ZNALECKÝ POSUDEK /2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK 2606-56/2012"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK o obvyklé hodnot provozního areálu p. 908 vetn vybraného píslušenství a pozemk v katastrálním území Pouchov, obec Hradec Králové dle LV /2012 Objednatel posudku: Profiwork, s.r.o. Mgr. Radan Vencl - insolvenní správce Vážní Hradec Králové I: Úel posudku: Stanovení obvyklé hodnoty pedmtného majetku v míst a ase pro úely insolvenního ízení Pedpis pro ocenní: Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku Datum k nmuž se ocenní provádí: Datum místního šetení Datum vypracování znaleckého posudku: Posudek vypracoval: Ing. Miloslav Kalous Hradecká Hradec Králové Posudek obsahuje vetn titulního listu 45 stran textu a. Objednateli se pedává ve 2 vyhotoveních.

2 Znalecký posudek /2012 strana 2 A. Úvod 1. Základní pojmy ADMINISTRATIVNÍ CENA - cena zjištná dle cenového pedpisu (v souasné dob Zákon 151 ze dne o oceování majetku a o zmn nkterých zákon a provádcí Vyhláška MF. 540/2002 Sb. ve znní vyhlášky MF R. 364/2010. TRH - Interakce prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen a množství komodit. Trh nemovitostí - interakce kupujících a prodávajících nemovitosti. Je segmentován podle typu nemovitostí a lokalit. TRŽNÍ HODNOTA - (dle právního názvosloví "obecná cena" vci), Tržní hodnotou rozumíme v souladu s doporuením Evropského sdružení odhadc majetku TEGOVOFA (The European Group of Fixed Assets) "finanní ástku, kterou je možné získat prodejem majetku mezi dobrovoln a legáln jednajícím potenciálním kupujícím a prodávajícím. Pitom ob zúastnné strany mají zájem na uskutenní transakce a nejsou ovlivnny jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutže, a už ze strany kupujícího nebo ze strany prodávajícího a znají všechna relevantní fakta o pedmtu prodeje". VCNÁ HODNOTA - (dle právního názvosloví "asová cena vci), je reprodukní cena vci, snížená o pimené opotebení vci stejného stáí a pimené intenzity používání, ve výsledku pak snížena o náklady na opravu vážných závad, které znemožují okamžité užívání vci. VÝNOSOVÁ HODNOTA - je uvažovaná jistina, kterou je nutno pi stanovené úrokové sazb uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako istý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto ástku Zainvestovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. CENA PO IZOVACÍ - je cena, za kterou bylo možno vc poídit v dob poízení (u nemovitosti, zejména staveb, cena v dob jejich postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpotu opotebení. CENA REPRODUKNÍ - je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou vc poídit v dob ocenní, bez odpotu opotebení. ISTÝ RONÍ STABILIZOVANÝ VÝNOS - jsou výnosy (píjmy) po odpotu náklad (výdaj), nebo také souet provozního, finanního zisku a zisku z mimoádných píjm (daový základ pro da z píjm), stanovený jako prmrná, nebo pravdpodobn oekávaná hodnota z asové ady. 2. Zadání Ocenní je vypracováno v souladu se Zákonem 151/1997 o oceování majetku. Jedná se o návrh tržní hodnoty provozního areálu p. 908 vetn vybraného píslušenství a pozemk v katastrálním území Pouchov, obec Hradec Králové dle LV Výsledky mé práce budou použity jako jeden z podklad pro veejnou dražbu pedmtného majetku. Prohlídka a zamení nemovitosti bylo provedeno dne za pítomnosti Ing. Pátka. Posudek byl vytvoen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 Znalecký posudek /2012 strana 3 B. Nález 3. Podklady pro ocenní: 1. Zhotovené Katastrálním úadem v Hradci Králové Výpis z katastru nemovitostí k.ú Pouchov vyhotovený Katastrálním úadem v Hradci Králové dne LV Snímek mapy katastru nemovitostí 2. Dodané objednavatelem posudku Kupní smlouva uzavená dne mezi spol. PROFIWORK, s.r.o na stran jedné jako kupujícím a spol. Saint-Gobain Vertex, s.r.o. na stran druhé jako prodávající Pojistná smlouva uzavená dne mezi Kooperativa pojišovna, a.s. a PROFIWORK, s.r.o. zast. Mgr. Radanem Venclem, insolvenním správcem Ocenní nemovitostí. 34/2084/2010 vyhotovené znalcem Jiím Melichem Tržní ocenní souboru nemovitostí vyhotovené dne spol. KNIGHT FRANK s.r.o. 3. Opatené znalcem Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku a provádcí vyhláška.364/2010 a pedchozí platné pedpisy Stavební zákon a pedpisy související M. Hegenbart - J. Lan - B.Saka Oceování nemovitostí I. a II. Ing. A. Hallerová, Ing. Dr. Stibrek, Ing. Jindich Vrabec, Pavel Weidenhoffer Nemovitosti - oceování a právní vztahy - Doc. Ing. Bradá, Doc. JUDr Fiala Soudní inženýrství - Albert Bradá a kolektiv Teorie oceování nemovitostí 1.a 2.ást - Doc. Ing. Bradá Katastr nemovitostí po novele - Ing. Kuba, Ing. Olivová Malý lexikon obcí eské republiky - SÚ

4 Znalecký posudek /2012 strana 4 C. Identifikaní údaje a) Identifikace nemovitosti Vlastnické podíly: Katastrální území: Pouchov LV.: Vlastnický podíl 1/1 PROFIWORK, s.r.o. Jméno Adresa Rodné íslo/io Seznam oceovaných objekt Administrativní budova p. 908 (pozemek st. 605) Sklad ( bývalá trafostanice na pozemku st. 606) Sklad (bývalá plynová stanice na pozemku st.1558 Ocelový sklad.1 na pozemku 219/2 Ocelový sklad.2 na pozemku 219/2 Prodejna, sklad, kotelna (na pozemku st. 1559) Trafostanice (st. 1797) Výrobní hala (na pozemku st. 370/1) Administrativní budova (na pozemku st. 1798) Oblouková hala (na pozemku st. 370/2) Skladová dvoulodní hala (na pozemku st. 1561) Sklad holavin (na pozemku st. 1562) Laminátová hala (ma pozemku 219/2) Skladová hala (na pozemku st. 1556) Ocelový sklad (na pozemku 219/2) Objekt studny (na pozemku 219/2) Venkovní úpravy, sít, studna, apod. Pozemky dle LV Vážní 908 Hradec Králové b) Poloha a charakteristika Oceované nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Pouchov, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové. Jedná se o uzavený výrobní a skladový areál spolenosti PROFIWORK s.r.o., který je situován ve Vážní ulici a sestává z patnácti objekt. Areál je pístupný pímo z asfaltové komunikace (ulice Vážní) a leží ve stední ásti této ulice po pravé stran pi prjezdu ulicí smrem od centra msta. Oceované nemovitosti jsou dobe dopravn dostupné osobním i nákladním automobilem a MHD (zastávka Vertex pímo u areálu).

5 Znalecký posudek /2012 strana 5 Pevážná ást objekt pochází z 60-tých let 20-tého století, piemž pvodní ást administrativní budovy pochází již ze zaátku 50-tých let 20-tého století. Souástí areálu jsou též skladové haly, které nejsou zapsány na LV. Tato lokalita je nazývána skladištní oblast a tvoí prmyslovou ást msta na severovýchodním okraji msta. Jsou zde jsou situovány skladové, výrobní a administrativní objekty mnoha rzných firem. Terén je zde tém rovinatý. c) Popis a stav objekt Administrativní budova p. 908 na st.p Pedmtem ocenní je objekt hlavní administrativní budovy p. 908 s kanceláemi a sociálním zázemím s navazující výrobní halou s jeábovou dráhou a s boními pistavnými halovými lodmi. Objekt je bez podzemního podlaží, se dvma a v administrativní ásti se temi nadzemními podlažími pod nízkými sedlovými, pultovými a plochými stechami. První halový objekt byl postaven v roce 1958 a k tomuto objektu byla v roce 1978 pistavna elní dvoupodlažní administrativní ást a boní halové objekty tvoící výrobní lod podél pvodní stední výrobní haly, dále byla v roce 1992 postavena zadní tvercová pístavba. V letech 1990 až 2003 byl celý objekt postupn rekonstruován a modernizován. Objekt je založen na betonových základech s izolací proti zemní vlhkosti, Svislé nosné konstrukce stavby jsou ŽB montované tyové s vyzdívkami z cihel, dále jsou pistavné ásti zdné. Stropní konstrukce jsou provedeny s rovným podhledem, krov ŽB montovaný. Stecha je o nkolika výškových úrovních nízká sedlová, nízká pultová a na hlavní výrobní hale jsou vjíové svtlíky. Stešní krytina je z vícevrstvé svaované asfaltové lepenky. Oplechování a klempíské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitní omítky jsou štukové, fasádní omítky jsou dvouvrstvé hladké s nátrovými hmotami. Venkovní obklad je z keramických obkládaek. Vnitní obklady jsou z blninových obkládaek v sociálním zaízení. Schodišt je teracové. Dvee jsou plné ásten prosklené v ocelových zárubních, vrata jsou ocelová plná a plastová, okna jsou devná zdvojená a plastová. Podlahy jsou betonové s PVC, keramické dlažby a textilních povrch. V prostorách výroby je podlaha z teracových dlaždic. 1.NP vrátnice, vstupní chodba se schodišovým prostorem, kancelá, WC muži, WC ženy, hlavní výrobní hala s mostovým jeábem, dv boní pistavné haly, skladové prostory. 2.NP centrální chodba, kanceláské místnosti, kuchyka, WC muži, WC ženy, úklidová místnost. 3.NP kanceláské prostory Objekt je napojený na elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Vytápní a ohev TUV je dálkové z centrální výmníkové stanice radiátory Sklad (pvodn transformátorová stanice) na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1958 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží. Objekt pvodn sloužil jako transformátorová stanice a dnes slouží jako sklad. Stecha je pultová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na betonových základech, podezdívka je betonová. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná, vnjší omítka je dvouvrstvá s nátrovými hmotami. Okna jsou kovová jednoduchá a další prosvtlení je sklobetonovými tvárnicemi, dvee devné plné. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice.

6 Znalecký posudek /2012 strana 6 Sklad (pvodn plynová stanice) na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1978 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží. Objekt pvodn sloužil jako plynová stanice a dnes slouží jako sklad. Stecha je pultová pokrytá osinkocementovými deskami, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na betonových základech, podezdívka není provedena. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel. Stropní konstrukce není provedena, krov je ŽB montovaný. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká ze stíkaného bízolitu. Okna nejsou, dvee kovové plné. V objektu jsou skladové prostory na míst pvodního technologického prostoru. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Ocelová hala 1 na p.. 219/2 Tento objekt byl postavený v roce 1984 a je ocelový a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je sedlová s mírným sklonem pokrytá al plechovou krytinou. Objekt je založený na betonové základové desce. Svislé konstrukce tvoí ocelová svaovaná konstrukce s vnjším opláštním z trapézového hliníkového plechu. Vnitní úprava povrchu není, Okna nejsou, dvee nejsou, vrata kovová. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci Ocelová hala 2 na p.. 219/2 Tento objekt byl postavený v roce 1984 a je ocelový a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je sedlová s mírným sklonem pokrytá al plechovou krytinou. Objekt je založený na betonové základové desce. Svislé konstrukce tvoí ocelová svaovaná konstrukce s vnjším opláštním z trapézového hliníkového plechu. Vnitní úprava povrchu není, Okna nejsou, dvee nejsou, vrata kovová. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci Prodejna, sklad, kotelna na.st.p Tento objekt byl postavený v roce 1978 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží v halové ásti a dvma nadzemními v administrativní ásti. Stecha je nízká sedlová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech, podezdívka je betonová. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel a tvárnic. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Schodišt je ocelové. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná a obklad blninovými obkládakami v prostoru WC, vnjší omítka je dvouvrstvá s nátrovými hmotami. Okna jsou kovová jednoduchá a devná zdvojená, dvee devné plné a kovové plné. V objektu jsou prodejní a skladové prostory. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Transformátorová stanice na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1991 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží. Objekt slouží jako transformátorová stanice. Stecha je nízká sedlová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel a tvárnic. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Schodišt je ocelové a je osazen ocelový žebík. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná, vnjší omítka je dvouvrstvá s nátrovými hmotami a obkladem kabincem. Okna nejsou, dvee kovové plné. Podlaha je betonová

7 Znalecký posudek /2012 strana 7 V objektu je technologické zaízení transformaní stanice. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380. Výrobní a skladová budova (pvodn sklad výrobk) na st.p.. 370/1 Tento objekt byl postavený v roce 1978 jako železobetonový montovaný a má jedno nadzemní podlaží Stecha je nízká sedlová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech, podezdívka je betonová. Svislé konstrukce jsou železobetonové tyové montované s vyzdívkami z tvárnic. Stropní konstrukce nejsou provedeny, krov je ŽB montovaný. Schodišt není. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká s nátrovými hmotami. Okna jsou kovová jednoduchá a devná zdvojená, dvee kovové plné. V objektu jsou prodejní a skladové prostory. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Administrativní ást sklad výrobk na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1979 a je zdný a má dv nadzemní podlaží a tvoí pístavbu u výrobní haly. Stecha je nízká pultová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech, podezdívka je betonová. Svislé konstrukce tvoí ocelový skelet s vyzdívkami. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Schodišt je ocelové s nášlapnými vrstvami schodnic z keramické dlažby. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná a obklad blninovými obkládakami v sociálním zaízení, vnjší omítka je dvouvrstvá s nátrovými hmotami s obkladem kabincem. Okna jsou plastová, dvee devné plné a ásten prosklené v ocelových zárubních, vrata kovová plná. V 1.NP je centrální chodba se schodišovým prostorem, píruní sklad s kanceláí, denní místnost, šatna muži s koupelnou, sprchami a WC, šatna ženy s koupelnou sprchami a WC. Ve 21.NP je centrální chodba, dv kanceláe, jednací místnost, sociální zaízení a dv kanceláe. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice.ohev TUV je el. boilery. Laminátová hala 1 na st.p.. 370/2 Tento objekt byl postavený v roce 1958 a je ocelový s laminátovým opláštním a jedním nadzemním podlažím. Stecha je oblouková. Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce tvoí ocelová montovaná konstrukce, tvoená ocelovým šroubovaným rámem s vnjším opláštním z laminátu. Vnitní úprava povrchu není, Okna nejsou, dvee nejsou, vrata kovová dvoukídlá. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci Skladová budova (pvodn sklad lodí) na st.p Tento dvoulodní objekt byl postavený v roce 1974 a je ocelový typu RD Jeseník. Stecha je sedlová s mírným sklonem pokrytá trapézovou al plechovou krytinou. Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce tvoí ocelový skelet s vnjším opláštním ze sendviových panel. Krov je ocelový svaovaný. Vnitní úprava povrchu je v sociálním zaízení s blninovým obkladem. Okna jsou kovová jednoduchá, dvee jsou devné plné, vrata kovová. Podlaha je betonové s teraso dlažbou. V objektu jsou skladové halové prostory, vestavba kanceláe, vestavba píruního skladu se sociálním zaízením.

8 Znalecký posudek /2012 strana 8 Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Skladová budova (pvodn sklad holavin) na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1978 a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je nízká sedlová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech, podezdívka je betonová a cihelná. Svislé konstrukce tvoí ocelový skelet s vyzdívkami. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná hladká, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká ze stíkaného bízolitu. Okna jsou devná zdvojená, dvee devné plné a kovové plné, vrata kovová plná dvoukídlá. V 1.NP je kancelá, šest samostatných skladovacích prostor. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci. Laminátová hala 2 na p.. 219/2 Tento objekt byl postavený v roce 1991 a je ocelový s laminátovým opláštním a jedním nadzemním podlažím. Stecha je sedlová. Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce tvoí ocelová montovaná konstrukce, tvoená ocelovými sloupy s opláštním z laminátu. Vnitní úprava povrchu není, Okna nejsou, dvee nejsou, vrata kovová dvoukídlá. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci Skladová budova (pvodn sklad pryskyice) na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1973 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je nízká pultová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na betonových základech, podezdívka není provedena. Svislé konstrukce jsou zdné z tvárnic a z pálených cihel. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná hladká, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká ze stíkaného bízolitu. Schodišt je ocelové do prostoru hlavního skladu. Okna jsou plastová a kovová jednoduchá, dvee devné plné a kovové plné, vrata kovová plná dvoukídlá. V 1.NP je vstupní chodba, kancelá, ti malé píruní sklady, hlavní skladový prostor, sociální zázemí s WC Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Ohev TUV je el. boilerem. Skladový sklad (bývalý sklad sud) na st.p. 219/2 Tento objekt byl postavený v roce 1984 a je ocelový a ásten zdný a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je sedlová s mírným sklonem pokrytá al plechovou krytinou. Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce tvoí ocelová svaovaná konstrukce s opláštním z vlnitého pozinkovaného plechu a zdná konstrukce. Vnitní úprava povrchu je dvouvrstvá vápenná omítka. Okno je kovové jednoduchá, dvee devné plné, vrata kovová plná. V objektu jsou skladové prostory, kancelá. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci. 220/380. Objekt se studnou na p.. 219/2 Jedná se o objekt vedlejší zdné stavby postavený v roce 1958, který zastešuje studnu. Stecha je plochá pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu.

9 Znalecký posudek /2012 strana 9 Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná hladká, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká s nátrovými hmotami. Okna nejsou, dvee kovové plné. V 1.NP je zastešený prostor nad kopanou studnou. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380. d) Pozemky Katastrální území: Pouchov LV.: Druh pozemku íslo pozemku Výmra (m 2 ) Zastavná plocha st. 370/1 874 st. 370/2 307 st. 605 st. 606 st st st st st st st st st Ostatní plochy 219/ Omezení vlastnických práv zapsané na LV v katastrálním území Pouchov jsou vtšinou zástavní a exekuní práva a naízení, která pevodem v rámci insolvenního ízení zanikají. Vcné bemeno vedení komunikaního kabelu a horkovodního potrubí nemá zásadní vliv na hodnotu celého areálu.

10 Znalecký posudek /2012 strana 10 D. Posudek Popis objekt, výmra, hodnocení a ocenní Ocenní nemovitosti je provedeno podle Zákona. 151/1997 Sb., o oceování majetku. pro úely insolventního ízení M.1.1. Administrativní budova p. 908 (pozemek st. 605) Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Haly výr.s 1 nebo více je.drahami o nos.hl.zdvihu do 12,5 t SKP : Budovy pro prmysl Materiálová charakteristika : montovaná z dílc bet.tyových Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha ,00 Zastavná plocha celkem : m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Kanceláské plochy - 1.NP ,43 Skladové a výrobní plochy - 1.NP ,41 Technologické zázemí ,40 Kanceláské plochy - 2.NP ,67 Kanceláské plochy - 3.NP ,95 Podlahová plocha celkem : m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Vrchní stavba 64.5*5.6* *20.45* *7.7* *15.6* ,56 5*20.45* *9.73* *14.41* *2.86*2.83 Nástavby 13.8*15.6* *8.02* ,66 Zastešení 7*(20.45*9.2*1.9*0.5)+64.5*5.6*0.31* *15.6*2.28* ,19 Celkem : ,41 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : K/m 3 obestavného prostoru

11 Znalecký posudek /2012 strana 11 Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * ,41 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 16, , , Svislé konstrukce 21, , , Stropy a podhledy 11, ,5000 6, Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 4, ,0000 4, Klempíské konstrukce 0, ,8000 0, Úprava vnitních povrch 3, ,8000 3, Úprava vnjších povrch 2, ,0000 3, Schodišt 0, ,0000 0,000 0 Dvee 1, ,0000 1, Vrata 1, ,0000 1, Okna 5, ,7000 4, Podlahy 2, ,0000 3, Vytápní 2, ,6000 1, Elektroinstalace 6, ,0000 7, Bleskosvod 1, ,0000 1, Vnitní vodovod 0, ,0000 0, Vnitní kanalizace 0, ,0000 0, Zdroj teplé vody 0, ,0000 0, Hygienická vybavení 0, ,0000 0, Ostatní 6, ,5000 3, Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,8748 Výpoet : * 0,8748 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / ,41 = 3 414,2429 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 3 414,2429 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 34 rok 60 rok Výpoet : 100 * 34 / 60 = 56,667 Míra opotebení : 56,667 % Výpoet : * (1-0,56667) = : K Administrativní budova p. 908 (pozemek st. 605) - celkem : Reprodukní cena K K

12 Znalecký posudek /2012 strana 12 M.1.2. Sklad ( bývalá trafostanice na pozemku st. 606) Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy pro skladování prmyslových polotovar a surovin SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : zdná z cihel,tvárnic,blok Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 63 63,00 Zastavná plocha celkem : 63 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Sklad (trafostanice) ,98 Podlahová plocha celkem : 47 m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Vrchní stavba 9.62*6.52* ,79 Zastešení 9.62*6.52*0.25*0.5 7,84 Celkem : 371,63 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * 371,63 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 12, , , Svislé konstrukce 18, , , Stropy a podhledy 9, ,8000 9, Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 3, ,0000 4, Klempíské konstrukce 1, ,8000 1, Úprava vnitních povrch 6, ,0000 8, Úprava vnjších povrch 3, ,0000 4, Schodišt 0, ,0000 0,000 0

13 Znalecký posudek /2012 strana 13 Dvee 1, ,7000 1, Vrata 1, ,0000 0,000 0 Okna 1, ,6000 1, Podlahy 5, ,8000 5, Vytápní 6, ,0000 7, Elektroinstalace 5, ,0000 7, Bleskosvod 1, ,0000 0,000 0 Vnitní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 1, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 7, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,8241 Výpoet : * 0,8241 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 371,63 = 2 819,3149 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 2 819,3149 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 54 rok 80 rok Výpoet : 100 * 54 / 80 = 67,500 Míra opotebení : 67,500 % Výpoet : * (1-0,67500) = : K Sklad ( bývalá trafostanice na pozemku st. 606) - celkem : Reprodukní cena K K M.1.3. Sklad (bývalá plynová stanice na pozemku st.1558 Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy pro skladování a úpravu produktu ostatní SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : zdná z cihel,tvárnic,blok

14 Znalecký posudek /2012 strana 14 Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 66 66,00 Zastavná plocha celkem : 66 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Sklad -plynová stanice 56 56,00 Podlahová plocha celkem : 56 m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Vrchní stavba 9.94*6.66* ,02 Zastešení 9.94*6.66*1.3*0.5 43,03 Celkem : 229,05 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * 229,05 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 12, , , Svislé konstrukce 18, , , Stropy a podhledy 9, ,0000 0,000 0 Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 3, ,6000 3, Klempíské konstrukce 1, ,7000 1, Úprava vnitních povrch 6, , , Úprava vnjších povrch 3, ,0000 5, Schodišt 0, ,0000 0,000 0 Dvee 1, ,8000 1, Vrata 0, ,0000 0,000 0 Okna 2, ,5000 1, Podlahy 5, ,6000 5, Vytápní 6, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 5, ,0000 8, Bleskosvod 1, ,0000 1, Vnitní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 1, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 7, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , ,

15 Znalecký posudek /2012 strana 15 Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,6631 Výpoet : * 0,6631 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 229,05 = 2 616,6994 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 2 616,6994 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 34 rok 60 rok Výpoet : 100 * 34 / 60 = 56,667 Míra opotebení : 56,667 % Výpoet : * (1-0,56667) = : K Sklad (bývalá plynová stanice na pozemku st celkem : Reprodukní cena K K M.1.4. Ocelový sklad.1 na pozemku 219/2 Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy pro skladování prmyslových polotovar a surovin SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : kovová Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 7.05*6.1 43,01 Zastavná plocha celkem : 43 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Podlahová plocha 34 34,00 Podlahová plocha celkem : 34 m 2

16 Znalecký posudek /2012 strana 16 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Obestavný prosotr 7.05*6.1*( *0.5) 159,12 Celkem : 159,12 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * 159,12 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 14, , , Svislé konstrukce 25, , , Stropy a podhledy 10, ,0000 0,000 0 Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 2, ,7000 4, Klempíské konstrukce 0, ,0000 0,000 0 Úprava vnitních povrch 5, ,2000 2, Úprava vnjších povrch 2, ,2000 1, Schodišt 0, ,0000 0,000 0 Dvee 1, ,0000 0,000 0 Vrata 0, ,5000 1, Okna 2, ,0000 0,000 0 Podlahy 5, ,5000 7, Vytápní 2, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 4, ,6000 6, Bleskosvod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 0, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 10, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,3647 Výpoet : * 0,3647 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 159,12 = 1 655,7441 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 1 655,7441 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 28 rok 50 rok

17 Znalecký posudek /2012 strana 17 Výpoet : 100 * 28 / 50 = 56,000 Míra opotebení : 56,000 % Výpoet : * (1-0,56000) = : K Ocelový sklad.1 na pozemku 219/2 - celkem : Reprodukní cena K K M.1.5. Ocelový sklad.2 na pozemku 219/2 Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy pro skladování prmyslových polotovar a surovin SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : kovová Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 15.1* ,21 Zastavná plocha celkem : 107 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Podlahová plocha 98 98,00 Podlahová plocha celkem : 98 m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Obestavný prosotr 15.1*7.1*( *0.5) 396,68 Celkem : 396,68 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru

18 Znalecký posudek /2012 strana 18 Výpoet : * 396,68 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 14, , , Svislé konstrukce 25, , , Stropy a podhledy 10, ,0000 0,000 0 Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 2, ,7000 4, Klempíské konstrukce 0, ,0000 0,000 0 Úprava vnitních povrch 5, ,2000 2, Úprava vnjších povrch 2, ,2000 1, Schodišt 0, ,0000 0,000 0 Dvee 1, ,0000 0,000 0 Vrata 0, ,5000 1, Okna 2, ,0000 0,000 0 Podlahy 5, ,5000 7, Vytápní 2, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 4, ,6000 6, Bleskosvod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 0, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 10, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,3647 Výpoet : * 0,3647 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 396,68 = 1 655,7401 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 1 655,7401 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 28 rok 50 rok Výpoet : 100 * 28 / 50 = 56,000 Míra opotebení : 56,000 % Výpoet : * (1-0,56000) = : K Ocelový sklad.2 na pozemku 219/2 - celkem : Reprodukní cena K K

19 Znalecký posudek /2012 strana 19 M.1.6. Prodejna, sklad, kotelna (na pozemku st. 1559) Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy technickoprovozní (cechovní) SKP : Budovy pro obchod a služby Materiálová charakteristika : zdná z cihel,tvárnic,blok Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 30.9* ,88 Zastavná plocha celkem : 408 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) sklad - 1.NP ,00 Kotelna a výmníková stanice - 1.NP ,00 Kanceláské plochy - 2.NP ,00 Podlahová plocha celkem : 461 m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Obestavný prostor 30.9*13.2*( *0.5) 2936,74 Celkem : 2 936,74 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * 2 936,74 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 8, , , Svislé konstrukce 12, , , Stropy a podhledy 8, , , Konstrukce stechy 5, ,0000 6, Krytina stechy 1, ,0000 2, Klempíské konstrukce 2, ,7000 2, Vnitní omítky 4, ,0000 5, Úprava vnjších povrch 3, ,0000 3,

20 Znalecký posudek /2012 strana 20 Vnitní obklady 1, ,0000 2, Schodišt 2, ,5000 1, Dvee 4, ,7000 3, Okna 7, ,7000 6, Podlahy 6, ,7000 5, Vytápní 6, ,0000 7, Elektroinstalace 7, ,0000 9, Bleskosvod 1, ,0000 1, Vnitní vodovod 1, ,0000 2, Vnitní kanalizace 1, ,0000 2, Vnitní plynovod 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 0, ,0000 0,000 0 Vybavení kuchyní 0, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 1, ,8000 1, Výtahy 2, ,0000 0,000 0 Ostatní 7, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,8120 Výpoet : * 0,8120 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 2 936,74 = 3 878,3365 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 3 878,3365 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 34 rok 60 rok Výpoet : 100 * 34 / 60 = 56,667 Míra opotebení : 56,667 % Výpoet : * (1-0,56667) = : K Prodejna, sklad, kotelna (na pozemku st. 1559) - celkem : Reprodukní cena K K

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis:

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis: ního ízení KSPH 38 INS 14796/2013 Pedmtem ocenní je nemovitá vc tvoená rodinným domem.p. 342, na pozemcích v katastru nemovitostí parcela íslo st.312 zastavná plocha a nádvoí a parcela íslo 5/2 zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 115-158/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 56 na parcele St. 64 zastavěná plocha a nádvoří a na parcele č. 571/19 ostatní plocha Zvole u Prahy, Praha - Západ,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013 o obvyklé ceně nemovitosti - výrobní části provozního areálu tvořeného budovou č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, budovou č.p.317 (výroba) na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Jelínek,Hartman,partneři Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Jelínek,Hartman,partneři Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 163/2843/2043 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 5, se zděnou vedlejší stavbou s příslušenstvím, s venkovními úpravami a se stavební parcelou číslo 68 s trvalými

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 02-45/2011 O obvyklé ceně nemovitostí budova pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc.č. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 12/2015

Znalecký posudek č. 12/2015 Znalecký posudek č. 12/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 1542 k.ú. Holice u Olomouce Vše ve vlastnictví společnosti FARDIS CZ, s.r.o. Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

Znalecký posudek č. 2010/232

Znalecký posudek č. 2010/232 Znalecký posudek č 2010/232 O ceně nemovitosti: Průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele č 1622/41 s příslušenstvím a pozemky, parcely č 1622/41, 1622/42, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3451 311 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1913 68/12 - o stanovení obvyklé ceny bytové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 603 380 165; E-mail karbanova@zkdusek.com ZNALECKÝ POSUDEK č. 693/2015 o obvyklé ceně nemovitostí stavební parcely č. st. 53 zastavěná plocha

Více

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 þ.j. 137Ex 10295/09 Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dĥm þp. 146, Trutnov, ul. Boženy NČmcové kraj: Královéhradecký, obec: Trutnov,

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST:

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Valdštejnova 1294 / 19a, Cheb Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb,

Více