Oznámení pro zjišťovací řízení. Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení pro zjišťovací řízení. Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor"

Transkript

1 Oznámení pro zjišťovací řízení dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor leden - březen

2 Zpracovatel oznámení: Ing. Květoslava Konečná Lesní Česká Lípa Osvědčení odborné způsobilosti č.j.8129/952/opvžp/97 Spolupracovali: Ing. Jana Jinková Litoměřická Česká Lípa RNDr. Radomír Smetana telefon: Struktura Oznámení odpovídá příloze č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 2

3 Obsah A. Údaje o oznamovateli... 5 A.I. Oznamovatel:... 5 A.II. Oprávněný zástupce oznamovatele:... 5 B. Údaje o záměru... 6 B.I. Základní údaje... 6 B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru... 6 B.I.3. Umístění záměru... 7 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry... 7 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí... 9 B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru... 9 B.I.6.1. Popis technologie... 9 B.I.6.2. Konstrukční a dispoziční řešení objektů B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat B.II. Údaje o vstupech B.II.1. Půda B.II.2. Voda B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B.III. Údaje o výstupech B.III.1. Ovzduší B.III.2. Odpadní vody B.III.3. Odpady B.III.4. Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí B.III.5. Popis rizik bezpečnosti provozu C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 31 C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny C.II.1. Ovzduší C.II.2. Voda C.II.3. Půda a horninové prostředí C.II.4. Flora C.II.5. Fauna C.II.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz C.II.7 Současná akustická situace C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

4 D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti D.I.1. Vlivy na lidské zdraví D.I.2. Vlivy na ovzduší D.I.3 Vlivy na vodu D.I.4 Vlivy na půdu, území a geologické podmínky D.I.5. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy D.I.6. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D.I.7. Zhodnocení vlivů stavby D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů E. Porovnání variant řešení záměru F. Doplňující údaje G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru Umístění záměru: G.I. Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí G.I.1. Vliv na ovzduší G.I.2. Vliv na vodu G.I.3. Odpady G.I.4. Vliv na dopravu G.I.5. Další vlivy H. Příloha Podklady Další přílohy

5 A. Údaje o oznamovateli A.I. Oznamovatel: Jméno: SAND Profile s.r.o. Statutární zástupce: Sídlo: Ing. Jan Švadlenka Lipová 861, Nový Bor IČO: A.II. Oprávněný zástupce oznamovatele: Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: Jméno: Ing. Jaromír Hronza Bydliště: Na Výsluní 2636, Česká Lípa Telefon:

6 B. Údaje o záměru B.I. Základní údaje B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 Název: Rozšíření výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor Zařazení podle přílohy č.1: 7.1. Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok. Nadlimitní záměr, vyžaduje zpracování oznámení Skladové nebo nákupní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Podlimitní záměr, přesto je posouzení zahrnuto do oznámení. B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru Zastavěná plocha: Stávající objekt: 2170 m 2 Nová skladová plocha: 1283 m 2 Nová výrobní plocha: 1167 m 2 Přístavba administrativní části: 48 m 2 Zpevněné plochy zahrnující komunikace a parkovací stání: Parkoviště stávající: 16 parkovacích míst Nové parkoviště: 23 parkovacích stání (665 m 2 ) Rozšíření komunikací a manipulačních ploch: 732 m 2 Množství vstupního materiálu: 200 t/rok (celkové po rozšíření) Směnnost: 3 směny 5 dní v týdnu Počet zaměstnanců: 80 včetně administrativních pracovníků (v důsledku rozšíření nárůst o 40) 6

7 B.I.3. Umístění záměru Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa Obec: Nový Bor Katastrální území: Arnultovice u Nového Boru; Pozemky: p.č. 923/43 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Posuzovaný záměr je umístěný v oploceném areálu, ve kterém je v současné době realizovaná výrobní hala s administrativou, sociálním zázemí, příjezdovou komunikací a parkovištěm. Předmětem záměru je rozšíření stávajícího výrobního závodu o objekt skladové haly, výrobní haly, manipulační plochy a parkoviště. Příjezdová komunikace a napojení na inženýrské sítě jsou stávající. Předmětem výroby jsou plastové výrobky pro automobilový průmysl vyráběné na vstřikolisech a extrudérech: chrániče hran, těsnicí profily, izolační profily, profily z pěnové gumy, součástky vyrobené vstřikováním plastických hmot do forem, úchyty a upínací prvky na automobilová sedadla (čalounění). Materiál: termoplastický granulát polyvinylchloridu PVC, butadien-styren-akrylonitrilu (butylakrylátový polymer) ABS a polystyrenu PS. Celková roční spotřeba po realizaci posuzovaného záměru bude činit 200 tun. Posuzovaná lokalita leží na území určeném územním plánem města Nový Bor jako plocha smíšených aktivit, to jsou plochy vybavenosti a výroby promíšené s trvalým bydlením. Areál se nachází cca 200 m západně od silnice I/9 Česká Lípa - Liberec viz následující obrázek. Pozemek dotčený záměrem je ve vlastnictví investora. 7

8 Obr. č.1 - Zákres umístění záměru Nejbližší sousedé: 1) Čestmír Doležal Inženýrské sítě - stavební dvůr a stavebniny. Zabývá se prováděním vodohospodářských a pozemních staveb a prodejem stavebních materiálů. 2) Areál bývalého OSP větší množství menších firem 3) AKTIVIT, spol. s r.o. montážní hala průmyslových manipulátorů (roboty pro montáž) Ojedinělá nesouvislá obytná zástavba (vícepodlažní bytové domy) se nachází ve vzdálenosti m. O záměru podobného charakteru, se kterým by se mohly vlivy posuzovaného záměru kumulovat, není oznamovateli nic známo. 8

9 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí Výstavba areálu vyplývá z podnikatelského záměru oznamovatele. O jejím umístění rozhodlo několik důvodů: - lokalita se nachází na území vymezeném pro danou činnost - pozemek je ve vlastnictví oznamovatele - pozemek je součástí stávajícího výrobního areálu se shodnou výrobou (jedná se o rozšíření výroby), má zhotoveny inženýrské sítě a příjezdovou komunikaci Záměr je předkládaný pouze v jedné variantě. Zvážení nulové varianty Posuzovaný záměr je umístěný na pozemku, který je součástí území určeného územním plánem města Nový Bor jako plocha smíšených aktivit, to jsou plochy vybavenosti a výroby promíšené s trvalým bydlením. Zároveň je součástí výrobního areálu jedná se o rozšíření stávající výroby. Pokud nebude záměr schválen, zůstane pozemek součástí tohoto výrobního areálu a bude sloužit opět pouze k průmyslovým účelům. B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru B.I.6.1. Popis technologie Předmětem výroby jsou plastové výrobky pro automobilový průmysl vyráběné na vstřikolisech a extrudérech: chrániče hran, těsnicí profily, izolační profily, profily z pěnové gumy, součástky vyrobené vstřikováním plastických hmot do forem, úchyty a upínací prvky na automobilová sedadla (čalounění). Základní surovinou je termoplastický granulát polyvinylchloridu PVC, butadienstyren-akrylonitrilu (butylakrylátový polymer) ABS a polystyrenu PS. Současná roční spotřeba se pohybuje do 80 t, po realizaci posuzovaného záměru bude činit 200 tun. Materiál se zpracovává na dvou typech strojů: na vstřikolisu typu ENGEL se zpracovává ABS a PS, na extrudérech firmy WEBER se zpracovává PVC a PS. PVC se používá tvrzené nebo měkčené. Dalším materiálem pouze pro extrudéry je ocelový drátěný meandrový pás (smyčkový) a ocelový vysekávaný pás. 9

10 V prvním kroku se materiál (granulát) vysuší při teplotě do 80 C v sušícím agregátu. Poté je materiál vsypán do násypky extrudéru nebo vstřikolisu. Šnekovým válcem materiál postupuje do vstřikovacího válce, kde je roztaven. Tvářecí teplota v extrudéru je 135 C, ve vstřikolisu 150 C (pro tváření ABS). V případě vstřikolisu je materiál vstřikován do lisovacího nástroje (formy). Forma je temperována na předepsanou teplotu pomocí temperačního zařízení. Po ochlazení hmoty ve formě je výlisek vytlačen z formy. V případě extrudéru se materiál vtlačuje do tvářecí hlavy, kde dochází k jeho tvarování na požadovaný profil, následuje chlazení ve vodní zóně, pak ohýbání, lámání, vysekávání a řezání případně i spojování lepením. Současná výroba zahrnuje: 1x vstřikolis ENGEL VICTORY do 1000 cm 3 (v 1 cyklu se zpracuje max cm 3 ) 1x extrudér ES 100 firmy WEBER 1x extrudér ES 60 firmy WEBER další stroje na tvarování plochých profilů Rozšíření výroby bude spočívat v osazení následujících strojů: 3x vstřikolis různé velikosti 3 dvojice extrudérů (celkem 6 strojů) stroj na zpracování plochých profilů (pouze tvaruje již vyrobený profil s ocelovou páskou) vulkanizační jednotky (spojování profilů vulkanizační fólií za teploty 200 C) stroj na výrobu profilů z plastové textilie ta tepla JOLY BOY: zařízení na zalisování koncovek B.I.6.2. Konstrukční a dispoziční řešení objektů Stávající výrobní hala: jednolodní betonová hala v modulu 7,2 m, o vnějších rozměrech 65 x 20 m, výška haly pod vazník je 6,5 m, výška pod jeřábovou dráhu 5,4 m. Opláštění je provedeno betonovými sendvičovými panely. Nová výrobní hala: jednolodní betonová hala v modulu 7,2 m, o vnějších rozměrech 58 x 20m. Výška haly pod vazník bude rovněž 6,5 m, opláštění bude provedeno stejně jako u stávající haly betonovými sendvičovými panely. 10

11 Skladová hala: jednolodní betonová hala v modulu 7,2 m, o vnějších rozměrech 65x20 m, výška pod vazník je 6,5 m. Opláštění totožné - betonovými sendvičovými panely. Manipulační a parkovací plochy: budou asfaltobetonové stejně jako stávající zpevněné plochy. Manipulační plochy budou rozšířeny o 732 m 2, parkoviště o 665 m 2. V areálu je 16 stávajících parkovacích míst, po rozšíření jich bude 39. Stávající plocha je odvodněna přes odlučovač ropných látek, nová plocha bude odvodněna přes sorpční vpusti. Obr. č. 2 - Zákres do katastrální mapy B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Termín zahájení: 6/2008 Termín dokončení: 12/2009 B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Město Nový Bor 11

12 B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Územní rozhodnutí a stavební povolení vydané příslušným SÚ, zde MěÚ Nový Bor Závazné stanovisko o vynětí půdy ze ZPF vydané příslušným orgánem ochrany ZPF, zde MěÚ Nový Bor Stavební povolení a povolení k nakládání s vodami vydaná příslušným vodoprávním úřadem, zde MěÚ Nový Bor B.II. Údaje o vstupech B.II.1. Půda Stavba bude realizovaná ve stávajícím výrobním areálu v Lipové ulici v Novém Boru na pozemku p.č. 923/43 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru. Tento pozemek je ve vlastnictví investora. Pozemek určený pro výstavbu je v současné době zatravněný a oplocený. Je součástí výrobního areálu. V katastru nemovitostí je vedený jako orná půda. Tabulka č. 1 - Charakter pozemku dotčeného stavbou Číslo pozemku Druh pozemku Vlastník Výměra Způsob ochrany ZPF, 923/43 orná půda investor rozsáhlé chráněné území BPEJ Tř. ochrany III IV. Vynětí ze ZPF Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. jsou stanoveny stupně tříd ochrany zemědělského půdního fondu : 1. Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 12

13 2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou reprodukční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít pro eventuelní výstavbu. 4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. Pozemek určený ke stavbě je zařazen do III. třídy ochrany ZPF ( m 2 ) a do IV. třídy ochrany ZPF (181m 2 ). Z toho vyplývá, že pozemek lze využít i jiným než zemědělským způsobem, aniž by byly porušeny zásady vyplývající z výše uvedeného metodického pokynu. Místně příslušný orgán ochrany ZPF bude požádán o vydání závazného stanoviska k trvalému odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Vynětí je předmětem samostatného řízení. B.II.2. Voda Zásobování pitnou vodou bude zajištěno stávající vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu ve správě Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. 1. Potřeba pitné vody Výpočet potřeby pitné vody je proveden dle Směrnice č. 9/73 ústředního věstníku ČSR a vyhl. č. 428/2001 Sb. pro předpokládaný počet zaměstnanců po realizaci záměru, tj. pro 70 pracovníků výroby a 8 administrativních pracovníků. 13

14 Výpočet potřeby pitné vody: celkem 70 zaměstnanců výroba, 8 zaměstnanců admin. Specifická potřeba vody: zaměstnanci - výroba 125 l/zam./den zaměstnanci - administrativa 60 l/zam./den Průměrná denní potřeba Průměrná roční potřeba Q d1 = 9,23 m 3 /den Q r1 = 2215 m 3 /rok Potřeba vody pro technologii (pro doplňování vody do chladicích zón) je v zanedbatelném množství. B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Suroviny, pomocné materiály a další látky Při výstavbě budou použity běžné mechanizmy. Kromě běžných stavebních materiálů použitých na provedení staveb a zeminy na provedení drobných terénních úprav (výkopový materiál) nevznikne potřeba dalších surovin. V technologii výroby výlisků budou jako hlavní vstupní suroviny používány termoplastické polymery na bázi butadien-styren-akrylonitrilu (butylakrylátový polymer), polyvinylchloridu a polystyrenu, všechny ve formě granulátu. V následujících odstavcích je uvedeno obecné pojednání o této skupině látek. Polymery z řeckého poly (mnoho) a meros (části) jsou skupinou chemických výrobků, které mají shodný princip stavby. Jsou složeny z tzv. makromolekul, což je dlouhý řetězec molekul, obsahující velký počet menších opakujících se jednotek, známých jako monomery. Molekuly, skládající se z malého počtu monomerů, se často nazývají oligomery, což znamená několik částí. Existují různé typy polymerů: přírodní polymery (například vlna, hedvábí, dřevo, bavlna), polysyntetické polymery (přírodní polymery, které jsou chemicky modifikovány, například galality, plasty na bázi derivátu celulózy) a syntetické polymery. Monomery, které většinou patří do skupiny velkoobjemových organických produktů, jsou v současnosti obvykle vyráběny ze surovin petrochemického původu 14

15 (ropy nebo plynu). Polymery mohou být složeny jen z jednoho typu monomeru (homopolymer) nebo z rozdílných typů (kopolymer). Způsob tvorby polymerů je velmi flexibilní, takže mohou být vyráběny polymery se širokým rozsahem vlastností a kombinacemi vlastností. Polymery ve formě předmětů, vláken nebo fólií mohou být: pevné nebo elastické transparentní, průsvitné nebo neprůsvitné tvrdé nebo měkké odolné vůči povětrnostním vlivům nebo degradabilní odolné vůči vysoké nebo nízké teplotě. Navíc mohou být sloučeny s plnivy, smíchány s dalšími produkty (např. skleněnými vlákny) a vytvářet tzv. kompozity, nebo s jinými polymery a poskytovat směs polymerů. Podle základních mechanických vlastností rozeznáváme různé typy polymerů. Termoplasty jsou polymerní materiály, které jsou více nebo méně při pokojové teplotě pevné látky, a mohou být roztaveny teplem. Termosety jsou také při pokojové teplotě pevné, ale vzhledem k zesíťování v molekulární struktuře nemohou být roztaveny. Kaučuky jsou při pokojové teplotě flexibilní. Většina z nich jsou amorfními materiály a nevykazují bod tavení. Mají namísto toho bod skelného přechodu, který je nižší než teplota okolí. Pod teplotou skelného přechodu jsou elastomery tuhé. Termoplastické elastomery jsou blokové kopolymery nebo polymerní směsi, které jsou pružné a vykazují při pokojové teplotě vlastnosti podobné vulkanizovaným kaučukům, mohou být ale teplem změkčeny nebo roztaveny. Tento proces je reversibilní a výrobky mohou být opětovně zpracovány a tvarovány. Polymerní materiály jsou používány jako jednoduché materiály pro domácnost např. plastové sáčky, tak i ve složitých optických a elektronických součástkách nebo v lékařských přístrojích. Hlavní oblasti aplikace v západní Evropě jsou znázorněny na následujícím obrázku. 15

16 Obr. č. 3 Oblasti aplikace zpracovaných polymerů Většina zpracovatelských technologií se používá k přeměně základních surových polymerů na požadovaný tvar finálního výrobku. Tento krok je obvykle umístěn mimo zařízení výroby polymerních granulátů. Vlastní zpracování je převážně fyzikální přeměnou, při které se používají různé technologie: vytlačování pro trubky, profily, desky a izolace kabelů vstřikování pro výrobky různých, často velmi složitých tvarů jako jsou strojní části, elektrické svíčky a lékařské vybavení (např. stříkačky); termoplasty a termosety vyfukování pro láhve, nádoby a fólie kalandrování pro fólie a desky rotační tvarování pro velké formáty tažení pro tyče, potrubí atd. natírání pro tenké vrstvy na různých podkladech stlačování pro pryskyřice spřádání pro vlákna protlačování pro termosety tvarování tlakem pro termosety vulkanizace pro kaučuky směšování obecně použitelná technika. 16

17 Obvykle při těchto výrobních postupech nedochází k chemickým reakcím. Výjimkou je vulkanizace kaučuku, proces síťování určitých typů izolačních kabelů a výroba pryskyřic polymerací in situ. Rozmanité požadavky trhu vytvořily širokou škálu polymerních materiálů seskupených do strukturálních materiálů, ve kterých je polymer hlavní a nejviditelnější částí, s těmito podskupinami: spotřební polymery (polyethylen, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid, ESBR atd.). Tyto polymery jsou používány ve velkém množství při relativně nízkých nákladech zejména na hadice, nátěry, profily, nádoby, láhve, tabule, pneumatiky atd. konstrukční polymery a speciální pryskyřice (ABS, polyamidy, polyestery, polyacetáty, polymethylmetakryláty, EPDM, NBR atd.). Tyto polymery jsou používány při speciálních požadavcích při střední úrovni nákladů často pro velmi malé součástky (spínače, ventily, speciální části strojů atd.) produkty se speciálními kvalitami (polyimidy, polytetrafluorethylen, polysulfony, polyéterketony, fluorované a silikonové kaučuky atd.). Tyto nízkoobjemové, vysoce ceněné materiály jsou používány při extrémních požadavcích na odolnost vůči vysoké teplotě, počasí nebo rozkladu, speciální oděv nebo optické vlastnosti, extrémní čistotu lékařských přístrojů atd. termosetové polymery (polyestery, epoxidy, fenolové nebo alkylové pryskyřice) často používané jako nátěry a tužidla pro zesílení vláken v řadě aplikací od lodí po brzdové obložení Výše uvedené konkrétní suroviny patří do skupiny termoplastických polymerů, vyráběných za účelem využití jako spotřební nebo konstrukční polymery. Žádná z uvedených surovin není klasifikovaná jako nebezpečná látka nebo přípravek podle zákona č. 356/2003 Sb. Literatura včetně BREF (oficiální dokumenty MŽP popisující BAT nejlepší dostupné technologie) neuvádí žádné rozkladné reakce při tváření polymerů. Granuláty budou skladovány v přepravních obalech výrobce na paletách ve vyhrazeném prostoru u východního vjezdu do haly a v externích skladech. Manipulace se předpokládá pomocí akumulátorových vysokozdvižných a paletových vozíků. Množství vstupního základního materiálu: 200 t/rok. 17

18 Kromě základních granulátů se používají barviva rovněž na bázi polymerů, dále lepidla a urychlovače při konečné úpravě produktů. Jejich spotřeba činí řádově kilogramy ročně. Zásobování elektrickou energií Objekt bude elektrickou energií zásobovaný stávající elektropřípojkou z veřejné distribuční sítě ve správě SČE a.s. Spotřeba v roce 2007 činila 300 MWh. Instalovaný příkon roku 2007 Soudobý příkon roku 2007 Pi= 450 kw Ps= 150 kw Instalovaný příkon po dostavbě ( pro celý objekt) Soudobý příkon po dostavbě ( pro celý objekt) Pi= 811 kw Ps= 487 kw Vytápění Celý výrobní objekt včetně prostor pro administrativu v současné době vytápí: 5x stropní plynový zářič Helios - výkon 5 x 20 kw 1x plynový kotel Immergas s ohřevem TUV - výkon 27 kw Teplá užitková voda je připravována v elektrickém zásobníkovém ohřívači TUV 60l o výkonu 2 kw. Technologie pracuje s velkým přebytkem tepla. Pro temperování prostorů výrobní haly bude využito odpadní teplo od vstřikolisů a extrudérů, doplňkovým zdrojem tepla budou tak jako ve stávající hale stropní plynové zářiče o tepelném výkonu 4 x 30 kw, a 2 x 20 kw, pro rozšíření administrativy a sociálního zařízení bude instalovaný druhý plynový kotel Immergas o výkonu 27 kw. Prostřední skladová hala bude temperována na 10 C pomocí teplovzdušných plynových agregátů a stropních destratifikátorů o tepelném výkonu 1 x 20 a 1 x 30 kw. Všechna zařízení jsou a budou malými zdroji znečišťování ovzduší. Větrání Větrání haly bude přirozené, s přívodem infiltrací či větracími křídly bočních oken a odvodem střešním světlíkem spolu s odvedením nadměrné tepelné zátěže. Tepelné radiační a konvekční zisky budou částečně využity k vytápění interiéru (orientačně stanovený podíl využití 40%). Vzhledem k charakteru práce (ruční montáž, 18

19 kompletace, balení) nevznikají při výrobním procesu žádné škodliviny, nevyžaduje tedy speciální větrání. Zásobování zemním plynem, energetická bilance plynovodu. Zásobování bude realizováno stávající plynovou přípojkou z veřejného Energetické bilance Potřeba tepla pro vytápění a větrání stávající výrobní hala a přístavek 87,0 kw (se započítáním tep. zisků) nové sklady 39,6 kw nová výroba 117,0 kw Topný výkon zdrojů tepla stávající výrobní hala a přístavek 127,0 kw nové sklady 50,0 kw nová administrativa 27,0 kw nová výroba 160,0 kw Hodinová potřeba zemního plynu stávající odběr 18,5 m 3 /hod nový odběr 21,9 m 3 /hod celkem (při soudobosti 0,85) 34,3 m 3 /hod Roční spotřeba energie stávající výroba kwh = 338,4 GJ nové sklady kwh = 279,9 GJ nový odběr kwh = 599,2 GJ celkem kwh = 1216,8 GJ Roční spotřeba zemního plynu stávající výroba m 3 /rok ZP nové sklady 5400 m 3 /rok ZP nový odběr výrobních prostor m 3 /rok ZP celkem m 3 /rok ZP 19

20 B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Jedná se o rozšíření stávajícího výrobního závodu na pozemku, který je součástí výrobního areálu. Příjezdová komunikace je stávající. Součástí záměru je rozšíření parkovací plochy o 665 m 2, tj. 23 parkovacích stání, a vybudování manipulačních ploch o rozloze 723 m 2. Celkový počet parkovacích stání bude 39. Dopravu surovin bude zajišťovat maximálně 6 nákladních automobilů týdně. Odvoz výrobků bude prováděn 4x denně malým nákladním automobilem typu AVIA. To představuje maximálně příjezd 6 NA denně po příjezdových komunikacích (12 průjezdů) rovnoměrně rozložených v denní době. V noční době se nákladní doprava nepředpokládá. Při plně vytíženém parkovišti s kapacitou 39 stání (celková kapacita po realizaci záměru) přijede na ranní směnu 20 OA, na odpolední a noční po 19 OA. To znamená, že v denní době přijede 38 OA a odjede 20 OA, v noční době (před ranní směnou a po odpolední směně) přijede 20 OA a odjede 19 OA. Celkový pohyb osobních automobilů: v denní době 77 průjezdů v noční době 39 průjezdů B.III. Údaje o výstupech B.III.1. Ovzduší Emise ze závodu lze rozdělit do skupin: - technologické emise - emise ze spalování zemního plynu při výrobě tepla v tepelných zdrojích - emise z dopravy Problematiku ochrany ovzduší upravuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. K němu se vztahují následující prováděcí předpisy, které jsou relevantní k posuzované technologii: 1) NV č.146/2007 Sb, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 2) NV č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 20

21 3) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., ve znění novely č. 509/2005 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouř, přípustné míry obtěžování zápachem e a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování a podmínky jejich uplatňování v platném znění. Technologické emise Posuzovaný záměr spočívá pouze v tepelném přetváření termoplastických granulovaných polymerů. Při této činnosti nedochází k žádné chemické reakci, za standardních podmínek se neuvolňují žádné produkty rozkladu. Zařízení není z tohoto důvodu odsáváno. Proto je navržena kategorizace zdroje jako malý zdroj znečišťování ovzduší nevyjmenovaný. Tato kategorizace dopovídá reálné situaci, kdy nedochází k téměř žádné produkci emisí, neboť při teplotě tváření nedochází k rozkladu polymerů. Emise ze spalování zemního plynu 1) Pro temperování prostorů výrobní haly bude využito odpadní teplo od vstřikolisů. Jako doplňkový zdroj budou sloužit plynové stropní zářiče. 2) Vytápění administrativní budovy je stávající. Je zajištěno jedním plynovým kotlem o maximálním tepelném výkonu 27 kw. Jde o malý zdroj znečišťování ovzduší. Pro vytápění místností sociálního zařízení a rozšířené administrativní části bude instalován druhý plynový kotel o tepelném výkonu rovněž 27 kw. Tab. č. 2 přehled instalovaných tepelných výkonů Instalovaný tepelný výkon v kw SUM V kw Stávající výroba 5 x Stávající administrativa Nový adm. přístavek Nový výrobní hala 4 x x Nové sklady

22 Přestože celkový instalovaný výkon přesahuje 200 kw, je vzhledem ke skutečnosti, že tepelná zařízení jsou rozmístěna do více objektů a nelze je vzhledem k odlišným principům a vzdálenostem ani principiálně zaústit do jednoho komína, vhodné tato zařízení zařadit do kategorie jednotlivých malých zdrojů znečišťování ovzduší. Celková spotřeba zemního plynu se očekává m 3 /rok. Z této spotřeby byly vypočítány emise základních škodlivin pomocí emisních faktorů uvedených v NV č.352/2002 Sb.: Tab. č. 3 - Emise ze spalování ZP Stávající emise v t/rok Po rozšíření emise v kg/rok Spotřeba ZP v tis. m 3 /rok 12,5 37,6 1. TZL 0, , SO 2 0, , NOx 0,024 0, CO 0,004 0, TOC 0,0008 0, Z tabulky je zřejmé, že praktický význam při spalování zemního plynu mají pouze emise CO a NOx a ty jsou v tomto konkrétním případě také zanedbatelné. Důvodem je nízká spotřeba zemního plynu (vzhledem k přebytkům tepla z technologie), která odpovídá po rozšíření zhruba 10 rodinným domkům (cca 3,5 tis. m 3 ZP/rok). Způsob zjišťování emisí Pro malé spalovací zdroje platí dle NV č. 146/2007 Sb. příloha č.7 minimální účinnost spalování 89 % pro zařízení o jmenovitém tepelném výkonu kw. Tato hodnota neplatí pro speciální technologické spalovací zdroje, u kterých se sleduje pouze množství CO. Dále musí každý malý spalovací zdroj na plynná paliva o výkonu větším jak 11 kw spalovat palivo tak, aby vypočtená koncentrace COref ve spalinách nepřekročila hodnotu 500 mg/m3 při referenčním obsahu kyslíku 3%. Popis vzduchotechniky: Jako zdroj energie pro stroje je využívána výlučně elektrická energie. Vstřikolisy a extrudéry při procesu termoplastického tváření produkují značné množství tepla, proto je potřeba tepla v hale minimální. Naopak po část roku vznikne potřeba odvádět odpadní teplo od vstřikolisů. Proto budou výměnu vzduchu v části haly, ve které budou umístěny vstřikolisy, zajišťovat světlíky. 22

23 Automobilová doprava Nejvýznamnější emise, charakteristické pro automobilovou dopravu jsou oxidy dusíku NO x, tuhé znečišťující látky a plynné uhlovodíky. Jako karcinogen skupiny 1 je hodnocen zástupce skupiny těkavých organických látek (VOC) benzen. Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.02, publikovaný jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP č.10/2002. Pro stanovení emisních faktorů bylo ve skladbě vozového parku v roce 2007 byl přijat konzervativní předpoklad, že všechna vozidla splní limity EURO1. Tabulka č. 4 - Emisní faktory, rok 2007, EURO 1 Druh vozidla NO 2 PM 10 benzen g/km g/km g/km rychlost 50 km/hod OA 0,0162 0,0005 0,0095 TNA 1,2808 1,5700 0,0594 Stávající automobilová doprava v území Hlavní dopravní trasy v území představuje silnice I/9. Na hlavních příjezdových komunikacích byla spočítána celková emisní zátěž po rozšíření výroby viz. tabulka č. 4. Tabulka č. 5 Celkové emise z automobilové dopravy po rozšíření Celkem pohyby za 24 hod OA TNA Emise v g/km a 24 hod NO 2 1,879 15,370 17,25 Emisní faktor v g/km PM10 0,058 18,840 18,90 Benzen 1,102 0,713 1,81 Emise z automobilové dopravy související s provozem celého areálu po rozšíření výroby jsou vzhledem k provozu komunikace I/9 nevýznamné. 23

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Technologie drcení pneumatik Šlapanice Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, červenec 2015 Seznam zpracovatelů

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

Multifunkční hala Litoměřice 2. etapa dostavba a modernizace

Multifunkční hala Litoměřice 2. etapa dostavba a modernizace OZNÁMENÍ ZÁMĚRU zpracované podle 6 zákona č. 100/2001Sb., ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., přílohy č. 3, o posuzování vlivů na životní prostředí Projekt Obec Katastrální území Kraj Investor

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě)

Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě) Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě) Oznámení ve smyslu 6 odst. 1, zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracované dle Přílohy č. 3 k uvedenému zákonu IDENTIFIKAČNÍ

Více

Likvidace autovraků - Varnsdorf

Likvidace autovraků - Varnsdorf Severočeské sběrné suroviny a.s.,švermova 117, 460 10 Liberec Likvidace autovraků - Varnsdorf O Z N Á M E N Í záměru podle 6 v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mittal Steel Ostrava a.s. Žárová zinkovna pro provoz 162 - svodidla Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Číslo zakázky

Více

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Arch.Design,

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více

Nová skladovací hala

Nová skladovací hala pohled na areál Coca-Cola HBC Česká republika od východu, (AS CHEMOPRAG, říjen 2011) Nová skladovací hala Oznámení záměru Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Mošnov - MOBIS - EIA Číslo úkolu : 534078 Objednatel : Technoprojekt, a.s. Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE (podle

Více

Sběr a zpracování autovraků

Sběr a zpracování autovraků Environmentální a ekologické služby s.r.o. Oznámení záměru stavby dle 6 v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/2001sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Sběr a zpracování autovraků Mgr. Luboš Motl říjen

Více

OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ

OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ Oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice Dekont International s.r.o. Chaloupkova 10 Brno, 612 00 Tel/fax: + 420 549 212 816 http://www.dekont.cz/ e-mail: dekont.cz@dekont.cz Evidenční číslo dokumentace: 3048/03 Zařízení pro nakládání s odpady

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více