Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad"

Transkript

1 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: , SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko VYŘIZUJE: Konečná REFERENT: Odboru výstavby a ŽP TEL: FAX: EP: DATUM: žadatel: Stanislav K a d l u b a V Olšině P e t ř v a l d R o z h o d n u t í Územní rozhodnutí a stavební povolení Veřejná vyhláška Výroková část : Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. l písm. g) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon ) v územním řízení podle ustanovení 84 až 91 stavebního zákona a ve stavebním řízení podle ustanovení 110 až 114 stavebního zákona, které v souladu s ustanovením 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ), spojil a dále je vedl jako společné řízení, přezkoumal podle ustanovení 86 stavebního zákona žádost ze dne (na základě doplnění dne ) o vydání rozhodnutí o umístění stavby a podle ustanovení 111 stavebního zákona přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Skladové haly stavebníka, žadatele pana Stanislava Kadluby (dále jen stavebník ) a na základě přezkoumání : I. vydává podle ustanovení 79 a 92 stavebního zákona a ustanovení 9 vyhlášky MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu: Skladové haly na pozemku parcela č. 573/1 v k.ú. Petřvald u Karviné na ul. Klimšové v Petřvaldě. Stanoví podmínky pro umístění shora uvedené stavby: Skladové haly na pozemku parcela č. 573/1 (dále jen stavba ): 1. Stavba bude umístěna na pozemku parcela č. 573/1 v k.ú. Petřvald u Karviné v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje současný stav v zájmovém území s požadovaným umístěním záměru, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb - viz výkres pod ozn. C 1 Přehledná situace v měřítku 1: 500, který tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí a to: 0,5 m od společné hranice s pozemkem p.č. 572, 8 m, současně bude dodrženo ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče na každou stranu stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí v majetku ČEZ Distribuce,a.s. 2. Zařízení staveniště (soc. zázemí) bude zajištěno ve stávající budově zámečnické dílny na pozemku parcela č. 573/2 1

2 Účastníci územního řízení,kteří musí být dle ustanovení 68 odst.2 správního řádu uvedeni ve výroku jsou: žadatel: Stanislav Kadluba, V Olšině 93, Petřvald Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Ze strany účastníků územního řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. II. vydává podle ustanovení 115 stavebního zákona a ustanovení 5 a 6 vyhlášky MMR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení pro stavbu Skladové haly na pozemku parcela č. 573/1 v k.ú. Petřvald u Karviné na ul. Klimšové v Petřvaldě (dále jen stavba ): Stručná charakteristika Navržena hala bude doplňkovou stavbou stávající zámečnické dílny na pozemku p.č. 573/2. Bude sloužit ke skladování zámečnických výrobků.hala bude čtvercového tvaru, nepodsklepená o rozměrech 13 x 13 m, se sedlovou střechou ( sv. výška haly 4,4 m, výška haly po hřebem bude 6m). Objekt haly nebude napojen na inž. sítě. Přístup a příjezd je zajištěn ze stávajícího sjezdu ke stáv. dílně. Součástí stavby je vybudování zpevněné plochy o ploše 55m 2 na pozemku p.č. 573/1. Zastavěná plocha: 169 m 2 Výška haly pod podhled : 4450 mm Výška po hřeben: 6010 mm Zpevněná plocha: 55 m 2 Účel : ke skladování ocelových válcovaných profilů pro výrobu zámečnických výrobků Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném řízení, kterou vypracovala Ing. Jana Gecová, Mastného 1035/6, Ostrava, oprávněný projektant Ing. Petr Kučatý (ČKAIT ), za dodržení podmínek stanovených v technické zprávě PBŘ stavby, která je součástí podkladů dokumentace stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Při stavební činnosti budou respektovány podmínky stanovené správci veř. infrastruktury (ČEZ Distribuce,a.s., které byly zapracovány do dokumentace stavby a stavebník po celou dobu stavební činnosti tyto podmínky bude respektovat a dodržovat. Změny nesmí byt provedeny bez předchozího povolení správci těchto sítí a stavebního úřadu. 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ( 3 vypracování pracovních postupů na práce stanovené v příloze č.3 tohoto nařízení). Po celou dobu výstavby dle ustanovení 24 e) vyhl. MMR č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, bude pozemek zajištěn proti vstupu cizích osob. 4. Ve smyslu ustanovení 156 stavebního zákona budou ke stavbě použity jen takové výrobky, jejichž vlastnosti zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 2

3 5. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení jejího provádění stavbyvedoucím. Zhotovitel stavby oznámí stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením 152 odst. 3 písmene a) stavebního zákona před zahájením stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a předloží doklad opravňující firmu k provádění stavebních prací. 6. Před zahájením stavby bude na místě stavby umístěn stavebníkem štítek (obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci) s údaji (označením stavby, stavebníka, povolujícího orgánu, číslo jednací stavebního povolení, datum nabytí právní moci a termínu stanoveného k dokončení) na viditelném místě, chráněn proti povětrnostním vlivům a ponechán až do dokončení stavby. 7. Zahájení stavby: červen Ukončení stavby: červen Zhotovitel stavby oznámí ukončení fáze provedení spodní stavby za účelem provedení kontrolní prohlídky. III: Stanoví podmínky pro užívání stavby dle ustanovení 122 stavebního zákona a 12 vyhl. MMR č. 526/2006 Sb., o provádění některých ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu: 1. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením 122 stavebního zákona. 2. K žádosti o kolaudační souhlas bude doloženo: geodetické zaměření stavby, doklady o nakládání s odpady (smlouva, vážní lístky, faktura) o předání odpadů oprávněné osobě ( 12 odst.3 ve smyslu zákona o odpadech), prostory haly budou vybaveny dvěma přenosnými hasicími přístroji práškovými s náplní 6 kg. hasiva pro prvotní zásah. Účastníci stavebního řízení byli určeni v souladu s ustanovením 109 stavebního zákona, přičemž účastníci, kteří musí být dle ustanovení 68 odst. 2 spr. řádu uvedeni ve výroku jsou: žadatel: Stanislav Kadluba, V Olšině 93, Petřvald Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení: Ze strany účastníků stavebního řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení 74 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozd. změn a doplnění (dále jen správní řád ) stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby (výrok č.ii.) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby (výrok č.i.) Odůvodnění: Dne byla žadatelem podána neúplná žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby společně se žádostí o vydání stavebního povolení na shora citovanou stavbu. Chybějící podklad byl doplněn Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a ŽP jako příslušný stavební úřad podle ustanovení 13 odst. 1 stavebního zákona po prostudování obou podaných žádostí dospěl k názoru, že jsou dodrženy podmínky ustanovení 78 odst. 1 stavebního zákona pro spojení územního řízení se stavebním 3

4 řízením, jelikož město Petřvald má schválený územní plán, spojil územní řízení a stavební řízení a dále vedl jako společné řízení. Při vymezování okruhu účastníků stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ustanovením 85 stavebního zákona. Dle odst. l ustanovení 85 je účastníkem řízení žadatel a obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn. Dle odst. 2 ustanovení 85 stavebního zákona dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiné právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Stavební úřad posoudil splnění všech uvedených podmínek, jenž jsou předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení a na základě tohoto posouzení do okruhu účastníků územního řízení byli zahrnut vlastník pozemku: p.č. 689 Jindřiška Paukertová, Volgogradská 2484/91, Ostrava- Zábřeh. V souladu s ustanovením 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad uvedl dalšího účastníka řízení, kterým je správce veřejné technické infrastruktury - společnost ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín, jako vlastník a provozovatel energetických zařízení. Vlastníky jiných pozemků a staveb ani ty, kteří mají jiná práva k dalším pozemkům a stavbám na nich stavební úřad mezi účastníky řízení nezahrnul. Posouzením předmětu řízení a odstupových vzdáleností stavební úřad dospěl k závěru, že vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení v souladu s ustanovením 109 stavebního zákona ve stejném rozsahu, jak byl stanoven rozsah účastníků územního řízení. Stavební úřad opatřením ze dne pod čj. MěÚP 1301/2012/Ko oznámil veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením 87 odst. 1 a ustanovením 112 odst. l stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně k projednání žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nařídil veřejné ústní jednání na den V oznámení o zahájení řízení stavební úřad upozornil žadatele na povinnost dle ustanovení 87 odst. 2 stavebního zákona zveřejnit u pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, informaci o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně grafického znázornění záměru a to do doby veřejného ústního jednání. V oznámení rovněž uvedl, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny dle ustanovení 89 odst. l stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží, vzhledem k zásadě koncentrace správního řízení, kterou je územní řízení ovládáno a v rámci stavebního řízení uplatnit závazná stanoviska a námitky, popř. důkazy nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. V průběhu řízení bylo ověřeno, že informace o záměru byla žadatelem v místě stavby řádně vyvěšena. Dle ustanovení 89 odst. 4 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona písmene a), b) a d) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Účastník územního řízení dle ustanovení 89 odst. 3 stavebního zákona ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží. Dle ustanovení 114 odst. 1 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení 109 odst.1 písmene e) stavebního zákona, může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi dotčeno vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Při veřejnoprávním projednání dne nebyly ze strany účastníků řízení uplatněny námitky ani z řad veřejnosti žádné připomínky. S žádostmi o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení stavebník doložil tyto podklady a doklady: - projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení pro územní rozhodnutí - projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení pro vydání stavebního povolení: - list vlastnictví č

5 - kopii katastrální mapy č. 5-1/32 v měřítku 1: koordinované závazné stanovisko MěÚ Orlová, odbor ŽP, výstavby a dopravy ze dne pod čj. MUOR.8343/ koordinované stanovisko MěÚ Petřvald ze dne pod č. MěÚP 626/2012/Šo včetně stanoviska Města Petřvald - požárně bezpečnostní řešení stavby - vyjádření SmVaK Ostrava,a.s. ze dne pod č. 9773/V001505/2012/PA - vyjádření Telefónicy O2, Czech Republik,a.s. čj /12 ze dne vyjádření ČEZ Distribuce,a.s. ze dne pod zn závazné stanovisko HZS MSK Ostrava ze dne pod zn. HSOS /2012 ze dne pod zn. HSOS /2012 Dotčený orgán Hasičský záchranný sbor Karviná MSK Ostrava, územní pracoviště Karviná posoudil žádost o vydání stanoviska k dokumentaci stavby na základě technické zprávy požárně bezpečnostního řešení stavby a dne pod zn. HSOS /2012 vydal souhlasné stanovisko se stavbou. Krajský úřad MSK Ostrava, odbor ŽPaZ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP ve znění pozd. předpisů konstatoval ve svém sdělení k záměru ze dne pod čj. MSK /2009/Buk uvedl, že záměr byl posouzen z hledisek 45 h) a 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle výše uvedeného zákona. Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limit obsažený ve zvláštních předpisech, což vyplývá z hlukové studie. Pohoda bydlení je dána kvalitou jednotlivých složek ŽP. Záměr je v souladu s vyhl. MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zejména pak : - ustanovení 20, soulad stavby s ÚPD - územní plán obce (dále jen ÚPD) stanoví urbanistickou koncepcí, řeší nepřípustné a přípustné a případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání určuje základní regulace a vymezuje hranice zastavitelného území obce. Tato ÚPD obsahuje závazné a směrné části řešení. Dále regulativy stanoví přípustné, nepřípustné a převládající funkční využití zóny. Stavební pozemek se nachází v zóně smíšené (pod ozn. SC), kde je možné tento druh stavby povolit - pozemek je dopravně napojen z pozemní komunikace - ul. Klimšové, stávajícím sjezdem ke stávající budově zámečnické dílny. Dle ustanovení 23 odst.1 vyhl. MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území se stavby podle druhu a potřeby umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Umístění stavby toto splňuje. Dle ustanovení 23 odst.2 cit. vyhlášky se stavby umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. Umístění stavby toto ustanovení splňuje. Stavební úřad posoudil záměr žadatele podle hledisek uvedených v ustanovení 90 stavebního zákona a dospěl k závěru že záměr žadatele je v souladu s tímto ustanovením stavebního zákona : - záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací - s cíli s úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urban. hodnot v území - s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území - s požadavky na veřejnou dopravní s technickou infrastrukturu - s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů 5

6 Stavební úřad zjistil, že dokumentace stavby je zpracována dle vyhl. MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje technické obecné požadavky nové vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby s účinností od , zejména s ustanovením 46 - Stavby pro výrobu a skladování. Stavební úřad zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy ani omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stavební úřad dle ustanovení 111 odst.1 stavebního zákona posoudil rovněž účinky budoucího užívání stavby a zjistil, že stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby stavební úřad stanovil podle ustanovení 133 stavebního zákona kontrolní prohlídky stavby ve fázi výstavby tak, jak je uvedeno ve výroku II. pod bodem 9. Stavební úřad v průběhu řízení postupoval tak, aby zjistil skutečný stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Stavební úřad zabezpečil plnění požadavků vlastníka a provozovatele dotčené sítě technického vybavení. Podmínky dotčených orgánů, vyžadované zvláštními předpisy byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Protože stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody, bránící umístění navrhované stavby, rozhodl, jak uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody, bránící povolení stavby a provedení navrhované stavby, rozhodl, jak uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Stavební úřad s oznámením o zahájení řízení dal možnost účastníkům řízení v souladu s ustanovením 36 odst.3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Této možnosti ve lhůtě od do nebylo účastníky řízení využito. Poučení o opravném prostředku Proti výroku I. - územního rozhodnutí o umístění stavby - se lze podle ustanovení 83 odst.1 a ustanovení 86 odst.1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury a to učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání má ve smyslu ustanovení 140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek rovněž vůči výroku II., jelikož jde o výroky, které se podmiňují. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady. Proti výroku II. - stavebnímu povolení - se lze podle ustanovení 83 odst.1 a ustanovení 86 odst.1 správního řadu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury a to učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Podle ustanovení 82 odstavce 2 musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ustanovení 37 odst. 2 správního řadu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady. 6

7 Ostatní poučení: Územní rozhodnutí má podle ustanovení 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Rozhodnutí dle ustanovení 93 odst. 5 stavebního zákona pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. Stavební povolení pozbývá platnosti podle 115 odst.4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo rozhodnutí právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Se stavbou nesmí být započato, pokud stavební povolení nenabude právní moci dle 73 a 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat je tam až do dokončení stavby. O průběhu stavby bude veden stavební deník dle ustanovení 157 stavebního zákona v souladu s přílohou č.5 vyhl. MMR č. 499/2006 Sb. Během stavby bude respektováno ustanovení 152, 153, 154, 156 stavbeního zákona. Stavebník je povinen v souladu s ustanovením 152 odst. 3 písmene c) stavebního zákona zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie, umožní provedení kontrolní prohlídky stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit. Dokončenou stavbu lze užívat v souladu s ustanovením 120 stavebního zákona. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle 120 odst. 1 stavebního zákona dokumentaci skutečného provedení, pokud došlo v provedení k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, geometrické zaměření stavby, doklad o uložení stav. suti, certifikáty použitých výrobků atd. otisk úředního razítka Eva Kubisová vedoucí odboru výstavby a ŽP Za správnost vyhotovení: Pavla Konečná Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Vyvěšeno Sejmuto:.. Razítko, podpis orgánu - oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 7

8 Příloha rozhodnutí: - zmenšený výkres Celkové situace, č.v. C2 v měř: 1 : 250 Poplatek: Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů stanovený dle položky 18 písmene a) ve výši 1000,- Kč a pol. 17 písmene i) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen platebním dokladem č Rozdělovník: Účastníci řízení, kterým se oznámení doručuje jednotlivě dle 87 odst. l stavebního zákona, tj. účastnící řízení dle 85 odst.1: stavebník, žadatel: - Stanislav Kadluba, V Olšině 93, Petřvald obec, na jejímž území se má požadovaný záměr uskutečněn - Město Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald Účastníci řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou dle 87 odst.1 stavebního zákona tj. účastníci řízení dle 85 odst. 2: l. vlastníci pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: - žáden - 2. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám, na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno : - Jindřiška Paukertová, Volgogradská 2484/91, Ostrava- Zábřeh 3. osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis- správci technické infrastruktury : - ČEZ Distribuce,a.s.,Teplická 874/8, Děčín Účastníci stavebního řízení: 1) hlavní - dle ustanovení 27 odst.1 písmene a) správního řádu a 109 odst.1 písmene a) stavebního zákona žadatel: - Stanislav Kadluba, V Olšině 93, Petřvald 2) vedlejší - dle ustanovení 27 odst. 2 správního řádu a 109 odst. 1 písmene c) d) a e) stavebního zákona - ČEZ Distribuce,a.s.,Teplická 874/8, Děčín - Jindřiška Paukertová, Volgogradská 2484/91, Ostrava- Zábřeh 8

9 9

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.02.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/14314/2012/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

Informace o doručené žádosti na městský úřad

Informace o doručené žádosti na městský úřad Informace o doručené žádosti na městský úřad Informace poskytla: 25.02. 2015, Hana Bučková, odbor dopravy a silničního hospodářství Zveřejněno dne: 26.02. 2015 Předmět žádosti: Žadatelka se obrátila s

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více