Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Stavební úřad Husovo nám. 13, Hostivice Oprávněná úřední osoba: Marek Chramosta Tel: Spis. zn.: S-SÚ-04700/09-Ga Č.j.: SÚ-04700/3/09-Chr Datum: Adresát: dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hostivice, Stavební úřad, jako věcně i místně příslušný správní orgán podle 13 odst.1 písmen. f), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon"), posoudil v územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne podala společnost VGP Industriální stavby s.r.o. IČO , Paceřice č.p. 28, Sychrov zastoupená společností 2H Projekt s.r.o., Procházkova č.p. 9/634, Praha 4 a na základě toho vydává podle 92 stavebního zákona ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Tuchoměřice VGP Park, Tuchoměřice, Ke Špejcharu, na pozemcích parc.č. 345/1 (PK 346, PK 347, PK 348/1, PK 350/1, PK345, PK 460), 345/12, 345/14, 345/7, 345/8, 345/9, 345/6, 340/3, 340/4, 452/1, 382/1, 458/2 kat.území Kněžívka. Stavba obsahuje: 2 skladové haly s administrativními částmi: Dva jednopodlažní halové skladové objekty, rozdělené na více provozních jednotek pro různé nájemce. Šířka lodi je 22,5 m a hloubka jednoho modulu činí 14 m. Oba objekty mají po boku administrativní vestavbu. Zásobovací vstup do skladů je ze zadní části. Vstup do skladů je integrován v obvodovém plášti. Provoz skladů je umožněn zásobováním přes vyrovnávací nakládací plošiny s těsnícími rukávci, dále je možné do každé skladové jednotky zajet po rampě. Výškový rozdíl mezi podlahou skladu a zásobovacím stáním je 1,2m. Sociální zařízení v prostoru haly jsou navrženy v maximální docházkové vzdálenosti 120m. Ostatní sociální zázemí je navrženo v souladu s nařízením vlády č.178, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Objekt A: Skladovou halu tvoří 5 lodní železobetonový skelet o 4 polích. Rozměry lodí jsou 56 x 22,5m. Šířka pole je 14m. K tomu je při jižní straně vestavěna administrativní část po celé šířce haly. Administrativní části tvoří železobetonový skelet v rastru poloviny šíře modulu tedy 14 x 11,25 m. Konstrukční systém skladové haly je tvořen sloupy, vazníky na 22,5m v podélném směru, vazničkami na 14m po 6m v příčném směru. Konstrukční systém je železobetonový, založen na pilotách. Opláštění (střecha, fasády) tvoří lehké sendvičové konstrukce. Objekt B: Skladovou halu tvoří 9 lodní železobetonový skelet o 7 polích. Rozměry lodí jsou 98 x 22,5m. Šířka pole je 14m. K tomu je při severozápadní straně vestavěna administrativní část po celé šířce haly. Administrativní části tvoří železobetonový skelet v rastru poloviny šíře modulu tedy 14 x 11,25 m. Konstrukční systém skladové haly je tvořen sloupy, vazníky na 22,5m v podélném směru, vazničkami na 14m po 6m v příčném směru. Konstrukční systém je železobetonový, založen na pilotách. Opláštění (střecha, fasády) tvoří lehké sendvičové konstrukce. IČ telefon fax mail internet

2 Komunikace a sadové úpravy: Předmětem objektu komunikací je zajištění dopravní obsluhy ve vlastním areálu, a připojení na veřejnou síť komunikací. Před zahájením stavebních prací bude na pozemku v rámci přípravy území provedena skrývka ornice a deponovaná na volné ploše. Část ornice bude použita pro zpětné ohumusování. Připojení na veřejnou komunikační síť bude provedeno stykovou křižovatkou. Směrové poloměry vjezdové komunikace budou o poloměrech min. R=12,00 m. Veškeré komunikace v areálu budou upnuty do zvýšených betonových obrub v příslušné skladbě odpovídající předpokládanému budoucím zatížení komunikací. Šířka komunikací v areálu obousměrně pojížděných bude mezi zvýšenými obrubami 7,00 m. Vjezdová větev je navržena v šířce 8,00 m. Směrové poloměry obrub v areálu neklesnou pod hodnotu poloměru R=6,00 m. Úroveň vozovky v místě je o -1,20m níže než úroveň podlah skladovacích. Příčné sklony manipulačních ploch budou v rozmezí 0,5% - 2,0%. V komunikacích střechovitý a jednostranný příčný sklon v základní hodnotě 2,5%. Odvedení dešťových vod bude zajištěno příčnými a podélnými sklony do nových uličních vpustí a liniových odvodňovacích žlabů. Vozovky budou odvodněny do uličních vpustí umístěných u zvýšených obrub. Parkovací stání pro osobní automobily jsou v základním rozměru šířka 2,40m a délka 5,00 m s možností převisu předku vozidla nad zelenou nezpevněnou plochu. Parkovací stání budou doplněny o příslušný počet míst pro osoby se sníženou schopností pohybu. Nášlap zvýšených obrub bude v rozmezí 0,15-0,18 m. Vozovky jsou navrženy s krytem z asfaltových betonů se zvýšenou tuhostí vrstvy krytu, zpevněné plochy pojížděné pouze osobními vozidly z asfaltového betonu. Chodníky se předpokládají s krytem z betonové dlažby s jednostranným příčným sklonem 2% a šířkou 1,50-2,00 m. Chodníky budou v místech přechodů upraveny bezbariérovým způsobem (nášlap obruby max. 20 mm, v chodníku doplněné signální a naváděcí pásy z hmatové dlažby). V rámci vodorovného dopravního značení budou vyznačena parkovací stání, rychlost jízdy vozidel bude v celém areálu omezena na 20 km/h. Konstrukce bude odpovídat třídě dopravního zatížení stanoveného na základě pojezdů TNV a konstrukční vrstvy budou navrženy v souladu s TP Katalogem vozovek pozemních komunikací TP 170 schválených MD ČR č.j.517/ rs/1 za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. S ohledem na geologické poměry bude případně nutné provedení úpravy pláně pod konstrukčními vrstvami vozovky. V místech s komplikovaným výškovým řešením a nutnosti vyrovnat výškové rozdíly budou dle potřeb navrženy opěrné zdi. Čisté terénní úpravy budou spočívat v dotvarování terénu k nově vytvořeným hranám komunikací, chodníkům a halám. Tyto plochy budou ohumusovány, osety travou a osázeny vzrostlou zelení. Splašková kanalizace: Splašková kanalizace bude v navrhované lokalitě gravitační a bude odvádět pouze splaškové odpadní vody, které budou svedeny do čerpací stanice ČS1 umístěné v areálu skladovacích hal. Z čerpací stanice budou odpadní vody čerpány výtlakem splaškové kanalizace do stávající gravitační splaškové kanalizace, která se nachází v prostoru východně od železničního přejezdu v ul. U Špejcharu. Navržený výtlak bude veden v souběhu s vodovodem a plynovodem při komunikaci č. III/0077 ve správě SÚS Kladno, přejde protlakem komunikaci č. III/0077, bude vedena na jižní straně podél této komunikace, protlakem přejde železniční trať TÚ 0742 Středokluky Podlešín v žel. kilometru 29,01. Všechny kanalizační areálové stoky gravitační splaškové kanalizace budou profilu DN 300 a jsou navrženy z kanalizačního potrubí PP, potrubí přípojek bude DN 150. Přípojky budou na areálovou kanalizaci napojeny pomocí odboček, případně budou napojeny do revizních šachet. Přípojky budou ukončeny před jednotlivými halami předávací šachtou, do které bude napojena vnitřní kanalizace. Navržený výtlak splaškové kanalizace je navržen z kanalizačního tlakového potru PE 90. Na areálové kanalizaci i na výtlaku budou osazeny prefabrikované revizní šachty, vstup do šachet je zajištěn litinovým poklopem a kanalizačními stupadly. Dešťová kanalizace: Dešťová kanalizace bude v navrhované lokalitě gravitační a bude odvádět dešťové vody ze střech jednotlivých hal a z navržených komunikací. Dešťové vody z parkovacích ploch budou do kanalizace vypouštěny přes odlučovače ropných látek (lehkých kapalin). Všechny dešťové odpadní vody z celé zájmové lokality budou odváděny do navržených zasakovacích objektů. 2

3 Kanalizační stoky dešťové kanalizace budou profilu DN a jsou navrženy z kanalizačního potrubí PP, potrubí přípojek bude DN 200. Přípojky budou na kanalizaci napojeny pomocí odboček, případně budou napojeny do revizních šachet. Přípojky pro odvodnění střech objektů budou ukončeny před jednotlivými halami předávací šachtou. Na kanalizaci jsou navrženy prefabrikované revizní šachty, vstup do šachet je zajištěn litinovým poklopem a kanalizačními stupadly. Vodovod: Navrhovaná lokalita bude napojena na stávající vodovod, který je veden východně od železničního přejezdu v ul. U Špejcharu. Navržená vodovodní přípojka bude za napojením přecházet protlakem komunikaci č. III/0077 ve správě SÚS Kladno a dále bude veden v souběhu s ostatními IS dle ČSN Vodovodní přípojka bude vedena na jižní straně podél této komunikace, protlakem přejde železniční trať TÚ 0742 Středokluky Podlešín v žel. kilometru 29,01 a dále pokračuje podél komunikace č. III/0077 k navrženému areálu, kde bude ukončena v podzemní vodoměrné šachtě. Za vodoměrnou šachtou bude pokračovat areálový rozvod k jednotlivým halám. Vodovodní přípojka a areálové rozvody jsou navrženy z PE 90. Plynovod: Navrhovaná lokalita bude napojena na stávající STL plynovodní řad PE 160, který je ukončen na okraji obce Tuchoměřice v ul. U Špejcharu. Navržený STL plynovodní řad P PE 110 bude napojen na stávající plynovodní řad PE 160 přes nově vysazený T kus 160/110/160. Za napojením bude přecházet protlakem komunikaci č. III/0077 ve správě SÚS Kladno a dále bude veden v souběhu s vodovodem a výtlakem splaškové kanalizace dle ČSN Plynovod bude veden podél této komunikace, protlakem přejde železniční trať TÚ 0742 Středokluky Podlešín v žel. kilometru 29,01 a dále pokračuje podél komunikace č. III/0077 k navrženému areálu, kde bude ukončen. Na tento plynovodní řad bude napojena STL plyn přípojka PE 63, která bude ukončena ve zděném sloupku v oplocení, kde bude osazen HUP s regulátorem a plynoměr. Za HUP bude veden areálový NTL rozvod plynu k jednotlivým halám. Přípojka bude napojena na řad pomocí elektrotvarovky - navrtávacího přípojkového T kusu. Přípojka bude uložena v zemi s podélným sklonem 0,2 % do plynovodu. Opláštěné potrubí plynovodního řadu P, plynovodní přípojky i areálových rozvodů bude pokládáno v otevřeném výkopu na pískový podsyp. Zásyp musí být proveden štěrkopískem. Plynovod je navržen z trubek z polyetylenu řady těžké SDR 11. Přípojka je navržena z opláštěných trubek řady těžké SDR 11. PE plynovod a přípojka budou označeny signalizačním vodičem Y 1,5 dle TP G propojeným na signalizační vodič stávajícího plynovodu a vyvedeným do skříně HUP poslední přípojky. Signalizační vodič se ukládá souběžně s potrubím a připevní se k jeho vrchní části. Propojení signalizačních vodičů bude provedeno pájením, zaizolování bude provedeno smršťovací nástrčkou. Všechny přípojky, lomové body plynovodu, armatury atd. budou označeny dle TPG Pro označení se použijí orientační tabulky umístěné na objektech. Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba Tuchoměřice VGP Park, Tuchoměřice, Ke Špejcharu, bude umístěna na pozemcích parc.č. 345/1 (PK 346, PK 347, PK 348/1, PK 350/1, PK345, PK 460), 345/12, 345/14, 345/7, 345/8, 345/9, 345/6, 340/3, 340/4, 452/1, 382/1, 458/2 kat.území Kněžívka, jak je zakreslena v situačním výkresu, který vypracoval Ing.Petr Hušek v prosinci Ke stavebnímu a vodoprávnímu řízení bude předložena projektová dokumentace zpracovaná podle podmínek tohoto územního rozhodnutí, jehož součástí je i stavebním úřadem potvrzená situace. 3. Pro přípravu projektové dokumentace je závazná ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. 4. Investor stavby je povinen umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu podle zákona č.20/1987 Sb. v platném znění. 5. Zastavovaná plocha pozemků parc.č. 345/1 (PK 346, PK 347, PK 348/1, PK 350/1), 345/12, 345/14 kat.území Kněžívka se dnem právní moci tohoto rozhodnutí vyjímá ze zemědělského půdního fondu za podmínek uvedených ve stanovisku odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje č.j /2009/KÚSK/OŽP/VZ z , jehož podmínky jsou závazné i pro případné právní nástupce žadatele. 6. Vzhledem k nedostatečné kapacitě ČOV Tuchoměřice bude fyzické napojení objektů na splaškovou kanalizaci provedeno až po zajištění dostatečné kapacity ČOV Tuchoměřice. Do této doby nebude 3

4 povoleno užívání objektů, pro něž je podmiňující napojení na splaškovou kanalizaci a to ani předčasné užívání či zkušební provoz. 7. Stavební povolení pro objekty vyžadující napojení na elektrickou energii bude možné vydat až po vydání stavebního povolení na objekty zajišťující toto napojení resp. po zajištění požadovaného příkonu dle předložené smlouvy o budoucí smlouvě č se společností ČEZ Distribuce a.s. 8. Pro projektovou přípravu jsou závazné podmínky: stanoviska KHS SČ č.j /08/HOK z stanoviska HZS SČ č.j. HSKL /KL-2008 z stanoviska odboru dopravy Městského úřadu Černošice č.j. MEUC /2008 z stanoviska OŽP Městského úřadu Černošice č.j. ŽP/MEUC /2008/Liv z stanoviska Obce Tuchoměřice č.j. 2075/08 z stanoviska OŽPZ Krajského úřadu Středočeského kraje č.j /2008/KÚSK/OŽP/Pr z stanoviska OŽPZ Krajského úřadu Středočeského kraje č.j /2009/KÚSK/11 z stanoviska Policie ČR KŘ SK DI Praha venkov západ č.j. ORPO-31842/ČJ z vyjádření SÚS Kladno č.j /08/200/8758/211/Do z vyjádření ZVHS Kladno č.j. OPV/KL/2065/2008 z stanoviska Povodí Vltavy s.p. č.j. 2008/63828/242 z stanoviska SŽDC s.o. SDC Praha č.j. 544/09-SDC PHA/3103/U/718/Pl z vyjádření ČD-Telematika a.s. č.j /08 z vyjádření Archeologického ústavu AV ČR z vyjádření Pražské plynárenské Distribuce a.s. č.j. 36/Fo/ORDS/09 z vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j z vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j. v306 z stanoviska ČEZ Distribuce a.s. č z vyjádření 1.Vodohospodářské spol. s r.o. č.j. 110/09 z vyjádření 1.Vodohospodářské spol. s r.o. č.j. 111/09 z vyjádření Letiště Praha č.j. LOM/RSM/19/2009/KPC z stanoviska ÚCL ČR č.j / z vyjádření ŘLP ČR č.j. DPLR/14296/08 z vyjádření Drážního úřadu č.j /08-DÚ/Mt z vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. č.j /08/CPH/000 z Účastníky řízení podle 27 odst. 1 správního řádu jsou: VGP Industriální stavby s.r.o. IČO , Paceřice č.p. 28, Sychrov O d ů v o d n ě n í Dne podala společnost VGP Industriální stavby s.r.o. IČO , Paceřice č.p. 28, Sychrov zastoupená společností 2H Projekt s.r.o., Procházkova č.p. 9/634, Praha 4 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Tuchoměřice VGP Park, Tuchoměřice, Ke Špejcharu, na pozemcích parc.č. 345/1 (PK 346, PK 347, PK 348/1, PK 350/1, PK345, PK 460), 345/12, 345/14, 345/7, 345/8, 345/9, 345/6, 340/3, 340/4, 452/1, 382/1, 458/2 kat.území Kněžívka. Dne vyzval stavební úřad žadatele k doložená chybějících dokladů a rozhodl o přerušení řízení. Po doplnění podané žádosti stavební úřad v souladu s ustanoveními 87 stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení podle 85 odst.1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemcích, na nichž se má záměr uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. O výsledku veřejného ústního jednání byl sepsán protokol. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky: stanoviskem KHS SČ č.j /08/HOK z stanoviskem HZS SČ č.j. HSKL /KL-2008 z stanoviskem odboru dopravy Městského úřadu Černošice č.j. MEUC /2008 z stanoviskem OŽP Městského úřadu Černošice č.j. ŽP/MEUC /2008/Liv z stanoviskem Obce Tuchoměřice č.j. 2075/08 z

5 stanoviskem OŽPZ Krajského úřadu Středočeského kraje č.j /2008/KÚSK/OŽP/Pr z stanoviskem OŽPZ Krajského úřadu Středočeského kraje č.j /2009/KÚSK/11 z stanoviskem Policie ČR KŘ SK DI Praha venkov západ č.j. ORPO-31842/ČJ z vyjádřením SÚS Kladno č.j /08/200/8758/211/Do z vyjádřením ZVHS Kladno č.j. OPV/KL/2065/2008 z stanoviskem Povodí Vltavy s.p. č.j. 2008/63828/242 z stanoviskem SŽDC s.o. SDC Praha č.j. 544/09-SDC PHA/3103/U/718/Pl z vyjádřením ČD-Telematika a.s. č.j /08 z vyjádřením Archeologického ústavu AV ČR z vyjádřením Pražské plynárenské Distribuce a.s. č.j. 36/Fo/ORDS/09 z vyjádřením ČEZ Distribuce a.s. č.j z vyjádřením ČEZ Distribuce a.s. č.j. v306 z stanoviskem ČEZ Distribuce a.s. č z vyjádřením 1.Vodohospodářské spol. s r.o. č.j. 110/09 z vyjádřením 1.Vodohospodářské spol. s r.o. č.j. 111/09 z vyjádřením Letiště Praha č.j. LOM/RSM/19/2009/KPC z stanoviskem ÚCL ČR č.j / z vyjádřením ŘLP ČR č.j. DPLR/14296/08 z vyjádřením Drážního úřadu č.j /08-DÚ/Mt z vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic a.s. č.j /08/CPH/000 z stanoviskem odd.odpadů a ovzduší OŽP Městského úřadu Černošice č.j. ŽP/MEUC-0/2009/O/Bl z stanoviskem SŽDC s.o. SS Praha č.j PRi/2008-SSP z smlouvou o budoucí smlouvě č se společností ČEZ Distribuce a.s. a dodatkem č.1 této smlouvy vyjádřením ŘSD ČR č.j ŘSD-312 z vyjádřením SITEL s.r.o. č.j. 5842/08 z vyjádřením VUSS Praha č.j. ÚP/118-18/08 z vyjádřením GTS Novera a.s. z vyjádřením Ministerstva vnitra ČR z vyjádřením TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. č.j. 3452/08 z vyjádřením RWE Transgas Net s.r.o. č.j. 5886/08 z vyjádřením T-Systems Czech Republic a.s. č.j /08 z vyjádřením Sloane Park Property Trust a.s. z vyjádřením UPC Česká republika a.s. z vyjádřením ČEZ ICT Services z vyjádřením SUPTel a.s. č.j. 3501/08 z vyjádřením GTT a.s. č.j _2-PV z stanoviskem ČD a.s Regionální správa majetku Praha č.j. 329/09-R200 z rozhodnutím odboru dopravy Městského úřadu Černošice č.j. MEUC /2009 z stanoviskem OŽPZ Krajského úřadu Středočeského kraje č.j /2009/KÚSK/OŽP/VZ z závěrem zjišťovacího řízení OŽPZ Krajského úřadu Středočeského kraje č.j /2008/KUSK/OŽP/Ven z smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností MUT Tubes s.r.o. IČO smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Evou Čermákovou nar a Jiřím Sommerem nar smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Ludevítem Horváthem nar smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Středočeským krajem IČO smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Obcí Tuchoměřice IČO smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností IMPULS Tuchoměřice s.r.o. IČO smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Mgr.Otakarem Javůrkem nar smlouvou o smlouvě budoucí kupní s Mgr.Otakarem Javůrkem nar a Mgr.Evou Javůrkovou nar a dodatky č.1 a č.2 této smlouvy Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. 5

6 V průběhu řízení nebyly u stavebního úřadu uplatněny žádné námitky a ani připomínky ze strany účastníků řízení ani veřejnosti a stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníky řízení podle stavebního zákona jsou: Žadatel, Obec Tuchoměřice, vlastníci pozemků parc.č. 345/1 (PK 346, PK 347, PK 348/1, PK 350/1, PK345, PK 460), 345/12, 345/14, 345/7, 345/8, 345/9, 345/6, 340/3, 340/4, 452/1, 382/1, 458/2 kat.území Kněžívka a všichni vlastníci nemovitostí sousedících s těmito pozemky. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí. Marek Chramosta v.r. zást.vedoucího stavebního úřadu Toto rozhodnutí bude doručeno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Hostivice a Obecního úřadu Tuchoměřice po dobu 15 dnů. Za den doručení se považuje 15.den vyvěšení. Vyvěšeno:... Sejmuto:... Razítko a podpis:... 6

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003sgnh* CRDUX003SGNH DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0801/11/Sj V Olomouci dne 10. ledna 2012 Č. j.: DUCR-556/12/Sj Telefon: +4209727 41315

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více