O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/193/2011/17245/2011/OLE Strana 1 (celkem 6)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/193/2011/17245/2011/OLE Strana 1 (celkem 6)"

Transkript

1 odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: NAŠE ZNAČKA: SÚ/193/2011/17245/2011/OLE OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Olejník David, Ing. TELEFON: E MAIL: DATUM: 11. dubna 2011 dle rozdělovníku O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Dne podal Navláčil, stavební firma, s.r.o., IČ , sídlem ul. Bartošova 5532, Zlín, v zastoupení Ing. Václav Klinkovský, narozen dne , sídlem ul. Náves 408, Mladcová, Zlín, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a žádost o stavební povolení pro stavbu: Rekonstrukce a přístavba výrobního areálu Tlumačov skladová hala a skladový přístřešek na pozemku: pozemková parcela číslo 2670/1 a 2670/11 (oba ostatní plocha, manipulační plocha), stavební parcela číslo 1191 (zastavěná plocha a nádvoří), v katastrálním území Tlumačov na Moravě. Uvedeným dnem bylo územní a stavební řízení zahájeno. Umístění stavby a stavební povolení obsahuje: S0 02a - Rozšíření areálového rozvodu NN Rozvod NN bude proveden v zemi uloženým kabelem, napojeným přes příslušné jištění v hlavním rozvaděči areálu, tedy v rozvaděči R1-H, který je součástí již povelené výrobní haly. Kabelový rozvod bude smyčkován na pojistkových skříních typu ss100, které jsou osazeny na fasádě každého z objektů. Skříně jsou součástí vnitřních elektrorozvodů objektů, z nich budou napojeny příslušné podružné rozvaděče jednotlivých skladových objektů SO 06 a SO 07. Rozvod NN povede ze skříně na východní fasádě již povolené výrobní haly na východní hranici pozemku p.č. 1191, kde je zalomen cca o 90º a pokračuje 25 m na jih, kde je zalomen o 90º a pokračuje 19 m na východ, kde je opět zalomen o 90º a pokračuje dále 49 m na jih. Zde bude připojen do skříně umístěné na východní fasádě objektu SO 06. Pozemky dotčené objektem p.č. 2670/1 a st v k.ú. Tlumačov na Moravě. S0 03a - Rozšíření areálového rozvodu plynu Objekt řeší zásobování objektu SO 06 zemním plynem. Místem napojení je samostatně povolená přípojka NTL plynovodu z PE potrubí D 63. Od ní pokračuje potrubí cca 37 m na východ, kde je zalomeno o 90º a pokračuje 36 m na jih, kde je zalomeno o 90º a pokračuje 19 m na váchod, kde je Strana 1 (celkem 6)

2 opět zalomeno o 90º a pokračuje 53 m na jih. Povolená přípojka je ukončena u objektu sociálních zařízení povolené ohýbárny. Navrhovaná přípojka je z polyetylenového potrubí Ø 50 x 4,6 mm v délce 145 m SDR 11 (přívod do skladové haly). Materiál PE Skříň HUP s regulátorem je řešena v rámci původní samostatně povolené dokumentace. Ve skříni bude osazen plynoměr G25. Pozemky dotčené objektem p.č. 2670/1, p.č. 2670/11 a st v k.ú. Tlumačov na Moravě. S0 04a - Rozšíření areálového rozvodu vody Objekt bude napojen na již povolenou přípojku vody (PE D 90) ukončenou u povolené výrobní haly. Navrženým materiálem potrubí vodovodní přípojky je PE D 90, délka bude 111,0 m. Přípojka vody je vedena v souběhu s navrhovanou přípojkou plynu, ale v místě, kde je SO 03a zalomí o 90º a pokračuje na východ, vodovod pokračuje dále na jih, zde bude zakončen podzemním hydrantem DN 80 u skladové haly SO 06. Pozemky dotčené objektem p.č. 2670/1, p.č. 2670/11 a st v k.ú. Tlumačov na Moravě. S0 05a - Rozšíření areálového rozvodu venkovní kanalizace Dešťové vody z objektů SO 06 a SO 07 budou svedeny do kanalizačního potrubí umístěného v několika větvích a napojeného do retenční a zasakovací komory, která je umístěna cca 3,5 m na západ od objektu SO 07 na pozemku investora (rozměry 4,50 x 7,75 m). 1. větev potrubí PVC DN 200 dl. 40,0 m vede od jižní fasády SO 06 skrz objekt na sever, k retenční nádrži, 2. větev potrubí PVC DN 200 dl. 12,0 m vede od východní části SO 07 skrz objekt na západ, k retenční a zasakovací nádrži. Pozemek dotčený objektem p.č. 2670/1, v k.ú. Tlumačov na Moravě. SO 06 - Skladová hala Jedná se o dvoulodní ocelovou halu obdélníkového tvaru se sedlovou střechou, půdorysného rozměru 36,32 x 18,24 m, založenou na železobetonových patkách, které jsou propojeny železobetonovými pasy. Výška skladovací haly v hřebeni je 9,42 m. Obvodový plášť skladové haly bude opláštěn sendvičovými fasádními panely Kingspan tl. 80 mm, kladenými vodorovněv délkách 6,0 m. Střešní plášť výrobní haly bude ze sendvičových střešních panelů Kingspan tl. 100 mm kladených na střešní vaznice. Okna budou plastová prosklená izolačním dvojsklem. Objekt se nachází 3,67 m severně od pozemku p.č. 779/23, 2,00 m západně od pozemku p.č. 2670/4. Skladován zde bude stavební materiál, který nevyžaduje žádné speciální skladování. Součástí objektu jsou vnitřní elektroinstalace. Pozemek dotčený objektem p.č. 2670/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě. SO 07 - Skladový přístřešek Jedná se o jednoduchý otevřený ocelový skladový přístřešek s pultovou střechou. Půdorysný rozměr je 45,00 x 8,00 m, max. výška 4,93 m. Objekt se nachází 0,50 m severně od objektu SO 07, 2,00 m západně od pozemku p.č. 2670/4 a 2,00 m jižně od p.č. 2670/10 v k.ú. Otrokovice. Skladován zde bude stavební materiál, který nevyžaduje žádné speciální skladování. Pozemek dotčený objektem p.č. 2670/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě. Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen stavební úřad ) příslušný podle ustanovení 13 odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), rozhodl dne dle ustanovení 78 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovení 140 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), usnesením o spojení územního a stavebního řízení. Obsah usnesení je přístupný účastníkům řízení nahlédnutím do spisu. Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením 87 odst.1 a ustanovení 112 odst.1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 17. května 2011 (úterý) v 8:30 hodin se schůzkou pozvaných na místě stavby. Strana 2 (celkem 6)

3 Poučení : Pro územní řízení o umístění stavby platí: Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměr, popř. jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a ne jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti k územnímu řízení musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení 85 odst. 2 písm. a), b) a d) stavebního zákona, námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. V souladu s ustanovením 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů občanská sdružení, která mají právní subjektivitu, jsou oprávněná za podmínek a v případech ustanovení 70 odst. 2 citovaného zákona účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením 85 stavebního zákona takto: Podle ustanovení 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, žadatel: Navláčil, stavební firma, s.r.o., IČ , Bartošova 5532, Zlín, zastoupena na základě plné moci Ing. Václavem Klinkovským, Náves 408, Mladcová, Zlín, Podle ustanovení 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Tlumačov, Nádražní 440, Tlumačov, Podle ustanovení 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: Libor Stodola, , Slunečná 4560, Zlín, p.č. 393 a p.č. 2670/8, Milan Matulík, , Dolní 344, Tlumačov a p.č. 2670/8, Hana Přikrylová, , Čechova 461, Otrokovice, p.č. 2670/8, parcela st. 1189, Roman Vranec, , 6. Května 808, Tlumačov, p.č. 2670/8, FIMEXTRANS s.r.o., IČ , Tř.T.Bati 332, Otrokovice, parcela st. 1190, vše v k.ú. Tlumačov na Moravě. Vlastníci dotčených inženýrských sítí: E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151, České Budějovice, Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1, Brno, Moravská vodárenská, a.s., tř. T. Bati 383, Zlín, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2, Praha 4 a obec Tlumačov, Nádražní 440, Tlumačov, p.č. 2670/4, p.č. 779/23 a p.č. 779/30 v k.ú. Tlumačov na Moravě. Pro stavební řízení platí: Účastník řízení může podle ustanovení 114 odst.1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona mohou dotčené orgány účastníci řízení uplatnit závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Strana 3 (celkem 6)

4 Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o vydání stavebního povolení získáno před oznámením zahájení řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí. Okruh účastníků řízení by vymezen v souladu s ustanovením 109 stavebního zákona takto: Podle ustanovení 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebník: Navláčil, stavební firma, s.r.o., IČ , Bartošova 5532, Zlín, Ing. Václav Klinkovský, , Náves 408, Mladcová, Zlín, Podle ustanovení 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno: Libor Stodola, , Slunečná 4560, Zlín, p.č. 393 a p.č. 2670/8, Milan Matulík, , Dolní 344, Tlumačov, p.č. 2670/8, Hana Přikrylová, , Čechova 461, Otrokovice, parcela st a p.č. 2670/8, Roman Vranec, , 6. Května 808, Tlumačov. p.č. 2670/8, FIMEXTRANS s.r.o., IČ , Tř.T.Bati 332, Otrokovice, parcela st. 1190, Kamil Číž, , Jiráskova 290, Tlumačov, p.č. 2670/2 a parcela st. 469, Monika Čížová, , Jiráskova 290, Tlumačov, p.č. 2670/2 a parcela st. 469, Pavla Hložková, , Jiráskova 290, Tlumačov, p.č. 2670/2 a parcela st. 469, Lenka Hricová, , Jiráskova 290, Tlumačov, p.č. 2670/2 a parcela st. 469, Ludmila Husárová, , Jiráskova 290, Tlumačov, p.č. 2670/2 a parcela st. 469, Dušan Husár, , Jiráskova 290, Tlumačov, p.č. 2670/2 a parcela st. 469, Jan Niklfeld, , Jiráskova 290, Tlumačov, p.č. 2670/2 a parcela st. 469, Monika Niklfeldová, , Jiráskova 290, Tlumačov, p.č. 2670/2 a parcela st. 469, Viktor Oslzla, , Jiráskova 290, Tlumačov, p.č. 2670/2 a parcela st. 469, Václav Stoklásek, , Kvasická 816, Tlumačov, p.č. 2670/2 a parcela st. 469, vše v k.ú. Tlumačov na Moravě. Vlastníci dotčených inženýrských sítí: E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151, České Budějovice, Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1, Brno, Moravská vodárenská, a.s., tř. T. Bati 383, Zlín, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2, Praha 4, Obec Tlumačov, Nádražní 440, Tlumačov. Pro společné územní a stavební řízení platí: Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání (Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, úřední dny: Po 8:00-12:00, 13:00-17:00, St 8:00-12:00, 13:00-17:00) a při ústním jednání. Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle ustanovení 172 odst.1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen v souladu s ustanovení 54 správního řádu, strpět ohledání na místě a k tomuto účelu je zpřístupnit. Stavební úřad může podle ustanovení 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle ustanovení 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. Novotný Dalibor, Ing. vedoucí odboru stavební úřad otisk úředního razítka Strana 4 (celkem 6)

5 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:.. Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poznámka: Toto oznámení je řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným dle ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou a to v souladu s ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona za použití ustanovení 20 odst. 1 stavebního zákona. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena později. Toto oznámení se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Otrokovice a na webových stránkách Účastníkům stavebního řízení stanoveným dle ustanovení 109 stavebního zákona je doručováno oznámení o zahájení stavebního řízení doporučeně do vlastních rukou. Doručí se Územní řízení: Účastníci územního řízení dle ustanovení 85 odst. 1 stavebního zákona doručováno do vlastních rukou: Účastníci řízení: Ing. Václav Klinkovský, Náves 408, Mladcová, Zlín Navláčil, stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín, DS: PO, 5f2pqxs Obec Tlumačov, Nádražní 440, Tlumačov, DS: OVM, xgybaz2 Účastníci územního řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou, dle ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona: Účastníci řízení: Libor Stodola, Slunečná 4560, Zlín Milan Matulík, Dolní 344, Tlumačov Hana Přikrylová, Čechova 461, Otrokovice Roman Vranec, 6. Května 808, Tlumačov FIMEXTRANS s.r.o., Tř.T.Bati 332, Otrokovice, DS: PO, n7n6aen E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151, České Budějovice, DS: PO, 3534cwz Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1, Brno, DS: PO, yhscfc9 Moravská vodárenská, a.s., tř. T. Bati 383, Zlín, DS: PO, b3ge93n Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2, Praha 4, DS: PO, d79ch2h Obec Tlumačov, Nádražní 440, Tlumačov, DS: OVM, xgybaz2 Stavební řízení: Účastníci stavebního řízení dle ustanovení 109 stavebního zákona doručováno do vlastních rukou: Doručí se Účastníci řízení: Ing. Václav Klinkovský, Náves 408, Mladcová, Zlín Libor Stodola, Slunečná 4560, Zlín Milan Matulík, Dolní 344, Tlumačov Hana Přikrylová, Čechova 461, Otrokovice Roman Vranec, 6. Května 808, Tlumačov Strana 5 (celkem 6)

6 Kamil Číž, Jiráskova 290, Tlumačov Monika Čížová, Jiráskova 290, Tlumačov Pavla Hložková, Jiráskova 290, Tlumačov Lenka Hricová, Jiráskova 290, Tlumačov Ludmila Husárová, Jiráskova 290, Tlumačov Dušan Husár, Jiráskova 290, Tlumačov Jan Niklfeld, Jiráskova 290, Tlumačov Viktor Oslzla, Jiráskova 290, Tlumačov Václav Stoklásek, Kvasická 816, Tlumačov Monika Niklfeldová, Jiráskova 290, Tlumačov Navláčil, stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín, DS: PO, 5f2pqxs FIMEXTRANS s.r.o., Tř.T.Bati 332, Otrokovice, DS: PO, n7n6aen E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151, České Budějovice, DS: PO, 3534cwz Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1, Brno, DS: PO, yhscfc9 Moravská vodárenská, a.s., tř. T. Bati 383, Zlín, DS: PO, b3ge93n Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2, Praha 4, DS: PO, d79ch2h Obec Tlumačov, Nádražní 440, Tlumačov, DS: OVM, xgybaz2 Dotčené orgány: MěÚ Otrokovice - odbor dopravně-správní, nám. 3.května 1340, Otrokovice MěÚ Otrokovice - odbor rozvoje a správy majetku, nám. 3.května 1340, Otrokovice MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3.května 1340, Otrokovice Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Zlín, DS: OVM, z3paa5u Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídl, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, DS: OVM, xwsai7r Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, DS: OVM, scsbwku Na vědomí pro vyvěšení na úřední desku: MěÚ Otrokovice - odbor evidenčně-správní, nám. 3. května 1340, Otrokovice Obecní úřad Tlumačov, Nádražní 440, Tlumačov, DS: OVM, xgybaz2 Strana 6 (celkem 6)

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/026007/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.2.2010 VEŘEJNÁ

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OZNÁMENÍ. "Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky"

OZNÁMENÍ. Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky Váš dopis: Spis. zn.: Výst/3011/2014/Ta Počet listů dok.: 3 Naše č.j.: Výst/3011/2014-3 Počet příloh: 1 Vyřizuje: Naděžda Täuberová Počet listů příloh: 1 Tel.: 465 461 939 Spisový znak: 328.3 E-mail: nada.tauberova@chocen-mesto.cz

Více