Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI"

Transkript

1 Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/ Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod Ralskem, dne: Rozhodnutí nabylo právní moci dne. Stavebníci: Ing Jiří Myška, Velký Grunov 131, Brniště Šárka Myšková, Velký Grunov 131, Brniště ROZHODNUTI, Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle 13 odst. 1 písmo g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o stavební povolení stavby: "fotovoltaická elektrárna" na stavbě haly na pozemku: stavební parcela parcelní číslo 997 v katastrálním území Stráž pod Ralskem, kterou podali stavebníci ing Jiří Myška, nar , Velký Grunov 131, Brniště a Šárka Myšková, nar , Velký Grunov 131, Brniště v zastoupení ing. Jiřího Kubáta, Nový Bor, U Hradiště 1311 takto: I. Podle 79 stavebního zákona a 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu: "fotovoltaická elektrárna" na stavbě haly na pozemku: stavební parcela parcelní číslo 997 v katastrálním území Stráž pod Ralskem. Popis stavby: Jedná se o výrobnu elektrické energie - fotovoltaickou elektrárnu /FTE/ - skládající se z 292 kusů fotovoltaických panelů. Sluneční panely budou umístěny najižní části zastřešení skladové haly na st.p.č. 997 v k.ú. Stráž pod Ralskem ve stejném sklonu jako střecha. Pro instalaci panelů bude využita část jižní střechy z výše uvedené haly - jedná se o 350 m 2. FTE se připojí k elektrické rozvodné síti přes střídač proudu do rozváděče a do stávajícího el. měrového pilíře, který bude upraven. Předpokládaný max. výkon FTE je 54 kwp (18 kwp + 36 kwp). Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: I. Stavba bude umístěna na stávající hale na st.p.č. 997 v k.ú. Stráž pod Ralskem tak, jak je zakresleno v situačním snímku v měřítku I: 2000, který je součástí dokumentace k územnímu a stavebnímu řízeni. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky nebyly vzneseny.

2 Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších jen "správní řád"): ing Jiří Myška,nar , Velký Grunov 131,47129 Brniště Šárka Myšková, nar , Velký Grunov 131, Brniště předpisů (dále I I. Podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky Č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu povoluje stavbu:.fotovottaická elektrárna" na stavbě haly na pozemku: stavební parcela parcelní číslo 997 v katastrálním území Stráž pod Ralskem v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd. Popis stavby: Jedná se o výrobnu elektrické energie - fotovoltaickou elektrárnu /FTE/ - skládající se z 292 kusů fotovoltaických panelů. Sluneční panely budou umístěny najižní části zastřešení skladové haly na st.p.č. 997 v k.ú. Stráž pod Ralskem ve stejném sklonu jako střecha. Pro instalaci panelů bude využita část jižní střechy z výše uvedené haly - jedná se o 350 m 2 FTE se připojí k elektrické rozvodné síti přes střídač proudu do rozváděče a do stávajícího el. měrového pilíře, který bude upraven. Předpokládaný max. výkon FTE je 54 kwp (18 kwp + 36 kwp). Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: I. Stavba bude provedena dle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Veškeré odpady vzniklé v souvislosti se stavbou budou zlikvidovány v souladu s platnými právními předpisy. 3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebníci, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby. 4. Stavba bude dokončena do 12/ Stavbu bude provádět zhotovitel (stavební podnikatel), který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v souladu s ustanovením 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky nebyly vzneseny. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších jen "správní řád"): ingjiřímyška,nar , Velký Grunov 131,47129 Brniště Šárka Myšková, nar , Velký Grunov 131, Brniště předpisů (dále Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném nzení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení 74 správního řádu stanoví, že výroková část II(vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby). III. 2

3 Odůvodnění Dne podali ing Jiří Myška, nar , Velký Grunov 131, Brniště a Šárka Myšková, nar , Velký Grunov 131, Brniště v zastoupení ing. Jiřího Kubáta, Nový Bor, U Hradiště 1311, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "fotovoltaická elektrárna" na pozemku: stavební parcela parcelní číslo 997 v kat. území Stráž pod Ralskem a dne žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: "fotovoltaická elektrárna" na stavbě haly na pozemku: stavební parcela parcelní číslo 997 v kat. území Stráž pod Ralskem a zároveň dne požádali o spojení územního a stavebního řízení. Dne bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby a dne bylo zahájeno stavební řízení a zároveň bylo dne usnesením rozhodnuto o spojení těchto řízení. Jedná se o fotovoltaickou elektrárnu skládající se zjednotlivých solárních panelů spojených v elektrické obvody dle jednotlivých fází, které budou umístěny na jižní části zastřešení stávající skladové haly na st.p.č. 997 v k.ú. Stráž pod Ralskem - ve stávající průmyslové zóně. Žádost byla doložena těmito doklady: 2x projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení plná moc k zastupování pro ing. Jiřího Kubáta, Nový Bor stanovisko Hasičského záchranného sboru LK, Česká Lípa ze dne , č.j. HSLI-720/CL- PPS-2009/557 - bez podmínek závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, Česká Lípa ze dne , č.j. 3367/26/ bez podmínek stanovisko k žádosti k připojení ČEZ Distribuce a.s., Děčín ze dne (18 kw) K řízení byla doručena tato stanoviska dotčených orgánů a vyjádření: stanovisko MěÚ Stráž pod Ralskem ze dne , č.j.muspr/277 1/2009 stanovisko Obvodního báňského úřadu, Liberec ze dne , zn: 1615/2009/03 stanovisko MěÚ OŽP Česká Lípa ze dne , č.j.mucl/51230/2009 závazné stanovisko - souhlas s umístěním stavby do 50 m od okraje lesa MěÚ OŽP Česká Lípa ze dne , č.j. MUCL/57793/ bez podmínek stanovisko MěÚ OŽP Česká Lípa ze dne , č.j.mucl/52979/ bez připomínek vyjádření s.p. DIAMO, o.z. TÚU, Stráž pod Ralskem ze dne , zn. TÚUl2001l závazné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství - souhlas z hlediska ochrany a využití hornického prostředí ze dne , zn. KULK 51470/ bez připomínek Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatřením ze dne oznámil podle 87 odst. 1 a 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne v kanceláři odboru výstavby Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Informaci o záměru v souladu s 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zveřejnil na oplocení u haly na st.p.č. 997 v k.ú. Stráž pod Ralskem /bylo zdokumentováno fotodokumentací/. Za veřejnost se nikdo nezúčastnil. Při veřejném ústním jednání bylo zjištěno, že nebyly doloženy všechny doklady potřebné k vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby fotovoltaické elektrárny a to: závazné stanovisko - souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa MěÚ OŽP Česká Lípa, stanovisko MěÚ OŽP Česká Lípa, souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje a nové stanovisko ČEZ Distribuce a.s., Děčín. Nové stanovisko ČEZ Distribuce a.s. bylo potřebné, neboť v projektové dokumentaci pro stavební povolení lve stavební části! byla uvedena plocha fotovoltaických panelů 698 m 2 s předpokládaným výkonem 91 kwp, ale ve stanovisku ČEZ Distribuce a.s. ze dne byl odsouhlasen instalovaný výkon 18 kw /což odpovídalo části elektroinstalace PD/. V protokolu byl na základě dohody se zástupcem stavebníků stanoven termín k doložení chybějících dokladů do Dne bylo doloženo závazné stanovisko - souhlas s umístěním stavby do 50 m od okraje lesa MěÚ OŽP Česká Lípa ze dne , č.j. MUCL/57793/2009, stanovisko OŽP MěÚ Česká Lípa ze dne , č.j.mucl/52979/2009 a vyjádření s.p. DIAMO, o.ú. TÚU Stráž pod Ralskem ze dne , zn. TÚU/200/1071/2009 ke stavbě v chráněném ložiskovém území. Protože nebyly do uvedeného termínu doloženy veškeré požadované doklady, byli stavebníci opatřením ze dne vyzváni kjejich doplnění a řízení bylo současně usnesením přerušeno do Dne bylo doloženo závazné stanovisko 3

4 Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství - souhlas z hlediska ochrany a využití hornického prostředí ze dne , zn. KULK 51470/2009 a zároveň bylo sděleno, že dle sdělení ČEZ Distribuce a.s. je rezerva pro připojení zvýšeného výkonu elektrárny a proto bude vydáno vyjádření ČEZ Distribuce a.s. s povoleným výkonem 36 kwp. Dne byl doložen dodatek č. 1 (8/2009) k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení, který je upraven v souladu se stanoviskem ČEZ Distribuce a.s. ze dne , ve kterém je povolen instalovaný výkon 36 kw. Zároveň byla doložena nová část elektro PD pro navýšený výkon 36 kw. Tzn., že původní část PD - elektro řeší výkon 18 kw + doplněná nová část PD - elektro řeší výkon 36 kw. Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Město Stráž pod Ralskem má schválený územní plán sídelního útvaru, který určuje funkční využití jednotlivých ploch. Pozemek st.p.č. 997 v k.ú. Stráž pod Ralskem, na kterém se nachází stávající stavba skladovací haly, je v plochách určených jako "výrobní plochy k rekonstrukci a dostavbě". Jedná se stávající skladovací halu ve stávající průmyslové /výrobní/ zóně, na jejíž střeše bude umístěno zařízení k výrobě elektrické energie ze solámích panelů. Stavba je tedy v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Stavba na st.p.č. 997 v k.ú. Stráž pod Ralskem, na které má být stavba FTE realizována, je ve společném jmění manželů ing Jiřího Myšky a Šárky Myškové, což si stavební úřad ověřil v katastru nemovitostí. Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Vypořádání s námitkami účastníků územního řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti územnímu řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. Stanovení okruhu účastníků územního řízení: Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z ustanovení 85 stavebního zákona. Účastníkem řízení dle 85 odst. 1 písmo a) stavebního zákonaje: - ing Jiří Myška, Velký Grunov 131, Brniště - žadatel - Šárka Myšková, Velký Grunov 131,47129 Brniště - žadatel Účastníkem řízení dle 85 odst. 1 písmo b) stavebního zákona je: Město Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem - obec, najejímž území má být záměr uskutečněn Účastníky řízení dle 85 odst. 2 písmo b) stavebního zákona jsou: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 - vlastník zařízení, na které bude stavba napojena DlAMO s.p., O.Z. TÚU, Máchova 201, Stráž pod Ralskem - stavba se nachází v chráněném ložiskovém území Stráž pod Ralskem Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-ii ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-ii stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-ii podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-ii realizace záměru již zahájena. Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Projektová dokumentace je zpracovaná firmou AB Projekt NB, U Hřiště 1311, Nový Bor, ověřená ing. Jiřím Kubátem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT , část elektro ověřil 4

5 Jan Moravanský - autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení a ELTEST A s.r.o., Česká 399, Liberec 25. Dokumentace k územnímu řízení a pro stavební povolení je zpracována podle přílohy č. 4 vyhlášky Č. 503/2006 Sb. a přílohy Č. I vyhlášky Č. 499/2006 Sb., je přehledná a úplná. Vypořádání s námitkami účastníků stavebního řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Stanovení okruhu účastníků stavebního řízení: Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z ustanovení 109 stavebního zákona. Účastníkem řízení dle 109 odst. I písmo a) stavebního zákonaje: ing Jiří Myška, Velký Grunov 131, Bmiště - stavebník Šárka Myšková, Velký Grunov 131, Bmiště - stavebník Účastníkem řízení dle 109 odst. I písmo d) stavebního zákonaje: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 - vlastník zařízení, na které bude stavba napojena Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném nzení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby). Poučení k výroku I Poučení Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec. Poučení k výroku II Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti,jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Poučení k výroku III Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec. Odvolání proti územnímu rozhodnutí má ze zákona odkladný účinek i vůči stavebnímu povo í. ~O.~."o'. < 'OK Y U c j 0 o~ vys'q 1> "'é\. ~;; pc.,~~~<-g' Hel a Bušová vedouc odboru výstavb Tento dokument musí být vyvěšen Mední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. c, ~J, q hoc! Datum vyvěšeni. Datum sejmutí:.r..!r??.:?.q9. 5

6 Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád). Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko: Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko: Příloha: - ověřená projektová dokumentace pro stavebníka - po nabytí právní moci Rozdělovník: Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby: Účastník řízení dle 85 odst. 1 písmo a) stavebního zákona: /doručení jednotlivě/ Ing Jiří Myška, Velký Grunov 131,47129 Brniště - stavebník Šárka Myšková, Velký Grunov l31, Brniště - stavebník Účastník řízení dle 85 odst. 1 písmo b) stavebního zákona: /doručení jednotlivě/ Město Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem Účastníci řízení dle 85 odst. 2 písmo b) stavebního zákona: /doručení veřejnou vyhláškou/ ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 DlAMO s.p., O.Z. TÚU, Máchova 201, Stráž pod Ralskem Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) Městský úřad Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem Dotčené orgány (doručení jednotlivě) Hasičský záchranný sbor LK, územní odbor Česká Lípa, Poštovní přihrádka č. 26, Česká Lípa 2 Krajská hygienická stanice Liberec. kraje, úz. prac. Česká Lípa, Purkyňova 1849,47042 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1,47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka 1,47036 Česká Lípa Městský úřad Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem Obvodní báňský úřad v Liberci, Tř. 1. Máje 858/26, PO BOX, Liberec I Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Účastníci řízení - stavební řízení: Účastník řízení dle 109 odst. I písmo a) stavebního zákona: /doručení jednotlivě/ Ing Jiří Myška, Velký Grunov l31, Brniště - stavebník Šárka Myšková, Velký Grunov l31, Brniště - stavebník Účastník řízení dle 109 odst. I písmo d) stavebního zákona: /doručení jednotlivě/ ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 Dotčené orgány (doručení jednotl ivě) Hasičský záchranný sbor LK, územní odbor Česká Lípa, Poštovní přihrádka č. 26, Česká Lípa 2 Krajská hygienická stanice Liberec. kraje, úz. prac. Česká Lípa, Purkyňova 1849,47042 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1,47036 Česká Lípa Městský úřad Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem Správní poplatek, vyměřený podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 i sazebníku 3 000,00 Kč byl zaplacen hotově dne IČ DIČ CZ Tel:

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.02.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/14314/2012/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více