ZNALECKÝ POSUDEK /2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK 2606-56/2012"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK o obvyklé hodnot provozního areálu p. 908 vetn vybraného píslušenství a pozemk v katastrálním území Pouchov, obec Hradec Králové dle LV /2012 Objednatel posudku: Profiwork, s.r.o. Mgr. Radan Vencl - insolvenní správce Vážní Hradec Králové I: Úel posudku: Stanovení obvyklé hodnoty pedmtného majetku v míst a ase pro úely insolvenního ízení Pedpis pro ocenní: Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku Datum k nmuž se ocenní provádí: Datum místního šetení Datum vypracování znaleckého posudku: Posudek vypracoval: Ing. Miloslav Kalous Hradecká Hradec Králové Posudek obsahuje vetn titulního listu 45 stran textu a. Objednateli se pedává ve 2 vyhotoveních.

2 Znalecký posudek /2012 strana 2 A. Úvod 1. Základní pojmy ADMINISTRATIVNÍ CENA - cena zjištná dle cenového pedpisu (v souasné dob Zákon 151 ze dne o oceování majetku a o zmn nkterých zákon a provádcí Vyhláška MF. 540/2002 Sb. ve znní vyhlášky MF R. 364/2010. TRH - Interakce prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen a množství komodit. Trh nemovitostí - interakce kupujících a prodávajících nemovitosti. Je segmentován podle typu nemovitostí a lokalit. TRŽNÍ HODNOTA - (dle právního názvosloví "obecná cena" vci), Tržní hodnotou rozumíme v souladu s doporuením Evropského sdružení odhadc majetku TEGOVOFA (The European Group of Fixed Assets) "finanní ástku, kterou je možné získat prodejem majetku mezi dobrovoln a legáln jednajícím potenciálním kupujícím a prodávajícím. Pitom ob zúastnné strany mají zájem na uskutenní transakce a nejsou ovlivnny jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutže, a už ze strany kupujícího nebo ze strany prodávajícího a znají všechna relevantní fakta o pedmtu prodeje". VCNÁ HODNOTA - (dle právního názvosloví "asová cena vci), je reprodukní cena vci, snížená o pimené opotebení vci stejného stáí a pimené intenzity používání, ve výsledku pak snížena o náklady na opravu vážných závad, které znemožují okamžité užívání vci. VÝNOSOVÁ HODNOTA - je uvažovaná jistina, kterou je nutno pi stanovené úrokové sazb uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako istý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto ástku Zainvestovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. CENA PO IZOVACÍ - je cena, za kterou bylo možno vc poídit v dob poízení (u nemovitosti, zejména staveb, cena v dob jejich postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpotu opotebení. CENA REPRODUKNÍ - je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou vc poídit v dob ocenní, bez odpotu opotebení. ISTÝ RONÍ STABILIZOVANÝ VÝNOS - jsou výnosy (píjmy) po odpotu náklad (výdaj), nebo také souet provozního, finanního zisku a zisku z mimoádných píjm (daový základ pro da z píjm), stanovený jako prmrná, nebo pravdpodobn oekávaná hodnota z asové ady. 2. Zadání Ocenní je vypracováno v souladu se Zákonem 151/1997 o oceování majetku. Jedná se o návrh tržní hodnoty provozního areálu p. 908 vetn vybraného píslušenství a pozemk v katastrálním území Pouchov, obec Hradec Králové dle LV Výsledky mé práce budou použity jako jeden z podklad pro veejnou dražbu pedmtného majetku. Prohlídka a zamení nemovitosti bylo provedeno dne za pítomnosti Ing. Pátka. Posudek byl vytvoen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 Znalecký posudek /2012 strana 3 B. Nález 3. Podklady pro ocenní: 1. Zhotovené Katastrálním úadem v Hradci Králové Výpis z katastru nemovitostí k.ú Pouchov vyhotovený Katastrálním úadem v Hradci Králové dne LV Snímek mapy katastru nemovitostí 2. Dodané objednavatelem posudku Kupní smlouva uzavená dne mezi spol. PROFIWORK, s.r.o na stran jedné jako kupujícím a spol. Saint-Gobain Vertex, s.r.o. na stran druhé jako prodávající Pojistná smlouva uzavená dne mezi Kooperativa pojišovna, a.s. a PROFIWORK, s.r.o. zast. Mgr. Radanem Venclem, insolvenním správcem Ocenní nemovitostí. 34/2084/2010 vyhotovené znalcem Jiím Melichem Tržní ocenní souboru nemovitostí vyhotovené dne spol. KNIGHT FRANK s.r.o. 3. Opatené znalcem Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku a provádcí vyhláška.364/2010 a pedchozí platné pedpisy Stavební zákon a pedpisy související M. Hegenbart - J. Lan - B.Saka Oceování nemovitostí I. a II. Ing. A. Hallerová, Ing. Dr. Stibrek, Ing. Jindich Vrabec, Pavel Weidenhoffer Nemovitosti - oceování a právní vztahy - Doc. Ing. Bradá, Doc. JUDr Fiala Soudní inženýrství - Albert Bradá a kolektiv Teorie oceování nemovitostí 1.a 2.ást - Doc. Ing. Bradá Katastr nemovitostí po novele - Ing. Kuba, Ing. Olivová Malý lexikon obcí eské republiky - SÚ

4 Znalecký posudek /2012 strana 4 C. Identifikaní údaje a) Identifikace nemovitosti Vlastnické podíly: Katastrální území: Pouchov LV.: Vlastnický podíl 1/1 PROFIWORK, s.r.o. Jméno Adresa Rodné íslo/io Seznam oceovaných objekt Administrativní budova p. 908 (pozemek st. 605) Sklad ( bývalá trafostanice na pozemku st. 606) Sklad (bývalá plynová stanice na pozemku st.1558 Ocelový sklad.1 na pozemku 219/2 Ocelový sklad.2 na pozemku 219/2 Prodejna, sklad, kotelna (na pozemku st. 1559) Trafostanice (st. 1797) Výrobní hala (na pozemku st. 370/1) Administrativní budova (na pozemku st. 1798) Oblouková hala (na pozemku st. 370/2) Skladová dvoulodní hala (na pozemku st. 1561) Sklad holavin (na pozemku st. 1562) Laminátová hala (ma pozemku 219/2) Skladová hala (na pozemku st. 1556) Ocelový sklad (na pozemku 219/2) Objekt studny (na pozemku 219/2) Venkovní úpravy, sít, studna, apod. Pozemky dle LV Vážní 908 Hradec Králové b) Poloha a charakteristika Oceované nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Pouchov, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové. Jedná se o uzavený výrobní a skladový areál spolenosti PROFIWORK s.r.o., který je situován ve Vážní ulici a sestává z patnácti objekt. Areál je pístupný pímo z asfaltové komunikace (ulice Vážní) a leží ve stední ásti této ulice po pravé stran pi prjezdu ulicí smrem od centra msta. Oceované nemovitosti jsou dobe dopravn dostupné osobním i nákladním automobilem a MHD (zastávka Vertex pímo u areálu).

5 Znalecký posudek /2012 strana 5 Pevážná ást objekt pochází z 60-tých let 20-tého století, piemž pvodní ást administrativní budovy pochází již ze zaátku 50-tých let 20-tého století. Souástí areálu jsou též skladové haly, které nejsou zapsány na LV. Tato lokalita je nazývána skladištní oblast a tvoí prmyslovou ást msta na severovýchodním okraji msta. Jsou zde jsou situovány skladové, výrobní a administrativní objekty mnoha rzných firem. Terén je zde tém rovinatý. c) Popis a stav objekt Administrativní budova p. 908 na st.p Pedmtem ocenní je objekt hlavní administrativní budovy p. 908 s kanceláemi a sociálním zázemím s navazující výrobní halou s jeábovou dráhou a s boními pistavnými halovými lodmi. Objekt je bez podzemního podlaží, se dvma a v administrativní ásti se temi nadzemními podlažími pod nízkými sedlovými, pultovými a plochými stechami. První halový objekt byl postaven v roce 1958 a k tomuto objektu byla v roce 1978 pistavna elní dvoupodlažní administrativní ást a boní halové objekty tvoící výrobní lod podél pvodní stední výrobní haly, dále byla v roce 1992 postavena zadní tvercová pístavba. V letech 1990 až 2003 byl celý objekt postupn rekonstruován a modernizován. Objekt je založen na betonových základech s izolací proti zemní vlhkosti, Svislé nosné konstrukce stavby jsou ŽB montované tyové s vyzdívkami z cihel, dále jsou pistavné ásti zdné. Stropní konstrukce jsou provedeny s rovným podhledem, krov ŽB montovaný. Stecha je o nkolika výškových úrovních nízká sedlová, nízká pultová a na hlavní výrobní hale jsou vjíové svtlíky. Stešní krytina je z vícevrstvé svaované asfaltové lepenky. Oplechování a klempíské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitní omítky jsou štukové, fasádní omítky jsou dvouvrstvé hladké s nátrovými hmotami. Venkovní obklad je z keramických obkládaek. Vnitní obklady jsou z blninových obkládaek v sociálním zaízení. Schodišt je teracové. Dvee jsou plné ásten prosklené v ocelových zárubních, vrata jsou ocelová plná a plastová, okna jsou devná zdvojená a plastová. Podlahy jsou betonové s PVC, keramické dlažby a textilních povrch. V prostorách výroby je podlaha z teracových dlaždic. 1.NP vrátnice, vstupní chodba se schodišovým prostorem, kancelá, WC muži, WC ženy, hlavní výrobní hala s mostovým jeábem, dv boní pistavné haly, skladové prostory. 2.NP centrální chodba, kanceláské místnosti, kuchyka, WC muži, WC ženy, úklidová místnost. 3.NP kanceláské prostory Objekt je napojený na elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Vytápní a ohev TUV je dálkové z centrální výmníkové stanice radiátory Sklad (pvodn transformátorová stanice) na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1958 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží. Objekt pvodn sloužil jako transformátorová stanice a dnes slouží jako sklad. Stecha je pultová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na betonových základech, podezdívka je betonová. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná, vnjší omítka je dvouvrstvá s nátrovými hmotami. Okna jsou kovová jednoduchá a další prosvtlení je sklobetonovými tvárnicemi, dvee devné plné. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice.

6 Znalecký posudek /2012 strana 6 Sklad (pvodn plynová stanice) na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1978 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží. Objekt pvodn sloužil jako plynová stanice a dnes slouží jako sklad. Stecha je pultová pokrytá osinkocementovými deskami, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na betonových základech, podezdívka není provedena. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel. Stropní konstrukce není provedena, krov je ŽB montovaný. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká ze stíkaného bízolitu. Okna nejsou, dvee kovové plné. V objektu jsou skladové prostory na míst pvodního technologického prostoru. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Ocelová hala 1 na p.. 219/2 Tento objekt byl postavený v roce 1984 a je ocelový a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je sedlová s mírným sklonem pokrytá al plechovou krytinou. Objekt je založený na betonové základové desce. Svislé konstrukce tvoí ocelová svaovaná konstrukce s vnjším opláštním z trapézového hliníkového plechu. Vnitní úprava povrchu není, Okna nejsou, dvee nejsou, vrata kovová. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci Ocelová hala 2 na p.. 219/2 Tento objekt byl postavený v roce 1984 a je ocelový a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je sedlová s mírným sklonem pokrytá al plechovou krytinou. Objekt je založený na betonové základové desce. Svislé konstrukce tvoí ocelová svaovaná konstrukce s vnjším opláštním z trapézového hliníkového plechu. Vnitní úprava povrchu není, Okna nejsou, dvee nejsou, vrata kovová. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci Prodejna, sklad, kotelna na.st.p Tento objekt byl postavený v roce 1978 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží v halové ásti a dvma nadzemními v administrativní ásti. Stecha je nízká sedlová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech, podezdívka je betonová. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel a tvárnic. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Schodišt je ocelové. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná a obklad blninovými obkládakami v prostoru WC, vnjší omítka je dvouvrstvá s nátrovými hmotami. Okna jsou kovová jednoduchá a devná zdvojená, dvee devné plné a kovové plné. V objektu jsou prodejní a skladové prostory. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Transformátorová stanice na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1991 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží. Objekt slouží jako transformátorová stanice. Stecha je nízká sedlová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel a tvárnic. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Schodišt je ocelové a je osazen ocelový žebík. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná, vnjší omítka je dvouvrstvá s nátrovými hmotami a obkladem kabincem. Okna nejsou, dvee kovové plné. Podlaha je betonová

7 Znalecký posudek /2012 strana 7 V objektu je technologické zaízení transformaní stanice. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380. Výrobní a skladová budova (pvodn sklad výrobk) na st.p.. 370/1 Tento objekt byl postavený v roce 1978 jako železobetonový montovaný a má jedno nadzemní podlaží Stecha je nízká sedlová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech, podezdívka je betonová. Svislé konstrukce jsou železobetonové tyové montované s vyzdívkami z tvárnic. Stropní konstrukce nejsou provedeny, krov je ŽB montovaný. Schodišt není. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká s nátrovými hmotami. Okna jsou kovová jednoduchá a devná zdvojená, dvee kovové plné. V objektu jsou prodejní a skladové prostory. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Administrativní ást sklad výrobk na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1979 a je zdný a má dv nadzemní podlaží a tvoí pístavbu u výrobní haly. Stecha je nízká pultová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech, podezdívka je betonová. Svislé konstrukce tvoí ocelový skelet s vyzdívkami. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Schodišt je ocelové s nášlapnými vrstvami schodnic z keramické dlažby. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná a obklad blninovými obkládakami v sociálním zaízení, vnjší omítka je dvouvrstvá s nátrovými hmotami s obkladem kabincem. Okna jsou plastová, dvee devné plné a ásten prosklené v ocelových zárubních, vrata kovová plná. V 1.NP je centrální chodba se schodišovým prostorem, píruní sklad s kanceláí, denní místnost, šatna muži s koupelnou, sprchami a WC, šatna ženy s koupelnou sprchami a WC. Ve 21.NP je centrální chodba, dv kanceláe, jednací místnost, sociální zaízení a dv kanceláe. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice.ohev TUV je el. boilery. Laminátová hala 1 na st.p.. 370/2 Tento objekt byl postavený v roce 1958 a je ocelový s laminátovým opláštním a jedním nadzemním podlažím. Stecha je oblouková. Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce tvoí ocelová montovaná konstrukce, tvoená ocelovým šroubovaným rámem s vnjším opláštním z laminátu. Vnitní úprava povrchu není, Okna nejsou, dvee nejsou, vrata kovová dvoukídlá. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci Skladová budova (pvodn sklad lodí) na st.p Tento dvoulodní objekt byl postavený v roce 1974 a je ocelový typu RD Jeseník. Stecha je sedlová s mírným sklonem pokrytá trapézovou al plechovou krytinou. Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce tvoí ocelový skelet s vnjším opláštním ze sendviových panel. Krov je ocelový svaovaný. Vnitní úprava povrchu je v sociálním zaízení s blninovým obkladem. Okna jsou kovová jednoduchá, dvee jsou devné plné, vrata kovová. Podlaha je betonové s teraso dlažbou. V objektu jsou skladové halové prostory, vestavba kanceláe, vestavba píruního skladu se sociálním zaízením.

8 Znalecký posudek /2012 strana 8 Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Skladová budova (pvodn sklad holavin) na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1978 a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je nízká sedlová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech, podezdívka je betonová a cihelná. Svislé konstrukce tvoí ocelový skelet s vyzdívkami. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná hladká, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká ze stíkaného bízolitu. Okna jsou devná zdvojená, dvee devné plné a kovové plné, vrata kovová plná dvoukídlá. V 1.NP je kancelá, šest samostatných skladovacích prostor. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci. Laminátová hala 2 na p.. 219/2 Tento objekt byl postavený v roce 1991 a je ocelový s laminátovým opláštním a jedním nadzemním podlažím. Stecha je sedlová. Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce tvoí ocelová montovaná konstrukce, tvoená ocelovými sloupy s opláštním z laminátu. Vnitní úprava povrchu není, Okna nejsou, dvee nejsou, vrata kovová dvoukídlá. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci Skladová budova (pvodn sklad pryskyice) na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1973 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je nízká pultová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na betonových základech, podezdívka není provedena. Svislé konstrukce jsou zdné z tvárnic a z pálených cihel. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná hladká, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká ze stíkaného bízolitu. Schodišt je ocelové do prostoru hlavního skladu. Okna jsou plastová a kovová jednoduchá, dvee devné plné a kovové plné, vrata kovová plná dvoukídlá. V 1.NP je vstupní chodba, kancelá, ti malé píruní sklady, hlavní skladový prostor, sociální zázemí s WC Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Ohev TUV je el. boilerem. Skladový sklad (bývalý sklad sud) na st.p. 219/2 Tento objekt byl postavený v roce 1984 a je ocelový a ásten zdný a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je sedlová s mírným sklonem pokrytá al plechovou krytinou. Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce tvoí ocelová svaovaná konstrukce s opláštním z vlnitého pozinkovaného plechu a zdná konstrukce. Vnitní úprava povrchu je dvouvrstvá vápenná omítka. Okno je kovové jednoduchá, dvee devné plné, vrata kovová plná. V objektu jsou skladové prostory, kancelá. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci. 220/380. Objekt se studnou na p.. 219/2 Jedná se o objekt vedlejší zdné stavby postavený v roce 1958, který zastešuje studnu. Stecha je plochá pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu.

9 Znalecký posudek /2012 strana 9 Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná hladká, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká s nátrovými hmotami. Okna nejsou, dvee kovové plné. V 1.NP je zastešený prostor nad kopanou studnou. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380. d) Pozemky Katastrální území: Pouchov LV.: Druh pozemku íslo pozemku Výmra (m 2 ) Zastavná plocha st. 370/1 874 st. 370/2 307 st. 605 st. 606 st st st st st st st st st Ostatní plochy 219/ Omezení vlastnických práv zapsané na LV v katastrálním území Pouchov jsou vtšinou zástavní a exekuní práva a naízení, která pevodem v rámci insolvenního ízení zanikají. Vcné bemeno vedení komunikaního kabelu a horkovodního potrubí nemá zásadní vliv na hodnotu celého areálu.

10 Znalecký posudek /2012 strana 10 D. Posudek Popis objekt, výmra, hodnocení a ocenní Ocenní nemovitosti je provedeno podle Zákona. 151/1997 Sb., o oceování majetku. pro úely insolventního ízení M.1.1. Administrativní budova p. 908 (pozemek st. 605) Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Haly výr.s 1 nebo více je.drahami o nos.hl.zdvihu do 12,5 t SKP : Budovy pro prmysl Materiálová charakteristika : montovaná z dílc bet.tyových Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha ,00 Zastavná plocha celkem : m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Kanceláské plochy - 1.NP ,43 Skladové a výrobní plochy - 1.NP ,41 Technologické zázemí ,40 Kanceláské plochy - 2.NP ,67 Kanceláské plochy - 3.NP ,95 Podlahová plocha celkem : m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Vrchní stavba 64.5*5.6* *20.45* *7.7* *15.6* ,56 5*20.45* *9.73* *14.41* *2.86*2.83 Nástavby 13.8*15.6* *8.02* ,66 Zastešení 7*(20.45*9.2*1.9*0.5)+64.5*5.6*0.31* *15.6*2.28* ,19 Celkem : ,41 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : K/m 3 obestavného prostoru

11 Znalecký posudek /2012 strana 11 Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * ,41 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 16, , , Svislé konstrukce 21, , , Stropy a podhledy 11, ,5000 6, Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 4, ,0000 4, Klempíské konstrukce 0, ,8000 0, Úprava vnitních povrch 3, ,8000 3, Úprava vnjších povrch 2, ,0000 3, Schodišt 0, ,0000 0,000 0 Dvee 1, ,0000 1, Vrata 1, ,0000 1, Okna 5, ,7000 4, Podlahy 2, ,0000 3, Vytápní 2, ,6000 1, Elektroinstalace 6, ,0000 7, Bleskosvod 1, ,0000 1, Vnitní vodovod 0, ,0000 0, Vnitní kanalizace 0, ,0000 0, Zdroj teplé vody 0, ,0000 0, Hygienická vybavení 0, ,0000 0, Ostatní 6, ,5000 3, Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,8748 Výpoet : * 0,8748 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / ,41 = 3 414,2429 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 3 414,2429 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 34 rok 60 rok Výpoet : 100 * 34 / 60 = 56,667 Míra opotebení : 56,667 % Výpoet : * (1-0,56667) = : K Administrativní budova p. 908 (pozemek st. 605) - celkem : Reprodukní cena K K

12 Znalecký posudek /2012 strana 12 M.1.2. Sklad ( bývalá trafostanice na pozemku st. 606) Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy pro skladování prmyslových polotovar a surovin SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : zdná z cihel,tvárnic,blok Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 63 63,00 Zastavná plocha celkem : 63 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Sklad (trafostanice) ,98 Podlahová plocha celkem : 47 m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Vrchní stavba 9.62*6.52* ,79 Zastešení 9.62*6.52*0.25*0.5 7,84 Celkem : 371,63 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * 371,63 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 12, , , Svislé konstrukce 18, , , Stropy a podhledy 9, ,8000 9, Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 3, ,0000 4, Klempíské konstrukce 1, ,8000 1, Úprava vnitních povrch 6, ,0000 8, Úprava vnjších povrch 3, ,0000 4, Schodišt 0, ,0000 0,000 0

13 Znalecký posudek /2012 strana 13 Dvee 1, ,7000 1, Vrata 1, ,0000 0,000 0 Okna 1, ,6000 1, Podlahy 5, ,8000 5, Vytápní 6, ,0000 7, Elektroinstalace 5, ,0000 7, Bleskosvod 1, ,0000 0,000 0 Vnitní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 1, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 7, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,8241 Výpoet : * 0,8241 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 371,63 = 2 819,3149 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 2 819,3149 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 54 rok 80 rok Výpoet : 100 * 54 / 80 = 67,500 Míra opotebení : 67,500 % Výpoet : * (1-0,67500) = : K Sklad ( bývalá trafostanice na pozemku st. 606) - celkem : Reprodukní cena K K M.1.3. Sklad (bývalá plynová stanice na pozemku st.1558 Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy pro skladování a úpravu produktu ostatní SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : zdná z cihel,tvárnic,blok

14 Znalecký posudek /2012 strana 14 Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 66 66,00 Zastavná plocha celkem : 66 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Sklad -plynová stanice 56 56,00 Podlahová plocha celkem : 56 m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Vrchní stavba 9.94*6.66* ,02 Zastešení 9.94*6.66*1.3*0.5 43,03 Celkem : 229,05 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * 229,05 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 12, , , Svislé konstrukce 18, , , Stropy a podhledy 9, ,0000 0,000 0 Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 3, ,6000 3, Klempíské konstrukce 1, ,7000 1, Úprava vnitních povrch 6, , , Úprava vnjších povrch 3, ,0000 5, Schodišt 0, ,0000 0,000 0 Dvee 1, ,8000 1, Vrata 0, ,0000 0,000 0 Okna 2, ,5000 1, Podlahy 5, ,6000 5, Vytápní 6, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 5, ,0000 8, Bleskosvod 1, ,0000 1, Vnitní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 1, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 7, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , ,

15 Znalecký posudek /2012 strana 15 Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,6631 Výpoet : * 0,6631 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 229,05 = 2 616,6994 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 2 616,6994 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 34 rok 60 rok Výpoet : 100 * 34 / 60 = 56,667 Míra opotebení : 56,667 % Výpoet : * (1-0,56667) = : K Sklad (bývalá plynová stanice na pozemku st celkem : Reprodukní cena K K M.1.4. Ocelový sklad.1 na pozemku 219/2 Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy pro skladování prmyslových polotovar a surovin SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : kovová Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 7.05*6.1 43,01 Zastavná plocha celkem : 43 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Podlahová plocha 34 34,00 Podlahová plocha celkem : 34 m 2

16 Znalecký posudek /2012 strana 16 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Obestavný prosotr 7.05*6.1*( *0.5) 159,12 Celkem : 159,12 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * 159,12 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 14, , , Svislé konstrukce 25, , , Stropy a podhledy 10, ,0000 0,000 0 Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 2, ,7000 4, Klempíské konstrukce 0, ,0000 0,000 0 Úprava vnitních povrch 5, ,2000 2, Úprava vnjších povrch 2, ,2000 1, Schodišt 0, ,0000 0,000 0 Dvee 1, ,0000 0,000 0 Vrata 0, ,5000 1, Okna 2, ,0000 0,000 0 Podlahy 5, ,5000 7, Vytápní 2, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 4, ,6000 6, Bleskosvod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 0, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 10, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,3647 Výpoet : * 0,3647 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 159,12 = 1 655,7441 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 1 655,7441 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 28 rok 50 rok

17 Znalecký posudek /2012 strana 17 Výpoet : 100 * 28 / 50 = 56,000 Míra opotebení : 56,000 % Výpoet : * (1-0,56000) = : K Ocelový sklad.1 na pozemku 219/2 - celkem : Reprodukní cena K K M.1.5. Ocelový sklad.2 na pozemku 219/2 Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy pro skladování prmyslových polotovar a surovin SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : kovová Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 15.1* ,21 Zastavná plocha celkem : 107 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Podlahová plocha 98 98,00 Podlahová plocha celkem : 98 m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Obestavný prosotr 15.1*7.1*( *0.5) 396,68 Celkem : 396,68 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru

18 Znalecký posudek /2012 strana 18 Výpoet : * 396,68 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 14, , , Svislé konstrukce 25, , , Stropy a podhledy 10, ,0000 0,000 0 Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 2, ,7000 4, Klempíské konstrukce 0, ,0000 0,000 0 Úprava vnitních povrch 5, ,2000 2, Úprava vnjších povrch 2, ,2000 1, Schodišt 0, ,0000 0,000 0 Dvee 1, ,0000 0,000 0 Vrata 0, ,5000 1, Okna 2, ,0000 0,000 0 Podlahy 5, ,5000 7, Vytápní 2, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 4, ,6000 6, Bleskosvod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 0, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 10, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,3647 Výpoet : * 0,3647 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 396,68 = 1 655,7401 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 1 655,7401 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 28 rok 50 rok Výpoet : 100 * 28 / 50 = 56,000 Míra opotebení : 56,000 % Výpoet : * (1-0,56000) = : K Ocelový sklad.2 na pozemku 219/2 - celkem : Reprodukní cena K K

19 Znalecký posudek /2012 strana 19 M.1.6. Prodejna, sklad, kotelna (na pozemku st. 1559) Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy technickoprovozní (cechovní) SKP : Budovy pro obchod a služby Materiálová charakteristika : zdná z cihel,tvárnic,blok Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 30.9* ,88 Zastavná plocha celkem : 408 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) sklad - 1.NP ,00 Kotelna a výmníková stanice - 1.NP ,00 Kanceláské plochy - 2.NP ,00 Podlahová plocha celkem : 461 m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Obestavný prostor 30.9*13.2*( *0.5) 2936,74 Celkem : 2 936,74 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * 2 936,74 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 8, , , Svislé konstrukce 12, , , Stropy a podhledy 8, , , Konstrukce stechy 5, ,0000 6, Krytina stechy 1, ,0000 2, Klempíské konstrukce 2, ,7000 2, Vnitní omítky 4, ,0000 5, Úprava vnjších povrch 3, ,0000 3,

20 Znalecký posudek /2012 strana 20 Vnitní obklady 1, ,0000 2, Schodišt 2, ,5000 1, Dvee 4, ,7000 3, Okna 7, ,7000 6, Podlahy 6, ,7000 5, Vytápní 6, ,0000 7, Elektroinstalace 7, ,0000 9, Bleskosvod 1, ,0000 1, Vnitní vodovod 1, ,0000 2, Vnitní kanalizace 1, ,0000 2, Vnitní plynovod 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 0, ,0000 0,000 0 Vybavení kuchyní 0, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 1, ,8000 1, Výtahy 2, ,0000 0,000 0 Ostatní 7, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,8120 Výpoet : * 0,8120 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 2 936,74 = 3 878,3365 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 3 878,3365 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 34 rok 60 rok Výpoet : 100 * 34 / 60 = 56,667 Míra opotebení : 56,667 % Výpoet : * (1-0,56667) = : K Prodejna, sklad, kotelna (na pozemku st. 1559) - celkem : Reprodukní cena K K

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K o obvyklé cen nemovitostí v provozním areálu DANUBIA spol. s r. o. ermná nad Orlicí, vetn vybraného píslušenství a pozemk v katastrálním území Malá ermná nad Orlicí dle LV.

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-6561

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-6561 ZNALECKÝ POSUDEK. ZP-6561 o cen obvyklé nemovité vci - bytové jednotky. 509/3 v dom.p. 509, ul. V Rybníkách, Tluná, vetn ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 7196/36869 na spolených ástech domu

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis:

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis: ního ízení KSPH 38 INS 14796/2013 Pedmtem ocenní je nemovitá vc tvoená rodinným domem.p. 342, na pozemcích v katastru nemovitostí parcela íslo st.312 zastavná plocha a nádvoí a parcela íslo 5/2 zahrada,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7669/109/13 O cen stavby p.955 (dle zápisu v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4309 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, byt č. 1231/2 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Rychnov nad

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7566/006/13 O cen objektu obanské vybavenosti (dle zápisu v katastru nemovitostí rodinných dom p.541 a p.605), vetn píslušenství a stavebních parcel.517 a 518/1 (dle geometrického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3087/116/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 2971/19 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, kód k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 nemovitosti - rodinného domu č.p. 107 včetně pozemků a příslušenství v Nekmíři, okres Plzeň - sever (vlastnický podíl 1 / 8) Objednatel posudku: Účel posudku: Dražbyprost

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/154-2012 o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 150/3050/2014*DOLNÍ DUBŇANY o ceně nemovitých věcí - areálu chovu nosnic "Dolní Dubňany," sestávajícího z: objektu administrativní budovy se sociálním zázemím, objektu zděné stavby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6464/124-2011 nemovitosti bytové jednotky č. 116/23 v bytovém domě čp. 116 v k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 803/16 V budově č. p.: 803 Na pozemku

Více

Vlastník: Šťastný Jiří podíl 1/1

Vlastník: Šťastný Jiří podíl 1/1 Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 6045 / 126 / 2012 Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 5 v domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6715/64-2013 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 290/17 v bytovém domě čp. 290 v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více