Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže"

Transkript

1 Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže 1. Předmět díla Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelového montovaného objektu skladů a garáže v areálu městského stadionu v České Lípě na částech pozemků p.č. 982/1 a 982/34 v k.ú. Česká Lípa, vč. vybudování spodní stavby, komunikačního napojení na vnitroareálovou komunikaci a napojení objektu na vnitroareálový rozvod nízkého napětí. Předmětem veřejné zakázky je dále zpracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provedení stavby, inženýrská činnost obsahující zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně souhlasů správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy (DOSS), archeologický průzkum, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby; vyhotovení geodetického zaměření kompletně dokončené stavby vč. zaměření průběhu vybudovaných inženýrských sítí, vyhotovení geometrického plánu dokončeného díla a součinnost při kolaudačním řízení Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven následovně: - zpracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provedení stavby podle vyhlášky. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve čtyřech písemných a v jednom v elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf a jiném editovatelném formátu např. *.dwg, včetně zpracování oceněného výkazu výměr; - inženýrská činnost obsahující zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby včetně souhlasů správců inženýrských sítí a DOSS (mj. zajištění souhlasu Povodí Ohře, státního podniku a vodoprávního úřadu MěÚ Česká Lípa, odboru životního prostředí se stavbou v záplavovém území Q20 - mimo aktivní zónu); - provedení archeologického záchranného výzkume příp. dohledu oprávněnou osobou (pokud bude orgány státní památkové péče vyžadováno); - následná realizace stavebních prací pod názvem Městský stadion montovaná skladová hala vč. garáže obsahující: novostavbu skladové haly s garáží napojení objektu na vnitroareálový rozvod NN řešení přístupových zpevněných ploch a terénních úprav odvodnění dešťových vod objektu a zpevněných ploch - vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) ve čtyřech písemných a v jednom v elektronickém vyhotovení v editovatelném formátu např. *.dwg; - vyhotovení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu kompletně dokončené stavby vč. zaměření průběhu pokládaných inženýrských sítí v souřadnicích JTSK a bpv ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení v editovatelném formátu *.dgn příp. *.dwg; - vyhotovení geometrického plánu dokončeného díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzeno příslušným katastrálním úřadem a bude obsahovat všechny náležitosti podkladu pro vklad stavby do katastru nemovitostí. Geometrický plán bude vyhotoven v šesti písemných a jednom elektronickém vyhotovení; - součinnost při kolaudačním řízení obsahující zajištění souhlasných stanovisek správců inženýrských sítí a DOSS potřebných k vydání kolaudačního souhlasu.

2 1.2. Další činnosti související s realizací stavebních prací: - zajištění geodetického zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu a vytyčení všech stávajících inženýrských sítí; - zajištění potřebných výkopových povolení; - zajištění oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy na Archeologický ústav Akademie věd ČR; - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení jakýchkoli inženýrských sítí během výstavby; - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; - zajištění oznámení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správců sítí apod.; - zajištění splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí a vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci výběrového řízení; - zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla; - zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); - zajištění přípojek vody a elektro pro zařízení staveniště zhotovitel bude hradit energie spotřebované v průběhu stavby; - zajištění bezpečnosti při realizaci díla ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti práce i ochraně životního prostředí a zeleně; - zajištění vlastní realizace díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby. - zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště; - zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. nebezpečných v souladu s příslušnými právními předpisy; - provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; - předání všech dokladů k dokončené stavbě objednateli zejména prohlášení o shodě, atesty a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související se zhotovením díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, poskytnout objednateli součinnost při kolaudačním řízení, provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení; - zajištění zimních opatření, osvětlení pracoviště, je-li to pro realizaci nutné; - zajištění povolení pro dočasnou stavbu zařízení staveniště - zařízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě - provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště do 5 dnů ode dne předání díla objednateli; - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu; - zajištění bezplatného záručního servisu u výrobků (např. vrata, okna apod.), které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době; - zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh zhotovení díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 2. Zpracování projektové dokumentace Projektová dokumentace bude řešena formou jednostupňové projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provedení stavby podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb obsahující:

3 - novostavbu ocelového montovaného objektu skladů a garáže vč. spodní stavby objektu - napojení objektu na vnitroareálový rozvod NN - řešení přístupových zpevněných ploch a terénních úprav - oceněný položkový rozpočet stavby Projektová dokumentace bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a organizacemi státní správy (místo stavby leží v záplavovém území Q20 mimo aktivní zónu, a proto je nutné mimo jiné zajištění souhlasu Povodí Ohře, státního podniku a vodoprávního úřadu MěÚ Česká Lípa, odboru životního prostředí), se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty a budou získány veškeré doklady potřebné k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na předmětnou stavbu. Dokumentace bude předána ve 4 listinných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení na CD ve formátu.pdf a v jiném editovatelném formátu, například.dwg. Lokalita výstavby : pozemky p.č. p.č. 982/1 a 982/34 v k.ú. Česká Lípa, areál městského stadionu, Česká Lípa, ul. Boženy Němcové Oceněný položkový rozpočet Rozpočet stavby bude zpracován položkově v členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) a bude obsahovat všechny práce a dodávky nutné k provedení stavby včetně jejího vybavení. Rozpočet bude členěn podle jednotlivých stavebních objektů a bude obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech. Rozpočet bude objednateli předán ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu tabulky MS Excel. 3. Požadavky zadavatele na dispoziční, provozní, technické a ekonomické řešení novostavby: Při stanovení požadavků na dispoziční, provozní a technické řešení zadavatel požaduje splnění všech právních a technických předpisů platných v době realizace stavby Prostorové, dispoziční a provozní požadavky na stavbu - objekt o půdorysných rozměrech cca 15 x 15 m a světlé výšce 3,5 m; - objekt o 1 nadzemním podlaží; - podlaha objektu bude oproti okolnímu terénu zvýšená o cca 400 mm, tj. ve výšce 246,13 m n. m. (dle systému Bpv); - objekt bude situován u jižního okraje areálu mimo vzrostlou zeleň a inženýrské sítě, na místě po stávajících plechových garážích, jejichž demontáž zjistí zadavatel před zahájením stavby (viz. přiložená situace); - v objektu bude umístěna místnost skladu atletického vybavení o podlahové ploše cca 90 m 2 ; - v objektu bude umístěna místnost skladu materiálu pro údržbu travnatých hřišť o podlahové ploše cca 40 m 2 ; - v objektu bude umístěna garáž pro dva malotraktory s jejich příslušenstvím o podlahové ploše cca 90 m 2 ; - pro každou ze třech uvedených místností budou v severní obvodové stěně objektu umístěna dvoukřídlá vrata o minimálních světlých rozměrech (šířka x výška) 3 x 3 m pro garáž a sklad atletického vybavení a 2 x 3 m pro sklad materiálu pro údržbu travnatých hřišť;

4 - k jednotlivým vratům budou provedeny nájezdové rampy se sklonem max. 10%, které budou napojeny na asfaltovou komunikaci vedoucí k objektu z manipulačního prostoru u západní stěny fotbalových šaten; - napojení na vnitroareálový rozvod NN bude proveden z elektroměrového pilíře umístěného u trafostanice cca 35 m od objektu Technické požadavky na stavbu Z důvodu finančních a časových zadavatel požaduje navrhnout objekt jako lehkou montovanou ocelovou halu s následujícími technickými požadavky Stavební konstrukce základy, HTÚ - stavba objektu bude provedena v místech provedené demolice stávajících dvou plechových garáží. V rámci demolice budou odstraněny dvě plechové garáže, zůstanou zde však dvě betonové základové desky o rozměrech 15,20 x 6,15 m; - založení stavby bude řešeno s ohledem na zpracovaný inženýrsko-geologický průzkum, předpokládá se plošné založení Stavební konstrukce nosné konstrukce, obvodový plášť budovy - objekt bude proveden jako nosná ocelová rámová konstrukce s opláštěním; - jednotlivé prvky ocelové rámové konstrukce budou žárově pozinkovány; - upevnění pláště objektu bude provedeno nerozebiratelně; - obvodové stěny budou provedeny z ocelových pozinkovaných trapézových plechů tl. min. 1 mm opatřených antikorozním povlakem odolávajícím z vnější části působení povětrnostních vlivů a UV záření; - střecha bude sedlová z ocelových pozinkovaných trapézových plechů tl. min. 1 mm opatřených antikorozním povlakem odolávajícím z vnější části působení povětrnostních vlivů a UV záření; - v objektu nebudou osazena okna ani prosvětlovací pasy; - vrata budou dvoukřídlá ocelová s bezpečnostním uzamykacím systémem (tříbodový rozvorový zámek, cylindrická bezpečnostní vložka s ochranou proti odvrtání ). Rozměry vrat jsou uvedeny v odst Stavební konstrukce vnitřní konstrukce - vnitřní příčky budou provedeny z ocelových pozinkovaných trapézových plechů; - nášlapné vrstvy podlah budou provedeny z gletovaného betonu, únosnost podlah bude min. 500 kg.m Technické zařízení budovy - elektrická silnoproudá elektroinstalace bude navržena podle platných ČSN a s ohledem na charakter objektu. V místnostech bude vyřešeno umělé osvětlení s intenzitou určenou pro daný účel využití místnosti. V místnosti garáže bude umístěn zásuvkový rozvaděč osazený zásuvkami 230 V/16 A 2 ks a 400 V/32 A 1 ks s příslušným jištěním a proudovým chráničem; - součástí projektu bude též řešení slaboproudých rozvodů EPS, EZS. Systém EZS bude obsahovat sirénu, snímače otevření vrat a pohybová čidla, která pokryjí celý vnitřní prostor objektu. Systém EZS umožní samostatné zabezpečení prostoru skladu atletického vybavení a zbývajících prostor. V objektu budou umístěny dvě ovládací klávesnice, a to v místnosti garáže a ve skladu atletického vybavení. Ústředna bude umístěna v místnosti garáže;

5 - systém EZS a EPS umožní napojení na pult centrální ochrany a dále bude obsahovat GSM modul pro odeslání zprávy na vybraná telefonní čísla Přípojky a vnitroareálové rozvody inženýrských sítí - objekt bude napojen na 3f elektrický rozvod NN (400/230 V) v elektroměrovém pilíři určeném pro osvětlení hřiště s umělým trávníkem Komunikace a terénní úpravy - součástí stavby je řešení napojení vnitroareálových komunikací na nájezdové rampy k vratům objektu, zatížitelnost tohoto napojení bude vozidly do 7,5 t, povrch bude z asfaltobetonu; - součástí stavby bude dále provedení terénních úprav v prostoru staveniště s výsevem trávy v prostoru dotčeném stavbou. 4. Zajištění vydání všech povolení příslušnými orgány státní správy: - projednání s dotčenými orgány státní správy dle požadavku stavebního úřadu (HZS LK, KHS LK, MěÚ Česká Lípa OŽP, Povodí Ohře apod.) a zahrnutí jejich připomínek do projektové dokumentace; - projednání a zajištění stanovisek správců inženýrských sítí a zahrnutí jejich připomínek do projektové dokumentace; - zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení (ve spojeném řízení).

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1 zákona č. 104/2000

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Smlouva o dílo - Realizace SÚ Táborská č. j. objednatele 13/2013/R č. j. zhotovitele P013059 uzavřená ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více