M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel Ţadatel: NOVUS Česko s.r.o., IČ: , Raspenava 191, Raspenava zastoupen: V & M spol. s r.o., IČ: , Matoušova 21, Liberec PŘEDMĚT ŘÍZENÍ: Stavba: Přístavba montážní haly a skladové haly v průmyslovém areálu NOVUS Česko s. r. o., Raspenava na p. p. č. 1469/13, 1469/12, 1469/18, 1469/1 vše v k.ú. Raspenava Č.j.:1439/2011/Pol/53/ Raspenava dne: Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení MěÚ Raspenava ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: MěÚ Raspenava, stavební oddělení jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), v územním řízení posoudil podle 84 aţ 91 stavebního zákona ţádost o vydání rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na vyuţití území (dále jen rozhodnutí o změně stavby ), kterou dne 4. srpna 2011 u zdejšího stavebního úřadu podala společnost NOVUS Česko s.r.o., IČ: , Raspenava 191, Raspenava, zastoupená V & M spol. s r.o., IČ: , Matoušova, Liberec 3 jednatelem ing. Miloslavem Jonem (dále jen ţadatel ), a na základě tohoto posouzení I. Vydává podle 81 a 92 stavebního zákona a 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o změně stavby přístavby montážní haly a skladové haly (ke stávajícímu objektu výrobní haly na p. p. č. 1469/21) v průmyslovém areálu NOVUS Česko s. r. o., Raspenava na p. p. č. 1469/13, včetně dešťové kanalizace, která bude umístěna na p. p. č. 1469/13 a včetně terénních úprav s umístěním na p. p. č. 1469/1, 1469/12, 1469/13 a 1469/18, vše v k.ú. Raspenava (dále jen stavba ). Druh a účel změny stavby: přístavba montáţní a skladové haly pro výrobu a lehkou montáţ zejména hliníkových rohoţek dešťová kanalizace terénní úpravy Umístění změny stavby na pozemku: přístavba montáţní a skladové haly (ke stávajícímu objektu výrobní haly na p. p. č. 1469/21) bude umístěna na p. p. č. 1469/13, k. ú. Raspenava dešťová kanalizace bude umístěna na p. p. č. 1469/13, k. ú. Raspenava terénní úpravy s umístěním na p. p. č. 1469/1, 1469/12, 1469/13 a 1469/18, k. ú. Raspenava

2 Č.j.:1439/2011/Pol/53/ Raspenava dne: Popis stavby: Projekt k územnímu řízení řeší umístění přístavby montáţní a skladové haly podél severní fasády stávající výrobní haly (p. p. č. 1469/21), která bude umístěna na p. p. č. 1469/13 v k. ú. Raspenava v průmyslovém areálu firmy NOVUS Česko s. r. o., včetně dešťové kanalizace vedené podél západní části haly, která bude umístěna na p. p. č. 1469/13, včetně terénních úprav s umístěním na p. p. č. 1469/1, 1469/12, 1469/13 a 1469/18. Hlavní příjezd na pozemek je z místní komunikace přes hlavní stávající vjezd do areálu firmy NOVUS. Poţární voda bude napojená ze stávajícího areálového rozvodu. Dešťová voda z haly a ze zpevněné plochy u východního štítu bude svedena do stávající kanalizace s odpadními vodami. Přístavba bude napojena na stávající rozvody elektroinstalace a topení. Zásobování pitnou vodou ani splašková kanalizace - není řešeno. Přístavba je navrţena jako jednolodní půdorysných rozměrů 72,5 m (severní a jiţní stěna) x 24,5 m (východní a západní stěna). Výška budovy po hřeben je navrţena 10,2 m. Světlá výška haly pod vnitřní vazníky je 7,5 m. Hala bude zastřešena sedlovou střechou o sklonech střešních rovin 7º. Střecha bude vykonzolována v jiţní části cca. 2,5 m. Štítové stěny budou zakončeny závětrnou lištou. Vstupy do přístavby jsou navrţeny z východu. Vjezd do nové haly bude rovněţ z východu. Podél stávající výrobní haly je vedena na pozemku p. č. 1469/13 odpadní kanalizace PVC DN200. Tato kanalizace se nachází v místě plánované přístavby výrobní haly. Trasa kanalizace neomezuje plánovanou stavbu a nekoliduje se zaloţením stavby samotné. Stávající kanalizace, která je přepadem z ČOV a do které jsou zaústěny v současnosti svody ze střechy stávající haly není moţné z výškových důvodů přeloţit. Tudíţ bude ponechána pod novou podlahou. Čištění kanalizace bude zajištěno stávajícími šachtami. Stávající poklopy šachet, které budou po stavbě v interiéru - se vymění za poklopy plynotěsné. Účel užívání stavby: V navrhované přístavbě bude probíhat výroba a lehká montáţ výrobků z kovu, plastu a pryţe (zejména hliníkové rohoţky, kovové konstrukce, klimatizační mříţky). Jako technické vybavení haly zde budou obráběcí stroje, pily, frézy, lisy, ohýbačky, vrtačky a další obsluţná zařízení pro balení či přípravu materiálu. Montáţní pracoviště budou vybaveny ručními nástroji, montáţními přípravky a testovacími přístroji. Pro manipulaci s materiálem budou vyuţívány vysokozdviţné vozíky, jeřáb a ručně vedené paletové vozíky. V části expedice u nákladových ramp bude prostor pro umístění expedovaných výrobků. V hale je navrţena vestavba, kde bude umístěna kancelář pro čtyři pracovníky, místnost expedice a sklad. Ve směně bude nejvýše 30 pracovníků, z toho 15 ţen. Hygienické zázemí budou pracovníci pouţívat ve stávající hale, se kterou je nová hala propojena. Vytápění: Zdrojem tepla pro vytápění přístavby haly bude nově vyprojektovaná plynová kotelna (jiţ povolena ve stavebním řízení) umístěná mezi vícepodlaţní budovou a halou B. Při návrhu kotelny jiţ bylo uvaţováno s rezervou pro rozšíření areálu. Teplovzdušné vytápění haly bude zajištěno čtyřmi větracími jednotkami (s ohřevem přiváděného vzduchu) o výkonu 40 kw a třemi vytápěcími (cirkulačními) jednotkami o výkonu 20 kw. Vestavba bude vytápěna deskovými tělesy. Vzduchotechnika: Vzduchotechnické zařízení je navrţeno pro prostory v budově, které nemají dostatečné přirozené větrání. Jedná se o teplovzdušné vytápění prostoru výrobní haly a vzduchové dveřní clony u manipulačních vrat. Vytápění a větrání haly bude zajištěno 7-mi teplovzdušnými podstropními jednotkami jednak vytápěcími, které pracují pouze s oběhovým vzduchem a jednak s větracími, které zajistí ohřev přiváděného větracího vzduchu. Odsávání vzduchu z výrobní haly zajistí 4 axiální ventilátory, vzduch bude do haly přiváděn teplovzdušnými větracími jednotkami a v letním období i okny v boční stěně haly. Odsávací ventilátory budou vyuţívány i pro noční předchlazování výrobní haly. V manipulačním prostoru výrobní haly budou v prostoru vrat umístěny vratové clony, které zabrání pronikání studeného vzduchu v zimním období do haly.

3 Č.j.:1439/2011/Pol/53/ Raspenava dne: Elektroinstalace: Měření elektrické energie je stávající pro celý areál a nebude měněno. Nárůst příkonu se zabezpečí z výkonové rezervy areálu (má vlastní trafostanici). Napojení přístavby se provede ze stávajících rozvodů stávající haly ze skříňového rozvaděče HR 02 osazeného na rozhraní stávající části haly a její nové části (jistič na přívodu je dimenze 3 x 160A), a to z 2. pole rozvaděče, kde se z nově osazeného jističe 3 x 80A napojí kabelem nový rozvaděč, pouze pro novou část haly, osazený vedle stávajícího. Kanalizace dešťová: Dešťové vody ze střechy přístavby haly a z plochy před objektem bude odvedena do stávající neveřejné kanalizace. Dešťové vody ze střechy je navrţeno vypouštět do stávající neveřejné odpadní kanalizace vedené na pozemku p. č. 1469/13. Do nově navrţené dešťové kanalizace, jenţ je odbočnou větví kanalizace vedené po pozemku p. č. 1469/13. Nově navrţená dešťová kanalizace bude podél západní části haly. Kanalizace o celkové délce cca. 19,5 bm bude zbudována z KG-PVC trub DN200. Na trase budou zbudovány revizní objekty. Sráţkové vody z pěších a pojízdných komunikací okolo objektu budou zčásti svedeny do neveřejné kanalizace, jedná se hlavně o okolí zásobovací rampy. Ostatní zpevněné plochy podél haly budou spádovány do štěrkopískového pruhu a sráţkové vody budou přirozeně zasakovány do horninového podloţí. Popis vnitřní kanalizace objekt bude vybaven dešťovou kanalizací odvádějící sráţkové vody z plochy střechy. Ty budou odvodněny vnitřními svody do nové a stávající kanalizace a budou provedeny z plastových materiálů. Zásobování pitnou vodou ani splašková kanalizace - není řešeno. Požární voda bude napojená ze stávajícího areálového rozvodu. Komunikace, terénní úpravy: Umístěné na p. p. č. 1469/1, 1469/12, 1469/13 a 1469/18. Dopravní napojení bude realizováno po stávajících komunikacích a zpevněných plochách aţ ke stávající hale pro montáţ rohoţí. Před přístavbou je na východní straně navrţena nová zpevněná plocha pro příjezd nákladních vozidel ke dvěma zásobovacím rampám. Podlaha přístavby haly je osazena do stejné výšky jako hala stávající. Úroveň zpevněné plochy před přístavbou je sníţena o 1,15m pod úroveň podlahy, aby umoţnila zásobování a zároveň odvodnění této plochy. Tato kóta upraveného terénu je navrţena kolem celé přístavby. Plocha před přístavbou bude od plochy před stávající halou oddělena betonovou opěrnou stěnou výška stěny se pohybuje od 0,40 m do 1,30 m nad upraveným terénem. Stěna bude půdorysně zalomena podél plochy k rampám u haly. Délka stěny - 32,0 bm. Plocha je na vzdálenost 15,5 aţ 21,7 m od haly navrţena vespodu 2%, který umoţňuje vykládání a nakládání kamionů. Zbývající část plochy je navrţena ve sklonu do 6,8%. Nově upravená plocha bude vyspárováním odvodněna do navrţeného liniového odvodňovače, který je umístěn cca. 1,44 m od haly. Zpevněná plocha bude pokračovat podél haly v šířce 7,0 m. Manipulační plocha před halou a podél haly je uvaţována s asfaltovým krytem. Ohraničení bude novými betonovými silničními obrubníky osazenými s nášlapem +0,10 mm, plocha podél haly bude ohraničena obrubníky bez nášlapu. Chodník není v prostoru přístavby haly navrţen. Vymezení území dotčeného vlivy změnou stavby: Stavba nebude mít zásadní vliv na sousední pozemky. II. Stanoví podmínky pro změnu stavby (pro umístění) a pro zpracování projektové dokumentace: 1. Změna stavby bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území - koordinační situace stavby v měřítku 1:500 na podkladě katastrální mapy a situaci terénních úprav v měřítku 1:500 s poţadovaným umístěním stavby a s vyznačením změněné stavby a jejích změn (se zakreslením stavebního pozemku, poţadovanou změnou stavby), s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Situace je součástí dokumentace pro územní řízení na přístavbu montáţní a skladové haly, která byla zpracována Ing. Miloslavem Jonem, autorizovaným inţenýrem pro pozemní stavby (ČKAIT ). Dokumentace byla podkladem pro územní řízení a grafická příloha byla v tomto řízení ověřena.

4 Č.j.:1439/2011/Pol/53/ Raspenava dne: Stavební pozemek je vymezen na částech p. p. č. 1469/13, 1469/12, 1469/18 a 1469/1 v k.ú. Raspenava. 3. Pro zařízení staveniště byl určen pozemek p. p. č. 1469/13 k.ú. Raspenava. 4. Stavba nebude mít zásadní vliv na sousední pozemky. 5. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude vypracovaná oprávněnou osobou a bude respektovat obecně technické poţadavky na výstavbu a obecné technické poţadavky na vyuţívání území. Podkladem pro její zpracování bude v územním řízení projednaná a schválená dokumentace zpracovaná Ing. Miloslavem Jonem, autorizovaným inţenýrem v oboru pozemní stavby. 6. Projektová dokumentace změny stavby bude v konceptu konzultována s dotčenými orgány, správci sítí technického vybavení a ostatními subjekty, kteří si toto právo vyhradili. 7. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení budou základní technické parametry uvedené v zadání stavby dodrţeny. 8. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení budou zakresleny všechny podzemní sítě leţící v prostoru stavby dle aktualizovaného stavu. Souběh, kříţení stávajících sítí a zařízení s budovanou trasou bude projednáno písemně s vlastníky (správci) jednotlivých sítí a doklady o projednání budou k dokumentaci přiloţeny. Podmínky správců (vlastníků) sítí budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení. 9. V průvodní zprávě projektové dokumentace bude uvedeno, jak byly splněny jednotlivé podmínky tohoto rozhodnutí a rozhodnutí vydaných dotčenými orgány. 10. K ţádosti ke stavebnímu povolení předloţí ţadatel údaje a doklady dle platného stavebního zákona a s ním souvisejících platných vyhlášek. 11. Podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, vydaného společností Telefónica O2 Czech Republic a.s. č.j.: 81730/11 ze dne budou zakotveny do stavebního povolení. 12. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení musí řešit opatření proti pronikání radonu z podloţí (radonový index pozemku střední). 13. Při provádění stavby je nutno dodrţovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních prací a zajistit ochranu zdraví a ţivota osob na staveništi. 14. Při stavbě musí být dodrţena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 o obecných poţadavcích na vyuţívání území a vyhl. č. 269/2009 Sb..Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území. 15. Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni vlastníci (uţivatelé) sousedních nemovitostí a pozemků. 16. Před zahájením výkopových prací musí stavebník zajistit vytyčení všech podzemních a vrchních zařízení v místech uvaţované stavby prostřednictvím jejich správců. Výkopové práce musí být prováděny se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních sítí. 17. Při provádění stavby je stavebník povinen dodrţovat 152 stavebního zákona č. 183/2006 Sb Zhotovitel stavby je povinen pouţít takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu existence stavby byla při běţné údrţbě zaručena poţadovaná mechanická pevnost a stabilita, poţární bezpečnost, hygienické poţadavky, ochrana zdraví a ţivotního prostředí, bezpečnost při uţívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 19. Jakékoliv změny v umístění stavby mohou být zajišťovány teprve po změně tohoto rozhodnutí. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost neuplatnila připomínky.

5 Č.j.:1439/2011/Pol/53/ Raspenava dne: Vypořádání s vyjádřením účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Účastníci řízení : ( 27 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád ), do vlastních rukou : společnost NOVUS Česko s.r.o., IČ: , Raspenava 191, Raspenava, zastoupená V & M spol. s r.o., IČ: , Matoušova, Liberec 3 jednatelem ing. Miloslavem Jonem O D Ů V O D N Ě N Í Ţadatel podal dne ţádost o vydání územního rozhodnutí o změně stavby: Přístavba montáţní haly a skladové haly (ke stávajícímu objektu výrobní haly na p. p. č. 1469/21) v průmyslovém areálu NOVUS Česko s. r. o., Raspenava na p. p. č. 1469/13, včetně dešťové kanalizace, která bude umístěna na p. p. č. 1469/13 a včetně terénních úprav s umístěním na p. p. č. 1469/1, 1469/12, 1469/13 a 1469/18, vše v k.ú. Raspenava (dále jen stavba ). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o změně stavby. Stavební úřad zjistil, ţe ţádost nebyla úplná a nebyla doloţena všemi podklady potřebnými pro její řádné posouzení, a proto byl ţadatel podle ustanovení 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) dne výzvou pod č.j. 1439/2011/Pol/53/ vyzván k doplnění ţádosti a zároveň stavební úřad dle 64 odst. 1 písm. a) správního řádu územní řízení přerušil. Ţádost byla doplněna dne Dnem podání ţádosti bylo zahájeno územní řízení o změně stavby. Z výše uvedeného důvodu stavební úřad oznámil dne 6. září 2011 pod č.j.:1469/2011/pol/53/ zahájení územního řízení v souladu s 87 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou a zároveň vyzval ţadatele, aby v souladu s 87 odst. 2 stavebního zákona bezodkladně zajistil na pozemku p. č. 1469/13 v k.ú. Raspenava vyvěšení informace o svém záměru a o tom, ţe podal ţádost o vydání územního rozhodnutí. K projednání ţádosti současně nařídil veřejné ústní jednání s ohledáním na místě na den 13. října 2011, o jehoţ výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad dále upozornil účastníky řízení, ţe námitky či připomínky mohou být uplatněny nejpozději při tomto veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Raspenava dne a bylo sejmuto dne , ve stejném termínu bylo zveřejněno i elektronickou formou. Na veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě se dostavil Ing. Miloslavem Jon, jednatel spol. V & M s r.o., Liberec, další účastníci řízení, dotčené orgány a veřejnost se na jednání nedostavili. Ţadatelem byly k ţádosti předloţeny tyto podklady: 1. projektová dokumentace pro územní řízení vypracovaná v červnu 2011 Ing. Miloslavem Jonem, autorizovaným inţenýrem pro pozemní stavby, 2. výpis z KN ze dne , informace o parcelách, a kopie katastrální mapy, 3. plná moc ze dne , 4. vyjádření k existenci energ. zařízení ČEZ Distribuce a.s., zn , ze dne , 5. vyjádření k existenci komunikačního vedení spol. ČEZ ICT Services, a.s., zn. P1A ze dne , 6. stanovisko RWE GasNet, s.r.o., zn.1351/11/174 ze dne vyjádření k PD společnosti Telefónica O2 Czech Rebublic a.s. č.j.:81730/11 ze dne , 8. sdělení Policie ČR, Liberec, č.j.:krpl /čj su-5, ze dne sdělení České Radiokomunikace a.s., zn. ÚTS/OS/66517/2011, ze dne , 10. vyjádření FVS a.s., zn.fvs/127/2011/ba, ze dne , 11. vyjádření ELTODO-CITELUM s.r.o. ze dne , 12. stanovisko Ministerstva obrany ČR Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, č.j.2215/13735-úp/ , ze dne , 13. souhrnné stanovisko OSUZP MěÚ Frýdlant, č.j.:4448/2011/osuzp/3/no, ze dne , 14. vyjádření k PD ČEZ Distribuce a.s., ze dne , 15. závazné stanovisko HZS LK č.j.:hsli /KŘ-P-PRE2-2010, ze dne , 16. vyjádření Správy CHKO JH zn.sr/0743/jh/2011-2, ze dne , 17. stanovisko Správy CHKO JH č.j.:sr/0707/jh/2011, ze dne ,

6 Č.j.:1439/2011/Pol/53/ Raspenava dne: vyjádření Krajského úřadu LK, odboru ţivotního prostředí a zemědělství, zn.kulk 52158/2011, ze dne , 19. stanovisko Krajské hygienické stanice LK č.j.:khslb17080/2011, ze dne , 20. závazné stanovisko ČR-SEI zn.1146/11/51.103/vop, ze dne , 21. stanovisko o existenci plyn. zařízení RWE Distribuční sluţby, s.r.o., zn. 1351/11/174, ze dne , 22. vyjádření ochrany ovzduší MěÚ Raspenava č.j.:1254/2011/hor/ , ze dne , 23. doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1 000,- Kč, ze dne , 24. stanovisko Povodí Labe s.p. zn.pvz/11/17683/js/0, ze dne , 25. rozhodnutí MěÚ Frýdlant, OSUZP oddělení ŢP, č.j.:5258/2011/osuzp/3/hd-231.2, ze dne , 26. souhlas Československé obchodní banky, a.s., ze dne , 27. souhlas ALFA FARSKÝ s.r.o., ze dne , Stavební úřad v územním řízení podle 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr ţadatelů v souladu : - s vydanou územně plánovací dokumentací, - s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s poţadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, - s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými poţadavky na vyuţívání území, - s poţadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, - s poţadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavba bude umístěna tak, aby svým vzhledem a účinky na okolí nenarušovala obytné a ţivotní prostředí, ale aby toto prostředí doplňovala. Stavební úřad v územním řízení posoudil návrh především z hledisek péče o ŢP a potřeb poţadovaného opatření v území a jeho důsledků, přezkoumal ţádost a její soulad s podklady územního rozhodnutí a předchozími rozhodnutími o území, posoudil zda vyhovuje obecně technickým poţadavkům na výstavbu a obecným poţadavkům na vyuţívání území, popřípadě předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipoţární, bezpečnosti práce technickým zařízením, dopravní, ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu, ochrany pásem apod. Umístění stavby a její přezkoumání z hlediska svých zájmů chráněných dle zvláštních předpisů bylo provedeno dotčenými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k návrhu doloţena a ţádné z nich není ve vzájemném rozporu. Je tedy zajištěn nejen soulad těchto stanovisek, ale i ţádost o vydání územního rozhodnutí tyto stanoviska respektuje. S dotčenými orgány, jejichţ rozhodnutí nebo opatření k podanému návrhu byla získána před oznámením projednání zahájení územního řízení omezil projednání podle míry, v jaké byly jejich poţadavky splněny. Stavební úřad posuzoval předloţenou ţádost na změnu stavby z hlediska poměrů v území a jednoznačnosti vlastního umístění stavby a to zejména ve vazbě na splnění obecně technických poţadavků. Při posouzení ţádosti dospěl Městský úřad Raspenava, stavební úřad k závěru, ţe : - Změna stavby nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí, nevyţádá si ţádná opatření, kterými by bylo nutno respektovat zachování stávajícího stavu na ţivotní prostředí. Stavba je výrobního charakteru, neprodukuje ţádné škodlivé vlivy. Stavba není umístěna na pozemcích určených k plnění funkce lesa a ani v ochranném pásmu těchto pozemků. Stavba si nevyţádá ţádné opatření v území. Umístění stavby není v rozporu s ţádným předchozím rozhodnutím o území, stavba nezasahuje do rozsahu ţádného rozhodnutí o chráněném území ani není v území, pro které bylo rozhodnuto o stavební uzávěře. - Změna stavby je v souladu s ustanoveními technických poţadavků na výstavbu a obecných poţadavků na vyuţívání území stanovenými vyhláškami č. 268/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb., které s umístěním stavby souvisí. Navrţené umístění stavby bude splňovat poţadavky urbanistické, architektonické, ţivotního prostředí, hygienické, ochrany povrchových vod a podzemních vod, poţární ochrany, bezpečnosti a na zachování kvality prostředí. - Veškerá ustanovení týkající se umístění stavby jsou v ţádosti o vydání územního rozhodnutí splněna. Zároveň jsou splněny i územní technické poţadavky na umisťování staveb.

7 Č.j.:1439/2011/Pol/53/ Raspenava dne: Stavební úřad zkoumal splnění poţadavků ustanovení 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., které uvádí: Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umoţněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace, a aby jejich umístění na pozemku umoţňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup poţární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat poţadavkům bezpečného uţívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat téţ poţadavky na dopravní obsluţnost, parkování a přístup poţární techniky. Stavební úřad podklady pro vydání územního rozhodnutí ve vztahu k uvedenému ustanovení vyhodnotil a k tomuto uvádí, ţe změnu stavby zkoumal stavební úřad ve spolupráci s dotčenými orgány spolupůsobícími v řízení a hájícími zájmy společnosti na úseku svých speciálních předpisů, které jsou v přímém vztahu se soukromými zájmy fyzických osob. Stavební úřad sice o změně stavby rozhodnul, avšak nemohl sám o sobě vydat kladné rozhodnutí bez přímé součinnosti těchto orgánů. Všeobecné právo a nárok jakékoliv osoby na to, aby stavební objekt sám vyhovoval oněm předpisům stavebního práva a souvisejícím speciálním předpisům, je hájeno v řízení nejen stavebním úřadem, ale i jiţ zmíněnými dotčenými orgány, bez jejichţ souhlasu nemohl změnu stavby povolit. Změna stavby je v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru Raspenava včetně změny č. 1, 2, t.j. předmětné pozemky se nachází ve funkčním vyuţití plochy drobné výroby, výrobních sluţeb nečisté výroby, kde území je určeno k výrobě, k sluţbám a ke skladovací činnosti s moţnými vlivy na ţivotní prostředí, kde je přípustné vyuţití stavby výroby, výrobněopravárenských sluţeb a skladů, halové objekty se sedlovou střechou o mírném sklonu s maximální podlaţností 3. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. S dotčenými orgány, jejichţ rozhodnutí nebo opatření k podanému návrhu byla získána před oznámením projednání zahájení územního řízení omezil projednání podle míry, v jaké byly jejich poţadavky splněny. Stavební úřad v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umoţnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim. Stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí, nevyţádá si ţádná opatření, kterými by bylo nutno respektovat zachování stávajícího ţivotního prostředí. K územnímu řízení o změně výše uvedené stavby byla vydána kladná stanoviska dotčených orgánů, t.j. Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Hasičského záchranného sboru, Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, stavebního oddělení (úsek ŢP) MěÚ Raspenava a OSUZP MěÚ Frýdlant. V budoucím provozu se nepředpokládá zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace, jelikoţ provoz jejich zaměstnávání neumoţňuje. Z tohoto důvodu se dle 1 odst. 1 písm. d) vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností a orientace, ve znění pozdějších předpisů, při zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a umisťování stavby nepostupuje. Dle předloţeného posudku radonového indexu pozemku je zatřídění pozemků určených k výstavbě do středního radonového indexu pozemku, proto byla stanovena podmínka č. 12. Ţadatel předloţil vyjádření správců podzemních sítí včetně podmínek pro provádění povolované stavby, ve kterých s navrhovanou výše uvedenou stavbou souhlasí, a které byly zakotveny do podmínek tohoto rozhodnutí.. Stavební úřad ţadatele upozorňuje, ţe toto vydané rozhodnutí musí být respektováno: Rozhodnutí MěÚ Frýdlant, OSUZP - č.j.:5258/2011/osuzp/3/hd ze dne Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně moţného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, ţe vedle ţadatele NOVUS Česko s.r.o., Raspenava, vlastníka dotčených pozemků a správců (vlastníků) dotčených inţenýrských sítí mohou být rozhodnutím přímo dotčena vlastnická práva nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku územního rozhodnutí.

8 Č.j.:1439/2011/Pol/53/ Raspenava dne: Účastníci řízení dle 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona: NOVUS Česko s.r.o., IČ: , Raspenava 191, Raspenava, zastoupená V & M spol. s r.o., IČ: , Matoušova, Liberec 3 Město Raspenava, Fučíkova 421, Raspenava ALFA FARSKÝ s.r.o., IČ: , Hejnická 769, Raspenava Ouhrabka Jan, nar , Hejnice 634, Hejnice Chaloupka Pavel, nar , Nábřeţí 282, Raspenava Chaloupka Tomáš, nar , Nábřeţí 284, Raspenava Brňák Miroslav, nar , Polní 1240, Frýdlant Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové Československá obchodní banka, a.s., IČ: , Radlická 333/150, Praha 5 Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ: , Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Stavební úřad neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o změně stavby nemohl vydat. Souhlasy vlastníků dotčených pozemků s umístěním stavby : Vlastníkem dotčených pozemků stavbou p. p. č.1469/13, 1469/12, 1469/1, k. ú. Raspenava je NOVUS Česko s.r.o., Raspenava. Vlastníkem dotčeného pozemku stavbou (terénních úprav) p. p. č. 1469/12, k. ú. Raspenava je společnost ALFA FARSKÝ s.r.o., Raspenava, která vydala souhlas ze dne POUČENÍ Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat podle ustanovení 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jeţ mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu v Raspenavě. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Raspenavě. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Toto rozhodnutí platí ve smyslu 93 odst. 4 a 5 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud byla v této lhůtě podána ţádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních předpisů, nebylo-li započato s vyuţitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební či jiné povolovací řízení zastaveno, a nebo byla-li podaná ţádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti téţ dnem, kdy stavební úřad obdrţel sdělení ţadatele, ţe upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí byla-li realizace záměru jiţ zahájena. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci ţadateli, případně obecnímu úřadu, jehoţ územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě téţ speciálnímu stavebnímu úřadu.

9

10

11

12

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

odbor ţivotního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ

odbor ţivotního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor ţivotního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 607/11/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více