Oznámení pro zjišťovací řízení. Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení pro zjišťovací řízení. Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor"

Transkript

1 Oznámení pro zjišťovací řízení dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor leden - březen

2 Zpracovatel oznámení: Ing. Květoslava Konečná Lesní Česká Lípa Osvědčení odborné způsobilosti č.j.8129/952/opvžp/97 Spolupracovali: Ing. Jana Jinková Litoměřická Česká Lípa RNDr. Radomír Smetana telefon: Struktura Oznámení odpovídá příloze č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 2

3 Obsah A. Údaje o oznamovateli... 5 A.I. Oznamovatel:... 5 A.II. Oprávněný zástupce oznamovatele:... 5 B. Údaje o záměru... 6 B.I. Základní údaje... 6 B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru... 6 B.I.3. Umístění záměru... 7 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry... 7 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí... 9 B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru... 9 B.I.6.1. Popis technologie... 9 B.I.6.2. Konstrukční a dispoziční řešení objektů B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat B.II. Údaje o vstupech B.II.1. Půda B.II.2. Voda B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B.III. Údaje o výstupech B.III.1. Ovzduší B.III.2. Odpadní vody B.III.3. Odpady B.III.4. Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí B.III.5. Popis rizik bezpečnosti provozu C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 31 C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny C.II.1. Ovzduší C.II.2. Voda C.II.3. Půda a horninové prostředí C.II.4. Flora C.II.5. Fauna C.II.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz C.II.7 Současná akustická situace C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

4 D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti D.I.1. Vlivy na lidské zdraví D.I.2. Vlivy na ovzduší D.I.3 Vlivy na vodu D.I.4 Vlivy na půdu, území a geologické podmínky D.I.5. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy D.I.6. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D.I.7. Zhodnocení vlivů stavby D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů E. Porovnání variant řešení záměru F. Doplňující údaje G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru Umístění záměru: G.I. Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí G.I.1. Vliv na ovzduší G.I.2. Vliv na vodu G.I.3. Odpady G.I.4. Vliv na dopravu G.I.5. Další vlivy H. Příloha Podklady Další přílohy

5 A. Údaje o oznamovateli A.I. Oznamovatel: Jméno: SAND Profile s.r.o. Statutární zástupce: Sídlo: Ing. Jan Švadlenka Lipová 861, Nový Bor IČO: A.II. Oprávněný zástupce oznamovatele: Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: Jméno: Ing. Jaromír Hronza Bydliště: Na Výsluní 2636, Česká Lípa Telefon:

6 B. Údaje o záměru B.I. Základní údaje B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 Název: Rozšíření výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor Zařazení podle přílohy č.1: 7.1. Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok. Nadlimitní záměr, vyžaduje zpracování oznámení Skladové nebo nákupní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Podlimitní záměr, přesto je posouzení zahrnuto do oznámení. B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru Zastavěná plocha: Stávající objekt: 2170 m 2 Nová skladová plocha: 1283 m 2 Nová výrobní plocha: 1167 m 2 Přístavba administrativní části: 48 m 2 Zpevněné plochy zahrnující komunikace a parkovací stání: Parkoviště stávající: 16 parkovacích míst Nové parkoviště: 23 parkovacích stání (665 m 2 ) Rozšíření komunikací a manipulačních ploch: 732 m 2 Množství vstupního materiálu: 200 t/rok (celkové po rozšíření) Směnnost: 3 směny 5 dní v týdnu Počet zaměstnanců: 80 včetně administrativních pracovníků (v důsledku rozšíření nárůst o 40) 6

7 B.I.3. Umístění záměru Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa Obec: Nový Bor Katastrální území: Arnultovice u Nového Boru; Pozemky: p.č. 923/43 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Posuzovaný záměr je umístěný v oploceném areálu, ve kterém je v současné době realizovaná výrobní hala s administrativou, sociálním zázemí, příjezdovou komunikací a parkovištěm. Předmětem záměru je rozšíření stávajícího výrobního závodu o objekt skladové haly, výrobní haly, manipulační plochy a parkoviště. Příjezdová komunikace a napojení na inženýrské sítě jsou stávající. Předmětem výroby jsou plastové výrobky pro automobilový průmysl vyráběné na vstřikolisech a extrudérech: chrániče hran, těsnicí profily, izolační profily, profily z pěnové gumy, součástky vyrobené vstřikováním plastických hmot do forem, úchyty a upínací prvky na automobilová sedadla (čalounění). Materiál: termoplastický granulát polyvinylchloridu PVC, butadien-styren-akrylonitrilu (butylakrylátový polymer) ABS a polystyrenu PS. Celková roční spotřeba po realizaci posuzovaného záměru bude činit 200 tun. Posuzovaná lokalita leží na území určeném územním plánem města Nový Bor jako plocha smíšených aktivit, to jsou plochy vybavenosti a výroby promíšené s trvalým bydlením. Areál se nachází cca 200 m západně od silnice I/9 Česká Lípa - Liberec viz následující obrázek. Pozemek dotčený záměrem je ve vlastnictví investora. 7

8 Obr. č.1 - Zákres umístění záměru Nejbližší sousedé: 1) Čestmír Doležal Inženýrské sítě - stavební dvůr a stavebniny. Zabývá se prováděním vodohospodářských a pozemních staveb a prodejem stavebních materiálů. 2) Areál bývalého OSP větší množství menších firem 3) AKTIVIT, spol. s r.o. montážní hala průmyslových manipulátorů (roboty pro montáž) Ojedinělá nesouvislá obytná zástavba (vícepodlažní bytové domy) se nachází ve vzdálenosti m. O záměru podobného charakteru, se kterým by se mohly vlivy posuzovaného záměru kumulovat, není oznamovateli nic známo. 8

9 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí Výstavba areálu vyplývá z podnikatelského záměru oznamovatele. O jejím umístění rozhodlo několik důvodů: - lokalita se nachází na území vymezeném pro danou činnost - pozemek je ve vlastnictví oznamovatele - pozemek je součástí stávajícího výrobního areálu se shodnou výrobou (jedná se o rozšíření výroby), má zhotoveny inženýrské sítě a příjezdovou komunikaci Záměr je předkládaný pouze v jedné variantě. Zvážení nulové varianty Posuzovaný záměr je umístěný na pozemku, který je součástí území určeného územním plánem města Nový Bor jako plocha smíšených aktivit, to jsou plochy vybavenosti a výroby promíšené s trvalým bydlením. Zároveň je součástí výrobního areálu jedná se o rozšíření stávající výroby. Pokud nebude záměr schválen, zůstane pozemek součástí tohoto výrobního areálu a bude sloužit opět pouze k průmyslovým účelům. B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru B.I.6.1. Popis technologie Předmětem výroby jsou plastové výrobky pro automobilový průmysl vyráběné na vstřikolisech a extrudérech: chrániče hran, těsnicí profily, izolační profily, profily z pěnové gumy, součástky vyrobené vstřikováním plastických hmot do forem, úchyty a upínací prvky na automobilová sedadla (čalounění). Základní surovinou je termoplastický granulát polyvinylchloridu PVC, butadienstyren-akrylonitrilu (butylakrylátový polymer) ABS a polystyrenu PS. Současná roční spotřeba se pohybuje do 80 t, po realizaci posuzovaného záměru bude činit 200 tun. Materiál se zpracovává na dvou typech strojů: na vstřikolisu typu ENGEL se zpracovává ABS a PS, na extrudérech firmy WEBER se zpracovává PVC a PS. PVC se používá tvrzené nebo měkčené. Dalším materiálem pouze pro extrudéry je ocelový drátěný meandrový pás (smyčkový) a ocelový vysekávaný pás. 9

10 V prvním kroku se materiál (granulát) vysuší při teplotě do 80 C v sušícím agregátu. Poté je materiál vsypán do násypky extrudéru nebo vstřikolisu. Šnekovým válcem materiál postupuje do vstřikovacího válce, kde je roztaven. Tvářecí teplota v extrudéru je 135 C, ve vstřikolisu 150 C (pro tváření ABS). V případě vstřikolisu je materiál vstřikován do lisovacího nástroje (formy). Forma je temperována na předepsanou teplotu pomocí temperačního zařízení. Po ochlazení hmoty ve formě je výlisek vytlačen z formy. V případě extrudéru se materiál vtlačuje do tvářecí hlavy, kde dochází k jeho tvarování na požadovaný profil, následuje chlazení ve vodní zóně, pak ohýbání, lámání, vysekávání a řezání případně i spojování lepením. Současná výroba zahrnuje: 1x vstřikolis ENGEL VICTORY do 1000 cm 3 (v 1 cyklu se zpracuje max cm 3 ) 1x extrudér ES 100 firmy WEBER 1x extrudér ES 60 firmy WEBER další stroje na tvarování plochých profilů Rozšíření výroby bude spočívat v osazení následujících strojů: 3x vstřikolis různé velikosti 3 dvojice extrudérů (celkem 6 strojů) stroj na zpracování plochých profilů (pouze tvaruje již vyrobený profil s ocelovou páskou) vulkanizační jednotky (spojování profilů vulkanizační fólií za teploty 200 C) stroj na výrobu profilů z plastové textilie ta tepla JOLY BOY: zařízení na zalisování koncovek B.I.6.2. Konstrukční a dispoziční řešení objektů Stávající výrobní hala: jednolodní betonová hala v modulu 7,2 m, o vnějších rozměrech 65 x 20 m, výška haly pod vazník je 6,5 m, výška pod jeřábovou dráhu 5,4 m. Opláštění je provedeno betonovými sendvičovými panely. Nová výrobní hala: jednolodní betonová hala v modulu 7,2 m, o vnějších rozměrech 58 x 20m. Výška haly pod vazník bude rovněž 6,5 m, opláštění bude provedeno stejně jako u stávající haly betonovými sendvičovými panely. 10

11 Skladová hala: jednolodní betonová hala v modulu 7,2 m, o vnějších rozměrech 65x20 m, výška pod vazník je 6,5 m. Opláštění totožné - betonovými sendvičovými panely. Manipulační a parkovací plochy: budou asfaltobetonové stejně jako stávající zpevněné plochy. Manipulační plochy budou rozšířeny o 732 m 2, parkoviště o 665 m 2. V areálu je 16 stávajících parkovacích míst, po rozšíření jich bude 39. Stávající plocha je odvodněna přes odlučovač ropných látek, nová plocha bude odvodněna přes sorpční vpusti. Obr. č. 2 - Zákres do katastrální mapy B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Termín zahájení: 6/2008 Termín dokončení: 12/2009 B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Město Nový Bor 11

12 B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Územní rozhodnutí a stavební povolení vydané příslušným SÚ, zde MěÚ Nový Bor Závazné stanovisko o vynětí půdy ze ZPF vydané příslušným orgánem ochrany ZPF, zde MěÚ Nový Bor Stavební povolení a povolení k nakládání s vodami vydaná příslušným vodoprávním úřadem, zde MěÚ Nový Bor B.II. Údaje o vstupech B.II.1. Půda Stavba bude realizovaná ve stávajícím výrobním areálu v Lipové ulici v Novém Boru na pozemku p.č. 923/43 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru. Tento pozemek je ve vlastnictví investora. Pozemek určený pro výstavbu je v současné době zatravněný a oplocený. Je součástí výrobního areálu. V katastru nemovitostí je vedený jako orná půda. Tabulka č. 1 - Charakter pozemku dotčeného stavbou Číslo pozemku Druh pozemku Vlastník Výměra Způsob ochrany ZPF, 923/43 orná půda investor rozsáhlé chráněné území BPEJ Tř. ochrany III IV. Vynětí ze ZPF Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. jsou stanoveny stupně tříd ochrany zemědělského půdního fondu : 1. Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 12

13 2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou reprodukční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít pro eventuelní výstavbu. 4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. Pozemek určený ke stavbě je zařazen do III. třídy ochrany ZPF ( m 2 ) a do IV. třídy ochrany ZPF (181m 2 ). Z toho vyplývá, že pozemek lze využít i jiným než zemědělským způsobem, aniž by byly porušeny zásady vyplývající z výše uvedeného metodického pokynu. Místně příslušný orgán ochrany ZPF bude požádán o vydání závazného stanoviska k trvalému odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Vynětí je předmětem samostatného řízení. B.II.2. Voda Zásobování pitnou vodou bude zajištěno stávající vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu ve správě Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. 1. Potřeba pitné vody Výpočet potřeby pitné vody je proveden dle Směrnice č. 9/73 ústředního věstníku ČSR a vyhl. č. 428/2001 Sb. pro předpokládaný počet zaměstnanců po realizaci záměru, tj. pro 70 pracovníků výroby a 8 administrativních pracovníků. 13

14 Výpočet potřeby pitné vody: celkem 70 zaměstnanců výroba, 8 zaměstnanců admin. Specifická potřeba vody: zaměstnanci - výroba 125 l/zam./den zaměstnanci - administrativa 60 l/zam./den Průměrná denní potřeba Průměrná roční potřeba Q d1 = 9,23 m 3 /den Q r1 = 2215 m 3 /rok Potřeba vody pro technologii (pro doplňování vody do chladicích zón) je v zanedbatelném množství. B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Suroviny, pomocné materiály a další látky Při výstavbě budou použity běžné mechanizmy. Kromě běžných stavebních materiálů použitých na provedení staveb a zeminy na provedení drobných terénních úprav (výkopový materiál) nevznikne potřeba dalších surovin. V technologii výroby výlisků budou jako hlavní vstupní suroviny používány termoplastické polymery na bázi butadien-styren-akrylonitrilu (butylakrylátový polymer), polyvinylchloridu a polystyrenu, všechny ve formě granulátu. V následujících odstavcích je uvedeno obecné pojednání o této skupině látek. Polymery z řeckého poly (mnoho) a meros (části) jsou skupinou chemických výrobků, které mají shodný princip stavby. Jsou složeny z tzv. makromolekul, což je dlouhý řetězec molekul, obsahující velký počet menších opakujících se jednotek, známých jako monomery. Molekuly, skládající se z malého počtu monomerů, se často nazývají oligomery, což znamená několik částí. Existují různé typy polymerů: přírodní polymery (například vlna, hedvábí, dřevo, bavlna), polysyntetické polymery (přírodní polymery, které jsou chemicky modifikovány, například galality, plasty na bázi derivátu celulózy) a syntetické polymery. Monomery, které většinou patří do skupiny velkoobjemových organických produktů, jsou v současnosti obvykle vyráběny ze surovin petrochemického původu 14

15 (ropy nebo plynu). Polymery mohou být složeny jen z jednoho typu monomeru (homopolymer) nebo z rozdílných typů (kopolymer). Způsob tvorby polymerů je velmi flexibilní, takže mohou být vyráběny polymery se širokým rozsahem vlastností a kombinacemi vlastností. Polymery ve formě předmětů, vláken nebo fólií mohou být: pevné nebo elastické transparentní, průsvitné nebo neprůsvitné tvrdé nebo měkké odolné vůči povětrnostním vlivům nebo degradabilní odolné vůči vysoké nebo nízké teplotě. Navíc mohou být sloučeny s plnivy, smíchány s dalšími produkty (např. skleněnými vlákny) a vytvářet tzv. kompozity, nebo s jinými polymery a poskytovat směs polymerů. Podle základních mechanických vlastností rozeznáváme různé typy polymerů. Termoplasty jsou polymerní materiály, které jsou více nebo méně při pokojové teplotě pevné látky, a mohou být roztaveny teplem. Termosety jsou také při pokojové teplotě pevné, ale vzhledem k zesíťování v molekulární struktuře nemohou být roztaveny. Kaučuky jsou při pokojové teplotě flexibilní. Většina z nich jsou amorfními materiály a nevykazují bod tavení. Mají namísto toho bod skelného přechodu, který je nižší než teplota okolí. Pod teplotou skelného přechodu jsou elastomery tuhé. Termoplastické elastomery jsou blokové kopolymery nebo polymerní směsi, které jsou pružné a vykazují při pokojové teplotě vlastnosti podobné vulkanizovaným kaučukům, mohou být ale teplem změkčeny nebo roztaveny. Tento proces je reversibilní a výrobky mohou být opětovně zpracovány a tvarovány. Polymerní materiály jsou používány jako jednoduché materiály pro domácnost např. plastové sáčky, tak i ve složitých optických a elektronických součástkách nebo v lékařských přístrojích. Hlavní oblasti aplikace v západní Evropě jsou znázorněny na následujícím obrázku. 15

16 Obr. č. 3 Oblasti aplikace zpracovaných polymerů Většina zpracovatelských technologií se používá k přeměně základních surových polymerů na požadovaný tvar finálního výrobku. Tento krok je obvykle umístěn mimo zařízení výroby polymerních granulátů. Vlastní zpracování je převážně fyzikální přeměnou, při které se používají různé technologie: vytlačování pro trubky, profily, desky a izolace kabelů vstřikování pro výrobky různých, často velmi složitých tvarů jako jsou strojní části, elektrické svíčky a lékařské vybavení (např. stříkačky); termoplasty a termosety vyfukování pro láhve, nádoby a fólie kalandrování pro fólie a desky rotační tvarování pro velké formáty tažení pro tyče, potrubí atd. natírání pro tenké vrstvy na různých podkladech stlačování pro pryskyřice spřádání pro vlákna protlačování pro termosety tvarování tlakem pro termosety vulkanizace pro kaučuky směšování obecně použitelná technika. 16

17 Obvykle při těchto výrobních postupech nedochází k chemickým reakcím. Výjimkou je vulkanizace kaučuku, proces síťování určitých typů izolačních kabelů a výroba pryskyřic polymerací in situ. Rozmanité požadavky trhu vytvořily širokou škálu polymerních materiálů seskupených do strukturálních materiálů, ve kterých je polymer hlavní a nejviditelnější částí, s těmito podskupinami: spotřební polymery (polyethylen, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid, ESBR atd.). Tyto polymery jsou používány ve velkém množství při relativně nízkých nákladech zejména na hadice, nátěry, profily, nádoby, láhve, tabule, pneumatiky atd. konstrukční polymery a speciální pryskyřice (ABS, polyamidy, polyestery, polyacetáty, polymethylmetakryláty, EPDM, NBR atd.). Tyto polymery jsou používány při speciálních požadavcích při střední úrovni nákladů často pro velmi malé součástky (spínače, ventily, speciální části strojů atd.) produkty se speciálními kvalitami (polyimidy, polytetrafluorethylen, polysulfony, polyéterketony, fluorované a silikonové kaučuky atd.). Tyto nízkoobjemové, vysoce ceněné materiály jsou používány při extrémních požadavcích na odolnost vůči vysoké teplotě, počasí nebo rozkladu, speciální oděv nebo optické vlastnosti, extrémní čistotu lékařských přístrojů atd. termosetové polymery (polyestery, epoxidy, fenolové nebo alkylové pryskyřice) často používané jako nátěry a tužidla pro zesílení vláken v řadě aplikací od lodí po brzdové obložení Výše uvedené konkrétní suroviny patří do skupiny termoplastických polymerů, vyráběných za účelem využití jako spotřební nebo konstrukční polymery. Žádná z uvedených surovin není klasifikovaná jako nebezpečná látka nebo přípravek podle zákona č. 356/2003 Sb. Literatura včetně BREF (oficiální dokumenty MŽP popisující BAT nejlepší dostupné technologie) neuvádí žádné rozkladné reakce při tváření polymerů. Granuláty budou skladovány v přepravních obalech výrobce na paletách ve vyhrazeném prostoru u východního vjezdu do haly a v externích skladech. Manipulace se předpokládá pomocí akumulátorových vysokozdvižných a paletových vozíků. Množství vstupního základního materiálu: 200 t/rok. 17

18 Kromě základních granulátů se používají barviva rovněž na bázi polymerů, dále lepidla a urychlovače při konečné úpravě produktů. Jejich spotřeba činí řádově kilogramy ročně. Zásobování elektrickou energií Objekt bude elektrickou energií zásobovaný stávající elektropřípojkou z veřejné distribuční sítě ve správě SČE a.s. Spotřeba v roce 2007 činila 300 MWh. Instalovaný příkon roku 2007 Soudobý příkon roku 2007 Pi= 450 kw Ps= 150 kw Instalovaný příkon po dostavbě ( pro celý objekt) Soudobý příkon po dostavbě ( pro celý objekt) Pi= 811 kw Ps= 487 kw Vytápění Celý výrobní objekt včetně prostor pro administrativu v současné době vytápí: 5x stropní plynový zářič Helios - výkon 5 x 20 kw 1x plynový kotel Immergas s ohřevem TUV - výkon 27 kw Teplá užitková voda je připravována v elektrickém zásobníkovém ohřívači TUV 60l o výkonu 2 kw. Technologie pracuje s velkým přebytkem tepla. Pro temperování prostorů výrobní haly bude využito odpadní teplo od vstřikolisů a extrudérů, doplňkovým zdrojem tepla budou tak jako ve stávající hale stropní plynové zářiče o tepelném výkonu 4 x 30 kw, a 2 x 20 kw, pro rozšíření administrativy a sociálního zařízení bude instalovaný druhý plynový kotel Immergas o výkonu 27 kw. Prostřední skladová hala bude temperována na 10 C pomocí teplovzdušných plynových agregátů a stropních destratifikátorů o tepelném výkonu 1 x 20 a 1 x 30 kw. Všechna zařízení jsou a budou malými zdroji znečišťování ovzduší. Větrání Větrání haly bude přirozené, s přívodem infiltrací či větracími křídly bočních oken a odvodem střešním světlíkem spolu s odvedením nadměrné tepelné zátěže. Tepelné radiační a konvekční zisky budou částečně využity k vytápění interiéru (orientačně stanovený podíl využití 40%). Vzhledem k charakteru práce (ruční montáž, 18

19 kompletace, balení) nevznikají při výrobním procesu žádné škodliviny, nevyžaduje tedy speciální větrání. Zásobování zemním plynem, energetická bilance plynovodu. Zásobování bude realizováno stávající plynovou přípojkou z veřejného Energetické bilance Potřeba tepla pro vytápění a větrání stávající výrobní hala a přístavek 87,0 kw (se započítáním tep. zisků) nové sklady 39,6 kw nová výroba 117,0 kw Topný výkon zdrojů tepla stávající výrobní hala a přístavek 127,0 kw nové sklady 50,0 kw nová administrativa 27,0 kw nová výroba 160,0 kw Hodinová potřeba zemního plynu stávající odběr 18,5 m 3 /hod nový odběr 21,9 m 3 /hod celkem (při soudobosti 0,85) 34,3 m 3 /hod Roční spotřeba energie stávající výroba kwh = 338,4 GJ nové sklady kwh = 279,9 GJ nový odběr kwh = 599,2 GJ celkem kwh = 1216,8 GJ Roční spotřeba zemního plynu stávající výroba m 3 /rok ZP nové sklady 5400 m 3 /rok ZP nový odběr výrobních prostor m 3 /rok ZP celkem m 3 /rok ZP 19

20 B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Jedná se o rozšíření stávajícího výrobního závodu na pozemku, který je součástí výrobního areálu. Příjezdová komunikace je stávající. Součástí záměru je rozšíření parkovací plochy o 665 m 2, tj. 23 parkovacích stání, a vybudování manipulačních ploch o rozloze 723 m 2. Celkový počet parkovacích stání bude 39. Dopravu surovin bude zajišťovat maximálně 6 nákladních automobilů týdně. Odvoz výrobků bude prováděn 4x denně malým nákladním automobilem typu AVIA. To představuje maximálně příjezd 6 NA denně po příjezdových komunikacích (12 průjezdů) rovnoměrně rozložených v denní době. V noční době se nákladní doprava nepředpokládá. Při plně vytíženém parkovišti s kapacitou 39 stání (celková kapacita po realizaci záměru) přijede na ranní směnu 20 OA, na odpolední a noční po 19 OA. To znamená, že v denní době přijede 38 OA a odjede 20 OA, v noční době (před ranní směnou a po odpolední směně) přijede 20 OA a odjede 19 OA. Celkový pohyb osobních automobilů: v denní době 77 průjezdů v noční době 39 průjezdů B.III. Údaje o výstupech B.III.1. Ovzduší Emise ze závodu lze rozdělit do skupin: - technologické emise - emise ze spalování zemního plynu při výrobě tepla v tepelných zdrojích - emise z dopravy Problematiku ochrany ovzduší upravuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. K němu se vztahují následující prováděcí předpisy, které jsou relevantní k posuzované technologii: 1) NV č.146/2007 Sb, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 2) NV č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 20

21 3) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., ve znění novely č. 509/2005 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouř, přípustné míry obtěžování zápachem e a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování a podmínky jejich uplatňování v platném znění. Technologické emise Posuzovaný záměr spočívá pouze v tepelném přetváření termoplastických granulovaných polymerů. Při této činnosti nedochází k žádné chemické reakci, za standardních podmínek se neuvolňují žádné produkty rozkladu. Zařízení není z tohoto důvodu odsáváno. Proto je navržena kategorizace zdroje jako malý zdroj znečišťování ovzduší nevyjmenovaný. Tato kategorizace dopovídá reálné situaci, kdy nedochází k téměř žádné produkci emisí, neboť při teplotě tváření nedochází k rozkladu polymerů. Emise ze spalování zemního plynu 1) Pro temperování prostorů výrobní haly bude využito odpadní teplo od vstřikolisů. Jako doplňkový zdroj budou sloužit plynové stropní zářiče. 2) Vytápění administrativní budovy je stávající. Je zajištěno jedním plynovým kotlem o maximálním tepelném výkonu 27 kw. Jde o malý zdroj znečišťování ovzduší. Pro vytápění místností sociálního zařízení a rozšířené administrativní části bude instalován druhý plynový kotel o tepelném výkonu rovněž 27 kw. Tab. č. 2 přehled instalovaných tepelných výkonů Instalovaný tepelný výkon v kw SUM V kw Stávající výroba 5 x Stávající administrativa Nový adm. přístavek Nový výrobní hala 4 x x Nové sklady

22 Přestože celkový instalovaný výkon přesahuje 200 kw, je vzhledem ke skutečnosti, že tepelná zařízení jsou rozmístěna do více objektů a nelze je vzhledem k odlišným principům a vzdálenostem ani principiálně zaústit do jednoho komína, vhodné tato zařízení zařadit do kategorie jednotlivých malých zdrojů znečišťování ovzduší. Celková spotřeba zemního plynu se očekává m 3 /rok. Z této spotřeby byly vypočítány emise základních škodlivin pomocí emisních faktorů uvedených v NV č.352/2002 Sb.: Tab. č. 3 - Emise ze spalování ZP Stávající emise v t/rok Po rozšíření emise v kg/rok Spotřeba ZP v tis. m 3 /rok 12,5 37,6 1. TZL 0, , SO 2 0, , NOx 0,024 0, CO 0,004 0, TOC 0,0008 0, Z tabulky je zřejmé, že praktický význam při spalování zemního plynu mají pouze emise CO a NOx a ty jsou v tomto konkrétním případě také zanedbatelné. Důvodem je nízká spotřeba zemního plynu (vzhledem k přebytkům tepla z technologie), která odpovídá po rozšíření zhruba 10 rodinným domkům (cca 3,5 tis. m 3 ZP/rok). Způsob zjišťování emisí Pro malé spalovací zdroje platí dle NV č. 146/2007 Sb. příloha č.7 minimální účinnost spalování 89 % pro zařízení o jmenovitém tepelném výkonu kw. Tato hodnota neplatí pro speciální technologické spalovací zdroje, u kterých se sleduje pouze množství CO. Dále musí každý malý spalovací zdroj na plynná paliva o výkonu větším jak 11 kw spalovat palivo tak, aby vypočtená koncentrace COref ve spalinách nepřekročila hodnotu 500 mg/m3 při referenčním obsahu kyslíku 3%. Popis vzduchotechniky: Jako zdroj energie pro stroje je využívána výlučně elektrická energie. Vstřikolisy a extrudéry při procesu termoplastického tváření produkují značné množství tepla, proto je potřeba tepla v hale minimální. Naopak po část roku vznikne potřeba odvádět odpadní teplo od vstřikolisů. Proto budou výměnu vzduchu v části haly, ve které budou umístěny vstřikolisy, zajišťovat světlíky. 22

23 Automobilová doprava Nejvýznamnější emise, charakteristické pro automobilovou dopravu jsou oxidy dusíku NO x, tuhé znečišťující látky a plynné uhlovodíky. Jako karcinogen skupiny 1 je hodnocen zástupce skupiny těkavých organických látek (VOC) benzen. Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.02, publikovaný jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP č.10/2002. Pro stanovení emisních faktorů bylo ve skladbě vozového parku v roce 2007 byl přijat konzervativní předpoklad, že všechna vozidla splní limity EURO1. Tabulka č. 4 - Emisní faktory, rok 2007, EURO 1 Druh vozidla NO 2 PM 10 benzen g/km g/km g/km rychlost 50 km/hod OA 0,0162 0,0005 0,0095 TNA 1,2808 1,5700 0,0594 Stávající automobilová doprava v území Hlavní dopravní trasy v území představuje silnice I/9. Na hlavních příjezdových komunikacích byla spočítána celková emisní zátěž po rozšíření výroby viz. tabulka č. 4. Tabulka č. 5 Celkové emise z automobilové dopravy po rozšíření Celkem pohyby za 24 hod OA TNA Emise v g/km a 24 hod NO 2 1,879 15,370 17,25 Emisní faktor v g/km PM10 0,058 18,840 18,90 Benzen 1,102 0,713 1,81 Emise z automobilové dopravy související s provozem celého areálu po rozšíření výroby jsou vzhledem k provozu komunikace I/9 nevýznamné. 23

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON:

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: METODĚJ DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: 577902696 FAX: 577902696 E-MAIL: dobes@dobes.eu ------------------------------------------------------------------------------------------------- OZNÁMENÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu.

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu. Ing. Josef Konečný ENVIPROTEKO Šrámkova 481, 763 02 Zlín 4 tel.: +420 577103578, + 420 577938376 fax.:+420 577103578, e-mail: enviproteko @ avonet.cz OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

Rekonstrukce topného systému Zdravotnického zařízení Kartouzská (částečně objekty A, B, D, E), Kartouzská 6, k.ú. Smíchov

Rekonstrukce topného systému Zdravotnického zařízení Kartouzská (částečně objekty A, B, D, E), Kartouzská 6, k.ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Projektový atelier Ing.arch. T. Šantavý Bělehradská 199/70 12000 Praha 2 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1303296/2012/1/OZP/VI

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

Oznámení. ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. ve znění pozdějších změn

Oznámení. ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. ve znění pozdějších změn Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších změn zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn Záměru výrobní a

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

OZNÁMENÍ. Záměru. Stacionární zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů za účelem úpravy odpadů na tuhé alternativní palivo (TAP)

OZNÁMENÍ. Záměru. Stacionární zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů za účelem úpravy odpadů na tuhé alternativní palivo (TAP) OZNÁMENÍ ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zpracovaná dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn Záměru Stacionární zařízení k využívání, sběru

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 5. 4. 2011 Č.j.: 25206/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství O Z N Á M E N Í Ve smyslu ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE projekce a zajištění staveb, geodetické práce Riegrovo náměstí 138 767 01 Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE C. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZPF Kroměříž 11/2002 OBSAH Vyhodnocení předpokládaných

Více

S D Ě L E N Í. Výrobní a montážní závod automobilových dílů

S D Ě L E N Í. Výrobní a montážní závod automobilových dílů Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Ing. František Hanzlík Polesí 14 463 53 RYNOLTICE VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC /31. 7. 2015 KULK 55966/2015

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU v souladu s ustanovením 6, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU v souladu s ustanovením 6, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí OZNÁMENÍ ZÁMĚRU v souladu s ustanovením 6, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí Změna v užívání objektu nové výrobní haly obec Nýrsko okres Klatovy Plzeňský kraj

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

PARK ZVÍŘAT STUDENEC

PARK ZVÍŘAT STUDENEC PARK ZVÍŘAT STUDENEC Oznámení záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn (v rozsahu přílohy č. 3 tohoto

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ P O S U D E K o vlivech záměru HNĚVOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ 110 kv na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, provozovna Ostrava, Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, provozovna Ostrava, Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále krajský úřad) oznamuje, že v souladu s 8 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Rozptylová studie Příloha H2 Název stavby: PZPCH - EUROFORM Investor: Obchodní společnost EUROFORM spol. s r.o. Malá Štupartská 634/7 110 00 Praha 1 Zpracoval:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI ", ", MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 10.2013 Č.j.: 71064/ENV113 ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Bok Miroslav Ing. arch. Kamýcká 941 165 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing.

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Padyšáková Aida Ing. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012 Věc:

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Území, zahrnuté v posuzované koncepci

Území, zahrnuté v posuzované koncepci Území, zahrnuté v posuzované koncepci Příloha 2- Monitorovací ukazatele dle kapitoly 7 Monitorovací ukazatelé vlivu koncepce na ŽP a) b) c) d) e) f) g) h) 1. Zlepšovat kvalitu povrchových a podzemnich

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 2704/ZZ/15-12 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více