.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5389/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 24.1.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5389/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 24.1.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Praha: 22.7.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 102530/2013/KUSK Spisová značka: SZ_076707/2013/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s.

Praha: 22.7.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 102530/2013/KUSK Spisová značka: SZ_076707/2013/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s. Praha: 22.7.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 102530/2013/KUSK Spisová značka: SZ_076707/2013/KUSK/7 Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŽP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č.

Více

Název záměru: Sklady čtvrtprovozu v areálu Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Název záměru: Sklady čtvrtprovozu v areálu Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Praha: 26.5.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka 065280/2014/KUSK SZ_065280/2014/KUSK/10 Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345 Značka: OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 5. 4. 2011 Č.j.: 25206/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. března 2007 Ing. Ondřej Skoba KUZL 7234/2007 KUSP 7234/2007

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 24. 2. 2014 KULK 22916/2014 OŽPZ 188/2014. Mgr. Nevečeřal/404 marek.neveceral@kraj-lbc.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 24. 2. 2014 KULK 22916/2014 OŽPZ 188/2014. Mgr. Nevečeřal/404 marek.neveceral@kraj-lbc. Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 24. 2. 2014 KULK 22916/2014 OŽPZ 188/2014 Mgr. Nevečeřal/404

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Praha: 19.4.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 062322/2013/KUSK Spisová značka: SZ_042915/2013/KUSK/8 Žák / 257280-539, zak@kr-s.

Praha: 19.4.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 062322/2013/KUSK Spisová značka: SZ_042915/2013/KUSK/8 Žák / 257280-539, zak@kr-s. Praha: 19.4.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 062322/2013/KUSK Spisová značka: SZ_042915/2013/KUSK/8 Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŽP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č.

Více

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 30.6.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 072118/2015/KUSK Spisová značka: SZ_072118/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Lenka Sadílková/ l.661 Značka: OŢP/LS ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

S D Ě L E N Í. Výrobní a montážní závod automobilových dílů

S D Ě L E N Í. Výrobní a montážní závod automobilových dílů Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Ing. František Hanzlík Polesí 14 463 53 RYNOLTICE VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC /31. 7. 2015 KULK 55966/2015

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. ledna 2009 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 78895/2008 KUSP 78895/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. ledna 2009 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 78895/2008 KUSP 78895/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. ledna 2009 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 78895/2008 KUSP 78895/2008

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. srpna 2009 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 47458/2009 KUSP 47458/2009 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. srpna 2009 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 47458/2009 KUSP 47458/2009 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. srpna 2009 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 47458/2009 KUSP 47458/2009

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. IC u I.A S K a 1 3 I

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01AHA92* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 142001/2013 Sp. zn.: ŽPZ/33348/2013/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 68457/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 12.10.2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 68457/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 12.10.2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19163/ZP/2010-Čr 10.11.2010 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: 28. 11. 2014 vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více