OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ"

Transkript

1 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, , čj. 224/4378 *mupox003bv8t* MUPOX003BV8T Vaše zn.: ze dne Č. j.: MUPOD44944/2011 Spis.zn.: MUPOS36049/2011OÚPSÚ/SVJ Vyřizuje: Beáta Světlíková Telefon: Fax: V Pohořelicích dne CPI immobilia, s.r.o. Brněnská Pohořelice IČ: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ Dne byla MěÚ Pohořelice, odboru územního plánování a stavebnímu úřadu doručena žádost, kterou podala společnost CPI immobilia, s.r.o., IČ: , se sídlem Brněnská 1024, Pohořelice, o vydání územního rozhodnutí pro stavbu: Přístavba skladů a údržby Tiskárna knih Pohořelice na pozemcích parc.č. 3113/2, 7529, 7530, 7532, 7136 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Popis Předložená dokumentace řeší přístavbu dvou skladů a místností údržby ke stávající výrobní hale tiskárny knih. Sklad materiálu a expediční sklad s provozem údržby slouží pro technologické dovybavení stávajícího provozu tiskárny. Výstavba bude probíhat v prostoru stávajícího areálu na parcelách, které jsou v majetku investora. Jedná se o provozně doplňující stavbu. Půdorysné rozměry skladu materiálu jsou 25,075 m x 41,25 m, expedičního skladu 38,10 m x 72,90 m a místností údržby 38,00 m x 12,00 m. Nový výjezd na komunikaci bude umístěn na pozemku jiného vlastníka. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory Stavbu tvoří následující stavební objekty: SO 1. Sklad expediční a údržba SO 2. Sklad surovin SO 3. Komunikace a zpevněné plochy SO 4. Splašková kanalizace SO 5. Dešťová kanalizace a požární vodovod SO 6. Trafostanice Napojení vnitřních instalací bude provedeno v rámci areálu ze stávajících objektů. 1/6

2 Popis navrhovaného provozu V předložené projektové dokumentaci je řešena přístavba skladů ke stávající výrobě - tiskárny knih a časopisů. Účelem stavby je celkové zkvalitnění výroby, zlepšení a zvětšení skladových kapacit a také zkvalitnění podmínek pro zaměstnance. Vybudováním nových skladových ploch dojde k uvolnění tísněných výrobních ploch a stávajících skladů, zlepší se tak podmínky práce pro zaměstnance a současně i bezpečnost práce. Navrženou výstavbou se nepředpokládá výraznější nárůst objemu výroby v rámci firmy ani změnu sortimentu výroby - proti dosavadnímu stavu. Materiál v rolích, formáty papíru i hotové knihy budou skladovány na paletách na podlaze skladu a v kovových regálech. V prostorách údržby budou probíhat podle potřeby výroby práce soustružnické, vrtací apod. Dojde pouze k přemístění stávající údržby v rámci firmy do větších prostor. Architektonické a stavební řešení Architektonické a stavební řešení je dané především konstrukcí železobetonové haly, která je navržena jako dvoulodní s plochou střechou s nízkým spádem (2%) a odpovídá požadavkům územního plánu. Novostavba skladové haly materiálu (papír v rolích a formátech na paletách) je řešena jako přízemní, nepodsklepený objekt navazující na stávající sousední objekty. Půdorys objektu haly je pravidelný obdélník o rozměrech 41,25 x 25,075 m, výšky +9,35 m. Jedná se o budovu s železobetonovým skeletem, založenou na betonových základových patkách opřených do pilot. Opláštění haly budou tvořit panely z pórobetonu (YTONG) vodorovně kladené. Barevné řešení opláštění bude obdobné, jako u stávajících hal. Skladová hala expediční (sklad knih a jejich příprava na expedici k zákazníkům) je řešena jako přízemní, nepodsklepený objekt navazující na stávající provozní objekt tiskárny. Půdorys objektu haly je pravidelný obdélník o rozměrech 72,90 x 36,65-38,10 m, výšky +6,05 m. Jedná se o budovu s železobetonovým skeletem, založenou na betonových základových patkách opřených do pilot. Střecha je navržena plochá, s malým spádem (2%). Nad celým objektem je střešní konstrukce tvořena železobetonovými průvlaky. Střešní krytinu tvoří sendvičové panely z tvarovaného plechu s nalepeným pěnovým polystyrenem tl. 140 mm a krytinou izolační folie. Požární odolnost bude dle požárně bezpečnostního řešení. Opláštění stěn bude ze sendvičových PUR panelů tl. 100 mm. Veškeré výplně okenních otvorů budou plastové. Dispoziční řešení 1. Sklad materiálu je v přízemí tvořen jedním prostorem, vraty navazujícím na venkovní zpevněné plochy i na stávající sousední sklad. 2. Sklad expediční navazuje vnitřními vraty na stávající tiskárnu. Pro expedici výrobků jsou v obvodové stěně navržena vrata s vyrovnávacími můstky. Ve skladu je vestavěna kancelář, malý sklad a sociální zařízení pro řidiče. Součástí skladu je také místnost pro vestavbu trafostanice s elektrorozvodnou. 3. Prostor údržby bude vestavěn do místa původní expediční rampy. Je zde navržen prostor údržbářské dílny, místnosti pro údržbáře, kancelář a sociální zařízení. Pro přístup do kotelny je oddělená chodba. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Přístavba skladů a expedice bude napojena na stávající rozvody inženýrských sítí v areálu. Celý areál je napojen na technickou infrastrukturu - vodovodní a plynovodní řad, splaškovou kanalizaci na ČOV, dešťovou kanalizaci, telefon a elektrickou energii. 2/6

3 Dopravně budou sklady napojeny na stávající komunikaci v areálu tiskárny novými zpevněnými plochami a komunikacemi. V rámci stavby bude proveden nový výjezd z areálu tiskárny na stávající státní silnici Pohořelice - Brno, která slouží současně jako příjezd k dálnici. Výjezd z areálu pro nákladní dopravu je povolen pouze vlevo k dálnici, z důvodu odklonu těžké dopravy mimo město Pohořelice. Tímto výjezdem nebude možné vjíždět do areálu. Parkovací stání se nachází před areálem, byla vybudovaná v rámci stávajícího provozu firmy a jsou v dostatečné kapacitě. Novostavbou nedojde k potřebě navýšení parkovacích stání, vzhledem k tomu, že se nezvyšuje počet zaměstnanců. Předpokládané kapacity provozu a výroby Ve skladu materiálu se předpokládá vytvoření cca 860 paletových míst (maximálně 4 palety nad sebou). V expedičním skladu, kde budou uskladněny hotové výtisky a kde bude probíhat třídění a balení knih pro expedici, se předpokládá cca 2000 paletových míst. V provozu skladů bude pracovat celkem cca 10 pracovníků, z vlastních řad zaměstnanců - nedojde k navýšení počtu pracovníků v rámci firmy. Zaměstnanci skladu materiálu budou využívat stávající sanitární zařízení umístěné ve stávajícím sousedním objektu ve vzdálenosti max. 70 m od pracoviště. Pro pracovníky expedičního skladu bude vybudováno vzhledem k velké vzdálenosti od stávajícího, nové sanitární zařízení v prostoru plánované údržby. Pracovníci údržby zůstanou také stávající, dojde pouze k jejich přemístění v rámci firmy. Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů Novostavba skladů bude komunikačně napojena na stávající dopravní a výrobní systém stávajícího provozu tiskárny. Skladování, manipulace s paletami i expedice na nákladní vozidla bude probíhat elektrickými vysokozdvižnými vozíky. Pro zavážení výrobků do skladů budou sloužit vyrovnávací můstky, jako součást nájezdové rampy. Řešení likvidace splaškových a dešťových vod Odpadní vody z navržených sanitárních zařízení nové haly budou nově napojeny na stávající splaškovou kanalizaci (uvnitř areálu tiskárny) a dále svedeny do stávající splaškové kanalizace v areálu, napojené na městskou čistírnu odpadních vod. Množství splaškových vod z navrhované stavby nebude navýšeno. Celkový počet pracovníků v areálu v souvislosti s přístavbou: původní - 10 dělníků k nárůstu nedojde. Dešťové vody ze zastřešené plochy navrženého objektu a zpevněných ploch jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace. Zásobení vodou Přípojka vody do areálu je stávající. Voda pro skladování není a nebude potřeba. Nové sanitární zařízení a vnitřní požární hydranty budou napojeny na stávající rozvod vody tiskárny, napojené na veřejný vodovod. K nárůstu potřeby vody nedojde. V rámci stavby bude v zadní části areálu tiskárny prodloužen požární vodovod tak, aby nový požární hydrant svým dosahem pokrýval nové přístavby. Elektrické vedení Přípojka VN do areálu i trafostanice je stávající. V rámci stavby bude stávající trafostanice posunuta o cca 45 m směrem vně z areálu. Vnitřní rozvody elektro pro přístavbu skladů a údržby budou provedeny nově ze stávajících rozvodů v areálu. K nárůstu spotřeby el.energie dojde prakticky zanedbatelným způsobem o cca 15 kw instalovaného výkonu. 3/6

4 Ochrana objektu před účinky atmosférické elektřiny bude řešena uzemněním celého objektu, napojením jímacího systému na zemnící soustavu. Uzemnění bude řešeno v rámci projektové dokumentace elektroinstalace v dalším stupni PD. MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1 písm.f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona, oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den v 10:00 hod. se schůzkou pozvaných: v zasedací místnosti MěÚ Pohořelice č. C335, 3.NP. Do výše uvedeného termínu předloží žadatel zejména: - doklad o zaplacení správního poplatku /1000,- Kč/ - souhlas MěÚ, odboru ŽP s odnětím půdy ze ZPF - souhlas vodoprávního orgánu, odboru ŽP MěÚ dle 17 odst. l písm. c) vodního zákona - souhlas MěÚ, odboru dopravy a SH k napojení vjezdu na silnici - souhlas vlastníka pozemku parc.č k umístění vjezdu na tento pozemek - vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů v kanc. stavebního úřadu Městského úřadu Pohořelice, ve dnech pondělí a středa od 8-17 hodin, v ostatních pracovních dnech po předchozí domluvě. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Poučení Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stávajícího objektu tiskárny, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Tato informace obsahuje: identifikační údaje o žadateli, předmět územního řízení, parc.č. dotčených pozemků, údaj o posouzení vlivu na životní prostředí, místo a čas veřejného ústního jednání, upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci, dotčené orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního řízení včetně situace návrhu ochranného pásma (podrobně ust. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb.) Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí v souladu s ustanovením 87 odst. 2 stavebního zákona opakované ústní jednání. Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 4/6

5 Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Stavební úřad může podle 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50000,-- Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. otisk úředního razítka Ing. Jana Dvořáková vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce MěÚ Pohořelice. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce je dnem doručení. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno dálkovým přístupem: Podpis a razítko odpovědné osoby: Přílohy: složenka á 1000,- Kč Doručí se Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) CPI immobilia, s.r.o., Brněnská 1024, Pohořelice Město Pohořelice Účastníci řízení dle 85 odst. 2 (veřejnou vyhláškou) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. E.ON Česká republika, s.r.o JMP, a.s. Vak Břeclav, a.s. SÚS Břeclav Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Město Pohořelice Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linec, Rakousko Šustková Ludmila, Čtvrť P. Bezruče 496, Zbýšov Dotčené orgány (doporučeně) MěÚ Pohořelice, odbor ŽP MěÚ Pohořelice, odbor dopravy SH KHS JMK, územní pracoviště Břeclav - DS 5/6

6 HZS JMK, územní odbor Brno - DS Na vědomí Policie ČR KŘ policie JmK, DI, Rybářská 17, Brno - DS Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno - DS 6/6

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/026007/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.2.2010 VEŘEJNÁ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více