ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum: tel: Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. IČO Masarykova 1404/34a Hořovice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o., IČO , Masarykova 1404/34a, Hořovice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y přístavby výrobní haly Západ 2, včetně plošných drenáží, opěrných konstrukcí, komunikací a zpevněných ploch, stavebních úprav vjezdu, novostaveb retenční nádrže, rozvodny VN, vrátnice a parkoviště, přípojek a přeložek IS, vegetačních úprav a oplocení (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1491/1, 2213/1, 2213/20, 2213/22, 2213/25, 2215/2, 2215/3, 2215/4, 2216, 2217/1, 2369/1, 2370/19, 2373/13, 2375/2, 2375/4 v katastrálním území Hořovice, parc. č. 888/1, 888/3 v katastrálním území Osek u Hořovic. Druh a účel umisťované stavby: Přístavba výrobní haly Západ 2 stavba výrobního charakteru (výroba čelních skel z dovezeného polotovaru), ve výrobní hale budou umístěna technologická zařízení 4. výrobní linky včetně doplňujících objektů. Vnější zpevněné plochy a parkoviště mají obslužný charakter. Stavba je členěna na tyto stavební objekty: SO 01 hrubé terénní úpravy Vytvoření terénního zářezu pro výrobní halu o celkové ploše (včetně exteriérové zpevněné plochy po obvodu haly) cca m 2, z toho m 2 o průměrné výšce 2,4 m k niveletě podlahy a 3,0 m ke srovnané zemní pláni, tj. cca m 3, a m 2 o průměrné výšce 3,0 m k niveletě podlahy a 3,6 m ke srovnané zemní pláni, tj. cca m 3. Celkové množství HTÚ je m 3 zeminy. Část zeminy bude deponována v prostoru stavby a bude využita na vyrovnání plochy pro SO 11 Parkoviště (cca m 3 ), ostatní materiál bude odvezen na skládku.

2 Č.j. MUHO/17017/2014 str. 2 SO 02 Plošné drenáže Plošné drenáže budou uloženy v západní části pozemku par.č. 2389/1, pozemku par.č. 2213/25, 2213/1, 2378/19, 2375/2, 2375/4, pod úrovní nivelety podlahy haly se zaústěním do dešťové kanalizace. SO 03 Opěrné konstrukce Opěrné konstrukce zajišťující výškový rozdíl mezi niveletou obslužné komunikace a zpevněných ploch a niveletou podlahy výrobní haly. Tento výškový rozdíl dosahuje průměrné hodnoty 3,5 m. Opěrné konstrukce jsou řešené jako železobetonové monolitické opěrné stěny s tloušťkou stěny od 250 do 350 mm. Stěna je navýšena nad úroveň nivelety přilehlých komunikací a zpevněných ploch o 0,9 m a je doplněna ochranným madlem na celkovou výšku 1,0 m. Umístění opěrných konstrukcí bude v severní části pozemku par.č. 2389/1 a v západní části budoucí haly na pozemku par.č. 2375/4. SO 04 Výrobní hala Výrobní hala bude umístěna na pozemku parč. 2213/1, 2213/25, 2373/13, 2375/2, 2375/4 ve vzdálenosti 4,4 m od pozemku par.č. 1491/1 (veřejné komunikace) a přiléhající k západní stěně stávající výrobní haly. Výrobní hala je dvojlodní jednopodlažní stavba halového typu, v části půdorysu s vestavbou skladové plošiny s podlahou v úrovni 2. NP a v části půdorysu s vestavbou dvoupodlažního vestavku s podlahou v úrovni 1. NP a 2. NP. Půdorysně je stavba ve tvaru obdélníku o rozměrech 96,145 m x 73,15 m s přisazeným vjezdovým zádveřím o rozměrech 5,77 x 6,19 m v severovýchodním nároží. Orientace podélné osy stavby je západ - východ. Maximální výška objektu nad niveletou podlahy měřená ve štítové stěně v hřebeni haly je 12,443 m bez ochranného zábradlí a 13,543 m včetně ochranného zábradlí, maximální výška objektu nad niveletou přilehlé veřejné komunikace, tj. skutečná viditelná výška objektu, je 9,29 m. Stavba je provozně řešena jako otevřený halový prostor o dvou lodích sloužící výhradně výrobním účelům s operativními meziskladovými plochami. Při západní obvodové stěně jsou na šířku jednoho modulu situovány dvoupodlažní vestavky s podlahou v úrovni 1. NP a 2. NP, kde je umístěno nezbytné sociální zázemí (šatny, umývárny, WC) a kanceláře, technická infrastruktura (rozvodna elektro, úpravna vody, kompresorovna), místnost běžné údržby a místnost údržby skeletů. V severní lodi je umístěna skladová plošina tvořící vestavbu s podlahou v úrovni 2. NP určená pro skladování ocelových skeletů (šablony pro tvarování skla v ohýbací peci). Část plošiny přiléhající ke stávajícím halám je stavebně oddělena od zbývající části plošiny i od výrobní haly. Součástí výrobní haly je i prodloužení stávajícího kanálu pro odvod střepů z řezací linky. Jedná se o železobetonovou podzemní konstrukci s hloubkou dna na úrovni -2,5 m vybavenou dopravníkovou technologií. Vyústění kanálu je na zpevněné ploše u severovýchodního nároží haly, kam bude i přemístěna stávající technologická stolice zajišťující plnění střepů do sběrných kontejnerů. SO 05 Komunikace a zpevněné plochy Obslužná komunikace - je páteřní komunikace bez přístupu veřejnosti umístěná v západní části areálu společnosti na pozemcích par.č. 2213/1, 2375/4, 2370/19. Komunikace navazuje na nově situovaný vjezd do areálu, který komunikaci propojuje s veřejnou komunikací silnicí II. třídy č Propojení komunikace s vjezdem je řešeno tak, aby umožnilo odstavení čekající nákladní soupravy před vjezdovou vrátnicí a nedocházelo tak ke hromadění vozidel na odbočení z veřejné komunikace. Celková kapacita pro možnosti odstavení čekající soupravy je 5 nákladních souprav. Komunikace sleduje přibližně směr jih - sever podél západní fasády nově navrhované výrobní haly a dále pokračuje ve směru západ východ v prostoru mezi jižní fasádou stávající skladové haly a severní fasádou nově navrhované výrobní haly. U jihovýchodního nároží stávající skladové haly je komunikace napojena na stávající komunikaci a zpevněné plochy. Dopravně se jedná o zachování jednosměrné obslužnosti areálu poté, co stávající vjezd do areálu včetně navazující komunikace jsou zrušeny a uvolňují místo nově navrhované výrobní hale. Po stávajících komunikacích a zpevněných plochách v severní části areálu je komunikace napojena na stávající osobní a vjezdovou vrátnici. Šířka komunikace je proměnná při dodržení minimální šířky 8 m a poloměru nájezdových oblouků nejméně 12 m tak, aby byl zajištěn dostatečný manipulační komfort pro těžkou nákladní soupravu. komunikace a zpevněné plochy jsou řešeny jako živičné ve skladbě určené pro těžkou dopravu. Ohraničeny jsou silničními obrubami nebo opěrnou stěnou zvýšenou nad úroveň nivelety. Odvodnění je provedeno dešťovými vpustěmi do dešťové kanalizace.

3 Č.j. MUHO/17017/2014 str. 3 zpevněné plochy po obvodu haly v úrovni její podlahy beton m 2 zpevněné plochy po obvodu haly v úrovni její podlahy chodník 207 m 2 zpevněné plochy a komunikace živice m 2 zpevněné plochy a komunikace chodník 112 m 2 SO 06 Stavební úpravy vjezdu Stávající vjezd z veřejné komunikace silnice II. třídy č. 117 (pozemek par.č. 1491/1) bude rozšířen tak, aby umožnil samostatný nový vjezd do areálu na obslužnou komunikaci pro nákladní dopravu a samostatný nový vjezd/výjezd na parkoviště zaměstnanců. Vjezdy budou umístěny na pozemku par.č. 2215/2, 2215/3, 2215/4 (ostatní plocha), 2213/1 (ostatní plocha) a 1491/1 (ostatní plocha silnice). Vjezd do areálu na obslužnou komunikaci k vjezdové vrátnici je řešen jako jednosměrný a umožňující odbočení pouze ve směru od Hořovic. Prostor za vjezdem umožňuje čekání nákladní soupravy před průjezdem vrátnicí, celková kapacita je 5 čekajících nákladních souprav. Vjezd na parkoviště zaměstnanců je řešen jako obousměrný (režim vjezd/výjezd) a současně umožňující odbočení jak od Hořovic, tak od Oseka. Obslužnost areálu Rubiko, s.r.o. zůstane realizací stavebních úprav nedotčena. V rámci stavebních úprav bude povrch vjezdu proveden jako zpevněný živicí (131 m 2 ) a současně bude zajištěno odvodnění rigolu realizací trubního propustku. Odvodnění vjezdu je navrženo vsakováním na pozemku žadatele. Spádování je provedeno tak, aby srážkové vody nevytékaly na veřejnou komunikaci. SO 07 Retenční nádrž pro dešťovou vodu podzemní objekt umístěný na pozemku par.č. 2369/1(ostatní plocha) ve vzdálenosti 12,73 m od hranice pozemku par.č. 2213/12 a 4,13 m od hranic pozemku par.č. 1491/1 (silnice), o vnějších půdorysných rozměrech 25 x 15 m, horním lícem zastropení na kótě -1,4 m od nivelety zpevněné plochy, hloubce dna nádrže na úrovni -4,1 m a spodním lícem nádrže na -4,4 m. Vzhledem k hloubce zaústění dna potrubí dešťové kanalizace je využitelný objem nádrže 750 m 3. Nádrž je provedena jako železobetonová monolitická konstrukce se stropní konstrukcí, obvodovými stěnami a vnitřními sloupy a průvlaky. Po provedení nádrže bude realizován SO 08 Rozvodna VN, na horním líci nádrže bude proveden zásyp a nová zpevněná plocha ze silničních panelů, bude obnoven chodník a bude provedeno drátěné oplocení. SO 08 Rozvodna VN Nová vstupní rozvodna je jednopodlažní objekt o vnějších půdorysných rozměrech 9,75 x 6,50 m a výšce v atice +5,2 m. Umístěna bude na pozemku par.č. 2369/1 v jihovýchodním rohu, ve vzdálenosti 12,73 m od pozemku par.č. 2213/12 a 4,13 m od pozemku par.č. 1491/1 (silnice). V rozvodně bude prostorově oddělená část vstupních vypínačů, na kterých budou ukončeny hlavní a záložní přívod. Vstup do této části bude umožněn přímo z veřejného prostoru. Na napěťové úrovni VN zde bude dále umístěno měření odběru elektrické energie pro celý areál. maximálním příkonu 18MVA Objekt je proveden ve zděné technologii (keramika) s betonovou podlahou a těžkou stropní konstrukcí (železobeton). SO 09 Přípojky, přeložky a rozšíření inženýrských sítí Přípojka/rozšíření areálové dešťové kanalizace - Dešťová voda ze střech nově navrhované haly, stávající skladové haly (dosud vsakovaná) a komunikací a zpevněných ploch bude zadržována v retenční nádrži o objemu 750 m 3 ve východní části areálu. Tato nová areálová kanalizace bude vedena z dešťových svodů střech do hlavního potrubí DN 400, které bude vedeno při jižní hranici areálu do retenční nádrže a dále bude napojeno na stávající přípojku dešťové kanalizace do revizní šachty. Materiál potrubí KG SN8, délka hlavního řadu 385 m. Přípojka vody/rozšíření areálového rozvodu vody. Objekt nové haly bude zásobován novým areálovým vodovodem vedeným ze stávající vodoměrné šachty. Vodovod bude veden v zemi podél jižní fasády stávajících hal k nové hale, kde bude odbočka do haly pro rozvod požárního vodou k hydrantům v hale. Nový venkovní vodovod bude ukončen na západě od nové haly nadzemním hydrantem. Na této trase bude odbočka pro zásobování vodou vestavby haly. Nový areálový rozvod bude z materiálu HDPE 150 o celkové délce 353 m.

4 Č.j. MUHO/17017/2014 str. 4 Stavební úpravy stávající přípojky elektrické energie areálová část Přívod elektrické energie bude řešen stávajícím kabelem AXEKVCEY 3x240 směrem z distribuční rozvodny ČEZ TR Hořovice. Pro zvýšený příkon nové stavby bude na pozemcích žadatele vybudována nová vstupní rozvodna VN s fakturačním měřením na straně VN o maximálním příkonu 18MVA. Připojení nové rozvodny bude provedeno ze stávajícího přívodního kabelu VN. Hlavní přívodní kabel VN AXEKVCEY 3x240 bude před vstupem do areálu (na pozemku par.č. 2369/1) naspojkován a prodloužen východním směrem stejným kabelem do hlavní rozvodny. Nový záložní kabel přívodu VN bude veden ve stávající trase současného kabelového vedení, které je svedeno ze sloupu pod komunikaci na pozemku par.č. 1491/1 (silnice) na hranici pozemku par.č. 2369/1, dále bude záložní kabel veden v nové trase v pozemku par.č 2369/1 v jeho jižní části s napojením do nové rozvodny (SO 08). Přípojka elektrické energie/rozšíření areálového rozvodu elektrické energie Stávající výrobní haly i navrhovaná výrobní hala budou z nové rozvodny napojeny vnitřními VN kabely vedenými v rámci areálu po pozemcích žadatele. Záložní přívod bude mít omezený přenášený výkon 6MW. Kabel AXEKVCEY 3x240 délky 305 m do rozvodny ZÁPAD v nově navrhované hale bude uložen v zemi podél hal na pozemcích žadatele. Kabel AXEKVCEY 3x240 do stávající hlavní rozvodny bude uložen v zemi na pozemcích stavebníka. Přeložka přípojky elektrické energie PROBO GROUP Na pozemku par. č. 2369/1 je umístěna stožárová trafostanice společnosti PROBO GROUP a.s. včetně jejího nadzemního přívodu a včetně kabelového napojení areálu PROBO GROUP a.s. vedeného v zemi. Tato trafostanice včetně přívodu a napojení areálu budou přemístěny na pozemky uživatele PROBO GROUP a.s. Přemístění trafostanice včetně úpravy distribuční sítě probíhá samostatným řízením a není předmětem této dokumentace. Rozšíření areálového rozvodu venkovního osvětlení Venkovní osvětlení komunikací a parkoviště bude provedeno z rozvaděče umístěného v SO 11 Vrátnice. Přechody přes komunikaci budou řešeny v chráničkách Kopoflex. Zrušení části plynovodního potrubí Stávající regulační stanice plynu STL/NTL umístěná na pozemku parc. č. 2369/1 bude zrušena bez náhrady. Stávající potrubí na pozemku par. č. 2369/1 bude zkráceno a ukončeno zemním uzávěrem s odvětráním. Areál nebude napojen na plynovodní řad. Přeložka přípojky vodovodu Roztočil Pod podlahou plánované haly je veden stávající přívod vody Roztočil DN 50. Tento přívod bude v jihozápadním nároží stávající haly Jih 2 přerušen a nově přeložen podél obvodu haly a podél komunikace až do místa předpokládané trasy v blízkosti stávající skladové haly. Celková délka přeložky 197 m. Připojení na kanalizaci zůstává stávající. Nové areálové rozvody tlakové splaškové kanalizace z PE potrubí pro tlakovou kanalizaci ve spádu min 0,5 %. Potrubí z PVC bude položeno do vyhloubeného výkopu na zhutněné pískové lože tl. 0,1 m, bude obsypáno stejným materiálem v tloušťce 0,30 m nad potrubím. Zbytek rýhy bude zasypán po vrstvách hutněným materiálem. Na potrubí kanalizace budou osazeny kanalizační šachty, které budou opatřeny vodotěsným litinovým poklopem průměru 600 mm. SO 10 Vrátnice Objekt vrátnice je umístěn na pozemku par.č. 2213/1 (ostatní plocha) při západní stěně nové výrobní haly. Objekt plní doprovodnou funkci k výrobnímu objektu. Objekt je dvoupodlažní s plochou střechou: 1. NP je umístěné a je přístupné z úrovně nivelety výrobní haly na kótě ±0,00 m, 2. NP je umístěné a je přístupné z úrovně zpevněné plochy na kótě +3,25 m. Vnější půdorysné rozměry objektu jsou 9,24 m x 5,99 m a výška v atice +7,00 m. Světlá výška v interiéru 1. NP je 2,83 m a v interiéru 2. NP je 2,6 m. Dispozičně je objekt v 1. NP otevřený bez vnitřních dělících konstrukcí a je užíván jako sklad zimní údržby. Ve 2. NP určeném pro ostrahu je tvořen zádveřím s přístupem do hlavní místnosti ostrahy, do denní místnosti ostrahy a do místnosti pro návštěvy, za kterou je umístěna WC kabina s předsíňkou. Objekt je zhotoven v kombinované technologii s těžkou stropní konstrukcí (železobeton, keramika). Výplně otvorů jsou plastové. Podlaha je tvořena dlažbou a PVC. Vnější fasáda je opatřena kontaktním zateplovacím systémem se silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm v barvě šedé. SO 11 Parkoviště Parkoviště pro parkování osobních vozidel zaměstnanců a návštěv s počtem 99 parkovacích míst. Stání vyhrazené pro OSSPO je vymezeno na stávajících plochách parkování u administrativní budovy areálu. Parkoviště bude umístěno na pozemku par.č. 226 a 2217/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Hořovice a jednou třetinou pozemku par.č. 888/1 (trvalý travní porost) a pozemku par.č. 888/3

5 Č.j. MUHO/17017/2014 str. 5 v katastrálním území Osek u Hořovic. Parkoviště bude napojeno na veřejnou komunikaci pomocí stávajícího stavebně upraveného vjezdu k objektům Rubiko s.r.o. Na stávající vjezd navazuje páteřní obousměrná komunikace šířky 6,0 m, ze které jsou rozvětveny přístupy k jednotlivým řadám parkovacích míst. Parkovací místa jsou kolmá, základní rozměr parkovacího místa je 2,4 x 5,3 m, vzdálenost mezi dvěma řadami parkovacích míst je 6,0 m. V západním směru navazují na parkoviště terénní úpravy. Parkoviště bude zhotoveno na násypu, jehož výška sleduje přibližně stoupající niveletu přilehlé veřejné komunikace. Komunikační plochy parkoviště budou z živice a plocha parkovacích míst bude tvořena zámkovou dlažbou. Plochy budou utaženy do silničních obrubníků. Mezi parkovacími místy budou rozmístěny vegetační ostrůvky určené pro výsadbu vzrostlé zeleně. Odvodnění parkoviště je navrženo vsakováním. SO 12 Vegetační úpravy Nově jsou navrženy vegetační prvky v celkové ploše m 2 parkového trávníku (volná plocha parkoviště, podél nově navržené severo-jižní komunikace, v prostoru jižní fasády) a celkem 54 ks stromů. SO 13 Oplocení Oplocení při jižní hranici areálu podél veřejné komunikace bude navazovat na stávající oplocení, bude umístěno na horním líci opěrné stěny a bude sestaveno z plotových dílců se sloupky o výšce 1,5 m, tj. cca 2,5 m včetně opěrné stěny. Tento typ oplocení pokračuje po opěrné konstrukci i severním směrem až ke schodišti, kde je umístěn turniket. Za vrátnicí bude pokračovat drátěné oplocení se sloupky, výška oplocení je 2,5 včetně nástavce s ostnatými dráty. Oplocení bude přerušeno vjezdovou dvoukřídlou bránou se samočinným otvíráním. Nalevo od vjezdové brány pokračuje tento typ oplocení severním směrem po levé straně komunikace až ke stávajícímu oplocení u skladové haly, kde je ukončeno. Část mezi vjezdem k Rubiko s.r.o. a pozemkem parc. č. 2375/1 zůstává neoplocena. Parkoviště bude oploceno samostatným oplocením z drátěného pletiva a sloupků výšky 2,1 m a s dvoukřídlou vjezdovou bránou. Vymezení území dotčeného vlivy stavby. - Pozemky par.č. 2213/1 (ostatní plocha), 2213/22 (zastavěná plocha a nádvoří), 2213/25 (zastavěná plocha a nádvoří), 2369/1 (ostatní plocha), 2370/19 (ostatní plocha), 2373/13 (ostatní plocha), 2375/2 (zahrada), 2375/4 (zahrada), 2216 (trvalý travní porost), 2217/1 (trvalý travní porost), 2217/2 (trvalý travní porost), 2215/4 (ostatní plocha) vše katastrální úřad Hořovice. Pozemky jsou ve vlastnictví žadatele a jsou součástí oploceného výrobního areálu společnosti Saint Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. Jedná se o pozemky částečně zastavěné nebo pozemky nezastavěné a nezpevněné. - Pozemky par.č. 888/1 (trvalý travní porost), 888/3 (trvalý travní porost) oba pozemky v katastrálním území Osek u Hořovic, oba pozemky jsou ve vlastnictví žadatele. - Pozemky par.č. 2215/2 (ostatní plocha), 2215/3 (ostatní plocha), v katastrálním území Hořovice jsou ve vlastnictví města Hořovice, které s úpravami pozemku vydalo souhlas. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb dle katastrálního situačního výkresu č.4 v měřítku 1:1000, který je součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Havlina, ČKAIT a Ing. Milan Hercik. 2. Umístění výše uvedeného stavebního záměru vyžaduje odstranění stávajících objektů (přístřešek skladu obalů, lehká skladová hala, přístavek vjezdového zádveří) a bourání stávajících komunikací a zpevněných manipulačních ploch včetně opěrných konstrukcí. Odstranění objektů vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu dle 128 stavebního zákona. 3. Součástí dalšího stupně projektové dokumentace bude i projekt organizace výstavby, ze kterého budou zřejmá místa ukládání výkopového materiálu, stavebního materiálu a stavebních strojů a návrh případných uzavírek silnic. Dopravní opatření a případné uzavírky je nutno v dostatečném předstihu projednat s Policií ČR - DI Beroun a odborem technickým a dopravním MěÚ Hořovice.

6 Č.j. MUHO/17017/2014 str V dalším stupni projektové dokumentace bude zakreslena staveništní komunikace, která musí být navržena tak, aby nemohla negativně ovlivnit provoz na přilehlé komunikaci silnice II. třídy č Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů je stavebník povinen oznámit záměr stavební činnosti již od doby přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčených pozemcích archeologický výzkum formou dohledu nebo záchranného výzkumu. 6. Další stupeň projektové dokumentace bude respektovat podmínky vyjádření VAK Beroun, a.s. ze dne , zn. O /2014 a bude, před podáním žádosti o stavební povolení, předložen správci sítě VAK Beroun, a.s. k vyjádření. Vyjádření bude stavebnímu úřadu doloženo k žádosti o stavební povolení. 7. Další stupeň projektové dokumentace bude respektovat podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 ze dne č.j / Další stupeň projektové dokumentace bude respektovat podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Stř. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne , č.j /2014/KUSK a ke stavebnímu povolení bude doloženo stanovisko dotčeného orgánu o splnění těchto podmínek. Podmínka č.1: provozem zdroje znečišťování ovzduší budou dodržovány povinnosti provozovatele stacionárního zdroje dle 17 zákona o ochraně ovzduší, dále budou dodržovány další povinnosti vplývající ze zákona o ochraně ovzduší, a jeho prováděcích předpisů. Podmínka č.2: vzhledem ke skutečnosti, že v závěru Rozptylové studie č RS-Hořovice-001 ze dne , zpracované autorizovanou osobou Ing. Markem Hladíkem, ČHMÚ pobočka Plzeň (autorizace MŽP pod č.j. 3264/780/12/AK), a v Odborném posudku č. OP z června 2014, který je zpracovaný autorizovanou osobou Ing. Zbyňkem Krayzlem (autorizace MŽP 2850/780/11/LH ze dne ), v kapitole Zhodnocení úrovně znečišťování v lokalitě, kde má být stacionární zdroj umístěn, je uvedeno, že výstavba nové výrobní haly významně ovlivní stávající imisní situaci průměrných ročních koncentrací organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík TOC, požaduje orgán ochrany ovzduší v dalším stupni řízení provést opaření na snížení tohoto imisního přírůstku. 9. Další stupeň projektové dokumentace bude respektovat podmínky vyjádření KSÚS Praha ze dne , č.j. 1888/14/KSUS/KLT/PŘI a projekt bude předložen KSÚS Praha k dalšímu posouzení a vyjádření. Toto vyjádření bude předloženo s žádostí o stavební povolení. 10. Stavebník dodrží podmínku dotčeného orgánu MěÚ Hořovice, OVŽP vodoprávní úřad uvedenou v koordinovaném stanovisku č.j. S-MUHO/8734/2014/VÝST/KY ze dne pod bodem č.5. Přístavbou výrobní haly Západ 2 nesmí být změněny odtokové poměry daného pozemku, a to především s ohledem na stávající odvodňovací potrubí, které se v předmětných pozemcích nacházejí. V případě poškození stávajícího odvodňovacího potrubí, musí být neprodleně obnovena jeho funkčnost. 11. Vzhledem k nutnosti posouzení charakteru odtékajících srážkových vod z parkoviště a způsobu jejich likvidace, bude další stupeň projektové dokumentace doplněn o hydrogeologický posudek. 12. Celé trasy vedení a přípojek uvedené pod SO 09 budou po dokončení geodeticky zaměřeny. Výsledek zaměření bude předán stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce. 13. Další stupeň projektové dokumentace bude respektovat podmínky závěru zjišťovacího řízení č.j /2014/KUSK, spis. zn. SZ_069783/2014/KUSK/9 ze dne Podmínka č. 2: z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (dále jen zákon) provozovatel podle bezpečnostních listů zkontroluje aktuálnost protokolu o nezařazení ze dne , zpracovaný podle 4 tohoto zákona. Podmínka č. 3: v dalším stupni projektové přípravy zapracovat navržené řešení odvádění dešťových vod z areálu. Podmínka č. 4: dodržovat navržená opatření uvedené na str. 32 kapitola D.I.5 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů oznámení záměru zpracovaného v dubnu 2014 Mgr. Luboš Čížek, Jahodová 1446, Hořovice, není držitel autorizace MŽP.

7 Č.j. MUHO/17017/2014 str. 7 Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o., Masarykova 1404/34a, Hořovice Odůvodnění: Dne podala společnost Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o., IČO žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Přístavba výrobní haly Západ 2 včetně souvisejících objektů. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Žádost o vydání rozhodnutí kromě obecných náležitostí obsahovala základní údaje o záměru a identifikační údaje pozemků. K žádosti žadatel připojil rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, závazná stanoviska, stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury, projektovou dokumentaci. Stavební úřad oznámil opatřením č.j. MUHO/14386 ze dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu s 87 odst. 2 stavebního zákona k projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den , protože jde o záměr posuzovaný ve zjišťovacím řízení. Konání veřejného ústního jednání bylo veřejnosti oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena nejméně 30 dnů předem. V souladu s ustanovením 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, oznámil stavební úřad opatřením č.j. MUHO/14386 ze dne zahání územního řízení také občanským sdružením. Podle 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny je občanské sdružení oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení, přičemž dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Svou účast neoznámilo ani jedno občanské sdružení. Stavba, svým rozsahem, zasahuje do katastru dvou obcí. Z části je umístěna na katastrálním území Hořovic a z části na katastrálním území Osek. Pro obě obce byl vydán schválený územní plán. Uvedený záměr je v souladu se schváleným Uzemním plánem města Hořovice, ve znění po změně č. 4. Pozemky dotčené záměrem se nacházejí v nezastavěném území, na zastavitelné ploše výroby a skladů (VS)(VSG). Plochy výroby a skladů jsou územím využitým pro výrobu, skladování, manipulaci s materiály, které nejsou přípustné v jiných funkčních plochách. Stavebním záměrem dojde k rozšíření stávajícího komplexu výrobních hal společnosti Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. V nové výrobní hale bude umístěna 4. technologická linka na výrobu čelních automobilových skel. Jedná se o shodný způsob výroby jako u stávajících výrobních hal, u kterých nebyl prokázán dlouhodobým provozem žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Celý výrobní areál je umístěn v jihozápadní části města Hořovice (jeho okrajová část). Pro dané území nejsou stanoveny žádné regulativy, které by mohly výrazně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádaní území nebo jejich vybraných částí. Vymezenému funkčnímu využití ploch odpovídá způsob jeho užívání, zejména účel zde umisťovaných a povolovaných staveb i zařízení včetně využití území a změn stávajících staveb a využití území. Zároveň byly zohledněny místní podmínky urbanistické, ekologické, hygienické a technické. Uvedený záměr je rovněž v souladu se schváleným Územním plánem obce Osek, ve změní po změně č.2. Pozemky dotčené záměrem se nacházejí v nezastavěném území, na zastavitelné ploše výroby (Vd) drobná výroba a služby a ploch vymezené územním plánem pro bydlení rodinné domy. Plochy drobné výroby a služby jsou plochy vymezené územním plánem obce Osek pro všechny druhy drobné výroby a služeb, přípustným využitím území jsou obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení, sklady. Navrhovaný stavební záměr parkoviště je umístěn na dvou třetinách pozemku vymezeném těmito plochami (Vd). Parkoviště může být charakterizováno jako služba, neboť bude využíváno pro parkování osobních automobilů zaměstnanců společnosti a návštěv. Jedna třetina pozemku, územním plánem obce Osek vymezena pro bydlení rodinné domy, zůstane bez využití a bude pouze zatravněna. V souladu s doporučením Rady kraje Středočeského kraje o dodržování koeficientu zeleně, budou plochy parkoviště a zpevněných ploch doplněny stromy a parkovou úpravou v celkové ploše m 2 parkového trávníku a 54 ks stromů. Stavební úřad dospěl k závěru, že umístěním navrhovaný staveb nedojde k narušení stávající struktury zástavby, ke zhoršení kvality prostředí a ke snížení civilizačních hodnot v území. Umístěním staveb bude

8 Č.j. MUHO/17017/2014 str. 8 dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Projednávaný záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, s charakterem území i s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Stanoviska sdělili: Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, čj. MUHO/8734/2014/VÝST/KY ze dne Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, čj. MUHO/12288/2014 ze dne Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj /2014/KUSK ze dne : závěr zjišťovacího řízení Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj /2014/KUSK ze dne : závazné stanovisko k umístění stavby zdroje znečišťování ovzduší Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, čj. KHSSC 18646/2014 ze dne Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, čj. BE-323-2/2014/PD ze dne Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun, čj. KRPS /ČJ ze dne a čj. KRPS /ČJ ze dne Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, čj. 1888/14/KSUS/KLT/PRI ze dne Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha, čj / OÚZ-PL ze dne ČEZ Distribuce, a.s., čj ze dne Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., čj. O /2014 ze dne Telefónica O2 Czech Republic, a.s., čj /2014 ze dne Rozptylová studie znečištění ovzduší v okolí nové výrobní haly firmy Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. Hořovice. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav pobočka Plzeň. Ing. Marek Hladík. Datum zpracování: 06/2014 Hluková studie hluk z provozovny v chráněném venkovním prostoru a venkovním prostoru staveb. Zpracoval: INECO průmyslová ekologie s.r.o. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Jaroslav Pazderka. Datum zpracování: Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí stavební úřad neuvedl podmínku č. 1 závěru zjišťovacího řízení č.j /2014/KUSK, spis. zn. SZ_069783/2014/KUSK/9 ze dne , neboť stavebník k územnímu řízení doložil souhlasné závazné stanovisko k umístění stavby zdroje znečišťování ovzduší č.j /2014/KUSK, spis. zn. SZ_091116/2014/KUSK/9 ze dne Podmínky tohoto stanoviska zahrnul stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí, konkrétně do podmínky č. 8. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Stanovení okruh účastníků územního řízení: Stavební úřad do okruhu účastníků územního řízení zahrnul v souladu s 85 odst. 1 pís. a) a b) stavebníka tj. Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o a obce v místě stavby město Hořovice a obec Osek, v souladu s 85 odst. 2 pís. a) vlastníka pozemku na kterém má být záměr uskutečněn město Hořovice, v souladu s 85 odst. 2 pís. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tj. Město Hořovice, Milan Roztočil, nar , Ing. Václav Roztočil, nar , Jiří Červenka, nar , Lenka

9 Č.j. MUHO/17017/2014 str. 9 Červenková, nar , Ing. Václav Kunc, nar , Jan Anton, nar , Josef Plecitý, nar , Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o, PROBO GROUP a.s., a vlastníky veřejné technické infrastruktury ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Veřejnost žádné připomínky neuplatnila. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Bc. Marta Kindlová samostatný odborný referent Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úředních deskách obecních úřadů obcí uvedených v rozdělovníku a po jeho sejmutí neprodleně vráceno stavebnímu úřadu. Na zveřejněno dne: Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 2 písm. b) ve výši 3.000,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši ,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000,- Kč, celkem ,- Kč byl zaplacen dne PP.

10 Č.j. MUHO/17017/2014 str. 10 Obdrží: účastníci dle 85 odst.1 stavebního zákona : Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o., IDDS: qkmyvze Město Hořovice, Palackého náměstí č.p. 2, Hořovice Obec Osek, IDDS: cgab43d účastníci dle 85 odst.2stavebního zákona : Milan Roztočil, nám. Míru č.p. 216, Komárov u Hořovic Ing. Václav Roztočil, Na zájezdu č.p. 1946/18, Praha 10-Vinohrady, Praha 101 Jiří Červenka, Osek č.p. 284, Komárov u Hořovic Lenka Červenková, Osek č.p. 284, Komárov u Hořovic Ing. Václav Kunc, Osek č.p. 23, Komárov u Hořovic Jan Anton, Osek č.p. 296, Komárov u Hořovic Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IDDS: a6ejgmx PROBO GROUP a.s., IDDS: 3nhrzyg Josef Plecitý, Osek č.p. 68, Komárov u Hořovic ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf dotčené správní úřady Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor, IDDS: dz4aa73 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní, Palackého náměstí č.p. 2, Hořovice MěÚ Hořovice, odb. výstavby a živ. prostředí veřejnost doručí se veřejnou vyhláškou K vyvěšení na úřední desku: Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 2, Obecní úřad Osek, úřední deska Příloha: situace

11 Č.j. MUHO/17017/2014 str. 11

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/202/2013/Ve JID: 33736/2013/muhb Havlíčkův Brod, dne 16.5.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00844/11/P 01393/11/SÚ Prchalová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/01093/2013/S MeUSM/02029/2013 Ing.Helena Štolhoferová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 3523/12/VYS/Šp 24697/12

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/4443/2012/Šla Lysá nad Labem, dne 18.4.2012 Č.j.: SÚ/12344/12/Šla Vyřizuje: E-mail: Irena Šulcová,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4501/2011/Bi Č. J.: 0291/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx005gvgf* MUBLX005GVGF Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/160/13 V Semilech dne 1.2.2013 Zn.: SÚ 3458/12-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4654/2011/Bi Č. J.: 0850/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4225/2014/Ko MUBN-4789/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2228/12/VYS/ V Sušici dne: 30.7. 2012 Č.j.: 16640/12

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/356/2012 SÚ/48/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 15.2.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3327/10/VYS/ V Sušici dne: 11.10. 2010 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-7984/2008-1633/PJ Rousínov, dne 21. ledna 2009 Vyřizuje: Ing.

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11383/2012/Lon Nový Bydžov, dne 17. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0647/2010/Ka Č. J.: 1258/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou Spis. zn.: 3013/2009 Hodkovice n.m., dne 2.12.2009 Č.j.: Sú-3013/2009/H/Rozh-328 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Petra

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0010YQK* MVOTX0010YQK Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice SPIS. ZN.: OVUP/15768/2015/No Č.J.: MUMB/OVUP/ 18503/2015 *mumbx00haptv* VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 544/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 00 18642NÝST/20

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB11938/2012/STAV/Me Č. j. MUCB 22540/2012 Vyřizuje: Melichová Telefon: 321 612 135 Český Brod,

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/875/2013/HÁ V Jindřichově

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 084979/2011 V Praze dne: 14.9.2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 047544/2011/OV/Kot Značka: D-540/Vok Vyřizuje: Ing. Stanislava Kotásková Kontaktní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4530/11-Ho Unhošť 9.11.2011 Č.j.: 5391/11/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10292/2012/OÚPSŘ-328/Fi 3.12.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad Statutární město KLADNO Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 516/10-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 07.08.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/51955/2012/Či Hana Čiháková Telefon: 487 881 207 Počet

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

vbecní úřad Vrábče c dop :

vbecní úřad Vrábče c dop : Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara, Č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník: vbecní

Více

Městský úřad Žebrák stavební úřad

Městský úřad Žebrák stavební úřad Městský úřad Žebrák stavební úřad Náměstí č.p. 1, 26 753 Žebrák Č.j.: Sp.zn. Ukl.znak Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: VYST-Dr/834/2013 Výst-7/2013/Dr 328.3 Ing. Markéta Drobná 311 533 101 311 533 403 stavebnivedouci@mestozebrak.cz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/1574/09/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01598/13/H 02138/13/SÚ Hofmanová

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-5498/2011-840/PJ Rousínov, dne 20. října 2011 Oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD. Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD. Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/19486/2014/DH čj.: MUHO/ 318/2015 vyřizuje: Ing. Dlouhá datum: 12.1.2015

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 19333/15-KLI-471/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 16.9.2015

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/1187/2009/Ka Ing. Kabadelova 547 427 422 stavebni@streliceubrna.cz DATUM: 14.9.2009

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0929/2012/Ka Č. J.: 2124/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování tel. 383416153 Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MUBLX0049PV Spis.značka

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 20.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Městský úřad Luhačovice

Městský úřad Luhačovice Městský úřad Luhačovice odbor stavební - stavební úřad nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Spis.zn.: 14477/2012//24/HV Č.j.: MULU 17666/2012 Luhačovice, dne 24.10.2012 Vyřizuje: Hvozdenský (tel. 577

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 10747/OST/10 Pol V Rokycanech:24.1.2011 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 701/OST/11 Jaroslav Polák

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4.

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Váš dopis č.j.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 564/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více