ZNALECKÝ POSUDEK /2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK 2606-56/2012"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK o obvyklé hodnot provozního areálu p. 908 vetn vybraného píslušenství a pozemk v katastrálním území Pouchov, obec Hradec Králové dle LV /2012 Objednatel posudku: Profiwork, s.r.o. Mgr. Radan Vencl - insolvenní správce Vážní Hradec Králové I: Úel posudku: Stanovení obvyklé hodnoty pedmtného majetku v míst a ase pro úely insolvenního ízení Pedpis pro ocenní: Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku Datum k nmuž se ocenní provádí: Datum místního šetení Datum vypracování znaleckého posudku: Posudek vypracoval: Ing. Miloslav Kalous Hradecká Hradec Králové Posudek obsahuje vetn titulního listu 45 stran textu a. Objednateli se pedává ve 2 vyhotoveních.

2 Znalecký posudek /2012 strana 2 A. Úvod 1. Základní pojmy ADMINISTRATIVNÍ CENA - cena zjištná dle cenového pedpisu (v souasné dob Zákon 151 ze dne o oceování majetku a o zmn nkterých zákon a provádcí Vyhláška MF. 540/2002 Sb. ve znní vyhlášky MF R. 364/2010. TRH - Interakce prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen a množství komodit. Trh nemovitostí - interakce kupujících a prodávajících nemovitosti. Je segmentován podle typu nemovitostí a lokalit. TRŽNÍ HODNOTA - (dle právního názvosloví "obecná cena" vci), Tržní hodnotou rozumíme v souladu s doporuením Evropského sdružení odhadc majetku TEGOVOFA (The European Group of Fixed Assets) "finanní ástku, kterou je možné získat prodejem majetku mezi dobrovoln a legáln jednajícím potenciálním kupujícím a prodávajícím. Pitom ob zúastnné strany mají zájem na uskutenní transakce a nejsou ovlivnny jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutže, a už ze strany kupujícího nebo ze strany prodávajícího a znají všechna relevantní fakta o pedmtu prodeje". VCNÁ HODNOTA - (dle právního názvosloví "asová cena vci), je reprodukní cena vci, snížená o pimené opotebení vci stejného stáí a pimené intenzity používání, ve výsledku pak snížena o náklady na opravu vážných závad, které znemožují okamžité užívání vci. VÝNOSOVÁ HODNOTA - je uvažovaná jistina, kterou je nutno pi stanovené úrokové sazb uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako istý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto ástku Zainvestovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. CENA PO IZOVACÍ - je cena, za kterou bylo možno vc poídit v dob poízení (u nemovitosti, zejména staveb, cena v dob jejich postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpotu opotebení. CENA REPRODUKNÍ - je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou vc poídit v dob ocenní, bez odpotu opotebení. ISTÝ RONÍ STABILIZOVANÝ VÝNOS - jsou výnosy (píjmy) po odpotu náklad (výdaj), nebo také souet provozního, finanního zisku a zisku z mimoádných píjm (daový základ pro da z píjm), stanovený jako prmrná, nebo pravdpodobn oekávaná hodnota z asové ady. 2. Zadání Ocenní je vypracováno v souladu se Zákonem 151/1997 o oceování majetku. Jedná se o návrh tržní hodnoty provozního areálu p. 908 vetn vybraného píslušenství a pozemk v katastrálním území Pouchov, obec Hradec Králové dle LV Výsledky mé práce budou použity jako jeden z podklad pro veejnou dražbu pedmtného majetku. Prohlídka a zamení nemovitosti bylo provedeno dne za pítomnosti Ing. Pátka. Posudek byl vytvoen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 Znalecký posudek /2012 strana 3 B. Nález 3. Podklady pro ocenní: 1. Zhotovené Katastrálním úadem v Hradci Králové Výpis z katastru nemovitostí k.ú Pouchov vyhotovený Katastrálním úadem v Hradci Králové dne LV Snímek mapy katastru nemovitostí 2. Dodané objednavatelem posudku Kupní smlouva uzavená dne mezi spol. PROFIWORK, s.r.o na stran jedné jako kupujícím a spol. Saint-Gobain Vertex, s.r.o. na stran druhé jako prodávající Pojistná smlouva uzavená dne mezi Kooperativa pojišovna, a.s. a PROFIWORK, s.r.o. zast. Mgr. Radanem Venclem, insolvenním správcem Ocenní nemovitostí. 34/2084/2010 vyhotovené znalcem Jiím Melichem Tržní ocenní souboru nemovitostí vyhotovené dne spol. KNIGHT FRANK s.r.o. 3. Opatené znalcem Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku a provádcí vyhláška.364/2010 a pedchozí platné pedpisy Stavební zákon a pedpisy související M. Hegenbart - J. Lan - B.Saka Oceování nemovitostí I. a II. Ing. A. Hallerová, Ing. Dr. Stibrek, Ing. Jindich Vrabec, Pavel Weidenhoffer Nemovitosti - oceování a právní vztahy - Doc. Ing. Bradá, Doc. JUDr Fiala Soudní inženýrství - Albert Bradá a kolektiv Teorie oceování nemovitostí 1.a 2.ást - Doc. Ing. Bradá Katastr nemovitostí po novele - Ing. Kuba, Ing. Olivová Malý lexikon obcí eské republiky - SÚ

4 Znalecký posudek /2012 strana 4 C. Identifikaní údaje a) Identifikace nemovitosti Vlastnické podíly: Katastrální území: Pouchov LV.: Vlastnický podíl 1/1 PROFIWORK, s.r.o. Jméno Adresa Rodné íslo/io Seznam oceovaných objekt Administrativní budova p. 908 (pozemek st. 605) Sklad ( bývalá trafostanice na pozemku st. 606) Sklad (bývalá plynová stanice na pozemku st.1558 Ocelový sklad.1 na pozemku 219/2 Ocelový sklad.2 na pozemku 219/2 Prodejna, sklad, kotelna (na pozemku st. 1559) Trafostanice (st. 1797) Výrobní hala (na pozemku st. 370/1) Administrativní budova (na pozemku st. 1798) Oblouková hala (na pozemku st. 370/2) Skladová dvoulodní hala (na pozemku st. 1561) Sklad holavin (na pozemku st. 1562) Laminátová hala (ma pozemku 219/2) Skladová hala (na pozemku st. 1556) Ocelový sklad (na pozemku 219/2) Objekt studny (na pozemku 219/2) Venkovní úpravy, sít, studna, apod. Pozemky dle LV Vážní 908 Hradec Králové b) Poloha a charakteristika Oceované nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Pouchov, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové. Jedná se o uzavený výrobní a skladový areál spolenosti PROFIWORK s.r.o., který je situován ve Vážní ulici a sestává z patnácti objekt. Areál je pístupný pímo z asfaltové komunikace (ulice Vážní) a leží ve stední ásti této ulice po pravé stran pi prjezdu ulicí smrem od centra msta. Oceované nemovitosti jsou dobe dopravn dostupné osobním i nákladním automobilem a MHD (zastávka Vertex pímo u areálu).

5 Znalecký posudek /2012 strana 5 Pevážná ást objekt pochází z 60-tých let 20-tého století, piemž pvodní ást administrativní budovy pochází již ze zaátku 50-tých let 20-tého století. Souástí areálu jsou též skladové haly, které nejsou zapsány na LV. Tato lokalita je nazývána skladištní oblast a tvoí prmyslovou ást msta na severovýchodním okraji msta. Jsou zde jsou situovány skladové, výrobní a administrativní objekty mnoha rzných firem. Terén je zde tém rovinatý. c) Popis a stav objekt Administrativní budova p. 908 na st.p Pedmtem ocenní je objekt hlavní administrativní budovy p. 908 s kanceláemi a sociálním zázemím s navazující výrobní halou s jeábovou dráhou a s boními pistavnými halovými lodmi. Objekt je bez podzemního podlaží, se dvma a v administrativní ásti se temi nadzemními podlažími pod nízkými sedlovými, pultovými a plochými stechami. První halový objekt byl postaven v roce 1958 a k tomuto objektu byla v roce 1978 pistavna elní dvoupodlažní administrativní ást a boní halové objekty tvoící výrobní lod podél pvodní stední výrobní haly, dále byla v roce 1992 postavena zadní tvercová pístavba. V letech 1990 až 2003 byl celý objekt postupn rekonstruován a modernizován. Objekt je založen na betonových základech s izolací proti zemní vlhkosti, Svislé nosné konstrukce stavby jsou ŽB montované tyové s vyzdívkami z cihel, dále jsou pistavné ásti zdné. Stropní konstrukce jsou provedeny s rovným podhledem, krov ŽB montovaný. Stecha je o nkolika výškových úrovních nízká sedlová, nízká pultová a na hlavní výrobní hale jsou vjíové svtlíky. Stešní krytina je z vícevrstvé svaované asfaltové lepenky. Oplechování a klempíské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitní omítky jsou štukové, fasádní omítky jsou dvouvrstvé hladké s nátrovými hmotami. Venkovní obklad je z keramických obkládaek. Vnitní obklady jsou z blninových obkládaek v sociálním zaízení. Schodišt je teracové. Dvee jsou plné ásten prosklené v ocelových zárubních, vrata jsou ocelová plná a plastová, okna jsou devná zdvojená a plastová. Podlahy jsou betonové s PVC, keramické dlažby a textilních povrch. V prostorách výroby je podlaha z teracových dlaždic. 1.NP vrátnice, vstupní chodba se schodišovým prostorem, kancelá, WC muži, WC ženy, hlavní výrobní hala s mostovým jeábem, dv boní pistavné haly, skladové prostory. 2.NP centrální chodba, kanceláské místnosti, kuchyka, WC muži, WC ženy, úklidová místnost. 3.NP kanceláské prostory Objekt je napojený na elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Vytápní a ohev TUV je dálkové z centrální výmníkové stanice radiátory Sklad (pvodn transformátorová stanice) na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1958 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží. Objekt pvodn sloužil jako transformátorová stanice a dnes slouží jako sklad. Stecha je pultová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na betonových základech, podezdívka je betonová. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná, vnjší omítka je dvouvrstvá s nátrovými hmotami. Okna jsou kovová jednoduchá a další prosvtlení je sklobetonovými tvárnicemi, dvee devné plné. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice.

6 Znalecký posudek /2012 strana 6 Sklad (pvodn plynová stanice) na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1978 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží. Objekt pvodn sloužil jako plynová stanice a dnes slouží jako sklad. Stecha je pultová pokrytá osinkocementovými deskami, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na betonových základech, podezdívka není provedena. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel. Stropní konstrukce není provedena, krov je ŽB montovaný. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká ze stíkaného bízolitu. Okna nejsou, dvee kovové plné. V objektu jsou skladové prostory na míst pvodního technologického prostoru. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Ocelová hala 1 na p.. 219/2 Tento objekt byl postavený v roce 1984 a je ocelový a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je sedlová s mírným sklonem pokrytá al plechovou krytinou. Objekt je založený na betonové základové desce. Svislé konstrukce tvoí ocelová svaovaná konstrukce s vnjším opláštním z trapézového hliníkového plechu. Vnitní úprava povrchu není, Okna nejsou, dvee nejsou, vrata kovová. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci Ocelová hala 2 na p.. 219/2 Tento objekt byl postavený v roce 1984 a je ocelový a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je sedlová s mírným sklonem pokrytá al plechovou krytinou. Objekt je založený na betonové základové desce. Svislé konstrukce tvoí ocelová svaovaná konstrukce s vnjším opláštním z trapézového hliníkového plechu. Vnitní úprava povrchu není, Okna nejsou, dvee nejsou, vrata kovová. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci Prodejna, sklad, kotelna na.st.p Tento objekt byl postavený v roce 1978 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží v halové ásti a dvma nadzemními v administrativní ásti. Stecha je nízká sedlová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech, podezdívka je betonová. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel a tvárnic. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Schodišt je ocelové. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná a obklad blninovými obkládakami v prostoru WC, vnjší omítka je dvouvrstvá s nátrovými hmotami. Okna jsou kovová jednoduchá a devná zdvojená, dvee devné plné a kovové plné. V objektu jsou prodejní a skladové prostory. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Transformátorová stanice na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1991 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží. Objekt slouží jako transformátorová stanice. Stecha je nízká sedlová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel a tvárnic. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Schodišt je ocelové a je osazen ocelový žebík. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná, vnjší omítka je dvouvrstvá s nátrovými hmotami a obkladem kabincem. Okna nejsou, dvee kovové plné. Podlaha je betonová

7 Znalecký posudek /2012 strana 7 V objektu je technologické zaízení transformaní stanice. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380. Výrobní a skladová budova (pvodn sklad výrobk) na st.p.. 370/1 Tento objekt byl postavený v roce 1978 jako železobetonový montovaný a má jedno nadzemní podlaží Stecha je nízká sedlová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech, podezdívka je betonová. Svislé konstrukce jsou železobetonové tyové montované s vyzdívkami z tvárnic. Stropní konstrukce nejsou provedeny, krov je ŽB montovaný. Schodišt není. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká s nátrovými hmotami. Okna jsou kovová jednoduchá a devná zdvojená, dvee kovové plné. V objektu jsou prodejní a skladové prostory. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Administrativní ást sklad výrobk na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1979 a je zdný a má dv nadzemní podlaží a tvoí pístavbu u výrobní haly. Stecha je nízká pultová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech, podezdívka je betonová. Svislé konstrukce tvoí ocelový skelet s vyzdívkami. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Schodišt je ocelové s nášlapnými vrstvami schodnic z keramické dlažby. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná a obklad blninovými obkládakami v sociálním zaízení, vnjší omítka je dvouvrstvá s nátrovými hmotami s obkladem kabincem. Okna jsou plastová, dvee devné plné a ásten prosklené v ocelových zárubních, vrata kovová plná. V 1.NP je centrální chodba se schodišovým prostorem, píruní sklad s kanceláí, denní místnost, šatna muži s koupelnou, sprchami a WC, šatna ženy s koupelnou sprchami a WC. Ve 21.NP je centrální chodba, dv kanceláe, jednací místnost, sociální zaízení a dv kanceláe. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice.ohev TUV je el. boilery. Laminátová hala 1 na st.p.. 370/2 Tento objekt byl postavený v roce 1958 a je ocelový s laminátovým opláštním a jedním nadzemním podlažím. Stecha je oblouková. Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce tvoí ocelová montovaná konstrukce, tvoená ocelovým šroubovaným rámem s vnjším opláštním z laminátu. Vnitní úprava povrchu není, Okna nejsou, dvee nejsou, vrata kovová dvoukídlá. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci Skladová budova (pvodn sklad lodí) na st.p Tento dvoulodní objekt byl postavený v roce 1974 a je ocelový typu RD Jeseník. Stecha je sedlová s mírným sklonem pokrytá trapézovou al plechovou krytinou. Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce tvoí ocelový skelet s vnjším opláštním ze sendviových panel. Krov je ocelový svaovaný. Vnitní úprava povrchu je v sociálním zaízení s blninovým obkladem. Okna jsou kovová jednoduchá, dvee jsou devné plné, vrata kovová. Podlaha je betonové s teraso dlažbou. V objektu jsou skladové halové prostory, vestavba kanceláe, vestavba píruního skladu se sociálním zaízením.

8 Znalecký posudek /2012 strana 8 Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Skladová budova (pvodn sklad holavin) na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1978 a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je nízká sedlová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na železobetonových základech, podezdívka je betonová a cihelná. Svislé konstrukce tvoí ocelový skelet s vyzdívkami. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná hladká, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká ze stíkaného bízolitu. Okna jsou devná zdvojená, dvee devné plné a kovové plné, vrata kovová plná dvoukídlá. V 1.NP je kancelá, šest samostatných skladovacích prostor. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci. Laminátová hala 2 na p.. 219/2 Tento objekt byl postavený v roce 1991 a je ocelový s laminátovým opláštním a jedním nadzemním podlažím. Stecha je sedlová. Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce tvoí ocelová montovaná konstrukce, tvoená ocelovými sloupy s opláštním z laminátu. Vnitní úprava povrchu není, Okna nejsou, dvee nejsou, vrata kovová dvoukídlá. V objektu jsou skladové prostory. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci Skladová budova (pvodn sklad pryskyice) na st.p Tento objekt byl postavený v roce 1973 a je zdný a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je nízká pultová pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Objekt je založený na betonových základech, podezdívka není provedena. Svislé konstrukce jsou zdné z tvárnic a z pálených cihel. Stropní konstrukce je provedena s rovným podhledem, krov je ŽB montovaný. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná hladká, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká ze stíkaného bízolitu. Schodišt je ocelové do prostoru hlavního skladu. Okna jsou plastová a kovová jednoduchá, dvee devné plné a kovové plné, vrata kovová plná dvoukídlá. V 1.NP je vstupní chodba, kancelá, ti malé píruní sklady, hlavní skladový prostor, sociální zázemí s WC Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380, vodovod a kanalizaci, vytápní je zajištno z centrální výmníkové stanice. Ohev TUV je el. boilerem. Skladový sklad (bývalý sklad sud) na st.p. 219/2 Tento objekt byl postavený v roce 1984 a je ocelový a ásten zdný a má jedno nadzemní podlaží. Stecha je sedlová s mírným sklonem pokrytá al plechovou krytinou. Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce tvoí ocelová svaovaná konstrukce s opláštním z vlnitého pozinkovaného plechu a zdná konstrukce. Vnitní úprava povrchu je dvouvrstvá vápenná omítka. Okno je kovové jednoduchá, dvee devné plné, vrata kovová plná. V objektu jsou skladové prostory, kancelá. Objekt je napojený pouze na elektroinstalaci. 220/380. Objekt se studnou na p.. 219/2 Jedná se o objekt vedlejší zdné stavby postavený v roce 1958, který zastešuje studnu. Stecha je plochá pokrytá svaovanými živinými pásy, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu.

9 Znalecký posudek /2012 strana 9 Objekt je založený na betonových základech. Svislé konstrukce jsou zdné z pálených cihel. Vnitní omítka je dvouvrstvá vápenná hladká, vnjší omítka je dvouvrstvá hladká s nátrovými hmotami. Okna nejsou, dvee kovové plné. V 1.NP je zastešený prostor nad kopanou studnou. Objekt je napojený na elektroinstalaci. 220/380. d) Pozemky Katastrální území: Pouchov LV.: Druh pozemku íslo pozemku Výmra (m 2 ) Zastavná plocha st. 370/1 874 st. 370/2 307 st. 605 st. 606 st st st st st st st st st Ostatní plochy 219/ Omezení vlastnických práv zapsané na LV v katastrálním území Pouchov jsou vtšinou zástavní a exekuní práva a naízení, která pevodem v rámci insolvenního ízení zanikají. Vcné bemeno vedení komunikaního kabelu a horkovodního potrubí nemá zásadní vliv na hodnotu celého areálu.

10 Znalecký posudek /2012 strana 10 D. Posudek Popis objekt, výmra, hodnocení a ocenní Ocenní nemovitosti je provedeno podle Zákona. 151/1997 Sb., o oceování majetku. pro úely insolventního ízení M.1.1. Administrativní budova p. 908 (pozemek st. 605) Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Haly výr.s 1 nebo více je.drahami o nos.hl.zdvihu do 12,5 t SKP : Budovy pro prmysl Materiálová charakteristika : montovaná z dílc bet.tyových Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha ,00 Zastavná plocha celkem : m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Kanceláské plochy - 1.NP ,43 Skladové a výrobní plochy - 1.NP ,41 Technologické zázemí ,40 Kanceláské plochy - 2.NP ,67 Kanceláské plochy - 3.NP ,95 Podlahová plocha celkem : m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Vrchní stavba 64.5*5.6* *20.45* *7.7* *15.6* ,56 5*20.45* *9.73* *14.41* *2.86*2.83 Nástavby 13.8*15.6* *8.02* ,66 Zastešení 7*(20.45*9.2*1.9*0.5)+64.5*5.6*0.31* *15.6*2.28* ,19 Celkem : ,41 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : K/m 3 obestavného prostoru

11 Znalecký posudek /2012 strana 11 Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * ,41 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 16, , , Svislé konstrukce 21, , , Stropy a podhledy 11, ,5000 6, Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 4, ,0000 4, Klempíské konstrukce 0, ,8000 0, Úprava vnitních povrch 3, ,8000 3, Úprava vnjších povrch 2, ,0000 3, Schodišt 0, ,0000 0,000 0 Dvee 1, ,0000 1, Vrata 1, ,0000 1, Okna 5, ,7000 4, Podlahy 2, ,0000 3, Vytápní 2, ,6000 1, Elektroinstalace 6, ,0000 7, Bleskosvod 1, ,0000 1, Vnitní vodovod 0, ,0000 0, Vnitní kanalizace 0, ,0000 0, Zdroj teplé vody 0, ,0000 0, Hygienická vybavení 0, ,0000 0, Ostatní 6, ,5000 3, Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,8748 Výpoet : * 0,8748 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / ,41 = 3 414,2429 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 3 414,2429 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 34 rok 60 rok Výpoet : 100 * 34 / 60 = 56,667 Míra opotebení : 56,667 % Výpoet : * (1-0,56667) = : K Administrativní budova p. 908 (pozemek st. 605) - celkem : Reprodukní cena K K

12 Znalecký posudek /2012 strana 12 M.1.2. Sklad ( bývalá trafostanice na pozemku st. 606) Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy pro skladování prmyslových polotovar a surovin SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : zdná z cihel,tvárnic,blok Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 63 63,00 Zastavná plocha celkem : 63 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Sklad (trafostanice) ,98 Podlahová plocha celkem : 47 m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Vrchní stavba 9.62*6.52* ,79 Zastešení 9.62*6.52*0.25*0.5 7,84 Celkem : 371,63 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * 371,63 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 12, , , Svislé konstrukce 18, , , Stropy a podhledy 9, ,8000 9, Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 3, ,0000 4, Klempíské konstrukce 1, ,8000 1, Úprava vnitních povrch 6, ,0000 8, Úprava vnjších povrch 3, ,0000 4, Schodišt 0, ,0000 0,000 0

13 Znalecký posudek /2012 strana 13 Dvee 1, ,7000 1, Vrata 1, ,0000 0,000 0 Okna 1, ,6000 1, Podlahy 5, ,8000 5, Vytápní 6, ,0000 7, Elektroinstalace 5, ,0000 7, Bleskosvod 1, ,0000 0,000 0 Vnitní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 1, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 7, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,8241 Výpoet : * 0,8241 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 371,63 = 2 819,3149 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 2 819,3149 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 54 rok 80 rok Výpoet : 100 * 54 / 80 = 67,500 Míra opotebení : 67,500 % Výpoet : * (1-0,67500) = : K Sklad ( bývalá trafostanice na pozemku st. 606) - celkem : Reprodukní cena K K M.1.3. Sklad (bývalá plynová stanice na pozemku st.1558 Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy pro skladování a úpravu produktu ostatní SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : zdná z cihel,tvárnic,blok

14 Znalecký posudek /2012 strana 14 Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 66 66,00 Zastavná plocha celkem : 66 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Sklad -plynová stanice 56 56,00 Podlahová plocha celkem : 56 m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Vrchní stavba 9.94*6.66* ,02 Zastešení 9.94*6.66*1.3*0.5 43,03 Celkem : 229,05 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * 229,05 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 12, , , Svislé konstrukce 18, , , Stropy a podhledy 9, ,0000 0,000 0 Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 3, ,6000 3, Klempíské konstrukce 1, ,7000 1, Úprava vnitních povrch 6, , , Úprava vnjších povrch 3, ,0000 5, Schodišt 0, ,0000 0,000 0 Dvee 1, ,8000 1, Vrata 0, ,0000 0,000 0 Okna 2, ,5000 1, Podlahy 5, ,6000 5, Vytápní 6, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 5, ,0000 8, Bleskosvod 1, ,0000 1, Vnitní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 1, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 7, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , ,

15 Znalecký posudek /2012 strana 15 Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,6631 Výpoet : * 0,6631 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 229,05 = 2 616,6994 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 2 616,6994 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 34 rok 60 rok Výpoet : 100 * 34 / 60 = 56,667 Míra opotebení : 56,667 % Výpoet : * (1-0,56667) = : K Sklad (bývalá plynová stanice na pozemku st celkem : Reprodukní cena K K M.1.4. Ocelový sklad.1 na pozemku 219/2 Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy pro skladování prmyslových polotovar a surovin SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : kovová Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 7.05*6.1 43,01 Zastavná plocha celkem : 43 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Podlahová plocha 34 34,00 Podlahová plocha celkem : 34 m 2

16 Znalecký posudek /2012 strana 16 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Obestavný prosotr 7.05*6.1*( *0.5) 159,12 Celkem : 159,12 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * 159,12 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 14, , , Svislé konstrukce 25, , , Stropy a podhledy 10, ,0000 0,000 0 Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 2, ,7000 4, Klempíské konstrukce 0, ,0000 0,000 0 Úprava vnitních povrch 5, ,2000 2, Úprava vnjších povrch 2, ,2000 1, Schodišt 0, ,0000 0,000 0 Dvee 1, ,0000 0,000 0 Vrata 0, ,5000 1, Okna 2, ,0000 0,000 0 Podlahy 5, ,5000 7, Vytápní 2, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 4, ,6000 6, Bleskosvod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 0, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 10, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,3647 Výpoet : * 0,3647 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 159,12 = 1 655,7441 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 1 655,7441 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 28 rok 50 rok

17 Znalecký posudek /2012 strana 17 Výpoet : 100 * 28 / 50 = 56,000 Míra opotebení : 56,000 % Výpoet : * (1-0,56000) = : K Ocelový sklad.1 na pozemku 219/2 - celkem : Reprodukní cena K K M.1.5. Ocelový sklad.2 na pozemku 219/2 Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy pro skladování prmyslových polotovar a surovin SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : kovová Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 15.1* ,21 Zastavná plocha celkem : 107 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) Podlahová plocha 98 98,00 Podlahová plocha celkem : 98 m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Obestavný prosotr 15.1*7.1*( *0.5) 396,68 Celkem : 396,68 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru

18 Znalecký posudek /2012 strana 18 Výpoet : * 396,68 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 14, , , Svislé konstrukce 25, , , Stropy a podhledy 10, ,0000 0,000 0 Konstrukce stechy 9, , , Krytina stechy 2, ,7000 4, Klempíské konstrukce 0, ,0000 0,000 0 Úprava vnitních povrch 5, ,2000 2, Úprava vnjších povrch 2, ,2000 1, Schodišt 0, ,0000 0,000 0 Dvee 1, ,0000 0,000 0 Vrata 0, ,5000 1, Okna 2, ,0000 0,000 0 Podlahy 5, ,5000 7, Vytápní 2, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 4, ,6000 6, Bleskosvod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 0, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 10, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,3647 Výpoet : * 0,3647 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 396,68 = 1 655,7401 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 1 655,7401 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 28 rok 50 rok Výpoet : 100 * 28 / 50 = 56,000 Míra opotebení : 56,000 % Výpoet : * (1-0,56000) = : K Ocelový sklad.2 na pozemku 219/2 - celkem : Reprodukní cena K K

19 Znalecký posudek /2012 strana 19 M.1.6. Prodejna, sklad, kotelna (na pozemku st. 1559) Metoda ukazatelová Zatídní : JKSO : Budovy technickoprovozní (cechovní) SKP : Budovy pro obchod a služby Materiálová charakteristika : zdná z cihel,tvárnic,blok Zastavná plocha (m 2 ) Zastavná plocha 30.9* ,88 Zastavná plocha celkem : 408 m 2 Podlahová plocha (m 2 ) sklad - 1.NP ,00 Kotelna a výmníková stanice - 1.NP ,00 Kanceláské plochy - 2.NP ,00 Podlahová plocha celkem : 461 m 2 Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru) Popis Výpoet / komentá Výsledek Obestavný prostor 30.9*13.2*( *0.5) 2936,74 Celkem : 2 936,74 m 3 obestavného prostoru Výpoet reprodukní ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru K/m 3 obestavného prostoru Výchozí hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * 2 936,74 = Výchozí hodnota celková : K Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních díl Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (K) Koef Podíl 2 RC (K) Základy a zemní práce 8, , , Svislé konstrukce 12, , , Stropy a podhledy 8, , , Konstrukce stechy 5, ,0000 6, Krytina stechy 1, ,0000 2, Klempíské konstrukce 2, ,7000 2, Vnitní omítky 4, ,0000 5, Úprava vnjších povrch 3, ,0000 3,

20 Znalecký posudek /2012 strana 20 Vnitní obklady 1, ,0000 2, Schodišt 2, ,5000 1, Dvee 4, ,7000 3, Okna 7, ,7000 6, Podlahy 6, ,7000 5, Vytápní 6, ,0000 7, Elektroinstalace 7, ,0000 9, Bleskosvod 1, ,0000 1, Vnitní vodovod 1, ,0000 2, Vnitní kanalizace 1, ,0000 2, Vnitní plynovod 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 0, ,0000 0,000 0 Vybavení kuchyní 0, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 1, ,8000 1, Výtahy 2, ,0000 0,000 0 Ostatní 7, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,8120 Výpoet : * 0,8120 = Reprodukní cena celková : K Výpoet : / 2 936,74 = 3 878,3365 Reprodukní cena jednotková nezaokr. : 3 878,3365 K/m 3 obestavného prostoru Reprodukní cena jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet vcné hodnoty : Opotebení : Stáí : Celková životnost : lineární 34 rok 60 rok Výpoet : 100 * 34 / 60 = 56,667 Míra opotebení : 56,667 % Výpoet : * (1-0,56667) = : K Prodejna, sklad, kotelna (na pozemku st. 1559) - celkem : Reprodukní cena K K

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2285-105/2010. JUDr. Krmen ík Roman SKP- Tesla Lanškroun a.s. Smilova 386 Pardubice

ZNALECKÝ POSUDEK 2285-105/2010. JUDr. Krmen ík Roman SKP- Tesla Lanškroun a.s. Smilova 386 Pardubice ZNALECKÝ POSUDEK o administrativní cen a obvyklé hodnot bývalé OV Tesly Lanškroun v etn vybraného p íslušenství a pozemk v katastrálním území Lanškroun, obec Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí dle LV. 21

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K o obvyklé cen nemovitostí v provozním areálu DANUBIA spol. s r. o. ermná nad Orlicí, vetn vybraného píslušenství a pozemk v katastrálním území Malá ermná nad Orlicí dle LV.

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 6360-64/2015 NEMOVITÁ VC: Zemdlský areál OBJEDNAVATEL: JUDr. Aleš Chovanec Adresa objednavatele: Veleslavínova 371/19, 746 01 Opava ZHOTOVITEL: Martin Vehovský Adresa

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Blovice, obec Blovice, okres Plzeň - jih. Objednatel: Státní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047 ZNALECKÝ POSUDEK. ZP-5047 o cen obvyklé nemovitosti - bytové jednotky. 1745/3 v dom.p. 1745, ul. Pražská, Cheb, vetn podílu o velikosti 5785/43313 na spolených ástech domu a na pozemku parc..st. 2028,

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6373-78/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Byt č. 120/3

Více

Znalecký posudek číslo 4864-167/09

Znalecký posudek číslo 4864-167/09 Znalecký posudek číslo 4864-167/09 O obvyklé ceně nemovitosti: bytové jednotky číslo 1972/6 ulice: Dlouhá 12 obec: Nový Jičín katastrální území: Nový Jičín-Dolní Předměstí okres: Nový Jičín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-6561

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-6561 ZNALECKÝ POSUDEK. ZP-6561 o cen obvyklé nemovité vci - bytové jednotky. 509/3 v dom.p. 509, ul. V Rybníkách, Tluná, vetn ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 7196/36869 na spolených ástech domu

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2817-127/2013. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí vyhláška MF ČR č. 450/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2817-127/2013. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí vyhláška MF ČR č. 450/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o tržní hodnotě rodinného domu čp. 53 včetně vybraného příslušenství a pozemků v obci Urbanice, katastrální území Urbanice u Praskačky dle LV č. 10 2817-127/2013 Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10.

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10. Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1863/138/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1668/3 Adresa nemovitosti: Jáchymovská 2907, Česká Lípa Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2729-39/2013. Stanovení obvyklé hodnoty předmětného majetku v místě a čase dle Zákona 26/2000 Sb. pro účely veřejné dražby

ZNALECKÝ POSUDEK 2729-39/2013. Stanovení obvyklé hodnoty předmětného majetku v místě a čase dle Zákona 26/2000 Sb. pro účely veřejné dražby ZNALECKÝ POSUDEK o obvyklé hodnotě rodinného domu čp. 43 včetně vybraného příslušenství a pozemků v katastrálním území Údrnice, obec Údrnice dle LV č. 108 a LV č. 255 2729-39/2013 Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek číslo 5631-209/11

Znalecký posudek číslo 5631-209/11 Znalecký posudek číslo 5631-209/11 O obvyklé ceně nemovitosti: poloviny rodinného domu číslo popisné 662 a souvisejících nemovitostí umístěných na pozemku parcelních čísel 2392 a 2393 vč. pozemků parcelních

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12 ODBORNÝ POSUDEK č. 2043/83/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti staveb a pozemků, umístěných v areálu Českých drah a.s., včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Česká Lípa,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

Znalecký posudek. 3506/2012

Znalecký posudek. 3506/2012 Znalecký posudek. 3506/2012 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 34 s píslušenstvím na pozemku. parc. 115 a pozemku tvoeného parcelami. 114 a 115 v kat. úz. Skuhrov u Mlníka, obec Velký Borek, okres Mlník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1854/129/2015/1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 51/3 Adresa nemovitosti: Střednice 51, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950-19 / 2013 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 989 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3 v katastrálním území Lhotka, hl.m.praha Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 099/2012

Znalecký posudek č. 099/2012 1 Znalecký posudek č. 099/2012 Ke zjištění obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12a 401 13 Ústí nad Labem IČ: 25488627, obj. č. 5600023269 obj. č. 5600023269

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4021-37/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4021-37/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4021-37/2015 O ceně bytové jednotky č.1541/11 zapsané v KN na LV č.23016, vymezené v budově čp.1541,1542 stojící na pozemku p.č.st.2896 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 788m 2, budova

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6508/29-2012 nemovitosti bytové jednotky č. 268/9 v bytovém domě čp. 268 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy a pozemku Objednavatel

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek číslo 18/7/13

Znalecký posudek číslo 18/7/13 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 410/13-226 Oblast : Liberec Obec : Liberec Katastr. území : Liberec Znalecký posudek číslo 18/7/13 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z bytové jednotky vč. příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis:

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis: ního ízení KSPH 38 INS 14796/2013 Pedmtem ocenní je nemovitá vc tvoená rodinným domem.p. 342, na pozemcích v katastru nemovitostí parcela íslo st.312 zastavná plocha a nádvoí a parcela íslo 5/2 zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2172/1 Adresa nemovitosti: Holečkova 2172, 147 00 Praha 4 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6869/35-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6869/35-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6869/35-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 583/14 v bytovém domě čp. 583 v k.ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budov

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2744/89/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 307/21 Adresa nemovitosti: Osada Míru 307, Dolní Benešov Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Dolní

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A 1 Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A Nemovitost: Administrativně provozní objekt čp. 1079, ul. Duchcovská, k.ú. a obec Teplice, na pozemku ppč. 3438 Objednatel posudku: Účel posudku: Krajská zdravotní,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12678-383/10 o ceně objektů bez čp/če na parc.č.st.103, st.104, st.105, st.106, katastrální území a obec Jedousov, okres Pardubice, včetně ceny obvyklé v místě a čase. (LV č.322)

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 336/10 V budově č. p.: 336 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 8/2688/2013*LV 2292. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická ul. 500 00 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 8/2688/2013*LV 2292. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická ul. 500 00 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8/2688/2013*LV 2292 o ceně nemovitostí - objektů bývalé továrny ELITEX; objektu hlavní výrobní haly, haly skladů, objektu garáží, zděné vedlejší stavby vrátnice, zděné vedlejší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 86/6618-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 86/6618-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 86/6618-2014 o ceně nemovitosti - stavební parcely č. 289/1, 289/3, 289/4, 389 s budovami bývalého výrobního areálu a pozemkové parcely ve funkčním celku 2575, 1047/2, 1047/1, 3270,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD. č.p. 1454 Adresa nemovitosti: Občanská 1454, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2702/20 Adresa nemovitosti: Neklanova 2702, 413 01 Roudnice nad Labem Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/8 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 745/302 Adresa nemovitosti: Sadová 745, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2386/22 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1559/51 v domě čp. 1559 postaveném na pozemku parc.č. 73/3 včetně podílu na společných částech domu bez spoluvlastnického podílu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 503/2 Adresa nemovitosti: Náměstí 17. listopadu 503, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012 O ceně budovy prádelny bez čp/če v Ostravě, ul.vršovců, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.1534, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 311 m 2, vše zapsáno na LV č.1527

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 105 Adresa nemovitosti: Potoční 105, 471 54 Cvikov Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek. 3756/2012

Znalecký posudek. 3756/2012 Znalecký posudek. 3756/2012 o cen obvyklé - 1/4 rodinného domu.p. 919 umíst ného na pozemku parc.. 1817 a 1/4 pozemk parc.. 1817 a parc.. 1818 v kat. úz. Hluk, obec Hluk, okres Uherské Hradišt, ve vlastnictví

Více

Z N A L E C K 7 P O S U D E K

Z N A L E C K 7 P O S U D E K Z N A L E C K 7 P O S U D E K číslo 2794/3/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1226/7 Adresa nemovitosti: Antonína Sovy 1226, Opava - Kateřinky Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

č. 1617-17/2016 Ječná 550/1 120 00 Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/991 120 00 Praha 2 - Vinohrady

č. 1617-17/2016 Ječná 550/1 120 00 Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/991 120 00 Praha 2 - Vinohrady Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1617-17/2016 o ceně nemovitosti - pozemků p.č. 1336/64, p.č. 1336/65, p.č. 1336/84, p.č. 1337/115, p.č. 1337/117, p.č. 1337/118, p.č. 1337/341, p.č. 1337/343 a p.č. 1337/345,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více