e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f"

Transkript

1 Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím o hlouky 3 m nejvýše s věm nzemními polžími pokrovím. Pozemní stvy o 300 m 2 elkové zstvěné plohy hlouky o 3 m, poku nejsou voním ílem neo stvou pole 16 ost. 2 písm. ). Stvy o 300 m 2 elkové zstvěné plohy výšky o 10 m, s výjimkou stve pro ylení, hly o m 2 elkové zstvěné plohy výšky o 15 m, poku tyto stvy hly uou nejvýše s jením nzemním polžím, neposklepené očsné n ou nejéle 3 let; ou očsnosti nelze proloužit. Stvy o 50 m 2 elkové zstvěné plohy o 5 m výšky s jením nzemním polžím, posklepené nejvýše o hlouky 3 m. e Stvy pro reklmu pole 3 ost. 2. Stvy ostvnýh, mnipulčníh, proejníh, sklovýh neo výstvníh ploh o výměře n 300 m 2 nejvíe všk o m 2, které neslouží pro sklování neo mnipuli s hořlvými látkmi neo látkmi, které mohou způsoit znečištění životního prostřeí. g Stvy zřízení stveniště, neuveené v 103 ost. 1 písm. e) oě 1. h Stvy opěrnýh zí o výšky 1 m, které hrničí s veřejně přístupnými pozemními komunikemi neo s veřejným prostrnstvím. i Terénní úprvy neuveené v 103 ost. 1 písm. ). j Uržoví práe n stvě neuveené v 103 ost. 1 písm. ). k Stvení úprvy pro změny v užívání části stvy, kterými se nezshuje o nosnýh konstrukí stvy, nemění se její vzhle nevyžují posouzení vlivů n životní prostřeí 11 ). 11 ) Zákon č. 100/2001 S., o posuzování vlivů n životní prostřeí o změně některýh souvisejííh zákonů, ve znění zákon č. 93/2004 S. Ohlášení stvy uveené v 104 ost. 2 písm. ) ž e) SZ, změny tkové stvy ( 2 ost. 5 SZ) změny tkové stvy pře okončením ( 118 ost. 4 SZ), která poléhl ohlášení, stveník poává n ormuláři, jehož oshové náležitosti jsou stnoveny v příloze č. 1 k vyhláše č. 526/2006 S. (po novele v příloze č. 8 k vyhláše č. 503/2006 S.) K ohlášení se připojí přílohy uveené v části B přílohy č. 1 (8) k této vyhláše. Ohlášení se nepoává n ormuláři. Ohlášení oshuje ientiikční úje o stveníkovi, o pozemku, o ohlšovném stvením záměru, jeho rozshu účelu, způsou oě prováění, új o tom, ko ue stvení záměr prováět, z se k jeho proveení má použít sousení nemovitost, v tom přípě souhls vlstník této nemovitosti; u očsné stvy rovněž ou jejího trvání návrh úprvy pozemku po jejím ostrnění ( 105 ost. 1 SZ). Stv vyžuje územní rozhonutí. Územní rozhonutí lze nhrit územním souhlsem z pomínek uveenýh v 96 SZ neo veřejnoprávní smlouvou z pomínek uveenýh v 78 SZ. Nevyžují rozhonutí o umístění stvy ni územní souhls ( 79 ost. 6 SZ). Ohlášení vyžují změny okončenýh stve uveenýh v ostvi 1, poku jejih proveením neuou překročeny uveené prmetry ( 104 ost. 2 SZ).

2 Ohlášení nevyžují stvy terénní úprvy, u kterýh to stvení úř pole 78 ost. 6 stnovil ( 104 ost. 3 SZ). 78 ost. 6 SZ: Stvení úř může v územním rozhonutí u stve terénníh úprv uveenýh v 104 ost. 1 písm. ) ž i), jestliže to nevylučuje povh věi, ohrn veřejnýh zájmů pole zvláštníh právníh přepisů neo ohrn práv účstníků řízení, stnovit, že k jejih proveení neue vyžovt ohlášení. Změny stve uveenýh v 104, jejihž proveení y mělo z násleek překročení jejih prmetrů, vyžují stvení povolení ( 108 ost. 2 SZ). Je-li stveníkem u stveníh záměrů pole 104 nmísto ohlášení poná žáost o stvení povolení, stvení úř ji posouí jko ohlášení postupuje pole 105 ž 107, ož stveníkovi sělí ( 108 ost. 3 SZ). Přílohy okláné k ohlášení 105 ost. 1 stveního zákon e Dokl prokzujíí vlstniké právo neo právo zložené smlouvou provést stvení záměr neo právo opovíjíí věnému řemenu k pozemku či stvě, n kterýh má ýt požovný záměr uskutečněn; tyto okly se připojují, nelze-li tto práv ověřit v ktstru nemovitostí álkovým přístupem. Územní rozhonutí neo veřejnoprávní smlouv územní rozhonutí nhrzujíí neo územní souhls, poku je jejih vyání tímto zákonem vyžováno nevyl je stvení úř příslušný k povolení stvy. Souhlsná závzná stnovisk, popřípě souhlsná rozhonutí otčenýh orgánů, jsou-li vyžován zvláštním právním přepisem, popřípě povolení pole 169 ost. 4 SZ. 169 ost. 4 SZ: O výjime z tehnikýh požvků n stvy tehnikýh požvků zezpečujííh ezriérové užívání stvy rozhouje stvení úř příslušný rozhonout ve věi. Stnovisk vlstníků veřejné oprvní tehniké inrstruktury k možnosti způsou npojení neo k pomínkám otčenýh ohrnnýh ezpečnostníh pásem. Projektová okumente neo okumente ve vojím vyhotovení. Není-li oení úř oe, jejíhož území se stvení záměr otýká, stvením úřem, překláá se trojmo, vyjm stvy v půsonosti vojenského neo jiného stveního úřu; poku stveník není vlstníkem stvy, připojuje se jeno lší vyhotovení. Souhlsy oso, které mjí vlstniká práv neo práv opovíjíí věnému řemenu k pozemkům, které mjí společnou hrnii s pozemkem, n kterém má ýt stvení záměr uskutečněn; souhls s nvrhovným stvením záměrem musí ýt vyznčen n situčním výkresu.

3 Projektová okumente neo okumente připojovná k ohlášení 105 ost. 1 písm. e), 105 ost. 2 ž 7 stveního zákon Stvení záměr uveený v 104 ost. 1 Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím o hlouky 3 m nejvýše s věm nzemními polžími pokrovím. Pozemní stvy o 300 m 2 elkové zstvěné plohy hlouky o 3 m, poku nejsou voním ílem neo stvou pole 16 ost. 2 písm. ). Stvy o 300 m 2 elkové zstvěné plohy výšky o 10 m, s výjimkou stve pro ylení, hly o m 2 elkové zstvěné plohy výšky o 15 m, poku tyto stvy hly uou nejvýše s jením nzemním polžím, neposklepené očsné n ou nejéle 3 let; ou očsnosti nelze proloužit. Stvy o 50 m 2 elkové zstvěné plohy o 5 m výšky s jením nzemním polžím, posklepené nejvýše o hlouky 3 m. e Stvy pro reklmu pole 3 ost. 2. Stvy ostvnýh, mnipulčníh, proejníh, sklovýh neo výstvníh ploh o výměře n 300 m 2 nejvíe všk o m 2, které neslouží pro sklování neo mnipuli s hořlvými látkmi neo látkmi, které mohou způsoit znečištění životního prostřeí. g Stvy zřízení stveniště, neuveené v 103 ost. 1 písm. e) oě 1. h Stvy opěrnýh zí o výšky 1 m, které hrničí s veřejně přístupnými pozemními komunikemi neo s veřejným prostrnstvím. i Terénní úprvy neuveené v 103 ost. 1 písm. ). k Stvení úprvy pro změny v užívání části stvy, kterými se nezshuje o nosnýh konstrukí stvy, nemění se její vzhle nevyžují posouzení vlivů n životní prostřeí 11 ). 11 ) Zákon č. 100/2001 S., o posuzování vlivů n životní prostřeí o změně některýh souvisejííh zákonů, ve znění zákon č. 93/2004 S. j Uržoví práe n stvě neuveené v 103 ost. 1 písm. ). Osh projektové okumente neo okumente Projektová okumente pole 105 ost. 3 SZ ále stnoví osh rozsh projektové okumente vyhlášk č. 499/2006 S., o okumenti stve ( 105 ost. 8 SZ), to příloh č. 1 k této vyhláše (po novele příloh č. 5). 105 ost. 3 SZ. 105 ost. 4 SZ. 105 ost. 5 SZ. 105 ost. 6 SZ. 105 ost. 7 SZ. 105 ost. 7 SZ. Požvky n zprovtele Zprování této projektové okumente je vyrnou činností ve výstvě ( 158 SZ), kterou mohou vykonávt pouze yziké osoy, které získly oprávnění k jejih výkonu pole zvláštního právního přepisu 14 ). 14 ) Zákon č. 360/1992 S., o výkonu povolání utorizovnýh rhitektů o výkonu povolání utorizovnýh inženýrů tehniků činnýh ve výstvě, ve znění pozějšíh přepisů. Dokumenti může kromě projektnt (tj. utorizovné osoy pole zákon č. 360/1992 S.) zprovt též oso, která má vysokoškolské vzělání stveního neo rhitektonikého směru neo stření vzělání stveního směru s mturitní zkouškou lespoň 3 roky prxe v projektování stve. Žáné.

4 Ohlášení stveního záměru Je úplné stvení záměr je v soulu - s oenými požvky n výstvu, - se závznými stnovisky, popřípě rozhonutími otčenýh orgánů, - s územním rozhonutím neo regulčním plánem neo veřejnoprávní smlouvou územní rozhonutí nhrzujíí neo územním souhlsem, je-li o stvu či terénní úprvu pole 104 ost. 1 písm. ) ž i), neo s územně plánoví okumentí, je-li o stvení úprvu pole 104 ost. 1 písm. k) - neo není přímo otčeno vlstniké právo neo právo vyplývjíí z věného řemene lšíh oso, leže y s tím tyto osoy vyslovily souhls. 106 stveního zákon Stvení úř vyá písemný souhls s proveením ohlášeného stveního záměru o 30 nů oe ne poání ohlášení. Souhls se oručí - stveníkovi, - osoám, které mjí vlstniká práv neo práv opovíjíí věnému řemenu k pozemkům, které mjí společnou hrnii s pozemkem, n kterém má ýt stvení záměr uskutečněn, - vlstníkovi stvy, poku není stveníkem, - místně příslušnému oenímu úřu, poku není stvením úřem. Souhls nývá právníh účinků nem oručení stveníkovi. Není úplné neo záměr nesplňuje pomínky pro vyání souhlsu s proveením ohlášeného stveního záměru. 107 stveního zákon Stvení úř rozhone usnesením o proveení stveního řízení. Usnesení se oznmuje pouze stveníkovi nelze se proti němu ovolt. Usnesení nývá právní moi nem oručení stveníkovi (76 ost. 3 zákon č. 500/2004 S., správní řá, ve znění pozějšíh přepisů). Stvení řízení je zhájeno nem poání ohlášení; poné ohlášení se povžuje z žáost o stvení povolení. Poku je to pro posouzení stveního záměru nezytné, vyzve stvení úř stveník k oplnění žáosti, mximálně všk v rozshu jko k žáosti o stvení povolení. Lhůt pro vyání rozhonutí zčíná ěžet o právní moi usnesení.

5 Písemný souhls s proveením ohlášeného stveního záměru 106 stveního zákon Ohlášení se neprojenává ve stvením řízení. N vyání souhlsu s proveením ohlášeného stveního záměru se nevzthují části ruhá třetí správního řáu. Souhls lze přezkoumt v přezkumném řízení, které lze zhájit o 1 roku oe ne, ky souhls nyl právníh účinků. Rozhonutí ve věi v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vyt po uplynutí 15 měsíů oe ne, ky souhls nyl právníh účinků. Souhls pltí 2 roky oe ne jeho vyání. Dou pltnosti nelze proloužit. Souhls s proveením nepozývá pltnosti ylo-li s prováěním ohlášeného stveního záměru zpočto ve lhůtě pltnosti. Souhls s proveením pozývá pltnosti též ne, ky stvení úř oržel sělení stveník, že upustil o prováění stveního záměru, n který yl souhls vyán; to nepltí, ylo-li s prováěním stveního záměru již zpočto.

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999

Více

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice STRÁŢNÝ Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná škol Hrnie, s.r.o., Jselská 832, 753 01 Hrnie JUDr. Břetislv Veselý externí expert Hrnie 2011 Stráţný studijní texty Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

ČÁST A. I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava (označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)...

ČÁST A. I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava (označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)... Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ,obec:... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010 Nový stavební zákon a související předpisy Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010 Poznámky k vybraným ustanovením nového stavebního zákona a předpisů souvisejících Vybrané rozsudky soudů

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ING. ARCH. MIRIAM BLAŽKOVÁ DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ rozhodnutí o umístění stavby nebo

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 29 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 166, O B S A H : 63. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4634 Sbírka zákonů č. 350 / 2012 Částka 130 350 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled)

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) 1. Právní úprava: a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene I. Smluvní strany Město Český Krumlov, IČ 245836, se sídlem Český Krumlov, nám. Svornosti 1 PSČ 381 01, zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem Příloha č. 3 k vyhlášce č. 526 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem podle ustanovení 117 zákona č.

Více