PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ HALY BASHALLEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ HALY BASHALLEN"

Transkript

1 PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ HALY BASHALLEN

2 1 U Strangbetong, sesterské spol. Dywidag Prefa byl vyvinut zajímavý halový typ stavby pro velké rozpony a širokou využitelnost. Tento systém byl před lety prezentován pod obchodní značkou Bashallen - ve významu Basic Hall. Nyní se dostává v rámci Dywidag Prefa i do České republiky. Bashallen jsou vhodné pro průmyslové stavby, nákupní střediska, sklady, sportovní haly Pevná a stabilní betonová konstrukce nabízí všechny výhody tradičních stavebních materiálů, jako jsou odolnost stavby vůči povětrnosti a příjemné stabilní vnitřní klima po celý rok. Nutné je zdůraznit nízké provozní náklady a náklady na údržbu. Bashallen to je racionální, odborný a nákladově efektivní způsob stavění. Stavebnicový způsob řešení pomocí betonových prefabrikátů není omezujícím prvkem pro širokou volnost architektonického vyjádření. Díky promyšlené konstrukci zde existuje mnoho prostoru pro různorodost detailů a rovněž tak i pro individuální estetické vyjádření. Bashallen to je rychlost výstavby, jednoduché řešení a množství variant. Představují pevnost, trvanlivost, estetickou lehkost, jednoduchost a rychlost stavby. Konstrukce Bashallen vychází ze stavebnicového systému. Ten je založen na dvou základních prvcích a byl vyvinut pro haly různých rozměrů. Projektování a doba výstavby jsou velmi krátké. Nosné betonové prvky vnějších stěn (obr.2) a velkorozponové sedlové střešní prvky (obr.3) poskytují vzniklému prostoru maximálně volnou dispozici s neomezenými možnostmi měnit její uspořádání. BASHALLEN KRÁTKÁ DOBA VÝSTAVBY... DLOUHÁ ŽIVOTNOST Obr. 1: Bashalen jako skladovací hala a kanceláře

3 2 Dva prvky Rychlost výstavby Bashallen je postavena pouze na dvou základních prvcích. Vnější stěnový nosný prvek tepelně izolovaný s dokončenou fasádou ve výrobně a střešní sedlový prvek, který je na tomto stěnovém prvku uložen. Střešní prvek může být vyráběn až do rozponu 29,4 m. Tento systém nemá žádné nosníky a sloupy vyčnívající z vnějších stěn, které by rušivě působily na dispoziční volnost a plné využití vnitřního prostoru. Vnitřní vybavení haly tak může bez jakýchkoli omezení kopírovat rovnou vnitřní linii vnějších stěn. Násobek 2,4 m Bashallen využívá skladebný modul 2,4 m. Vnější stěnové prvky jsou vyráběny na plnou výšku budovy s maximálně využitelnou vnitřní světlou výškou 8,5 m. Hala je tak velmi vhodná pro průmyslovou výrobu, pro skladování, obchod a sportovní aktivity. Dva prvky Vnější stěnové prvky mají tloušťku 305 mm, z čehož 150 mm tvoří tepelná izolace. Fasáda je připravena již ve výrobně a její struktura, geometrie, barva a linearita může být rozmanitá, dle architektonických požadavků. Sedlový střešní prvek je také široký 2,4 m. Má nízkou vlastní hmotnost a velmi dobrou únosnost s rezervou, tak aby přenesl jakékoli představitelné zatížení sněhem. Sklon střechy je 1:40 a tím je docílen dostatečný odtok dešťové vody do svislých svodů. Bashallen může být navržena jako jedno nebo více lodní hala, každá loď s příčným rozponem do 29,4m. Délka haly se navrhuje v násobcích 2,4 (3,6) m. Betonové vnější stěnové prvky mohou být členěny okny s proměnlivou šířkou, podle požadavků. Obr. 2: Vnější betonové stěnové prvky jsou navrženy jako sendvičové prefabrikáty Plní několik požadavků najednou: - výborná těsnost-neprodyšnost - výborná tepelně-izolační schopnost - velká tepelná kapacita - trvanlivost a odolnost proti mechanickému poškození - nosnost a rozdělení na funkční celky

4 3 5 3 sklon 1:40 4 Obr. 3-5: Příčný a podélný řez s perspektivou betonového střešního prvku. Obr. 6: Základní model Bashallen, který je založen na stěnových prvcích, střešních STT a vloženém mezipatře. 2

5 4 Bashallen jsou bezkonkurenční s ohledem na krátkou dobu výstavby. Použité prefabrikované prvky a logická stavebnicová konstrukce velmi ovlivňují to, že čas potřebný na návrh a projekci je krátký a produktivita výstavby vysoká. Projekce je prováděna rychle pomocí CAD technologií. Málokterý systém může Bashallen předčit, pokud jde o rychlost montáže. Bashallen o ploše 1000 m2 může být kompletně smontovaná během jednoho pracovního týdne. Kontrakt na klíč Kontrakt Dywidag Prefa Lysá obsahuje návrh, projekci, výrobu a montáž prefabrikované konstrukce, volitelně s okenními, dveřními prvky a vraty. Kontrakt tedy obsahuje plášť a nosnou konstrukci haly, kompletované do stádia odolnosti proti povětrnostním vlivům. Střecha může být tepelně izolovaná na požadovanou úroveň a pokrytá vrstvou kvalitní hydroizolační střešní krytiny. Dywidag Prefa Lysá je také zodpovědná za vybavení střechy vhodným počtem dešťových svodů. Můžeme také převzít zodpovědnost za instalaci požárních a ventilačních systémů. Všechny technické a logistické detaily související s projektováním a montáží Bashallen jsou průběžně dokumentovány. Tyto doklady jsou k dispozici vždy pro každý nový projekt. Obr.8: Jelikož jsou stěny kompletně dodávány z prefy, včetně povrchové úpravy, mohou být navazující práce v okolí haly prováděny bezprostředně po montáži stěnových dílců. Obr. 7: Bashallen mohou být konstruovány jako jedno nebo vícelodní haly. Tento příklad znázorňuje dvě lodě. Řada sloupů a průvlaků uprostřed nese střešní prvky. V linii vnějších stěn jsou střešní prvky neseny pouze stěnovými dílci. Navíc je v zadní části haly vidět vložené patro administrativy. Vše je tedy umístěno "pod jednou střechou".

6 5 Obr. 9: Detail tepelně izolované střechy a vodotěsné izolace. Obr. 10: Střešní prvky jsou uloženy přímo na vnějších stěnových dílcích. Nejsou nutné žádné sloupy podél stěn a to ani v případě požadavku vloženého mezistropu uvnitř haly, ten je nesen na jedné straně přímo stěnami a na druhé straně vloženými sloupy s průvlaky.

7 6 Vytvoření ideálního pracovního prostředí Vnitřní teplota je směrodatným ukazatelem pro komfort, efektivitu a bezpečnost práce. Výzkumy ukazují, že ideální vnitřní teplota pracovního prostředí je v romezí o C a že každý další stupeň nad tuto mez výrazně redukuje efektivitu a koncentraci. Při 27 o C se množství rizikových situací zvyšuje o 30 % ve srovnání s rizikem při ideální teplotě. Nízká vnitřní teplota může také způsobovat nemalé problémy. Studené ruce a tuhnoucí nohy vedou ke snížení přesnosti a rychlosti práce. Obr. 11: Obchodní dům Skla ICA. Archiekt: Arki Mark. Pevná konstrukce vytváří rovnoměrné klima. V porovnání s lehkými konstrukcemi, jako jsou ocelové plechy, má beton nepřekonatelnou schopnost absorbovat teplo. Během letních měsíců to znamená, že sluneční záření a teplo z výrobních zařízení, světel a lidí je absorbováno v podhledech střechy a stěnových dílcích, kde se vytváří velké rezervy tepelné energie. V zimě se tepelná akumulace Bashallen projevuje kladně v tom smyslu, že při otevírání velkých průmyslových vrat nedochází tak rychle k poklesu vnitřní teploty a po jejich uzavření se vnitřní teplota vrací rychle k normálu. Schopnost betonu akumulovat tepelnou energii tedy vytváří rovnoměrnější vnitřní klima po celý rok. Tepelná akumulace je tedy jedním z nejdůležitějších faktorů při plánování stavby a výběru vhodného stavebního materiálu. Obr. 12: Letní vnitřní teploty v různých typech hal v průběhu dne. Obr. 13: Závislost produktivity práce na vnitřní teplotě.

8 7 Energeticky přínosné Nízké pojistné Schopnost konstrukce Bashallen akumulovat přebytek tepelné energie během dne a vyzařovat ji v noci nabízí nezanedbatelný energetický přínos. Bashallen však nejsou jen dobře tepelně izolované stavby, ale vyznačují se také odolností proti povětrnostním vlivům a díky jejich konstrukci je průvan uvnitř omezen na minimum. Tlakový test Bashallen ukázal, že vzduchové ztráty v nich činí pouze 1/10 ztrát běžně dosahovaných. Schopnost akumulovat velké množství tepelné energie umožňuje snížit náklady na vytápění a tím snížit i část finančně nákladných tepelnětechnických zařízení. Nízké provozní náklady na údržbu Bashallen jsou umocněny faktem, že beton je nejen nehořlavý, ale velmi účinně brání také šíření požáru. Pojišťovny tuto skutečnost hodnotí nižším pojistným, které nabývá na významu právě tehdy, pokud aktivity v hale předtavují vysoké požární riziko. Pevná betonová konstrukce Bashallen má kladný vliv na odolnost haly proti vloupání, což pojistné náklady snižuje také. Obr. 14: Výrobní hala - zámečnická dílna Obr. 15 Skladovací hala - návrh oděvů

9 8 Zdravé prostředí. Budovy stavěné z betonových prefabrikátů Dywidag Prefa a.s. nevytváří žádná zdravotní rizika. Je to dáno tím, že beton je vyráběn z přírodních materiálů a emise z betonových střešních a stěnových prvků jsou tak nízké, že se nacházejí pod hranicí praktické měřitelnosti. Rychlé vysychání stavby Betonové prvky jsou vyráběny ve vnitřním prostředí s minimem technologické záměsové vody, která se z nich vypaří ještě při skladování na skládce v DYWIDAG PREFA. To znamená, že námi vyráběné betonové prefa prvky obsahují méně než polovinu vody, která bývá jinak obsažena v betonu vyráběném na stavbě. Doba vysychání je tedy u Bashallen velmi krátká. Atiky Bashallen mají typický tvar, ale tyto fotografie ukazují jiné alternativy řešení a je z nich zřejmá také široká variabilita způsobu použití prosklených ploch. Obr. 16: ROL Inredning, Jonkoping. Architekt: Euroark Obr. 17: Školící centrum Volvo. Architekt: Akos Arkitektkontor Obr. 18: Systém Bashallen umožňuje vytvářet reprezentativní předsálí vstupy.

10 9 Stavby navržené s ohledem na životní prostředí Velké otevřené dispozice Bashallen bez rušivých vnitřních sloupů a dokonce bez sloupů podél obvodových stěn, poskytují řadu možností pro jakékoli představitelné modifikace jejich využití. Rozšířit již postavenou Bashallen může být v budoucnu jednoduše proveditelné. Demontuje se, posune a znovu smontuje jedna řada podélných stěn, doplní se dalšími střešními prvky a hala je rozšířena a připravena plnit nové úkoly. Ani změna vlastníka haly nijak výrazně neomezí toho nového, stejně tak jako požadavky na jiné využití, to všechno umožňuje volná dispozice Bashallen. V minulých letech se vyskytly i případy, kdy provoz musel být přemístěn z jednoho místa na druhé. V této situaci je možné celou Bashallen jednoduše demontovat, přemístit a znovu postavit. Bashallen mohou být v provozu po řadu let, jsou to stavby z betonu, který sám o sobě představuje pevnost, životnost a odolnost proti nepříznivému vlivu času. Dlouhá životnost je tedy výbornou investicí finanční, ale i přínosem pro životní prostředí. Beton je totiž vyráběn z přírodních materiálů. V okamžiku, kdy už není potřebný, prvky z něj vyrobené mohou být rozdrceny a recyklovány. Kamenivo takto získané může být znovu použito do dalších betonových prvků nebo jako primární zásypový stavební materiál a ocelová výztuž je také samozřejmě plně recyklovatelná. Obr. 19 Školní sportovní centrum v Alvakers Nemuset použít žádné sloupy podél obvodových stěn bylo v tomto případě velmi přínosné. Obr. 20 Vnitřní strana stěn byla opatřena hlukově absorbční stěrkou. Interiér sportovní haly je vhodný pro všechny typy míčových sportů.

11 10 Obr. 21: Bashallen jako velkoprodejna Bauhaus Obr. 22: Prodejní sklad Mac Inco v Arsta

12 11 Bashallen byly vyvinuty jako vhodné řešení pro velkorozponové stavby. Jejich jednoduchost a krátká doba výstavby, to jsou vlastnosti, které z nich učinily konkurenčně velmi zajímavý systém. Obr. 23: Firemní centrum Bushman celkový pohled na halu Architekt: Jiří Kryl Obr. 24: Firemní centrum Bushman dokončená hala Městečko

13 12 Obr. 25: Bashallen Marca II skladovací hala Přišimasy Obr. 26: Bashallen Schubert I dokončená hala - prodejní sklad Praha - Kyje Obr. 27: Bashallen Schubert I detail části prodejny Praha - Kyje Obr. 28: Bashallen Schubert I zadní část haly Praha - Kyje

14 13 Vývoj Bashallen vede k mnohem větší produktivitě výstavby. Bashalen jsou schopny svým velkým rozponem konkurovat ocelovým halám a to i při výstavbě velkých skladových a výrobních hal. Obr. 29: Velkosklad El -Giganten, Elkjop Sklad o ploše m 2 Architekt: FFNS Arkitekter Obr. 30: Bashallen Vaško Klempířská výroba Obr. 31: Bashallen Vaško Interiér výrobny

15 14 Výstavba Bashallen OBROBNA RESL v Liberci. Jerdná se o výrobní halu, která se skládá: a, výrobní část b, administrativa Na této hale byl ve skladovací části využit maximální rozpon střešních prvků STT a to 30 m. Obr. 32: Montáž výrobní části střešní prvek STT délky 30m Obr. 33: Pohled do interiéru smontované výrobní části (bez jediného vnitřního sloupu) Obr. 34: Pohled na právě smontovanou halu Obr. 35: Dokončená fasáda administrativy Obr. 36: Celkový pohled na dokončovanou halu

16 15 Novinka v České Republice - G R A F I C K Ý B E T O N Pohledový beton prefabrikovaných stěn Bashallen je již ve výrobně vytvořen pomocí technologie Grafický Beton, jejíž přincip spočívá v přenesení grafického návrhu architekta (v tomto případě prolínajících se proužků) na povrch prefa stěn. Pohledový beton bude v tomto případě doplněn konstrukcemi z exotických dřevin. Bashalen jsou schopny svým velkým rozponem konkurovat ocelovým halám a to i při výstavbě velkých skladových a výrobních hal. Navíc při využití nových technologií, jako například GRAFICKÝ BETON lze halu zajímavě architektonicky pojednat. Obr : Výrobní a skladovací hala Impera I Konečný vzhled haly, s fotovoltaickou elektrárnou na střeše, červen 2009 Architekt: M. Tesaříková Bližší informace: Ing. Ingrid Hrubá Ing. Antonín Jančařík obchodně technický zástupce výkonný obchodní ředitel mob Jedličkova 1190/1, Lysá nad Labem tel.: fax: www. dwpl.cz

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

SVĚT STAVEB. www.dennert.cz STROPY SCHODY KOMÍNY

SVĚT STAVEB. www.dennert.cz STROPY SCHODY KOMÍNY SVĚT STAVEB www.dennert.cz STROPY SCHODY KOMÍNY 03/2011 DENNERT-DX INTELIGENTNÍ STROP TOPENÍ CHLAZENÍ VĚTRÁNÍ INOVAVCE Dennert-DX inteligentní strop S masivním Dennert-DX stropem provedete pokládku vždy

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907 PSMCZ 6 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, právě jsme představili nový plán vzdělávacích, marketingových a reklamních produktů na

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

bulletin problémů. Regulaci klimatu v prostoru zajišťuje

bulletin problémů. Regulaci klimatu v prostoru zajišťuje květen 2010 www.fermacell.cz bulletin Zdravé, bezpečné a kvalitní bydlení s materiály FERMACELL Rostoucí znečištění životního prostředí a hektičtější způsob života společnosti vedou člověka stále více

Více

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK systém vibrolisovaných betonových prvků ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK ZDICÍ SYSTÉM

Více

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: PROJEKTA spol. s r.o. Tato publikace je určena pro

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

NOVINKY V SORTIMENTU Z Á Ř Í 2 0 1 4 Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E. SATJAM Odvětrávací tašky

NOVINKY V SORTIMENTU Z Á Ř Í 2 0 1 4 Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E. SATJAM Odvětrávací tašky Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E NOVINKY V SORTIMENTU společně vydávají: STŘECHAŘSKÉ NOVINKY RUUKKI Bezpečnostní prvky šikmých střech TOPWET Bezpečnostní prvky plochých

Více

Lindab Stavby komplexní řešení pro široké spektrum požadavků

Lindab Stavby komplexní řešení pro široké spektrum požadavků Lindab Stavby komplexní řešení pro široké spektrum požadavků Lindab Obytné stavby RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY KOMERČNÍ BUDOVY STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI STŘEŠNÍ NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH

Více

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu An Intelligent Family House Design Bc. Petr Luzar Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT Diplomová práce

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

VÝSTAVBA S INTELIGENTNÍ KVALITOU VÝSTAVBA S

VÝSTAVBA S INTELIGENTNÍ KVALITOU VÝSTAVBA S VÝSTAVBA S INTELIGENTNÍ KVALITOU VÝSTAVBA S INTELIGENTNÍ KVALITA OD SPOLEČNOSTI HARTL HAUS 2 OBSAH HARTL HAUS PŘEDČÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ. Výstavba s inteligentní kvalitou 3 Vaše výhody u HARTL HAUS 4 Rakouská

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

liapor Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech extra www.liapor.com

liapor Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech extra www.liapor.com liapor Časopis pro architekty, projektanty a stavební podnikatelenews extra www.liapor.com Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, V urbanistickém

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více